BİLİMSEL MAKALELER. Berrin ŞENTÜRK* Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL MAKALELER. Berrin ŞENTÜRK* Özet"

Transkript

1 Hayvan Refahı Berrin ŞENTÜRK* Özet Bu çalışmada hayvan refahı kavramı ve bu kavramın gelişimi süreci incelenmiş olup; Avrupa Birliği nde meydana gelen gelişmeler, hayvan refahının Ortak Tarım Politikası üzerindeki etkileri ve hayvan refahı konusunda Avrupa Birliği nin gelecek planları irdelenmiştir. Diğer yandan hayvan refahı kavramının Türkiye deki gelişim süreci değerlendirilerek, hayvan refahının ekonomik etkileri ve bu yönde alınması gereken önlemler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Giriş İnsanlar yaşadığı çevreyi tarih boyunca hayvanlarla paylaşmışlardır. Başlangıçta bu paylaşım zorunluluktan doğmuştur. İnsanların hayvanları gıda, giysi, güvenlik, haberleşme, taşıma aracı olarak görmeleri sürecinde hayvanlara davranışlarını inanç yanında ekonomik nedenler şekillendirirken, günümüz gelişen şartlarında bu davranışlar salt ekonomik çıkarları koruma amacından çıkmıştır. 19. yüzyılda davranışların niteliği değişmeye başlamış, hayvanların yaşam hakkı ve hayvan refahı kavramı şekillenmeye başlamıştır. Günümüzdeki anlamda hayvan korunması başta yaşam hakkı kavramı 1800 lü yıllarda ortaya çıkmıştır. İngiltere de 1822 yılında hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını sağlamak ve hayvanların daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği kurmuştur. Bu hareket daha sonra tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Benzeri örgütlenmelerin Türkiye deki ilk yansıması 20. yüzyılın hemen başındadır. Dünyada hayvanları koruma amaçlı kurulan dernekler Hollanda da bir araya gelerek Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu nu oluşturmuşlar ve 1931 yılında toplanan bu kuruluş 4 Ekim i Hayvanları Koruma Günü ilan etmiştir. Uluslararası platformda Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ise Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler tarafından Eylül 1977 tarihinde Londra da kabul edilmiştir. Kabul edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 15 Ekim 1978 tarihinde Paris teki UNESCO Merkezi nde ilan edilmiştir. Bu metin, 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek, 1990 yılında UNESCO Genel Direktörü ne sunulmuş ve aynı yıl halka açıklanmıştır (7). Hayvan refah kavramının gelişmiş ülkelerde hızlı bir ivme kazanması, elbette toplumların kültürel gelişimi ve gelir düzeyindeki artışlarla doğrudan ilişkilidir. Avrupa da 19. yüzyılda sosyal yapı gereği kurulan sivil toplum kuruluşlarının, yüzyıllardır süren faaliyetleriyle birlikte son yıllarda hayvansal ürünlerde kendi kendine yeterliliğin sağlanmış olması üretimi artırılması çabasının önüne hayvan refahı kavramının geçmesini kolaylaştırmıştır. Son yıllarda tüketici talebinin ekolojik hayvansal ürünlere kayması, hayvancılıkta yoğun üretim sistemlerinin oluşturduğu (başta sağlık olmak üzere, çevre ve hayvan hakları) sorunları gündeme taşırken bu sorunların çözümü ise yine hayvan refahı kavramı ve bu kavrama bağlı olarak geliştirilen hayvan refahı kriterleri ile doğrudan ilişkilidir. * Dr., Veteriner Hekim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. 46 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Cilt: 77 Sayı: 4 Yıl: 2006

2 Avrupa Birliği nde Hayvan Refahı Gelişimi Hayvan refahı konusuna ilişkin olarak AB nin ilk yasal dayanağını 1957 tarihli Roma Antlaşması oluşturmuştur. Topluluğu kuran bu antlaşma hükümleri düzenli aralıklarla gözden geçirilip değiştirilmiş; AB ne üye ülkeler tarafından 2 Ekim 1997 tarihinde imzalanan 1999 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşmasına hayvan refahına ilişkin yasal hükümler konulmuştur (10). Bu süreç içerisinde yayınlanan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi hayvan haklarını koruyacak, refahı sağlayacak ve sonraki düzenlemelere kaynak teşkil edecek geniş kabul gören ilk uluslararası belgedir. Avrupa Topluluğu üye ülkeleri adı geçen Beyannamedeki Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır. ilkesi gereğince ülkelerinde hayvanları koruma açısından önemli adımlar atmışlardır. Bundan başka, Avrupa Topluluğu üyesi olan devletler 13 Aralık 1968 tarihli Uluslararası Taşımada Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını ve 10 Mayıs 1979 tarihli Kesim Hayvanlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını ve 13 Kasım 1987 tarihli Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesini yapmışlardır (2) yılında imzalanan Amsterdam Antlaşması, hayvan refahına ilişkin yasal hükümleri barındıran bir protokol içermesi bakımından önemlidir. Ancak, antlaşma, AB nin doğrudan hayvan refahı ile ilgili müstakil ve ortak bir yasayı yürürlüğe koyması konusunda yetersiz kalmış; konu, birliğin tarım, iç pazar ve çevre politikalarına yönelik düzenlemelerinde dolaylı olarak ele alınmış; tüm üye ülkelerin bu düzenlemeleri oluşturma ve uygulama aşamalarında hayvan refahına gerekli özen ve dikkati göstermeleri zorunlu hale getirilmiştir. Antlaşma ile ayrıca, at yarışları, boğa güreşleri, tazı yarışları, tazı ile avlanma, sirk hayvanlarının refahı vb. konularda üye ülkelere ulusal düzenlemeler yapma hakkı tanınmıştır. Avrupa birliğinin hayvan refahı konusunda yürürlükteki mevzuatlarından bazıları; Deney hayvanları, hayvanların nakli esnasında korunması, buzağıların korunması, hayvanların kesimi ve öldürülmesi esnasında uyulması gereken kurallar, hayvanat bahçelerindeki vahşi hayvanların muhafazası, çiftlik hayvanları, domuz ve kanatlı korunması ile ilgili düzenlemelerdir (6). Hayvan Refahının Ortak Tarım Politikası Üzerindeki Etkileri Ortak Tarım Politikasında 1961 yılında hedef, Topluluğu temel ürünlerde kendine yeter bir düzeye yükseltmekken 1980 li yıllardan sonra başta süt ve süt ürünleri olmak üzere birçok üründe fazlalıklar ortaya çıkmış ve tarımsal destekler AB bütçesine daha fazla yük getirmeye başlamıştır. Bu yüzden AB de bu yıllardan sonra uygulanan politikalar OTP nın reformu şeklinde değerlendirilmeye başlamıştır. OTP de 1992 yılında ilk köklü ve kapsamlı reform gerçekleştirilmiş; sağlanan desteklerin çiftçinin mevcut gelir düzeyini sürdürmesine imkan sağlayacak şekilde doğrudan yardımlar şekline dönüştürülmesi sağlanmış olup, fiyat desteklemeleri uygulamalarından vazgeçilmeye başlanmıştır. Kırsal kalkınma teşvikleri ve geçiş dönemi düzenleme yardımları da bu kapsamda sağlanan diğer destekleme alternatifleri olarak öngörülmüştür. OTP nın günümüzdeki hedefleri sürdürülebilir tarım, gıda kalite ve güvencesi, hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve kırsal kalkınma başlıkları altında toplanmaktadır (11). AB Tarım Bakanları Konseyinin, 26 Haziran 2003 tarihinde yapılan toplantısında, Ortak Tarım Politikası nda köklü değişiklikler yapılması kararlaştırılmıştır. Alınan kararla birlikte, AB nin tarımsal Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Cilt: 77 Sayı: 4 Yıl:

3 desteklerinde büyük çiftliklere yapılan doğrudan destekler azaltılarak kırsal kalkınma politikası kapsamında çevre, kalite ya da hayvan refahı için yapılan desteklere daha fazla ödenek tahsis edilmesi hususu karara bağlanmıştır (5) Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Ara Dönem Reformu ya da Fischler Reformu II olarak adlandırılan reformda ise; Tek Ödeme Planı çerçevesinde doğrudan ödemelerden yararlananlar, kırsal arazinin korunması ve hayvan refahı koşulları gibi ölçütleri karşılamadıkları takdirde ödemenin azaltılması ile cezalandırılacakları ifade edilmektedir. Güçlendirilmiş kırsal kalkınma politikalarında gıda kalitesini artırmak, daha yüksek standartlara ulaşmak ve hayvan refahını geliştirmek üzere; 2005 yılından başlamak üzere kırsal kalkınma enstrümanlarında önemli bir genişleme sağlanması öngörülmüştür. Üye ülkeler, üreticilerine, çevre, kamu, hayvan ve bitki sağlığı, hayvan refahı ve meslek güvenliği ile ilgili konularda AB mevzuatında yer alan standartlara ulaşmaları için yardım etmek üzere, geçici ve aşamalı destek verebileceklerdir. Hayvan refahı önlemleri, ancak yasal standartların ötesindeki taahhütlere uygulanabilir. Yasal standartlar ise, üreticilerin kendi harcamaları ile karşılanmak zorundadır. Yalnızca yeni konulan bu çeşit standartlara ilişkin önlemler, çeşitli yardım uyarlamalarına konu olabilirler. Bununla birlikte, AB, İyi Hayvan Yetiştiriciliği uygulamalarının ötesine geçen ve çiftlik hayvanlarının refahını geliştiren taahhütlere en az beş yıl süreyle giren üreticileri destekleyecektir (5). Brüksel tarihli Avrupa Topluluğu Komisyonu nun kararında yıllarını içeren hayvanları koruma ve hayvan refahı üzerine hazırladıkları topluluk eylem planı dahilinde gelecekle ilgili bu alanda yapılması gerekenler şu şekilde tespit edilmiştir. Hayvanları koruma ve hayvan refahı ile ilgili olarak topluluk politikalarının daha net ve açık hale getirilmesi, Hayvan refahı standartlarını topluluk ve uluslararası arenada devam ettirmek ve daha iyi koşullar sağlamak, Geleceğin ihtiyaçlarını belirlerken kaynakların boşa gitmemesi için daha yüksek düzeyde işbirliği sağlanması, Hayvan refahı ile ilgili araştırmaları desteklemek ve araştırmaların gelecek eğilimlerinin tespit edilmesi Sosyo-ekonomik etki gibi yeni ölçümlerin bu araştırmalarda göz önüne alınmasıdır. Aynı komisyon bu konuda 5 ana başlıkta çalışma alanı belirlemiştir. Bunlar; 1- Hayvanları koruma ve hayvan refahı için var olan minimum standartların yenilenmesi, 2- Gelecekte yapılması planlanan hayvanları koruma ve hayvan refahı konusundaki araştırma ve uygulamalara yüksek öncelik verilmesi, 3- Hayvan refahı göstergelerinin standardize edilmesi, 4- Hayvanları koruma ve hayvan refahı üzerinde kamu kadar hayvancılıkla uğraşanların da konuya daha fazla dahil edilmesi, 5- Hayvan refahı konusunda daha iyi bir fikir birliğinin ve farkındalığın oluşturulmasıdır (8). 48 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Cilt: 77 Sayı: 4 Yıl: 2006

4 Türkiye de Hayvan Refahı Uygulamaları Dünyada özellikle Avrupa ülkelerinde hayvanların korunmasında ve refahı konusunda önemli atılımlar yapılırken, Türkiye de de özellikle son yıllarda bu konuda önemli gelişmeler izlenmektedir tarihli Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkındaki Kanun da hayvanda kitleler halinde ölümlere yol açan salgınlara karşı özel mücadele yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yasal düzenleme de ekonomik kaygı asıl amaç olsa da refah için en önemli unsur olan sağlıklı yaşam hakkının hedeflendiği bir düzenlemedir. Yine 1929 yılında çıkartılan Ağıllar Hakkındaki Kanun, koyun ve keçilerin kışın ağıllarda kışlatılmasını öngören, ağılların yapımına çeşitli yardım ve iyi ağıla ödülle vererek hayvanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ağıl yapımı teşvik edilmiştir yılında süt ve ürünlerinin üretimi ve satışı ve hayvanların yaşadıkları yerleri düzenleyen yönetmelik; süt üretimi ve nakli ile ilgili şartlar yanında; hayvanların doğrudan refahını etkileyen barınma ile ilgili olarak sıhhi ve teknik şartlar getirmekte olup; bunlar düzenlemelerin bazılarıdır. Son yıllarda Avrupa Birliği ndeki gelişmelere paralel olarak; uluslararası antlaşma ve yükümlülükler gereğince, Türkiye de hayvan refahı konusunda detaylı olarak çalışmalar yapılarak, gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanılmaya çalışıldığını ve hazırlananların ise uygulanmaya konduğunu görmekteyiz. Bu çalışmalar tarihli Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine taraf olunarak bu sözleşmenin tarihinde Strazburg da imzalanıp T.B.M.M. tarafından onaylanıp tarihinde Resmi Gazete de uygun bulunmasının yayımlanmasıyla ivme kazanmıştır (1,2). Hayvan refahını etkileyen kapsamlı düzenlemelerden ilki tarihinden itibaren Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca uygulamaya başlanan ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitim yerleriyle ilgili yönetmelik olup bu düzenleme ile satış yerlerinin, barınakların ve hayvan eğitim yerlerinin yapısı ve çalışma şekli düzenlenerek, hayvanların türlerine özgü sağlıklı ortamlarda bulundurulmaları ve ticaretlerinin yapılmasının sağlanılması amaçlanmıştır (9). Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nda tarihinde yapılan değişiklik Hayvan nakliyeciliği yapanların Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ndan yapılacak yönetmelik doğrultusunda izin verilen araçla nakil yapabilmeleri hükmü doğrudan hayvan refahına yönelik bir uygulamadır Sığırlarda Hormon Kullanımı hakkında yayımlanan tebliğ, refaha yönelik düzenlemedir. Yine Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu nda tarihinde yapılan değişiklikle hayvancılık işletmelerinin kuruluş ve ruhsatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın iznine bağlanmış bu konuda sonradan daha da geliştirilen ve tarihinde yayımlanan Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş ve Çalışmasına Yönelik Yönetmelik ile bu konuda düzenlemeler yapılmıştır. Bunlar ve benzeri düzenlemeler içerik olarak tamamen hayvan refahına yönelik düzenlemeler olmamakla birlikte, sağlık koşulları ile birlikte hayvan refahında çok önemli olan hayvanların barınma, taşınma ortamlarına yönelik standartları da içermektedir (1). Hayvan refahı konusunda bundan sonraki düzenleme tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nca uygulamaya konan Deney Hayvanlara yönelik düzenlemeler getiren yönetmeliktir. Bu düzenleme ile deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan hayvanların üretim yerlerinin teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun kurulması, çalışması, hayvanların refah ve güvenliğini temin edecek şekilde bakımı ve kullanımlarının sağlanması amaçlanmıştır (1). Tamamen hayvan refahına yönelik Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi nin kabulünden sonra; bu kapsamda, tarihinde yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanu- Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Cilt: 77 Sayı: 4 Yıl:

5 nu, Türkiye de hayvan refahının temellerinden olan, hayvanların yaşam haklarının korunması hakkında kapsamlı bir düzenlemedir (1). Kanun un amacına hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır denilmiştir. Bu Kanun un uygulanmasını gösteren düzenleme tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı nca Resmi Gazete de yayımlanarak uygulamaya konan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği dir. Bu konuda yapılan diğer bir düzenleme de tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı nca yayımlanarak uygulamaya sokulan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliktir. Amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, görüş bildirmek, kayıt altına almak ve gerektiğinde müdahale etmek olarak özetlenebilir (1). Türkiye de yasal zeminde yürütülen çalışmalar, çeşitli kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin yanı sıra, hayvan refahı konusunda; eksikliği duyulan uzmanlaşmış hekim ihtiyacını karşılamak için Üniversitelerin Veteriner Fakülteleri nde lisans düzeyinde ve doktora programlarında hayvan refahı dersi verilmektedir (3,4). Hayvan Refahı Uygulamalarının Ekonomik Etkileri Hayvancılık dinamik bir sektördür. Bu sektördeki dünyadaki gelişmeler makro ekonomik açıdan ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Hayvan refahı konusunda gelişmiş ülkelerde ve AB de yaşanan gelişmelerin Türkiye den bağımsız olarak düşünülmesi ve bu dinamik süreç içinde zaman kaybı yaşaması ilerde telafisi çok güç sorunlara yol açacaktır. Bu bir taraftan ilgili sektörler için hayvan refahı ölçütlerinin yerine getirmesine bağlı olarak pazarda erken yer alma ve markalaşma şansı anlamına gelirken, geç kalınması ticari anlamda sakıncalar oluşturma yanında, başlangıçta kriterlere uyum için süreçler verilirken uyulmayan konularda getirilen cezai yaptırımlarda ekonomik açıdan sorunlara yol açacaktır. Hayvan refahı kavramının oluşmasına bağlı olarak, ülkeler tarafından bu konuda ortak standartların oluşturulması gündeme taşınmıştır. Bu konuda tek bir standardın yerine getirilme maliyeti dahi Türkiye için ciddi ekonomik kaynak gereksinimi anlamı taşımaktadır. Bu ekonomik etkiler başlıca üç grupta toplanabilir. 1-Kamusal maliyet: Hayvan refahı yasalarının ekonomik maliyeti; çıkarılmış olan mevzuat ve hazırlanan yönetmeliklerin kamuya maliyeti, bir taraftan kurum personelinin eğitimi diğer taraftan sektör ilgililerinin eğitimi ve bilgilendirme faaliyetleri, yayım, konu hakkında yapılan araştırma geliştirme maliyetleri, teknik donanım, alan çalışmaları, çeşitli bilgilendirme toplantıları, kayıt ve işletme numarası verilmesi, denetim, ruhsatlandırma vb. 2-Sektörel maliyet: Çiftlik sistemlerinde hayvan refahı kavramıyla meydana gelen değişim beklenen en yüksek maliyet unsurlarını içermektedir. Barınak koşullarının iyileştirilmesi ve taşıma araçlarına getirilen standartlar, buzağıların korunmasına ilişkin standartlar, yumurtacı tavukların korunması ve hayvanların kesimi ve öldürülmesi konusunda kesim yerlerine getirilen standartlar bunlardan bazılarıdır. 3-Tüketiciye Maliyeti: Üretimde meydana gelen her birimlik maliyet artışının sonuçta önemli bir bölümü tüketici tarafından karşılanacaktır. Türkiye de özellikle çiftlik hayvancılığının kendi içerisinde bulunduğu yapısal sorunlar nedeniyle 50 Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Cilt: 77 Sayı: 4 Yıl: 2006

6 hayvan refahına yönelik uygulamalar da bu dönüşüm sürecinde büyük zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. AB sürecinde Ortak Tarım Politikası içerisinde hayvan refahı ile ilgili olarak çiftçilere verilen desteklerden ne ölçüde yaralanılacağı, bunun yeter düzeyde olup olmayacağı, ülke hayvancılığının durumu göz önüne alındığında oldukça düşündürücüdür. Öneriler Hayvan refahının etkilerinin tespit edilmesi ve maliyetinin tahmini hesaplamalarının yapılması gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu nu uygulamakla görevli olduğu için, hayvan refahına yönelik hükümlerin uygulanması, ihlallerin tespiti, veteriner hekimin teknik bilgisini, bazı konularda ise uzman veteriner hekim bilgisini gerektirmektedir. Dolayısıyla Çevre Bakanlığı bünyesinde veteriner hekim istihdamının artırılması bu Bakanlığın faaliyetlerinde daha etkin olabilmesi açısından önem arzetmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu nun uygulanmasında sorumluluk Tarım ve Köyişleri Bakanlığına aktarılırken, barınaklar için kaynak tahsisinin Çevre ve Orman Bakanlığı nda kalması gerekmektedir. Bu, aynı kurumun hem kaynak tahsis edip hem de denetleme yapmasının ortaya çıkaracağı sorunların ortadan kaldırması için gereklidir. Getirilen düzenlemelerde maliyet unsurlarının yüksek olacağı alanlarda geçiş sürelerinin uzun tutularak ilgili sektörlerin önlerini görerek uyum sağlamaları kolaylaştırılmalıdır. Yetişmiş eleman eksikliği ivedilikle giderilmelidir. Bu konuda veteriner fakültelerinin ders programlarına eklenmiş olan Hayvan Refahı dersi yaygınlaştırılmalıdır. AB mevzuatıyla uyum çerçevesinde çıkartılacak hayvan refahıyla ilgili yönetmelikler çıkartılmadan önce dayanağı olacak Veteriner Çerçeve Kanunu ivedilikle çıkartılmalıdır. Gerekli ayrıntılı yasal düzenleme yapılana kadar uygulamalar eksik de olsa Hayvan Koruma Kanunu Mevzuatı na aykırı olmadan yürütülmelidir. Türkiye için hayvan refahı konusunda net, açık ve iyi planlama yapılarak kaynakların boşa gitmeyeceği bir yol haritası çizilmelidir. Kaynaklar 1. Anon.( ). 2. Anon.(2006a).Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi. Erişim[http:// Bornova.vet.gov.tr/evhayvanlari. htm].erişim Tarihi: Anon.(2006b).Erişim[http://www.ankara.edu.tr/yazi.php?yad=3421].Erişim Tarihi: Anon.(2006c).Erişim[http://veteriner.uludag.edu.tr/ders_icerikleri.htm].Erişim Tarihi: Anon.(2006d).Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Reformu. Erişim[http://www.dtm.gov.tr/AB /ab Tarım/Ab%20reform. htm].erişim Tarihi: Anon.(2006e).AnimalWelfareLegislation. Erişim[http://twinning.vet.gov.tr/announcements/ Professional.Erişim Tarihi: Anon.(2006f).Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi. Erişim: [http://bornova.vet.gov.tr/ hayvanhaklari.htm]. Erişim Tarihi: Anon.(2006h). On a Community Action Plan on the Protection and Welfare af Animals ; Communication From the Comission to the European Parliament and the Council; Erişim[http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm]. Erişim Tarihi: Anon.(2000ı).Erişim[http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/ev_sus.html].Erişim Tarihi : Anon.(2000i).Erişim[http://www.ist-vho.org.tr/kurultay/ab_uyum.htm) ].Erişim Tarihi : Tan, S. ve Dellal, İ.(2006)Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası TEAE. Erişim[http://www.aeri.org.tr/ bakis2/otp.pdf ]. Erişim Tarihi: Veteriner Hekimler Derneği Dergisi Cilt: 77 Sayı: 4 Yıl:

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

HAYVAN HAKLARI, HAYVANLARIN KORUNMASI VE REFAHI

HAYVAN HAKLARI, HAYVANLARIN KORUNMASI VE REFAHI HAYVAN HAKLARI, HAYVANLARIN KORUNMASI VE REFAHI MART 2011 ANKARA İçindekiler I. AVRUPA DA HAYVAN HAKLARI, HAYVANLARIN KORUNMASI VE HAYVAN REFAHI İLE İLGİLİ YASAL ZEMİN... 1 II. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

ŞANLIURFA TARIM MASTER PLANI

ŞANLIURFA TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ŞANLIURFA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ ŞANLIURFA TARIM MASTER PLANI MAYIS 2006 2 3 T.C. Tarım ve Köyişleri

Detaylı

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü EDİTÖRLER Prof. Dr. Erdoğan OKTAY Dr. Renan TUNALIOĞLU Haziran 2005 Ankara

Detaylı

*AB Uyum Sürecinde Türkiye'de Gıda Güvenliği sorunu Prof.Dr.Mustafa TAYAR U.Ü.Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Dünya nüfusundaki hızlı artışla birlikte gıda maddelerine duyulan

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL

DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL DÜNDEN BUGÜNE ORTAK TARIM POLİTİKASI VE AB TARIMININ YÖNETİM YAPISI Sinan VAROL A. ORTAK TARIM POLİTİKASI OTP esasen, 1950'li yıllardaki problemleri çözmek için oluşturulmuş bir politikadır. İkinci Dünya

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

AB GIDA GÜVENLĐĞĐ POLĐTĐKASI VE TÜRKĐYE NĐN UYUM SÜRECĐ

AB GIDA GÜVENLĐĞĐ POLĐTĐKASI VE TÜRKĐYE NĐN UYUM SÜRECĐ AB GIDA GÜVENLĐĞĐ POLĐTĐKASI VE TÜRKĐYE NĐN UYUM SÜRECĐ Çağrı Doğan AB Masası Uzman Yardımcısı Ocak 2011 1. AB nin Gıda Güvenliği Politikası Gıda Güvenliği ve Mevzuatı Gıda ürünleri ihracatı ve ithalatında

Detaylı

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483

ÖZET Gıda mevzuatı temel amaç FAO/WHO Kodeks Alimentarius Komisyonu 05.6.2004 25483 ÖZET Gıda mevzuatı; gıda maddelerinin taşıması gereken asgari kalite ve hijyen kriterlerini belirleyen bir kurallar dizisidir. Gıda mevzuatının hazırlanmasındaki temel amaç, gıda güvenliğinin sağlanarak

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. AB Uzmanlık Tezi

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. AB Uzmanlık Tezi T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AB Uzmanlık Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE HAYVAN REFAHI UYGULAMALARI Ahmet A. ANTALYALI AB Uzman Yardımcısı

Detaylı

koşullarının hayvan sağlığıyla yakın ilgisi veteriner hekimler için önem arz etmektedir. Etik açıdan da önem arz etmektedir.

koşullarının hayvan sağlığıyla yakın ilgisi veteriner hekimler için önem arz etmektedir. Etik açıdan da önem arz etmektedir. UZMAN GÖZÜYLE n n Aylık Avrupa Birliği Bülteni M AY I S 2 0 1 3 Y ı l 1, S ayı 3 AB DE HAYVAN REFAHI VE TÜRKİYE NİN UYUMU Hayvanların fiziksel ve psikolojik olarak iyi olma durumu olarak açıklanan hayvan

Detaylı

TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR. Panel Yöneticisi: Gülcan Eraktan 1

TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR. Panel Yöneticisi: Gülcan Eraktan 1 TÜRKİYE TARIM POLİTİKALARI, DARBOĞAZLAR VE ARAYIŞLAR Panel Yöneticisi: Gülcan Eraktan 1 Sayın Konuklar, Bayanlar, Baylar, Türkiye Ziraat Mühendisliği V.Teknik Kongresi çerçevesi içinde ele alınması planlanan

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN. Aralık 2010 - Ankara

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN. Aralık 2010 - Ankara Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2011-2015 STRATEJİK PLAN Aralık 2010 - Ankara Bakan Sunuşu Geçtiğimiz 10 yılın son çeyreği, dünyada ekonomik veriler açısından sıkıntılı geçen, küresel ekonomik kriz in

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2008-2012) Bilim ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI (2008-2012) Bilim ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi I (2008-2012) Bilim ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi Kasım 2007 ÖN SÖZ Stratejik planlama; gerçekte tüm kurumlarda olduğu gibi, üniversitelerin de gelecekte kendilerini görmek istedikleri

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık

SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ. Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EVRENSEL SAĞLIK BİLDİRGELERİNE TOPLU BİR BAKIŞ Coşkun Can Aktan & A. Kadir Işık I. GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası nda, sadece hasta veya sakat

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ SORUNLAR, GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ SORUNLAR, GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET ALANINDAKİ SORUNLAR, GELİŞMELER VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Seyhan TAŞ 1 Abstract Even though the Intellectual Property Rights were seen as the legal regulations

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NDE VE TÜRKİYE DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİ Birinci Baskı ANKARA Kasım, 2001 T.C. SAĞLIK

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. ġubat 2011 ANKARA

T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU. ġubat 2011 ANKARA T.C. BAġBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU ġubat 2011 ANKARA TÜRKĠYE DE KADININ DURUMU 1.GĠRĠġ Türkiye Cumhuriyeti kadın konusuna ilişkin olarak dünyada istisnai ve özgün

Detaylı

Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası

Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular: İş Dünyası İçin Yol Haritası : 2005 A. Fikri Mülkiyet Hakları Alanında Gündemdeki Konular I. PATENTLER 1.Dünya çapında bir patent sistemi ihtiyacı Türkiye

Detaylı