İZMİR TRAMVAY PROJELERİNİN SON DÖRT YILDA GELDİĞİ NOKTA. Ilgaz Candemir İnşaat Yüksek Mühendisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR TRAMVAY PROJELERİNİN SON DÖRT YILDA GELDİĞİ NOKTA. Ilgaz Candemir İnşaat Yüksek Mühendisi ilgazcandemir@hotmail.com"

Transkript

1 633 İZMİR TRAMVAY PROJELERİNİN SON DÖRT YILDA GELDİĞİ NOKTA Ilgaz Candemir İnşaat Yüksek Mühendisi H zla göç almaya devam eden İzmir de gün geçtikçe karmaş k hal alan kent içi trafiğine nefes ald rmak için 50 y l önce günlük yaşamdan söküp att ğ m z tramvay sistemini tekrar ulaş m sisteminde ele almay kente ve kentliye olan bir sorumluluk görerek 2008 y l sonunda 1. Kent Sempozyumunda ( ) gündeme getirmiştik. Bunun sonuçlar n da sempozyumdan hemen sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi nin seçim öncesi bast rd ğ el broşürlerinde ve daha sonra da İzmir Ulaş m Plan nda ( ) yer ald ğ n görerek yak n süreçte en az ndan bir hatt n hayata geçirileceği izlenimi edinmiştik. Çok zor geçen beş sene sonunda İzmir de Tramvay projeleri yap labilirliğine dair daha elle tutulur olarak belirginleşti. Bu bildiride 2009 dan 2013 sonu itibariyle bugüne gelinen süreçte İzmir tramvay projelerinin geldiği nokta ve Üçkuyular-Halkap nar tramvay n n genel durumu ele al nacakt r. İzmir Kent içi Ulaş m nda 2008 parametrelerinin 2013 e gelindiğinde bir hayli değiştiğini görüyoruz. TCDD-İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kent içi ulaş m parametrelerini temelden değiştiren İzban iyileştirilmiş banliyö sistemi ile Kuzey-Güney aks nda ulaş m kolayl ğ büyük ölçüde sağlan rken bunun yan nda doğu-bat aks nda hala devam eden metro inşaat gölgesinde tramvaylar tekrar gündeme taş mak bir hayli zor olacakt r. Yine de İzmir ve Tüm Türkiye yi ilgilendiren Expo konusu da tramvaylar için iyi bir altl k oluşturmakta ve tramvaylar n gündemde kalmas n sağlamaktad r. İzmir de gerçekleşse de gerçekleşmese de önümüzdeki 6 sene içinde Expo nun kent e dair sonuçlar ndan birisinin de tramvay hatt veya hatlar olacakt r. Hali haz rda seçilen ve etüdleri yap lan güzergâhlar n doğru ve gerçekçi tercihler olup olmad ğ da ilgili çevrelerde kentiçi ulaş m planlamas n n önemli bir başl ğ olarak kent gündeminde yerini korumaktad r. 1. Tramvay projelerinde aras nda neler oldu? Bundan 5 sene önceki bildirimizde özetlediğimiz İzmir de tramvay n k sa tarihçesinde; İzmir de ise tramvay kullan m n n 1884 y l nda başlad ğ ndan, Konak Göztepe, Konak Karş yaka ve Halkap nar ile Kordon aras işletilen atl tramvaylar olduğundan bu hatlar n uzunluklar n n 50 kilometreyi geçtiğinden bahsetmiş, 1914 y l ndan sonra da elektrikle çal şan tramvaylara 40 y l tahammül ettiğimizden söz etmiştik y l nda İzmir de asl nda 100. y l n kutlayacağ m z tramvaylar yerine; ancak bürokrasiden söz etmek mümkün olmaktad r. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanl ğ taraf ndan gerçekleştirilecek Üçkuyular Konak Alsancak Halkap nar ve Alaybey Mavişehir Tramvay Hatt İhaleleri ile ilgili son dört senede birçok yeni gelişmeler yaşand İzmir Ulaş m Ana plan na da giren tramvaylar için çetin bir süreç geçti. Sonunda en çok istek gören hatlar için onay ç kt.

2 634 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 K saca özetlemek gerekirse; İzmir Büyükşehir Belediye taraf ndan haz rlanarak, 2010 y l Eylül ay nda DLH Genel Müdürlüğü nün onay na sunduğu Üçkuyular - Halkap nar hatt için eski ad DLH yeni ad AYGM taraf ndan onay almas n n ard ndan, Koruma Kurulu'ndan da izin geldi. Kurul onay n n al nmas ndan sonra proje DPT'ye gönderildi. İzmir Tramvay Hatlar Projesi Projelerin d ş kredi ile gerçekleştirilebilmesi için Hazine Müsteşarl ğ onay al nd. Projelerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu, Kalk nma Bakanl ğ ile Ulaşt rma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanl ğ onaylar 2013 y l ikinci yar s nda tamamland. Hazine Müsteşarl ğ, projelerin Belediye taraf ndan kefaletsiz olarak d ş kredi ile gerçekleştirilmesine 04 Ekim 2013 tarihinde onay verdi. Sonuç olarak 4 y ld r süren uzun bürokratik süreç tamamland. Toplam yat r m tutar 591 milyon liray bulan tramvay hatt harcamalar n n yüzde 25'i projelerin yap m n gerçekleştirecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklar ndan, yüzde 75'i ise Hazine garantisiz d ş proje kredisiyle finanse edilecektir. Bundan sonra geriye iki aşama kal yor; d ş kredi ve ihaleye ç kmak İzmirli çal şkand r. Birincisi uygun faizli d ş kredi bulunmas konusu var. Bu konuda İzmir bir hayli tecrübeli çünkü en başta İzmir Metrosu birinci aşamas var, hazine garantisi olmadan al nan kredilere daha güncel örneklerde vermek mümkün; İzmir de çok yak nda yerini alacak vapurlar, trafik yönetim sistemi ve itfaiye acil müdahale projeleri ve Ar tma projeleri de var. Yabanc finans kuruluşlar ile uygun kredi için uzlaş ld ktan sonra kredi sözleşmesinin imzalan p ihale aşamas na geçilmesi gerekmektedir. İhale ilanlar da muhtemelen 2014 y l içinde olacakt r. Türkiye 10. Kalk nma Plan nda da ad geçen İzmir Tramvaylar, y llar aras nda tamamlanacak ulaşt rma yat r mlar aras ndad r. 2. Öncelik Hangi hatlar da olacak? Onay al nan ve yaklaş k toplam bedelleri 600 milyon lira olan Üçkuyular-Konak-Alsancak- Halkap nar tramvay (ÜKAH tramvay hatt ) ve Alaybey-Bostanl -Mavişehir tramvay (ABM tramvay hatt ) güzergâh ve genel bilgileri aşağ daki gibi şekillendi.

3 635 Tablo.1. Onay al nan ve ihaleye ç k lmas beklenen tramvay hatlar Üçkuyular-Konak-Alsancak- Halkap nar (ÜKAH tramvay hatt ) Planlanan Üçkuyular Metro İstasyonu'ndan Güzergâh başlayarak Mustafa Kemal Sahil Bulvar 'n n kara taraf ndan Cumhuriyet Meydan 'ndaki Atatürk Heykeli'ne kadar uzanan hat, Swissotel Büyük Efes Otel'in arkas ndaki Şehit Nevres Bulvar 'ndan Montrö Meydan ve Şair Eşref Bulvar 'ndaki orta refüjden geçerek Alsancak Gar meydan na ve TMO silolar önüne ve oradan da Şehitler Caddesi'ni takiben Halkap nar Metro İstasyonunda sona erecek. Uzunluk 13 Kilometre 10 kilometre İstasyon adedi 19 adet 16 istasyon 2 istasyon aras ortalama 684 metre 625 metre mesafe Alaybey-Bostanl -Mavişehir (ABM tramvay hatt ) Alaybey'den başlay p sahil taraf ndan Yal Caddesini izleyerek Bostanl İskelesi'ne, oradan da İsmail Sivri Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, Şehit Cengiz Topel Caddesi, Selçuk Yaşar Sokak ve Cahar Dudayev Bulvar 'n takip ederek İZBAN Çiğli Depo tesisleri yan nda Mavişehir Banliyö İstasyonunda sona erecek. Yaklaş k Maliyet 332 Milyon TL 259 Milyon TL Araç 21 adet 17 araç İstasyon Üçkuyular, Üçkuyular İskele, Güzelyal, Göztepe, Vali Konağ, Köprü, Mithatpaşa Lisesi, Yal, Karataş, Bahribaba, Konak İskele, EBSO, Cumhuriyet Meydan, Fuar, Alsancak Cami, Alsancak Gar, Demir, Eğitim Sitesi, Halkap nar. 3. ÜKAH tramvay hatt n n yap m ndaki baz dikkat çekici teknik detaylar Bu makalenin üçüncü bölümünde ikinci bölümde aç klanan ÜKAH tramvay hatt na kamuoyunda oluşan sorulara cevap aranacakt r. Genel güzergâh belli Üçkuyular-Halkap nar tramvay hatt ; F. Altay dan başlay p Mustafa Kemal Sahil Bulvar ndan Konak; sonras nda Pier önünden Şehit Fethi ve Şehit Nevres bulvarlar üzerinden Montrö meydan na buradan da Alsancak Gar önünden Şehitler Caddesini takip ederek Halkap nar a ulaşacakt r. İMO İzmir Şube olarak bizde; mevcut şu andaki plan kamuoyunda oluşan sorularla birlikte tart şarak değerlendirmemize ald k.

4 636 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Üçkuyular Halkap nar tramvay için en ç k sorulan sorular: 1. Otoparklar 2. Yeşil dokunun yokedilmesi, yetişkin ağaçlar n kesimi 3. İzmir e mal olmuş baz meydanlar n ortadan kalkmas 4. İmalatlar s ras ndaki ve sonras ndaki trafik s k ş kl ğ 5. Halkap nar aktar m bölgesi 3.1. Sahil şeridinde ve bir tak m caddelerdeki baz İzelman otoparklar n n kald r lmas Üçkuyular-Halkap nar tramvay n n gündeme gelmesi ile İzmir deki otoparklar n yetersizliği yine gündeme gelebilir. Projenin geçtiği Mustafa Kemal Sahil Bulvar band nda yaklaş k 300 apartman n önünde bulunan yaklaş k 1750 aboneli İzelman park yeri bulunmaktad r. Bu bölgedeki park yerlerine talebin çok fazla olduğu bilinmektedir. Mevcut durumda bu bölgedeki park alanlar yetmediğinden özellikle akşamlar Karataş Lisesinden Adnan Saygun Sanat Merkezine kadar Mithatpaşa Caddesi sağl sollu bir park alan na dönüşmektedir. Bu bahsedilen yol uzunluğu yaklaş k 4,3 km dir. Akşamlar yaklaş k araç bu caddede park halindedir. Sahildeki ilk iki-üç s ra apartmanlarda yaşayanlar n da lastik tekerli binek araçlar düşünüldüğünde bölgeye şimdiki trafik şartlar nda homojen şekilde belli aral kla dört bin araçl k çok katl veya yeralt otoparklar na ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Ama otopark sorununu tramvay imalat önünde engel olarak görmek doğru bir yaklaş m değildir. Tramvay n sahil band nda hâkim olacağ yar bölünmüş ya da bağ ms z şerit genişliği minimum 8 metredir. Mevcut projede; Tramvay n Sahil taraf ndaki apartmanlar n önündeki aboneli otoparklar n izinden mümkün mertebe kaç n larak çözüm üretildiği bilinmektedir. Yine duraklar n imalat nda da farkl teknolojiler kullan larak minimum arazi kullan m sağlanacağ belirtilmektedir. Bunlarla beraber Sahil yolu ile Mithatpaşa Caddesi aras ndaki geçiş yollar n n da bu proje ile tekrar düzenlenmesi gereklidir. Buna paralel eğer tramvay Mithatpaşa caddesinde (1950 lerdeki eski hatt ndan) giderse de gerek Mithatpaşa Cd. trafiği tramvaylar neticesinde durma noktas na gelebilir bunun d ş nda da Mithatpaşa Caddesine parkeden araçlar için otopark sorunu yaşanacakt r. Ayr ca Mithatpaşa Caddesinde apartmanlar n baz lar n n kendi arsa alanlar yol üzerinde olabilir. Bu durum Mithatpaşa caddesinden geçebilecek tramvay hatt n etkileyen bir başka faktör olmaktad r. Göztepe Tansaş ta bulunan 191 araçl k katl otopark ihtiyaca cevap veremeyecektir. Bu durumda 4,5 km lik sahil band içinde yeterli miktarda yeni otoparklar yapmak gerekmektedir y lar na gelindiğinde araç sahipliliğinin artacağ düşünülecek olunursa bu bölgede zaten otopark ihtiyac n n çözüme ulaşt r lmas gerekmektedir. Bu sebeple noktasal Yeralt otoparklar n n kapasitesinin Mustafa Kemal Paşa Caddesinde homojen olarak art r lmas na önem verilmelidir. Mustafa Kemal Sahil bulvar nda baz park alanlar bulunmaktad r. Gerçek cazibe bölgesinin K y şeridindeki bant olduğu düşünülürse tramvay n güzergâh için zorunlu olarak kald r lan otopark alanlar n n bu bahsedilen park

5 637 alanlar na yapmak mümkündür. Bu otoparklar içinde yol kenar na hangi otoparkta ne kadar yer kald ğ na dair yönlendirmeler de mutlaka yol boyunca yap lmal d r Güzergâh üzerinde bulunan baz yetişkin ağaçlar n kesimi Güzergâh incelendiğinde; kamuoyunda konuşulan hatt n geçtiği yerlerde baz yeşil alanlar n ortadan kalkt ğ bilgisinin teyidi için yerine hat boyunca bak ld ğ nda; tramvay hatt ile kesişen fazlaca ağaç veya ağaç kümesine rastlanmam şt r. Yani, güzergâh düşünülürken yeşil alanlar azami korumaya gayret edilmiştir. Şekil 1. Tramvay n Mustafa Kemal Sahil Bulvar ndan Varyant Viyadüğü alt ndaki otopark bölgesine geçişi ve İskele önünden geçeceği yeşil alan ve Konak Pier e bağlant s (2012) Güzergâh n mutlaka Kordon boyundan da geçirilebileceği düşünülmüştür fakat Kordon boyu sadece akşamlar yolcunun daha s k uğrayabileceği bir rota olduğu ve esas yolcu yükü Alsancak Şair Eşref Bulvar merkezlidir. Eğer Tramvay Kordon dan geçerse böylelikle İzmir de FUAR alan na da temas etmemiş burada 12 ay boyunca devam eden sektörel fuarlara (2012 de düzenlen 29 fuar ve 1 milyon 700 bin ziyaretçi) gelen on binlerce kişiye hitap etmekten uzak kalacağ da taraf m zca değerlendirilmektedir. Tramvay n Şair Eşref bulvar ndan geçmesi optimum en doğru güzergâh olacağ kan s nday z İzmir e mal olmuş baz meydanlar n ortadan kalkmas Üçkuyular-Halkap nar tramvay imalatlar sonunda;

6 638 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım Konak Vapur İskelesi Önü 3.2. Cumhuriyet Meydan (Heykel) 3.3. Montrö Meydan 3.4. Lozan Meydan 3.5. Vahap Özaltay Meydanlar ndan tramvay geçecektir. Tramvaylar n hatlar meydanlar ortadan kald rmaz. Aksine meydan toplumun kullanmas ad na daha güçlü bir vurgu verir. Dünyan n her yerinde tramvay geçen yüzlerce meydan vard r. Şekil 2 deki gibi baz meydanlardan sadece bir çift hat değil birbirini kesen iki çift hatta bulunmaktad r.. Şekil 2: Amsterdam da 16 tramvay hatt vard r. Uzunluklar 6 ile 14 km aras nda değişir. Kent Merkezinde bin nüfus, metropol s n rlar nda ise kişinin yaşad ğ Amsterdam da yoğun hatlardan birisinin (Central Station Amstelveen) günlük taş d ğ yolcu say s 45 bin kişidir. Bu gözle bak ld ğ nda Montrö, Lozan Meydanlar n n anlamlar n n daha da güçleneceği düşünülmektedir.

7 639 Şekil 4. Haritadaki iz; tramvay hatt n n Pier-Birinci Kordon-Şehit Fethi Bey Caddesi- Cumhuriyet Meydan -Şehit Nevres Bulvar -Montrö Meydan -Lozan Meydan -Şair Eşref Bulvar -Vahap Özaltay Meydan -Gar bölgesindeki geçeceği güzergâh göstermektedir.(2012) Bu proje sayesinde tramvay n en çok değer katacağ alanlar n baş nda Konak Meydan gelmektedir. Tramvay Mustafa Kemal Sahil Bulvar ndan Konak meydan na gelecek ve muhtemelen İskele ile Metro İstasyonu aras nda uygun bir yere konuşlanacakt r. Böylelikle hem Deniz ulaş m ndan gelen hem de Metrodan inen yolcular için Üçkuyular-Alsancak aks na en h zl ve en k sa geçişle bütünleşik ulaşt rma sağlanm ş olacakt r Tramvay İmalatlar s ras ndaki trafik s k ş kl ğ Tramvay imalat s ras nda trafiğin etkileneceği akslar hâlihaz rda bilinmektedir. Özellikle Konak ile Alsancak aras ndaki zaten pik saatlerde çok s k ş k olan yollar n kapat lmas ile İzmir Kent Merkezine giriş ve ç k ş n imkâns z bir hal alacağ bir gerçektir. İmalatlar n önceden her detay ile projelendirilmiş olmas ve en h zl yöntem seçimiyle giderek uzayan bölümler halinde yap lmas gerekmektedir. Yani her bölgede ayn anda trafiğe kapatma yerine yap-bitir-trafiğe aç; bir sonraki yeni bölgede çal ş yaklaş m etkilenen yol koridorlar nda daha az s k şan bir trafik ortam sağlayacakt r. Bunun d ş nda hatlar en k sa sürede kullan ma alacak en h zl imalat teknolojisi ve yönetimi uygulayacak deneyimli yüklenici/ler tramvayda önemli seçim kriterlerinden biri olmal d r.

8 640 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Aksi takdirde yine en çok ve olumsuz etkilenen bu kentin gerçek sahibi olan vatandaş olacakt r. Şekil 3. İzmir de tramvay inşaatlar başlad ğ nda oluşacak manzara; Edinburg 2013 İskoçya. Seçilen bu güzergâh için en kritik yerler aşağ da özetlenmiştir; 1) Gazi Bulvar -Şehit Fethi Bey dönüşü (kurbu) imalat 2) Pier Üstgeçit-Birinci Kordon Geçişi 3) Şehit Nevres Bulvar -Montrö meydan na dönüş 4) Montrö Meydan ile Lozan Meydan n n trafiğe kapat lmas 5) Şair Eşref Bulvar n n trafiğe kapat lmas Özellikle Konak-Alsancak, Alsancak-Gar; Gar-Halkap nar aras nda birbirini izleyen fazlar halinde yolda tramvay imalatlar gerçekleştirileceğini; böylelikle de trafiğin daha az etkileneceği düşünüyoruz. Şehit Fethi Bey; Şehit Nevres bulvar ndaki baz işyerleri, otel ve eğlence mekânlar içinde İBB gerektiği zaman Avrupa da da yap lan kamuoyunu önceden bilgilendirmeyi mutlaka yapmal d r. Alsancak Gar içinde birkaç yorum yapmak gerekli olabilir. Bu bölgedeki Kilise-Tekel aras ndaki karayolunun dar olmas ndan kaynakl şişe boynu misali karayolu trafiği halen s k nt l d r. Ak c bir trafik için tramvay Kilise bölgesinden Vahap Özaltay Meydan bölgesine kadar aç-kapa ile aşağ al nmas değerlendirilmelidir. Bunlar n d ş nda da; Tramvaylar n lastik tekerli araçlarla yaşayabileceği kazalar ya da lastik tekerli araçlar n katener-cer direklerine çarpmas tramvay n doğas nda olan diğer trafik ile etkileşim konular ndand r.

9 Halkap nar aktarma bölgesi Tramvay deposunun yeri; Halkap nar daki Eshot bak m ve park yeri olarak düşünülmektedir. Böylelikle İzmir Metro depodaki birçok araç bak m hizmetinden yararlanmas sağlanabilecektir. Bir başka önemli husus da bu konunun bir kere daha incelenmesini değerli k lmaktad r. İzmir Metrosu her geçen gün taş nan yolcu say s ile büyümektedir! 2000 li y llarda 45 araçla başlayan yolculuk, 2012 y l içinde ulaşt ğ 77 araç bulundururken İzban n n da etkisi ve yeni Hatay, Üçkuyular istasyonlar n n da aç lacak olmas nedeniyle artan talebe cevap vermesi için yeni araçlar sipariş etmesi gerekecektir y llar içinde İzmir Metrosu mevcut filosu kadar daha araç al m yaparsa bu durumda mevcut depo bak m ve geceleme sahas nda tekrar art şa gitmek gerekmektedir. Doğal olarak en yak n yer hemen İzmir Metro depo sahas yan ndaki Eshot bak m ve park sahas d r. Bu sahadan Metro geceleme hatlar na paralel rezerv bir geceleme hatt b rakman n (en az araçl k) uygun olabileceğinin tekrar değerlendirileceğini düşünüyoruz. Bu rezerv alan b rak lsa bile tramvay atölyesi için yeterli yer kalmaktad r. İlerideki y llarda yap lacak Otogar Metro hatt ve H zl trende düşünülecek olursa HALKAPINAR bölgesinde bütünleşik genel bir çözüm ihtiyac bulunmaktad r. 4. İzmir de yap lacak tramvaylar n Kent e kazand racağ değerler İzmir de tramvaylar; daha önceki yaz lar m zda da belirttiğimiz üzere Kent e şüphesiz çok ciddi ek değerler katacakt r. En önemli özelliği ana toplu ulaş m arac olan Metronun beslenmesi olacakt r. Tramvay sistemi; Metronun gidemediği bölgelerden yolcunun daha kapasiteli ve daha uzağa daha h zl giden Metro ile taş nmas nda en önemli araç olacakt r. 1. İzmir Metrosunu ve İzban besleyecek; 2. Otobüs yükünü azaltacak; 3. Kent içinde Bisiklet kullan m n art racak! Tramvay kadar önemli!!! 4. Karbondioksit emisyonunu azaltacak, 5. Çevresel etki (Kent içi gürültünün azlanmas )sağlayacak; 6. Sosyal olarak kente ayr bir renk katacak, nostalji verecek, 7. Turizm ve tan t m aç s ndan İzmir i Avrupa ve Dünya da yaşanabilir şehirler listesinde daha yukar ya taş yacak potansiyele sahiptir. Kent dokusunu daha güçlü k lacak olan tramvaylar n güneşli yüzünün de an msat lmas nda fayda vard r.

10 642 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım Metro ağ n n geliştirilmesi de devam etmelidir. Metro nun geleceği Tramvay projelerinin ç k ş noktas olacakt r. Expo nun seçiminde bir etkende kent içindeki Metro karakterindeki sistemlerinin yoğunluğu ve entegrasyonlar d r. Ayn konu Olimpiyatlarda veya olimpiyatlar gibi büyük spor organizasyonlar içinde geçerlidir. İzmir de Metronun mutlaka ; i. Narl dere ye ulaşmas ; (F. Altay dan sonra en az 6-7 km daha uzamas ) ve ondan sonra tramvay n devam etmesi. ii. Ege Üniversitesi Hastanesinden Otogara ulaşmas (~5 km) ; iii. Evka 3-Bornova Merkez hatt n n tamamlanmas (~1 km); iv. H zl Tren güzergâh na göre gerekli uzatmalar n projelendirilmesi veya projelerin revizyonuna da ihtiyaç duyulmaktad r. Sonuç: Kentin tümünü ilgilendiren tramvay ve benzeri projelerde başta meslek odalar olmak üzere sivil toplum örgütlerinin de katk ve görüşlerinin al nmas demokratik yönetim anlay ş n n gereğidir. Yine bu süreçlerde kamuoyunu düzenli bilgilendirilmelidir. Şüphesiz Doğru Planlama n nda kent yönetiminde olmazsa olmaz derecede önemlidir. İBB nin mevcut tramvay güzergâh n n çok dikkatlice seçilmiş olduğu gözlemlenmektedir. Neredeyse hiç kamulaşt rma gerektirmeyen, yolcuyu maksimum çeken, karayolu trafiğini kesişmelerinde etkileşimi en az indirgemesi mümkün olabilecektir. Yap m s ras nda k smi imalata izin verebileceği, Ulaş m n entegrasyonunda önemli bir faktör olacağ ve İzmir e değer katacağ düşünülmektedir. Üçkuyular-Halkap nar tramvay hatt metro ve banliyöyü destekleyen, otobüs yükünü kent merkezinde azalt c etkisi olacak, İzmir in Kent içi yolculuk oranlar nda rayl sistem pay n art r c bir etkisi olacakt r. İzmir de tramvay sistemleri; Anadolu kentlerinin aksine rayl sistem ulaş m nda esas yükü çeken mod olamayacakt r. İzmirde; kent içi rayl sistemde üçüncü s rada yeralacak ve bir ağ olmaktan çok bağ ms z, kendi zonunda Metro ve banliyö sistemine yolcu taş yan k lcal (8-12 bin yolcu/saat) ama konforlu bir ulaş m modu olacakt r. Yap m s ras nda baz birtak m kamulaşt rma gereksinimleri için gerekli önlemlerin inşaat öncesinde al nacağ n düşünmekteyiz. Tramvay projesinde beklenen gecikmeler, ertelemeler, projenin yetersiz detayland r lmas ve araşt rma safhas eksiklikleri nedeniyle teknik sorunlarla karş laş lmas yaşanmadan doğru planlamalar ve teknolojiler kullan larak; işi deneyimlilerin yapmas ve denetlemesi neticesinde, çoğunluğun üzerinde uzlaşt ğ hatlar n iki sene içinde hayata geçirilmesidir.

11 643 Ayn Şekilde Karş yaka tramvay hatt n n da Kent e ayr bir değer ve Alaybey ile Mavişehir aras nda sadece ulaş m değil hayat da olumlu yönde değiştirici etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Metro yap m ndan daha h zl ve daha az maliyetli olacak Tramvaylar n en h zl şekilde Kent yaşam na bir an önce kazand racak mümkündür. Bir sonraki Kent Sempozyumunda İzmir deki Türkiye ye model olacak bisiklet yollar ağ m zdan söz etmek üzere Kaynaklar: Candemir,Ilgaz (2009) 1.Kent Sempozyumu ; (Izm r tramvay projeler n ortaya koyarak kent ulaş m n tekrar değerlendirmek)

KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017

KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017 KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017 T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi

Detaylı

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 305 İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr Yard.Doç.Dr. M. Y ld r m ORAL yildirim.oral@deu.edu.tr

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon,

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon, BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi ve İzmir Hafif Raylı Sistemi Projesi olmak üzere iki projenin

Detaylı

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com

İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ. Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com 701 İZMİR VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KIYI YAPILARINDAKİ GELİŞMELERİN ANALİZİ Dr. Ersel Zafer ORAL ersel.oral@margenproje.com GİRİŞ Ege Bölgesi doğal ve tarihi zenginliklerinin yan s ra tar mdan madenciliğe,

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri tamamlanmış İzmir Hafif Raylı Sistemi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Đzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü

Đzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü 1 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ĐZMĐR ULAŞIM ANA PLANI UĐZMĐR TRAMVAY HATLARI ÖN ETÜTLERĐ TASLAK RAPOR Đstanbul Eskişehir Aralık 2009 2 ĐÇERĐK 1. Giriş

Detaylı

ULAŞIM KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 3030 sayılı yasa çerçevesinde oluşturulan Altyapı Koordinasyon (AYKOME) ve Ulaşım Koordinasyon (UKOME) Merkezlerinin çalışmalarını koordine etmek üzere Büyükşehir Belediye

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri tamamlanmış İzmir Hafif Raylı Sistemi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yeni Türkiye yolunda, 2023 ulaşım hedeflerimizin yakalanmasında art arda dev adımlar atıyor, yolları bölüyor, dağları deliyor, gönülleri birleştiriyoruz. Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

Sönmez ALEV. 2. Uluslararası Demiryolu Endüstrisi ve Pazarı Konferansı 10 Eylül 2015, İstanbul. İZMİR METRO A.Ş. İZBAN A.Ş. salev@izmirmetro.com.

Sönmez ALEV. 2. Uluslararası Demiryolu Endüstrisi ve Pazarı Konferansı 10 Eylül 2015, İstanbul. İZMİR METRO A.Ş. İZBAN A.Ş. salev@izmirmetro.com. Sönmez ALEV İZMİR METRO A.Ş. İZBAN A.Ş. salev@izmirmetro.com.tr Başkan Vekili & Genel Müdür Y.K.Murahhas üye & Genel Müdür Yd sonmez.alev@izban.com.tr Mayıs 2000 İzmir Metrosu İşletmeye Başladı 11 Km &

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri ve İzmir Tramvay Sistemi Projesinin inşaat

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezinde Park Et ve Bin Uygulamasının Sürdürülebilir Ulaştırma Bağlamında Değerlendirilmesi

Eskişehir Kent Merkezinde Park Et ve Bin Uygulamasının Sürdürülebilir Ulaştırma Bağlamında Değerlendirilmesi Eskişehir Kent Merkezinde Park Et ve Bin Uygulamasının Sürdürülebilir Ulaştırma Bağlamında Değerlendirilmesi Polat Yalınız Dumlupınar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kütahya E-posta: polatyaliniz@gmail.com

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Doç.Dr. Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Doç.Dr. Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ulaşım Ana Planında Genel Yaklaşımlar Planlama ve Ulaşım Ulusal, bölgesel ve kentsel

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 393 İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ Alper KALAYCI Makina Mühendisleri Odas alper@alperkalayci.com Dr. Cenk SEVİM cenk.sevim@aerowind.com ÖZET Yenilenebilir enerji

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü BUTTİM Köprülü Kavşağı Buttim Kavşağı Avan ve Uygulama Projeleri İşi kapsamında proje çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece, mevcut kavşaktaki

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayıs Karar Özeti 01/10/2014 2014-80 2014-80: Belediye Meclisinin 01/10/2014 tarih 383 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen Zabıta Müdürlüğünün 30/09/2014

Detaylı

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara

İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K İL: Muğla İLÇE: Datça KÖY/MAH.: İskele MEVKİİ: Hisarmağara K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesinde, Aliağa dan Cumaovası na kadar mevcut 80 km uzunluğundaki TCDD ye ait demiryolu alt yapısı geliştirilerek, standardı yükseltilmiş

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

YENİKAPI TRANSFER MERKEZİ VE ARKEO-PARK PROJESİ ULAŞIM RAPORU

YENİKAPI TRANSFER MERKEZİ VE ARKEO-PARK PROJESİ ULAŞIM RAPORU YENİKAPI TRANSFER MERKEZİ VE ARKEO-PARK PROJESİ ULAŞIM RAPORU 1.Alan ın Erişilebilirliği ve Ulaşım PROF. DR. MUSTAFA ILICALI, MEHMET ÇAĞRI KIZILTAŞ Söz konusu alan; konumu, coğrafyası ve tarihinden gelen

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TEMMUZ 2012 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Say : 28370 GENELGE Başbakanl ktan: Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Plan GENELGE 2012/16

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

P1 Gebze-İzmit Hattı

P1 Gebze-İzmit Hattı Kocaeli 2020 Raylı Ulaşım Hattı Projeleri Hakkında Özet Bilgi Dr. Numan Akdoğan* *Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi P1 Gebze-İzmit Hattı Bu proje

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Merkez Adres: Valimithat Bey Mah. Cemaller Sok.No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN Tel: (0432) 217 70 61 Fax:(0432)

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI 1

SAĞLIK YATIRIMLARI 1 SAĞLIK YATIRIMLARI 1 Yatırımın Adı Gazi Devlet Hastanesi Yenilenmesi (300 yatak) Son Durum Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam etmektedir. Tahmini Bitiş Tarihi 2018 Şehir Hastanesi (900 yatak) Ön

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesinde, Aliağa dan Cumaovası na kadar mevcut 80 km uzunluğundaki TCDD ye ait demiryolu alt yapısı geliştirilerek, standardı yükseltilmiş

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIM. İbrahim AYKOL Harita Mühendisi iaykol@gmail.com

KENTİÇİ ULAŞIM. İbrahim AYKOL Harita Mühendisi iaykol@gmail.com 297 KENTİÇİ ULAŞIM İbrahim AYKOL Harita Mühendisi iaykol@gmail.com GİRİŞ Bu çal şman n amac günümüz kentlerinde yaşanan trafik t kan kl ğ ve ulaş m sorunlar n tespit ve analiz ederek çözüm önerileri sunmakt

Detaylı

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ UPİ 2030 UPİ İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme Sunum İçeriği A Çalışmanın Amacı ve Kapsamı I Ulaşım Planı İzmir (UPİ) B A Çalışmanın Süreci ve Takvimi Metodoloji II

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/64) : Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 358 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 31/08/2012-623 ve 13/09/2012 tarih ve 667 sayılı yazıları ile; Çakırköyü

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :25. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi nde bayram hazırlığı tamam Karabağlar Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 519 KENTİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ (ALTYAPI) M. Levent SINMAZ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi lsinmaz@hotmail.com GİRİŞ Bugün ülkemizde kentleşme olgusunun gelişimi

Detaylı

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010

VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 VEZNE PROGRAMINDA POSTA ÜCRETİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER (Vezne Sürüm: 4.3.0.5) 02.09.2010 İÇİNDEKİLER 1. EK ÜCRETLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 2 a. Tarife ve Kademe Ayarları (F4) Ekranında Yapılan

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TRAMVAYI İNCELEME RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ ULAŞIM KOMİSYONU AĞUSTOS 2014 1 2 İÇERİK GİRİŞ... 5 1. İZMİR TRAMVAY PROJELERİ... 7 1.1.

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

İZMİR DE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ. TMMOB Çevre Mühendisleri Odas İzmir Şubesi cmoizmir@cmo.org.tr

İZMİR DE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ. TMMOB Çevre Mühendisleri Odas İzmir Şubesi cmoizmir@cmo.org.tr TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 565 İZMİR DE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odas İzmir Şubesi cmoizmir@cmo.org.tr GİRİŞ Dünyam zda Sanayileşmenin ve fosil yak t tüketimindeki

Detaylı

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bahçelievler de Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL (213.520 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI Kadir GURBETCİ 1 Abdullah DEMİR 2 Ömer ÇALIŞKAN 3 1 Genel Müdür, İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM ENTEGRASYON MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI SORU VE CEVAPLARI (Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.) YARIŞMAYA KATILIM

Detaylı

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI

KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI KAYNAĞIN UYGULAMA TEKNİK VE METOTLARI Bu bahse geçmeden önce, buraya kadar gördüklerimizin ışığı altında bir kaynağın tarifini yeni baştan ele alalım: bir kaynak, birleşmenin unsurları arasında malzemenin

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı