Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B tr-tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr"

Transkript

1 Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek nitelikteki maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe vermeyiniz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 2

3 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...2 Eski Cihazýn Çýkarýlmasý....2 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....5 Cihazýn Tanýtýmý...12 Cihazýn Taþýnmasý...14 Kurulma...15 Yükseklik Ayarý Baðlantý Ýlk Çalýþtýrma Su Sertlik Derecesi Su Sertlik Derecesi Ayarý...23 Programlanan su sertlik derecesini kontrol ediniz Cihazýn Açýlmasý Buharlý Ütü Sisteminin Açýlmasý...24 Su Kabýnýn Doldurulmasý...24 Su Kaliteleri...26 CoolDown Fonksiyonu...27 Auto-Off Fonksiyonu (Otomatik-Kapatma Fonksiyonu) Ütü Isý Derecesinin Seçimi...28 Ütüleme Ütü...30 Buharla Ütüleme...31 Buharsýz Ütüleme...31 Yapýþmayý-Önleyen Taban ile Ütüleme Yapýþmayý-Önleyen Tabanýn Çýkarýlmasý...32 Fan...33 Çekiþ Fonksiyonu...33 Üfleme Fonksiyonu...33 Otomatik Açma-/Kapama...33 Hafýza (Memory) Fonksiyonu Isýtýlan Ütü Alaný...34 Buhar Ünitesi/Steamer...35 Steamer (sadece B 2847 modelde) Fýrça Takýmý

4 Ýçindekiler Cihazýn Kapatýlmasý...38 Katlama...39 Temizlik ve Bakým...42 Otomatik Yýkama...42 Temizlik ve Bakým...53 Gövdenin Temizliði...53 Ütü Tabanýnýn Temizliði...53 Ütü Masasý Bezinin Yýkanmasý Ütü Masasý Kýlýfýnýn Deðiþtirilmesi...54 Su Filtresinin Temizliði...55 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...57 Aksesuar...57 Yapýþmayý-Önleyen Taban...57 Ütü Masasý Kýlýfý...57 Buhar Ünitesi/Steamer...57 Bakým Ürünleri...58 Buharlý Ütü Sistemi Ýçin Kireç Çözme Tabletleri...58 Mikro Fiberli Bezler...58 Ne Yapmalý, eðer...? Arýzalarda Yardým...59 Teknik Servis...70 Garanti Þartlarý...70 Elektrik Baðlantýsý...71 Teknik Veriler

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu buharlý ütü sistemi tüm yasal güvenlik þartlarýna uygundur. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Buharlý ütüyü ilk defa kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Burada güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve buharlý ütüyü oluþabilecek tehlikelere karþý korumuþ olursunuz. Bu kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu buharlý ütü sistemi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu buharlý ütü sistemi sadece bakým etiketlerinde ütülenebilir sembolü olan tekstillerin ütülenmesi için kullanýlabilir. Buharlý ütü sistemini sadece kullaným kýlavuzunda belirtilen evsel iþlerde kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki tüm kullaným türlerine izin verilemez. Miele kullaným kurallarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle buharlý ütüyü güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Bu buharlý ütü sistemi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile buharlý ütü sisteminden uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren buharlý ütü sistemini güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan ütüyü çalýþtýrabilir, temizleyebilir veya bakýmýný yapabilir. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çocuklar cihazý yanlarýnda bir büyük olmadan temizleyemez ve bakýmýný yapamazlar. Buharlý ütü sisteminin çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamasýna asla izin vermeyiniz. Ütü çalýþýrken veya soðuma sürecinde sekiz yaþýndan küçük çocuklarýn buharlý ütü sisteminin buhar hortumunu ve þebekeye baðlantý kablosunu ulaþmalarýna izin vermeyiniz. Miele firmasýnýn önerilerine göre ancak 14 yaþýndan büyük çocuklar yetiþkin birinin kontrolü olmadan buharlý ütü sistemini kullanabilir. Boðulma tehlikesi! Ambalaj malzemeleri (örn. folyo, köpük gibi) çocuklar için tehlikeli olabilir. Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak bir yerde saklayýnýz ve mümkün olan en kýsa sürede evden çýkartýnýz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Buharlý ütü sistemini kurmadan önce gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir ütüyü asla çalýþtýrmayýnýz. Sizin güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Buharlý ütü sisteminin ütüsünün bir hasarý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Ütü eðer yere düþmüþse, gözle görülür bir hasarý varsa kullanýlmamalýdýr. Buharlý ütü sisteminin elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý bilgilerini (voltaj ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Buharlý ütü sisteminin elektrik kablosunu saklama kutusundan (altta) komple çýkartýnýz ve açýnýz. Zarar görmüþ bir elektrik kablosu ancak ayný cins özel bir kablo ile yenilenebilir (Miele yetkili servislerinden satýn alýnabilir). Güvenlik nedeniyle kablo deðiþimi sadece Miele yetkili servisleri veya Miele merkez servis tarafýndan yapýlabilir. Ütü masasýnýn kýlýfý zarar görmüþse, buharlý ütü sistemi çalýþtýrýlamaz. Hasarlý bir ütü masasý kýlýfý güvenliðinizi tehlikeye sokabilir! Buharlý ütü sistemini asla ütü masasý kýlýfý olmadan çalýþtýrmayýnýz. Ütü masasý kýlýfý ancak orijinal bir kýlýfla yenilenebilir. Bu buharlý ütü sisteminin elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Miele eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan (örn.: elektrik çarpmasý gibi) sorumlu deðildir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Buharlý ütü sisteminin elektrik þebekesine baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu ile yapýlamaz, bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma tehlikesi). Buharlý ütü sistemi yasal güvenlik þartlarýna uygundur. Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþiler için beklenmeyen tehlikeler ortaya çýkabilir ve Miele firmasý bu sorumluluðu kabul etmez. Tamir iþleri sadece Miele tarafýndan yetki verilmiþ servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza ve zararlar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Cihazýn bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Sadece orijinal Miele yedek parçalarý cihazýn tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Montaj, bakým ve tamir iþlerinde cihaz elektrik þebekesinden ayrýlmalýdýr. Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde ütüye þebekeden gelen cereyan kesilmiþ olur: ütünün fiþi prizden çekilir veya evdeki sigorta kapatýlýr veya telli sigorta tamamen yuvasýndan çýkarýlýr. Buharlý ütünün güvenlik sistemlerine ve kumanda ünitelerine zarar vermeyiniz, onlarý yerlerinden çýkartmayýnýz ve deðiþtirmeyiniz. Buharlý ütüyü ancak tüm dýþ kaplama parçalarý monte edildikten sonra kullanýnýz, bu sayede elektrik ileten, dönen veya ýsýtýlan makine parçalarýna temas edilmemiþ olur. Bu cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Dikkat! Yanýk tehlikesi! Çýkan buhar, ütü tabaný, ütü ve steamer (buhar ünitesi) çok sýcak olabilir. Bu buharlý ütü sistemi sadece evde kullanýlabilir, sanayi amaçlý kullanýlamaz. Buharlý ütü sisteminin temizliði için yüksek basýnçlý su kullanmayýnýz veya ütüye hortumla su tutmayýnýz. Buharlý ütü sistemini ancak soðuduktan sonra temizleyiniz. Ezilme ve sýkýþma tehlikesi! Ütü masasýný kurarken, katlarken ve yükseklik ayarý yaparken hareketli parçalarýn arasýndan tutmayýnýz. Buharlý ütü sisteminin sadece düz ve saðlam bir alana kurulabilir ve yatay durumda çalýþtýrýlabilir. Ütüleme iþlemi için buharlý ütü sisteminin kurulmuþ olmasý þarttýr. Steamer sistemden ayrýlmýþ olsa da kullanýlabilir. Buharlý ütünün fiþini prizden çekmeden önce cihazý kapatýnýz. Ütü tabaný veya steamer kablolarýna sýcakken elinizi sürmeyiniz yanýk tehlikesi oluþabilir. Su haznesine asla sadece destile su doldurmayýnýz. Buharlý ütü sisteminin bozulmasýna sebep olabilir. Ütüyü buhar fonksiyonu kapalý olarak daima buharlý ütü sisteminin güvenli ütü tabanýndan taþmayacak þekilde yerleþtiriniz. Aksi halde diðer alanlar için yangýn riski vardýr. Yanýk tehlikesi! Ütü çalýþýrken uzun bir süre güvenli ütü tabanýnda durursa, bu kýsým çok ýsýnýr. Bu nedenle güvenli ütü tabanýna elinizi sürmeyiniz. Ancak bu bölümün yanýndaki kolu tutabilirsiniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yanýk tehlikesi! Çýkan buharý veya buharlý ütü sisteminin buhar ünitesini asla doðrudan kiþilerin, hayvanlarýn veya elektrikli cihazlarýn üzerine tutmayýnýz Yanýk tehlikesi! Buhar çýkýþýný asla üstünüzdeki giysinin üzerine tutmayýnýz! Giysi cildinizin daha fazla yanmasýna sebep olur! Çalýþmaya hazýr buharlý ütüyü asla kontrolsüz býrakmayýnýz. Buharlý ütü sisteminin yanýndan ayrýlýrken fiþini prizden çekiniz. Buharlý ütünün fiþini prizden çekmeden sistemi kapatýnýz. Fiþi prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz! Fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Elektrik baðlantý kablosunu ve buhar hortumunu sýcak ütünün tabanýna deðdirmeyiniz. Zarar görebilirler. Kireç çözme iþlemi sýrasýnda ütü veya steamer buharlý ütü sistemine baðlý olamaz. Bu iþlem sýrasýnda buharlý ütü sistemi kontrolsüz kalabilir. Elektrik þebekesine baðlanan ütüyü saklama haznesine (üstte) koymayýnýz. Buharlý ütü sistemi bozulabilir. Kalan su çekmecesini diðer aksesuarlarý veya benzerlerini saklamak için kullanmayýnýz. Kalan su çekmecesi sadece suyun toplanmasý için öngörülmüþtür. Buharlý ütü sisteminin mevcut deliklerine hiçbir madde sokmayýnýz. Bir delik týkalý ise buharlý ütü sistemini çalýþtýrmayýnýz. Katlanmýþ buharlý ütü sisteminin üzerine çamaþýr asmayýnýz. Buharlý ütü sisteminin devrilme tehlikesi olabilir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Özellikle çok sert ve keskin köþeli paçalarý ütülemeyiniz. Ütü tabanýnda iz kalabilir. Buharlý ütü sistemini asla benzin, gaz ve diðer kolay tutuþabilen maddelerin yakýnýna koymayýnýz. Yangýn ve patlama tehlikesi! Buharlý ütü sistemini sadece bina içlerinde 10 C ile 40 C arasýnda bir oda sýcaklýðýnda kullanýnýz. Donma noktasý dereceleri, yüksek ýsý ve nem buharlý ütü sisteminin çalýþmasýný etkiler. Buharlý ütü sistemini donma tehlikesi olan odalara koymayýnýz. Su haznesi, buhar üretici ve buhar hortumundaki suyun donmasý cihaza zarar verebilir. Aksesuar Kullanýmý Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. 11

12 Cihazýn Tanýtýmý Ütü Masasý Buhar Hortumlu Ütü Buhar Hortumu Askýsý Kol Su Haznesi Tower Kalan Su Çekmecesi Ütü ve buhar hortumu askýsý için saklama (üstte) bölmesi Ütü masasýnýn X-ayaðý Güvenli Ütü Tablasý Elektrik baðlantý kablosu Baðlantý kablosu, Steamer*, yapýþmayý önleyen taban ve baðlantý kablosu askýsý için saklama haznesi Tekerlek Ütü sistemini kurmak için açma mandalý * B 2847 modelin donanýmýna aittir. B 2312 ve B 2826 modellerde aksesuvar satýn alýnabilir. 12

13 Cihazýn Tanýtýmý Yükseklik ayarý ve sökme iþlemi için düðme Güvenli Ütü Tablasý Buhar Baðlantýsý Kontrol ýþýklý Açma-/Kapama tuþu Buhar hazýr kontrol ýþýðý Su haznesi boþ kontrol ýþýðý Buhar üretici çok sýcak kontrol ýþýðý Kalan su çekmecesini boþaltýn kontrol ýþýðý Kireç çözme kontrol ýþýðý Kireç çözme tuþu Buhar hortumu aský giriþleri Kumanda Paneli Buhar Hortumu Askýsý Buhar Hortumlu Ütü 13

14 Cihazýn Taþýnmasý Buharlý ütü sisteminde iki adet tekerlek vardýr. Buharlý ütü sistemi katlandýktan sonra düzgün bir zemin üzerinde bu tekerleklerle çekilebilir ve sürülebilir. Buharlý ütü sistemini basamaklardan taþýrken ikinci bir kiþiye ihtiyacýnýz olacaktýr. Ütü masasý daima alt parça olmalýdýr. Buharlý ütü sistemini tutacaðýndan tutunuz ve tekerlekler serbest kalýncaya kadar kendinize doðru eðiniz. Ütü sistemini çekerken halý kenarlarýný, kapý eþiklerini veya basamaklarý tek tek aþabilirsiniz. Cihazýn altýndaki tutacaklarý kullanýnýz. Buharlý ütü sistemini ütü masasýndan tutarak kaldýrmayýnýz ve taþýmayýnýz. Tower üzerindeki ütü masasý kilidi açýlabilir ve ütü masasýnýn açýlmasý nedeniyle yaralanma ve cihazýn zarar görme riski vardýr. 14

15 Kurulma Buharlý ütü sistemini kurulma yerine getiriniz. Bu pozisyonda ütü masasý kendiliðinden durur. Ütüyü kurmak için elinizle açma tutacaðýný yukarý çekiniz. Diðer elinizle Tower tutacaðýný sýkýca tutunuz. Tower üzerindeki ütü masasýnýn kilidi çözülür. Ayný anda ütü masasýnýn X-Ayaðý açýlýr Ütü masasýný iki elinizle yukarý yatay pozisyona yerine oturma sesini duyuncaya kadar kaldýrýnýz. Açma kolunu çekilmiþ olarak tutunuz ve ütü masasýný dayanma noktasýna kadar yaklaþýk 45 derecelik bir pozisyona getiriniz. Ütü masasýnýn her iki tarafta Tower içine yerleþtiðinden emin olunuz. Aksi halde yükseklik ayarýnýn bir fonksiyonu olmaz. 15

16 Kurulma Böylece buharlý ütü sistemi kurulmuþ olur. Bu da yaklaþýk 83 cm olan en düþük çalýþma pozisyonuna uygundur. 16

17 Kurulma Yükseklik Ayarý Buharlý ütü sistemini kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Baðlantý kablosunun bir yere sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Ütü masasýnýn her iki tarafta Tower içine yerleþtiðinden emin olunuz (Kurulma bölümüne bakýnýz). Aksi halde yükseklik ayarýnýn bir fonksiyonu olmaz. Ayný anda diðer elinizle Tower kolunu yukarý çekiniz. veya: Ayný anda Tower kolunu ütü masasýný aþaðýya doðru bastýrýnýz. Bu arada asla ütü masasýna bastýrmayýnýz. Tower yanýndaki her iki çevirme düðmesinden birini çeviriniz. Düðmeyi dayanma noktasýna kadar yönüne çeviriniz ve düðmeyi orada sabit tutunuz. Ütü masasýnda kendinize uygun çalýþma yüksekliðini ayarladýktan sonra düðmeyi býrakýnýz ve düðme orta pozisyona geri döner. Rahat çalýþabilmek için ütü masasý yüksekliðini yaklaþýk kalça seviyenize göre ayarlamanýzý tavsiye ederiz. Ütü masasý ayarlanan pozisyonda durur. Ütü masasýndaki aðýrlýk artýnca masa yerine daha saðlam yerleþir. Sizin tarafýnýzdan seçilen çalýþma yüksekliði bununla iki misli sabitlenmiþ olur. En yüksek ütüleme yüksekliði yaklaþýk 102 santimdir. 17

18 Baðlantý Buharlý ütü sistemi yasalara uygun döþenmiþ bir koruyucu prize (toprak hattý) AC V Hz baðlanabilir. Kapaðýný aþaðý doðru çekerek saklama kutusunu (altta) açabilirsiniz. Elektrik kablosunu kapakta öngörülen boþluktan geçiriniz ve saklama kutusunu (altta) tekrar kapatýnýz. Bu arada elektrik kablosunun kapatýrken kapak ile gövde arasýna veya tekerlek ile Tower arasýna sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Buharlý ütü sisteminin elektrik kablosunu saklama kutusundan komple çýkartýnýz. Fiþi bir þuko prize takýnýz. Saklama kutusunun (üstte) kapaðýný açýnýz. Ütüyü ve buhar hortumu askýsýný dýþarý alýnýz. 18

19 Baðlantý Saklama kutusunu tekrar kapatýnýz. Ütünün baðlantýsýný buhar hortumunu buhar baðlantýsýna takarak yerine getiriniz. Bu arada buhar hortumundaki fiþin üzerindeki sürgüyü geri çekiniz ve buhar baðlantýsýna yerleþtikten sonra býrakýnýz. Buhar hortumu askýsýný onun için öngörülen yuvaya takýnýz. Öneri: Ütü yaptýðýnýz taraftaki yuvayý kullanýnýz. Buharlý ütü sistemi sol- veya sað elini kullanan kiþiler için uygundur. Sistem her iki tarafta da kullanýlabilir. Buhar hortumunu buhar hortumu askýsýnýn lastik halkasýndan geçiriniz. Buhar hortumunun sabit durmasýna ve bükülmemesine dikkat ediniz. Yukarý doðru çekerek buhar baðlantý kapaðýný açýnýz. 19

20 Baðlantý Yanýk tehlikesi! Ütü çalýþýrken uzun bir süre güvenli ütü tablasýnda durursa, bu kýsým çok ýsýnýr. Bu nedenle güvenli ütü tablasýna elinizi sürmeyiniz. Ancak bu bölümün yanýndaki kolu tutabilirsiniz. Ütü masasýndaki kýlýfýn renginin deðiþmemesi veya zarar görmemesi için ütüyü ütü aralarýnda güvenli ütü tablasýna býrakýnýz. Güvenli ütü tablasýnda kondense su oluþabilir. Bu buharlý ütü sisteminin çalýþmasýný engellemez. Ütüyü güvenli ütü tablasýna býrakýrken buhar tuþunu mutlaka kapatýnýz. Ütüyü tablaya dik olarak oturtmayýnýz. Devrilebilir ve aþaðýda düþer. Lütfen ütüyü daima tüm ütü tabaný tablaya gelecek þekilde koyunuz. 20

21 Ýlk Çalýþtýrma Buharlý ütü sistemini kullanmadan önce bütün fonksiyonlarýndan yararlanmak için buharlý ütü sistemini biraz tanýmaya çalýþýnýz. Buharlý ütü sisteminin ambalajýný (örn.: folyo gibi) açýnýz ve kaldýrýnýz. Ýlk çalýþtýrmada ýsýtma sürecinde bir koku duyulabilir. Bu koku ütüyü kullanýrken kaybolur. Ütü sistemi çalýþýrken pompalama-, kaynama- ve çarpma sesleri duyulabilir. Çalýþma sýrasýnda duyulan bu sesler normaldir. Su Sertlik Derecesi Buharlý ütü sisteminin kusursuz çalýþabilmesi ve kireç çözme uyarýsýnýn doðru zamanda ekranda görülebilmesi için cihaza gelen suyun sertlik derecesinin ayarlanmasý çok önemlidir. Su sertlik derecesi suda çözülen kireç miktarýný gösterir. Suda ne kadar fazla kireç çözülmüþse, su o kadar sert demektir. Ve su ne kadar sert olursa, cihazda o kadar sýk kireç çözme iþlemi uygulanmalýdýr. Su daðýtým kurumu / þehir þebekesi suyunuzun sertlik derecesi ile ilgili bilgileri verir. Bu bilgileri internette kurumlarýn kendi sayfalarýnda bulabilirsiniz. Tabloya göre suyunuzun sertlik derecesini ayarlayýnýz. Ayarlanan su sertlik derecesi kontrol ýþýðýnýn flaþ ritminden anlaþýlabilir. dh mmol/l f Flaþ-Ritmi 1-4 0,2-0, defa kýsa 5-7 0,9-1, defa kýsa ,4-2, defa kýsa ,2-2, defa kýsa ,9-3, defa kýsa ,8-4, defa kýsa ,7-5, defa kýsa ,6-6, defa kýsa ,7-8, defa kýsa ,3-12, defa kýsa 21

22 Ýlk Çalýþtýrma Su sertlik derecesini bilmiyorsanýz, suyun sertlik derecesini cihazla verilen test bantlarý ile belirleyebilirsiniz. Su sertlik derecesi farklý ise, uygun deðeri ayarlayýnýz. Deðiþken su sertlik derecelerinde (örneðin: d) cihazý daima en yüksek deðere göre programlayýnýz (bu örnekte: 50 d). Daha sonraki bir teknik servis kontrolünde suyun sertlik derecesini bilmeniz servisin iþini kolaylaþtýracaktýr. Bu nedenle su sertlik derecesini buraya yazýnýz: Test bandýný yaklaþýk 1saniye kadar suya sokunuz ve daha sonra bandý dýþarý alarak üzerindeki suyu silkeleyiniz. 1dakika kadar sonra sonucu banttan okuyabilirsiniz. Tabloya göre suyunuzun sertlik derecesini ayarlayýnýz. Ayarlanan su sertlik derecesi kontrol ýþýðýnýn flaþ ritminden anlaþýlabilir. dh Test Bandýnda Sertlik Kademesi Flaþ Ritmi 4 bölüm yeþil 3 dh 1-defa kýsa 1 bölüm kýrmýzý 2-defa kýsa 2 bölüm kýrmýzý 3-defa kýsa 3 bölüm kýrmýzý 5-defa kýsa 4 bölüm kýrmýzý 10-defa kýsa Buharlý ütü sistemi fabrika çýkýþýnda en yüksek su sertlik derecesine (70 dh) göre ayarlanmýþtýr. Bu ayar sizin evinizdeki su sertlik derecesine uyuyorsa, bu ayarý deðiþtirmenize gerek yoktur. Lütfen "Cihazýn Açýlmasý" bölümünü okuyunuz. 22

23 Ýlk Çalýþtýrma Su Sertlik Derecesi Ayarý Suyun sertlik derecesi Tower üzerindeki kumanda panelinde programlanýr. Bu programlamayý her an durdurabilir ve yeni baþtan baþlayabilirsiniz, bunun için buharlý ütü sistemini tuþu ile kapatýnýz. Su sertlik derecesini ayarlamak için: Buharlý ütü sistemi açýlmýþsa tuþu ile kapatýnýz. Þimdi tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda buharlý ütü sistemini tuþu ile açýnýz. Bu arada tuþunu sarý kontrol ýþýðý yanýncaya kadar basýlý tutunuz. Eðer böyle olmazsa iþlemi tekrarlayýnýz. Kontrol ýþýðý 10-defa kýsa aralýklarla yanýp söner ve kontrol ýþýðý 1-defa uzun aralýkla yanýp söner (fabrika ayarý). Ayarlanan su sertlik derecesi kontrol ýþýðýnýn flaþ ritminden anlaþýlabilir (Su SertlikTablosuna bakýnýz). Su sertlik derecenize uygun flaþ ritmini tuþuna kýsaca basarak seçebilirsiniz. Tuþa her basmanýzla birlikte bir kademe ileri gidilir. En yüksek deðere ulaþtýktan sonra ayar tekrar en baþa döner. Lütfen su sertlik derecesini doðru ayarlayýnýz, aksi halde garanti hakkýnýz kaybolacaktýr. Örnek: Su sertlik derecesi: 22 dh. Kýsa aralýklarla kontrol tuþu 10-defa yanýp söner (fabrika ayarý). 6-defa tuþuna basýnýz. Kýsa aralýklarla kontrol ýþýðý 6-defa yanýp söner. Buharlý ütü sistemini daha sonra tuþu ile kapatýnýz. Programlanan su sertlik derecesini kontrol ediniz. Buharlý ütü sistemi açýlmýþsa tuþu ile kapatýnýz. Þimdi tuþunu basýlý tutunuz ve ayný anda buharlý ütü sistemini tuþu ile açýnýz. Bu arada tuþunu sarý kontrol ýþýðý yanýncaya kadar basýlý tutunuz. Kontrol ýþýðý ayarlanan su sertlik derecesine uygun flaþ ritminde yanýp söner (Tabloya bak.). Buharlý ütü sistemini daha sonra tuþu ile kapatýnýz. 23

24 Cihazýn Açýlmasý Buharlý Ütü Sisteminin Açýlmasý Su Kabýnýn Doldurulmasý Su haznesi boþ veya buharlý ütü sistemine yerleþtirilmemiþse kontrol ýþýðý yanar. Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Tuþun çevresindeki halkanýn sarý ýþýðý yanar. Buharlý ütü sistemi ýsýtmaya baþlar. Ütüden ýsýtma devresinde buhar çýkabilir. Ütü sistemi çalýþýrken pompalama-, kaynama- ve çarpma sesleri duyulabilir. Çalýþma sýrasýnda duyulan bu sesler normaldir. Buharlý ütü sistemi çalýþmaya ve buhar vermeye hazýr olduðunda kontrol ýþýðý yanar. Ütünün çalýþma süresine göre buharlý ütü sistemi cihaz açýldýktan sonra doðrudan bir otomatik yýkama (Otomatik Yýkama- böl. bkz.) veya bir otomatik kireç çözme (Otomatik Kireç Çözme- böl.bkz.) iþlemi uygulanabilir. Su kabýný çýkartýnýz. Kabý girintili kulpundan tutunuz, yukarý kaldýrýnýz ve öne yukarý doðru kaldýrarak dýþarý alýnýz. Su haznesi dýþarý alýnýrken biraz su damlayabilir, bu arada haznenin ventilleri kapanýr. Su haznesi yavaþça dýþarý alýnýrsa, su damlamasý önlenebilir. Yýkama veya kireç çözme iþlemi devam ettiði sürece buharlý ütü sistemi ile ütü yapýlamaz. 24

25 Cihazýn Açýlmasý Su haznesinin arkasýndaki düðmeyi sola çeviriniz ve mandalý biraz kaldýrýnýz. Su haznesini biraz eðiniz ve temiz musluk suyu (yakl. 15 C ile 35 C sýcak su) ile doldurunuz. Su haznesi bu durumda her boyda musluðun altýnda doldurulabilir. Su haznesinin aþýrý doldurulmasý mümkün deðildir. Su haznesi her zaman - ütüleme sýrasýnda bile - dýþarý alýnabilir ve doldurulabilir. Gerekli olan su ütülenecek çamaþýr miktarýna baðlýdýr. Çevirme düðmesini tekrar su haznesinin yuvasýna takýnýz ve saða dayanma noktasýna kadar çeviriniz. Su kabýný tekrar yerine takýnýz. Kýsa bir süre sonra kontrol ýþýðý söner. Buhar hazýrlýðýnýn ne kadar hýzlý olacaðý su haznesinin doldurulma süresine baðlýdýr. Eðer su haznesini kontrol ýþýðý yanar yanmaz doldurursanýz ve yerine oturtursanýz, bekleme süresine gerek kalmaz. Buhar hazýrlýðý kontrol ýþýðý hemen kullanýlabileceðini gösterir. Buharlý ütü sisteminin buhar sistemi kontrol ýþýðý yandýðý sürece devrede deðildir. Ütünün fonksiyonlarý çalýþýr durumdadýr. Çevre önerisi: Su haznesini dýþarý alýrsanýz enerji tasarrufu açýsýndan çamaþýrlarý buharsýz olarak kuru ütüleyebilirsiniz. Bu durumda buhar üretme sistemi ýsýtýlmaz. Ütü ve buhar ünitesi uzun bir süre kullanýlmayacaksa su haznesi tamamen boþaltýlmalýdýr. 25

26 Cihazýn Açýlmasý Su Kaliteleri Sadece temiz musluk suyu kullanýnýz. Piyasadaki su filtresinden geçirilmiþ suyu da kullanabilirsiniz. Þebeke suyunu 14 dh dereceden itibaren 1:1 ölçüde destile su ile karýþtýrabilirsiniz. Bu sayede su sertlik derecesi yarý yarýya indirir. Su sertlik derecesi yarýya indikten sonra uygun flaþ ritmini ayarlayýnýz. Örnek:Mevcut þebeke suyu 60 dh derece ise 1:1 ölçüde bir karýþým ile 30 dh dereceye iner. Tabloya göre kontrol ýþýðý için ayarlanacak flaþ ritmi 7-defadýr (Su Sertlik Derecesi Ayarý bölümüne bakýnýz). Hiç bir zaman su haznesine sadece destile su doldurmayýnýz. Bu buharlý ütü sisteminin bozulmasýna sebep olabilir. Su yumuþatma sistemlerinden alýnan suyu kullanmayýnýz. Ütü bozulabilir. Örneðin klima, kurutma makinesi gibi baþka cihazlardan elde edilen kondense su veya yaðmur suyu kullanmayýnýz. Suyun içine koku maddeleri, ütü suyu, kola, veya benzeri bir madde katmayýnýz. 26

27 Cihazýn Açýlmasý CoolDown Fonksiyonu Ütü 3 dakikadan fazla bir süre hareket ettirilmezse ütünün rezistansý kapanýr. Belirli bir süre sonra buhar hazýrlýðý da durur ve kontrol ýþýðý söner. Ütünün hareket etmesi ile birlikte ütü otomatik olarak tekrar çalýþýr ve ýsýnýr. Rezistans kapanma süresinin uzunluðuna göre buhar hazýrlýðý tekrar oluþuncaya kadar belirli bir süre geçer. Buharlý ütü sistemi çalýþmaya ve buhar vermeye hazýr olduðunda kontrol ýþýðý yanar. Buharlý ütüyü ve ona baðlý buhar ünitesini(steamer) asla kontrolsüz býrakmayýnýz! Buharlý ütü sisteminin yanýndan ayrýlýrken fiþini prizden çekiniz. Auto-Off Fonksiyonu (Otomatik-Kapatma Fonksiyonu) Ütü veya steamer toplam olarak 14 dakikadan fazla bir süre kullanýlmazsa, tüm buharlý ütü sistemi otomatik olarak kapanýr. Buharlý ütü sistemi tuþuna basýlarak tekrar açýlýr. 27

28 Cihazýn Açýlmasý Ütü Isý Derecesinin Seçimi Ütünün ýsý derecesi ütüdeki ýsý seçme düðmesi ile ayarlanýr. Isý seçme düðmesinin üzerinde nokta sembolü ile gösterilen her bir ýsý kademesi uluslararasý "Ütüleme" iþaretine uygundur. Bakým Sembolü (çamaþýr üzerinde) 28 Düþük Isý Derecesi Orta Isý Derecesi Yüksek Isý Derecesi Ütü sonucunun mükemmel olmasý için buharla ütüleme (Dokuma cinsi/isý derecesi ayarý) Yapýþmayý-Önleyen Taban (Yapýþmayý-Önleyen Taban ile Ütüleme-böl. bkz.) Bakýmý kolay, Sentetik, Ýþlemeler, Baskýlý kumaþlar, Kabartmalý tekstiller v.s.. + Yünlü / Ýpekli Keten / Pamuklu ütülenmez Buharsýz Ütüleme (Dokuma cinsi/isý derecesi ayarý) Bakýmý Kolay / Sentetik

29 Cihazýn Açýlmasý Isý seçme düðmesini istediðiniz ýsý kademesine ayarlayýnýz. Ütü ýsýndýðý süre içinde ýsý seçme düðmesinin kontrol ýþýðý yanar. Ayarlanan ýsýya ulaþýldýktan sonra kontrol ýþýðý tekrar söner. Ütü ütülemeye hazýrdýr. Buharla ütülemek için ütünün ve ýsý kademelerinde olmasý lazýmdýr. Buharla ütüleme iþleminde buhar hazýrlýðý bildirilmelidir. Paneldeki kontrol ýþýðý yandýðýnda buhar hazýrlýðý tamam demektir. Öneri: Çamaþýrlarý ayýrýnýz Çamaþýrlarý ýsýya dayanýklýlýk derecelerine göre ayýrýnýz, daha sonra hýzla ütüye devam edebilirsiniz. Önce sentetik gibi ýsýya hassas dokumalarý ütüleyiniz. Daha sonra yükselen ýsýya göre ipekli, yünlü, pamuklu ve keten dokumalarý ele alýnýz. Ayrýca tekstillerin bakým etiketlerindeki öneri ve sembollere lütfen dikkat ediniz. Ütü tabanýndaki ýsý derecesi kademesi buharla ütülemek için çok düþüktür. Lütfen ütüdeki buhar tuþunu kullanmayýnýz. Aksi halde buhar deliklerinden "buhar yerine su fýþkýrabilir". Minimum ýsý derecesine yükselmesinden sonra buhar tuþunu kullanmadan önce ütünün ýsýnma sürecinin bitmesini bekleyiniz. 29

30 Ütüleme Ütü Buharlý ütü sisteminizin modeline göre aþaðýdaki ütülerden biri verilir. B 2312 Modelde: B 2826 ve B 2847 Modellerde: Buhar Tuþu Devamlý Buhar Sürgüsü Çekiþ Tuþu Üfleme Tuþu Buhar Tuþu Devamlý Buhar Sürgüsü Güç Kademeleri Tuþu Üfleme-/Çekiþ Fonksiyonu 30

31 Ütüleme Buharla Ütüleme Buhar püskürtme tuþu ile kumanda edilir. Fan tuþuna basýldýðýnda çalýþmaya baþlar. Artýk buhar kullanýlmayacaksa, fan kýsa bir süre daha çalýþtýktan sonra durur. Kýsa buhar püskürtme için: Kýsa bir süre tuþuna basýnýz ve tekrar býrakýnýz. Sürekli buhar için: Þimdi tuþuna basýnýz ve ayný anda tuþun üzerindeki küçük sürgüyü arkaya çekiniz. Daha sonra tuþunu býrakýnýz. Artýk buhar çýkýþý devamlý olacaktýr. Tuþ kilidini açmak için küçük sürgüyü tekrar öne doðru bastýrýnýz. Buhar çýkýþý sona erer. Ütü tablasýnýn altýnda kondense su biriktiðini görürseniz, bunu bir bezle alýnýz. Hassas taban su damlalarýndan zarar görebilir. Ütü aralarýnda buhar hortumunda kondense su oluþabilir, buhar tuþuna basýldýðýnda birlikte dýþarý püskürtülür. Düzletilecek çamaþýrlarýn nemlenmemesi için verilen aradan sonra ilk buhar püskürtme çamaþýrýn üzerine verilmemelidir. Buharsýz Ütüleme Buharsýz kuru ütüleme sýrasýnda enerjiden tasarruf edebilirsiniz, bunun için su haznesini dýþarý alýnýz. Böylece buhar üretici ýsýtýlmaz. Ütüyü güvenli ütü tablasýna býrakýrken buhar tuþunu mutlaka kapatýnýz. Su haznesini kontrol ýþýðý yandýðýnda doldurunuz (Su haznesini doldurun bölümüne bakýnýz). Buhar fonksiyonu çalýþtýðý süre içinde odadaki nem oraný yükseleceðinden, havalandýrmanýn iyi olmasýna dikkat ediniz. Uzun süre buharla ütü yapýldýðý takdirde ütü masasýnýn altýnda kondense su toplanabilir. 31

32 Ütüleme Yapýþmayý-Önleyen Taban ile Ütüleme Saklama kutusunda (altta) yapýþmayý önleyen bir ütü tabaný vardýr, ütü bu tabanýn içine kolayca takýlabilir. Yanýk tehlikesi! Ütü tabaný çalýþma sýrasýnda çok ýsýnýr! Doðrudan elinizi sürmeyiniz. Ayrýca koyu renk kumaþlarda parlama da önlenmiþ veya azaltýlmýþ olacaktýr. Her zaman önce kumaþýn görülmeyen bir bölümünde deneyiniz. Yapýþmayý-Önleyen Tabanýn Çýkarýlmasý Yanýk tehlikesi! Ütü tabaný çalýþma sýrasýnda çok ýsýnýr! Doðrudan elinizi sürmeyiniz. Ütüyü ucu ile yapýþmayý önleyen tabanýn içine yerleþtiriniz. Yapýþmayý önleyen tabanýn arkasýndaki kulakçýðý arkaya çekiniz, sýkýca tutunuz ve ütüyü yapýþmayý önleyen tabanýn içine bastýrarak oturtunuz. Kulakçýðý tekrar býrakýnýz. Ütü tabana oturur. Ütülemeye baþlamadan önce yapýþmayý önleyen tabanýn ütü için belirlenen ýsý derecesine ulaþmasýna kadar yaklaþýk 1 dakika bekleyiniz. Yapýþmayý önleyen taban sayesinde aplike iþlemeleri, baskýlý tekstilleri, kabartmalarý v.s. kumaþý tersine çevirmeden ütüleyebilirsiniz. 32 Yapýþmayý önleyen taban kullandýktan sonra hala sýcaktýr. Yapýþmayý önleyen taban ütüleme iþleminden sonra bir süre sýcak kalýr. Doðrudan temas etmeyiniz. Sadece kulakçýðýndan tutabilirsiniz. Yapýþmayý önleyen tabaný ancak soðuduktan sonra saklama kutusuna (altta) kaldýrýnýz.

33 Ütüleme Fan Ütü masasýndaki fan, veya, tuþlarý ile kumanda edilir. Sadece B 2312 Modelde: Üfleme fonksiyonu tuþu le çalýþtýrýlýr. Çekiþ fonksiyonu tuþu ile devreye alýnýr. Sadece B2826 ve B 2847 modellerde: Üfleme fonksiyonuna veya çekiþ fonksiyonuna çevirmek için tuþu kullanýlýr. Tuþun her hareketi ile iki fonksiyondan biri seçilmiþ olur. Fanýn iki kademesinden birini seçmek için tuþu kullanýlýr. Tuþun her hareketi ile iki kademeden biri seçilir. 1. Çalýþma kademesi = 1 Fan çalýþýr 2. Çalýþma kademesi = 2 Fan çalýþýr Çekiþ Fonksiyonu Çekiþ fonksiyonu buharýn kumaþ içine geçmesini, ütü masasýnda kondense su oluþmasýný önler ve çamaþýrý ütü masasýnda kolayca kaymamasý için sabitler. Üfleme Fonksiyonu Çekiþ fonksiyonu kumaþ ile ütü masasý arasýnda bir hava yastýðý oluþturur ve böylece kumaþ üzerindeki dikiþlerin gömülmesi önlenir. Ayrýca ütüleme sýrasýnda dantel ve pliselerin, payetlerin v.s. bozulmadan rahat ütülenmesini saðlar. Otomatik Açma-/Kapama Otomatik Açma-/Kapama sayesinde buhar çýkýþý baþladýðý an fan devreye girer. Kýsa bir süre daha çalýþtýktan sonra fan otomatik olarak durur, çünkü çamaþýrlarý katlama gibi bir ütüye ara verme sýrasýnda fana gerek yoktur. Hafýza (Memory) Fonksiyonu Hafýza(Memory)-Fonksiyonu sayesinde buharlý ütü sistemi son kullandýðý fan yönünü ve güç kademesini hafýzaya alýr. Fan ütü masasýnýn altýndadýr. 33

34 Ütüleme Isýtýlan Ütü Alaný Buharlý ütü sistemi açýldýðýnda ütü masasýnýn ütü alaný otomatik olarak ýsýtýlýr - sýcak olur. Bu fonksiyon ütü masasýndaki kondense su oluþumunu azaltýr. 34

35 Buhar Ünitesi/Steamer Steamer (sadece B 2847 modelde) B 2847 model buharlý ütü sistemi ütü dýþýnda bir de buhar ünitesi (steamer) ile donatýlmýþtýr. Steamer* B 2312 ve B 2826 model buharlý ütü sistemleri ile de çalýþtýrýlabilir (*Sonradan Alýnabilen Aksesuar). Steamer ceket, elbise gibi askýda olan giysilerin daha kolay ütülenmesini (düzleþtirilmesini) saðlar. Buhar ünitesi üzerinde takýlýp-çýkarýlabilen bir fýrça bulunur ve bu fýrça sayesinde dokuma lifleri kabartýlmýþ olur. Steamer (buhar ünitesi) ütüden daha hafiftir. Ayrýca çok sýcak bir tabaný olmadýðýndan yanlýþlýkla kumaþa temas etse bile kumaþýn üzerinde parlayan bölgelerin oluþmasýna sebep olmaz. Buharlý ütü sistemi katlanmýþ olsa bile steamer kullanýlabilir. Ütüye bir seçenek olarak buhar ünitesini buharlý ütü sisteminin buhar baðlantýsýna baðlayabilirsiniz. Buhar ünitesini saklama kutusundan (altta) çýkartýnýz. Ütüyü Tower üzerindeki buhar baðlantýsýndan buhar hortumunun fiþini çekiniz. Bunun için buhar hortumundaki sürgüyü arkaya çekiniz. Buhar hortumundan çekmeyiniz! Lütfen sadece fiþi tutunuz. Buhar ünitesinin buhar hortumunu buhar baðlantýsýna takýnýz. Bu arada buhar hortumundaki sürgüyü geriye çekiniz ve taktýktan sonra býrakýnýz. Ütüyü ve buhar ünitesini her zaman ütüleme sýrasýnda deðiþtirebilirsiniz. Bunun için buharlý ütü sistemini kapatmanýza gerek yoktur. Ütü ile buhar ünitesi arasýnda yapýlan bir seçim sýrasýnda buhar hazýrlýðý için bir bekleme süresine gerek vardýr. Bu süre içinde ütü veya buhar ünitesi ýsýtýlýr. Tower üzerindeki kumanda panelinde kontrol ýþýðý yanar ve buharýn hazýr olduðunun sinyalini verirse steamer çalýþmaya hazýr demektir. 35

36 Buhar Ünitesi/Steamer Kumaþ ile steamer arasýndaki mesafe kumaþýn hassaslýðýna göre ayarlanmalýdýr, her kumaþýn buhara karþý direnci farklý olabilir. Düzletme aralarýnda buhar hortumunda kondense su oluþabilir, buhar tuþuna basýldýðýnda birlikte dýþarý püskürtülür. Düzletilecek çamaþýrlarýn nemlenmemesi için verilen aradan sonra ilk buhar püskürtme çamaþýrýn üzerine verilmemelidir. Yanýk tehlikesi! Çýkan buharý veya buharlý ütü sisteminin buhar ünitesini asla doðrudan kiþilerin, hayvanlarýn veya elektrikli cihazlarýn üzerine tutmayýnýz Yanýk tehlikesi! Buhar çýkýþýný asla üstünüzdeki giysinin üzerine tutmayýnýz! Giysi cildinizin daha fazla yanmasýna sebep olur! Steamer üzerindeki tuþu ile buhar püskürtmeler kumanda edilir. Kýsa buhar püskürtme için: Kýsa bir süre tuþuna basýnýz ve tekrar býrakýnýz. Sürekli buhar için: Tuþa devamlý basýnýz. Kumaþlara daima ipliklerinin uzantýsý yönünde buhar veriniz. 36

37 Buhar Ünitesi/Steamer Fýrça Takýmý Steamer (buhar üretici) üzerine bir fýrça takýlabilir. Takýlan fýrça ile buhar ünitesini kumaþýn üzerine tutabilirsiniz. Her zaman önce kumaþýn görülmeyen bir bölümünde deneyiniz. Fýrça kumaþ ipliklerinin ezilmemesine ve havalanmasýna yardýmcý olur. Fýrçayý karþýdaki deliklere takýnýz ve sýkýþtýrýnýz. Fýrçayý buhar ünitesi önüne tutunuz ve fýrça týrnaklarýnýn buhar ünitesi deliklerine geçecek þekilde üniteleri birbirine takýnýz. Fýrçayý yerinden çýkarmak için buhar ünitesinden çekerek çýkartýnýz. 37

38 Cihazýn Kapatýlmasý Buharlý ütü sistemini kapatýnýz. Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Tuþun çevresindeki sarý halkanýn ýþýðý söner. Son seçilen fan ayarlarý hafýzada kalýr ve cihaz yeniden açýldýðýnda tekrar devreye girer. Buharlý ütü sisteminin kaldýrýlmasý gerekiyorsa: Fiþi prizden çekiniz. Baðlantý kablosunu ütünün alt rafýna koyunuz veya sarýlý durumda kablo askýsýna asýnýz. Baðlantý kablosunun askýsý alttaki saklama yuvasýnýn içindedir ve buhar hortumu þalteri giriþine takýlabilir. 38

39 Katlama Ütüyü soðumasý için kendi rafýna býrakýnýz. Bu süre içinde buharlý ütü sisteminin kurulumunu bozabilirsiniz. Buharlý ütü sisteminin sökülmesi için ütü masasý en düþük çalýþma pozisyonuna getirilmelidir. Elektrik baðlantý kablosunun bir yere sýkýþmamasýna ve kalan su çekmecesinin içeri sürülmüþ ve yerine oturmuþ olmasýna dikkat ediniz. Ayný anda sistem gövdesini kolundan tutunuz ve aþaðý en düþük çalýþma pozisyonuna doðru bastýrýnýz. Bu arada asla ütü masasýna bastýrmayýnýz. Çevirme düðmesini býrakýnýz ve düðme tekrar orta pozisyona geri döner. Bunun için sistem gövdesinin her iki çevirme düðmesini çeviriniz. Düðmeyi dayanma noktasýna kadar yönüne çeviriniz ve orada sýký tutunuz. 39

40 Katlama Ütü masasýný katlarken en düþük seviyede olmasýna dikkat ediniz. Ütü masasý üzerinde hiç bir eþya bulunmamalýdýr. Ýki çevirmeli düðmeden birini yönünün dayanma noktasýna kadar çeviriniz. Ütü masasýnýn kilidi açýlmýþtýr. Çevirme düðmesini býrakýnýz ve düðme tekrar orta pozisyona geri döner. Ütü masasýný aþaðýya doðru indiriniz veya kendiliðinden aþaðý doðru kaymasý için býrakýnýz. Bu pozisyonda ütü masasý kendiliðinden durur. Ütü masasýný Tower yanýna yaslanýncaya kadar masanýn ucundan yukarý dikey pozisyona kaldýrýnýz, 40

41 Katlama Ütüyü ve buhar hortumu askýsýný, ütü ve güvenli, ütü tablasý soðuduktan sonra saklama kutusuna kaldýrýnýz (üstte). Buhar ünitesini (B 2847 model) saklama kutusuna (altta) kaldýrýnýz. Ütü ve buhar ünitesi baðlý olduðu sürece asla saklamayýnýz. Ütü masasýnýn X-ayaðýný ütü masasýna yerleþinceye kadar bastýrýnýz. Ütü ve buhar ünitesi uzun bir süre kullanýlmayacaksa su haznesi tamamen boþaltýlmalýdýr. Þimdi buharlý ütü sistemini saklama yerine götürebilirsiniz. Ütüyü ve buhar ünitesini buhar hortumu fiþinden tutarak Tower üzerindeki buhar baðlantýsýndan çekip çýkartýnýz. Bunun için buhar hortumundaki sürgüyü arkaya çekiniz. Buhar hortumundan çekmeyiniz! Lütfen sadece fiþi tutunuz. Buhar hortumu fiþi iþlemden sonra hala sýcak olabilir. Bu arada buhar hortumundan birkaç damla su akabilir. Buharlý ütü sistemini donma tehlikesi olan odalara koymayýnýz. Su haznesi, buhar üretici ve buhar hortumundaki suyun donmasý cihaza zarar verebilir. 41

42 Temizlik ve Bakým Otomatik Yýkama Otomatik yýkama sayesinde buhar ünitesinde buharlaþan sudan arta kalan mineral kalýntýlarý temizlenir. Yaklaþýk 3 litrelik bir su geçiþinden sonra buharlý ütü sistemi açýldýðýnda buhar üretme ünitesinin suyu kalan su çekmecesine akar. Yýkama iþlemi birkaç dakika sürer. Yýkama iþleminin baþladýðýný ütü açýldýktan sonra ütünün ýþýðýnýn yanmamasýndan ve buhar çýkmamasýndan anlayabilirsiniz. Kalan su çekmecesine su býrakýlýr, bu arada biraz buhar çýkabilir ve su sesleri duyulur. Yýkama iþlemi sýrasýnda buharlý ütü sistemi baþka bir fonksiyonu yerine getiremez. Otomatik yýkama tamamlandýktan sonra buharlý ütü sistemi tekrar ütüye hazýr hale gelir. Yýkama Ýþleminin Hazýrlýðý Kalan su çekmecesini daha sonra dýþarý alabilmek için buharlý ütü sistemini en yüksek çalýþma pozisyonuna getiriniz (Yükseklik Ayarý bölümüne bakýnýz). Cihaz açýldýktan sonra kontrol ýþýðý yanarsa, su kabýna su doldurunuz (Su Kabýnýn Doldurulmasý bölümüne bakýnýz). Cihaz açýldýktan sonra kontrol ýþýðý yanarsa, kalan su çekmecesini boþaltýnýz ve yerine sýkýca oturtunuz. 42

43 Temizlik ve Bakým Yýkama Ýþlemi Buhar üretme ünitesinin içeriði kalan su çekmecesine býrakýlýr. Bu arada su buharý biraz kaybolur ve cihazdan su sesleri duyulur. Kontrol ýþýðý yanar. Kalan Su Çekmecesinin Temizliði Kalan su çekmecesi yýkamadan sonra sýcak olabilir. Kalan su çekmecesini ancak kontrol ýþýðý bunu belli ettikten sonra çýkartabilirsiniz. Kalan su çekmecesini boþaltmak için dýþarý çýkartýnýz, temizleyiniz ve kurulayýnýz. Kalan suyun çekmecesini bulaþýk makinesinde veya elde sýcak su ve biraz sulandýrýlmýþ hafif bir deterjan ile yýkayabilirsiniz. 43

44 Temizlik ve Bakým Kalan su çekmecesinin baþýnda bulunan metal plakalarýn (sensörlü kontak noktalarý) düzgün olarak temizlenmesine ve kurulanmasýna özellikle dikkat ediniz! Bu plakalar sayesinde cihaza kalan su çekmecesinin dolmuþ olduðu veya buharlý sistemin içinde bulunduðu bildirilir. Bu plakalar kirlendiðinde veya ýslandýðýnda bu uyarýlarý yapamaz! Yýkama Ýþleminin Tamamlanmasý Kalan su çekmecesini kýsa bir süre sonra (yakl. 20 saniye) tekrar yerine oturtunuz. Kontrol ýþýðý söner. Buharlý ütü sistemi ýsýtma sürecinden sonra tekrar kullanýma hazýr hale gelir. Boþ olan kalan su çekmecesi yerine takýlmadýðý sürece buhar hazýrlýðý yapýlamaz. Kontrol ýþýðý yanar yanmaz, buharlý ütü sistemi buharlý olarak kullanýma hazýr hale gelir. 44

45 Otomatik Kireç Sökme Temizlik ve Bakým Buharlý ütü sisteminin kusursuz çalýþabilmesi için kireç artýklarý düzenli olarak temizlenmelidir. Bunun için buharlý ütü sisteminin otomatik bir kireç çözme fonksiyonu vardýr. Kireç çözme gerekliliði ayarlanan su sertlik derecesine baðlýdýr. Suyun sertlik derecesi fazla olduðunda kireç çözme iþlemleri yumuþak suya göre daha kýsa aralýklarla uygulanýr. Kireç çözme iþleminde "FashionMaster Kireç Çözme Tabletlerini" kullanmanýzý tavsiye ederiz. Bu tabletler kireç çözme iþleminin kusursuz olmasý için özel olarak bu Miele ürünü için geliþtirilmiþtir. Diðer kireç çözme maddeleri limon asidi dýþýnda diðer asitleri içerdiðinden ve/veya klorid gibi diðer istenmeyen maddeleri içerdiðinden buharlý ütü sistemine zarar verebilir. Ayrýca kireç çözme çözeltisinin yoðunluðu sabit tutulmadýðýnda gereken etki saðlanamaz. Kireç çözme iþlemi için kireç çözme tabletine ihtiyacýnýz olacaktýr. Kireç çözme tabletlerinin devamýný Miele yetkili servislerinden satýn alabilirsiniz. Buharlý ütü sisteminde kireç çözme iþlemi için ütü veya buhar aparatý baðlý olmamalýdýr. Buharlý ütü sistemini ütü ve buhar aparatý baðlý deðilse kireç çözme iþlemi süresince kontrolsüz býrakabilirsiniz. 45

46 Temizlik ve Bakým Kireç Çözme Ön Uyarýsý Bir sonraki kireç çözme iþlemine yaklaþýk 2 çalýþma saati kalýnca kýrmýzý kontrol ýþýðý saat yanýp sönmeye baþlar. Ne kadar az çalýþma saati kalýrsa, kontrol ýþýðý o kadar hýzlý yanýp sönmeye baþlar ve sonuçta sürekli yanar. Kireç çözme zamaný kontrol ýþýðý yanýp sönmeye baþlayýnca ve henüz sürekli yanmadýðý sürece özel olarak planlanabilir ve tuþuna basýlarak baþlatýlabilir. Kontrol ýþýðý sürekli yanmaya baþlayýnca, çalýþma saatleri tamamlanmýþ sayýlýr. Ütü iþlerinizi daha devam ettirebilir ve bitirebilirsiniz. Bir sonraki çalýþtýrmada ütüye baþlamadan önce buharlý ütü sisteminde önce kireç çözme iþlemi yapýlmalýdýr. Kireç çözme iþlemi sýrasýnda kalan su çekmecesi ýsýnabilir. Çekmece ancak kontrol ýþýðý ile bir uyarý verildikten sonra dýþarý çekilebilir ve boþaltýlabilir. Aksi halde sýcak su dýþarý sýzabilir ve yaralanma ve/veya eþyaya zarar verebilir. Kalan su çekmecesinin yanlýþlýkla çýkarýlmamasý için buharlý ütü sistemini en alt çalýþma pozisyonuna getiriniz (Yükseklik Ayarý bölümüne bak.). Kalan su çekmecesini dýþarý çýkartmak için buharlý ütü sistemini en yüksek çalýþma pozisyonuna getiriniz. Kireç çözme iþlemi tuþuna basýlarak buharlý ütü sistemi kapatýldýðýnda durdurulabilir. Cihaz yeniden açýldýðýnda kireç çözme iþlemi kaldýðý yerden devam eder. 46

47 Temizlik ve Bakým Buharlý ütü sisteminin kumanda paneli kireç çözme iþlemi boyunca sizi yönlendirecektir. Lütfen kontrol ýþýklarýnýn, örneðin: Kalan su çekmecesini boþaltýn, Su kabýný doldurun gibi komutlarýný izleyiniz. Kireç çözme iþleminin toplam süreci yaklaþýk 90 dakikadýr. Gerekli iþlemleri kontrol ýþýklarýnýn yönlendirmesi ile yerine getiriniz. Kireç çözme iþlemi baþladýktan yaklaþýk 20 dakika ve daha sonra 60 dakika kadar cihazýn baþýnda durmanýz gereklidir. Kireç çözme iþleminin kalan süresi içinde buharlý ütü sisteminin kontrol altýnda olmasýna gerek yoktur. Kireç çözme iþlemine en iyisi cihaz soðuduktan sonra ve cihazý açtýktan sonra baþlayýnýz. Böylece buharlý ütü sisteminin 3 saat kadar süren soðuma sürecini beklemekten kurtulmuþ olursunuz. 47

48 Temizlik ve Bakým Kireç Çözme Ýþleminin Hazýrlýðý Kireç çözme iþlemi ancak kýrmýzý kontrol ýþýðý yanýp söner veya sürekli yanarsa baþlayabilir. Ütünün buhar hortumunu veya buhar aparatýný buhar baðlantýsýndan çekiniz. Kireç çözme iþlemi sýrasýnda ütüyü ve buhar ünitesini tekrar takmayýnýz. Buharlý ütü sistemi kapanacaðýndan kireç çözme iþlemi durabilir. Buharlý ütü sistemi ütü ve buhar ünitesi takýlmadan tekrar açýlýrsa, kireç çözme iþlemi devam ettirilir. Buharlý ütü sistemini açmak için Açma/Kapama tuþuna basýnýz. Tuþun çevresindeki halkanýn sarý ýþýðý yanar. 48

49 Temizlik ve Bakým Kireç çözme iþlemini baþlatmak için birkaç saniye tuþuna basýnýz. Kontrol ýþýðý þimdi sarý renkte yanar. Buharlý ütü sistemi bir önceki kullanýmdan dolayý hala sýcaksa kontrol ýþýðý yanar. Buharlý ütü sistemi soðuduktan ve kontrol ýþýðý söndükten sonra kireç çözme iþlemi otomatik olarak devam eder. Soðuma süreci 3 saat kadar sürebilir. Kalan su çekmecesi yerine yerleþtirilmemiþse veya dolu ise kontrol ýþýðý yanar. Kalan su çekmecesini dýþarý alabilmek için buharlý ütü sistemini en yüksek çalýþma pozisyonuna getiriniz (Yükseklik Ayarý bölümüne bakýnýz). Kalan su çekmecesini dýþarý çýkartýnýz ve boþaltýnýz. 49

50 Temizlik ve Bakým Kalan su çekmecesini kýsa bir süre sonra (yakl. 20 saniye) tekrar yerine oturtunuz. Ekranda kontrol ýþýðý söner. Açýkça kontrol ýþýðý ile bir uyarý yapýlmamasý dýþýnda kireç çözme iþlemi süresince kalan su çekmecesi dýþarý alýnamaz. Aksi halde çok sýcak olan su dýþarý akabilir ve yaralanmaya ve/veya eþyanýn zarar görmesine sebep olabilir. Bu kontrol ýþýðý yanar. Su kabýný çýkarýp alýnýz. Su kabýný en az iþaret çizgisine kadar temiz su ile doldurunuz (su sýcaklýðý yakl. 25 C ile 35 C arasý) ve bir adet Miele kireç çözme tabletini ("Sonradan satýn alýnabilen aksesuar" böl. bkz.) su kabýna koyunuz. Kireç çözme tabletinin karýþým oranýna dikkat ediniz. Su kabýna ölçüsünden daha az veya daha fazla su koymayýnýz, kireç çözme iþlemi için önemlidir. Aksi halde kireç çözme iþlemi vaktinden önce sonlandýrýlýr. Su kabýný kýsa bir süre sonra (yakl. 20 saniye) tekrar yerine takýnýz. Kontrol ýþýðý söner. 50

51 Temizlik ve Bakým Kireç Çözme Ýþlemi Baþlar Yaklaþýk 10 dakika sonra (kireç çözme tabletinin erime süresi) kireç çözme iþlemi otomatik olarak baþlar. Kireç çözme iþlemi sýrasýnda farklý süreler içinde buhar üretme ünitesi içine su pompalanýr ve tekrar kalan su çekmecesine býrakýlýr. Bu arada buhar çýkar ve sesler duyulur. Kalan su çekmecesini boþaltmanýz ve su haznesini doldurmanýz gerektiðinde kontrol ýþýklarý sizi uyarýr. Þimdi ve kontrol ýþýklarý yanar. Su haznesini dýþarý alýnýz ve iyice çalkalayýnýz (haznenin için kireç çözme suyu kalmamalýdýr). Su haznesine iþaret yerine kadar temiz musluk suyu doldurunuz ve çekmeceyi kýsa bir süre sonra (yakl. 20 saniye) tekrar yerine oturtunuz. Kalan suyun toplandýðý çekmeceyi dýþarý çýkartýnýz ve boþaltýnýz. Kalan su çekmecesini kýsa bir süre sonra (yakl. 20 saniye) tekrar yerine oturtunuz. Ekranda ve kontrol ýþýklarý söner. Yaklaþýk 1 saat bekletme süresinden sonra suyun tamamý buhar üreticiden kalan su çekmecesine býrakýlýr. Þimdi buhar üretme ünitesinin içinin temizlenmesi için su buhar üreticiye pompalanýr. Bunun arkasýndan suyun tamamý kalan su çekmecesine býrakýlýr. Ekranda kontrol ýþýðý yeniden yanar. 51

52 Temizlik ve Bakým Kireç Çözme Ýþleminin Tamamlanmasý Kalan su çekmecesine kireç çözme iþleminden sonra sýcak olabilir. Kalan suyun toplandýðý çekmeceyi dýþarý çýkartýnýz ve boþaltýnýz. Kalan su çekmecesini iyice yýkayýnýz ve kurulayýnýz. Özellikle kalan su çekmecesinin baþýnda bulunan metal plakalarýn (kontak noktalarý) düzgün olarak temizlenmesine ve kurulanmasýna dikkat ediniz! Kalan suyun çekmecesini bulaþýk makinesinde veya elde sýcak su ve biraz sulandýrýlmýþ hafif bir deterjan ile yýkayabilirsiniz. Kalan su çekmecesini kýsa bir süre sonra (yakl. 20 saniye) tekrar yerine oturtunuz. Þimdi kontrol ýþýðý söner. Ekranda kontrol ýþýðý da söner ve buharlý ütü sistemi kapanýr. Ütüye bir seçenek olarak buhar ünitesini buharlý ütü sisteminin buhar baðlantýsýna baðlayabilirsiniz. Buharlý ütü sistemi tuþu ile açýldýktan ve ýsýtma süreci bittikten sonra yeniden ütüye hazýr duruma gelir. 52

53 Temizlik ve Bakým Gövdenin Temizliði Gövdenin temizliði sýrasýnda ütünün fiþini prizden çekiniz. Aþýndýrma özelliði olan temizlik maddelerini kullanmayýnýz! Sistemin gövdesi kirlilik derecesine göre kuru veya ýslak olarak örneðin mikrofazerli bir bez ile ("Sonradan alýnabilen aksesuar" böl.bak.) silinebilir. Ütü Tabanýnýn Temizliði Dikkat! Yanýk tehlikesi! Ütüden sonra ütü tabaný hala çok sýcaktýr. Temizlik iþlemine baþlamadan önce ütü tabanýnýn soðumasýný bekleyiniz. Ütü tabanýný temizlemeden önce ütünün fiþini prizden çekiniz. Ütü tabaný kirlilik derecesine göre kuru veya ýslak olarak örneðin mikrofazerli bir bez ile ("sonradan alýabilen aksesuar" böl.bak.) silinebilir. Ütünün parlak taban yüzeyine zarar vermemek için temizlik sýrasýnda þu ürünleri kullanmayýnýz: aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, krom cilasý, aþýndýrýcý sert fýrçalar ve süngerler (örneðin bulaþýk süngerleri) veya içinde hala deterjan artýklarý bulunan eski süngerler, sivri uçlu aletler, 53

54 Temizlik ve Bakým Ütü Masasý Bezinin Yýkanmasý Eðer ütü masasý kirlenirse, bezi yýkayabilir ve kurutabilirsiniz. Buharlý ütü sistemini asla ütü masasý kýlýfý olmadan çalýþtýrmayýnýz. Ütü bezini masaya geçirmek için buharlý ütü sistemini daima kapatýnýz ve fiþi prizden çekiniz. Ütü masasý soðuyuncaya kadar bekleyiniz. Ütü masasýnýn ucundaki ütü masasý kýlýfýnýn mandalý açýnýz. Ütü masasý kýlýfýný sistem gövdesine doðru çekerek çýkartýnýz. Keçe altlýk ütü masasýnda kalýr. Ütü masasýnýn bezini üzerindeki bakým etiketinde yazýldýðý gibi yýkayýnýz ve kurutunuz Kurumuþ ütü bezini önce gövdeden baþlayarak ütü masasýnýn ucuna kadar geçiriniz. Ütü masasý kýlýfýný bantlarý yardýmýyla gergin bir þekilde geçiriniz ve yerine tam oturmasýna dikkat ediniz. Ütü masasý kýlýfýnýn mandalýný kapatýnýz ve mandalý ütü masasý ucundaki boþluðuna geçiriniz. Buharlý ütü sistemi þimdi yeniden çalýþmaya hazýrdýr. Ütü Masasý Kýlýfýnýn Deðiþtirilmesi Ütü masasý bezi zarar gördüðünde buharlý ütü sistemi kullanýlmaya devam edilemez. Buharlý ütü sistemini asla ütü masasý kýlýfý olmadan çalýþtýrmayýnýz. Ütü masasý kýlýfý ancak orjinali ile deðiþtirilmelidir. Ütü masasý kýlýfýný deðiþtirmek için buharlý ütü sistemini daima kapatýnýz ve fiþi prizden çekiniz. Ütü masasý soðuyuncaya kadar bekleyiniz. Ütü masasýnýn ucundaki ütü masasý kýlýfýnýn mandalý açýnýz. Ütü masasý kýlýfýný sistem gövdesine doðru çekerek çýkartýnýz. Keçe altlýk ütü masasýnda kalýr. Yeni ütü masasý kýlýfýný önce gövdeden baþlayarak ütü masasýnýn ucuna kadar geçiriniz. Ütü masasý kýlýfýný bantlarý yardýmýyla gergin bir þekilde geçiriniz ve yerine tam oturmasýna dikkat ediniz. Ütü masasý kýlýfýnýn mandalýný kapatýnýz ve mandalý ütü masasý ucundaki boþluðuna geçiriniz. Buharlý ütü sistemi þimdi yeniden çalýþmaya hazýrdýr. 54

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı