TR Kullanma K lavuzu DE Gebrauchsanweisung GB Instructions for use

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.arzum.com TR Kullanma K lavuzu DE Gebrauchsanweisung GB Instructions for use"

Transkript

1 TR Kullanma K lavuzu DE Gebrauchsanweisung GB Instructions for use Türk Kahve Makinesi Türkischer Kaffeeautomat Turkish Coffee Maker

2 Not Kaynama noktas n n tan mlanma süreci, herhangi bir yer (deniz seviyesinden yükseklik değiştiğinde) değişikliği olursa yeniden ayarlanmal d r. Cihaz, bulunduğu yerin yükseklinin değişmesi dolay s ile yeniden ayarlanmal d r. Bunun için öncelikle: Su haznesinin dolu olduğundan ve at k su haznesinin boş olduğundan emin olunuz. Saat yönünün tersi yönde döndürerek pişirme haznesinin kafas n ç kar n z. Gösterge ş klar n n her ikisi de yan p sönmeye başlayana kadar ve tuşlar na beraber bas n z. Pişirme haznesi kafas üzerinde bulunan yar m dairenin ( ) ve gövde üzerindeki sağ yar m dairenin ( ) doğru şekilde hizaland ğ ndan emin olarak pişirme haznesi kafas n yerleştiriniz. Pişirme haznesi kafas n saat yönünde döndürerek, pişirme haznesi kafas ndaki yar m daireyi ve gövde üzerindeki sol yar m daireyi ayn hizaya getirerek, kilitleyiniz. 3 saniye sonra sesli sinyal duyulur ve kaynama noktas n n tespit işlemi başlar. Fincan boyutunun ayarlanmas İstenilen ncan boyutu, cihaz n arkas ndaki ncan boyutu ayarlama düğmesi kullan larak seçilebilir. Uygun ncan boyutunu bulmak için bir kaç pişirme denemesi tavsiye edilir. Aşağ daki ayarlamalar mevcuttur: Küçük boy ncan: 52 ml su (+/- 5ml) Orta boy ncan: 60 ml su (+/- 5ml) Büyük boy ncan: 68 ml su (+/- 5ml) Türk kahvesi miktar Arzum Okka Türk kahvesi ölçü kaş ğ, en uygun Türk kahvesi miktar n ölçmeye yard mc olur: 1 ncan pişirmek için: 7 gr Türk kahvesi = bir Arzum Okka Türk kahvesi kaş ğ 2 ncan pişirmek için: 14 gr Türk kahvesi = iki Arzum Okka Türk kahvesi kaş ğ Fincan say s n n seçimi C ihaz, ayn anda bir veya iki ncan Türk kahvesi haz rlayabilir. İstenilen ncan say s n seçmek için veya tuşlar n kullan n z. S eçiminize göre ncan (lar ) kahve servis ağ z n n alt na yerleştiriniz. Çal şt rma S u haznesini doldurunuz ve cihaz açmak için arkadaki açma/kapama düğmesini kullan n z. Sesli sinyal duyuluncaya kadar, yaklaş k bir saniye kadar düğmeye bas n z. Önce cihaz otomatik olarak kendi kendini test işlemini gerçekleştirir. Cihaz ilk defa kullan l yor ise, otomatik olarak su kaynama noktasn n tespit edilmesi süreci başlayacakt r. Cihaz, tüm dört gösterge ş ğ da yand ğ nda kullan ma 6 haz rd r. Pişirme haznesi kafas üzerindeki pişirme haznesi kapağ n aç n z. Pişirme haznesine istenilen miktarda Türk kahvesi koymak için Arzum Okka ölçüm kaş ğ n kullan n z. İstenilen miktarda şeker ekleyiniz. 1 ncan kahve için; Sade: Şekersiz Az Şekerli: ½ küp şeker, 2 gr toz şeker Orta Şekerli: 1 küp şeker, 4 gr toz şeker Şekerli: 1,5 küp şeker, 6 gr toz şeker Eğer istenirse, yavaş pişirme fonksiyonu aktive etmek için tuşunu kullan n z. veya tuşlar n kullanarak ncan say s n seçiniz. Seçilen gösterge ş klar yan p sönmeye başlar ve Türk kahvesi haz rlanmaya başlar. Pişirme işlemi bittiğinde, sesli sinyal duyulur ve gösterge ş klar n n yan p sönmesi durur; ncan yerinden al nabilir. İlave pişirme işlemi yap lmayacak ise cihaz kapat n z. Cihaz şimdi pişirme haznesi için otomatik y kama işlemi gerçekleştirir. Dikkat: Yanma tehlikesi olduğundan dolay, kahve servis ağ z n n alt na ASLA ellerinizi koymay n z. Pişirme işlemi s ras nda, pişirme işlemini iptal etmek için tuşuna bas n z. Bu durumda pişirme haznesi tekrar tuşuna basarak y kanmal d r (Temizleme fonksiyonuna bak n z). Pişirme zamann n seçilmesi T ek bir ncan için normal pişirme devri, 1 ila 1½ dakika sürer. Ö zel olarak okkal Türk kahvesi aromas için tuşuna bas larak yavaş pişirme fonksiyonu seçilebilir. Yavaş pişirme fonksiyonu ile pişirme süresini yaklaş k 5-6 dakikaya uzat l r. B u fonksiyon 1 veya 2 ncan için seçilebilir. tuşuna bas ld ğ nda gösterge ş ğ yan p sönmeye başlar; haz rlanacak kahve miktar (1 veya 2 ncan) 5 saniye içerisinde seçilmelidir. Gösterge ş ğ n n yan p sönmesi durursa fonksiyon tekrar seçilmelidir. yavaş pişirme fonksiyonunu iptal etmek için kahve miktar ( ncan say s ) seçilmeden önce tuşuna tekrar bas n z veya 5 saniye bekleyiniz. Kahve pişirme s cakl ğ n n manüel olarak ayarlanmas pişirme s cakl ğ münferit olarak değiştirilebilir. Scakl k ayar değiştirme işlemine başlamadan önce pişirme haznesi kafas n saat yönünün tersi yönde çevirerek, ç kar n z. pişirme s cakl ğ n n art r lmas : tuşuna bas l tutunuz. tuşuna her bas ld ğ nda kahve s cakl ğ 1 C olarak artar. pişirme s cakl ğ n n düşürülmesi: tuşuna bas l tutunuz. tuşuna her bas ld ğ nda kahve s cakl ğ 1 C olarak azal r. Pişirme s cakl ğ, ayarlanabilir s cakl k limitinin geçtiğinde üç sesli sinyal duyulur. Önceki pişirme s cakl k ayar na geri dönmek için 1 saniye boyunca ve tuşlar na beraber bas n z. Ayarlama bittiğinde tekrar sesli sinyal duyulur. Pişirme haznesi kafas üzerinde bulunan yar m dairenin

3

4 TR Türk Kahve Makinesi Say n Müşteri, Arzum Okkamarka Türk Kahvesi Makinesi ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün de t pk diğer Arzum ürünleri gibi hayat n z kolaylaşt rmas n diliyoruz. Arzum Okka Türk Kahve Makinesi nden iyi verim almak için kullanmadan önce lütfen aşağ daki talimatlar dikkatli şekilde okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden bu k lavuzu saklay n z. Cihaz yaln zca bu talimatlara aşina kişiler taraf ndan kullan lmal d r. Ana Şebeke Kaynağ na Tak lmas Arzum Okka Türk Kahve Makinesi nin teknik etiketinin üzerinde yaz l voltaj n, bulunduğunuz yerin voltaj na uygun olup olmad ğ na dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazl k durumunda meydana gelebilecek ar zalardan rmam z sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir ar za, garanti kapsam d ş nda işlem görür. Arzum Okka Türk Kahve Makinesiyaln zca yönetmelikler uyar nca kurulumu yap lm ş toprakl bir prize tak lmal d r. Şebeke voltaj n n, teknik etiket üzerinde belirtilen voltaja uygun olduğundan emin olunuz. Bu ürün, tüm bağlay c CE etiketleme direkti erine uygundur. Tan t m 1. Pişirme haznesi kafas 2. Su haznesi kapağ 3. Su haznesi 4. Yavaş pişirme tuşu 5. Tek ncan tuşu 6. Çift ncan tuşu 7. Kendi kendini temizleme tuşu 8. Uyar ş klar ve işaretleri 9. Şebeke kablosu 10. Pişirme haznesi 11. Piston 12. Kar şt r c 13. S cakl k sensörü 14. Açma/Kapama düğmesi 15. Fincan boyutu ayarlama düğmesi 16. Arzum Okka Türk kahvesi ölçü kaş ğ 17. At k su haznesi 18. Fincan stand ve at k su zgaras 19. Kahve servis ağ z 20. Pişirme haznesi kapağ Önemli güvenlik uyarlar Tehlikelerden kaç nmak amac yla bu elektrikli cihaz veya onun güç kablosu ile ilgili tamiratlar müşteri hizmetleri personelimiz taraf ndan yap lmal d r. Tamirat gerekli ise lütfen telefon veya yoluyla Arzum Müşteri Hizmetlerile temasa geçiniz. Elektrik çarpma riskinden kaç nmak için cihaz KES İNLİKLE su ile temizlemeyiniz ve suya 4 dald rmay n z. Temizlemeden önce cihaz n tamamen soğumas na bekleyiniz. Cihaz n temizlenmesi ile ilgili detayl bilgi için lütfen Temizleme ve bakm bölümüne bak n z. Bu cihaz ev içi veya benzeri kullan mlar içindir. Yani; - Dükkânlarda, bürolarda ve diğer çal şma ortamlar ndaki personele ait mutfak alanlar, - Çiftlik evleri, - Müşteriler taraf ndan, motellerde, otellerde kullan lan yerler ve diğer mesken tipi çevreler, - Yatma yerleri ve kahvalt yap lan ortamlar. - Cihaz d ş ortamda kullanmay n z; her zaman s f r veya s f r n alt ndaki s cakl klardan koruyunuz. Dikkat: Herhangi bir yanl ş kullan m ciddi ziksel yaralanmaya neden olabilir. Dikkat: Pişirme haznesi kafas ve kahve servis ağ z, kulan m esnas nda s n r ve buhar ç k ş ndan dolay yanma tehlikesi vard r. Dikkat: Pişirme veya temizleme veya otomatik kaynama noktas tespiti işlemi esnas nda pişirme haznesi kapağ n asla açmay n z, pişirme haznesi kafas n asla ç karmay n z ve kahve servis ağ z n n alt na KES İNLİKLE ellerinizi koymay n z. Ciddi yanma tehlikesi vardr. Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullan lmas yla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri taraf ndan anlaş lm şsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve ziksel, duyusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler taraf ndan kullan labilir. Çocuklar cihaz ile oynamamal d r. Temizleme ve kullan c bak m, gözetimsiz çocuklar taraf ndan yap lmamal d r. Cihaz ve şebeke kablosu, her zaman 8 yaş n alt ndaki çocuklardan uzak tutulmal d r. Dikkat: Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Bunlar boğulma sonucu ölüme sebebiyet verecek vb. gibi potansiyel tehlike kaynağ d r. Cihaz kullan lmadan önce gövdenin ve diğer tüm parçalar n n kontrol edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir kusurunun olmad ğ ndan KESİNLİKLE emin olunmal d r. Örneğin cihaz sert bir zemine düşürülmüşse art k kullan lmamal d r: görünmeyen hasarlar oluşabilir, cihaz n

5 güvenli işletiminde olumsuz etkilere sahip olabilir. Şebeke kablosu, cihaz n s cak bölümlerinden uzak tutulmal d r. Çal ş r haldeyken cihaz kendi baş na b rakmay n z. Cihaz, s cak yüzeyler (Ör: s cak ocak üstü vb.) üzerine veya aç k alev veya yan c buhar yan na yerleştirmeyiniz. Cihaz; - uzun süre kullanmda olmadğnda, - herhangi bir arza olmas halinde, - tehlikeli bir durum halinde her zaman şi duvardaki prizden çkar n z. Fişi duvardaki prizden ç kar rken ASLA şebeke kablosundan çekmeyiniz; her zaman şin kendisini tutarak çekiniz. Cihaz ana şebekeye tak lmadan önce, her zaman aşağ dakilerden emin olunuz - Su haznesinin dolu olduğuna ve - At k su haznesinin ve pişirme haznesi kafas n n yerine yerleştirilmiş olduğundan, - At k su haznesinin boş olduğundan. Yanl ş kullan mdan meydana gelebilecek ar zalardan rmam z sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir ar za, garanti kapsam d ş nda işlem görür. Gösterge ş klar ve işaretleri Kontrol paneli yavaş pişirme fonksiyonu 1 ncan 2 ncan Kendi kendini temizleme Uyar ş klar ve işaretleri Üstteki uyar ş ğ : Hata su haznesi Su haznesi yerine tam oturtulmam şt r veya su doldurulmal d r. Ortadaki uyar ş ğ : Hata pişirme haznesi kafas Pişirme haznesi kafas yerine tak lmam şt r veya yerine tam oturtulmam şt r. Alttaki uyar ş ğ : Hata at k su haznesi At k su haznesi yerinde değildir/ yerine tam oturtulmam şt r veya doludur, boşalt lmas gereklidir. Sesli sinyal Bir sesli sinyal, seçilen işlemin tamamland ğ n veya cihaz n bir parças n n yerinden ç kar ld ğ n veya yerine tak ld ğ n gösterir. Su haznesi Günlük olarak yaln zca temiz su doldurunuz: su haznesinin düzenli aral klarla temizlendiğinden emin olunuz. Günlük olarak, içerisinde kalan su olduğunda dökülmelidir. Doldurmadan önce su haznesini yerinden ç kar n z. Kapağ n aç n z ve su haznesini temiz (karbonats z), soğuk (veya oda s cakl ğ nda) su ile maksimum seviyeye kadar doldurunuz (MAX işaretine bak n z). Su haznesini kapatmak için su haznesi kapağ n kapat n z. Su haznesini cihaza yerleştiriniz ve bast r n z. Su seviyesi izlenmelidir ve gerekirse hazne iyi bir zamanda tekrar doldurulmal d r (MIN işaretine bak n z). Ü stteki uyar ş ğ, su seviyesinin çok düşük olduğunu (yeterince su olmad ğ n ) veya su haznesinin yerine tak l olmad ğ n veya su haznesine su eklenmesi gerektiğini gösterir. Su haznesini, ILIK veya SICAK su ile ASLA DOLDURMAYINIZ. At k su haznesi At k su haznesi yerine oturtulmal ve cihaz her aç ld ğ nda boş durumda olmal d r. At k su haznesindeki su seviyesi, cihaz aç lmadan önce her zaman kontrol edilmelidir; içerisinde su varsa boşalt lmal d r. Alttaki uyar ş ğ, at k su haznesinin maksimum seviyeye kadar dolduğunu veya yerine tak l olmad ğ n gösterir. Dikkat: At k su haznesindeki su çok s cak olabilir. Ciddi yanma tehlikesi vardr. At k su haznesini ç karmak için nazikçe cihazdan çekerek, ç kar n z. Fincan stand ve at k su zgaras Daha k sa ncan kullan ld ğ nda, cihazdan kahve ncana dökülürken etrafa s çramamas veya dökülmemesi için at k su zgaras n çevirip, ncan stand n n yüksekliği artt r labilir. İlk defa kullanmadan önce Tüm ambalaj malzemelerini ve nakliye tertibatlar n ç kar n z. Temizlik ve bakm bölümünde anlat lan tüm ç kar labilir parçalar temizleyiniz. Ard ndan tüm parçalar tekrar tak n z. Su haznesini su ile doldurunuz. Suyun kaynama noktasn n otomatik olarak tespit edilmesi S uyun kaynama noktas, bulunulan noktan n deniz seviyesinde yüksekliğine bağl d r. En iyi pişirme sonucu için, cihaz n ilk olarak, kaynama noktas n n tespit edilmesi sürecine tabi tutulmas gerekmektedir. Kaynama noktas cihaz n mevcut bulunduğu yüksekliğe bağl d r. Bu işlem, cihaz ilk defa aç ld ğ nda otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Bunun için su haznesinin dolu olduğundan ve at k su haznesinin boş olduğundan emin olunuz. Süreç birkaç dakika sürer ve tan mlanan kaynama noktas, cihaz n haf zas na otomatik olarak kaydedilir. Sesli sinyal, kaynama noktas n n tan mland ğ n ve haf zada kaydedildiğini gösterir. Cihaz şimdi kullan ma haz rd r. 5

6 Not Kaynama noktas n n tan mlanma süreci, herhangi bir yer (deniz seviyesinden yükseklik değiştiğinde) değişikliği olursa yeniden ayarlanmal d r. Cihaz, bulunduğu yerin yükseklinin değişmesi dolay s ile yeniden ayarlanmal d r. Bunun için öncelikle: Su haznesinin dolu olduğundan ve at k su haznesinin boş olduğundan emin olunuz. Saat yönünün tersi yönde döndürerek pişirme haznesinin kafas n ç kar n z. Gösterge ş klar n n her ikisi de yan p sönmeye başlayana kadar ve tuşlar na beraber bas n z. Pişirme haznesi kafas üzerinde bulunan yar m dairenin ( ) ve gövde üzerindeki sağ yar m dairenin ( ) doğru şekilde hizaland ğ ndan emin olarak pişirme haznesi kafas n yerleştiriniz. Pişirme haznesi kafas n saat yönünde döndürerek, pişirme haznesi kafas ndaki yar m daireyi ve gövde üzerindeki sol yar m daireyi ayn hizaya getirerek, kilitleyiniz. 3 saniye sonra sesli sinyal duyulur ve kaynama noktas n n tespit işlemi başlar. Fincan boyutunun ayarlanmas İstenilen ncan boyutu, cihaz n arkas ndaki ncan boyutu ayarlama düğmesi kullan larak seçilebilir. Uygun ncan boyutunu bulmak için bir kaç pişirme denemesi tavsiye edilir. Aşağ daki ayarlamalar mevcuttur: Küçük boy ncan: 52 ml su (+/- 5ml) Orta boy ncan: 60 ml su (+/- 5ml) Büyük boy ncan: 68 ml su (+/- 5ml) Türk kahvesi miktar Arzum Okka Türk kahvesi ölçü kaş ğ, en uygun Türk kahvesi miktar n ölçmeye yard mc olur: 1 ncan pişirmek için: 7 gr Türk kahvesi = bir Arzum Okka Türk kahvesi kaş ğ 2 ncan pişirmek için: 14 gr Türk kahvesi = iki Arzum Okka Türk kahvesi kaş ğ Fincan say s n n seçimi C ihaz, ayn anda bir veya iki ncan Türk kahvesi haz rlayabilir. İstenilen ncan say s n seçmek için veya tuşlar n kullan n z. S eçiminize göre ncan (lar ) kahve servis ağ z n n alt na yerleştiriniz. Çal şt rma S u haznesini doldurunuz ve cihaz açmak için arkadaki açma/kapama düğmesini kullan n z. Sesli sinyal duyuluncaya kadar, yaklaş k bir saniye kadar düğmeye bas n z. Önce cihaz otomatik olarak kendi kendini test işlemini gerçekleştirir. Cihaz ilk defa kullan l yor ise, otomatik olarak su kaynama noktasn n tespit edilmesi süreci başlayacakt r. Cihaz, tüm dört gösterge ş ğ da yand ğ nda kullan ma 6 haz rd r. Pişirme haznesi kafas üzerindeki pişirme haznesi kapağ n aç n z. Pişirme haznesine istenilen miktarda Türk kahvesi koymak için Arzum Okka ölçüm kaş ğ n kullan n z. İstenilen miktarda şeker ekleyiniz. 1 ncan kahve için; Sade: Şekersiz Az Şekerli: ½ küp şeker, 2 gr toz şeker Orta Şekerli: 1 küp şeker, 4 gr toz şeker Şekerli: 1,5 küp şeker, 6 gr toz şeker Eğer istenirse, yavaş pişirme fonksiyonu aktive etmek için tuşunu kullan n z. veya tuşlar n kullanarak ncan say s n seçiniz. Seçilen gösterge ş klar yan p sönmeye başlar ve Türk kahvesi haz rlanmaya başlar. Pişirme işlemi bittiğinde, sesli sinyal duyulur ve gösterge ş klar n n yan p sönmesi durur; ncan yerinden al nabilir. İlave pişirme işlemi yap lmayacak ise cihaz kapat n z. Cihaz şimdi pişirme haznesi için otomatik y kama işlemi gerçekleştirir. Dikkat: Yanma tehlikesi olduğundan dolay, kahve servis ağ z n n alt na ASLA ellerinizi koymay n z. Pişirme işlemi s ras nda, pişirme işlemini iptal etmek için tuşuna bas n z. Bu durumda pişirme haznesi tekrar tuşuna basarak y kanmal d r (Temizleme fonksiyonuna bak n z). Pişirme zamann n seçilmesi T ek bir ncan için normal pişirme devri, 1 ila 1½ dakika sürer. Ö zel olarak okkal Türk kahvesi aromas için tuşuna bas larak yavaş pişirme fonksiyonu seçilebilir. Yavaş pişirme fonksiyonu ile pişirme süresini yaklaş k 5-6 dakikaya uzat l r. B u fonksiyon 1 veya 2 ncan için seçilebilir. tuşuna bas ld ğ nda gösterge ş ğ yan p sönmeye başlar; haz rlanacak kahve miktar (1 veya 2 ncan) 5 saniye içerisinde seçilmelidir. Gösterge ş ğ n n yan p sönmesi durursa fonksiyon tekrar seçilmelidir. yavaş pişirme fonksiyonunu iptal etmek için kahve miktar ( ncan say s ) seçilmeden önce tuşuna tekrar bas n z veya 5 saniye bekleyiniz. Kahve pişirme s cakl ğ n n manüel olarak ayarlanmas pişirme s cakl ğ münferit olarak değiştirilebilir. Scakl k ayar değiştirme işlemine başlamadan önce pişirme haznesi kafas n saat yönünün tersi yönde çevirerek, ç kar n z. pişirme s cakl ğ n n art r lmas : tuşuna bas l tutunuz. tuşuna her bas ld ğ nda kahve s cakl ğ 1 C olarak artar. pişirme s cakl ğ n n düşürülmesi: tuşuna bas l tutunuz. tuşuna her bas ld ğ nda kahve s cakl ğ 1 C olarak azal r. Pişirme s cakl ğ, ayarlanabilir s cakl k limitinin geçtiğinde üç sesli sinyal duyulur. Önceki pişirme s cakl k ayar na geri dönmek için 1 saniye boyunca ve tuşlar na beraber bas n z. Ayarlama bittiğinde tekrar sesli sinyal duyulur. Pişirme haznesi kafas üzerinde bulunan yar m dairenin

7 ( ) ve gövde üzerindeki sağ yar m dairenin ( ) doğru şekilde hizaland ğ ndan emin olarak pişirme haznesi kafas n yerleştiriniz. Pişirme haznesi kafas n saat yönünde döndürerek, pişirme haznesi kafas ndaki yar m daireyi ve gövde üzerindeki sol yar m daireyi ayn hizaya getirerek kilitleyiniz. Stand-by ve otomatik kapatma Gereksiz enerji tüketiminden kaç nmak için 30 dakika boyunca herhangi bir faaliyet olmazsa cihaz otomatik olarak stand-by durumuna geçer; bu durum, yavaş pişirme tuşu gösterge ş ğ k rm z ya döner. Cihaz, herhangi bir tuşa bas larak tekrar aktif hale getirilebilir ve an nda tekrar kullan ma haz r hale gelir. Cihaz, stand-by durumundayken tekrar aktif hale gelmezse, 3 saat sonra otomatik olarak kapan r. Bu durumda otomatik olarak pişirme haznesi y kama işlemini gerçekleş tirecektir. Dikkat: Yanma tehlikesi olduğundan dolay, kahve servis ağ z alt na ellerinizi koymay n z. C ihaz tekrar kullan labilmesi için tekrar aç lmas gerekmektedir. Temizleme ve bakm C ihaz temizlemeden önce güç kaynağ ndan ç kar ld ğ ndan ve tamamen soğuduğundan emin olunuz. E lektrik çarpmas kaç nmak için herhangi bir s v türüyle cihaz temizlemeyiniz ve suya dald rmay n z. Aş nd r c lar veya sert temizleme çözeltileri kullanmay n z. Dş gövde, kuru veya ha f nemli, pamuksuz bezle silinebilir. Tüm ç kar labilir parçalar l k, sabunlu su ile temizlenebilir. Dikkat: Bu parçalar, ASLA bulaş k makinesinde y kamay n z. At k su haznesini günlük olarak boşalt n z ve hazneyi, ncan stand n l k sabunlu su ile temizleyiniz. Su haznesinde kalan suyu günlük olarak boşalt n z ve düzenli aral klarla temizleyiniz. servis ağ z ç kar lmal d r ve her gün temizlenmelidir. Kendi kendini temizleme fonksiyonu Zengin Türk kahvesi tad n sürekli elde edebilmek ve cihaz n performans için kendi kendini temizleme ş ğ yan p sönmeye başlad ğ nda, kendi kendini temizleme tuşuna basarak çal şt r n z. Pişirme haznesi için kendi kendini y kama, tuşuna bas larak aktive edilir. Dikkat: Yanma tehlikesi olduğundan dolay, kahve servis ağ z n n alt na ellerinizi koymay n z. Kendi kendini temizleme süreci yaklaş k 2 dakika sürer. Bir çift sesli sinyal duyulduğunda pişirme haznesinin kafas, saat yönünün tersine çevrilerek ç kar labilir. Pişirme haznesi içindeki piston şimdi yükselmiş pozisyondad r. D etayl temizleme için: piston yükselmiş pozisyondayken pistonun ortas ndaki kar şt r c ç kar n z ve piston yüzeyini nemli bir bezle dikkatli şekilde temizleyiniz. Ve daha sonra kar şt r c l k sabunlu su ile temizleyiniz. Dikkat: Hassas s cakl k sensörünün hasar görmesini engellemek için etraf ndaki bölge temizlenirken itina gösterilmelidir. Piston etraf ndaki contalar ve mahfaza bölgeleri nemli bir bezle de temizlenebilir. Pişirme haznesi içerisinde kireç tortular n n oluşumunu engellemek için seyreltilmiş elma (elma suyu) sirkesine dald r lan temiz bir bezle cihaz n temizlenmesini tavsiye ederiz. Herhangi bir sirke kal nt s n gidermek için bu bölgeler temiz nemli bir bezle sonradan silinmelidir. Pişirme haznesi kafas içerisindeki Türk kahvesi kal nt lar nemli bir bezle silinebilir. Pişirme haznesi kafas üzerinde bulunan yar m dairenin ( ) ve gövde üzerindeki sağ yar m dairenin ( ) doğru şekilde hizaland ğ ndan emin olarak pişirme haznesi kafas n yerleştiriniz. Pişirme haznesi kafas n saat yönünde döndürerek, pişirme haznesi kafas ndaki yar m daireyi ve gövde üzerindeki sol yar m daireyi ayn hizaya getirerek kilitleyiniz. Pişirme haznesi kafas ç kar lmazsa piston, yaklaş k bir dakika sonra geri inecektir. Ancak hijyen için her kendi kendine temizleme işleminden sonra piston ve pişirme haznesi kafas n n temizlenmesini tavsiye ederiz. Not Pişirme haznesi için otomatik y kma işlemi, cihaz her kapat ld ğ nda gerçekleştirilir. Cihaz aç ld ktan sonra Türk kahvesi haz rlanmazsa, otomatik y kama özelliği aktif hale gelmez. İşlem esnasnda kesintiler ve arzalar 1) Kendi kendini ykama işlemi kesilmesi veya kaynama noktas tespiti esnasnda kesilme Temizleme işlemi veya kaynama noktas tespiti gerçekleştirilirken; su haznesindeki su, minimum seviyenin alt na düşerse veya su haznesi veya at k su haznesi ç kar l rsa, makine mevcut süreci otomatik olarak durdurur. Su haznesi tekrar tak ld ğ nda/tekrar doldurulduğunda veya at k su haznesi tekrar tak ld ğ nda/boşalt ld ğ nda süreç otomatik olarak devam eder. 2) Su haznesi çkar ld ktan sonra pişirme işleminin kesilmesi Pişirme işlemi esnas nda gerekli miktarda su pişirme haznesine al nmadan su haznesi ç kar l rsa, pişirme işlemi otomatik olarak iptal edilir. Su haznesi doldurulduktan ve yerine yerleştirildikten sonra Türk kahvesi haz rlama süreci otomatik olarak kald ğ yerden devam eder. 3) Atk su haznesi ç kar ld ktan sonra pişirme işleminin kesilmesi Pişirme işlemi esnas nda at k su haznesi ç kar l rsa, işlem devam eder. Ancak yaln zca at k su haznesi tekrar tak ld ktan sonra Türk kahvesi ncana servis edilir. Güç ar zas Güç ar zas veya güç kaynağ na yönelik herhangi bir ar zadan sonra cihaz otomatik olarak kapan r. Bu durumda arkadaki açma/kapama düğmesini kullanarak cihaz manüel olarak tekrar 7

8 aç lmal d r. Tekrar aç ld ktan sonra cihaz otomatik olarak kendi kendine test etme işlemini yapacakt r ve tüm dört gösterge ş ğ yand ğ nda kullan ma haz r hale gelir. Tüm gösterge ş klar yan p sönüyor Cihazda herhangi bir teknik ar za olmas halinde, sesli sinyaller eşliğinde tüm dört gösterge ş ğ yan p sönmeye başlar. Cihaz çal şmaz durumdad r. Bu durum devam ederse lütfen Arzum Müşteri Hizmetlerimiz ile temasa geçiniz. Ürün ömrü: 7 y l Teknik spesi kasyonlar V ~ 50/60 Hz 710 W Taş ma ve nakliye sras nda dikkat edilecek hususlar Taş ma ve nakliye s ras nda cihaz n z, aksamlar na zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmal d r, Taş ma s ras nda ürünü normal konumunda tutunuz, Cihaz n z nakliye esnas nda düşürmeyiniz ve darbelere karş koruyunuz, Ürünün müşteriye tesliminden sonra taş ma s ras nda oluşan ar zalar ve hasarlar garanti kapsam na girmez. EEE yönetmeliğine uygundur. Bu cihaz, EEE direkti erine uygun olan geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe at lmamas gerekmektedir. Lütfen, bu cihaz n geri dönüşümün sağlamak için en yak n toplama merkezine başvurunuz. 8

9 Üretici / İthalatç: Manufacturer / Importer: Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. Otakç lar Caddesi No: 78 Kat l B Blok No: B l b Eyüp İstanbul Türkiye Made in P.R.C. Tel: Fax: Technische Änderungen vorbehalten. / Model specifications are subject to change. I/M No.:

10 GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullananilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. GARANTİ BELGESİ BELGE NO: 0001 BELGE ONAY TARÝHÝ: 02/07/2014 ÝMALATÇI VEYA ÝTHALATÇI FÝRMA UNVAN : ARZUM ELEKTRÝKLÝ EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. ADRES : OTAKÇILAR CADDESÝ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b EYÜP-ÝSTANBUL TEL : (0212) FAKS: (0212) E-POSTA : FÝRMA YETKÝLÝ ÝMZASI: ARZUM ELEKTRÝKLÝ EV ALETLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ ÜRÜNÜN CÝNSÝ : TÜRK KAHVESI MAKINESI MARKASI : ARZUM MODELÝ : OKKA TYPE NO : OK001 BANDROL VE SERÝ NO : TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ : GARANTÝ SÜRESÝ : 3 YIL AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ : 20 ÝÞ GÜNÜ SATICI FÝRMA UNVAN : ADRES : TEL - FAKS : E-POSTA : FATURA TARÝH VE NO : TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ : TARÝH, ÝMZA VE KAÞE : Bu belgenin kullanýlmasýna; 6502 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Teblið uyarýnca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafýndan izin verilmiþtir.

MEYVİX AR 191 KATI MEYVE

MEYVİX AR 191 KATI MEYVE MEYVİX AR 191 KATI MEYVE S I K A C A Ğ I KULLANMA KILAVUZU GENİŞ YİYECEK KANALI 1000 W MEYVİX AR 191 KATI MEYVE SIKACAĞI Arzum marka katı meyve sıkacağını tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu

Detaylı

MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI A R 1 8 6 C H O P P E R AR 186 ZERKLEINER

MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI A R 1 8 6 C H O P P E R AR 186 ZERKLEINER MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI A R 1 8 6 C H O P P E R AR 186 ZERKLEINER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 400 W TR 1 MİO LUX AR 186 DOĞRAYICI 1-2 kademeli çalıştırma düğmesi 2- Motor (Ana

Detaylı

STEAM JET AR 659 BUHAR KAZANLI ÜTÜ AR 659 STEAM GENERATOR AR 659 DAMPFGENERATOR KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2800 W

STEAM JET AR 659 BUHAR KAZANLI ÜTÜ AR 659 STEAM GENERATOR AR 659 DAMPFGENERATOR KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2800 W STEAM JET AR 659 BUHAR KAZANLI ÜTÜ AR 659 STEAM GENERATOR AR 659 DAMPFGENERATOR KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2800 W 8 10 7 5 2 16 3 17 6 18 12 13 14 15 1 9 4 11 STEAM JET AR

Detaylı

BEBBE AR 853 YOĞURT MAKİNESİ AR 853 YOGURT

BEBBE AR 853 YOĞURT MAKİNESİ AR 853 YOGURT BEBBE AR 853 YOĞURT MAKİNESİ AR 853 YOGURT M A K E R AR 853 YOGHURT MASCHINE KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 8 W 3 FARKLI KULLANIM İMKANI 6 ADET CAM KAVANOZ VEYA 1,5 LT ŞEFFAF YOĞURT

Detaylı

BRİNA NEO AR 575 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 575 HAIR STRAIGHTENER AR 575 HAARGLAETTER

BRİNA NEO AR 575 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 575 HAIR STRAIGHTENER AR 575 HAARGLAETTER BRİNA NEO AR 575 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ AR 575 HAIR STRAIGHTENER AR 575 HAARGLAETTER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 42 W TR 5 BRİNA NEO AR 575 SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1- Ana gövde 2- Açma /

Detaylı

AQUAWELLE ULTRA 2 AŞ A M A LI FILT R ASYO N KULLANMA KILAVUZU TURBO FIRÇA AR 484 CYCLONIC SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

AQUAWELLE ULTRA 2 AŞ A M A LI FILT R ASYO N KULLANMA KILAVUZU TURBO FIRÇA AR 484 CYCLONIC SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AQUAWELLE ULTRA AR 484 CYCLONIC SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU 2 AŞ A M A LI FILT R ASYO N TURBO FIRÇA AQUAWELLE ULTRA AR 484 CYCLONIC SU FİLTRELİ ELEKTRİKLİ 1 SÜPÜRGE 7 8 16 6 5 4 14

Detaylı

TİKKY AR 714 LCD ÇALAR SAAT KULLANMA KILAVUZU

TİKKY AR 714 LCD ÇALAR SAAT KULLANMA KILAVUZU TİKKY AR 714 LCD E K R A N L I ÇALAR SAAT KULLANMA KILAVUZU TİKKY AR 714 LCD EKRANLI ÇALAR SAAT 2 1- Geniþ LCD ekran ve rahat okunabilir görüntüleme 2- Ayar düðmeleri 3- Pil bölümü 1 Arzum marka çalar

Detaylı

BEBBE AR 863 KULAKTAN VE ALINDAN ATEŞ ÖLÇER DİJİTAL TERMOMETRE AR 863 EAR AND FOREHEAD DIGITAL THERMOMETER

BEBBE AR 863 KULAKTAN VE ALINDAN ATEŞ ÖLÇER DİJİTAL TERMOMETRE AR 863 EAR AND FOREHEAD DIGITAL THERMOMETER BEBBE AR 863 KULAKTAN VE ALINDAN ATEŞ ÖLÇER DİJİTAL AR 863 EAR AND FOREHEAD DIGITAL THERMOMETER AR 863 DIGITAL- THERMOMETER ZUR FIEBERMESSUNG AM OHR UND VON DER STIRN KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL

Detaylı

CLEANART AR 456 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

CLEANART AR 456 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE CLEANART AR 456 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU ÇIKARIL A BİLİR H E P A F İ L T R E 2500 W max TURBO FIRÇA CLEANART AR 456 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE Arzum marka elektrikli süpürgeyi tercih ettiğinizden dolayı

Detaylı

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER ÜRÜNLERİMİZ

İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER ÜRÜNLERİMİZ İLGİNİZİ ÇEKECEK DİĞER ÜRÜNLERİMİZ 2 Değerli Müşterilerimiz, Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Modern tesislerde yüksek kalite ve standartlarda üretilen ürünlerimizin size en iyi verimi sağlamasını

Detaylı

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu AL 725

Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu AL 725 Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu AL 725 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN

MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN KULLANMA KILAVUZU 1200 W MİKROJET AR 282 IZGARALI MİKRODALGA FIRIN Arzum Mikrojet Izgaralı Mikrodalga Fırın ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3284 K 3284 S Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

FLV 1625 AV 16 AYAKLI VANTİLATÖR

FLV 1625 AV 16 AYAKLI VANTİLATÖR FLV 1625 AV 16 AYAKLI VANTİLATÖR Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan

Detaylı

ACan BElektrik bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.

ACan BElektrik bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları. AL 434 Y AL 434 SY Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

TH-XG 75 Kit. Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru

TH-XG 75 Kit. Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru TH-XG 75 Kit Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru 7 Art.-Nr.: 44.125.60 I.-Nr.:11013 5 İkaz - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz. Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan

Detaylı

1047 SP. Su sebili Kullanma kılavuzu

1047 SP. Su sebili Kullanma kılavuzu 1047 SP Su sebili Kullanma kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Su Sebili Kullanma Kılavuzu AL 1127

Su Sebili Kullanma Kılavuzu AL 1127 Su Sebili Kullanma Kılavuzu AL 1127 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus, ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu K 5117 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

DAVLUMBAZ CDM 61 NTK

DAVLUMBAZ CDM 61 NTK DAVLUMBAZ CDM 61 NTK DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, Öncelikle ürünümüzü satin aldığımız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz; ürününüzün güvenli

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 6081 E Döküman Numarası 2820524346 / 22-11-14.(9:34) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

BKK 2308. Ütü Kullanma Kılavuzu

BKK 2308. Ütü Kullanma Kılavuzu BKK 2308 Ütü Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2182 TG BKK 2183 TG

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2182 TG BKK 2183 TG Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2182 TG BKK 2183 TG Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile

Detaylı

ANKASTRE FIRIN FST 100/6 X

ANKASTRE FIRIN FST 100/6 X ANKASTRE FIRIN FST 00/6 X GENEL UYARILAR Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Fırınınızdan en iyi verimi almanız için size aşağıdakileri tavsiye ediyoruz: Bu kılavuzdaki bilgileri dikkatlice

Detaylı