Kardiyopulmoner Baypasta Glutamat ve Aspartat n Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardiyopulmoner Baypasta Glutamat ve Aspartat n Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkisi"

Transkript

1 114 Kardiyopulmoner Baypasta Glutamat ve Aspartat n Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkisi The Effect of Glutamate and Aspartate on Myocardial Protection at Cardiopulmonary Bypass Dr. Vefa Özcan*, Dr. Yavuz Beflo ul, Dr. Bülent Tünerir, Dr. Sadettin Dernek, Dr. Tuncay Erden, Dr. Coflkun Özdemir, Dr. Orçun Ünal, Dr. Recep Aslan, Dr. Tu rul Kural *Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Denizli Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Eskiflehir Özet Amaç: Kardiyopulmoner baypas (KPB) s ras nda antegrad yoldan verilen glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyoplejinin, miyokardiyal koruma üzerine etkisinin olup olmad n n bulunmas amaçland. Yöntem: Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal nda, Mart 2001 ile May s 2001 tarihleri aras nda elektif aç k kalp cerrahisi yap lan 34 hasta çal flmaya dahil edildi. Hastalar 17 fler kiflilik iki gruba ayr ld. Grup 1 de 11 hastaya koroner baypas (KABG), 3 üne mitral kapak replasman (MVR), 1 ine aort kapak replasman (AVR) ve 2 sine AVR+MVR operasyonu yap ld. Grup 2 de 13 hastaya KABG, 4 üne MVR operasyonu yap ld. Grup 1 de glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyopleji (15 mmol/l), grup 2 de ise so uk kristalloid kardiyopleji, antegrad yoldan verildi. Yafl, cins, diyabetes mellitus, hipertansiyon, preoperatif miyokard infarktüsü, sigara, ejeksiyon fraksiyonu, aort kros-klemp süresi, defibrilasyon yap lan, inotropik destek verilen ya da intraaortik balon pompas deste i gereken hastalar kaydedildi. Befl farkl zamanda arteryel kan örnekleri al narak, kardiyak troponin I (cti) ve kreatin kinaz miyokard band (CK- MB) düzeyleri ölçüldü. ki grup aras nda farkl l k olup olmad istatistiksel olarak Student s t testiyle de erlendirildi. Bulgular: Grup 1 ve grup 2 de preoperatif ve postoperatif al nan kan örneklerinde çal fl lan cti ve CK-MB de erleri aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k bulunmad. Sonuç: Glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyoplejinin miyokardiyal koruma üzerine herhangi bir etkisinin olmad sonucuna var ld. (Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4: 114-9) Anahtar kelimeler: Glutamat, aspartat, kardiyopulmoner baypas, miyokardiyal koruma Abstract Objective: To determine whether glutamat and aspartat enriched cold crystalloid cardioplegia which was given in antegrade way has any effect on the myocardial protection during cardiopulmonary bypass. Material and Methods: Thirty-four patients who were electively undergone open heart surgery at Osmangazi University Faculty of Medicine, thoracic and cardiovascular surgery department, between March 2001 and May 2001 were included in this study. The patients were divided in two groups, each consisting of 17 patients. In group 1 coronary artery bypass surgery (CABG) was performed in 11 patients, mitral valve replacement (MVR) in 3 patients, aortic valve replacement (AVR) in 1 patient and AVR and MVR in 2 patients. While in group 2 CABG was performed in 13 patients and MVR was done in 4 patients. Group 1 patients received antegrade glutamat and aspartat (15 mmol/l) enriched cold crystalloid cardioplegia and group 2 patients were given cold crystalloid cardioplegia by antegrade route. Age, gender, diabetes mellitus, hypertension, preoperative myocardial infarction, smoking, ejection fraction, aortic cross-clamp time, need to defibrillation, inotropic support, and intraaortic balloon pump were recorded. The levels of cardiac troponin I (cti) and creatine kinase myocardial band fraction (CK-MB) were measured in arterial blood samples at five different times. Statistical analysis was performed using Student s t-test and Chi-square test. Results: There were no statistically significant differences in cti and CK-MB values in blood samples taken at 5 different times pre and postoperatively between group 1 and group 2. Conclusion: It is concluded that glutamat and aspartat enriched cold crystalloid cardioplegia does not have any effect on myocardial protection. (Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4: 114-9) Key Words: Glutamate, aspartate, cardiopulmonary bypass, myocardial protection Girifl Kardiyopulmoner baypas (KPB) s ras nda oluflan miyokardiyal hasar en aza indirmek, günümüzde araflt r lan önemli konulardan biridir. Elektif miyokardiyal iskemik arrest ve reperfüzyon döneminde iyi bir miyokardiyal koruma, miyositlerde iskemik de iflikliklerin geciktirilmesi, fonksiyonel bütünlü ünün bozulmamas ve enerji depolar n n korunmas esas na dayan r (1). So uk kristalloid kardiyopleji kullan larak yap lan Yaz flma adresi: Dr. Vefa Özcan, Siteler Mah. Bursa Cad. Afla çay Apt. No:30/1 K n kl -Denizli Ev tel: , fl tel: , Cep tel: ,

2 Anadolu Kardiyol Derg 115 miyokardiyal iskemik arrest s ras nda intrasellüler glutamat ve aspartat konsantrasyonlar azalmaktad r (2). Glutamat ve aspartat; esansiyel olmayan, Krebs siklusuna oksaloasetat ve α-ketoglutarat üzerinden girerek hücre mitokondrisinde ATP yap m n stimüle eden ve glikoneogenezis için bir substrat oluflturan aminoasitlerdir (3,4). Glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl l k kan kardiyopleji kullan m n redo, sol ventrikül fonksiyonlar kötü ve aort kros-klemp süreleri uzun olan hastalara miyokardiyal koruma amac yla öneren çal flmalar vard r (5). Biz de bu çal flmam zda; miyokard hücresine d flar dan enerji deste i sa lamak amac yla, antegrad yoldan verilen so uk kristalloid kardiyoplejiye glutamat ve aspartat ilave edilmesinin miyokardiyal koruma üzerine etkisinin olup olmad n, kreatin kinaz miyokardiyal band (CK-MB) ve kardiyak troponin I (cti) seviyelerini ölçerek araflt rmay amaçlad k. Yöntemler Tablo 1. Hasta gruplar nda ameliyat tipi da l m Ameliyat tipi Grup-1 Grup-2 CABG MVR 3 4 AVR 1 - MVR + AVR 2 - AVR: aort kapak replasmanr, KABG: koroner baypas greft cerrahisi, Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal nda, Mart 2001 ile May s 2001 tarihleri aras nda elektif aç k kalp cerrahisi yap lan 34 hasta çal flmaya al nd. Hasta gruplar m z KPB ye giren koroner arter baypas cerrahisi (KABG), aort kapak replasman (AVR) ve mitral kapak replasman (MVR) uygulad m z hastalardan seçildi (Tablo 1). Acil, reoperasyonlar ve 6 ay içinde miyokard infarktüsü geçirmifl hastalar çal flmam za dahil edilmedi. Hastalar çal flma grubu (Grup 1) ve kontrol grubu (Grup 2) olarak 17 fler kiflilik iki gruba ayr ld. Grup 1 deki 17 hastaya, antegrad yoldan verilen 1000 cc so uk kristalloid kardiyoplejiye 15 mmol/l glutamat ve 15 mmol/l aspartat ilave edildi. Grup 2 deki 17 hastaya, so uk kristalloid kardiyopleji yine antegrad yoldan verildi (Tablo 2). Preoperatif dönemde: yafl, cinsiyet, miyokard infarktüsü hikayesi, ejeksiyon fraksiyonu, diyabet, hipertansiyon, sigara içme al flkanl klar (Tablo 3); peroperatif dönemde ise aort kros-klemp süreleri, defibrilasyon uygulanan, inotropik destek verilen ve düflük kardiyak output sendromu geliflmesi durumunda intraaortik balon pompas ( ABP) tak lan hastalar kaydedildi (Tablo 4). Bütün hastalardan biyokimyasal parametreler için, anestezi indüksiyonundan önce (t1), aortadan kros-klemp kald r ld ktan sonra 5 inci dakikada (t2) ve bu süreci takiben 6 nc (t3), 12 inci (t4) ve 24 üncü (t5) saatlerde arteryel kan örnekleri al nd. Al nan kanlarda cti ve CK-MB düzeyleri belirlendi. Operasyon Prosedürü Her iki gruptaki hastalar n tamam nda operasyon öncesi 0.05 mg/kg im. midazolam ile premedikasyon yap ld. Anestezi indüksiyonunda 0.3 mg/kg etomi- Tablo 2. Kullan lan kardiyoplejinin içerikleri Kardiyopleji içeri i Grup-1 Grup-2 sotonik 300 cc 300 cc Potasyum 30 meq 30 meq Bikarbonat 10 meq 10 meq Magnezyum sülfat 10 meq 10 meq Sitrat 120 cc 120 cc %10 dextroz 10 cc 10 cc Glutamat 15 mmol/l - Tablo 3: Preoperatif klinik verileri Grup Yafl, Cinsiyet,n% DM,n% Hipertansiyon, Sigara, Preop,M SVEF, y l n% n% n% n% K E Grup 1 53, ±4.30 (52.95) (47.05) (11.70) (88.30) (11.70) (88.30) (35.29) (64.71) (63.80) 61.70±1,64 Grup ±2.33 (35.29) (64.71) (11.70) (88.30) (5.88) (94.12) (41.17) (58.83) (61.50) 61.47±2,55 DM: diyabetes mellitus, M : miyokard infarktüsü, preop: preoperatif, SVEF: sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu

3 116 Anadolu Kardiyol Derg date, 10 µg/kg fentanyl ve 0.1 mg/kg pankuronyum iv. olarak verildi. Anestezi idamesinde ise fentanyl ve sevoflurane kullan ld. Hastalara anestezi indüksiyonundan sonra internal juguler ven kateterizasyonu ve vücut s lar n n ölçülmesi amac yla özofajiyal s probu yerlefltirildi. Kardiyopulmoner baypas s ras nda Sarns marka döner bafll kl pompa kullan ld. Bafllang ç solüsyonuna Ringer laktat, mannitol, KCl, Ca ++ -glukonat, Na + HCO3- ve heparin eklendi. Kanülasyon öncesi 500 IÜ/kg dozunda heparin santral venöz kateterden verildi. Her iki grupta da ACT (activated clotting time) seviyesi 400 saniyenin üzerine ç kt nda hastalara standart teknikle kanülasyon uyguland. Her iki grupta da hastalar o C ye kadar so utuldu. Aortaya kros-klemp konulmas n n ard ndan, aort kökünden miyokardiyal koruma için +4 o C de potasyum kardiyoplejisi infüzyonu 10 ml/kg olacak flekilde yap ld. damesinde ise 30 dakika aralarla 5ml/kg dozunda tekrarland. Operasyon boyunca hematokrit de eri %25-30 c var nda tutuldu. Koroner artar baypas cerrahisinde distal anastomozlar kros-klemp alt nda yap ld. Proksimal anastomozlar ise kros-klemp kald r ld ktan sonra aortaya konulan parsiyel klemp alt nda yap ld. Is nma prosedürü AVR-MVR olgular nda kapak oturtulurken, KABG de ise sol internal mammaryal arter-sol ön inen koroner arter (L MA-LAD) son distal anastomozlar yap l rken bafllat ld. Hasta, vücut s s 37 o C olana kadar s t ld. Pompa ç k fl ventriküler fibrilasyona giren hastalar defibrile edildi. Düflük kardiyak output sendromu geliflen hastalara inotropik destek, inotropik deste e ra men düflük kalp debisinin devam etmesi durumunda intraaortik pompa yerlefltirildi. Pompa ç - k fl hipertansif seyreden hastalara ise nitrogliserin veya Na + -nitroprussid infüzyonu baflland. Pompan n durmas n takiben 1 mg/kg dozunda protamin bafllanarak, dekanülasyon yap ld ve ACT seviyesi sn aras na çekildi. statistiktiksel Analiz statistiksel de erlendirmede SPSS 8.0 (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) kullan ld. Preoperatif risk faktörleri (yafl, cinsiyet, miyokard infarktüsü hikayesi, ejeksiyon fraksiyonu, diyabet, hipertansiyon, sigara içme al flkanl ) ile peroperatif risk faktörleri (kros-klemp zaman, defibrilasyon uygulanmas, inotropik destek verilmesi ve intraaortik balon pompas tak lmas ) in karfl laflt r lmas için Ki-kare testi uyguland. ki grup aras nda CK-MB ve cti de erleri ise iki ortalama aras ndaki farka iliflkin Student s t testiyle de erlendirildi. P de eri 0.05 in alt nda olan veriler istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. Bulgular Preoperatif dönemde koroner arter hastalar n n elektrokardiyografilerinde: Grup 1 de 7 (% 63.6 ), grup 2 de 8 hastada (% 61.5 ) geçirilmifl miyokard infarktüsü bulgular vard. Geçirilmifl miyokard infarktüsü bulgular aç s ndan iki grup aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k yoktu (P>0.05). Grup 1 ve grup 2 de cti ve CK-MB seviyeleri tablo 5 ve tablo 6 da (fiekil 1 ve 2) görülmektedir. Her iki grup aras nda efl zamanl çal fl lan cti ve CK-MB düzeyleri aç s ndan istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k bulunamad (P>0.05). Tart flma Glutamat ve aspartat n normotermik kardiyoplejik indüksiyon ve l k kardiyopleji uygulamalar n n miyokardiyal korumada etkili oldu u bilinmektedir. Biz çal flmam zda l k kardiyopleji solüsyonu yerine, glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyopleji solüsyonu kulland k. Her iki grup aras nda t1, t2, t3, t4 zamanlar nda çal fl lan cti ve CK-MB de- erleri birbirine yak nd. Postoperatif 24 üncü saatte Tablo 4. Peroperatif hasta verileri Grup Aort kros-klemp Defibrilasyon,n% notropik kullan m,n% IABP, n% süresi (dak.) Grup ± (82.35) (17.65) (58.82) (41.18) (5.88) (94.12) Grup ± (64.70) (35.30) (64.70) (35.30) (17.64) (82.36) ABP: intraaortik balon pompas

4 Anadolu Kardiyol Derg 117 (t5) al nan cti ve CK-MB de erlerinde grup-1 de grup- 2 ye göre düflme gözlenmesine ra men, her iki grup aras nda istatistiksel bir fark bulunmad (Tablo 5,6). Aç k kalp cerrahisinde; kalp hareketlerini durdurmak, kans z bir ameliyat sahas elde etmek ve bu ifllem s ras nda miyokard n zarar görmesini engellemek istenmektedir. Miyokardiyal korumada amaç: iskemiye maruz kalm fl miyokard hücresinde iskemik de ifliklikleri azaltmak, irreversibl hasar meydana gelmesini engellemektir. Günümüzde KPB s ras nda miyokardiyal koruma için kardiyopleji solüsyonlar (kan veya kristalloid) ve hipotermi (sistemik ve topikal) yayg n olarak kullan lmaktad r. Kardiyoplejik solüsyonlar %75-85, hipotermi %20-25, kardiyopleji ve hipotermi kombinasyonu %95 oran nda miyokardiyal enerji ihtiyac n azaltmaktad r (1). Miyokard hücresine d flar - dan enerji deste i sa lamak amac yla ATP, glükoz, glutamat, aspartat ve arginin gibi substratlar kardiyopleji solüsyonuna eklenmektedir (6). Suleiman ve ark. lar nn (2) yapt deneysel çal flmada; so uk kristalloid kardiyopleji ile oluflturulan miyokardiyal iskemik arrest sonras nda, miyosit içinde glutamat ve aspartat düzeylerinde belirgin düflme saptam fllard r. Michael ve ark. lar (7) domuz yavrusu miyokard nda oluflturulan iskemik arrest sonras nda krosklemp kald r lmadan 4 dk. önce glutamat ve aspartat içeren l k kardiyoplejik reperfüzat kullan lm fl ve reperfüzyon hasar nda azalma ve miyokardiyal fonksiyonlarda düzelme saptam fllard r. California Üniversitesinde (3) 2000 y l nda yap lan bir çal flmada, glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl l k kan kardiyoplejisi ile so uk kan kardiyoplejisini karfl laflt rm fllar ve erken postoperatif dönemde glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl l k kan kardiyoplejisi verilen grupta sol ventrikül fonksiyonlar nda geçici bir düzelme oldu unu saptam fllard r. Yine 1999 y l nda ülkemizde Diflçigil ve ark. lar n n (5) yapt çal flmada; aspartat ve glutamatla zenginlefltirilmifl l k kan kardiyoplejisinin kullan m n redo, sol ventrikülü kötü ve kros-klemp süreleri uzun olan hastalara önermifllerdir. Bizim çal flmam zda l k kardiyoplejiden farkl olarak so uk kristalloid kardiyoplejiye glutamat ve aspartat ilave edildi. Hasta gruplar m z aç k kalp cerrahisi s ras nda KPB ye giren KABG, MVR ve AVR yap lan hastalardan seçildi. Kardiyopulmoner baypas s ras nda kardiyopleji solüsyonlar aort kökünden antegrad, koroner sinusten retrograd veya distal anastomoz yap lan greftler yo- Tablo 5. Hastalar n cti düzeyleri (ng/dl) Grup t1 t2 t3 t4 t5 Grup ± ± ± ± ±1.12 Grup ± ± ± ± ±3.32 CTI: kardiyak troponin I Tablo 6. Hastalar n CK-MB düzeyleri (U/L) Grup t1 t2 t3 t4 t5 Grup ± ± ± ± ±5.05 Grup ± ± ± ± ±4.29 CK-MB: kreatin kinaz miyokard band (cti=ng/dl) t1 t2 t3 Zaman fiekil 1. Gruplar n cti düzeylerinin karfl laflt r lmas CTI: kardiyak troponin I t1: Anestezi indüksiyonundan önce arteryel kan de eri t2: Aort kros-klemp kald r ld ktan 5 dk. sonra arteryel kan de eri t3: Aort kros -klemp kald r ld ktan 6 saat sonra arteryel kan de eri t4: Aort kros -klemp kald r ld ktan 12 saat sonra arteryel kan de eri t4 t5 grup-1 grup-2 (CK-MB=U/L) t1 t2 t3 Zaman fiekil 2. Gruplar n CK-MB düzeylerinin karfl laflt r lmas CK-MB: Kreatin kinaz miyokard band t1: Anestezi indüksiyonundan önce arteryel kan de eri t2: Aort kros-klemp kald r ld ktan 5 dk. sonra arteryel kan de eri. t3: Aort kros -klemp kald r ld ktan 6 saat sonra arteryel kan de eri t4: Aort kros -klemp kald r ld ktan 12 saat sonra arteryel kan de eri t5: Aort kros -klemp kald r ld ktan 24 saat sonra arteryel kan de eri t4 t5 grup-1 grup-2

5 118 Anadolu Kardiyol Derg luyla verilmektedir (8). Antegrad yöntemle verilen kardiyopleji solüsyonu tüm miyokarda da l r. Ancak yayg n proksimal koroner arter lezyonu olan hastalarda retrograd yöntem daha etkilidir (8). Retrograd veriliflte kanülün koroner sinüsten geri ç kmas, sinus y rt lmalar ve bununla ilgili kanamalar bilinen komplikasyonlard r. Biz çal flmam zda kapak ve koroner arter hastalar aras nda standartizasyonu sa lamak için antegrad yoldan kardiyopleji verdik. Wallace ve ark. lar n n (3) 67 hasta, Diflçigil ve ark. lar n n (5) 20 hasta üzerinde yapt klar çal flmalarda l k kardiyopleji içerisine 13 mmol glutamat ve 13 mmol aspartat ilave edilmifltir. Pisarenko ve ark. lar (9) ise izole s çan kalbinde yapt klar çal flmada kardiyopleji solüsyonuna 20 mmol glutamat ve 20 mmol aspartat eklemifllerdir. Bizim çal flmam zda piyasada mevcut bulunan, 30 mmol glutamat ve 30 mmol aspartat ihtiva eden haz r formlar ndan 15 mmol ü kardiyoplejiye ilave ettik. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF), sol ventrikül fonksiyonel kapasitesini gösteren önemli bir parametredir. Ejeksiyon fraksiyonu düflük (SVEF<30) olan hastalar, sol ventrikülün fonksiyonel kapasitesinin yetersiz olmas nedeniyle yüksek riskli kabul edilirler (10). Jung ve ark. lar n n (11) Virginia Üniversitesinde yapt bir çal flmada preoperatif SVEF %36 dan düflük olan hastalarda %8 mortalite, %36 dan yüksek olanlarda % 3 mortalite bildirilmifltir. Bizim çal flmam zda iki grup aras nda preoperatif SVEF de erleri yönünden istatistiksel olarak bir farkl - l k yoktu (P>0.05). Aç k kalp ameliyat s ras nda genellikle aorta klemp edilerek koroner kan ak m geçici olarak durdurulur. Böylece hareketsiz, gevflemifl kalpte, intrakardiyak deformitelerin düzeltilmesi ve koroner anastomozlar n yap labilmesi kolaylaflmaktad r. Aort krosklemp süresinin uzamas miyokard n iskemiye maruziyetini art racakt r. Pompa ç k fl s nma s ras nda uzun süren ventrikül fibrilasyonu hem subendokardiyal perfüzyonu bozar, hem de miyokardiyal oksijen tüketimini art r r (6). Ayr ca kros-klemp süresi (1) ve pompa ç k fl uygulanan defibrilasyon ifllemi de CK- MB ve cti baflta olmak üzere miyokardiyal iskemik enzimlerin yükselmesine neden olmaktad r. Çal flmam zda, kros-klemp süresi ve defibrile edilen hasta say lar yönünden iki grup aras nda istatistiksel bir farkl l k yoktu (P>0.05). Kardiyak debisinin 2.0 lt/dk/m2 olmas düflük kardiyak output sendromu olarak tan mlan r (6). Tedavisinde öncelikle inotropik ilaçlar kullan l r. Kardiyopulmoner baypas tan ç k flta inotropik ilaçlara ra men düflük kalp debisinin devam etmesi durumunda ABP uygulan r. Bu uygulama ( ABP), kalbin önündeki yükü azalt p koroner perfüzyonu artt rarak kardiyak fonksiyonu düzeltir. Çal flmam zda so uk kristalloid kardiyopleji solüsyonuna glutamat ve aspartat ilave edilen 1. grupta miyokardiyal performansta bir iyileflme, dolay s yla pompa ç k fl ve postoperatif dönemde pozitif inotropik destek ve ABP kullan m nda bir azalma olmas n bekledik. Ancak iki grup aras nda pozitif inotropik destek ve ABP kullan m yönüyle istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k saptamad k (p>0.05). Bilinen iskemik kardiyak enzimler miyoglobülin, kreatin kinaz, CK-MB, cti, kardiyak troponin T ve laktat dehidrokinazd r (3,12). Kardiyak troponin I n n 9 ng/ml den, CK-MB in ise U/L den yüksek olmas miyokard infarktüsü tan s için anlaml d r (12-14). Kardiyak troponin I, saat içinde yükselir, saat içinde pik yapar ve günde normale döner. Di er enzim, CK-MB ise semptomlar n bafllamas ndan 6-10 saat sonra yükselir, saat sonra pik yapar ve saat sonra normale döner. Biz çal flmam zda pompa s ras nda meydana gelen miyokardiyal iskemik de ifliklikleri saptamada ilk 24 saatin yeterli olaca n düflündük. Maliyeti art rmamak için 48., 72.saat ve 10. gün CK-MB ve cti de erleri çal flmad k. Zaten çal flmam zda 24 üncü saatte her iki enzim düzeylerinde de düflme bafllad görüldü. Sonuç olarak; glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyopleji solüsyonun, l k kardiyopleji uygulamalar n n tersine, miyokardiyal koruma üzerine bir etkisinin olmad n söyleyebiliriz. Kaynaklar 1. Bozer Y: Kalp Hastal klar ve Cerrahisi I. Ankara: Ayy ld z Matbaas ; s Suleiman MS, Dihmis WC, Caputo M, et al. Changes in myocardial concentration of glutamate and aspartate during coronary artery surgery. Am J Physiol 1997; 272: Wallace AW, Ratcliffe MB, Nose PS, et al. Effect of induction and reperfusion with warm substrate-enriched cardioplegia on ventricular function. Ann Thorac Surg 2000; 70: Svedjeholm R, Hakanson E, Vanhanen I. Rationale for metabolic support with aminoacid and glucose-insulinpotassium(gik) in cardiac surgery. Ann Thorac Surg 1995; 59: Diflçigil B, Badak M, Bakal m T, et al. Aspartat ve glutamatl kan kardiyoplejisinin sol ventrikül fonksiyonlar üzerine olan etkisinin miyokardiyal nitrik oksit düzeyleri ile de erlendirilmesi. GKDCD 1999; 7:

6 Anadolu Kardiyol Derg Kirklin JW: Myocardial protection during cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. In: Kirklin JW, Barret-Boyes BG, editors. Cardiac Surgery. New York: John Wiley & Sons; p Michael TK, Bradley SA, Shaikh R, et al. Reducing postischemic reperfusion damage in neonates using a terminal warm substrate-enriched blood cardioplegic reperfusate. Ann Thorac Surg 2000; 70: Edmunds LH. Intraoperative protection of organs: hypothermia, cardioplegia, and cerebroplegia. In: Edmunds LH, editor. Cardiac Surgery in the Adult. 2nd edition. New York; McGraw-Hill; p Pisarenko OI, Rosenfeldt FL, Langley L, et al. Differing protection with aspartate and glutamate cardioplegia in the solated rat heart. Ann Thorac Surg 1995; 59: Elefteriades JA, Morales DL, Gradel C, et al. Result of coronary artery bypass grafting by a single surgeon in patients with left ventricular ejection fraction < or =% 30. Am J Cardiol 1997; 79: Jung F, Herre JM, Wood MA, et al. Influence of wall motion score on mortality after coronary bypass surgery in the CABG-patch trial. Int J Cardiol 2002; 82: Vermes E, Mesguich M, Houel R, et al. Cardiac troponin I release after open heart surgery: a marker of myocardial protection. Ann Thorac Surg 2000; 70: Antman EM, Braunwald E. Acute myocardial infarction. In: Braunwald E, Lipes DP, Libby P, editors. Heart Disease. A Texbook of Cardiovascular Disease. 6th Edition. Fhiladelphia:WB Sounders; p Eigel P, Van Ingen G, Wagenpfeil S. Predictive value of perioperative cardiac troponin I for adverse outcome in coronary artery bypass surgery. Eur J Cardiothorac Surg ; 20: Doç. Dr. Dayimi KAYA nın akvaryumundan Akvaryumun Kralı: Discus

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Ameliyatında Kullanılan Farklı Kardiyopleji Solüsyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Açık Kalp Cerrahisi Ameliyatında Kullanılan Farklı Kardiyopleji Solüsyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi GKDA Derg 7(4):8-9, doi:.5/gkdad..8 Klinik Çalışma Açık Kalp Cerrahisi Ameliyatında Kullanılan Farklı Kardiyopleji Solüsyonlarının Retrospektif Değerlendirilmesi Hakan TAPAR *, Ziya KAYA *, Mustafa SÜREN

Detaylı

Yahya ÜNLÜ, Münacettin CEVİZ, Zuhal UMUDUM, Hikmet KOÇAK, Şule KARAKELLEOĞLU

Yahya ÜNLÜ, Münacettin CEVİZ, Zuhal UMUDUM, Hikmet KOÇAK, Şule KARAKELLEOĞLU KORONER BYPASS CERRAHİSİNDE MİYOKARD HASARININ BELİRLENMESİNDE KARDİYAK TROPONİN T NİN DEĞERİ THE VALUE OF CARDIAC TROPONIN T TO DETERMINE MYOCARDIAL INJURY IN CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY Yahya ÜNLÜ,

Detaylı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Van Tıp Dergisi: 7 (1): 01-05, 2000 Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kapak Replasmanı Şenol Yavuz, Nurcan Ayabakan, Mustafa Mavi, Cüneyt Eriş,

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisinde, Terminal Sıcak Kan Kardiyoplejisinin Myokardiyal Reperfüzyon Hasarını Önlemedeki Yeri

Açık Kalp Cerrahisinde, Terminal Sıcak Kan Kardiyoplejisinin Myokardiyal Reperfüzyon Hasarını Önlemedeki Yeri Açık Kalp Cerrahisinde, Terminal Sıcak Kan Kardiyoplejisinin Myokardiyal Reperfüzyon Hasarını Önlemedeki Yeri Yrd. Doç. Dr. Bülent Polat, Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Barbaros Kınoğlu, Prof.

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

ARAÞTIRMA 11 Açýk kalp cerrahisi sonrasý ýntraaortik balon pompasý kullanýlan hastalarda hastane mortalitesinde risk faktörleri Ýlker Kiriþ Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

Detaylı

MÝYOKARD KORUNMASINDAKÝ YERÝ

MÝYOKARD KORUNMASINDAKÝ YERÝ ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2000; 1(2):23-28 Klinik Araþtýrma KAN KARDÝYOPLEJÝSÝNE DÝLTÝAZEM EKLENMESÝNÝN MÝYOKARD KORUNMASINDAKÝ YERÝ Bülent ÇÜMEN 1, Berent DÝÞÇÝGÝL 2, M. Ýsmail BADAK 2, Uður GÜRCÜN 2,

Detaylı

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Koroner Bypass Ameliyatında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi A. HAMULU, M. ÖZBARAN, Y. ATAY, H. POSACIOĞLU, İ. ARAS, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Ö. BİLKAY,

Detaylı

YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS

YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS CERRAHİSİ OUTCOMES OF CORONARY BYPASS SURGERY FOR ELDERLY PATIENTS Yahya ÜNLÜ, Necip BECİT, İbrahim YEKELER, Cevdet KOÇOĞULLARI, Hikmet KOÇAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kalp Damar

Detaylı

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR?

KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? KVC ANESTEZİSİ NİÇİN DİĞER ANESTEZİLERDEN FARKLIDIR? Dr. Elif Şenses Prof.Dr.Alpaslan Apan Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. KVC ANESTEZİSİ FARKLIDIR Çünkü; Kardiak

Detaylı

COMPARISON OF PERIOPERATIVE MYOCARDIAL PROTECTION WITH BOLUS AND INFUSION LIDOCAINE AFTER CABG

COMPARISON OF PERIOPERATIVE MYOCARDIAL PROTECTION WITH BOLUS AND INFUSION LIDOCAINE AFTER CABG Türk Gö üs Kalp Damar Cer Derg Koroner Bypass Olgularýnda Bolus ve Ýnfüzyon Lidokain Ýle Perioperatif Miyokardiyal Korunmanýn Karþýlaþtýrýlmasý COMPARISON OF PERIOPERATIVE MYOCARDIAL PROTECTION WITH BOLUS

Detaylı

DÖNEM IV DERS PROGRAMI

DÖNEM IV DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV

Detaylı

Perioperatif Miyokardiyal Hasar Tespitinde Biyokimyasal Belirleyicilerin Rolü

Perioperatif Miyokardiyal Hasar Tespitinde Biyokimyasal Belirleyicilerin Rolü İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9(2) 95-13 (22) Perioperatif Miyokardiyal Hasar Tespitinde Biyokimyasal Belirleyicilerin Rolü Abdussemet Hazar*, Hasan Berat Cihan*, Öner Gülcan*, Ahmet Çığlı**,

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Koroner ByPass Cerrahisi Sonrası Görülen Atrial Fibrilasyonu Önlemede Digoksin + Metoprolol Proflaksisi

Koroner ByPass Cerrahisi Sonrası Görülen Atrial Fibrilasyonu Önlemede Digoksin + Metoprolol Proflaksisi Koroner ByPass Cerrahisi Sonrası Görülen Atrial Fibrilasyonu Önlemede Digoksin + Metoprolol Proflaksisi Hilmi TOKMAKOĞLU*, Tevfik TEZCANER*, Cem YORGANCIOĞLU*, Zeki ÇATAV*, Oğuz MOLDİBİ*, Kaya SÜZER**,

Detaylı

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız

Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Van Depremi Sonrası Yeni Merkezimizde Açık Kalp Cerrahisi Sonuçlarımız Ali Kemal Gür *, Esra Eker **, Helin El ***, Aytaç Akyol ****, Serkan Akdağ ****, Can Baba Arın ****, Dolunay Odabaşı *, Hakan Uçar

Detaylı

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen)

2.Valvüler kalp hastalıklarına cerrahi yaklaşım: Aort,Mitral, Trikuspit (2 saat)(yrd.doç.dr.şenol Gülmen) Kalp Damar Cerrahi Dönem 4 2012-2013 Öğretim Yılı Teorik Dersler 12.11.2012-16.11.2012 Staj Grubu(4) 1.Kardiyopulmoner Baypas, İntraaortik Balon Pompası, Yapay Kalp (1 saat) Yrd.Doç.Dr.Şenol 2.Valvüler

Detaylı

THE EFFECT OF L-CARNITINE ON MYOCARDIAL FUNCTION AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY

THE EFFECT OF L-CARNITINE ON MYOCARDIAL FUNCTION AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2011 Cilt 3 Sayı: 4 9-13 KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİNDE L-KARNİTİNİN MYOKARD FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF L-CARNITINE ON MYOCARDIAL FUNCTION AFTER CORONARY

Detaylı

Harput Devlet Hastanesi, Elazığ, Türkiye 2. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Harput Devlet Hastanesi, Elazığ, Türkiye 2. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH PEDİYATRİK KARDİYAK CERRAHİDE HİSTİDİN-TRİPTOFAN KETOGLUTARAT VE GELENEKSEL KRİSTALLOİD KARDİYOPLEJİ SOLÜSYONLARININ MİYOKARDİYAL KORUMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32 (3) 93-97, 2006 ORİJİNAL YAZI Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Cevdet FURAT, Halil İbrahim UÇAR, Mustafa

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Seksen yaş ve üzerindeki hasta nüfusunda açık kalp cerrahisi ameliyatları ve sonuçları

Seksen yaş ve üzerindeki hasta nüfusunda açık kalp cerrahisi ameliyatları ve sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Seksen yaş ve üzerindeki hasta nüfusunda açık kalp cerrahisi ameliyatları ve sonuçları Open heart surgery

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Koroner Arter Cerrahisi Uygulanan Yafll Hastalarda Tek Klemp Tekni i

Koroner Arter Cerrahisi Uygulanan Yafll Hastalarda Tek Klemp Tekni i 291 OR J NAL ARAfiTIRMALAR ORIGINAL INVESTIGATIONS Koroner Arter Cerrahisi Uygulanan Yafll Hastalarda Tek Klemp Tekni i Single Clamp Technique in Elderly Patients Undergoing Coronary Artery Surgery Dr.

Detaylı

KORONER BYPASS CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA ORAL ALLOPURİNOL KULLANIMININ MİYOKARDIN KORUNMASINA VE KLİNİK SEYİRE ETKİSİ

KORONER BYPASS CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA ORAL ALLOPURİNOL KULLANIMININ MİYOKARDIN KORUNMASINA VE KLİNİK SEYİRE ETKİSİ Dr. ŞENKAY ve Arkadaşları / Myokard Korumada Allopurinal KORONER BYPASS CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA ORAL ALLOPURİNOL KULLANIMININ MİYOKARDIN KORUNMASINA VE KLİNİK SEYİRE ETKİSİ EFFECT ORAL ALLOPURINOL

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI HİPERLAKTATEMİ. Dr. Nurgül Yurtseven Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI HİPERLAKTATEMİ. Dr. Nurgül Yurtseven Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI HİPERLAKTATEMİ Dr. Nurgül Yurtseven Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Glikoliz http://bmj-sti.highwire.org/content/77/3/158 Glikoliz

Detaylı

Koroner bypass ameliyatı öncesi trimetazidin kullanımının oksidatif parametreler üzerine etkileri

Koroner bypass ameliyatı öncesi trimetazidin kullanımının oksidatif parametreler üzerine etkileri Dicle Tıp Dergisi / S. K. Kucur et al. Doppler sonography for endometrial pathologies 2013; 40 (4): 589-596 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.04.0338 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Akut miyokard infarktüsünün ilk alt saatinde acil koroner baypas uygulanan hastalarda erken dönem sonuçlar

Akut miyokard infarktüsünün ilk alt saatinde acil koroner baypas uygulanan hastalarda erken dönem sonuçlar Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(8):489-493 489 Akut miyokard infarktüsünün ilk alt saatinde acil koroner baypas uygulanan hastalarda erken dönem sonuçlar Early postoperative results

Detaylı

Koroner Arter Baypas Reoperasyonlarında Hastane Mortalitesini Etkileyen Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Koroner Arter Baypas Reoperasyonlarında Hastane Mortalitesini Etkileyen Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Koroner Arter Baypas Reoperasyonlarında Hastane Mortalitesini Etkileyen Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi K. Cantürk ÇAKALAĞAOĞLU, a İbrahim KARA, b Saleh Al SALEHİ, a Mehmet YANARTAŞ,

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde Acil Yapılan Revizyonlar Doi: 10.17944/mkutfd.60840 ÖZGÜN MAKALE / ORIGINAL a ARTICLE Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi Cilt: 6, Sayı:21, Yıl:2015 O Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Kanama veya Tamponad Nedeniyle Erken Dönemde

Detaylı

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi 34 ORIGINAL INVESTIGATION Koşuyolu Heart Journal 2015;18(1):34-38 DOI: 10.5578/khj.9541 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 500 Olgunun Değerlendirilmesi Orhan Fındık

Detaylı

Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler

Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler Araştırma Makalesi Koroner bypass cerrahisinde intraaortik balon kullanımına etki eden faktörler Factors affecting the use of intraaortic balloon pump in coronary bypass surgery 1 2 1 1 3 4 Mehmet Salih

Detaylı

Kronik Böbrek Hastal klar nda Koroner Arter Cerrahisi Coronary Artery Surgery in Chronic Renal Failure (CRF) Patients

Kronik Böbrek Hastal klar nda Koroner Arter Cerrahisi Coronary Artery Surgery in Chronic Renal Failure (CRF) Patients ÖZGÜN ARAfiTIRMA Kronik Böbrek Hastal klar nda Koroner Arter Cerrahisi Coronary Artery Surgery in Chronic Renal Failure (CRF) Patients Kutay Tafldemir 1, Naci Emiro ullar 1, Bülent Tokgöz 2, Polat Vural

Detaylı

Soğuk Kan Kardiyoplejisi Tekniğinde Hot Shot Sıcak Uygulaması: Her Zaman Gerekli mi? #

Soğuk Kan Kardiyoplejisi Tekniğinde Hot Shot Sıcak Uygulaması: Her Zaman Gerekli mi? # Soğuk Kan Kardiyoplejisi Tekniğinde Hot Shot Sıcak Uygulaması: Her Zaman Gerekli mi? # Hüdai ÇATALYÜREK*, Öztekin OTO*, Eyüp HAZAN*, Kıvanç METİN*, Erdem SİLİSTRELİ*, Gül GÜNER**, Ünal AÇIKEL* Dokuz Eylül

Detaylı

Dokuzuncu Dekatta Koroner Bypass Cerrahisi

Dokuzuncu Dekatta Koroner Bypass Cerrahisi 156 Dr.Harun Arbatli*, Dr.Mehmet Ünal*, Dr.Ergun Demirsoy*, Dr.Selim Tansal* Dr.Naci Ya an*, Dr.Faruk Tükenmez*, Uz.Dr.Deniz fiener**, Dr.Bingür Sönmez* Kadir Has Üniv. Florence Nightingale Hast. *Kalp

Detaylı

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi

Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastaların Euroscore I Risk Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi Outcomes of Euroscore I at Operated Patients in Our Clinic Yücel Özen

Detaylı

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Soğuk Kan Kardiyoplejisi Potasyum Konsantrasyonu Üzerine Hipoterminin Etkisi

Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Soğuk Kan Kardiyoplejisi Potasyum Konsantrasyonu Üzerine Hipoterminin Etkisi doi:10.5222/gkdad.2014.016 Klinik Çalışma Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Soğuk Kan Kardiyoplejisi Potasyum Konsantrasyonu Üzerine Hipoterminin Etkisi Murat PEKER *, Safinaz KARABAYIRLI *, Azra ÖZANBARCI

Detaylı

Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyoplejisi Uygulaması

Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyoplejisi Uygulaması Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyoplejisi Uygulaması Mustafa GÜLER, Esat AKINCI, Bahadır DAĞLAR, Kaan KIRALİ, Ercan EREN, Mehmet BALKANAY, Turan BERKİ,

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass ve atan kalpte koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda nörokognitif fonksiyonlar n karfl laflt r lmas

Kardiyopulmoner bypass ve atan kalpte koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda nörokognitif fonksiyonlar n karfl laflt r lmas Türk Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Kardiyopulmoner bypass ve atan kalpte koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda nörokognitif fonksiyonlar

Detaylı

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS Gamze SARKILAR, *Cüneyt NARİN, Elmas KARTAL, *Erdal EGE Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD *Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Koroner Arter Cerrahisi ile Kombine Kapak Replasmanı Uygulaması

Koroner Arter Cerrahisi ile Kombine Kapak Replasmanı Uygulaması Kapak Replasmanı Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Atalay Mete, * Doç. Dr Ömer Bayezid, * Dr.Cengiz Türkay, * Doç. Dr. Oktay Sancaktar, ** Prof. Dr. Necmi Değer, ** Prof. Dr. Erol Işın * * ** Akdeniz Üniv. Tıp

Detaylı

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL

N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ. Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Uzm.Dr. Canan ÜNLÜ Dr. Fatma UKİL N-ASETİL SİSTEİNİN AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLARA ETKİSİ Anestezi

Detaylı

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi

Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi Koroner Bypass Cerrahisi ile Birlikte Kalp Kapaklarına Yönelik Girişimlerin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkisi Yrd. Doç. Dr. Barbaros Kınoğlu, Yrd. Doç. Dr. Bülent Polat, Doç. Dr. Atıf Akçevin, Yrd.

Detaylı

Erdem SİLİSTRELİ*, Mustafa KARAÇELİK*, Atilla BÜYÜKGEBİZ**, Nuran Ay DERELİ*, Ömür ÖZMEN*, Eyüp HAZAN*, Ünal AÇIKEL*, Öztekin OTO*

Erdem SİLİSTRELİ*, Mustafa KARAÇELİK*, Atilla BÜYÜKGEBİZ**, Nuran Ay DERELİ*, Ömür ÖZMEN*, Eyüp HAZAN*, Ünal AÇIKEL*, Öztekin OTO* Diyabetik Hastalarda Yapılan Açık Kalp Ameliyatlarında Pulsatil ve Nonpulsatil Dolaşımın İnsülin-Glukoz Metabolizması Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması Erdem SİLİSTRELİ*, Mustafa KARAÇELİK*, Atilla

Detaylı

Geriatrik Hastalarda Kardiyak Cerrahi Uygulamaları: Erken ve Orta Dönem Sonuçları

Geriatrik Hastalarda Kardiyak Cerrahi Uygulamaları: Erken ve Orta Dönem Sonuçları Klinik Araştırma MN Kardiyoloji /05 Geriatrik Hastalarda Kardiyak Cerrahi Uygulamaları: Erken ve Orta Dönem Sonuçları Dr. Hüseyin ŞAŞKIN*, Dr. Çağrı DÜZYOL*, Dr. Kazım Serhan ÖZCAN**, Dr. Rezan AKSOY*,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Korhan Erkanlı, Timuçin Aksu, Ünal Aydın, Onur Şen, Erhan Kutluk, Mehmet Kaya, Mehmet Yeniterzi, İhsan Bakır. Özgün Araştırma / Original Article.

Korhan Erkanlı, Timuçin Aksu, Ünal Aydın, Onur Şen, Erhan Kutluk, Mehmet Kaya, Mehmet Yeniterzi, İhsan Bakır. Özgün Araştırma / Original Article. Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1242 Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Koroner Arter Bypass Cerrahisine Ek Olarak Uygulanan Prosedürler Operasyonun Riskini Arttırır mı? Do Additional

Detaylı

İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi*

İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi* İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi* Cem YORGANCIOĞLU, Tevfik TEZCANER, Hilmi TOKMAKOĞLU, Zeki ÇATAV, Oğuz MOLDİBİ, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA Bayındır Tıp Merkezi Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi

Detaylı

Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan radiyal arter greftlerinin orta dönem sonuçları

Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan radiyal arter greftlerinin orta dönem sonuçları ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 7-13 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Koroner bypass ameliyatlarında kullanılan radiyal arter greftlerinin orta dönem sonuçları Mehmet Ali Şahin (*), Adem Güler (*),

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ AVRUPA KARDİYAK RİSK SKORLAMA SİSTEMİ (EUROSCORE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ AVRUPA KARDİYAK RİSK SKORLAMA SİSTEMİ (EUROSCORE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 6() : 9-23 Klinik Araştırma AÇIK KALP CERRAHİSİ SONUÇLARININ AVRUPA KARDİYAK RİSK SKORLAMA SİSTEMİ (EUROSCORE) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Berent DİŞCİGİL,M.İsmail BADAK, Uğur

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda N-Asetil Sisteinin Miyokardiyal Reperfüzyon Hasarını Önlemedeki Rolü

Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda N-Asetil Sisteinin Miyokardiyal Reperfüzyon Hasarını Önlemedeki Rolü doi: 1./abantmedj.214.8774 Abant MedicalJournal Orijinal Makale / OriginalArticle Volume Cilt 3 Issue Sayı 2 Year Yıl 214 Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda N-Asetil Sisteinin Miyokardiyal

Detaylı

Ameliyat s ras nda intra-aortik balon pompas tak lmas nda transözofageal ekokardiyografinin önemi

Ameliyat s ras nda intra-aortik balon pompas tak lmas nda transözofageal ekokardiyografinin önemi Türk Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Ameliyat s ras nda intra-aortik balon pompas tak lmas nda transözofageal ekokardiyografinin önemi The value

Detaylı

TNF-α Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Atriyal Fibrilasyon İçin Bir Prediktör Olabilir mi?

TNF-α Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Atriyal Fibrilasyon İçin Bir Prediktör Olabilir mi? ORİJİNAL ARAŞTIRMA TNF-α Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Atriyal Fibrilasyon İçin Bir Prediktör Olabilir mi? Suat DOĞANCI, a Murat KADAN, a Erkan KAYA, a Gökhan EROL, a Celalettin GÜNAY, a Ufuk DEMİRKILIÇ

Detaylı

Kronik Aort Diseksiyonlarında Retrograd Venöz Total Vücut Perfüzyonu

Kronik Aort Diseksiyonlarında Retrograd Venöz Total Vücut Perfüzyonu Kronik Aort Diseksiyonlarında Retrograd Venöz Total Vücut Perfüzyonu Bahadır DAĞLAR, Gökhan İPEK, Mehmet Balkanay, Kaan Kırali, Tuncer KOÇAK, Esat AKINCI, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT Koşuyolu Kalp ve Araştırma

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

Yaşlı ve ileri yaşlı hasta nüfusunda kardiyak cerrahi ve anestezi: Retrospektif bir çalışma

Yaşlı ve ileri yaşlı hasta nüfusunda kardiyak cerrahi ve anestezi: Retrospektif bir çalışma Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Yaşlı ve ileri yaşlı hasta nüfusunda kardiyak cerrahi ve anestezi: Retrospektif bir çalışma Cardiac surgery

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Tufan Şener 2. Doğum Tarihi: 21.03.1969 3. Unvanı: Operatör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 Y.

Detaylı

Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Kalp Cerrahisi

Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Kalp Cerrahisi Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Kalp Cerrahisi Sait AŞLAMACI, Atilla SEZGİN, Atılay TAŞDELEN, Bahadır GÜLTEKİN, Coşkun İKİZLER Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim

Detaylı

Yaşın CABG Operasyonlarına Etkisi

Yaşın CABG Operasyonlarına Etkisi Kliniğimizde Opere Olan CABG Olgularında Preoperatif Risk Faktörleri ve Erken Dönem Sonuçlarımız: 75 Yaş ve Üzeri ile 40-60 Yaş Gruplarının Karşılaştırılması Hasan Uncu *, Mehmet Acıpayam **, Tolga Onur

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

Kliniğimizde Açık Kalp Operasyonlarındaki İntra Aortik Balon Pompası Kullanımı

Kliniğimizde Açık Kalp Operasyonlarındaki İntra Aortik Balon Pompası Kullanımı Araştırma Maklesi Kliniğimizde Açık Kalp Operasyonlarındaki İntra Aortik Balon Pompası Kullanımı Intra Aortic Baloon Pumping Usage In Open Heart Surgery Performed At Our Clinic 1 2 3 3 3 4 Ali Kemal GÜR,

Detaylı

İZOTERMİK HİPERKALEMİK KAN KARDİYOPLEJİSİNİN MYOKARD KORUNMASINDA ÖNEMİ

İZOTERMİK HİPERKALEMİK KAN KARDİYOPLEJİSİNİN MYOKARD KORUNMASINDA ÖNEMİ İZOTERMİK HİPERKALEMİK KAN KARDİYOPLEJİSİNİN MYOKARD KORUNMASINDA ÖNEMİ Importance of Hyperkalemic Blood Cardioplegia on Myocardial Protection Hasan EKİM 1, Yunus Keser YILMAZ 1, Meral EKİM 2 1 Bozok Üniversitesi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Koroner arter bypass cerrahisinde tek klemp tekni inin inme riski üzerine etkisi

Koroner arter bypass cerrahisinde tek klemp tekni inin inme riski üzerine etkisi Türk Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Koroner arter bypass cerrahisinde tek klemp tekni inin inme riski üzerine etkisi The effect of single-clamp

Detaylı

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi

Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Araştırma Yazısı Selçuk Tıp Derg 2014;30(2): 58-63 SELÇUK TIP DERGİSİ Konya Numune Hastanesi nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 550 Vakanın Değerlendirilmesi Open Heart Surgery in Konya State Hospital: Review

Detaylı

İzole Kobay Kalplerinde İskemik Arrest Sonrası Levosimendan ve Amrinonun İnotropik Etkilerinin Karşılaştırılması

İzole Kobay Kalplerinde İskemik Arrest Sonrası Levosimendan ve Amrinonun İnotropik Etkilerinin Karşılaştırılması İzole Kobay Kalplerinde İskemik Arrest Sonrası Levosimendan ve Amrinonun İnotropik Etkilerinin Karşılaştırılması Öner SÜZER, A. Kürşat BOZKURT, Asuman SÜZER, Zuhal AYKAÇ, Aydın BARLAS Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Koroner bypass cerrahisinden sonra gelişen atriyal fibrilasyon tedavisinde amiodaronun etkinliği

Koroner bypass cerrahisinden sonra gelişen atriyal fibrilasyon tedavisinde amiodaronun etkinliği Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Koroner bypass cerrahisinden sonra gelişen atriyal fibrilasyon tedavisinde amiodaronun etkinliği The efficacy

Detaylı

Yehova Şahidi 2 Olguda Kan Transfüzyonu Yapılmadan Kardiyak Cerrahi ve Anestezi

Yehova Şahidi 2 Olguda Kan Transfüzyonu Yapılmadan Kardiyak Cerrahi ve Anestezi doi:10.5222/gkdad.2014.236 Olgu Sunumu Yehova Şahidi 2 Olguda Kan Transfüzyonu Yapılmadan Kardiyak Cerrahi ve Anestezi Muharrem Koçyiğit*, Elif Akpek**, Ahmet Ümit Güllü***, Şahin Şenay***, Cem Alhan***

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D.

Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Prof. Dr. Binali MAVİTAŞ Dicle Üniverstiesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D. Endotel zedelenmesi ATEROSKLEROZ Monositlerin intimaya göçü Lipid yüklü makrofajlar Sitokinler İntimaya kas h. göçü

Detaylı

Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Kalp Cerrahisinin Erken Dönem Sonuçları

Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Kalp Cerrahisinin Erken Dönem Sonuçları ORJİNAL ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATIONS Seksen Yaş ve Üzeri Hastalarda Kalp Cerrahisinin Erken Dönem Sonuçları Short Term Results of Cardiac Surgery in Patients Over 80 Years of Age Kemal Uzun, * Turan

Detaylı

Ekstrakorporeal Dolaşım. Dr.Celal YAVUZ D.Ü. Kalp Damar Cerrahisi A.D

Ekstrakorporeal Dolaşım. Dr.Celal YAVUZ D.Ü. Kalp Damar Cerrahisi A.D Ekstrakorporeal Dolaşım Dr.Celal YAVUZ D.Ü. Kalp Damar Cerrahisi A.D EKSTRAKORPOREAL PERFÜZYON Ekstrakorporeal perfüzyon açık kalp cerrahisini, geçici dolaşım ve solunum desteğini ve uzun süreli yaşam

Detaylı

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ

KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA POSTOPERATİF TRAMADOLE DEKSMEDETOMİDİN EKLENMESİNİN ETKİLERİ Fatih YENDİ 1, Senem KORUK 2, Rauf GÜL 2, Şemsettin BOZGEYİK 3, Özerdem ÖZÇALIŞKAN

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

İNTRAAORTİK BALON POMPASI: 765 HASTADA 15 YILLIK KLİNİK DENEYİM

İNTRAAORTİK BALON POMPASI: 765 HASTADA 15 YILLIK KLİNİK DENEYİM Dr. KIRALİ ve Arkadaşları / IABP Kullanımı İNTRAAORTİK BALON POMPASI: 765 HASTADA 15 YILLIK KLİNİK DENEYİM INTRAAORTIC BALOON PUMP: 15-YEARS EXPERIENCE WITH 765 PATIENTS Dr. Kaan KIRALİ, Dr. Mustafa GÜLER,

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

Ciddi Sol Ventrikül Disfonksiyonuna Bağlı Kalp Yetersizliği Olan Kalp Cerrahisi Hastalarında Preoperatif Levosimendan Kullanımı

Ciddi Sol Ventrikül Disfonksiyonuna Bağlı Kalp Yetersizliği Olan Kalp Cerrahisi Hastalarında Preoperatif Levosimendan Kullanımı ARAŞTIRMA YAZISI Kalp ve Damar Cerrahisi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 Ocak 2010 Ciddi Sol Ventrikül Disfonksiyonuna Bağlı Kalp Yetersizliği Olan Kalp Cerrahisi Hastalarında

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Koroner Arter Bypass Operasyonu

Koroner Arter Bypass Operasyonu Koroner Arter Bypass Operasyonu Dr. Murat Uğurlucan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 10 Ocak 2014 I. AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 1930 ların başında,

Detaylı

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi?

Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? Onur IŞIK 1, Cengiz SAHUTOĞLU 2, Zeliha Korkmaz DİŞLİ 3, İsmail AYTAÇ 1, Olcay Murat Dişli 4, Ali KUTSAL

Detaylı

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK ECMO TAKİP Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perfüzyonist Birol AK ECMO NEDİR Kardiyak yetmezliği olan hastalarda gereken desteğin sağlanmasında konvansiyonel tedavi yöntemlerinin

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

KARDİYOPULMONER BYPASS PROTOKOLÜ

KARDİYOPULMONER BYPASS PROTOKOLÜ 1 KARDİYOPULMONER BYPASS PROTOKOLÜ ACIBADEM BAKIRKÖY HASTANESİ KALP ve DAMAR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ Prof Dr. Tayyar Sarıoğlu Op.Dr. Yusuf Kenan Yalçınbaş Op.Dr. Ersin Erek Op.Dr. Ece Salihoğlu Op.Dr. Tamer Turan

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi #

Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Aortanın İleri Derecede Aterosklerozunda Koroner Arter Cerrahisi # Belhhan AKPINAR*, Mustafa GÜDEN*, Bülent POLAT*, Ertan SAĞBAŞ*, İlhan SANİSOĞLU*, Bingür SÖNMEZ*, Cemi DEMİROĞLU** Kadir Has Üniversitesi,

Detaylı

Is Surgical Approchment To A Retained and Fractured Guide Wire Inside Coronary Artery Neccessary Following coronary Angiography?

Is Surgical Approchment To A Retained and Fractured Guide Wire Inside Coronary Artery Neccessary Following coronary Angiography? Is Surgical Approchment To A Retained and Fractured Guide Wire Inside Coronary Artery Neccessary Following coronary Angiography? Ismail Koramaz1, Macit Bitargil1, Helin El Kılıç1, Fatih Gökalp1 1 Şişli

Detaylı