ÖRGÜTSEL VE BİREYSEL GELİşME ARACı OLARAK HİZMET İçİ EGİTİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜTSEL VE BİREYSEL GELİşME ARACı OLARAK HİZMET İçİ EGİTİM"

Transkript

1 ÖRGÜTSEL VE BİREYSEL GELİşME ARACı OLARAK HİZMET İçİ EGİTİM İnayet PEHLİVAN. Endüstri devrimi ile birlikte üretimin evlerde kurulu küçük imalathanelerden büyük fabrika ve işyerlerine taşınması, toplumsal gereksinimlerin büyük ölçekli örgütler tarafından karşılanmaya başlaması örgüt, yönetim, üretim veeğitim kavramları a rasındaki yakın. ilişkilerin ciddiyetle ele alınmasını gerekli kılmıştır. -. Hizmet içi' Eğitim Kavramı ve Gelişimi İşgören eğitiminin tarihçesi, antik Mısırlıların denizaşırı yerlerden getirdikleri esirlerin ve ülke içindeki işçilerin ustabaşı olarak eğitilmesine kadar dayanmaktadır. Bu dönemde eğitim doğrudan ve işbaşında yapılmaktadır. Eğitimin değerlendirilmesi ise tümüyle çalışanların edirnlerine göre yapılan basit bir işlemdir. Yirminci yüzyıl- da işgören eğitiminin temel biçimleri ise uyum eğitimi, iş başında eğitim, göreve dayalı eğitim, el becerisi gerektiren ve zenaatlerin öğretilmesini amaçlayan çırakhk eğitimi biçiminde düzenlenmektedir. 1 işgören eğitimi kapsamında 194O'Iı yıııarda yapılan bir tanımlamaya görehizmet i çi eğitim, düşünce ve eylemde uygun alışkanlıklar kazandırmak ve işgörene mevcut ve gelecekteki işine ilişkin bilgi. beceri ve tutumlarında etkinlik kazandırmak i çin yapılan yardım sçıreci olarak tanımlanmıştır. ı Yrd.!;>oç. Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi. 1 R. Ronald Sims, An Experiental Leamlng Approach To Employee Training Systems. New York: Quorum Books Civil Service Assembly of United States and Canada, Employee Tralnlng In The Pub'lc Service, 1941, s. Z. Amme idaresi Dergisi, alt 30, Sayı 4, Aralık 199Z

2 106 Amme idaresi Dergisi Harris'e göre hizmet içi eğitim en yalın anlamda bir mesleğin üyelerini geliştirmek için düzenlenen plaal1 etkinliklerdir. 3 Örgütsel anlamda hizmet içi eğitim, örgütsel amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunacak davranışların öğrenilmesini sağlayacak deneyimlerin örgüt tarafından kazandırıldığı programlardır.~ Hizmet içi eğitim, herhangi bir meslek adamının mesleğine başladığı ilk günden mesleği bıraktığı güne kadar kendini mesleği için devamlı olarak yetiştirmesi veya yetiştirilmesidir. 5 Hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde belirli'bir maaş ya da ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan işgörenlerin görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere y<\,pılan eğitimdir. 6 Genellikle yetiştirme (training), eğitim (education) ve gelişme (development) kavramlarının birbirinin yerine ve eş anlamlı kullanılmasına karşılık, Lawrie'ye göre bu üç kavram farklı hedefler ve işlevleri yerine getirir. Yetiştirme, daha çok becerilerde değişme sağlamaktır. Buna karşılık eğitim, bireylerin bilgi düzeylerinde değişme meydana getirmektir. Geliştirme ise, işgörenin tutum ve değerlerini değiştirmek anlamına gelmektedirj Hizmet içi eğitim, işgören geliştirme, işgören yetiştirme ya da başka bir kavramla ifade. edilse de, örgütün çeşitli alan ve kademelerinde çalışmakta olan tüm işgörenlerin eğitilmesi, yetiştirilmesi zorunludur. Yönetim biliminin ve örgüt kuramlarının gelişimine koşut olarak araştırmacıların işgören eğitimine bakış açıları da değişmiş ve gelişmiştir. Endüstri Devrimini izleyen yıllarda insan bilgisindeki artış ve hızlı değişme sürecinin en önemli kanıtr, t9. Yüzyıl başlarında alınan patent sayısındaki artış olmuştur. Fabrikaların kurulmaya başlaması ile fabrika okullarının açılması aynı dönemlere rastlamaktadır. Benzer okullar daha sonra Westinghouse, General ElektriC, Boldwin Lokomotif Works gibi büyük şirketler tarafından da açılmaya başlanmıştır. s işgören eğitimine ilişkin yaklaşımların temel kaynağı, eğitimin verimliliğe olan katkılarının kanıtlanmış oimasıdır. Bu teknik ve araçsal bakış açısının kökleri Taylor ve Munsteriberg'in çalışmalarına dayanır. Her iki yazar da işgören eğitiminin önemini vurgulayarak, eğitimin işgöreıı yerleştirme ve rasgele kazanılmış iş alışkanlıklarının değiştirilmesinde kritik bir yeri olduğunu belirtmişlerdir. Bu genel bakış açısı, bir e 3 Ben M. Harris, Waillant Bassent, Kenneth E. Mc Intyre, In -SelVice Education: A Guide to Better Practice, New Jersey: Englewood Cliff Prentice Hall, 1969, s.. ı 6. 4 Wendell L. French. Human Resources Management. Boston: Houghtor Mifflin Comp., ı 990, s L Ethem Başaran. Hizmet içi Eğitim Araştırması. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Seri-B, S: 39. Ankara. 1960,s Haydar Taymaz, Hizmet içi Eğitim, PEGEM: Personel Eğitim ve Geliştirm~ Merkezi, Yayın No: 3. Ankara. 1992, s John Lawrie, " Differantiate Between Training, Education and Development", Personnel Journal, Vol: 69, No: to, Ekim 1990, s Sims, a.g.e., s. 19.

3 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Ar.KI 107 konomist, endüstri ve örgüt psikologunun eğitime bakış açısını tir. 9. da şekillendirmiş-' Birinci ve 'ikinci Dünya savaşları dqnemi, deneticilerin rolü kadar davr~nış bilimlerinin de üzerinde durulduğu bir dönem otmuştur. 19S0'lerde örgütlerin geliştirilmesi için yatırımların ve örgüt büy'üklüklerinin arttığı bir dönemdir. Bu dönemin odak noktası, üst düzey yöneticileri' için liberal eğitim deneyiminin kazandırılmasıdır. Kolejler ve üniversiteler bu tür eğitimlerin sağlandığı temel kaynaklardır. lo Özellikle insan sermayesi kurarncılan ve işgücü ekonomistleri verimlilik ve eğitim arasındaki ilişkileri.incel~mişl'er ve eğitimin _bireysel verimliliğe katkılarını ortaya koymuşlardır. Örgüt psikolojisi ileuğraşanlar ise öncelikle eğitim gereksinmelerinin saptanması, alternatif eğitim tekniklerinin kullanılması ve eğitimin.etkililiğinin araştırılması konuları üzerinde yoğunlaşmışlardır. Örgüt geliştirme araştırmacıları ve uygulamacıları ise eğitimi, değişmeyi uyaran ve destekleyen ögelerden biri o larak görmüşlerdir. Bu bakış açısına göre öncelikle vurgulanan konu iş becerileri ve.bilgilerinden çok işgörenlerin güdülenmesi olmuştur. ii Yönetsel ve örgütsel' anlayışların değişim sürecini izleyen bir eğilimle 1970'ler işgören eğitiminin temelini oluştururken, 1980'11 yılların ortasına kadar eğitim,' sistem yaklaşımı içinde ele alınarak örgütlerin eğitim birimleri, sistemin tümüne hizmet dağıtan bir alt birim olarak görülmüştür. 1990'1ı yıllarda eğitimin ö,nemli ve ayrılmaz bir parçası olarak sürmesi gerektiği ve örgütün başarısında eğitimin çok önemli bir roloynadığı görüşü hakimdir. ız Eğitime ilişkin son yıllardaki iki farklı yaklaşım ise eğitimin işgörenln toplumsauaşması üzerindeki etkileri üzerinde durarak, işgörenin örgütsel rollerini nasıl öğrendiğini temel inceleme konusu yapmıştır. Toplumsallaştırma yaklaşımı, programlı eğitim yerine biçimselolmayan çıraklık eğitiminin önemini vurgulamıştır. Örgütsel geliştirme yaklaşımı gibi toplumsallaştırma yaklaşımı da işgörenin güdülenmesi, örgüte bağlılık; örgütsel kimlik ve benlik kavramları üzerinde durmuşlardır. u Toplumsal kuram araştırmaları yakın zamanlarda örgütsel öğrenme üzerinde 0 daklanmıştır. Bu araştırmalarda, örgütlerin nasıl ve himgi koşullarda öğrendiği incelenmekte ve eği~imin birey ve örgüt arasında önemli I:?ir öğrenme hattı kurduğu savunulmaktadır. 14 "Öğrenen Örgütle"rl< kavramı Pedler ve arkadaşlarının 1980'lerde yaptıkları çalışmalarla gündeme gelmiş ve "Öğrenen Şirket" (1992) kitabı ile doruğa ulaşmıştır. Pedler ve arkadaşları öğrenen örgütü "bütün. üyelerinin öğrenmesini kolaylaştıran ve bilinçli olarak kendini dönüştürebilen örgüt olarak tanımlamışlardır. Bu akımın 9 W.Richard Scott, John W.Meyer, Instltutlonal Environments and Organisations, Thousand Oaks: SAGE Publication, 1994, s LO Sims, a.g.e., s Scott, Meyer, a.g.e., s Sims, a.g.e., s Scott, Meyer,-a.g.e., s a.y.

4 108 Amme idaresi Dergisi temel sav i, örgütlerin çevresel değişimlere göre kendi dönüşümlerini gerçekleştirebilmelerinin eğitim ve işgören geliştirmeye bağlı olduğudur. LS Öğrenen örgüt, büyük veya küçük gruplar halinde işgörenlerin amaçları birlikte ba;. şarmak için çalıştıkları, bu amaçlara ulaşıp ulaşamadıklarına ilişkin işaretleri görmek için sürekli dikkatgösterdikleri ve sürekli paylaşırnın yer aldığı bir ortamdır. Öğrenen örgüt yalnızca bireylerin öğrendiklerinin toplamı ya da bireysel çabaların toplamı değildir. Örgütün kapsadığı parçalar arasındaki büyülü ilişkive bağlantı, parçaların toplamından farklıdır. Örgüt içindeki ilişkiler ağı bir güç bileşimi (synergy) oluşturur, bu güç bileşimi genellikle =3 şeklinde tanımlanır. Bireyler birarada, birbirlerinin katkılarını alarak çalıştıklarında b4çeşitlilik ve çokluk -güç bileşimini sağlamaktadır! 16 Örgütsel öğrenmenin.farklı türleri vardır. Bunlardan biri "uyum sağlayıcı" öğremmedir ve örgüt üyelerinin üretim alanında mevcut olan değişmelere uyum sağlamalarına katkıda bulunur. D!ğer oğrenme türü "yaratıa öğrenme" olarak tanımlanabilir. Bu tür öğrenme üretim alanında yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini i çerir. Yaratıcı öğrenme, örgütün gelecekte var olabilmesi için gereklidir ve bu tür öğrenme dünyaya farklı bir açıdan bakmayı gerektirir. 17 Görüldüğü gibi bireylerin öğrenmesinden örgütlerin öğrenmesine, tek tek bireylerin edimlerinden örgütün edimi ve güç bileşimine kadar ulaşan sürecin en temel aracı eğitimdir. Örgütlerde düzenlenen eğitim programları hem örgüte hem de işgörenlere yararlar sağlar. işgörenler kendilerine yeni fırsatlar ve kazanç sağlayacak, mesleki anlamda geliştirici beceriler kazanırken; örgütler yarışmayı artıran, örgütsel edimi geliştiren yüksek düzeyde becerhi işgörenler kazanmaktadır. Bu açıdan yetişmiş işgörenler bir örgütün en değerli varlığıdır. 18 Hizmet içi Eğitimin Gerekliliği ve Amaçları Bir örgütte hangi amaçla hizmet içi eğitim düzenleneceği konusunda farklı yajda şımlar bulunmaktadır. Ancak hizmet' içi eğitim amaçlarının belirlenmesinde gerek sinimier, gerekihikler ve zorunluluklar temel etkendir. Bu etkenler aşağıda sıralan mıştır. Eğitim programlarının temel amacı, işgörenlere yapacakları iş için gerekli bilgi, be: ceri ve tutumları kazandırmak ve örgüte uyumlarını sağlamaktır. 19 Bir kururnda hizmet içi eğitimin amaçiarının belirlenebilmesi için öncelikle eğitimi gerektiren nedenlerin saptanmasına gereklilik vardır. IS Michael Peam. Ceri Roderick. Chris Mulrooney. Leamlng Organizations in Practice. London, Mc Graw HiH Company s Valerie Hammond. Edgar Wille, "The Leaming Organization", Gower Handbook oflrainlng and Development.. Englang, Hempshıre, 1994, s Oskar Mink, G. Kelth. Q. Owen. Barbara P. Mink, Developlng HIgh- Performance People: The Art of Choaching, Massachussets, Addison Wesley Pub. Comp., 1993, s. ııı.. 18 Rlchard S. Johnson. lqm: Quallty lralnlng Praetices, Mııwaukee, ASQC Quality Press s Leonard Nadler, Employee lrainlng in Japan. Education and Training Consultants. Califomla: ı 965, - S.15.

5 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Araa 109 Örgütlerdeeğitimi gerektiren birincil etken örgütsel değişmedir. Her düzeydeki kamu ve özel sektör yöneticileri daha etkili ve verimli hizmet üretmekve örgütsel değişme baskısı altındadırlar. Bugünün örgütleri. değişen gereksinimlere koşut o larak oluşan değişme taleplerini karşılamak için lşgörenlerinin bir çok geleneksel becerilerini ve ~odası geçmiş yaklaşımlarını da değiştirmek zorundadırlar. 20 Bir kurumda işgörenlerin geliştirilmesi ve hizmet içi eğitimi zorunlu kılan nedenler şunlardır: 21, Bireylerin yaptıkları işlerin ve teknolojinin hızla. değişmesi: Teknoloji ve iş sistemindeki hızh değişmeler endüstri ve hızmet sektöründeki işleri de hızla değiş-. tirmektedir. Yeni işler özellikle yaratıalık. hizmet ve iletişim' temeline dayanmakta- '. dır. Amerikan. işgücü Örgütü verilerine göre. ortalama bir Amerikalıçalışma yaşamı boyunca en az üç kez Iş değiştirecektir. Benzer durumavrupalı lşgörenler için de geçerlidir. Bu değişme ile başa çıkabilmek ya da şimdiki işlerinde kalabilmek i-, çin bireyler geçerli beceriler edinmek zorundadırlar. Eğer işgörenler eğitim ve.gelişim olanaklarına- sahip değiller ise becerileri hızla geçerliğini yitirecektir. Bu durumda eğer kamu ve özel sektör kuruluşları işgörenlerinin becerilerini güncelleştirmezlerse üretim sistemleri de güncelliğini yitirecektir. ~ KıSa ve uzun dönemli beceri yetersizliği:teknolojik gelışmeler becerili ve.işe ilişkin bilgi yüzdesi yüksek işgücüne olan talebin giderek artmasına yol açmıştır. Sonuç olarak beceri düzeyi düşük insangiküne gereksinim azalmıştır. Yakın Zamanlarda yapılan Avrupa Topluluğu işgücüpazarı Araştırması ingiltere'de endüst: ride çalışan işgücünün yalnızca 0/. 38'inin beceri geliştirici eğitim aldığını göstermiştir. Bu rakam Fransa'da 0/, 80; italya 'da 0/, 79,ve Almanya'da 0/. 67'dir. Bu rakamlar ingiltere'de işsizliğin yüksek oluşunu da açıklamaktadır.. Uzun dönemde beceriliinsangücü sıkıntısının. işlerin karmaşıklaşması ve işgücü pazarına katılan gençlerin sayısının fazlalaşması ile daha da artacağı. beklenmektedir. insangücü yapısı ve beklentilerdeki değişmeler: Geçmişte insanlar aldıkları e ğitimin bütün bir iş yaşamları boyunca geçerli olmasını beklerdlgünümüzde ise okullarda alınan eğitimin iş yaşamının gereklerinin yalnızca bir bölümünü karşıladığı anlaşılmıştır. işgücü içinde yönetici. denetici ve profesyonellerin oranının artması mesleki gelişim fırsatlarına büyük bir talepartışı sağlamıştır. Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirmesi için paıar 'baskısı: Yüksek nitelikli mal ve Hizmetlerin. yalnızca bilgi ve uzmanlığını geliştiren nitelikli insanlarca üretileceği bilinmektedir; Bır çok örgüt. işgörenlerin işbirliğini. katılımını ve eğitimini getektiren "kalite yönetimi" programları uygulamaya başlamışlardır. Eğitim ve geliştirme, dünya pazarında yarışabilmek için gerekli nitelikte üretimin gerçekleştirilme:.. sinde en önemli ve anlamh araç olarak görülmeye başlanmıştır. Ayrıca aşağıda sıralanan nedenler de örgütlerde eğitimi gerekli ve, zo(unlu kılmaktadır: 22 ıd Sims, a.g.e., , 21 Peter Sheal, The Staff Development Handbook, london. Kogan Page ltd., 1992, s USeott, Meyer,a.g.e., s

6 110 Amme İdaresi Dergisi Örgütler, bır çok karmaşık görevi yerine getiren işgörenlerin denetiminden sorumlu yöneticiler için "yönetici eğitimi" programları düzenlemek zorundadırlar. Örgütler içınde bulundukları karmaşık ve çalkantılı çevre ile başa çıkabilmek i çin yöneticilerini eğitmek zorundadırlar. Örgütlerde işgörenlerin teknik ve uzmanlık becerilerinin, kavramsal becerilerinin ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu üç grup becerinin geliştiriimesini zorunlu kılan nedenler şunlardır: z3 Teknik ve uzmanlık becerileri: Üretim sürecinde kullanılan karmaşık ve pahalı makinalar, daha yüksek teknik becerilere sahip işgörenlere gereksinim doğurmuştur. Ayrıca teknik alanlarda çalışmayan işgörenler~ de teknik beceriler kazandırma gereksinımi hızla artmaktadır. Makinelerde üretim hatalarının hemen farkedilmesi, ekipman ve hata maliyetini azaltacak önlemlerin zamanında alınmasını sağlar. Mal<ine ve üretim sürecindeki beklenmedik aksamaların ciddi bir soruna dönüşmeden önlenmesi işgörenlerin yetiştirilmesi ile olanaklıdır.. ' Kavramsal beceriler: Son yıllarda soyut bilgilerin artması sonucu kavramsal beceriler daha büyük bir gereksinim haline gelmiştir..işgörenlerin yaptıkları işler daha az tekrarlıdır ve daha soyut düşünme becerisini gerektirmektedir. Bilgisayarın üretim ve iletişim sürecine girmesiyle kavramsal beceriler önem kazanmıştır. Soyut duşünme yeteneği kapasite ile ilgilidir ve günümüzde pekçok işgören daha az tanımlanmış bir iş çevresinde çalışmak zorundadır. Üretim sürecindeki ve teknolojideki hızlı değişmeler planların etkinliğini azaltarak, sorunlar hakkında durumsal kararlar almayı gerektırmektedir. Eğitim programlarının da bu becerileri geliştirmede etkili bir araç olarak kullanılması kaçınılmazdır.. iıetişim becerileri: işyerierinin yapısındaki değişmeler işgörenlerin diğer kişilerle daha karmaşık ve yoğun bir etkileşim içinde olmalarını gerektirmektedir. Esnek üretim sistemi anlayışını benimsemiş olan örgütlerin temel özellikleri, işgörenler arasında ve örgütler arasındaki iletişim engellerini ve üretim birimleri arasındaki bürokrasi ve aşırı kontrolü kaldırmış olmalarıdır. iıetişim, örgütlerin yeniden yapılanma sürecinde gerekli bilginin toplanmasını sağlayan ve işgörenlerle müşteriler arasındaki bilgi alışverişinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmet sektöründe iletişim becerilerinin önemi gittikçe artmaktadır. işgörenler açısından örgütün kimliği, uygulamaları vedönütlerin alınması açısından önem taşıyan iletişim becerileri, yönetici ve denetki konumunda bulunan işgörenler açısından da str'~tejik amaçların geliştirilmesi, bilgilerin astlarla paylaşılması, astların dinlenilmesi, özerk kararlar almalarına yardım edilmesi bakımından önemlidir. Ö zellikle orta kademe yöneticilerinin astlarla üstler arasında iletilerin taşınması,astların yönlendirilmesi ayrıca ürün yenileme ve planlamadaki önemli katkıları nedeniyle iletişim becerilerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hizmet içi eğitim ve işgören geliştirme etkinlikleri, örgütlerde insan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinden biridir. Örgütsel amaçların gerçekleştirilebilmesi için 23 Lauren Benton. Thomas R. BaUey. Thierry Noyelle. Thomas. M. Stanbacl<.. Employee Training And U.S. Competitiveness. San francisco: Wesriew Press s ,

7 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı tt t kurumun üretim planı ile ilgili eğitim ve geliştirme etkinliklerinin bütünleştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. 24 ' Başarılı örgütler hem üyeleri olarak işgörenlerinin, hem bir bütün olarak örgütün ortak gereksinimlerini karşılayan, yerel, ulusal ve uluslararası değişimlere kolayca uyum sağlama yeteneği kazanmış ve öğrenen örgütlerdir. Bu öğrenme yalnızca mevcut durumlara uyum sağlamayı değil ayrıca yeni gerçekliklerin ve yeni biçim lerin de yaratılmasını içermektedir. 25 Hizmet içi Eğitimin Yararları Örgütsel ve bireysel anlarrida bakıldığında hizmet içi eğitimin pek çok yarar sağ laması beklenir. Hizmet içi eğitimin ekonomik anlamda sağladığı en temel yarar örgütün maliyetleri ile çıktıları arasında olumlu bir fark yaratmaktır. Bu yararın sağ lanabilmesi için düzenlenecek eğitim programlarının da planlanması, programlan ması, uygulanması ve değerlendirilmesinin örgütlere belirli bir maliyeti vardır. Bu-' na karşılık eğitim programları sonucunda işgör~nlerin ediminin artırılması, daha o lumlu iş tutumları kazanmaları, 'doyum sağlamaları Ve gönülgücünün yükselmesi i se eğitimin çıktllarıdır. 26 Hizmet içi eğitiinin yararları, John Adair tarafından "eylem merkei:1i liderlik" mo deline göre görev merkezli olarak incelenmiştir. Buna göre, örgütte düzenlenen e ğitim ve geliş~irme çalışmaları aşağıdaki yararları sağlar. n Mal ya da hizmet üreten örgütlerde işler belirli beceriler gerektirmektedir. Bu ne denle örgütteki görevlerin gerektirdiği beceriler önceden saptanmalıdır. Ancak bir çok örgütte hangi görevde ne gibi becerilerin.önemli olduğu belirlenmemiştir. Bu sorun, eğer örgüt işgören seçiminde etkili yöntemler kullanmıyorsa dal1a da art maktadır. Görev bakımından hizmet içi eğitim, değişme, verimin artırılması, görev uzmanhğı, hataların azaltılması ve ölçünleştirme (standardizasyon) sağlamaktadır. Bu yararlar aşağıda açıklanmıştır. Değişme: Örgutte bütün işlerin değişmesi kaçınılmazdır. Müşteri, müşterilerin gereksinimleri ve iş akımı sürekli değişir ve hiç bir iş durağan değildir. Ancak işteki değişmf!ler, işgörenler tarafından her zaman sıcak karşılanmaz. Çünkü bireyler yaşam biçimlerini ve çalışma yöntemlerini kolayca değiştirmek istemezler ve değişmeye endişe ile bakarlar. Eğitim, Jşgörenleri değiştirmenin en temel yöntemi ve aracıdır. Verimliliğin artırılması: Yarışmalı bir dünyada örgütün yaşamını sürdürebitmesi için verimliliğin artırılması zorunludur. Bazen bu verim artışı, çalışma sisteminin değiştirilmesi ile ya da otomasyönla sağlanabilir. Her iki durumda da işgörenler yeni sistem ve donanımı kullanabilmek için eğitilmek zorundadırlar. 24 Ewart Keep, "Corporate Trainiı1g Strategies: The Vital Competant ", Ed.: Greame Salaman.Human Resource Strategies, london, SAGE Publication ltd s Mink vd. a.g.e., s., Greg Kearsley. Cost. Benefits And Productivity In Training Systems. California. Addison Wesley Comp., s Rob Sibthorbe. "The Benefits oflraining And Development". Gower Handbook oflraining and Development. England. Hempshire. 1994, s. 14.

8 1 ıı Amme idaresi Dergisi Verimliliğin artırılabilmesi için ayrıca işgörenlerin kendi becerilerini geliştirmeleri gerekir. Karlılık, maliyetlerin azaltılması ile artırılabilir. Ancak işgörenlerin. savurganlığı nasıl,azaltacakları ve maliyetin nasıl yükseldiğini anlamalarını sağlamadan' gerçek anlamda verimlilik başarılamaz. Verimliliği doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen unsurlar ve verimlilik bilinci eğitimle sağlanabilir. Hataların Azaltılması: Üretim sürecindeki işgören hataları nedeniyle örgüt üç tür maliyete katlanmak zorunda kalabilir. Birincisi, hatanın düzeltilmesinin maliyetidir. ikincisi örgüt saygınlığını yitirebilir. Üçüncüsü ise, eğer birisi işgören hatası yüzünden yaralanır ya da başka türlü zarar görürse, örgüt suçlamali,.rla ya da yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Eğitim, üretim sürecindeki hataların azaltılması ve işgörenlerin olası hatalar ve bunlara karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmelerini sağlar. ' Ölçünh~ştirme (Standardizasyon): Eğitimin görevaçısından sağladığı bir ya'rar da aynı işi yapan bütün işgörenlerin aynı' iş yöntemleri ve aynı ölçüler içinde çalışması için gerekli ölçünleştirmenin sağlanmasına yardım etmesidir. ' Eğitimin bu yararı, yalnız yetiştirme kursları ile değil aynı zamanda eğitim el kitapları ile de sağlanabilir. Bir çok yönetici i:şgörenlerin yeniişleri yapabilmeleri için u zun saatler harcamaktadırlar. Çağdaş örgütlerde eğitim birimleri ve uzmanlar, yöneticilerin astlarını nasıl yetiştirecekleri'konusunda el kitapları ve broşürler hazırlayarak, hem iş ölçünlerinin uygulanması hem de eğitim için harcanan zamanın doğru kullanılmasını sağlayabilmektedirler. ' Hizmet içi eğitimin örgüte sağladığı slralanmıştır. ı8 başlıca yararlar Sims tarafından aşağıdaki gibi ' Hizmet içi eğitim örgütlerin kazancını ve karını artırır. Örgütün her düzeyinde işe ilişkin bilgi ve beceriler gelişir. Örgüt ortamında gönülgücü (moral) artar. işgörenlerin örgütsel amaçları tanıması ve benimsernesi kolaylaşır. Ast- üst ilişkileri gelişir. Örgüt içinde açıklık ve güven gelişir. Örgütsel gelişme sağlanır. işgörenrerden örgüte ilişkin dönütler sağlanır. iş yönergelerinin hazırlanması sağlanır. Örgütsel siyasaların (politika) anlaşılması ve izlenmesi sağlanı'r. Örgütsel kararların ve sorun çözme sürecinin etkinliği artar. Örgütsel saygınh k artar... Liderlik becerileri, güdülenme, sadakat, örgüte karşı olumlu tutumlar gelişir. Üretimin niteliği ve verimlilik artar. işçi ve işveren ilişkileri gelişir. Üretim araçlarının kötü kullanımı ve örgütsel savurganlık azalır. Örgütte iletişim ve gelişmeye uygun bir hava yaratır... i~görenıerin deği~melere uyum sağlaması kolaylaşır. Z8 Sims, a.g.e.. s. 25.

9 6rgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı 113 Stres ve gerilimin azaltılması ve çatışmaların çözümlenmesine yardım eder. Hızmet içi eğitimin örgütte çalışan bireylere 'sağladığı yararlar şunlardır: 29 işgörenlerin daha sağlıklı karar vermesi ve etkili sorun çözme becerilerinin gelişmesine yardım eder. Güdüsel değişkenler olan başarı, gelişme, sorumluluk alma ve ilerleme düşüncesini geliştirir. Kendini geliştirme ve kendine güveni teşvik eder. işgörenlerln stres, gerilim, engellenme ve çatışmalarla başa çıkma gücünü artırır. iş doyumu ve tanınmayı artırır. Eğitim bireyin etkileşim ve iletişim becerilerini artırırken, kişinin kendine yönelik yaklaşımını da geliştirir. Kişisel gereksinimlerin doyurulmasını sağlar. Kişiye kendi geleceğini belirleme ve gelişme için ortam hazırlar. işgörenlerln yazma; konuşma ve dinleme becerileri gelişir. Yeni görevlere geçme ya da'yükselme korkusunu ortadan kaldırır. Örgütsel ve bireysel yararlar dışında iyi düzenlenmiş eğitim programlarına katılma deneyimiyaşamak da' bireylere bazı yararlar sağlar. Örneğin; açık ve birebir iletişim kurma olanağı bulmak; örgütteki diğer işgörenlerin görüş ve beklentilerini öğren mek: benzer sorunları ve çatışmaları başkalarının nasıl algıladığı ve çözelüğü hak kında bilgi edinmek; aynı Örgütte çalışıyor olmanın avantaj ve dezavantajlarını görerek örgüte ilişkin duyguları yeniden gözdengeçirmek; diğer işgörenlerin bilgi. beceri ve tutumlarına ilişkin gözlem yapma fırsatı bulmak bu yararlar arasında sa yılabili r. 30 Hızmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin SaptanmaSı Eğitim etkinliklerinin kurumsal ve bireysel boyutta istenen yararları sağlayabilmesi Için, örgütün ve- işgörenlerin eğitim gereksinimlerinin saptanmış olması gerek mektedir. Eğitim gereksinmeleri bütün örgütlerde farklı nitelikler taşıyabilir. Örgütlerde eği tim gereksinimlerinin saptanması için gözlem, kişisel görüşme ve anketlerin kulla nılması anlamlı ve yararlı eğitim programları düzenlenebilmesi Için gerekli verilerin toplanmasını sağlar. Bu örgütlü çabaların yanı sıra işgörenlerin çeşitli iletişim ka nallarını kullanarak eğitim gereksinimlerini yansıtmaları da etkili bfr yöntemdir. 31 Örgütlerde eğitim gereksinimlerini saptama süreci, üç tür çözümlemenin yapılma sını gerektirir. BunlarÖrgüt çözümleme. iş çözümleme ve işgören çözümlemedir a.k. s Development Journal. "Evaluatlon and Post-Assesment", Vol: 48. No: 1 t. Kasım s Dorothy J. Kaplan, "Components ofsuecessful Trainlg Programs", Customlzed Job Trainlng for Business and Industry. san Franclsco. Jossey-Bass Ine., S Irvin L: Goldstein, Tralnlng In The Organizations: Needs Assessment, Development and Evaluation; Califomla: Brooks/ Cole Publlshlng Comp s. 17-t9. '

10 114 Amme idaresi Dergisi Örgüt Çözümleme: Örgüt çözümleme, örgütün kısa ve uzun dönemli amaçları kadar, bu amaçları etkilemesi olası bir yöntemin gerektirdiği eğitimle ilgili bel<lentilerin araştırılmasını içerir. Örgütsel çözümleme ihmal edildiğinde planlama zorla Şır. Bir çok örgüt, işgörenlerinin eğitimi için büyük harcamalar yapar. Çünkü sistemler zamanla eskimeye başlar ve bunu önlemenin yolu yenileşmeyi destekleyici eğitimdir. Özellikle işgören seçimi, yerleştirme ve iş çevrelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili sorunların çözümünde eğitim en etkili araç olabilir. iş Çözümleme: Gereksinim saptama programının ikinci parçası eğitim programları düzenlenmeden önce işgörenlerce yapılan işlerin çözümlenmesidir.iş çözümleme, işin gerçekleştirildiği özel koşulların ortaya çıkarılmasını amaçlar. Bu çözümleme süreci kısaca işin başarılması için ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, kim için ve kim tarafından yapılacağı hakkında bilgi sağlar. İşgören Çözümleme: Bu çözümleme, belli bir işi başarmak için gerekli görevleri yüklenecek işgörenlerin ne gibi özellikler taşıması gerektiğini ortaya çıkarma amacını taşır. Gereksinim saptamanın bu boyutu daha çok görevin gerçekleştirilmesi için 'gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerin belirlenmesini içerir. Ayrıca işgören çözümleme, iş ediminin ölçülmesinde bir ölçüt olarak kullanılabilir. Hizmet içi Eğitim Türleri işgörenlerin eğitim gereksinimlerinin ve yetersizliklerinin giderilmesi veya yeni ge lişmelere uyum sağlanması için çeşitli eğitim türleri uygulanır. En genel anlamda bu eğitim türleri iş başında ve iş dışında eğitimdir. İş başında eğitim; bir çok örgüt tarafından beceri kazandırmada temel yaklaşım o larak görülmektedir. Ancak bazen iş başında eğitim, işgörenlerin işe yerleştirildikten sonra gerekli bilgi, beceri ve tutumları kendiliğinden kazanmasını beklemek şeklinde algılanmaktadır. Bu yanlış bir algıdır. 33 iş başında eğitim geleceğin örgütleri için daha da önem kazanacaktır. Hemen hemen bütün işgörenler meslek yaşamları boyunca bazı iş başında eğitim deneyimleri kazanmıştır. Ancak bu programların çoğu programsız ve öğretim açısından etkisizdir. Belli bir işte uzmanlaşmış ve deneyimli işgörenlerin iş başında öğretim yapabilmeleri için, öğretim feknikierinde de yeterli olmaları gerekir. 34 Buna karşılık iş başında eğitimin pek çok yararları bulunmaktadır. Herşeyden önce iş başında eğitim gerçek ortamda yapılır. Bu nedenle iş başında eğitim programları iyi düzenlendiğinde etkililik düzeyi yüksek olmaktadır. Ayrıca iş başında eğitim gerçek üretimin yapıldığı araç-gereçlerle ve aynı işlem ve süreçlerle yapıldığından, eğitim ve üretimin bütünleşmesi sağlanmaktadır. 3s ' Diğer yandan iş dışında eğitim, iki grupta ele alınabmr. Birinci grupta iş dışında ancak örgüt içinde yapılan eğitimler yer alır. ikinci grup ise, işgörenlerin örgüt dışı e ğitim olanaklardan yararlanmalarını sağlayan programlardan oluşur. 33 Wendell L. French, Human Resources Management, Boston, Houghtor Mifflin Comp., 1990, s Ronald L. Jaeobs, Michael J. Jones, Struetured on the Job Training : Employee Expertlse In The Workplace, San Francisco, Berret-Koehler Publishers Ine., ı 995, s S David J. Sıca, Ed.: Kenneth T. Byers, Employee Tralnlng And Development in The PubJie Sector; Chichago: International Personnel Management Association, 1990, s. ı 79.

11 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı t ts, Örgüt içinde düzenlenen eğitim programları arasında, örgütün belli bir alanda düzenlediği formal eğitim programları, konferans, panel ve workshoplar sayllabilir. 36 Örgüt dışında düzenlenen eğitim programları genellikle diğer örgütler ve üniversitelerce gerçekl~ştirilen eğitim etkinlikjeridir. Örgütler işgörenlerin bu,tür eğitim olanaklarından yararlanabilmesi için eğitim giderlerine katkıda bulunma ya da ücretli izin verme gibi destekler sağlayabilirler. Çeşitli Ülkelerde Hizmet içi Eğitim. Çeşitli ülkelerde hizmet Içi eğitim ve işgörengeliştirme etkinliklerinin gelişimi ve bu günkü durumunun inçelenmesi, ülkemizde düzenlenen hizmet içi eğitim etkin liklerinin değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır. Gelişmiş bir çok ülkenin ekonomik geçmişi incelendiğinde, insangücünün eğitimine verilen önem ve yapılan büyük yatırımların, ekonomik yapının temel kaynağını oluşturduğu görülmektedir. Batı Almanya'nın ekonomik başarısının temel belirleyicilerinden biri, endüstri ve kamu sektörün~e çalışan işgörenlerin eğitimine yapılan yatırım ve sürekli eğitim felsefesidir. ı 964'te bu felsefenin bir yansıması olarak Batı Almanya'da, çalışıp çahşmadığına bakılmaksızın bütün yetişkinlere iki yıllık tam zamanlı eğitim bir hak o larak sunulmuştur. Bütün eğitim maliyetlerinin dışında, bu eğitime katılan işgörenlere son ücretlerinin L. 90'1 kadar para yardımı yapılmıştır. Böylece düşük gelirli işgörenler çokaz bir ekonomik kayıpla.bilgi, beceri ve verimliliklerini artırma olanağı bulurken, ekonomi de beceri düzeyleri yüksek işgörenler kazanmıştır. 37 Batı Almanya'nın bu eğitim programını ı 971 'de Fransa, 1975'te İngiltere benimsemiştir. Almanya ve Fransa eğitim programlarını daha çok özel kesimde uygularken, İngiltere hemen hemen tüm programları kamu kesiminde gerçekleştirmiştir. Bu dönemdeki eğitim programları endüstri, eğitim kuruluşları ve devlet çabal r rı ve işbirliği ile düzenlenmiştir. 38 Alman halkı eğitimi ulusal refahın temel gerekliliği olarak görmekte ve bu anlayış işgören eğitimine de yansımaktadır. Örneğin 1990'da Siemens şirketi işg'örenlerinin eğitimi için 770 Milyon DM (yaklaşık olarak 460 milyon ABD Doları) harcamıştır. Yine ingiltere'de IBM şirketi işgören başına yılda 12 gün eğitim düzenlemiştir. 39 japonya'da verimliliği artırmak için işçilerin yeniden eğitimi ve sürekli geliştirilmeleri siyasası önemli ölçüde büyük şirketler tarafından üstleniimiştir. Tarihsel süreci içinde Japonya'nın "yaşam boyu istihdam" anlayışı, örgütlerde eğitim ve geliştirme 36 Herbert M. Engel. "Bridging The Gap Theoıy To Actlon", Ed.: Kenneth lt Byers, Employee Tralning and Development In The Publlc Sector, Chichago. International Personnel Management Association s Herbert E. Striner, "The Jolnt Role of Industıy And Education In Human Resources Development", Employee Trainlng ~or Productlvlty. Report of a 1980 Assambly on Industıy-Educatlon Cooperation, Wısconsin: March 12-14, 1980, s a.y. 39 Robert O'Conner, "New Trailıing Approaches for Europe' 93". Personnel Journal, Vol: 71, No: 5. Mayıs 1992, s. 99.

12 116 Amme idaresi Dergisi siyasasmı beslemiş ve geliştirmiştir. Japon işgörenler örgütlerdeki hiç bir değişmeye direnmemişlerdir. Çünkü yeniden eğitilerek farklı ve karmaşık işleri yapar duruma geleceklerini bilmektedirler. Ayrıca yenileşmenin örgütün yarışma gücünü artırdığı gerçeğini kavramışlardır. 40 Japon eğitim programlarmm temel amaçları. iş Için gerekli bilgi. beceri ve tutumlarm geliştirilmesi ve iş yerine uyumun sağlanmasldır. 41 ' Son on yıl içinde Japon şirketlerinin eğitim için yaptıkları harcamalar büyük rakamlara ulaşmıştır. Sangyou Rado Chosasho Araştırma Enstıtüsü raporlarına göre. Japonya'da yıllık bütçenin ortalama 0/. 0.13'ü işgören eğitimi Için ayrılmaktadır. t980'de eğitim için kişi başma 200 Dolar. 1985'te 300 Dolar, 1990'da 400 Dolar harcanırken bazı büyük şirketlerde bu rakam Dolar 0lmuştur. 42 Aynı raporun verilerine göre, her birinde 300'den fazla işgörenin çalıştığı 68 özel şirkette ve SOO'ün üzerinde işgören çalıştıran 209 kamu kuruluşunda yapılan araştırma bulguları aşağıda yer almaktadır: 43 - Yeni işe başlayan işgörenlerin 0/. 90'1 Işe girer girmez uyum eğitimi program Iarına katılmışlardır. - Şirketlerin 0/. 8S'Inin uzun dönemli işgören eğitimi planları vardır. -Şirketlerin 0/. 80'Inde bır yılın altı aymda eğitim izleme çalışmaları yapılmaktadır. - Yeni atanan yöneticilerin o;. 80'1 temel yönetici eğitiminden geçmiştir. - Orta kademe yöneticilerinin o;. 80'1 yönetici geliştirme eğitimine katılmıştır. - Şirketlerin 0/. 70'inde yeni alınan lşgörenlere işe alındıkları hafta içinde adaylık eğitimi verilmiştir. Amerikan endüstrisinde yıllardan beri, iyi eğitimli, katılımcı, yüksek düzeyde güdülenmiş işgörenlerin ticari başarıda en önemli etmen olduğu bilinmektedir. işgören eğitimi, yarışmalı bir sektör olan endüstride edim ve verimlilik artışmı sağlayan temel etken olarak gqrülmektedlr. 44 Buna karşm Teknoloji Değerlendirme Bürosu' nun yakm tarihli bır raporuna göre, Amerikan işgörenlerin diğer ülkelerin işgörenlerine göre daha az verimli oldukları ve daha fazla eğitime gereksinimleri olduğu ortaya ÇıkmlŞtır. 45 Amerika Ulusal Eğitim istatistikleri Sayım Bürosu'nun ı 98 ı yılında yaptığı' bir araştırmaya göre, SOO ve daha fazla işgören çalıştıran şirketlerden alınan örneklem ü zerinde yapılan çözümlemelerde 4.4 milyon işgörenin kurum içinde, t.3 milyon işgörenin de eğitim giderleri ödenmek suretiyle kurum dışmda olmak üzere top 40 Striner. a.g.e., s Nadler, a.g.e. s. 1'5. ~ 42 Miyo Umeshlma, Ron Doleslo. "More Like Us". Tralnlng And Development journal. Vol: 47. No: 3. Mart s. 2S. 43 a.k., s David B. Luther, "Partnership for Employee Training: Implication for Education. Business and Industry". Customlzed Job Tralnlng for Business and Industry. San Fransisco: Jossey-Bass Ine.. ı 984, s.7s. 45 Ann P. Bartel. "Productlvlty Galns From The Implementation of Employee Tralnlng Programs", Industrlal Relatlons Joumal, Vol: 33. No: 4. Ekim s. 411.

13 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı 117 lam 5.7 milyon' işgören eğitim etkinliklerine katılmıştır. Bu eğitim etkinliklerinin kurumlara maliyeti 2 Milyar A.B.D Dolarıdır. 46 Aynı rapora göre işgörenlerin OJ. 58.Tsi yalnızca -kurum içinde düzenlenen eğitim programlarına: L. 38'inin yalnızca kurum dışında duzenlenen eğitim programlarına; ı. 3.2'sinin her ikisine de katıldığı saptanmıştır. Eğitime alınan işgörenlerin sektör. ve çalışma konularına gore dağı lı mlarına bakıldığında ı. 29'unun hizmet sektöründe: 0/. 21.5'inin üretim sektöründe: ı. 13.2'sinin kamu yönetiminde: ı. 11.6'sının finansman, sigorta ve gayri menkul işlerinde; ı. 9.Tsinin ticaret sektörunde; ı. 8.Tsinin taşımacılık; ı. 2.4'ünün inşaat; ı. 2.4'Unün madencilik ve ı. 0.3'ünUn tarımsal üretim v~ hizmet sektöründe çalıştığı görülmektedir. 41 Düzenlenen eğitim programlarının yoğunluğu, konualanlarına göre şöyle sıralanmıştır. Kamu yönetimi, madencilik. finansman. sigorta ve gayri menkul. hizmet, üretim. inşaat. tarım. Düzenlenen eğitim programlarının konuları ise şöyle bir dağılım göstermektedir. Yönetim ı. 39.7; mühendislik ve Ilgili alanlar o;. 18.8; sağhkla ilgili konular OJ. 12.7; sosyal çalışmalar ve hukuk o;. 5.9: eğitim ı. 5; dil iletişim ı. 3.2 : psikoloji ve ilgili,alanlar Oj. 2.5: fen- matematik l. 2.4; kişisel hizmetler l. ı.5; tarım 0/. ı.4; sanat l. 0.7; evekonomisi l. 0.5: beden eğitimi ve boş zamanları değerlendirme : sınıflandırılamayan OJ Görüldüğü gibi Amerika, işgörenlerinin diğer ülkelerle yarışabilmesi için, büyük bir eğitim girişimi içindedir. Bu amaçla 1980 yılında özel.sektör 2 Milyar Dolar, federal. hükümetise 427 Milyon Dolar eğitim harcaması yapmıştır. 49 Ayrıca büyük şirketlerin eğitime yaptığı yatırımlardan her geçen gün artmaktadır. Örneğin, Motorola şirketi çalışanlarına her yıl en az 40 saatlik eğitim izni verilmektedir. so Türkiye'de Hizmet içi Eğitim Türkiye'de hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin yasal çalışmalar ve uygulamalar 1960'Iı yıllarda yoğunlaşmaya başlamıştır. Zoga'ya göre bunun iki 'önemli nedeni vardır. Birincisi, özel sektörün gelışmeye başlamış olması ve nitelik arayışları; ikincisi ise planlı döneme geçiş ve bazı öncü kuruluşların yoğun çabalarıdır. St Cumhuriyet döneminde kamu kuruluşlarının kurulmaya başlanması ile hizmet içi eğitimin kurumlarda bir ödev olarak üstlenilmesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın büyük bir rolü olmuş ve bu Yasanın 2 t 5. Maddesi uyarınca kurumlarda hizmet içi eğitim hizmetlerini yürütecek birimler kurulmu~tur. Ülkemizde hizmet içi eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan araştırmalar kamu kesiminde hizmet içi eğitim etkinliklerinin istenen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilemediğini göstermektedir. 46 Anthony P. Camavale, Harold Goldstein. Employee Tralning: It's Changing Role And Analysis of NewData, Washington. America Society for Trainlng and Development s a.k. s a.k. s. 6 t. 49 a.k. s. 80. so Kevin Kelly. Peter Burrows. "Motorola: Training forthe Millenlum", Business Week. 28 Mart. 1994, S Tayınaz, a.g.e., s. 16.

14 118 Amme idaresi Dergisi Canman'ın 1918'de yaptığı araştırma, şu sonuçları ortaya koymuştur: 5z Kamu kesiminin gereksinimleri ile genel öğretim kurumlarının yetiştirdiği bireylerin nitelikleri arasında kopuklukvardır. Devlet Mamurluğunun İşsizliği hafifletme aracı olarak kullanıldığı bir i~gören rejimi ile ussal bir yönetim sistemi kurmak ve işletmek çok güç olduğundan, hizmet içi eğitimi de bir esasa dayandınnak hemen hemen olan~l<slzdır. Yöneticilerin eğitime gösterecekleri ilgi derecesi işgören eğitiminde Önemli bir etmendir. Yöneticilerin eğitilerek hizmet içi eğitimin önem ve yararına inandırılmaları, eğitimin başarı düzeyini etkilemektedir. Eğitim birimlerinin statüleri, görevleri, yetkileri, bağlantıları, diğer birimlerle olan ilişkileri ve görevlilerde aranacak nitelikler belirsizdir. Eğitim yöneticilerinin ve meslekten eğitici görevlilerin yetiştirilmesine gereken önemin verilmemesi, eğitimin etkililiğini azaltan bir etmendir. işgören eğitimi gereksinimlerinin ortaya konması ve eğitimdeki önceliklerin saptanması gerekmektedir. Eğitime katılan işgörenler için bir takım somut yararlar sağlanması konusunda yasal düzenlemeler olmaması, eğitime karşı isteksizlik yaratmaktadır. Kurumların eğitim gereksinimlerini karşılayacak "kurumlararası nitelikte" eğitim kuruluşlarının çok az ya da olanaklarının sınırlı olması, eğitim etkinliklerini 0 I~msuz etkilemektedir. Geleneksel yapısı ağır basan kamu kuruluşlarında eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve tekniklerin uygulanmasına olanak verilmemesi de eğitim etkinliklerine g~ "rekli ciddiyetin gösterilmemesi nedenlerinden biridir. Açıkalın tarafından 1991 'de yapılan araştırmada ise, aşağıda sıralanan genel sonuçlara ulaşllmıştır: 53 Eğitim birimleri yeterli ve uygun sayıda işgörene sahip değildir. Eğitim programlarında görevalan eğitici-öğretici işgörenler nitelik ve nicelik açısı ndan yetersizdir. Kurumların düzenli bir eğitim siyasası yoktur. Kurumlar hizmet içi eğitime yeterince parasal kaynak ayıramamaktadırlar. Eğitim yeri. araç-gereç, beslenme, barınma olanakları iyi düzenlenememektedir. Eğitim birimleri uygun bir düzeyde ve yapıda örgütlenmemiştir. Eğitimde gösterilen başarı, işgörenlerin atama, yükselme ve özlük işlerinde her zaman dikkate alınmatnaktadır. Yapılan hizmet içi eğitimler kurumun ve bireylerin gereksinmelerine tam olarak yanıt vermemektedir. Eğitimlerde kazandırılan bilgiler iş yaşamında kullanılamamaktadır. 52 Doğan Canman, Türk Kamu Kesiminde Hızmet içi Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü, Yayın No: 18t. Ankara, 1979, s Şule Açıkalın, "Hizmet içi Eğitimin Engelleri ve Üst Kademe Yöneticilerinin Hizmet içi Eğitime ilişkin Tutumları", Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora TezO, 1991, s

15 Ör!!Otsel ve Bireysel Gelişme Aracı t 19 Eğitime ayrılan zaman yetersizdir. Kurumlarda hizmet içi eğitim engelleri bürokratik kaynaklıdır. Engellerin iki temel kaynağı üst yönetici ve eğitim yönetimidir. Peker'in 1991 'de yaptığı araştırmada ulaşılan sonuçlar göstermiştir ki, kamu kurumiarında hizmet içi eğitim genellikle 657 sayılı Yasa, kurumun kendi yasası ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarının gereklerini yerine getirmek için yapılmaktadır. Bu araştırmada ulaşılan diğer önemli sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 54 Hizmet içi eğitim birimlerinde çalışan işgörenlerin 0/. 12'si eğitim plan ve programları konusunda bilgiye sahipken, 0/. 88'inin ~Ianları eğitiml,e ilgili değildir. Hizmet içi eğitim programlarından önce eğitim gereksinimlerinin saptanmadığını belirten denek oranı o;. 5Tdir. Kurumlarda düzenlenen eğitim programlarının çoğunluğunu teknikeğitim 0 luşturmakta, bunu diğer eğitimler izlemektedir. Eğitime katılanların 0/. 72'si öğrendiklerini işinde uygulamaya olanak olmadığını düşünmektedirier. Pehlivan tarafındanyapılan ve Türk Kamu Kesiminde ı 985- t 993 yılları arasında hizmet içi eğitime ilişkin sayısal gelişmelerin ortaya konulduğu araştırmada, şu sonuçlara ulaşllmıştır: 55 Sayısalolarak bakıldığında, en fazla eğitim etkinliği gerçekleştiren kurumlar KiT'lerdir. Bunu genel bütçeli kurumlar, üniversiteler ve katma bütçeli kurumlar izlemektedir. Aday memurlara yönelik temel. hazırlayıcı ve staj eğitimlerine katılan eleman sayısı yılları arasında hızla düşmüştür. Bunun en önemli nedeni kamu kurumlarına atanan işgören sayısındaki azalmadır. Kurum içi ve kurum dışında yapılan üç aydan az süreli eğitim etkinliklerinin sayısı bu yıllararasında göreli olarak artmıştır. Kurum içinde düzenlenen eğitim etkinliklerinin sayısı, kurum dışında düzenlenenlere oranla yaklaşık üç kat fazladır. Kurum içinde ve dışında üç aydan daha uzun süreli olarak düzenlenen eğitim etkinliklerine katılanların sayısı yılları arasında artmış ancak ı 990- t 993 yılları arasında azalmıştır. ı 985 yılında eğitime katılanların çoğu ortaokul mezunu i ken, t 993 yılında ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları eğitim etkinliklerine daha çok katılmışlardır. Hizmet içi eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin' sayısı t yıllarında azalmıştır. Yurt dışına gidenlerin temel amacı bilgi ve görgü artırmaktır. işgörenlerin yurt dışına gönderilme kaynağı genellikle bütçe imkanları olmuştur. Eğitim birimlerinde çalışan işgörenler daha çok ön lisans ve lisans mez~nlarından oluşmakla birlikte, ilk ve ortaokul mezunları da bu birimlerde görev yapmaktadırlar. s4 Ömer Peker. "Kamu Kuruluşlarında Hizmet içi E.ğitimin Yapısı ve tşleyişj". Amme idaresi Dergisi. C: 24. s: 4, t 99 ı " 55 inayet Pehlivan. "Türk Kamu Kesiminde t 985- t 993 Yılları Arasında Hizmet içi Eğitime ilişkin Sayısal Gelişmeler". Amme idaresi Dergisi, C: 28, s: 4. Aralık

16 120 Amme idaresi Dergisi Hizmet içi eğitimde görevalan eğiticilerin büyük çoğunluğu kurum içinden sağlanan eğiticilerden oluşmaktadır. Kurum dışından sağlanan eğiticilerin büyük ölçüde üniversitelerden sağlandığı görülm~ktedir. Eğitim birimlerinde televizyon, video ve bilgisayar sayısı yıllar itibariyle hızla artarken, modası geçmiş eğitim araçlarının sayısı azalmıştır. SONUÇ Gerek kamu ve gerekse özel sektörde yer alan örgütlerin, üretimde verimlilik ve işgörenlerin doyumlarının sağlanmasında hizmet içi eğitim gibi önemli ve etkili bir araçtan yararlanmaları gerekmektedir. Bu Çitlışmada, hizmet içi eğitim kavramı çağın gerektirdiği bir bakış açısı ile gözdengeçirilerek, çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ışığında ülkemiz ekonomisinde hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşların, bireysel ve örgütsel gelişmelerinde büyük katkı sağlayacak hizmet içi eğitim etkinliklerini önemseyerek, ciddiyetle ele almaları ulusa~ kalkınma açısından da büyük önem taşımaktadır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM EL KİTABI

HİZMET İÇİ EĞİTİM EL KİTABI Kamu ve Özel Sektörde HİZMET İÇİ EĞİTİM EL KİTABI İnayet AYDIN 2. Baskı Prof. Dr. İnayet AYDIN HİZMET İÇİ EĞİTİM ISBN 978-605-364-077-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2014,

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI 9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI Kumral ORALALP-Ayşe SÖNMEZ Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GİYİM AKSESUARLARI DİKİMİ (ŞAL - ETOL - ŞAPKA - ÇANTA) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ - 2 (BLUZ - KADIN GÖMLEĞİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER

KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER KALKINMANIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇER Melisa KORKMAZ Giriş Türkiye, 2023 te küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırması

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Doç.Dr. Sema ZERGEROĞLU GİRİŞ Yaşadığımız bilgi çağında hızla artan ve yayılan bilgi, iş ve meslek hayatında rekabeti

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET UZMANLIK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Frederic Herzberg İKİ FAKTÖR TEORİSİ

Frederic Herzberg İKİ FAKTÖR TEORİSİ Frederic Herzberg 1959 İKİ FAKTÖR TEORİSİ İŞ TATMİNİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN 1844 OLAY İŞ TATMİNİN OLUMLU YÖNDE ETKİLEYEN 1753 OLAY 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 ÖRGÜT POLİTİKASI VE YÖNETİM NEZARET

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN ÜST GİYSİLERİ DİKİMİ- 4 (DRAPAJ TEKNİĞİYLE ETEK-BLUZ-ELBİSE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 008

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÖN ÜFLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı. Sayın Milletvekili, konusunda kamuoyunda bilinç oluşturmaya gayret etmekteyiz. Sayın Milletvekili, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluk olup belirli davranış ve öğrenme özellikleri ile kendini göstermektedir. Şu an

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

5. HAFTA PFS109 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER. yeser@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 5. HAFTA PFS109 Yrd.Doç. Dr. Yusuf ESER yeser@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ, PROGRAM GELİŞTİRMEDE ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÇALIŞMA

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları

Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları Müşteri İlişkileri Yönetimi (IE 422) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Müşteri İlişkileri Yönetimi IE 422 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları

Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Termodinamik ve Isı Aktarımı (MECE 310) Ders Detayları Ders Adı Termodinamik ve Isı Aktarımı Ders Kodu MECE 310 Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MÜHENDİSLİK KARİYERİ Mühendislik Kariyeri Mezun olduktan sonra çalışmak için seçtiğiniz şirket ne olursa olsun genelde işe basit projelerle başlayacaksınız. Mühendis olmak için üniversitede 4 yıl harcamanıza

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı I IE 401 Güz 2 2 0 3 11 Ön Koşul

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı II IE 402 Güz 1 4 0 3 14 Ön Koşul

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Eğitimin Sonuçlarının Ölçülmesi

Eğitimin Sonuçlarının Ölçülmesi Eğitimin Sonuçlarının Ölçülmesi 5 Seviye Değerlendirme 1 Neden Ölçme ve Değerlendirme? Katılımcılar açısından Beklentileri netleştirmek Mevcut durumlarını farketmelerini sağlamak Gelişim faaliyetlerinin

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FÖNCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FÖNCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FÖNCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi

Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi Verimlilik Artırmada Önemli Bir Araç: Performans Yönetim Sistemi Nehir Akşirin BORLUK Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Uzmanı Günümüzde insan kaynağının verimlilik artışında önemli bir yere sahip

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar

İSG (OHSAS 18001) İSE Faktörleri ve Şartlar İSG (OHSAS 18001) Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhid personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar. ISO 18001 Awareness Training Ders

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI

SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİNİN ÖNEMİ ROLÜ KURSU 4 MAYIS 2014 İSTANBUL VII. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI SAĞLIĞI GELİŞTİRME KAVRAMI Uzm.

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSATÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSATÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SIHHİ TESİSATÇI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Program Koordinatörü Prof. Dr. Melikşah ERTEM 0232 246 49 49 / 208 meliksah.ertem@izmir.edu.tr Enstitü Sekreterliği Elif BADAKAL

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.). TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama

Detaylı