ÖRGÜTSEL VE BİREYSEL GELİşME ARACı OLARAK HİZMET İçİ EGİTİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRGÜTSEL VE BİREYSEL GELİşME ARACı OLARAK HİZMET İçİ EGİTİM"

Transkript

1 ÖRGÜTSEL VE BİREYSEL GELİşME ARACı OLARAK HİZMET İçİ EGİTİM İnayet PEHLİVAN. Endüstri devrimi ile birlikte üretimin evlerde kurulu küçük imalathanelerden büyük fabrika ve işyerlerine taşınması, toplumsal gereksinimlerin büyük ölçekli örgütler tarafından karşılanmaya başlaması örgüt, yönetim, üretim veeğitim kavramları a rasındaki yakın. ilişkilerin ciddiyetle ele alınmasını gerekli kılmıştır. -. Hizmet içi' Eğitim Kavramı ve Gelişimi İşgören eğitiminin tarihçesi, antik Mısırlıların denizaşırı yerlerden getirdikleri esirlerin ve ülke içindeki işçilerin ustabaşı olarak eğitilmesine kadar dayanmaktadır. Bu dönemde eğitim doğrudan ve işbaşında yapılmaktadır. Eğitimin değerlendirilmesi ise tümüyle çalışanların edirnlerine göre yapılan basit bir işlemdir. Yirminci yüzyıl- da işgören eğitiminin temel biçimleri ise uyum eğitimi, iş başında eğitim, göreve dayalı eğitim, el becerisi gerektiren ve zenaatlerin öğretilmesini amaçlayan çırakhk eğitimi biçiminde düzenlenmektedir. 1 işgören eğitimi kapsamında 194O'Iı yıııarda yapılan bir tanımlamaya görehizmet i çi eğitim, düşünce ve eylemde uygun alışkanlıklar kazandırmak ve işgörene mevcut ve gelecekteki işine ilişkin bilgi. beceri ve tutumlarında etkinlik kazandırmak i çin yapılan yardım sçıreci olarak tanımlanmıştır. ı Yrd.!;>oç. Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi. 1 R. Ronald Sims, An Experiental Leamlng Approach To Employee Training Systems. New York: Quorum Books Civil Service Assembly of United States and Canada, Employee Tralnlng In The Pub'lc Service, 1941, s. Z. Amme idaresi Dergisi, alt 30, Sayı 4, Aralık 199Z

2 106 Amme idaresi Dergisi Harris'e göre hizmet içi eğitim en yalın anlamda bir mesleğin üyelerini geliştirmek için düzenlenen plaal1 etkinliklerdir. 3 Örgütsel anlamda hizmet içi eğitim, örgütsel amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunacak davranışların öğrenilmesini sağlayacak deneyimlerin örgüt tarafından kazandırıldığı programlardır.~ Hizmet içi eğitim, herhangi bir meslek adamının mesleğine başladığı ilk günden mesleği bıraktığı güne kadar kendini mesleği için devamlı olarak yetiştirmesi veya yetiştirilmesidir. 5 Hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde belirli'bir maaş ya da ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan işgörenlerin görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere y<\,pılan eğitimdir. 6 Genellikle yetiştirme (training), eğitim (education) ve gelişme (development) kavramlarının birbirinin yerine ve eş anlamlı kullanılmasına karşılık, Lawrie'ye göre bu üç kavram farklı hedefler ve işlevleri yerine getirir. Yetiştirme, daha çok becerilerde değişme sağlamaktır. Buna karşılık eğitim, bireylerin bilgi düzeylerinde değişme meydana getirmektir. Geliştirme ise, işgörenin tutum ve değerlerini değiştirmek anlamına gelmektedirj Hizmet içi eğitim, işgören geliştirme, işgören yetiştirme ya da başka bir kavramla ifade. edilse de, örgütün çeşitli alan ve kademelerinde çalışmakta olan tüm işgörenlerin eğitilmesi, yetiştirilmesi zorunludur. Yönetim biliminin ve örgüt kuramlarının gelişimine koşut olarak araştırmacıların işgören eğitimine bakış açıları da değişmiş ve gelişmiştir. Endüstri Devrimini izleyen yıllarda insan bilgisindeki artış ve hızlı değişme sürecinin en önemli kanıtr, t9. Yüzyıl başlarında alınan patent sayısındaki artış olmuştur. Fabrikaların kurulmaya başlaması ile fabrika okullarının açılması aynı dönemlere rastlamaktadır. Benzer okullar daha sonra Westinghouse, General ElektriC, Boldwin Lokomotif Works gibi büyük şirketler tarafından da açılmaya başlanmıştır. s işgören eğitimine ilişkin yaklaşımların temel kaynağı, eğitimin verimliliğe olan katkılarının kanıtlanmış oimasıdır. Bu teknik ve araçsal bakış açısının kökleri Taylor ve Munsteriberg'in çalışmalarına dayanır. Her iki yazar da işgören eğitiminin önemini vurgulayarak, eğitimin işgöreıı yerleştirme ve rasgele kazanılmış iş alışkanlıklarının değiştirilmesinde kritik bir yeri olduğunu belirtmişlerdir. Bu genel bakış açısı, bir e 3 Ben M. Harris, Waillant Bassent, Kenneth E. Mc Intyre, In -SelVice Education: A Guide to Better Practice, New Jersey: Englewood Cliff Prentice Hall, 1969, s.. ı 6. 4 Wendell L. French. Human Resources Management. Boston: Houghtor Mifflin Comp., ı 990, s L Ethem Başaran. Hizmet içi Eğitim Araştırması. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Seri-B, S: 39. Ankara. 1960,s Haydar Taymaz, Hizmet içi Eğitim, PEGEM: Personel Eğitim ve Geliştirm~ Merkezi, Yayın No: 3. Ankara. 1992, s John Lawrie, " Differantiate Between Training, Education and Development", Personnel Journal, Vol: 69, No: to, Ekim 1990, s Sims, a.g.e., s. 19.

3 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Ar.KI 107 konomist, endüstri ve örgüt psikologunun eğitime bakış açısını tir. 9. da şekillendirmiş-' Birinci ve 'ikinci Dünya savaşları dqnemi, deneticilerin rolü kadar davr~nış bilimlerinin de üzerinde durulduğu bir dönem otmuştur. 19S0'lerde örgütlerin geliştirilmesi için yatırımların ve örgüt büy'üklüklerinin arttığı bir dönemdir. Bu dönemin odak noktası, üst düzey yöneticileri' için liberal eğitim deneyiminin kazandırılmasıdır. Kolejler ve üniversiteler bu tür eğitimlerin sağlandığı temel kaynaklardır. lo Özellikle insan sermayesi kurarncılan ve işgücü ekonomistleri verimlilik ve eğitim arasındaki ilişkileri.incel~mişl'er ve eğitimin _bireysel verimliliğe katkılarını ortaya koymuşlardır. Örgüt psikolojisi ileuğraşanlar ise öncelikle eğitim gereksinmelerinin saptanması, alternatif eğitim tekniklerinin kullanılması ve eğitimin.etkililiğinin araştırılması konuları üzerinde yoğunlaşmışlardır. Örgüt geliştirme araştırmacıları ve uygulamacıları ise eğitimi, değişmeyi uyaran ve destekleyen ögelerden biri o larak görmüşlerdir. Bu bakış açısına göre öncelikle vurgulanan konu iş becerileri ve.bilgilerinden çok işgörenlerin güdülenmesi olmuştur. ii Yönetsel ve örgütsel' anlayışların değişim sürecini izleyen bir eğilimle 1970'ler işgören eğitiminin temelini oluştururken, 1980'11 yılların ortasına kadar eğitim,' sistem yaklaşımı içinde ele alınarak örgütlerin eğitim birimleri, sistemin tümüne hizmet dağıtan bir alt birim olarak görülmüştür. 1990'1ı yıllarda eğitimin ö,nemli ve ayrılmaz bir parçası olarak sürmesi gerektiği ve örgütün başarısında eğitimin çok önemli bir roloynadığı görüşü hakimdir. ız Eğitime ilişkin son yıllardaki iki farklı yaklaşım ise eğitimin işgörenln toplumsauaşması üzerindeki etkileri üzerinde durarak, işgörenin örgütsel rollerini nasıl öğrendiğini temel inceleme konusu yapmıştır. Toplumsallaştırma yaklaşımı, programlı eğitim yerine biçimselolmayan çıraklık eğitiminin önemini vurgulamıştır. Örgütsel geliştirme yaklaşımı gibi toplumsallaştırma yaklaşımı da işgörenin güdülenmesi, örgüte bağlılık; örgütsel kimlik ve benlik kavramları üzerinde durmuşlardır. u Toplumsal kuram araştırmaları yakın zamanlarda örgütsel öğrenme üzerinde 0 daklanmıştır. Bu araştırmalarda, örgütlerin nasıl ve himgi koşullarda öğrendiği incelenmekte ve eği~imin birey ve örgüt arasında önemli I:?ir öğrenme hattı kurduğu savunulmaktadır. 14 "Öğrenen Örgütle"rl< kavramı Pedler ve arkadaşlarının 1980'lerde yaptıkları çalışmalarla gündeme gelmiş ve "Öğrenen Şirket" (1992) kitabı ile doruğa ulaşmıştır. Pedler ve arkadaşları öğrenen örgütü "bütün. üyelerinin öğrenmesini kolaylaştıran ve bilinçli olarak kendini dönüştürebilen örgüt olarak tanımlamışlardır. Bu akımın 9 W.Richard Scott, John W.Meyer, Instltutlonal Environments and Organisations, Thousand Oaks: SAGE Publication, 1994, s LO Sims, a.g.e., s Scott, Meyer, a.g.e., s Sims, a.g.e., s Scott, Meyer,-a.g.e., s a.y.

4 108 Amme idaresi Dergisi temel sav i, örgütlerin çevresel değişimlere göre kendi dönüşümlerini gerçekleştirebilmelerinin eğitim ve işgören geliştirmeye bağlı olduğudur. LS Öğrenen örgüt, büyük veya küçük gruplar halinde işgörenlerin amaçları birlikte ba;. şarmak için çalıştıkları, bu amaçlara ulaşıp ulaşamadıklarına ilişkin işaretleri görmek için sürekli dikkatgösterdikleri ve sürekli paylaşırnın yer aldığı bir ortamdır. Öğrenen örgüt yalnızca bireylerin öğrendiklerinin toplamı ya da bireysel çabaların toplamı değildir. Örgütün kapsadığı parçalar arasındaki büyülü ilişkive bağlantı, parçaların toplamından farklıdır. Örgüt içindeki ilişkiler ağı bir güç bileşimi (synergy) oluşturur, bu güç bileşimi genellikle =3 şeklinde tanımlanır. Bireyler birarada, birbirlerinin katkılarını alarak çalıştıklarında b4çeşitlilik ve çokluk -güç bileşimini sağlamaktadır! 16 Örgütsel öğrenmenin.farklı türleri vardır. Bunlardan biri "uyum sağlayıcı" öğremmedir ve örgüt üyelerinin üretim alanında mevcut olan değişmelere uyum sağlamalarına katkıda bulunur. D!ğer oğrenme türü "yaratıa öğrenme" olarak tanımlanabilir. Bu tür öğrenme üretim alanında yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini i çerir. Yaratıcı öğrenme, örgütün gelecekte var olabilmesi için gereklidir ve bu tür öğrenme dünyaya farklı bir açıdan bakmayı gerektirir. 17 Görüldüğü gibi bireylerin öğrenmesinden örgütlerin öğrenmesine, tek tek bireylerin edimlerinden örgütün edimi ve güç bileşimine kadar ulaşan sürecin en temel aracı eğitimdir. Örgütlerde düzenlenen eğitim programları hem örgüte hem de işgörenlere yararlar sağlar. işgörenler kendilerine yeni fırsatlar ve kazanç sağlayacak, mesleki anlamda geliştirici beceriler kazanırken; örgütler yarışmayı artıran, örgütsel edimi geliştiren yüksek düzeyde becerhi işgörenler kazanmaktadır. Bu açıdan yetişmiş işgörenler bir örgütün en değerli varlığıdır. 18 Hizmet içi Eğitimin Gerekliliği ve Amaçları Bir örgütte hangi amaçla hizmet içi eğitim düzenleneceği konusunda farklı yajda şımlar bulunmaktadır. Ancak hizmet' içi eğitim amaçlarının belirlenmesinde gerek sinimier, gerekihikler ve zorunluluklar temel etkendir. Bu etkenler aşağıda sıralan mıştır. Eğitim programlarının temel amacı, işgörenlere yapacakları iş için gerekli bilgi, be: ceri ve tutumları kazandırmak ve örgüte uyumlarını sağlamaktır. 19 Bir kururnda hizmet içi eğitimin amaçiarının belirlenebilmesi için öncelikle eğitimi gerektiren nedenlerin saptanmasına gereklilik vardır. IS Michael Peam. Ceri Roderick. Chris Mulrooney. Leamlng Organizations in Practice. London, Mc Graw HiH Company s Valerie Hammond. Edgar Wille, "The Leaming Organization", Gower Handbook oflrainlng and Development.. Englang, Hempshıre, 1994, s Oskar Mink, G. Kelth. Q. Owen. Barbara P. Mink, Developlng HIgh- Performance People: The Art of Choaching, Massachussets, Addison Wesley Pub. Comp., 1993, s. ııı.. 18 Rlchard S. Johnson. lqm: Quallty lralnlng Praetices, Mııwaukee, ASQC Quality Press s Leonard Nadler, Employee lrainlng in Japan. Education and Training Consultants. Califomla: ı 965, - S.15.

5 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Araa 109 Örgütlerdeeğitimi gerektiren birincil etken örgütsel değişmedir. Her düzeydeki kamu ve özel sektör yöneticileri daha etkili ve verimli hizmet üretmekve örgütsel değişme baskısı altındadırlar. Bugünün örgütleri. değişen gereksinimlere koşut o larak oluşan değişme taleplerini karşılamak için lşgörenlerinin bir çok geleneksel becerilerini ve ~odası geçmiş yaklaşımlarını da değiştirmek zorundadırlar. 20 Bir kurumda işgörenlerin geliştirilmesi ve hizmet içi eğitimi zorunlu kılan nedenler şunlardır: 21, Bireylerin yaptıkları işlerin ve teknolojinin hızla. değişmesi: Teknoloji ve iş sistemindeki hızh değişmeler endüstri ve hızmet sektöründeki işleri de hızla değiş-. tirmektedir. Yeni işler özellikle yaratıalık. hizmet ve iletişim' temeline dayanmakta- '. dır. Amerikan. işgücü Örgütü verilerine göre. ortalama bir Amerikalıçalışma yaşamı boyunca en az üç kez Iş değiştirecektir. Benzer durumavrupalı lşgörenler için de geçerlidir. Bu değişme ile başa çıkabilmek ya da şimdiki işlerinde kalabilmek i-, çin bireyler geçerli beceriler edinmek zorundadırlar. Eğer işgörenler eğitim ve.gelişim olanaklarına- sahip değiller ise becerileri hızla geçerliğini yitirecektir. Bu durumda eğer kamu ve özel sektör kuruluşları işgörenlerinin becerilerini güncelleştirmezlerse üretim sistemleri de güncelliğini yitirecektir. ~ KıSa ve uzun dönemli beceri yetersizliği:teknolojik gelışmeler becerili ve.işe ilişkin bilgi yüzdesi yüksek işgücüne olan talebin giderek artmasına yol açmıştır. Sonuç olarak beceri düzeyi düşük insangiküne gereksinim azalmıştır. Yakın Zamanlarda yapılan Avrupa Topluluğu işgücüpazarı Araştırması ingiltere'de endüst: ride çalışan işgücünün yalnızca 0/. 38'inin beceri geliştirici eğitim aldığını göstermiştir. Bu rakam Fransa'da 0/, 80; italya 'da 0/, 79,ve Almanya'da 0/. 67'dir. Bu rakamlar ingiltere'de işsizliğin yüksek oluşunu da açıklamaktadır.. Uzun dönemde beceriliinsangücü sıkıntısının. işlerin karmaşıklaşması ve işgücü pazarına katılan gençlerin sayısının fazlalaşması ile daha da artacağı. beklenmektedir. insangücü yapısı ve beklentilerdeki değişmeler: Geçmişte insanlar aldıkları e ğitimin bütün bir iş yaşamları boyunca geçerli olmasını beklerdlgünümüzde ise okullarda alınan eğitimin iş yaşamının gereklerinin yalnızca bir bölümünü karşıladığı anlaşılmıştır. işgücü içinde yönetici. denetici ve profesyonellerin oranının artması mesleki gelişim fırsatlarına büyük bir talepartışı sağlamıştır. Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirmesi için paıar 'baskısı: Yüksek nitelikli mal ve Hizmetlerin. yalnızca bilgi ve uzmanlığını geliştiren nitelikli insanlarca üretileceği bilinmektedir; Bır çok örgüt. işgörenlerin işbirliğini. katılımını ve eğitimini getektiren "kalite yönetimi" programları uygulamaya başlamışlardır. Eğitim ve geliştirme, dünya pazarında yarışabilmek için gerekli nitelikte üretimin gerçekleştirilme:.. sinde en önemli ve anlamh araç olarak görülmeye başlanmıştır. Ayrıca aşağıda sıralanan nedenler de örgütlerde eğitimi gerekli ve, zo(unlu kılmaktadır: 22 ıd Sims, a.g.e., , 21 Peter Sheal, The Staff Development Handbook, london. Kogan Page ltd., 1992, s USeott, Meyer,a.g.e., s

6 110 Amme İdaresi Dergisi Örgütler, bır çok karmaşık görevi yerine getiren işgörenlerin denetiminden sorumlu yöneticiler için "yönetici eğitimi" programları düzenlemek zorundadırlar. Örgütler içınde bulundukları karmaşık ve çalkantılı çevre ile başa çıkabilmek i çin yöneticilerini eğitmek zorundadırlar. Örgütlerde işgörenlerin teknik ve uzmanlık becerilerinin, kavramsal becerilerinin ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu üç grup becerinin geliştiriimesini zorunlu kılan nedenler şunlardır: z3 Teknik ve uzmanlık becerileri: Üretim sürecinde kullanılan karmaşık ve pahalı makinalar, daha yüksek teknik becerilere sahip işgörenlere gereksinim doğurmuştur. Ayrıca teknik alanlarda çalışmayan işgörenler~ de teknik beceriler kazandırma gereksinımi hızla artmaktadır. Makinelerde üretim hatalarının hemen farkedilmesi, ekipman ve hata maliyetini azaltacak önlemlerin zamanında alınmasını sağlar. Mal<ine ve üretim sürecindeki beklenmedik aksamaların ciddi bir soruna dönüşmeden önlenmesi işgörenlerin yetiştirilmesi ile olanaklıdır.. ' Kavramsal beceriler: Son yıllarda soyut bilgilerin artması sonucu kavramsal beceriler daha büyük bir gereksinim haline gelmiştir..işgörenlerin yaptıkları işler daha az tekrarlıdır ve daha soyut düşünme becerisini gerektirmektedir. Bilgisayarın üretim ve iletişim sürecine girmesiyle kavramsal beceriler önem kazanmıştır. Soyut duşünme yeteneği kapasite ile ilgilidir ve günümüzde pekçok işgören daha az tanımlanmış bir iş çevresinde çalışmak zorundadır. Üretim sürecindeki ve teknolojideki hızlı değişmeler planların etkinliğini azaltarak, sorunlar hakkında durumsal kararlar almayı gerektırmektedir. Eğitim programlarının da bu becerileri geliştirmede etkili bir araç olarak kullanılması kaçınılmazdır.. iıetişim becerileri: işyerierinin yapısındaki değişmeler işgörenlerin diğer kişilerle daha karmaşık ve yoğun bir etkileşim içinde olmalarını gerektirmektedir. Esnek üretim sistemi anlayışını benimsemiş olan örgütlerin temel özellikleri, işgörenler arasında ve örgütler arasındaki iletişim engellerini ve üretim birimleri arasındaki bürokrasi ve aşırı kontrolü kaldırmış olmalarıdır. iıetişim, örgütlerin yeniden yapılanma sürecinde gerekli bilginin toplanmasını sağlayan ve işgörenlerle müşteriler arasındaki bilgi alışverişinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmet sektöründe iletişim becerilerinin önemi gittikçe artmaktadır. işgörenler açısından örgütün kimliği, uygulamaları vedönütlerin alınması açısından önem taşıyan iletişim becerileri, yönetici ve denetki konumunda bulunan işgörenler açısından da str'~tejik amaçların geliştirilmesi, bilgilerin astlarla paylaşılması, astların dinlenilmesi, özerk kararlar almalarına yardım edilmesi bakımından önemlidir. Ö zellikle orta kademe yöneticilerinin astlarla üstler arasında iletilerin taşınması,astların yönlendirilmesi ayrıca ürün yenileme ve planlamadaki önemli katkıları nedeniyle iletişim becerilerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Hizmet içi eğitim ve işgören geliştirme etkinlikleri, örgütlerde insan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinden biridir. Örgütsel amaçların gerçekleştirilebilmesi için 23 Lauren Benton. Thomas R. BaUey. Thierry Noyelle. Thomas. M. Stanbacl<.. Employee Training And U.S. Competitiveness. San francisco: Wesriew Press s ,

7 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı tt t kurumun üretim planı ile ilgili eğitim ve geliştirme etkinliklerinin bütünleştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. 24 ' Başarılı örgütler hem üyeleri olarak işgörenlerinin, hem bir bütün olarak örgütün ortak gereksinimlerini karşılayan, yerel, ulusal ve uluslararası değişimlere kolayca uyum sağlama yeteneği kazanmış ve öğrenen örgütlerdir. Bu öğrenme yalnızca mevcut durumlara uyum sağlamayı değil ayrıca yeni gerçekliklerin ve yeni biçim lerin de yaratılmasını içermektedir. 25 Hizmet içi Eğitimin Yararları Örgütsel ve bireysel anlarrida bakıldığında hizmet içi eğitimin pek çok yarar sağ laması beklenir. Hizmet içi eğitimin ekonomik anlamda sağladığı en temel yarar örgütün maliyetleri ile çıktıları arasında olumlu bir fark yaratmaktır. Bu yararın sağ lanabilmesi için düzenlenecek eğitim programlarının da planlanması, programlan ması, uygulanması ve değerlendirilmesinin örgütlere belirli bir maliyeti vardır. Bu-' na karşılık eğitim programları sonucunda işgör~nlerin ediminin artırılması, daha o lumlu iş tutumları kazanmaları, 'doyum sağlamaları Ve gönülgücünün yükselmesi i se eğitimin çıktllarıdır. 26 Hizmet içi eğitiinin yararları, John Adair tarafından "eylem merkei:1i liderlik" mo deline göre görev merkezli olarak incelenmiştir. Buna göre, örgütte düzenlenen e ğitim ve geliş~irme çalışmaları aşağıdaki yararları sağlar. n Mal ya da hizmet üreten örgütlerde işler belirli beceriler gerektirmektedir. Bu ne denle örgütteki görevlerin gerektirdiği beceriler önceden saptanmalıdır. Ancak bir çok örgütte hangi görevde ne gibi becerilerin.önemli olduğu belirlenmemiştir. Bu sorun, eğer örgüt işgören seçiminde etkili yöntemler kullanmıyorsa dal1a da art maktadır. Görev bakımından hizmet içi eğitim, değişme, verimin artırılması, görev uzmanhğı, hataların azaltılması ve ölçünleştirme (standardizasyon) sağlamaktadır. Bu yararlar aşağıda açıklanmıştır. Değişme: Örgutte bütün işlerin değişmesi kaçınılmazdır. Müşteri, müşterilerin gereksinimleri ve iş akımı sürekli değişir ve hiç bir iş durağan değildir. Ancak işteki değişmf!ler, işgörenler tarafından her zaman sıcak karşılanmaz. Çünkü bireyler yaşam biçimlerini ve çalışma yöntemlerini kolayca değiştirmek istemezler ve değişmeye endişe ile bakarlar. Eğitim, Jşgörenleri değiştirmenin en temel yöntemi ve aracıdır. Verimliliğin artırılması: Yarışmalı bir dünyada örgütün yaşamını sürdürebitmesi için verimliliğin artırılması zorunludur. Bazen bu verim artışı, çalışma sisteminin değiştirilmesi ile ya da otomasyönla sağlanabilir. Her iki durumda da işgörenler yeni sistem ve donanımı kullanabilmek için eğitilmek zorundadırlar. 24 Ewart Keep, "Corporate Trainiı1g Strategies: The Vital Competant ", Ed.: Greame Salaman.Human Resource Strategies, london, SAGE Publication ltd s Mink vd. a.g.e., s., Greg Kearsley. Cost. Benefits And Productivity In Training Systems. California. Addison Wesley Comp., s Rob Sibthorbe. "The Benefits oflraining And Development". Gower Handbook oflraining and Development. England. Hempshire. 1994, s. 14.

8 1 ıı Amme idaresi Dergisi Verimliliğin artırılabilmesi için ayrıca işgörenlerin kendi becerilerini geliştirmeleri gerekir. Karlılık, maliyetlerin azaltılması ile artırılabilir. Ancak işgörenlerin. savurganlığı nasıl,azaltacakları ve maliyetin nasıl yükseldiğini anlamalarını sağlamadan' gerçek anlamda verimlilik başarılamaz. Verimliliği doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen unsurlar ve verimlilik bilinci eğitimle sağlanabilir. Hataların Azaltılması: Üretim sürecindeki işgören hataları nedeniyle örgüt üç tür maliyete katlanmak zorunda kalabilir. Birincisi, hatanın düzeltilmesinin maliyetidir. ikincisi örgüt saygınlığını yitirebilir. Üçüncüsü ise, eğer birisi işgören hatası yüzünden yaralanır ya da başka türlü zarar görürse, örgüt suçlamali,.rla ya da yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Eğitim, üretim sürecindeki hataların azaltılması ve işgörenlerin olası hatalar ve bunlara karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirilmelerini sağlar. ' Ölçünh~ştirme (Standardizasyon): Eğitimin görevaçısından sağladığı bir ya'rar da aynı işi yapan bütün işgörenlerin aynı' iş yöntemleri ve aynı ölçüler içinde çalışması için gerekli ölçünleştirmenin sağlanmasına yardım etmesidir. ' Eğitimin bu yararı, yalnız yetiştirme kursları ile değil aynı zamanda eğitim el kitapları ile de sağlanabilir. Bir çok yönetici i:şgörenlerin yeniişleri yapabilmeleri için u zun saatler harcamaktadırlar. Çağdaş örgütlerde eğitim birimleri ve uzmanlar, yöneticilerin astlarını nasıl yetiştirecekleri'konusunda el kitapları ve broşürler hazırlayarak, hem iş ölçünlerinin uygulanması hem de eğitim için harcanan zamanın doğru kullanılmasını sağlayabilmektedirler. ' Hizmet içi eğitimin örgüte sağladığı slralanmıştır. ı8 başlıca yararlar Sims tarafından aşağıdaki gibi ' Hizmet içi eğitim örgütlerin kazancını ve karını artırır. Örgütün her düzeyinde işe ilişkin bilgi ve beceriler gelişir. Örgüt ortamında gönülgücü (moral) artar. işgörenlerin örgütsel amaçları tanıması ve benimsernesi kolaylaşır. Ast- üst ilişkileri gelişir. Örgüt içinde açıklık ve güven gelişir. Örgütsel gelişme sağlanır. işgörenrerden örgüte ilişkin dönütler sağlanır. iş yönergelerinin hazırlanması sağlanır. Örgütsel siyasaların (politika) anlaşılması ve izlenmesi sağlanı'r. Örgütsel kararların ve sorun çözme sürecinin etkinliği artar. Örgütsel saygınh k artar... Liderlik becerileri, güdülenme, sadakat, örgüte karşı olumlu tutumlar gelişir. Üretimin niteliği ve verimlilik artar. işçi ve işveren ilişkileri gelişir. Üretim araçlarının kötü kullanımı ve örgütsel savurganlık azalır. Örgütte iletişim ve gelişmeye uygun bir hava yaratır... i~görenıerin deği~melere uyum sağlaması kolaylaşır. Z8 Sims, a.g.e.. s. 25.

9 6rgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı 113 Stres ve gerilimin azaltılması ve çatışmaların çözümlenmesine yardım eder. Hızmet içi eğitimin örgütte çalışan bireylere 'sağladığı yararlar şunlardır: 29 işgörenlerin daha sağlıklı karar vermesi ve etkili sorun çözme becerilerinin gelişmesine yardım eder. Güdüsel değişkenler olan başarı, gelişme, sorumluluk alma ve ilerleme düşüncesini geliştirir. Kendini geliştirme ve kendine güveni teşvik eder. işgörenlerln stres, gerilim, engellenme ve çatışmalarla başa çıkma gücünü artırır. iş doyumu ve tanınmayı artırır. Eğitim bireyin etkileşim ve iletişim becerilerini artırırken, kişinin kendine yönelik yaklaşımını da geliştirir. Kişisel gereksinimlerin doyurulmasını sağlar. Kişiye kendi geleceğini belirleme ve gelişme için ortam hazırlar. işgörenlerln yazma; konuşma ve dinleme becerileri gelişir. Yeni görevlere geçme ya da'yükselme korkusunu ortadan kaldırır. Örgütsel ve bireysel yararlar dışında iyi düzenlenmiş eğitim programlarına katılma deneyimiyaşamak da' bireylere bazı yararlar sağlar. Örneğin; açık ve birebir iletişim kurma olanağı bulmak; örgütteki diğer işgörenlerin görüş ve beklentilerini öğren mek: benzer sorunları ve çatışmaları başkalarının nasıl algıladığı ve çözelüğü hak kında bilgi edinmek; aynı Örgütte çalışıyor olmanın avantaj ve dezavantajlarını görerek örgüte ilişkin duyguları yeniden gözdengeçirmek; diğer işgörenlerin bilgi. beceri ve tutumlarına ilişkin gözlem yapma fırsatı bulmak bu yararlar arasında sa yılabili r. 30 Hızmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin SaptanmaSı Eğitim etkinliklerinin kurumsal ve bireysel boyutta istenen yararları sağlayabilmesi Için, örgütün ve- işgörenlerin eğitim gereksinimlerinin saptanmış olması gerek mektedir. Eğitim gereksinmeleri bütün örgütlerde farklı nitelikler taşıyabilir. Örgütlerde eği tim gereksinimlerinin saptanması için gözlem, kişisel görüşme ve anketlerin kulla nılması anlamlı ve yararlı eğitim programları düzenlenebilmesi Için gerekli verilerin toplanmasını sağlar. Bu örgütlü çabaların yanı sıra işgörenlerin çeşitli iletişim ka nallarını kullanarak eğitim gereksinimlerini yansıtmaları da etkili bfr yöntemdir. 31 Örgütlerde eğitim gereksinimlerini saptama süreci, üç tür çözümlemenin yapılma sını gerektirir. BunlarÖrgüt çözümleme. iş çözümleme ve işgören çözümlemedir a.k. s Development Journal. "Evaluatlon and Post-Assesment", Vol: 48. No: 1 t. Kasım s Dorothy J. Kaplan, "Components ofsuecessful Trainlg Programs", Customlzed Job Trainlng for Business and Industry. san Franclsco. Jossey-Bass Ine., S Irvin L: Goldstein, Tralnlng In The Organizations: Needs Assessment, Development and Evaluation; Califomla: Brooks/ Cole Publlshlng Comp s. 17-t9. '

10 114 Amme idaresi Dergisi Örgüt Çözümleme: Örgüt çözümleme, örgütün kısa ve uzun dönemli amaçları kadar, bu amaçları etkilemesi olası bir yöntemin gerektirdiği eğitimle ilgili bel<lentilerin araştırılmasını içerir. Örgütsel çözümleme ihmal edildiğinde planlama zorla Şır. Bir çok örgüt, işgörenlerinin eğitimi için büyük harcamalar yapar. Çünkü sistemler zamanla eskimeye başlar ve bunu önlemenin yolu yenileşmeyi destekleyici eğitimdir. Özellikle işgören seçimi, yerleştirme ve iş çevrelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili sorunların çözümünde eğitim en etkili araç olabilir. iş Çözümleme: Gereksinim saptama programının ikinci parçası eğitim programları düzenlenmeden önce işgörenlerce yapılan işlerin çözümlenmesidir.iş çözümleme, işin gerçekleştirildiği özel koşulların ortaya çıkarılmasını amaçlar. Bu çözümleme süreci kısaca işin başarılması için ne yapılacağı, nasıl yapılacağı, kim için ve kim tarafından yapılacağı hakkında bilgi sağlar. İşgören Çözümleme: Bu çözümleme, belli bir işi başarmak için gerekli görevleri yüklenecek işgörenlerin ne gibi özellikler taşıması gerektiğini ortaya çıkarma amacını taşır. Gereksinim saptamanın bu boyutu daha çok görevin gerçekleştirilmesi için 'gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerin belirlenmesini içerir. Ayrıca işgören çözümleme, iş ediminin ölçülmesinde bir ölçüt olarak kullanılabilir. Hizmet içi Eğitim Türleri işgörenlerin eğitim gereksinimlerinin ve yetersizliklerinin giderilmesi veya yeni ge lişmelere uyum sağlanması için çeşitli eğitim türleri uygulanır. En genel anlamda bu eğitim türleri iş başında ve iş dışında eğitimdir. İş başında eğitim; bir çok örgüt tarafından beceri kazandırmada temel yaklaşım o larak görülmektedir. Ancak bazen iş başında eğitim, işgörenlerin işe yerleştirildikten sonra gerekli bilgi, beceri ve tutumları kendiliğinden kazanmasını beklemek şeklinde algılanmaktadır. Bu yanlış bir algıdır. 33 iş başında eğitim geleceğin örgütleri için daha da önem kazanacaktır. Hemen hemen bütün işgörenler meslek yaşamları boyunca bazı iş başında eğitim deneyimleri kazanmıştır. Ancak bu programların çoğu programsız ve öğretim açısından etkisizdir. Belli bir işte uzmanlaşmış ve deneyimli işgörenlerin iş başında öğretim yapabilmeleri için, öğretim feknikierinde de yeterli olmaları gerekir. 34 Buna karşılık iş başında eğitimin pek çok yararları bulunmaktadır. Herşeyden önce iş başında eğitim gerçek ortamda yapılır. Bu nedenle iş başında eğitim programları iyi düzenlendiğinde etkililik düzeyi yüksek olmaktadır. Ayrıca iş başında eğitim gerçek üretimin yapıldığı araç-gereçlerle ve aynı işlem ve süreçlerle yapıldığından, eğitim ve üretimin bütünleşmesi sağlanmaktadır. 3s ' Diğer yandan iş dışında eğitim, iki grupta ele alınabmr. Birinci grupta iş dışında ancak örgüt içinde yapılan eğitimler yer alır. ikinci grup ise, işgörenlerin örgüt dışı e ğitim olanaklardan yararlanmalarını sağlayan programlardan oluşur. 33 Wendell L. French, Human Resources Management, Boston, Houghtor Mifflin Comp., 1990, s Ronald L. Jaeobs, Michael J. Jones, Struetured on the Job Training : Employee Expertlse In The Workplace, San Francisco, Berret-Koehler Publishers Ine., ı 995, s S David J. Sıca, Ed.: Kenneth T. Byers, Employee Tralnlng And Development in The PubJie Sector; Chichago: International Personnel Management Association, 1990, s. ı 79.

11 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı t ts, Örgüt içinde düzenlenen eğitim programları arasında, örgütün belli bir alanda düzenlediği formal eğitim programları, konferans, panel ve workshoplar sayllabilir. 36 Örgüt dışında düzenlenen eğitim programları genellikle diğer örgütler ve üniversitelerce gerçekl~ştirilen eğitim etkinlikjeridir. Örgütler işgörenlerin bu,tür eğitim olanaklarından yararlanabilmesi için eğitim giderlerine katkıda bulunma ya da ücretli izin verme gibi destekler sağlayabilirler. Çeşitli Ülkelerde Hizmet içi Eğitim. Çeşitli ülkelerde hizmet Içi eğitim ve işgörengeliştirme etkinliklerinin gelişimi ve bu günkü durumunun inçelenmesi, ülkemizde düzenlenen hizmet içi eğitim etkin liklerinin değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır. Gelişmiş bir çok ülkenin ekonomik geçmişi incelendiğinde, insangücünün eğitimine verilen önem ve yapılan büyük yatırımların, ekonomik yapının temel kaynağını oluşturduğu görülmektedir. Batı Almanya'nın ekonomik başarısının temel belirleyicilerinden biri, endüstri ve kamu sektörün~e çalışan işgörenlerin eğitimine yapılan yatırım ve sürekli eğitim felsefesidir. ı 964'te bu felsefenin bir yansıması olarak Batı Almanya'da, çalışıp çahşmadığına bakılmaksızın bütün yetişkinlere iki yıllık tam zamanlı eğitim bir hak o larak sunulmuştur. Bütün eğitim maliyetlerinin dışında, bu eğitime katılan işgörenlere son ücretlerinin L. 90'1 kadar para yardımı yapılmıştır. Böylece düşük gelirli işgörenler çokaz bir ekonomik kayıpla.bilgi, beceri ve verimliliklerini artırma olanağı bulurken, ekonomi de beceri düzeyleri yüksek işgörenler kazanmıştır. 37 Batı Almanya'nın bu eğitim programını ı 971 'de Fransa, 1975'te İngiltere benimsemiştir. Almanya ve Fransa eğitim programlarını daha çok özel kesimde uygularken, İngiltere hemen hemen tüm programları kamu kesiminde gerçekleştirmiştir. Bu dönemdeki eğitim programları endüstri, eğitim kuruluşları ve devlet çabal r rı ve işbirliği ile düzenlenmiştir. 38 Alman halkı eğitimi ulusal refahın temel gerekliliği olarak görmekte ve bu anlayış işgören eğitimine de yansımaktadır. Örneğin 1990'da Siemens şirketi işg'örenlerinin eğitimi için 770 Milyon DM (yaklaşık olarak 460 milyon ABD Doları) harcamıştır. Yine ingiltere'de IBM şirketi işgören başına yılda 12 gün eğitim düzenlemiştir. 39 japonya'da verimliliği artırmak için işçilerin yeniden eğitimi ve sürekli geliştirilmeleri siyasası önemli ölçüde büyük şirketler tarafından üstleniimiştir. Tarihsel süreci içinde Japonya'nın "yaşam boyu istihdam" anlayışı, örgütlerde eğitim ve geliştirme 36 Herbert M. Engel. "Bridging The Gap Theoıy To Actlon", Ed.: Kenneth lt Byers, Employee Tralning and Development In The Publlc Sector, Chichago. International Personnel Management Association s Herbert E. Striner, "The Jolnt Role of Industıy And Education In Human Resources Development", Employee Trainlng ~or Productlvlty. Report of a 1980 Assambly on Industıy-Educatlon Cooperation, Wısconsin: March 12-14, 1980, s a.y. 39 Robert O'Conner, "New Trailıing Approaches for Europe' 93". Personnel Journal, Vol: 71, No: 5. Mayıs 1992, s. 99.

12 116 Amme idaresi Dergisi siyasasmı beslemiş ve geliştirmiştir. Japon işgörenler örgütlerdeki hiç bir değişmeye direnmemişlerdir. Çünkü yeniden eğitilerek farklı ve karmaşık işleri yapar duruma geleceklerini bilmektedirler. Ayrıca yenileşmenin örgütün yarışma gücünü artırdığı gerçeğini kavramışlardır. 40 Japon eğitim programlarmm temel amaçları. iş Için gerekli bilgi. beceri ve tutumlarm geliştirilmesi ve iş yerine uyumun sağlanmasldır. 41 ' Son on yıl içinde Japon şirketlerinin eğitim için yaptıkları harcamalar büyük rakamlara ulaşmıştır. Sangyou Rado Chosasho Araştırma Enstıtüsü raporlarına göre. Japonya'da yıllık bütçenin ortalama 0/. 0.13'ü işgören eğitimi Için ayrılmaktadır. t980'de eğitim için kişi başma 200 Dolar. 1985'te 300 Dolar, 1990'da 400 Dolar harcanırken bazı büyük şirketlerde bu rakam Dolar 0lmuştur. 42 Aynı raporun verilerine göre, her birinde 300'den fazla işgörenin çalıştığı 68 özel şirkette ve SOO'ün üzerinde işgören çalıştıran 209 kamu kuruluşunda yapılan araştırma bulguları aşağıda yer almaktadır: 43 - Yeni işe başlayan işgörenlerin 0/. 90'1 Işe girer girmez uyum eğitimi program Iarına katılmışlardır. - Şirketlerin 0/. 8S'Inin uzun dönemli işgören eğitimi planları vardır. -Şirketlerin 0/. 80'Inde bır yılın altı aymda eğitim izleme çalışmaları yapılmaktadır. - Yeni atanan yöneticilerin o;. 80'1 temel yönetici eğitiminden geçmiştir. - Orta kademe yöneticilerinin o;. 80'1 yönetici geliştirme eğitimine katılmıştır. - Şirketlerin 0/. 70'inde yeni alınan lşgörenlere işe alındıkları hafta içinde adaylık eğitimi verilmiştir. Amerikan endüstrisinde yıllardan beri, iyi eğitimli, katılımcı, yüksek düzeyde güdülenmiş işgörenlerin ticari başarıda en önemli etmen olduğu bilinmektedir. işgören eğitimi, yarışmalı bir sektör olan endüstride edim ve verimlilik artışmı sağlayan temel etken olarak gqrülmektedlr. 44 Buna karşm Teknoloji Değerlendirme Bürosu' nun yakm tarihli bır raporuna göre, Amerikan işgörenlerin diğer ülkelerin işgörenlerine göre daha az verimli oldukları ve daha fazla eğitime gereksinimleri olduğu ortaya ÇıkmlŞtır. 45 Amerika Ulusal Eğitim istatistikleri Sayım Bürosu'nun ı 98 ı yılında yaptığı' bir araştırmaya göre, SOO ve daha fazla işgören çalıştıran şirketlerden alınan örneklem ü zerinde yapılan çözümlemelerde 4.4 milyon işgörenin kurum içinde, t.3 milyon işgörenin de eğitim giderleri ödenmek suretiyle kurum dışmda olmak üzere top 40 Striner. a.g.e., s Nadler, a.g.e. s. 1'5. ~ 42 Miyo Umeshlma, Ron Doleslo. "More Like Us". Tralnlng And Development journal. Vol: 47. No: 3. Mart s. 2S. 43 a.k., s David B. Luther, "Partnership for Employee Training: Implication for Education. Business and Industry". Customlzed Job Tralnlng for Business and Industry. San Fransisco: Jossey-Bass Ine.. ı 984, s.7s. 45 Ann P. Bartel. "Productlvlty Galns From The Implementation of Employee Tralnlng Programs", Industrlal Relatlons Joumal, Vol: 33. No: 4. Ekim s. 411.

13 Örgütsel ve Bireysel Gelişme Aracı 117 lam 5.7 milyon' işgören eğitim etkinliklerine katılmıştır. Bu eğitim etkinliklerinin kurumlara maliyeti 2 Milyar A.B.D Dolarıdır. 46 Aynı rapora göre işgörenlerin OJ. 58.Tsi yalnızca -kurum içinde düzenlenen eğitim programlarına: L. 38'inin yalnızca kurum dışında duzenlenen eğitim programlarına; ı. 3.2'sinin her ikisine de katıldığı saptanmıştır. Eğitime alınan işgörenlerin sektör. ve çalışma konularına gore dağı lı mlarına bakıldığında ı. 29'unun hizmet sektöründe: 0/. 21.5'inin üretim sektöründe: ı. 13.2'sinin kamu yönetiminde: ı. 11.6'sının finansman, sigorta ve gayri menkul işlerinde; ı. 9.Tsinin ticaret sektörunde; ı. 8.Tsinin taşımacılık; ı. 2.4'ünün inşaat; ı. 2.4'Unün madencilik ve ı. 0.3'ünUn tarımsal üretim v~ hizmet sektöründe çalıştığı görülmektedir. 41 Düzenlenen eğitim programlarının yoğunluğu, konualanlarına göre şöyle sıralanmıştır. Kamu yönetimi, madencilik. finansman. sigorta ve gayri menkul. hizmet, üretim. inşaat. tarım. Düzenlenen eğitim programlarının konuları ise şöyle bir dağılım göstermektedir. Yönetim ı. 39.7; mühendislik ve Ilgili alanlar o;. 18.8; sağhkla ilgili konular OJ. 12.7; sosyal çalışmalar ve hukuk o;. 5.9: eğitim ı. 5; dil iletişim ı. 3.2 : psikoloji ve ilgili,alanlar Oj. 2.5: fen- matematik l. 2.4; kişisel hizmetler l. ı.5; tarım 0/. ı.4; sanat l. 0.7; evekonomisi l. 0.5: beden eğitimi ve boş zamanları değerlendirme : sınıflandırılamayan OJ Görüldüğü gibi Amerika, işgörenlerinin diğer ülkelerle yarışabilmesi için, büyük bir eğitim girişimi içindedir. Bu amaçla 1980 yılında özel.sektör 2 Milyar Dolar, federal. hükümetise 427 Milyon Dolar eğitim harcaması yapmıştır. 49 Ayrıca büyük şirketlerin eğitime yaptığı yatırımlardan her geçen gün artmaktadır. Örneğin, Motorola şirketi çalışanlarına her yıl en az 40 saatlik eğitim izni verilmektedir. so Türkiye'de Hizmet içi Eğitim Türkiye'de hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin yasal çalışmalar ve uygulamalar 1960'Iı yıllarda yoğunlaşmaya başlamıştır. Zoga'ya göre bunun iki 'önemli nedeni vardır. Birincisi, özel sektörün gelışmeye başlamış olması ve nitelik arayışları; ikincisi ise planlı döneme geçiş ve bazı öncü kuruluşların yoğun çabalarıdır. St Cumhuriyet döneminde kamu kuruluşlarının kurulmaya başlanması ile hizmet içi eğitimin kurumlarda bir ödev olarak üstlenilmesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın büyük bir rolü olmuş ve bu Yasanın 2 t 5. Maddesi uyarınca kurumlarda hizmet içi eğitim hizmetlerini yürütecek birimler kurulmu~tur. Ülkemizde hizmet içi eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan araştırmalar kamu kesiminde hizmet içi eğitim etkinliklerinin istenen nitelik ve nicelikte gerçekleştirilemediğini göstermektedir. 46 Anthony P. Camavale, Harold Goldstein. Employee Tralning: It's Changing Role And Analysis of NewData, Washington. America Society for Trainlng and Development s a.k. s a.k. s. 6 t. 49 a.k. s. 80. so Kevin Kelly. Peter Burrows. "Motorola: Training forthe Millenlum", Business Week. 28 Mart. 1994, S Tayınaz, a.g.e., s. 16.

14 118 Amme idaresi Dergisi Canman'ın 1918'de yaptığı araştırma, şu sonuçları ortaya koymuştur: 5z Kamu kesiminin gereksinimleri ile genel öğretim kurumlarının yetiştirdiği bireylerin nitelikleri arasında kopuklukvardır. Devlet Mamurluğunun İşsizliği hafifletme aracı olarak kullanıldığı bir i~gören rejimi ile ussal bir yönetim sistemi kurmak ve işletmek çok güç olduğundan, hizmet içi eğitimi de bir esasa dayandınnak hemen hemen olan~l<slzdır. Yöneticilerin eğitime gösterecekleri ilgi derecesi işgören eğitiminde Önemli bir etmendir. Yöneticilerin eğitilerek hizmet içi eğitimin önem ve yararına inandırılmaları, eğitimin başarı düzeyini etkilemektedir. Eğitim birimlerinin statüleri, görevleri, yetkileri, bağlantıları, diğer birimlerle olan ilişkileri ve görevlilerde aranacak nitelikler belirsizdir. Eğitim yöneticilerinin ve meslekten eğitici görevlilerin yetiştirilmesine gereken önemin verilmemesi, eğitimin etkililiğini azaltan bir etmendir. işgören eğitimi gereksinimlerinin ortaya konması ve eğitimdeki önceliklerin saptanması gerekmektedir. Eğitime katılan işgörenler için bir takım somut yararlar sağlanması konusunda yasal düzenlemeler olmaması, eğitime karşı isteksizlik yaratmaktadır. Kurumların eğitim gereksinimlerini karşılayacak "kurumlararası nitelikte" eğitim kuruluşlarının çok az ya da olanaklarının sınırlı olması, eğitim etkinliklerini 0 I~msuz etkilemektedir. Geleneksel yapısı ağır basan kamu kuruluşlarında eğitimle kazanılan bilgi, beceri ve tekniklerin uygulanmasına olanak verilmemesi de eğitim etkinliklerine g~ "rekli ciddiyetin gösterilmemesi nedenlerinden biridir. Açıkalın tarafından 1991 'de yapılan araştırmada ise, aşağıda sıralanan genel sonuçlara ulaşllmıştır: 53 Eğitim birimleri yeterli ve uygun sayıda işgörene sahip değildir. Eğitim programlarında görevalan eğitici-öğretici işgörenler nitelik ve nicelik açısı ndan yetersizdir. Kurumların düzenli bir eğitim siyasası yoktur. Kurumlar hizmet içi eğitime yeterince parasal kaynak ayıramamaktadırlar. Eğitim yeri. araç-gereç, beslenme, barınma olanakları iyi düzenlenememektedir. Eğitim birimleri uygun bir düzeyde ve yapıda örgütlenmemiştir. Eğitimde gösterilen başarı, işgörenlerin atama, yükselme ve özlük işlerinde her zaman dikkate alınmatnaktadır. Yapılan hizmet içi eğitimler kurumun ve bireylerin gereksinmelerine tam olarak yanıt vermemektedir. Eğitimlerde kazandırılan bilgiler iş yaşamında kullanılamamaktadır. 52 Doğan Canman, Türk Kamu Kesiminde Hızmet içi Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü, Yayın No: 18t. Ankara, 1979, s Şule Açıkalın, "Hizmet içi Eğitimin Engelleri ve Üst Kademe Yöneticilerinin Hizmet içi Eğitime ilişkin Tutumları", Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayımlanmamış Doktora TezO, 1991, s

15 Ör!!Otsel ve Bireysel Gelişme Aracı t 19 Eğitime ayrılan zaman yetersizdir. Kurumlarda hizmet içi eğitim engelleri bürokratik kaynaklıdır. Engellerin iki temel kaynağı üst yönetici ve eğitim yönetimidir. Peker'in 1991 'de yaptığı araştırmada ulaşılan sonuçlar göstermiştir ki, kamu kurumiarında hizmet içi eğitim genellikle 657 sayılı Yasa, kurumun kendi yasası ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporlarının gereklerini yerine getirmek için yapılmaktadır. Bu araştırmada ulaşılan diğer önemli sonuçlar aşağıda sıralanmıştır. 54 Hizmet içi eğitim birimlerinde çalışan işgörenlerin 0/. 12'si eğitim plan ve programları konusunda bilgiye sahipken, 0/. 88'inin ~Ianları eğitiml,e ilgili değildir. Hizmet içi eğitim programlarından önce eğitim gereksinimlerinin saptanmadığını belirten denek oranı o;. 5Tdir. Kurumlarda düzenlenen eğitim programlarının çoğunluğunu teknikeğitim 0 luşturmakta, bunu diğer eğitimler izlemektedir. Eğitime katılanların 0/. 72'si öğrendiklerini işinde uygulamaya olanak olmadığını düşünmektedirier. Pehlivan tarafındanyapılan ve Türk Kamu Kesiminde ı 985- t 993 yılları arasında hizmet içi eğitime ilişkin sayısal gelişmelerin ortaya konulduğu araştırmada, şu sonuçlara ulaşllmıştır: 55 Sayısalolarak bakıldığında, en fazla eğitim etkinliği gerçekleştiren kurumlar KiT'lerdir. Bunu genel bütçeli kurumlar, üniversiteler ve katma bütçeli kurumlar izlemektedir. Aday memurlara yönelik temel. hazırlayıcı ve staj eğitimlerine katılan eleman sayısı yılları arasında hızla düşmüştür. Bunun en önemli nedeni kamu kurumlarına atanan işgören sayısındaki azalmadır. Kurum içi ve kurum dışında yapılan üç aydan az süreli eğitim etkinliklerinin sayısı bu yıllararasında göreli olarak artmıştır. Kurum içinde düzenlenen eğitim etkinliklerinin sayısı, kurum dışında düzenlenenlere oranla yaklaşık üç kat fazladır. Kurum içinde ve dışında üç aydan daha uzun süreli olarak düzenlenen eğitim etkinliklerine katılanların sayısı yılları arasında artmış ancak ı 990- t 993 yılları arasında azalmıştır. ı 985 yılında eğitime katılanların çoğu ortaokul mezunu i ken, t 993 yılında ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları eğitim etkinliklerine daha çok katılmışlardır. Hizmet içi eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin' sayısı t yıllarında azalmıştır. Yurt dışına gidenlerin temel amacı bilgi ve görgü artırmaktır. işgörenlerin yurt dışına gönderilme kaynağı genellikle bütçe imkanları olmuştur. Eğitim birimlerinde çalışan işgörenler daha çok ön lisans ve lisans mez~nlarından oluşmakla birlikte, ilk ve ortaokul mezunları da bu birimlerde görev yapmaktadırlar. s4 Ömer Peker. "Kamu Kuruluşlarında Hizmet içi E.ğitimin Yapısı ve tşleyişj". Amme idaresi Dergisi. C: 24. s: 4, t 99 ı " 55 inayet Pehlivan. "Türk Kamu Kesiminde t 985- t 993 Yılları Arasında Hizmet içi Eğitime ilişkin Sayısal Gelişmeler". Amme idaresi Dergisi, C: 28, s: 4. Aralık

16 120 Amme idaresi Dergisi Hizmet içi eğitimde görevalan eğiticilerin büyük çoğunluğu kurum içinden sağlanan eğiticilerden oluşmaktadır. Kurum dışından sağlanan eğiticilerin büyük ölçüde üniversitelerden sağlandığı görülm~ktedir. Eğitim birimlerinde televizyon, video ve bilgisayar sayısı yıllar itibariyle hızla artarken, modası geçmiş eğitim araçlarının sayısı azalmıştır. SONUÇ Gerek kamu ve gerekse özel sektörde yer alan örgütlerin, üretimde verimlilik ve işgörenlerin doyumlarının sağlanmasında hizmet içi eğitim gibi önemli ve etkili bir araçtan yararlanmaları gerekmektedir. Bu Çitlışmada, hizmet içi eğitim kavramı çağın gerektirdiği bir bakış açısı ile gözdengeçirilerek, çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler ışığında ülkemiz ekonomisinde hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşların, bireysel ve örgütsel gelişmelerinde büyük katkı sağlayacak hizmet içi eğitim etkinliklerini önemseyerek, ciddiyetle ele almaları ulusa~ kalkınma açısından da büyük önem taşımaktadır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Yahya YILDIZ OCAK 2015 TEŞEKKÜR

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ 761 HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ Mustafa ÖZTÜRK *, Süleyman SANCAK ** ÖZET En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ALDIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİMİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ALDIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİMİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ ÖZET OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ALDIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİMİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ Abdullah USLU 1 Doğan KUTUKIZ 2 Hüseyin ÇEKEN 3 Turizm sektöründe turistik mal ve hizmetlerin üretimini sağlayan

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI

GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 217 270. GENEL OLARAK HİZMET İÇİ EĞİTİM: ÜLKER ŞİRKETLER TOPLULUĞU HİZMET İÇİ EĞİTİM SÜRECİ VE UYGULAMALARI Dr. Levent ŞAHİN Fırat Coşkun GÜÇLÜ ÖZET Nasıl

Detaylı

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2501 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1472 İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1) Prof.Dr. Ali ŞİMŞEK (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Uygulamasına Geçişin Çalışanların Verimliliğine Etkisi

Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Uygulamasına Geçişin Çalışanların Verimliliğine Etkisi Kamu Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Uygulamasına Geçişin Çalışanların Verimliliğine Etkisi Filiz EKİNCİ * Özet Bir kurum ya da kuruluştan beklenen verimin elde edilmesini belirleyen temel faktörlerin

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

ABSTRACT FĐNANSAL PĐYASALARDA SPIN SATIŞ EĞĐTĐM VE DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI : ULUSLARARASI HUTHWAITE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA ŞĐRKETĐ NĐN BAŞARISI ÖZET GĐRĐŞ

ABSTRACT FĐNANSAL PĐYASALARDA SPIN SATIŞ EĞĐTĐM VE DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI : ULUSLARARASI HUTHWAITE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA ŞĐRKETĐ NĐN BAŞARISI ÖZET GĐRĐŞ 236 FĐNANSAL PĐYASALARDA SPIN SATIŞ EĞĐTĐM VE : ULUSLARARASI HUTHWAITE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA ŞĐRKETĐ NĐN BAŞARISI ÖZET Doç. Dr. H. Sabri KURTULDU * Yrd. Doç. Dr. Gürol ÖZCÜRE ** Arş. Gör. Nimet ERYĐĞĐT ***

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Eğitim Sisteminin Durumu

Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Eğitim Sisteminin Durumu Avrupa Birliğinin Eğitimde Kaliteyi Belirleyici Alan ve Göstergeleri Açısından Türk Eğitim Sisteminin Durumu The Condition of Turkish Education System from the Aspect of European Union s Area and Indicators

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HASTANELERDE ÇALIŞAN KURUM EV İDARESİ PERSONELİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRMELERİ Nevres Yelda GÜVEN EV EKONOMİSİ ANABİLİM

Detaylı

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: C0002 SOCIAL SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) Received: September 2006 Accepted: January 2007 2007

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

YÖNETİCİLERİN EGİTİMİ:

YÖNETİCİLERİN EGİTİMİ: YÖNETİCİLERİN EGİTİMİ: KAHRAMANMARAŞ'taki YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA YakupBULUr İsmail BAKAN.. Özet: Bu araştırma, Kahramanmaraş merkezinde ve dokuz ilçesinde görev yapan ikiyüz yönetici üzerinde

Detaylı

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI VE KARAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GİYİM ENDÜSTRİSİ ANA SANAT DALI ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ MODÜLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

ÜNİTE İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. Prof.Dr.Ö.Faruk İŞCAN

ÜNİTE İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. Prof.Dr.Ö.Faruk İŞCAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İşletme Kavramı ve İşletmelerin Doğası Üretim ve Üretim Faktörleri İnsan İhtiyaçları Ekonomi ve Ekonomik Sistemler Yönetici Maliyet ve Gelir Verimlilik

Detaylı