TD > u 1 : = y FIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TD 10. 4 > u 1 : = y FIN"

Transkript

1 TD FIN 4 > u 1 : = y GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING NAVODILA ZA UPORABO KULLANIM KILAVUZU

2 Say n Bayanlar ve Baylar, nem gidericinizi sat n ald n z için sizi kutlar z! Yüksek kaliteli bir ürün ald n z ve cihaz n amaca uygun olarak kulland n z takdirde sizi y llarca sevindirecek. Nem gidericinizin ömrünü optimal bir flekilde uzamas n sa lamak için, lütfen önce bu kullan m k lavuzunu okuyunuz Üreticinin ad na size muhtemelen ortaya ç kabilen tüm malzeme ve üretim hatalar için 24 ayl k garanti veriyoruz. Size nem gidericinizle bol konfor dileriz. Selamlar m zla PVG International B.V. Müflteri servis departman 1 ÖNCE KULLAN M K LAVUZUNU OKUYUN. 2 fiüphe ETTI INIZ DURUMLARDA SAT C N ZA BAflVURUN. 104

3 ANA PARÇALAR Kullan m klavyesi Regülatör dü mesi / Higrostat Kuru hava ç k fl Ç kar labilen su haznesi Nemli hava girifli Hava filtresi Kapakl ç k fl (ø 13 mm) Fifl ve kablo Kulp 105

4 ÖNCEDEN BILMENIZ GEREKENLER Bu cihaz yerel olarak geçerli olan talimatlara, düzenlemelere ve normlara uygun olarak kurulmal. Cihaz sadece iç mekanlarda, kuru yerlerde kullanmaya uygundur. fiebeke voltaj n kontrol ediniz. Cihaz sadece topraklanm fl prizlerle ve flebeke voltaj 220 ile 240 Volt / 50 Hertz ile çal flt rmaya uygundur. GENEL Optimal bir sonuç almak için cihaz s t c n n veya baflka bir s kayna n n çok yak n na yerlefltirmeyin. Pencerelerin kapal olmas na dikkat edin, çünkü ancak o zaman en yüksek verim al n r. Nem giderici performans odadaki s derecesine ve havan n nemine ba l d r. Düflük s derecesinde daha az nem giderilmesi gerekmesi normaldir. Hava filtresinin temiz kalmas na dikkat ediniz. Böylece gereksiz enerji tüketimi engellenmifl olur ve optimal bir sonuç sa lan r. Fifl bir kez prizden ç kar ld nda cihaz kompresörün korunmas için otomatik gecikmeden dolay ancak üç dakika sonra çal flmaya bafllar. ÖNEMLI Cihaz daima topraklanm fl bir elektrik prizi ile ba lanmal. Elektrik ba lant s topraklanm fl de ilse kesinlikle cihaz ba lamay n. Cihaz ba land ktan sonra elektrik fifline kolayca ulafl labilmeli.bu kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyunuz ve talimatlara uyun. Ba lamadan önce kontrol edilmesi gerekenler: fiebeke voltaj ile tip levhas ndaki bilgiler birbirini tutmas n ; Elektrik prizinin ve elektrik ba lant lar n n bu cihaz için uygun olmalar n ; Cihaz n fiflinin elektrik prizine uygun olmas n ; Cihaz n daima sa lam ve düz bir zeminde durmas n. E er her fleyin do ru olup olmad konusunda emin de ilseniz, Elektrik tesisat n z bir uzman taraf ndan kontrol ettirin. Bu cihaz CE-Güvenlik normlar na göre üretildi. Ama yine de her elektrikli cihazda olmas gerekti i gibi dikkatli davranmal s n z. Hava giriflini ve hava ç k fl zgaras n kesinlikle kapatmay n. Cihaz yerinden oynatmadan önce su haznesini boflalt n. Cihaz kesinlikle kimyasallar ile temas ettirmeyin. Cihaz kesinlikle su ile temas ettirmeyin, üstüne su püskürtmeyin veya suya bat rmay n. Cihaz n aç k yerlerine herhangi nesneler sokmay n Cihaz veya baz k s mlar n temizlemeden veya yedek parça takmadan önce daima fifli prizden çekiniz. Cihaz hiçbir zaman uzatma kablosu ile ba lamay n. E er uygun topraklanm fl elektrik prizi mevcut de ilse, bunu lütfen onayl tesisatç n z taraf ndan döfletin. Güvenlik nedenlerinden dolay çocuklar n cihaz n çok yak nda bulunurken çok dikkatli olman z rica ederiz, bu tüm elektrik cihazlar için de geçerlidir. 106

5 Tamiratlar sadece onayl tesisatç veya sat c n z taraf ndan yapt r n. Cihaz n bak m talimatlar na uyun. Cihaz çal flmad zamanlarda daima fifli elektrik prizinden çekiniz. Hasarl elektrik kablosunu sadece sat c n z veya yetkili bir kifli / müflteri servis departman taraf ndan de ifltirtin. DIKKAT! E er elektrik kablosu veya elektrik prizi hasarl ise, kesinlikle cihaz kullanmay n. Elektrik kablosunu s k flt rmay n ve keskin kenarlarla temastan kaç n n. Güvenlik talimatlar n n uyulmamas ndan dolay, garantinin iptaline yol açabilir. KULLAN M KLAVYESININ ÜSTÜNDEKI KONOL LAMBALAR Lamba buzlanma koruma sisteminin aç k oldu unu göstermek için yanar. Cihazda fazla buzlanmay engellemek için bu gereklidir. Bu lamba su haznesi dolu oldu unda yanar. Cihaz o zaman kendini otomatik olarak kapat r. Bu lamba yand nda cihaz çal fl yordur. KULLAN M 1 Fifli prize sokmadan önce higrostat OFF pozisyonuna getirin. 2 Su haznesinin do ru yerlefltirildi inden emin olun. E er cihaz ilk kez kullan yorsan z ve -Lambas yan yorsa, su haznesini cihazdan ç kar n ve do ru pozisyona yerlefltirin. 3 Regülatör dü mesini arzu etti iniz duruma getirin. Higrostat aflamas z ayarlanabilinir. Higrostat NORMAL pozisyonuna getirdi inizde yaklafl k %50 lik relatif hava nemi elde edersiniz ve böylece hofl bir atmosfer yarat rs n z. Odadaki nem oran ayarlanan de erin üstünü ç kt nda cihaz nem gidermeye bafllar. ayarlanan de ere ulafl ld nda cihaz otomatik olarak kapan r. Odadaki nem oran tekrar yükseldi inde cihaz kendili inden tekrar çal flmaya bafllar. E er higrostat MAX. Pozisyonuna ayarlarsan z cihaz sürekli çal fl r vaziyette olur. 4 Cihaz kapatmak için regülatör dü mesini OFF pozisyonuna getirin. 107

6 SUYUN D flar AKMAS Su haznesi doldu unda -Lambas yanar ve nem giderici otomatik olarak kendinden kapan r. Hazneyi boflalt n ve tekrar do ru olarak yerlefltirin. Cihaz tekrar kendinden çal flmaya bafllar. stek üzerine cihazda daimi olan ayr ca bir su ç k fl monte edilebilinir. Bunun için afla daki flekilde hareket ediniz: 1 Arka taraftaki kapa ç kar n. 2 Lastik t pay ç k fltan ç kar n. 3 Akma hortumunu ba lay n ve hortumun ucunun hortumun ba lant yerinden daha afla da olmas n sa lay n. E er ucu daha afla da olmazsa su d flar ya akamaz ve olas bir su hasar ortaya ç kabilir. 4 Ç k fl hortumunun uncunu zemindeki bir ak nt deli ine sokun. E er daimi su ç k fl na art k kullanmak istemiyorsan z, lütfen ç k fl hortumunu cihazdan ay r n. Lastik t pay yine ç k fl yerine yerlefltirin ve kapakla kapat n. Su haznesinin do ru yerlefltirilmesinden emin olun. TEMIZLIK Temizli e bafllamadan önce nem gidericisini kapat n. Ondan sonra fifli prizden ç kar n. KABIN Cihaz n kabinini kuru ve yumuflak bir bezle temizleyin. E er cihaz çok kirlendiyse hafif bir temizlik maddesi kullanabilirsiniz. Ondan sonra nemli bir bezle silin. Hiçbir zaman cihaza su tutmay n. HAVA FILESI Filtre düzenli kullan mda toplanan tozlardan dolay t kanabildi i için her iki haftada bir temizlenmeli. Bunun için afla daki gibi hareket ediniz: 1 Su haznesini cihazdan ç kar n. Cihaz hafifçe arkaya do ru devirin ve filtreyi ç kar n. 2 Filtreyi elektrik süpürgesiyle veya suyla temizleyin. Filtreyi kurulay n ve tekrar yerlefltirin. Filtrenin iyi flekilde kurulanm fl olmas n sa lay n. Su haznesini tekrar yerlefltirin. Cihaz hiçbir zaman su filtresiz kullanmay n. 108

7 DEPOLAMA Cihaz uzun süre kullanmayacaksan z lütfen afla daki flekilde hareket ediniz: 1 Fifli prizden çekin ve su haznesini boflalt n. Hazneyi ve cihaz b rak n kurusunlar. 2 Hava filtresini temizleyin. 3 Cihaz toz olmayan bir odada muhafaza edin. En iyisi bir plastik torbayla örtün. 109

8 AR ZA ARAMA IÇIN TABLO Teknik servisi yard m için ça rmadan önce afla dakileri kontrol etmenizi rica ederiz. Problem Nedeni Sorun giderme Alet çalışmıyor Fiş prize takılı değil Higrostat çok alçak ayarlı Su kabı çok dolu Fişi prize takınız Higrostatı istediğiniz pozisyona getiriniz Su kabını boşaltınız Alet nem gidermiyor Doğru kabı doğru yerleştirilmemiş Hava filtresi kirlenmiş Aletin bulunduğu odanın ısısı veya oransal hava nemi çok düşük. Su kabını doğru yerleştiriniz Hava filtresini temizleyiniz Bu durumlarda aletin nem girdermemesi normaldir. Alet çalışıyor, fakat oransal hava nemini yeterince gidermiyor. Oda çok büyük Çok fazla nem kaynakları var. Çok fazla havalandırılıyor Daha büyük kapasiteli bir nem giderci kurmanız tavsiye edilir. Daha büyük kapasiteli bir nem giderci kurmanız tavsiye edilir. Havalandırmaya set çekiniz (örneğin kapıları ve camları kapatınız) 110

9 GARANTI flartlar Nem gidericinize sat n alma tarihinden itibaren 2 y l garanti al yorsunuz. Bu zaman süresi içinde tüm malzeme ve üretim hatalar ücretsiz giderilir. Bunun için afla daki kurallar geçerlidir: Tüm ileri giden tazminat haklar, devam hasarlar dahil olmak üzere, kabul edilmiyor. Garanti süresi içinde bir tamirat veya yedek parça monte edilmesi garanti süresini uzatm yor. E er cihazda de ifliklik yap l rsa, orijinal olmayan yedek parçalar monte edilirse veya sat n alan kifli veya üçüncü bir flah s taraf ndan tamirat yap l rsa, garanti iptal oluyor. Normal afl nmaya maruz kalan parçalar garantiye dahil de ildir. Garanti sadece tarih bulunan ve de ifliklik yap lmayan orijinal faturan n ibraz ile geçerlidir. Garantinin amaca uygun olmayan davran fllar mevcut oldu unda veya ihmalden dolay geçerlili ini yitirir. Nem gidericisinin ve/veya parçalar n n nakliye masraflar ve nakliye riski daima sat n alan kifliye aittir. Gereksiz masraflar engellemek için, önce kullan m k lavuzunu dikkatlice okuman z tavsiye ederiz. E er bir problem o zaman da çözülemez ise lütfen sat c n za baflvurun. 111

10 TEKN K B LG LER Model TD 10 Enerji tüketimi kw 0,22 Gerilim V / Hz / Ph / 50 / 1 Akım gücü (nom.) A 1,6 1,0 Nem giderme kapasitesi * L / 24h 10 Kap içeriği L 1,1 Hava akımı (nom.) ** m 3 /h Kadar odalar için ** m Çevre ısısı C 5-32 Otomatik eritme Higrostat Kompresör tipi Evet Evet Döner Soğutucu madde tipi / ağırlık r / gr R134A / 160 Ölçüler (eni x derinlik x yükseklik) mm 205 x 280 x 440 Ağırlık (net) kg 11,5 Ağırlık (Brüt) kg 13,0 Ses seviyesi db(a) 40 Koruyucu sınıf IP IP 20 Sigorta 250V, T6,3A * Nem giderme 32 C de ve % 80 göreceli nem oran nda ** Endeks de erlerdir Üretici önceden haber vermeden de ifliklikler yapma hakk n sakl tutuyor. 112

11 PERFORMANS GRAFI I Nominal performans [%] % RH % RH % RH T [ C] (ba lay c olmayan endeks de erler) Elektronik aletler ev çöpüne ait de ildir. Lütfen bunlar yerel yasalara göre bertaraf ediniz. Gerekti i takdirde ilgili makamlardan veya sat c n zdan bilgi al n z. Çevreyle ilgili bilgi: Bu donan m Kyoto Protokolü taraf ndan kapsanan florlu sera gazlar n içermektedir. Bu yüzden servis veya sökümünün profesyonel e itimli personel taraf ndan yap lmal d r. Bu donan m yukar daki tyabloda belirtilen miktarda R134a so utucusu içermektedir. R134a asla atmosfere at lmamal d r: R134a, (GWP) = 1300 Küresel Is nma Potansiyeli bulunan bir florlu sera gaz d r. 113

12 DISIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse KLEVE tel: fax: +49 (0) DANMARK Appliance A/S Blovstroed Teglvaerksvej 3 DK-3450 ALLEROED tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C ESPOO tel: fax: UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance Sweden AB Sjögatan HELSINGBORG tel: fax: TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Atatürk Cad. No 380 Ak Iflhani Kat Alsancak IZMIR - TURKEY tel: fax: PVG Traffic avg man_td10

SC1226 - SC1235 - SC1246

SC1226 - SC1235 - SC1246 SC1226 - SC1235 - SC1246 > u 1 : = y ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING NAVODILA ZA UPORABO KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 122 Say n Bay/Bayan, Zibro

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

R 17 KULLANMA KILAVUZU

R 17 KULLANMA KILAVUZU R 17 KULLANMA KILAVUZU Say n Bay/Bayanlar, Tafl nabilir s t c lar aras nda bir numara olan bu Zibro s t c y ald n z için tebrikler. Gelecek birçok y l boyunca hizmetinizde olacak birinci s n f kalite bir

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM SHAPE ECO SHAPE ECO SLIM serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve ayr lmaz bir parças d r. Baflka

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL VESTEL AMWX- 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KAL- MAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan,

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM 50-65 - SHAPE ECO 50-65 - - 100 SHAPE ECO SLIM 50-65 serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I

Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I Halı Yıkama Makinesi Kullanma Kılavuzu BKS 9370 I Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için)

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) Güvenlik önlemleri Girifl AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) çindekiler Bafllang ç bilgileri Ba lant Kullan m K lavuzu TOSVERT VF-nC3 < Basitlefltirilmifl k lavuz> 1-fazl 120V s n f 0.1

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı