Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çevre Korumaya Katkýnýz...9 Nakliye...10 Nakliye Emniyet Parçasý...10 Ütünün Yerinden Çekilmesi ve Katlanmasý...11 Baðlantý Ýlk Çalýþtýrmadan Önce: Ütüden Önce Ütü Makinesinin Yeri...14 Çamaþýrýn Ütüye Hazýrlanmasý Islatma için diðer tavsiyeler...14 Parmak Koruma Pervazýnýn Kontrolü...15 Buhar Sistemi Su Haznesinin Doldurulmasý...16 Su Haznesinin Boþaltýlmasý...17 Ütüleme...18 Açma- ve Kapama...18 Ütü Ýçin Isý Seçimi(Buharsýz Ütülemede)...18 Ütü Ýçin Isý Seçimi (Buharlý Ütülemede) Buhar Sisteminin Açýlmasý- ve Kapanmasý Silindir Hýzý Seçimi...20 Çamaþýrýn Yerleþtirilmesi...21 Ütü Tablasýnýn Kaldýrýlmasý...21 Çamaþýr Askýsý...21 Ütüden Sonra Cereyan Kesintisi...23 Ütüleme-Yöntemleri...24 Havlu, mendil, bulaþýk bezleri, peçete v.s Masa Örtüleri...24 Nevresimler Pantolonlarýn Buharla Ütülenmesi Eteklerin Buharla Ütülenmesi...29 Bakým...30 Silindir Kapaðýnýn Temizlenmesi...30 Gövdenin Temizlenmesi...30 Su Haznesinin Temizlenmesi

3 Ýçindekiler Ütü Bezi...31 Ütü Bezinin Deðiþtirilmesi...31 Arýzalarda Yardým Müþteri Hizmetleri...36 Teknik Bilgiler

4 Cihazýn Tanýtýmý l m a b k j i c h g d e f a Acil-Açma Mandalý b Isý Seçme Düðmesi c Kumanda Paneli d Açma Mandalý e Baðlantý Kablosu f Pedal g Ütü Tablasý h Çamaþýr Askýsý i Çamaþýr Tablasý j Ütü Silindiri k Silindir Kapaðý l Parmak Koruyucu Çerçeve m Su Haznesi Kapaðý 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Kumanda Paneli g f e a b c d a Silindir Hýzý Ayar Düðmesi b I-0 "Açma-Kapama" Gösterge Iþýðý c I-0 "Açma-Kapama" Tuþu d Q "Buhar" Tuþu e Q "Buhar" Gösterge Iþýðý f o C "Isý Derecesi" Gösterge Iþýðý g a "Su Haznesi Boþ" Gösterge Iþýðý 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Rulo ütüyü kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Burada ütünün kullanýmý, güvenliði ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi koruduðunuz kadar ütünüzde oluþabilecek hasarlarý da önlemiþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerekirse ütünün sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý ~ Bu ütü sadece bakým etiketinde suda yýkanmasýna ve makinede ütülenmesine izin verilen tekstil ürünleri için kullanýlabilir. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak hu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Teknik-Elektrik Güvenliði ~ Ütünüzü kurmadan önce dýþtan görülebilir bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir ütüyü asla çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir ütü sizin güvenliðini tehlikeye atabilir! ~ Baðlantý kablosu zarar gördüðünde üretici firma tarafýndan eðitilmiþ yetkili servisler tarafýndan kendi özel kablosu ile deðiþtirilmelidir. ~ Ütü makinesinin elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý bilgilerini (sigorta, akým ve frekans) evdeki þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye danýþmanýz doðru olacaktýr. ~ Ütünün elektrik güvenliði ancak korumalý bir hatta (torak hattýna) baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Eksik veya hatalý bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan Miele sorumlu tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). ~ Ütünün elektrik baðlantýsý çoklu priz veya uzatma kablosu yardýmýyla yapýlmamalýdýr, bunlar gerekli emniyeti saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma gibi). ~ Ütü makinesi yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý tamirler sonucunda ütüyü kullanan kiþi için beklenmedik ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bu konuda sorumluluk kabul etmez. Tamir iþleri sadece Miele firmasý tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik servisler tarafýndan yapýlabilir. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Arýzalý parçalar sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalarla cihazýn emniyetle çalýþmasý saðlanabilir. ~ Aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde, ütü makinesinin elektrik þebekesi ile olan baðlantýsý kesilmiþ olur: ütünün fiþi prizden çekilir veya evdeki sigorta kapatýlýr veya vidalý sigorta tamamen yuvasýndan çýkartýlýr. ~ Ütünün güvenlik sistemlerine ve kumanda ünitelerine zarar vermeyiniz, yerinden çýkartmayýnýz. ~ Ütü makinesini ancak bütün parçalarý ve dýþ kaplamalarý monte edildikten sonra kullanabilirsiniz, aksi halde cereyan ileten parçalar veya dönen makine parçalarý tehlikeli olabilir. ~ BU ütünün ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ve kurulumu uzman ve yetkili personel/firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Makine ancak bu durumda güvele kullanýlabilir. Doðru Kullaným ~ Ütüyü kullanýrken çok bol giysiler giymeyiniz, Geniþ kollar, önlük kuþaklarý, eþarp veya kravatlar silindir tarafýndan çekilebilir. ~ Ütü makinesini kullanmadan önce yüzük, bilezik, zincir kolye ve saatlerinizi çýkartýnýz. ~ Yanýk tehlikesini ortadan kaldýrmak için: rulo ütüye dokunmayýnýz, ütü kapaðýný kaldýrdýktan sonra çamaþýrlarý yerleþtirmek ve düzletmek için silindiri tutmayýnýz ve ayný zamanda pedala basmayýnýz. ~ Buhar ýsýtma fonksiyonu açýldýktan sonra su haznesi kapaðýný açmayýnýz. Su çok ýsýndýðý için haþlanma tehlikesi vardýr. ~ Çocuklarýn ütünün çevresinde oynamalarýna veya cihazý kullanmalarýna izin vermeyiniz. ~ Asla sadece destile su kullanmayýnýz. Su haznesinde korozyona sebep olabilir. ~ Isýnmýþ ütü kapaðýna çamaþýr koymayýnýz. Yanýk tehlikesi! ~ Çevrilebilen çamaþýr askýsýný kullanýnýz. Bu çamaþýr askýsý çamaþýrlarýn asýlmasý içindir. Kullandýktan sonra askýyý hemen geri itiniz. Dýþarý çekilmiþ askýya bastýrmayýnýz, ütünün devrilme tehlikesi vardýr. ~ Fiþi prizden çekmeden ütü makinenizi kapatýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Fiþi prizden çekerken baðlantý kablosundan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çekiniz. ~ Baðlantý kablosunu ýsýnmýþ silindir kapaðýnýn üzerine koymayýnýz. Kablo zarar görebilir - elektrik çarpma tehlikesi! Kabloyu makinenin yanýnda bulunan kablo sarma askýsýna takýnýz. ~ Ütünüzü donma tehlikesi olan odalara kurmayýnýz. Ütünün su haznesindeki su donabilir, hazneye ve buhar hortumuna zarar verebilir. Aksesuar Kullanýmý ~ Aksesuar olarak Miele tarafýndan kullanýlmasýna izin verilen parçalar kullanýlabilir. Bunun dýþýnda takýlan parça ve aksesuarlar ütünün garanti haklarýný ortadan kaldýrýr. 8

9 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Atýlmasý Ambalaj cihazý nakliye hasarlarýndan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Ambalajýn geri dönüþümlü olmasý hammadde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 9

10 Nakliye Nakliye Emniyet Parçasý Rulo ütüyü tekerleri üzerine kurduktan sonra nakliye emniyet parçasýný çýkartýnýz. ^ Nakliye emniyet parçasýný çekiniz. Bu parçayý saklayýnýz! Ütünün bir evden baþka bir eve taþýnmasý sýrasýnda bu emniyet parçasý mutlaka tekrar yerine takýlmalýdýr. 10

11 Rulo ütü dört adet tekerlek ile donatýlmýþtýr. Ütünün Yerinden Çekilmesi ve Katlanmasý ^ Rulo ütüyü tablasýndan tutarak istediðiniz yere sürebilir veya çekebilirsiniz. Halýlarýn kenarýndan veya kapý eþiklerinden geçirmek için: ^ Rulo ütüyü hafifçe eðiniz. Rulo ütü katlanabilir ve açýk durumda iken yerinden oynatýlabilir. ^ Saðda arkada ütü tablasýnýn altýndaki açma mandalýný çekiniz ve ütü tablasýný bu arada sýký tutunuz. ^ Ütünün üst kýsmýný yatay veya dikey duruma getiriniz. Bu iþlemden sonra açma mandalýný serbest býrakýnýz. ^ Rulo ütünün katlanmasý ve taþýnmasý sýrasýnda dýþarý su akmamasý için su haznesinin kapaðý çevrilerek sýkýca kapatýlmalýdýr. 11

12 Baðlantý Elektrik-Baðlantýsý Ütü makineniz yönetmeliklere uygun bir elektrik tesisatýna baðlanmak üzere (AC V Hz) topraklý bir fiþ ile donatýlmýþtýr. Baðlantý Ütünün baðlantý kablosu ütü masasýnýn arkasýnda sarýlýdýr. Güç ve þebeke sigortasý ile ilgili bilgileri tip etiketinde bulabilirsiniz. Güvenliði arttýrýlmasý için (DIN VDE 0100 Bölüm 739) FI-koruma þalterli 30 ma'lýk bir sigorta takýlmalýdýr. ^ Kabloyu açýnýz. Fiþi prize takýnýz. 12

13 Baðlantý Ýlk Çalýþtýrmadan Önce: Ütüyü bir yerden bir yere taþýrken silindiri tozlardan korumak için bir folyoya sarýnýz. ^ Aksesuarýn içinde bulunan yapýþkanlý folyoyu ýsý seçme düðmesine etrafýna yapýþtýrýnýz. ^ Çamaþýr tablasýný çýkarýnýz. Bu tablayý önce saðdaki askýsýndan kaldýrýp, silindirin sol tarafýndan dýþarý çekiniz. Fiþ prize takýlýp ütü açýldýðý zaman silindir kapaðý kendiliðinden kalkar. O zaman silindirdeki folyoyu çýkartýnýz. ^ Ütü silindirinden koruyucu folyoyu çekiniz. 13

14 Ütüden Önce Ütü Makinesinin Yeri Buharýn düzgün çýkabilmesi için ütünün yerde dengeli durmasý ve devrilmemesi için de duruþ emniyetinin saðlanmasý gereklidir. Ütünüz için yüksekliði ayarlanabilir bir iskemle ve ütülenmiþ çamaþýrlarý koyabileceðiniz bir yer hazýrlayýnýz. Ütünün yakýnýnda olmasý gerekenler: ütünün sol tarafýnda bir sepet ve ütüye hazýr çamaþýrlar, ütünün sað tarafýnda ütülenmiþ çamaþýrlar için bir yer. Gömlek, önlük, bluz v.s. ütüden sonra derhal askýya asýlmalýdýr. Küçük çamaþýrlar ütü makinesinin askýsýna asýlabilir. Ayrýca çamaþýrlarý ýslatmak için su dolu bir kap. Çamaþýrýn Ütüye Hazýrlanmasý Ütüden iyi bir sonuç alabilmek için çamaþýrlar ütüye hazýrlanmalýdýr. Onun için ütüden önce: buharsýz yapýlan ütüde, çamaþýrlara biraz su serpiniz çamaþýrlarý gerip düzeltiniz ve kendi aralarýnda ayýrýnýz. Buharsýz ütüde çamaþýra su serpilmesi Çamaþýrýn iyi ve düzgün bir þekilde ütülenebilmesi için nemli olmasý önemlidir. Bunun için elde yapýlan ütüde olduðu gibi birkaç saat önceden ýslatýlmasý, nemin eþit daðýlmasý bakýmýndan gereklidir. Eðer bir kurutma makineniz varsa, "Ütü için nemli" programýna alýnýz. Ütüye hazýrlanýrken vaktiniz kýsýtlý ise, çamaþýrý ýslatmak için sýcak su kullanýnýz. Islatma için diðer tavsiyeler Nemlendirme Ýpeklileri Dralon, Nylon, Perlon gibi Yünlüler (örneðin pantalonlar) Pamuklular Ketenler Ütü için lekelenmemesi için nemli bir beze sarýnýz suni elyaflý kumaþlar hafif nemli ile kuru arasý olabilir ýslak bezle hafif nemli kalabilir iyi ýslatýlmalýdýr. 14

15 Ütüden Önce Çamaþýrý Çekiþtirme ve Düzletme Çamaþýrlarý her zaman yapýldýðý gibi çekiþtirerek düzletmeli ve bantlarý veya askýlarý düzeltmelidir. Masa örtülerini, yatak çarþaflarýný ve örtülerini uzunlamasýna akordeon þeklinde katlayýnýz, bu þekilde rahat bir ütü yapabilirsiniz. Çamaþýrlarýn Ayrýlmasý Ütülenecek çamaþýrlarý kendi aralarýnda ýsýya dayanýklýklarýna ve biçimlerine göre ayýrýnýz: ondan sonra ütünüz çok çabuk ve kolay olacaktýr. Önce ýsýya hassas olan Perlon, Nylon ve suni ipek kumaþlarý, daha sonra da yükselen ýsý ile birlikte ipeklileri, yünlüleri, pamuklularý ve ketenleri ütüleyiniz. Kolalý çamaþýrlarý kola artýklarýnýn baþka çamaþýrlara yapýþmamasý için en son ütüleyiniz. Ütünün Ýlk Kullanýmýndan Önce: Silindirin üzerinde 2-3 mm'lik gözle görülür bir kabarýklýk vardýr. Bu kabarýklýk ütülemeyi etkilemez ve yaklaþýk 3 saat sonra düzelir. Böylece ütüleme sýrasýnda kýrýþmalar olmaz. Parmak Koruma Pervazýnýn Kontrolü Parmak koruyucu pervaz her türlü hatada emniyet görevini üstlenen bir sistemdir. ^ Ütüyü açtýktan sonra ayak tuþuna basýlýr. - silindir kapaðý silindirin üzerine kapanýr. ^ Siz bu arada parmak koruyucu pervazý kaldýrýrsanýz, silindir hemen durur ve silindir kapaðý kalkar. ^ Koruyucu pervazý býrakýp ayak tuþuna tekrar tam olarak basýnýz. - Silindir kapaðý yeniden silindirin üzerine kapanýr ve silindir dönmeðe baþlar. 15

16 Buhar Sistemi Kuru veya daha az nemli çamaþýrlarý ütü makinenizde ayrýca buhar sistemi ile ütüleyebilirsiniz. Buharlý ve Buharsýz Ütüleme Çamaþýrlarýnýz hafif nemli ise o zaman buharsýz olarak ütüleyiniz. Kuru veya çok az nemli çamaþýrlarý buhar sistemi ile ütüleyebilirsiniz. Su Haznesinin Doldurulmasý,Hiçbir zaman sadece destile su kullanmayýnýz. Su haznesinde korozyona sebep olabilir. Su haznesini sadece alt köþesine kadar doldurunuz. ^ Ütü katlanýrken dýþarý su dökülmemesi için su haznesinin vidalý kapaðý sýkýca kapatýlmalýdýr. Ütü çalýþýrken a "Su haznesi boþ" göstergesinin kýrmýzý ýþýðý yanarsa, o zaman haznesi doldurmanýz gerekecektir. Buhar sistemi açýkken su haznesi doldurulmazsa, o zaman Q "Buhar" ve a "Su haznesi" gösterge ýþýklarý birkaç dakika aralýkla deðiþimli olarak yanýp söner. Dikkat buhar çýkýyor! Kapaðý yavaþça açýnýz. ^ Ütüyü çalýþtýrmadan önce ve katlanmamýþ durumda iken su haznesinin alt köþesine kadar musluk suyu (yakl. 0,8l). Ýle doldurunuz. Piyasada satýlan ütü suyu kullanýlmamalýdýr. ^ Bu iþi kolaylaþtýrmak için doldurma ve boþaltma hunisi kullanabilirsiniz. Þayet suyunuzun sertlik derecesi 17 dh (3 mmol/l) ölçüsünü geçiyorsa, o zaman 1:1 destile su karýþtýrýnýz. ^ Hazneye su koymak gerektiðinde buharýn çýkmasýný bekleyiniz ve ondan sonra kapaðý açýnýz ve suyu doldurunuz. Su haznesinde hala su kalabilir. Kalan su miktarý suyun sertlik derecesi ve kireçlenme durumuna baðlýdýr. Su haznesi doldurulduktan sonra ütü yaklaþýk 40 dakika buhar verebilir. Buhar çýkmasýna kadar olan ýsýtma süreci yaklaþýk 4 dakika sürer. Ütünün ýsýnma süresi haznenin kireçlenmesi sonucunda deðiþebilir. ^ Ütüye ara vereceðiniz zaman buhar tuþunu kapatýnýz. 16

17 Buhar Sistemi Su Haznesinin Boþaltýlmasý,Su haznesini ütü soðuduktan sonra doldurunuz. Ütü iþi bittikten sonra su haznesini boþaltýnýz. Böylece suyun içindeki maddelerin (klor, kireç, bakýr gibi) hazneye zarar vermesi önlenmiþ olacaktýr. ^ Su haznesinin kapaðýný açýnýz. ^ Su doldurma iþini kolaylaþtýrmak için bir huni kullanýnýz. ^ Ütü makinesini hafifçe eðiniz ve altýna bir kap koyunuz. - Ve suyu boþaltýnýz.- ^ Kapaðý tekrar yerine vidalayýnýz. ^ Ýþiniz bittikten sonra huniyi kablo askýsýna takýnýz. 17

18 Ütüleme Açma- ve Kapama Dokuma Cinsi Nokta Sembolü Isý Kademesi Bakýmý Kolay / Sentetik ß düþük ýsý Yünlü / Ýpekli ßß orta ýsý Keten/ Pamuklu ßßß yüksek ýsý I C Ütü makinesi I-0 tuþu ile açýlýr ve kapanýr. Cihazý açmak için ^ I-0 tuþuna basýnýz tuþun solundaki gösterge ýþýðý yanar. Cihazý kapatmak için ^ I-0 tuþuna basýnýz ve býrakýnýz tuþun solundaki gösterge ýþýðý söner. Ütü Ýçin Isý Seçimi(Buharsýz Ütülemede) Rulo ütünün ýsý derecesi ýsý seçme düðmesi ile ayarlanýr. Isý ayar düðmesinde ýsý kademeleri nokta olarak gösterilmiþtir, bu iþaret uluslararasý bakým iþaretlerinde "Ütüleme" anlamýna gelmektedir. ^ Isý seçme düðmesini istediðiniz dereceye getiriniz. Ütü kapaðý ne kadar ýsýtýlýrsa o C "Isý derecesi" gösterge ýþýðý o kadar yanar. Seçilen ýsý derecesine ulaþýldýðýnda ýþýk söner. Karma dokumalarda daha hassas olan dokuma cinsi ütü ýsýsýný belirler. Örneðin bu durumda poliakrilik ve pamuklu çamaþýrlar pamuklu ayarýnda ütülenmez, ßß Yünlü / Ýpekli ayarýnda ütülenir. 18

19 Ütüleme Ütü Ýçin Isý Seçimi (Buharlý Ütülemede) ^ Isý seçme düðmesini ßßß Pamuklu/Keten (yüksek ýsý) ayarýna getiriniz. Isý seçme düðmesinin ß ve ßß ayarýnda buharla ütüleme yapmak mümkündür. Buhar Sisteminin Açýlmasý- ve Kapanmasý Buhar sistemini açmadan önce ýsý seçme düðmesi ile ýsý kademesini ßßß seçiniz. Buhar sistemi Q "Buhar" tuþu ile açýlýr ve kapanýr. Açmak Ýçin ^ Q tuþuna basýnýz - ütü kapaðý için gerekli ýsýya ulaþýldýktan sonra tuþun yanýndaki ýþýk yanar. Ütüleme sýrasýnda su haznesi içindeki su biterse, Q "Buhar" gösterge ýþýðý söner ve a"su haznesi boþ" göstergesinin kýrmýzý ýþýðý yanar. Buhar sistemi açýkken su haznesine su ilave edilmezse, o zaman Q "Buhar"ve a"su haznesi" gösterge ýþýklarý birkaç dakika aralýklarla yanýp söner. Kapatmak Ýçin ^ Q tuþuna basýnýz ve býrakýnýz - tuþun yanýndaki gösterge ýþýðý söner. 19

20 Ütüleme Silindir Hýzý Seçimi Silindir hýzý düþük hýzdan (yakl. 2 m/dak.) yüksek hýza (yakl. 4,5 m/dak.) kadar beþ kademede ayarlanabilir. Ütüleme Ütüleme iþlemi pedal ile kumanda edilir. Pedalýn üç ayarý vardýr: Düþük bir silindir hýzý zor bölümlerin ütülenmesinde kolaylýk saðlar, bunlar gömlekler veya bluzlar olabilir. Ütülenecek çok katlý çamaþýrlarýn ütülenmesi de bu sayede daha basit olacaktýr. Çamaþýrlarý düzgün ve kuru bir þekilde ütüleyebilmek için birkaç uygulama yeterli olacaktýr. Mendil veya bulaþýk bezleri gibi daha ince ve tek katlý çamaþýrlar daha hýzlý silindir devrinde ütülenebilir. kaldýrma buhar verme ütüleme Ütülemek için: ^ Pedala tam basýnýz.,kapak arasýný ve silindiri tutmayýnýz. Yanýk tehlikesi - Ezilme tehlikesi! ^ Silindir hýzý seçme düðmesini istediðiniz hýza ayarlayýnýz. Buhar vermek için: ^ Pedala tam basýnýz; daha sonra ayaðýnýzý biraz kaldýrýnýz. Ütü silindiri kapaðý kapalý olarak durur. Ütü kapaðýný kaldýrmak için: ^ Ayaðýnýzý pedaldan kaldýrýnýz. 20

21 Ütüleme Çamaþýrýn Yerleþtirilmesi ^ Ütülenecek çamaþýrý ütü tablasýnýn üzerine iplik dokumasý doðrulusunda yerleþtiriniz ve elinizle düzletiniz. Ütü Tablasýnýn Kaldýrýlmasý Bazý çamaþýrlarýn ütülenmesi için ütü tablasý da kaldýrýlabilir; örneðin eteklerin katlanmadan ütülenmesi için uygun olur. ^ Daha sonra silindiri çamaþýrla birlikte çamaþýrýn baþlama yerinin silindir kapaðý tarafýndan yakalanýncaya kadar elinizle çeviriniz. ^ Pedala basýnýz. ^ Ütü tablasýný saðdaki askýdan kaldýrýnýz ve sonra silindirin solundan dýþarý çekiniz. Çamaþýr Askýsý Ütülenmiþ çamaþýrlarýn buruþmamasý için ütünün yanýndaki çamaþýr askýsýna asabilirsiniz.,dýþarý doðru çevrilmiþ çamaþýr askýsýna bastýrmayýnýz, ütü devrilebilir. 21

22 Ütüleme Öneriler Silindir dönerken çamaþýrýn üzerinde katlar oluþursa: ütüleme iþlemini durdurunuz, çamaþýrýn bir parça geriye doðru çekiniz ve elinizle düzletiniz. Gerekirse ýslak bir sünger veya bezle çamaþýrýn katlanan yerini ýslatýnýz. Mümkün olduðunca silindirin tüm geniþliðinden faydalanýnýz, bu durumda silindir bezi de düzgün kalacaktýr. Mendil gibi küçük çamaþýrlarýn ütülenmesinde silindirin saðýný veya solunu kullanýnýz. Çamaþýrýn düðmeli kýsýmlarýný ütü silindirine gelecek þekilde yerleþtiriniz, bu þekilde düðmeler esnek silindir kaplamasýna gömülebilir. Fermuarlarýn, metal düðmelerin ve metal kopçalarýn korunmasý için üstüne bir bez koyunuz. Ütü kapaðýnýn zarar görmemesi için ýsýya dayanýklý olmayan düðmeleri veya çok kabarýk düðmeleri olan giysileri düðmeleri ile birlikte ütülemeyiniz. Ütülemenin sonuna doðru ýsý ayar düðmesini I pozisyonuna gertirerek kalan küçük parçalarý düþük ýsýda ütüleyebilirsiniz. Ütüden Sonra ^ Ütüyü kapatýnýz ^ Q "Buhar" tuþunu kapatýnýz. ^ Isý seçme düðmesini I pozisyona getiriniz. ^ Cihazýn fiþini prizden çekiniz. Ütüyü kaldýrmanýz gerekiyorsa: ^ Ütü kapaðýnýn soðumasýný bekleyiniz. ^ Su haznesini boþaltýnýz. ^ Rulo ütünüzü katlayýnýz. ^ Baðlantý kablosunu askýsýna sarýnýz. ^ Ütü kapaðýný kapatýnýz. Rulo ütünüzü donma tehlikesi olan odalara kurmayýnýz. Haznedeki su donabilir ve hazneye ve hortuma zarar verir. 22

23 Ütüleme Cereyan Kesintisi Elektrik kesintisinde acil açma mandalýný yukarý kaldýrýnýz. Ütüleme sýrasýnda elektrik kesilirse, ütü kapaðý silindirin üstünde kapalý kalýr. Çamaþýr sýkýþýr ve yanma tehlikesi ortaya çýkar. Sýkýþan çamaþýr parçasýný çýkarabilmek için: ^ Acil açma mandalýný yukarý doðru çekiniz. üzerindeki baský kalktýðý için makinenin içindeki çamaþýr öne veya aþaðýya doðru çekilebilir. Elektrik tekrar geldiðinde (göstergenin ýþýðý yanar) acil açma mandalýný aþaðý doðru bastýrýnýz. Þimdi ütünüze kaldýðýnýz yerden devam edebilirsiniz. 23

24 Ütüleme-Yöntemleri Burada verilen bilgileri lütfen "bir çok ütüleme yöntemlerinden biri" olarak deðerlendiriniz. Ütü yaptýkça tecrübeniz artacak ve kendiniz için en uygun ve kullanýþlý yöntemi bulacaksýnýz. Havlu, mendil, bulaþýk bezleri, peçete v.s. Dokuma yönünde ütü tablasýna yerleþtirirseniz, çamaþýr daha düzgün ütülenir ve rahat katlanýr. Mendil ve peçeteleri diyagonal yerleþtiriniz ve gerekirse katlayýp tekrar ütüleyiniz. Lütfen silindir geniþliðinden yararlanýnýz! Masa Örtüleri Masa örtülerinde katlanma yeri olmamalýdýr, bunun için örtünün önce ortasý ütülenmelidir. ^ Örtünün ütülenmemiþ bölümünü - silindirin solunda - her iki yönünden ütüleyiniz. Ütülenmiþ orta kýsmý silindirin solundan aþaðý sarkýtýnýz, böylece örtüde katlanma yeri olmayacaktýr. ^ Katladýktan sonra gerekirse yeniden ütüleyiniz. Yatak Çarþaflarý ve Örtüleri Masa örtüleri gibi ütüleyiniz veya - eðer kat yeri rahatsýz etmiyorsauzunlamasýna katlayýp ütüleyiniz. Yatak örtülerindeki iþlemeleri ve süslemeleri önce saðdan, sonra soldan ütüleyiniz, iþlemeler daha güzel görünecektir. ^ Masa örtüsünü uçlarý sola ve saða sarkacak þekilde çapraz olarak yerleþtiriniz. ^ Enine katlayýnýz. 24

25 Ütüleme-Yöntemleri Nevresimler Yastýk-Kýlýflarý ^ Önce düðmelenmiþ kýsmý ütüleyiniz (nevresimde olduðu gibi). Daha sonra kýlýfýn her iki yüzünü de ütüleyiniz. Gömlekler Gömlekleri ütü tablasý olmadan ütüleyiniz. Ütüleme sýrasý: ^ Kollar ve manþetler ^ Önce nevresimin düðmeleri iliklenmiþ olarak silindirin sol tarafýnda ütüleyiniz. Düðmeler ütü silindirine gelecek þekilde yerleþtirilmelidir. ^ Gömleðin arkasý ^ Gömleðin önü ^ Yakasý ^ Nevresimi ikiye katlayarak uzunlamasýna ütüleyiniz. 25

26 Ütüleme-Yöntemleri Kollar ve Manþetler ^ Kollarý elinizle düzleterek ütü tablasýna hafif yanlamasýna yerleþtiriniz. Manþetleri önce ütüsüz olarak býrakýnýz. Gömleðin Arkasý / Sýrt Robasý: Robasý olan gömleklerde: ^ Kollarý manþet diliþlerinden kol oyuðuna kadar ütüleyiniz. ^ Robayý arka dikiþ boyunca katlayýnýz. ^ Gömleði silindire çapraz yerleþtiriniz ve sol omuz dikiþinde yakaya kadar ütüleyiniz. ^ Manþetleri her iki taraftan silindirin sol köþesinde ütüleyiniz. Duble manþetleri katlayýnýz (ilikler karþýlýklý gelmelidir) ve ütüleyiniz. Düðme silindir tarafýnda ise, düðmeyi ütülemeyiniz. ^ Daha sonra gömleði dýþarý çekerek, yakadan sað omuz dikiþine kadar ütüleyiniz. 26

27 Ütüleme-Yöntemleri Gömleðin Arkasý Gömleðin arkasý ortadan yan dikiþlere doðru olmak üzere iki bölümde ütülenir. ^ Gömleði silindirden alýnýz, çeviriniz ve soldan tekrar yerleþtiriniz. ^ Arka tarafýn ütülenmemiþ kýsmýný ütüleyiniz. Gömleðin Önü Gömleði önünü ve ütülenmemiþ arka bölümünü silindirin sol tarafýnda alttan kol dikiþine kadar ütüleyiniz. ^ Ütülemeye sol ön kýsým ile baþlayýnýz! ^ Gömleðin sað tarafý robaya kadar - robasýz gömleklerde yaka dikiþine kadar- silindire doðru çekilir ve sýrt kýsmý düzletilir. ^ Gömleði biraz ileri alýnýz kol dikiþinden yakaya kadar ütüleyiniz. ^ Sað ön tarafý da ayný þekilde ütüleyiniz. ^ Arka ortadan kol dikiþine kadar ütülenir. Ön parçalarý da yan dikiþlere kadar ütüleyiniz. Arkanýn ikinci kýsmýný bu sefer solda olmak üzere birinci kýsým gibi ütüleyiniz. 27

28 Ütüleme-Yöntemleri Yakalar Yakayý her iki yönden silindirin sol tarafýnda ütüleyiniz. Yaka düðmesi silindir kapaðýna doðru duruyorsa, düðmeli olan kýsmý ütülemeyiniz. ^ Daha sonra yakayý çeviriniz ve yatay olarak ütüleyiniz. Gecelik Geceliðin kollarýný, robasýný ve arkasýný ayný gömlek gibi ütüleyebilirsiniz. Ön tarafý ütülemek için: ^ Geceliði silindirin üstüne çekerken kollarý ve göðüs kýsmý silindirin solundan aþaðýya sarkmalýdýr. ^ Soldaki dikiþten baþlayarak saðdaki dikiþlere kadar ütüleyiniz. Bu arada geceliðin kaymamasý için göðüs kýsmýný tutunuz ve ortada bir kat yaparak düðmeli kýsýmlarý da ütüleyiniz. ^ Eðer gecelikte yaka varsa, gömlekte olduðu gibi ütüleyiniz. Pijama Pijama gömlek gibi ütülenir. Pijamanýn altýný ütülerken bacaklarý tek tek ütüleyiniz. ^ Bir bacaðýn önünü, öbürünün arkasýný ütüleyiniz. ^ Pijama paçadan að kýsmýna kadar ütülenir. ^ Daha sonra orta dikiþten bele kadar ve belin lastikli kýsmý çekilerek ütülenmesi gerekir. Önlükler, Mutfak Önlükleri Bütün önlükler gömlekler gibi ütülenir. Askýlý Önlükler ^ Askýlar yan yan konularak robaya kadar ütülenir. ^ Önlük daha sonra robadan aþaðýya doðru ütülenir. Askýlar soldan aþaðý doðru sarkýtýlýr. 28

29 Ütüleme-Yöntemleri Pantolonlarýn Buharla Ütülenmesi ^ Her bacaðý ayrý ayrý silindire yerleþtiriniz. Üst kýsmýný silindirin solundan sarkýtýnýz. ^ Islak bezi pantolon paçasý üzerine koyunuz ve silindir kapaðý çýkan buharý örtecek þekilde silindiri elle çeviriniz. ^ Bu þekilde pantolonun her tarafýný buharla ütüleyiniz. Eteklerin Buharla Ütülenmesi Ütü tablasýný kullanmadan silindirin dönüþünden yararlanýnýz! ^ eteði silindirin açýk kýsmýndan silindirin üzerine doðru çekiniz. ^ ýslak bez koyunuz ^ etek veya pililerin her birini tek tek ütüleyiniz. 29

30 Bakým,Cihazýn tüm temizlik iþlerinde fiþini prizden çekiniz. Silindir Kapaðýnýn Temizlenmesi Silindir kapaðýnda zamanla kireç ve kola kalýntýlarý birikirse, bunlarý normal temizlik ürünleri ile çýkarabilirsiniz. Temizlik iþlemi silindir kapaðý soðuduktan sonra yapýlmalýdýr. Acil açma mandalýnýn sökülmesi iþinizi kolaylaþtýracaktýr. Ýri taneli ve aþýndýrma özelliði olan deterjanlarý kullanmayýnýz! Gövdenin Temizlenmesi Ütünün gövdesi kirlilik derecesine göre kuru veya ýslak silinebilir. Burada da aþýndýrýcý temizlik maddeleri kullanmayýnýz! Su Haznesinin Temizlenmesi Suyun sert olmasý nedeniyle su haznesinde kireç artýklarý birikebilir ve bu yüzden buhar çýkýþý azalabilir. Bu artýklarý atmak için su haznesini musluk suyu ile yýkayýnýz. ^ Fiþi prizden çekiniz.,su haznesini ancak cihaz soðuduktan sonra temizleyiniz! Kullanýlan suyun sertlik derecesine göre hazneyi 3 ile 10 doldurma arasý musluk suyu ile temizleyiniz. Yapýþýp kalan kireç artýklarý piyasada satýlan kireç sökücüler ile yok edilebilir. Bu maddeleri kullanýrken üreticilerinin doz, etkileme süresi ve kullaným önerilerini dikkate alýnýz. ^ Su haznesini yarýsýna kadar (0,4 lt.) doldurunuz ve kapaðýný kapatýnýz. ^ Ütüyü birkaç defa tekerlekleri üzerinde ileri geri sürünüz. ^ Daha sonra çamaþýrlara zarar vermemek için 2 defa musluk suyu ile iyice çalkalayýnýz. Su haznesinin doldurulmasý ve boþaltýlmasý ile ilgili bilgileri "Buhar Sistemi" bölümünde bulabilirsiniz. 30

31 Bakým Ütü Bezi Ütü bezi % 100 pamukludur ve ütü silindirindeki nemi en yüksek derecede çekebilmesi açýsýndan çift kat kaplanmýþtýr. Ütü bezi yýkandýktan sonra en fazla %6 çekebilir ve kuruduktan sonra yine silindire geçirilebilir. Silindirdeki alt kaplama (pamuklu bez) sayesinde ütü bezinin kaymasý önlenir. Ütü bezi fabrika çýkýþýnda zaten yýkanmýþ olarak silindire takýldýðýndan, daha sonraki yýkanmalarýnda fazla çekmeyecektir. Ütü silindirinin çamaþýrý tam alamamasý veya ütü bezinin çok kirlenmesi durumunda bez piyasada satýlan bir deterjanla 60 C sýcak suda yýkanabilir. Ütü bezinin zamanla sararmasý normaldir. Fakat bez çok kirlenir ve yýpranýrsa yenisi ile deðiþtirilmesi gerekir. Ütü bezlerini yetkili Miele servislerinden alabilirsiniz. Ütü Bezinin Deðiþtirilmesi Ütü bezini ancak silindir kapaðý soðuk durumda iken deðiþtiriniz. ^ Ütü tablasýný kaldýrýnýz. ^ Silindirin saðýnda ve solunda bulunan düðümleri çözünüz. ^ Ütü bezini çýkarýnýz. 31

32 Bakým ^ Silindire takýlmýþ olan pamuklu bezi tamamen açýnýz ve aþaðý sarkýtýnýz. ^ Yeni ütü bezini kenarlarýndan tutunuz (bantlar dýþarýda, dikiþler içerde olacak) ve gererek yerleþtiriniz ve düzletiniz. ^ Bu bezi her iki tarafýndan tutunuz ve gererek çekiniz ve silindir kapaðýna koyunuz. Bezin baðlantý yeri þimdi yukarýdadýr! ^ Silindiri elinizle ek kýsmý aþaðý gelecek þekilde çeviriniz, ok iþaretine bakýnýz. 32

33 Bakým ^ Ütüyü çalýþtýrýnýz. Ütü makinesi açýlýdýðýnda silindir kapaðý hemen ýsýnmaya baþlar. Isý ayar düðmesini mutlaka I pozisyonuna getiriniz. ^ Silindirin saðýndaki ve solundaki bantlarý sýkýca çekiniz ve bezin altýna sokunuz. ^ Ütü tablasýný tekrar yerine oturtunuz. ^ Ütüyü açýnýz - silindir kapaðý kalkar. ^ Pedala basýnýz ve ütü bezini düzgün bir þekilde ütüleyiniz. Bu arada bantlarýn silindire sarýlmamasýna dikkat ediniz. Silindirin birkaç dönüþünden sonra ütü bezinin ucu silindir kapaðýnýn altýna geldiði zaman: ^ Pedala basýlarak ütü kapatýlýr. Ütü kapaðý kapalý kalýr ve bezi sýký tutar. 33

34 Arýzalarda Yardým Günlük kullanýmda ortaya çýkabilecek çoðu arýza ve hatalarý kendiniz giderebilirsiniz. Bu durumda servis çaðýrmadýðýnýz için zaman ve paradan tasarruf etmiþ olursunuz. Aþaðýdaki tablo size bir arýza veya hatanýn sebebinin ne olduðunu anlamanýza ve gidermenize yardýmý olacaktýr. Fakat þu noktayý da unutmayýnýz:,elektrikli cihazlarýn tamir iþleri sadece yetkili servisler tarafýndan yapýlabilir. Hatalý yapýlan tamir iþleri sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Problem Olasý Sebep Çözüm Ütü çalýþtýrýlamýyorsa? Ütüye cereyan Fiþ prize takýlmamýþ olabilir, gelmemektedir. evdeki sigorta kapalý olabilir. Çamaþýr rahat çekilemiyorsa? Çamaþýr rahat çekilemiyorsa? Katlanmalar oluþuyorsa? Ütü bezi aþýrý kirlenmiþse? Ütü silindirine baský yapýlamýyorsa? Buhar çýkmýyorsa? Ütüleme sýrasýnda Q "Buhar" gösterge ýþýðý sönüyorsa? Ütü bezi kirlenmiþ olabilir. Ütü silindirinde kalan kireç ve kola artýklarý buna sebep olabilir. Ütü silindiri kirlenmiþ olabilir (Kireç artýklarý). Artýklar Acil kilit açma devrede olabilir. Buhar sistemi için silindir sýcaklýðý yeterli olmayabilir. Ütü bezini 60 C ýsýda yýkayýnýz. Normal deterjan veya temizleme maddeleri ile temizleyiniz. Ütü silindirini normal deterjan veya temizleme maddeleri ile temizleyiniz. Ütü bezini 60 C ýsýda yýkayýnýz. Acil kilit açmayý aþaðý bastýrýnýz ("Elektrik kesintisi" böl.bak.). Isý seçme düðmesini ßßß pozisyonuna getiriniz ve gösterge ýþýðý yanýncaya kadar bekleyiniz. 34

35 Arýzalarda Yardým Problem Olasý Sebep Çözüm Buhar çýkmýyorsa? Ütüleme sýrasýnda Q "Buhar" gösterge ýþýðý sönüyor ve e a "Su haznesi boþ" kýrmýzý ýþýðý yanýyorsa? Buhar yerine kýsa aralýklarla su çýkýyorsa? Buhar deliðinden az miktarda su çýkýyorsa? Su haznesi boþ olabilir. Temiz musluk suyu kullanýlmamýþ olabilir. Suyun sertlik derecesine baðlý olarak kireçlenme olabilir. Su haznesini doldurunuz. Buhar haznesini boþaltýnýz, temizleyiniz ve yeniden musluk suyu doldurunuz ("Bakým " böl.bak.. Bu kireç artýklarý su haznesinin musluk suyu ile yýkanmasý sonucunda yok edilebilir "Bakým" böl.bak.. 35

36 Müþteri Hizmetleri Tamir Arýza durumunda lütfen aþaðýdaki Müþteri Hizmetleri telefonunu arayýnýz: T Müsteri hizmetleri sizden cihazýn tip ve seri numrasýný soracaktýr. Her iki bilgiyi de ütü tablasýnýn altýndaki tip etiketinde bulacaksýnýz. a Tip b Seri Numara c Gerilim/Frekans d Þebeke sigortasý (tesisatta) e Cihazýn çalýþmasý Devre þemasý ütü masasýnýn ön tarafýnda saðda, plastik kapaðýn arkasýnda bulunmaktadýr. 36

37 Teknik Bilgiler Yükseklik Geniþlik Derinlik Aðýrlýk max. Zemin yüklemesi Haznedeki su miktarý Baðlantý gerilimi Baðlantý deðeri Sigorta Verilen test iºaretleri 95,9 (katlanmýþ 105,2) cm 98,5 (katlanmýþ 50) cm 38,0 cm 39 kg 382 Newton 0,8 Litre Tip etiketine bkz. Tip etiketine bkz. Tip etiketine bkz. VDE, Telsiz koruma 37

38 38

39 39

40 Deðiþikli hakký saklýdýr./309 M.-Nr / 00

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı