Kardiyopulmoner Baypasta Glutamat ve Aspartat n Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardiyopulmoner Baypasta Glutamat ve Aspartat n Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkisi"

Transkript

1 114 Kardiyopulmoner Baypasta Glutamat ve Aspartat n Miyokardiyal Koruma Üzerine Etkisi The Effect of Glutamate and Aspartate on Myocardial Protection at Cardiopulmonary Bypass Dr. Vefa Özcan*, Dr. Yavuz Beflo ul, Dr. Bülent Tünerir, Dr. Sadettin Dernek, Dr. Tuncay Erden, Dr. Coflkun Özdemir, Dr. Orçun Ünal, Dr. Recep Aslan, Dr. Tu rul Kural *Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Denizli Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal, Eskiflehir Özet Amaç: Kardiyopulmoner baypas (KPB) s ras nda antegrad yoldan verilen glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyoplejinin, miyokardiyal koruma üzerine etkisinin olup olmad n n bulunmas amaçland. Yöntem: Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal nda, Mart 2001 ile May s 2001 tarihleri aras nda elektif aç k kalp cerrahisi yap lan 34 hasta çal flmaya dahil edildi. Hastalar 17 fler kiflilik iki gruba ayr ld. Grup 1 de 11 hastaya koroner baypas (KABG), 3 üne mitral kapak replasman (MVR), 1 ine aort kapak replasman (AVR) ve 2 sine AVR+MVR operasyonu yap ld. Grup 2 de 13 hastaya KABG, 4 üne MVR operasyonu yap ld. Grup 1 de glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyopleji (15 mmol/l), grup 2 de ise so uk kristalloid kardiyopleji, antegrad yoldan verildi. Yafl, cins, diyabetes mellitus, hipertansiyon, preoperatif miyokard infarktüsü, sigara, ejeksiyon fraksiyonu, aort kros-klemp süresi, defibrilasyon yap lan, inotropik destek verilen ya da intraaortik balon pompas deste i gereken hastalar kaydedildi. Befl farkl zamanda arteryel kan örnekleri al narak, kardiyak troponin I (cti) ve kreatin kinaz miyokard band (CK- MB) düzeyleri ölçüldü. ki grup aras nda farkl l k olup olmad istatistiksel olarak Student s t testiyle de erlendirildi. Bulgular: Grup 1 ve grup 2 de preoperatif ve postoperatif al nan kan örneklerinde çal fl lan cti ve CK-MB de erleri aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k bulunmad. Sonuç: Glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyoplejinin miyokardiyal koruma üzerine herhangi bir etkisinin olmad sonucuna var ld. (Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4: 114-9) Anahtar kelimeler: Glutamat, aspartat, kardiyopulmoner baypas, miyokardiyal koruma Abstract Objective: To determine whether glutamat and aspartat enriched cold crystalloid cardioplegia which was given in antegrade way has any effect on the myocardial protection during cardiopulmonary bypass. Material and Methods: Thirty-four patients who were electively undergone open heart surgery at Osmangazi University Faculty of Medicine, thoracic and cardiovascular surgery department, between March 2001 and May 2001 were included in this study. The patients were divided in two groups, each consisting of 17 patients. In group 1 coronary artery bypass surgery (CABG) was performed in 11 patients, mitral valve replacement (MVR) in 3 patients, aortic valve replacement (AVR) in 1 patient and AVR and MVR in 2 patients. While in group 2 CABG was performed in 13 patients and MVR was done in 4 patients. Group 1 patients received antegrade glutamat and aspartat (15 mmol/l) enriched cold crystalloid cardioplegia and group 2 patients were given cold crystalloid cardioplegia by antegrade route. Age, gender, diabetes mellitus, hypertension, preoperative myocardial infarction, smoking, ejection fraction, aortic cross-clamp time, need to defibrillation, inotropic support, and intraaortic balloon pump were recorded. The levels of cardiac troponin I (cti) and creatine kinase myocardial band fraction (CK-MB) were measured in arterial blood samples at five different times. Statistical analysis was performed using Student s t-test and Chi-square test. Results: There were no statistically significant differences in cti and CK-MB values in blood samples taken at 5 different times pre and postoperatively between group 1 and group 2. Conclusion: It is concluded that glutamat and aspartat enriched cold crystalloid cardioplegia does not have any effect on myocardial protection. (Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4: 114-9) Key Words: Glutamate, aspartate, cardiopulmonary bypass, myocardial protection Girifl Kardiyopulmoner baypas (KPB) s ras nda oluflan miyokardiyal hasar en aza indirmek, günümüzde araflt r lan önemli konulardan biridir. Elektif miyokardiyal iskemik arrest ve reperfüzyon döneminde iyi bir miyokardiyal koruma, miyositlerde iskemik de iflikliklerin geciktirilmesi, fonksiyonel bütünlü ünün bozulmamas ve enerji depolar n n korunmas esas na dayan r (1). So uk kristalloid kardiyopleji kullan larak yap lan Yaz flma adresi: Dr. Vefa Özcan, Siteler Mah. Bursa Cad. Afla çay Apt. No:30/1 K n kl -Denizli Ev tel: , fl tel: , Cep tel: ,

2 Anadolu Kardiyol Derg 115 miyokardiyal iskemik arrest s ras nda intrasellüler glutamat ve aspartat konsantrasyonlar azalmaktad r (2). Glutamat ve aspartat; esansiyel olmayan, Krebs siklusuna oksaloasetat ve α-ketoglutarat üzerinden girerek hücre mitokondrisinde ATP yap m n stimüle eden ve glikoneogenezis için bir substrat oluflturan aminoasitlerdir (3,4). Glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl l k kan kardiyopleji kullan m n redo, sol ventrikül fonksiyonlar kötü ve aort kros-klemp süreleri uzun olan hastalara miyokardiyal koruma amac yla öneren çal flmalar vard r (5). Biz de bu çal flmam zda; miyokard hücresine d flar dan enerji deste i sa lamak amac yla, antegrad yoldan verilen so uk kristalloid kardiyoplejiye glutamat ve aspartat ilave edilmesinin miyokardiyal koruma üzerine etkisinin olup olmad n, kreatin kinaz miyokardiyal band (CK-MB) ve kardiyak troponin I (cti) seviyelerini ölçerek araflt rmay amaçlad k. Yöntemler Tablo 1. Hasta gruplar nda ameliyat tipi da l m Ameliyat tipi Grup-1 Grup-2 CABG MVR 3 4 AVR 1 - MVR + AVR 2 - AVR: aort kapak replasmanr, KABG: koroner baypas greft cerrahisi, Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dal nda, Mart 2001 ile May s 2001 tarihleri aras nda elektif aç k kalp cerrahisi yap lan 34 hasta çal flmaya al nd. Hasta gruplar m z KPB ye giren koroner arter baypas cerrahisi (KABG), aort kapak replasman (AVR) ve mitral kapak replasman (MVR) uygulad m z hastalardan seçildi (Tablo 1). Acil, reoperasyonlar ve 6 ay içinde miyokard infarktüsü geçirmifl hastalar çal flmam za dahil edilmedi. Hastalar çal flma grubu (Grup 1) ve kontrol grubu (Grup 2) olarak 17 fler kiflilik iki gruba ayr ld. Grup 1 deki 17 hastaya, antegrad yoldan verilen 1000 cc so uk kristalloid kardiyoplejiye 15 mmol/l glutamat ve 15 mmol/l aspartat ilave edildi. Grup 2 deki 17 hastaya, so uk kristalloid kardiyopleji yine antegrad yoldan verildi (Tablo 2). Preoperatif dönemde: yafl, cinsiyet, miyokard infarktüsü hikayesi, ejeksiyon fraksiyonu, diyabet, hipertansiyon, sigara içme al flkanl klar (Tablo 3); peroperatif dönemde ise aort kros-klemp süreleri, defibrilasyon uygulanan, inotropik destek verilen ve düflük kardiyak output sendromu geliflmesi durumunda intraaortik balon pompas ( ABP) tak lan hastalar kaydedildi (Tablo 4). Bütün hastalardan biyokimyasal parametreler için, anestezi indüksiyonundan önce (t1), aortadan kros-klemp kald r ld ktan sonra 5 inci dakikada (t2) ve bu süreci takiben 6 nc (t3), 12 inci (t4) ve 24 üncü (t5) saatlerde arteryel kan örnekleri al nd. Al nan kanlarda cti ve CK-MB düzeyleri belirlendi. Operasyon Prosedürü Her iki gruptaki hastalar n tamam nda operasyon öncesi 0.05 mg/kg im. midazolam ile premedikasyon yap ld. Anestezi indüksiyonunda 0.3 mg/kg etomi- Tablo 2. Kullan lan kardiyoplejinin içerikleri Kardiyopleji içeri i Grup-1 Grup-2 sotonik 300 cc 300 cc Potasyum 30 meq 30 meq Bikarbonat 10 meq 10 meq Magnezyum sülfat 10 meq 10 meq Sitrat 120 cc 120 cc %10 dextroz 10 cc 10 cc Glutamat 15 mmol/l - Tablo 3: Preoperatif klinik verileri Grup Yafl, Cinsiyet,n% DM,n% Hipertansiyon, Sigara, Preop,M SVEF, y l n% n% n% n% K E Grup 1 53, ±4.30 (52.95) (47.05) (11.70) (88.30) (11.70) (88.30) (35.29) (64.71) (63.80) 61.70±1,64 Grup ±2.33 (35.29) (64.71) (11.70) (88.30) (5.88) (94.12) (41.17) (58.83) (61.50) 61.47±2,55 DM: diyabetes mellitus, M : miyokard infarktüsü, preop: preoperatif, SVEF: sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu

3 116 Anadolu Kardiyol Derg date, 10 µg/kg fentanyl ve 0.1 mg/kg pankuronyum iv. olarak verildi. Anestezi idamesinde ise fentanyl ve sevoflurane kullan ld. Hastalara anestezi indüksiyonundan sonra internal juguler ven kateterizasyonu ve vücut s lar n n ölçülmesi amac yla özofajiyal s probu yerlefltirildi. Kardiyopulmoner baypas s ras nda Sarns marka döner bafll kl pompa kullan ld. Bafllang ç solüsyonuna Ringer laktat, mannitol, KCl, Ca ++ -glukonat, Na + HCO3- ve heparin eklendi. Kanülasyon öncesi 500 IÜ/kg dozunda heparin santral venöz kateterden verildi. Her iki grupta da ACT (activated clotting time) seviyesi 400 saniyenin üzerine ç kt nda hastalara standart teknikle kanülasyon uyguland. Her iki grupta da hastalar o C ye kadar so utuldu. Aortaya kros-klemp konulmas n n ard ndan, aort kökünden miyokardiyal koruma için +4 o C de potasyum kardiyoplejisi infüzyonu 10 ml/kg olacak flekilde yap ld. damesinde ise 30 dakika aralarla 5ml/kg dozunda tekrarland. Operasyon boyunca hematokrit de eri %25-30 c var nda tutuldu. Koroner artar baypas cerrahisinde distal anastomozlar kros-klemp alt nda yap ld. Proksimal anastomozlar ise kros-klemp kald r ld ktan sonra aortaya konulan parsiyel klemp alt nda yap ld. Is nma prosedürü AVR-MVR olgular nda kapak oturtulurken, KABG de ise sol internal mammaryal arter-sol ön inen koroner arter (L MA-LAD) son distal anastomozlar yap l rken bafllat ld. Hasta, vücut s s 37 o C olana kadar s t ld. Pompa ç k fl ventriküler fibrilasyona giren hastalar defibrile edildi. Düflük kardiyak output sendromu geliflen hastalara inotropik destek, inotropik deste e ra men düflük kalp debisinin devam etmesi durumunda intraaortik pompa yerlefltirildi. Pompa ç - k fl hipertansif seyreden hastalara ise nitrogliserin veya Na + -nitroprussid infüzyonu baflland. Pompan n durmas n takiben 1 mg/kg dozunda protamin bafllanarak, dekanülasyon yap ld ve ACT seviyesi sn aras na çekildi. statistiktiksel Analiz statistiksel de erlendirmede SPSS 8.0 (Statistical Package for the Social Sciences for Windows) kullan ld. Preoperatif risk faktörleri (yafl, cinsiyet, miyokard infarktüsü hikayesi, ejeksiyon fraksiyonu, diyabet, hipertansiyon, sigara içme al flkanl ) ile peroperatif risk faktörleri (kros-klemp zaman, defibrilasyon uygulanmas, inotropik destek verilmesi ve intraaortik balon pompas tak lmas ) in karfl laflt r lmas için Ki-kare testi uyguland. ki grup aras nda CK-MB ve cti de erleri ise iki ortalama aras ndaki farka iliflkin Student s t testiyle de erlendirildi. P de eri 0.05 in alt nda olan veriler istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. Bulgular Preoperatif dönemde koroner arter hastalar n n elektrokardiyografilerinde: Grup 1 de 7 (% 63.6 ), grup 2 de 8 hastada (% 61.5 ) geçirilmifl miyokard infarktüsü bulgular vard. Geçirilmifl miyokard infarktüsü bulgular aç s ndan iki grup aras nda istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k yoktu (P>0.05). Grup 1 ve grup 2 de cti ve CK-MB seviyeleri tablo 5 ve tablo 6 da (fiekil 1 ve 2) görülmektedir. Her iki grup aras nda efl zamanl çal fl lan cti ve CK-MB düzeyleri aç s ndan istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k bulunamad (P>0.05). Tart flma Glutamat ve aspartat n normotermik kardiyoplejik indüksiyon ve l k kardiyopleji uygulamalar n n miyokardiyal korumada etkili oldu u bilinmektedir. Biz çal flmam zda l k kardiyopleji solüsyonu yerine, glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyopleji solüsyonu kulland k. Her iki grup aras nda t1, t2, t3, t4 zamanlar nda çal fl lan cti ve CK-MB de- erleri birbirine yak nd. Postoperatif 24 üncü saatte Tablo 4. Peroperatif hasta verileri Grup Aort kros-klemp Defibrilasyon,n% notropik kullan m,n% IABP, n% süresi (dak.) Grup ± (82.35) (17.65) (58.82) (41.18) (5.88) (94.12) Grup ± (64.70) (35.30) (64.70) (35.30) (17.64) (82.36) ABP: intraaortik balon pompas

4 Anadolu Kardiyol Derg 117 (t5) al nan cti ve CK-MB de erlerinde grup-1 de grup- 2 ye göre düflme gözlenmesine ra men, her iki grup aras nda istatistiksel bir fark bulunmad (Tablo 5,6). Aç k kalp cerrahisinde; kalp hareketlerini durdurmak, kans z bir ameliyat sahas elde etmek ve bu ifllem s ras nda miyokard n zarar görmesini engellemek istenmektedir. Miyokardiyal korumada amaç: iskemiye maruz kalm fl miyokard hücresinde iskemik de ifliklikleri azaltmak, irreversibl hasar meydana gelmesini engellemektir. Günümüzde KPB s ras nda miyokardiyal koruma için kardiyopleji solüsyonlar (kan veya kristalloid) ve hipotermi (sistemik ve topikal) yayg n olarak kullan lmaktad r. Kardiyoplejik solüsyonlar %75-85, hipotermi %20-25, kardiyopleji ve hipotermi kombinasyonu %95 oran nda miyokardiyal enerji ihtiyac n azaltmaktad r (1). Miyokard hücresine d flar - dan enerji deste i sa lamak amac yla ATP, glükoz, glutamat, aspartat ve arginin gibi substratlar kardiyopleji solüsyonuna eklenmektedir (6). Suleiman ve ark. lar nn (2) yapt deneysel çal flmada; so uk kristalloid kardiyopleji ile oluflturulan miyokardiyal iskemik arrest sonras nda, miyosit içinde glutamat ve aspartat düzeylerinde belirgin düflme saptam fllard r. Michael ve ark. lar (7) domuz yavrusu miyokard nda oluflturulan iskemik arrest sonras nda krosklemp kald r lmadan 4 dk. önce glutamat ve aspartat içeren l k kardiyoplejik reperfüzat kullan lm fl ve reperfüzyon hasar nda azalma ve miyokardiyal fonksiyonlarda düzelme saptam fllard r. California Üniversitesinde (3) 2000 y l nda yap lan bir çal flmada, glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl l k kan kardiyoplejisi ile so uk kan kardiyoplejisini karfl laflt rm fllar ve erken postoperatif dönemde glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl l k kan kardiyoplejisi verilen grupta sol ventrikül fonksiyonlar nda geçici bir düzelme oldu unu saptam fllard r. Yine 1999 y l nda ülkemizde Diflçigil ve ark. lar n n (5) yapt çal flmada; aspartat ve glutamatla zenginlefltirilmifl l k kan kardiyoplejisinin kullan m n redo, sol ventrikülü kötü ve kros-klemp süreleri uzun olan hastalara önermifllerdir. Bizim çal flmam zda l k kardiyoplejiden farkl olarak so uk kristalloid kardiyoplejiye glutamat ve aspartat ilave edildi. Hasta gruplar m z aç k kalp cerrahisi s ras nda KPB ye giren KABG, MVR ve AVR yap lan hastalardan seçildi. Kardiyopulmoner baypas s ras nda kardiyopleji solüsyonlar aort kökünden antegrad, koroner sinusten retrograd veya distal anastomoz yap lan greftler yo- Tablo 5. Hastalar n cti düzeyleri (ng/dl) Grup t1 t2 t3 t4 t5 Grup ± ± ± ± ±1.12 Grup ± ± ± ± ±3.32 CTI: kardiyak troponin I Tablo 6. Hastalar n CK-MB düzeyleri (U/L) Grup t1 t2 t3 t4 t5 Grup ± ± ± ± ±5.05 Grup ± ± ± ± ±4.29 CK-MB: kreatin kinaz miyokard band (cti=ng/dl) t1 t2 t3 Zaman fiekil 1. Gruplar n cti düzeylerinin karfl laflt r lmas CTI: kardiyak troponin I t1: Anestezi indüksiyonundan önce arteryel kan de eri t2: Aort kros-klemp kald r ld ktan 5 dk. sonra arteryel kan de eri t3: Aort kros -klemp kald r ld ktan 6 saat sonra arteryel kan de eri t4: Aort kros -klemp kald r ld ktan 12 saat sonra arteryel kan de eri t4 t5 grup-1 grup-2 (CK-MB=U/L) t1 t2 t3 Zaman fiekil 2. Gruplar n CK-MB düzeylerinin karfl laflt r lmas CK-MB: Kreatin kinaz miyokard band t1: Anestezi indüksiyonundan önce arteryel kan de eri t2: Aort kros-klemp kald r ld ktan 5 dk. sonra arteryel kan de eri. t3: Aort kros -klemp kald r ld ktan 6 saat sonra arteryel kan de eri t4: Aort kros -klemp kald r ld ktan 12 saat sonra arteryel kan de eri t5: Aort kros -klemp kald r ld ktan 24 saat sonra arteryel kan de eri t4 t5 grup-1 grup-2

5 118 Anadolu Kardiyol Derg luyla verilmektedir (8). Antegrad yöntemle verilen kardiyopleji solüsyonu tüm miyokarda da l r. Ancak yayg n proksimal koroner arter lezyonu olan hastalarda retrograd yöntem daha etkilidir (8). Retrograd veriliflte kanülün koroner sinüsten geri ç kmas, sinus y rt lmalar ve bununla ilgili kanamalar bilinen komplikasyonlard r. Biz çal flmam zda kapak ve koroner arter hastalar aras nda standartizasyonu sa lamak için antegrad yoldan kardiyopleji verdik. Wallace ve ark. lar n n (3) 67 hasta, Diflçigil ve ark. lar n n (5) 20 hasta üzerinde yapt klar çal flmalarda l k kardiyopleji içerisine 13 mmol glutamat ve 13 mmol aspartat ilave edilmifltir. Pisarenko ve ark. lar (9) ise izole s çan kalbinde yapt klar çal flmada kardiyopleji solüsyonuna 20 mmol glutamat ve 20 mmol aspartat eklemifllerdir. Bizim çal flmam zda piyasada mevcut bulunan, 30 mmol glutamat ve 30 mmol aspartat ihtiva eden haz r formlar ndan 15 mmol ü kardiyoplejiye ilave ettik. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF), sol ventrikül fonksiyonel kapasitesini gösteren önemli bir parametredir. Ejeksiyon fraksiyonu düflük (SVEF<30) olan hastalar, sol ventrikülün fonksiyonel kapasitesinin yetersiz olmas nedeniyle yüksek riskli kabul edilirler (10). Jung ve ark. lar n n (11) Virginia Üniversitesinde yapt bir çal flmada preoperatif SVEF %36 dan düflük olan hastalarda %8 mortalite, %36 dan yüksek olanlarda % 3 mortalite bildirilmifltir. Bizim çal flmam zda iki grup aras nda preoperatif SVEF de erleri yönünden istatistiksel olarak bir farkl - l k yoktu (P>0.05). Aç k kalp ameliyat s ras nda genellikle aorta klemp edilerek koroner kan ak m geçici olarak durdurulur. Böylece hareketsiz, gevflemifl kalpte, intrakardiyak deformitelerin düzeltilmesi ve koroner anastomozlar n yap labilmesi kolaylaflmaktad r. Aort krosklemp süresinin uzamas miyokard n iskemiye maruziyetini art racakt r. Pompa ç k fl s nma s ras nda uzun süren ventrikül fibrilasyonu hem subendokardiyal perfüzyonu bozar, hem de miyokardiyal oksijen tüketimini art r r (6). Ayr ca kros-klemp süresi (1) ve pompa ç k fl uygulanan defibrilasyon ifllemi de CK- MB ve cti baflta olmak üzere miyokardiyal iskemik enzimlerin yükselmesine neden olmaktad r. Çal flmam zda, kros-klemp süresi ve defibrile edilen hasta say lar yönünden iki grup aras nda istatistiksel bir farkl l k yoktu (P>0.05). Kardiyak debisinin 2.0 lt/dk/m2 olmas düflük kardiyak output sendromu olarak tan mlan r (6). Tedavisinde öncelikle inotropik ilaçlar kullan l r. Kardiyopulmoner baypas tan ç k flta inotropik ilaçlara ra men düflük kalp debisinin devam etmesi durumunda ABP uygulan r. Bu uygulama ( ABP), kalbin önündeki yükü azalt p koroner perfüzyonu artt rarak kardiyak fonksiyonu düzeltir. Çal flmam zda so uk kristalloid kardiyopleji solüsyonuna glutamat ve aspartat ilave edilen 1. grupta miyokardiyal performansta bir iyileflme, dolay s yla pompa ç k fl ve postoperatif dönemde pozitif inotropik destek ve ABP kullan m nda bir azalma olmas n bekledik. Ancak iki grup aras nda pozitif inotropik destek ve ABP kullan m yönüyle istatistiksel olarak anlaml bir farkl l k saptamad k (p>0.05). Bilinen iskemik kardiyak enzimler miyoglobülin, kreatin kinaz, CK-MB, cti, kardiyak troponin T ve laktat dehidrokinazd r (3,12). Kardiyak troponin I n n 9 ng/ml den, CK-MB in ise U/L den yüksek olmas miyokard infarktüsü tan s için anlaml d r (12-14). Kardiyak troponin I, saat içinde yükselir, saat içinde pik yapar ve günde normale döner. Di er enzim, CK-MB ise semptomlar n bafllamas ndan 6-10 saat sonra yükselir, saat sonra pik yapar ve saat sonra normale döner. Biz çal flmam zda pompa s ras nda meydana gelen miyokardiyal iskemik de ifliklikleri saptamada ilk 24 saatin yeterli olaca n düflündük. Maliyeti art rmamak için 48., 72.saat ve 10. gün CK-MB ve cti de erleri çal flmad k. Zaten çal flmam zda 24 üncü saatte her iki enzim düzeylerinde de düflme bafllad görüldü. Sonuç olarak; glutamat ve aspartat ile zenginlefltirilmifl so uk kristalloid kardiyopleji solüsyonun, l k kardiyopleji uygulamalar n n tersine, miyokardiyal koruma üzerine bir etkisinin olmad n söyleyebiliriz. Kaynaklar 1. Bozer Y: Kalp Hastal klar ve Cerrahisi I. Ankara: Ayy ld z Matbaas ; s Suleiman MS, Dihmis WC, Caputo M, et al. Changes in myocardial concentration of glutamate and aspartate during coronary artery surgery. Am J Physiol 1997; 272: Wallace AW, Ratcliffe MB, Nose PS, et al. Effect of induction and reperfusion with warm substrate-enriched cardioplegia on ventricular function. Ann Thorac Surg 2000; 70: Svedjeholm R, Hakanson E, Vanhanen I. Rationale for metabolic support with aminoacid and glucose-insulinpotassium(gik) in cardiac surgery. Ann Thorac Surg 1995; 59: Diflçigil B, Badak M, Bakal m T, et al. Aspartat ve glutamatl kan kardiyoplejisinin sol ventrikül fonksiyonlar üzerine olan etkisinin miyokardiyal nitrik oksit düzeyleri ile de erlendirilmesi. GKDCD 1999; 7:

6 Anadolu Kardiyol Derg Kirklin JW: Myocardial protection during cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. In: Kirklin JW, Barret-Boyes BG, editors. Cardiac Surgery. New York: John Wiley & Sons; p Michael TK, Bradley SA, Shaikh R, et al. Reducing postischemic reperfusion damage in neonates using a terminal warm substrate-enriched blood cardioplegic reperfusate. Ann Thorac Surg 2000; 70: Edmunds LH. Intraoperative protection of organs: hypothermia, cardioplegia, and cerebroplegia. In: Edmunds LH, editor. Cardiac Surgery in the Adult. 2nd edition. New York; McGraw-Hill; p Pisarenko OI, Rosenfeldt FL, Langley L, et al. Differing protection with aspartate and glutamate cardioplegia in the solated rat heart. Ann Thorac Surg 1995; 59: Elefteriades JA, Morales DL, Gradel C, et al. Result of coronary artery bypass grafting by a single surgeon in patients with left ventricular ejection fraction < or =% 30. Am J Cardiol 1997; 79: Jung F, Herre JM, Wood MA, et al. Influence of wall motion score on mortality after coronary bypass surgery in the CABG-patch trial. Int J Cardiol 2002; 82: Vermes E, Mesguich M, Houel R, et al. Cardiac troponin I release after open heart surgery: a marker of myocardial protection. Ann Thorac Surg 2000; 70: Antman EM, Braunwald E. Acute myocardial infarction. In: Braunwald E, Lipes DP, Libby P, editors. Heart Disease. A Texbook of Cardiovascular Disease. 6th Edition. Fhiladelphia:WB Sounders; p Eigel P, Van Ingen G, Wagenpfeil S. Predictive value of perioperative cardiac troponin I for adverse outcome in coronary artery bypass surgery. Eur J Cardiothorac Surg ; 20: Doç. Dr. Dayimi KAYA nın akvaryumundan Akvaryumun Kralı: Discus

THE EFFECT OF L-CARNITINE ON MYOCARDIAL FUNCTION AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY

THE EFFECT OF L-CARNITINE ON MYOCARDIAL FUNCTION AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2011 Cilt 3 Sayı: 4 9-13 KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİNDE L-KARNİTİNİN MYOKARD FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF L-CARNITINE ON MYOCARDIAL FUNCTION AFTER CORONARY

Detaylı

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi

Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 32 (3) 93-97, 2006 ORİJİNAL YAZI Koroner Arter Bypass Cerrahisinde L-Karnitinin Myokard Fonksiyonları Üzerine Etkisi Cevdet FURAT, Halil İbrahim UÇAR, Mustafa

Detaylı

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL RESEARCH TRAKEAL ENTÜBASYONA HEMODİNAMİK YANIT: LİDOKAİN, ESMOLOL VE FENTANİLİN KARŞILAŞTIRILMASI THE HEMODYNAMIC RESPONSE TO TRACHEAL INTUBATION: COMPARISON OF LIDOCAINE, ESMOLOL

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN

mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN mtiyaz Sahibi Dr. Kemal KÖYMEN Genel Yay n Yönetmeni Dr. Levent ÇEL K Editör ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Bülent ARMAN Yürütme Kurulu Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Alpay ÖRK, Dr. Berna HAL LO LU, Dr. Alper

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA

TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA DERLEME / REVIEW TRANSKATETER AORTİK KAPAK İMPLANTASYONU ve ANESTEZİ TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION AND ANAESTHESIA ÖZET Tülin GÜMÜfi, Elvin KES MC Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji

Detaylı

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon

Transmiyokardiyal lazer revaskülarizasyon 58 E itim Education Transmyocardial laser revascularization Muzaffer Bahç van, Hasan Tahsin Keçeligil, Ferflat Kolbak r Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dal,

Detaylı

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2

Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2 KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE PERİFERİK VENÖZ BASINÇ SANTRAL VENÖZ BASINCA ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? PERIPHERAL VENOUS PRESSURE IN CONGENITAL HEART SURGERY MAY BE AN ALTERNATIVE

Detaylı

Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft aç kl üzerindeki etkisi

Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft aç kl üzerindeki etkisi Araflt rmalar / Researches Koroner arter baypas greftli hastalarda ortalama trombosit hacminin greft aç kl üzerindeki etkisi Osman Ak n Serdar 1, Sinan Arslan 2, Tolga Do an 2, Can Özbek 2, Taner Kufltarc

Detaylı

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları

Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(4):918-923 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8168 Özgün Makale / Original Article Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas

Detaylı

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK

NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK DERLEME NONKARD YAK CERRAH DE PREOPERAT F KARD YOVASKÜLER R SK BEL RLEME VE KARD YAK HAZIRLIK Baflak Ceyda MEÇO, Neslihan ALKIfi ÖZET Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Detaylı

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI

LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI KL N K ÇALIfiMA LOMBER OMURGA CERRAH S NDE SP NAL ANESTEZ VE TOTAL NTRAVENÖZ ANESTEZ N N KARfiILAfiTIRILMASI Özgün DEM RKOL SOYARSLAN, Onur ÖZLÜ, Gülten ÜTEBEY, Uygur ER ÖZET D flkap Y ld r m Beyaz d E

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

Doğuştan kalp cerrahisinde tiroit fonksiyonları ve interlökin-8 değerlerinin prognoz üzerine etkisi

Doğuştan kalp cerrahisinde tiroit fonksiyonları ve interlökin-8 değerlerinin prognoz üzerine etkisi Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(8):537-543 537 Doğuştan kalp cerrahisinde tiroit fonksiyonları ve interlökin-8 değerlerinin prognoz üzerine etkisi The effects of thyroid hormones

Detaylı

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI

NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI KL N K ÇALIfiMA NGU NAL HERN LERDE FARKLI DOZLARDA KETAM N KULLANIMI Hüseyin SERT (HS), Tülin GÜMÜfi (TG), Muhammet GÖZDEM R (MG), Senem TÜFEKÇ O LU (ST), Orhan KANBAK (OK) (HS, MG) Fatih Üniversitesi

Detaylı

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi

HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi 318 Orijinal Araştırma Original Investigation HDL kolesterol düzeyi düflük olan bireylerde statin tedavisine farkl antioksidan vitaminlerin eklenmesinin serum lipid profili üzerine etkisi The effects of

Detaylı

OR J NAL ARAfiTIRMALAR

OR J NAL ARAfiTIRMALAR OR J NAL ARAfiTIRMALAR 5 Anlaml Karotid Arter Darl Olmayan Olgularda Doppler Ak m H zlar ve Resistans ndekslerinin Koroner Arter Hastal ile liflkisi Dr.Mehmet S dd k Ülgen*, Dr.Aslan Bilici**, Dr.Murat

Detaylı

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Ankara

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, Ankara Journal of Anesthesia 2011; 19 (2): 106-113 Cerit et al: Complications of General Anesthesia KLİNİK ÇALIŞMA / ORGINAL RESEARCH GENEL ANESTEZİYE BAĞLI PERİOPERATİF DÖNEMDE GÖZLENEN KOMPLİKASYONLARIN VE

Detaylı

Yo un Bak m Hastalar nda Pozisyon De iflimi ve S rt Masaj n n Arteryel Kan Gazlar, Kalp H z, Kan Bas nc Üzerine Etkileri*

Yo un Bak m Hastalar nda Pozisyon De iflimi ve S rt Masaj n n Arteryel Kan Gazlar, Kalp H z, Kan Bas nc Üzerine Etkileri* 7 Yo un Bak m Hastalar nda Pozisyon De iflimi ve S rt Masaj n n Arteryel Kan Gazlar, Kalp H z, Kan Bas nc Üzerine Etkileri* Effects of Position Change and of Back Massage on Arterial Blood Gas, Heart Rate,

Detaylı

İZOTERMİK HİPERKALEMİK KAN KARDİYOPLEJİSİNİN MYOKARD KORUNMASINDA ÖNEMİ

İZOTERMİK HİPERKALEMİK KAN KARDİYOPLEJİSİNİN MYOKARD KORUNMASINDA ÖNEMİ İZOTERMİK HİPERKALEMİK KAN KARDİYOPLEJİSİNİN MYOKARD KORUNMASINDA ÖNEMİ Importance of Hyperkalemic Blood Cardioplegia on Myocardial Protection Hasan EKİM 1, Yunus Keser YILMAZ 1, Meral EKİM 2 1 Bozok Üniversitesi

Detaylı

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S

ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S KL N K ÇALIfiMA ELEKT F LAM NEKTOM OPERASYONU GEÇ RECEK HASTALARDA PREOPERAT F VER LEN GABAPENT N N FARKLI DOZLARININ POSTOPERAT F ANALJEZ YE ETK S Ela ERTEN (EE), Ferruh B LG N (FB), Nedim ÇEKMEN (NÇ),

Detaylı

Girifl. kaptoprilin KMN geliflimini önlemede etkisi olup olmad n araflt rmay amaçlad k.

Girifl. kaptoprilin KMN geliflimini önlemede etkisi olup olmad n araflt rmay amaçlad k. 98 Koroner Anjiyografi Yap lan Hastalarda fllem Öncesi Verilen Kaptoprilin Kontrast Madde Nefropatisi Üzerine Etkisinin Araflt r lmas Dr. Ömer Toprak, Dr. Mustafa Cirit*, Dr. Serdar Bayata**, Dr. Murat

Detaylı

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar

Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar 203 OR J NAL ARAfiTIRMALAR ORIGINAL INVESTIGATIONS Atriyoventriküler Tam Bloklu Hastalar n Etiyolojik, Demografik, Klinik Özellikleri le Pacemaker htiyaçlar na Göre S n fland r lmalar Classification of

Detaylı

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas

Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl laflt r lmas EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES DENEYSEL VE KL N K ÇALIfiMALAR Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum fizyoloji in analjezik etkinli inin karfl

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY

ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Anestezi Dergisi 2012; 20 (2): 63-72 zdefl: Robotik Cerrahide Anestezi DERLEME / REVIEW ROBOTİK CERRAHİDE ANESTEZİ ANESTHESIA IN THE ROBOTIC SURGERY Seval ZDEfi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Atatürk Eğitim

Detaylı

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi

İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery İnfarktüs sonrası ventriküler septal rüptürün cerrahi tedavisi Surgical treatment of postinfarction ventricular

Detaylı

Koroner Arter Hastal ve Dislipidemi. Koroner Arter Hastal

Koroner Arter Hastal ve Dislipidemi. Koroner Arter Hastal ve Dislipidemi P-1 GEÇ DÖNEM SAFEN VEN GREFT HASTALI I LE METABOL K SENDROMUN L fik S Ahmet Taha Alper, Alper Ayd n, Hüseyin Aksu, Ebru Öntürk, fiennur Ünal, Ahmet Akyol, Abdurrahman Eksik, Nazmiye Çakmak

Detaylı

A) AKUT M YOKARD NFARKT S SONRASI "STUNNING" Prof. Dr.. Haldun MÜDERR SO LU Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal

A) AKUT M YOKARD NFARKT S SONRASI STUNNING Prof. Dr.. Haldun MÜDERR SO LU Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal 13. BÖLÜM AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜNDE YEN KAVRAMLAR A) AKUT M YOKARD NFARKT S SONRASI "STUNNING" Prof. Dr.. Haldun MÜDERR SO LU Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal B) AKUT M YOKARD

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı