makale Dzamanda iþletmeye alma gibi avantajlarýndan dolayý doðalgaz yakýtlý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "makale Dzamanda iþletmeye alma gibi avantajlarýndan dolayý doðalgaz yakýtlý"

Transkript

1 BÝR KOMBÝNE ÇEVRÝM GÜÇ SANTRALÝNÝN TERMODÝNAMÝK ANALÝZÝ makale Ümit ÜNVER, Msin KILIÇ * B alýþmada dðal az yakýtlý bir kmbine evrim ü santralinin perfrmans parametrelerinin deðiþimi ve deðiþim miktarlarý yük drmna ve evre kþllarýna baðlý larak termdinamiðin birinci ve ikinci kannlarý kllanýlarak analiz edilmiþtir. Çalýþmada sistemi lþtran er bir ünitedeki faydalý ü, tersinir ü ve tersinmezlik miktarlarý tespit edilmiþ ve sistemin enel verimleri esaplanmýþtýr. Sistemin birinci kann verimi ve ikinci kann verimi evre sýcaklýðýnýn 42ºC lik artýþýnda sýrasýyla %4 ve %5 ranýnda azaldýðý esaplanmýþtýr. Atmsferik ava sýcaklýðýndaki artýþýn sistemin enel verimini lmsz larak etkilediði sýcaklýðýn 42ºC artmasý santral net ü ýkýþýný %22 ranýnda azalttýðý ve özül yakýt sarfiyatýný %8 ranýnda arttýrdýðý örülmüþtür. Özül yakýt sarfiyatý ise artan yük drmyla azalmaktadýr, %50 yük drmna öre %100 yükte %12 lik bir azalma meydana elmektedir. Anatar sözcükler : Kmbine evrim, termdinamik analiz, enerji, ekserji In tis stdy, an analysis based n te first and secnd laws f termdynamics, cnsiderin different envirnmental cnditins and lads, are perfrmed fr a natral as fired cmbined cycle pwer plant. Te variatins f te perfrmance parameters and teir manitdes are stdied. Te sefl pwer, reversible pwer and irreversibility are btained fr eac cmpnent wic cnstittes te plant, and verall efficiencies f te plant are als calclated. Wit a rise f 42 C in te envirnmental temperatre, te verall first and te secnd law efficiencies f te plant decreases abt 4% and 5%, respectively. By te increase f envirnmental temperatre frm 0 C t abt 42 C, te reslts indicated tat bt te reversible wrk and pwer tpt f te system decrease abt 22%, wereas specific fel cnsmptin increases abt 8%. Hwever, specific fel cnsmptin decreases wit increasin lad, 100% lad sitatins reslts 12% redctin cmpare t te 50% lad sitatin. Keywrds : Cmbined cycle, termdynamic analysis, enery, availability, exery * Uldað Üniversitesi, Müendislik Mimarlýk Fakültesi, Makina Müendisliði Bölümü GÝRÝÞ Dzamanda iþletmeye alma ibi avantajlarýndan dlayý dðalaz yakýtlý iðer enerji kaynaklarýna öre temini klay ve evreye etkisi daa az lan dðalazýn ülkemizde birincil enerji kaynaðý larak kllanýmý iderek artmaktadýr. Yüksek verim ve kýsa kmbine evrim santralleri ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde sn yýllarda iderek artan bir randa kllanýlmaktadýr. Dðalaz yakýtlý kmbine evrim termik santralleri diðer fsil kaynaklý yakýt kllanan termik, nükleer ve idrelektrik santrallerine öre daa düþük krlm maliyeti ile daa kýsa sürede iþletmeye alýnabilmektedirler. Kmbine evrim santrallerinde az türbinleri ve bar türbinleri birlikte kllanýlmaktadýr. Yakýt larak dðal az kllanýlan az türbinlerinden elde edilen elektrik enerjisinin yaný sýra türbin ezzndan yüksek sýcaklýða saip ezz azlarýnýn atýk ýsýsýnýn kazana verilmesiyle elde edilen bar ile bar türbinlerinden de ek elektrik üretimi saðlanmaktadýr. B santrallerde az türbinli evrimlerin üst sýcaklýðýnýn yüksek lmasý ve bar türbinli evrimlerin alt sýcaklýklarýnýn düþük lmasý avantajlarý birleþtirilerek tasarým kþllarýnda alýþmak üzere kmbine evrim verimi %50-60 civarýnda erekleþtirilebilmektedir. Mevct santrallerin iyileþtirilmesinde ve yeni yapýlacaklarýn tasarýmýnda enerjinin yalnýzca dönüþümünün deðil, kllanýlabilirliðinin de araþtýrýlmasý erekir. Yapýlan eþitli alýþmalarda, enerji-kllaným analizleri iin enerji ve ekserji etkinliðinin esaplanmasýnýn faydalý bir yöntem ldð örülmüþtür [1, 8, 10]. Kmbine evrim perfrmanslarý üzerine literatürde ldka fazla alýþma mevcttr. Brada sadece b alýþmalardan birkaý sýralanacaktýr. Kmbine evrimli santraller yüksek verim ve ü snmanýn yanýnda esnek iþletme kþllarýna yn, abk devreye alýnabilen, tam yük ve deðiþken yük drmlarýna klay adapte labilen, atta deðiþken yük drmlarýnda da yüksek verimle alýþma özelliklerine saiptirler [5]. Barava ve ark.[2] mevct bir az türbini ünitesinin mdifiye edilmesi drmnda az türbininden elde edilebilecek verimin, Braytn evrimi ilaveli bir kmbine evrimden elde Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý:

2 edilebilecek verim deðerine kadar yükseltilebileceði ve az türbininin termdinamik perfrmansý ile üretilen ücün artacaðýný saptamýþlardýr. Ayrýca yapýlacak bir iyileþtirmenin eknmik bytnn da cazip ldð belirtilmiþtir. Fiasci ve Manfrida [7] yarý kapalý kmbine az türbini evriminin ekserji tabanlý larak analizini erekleþtirmiþlerdir. Deðiþik iþletme þartlarýnda er bir eleman iin ekserji kaybý esaplanmýþ ve evrimin kritik üniteleri belirlenmiþtir. Çalýþmada yanma, atýk ýsý kazaný, s püskürtme/karýþtýrma ve s eri kazaným sistemleri kayýplarýn lþtð temel birimler larak belirlenmiþ ve tplam ekserji kaybýnýn %80'den fazlasýný lþtrdð belirlenmiþtir. Elde edilen deðerlerin standart aýk evrimlere ldka yakýn ldð ancak kmbine evrimlerin ani yüklenmelerde daa kllanýþlý ldð ifade edilmiþtir. Erdem ve ark.[6] evre sýcaklýðýnýn perfrmansa etkilerini incelemiþ ve iklim bölelerine öre az türbinindeki perfrmans kayýplarýnýn azaltýlmasý ya da kazanlarýn arttýrýlmasý iin tasarým parametrelerinin lasý büyüklük aralýklarýný belirlemiþlerdir. Barava ve Meer-Hmji [3] deðiþik az türbinlerinde barlaþtýrma ve spreyleme mettlarýyla iriþ avasý nemlendirilmesinin, az türbini perfrmans parametreleri üzerine etkilerini araþtýrmýþlardýr. Çalýþmada nemlendirme iþleminin az türbini verimini lml etkilediði belirtilmiþ, ancak atmsferik baðýl nemin %0-100 arasýnda deðiþtiði drmlarda türbin parametrelerindeki deðiþimin %1'in altýnda kaldýðý ifade edilmiþtir. Nixdrf ve ark.[9] az türbininden elde edilen faydalý iþ miktarýný arttýrmaya yönelik larak, þartlandýrýlmýþ farklý türbin iriþ avasý sýcaklýklarý iin elde edilen faydalý iþ miktarýnýn ne þekilde deðiþtiðini, atmsfer sýcaklýðý deðiþimlerinin kmpresör iriþ avasý sýcaklýðý ve deðiþik sðtma ünitelerinin ýsý yükleri üzerine etkilerini incelemiþlerdir. Ayrýca önerilen sistemlerin term-eknmik analizleri de maliyet ptimizasyn tabanlý larak erekleþtirilmiþtir. Gü santrallerinin tasarýmýnda perfrmans kriterleri evrim perfrmansýný en üst düzeyde ttacak þekilde seilir. Çevrim maksimm sýcaklýðý az türbini sisteminde kllanýlan malzemeye baðlý larak seilir. Perfrmansa etki eden diðer bir etken ise evre kþllarýdýr. Santral elemanlarýnýn tasarýmýnda santralin tam yükte alýþtýðý ve (a) Þekil 1. Kmbine Çevrimin (a) Þematik Gösterimi ve (b) T-s Diyaramý (b) 48 Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý: 545

3 evre kþllarý larak da enellikle 15ºC evre sýcaklýðý, %60 baðýl nem ve kpa atmsfer basýncý (ISO kþllarý) baz alýnýr. Santralin iþletmesi esnasýnda evre kþllarýný santralinin blndð yerdeki rtam basýncý, sýcaklýðý ve baðýl nem lþtrr, b parametreler ise tasarým kþllarýndan baðýmsýzdýr. Dlayýsýyla evre kþllarýnýn tasarým kþllarýndan farklý lmasýna baðlý larak santralin perfrmansý artar veya azalýr. Basýn ve baðýl nemin deðiþiminin santral perfrmansý üzerindeki etkisi enel larak sýcaklýðýn etkisi yanýnda imal edilebilecek düzeydedir [11, 12]. B alýþmada, evre kþllarýndaki deðiþimin sistemin perfrmansýný farklý yük drmlarýnda ani ranlarda etkilediði alýþan bir santralden alýnan veriler kllanýlarak analiz edilmiþtir. Uylama merkezi larak 1999 yýlýnda krlan Brsa / Ovaaka Dðalaz Kmbine Çevrim Santrali seilmiþtir. Termdinamiðin birinci ve ikinci yasalarý ylanarak yapýlan analizlerde, sistem-evre ve üretim-yakýt iliþkileri, kllanýlabilir enerji miktarýnýn tespiti, tersinmezliklerin tespiti, enerji kalitesi, bar kalitesi, kayýplar ve ürünün maliyeti ibi parametreler birlikte incelenmiþtir. TEORÝ Kmbine ü evrimleri az ve bar türbinlerinin birlikte kllanýldýðý evrimlerdir. Kmbine evrim fikri basit Braytn evriminin verimini, yüksek sýcaklýklarda alýþmasýnýn saðladýðý kazanlardan yararlanmak ve ezz azlarýyla atýlan ýsý enerjisini eri kazanarak b enerjiyi barlý ü evrimi ibi bir alt evrimde ýsý kaynaðý larak deðerlendirmek fikrinden areketle rtaya ýkmýþtýr. Kmbine ü evrimleri een yüzyýlýn baþýndan beri tasarlanan sistemler lmasýna raðmen ilk kmbine evrim santralinin 1950'de krldðn, daa snra ýzla artan ylamalarý ile ünden üne eliþim östermektedir. Þekil 1'de kmbine evrimin þematik österimi ve Þekil 2'de T-s diyaramlarý örülmektedir. B evrimde ezz azlarýndan enerjisinden, bir ýsý deðiþtiricisi yardýmýyla, alt evrimde bar üretiminde faydalanýlýr. Alt evrimde ara ýsýtma ve ara bar alma iþlemleri de yapýlabilir [4]. Enerji analizi, termdinamiðin birinci kann lan, enerjinin krnm prensibine dayanýr. Enerjinin krnm denklemleri, sistem ile evre arasýnda erekleþen iþ ve ýsý etkileþimlerinin net etkisinden türetilir. Birinci yasa, birden k iriþ ve ýkýþý lan sürekli akýþlý bir kntrl acmi iin þ þekilde yazýlýr; Q& k ( V ( V z ) 2 + z ) Denklem (1)'de ýsý transferi terimi yk edilir, ptansiyel ve kinetik enerji farklarý imal edilirse adyabatik bir sürete üretilen ü aþaðýdaki denklemle blnabilir. k Çevresel parametreler referans drm larak kabl edildiðinde, belirlenen drmdan evresiyle denede ldð drma elinceye kadar, bir sistemden tersinir bir sürete elde edilebilecek maksimm ü, sistemin faydalý ü ptansiyelidir ve fiziksel ekserji larak adlandýrýlýr. Ekserji analizi, termdinamiðin ikinci yasasýna dayanmaktadýr. Birden k iriþ ve ýkýþý lan sürekli akýþlý bir süre, P sabit basýn ve T sabit sýcaklýðýnda bir ýsý kaynaðý ibi davranan evreyle ýsý alýþveriþinde blnabilir. B tür süre iin ikinci yasa yazýlacak lrsa; Q& S& üretim + Brada (1) (2) ev s s (3) T S & üretim birim zamandaki entrpi üretimidir. Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý:

4 s ve s sýrayla birim zamanda kntrl acmine iren ve kntrl acminden ýkan madde akýþý ile birlikte erekleþen entrpi transferleridir. Q& ev Q& anlýk evre sýcaklýðýnýn T ldð drmda sistem sýnýrlarýndan lan zamana baðlý ýsý transferi miktarýdýr ve sn larak Q & ev / T ýsý transferi ylyla erekleþen entrpi transferinin tplamýdýr. (1) ve (3) nl denklemlerden ýsý transferi terimi yk edilir, ptansiyel ve kinetik enerji farklarý imal edilirse aþaðýdaki denklem elde edilir. k ( T s ) T S& ( T s ) üretim B ifade, süre esnasýnda erekleþen iþi vermektedir. Ayný zamanda sürekli akýþlý ünitelerin sýnýrlarýnýn sabit ldð, evreye iþ yapýlmadýðý drm iin faydalý ücü veren ifadedir. Denklem (4)'de entrpi üretimi sýfýr alýnýrsa, b takdirde denklem birim zamandaki maksimm faydalý ücü (tersinir ü) verir. ( Ts ) ( tr,maks Ts ) Akýþ ekserjisi, ptansiyel ve kinetik ekserji farklarýnýn imal edilebilir lmasý alinde þ þekilde yazýlýr: Ψ [( ) T (s s )] (6) (5) ve (6) nmaralý denklemler birlikte ele alýndýðýnda prses iin birim zamandaki tersinir iþ, birim zamanda birime iren ve ýkan ekserji akýþ miktarlarýnýn farklarýna eþittir. tr Ψ Ψ (7) Diðer yandan, birim zamandaki tersinmezlik aþaðýdaki ibi yazýlabilir: (4) (5) I & GT Ψ Ψ (8) Gaz türbini evrimi; Þekil 1'deki az türbini evrimindeki elemanlarý adyabatik kabl ederek ayrý ayrý ele alýrsak: Kmpresöre verilen ü;,k,k,k,k,k (9) Yanma dasýnda yanma snc aýða ýkan ýsý ücü;,y,y,y,y yh (10) Q & y Brada yanma dasýnda tam yanma ldð ve kaybýn blnmadýðý kabl edilerek yanma snc aýða ýkan ýsý ücü y yakýtýn kütlesel debisi ve H alt ýsýl deðerin arpýmýna eþit larak alýnmýþtýr. Türbinden alýnan ü;,t,t,t Gaz türbini evriminin net ücü;,gt,k,t,k,k,k,t,k,t,t,t larak blnr, b ifade yeniden düzenlenirse,gt,t,t,k,k,k,k,t,t +,t,t (11) (12) (13) 50 Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý: 545

5 Brada,y,t,y,t,y,k,y,k Q& y (14) Pmpalarda basýnlandýrma iþlemi; Birinci yasa ylamasýyla adyabatik sýkýþtýrma iþi iin pmpa ücü þ þekilde esaplanabilir; (21) p Oldð öz önüne alýnýrsa,gt + m,k,k m,t,t Q& & & y (15) blnr. Böylece az türbini evrimi bütün larak ele alýnarak elde edilen net ü (15) eþitliðinden esaplanabilir. Brada Denklem (10) ve (14)'de verilen yanma snc sisteme verilen ýsý ücünün tamamý iþ yapma ptansiyeline saip ldðndan ekserji larak alýnabilir. Gaz türbini evrimi iin tersinir ü aþaðýdaki ifadeden blnr. tr,gt Ψ,k Ψ,t + Q& y (16) Diðer yandan, az türbini evrimi iin birim zamandaki tersinmezlik þ þekilde yazýlabilir. I & GT (17) tr,gt,gt Bar türbininde eniþleme iþlemi; Birinci yasa ylamasýndan adyabatik bar türbininde üretilen ü; BT,BT (18) Diðer yandan, türbindeki eniþleme iþlemindeki tersinmezlik þ þekilde yazýlabilir. I & BT Ψ Ψ BT (19) B prsesteki tersinir iþ, türbine iren ve ýkan ekserjilerin farklarýna eþittir. tr,bt Ψ Ψ (20) Pmpada erekleþen basýnlandýrma iþleminde birim zamanda meydana elen tersinmezlik; I & p Ψ Ψ P (22) Bar Kazaný ve Yðþtrcdaki Isý Transferi ; B ünitelerde birim zamanda meydana elen tersinmezlikler, az ve bar türbinlerinde ldð ibi ýsý transferi sýrasýnda ü üretimi lmadýðýndan, tersinir üce eþittir; I & i tr,i,i tr,i Ψ Ψ (23) Verimlerin Hesaplanmasý Bir blk iin termdinamiðin birinci ve ikinci yasalarý esas alýnarak verimler þ þekilde esaplanabilir. η η t II Q& tr Brada Q & sisteme iren enerjiler tplamýdýr. Santralin özül yakýt sarfiyatý ÖYS 3600 (24) (25) y [k / kw] (26) denklemiyle esaplanabilir. Brada debisidir. y yakýtýn kütlesel Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý:

6 SANTRALÝN TANITIMI B alýþmada Brsa/Ovaaka bölesinde blnan ISO kþllarýnda yaklaþýk 1400 MW ücündeki dðal az kmbine evrim santralinin, termdinamiðin birinci ve ikinci yasa analizleri erekleþtirilmiþtir. Santralde er biri 700 MW ücünde iki kmbine evrim blk, er blkta iki adet az türbin-jeneratör ünitesi ile bir adet bar türbin-jeneratör ünitesi blnmaktadýr. Kndenserde sðtma sy kapalý evrimde, kr tip, dðal ekiþli, iperblik sðtma kleleri vasýtasýyla sðtlmaktadýr. Ayrýca santralde az türbinlerine baðlý dört adet bar üreten ilave yanmasýz (HRSG: Heat recvery steam eneratr) ýsý eri kazaným bar üretim ünitesi (alýþmanýn bndan snraki kýsýmlarýnda "bar kazaný" larak anýlacaktýr) ile diðer yardýmcý tesisler blnmaktadýr. Santralin þematik österimi Þekil 3'de verilmiþtir. Santral aþaðýda belirtilen ünite ve sistemlerden lþmaktadýr. Gaz türbin - jeneratör üniteleri Bar kazaný Bar türbin - jeneratör üniteleri Sðtma sy ve bar yðþma sistemi S arýtma (demineralizasyn) sistemi Þalt ve elektrik sistemleri Kntrl ve kmanda sistemleri. ARAÞTIRMA SONUÇLARI VE BULGULAR Teri bölümünde tanýtýlan analiz yönteminin Brsa/ Ovaaka dðal az kmbine evrim santraline ylanmasý ile elde edilen bllar b bölümde snlacaktýr. Þekil 4'de 15 C atmsfer sýcaklýðý iin santralin basitleþtirilmiþ enerji ve ekserji denesi diyaramlarý örülmektedir. Þekillerdeki sayýsal veriler santraldeki ikiz iki blktan birine ait analiz deðerlerini yansýtmaktadýr. Þekil 3. Santralin Þematik Gösterimi 52 Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý: 545

7 (a) (b) Þekil C Atmsfer Sýcaklýðý Ýin Sistemin Basitleþtirilmiþ (a) Enerji Denesi, (b) Ekserji Denesi Diyaramý.[11] Tabl 1. 0 C, 15 C ve 42 C Atmsfer Sýcaklýðý Ýin Bir Blkta Hesaplanan Birim Zamandaki Tersinmezlik, Faydalý Gü ve Tersinir Gü. Ünite Gaz Türbini Çevrimi I& [MW] [MW] tr [MW] 0 C 15 C 42 C 0 C 15 C 42 C 0 C 15 C 42 C Bar Türbini Bar Kazaný Kndenser Pmpalar Genel Tplam Tabl 1. %100 yük drm ve 0 C, 15 C ve 42 C evre sýcaklýklarý iin sistemdeki er bir ünite iin tersinmezlik, tersinir ü ve faydalý ücü östermektedir. Tabl santraldeki ikiz iki blktan birinin analiz deðerlerini yansýtmaktadýr. Tabl 1'de evre sýcaklýðýndaki 42 C'lik artýþla santralin enel tersinmezliðinin 0 C'deki deðerlerine öre %5, faydalý ücün %22 ve tersinir ücün %14 civarýnda azaldýðý örülmektedir. Dlayýsýyla sýcaklýðýn artmasý, tersinmezliði ran larak arttýrmakta ve faydalý ü azalmaktadýr. Sýcaklýðýn en fazla faydalý ü üzerinde etki ettiði brada aýka örülmektedir. Gaz türbin rbnda sýcaklýðýn artmasýyla üteki azalmanýn sebebi kmpresöre iren avanýn özül acminin artmasýdýr. B drmda artan sýcaklýk ile az türbini evrimine iren avanýn kütlesel debisi dlayýsýyla türbinden alýnabilecek ü miktarý azalmaktadýr. Ayrýca, kmpresör kýsmýnda sýkýþtýrma iþi iin ereken ü de artmaktadýr. Dlayýsýyla az türbini evriminden üretilen net elektrik ücü azalmaktadýr. Havanýn kütlesel debisindeki azalma ezz azlarýnýn da kütlesel debisinde bir azalmaya neden lmakta ve bnn snc larak bar kazanýna daa az ü verildiðinden bar türbininden alýnan ü azalmaktadýr. Tabl 2'de 15 C evre sýcaklýðýnda %50, %75 ve %100 yük drmlarý iin tersinmezlik, tersinir ü ve faydalý ücü verilmektedir. Tabl 2'de santraldeki ikiz iki blktan birine Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý:

8 ait analiz deðerlerini yansýtmaktadýr. Tabl 2'de örüldüðü ibi yük artýþý ile bütün istasynlardaki ü ve birim zamandaki tersinmezlik miktarýnýn arttýðý örülmektedir. Ancak b artýþlar yükteki artýþ raný ile rantýlý deðildir. Diðer yandan az türbini ve bar türbini iin birim zamandaki tersinmezlik ve iþ deðerleri, yük deðiþim raný ile rantýlýdýr. Ancak bar kazaný iin b rantý eerli deðildir. erekleþmektedir. Ancak pmpalarda sýkýþtýrma iþlemi iin birim zamanda arcanan ü k küük ldðndan imal edilebilir seviyededir. Þekil 5'e öre bir blkta en fazla elektrik ücü, az türbini evrimlerinde üretilmektedir. Bir blkta, bir bar türbin jeneratör rb ve iki az türbini jeneratör rb ldðndan, az türbini evrimlerinin birinde üretilen ü aslýnda bir bar türbin jeneratör rbnda üretilenle emen emen Tabl C Atmsfer Sýcaklýðýnda %50, %75 ve %100 Yük Drmlarý Ýin Hesaplanan Birim Zamandaki Tersinmezlik, Faydalý Gü ve Tersinir Gü. I& [MW] [MW] tr [MW] Ünite %50 %75 %100 %50 %75 %100 %50 %75 %100 Gaz Türbini Çevrimi Bar Türbini Bar Kazaný Kndenser Pmpalar Genel Tplam aynýdýr. Ancak sistemi bir bütün larak analiz edebilmek iin az türbini evrimine ait esaplamalarda iki az türbin jeneratör rbnn tplamý kllanýlmýþtýr. Þekil 6'da ü farklý atmsfer sýcaklýðýnda Denklem (16), (20) ve (23) yardýmýyla esaplanan tersinir ücün ünitelere öre daðýlýmý verilmiþtir. Görüldüðü ibi tersinir Þekil 5. Ünitelere Göre Üretilen Net Elektrik Gücü Daðýlýmý Þekil 5'de ü farklý atmsfer sýcaklýðý iin, üretilen net elektrik ücü daðýlýmý ünitelere öre verilmiþtir. Sistemdeki iki ünite elektrik ücü üretebilmektedir. Bnlar az türbin jeneratör rb ve bar türbin jeneratör rb üniteleridir. Diðer ünitelerde ise sýrasýyla, bar kazanýnda ýsý transferi, kndenserde ýsý ve kütle transferi, pmpalarda ise ü tüketerek basýnlandýrma iþlemleri Þekil 6. Ünitelere Göre Tersinir Gücün Daðýlýmý 54 Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý: 545

9 ücün en yüksek ldð ünite az türbini ünitesidir. Daa snra sýrasýyla bar türbini, kndenser ve pmpalar elmektedir. Diðer yandan bar kazaný dýþýnda bütün ünitelerde tersinir ü azalmaktadýr. Ancak bar kazaný ünitesinde özel bir drm söz knsdr. B ünitede atmsfer sýcaklýðýnýn artmasýyla tersinir ü artmaktadýr. Ayrýca 0 ve 15 C'lerde bar kazaný iin esaplanan tersinir ü bar türbini iin esaplanan tersinir üten azken 42 C'de daa fazla lmaktadýr. tersinmezlik miktarý kadar fazla lmasýdýr. B nktada yanma ürünü azlarýnýn bacayý terk etme sýcaklýklarýnýn, yðþma lmamasý iin, 100 C'nin altýna inmemesi erektiði öz önüne alýnmalýdýr. Yani atmsfer sýcaklýðý ile 100 C arasýndaki sýcaklýklarda b ünitedeki akýþýn kllanýlabilir enerjisi aslýnda ünitenin yapýsý ereði kllanýlamamaktadýr. B drmda ünitedeki tersinir ücün, dlayýsýyla tersinmezliðin miktarý fazla lmaktadýr. Tabl 3. Verimler ve Özül Yakýt Sarfiyatý Çevre Sýcaklýðý ( C) Yük ( %) η ý ( % ) η ýý ( % ) ÖYS (k/mw) Þekil 7. Ünitelere Göre Meydana Gelen Tersinmezliðin Daðýlýmý Þekil 7'de Denklem (17), (19), (22) ve (23) yardýmýyla esaplanan tersinmezliðin daðýlýmý verilmiþtir. Þekilde örüldüðü ibi bir blkta meydana elen tersinmezliklerin en k ldð ünite bar kazaný ünitesidir. Bar kazanýndan snra bar türbini az türbini kndenser ve pmpalar elmektedir. Bar kazanýnda meydana elen tersinmezliðin, kendisine en yakýn lan, bar türbini ünitesinde meydana elen tersinmezliðin yaklaþýk iki katý kadardýr. Bar kazanýnda iþ üretimi lmadýðýndan meydana elen tersinmezliðin ayný zamanda tersinir iþe eþittir. Tersinir iþ de ünitenin iriþ ve ýkýþ nktalarýndaki ekserji akýþ miktarlarý arasýndaki farktan esaplanýr. Dlayýsýyla, b ünitede meydana elen tersinmezliklerin fazla lmasýnýn sebebi, az tarafýnda yanma ürünü azlarýn bar kazanýnýn iriþ ve ýkýþ nktalarýndaki ekserji akýþ miktarlarý arasýndaki farkýn, bar tarafý iriþ ve ýkýþ nktalarýndaki ekserji akýþ miktarlarý arasýndaki farktan Tabl 3'de ü farklý atmsfer sýcaklýðýnda bir blk iin Denklem (24) ve (25) yardýmýyla esaplanan verimler ve Denklem (26) ile esaplanan özül yakýt sarfiyatý (ÖYS) verilmiþtir. Santral iin ele alýnan sýcaklýk deðerleri iinde en yüksek verim deðerleri 0 C atmsfer sýcaklýðýnda ve %100 yük drmnda esaplanmýþtýr, b sýcaklýk ve yük deðerinde birinci kann verimi % 56, ikinci yasa verimi ise % 54 larak blnmþtr. Ayrýca atmsfer sýcaklýðýnýn 42 C artmasýyla birinci yasa veriminin %4 ikinci yasa veriminin ise % 3 ranýnda azaldýðý tespit edilmiþtir. B azalmanýn sebebi bar kazaný ari bütün ünitelerde tersinmezliðin atmsfer sýcaklýðýnýn artmasý ile azalmasýdýr. Böylece esaplanan tplam faydalý ü ile tersinir iþ arasýndaki fark azalmakta, dlayýsýyla ikinci yasa verimi azalmaktadýr. Santralde özül yakýt sarfiyatýnýn ise artan sýcaklýk ile arttýðý örülmektedir. Atmsfer sýcaklýðýnda 42 C artýþ özül yakýt sarfiyatýný yaklaþýk larak %8 arttýrmýþtýr. Tabl 3 yük drmnda artýþýn santralin perfrmansýný lml yönde etkilediðini östermektedir, %50 yük ile %100 yük drm karþýlaþtýrýldýðýnda birinci ve ikinci yasa verimleri sýrasýyla Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý:

10 %5 ve %7 ranýnda artmaktadýr. Özül yakýt sarfiyatý ise artan yük drmyla azalmaktadýr. Öyle ki %50 yük drmna öre %100 yükte %12 lik bir azalma söz knsdr. SONUÇLAR VE ÖNERÝLER Brsa/Ovaaka bölesinde blnan dðal az kmbine evrim santralinin termdinamik analizi sncnda aþaðýdaki snlara laþýlmýþtýr. Yük artýþý santralin bütününde enerji ve ekserji akýþ miktarlarýný arttýrmaktadýr. Gaz türbini ve bar türbininde yükün artýþ raný ile tersinmezlik ve iþ akýþlarý rantýlý deðiþmektedir. Santralin tam yükte alýþtýrýlmasý drmnda birinci ve ikinci yasa verimleri maksimm verilen evre kþllarýnda maksimm deðerlerini almakta ve özül yakýt sarfiyatý da minimm deðerini almaktadýr. Çevre sýcaklýðýnýn artmasýyla az türbini evrimine iren avanýn kütlesel debisindeki azalmaya baðlý larak sistemi lþtran er bir ünitenin iriþ ve ýkýþ nktalarýnda enerji ve ekserji akýþ miktarlarý azalmaktadýr. Bna baðlý larak santral elemanlarýnýn tümünde tersinir ü, faydalý ü ve tersinmezlikler de azalmaktadýr. Çevre sýcaklýðýnýn artmasý santralden elde edilen net ücün düþmesine neden lmaktadýr. Bir blkta en yüksek tersinmezlik bar kazanýnda meydana elmekte ve bn sýrasýyla bar türbini, az türbini evrimi ve kndenser takip etmektedir. Ele alýnan drmlarda birinci ve ikinci yasa verimleri rantýlýdýr. Sistemin bütününün ýsýl verimi ve ikinci yasa verimi atmsfer sýcaklýðýnýn artmasýyla azalmaktadýr. Sn larak evre kþllarýnýn santral perfrmansýna önemli etkisi blnmaktadýr, b nedenle lan perfrmans düþümüne karþý erekli tedbirler alýnarak ve yeni teknljiler eliþtirilerek kmbine evrim santralleri iyileþtirilebilir. KAYNAKÇA 1. Bejan, A., Advanced Enineerin Termdynamics. Wiley, New Yrk. 758 s. 2. Barava, R., M. Bianci, A. Perett and P.R. Spina, A Fisibility Stdy f Existin Gas Trbines Fr Recperated Ýntercled and Reeat Cycle. ASME TURBO EXPO 2002, Amsterdam, Jne Barava, R. and C.B. Meer-Hmji, Parametric Analysis f Existin Gas Trbine Wit Ýnlet Evaprative and Over Spray Fin. ASME TURBO EXPO 2002, Amsterdam, Jne Çenel,Y. and M.A. Bles, Termdynamics An Enineerin Apprac. Mc Graw Hill, 4t Editin, Bstn. 930 s. 5. El-Wakil, M.M., Pwer plant Tecnly. Mc Graw Hill, Internatinal Editin, New Yrk. 861 s. 6. Erdem, H.H., S.H. Sevilen, A.V. Akkaya ve A. Daðdaþ, 2003 Gaz Türbinli Sistemlerde Çevre Sýcaklýðýnýn Perfrmansa Etkisi. 14. Ulsal Isý Bilimi ve Tekniði Knresi. Isparta, 3-5 Eylül. 7. Fiasci, D. and G. Manfrida, Exery Analysis f Semi-Clsed Gas Trbine Cmbined Cycle (SCGT/CC). Enery Cnversin and Manaement, Vl.39, N.16-18, pp Ktas,T.J., Te Exery Metd f Termal Plant Analysis. Krieer. Malabar, Flrida.328p. 9. Nixdrf, M., A. Prelipcean and D.Hein, Term Ecnmic Analysis f Inlet Air Cnditinin Metds. ASME TURBO EXPO 2002, Amsterdam, Jne Rsen, M.A. and I. Dincer, Enery and Eksery Analysis f Sectral Enery Utilisatin An Applicatin fr Trkey. Te Fist Trabzn Internatinal Enery and Envirnment Sympsim, KTU, Trabzn, Jly. 11. Ünver, Ü., Dðalaz Çevrim Santralinin Meterljik Þartlara Baðlý Olarak Termdinamik Analizi. Dktra Tezi, Brsa.165 s. 12. Ünver, Ü., Kýlý, M., Çevre Sýcaklýðýnýn Bir Kmbine Çevrim Gü Santralinin Perfrmansýna Etkisi. Uldað Üniversitesi Müendislik Mimarlýk Fakültesi Derisi, Cilt 10, Sayý 1, s Müendis ve Makina - Cilt: 46 Sayý: 545

ÇEVRE SICAKLIĞININ BİR KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİNİN PERFORMANSINA ETKİSİ

ÇEVRE SICAKLIĞININ BİR KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİNİN PERFORMANSINA ETKİSİ Uldağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Derisi, Cilt 10, Sayı 1, 2005 ÇEVRE SICAKLIĞININ BİR KOMBİNE ÇEVRİM GÜÇ SANTRALİNİN PERFORMANSINA ETKİSİ Ümit ÜNVER Mhsin KILIÇ Özet: B alışmada doğal

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri

Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Proses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6( 00 9 KSU J. Science and Engineering 6( 00 Birleşik Isı -Güç Sistemlerinde Prses Sıcaklığı Değişiminin Elektrik ve Isı Üretimi Üzerine Etkileri Ayhan ONAT KSÜ, K.ahramanmaraş

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI

BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI BİR DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİNDE EKSERJİ UYGULAMASI Süha Orçun MERT, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: orcunmert@mynet.com,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR LABORATUVARI BUHAR TÜRBİNİ DENEYİ FÖYÜ 1. GENEL BİLGİLER Buhar türbini, genel olarak yatay ekseni etrafında dönebilen bir rotor,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KULLANILAN BİRLEŞİK KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÖZET

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE KULLANILAN BİRLEŞİK KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ ÖZET Pliteknik Dergisi Jurnal Plytechnic Cilt: 6 Sayı: 3 s. 53-539, 3 Vl: 6 N: 3 pp. 53-539, 3 ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ULLANILAN BİRLEŞİ OJENERASYON SİSTEMLERİNİN EONOMİ ANALİZİ Muharrem İMAL, Ayhan ONAT.S.Ü.,

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Kojenerasyon Sistemlerinin Kısmi Yüke Göre Verimliliğinin Karşılaştırılması

Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Kojenerasyon Sistemlerinin Kısmi Yüke Göre Verimliliğinin Karşılaştırılması KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6( 00 60 KSU J. Science and Engineering 6( 00 Tekstil Endüstrisinde Kullanılan Kjenerasyn Sistemlerinin Kısmi Yüke Göre Verimliliğinin Karşılaştırılması Muharrem İMAL Ayhan

Detaylı

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLÝ BÝR BÝYOGAZ SÝSTEMÝNÝN SERA ISITMASINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ÝNCELENMESÝ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLÝ BÝR BÝYOGAZ SÝSTEMÝNÝN SERA ISITMASINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ÝNCELENMESÝ TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI DESTEKLÝ BÝR BÝYOGAZ SÝSTEMÝNÝN SERA ISITMASINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ÝNCELENMESÝ Abdullah AKBULUT Arþ. Gör., Fýrat Üniversitesi T.E.F. Makina Bölümü Ýrfan KURTBAÞ Arþ.

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

GAZ TÜRBÝNÝ YANMA ODASINDA HÝDROJEN VE HÝDROKARBON YANMASININ MODELLENMESÝ VE NO OLUÞUMUNUN ÝNCELENMESÝ. x x

GAZ TÜRBÝNÝ YANMA ODASINDA HÝDROJEN VE HÝDROKARBON YANMASININ MODELLENMESÝ VE NO OLUÞUMUNUN ÝNCELENMESÝ. x x GAZ TÜRBÝNÝ YANMA ODASINDA HÝDROJEN VE HÝDROKARBON YANMASININ MODELLENMESÝ VE NO OLUÞUMUNUN ÝNCELENMESÝ Mustafa ÝLBAÞ Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliði Bölümü Ýlker YILMAZ

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

CHEVRON TİPİ BİR ISI DEĞİŞTİRİCİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ

CHEVRON TİPİ BİR ISI DEĞİŞTİRİCİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1133 CHEVRON TİPİ BİR ISI DEĞİŞTİRİCİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ Abdulla YILDIZ Mustafa Ali ERSÖZ ÖZET Plakalı ısı değiştiriciler, çğunlukla kimya, gıda ve ilaç endüstrisinde ısıtma ve sğutma uygulamaları

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/2 PERFORMANCE ANALYSIS OF SINGLE FLASH GEOTHERMAL POWER PLANTS Ahmet DAĞDAŞ* Yıldız Teknik Üniversitesi,Makina

Detaylı

ÖRNEK: KURUTMA DENEYLERÝNDEKÝ HATA ANALÝZÝ

ÖRNEK: KURUTMA DENEYLERÝNDEKÝ HATA ANALÝZÝ DENEYSEL ÇALIÞMALARDAKÝ HATA ANALÝZÝNE BÝR ÖRNEK: KURUTMA DENEYLERÝNDEKÝ HATA ANALÝZÝ Ebru KAVAK AKPINAR * Bütün ölçüm aletleri ve ölçümler belirli özelliklere sahiptir. Bu genel özellikleri anlamak doðru

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ _ 1121 ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Ahmet COŞKUN Çağlar GEREDELİOĞLU Ali BOLATTÜRK Mustafa Yasin GÖKASLAN ÖZET 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, güvenilir kaynaklardan enerjiyi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.

ADM 1 DAÝRESEL KANAL MENFEZÝ SANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ. MENFEZ ANAYÝ ÜRETÝM DIÞ TÝCARET TD. ÞTÝ. DAÝREE KANA MENFEZÝ Tel : (0) bx Fax : (0) Web : www.ankaklima.cm.tr e-mail : inf@ankaklima.cm.tr Adres : Güleryüz anayi itesi. Cad. k. N: Ýedik / ANKARA ADM DAÝR

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ

BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ 481 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN SOĞUTUCU AKIŞKAN SEÇİMİ Ö. Ercan ATAER Mehmet ÖZALP Atilla BIYIKOĞLU ÖZET Bu çalışmada, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerine kullanılabilecek ozon tabakasını

Detaylı

KALÝBRASYON ÝÞLEMLERÝNÝN ADIMLARI VE SÜRELERÝ

KALÝBRASYON ÝÞLEMLERÝNÝN ADIMLARI VE SÜRELERÝ KALÝBRASYON ÝÞLEMLERÝNÝN ADIMLARI VE SÜRELERÝ Hayriye AKA Makina Yüksek Mühendisi ÖZET Dýþarýdan ölçü aleti kalibrasyon hizmeti alan veya kendi bünyesinde kalibrasyon yapan firmalarýn, bir cihazýn kalibrasyonunun

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN

Abs tract: Key Words: Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN 1Fatih Unal:Sablon 24.11.2014 14:46 Page 5 Tunçbilek Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi Fatih ÜNAL Derya Burcu ÖZKAN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada Türkiye de çalışmakta olan Tunçbilek Termik Santrali,

Detaylı

GİRİŞ: Enerji santralleri, enerji üretmek için kullandıkları yakıta göre çeşitli isimlerle nitelendirirler, mesela doğalgaz santrali, kömür santrali,

GİRİŞ: Enerji santralleri, enerji üretmek için kullandıkları yakıta göre çeşitli isimlerle nitelendirirler, mesela doğalgaz santrali, kömür santrali, GİRİŞ: Enerji santralleri, enerji üretmek için kullandıkları yakıta göre çeşitli isimlerle nitelendirirler, mesela doğalgaz santrali, kömür santrali, fuel oil gibi, yada hidroelektrik santral gibi. Doğalgaz

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

TERMÝK SANTRALLERDE PERFORMANS ÝYÝLEÞTÝRME VE

TERMÝK SANTRALLERDE PERFORMANS ÝYÝLEÞTÝRME VE TERMÝK SANTRALLERDE PERFORMANS ÝYÝLEÞTÝRME VE * REHABÝLÝTASYON ÝHTÝYACI Harun BÝLÝRGEN Ph.D., Lehigh University Energy Research Center, 117 ATLSS Drive Bethlehem, PA 18015 hab4@lehigh.edu ÖZET Baþlýca

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ABSORBSİYON TEKNOLOJİSİ YARDIMI İLE GÜÇ ÜRETİMİ

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ABSORBSİYON TEKNOLOJİSİ YARDIMI İLE GÜÇ ÜRETİMİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ABSORBSİYON TEKNOLOJİSİ YARDIMI İLE GÜÇ ÜRETİMİ İlhan Tekin ÖZTÜRK Prf. Dr., Kcaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü ÖZET Bu çalışmada, güneş enerjisinin

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

KRİTİK-ÜSTÜ KARBON-DİOKSİTİN JEOTERMAL GÜÇ ÇEVRİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE

KRİTİK-ÜSTÜ KARBON-DİOKSİTİN JEOTERMAL GÜÇ ÇEVRİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Enineerin and Arcchitecture of Gazi University Cilt 27, No 3, 557-568, 2012 Vol 27, No 3, 557-568, 2012 KRİTİK-ÜSTÜ KARBON-DİOKSİTİN JEOTERMAL GÜÇ

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer diþli tip tasarýma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2005/1 UNIT ELECTRICITY PRODUCTION ANALYSIS OF GAS TURBINES ON PART LOAD Hasan Hüseyin ERDEM *, Süleyman Hakan SEVİLGEN,

Detaylı

YAPILARDA SU VE NEM ETKÝLERÝ WATER AND MOISTURE EFFECTS IN STRUCTURES

YAPILARDA SU VE NEM ETKÝLERÝ WATER AND MOISTURE EFFECTS IN STRUCTURES 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 118 YAPILARDA SU VE NEM ETKÝLERÝ Elif Sezi AYDIN Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlýk A.D. Özet: Günümüzde artan nüfus ve sanayileþme gibi faktörler

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ

LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ LAZER-ARK HÝBRÝT KAYNAK YÖNTEMÝ Hakan YAVUZ *, Gürel ÇAM ** GÝRÝÞ Lazer kaynaðý yüksek kaynak hýzý, düþük distorsiyon ve otomasyona çok uygun olma özellikleri dolayýsýyla yapý çeliklerinin kaynak iþlemlerinde

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Özet. Yukarýdaki þartlarý saðlamayan binalar düþük seviyede kirlilik yayan bina sýnýfýnda olmayan binalardýr. Dizayn Kriterleri

Özet. Yukarýdaki þartlarý saðlamayan binalar düþük seviyede kirlilik yayan bina sýnýfýnda olmayan binalardýr. Dizayn Kriterleri Özet Yapý havalandýrmasýnda deðiþen konfor ihtiyaçlarý da gözönüne alýnarak hazýrlanan prenv:1996 vrupa standardý uygulamalarda birçok yenilikler ve kavramlar getirmektedir. u standard iç mahallerde bulunanlar

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Akdeniz Bölgesinde Güneş Işınım Ekserjisi Değişimi

Akdeniz Bölgesinde Güneş Işınım Ekserjisi Değişimi Akdeniz Bölgesinde Güneş Işınım Ekserjisi Değişimi H. Hüseyin ÖZTÜRK Çukurva Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 01330 Balcalı, Adana hhzturk@cu.edu.tr Özet: Güneş ışınım ekserjisi, güneş

Detaylı

AKIŞ ÖLÇME EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

AKIŞ ÖLÇME EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ KIŞ ÖLÇME EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ ÇORUM-05 ) DENEY CİHZININ ŞEMSI B) CİHZD KULLNILN MLZEMELER SNO MLZEMENİN DI DEDİ MRKSI E ÖZELLİĞİ S tankı 50x50x50 mm, 5 litre Sirkülasyon oması larko NO 3 entürimetre

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAVI

MAK TERMODİNAMİK (CRN: 22594, 22599, 22603, ) BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAVI MAK - EMODİNAMİK 0.06.00 (CN: 59, 599, 60, 608 ) 009-00 BAHA YAIYII YAIYI SONU SINAVI Sru ) Sğu ava tandardına öre erçeleşen ideal bir tt çevriminde, ııştırma işlemi başlanıcında (. ali) ava 00 K ıcalıta,

Detaylı

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/2 Araştırma Makalesi / Research Article THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF COMBINED CYCLE SYSTEM WITH GAS TURBINE

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı