Alburnus orontis (CYPRINIFORMES:CYPRINIDAE) VE Notonecta viridis (HEMIPTERA:NOTONECTIDAE) İN SİVRİSİNEK LARVALARI ÜZERİNDEKİ PREDASYONU*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alburnus orontis (CYPRINIFORMES:CYPRINIDAE) VE Notonecta viridis (HEMIPTERA:NOTONECTIDAE) İN SİVRİSİNEK LARVALARI ÜZERİNDEKİ PREDASYONU*"

Transkript

1 Alburnus orontis (CYPRINIFORMES:CYPRINIDAE) VE Notonecta viridis (HEMIPTERA:NOTONECTIDAE) İN SİVRİSİNEK LARVALARI ÜZERİNDEKİ PREDASYONU* Adnan ALDEMİR 1, Ayşe BOŞGELMEZ 2 1 Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kars 2 Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ekoloji ABD, Beytepe, Ankara ÖZET Notonecta viridis Delcourt ve Alburnus orontis Sauvage Türkiye nin yerli türleridir. N. viridis in yarı doğal ve doğal ortamda, A. orontis in ise doğal ortamda sivrisinek larva predatörü olduğu belirlenmiştir. Denemelerde Anopheles sacharovi Favre, Culex pipiens Linnaeus ve Culiseta annulata (Schrank) türlerinin larvaları kullanılmıştır. Yarı doğal koşullarda N. viridis in günde, sivrisinek larvası tükettiği belirlenmiştir. Tercihin Cs. annulata> Cx. pipiens> An. sacharovi şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Doğal koşullarda hem N. viridis hem de A. orontis in bütün sivrisinek larvaları üzerindeki predasyonunun olumlu olduğu anlaşılmıştır. ANAHTAR SÖZCÜKLER: Alburnus orontis, Notonecta viridis, Sivrisinek larvası, Predasyon, Av tercihi PREDATION BY Alburnus orontis (CYPRINIFORMES:CYPRINIDAE) AND Notonecta viridis (HEMIPTERA:NOTONECTIDAE) ON MOSQUITO LARVAE* ABSTRACT Notonecta viridis Delcourt and Alburnus orontis Sauvage are native species in Turkey. It has been determined that N. viridis in semi natural and natural conditions and A. orontis in natural conditions are predators of mosquito larvae. In predation experiments, the larvae of Anopheles sacharovi Favre, Culex pipiens Linnaeus, and Culiseta annulata (Schrank) were used. It observed that N. viridis can consume mosquito larvae per day in semi-field conditions. In view of the preference experiments it has been determined that Notonecta consumes in order of Cs. annulata> Cx. pipiens> An. sacharovi. In natural conditions, predation of both N. viridis and A. orontis are found positive on all mosquito larvae. KEYWORDS: Alburnus orontis, Notonecta viridis, Mosquito larvae, Predation, Prey preferences * Bu çalışma, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen, Adnan Aldemir in Doktora Tezi nin bir bölümüdür. GİRİŞ Geçen yüzyılda sivrisinek kontrol çalışmaları, büyük oranda kimyasal insektisitler kullanılarak yapılmıştır. Günümüzde, çevre kirliliği, ekonomik kayıplar ve diğer kaygılardan dolayı, entegre mücadelenin bileşenleri olan çevresel düzenlemeler ve biyolojik kontrol gibi yöntemlerle, insektisit kullanım oranı düşürülmüştür. Hedef türlerdeki direnç gelişimi ve bazı pestisitlerin kullanımının yasal olarak engellenmesi, alternatif kontrol yöntemlerinin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Sivrisineklerin doğal düşmanları olarak bilinen; omurgalı/omurgasız predatörler, 1

2 virüsler, bakteriler, Protozoa türleri, helmintler ve mantarlar hakkında çok sayıda kayıt bulunmaktadır. Sivrisinek larva/pupa predatörü olan Gambusia affinis (Baird&Girard, 1853) (Cyprinidae), 1900 lü yılların başından itibaren, yaklaşık 60 ülkeye sivrisineklerin kontrolü amacıyla sokulmuştur. Amerika orijinli olan ve dünyanın birçok yerine götürülen bu balık, aşılandığı su sistemlerinde bazı türlerin tamamen yok olmasına, bazılarının ise tehdit altına girmesine neden olmuştur (Rupp, 1996). Dünya Sağlık Teşkilatı, 1982 yılından itibaren Gambusia nın biyolojik kontrol ajanı olarak kullanımını desteklememekte (Service, 1996), bunun yerine yerli türlerin araştırılıp kullanılmasını tavsiye etmektedir (Laird, 1985). Yerel balık türlerinin kullanımlarıyla ilgili başarılı kontrol modelleri (Sheikh et al.,1991; Rajnikant et al.,1993; Kim et al.,1994) mevcuttur. Farklı lentik habitatlardaki sucul kommünitelerin diğer bileşenleri gibi, Notonecta türlerinin de, sivrisinek populasyonları üzerinde önemli etkisi vardır (Blaustein et al.,1995). Notonecta cinsinin potansiyel predatör gücü çok fazla olduğu için, alan çalışmaları açısından üzerinde durulmalıdır (Sjogren and Legner, 1989). Sucul sistemde polifag bir predatör olan Notonecta türlerinin, sivrisinek larvalarıyla da beslendiği bilinmektedir (Scott and Murdoch, 1983; Chesson, 1981; 1984;1989; Cockrell, 1984; Murdoch et al., 1984; Giller, 1986; Sjogren and Legner, 1989; Blaustein, 1990; Streams;1994; Blaustein et al., 1995) lü yılların başından beri Notonecta türlerinin, sivrisinekler için biyolojik kontrol ajanı olduğu bilinmesine rağmen, alan şartlarında etkinliklerinin saptandığı araştırmalar sınırlı sayıdadır (Ellis and Borden, 1970; Hazelrigg, 1973). Son yıllarda, gelişmiş ülkelerdeki kontrol programlarında, çevresel duyarlılık bilincine ağırlık verilerek uygulamalar yapılmaktadır. Sonuç olarak, konvensiyonal insektisit kullanımı azalmakta, mekanik ve biyolojik metotların kullanımı artmaktadır. Çok sayıda kuruluş, mücadele programlarında biyolojik kontrole önem vermektedir (Kramer et al., 1988). Ekonomik açıdan az gelişmiş ülkelerde de entegre vektör kontrol programlarında artış görülmektedir. Bazı durumlarda vektörlerle taşınan hastalıkların azalması, biyolojik kontrol ajanlarına olan güveni artırmıştır. (Becker and Bozhao, 1989). Ankara-Gölbaşı, Mogan Gölü civarında Sivrisineklere Karşı Entegre Mücadele kapsamında yapılan araştırmalarda, çalışma alanında doğal olarak bulunan Alburnus orontis ve Notonecta viridis in sivrisinek larvaları üzerindeki predasyon etkisi araştırılmıştır. Bu türlerin, sivrisinek larvalarının doğal habitatlarında (göl kenarı, mera, bataklık ve kanal) yoğun olarak bulunması nedeniyle, predatör etkinliklerini saptamak amacıyla denemeler düzenlenmiştir. MATERYAL VE YÖNTEM Araştırmalarda Kullanılan A. orontis, N. viridis ve Sivrisinek Türlerinin Teşhisi A. orontis in teşhisi, H. Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı nda; N. viridis in teşhisi ise, G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü nde yaptırılmıştır. Sivrisinek türlerinin tanımı, değişik kaynaklardan (Marshall, 1938; DuBose and Curtin, 1965; Harbach, 1988; Snow,1990) yararlanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada, N. viridis in kontrollü (yarı doğal) ve doğal koşullarda, A. orontis in ise doğal koşullarda sivrisinek larva predatörü olup olmadığı araştırılmıştır. Denemeler, Temmuz-Ağustos 2003 döneminde yapılmış, kontrollü koşullarda her gün saat de su sıcaklığı, doğal koşullarda da aynı saatte habitat sularının sıcaklık ( C), çözünmüş oksijen (mg/l), kondüktivite (μmhos/cm) ve ph değerleri ölçülerek ortalamaları alınmıştır. Kontrollü Doğal (Yarı-Doğal) Koşullarda N. viridis Denemeleri 2

3 N. viridis in predatör etkinliğini belirlemek amacıyla, H.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bahçesi nde, kontrollü doğal koşullarda denemeler düzenlenmiştir. Bu denemelerde, araştırıcıların kullandıkları yöntemlerden (Cockrell, 1984; Murdoch et al., 1984; Chesson, 1989; Sjogren and Lenger, 1989; Streams,1994; Blaustein et al., 1995) yararlanılmıştır. Öncelikle, Notonecta nın çalışma alanındaki habitatları belirlenmiş ve denemelerde kullanılan Notonecta bireyleri bu habitatlardan temin edilmiştir. Av olarak Anopheles sacharovi, Culex pipiens ve Culiseta annulata larvaları kullanılmıştır. Larva temini için, bu türlerin erginleri toplanarak laboratuvara getirilmiş ve kültüre alınmıştır. Predasyon denemelerinde, 55x35x25 cm ebatlarındaki plastik kaplar kullanılmış ve bu kaplara 20 litre dinlendirilmiş çeşme suyu konulmuştur. Sivrisinek larvaları arasındaki predasyonu engellemek ve açlıktan kaynaklanabilecek ölümleri ortadan kaldırmak için deneme ve kontrol grubundaki larvalara 0,5 mg karma larva yemi verilmiştir. Deneme no 1. Notonecta ergininin Anopheles, Culex ve Culiseta üzerindeki besin tercihini ve günlük larva tüketim miktarını belirlemek amacıyla, deneme kaplarının her birine bir Notonecta ve 200 larva (III. ve IV. evre) konulmuştur. 10 kez tekrarlanan denemelerin ortalaması alınmıştır. Deneme koşulu: 1. kap: 1 Notonecta Anopheles larvası 2. kap: 1 Notonecta Culex larvası 3. kap: 1 Notonecta Culiseta larvası Bir gün aç bırakıldıktan sonra denemeye alınan Notonecta bireyleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanabilecek deneme hatalarını ortadan kaldırmak için, her tekerrürde, kaplardaki Notonecta erginlerinin yeri de değiştirilmiştir. Notonecta bireylerinin kaplar arası değişiminde sistematik bir sıra izlenmiştir. Örneğin 1 nolu kaptaki Notonecta, 2 nolu kaba; 2 nolu kaptaki, 3 nolu kaba ve 3 nolu kaptaki 1 nolu kaba gelecek şekilde bir düzenleme yapılmıştır (Chesson, 1984). Deneme kurulduktan 24 saat sonra, her kaptaki ölü larvalar sayılmış ve Notonecta nın günde ortalama kaç larva tükettiği saptanmıştır. Deneme no 2. Anopheles, Culex ve Culiseta larvaları birlikte bulunduğu zaman, Notonecta nın beslenme stratejisini saptamak amacıyla, bu deneme yapılmıştır. Notonecta nın türler arasındaki tercihini belirlemek için üç türün (An. sacharovi, Cx. pipiens ve Cs. annulata) karma larva populasyonu (III. ve IV. larva evreleri) kullanılmıştır. Denemeler üç tekrar halinde yapılmış ve ortalamalar alınmıştır. Deneme koşulu: 2 Notonecta larva (100 An. sacharovi Cx. pipiens Cs. annulata) Denemeye alınan Notonecta bireyleri, deneme öncesi 24 saat aç bırakılmıştır. Denemenin başlangıcından bitimine kadar her 24 saatte bir, türlere ait ölü larvalar sayılmıştır. Çalışmalar esnasında pupa evresine geçen bireyler ortamdan alınmış ve bunun yerine aynı türün IV. evre larvası konulmuştur. Deneme no 3. Anopheles, Culex ve Culiseta larvalarının farklı evreleri (I-II-III-IV) birarada bulunduğu zaman, Notonecta nın beslenme stratejisinin belirlenmesi amacıyla, deneme düzeneği kurulmuştur: Deneme koşulu: 3 Notonecta larva [52 An. sacharovi (26 I.-II. evre, 26 III.-IV. evre)+ 52 Cx. pipiens (26 I.-II. evre, 26 III.-IV. evre) + 52 Cs. annulata (26 I.-II. evre, 26 III.-IV. evre) ]. 3

4 Denemeler üç kez tekrarlanmış ve ortalamalar alınmıştır. Denemeye alınan Notonecta erginleri, bir gün aç bırakılmıştır. Denemenin başlangıcından bitimine kadar her 24 saatte bir, türlere ait ölü larvalar sayılmıştır. Doğal Ortamda Deneme Alanının Oluşturulması Doğal koşullarda A. orontis ve N. viridis in sivrisinek larva predatörü olup olmadığının saptanması için Şekil 1 de görülen deneme düzeneği kurulmuştur. Doğal koşulların tam olarak yansıtılabilmesi için, su derinliğinin cm olduğu alanlar seçilmiş ve 1 er m 2 'lik dört alan tülle çevrilmiştir; dört adet çıta 1 m 2 'lik alanın köşelerine gelecek şekilde zemine çakılmış, bunların dış yüzeyine tüller gerilmiş ve suyun tülleri kaldırmasına engel olmak için de demir çubuklar kullanılmıştır (Şekil 1). Predatör ve sivrisinek larvalarının ortamı terk etmemesi için por çapı 330 µm olan ve çürümeye dayanıklı tüller kullanılmıştır. Denemenin yapıldığı çevrili ortam ile dış ortam arasındaki su geçişine özellikle engel olunmamıştır. Denemeye başlamadan önce, sivrisineklerin makro predatörleri (Odonat nimfleri, diğer sucul böcekler, balıklar vb.) deneme ve kontrol alanlarından uzaklaştırılmıştır. Deneme alanında, erginleşen sivrisineklerin sayılabilmesi için düzeneğin üst bölümü tülle kapatılmıştır. Deneme ve kontrol alanlarında günlük gözlemler yapılarak erginleşen sivrisinekler, ağız aspiratörüyle toplanarak sayılmıştır. Her iki deneme koşulunda da, 18. günün sonuna kadar, ardışık toplama işlemi yapılarak, toplam erginleşen birey sayısı tespit edilmiştir. Denemeler, üç kez tekrarlanmış ve ortalamalar alınmıştır. Şekil 1. A. orontis ve N. viridis in doğal koşullarda predatörlük etkinliğini belirlemek için, Mogan gölü kenarında kurulan deneme düzeneği Figure 1. Experimental design in Lake Mogan vicinitiy, in order to determine the predator capacitiy under the natural conditions of A. orontis and N. viridis Alburnus orontis denemeleri Denemenin yapıldığı habitatlarda, alan sayımlarına göre m 2 'de ortalama iki A. orontis ve yaklaşık 750 sivrisinek larvası bulunması nedeniyle, kafeslere belirtilen sayıda predatör ve av konulmuştur. Hem deneme hem de kontrol gruplarında sivrisinek larvalarının IV. evreleri, pupalaşma ve erginleşme sürecine yakın olduğu için tercih edilmemiş, özellikle, II. ve III. evreler kullanılmıştır. Denemeler üç kez tekrarlanmış ve ortalamalar alınmıştır. Deneme koşulu: Deneme alanı: 2 A. orontis (5 cm boyunda) sivrisinek larvası (250 An. sacharovi L2-L Cx. pipiens L2-L Cs. annulata L2-L3) Kontrol : 750 sivrisinek larvası (250 An. sacharovi L2-L Cx. pipiens L2-L Cs. annulata L2-L3) Notonecta viridis denemeleri Doğal koşullarda A. orontis'in predatörlük düzeyinin belirlenmesinde kullanılan yöntemin aynısı N. viridis için de uygulanmıştır. Sivrisinek larva/pupa habitatlarında m 2 'de ortalama dört N. viridis (arazide yapılan sayımlara göre) bulunmasından dolayı, deneme alanına dört Notonecta bırakılmıştır. 4

5 Deneme koşulu: Deneme alanı: 4 Notonecta viridis sivrisinek larvası (250 An. sacharovi L2-L Cx. pipiens L2-L Cs. annulata L2-L3) Kontrol : 750 sivrisinek larvası (250 An. sacharovi L2-L Cx. pipiens L2-L Cs. annulata L2-L3) BULGULAR Kontrollü (Yarı Doğal) Koşullar Kontrollü doğal koşullarda yapılan çalışmalar sırasında su sıcaklığı ortalama 21,2 C olarak ölçülmüştür. Bu şartlarda, N. viridis ergininin, türlere göre, günlük ortalama larva tüketiminin 24 ila 28 arasında değiştiği saptanmıştır (Tablo 1). Tablo 1. N. viridis in tükettiği sivrisinek larva sayısı Table 1. The amount of mosquito larvae consumed by N. viridis Sivrisinek türü Tüketilen larva sayısı An. sacharovi 25,40 ± 7,41* (14-33)** Cs. annulata 28,10 ± 6,47 (16-39) Cx. pipiens 24,50 ± 5,93 (15-32) * Ortalama ± standart sapma ** Minimum - maksimum değerler Üç av türünün III.-IV. evreleri bir arada bulunduğu zaman, deneyin ilk günlerinde N. viridis in besin tercihi, öncelikle Cs. annulata olmuş, bunu Cx. pipiens izlemiştir. En az tercih edilen tür An. sacharovi olmuştur. İlerleyen günlerde ise, tercih edilen türlerin yoğunluğunun azalması nedeniyle, predasyon, başlangıçta tercih edilmeyen An. sacharovi üzerinde yoğunlaşmıştır (Şekil 2). An. sacharovi Cx. pipiens Cs. annulata Larva sayısı Deneme öncesi Günler Şekil 2. Anopheles, Culex ve Culiseta larvaları bir arada bulunduğu zaman, N. viridis in beslenme stratejisinin av tercihine etkisi Figure 2. When Anopheles, Culex and Culiseta larvae are in the same area, impact of N. viridis nutrition strategy for prey selections Anopheles, Culex ve Culiseta larvalarının farklı evreleri [küçük-k- (I.-II. evre) büyük-b- (III.-IV. evre)] bir arada bulunduğu zaman, N. viridis in predasyonunda öncelikle, III. ve IV. evre larvaların tercih edildiği gözlenmiştir. Denemenin ilerleyen günlerinde I. ve II. evre larvalar üzerinde de tüketim artmıştır (Şekil 3). 5

6 30 An. sacharovi K An. sacharovi B Cx. pipiens K Cx. pipiens B Cs. annulata K Cs. annulata B 25 Larva sayısı Deneme öncesi Günler Şekil 3. Anopheles, Culex ve Culiseta nın farklı larva evreleri bir arada bulunduğu zaman, N. viridis in beslenme stratejisinin av tercihi üzerindeki etkisi Figure 2. When Anopheles, Culex and Culiseta are in different larval stage in the same area, impact of N. viridis nutrition strategy for prey selections Doğal Koşullar Doğal koşullarda yapılan çalışmalar süresince habitat sularında sıcaklık 26,3 C; çözünmüş oksijeni 7,7 mg/l; kondüktivite 2840 μmhos/cm ve ph 8,5 olarak ölçülmüştür. Deneme alanına 2 A. orontis (5 cm boyunda) sivrisinek larvası (250 An. sacharovi L2-L Cx. pipiens L2-L Cs. annulata L2-L3) konularak yapılan çalışma sonucunda; A. orontis in, sivrisineklerin sucul evreleriyle beslendiği tespit edilmiştir (Şekil 4). predatör var predatör yok Ergin siv. sayısı Günler Şekil 4. Doğal koşullarda A. orontis in sivrisinek larva populasyonu üzerindeki predasyonu Figure 4. Predation of A. orontis on mosquito larvae population under natural conditions A. orontis'in bulunduğu deneme alanında erginleşen toplam sivrisinek sayısı, 52 dir (24 An. sacharovi, 19 Cx. pipiens ve 9 Cs. annulata). Kontrol alanında erginleşen toplam sivrisinek sayısı ise 453 tür (165 An. sacharovi, 142 Cx. pipiens ve 146 Cs. annulata). Deneme alanına 4 N. viridis ergini sivrisinek larvası (250 An. sacharovi L2- L Cx. pipiens L2-L Cs. annulata L2-L3) konularak yapılan çalışmada, N. viridis in, A. orontis denemesinde olduğu gibi, Anopheles, Culex ve Culiseta ya ait türler üzerinden de beslendiği saptanmıştır (Şekil 5). 6

7 predatör var predatör yok Ergin siv. sayısı Günler Şekil 5. Doğal koşullarda N. viridis in sivrisinek larva populasyonu üzerindeki predasyonu Figure 5. Predation of N. viridis on mosquito larvae population under natural conditions N. viridis'in bulunduğu deneme alanında erginleşen toplam sivrisinek sayısı 78 dir (20 An. sacharovi, 36 Cx. pipiens ve 22 Cs. annulata). Kontrol alanında erginleşen toplam sivrisinek sayısı, 389 dur (140 An. sacharovi, 126 Cx. pipiens ve 123 Cs. annulata). SONUÇLAR VE TARTIŞMA Kontrollü doğal (yarı doğal) koşullarda yapılan çalışmalar sonucunda; ergin N. viridis in, An. sacharovi, Cs. annulata ve Cx. pipiens larvaları üzerinde beslendiği ve günde ortalama olarak sırasıyla 25.4, 28.1 ve 24.5 larva tükettiği tespit edilmiştir (Tablo 1). Predatörlerin seçiciliğini saptamak amacıyla düzenlenen çalışmada, avların III.-IV. evrelerinin bir arada bulunduğu koşullarda, N. viridis in başlangıçta, Cs. annulata yı tercih ettiği, ikinci tercih sırasında Cx. pipiens in yer aldığı belirlenmiştir. Başlangıçta en az tercih edilen tür, An. sacharovi dir. An. sacharovi larvalarının besin olarak öncelikle seçilmemesinin başlıca nedeni, predatörün ilgisini çekmeyecek şekilde sudaki duruş pozisyonu olabilir. Denemenin ilerleyen günlerinde, tercih edilen türlerin yoğunluğunun azalması nedeniyle, predasyon etkinliği, An. sacharovi üzerinde artmıştır. Anopheles, Culex ve Culiseta larvalarının farklı evreleri bir arada bulunduğu zaman, predatörün av tercihi, III.-IV. evre larvalar üzerinde yoğunlaşmış, zamanla, I. ve II. evre larvaların da tüketildiği gözlenmiştir. Bu araştırmalar; predatörün beslenme stratejisinde, türler arası seçicilik potansiyelinin yanı sıra, av boyunun ve av populasyon yoğunluğunun da etkili olduğunu göstermiştir. İsrail de, içinde 8-15 litre su bulunan her havuza ergin bir Notonecta konularak denemeler yapılmış, predatörün bölgede en yaygın tür olarak bulunan Cs. longiareolata'nın I.-II. evre larvalarını önemli oranda tükettiği, III.-IV. evre larvalar üzerinde de predasyonun %100 olduğu anlaşılmıştır. Anopheles ve Culex larvaları daha ziyade vejetasyonlu alanlarda bulundukları için Notonecta dan fazla etkilenmedikleri saptanmıştır (Blaustein et al., 1995). Bir başka çalışmada ise, deneme ortamında, sivrisinek larvalarıyla beslenen N. hoffmani nin, başlangıçta büyük boy larvaları yoğun olarak tercih ettiği, zamanın ilerlemesiyle bu avlara olan ilginin azaldığı görülmüştür (Scott and Murdoch, 1983). 250 den fazla balık türünün sivrisinek larva predatörü olduğu bilinmektedir. Bu türlerin küçük bir bölümü kontrol çalışmaları yönünden önemlidir (Lacey and Orr, 1994). Doğal ortamda yapılan denemelerde A. orontis in, Anopheles, Culex ve Culiseta cinsi sivrisineklerin larva predatörü olduğu anlaşılmıştır (Şekil 4). Bulgulara göre, larva tercih sıralamasının Culiseta>Culex>Anopheles şeklinde olduğu söylenebilir. 7

8 Doğal koşullarda (Şekil 5), N. viridis'in bulunduğu deneme alanında erginleşen toplam sivrisinek sayısı (78) ile kontrol alanında erginleşen sayı (389) arasındaki fark, Notonecta nın sivrisinek larvaları üzerindeki predasyonunu göstermesi açısından önemli bir bulgudur. Notonecta unifasciata nın da havuzlarda sivrisinek populasyonunu baskıladığı tespit edilmiştir (Hazelrigg, 1973). N. hoffmani ve N. kirbyi nin de, su ortamlarında sivrisinek predatörü olduğu belirlenmiştir (Chesson, 1984). Mogan Gölü çevresinde doğal olarak bulunan, yerli türlerimiz A. orontis ve N. viridis in beslenme zonu sivrisinek larva gelişme alanlarıyla çakışmaktadır. Yoğun populasyonlarla temsil edilen bu türlerden A. orontis in kontrollü ve doğal koşullarda larva predatörü olduğu bilinmektedir (Ege, 2004). Bu araştırmada da, N. viridis in kontrollü ve doğal koşullarda, A. orontis in de doğal koşullarda larva predatörü olduğunun anlaşılması önemlidir, fakat; geniş alan uygulamaları için konu hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. TEŞEKKÜR Predatörlerin teşhisinde yardımlarını esirgemeyen, Doç.Dr. Güler EKMEKÇİ ve Prof.Dr. Suat KIYAK a, alan çalışmalarındaki katkılarından dolayı Y. Biyolog Mustafa EGE ye ve yayının hazırlanmasında emeği geçen İ.İpek BOŞGELMEZ e teşekkür ederiz. KAYNAKLAR Becker, N., Bozhao, X., 1989, Microbial control of mosquitoes in Western Germany and the Hubei Province of the People s Republic of China, Isr.J.Entomol., 23: Blaustein, L., 1990, Evidence for predatory flatworms as organizers of zooplankton and mosquito community structure in rice fields, Hydrobiologia, 199: Blaustein, L., Kotler, B.P., Ward, D., 1995, Direct and indirect effects of a predatory backswimmer (Notonecta maculata) on community structure of desert temporary pools, Ecological Entomolgy, 20: Chesson, J., 1981, The role of alternative prey in control of mosquitoes by Notonecta, Ph.D.Thesis, University of California, Santa Barbara. Chesson, J., 1984, Effect on Notonectids (Hemiptera: Notonectidae) on mosquito (Diptera: Culicidae): predasyon or selective oviposition?, Environ.Entomol., 13: Chesson, J., 1989, The effect of alternative prey on the functional response of Notonecta hoffmani, Ecology, 70 (5): Cockrell, B.J., 1984, Effect of temperature and oxygenation on predator- prey overlap and prey choice of Notonecta glauca, Journal of Animal Ecology, 53: DuBose, W.P., Curtin, T.J.,1965, Identification keys to the adult and larval mosquitoes of the Mediterranean Area, J.Med.Ent., 1 (4): Ege, M., 2004, Ankara-Gölbaşı nda Alburnus orontis Sauvage 1882 (Cyprinidae) nin Sivrisineklerin Biyolojik Kontrolünde Kullanımı. H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Ekoloji) Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 81 s. 8

9 Ellis, R.A., Borden, J.H., 1970, Predation by Notonecta undulata on larvae of the yellow fever mosquito, Ann.Entomol.Soc.Am., 63: Giller, P.S., 1986, The natural diet of the Notonectidae: field trials using electrophoresis, Ecological Entomolgy, 14: Harbach, R.E., 1988, The mosquitoes of the subgenus Culex in southwestern Asia and Egypt (Diptera:Culicidae), Contributions of the American Entomological Institute, 24 (1): 240 pp. Hazelrigg, J.E., 1973, Investigation of the biology and predatory capacity of Notonecta unifasciata Guerin (Hemiptera: Notonectidae), Ph.D.Thesis, University of California, Riverside. Kim, H., Kim, M., Yu, H., 1994, Biological control of vector mosquitoes by the use of fish predators, Moroco oxycephalus and Misgurnus anguillicaudatus in the laboratory and semi-field rice paddy, Korean Journal of Entomology, 24 (4): Kramer, V.L., Garcia, R., Colwell, A.E., 1988, An evaluation of Gambusia affinis and Bacillus thuringiensis var. israelensis as mosquito control agents in California wild rice fields, J.Am.Mosq.Control.Assoc., 4: Lacey, L.A., Orr, B.K., 1994, The role biological control of mosquitoes in integrated vector control, The American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 50 (6): Laird, M., 1985, Conclusion, pp In: H.C. Chapman (ed). Biological control of mosquitoes, J.Am.Mosq.Control.Assoc., Bull. Volume 6. Fresno, CA. Marshall, J.F., 1938, The British Mosquitoes, Johnson Reprint Corporation, London, 332 p. Murdoch, W.W., Scott, M.A., Ebsworth, P., 1984, Effects of the general predator, Notonecta ( Hemiptera ) upon a freshwater community, Journal of Animal Ecology, 53: Rajnikant, R.M., Bhatt, R.M., Gupta, D.K., Sharma, R.C., Srivastava, H.C., Guatam, A.S., 1993, Observations on mosquito breeding in wells and its control, Indian Journal of Malariology, 30 (4): Rupp, H. R Adverse assesments of Gambusia affinis: an alternate view for mosquito control practitioners, J.Am.Mosq.Control.Assoc., 12 (2): Scott, M.A., Murdoch, W.W., 1983, Selective predation by the backswimmer, Notonecta, Limnol.Oceanogr., 28 (2): Service, M.W., 1996, Adverse assesments of Gambusia affinis: an alternate view for mosquito control practitioners, Comments On Adverse Assessments Of Gambusia affinis J.Am.Mosq.Control.Assoc., 12 (2): Sheikh, M.S., Dutta, A., Kalita, J., 1991, Relative efficiency of mosquidosidal activities of certain indigenous fish species, Environment and Ecology, 9 (4): Sjogren, R.D., Legner, E.F., 1989, Survival of the mosquito predator, Notonecta unifasciate (Hemiptera: Notonectidae) embryos at low thermal gradients, Entomophaga, 34 (2):

10 Snow, K.R., 1990, Mosquitoes, Naturalist' Handbook 14 Richmond Publ.Co.Ltd., England, 63 p. Streams, F.A., 1994, Effect of prey size on attack components of the functional response by Notonecta undulata, Oecologia, 98:

ALBURNUS ORONTIS İN ANOPHELES MACULIPENNIS VE CULEX PIPIENS ÜZERİNDEKİ PREDATÖRLÜK ETKİNLİĞİ

ALBURNUS ORONTIS İN ANOPHELES MACULIPENNIS VE CULEX PIPIENS ÜZERİNDEKİ PREDATÖRLÜK ETKİNLİĞİ ALBURNUS ORONTIS İN ANOPHELES MACULIPENNIS VE CULEX PIPIENS ÜZERİNDEKİ PREDATÖRLÜK ETKİNLİĞİ Mustafa EGE, Ayşe BOŞGELMEZ Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı, Beytepe,

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA ENTEGRE VEKTÖR Murat ŞEN Ankara Büyükşehir Belediyesi Vektör Müc.Yönetimi Şefi Bilindiği üzere; Vektörel Mücadele uygulamaları

Detaylı

Ankara-Gölbaşı nda Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Kontrol Çalışmaları Hakkında Yöre Halkının Düşünce, Beklenti ve Önerileri

Ankara-Gölbaşı nda Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Kontrol Çalışmaları Hakkında Yöre Halkının Düşünce, Beklenti ve Önerileri Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29 (1): 5-55, 25 Acta Parasitologica Turcica Türkiye Parazitoloji Derneği Turkish Society for Parasitology Ankara-Gölbaşı nda Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Kontrol Çalışmaları

Detaylı

Antalya kentinde bulunan Sivrisinek (Diptera: Culicidae) türleri, üreme alanları ve baskın tür Culex pipiens L. in bazı özellikleri

Antalya kentinde bulunan Sivrisinek (Diptera: Culicidae) türleri, üreme alanları ve baskın tür Culex pipiens L. in bazı özellikleri Türk. entomol. derg., 2004, 28 (4): 283-294 ISSN 1010-6960 Antalya kentinde bulunan Sivrisinek (Diptera: Culicidae) türleri, üreme alanları ve baskın tür Culex pipiens L. in bazı özellikleri Hüseyin ÇETİN

Detaylı

HATİCE BAYRAKTAR ÇEVRE MÜHENDİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HATİCE BAYRAKTAR ÇEVRE MÜHENDİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HATİCE BAYRAKTAR ÇEVRE MÜHENDİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kent Zararlıları olarak tanımlanan karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, tahtakurusu, hamamböceği,fare vb. gibi vektörlerin (taşıyıcı) popülasyonlarının

Detaylı

İstanbul da Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Kompozisyonu

İstanbul da Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Kompozisyonu İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ. 40 (2), 249-259, 2014 40 (2), 249-259, 2014 Araştırma Makalesi Research Article İstanbul da Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Kompozisyonu

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler. ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ĐLAÇLAMA HACMĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ AMACIYLA AKSU U.L.V. CĐHAZLARI ÜZERĐNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili

Detaylı

Rotifer (Brachionus plicatilis Müller, 1786) Kültüründe Kış Yumurtası Oluşumu Üzerine Sıcaklığın Etkisi

Rotifer (Brachionus plicatilis Müller, 1786) Kültüründe Kış Yumurtası Oluşumu Üzerine Sıcaklığın Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 13 17 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Rotifer (Brachionus plicatilis

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey

Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7258 azize_toper@yahoo.com 2010 www.newwsa.com Bartin-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0020 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: July 2009 Azize Toper Kaygın Accepted: January 2010 Yafes Yıldız

Detaylı

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa)

Celal Bayar Üniv. Fen Bilimleri Enst. 2007-2012. (Manisa) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sevilay ULCAY Doğum Tarihi: 25.07.1979 Ünvanı: Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Celal Bayar

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize]

www.akuademi.net [XV. ULUSAL SU ÜRÜNLERİ SEMPOZYUMU, 01 04 Temmuz 2009, Rize] ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN SU ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar OĞUZHAN 1 * Simay ANGİŞ 1 Muhammed ATAMANALP 1 1 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Anabilim Dalı.

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları.

Erbey, M., Bazı Dysmachus (Diptera: Asilidae) türlerinin spermateka yapıları. ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı, adı : ERBEY, Mahmut Uyruğu : T.C. Doğum tarihi ve yeri : 28.11.1977 Elazığ Medeni hali : Evli, 1 çocuklu Telefon : 0 (386) 280 46 66 0 533 436 05 23 Faks : 0 (386) 280

Detaylı

BİSFENOL A (BPA ) NIN YENİDOĞAN VE BEBEKLERİDE İÇEREN İNSAN POPÜLASYONU. SAĞLIĞINA ETKİSİ RAPORLARI ve GÖRÜŞ

BİSFENOL A (BPA ) NIN YENİDOĞAN VE BEBEKLERİDE İÇEREN İNSAN POPÜLASYONU. SAĞLIĞINA ETKİSİ RAPORLARI ve GÖRÜŞ BİSFENOL A (BPA ) NIN YENİDOĞAN VE BEBEKLERİDE İÇEREN İNSAN POPÜLASYONU SAĞLIĞINA ETKİSİ RAPORLARI ve GÖRÜŞ ( 2006 2011 YILLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUÇLARINI İÇERMEKTEDİR ) Çeviren ve Derleyen: Kim. Müh.

Detaylı

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROJEOKİMYA LABORATUVA- RINDA BAZI ANALİTİK YÖNTEMLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROJEOKİMYA LABORATUVA- RINDA BAZI ANALİTİK YÖNTEMLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİDROJEOKİMYA LABORATUVA- RINDA BAZI ANALİTİK YÖNTEMLERİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ A Gülay ATAMAN*; Süheyla TUNCER*: Ersin ŞEN*; Muzaffer SÖNMEZ*; Vedat ÖZTÜRK*

Detaylı

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE MAVRUŞGİL (Sciaena umbra) VE KÖTEK (Umbrina cirrosa) BALIKLARININ BİYOEKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Adnan ERTEKEN, SUMAE Projenin temel amacı Scanidae familyasına ait balıklardan mavruşgil

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2

Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 Araştırma Makalesi Arboridia adanae (Dlabola, 1957) (Hemiptera: Cicadellidae) nin Öküzgözü Asma Çeşidindeki Zararının Belirlenmesi İnanç Özgen 1* Yusuf Karsavuran 2 1, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SİVRİSİNEK LARVA ÖLDÜRÜCÜLERİN HEDEF VE HEDEF DIŞI CANLILARA ETKİSİ Galip ÇAKIR BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2007 Her hakkı saklıdır. ÖZET Doktora

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir

makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir Bu makalenin özettir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Araştırma Makalesi Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Otlar İngilizce Başlık: Weed Species

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Celal Bayar Üniversitesi BAP birimi tarafından koordine edilen EU-BIODIVERSA - SIGNAL 2012-77 no' lu iklim değişimi araştırmaları, Avrupa

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi PROJE Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi Cennet ÜSTÜNDAĞ -SUMAE Birinci Dönem Ülkemiz, 6. beş yıllık kalkınma planında (1990-1994) balık üretiminin geliştirilmesi yolu ile iç tüketim

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA ENTEGRE VEKTÖR MÜCADELESİ Murat ŞEN Ankara Büyükşehir Belediyesi Vektör Müc.Yönetimi Şefi Belediyelerimizce yürütülmekte olan

Detaylı

CANLI ALABALIKLARIN NAKLİ *Yüksel DURMAZ Uzman Veteriner Hekim

CANLI ALABALIKLARIN NAKLİ *Yüksel DURMAZ Uzman Veteriner Hekim CANLI ALABALIKLARIN NAKLİ *Yüksel DURMAZ Uzman Veteriner Hekim Balıkların taşınması esnasında suyun ısınması en önemli problemdir. Alabalıklar için taşıma suyu sıcaklığı 8-10 C olmalıdır. Sıcaklık 10 C

Detaylı

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi İzmir İli Seferihisar İlçesinde Yetiştirilen Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Biyokimyasal Parametrelerin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Neslihan ÇİÇEK 1, Murat ÇİMEN 1*, Deniz EFESOY 1,

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA RAPOR 2015 TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz.

MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz. MRL Nedir? (Maksimum Kalıntı Limiti) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 10.Temmuz.2015 - Ankara Pestisit kalıntısı nedir? Pestisitlerin kullanımı sonucunda; tarımsal

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB. LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 )

TÜBİTAK BİDEB. LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 ) TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ ( FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE-1 ( Çalıştay 2011 ) FİZİK GRUP GIRGIR PROJE ADI SIVI İLETKENLİĞİNDEN YARARLANARAK SU SEVİYESİNİN

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İngiltere-6 AY Hull Üniversitesi Uluslar arası Balıkçılık Enstitüsü Sunuyu Hazırlayan: Gülten ÇİÇEK Ankara İl Müdürlüğü HULL-MARİNA FİSH&CHİPS ŞEHİR

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

SÜT SEPARATÖRLERİ. www.haus.com.tr SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ

SÜT SEPARATÖRLERİ. www.haus.com.tr SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ SÜT SEPARATÖRLERİ www.haus.com.tr SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ MAKİNENİN ÇALIŞMA PRENSİBİ Separatörler yüksek merkezkaç kuvvetlerinden faydalanarak sıvılardan sıvıların (iki faz), sıvılardan

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

AZ KULLAN TUZU, SAĞLIĞIN KURALI BU!

AZ KULLAN TUZU, SAĞLIĞIN KURALI BU! AZ KULLAN TUZU, SAĞLIĞIN KURALI BU! Hazırlayan Öğrenciler Semra Ece AKAT 6-F Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2013 İÇİNDEKİLER 1.Proje özeti...2 2.Projenin amacı...2 3. Giriş...3 4.Yöntem...4 5. Ulaşılan

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY*

Ezgi KARA*, Murat ÇİMEN**, Servet KAYA*, Ümit GARİP*, Mehmet ŞAHİNSOY* ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Hakkari İlinde Yetiştirilen Yerli Kıl Keçilerden Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Seviyelerinin Türk Standartlarına Uygunluklarının

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN (Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu) Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN (Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

Detaylı

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES MAKALE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE STRES Ercan KÜÇÜK - SUMAE Giriş Organizma seviyesinde stres ilk olarak insanlar dahil tüm memelilerin, uyarıcıların farklı oranlardaki uyarılarına genel tepkisi olarak (Selye,

Detaylı

Doç.Dr. HÜSEYİN ÇETİN

Doç.Dr. HÜSEYİN ÇETİN Doç.Dr. HÜSEYİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 TERCAN T: 242 3102286 2286 F: 242 2278911 hcetin@akdeniz.edu.tr

Detaylı

EV SİNEKLERİ ve KARASİNEKLER YÖNETİMDE DÜŞÜLEN TEMEL HATALAR. Dr. Ahmet KİREMİTÇİGİL onak1@superonline.com

EV SİNEKLERİ ve KARASİNEKLER YÖNETİMDE DÜŞÜLEN TEMEL HATALAR. Dr. Ahmet KİREMİTÇİGİL onak1@superonline.com EV SİNEKLERİ ve KARASİNEKLER YÖNETİMDE DÜŞÜLEN TEMEL HATALAR Dr. Ahmet KİREMİTÇİGİL onak1@superonline.com Genel olarak ev sinekleri ve karasinekler 1 Ev sineği (Musca domestica), ülkemizde, hatalı bir

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Enzimler

ayxmaz/biyoloji Enzimler Enzimler 1. Bir enzim substrat ile karıştırılır. 1 dakika süren karıştırılmada,10 de saniyelik aralıklarla oluşan ürün miktarı belirlenir. Bu denemeden elde edilen veriler aşağıda gösterilmiştir: Zaman

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

CuSn10 YATAK MALZEMESİNİN TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : : : 4-45 CuSn

Detaylı

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BETONDA NİTELİK SERTLEŞME DENEYLERİ MUKAVEMET SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON of QUALITY HARDENING TESTS STRENGTH RESULTS IN CONCRETE Dilek Eryurtlu Lafarge Beton Mehmet Işık Lafarge Beton Mehmet

Detaylı

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds Farklı Depolama Şartlarının Bazı Protein Kaynaklı Yem Hammaddelerinin Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi * H. E. Şamlı 1 O.N. Onarbay 1 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Mustafa ZENGİN 1, Ekrem BUHAN 2 1.TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ. http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp BİYOLOJİ BÖLÜMÜ http://fened.gop.edu.tr/bolumler/biyoloji/index.asp HAKKIMIZDA Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 26.02.1993 tarihli yazısında belirtilen yürütme kurulunun 25.02.1992 tarihli

Detaylı

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR * Erol AKKUZU 1 Torul MOL 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 50-57 AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ (Hyphantria cunea (Dry.)) ÜZERİNE BİYOLOJİK VE MORFOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

ZOOLOG TANIM A- GÖREVLER

ZOOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir.

BİYOLOG TANIM. Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. TANIM Canlı türlerinin tanımlanması, sınıflandırılması, yaşamı ve evrimini etkileyen koşullar üzerinde araştırma yapan kişidir. A- GÖREVLER Biyologların görevleri araştırmacı ve uygulamacı olmalarına göre

Detaylı

KİM. ONUR YURDAKUL EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ (ARGEFAR) 11.11.2015

KİM. ONUR YURDAKUL EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ (ARGEFAR) 11.11.2015 KİM. ONUR YURDAKUL EGE ÜNİVERSİTESİ İLAÇ GELİŞTİRME VE FARMAKOKİNETİK ARAŞTIRMA-UYGULAMA MERKEZİ (ARGEFAR) 11.11.2015 BİYOSİDAL ÜRÜN Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa

Detaylı

Bazı Salvia L. (Labiatae) Bitki Ekstraktlarının, Sivrisinek Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) e Karşı Larva Öldürücü Aktivitesi

Bazı Salvia L. (Labiatae) Bitki Ekstraktlarının, Sivrisinek Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) e Karşı Larva Öldürücü Aktivitesi Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (Suppl A): S61-S65, 2011 DOI:10.9775/kvfd.2010.3338 RESEARCH ARTICLE Bazı Salvia L. (Labiatae) Bitki Ekstraktlarının, Sivrisinek Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae) e Karşı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMASI 1.1 ÜRÜN TANITIMI Ürün Adı Ürünün Kimyasal Ailesi SurfecoPlus Polialkilenoksit Modifiye Heptametiltrisiloksan 1.2 ÜRÜNÜN KULLANIMI Yüzey gerilimi düşürücü ajan 1.3 FİRMA BİLGİLERİ

Detaylı