Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları"

Transkript

1 Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları Not: Av.Cengiz Aladağ tarafından hazırlanan ve 428 sözcükten oluşan bu tablo, tüm üyelerimizin önerdiği sözcüklerin eklenmesi ile sürekli olarak güncellenmektedir. A Abes = Gereksiz, yersiz, saçma Abone = Sürdürümcü Acele = İvedi Acente=Bağımsız aracı Acil = İvedi Aciz = Düşkün, yetersiz Aciz varakası = Düşkünlük belgesi, Borç ödeyemezlik belgesi Adalet = Tüze, türe, yargı Addetmek = Saymak Adi = Sıradan Adlİ = Türel, yargısal Adli müzaharet = Yargısal yardım Adli sicil = Yargısal kütük Af = Bağışlama Ahde vefa = Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık Ahkam=Düzenlemeler, hükümler Ahval=Koşullar, durumlar, olaylar Ahz-u kabz = Alma Aidat = Ödenti Aidiyet = İlişkinlik Ait = İlişkin Akıbet = Son, sonuç Akit = Sözleşme Akli = Ussal Aktif = Etkin Alaka = İlgi Alakalı = İlgili Aleniyet = Açıklık Aleyh = Karşı, karşıt Amme = Kamu Arazi = Yerey Ariyet = Ödünç Arşiv = Belgelik Arz = Sunu Arz etmek = Sunmak Asgari = En az Asıl = Asal, temel Aşikar = Açık, belli Atıf = Gönderme, yollama Ati = Gelecek Avans=Öndelik Aynen = Olduğu gibi Aynı = Özdeş Ayni = Mal, mala ilişkin Aza = Üye Azami = En çok

2 B Bakiye = Kalan, artan Basiret = Öngörü Basiretli = Öngörülü Basiretsiz = Öngörüsüz Bayi=Satıcı Bedel=Karşılık, eder Beraat = Aklanma Beraat etmek = Aklanmak Bestekâr=Besteci Beyan = Açıklama, bildirim Beyanname= Açıklama yazısı Beyan etmek = Açıklamak, bildirimde bulunmak Bilahare = Sonra Bilanço=Dönemsonu kaynak çizelgesi Bilhassa = Özellikle Bilumum = Bütün Bina = Yapı Binaen = Dayanarak C Caiz = Uygun Caiz değil = Uygun değil CD=Yoğunteker Cebren = Zorla Cebri icra = Zorla yürütüm, zorla yerine getirme Celp = Çağrılık Celse = Duruşma Cemiyet=Topluluk, dernek, toplum Cevap = Yanıt Cevaplamak = Yanıtlamak Cevaplandırmak = Yanıtlamak Cevap vermek = Yanıt vermek Cihet = Yön Cins = Tür Cinsiyet=Eşey Cümle = Tümce Cürüm = Suç D Dahil = İç, içinde Dahil olmak = Girmek, katılmak Daimi = Sürekli Dair = İlişkin Davetiye = Çağrılık, çağrı kağıdı Defa = Kez Def'i = Savu Dekont = Ödeme belgesi Delalet etmek = Göstermek, kanıtlamak Delil = Kanıt Dermeyan= İleri sürme Detay = Ayrıntı

3 Devir = Aktarış Devretmek = Aktarmak Distribütör=Dağıtıcı Doktrin = Öğreti Doküman = Belge Efrat (Efrad) = Bireyler Ehemmiyet = Önem Ekipman = Donanım Ekseriyet = Çoğunluk Elbette = Kuşkusuz Eleman = Öğe, çalışan Endeks = Dizin Esbab-ı mucibe = Gerekçe Yediemin (Yeddiemin) = Güvenilirkişi E Efrat (Efrad) = Bireyler Ehemmiyet = Önem Ehil = Yetkin Ehlivukuf = Bilirkişi Ehliyet = Yetkinlik, yeterlik Ekipman = Donanım Ekseriyet = Çoğunluk Elbette = Kuşkusuz Eleman = Öğe, çalışan Emir = Buyruk Emniyet = Güvenlik Emsal = Benzer Emval=Varlıklar Endeks = Dizin Esas = Temel, asal Esbab-ı mucibe = Gerekçe Eser = Yapıt Esnasında = Sırasında Eşkal = Kılık Eşya = Nesne, varlık Etraf = Çevre Evrak = Belge Evvel = Önce Evvela = Öncelikle F Faal = Etkin Faaliyet = Etkinlik Fahri=Onursal Fail = Eylemci Faiz = Ürem, işlenti Fakat = Ancak Fakir = Yoksul Faks = Belgeç Faktör = Etken Fark = Ayrım, başkalık Fark etmek = Ayrımsamak Farklı = Başka, ayrık

4 Fayda = Yarar Faydalanmak = Yararlanmak Faydalı = Yararlı Faydasız = Yararsız Feragat etmek = Çekilmek, vazgeçmek Ferdi = Bireysel Fert = Birey Fesih=Bozma Fihrist = Dizin Fiil = Eylem, davranış Fiilen = Eylemsel, eylemli olarak Fiili = Eylemsel Firma = İşletme Fiyat=Eder Fonksiyon = İşlev G Gaip = Yitik Gaiplik = Yitiklik Garanti = Güvence Gayrimenkul=Taşınmaz Grafoloji = Yazıbilim Grafolojik = Yazıbilimsel Grup = Küme, Öbek H Hacir = Kısıt Hacir altına almak = Kısıtlamak Hacir altına alınmak = Kısıtlanmak Hadise = Olay Haciz=Elkoyma Hakaret = Aşağılama, sövgü Hakaret etmek = Aşağılamak, sövmek Hakikat = Gerçek Hakikaten = Gerçekten Hakiki = Gerçek Hakim = Yargıç Hakkında = Üzerine, ilişkin Hal = Durum Halef = Ardıl Hamal=Yükçü Harcırah = Yolluk Harç=İşlem gideri, işlem vergisi Has = Özgü Hasılat = Kazanç Hayat = Yaşam, dirim Hayati = Yaşamsal Heyet = Kurul Heykel=Yontu Heykeltıraş=Yontucu Hıfzıssıhha = Sağlık koruma Hibe = Bağış Hibe etmek = Bağışlamak

5 Hisse = Pay Hissedar = Paydaş Hisseli = Paylı Hitaben = Yönelik Hitabet = Konuşma Hitam=Sona erme Hitap = Seslenme Holding = Yatırım ortaklığı Hukuk = Tüze Hukuki = Tüzel Husus = Konu Hususi = Özel Hükmi şahıs=tüzelkişi Hüküm = Yargı İ İaşe = Geçim İbra=Aklama İbraname=Aklama belgesi İcbar = Zorlama İcra=Yürütüm, yorum (yapıtlarda) İdame = Sürdürme İdare = Yönetim İdari = Yönetimsel İddia = Sav İddia etmek = Savlamak, öne sürmek İfade = Söylem İfade almak = Sorgulamak İfade vermek = Sorgulanmak İfa etmek = Ödemek, yerine getirmek İflas = Batkı İflas etmek = Batmak İhbarname=Haber yazısı İhmal = Savsaklama İhtar = Uyarı İhtarname=Uyarı yazısı İhtilaf = Uyuşmazlık İhtimal = Olasılık İhtira beratı=buluş belgesi İhtiva = İçerme, kapsama İhtiva etmek = İçermek, kapsamak İhtiyaç = Gereksinim İhtiyati = Sakınımlı, geçici, ileriye yönelik İhtiyati=Geçici, ileriye yönelik İkame etmek=yerine koymak, (dava) açmak İkamet etmek = Oturmak İkametgah = Yerleşim yeri İkaz = Uyarı İkrar=Açıkça benimseme, onama, kabul İktibas = Alıntı İktisap = Kazanım, edinim İlam = Karar İlan = Duyuru İlave = Ek

6 İlliyet = Nedensellik İmalat = Üretim İmar = Bayındırlık İmarlı = Bayındır İmarsız = Bayındırsız İmha = Yok etme İmha etmek = Yok etmek İmkan = Olanak İmkansız = Olanaksız İmtina = Çekinme, kaçınma İmtina etmek = Çekinmek, kaçınmak İndeks = Dizin İnfaz = Yerine getirme, uygulamak İnhisar=Tekel İnkar = Yoksama İnkar etmek = Yoksaymak İnternet=Bilgisunar İntifa=Yararlanma İntikal = Geçme İntikal etmek = Geçmek, ulaşmak İptal=çürütme, kaldırma, bozma İptal etmek=çürütmek İrade = İstenç İrat = Gelir İrtibat = Bağlantı İsim = Ad İskan = Yerleşim İskonto = İndirim İsnat = Yükleme İspat = Kanıt İspat etmek = Kanıtlamak İstasyon=Tren durağı İstifade = Yararlanma İstihkak=Ayni geri verme İstimlak = Kamulaştırma İstinaden = Dayanarak İstinaf= Üst yargı İstirdat=Gerialım İstismar = Sömürü, kötüye kullanma İstisna = Ayrıklık, başkalık İstisnai = Ayrıksı İstişare = Danışma İşaret = İm İştigal = Uğraş İştirak = Katılım İtfa = Sönüm İtfa etmek = Söndürmek İtham = Suçlama İzah = Açıklama İzahat = Açıklamalar K Kaide = Kural Kalem=Yazı işleri

7 Kanaat = Kanı Kanun = Yasa Kanuni = Yasal Kapasite = Sığa, yeti Kat'i = Kesin Katip = Yazman Kayıt=Koşul, unsur Kelime = Sözcük Keyfiyet=Durum, nitelik Kıyas = Karşılaştırma, örnekseme Kıymet = Değer Komisyon = İnceleme kurulu, yarkurul Komisyon = Arapay, yüzdelik Komisyoncu = Arapaycı, aracı Komisyonculuk = Aracılık Komite = Kurul Kontrat = Sözleşme Kontrol = Denetim Kuvvet=Güç Küfür = Sövgü L Lazım = Gerek, gerekli Lüzum = Gerek M Maaş = Aylık Mabet=Tapınak Mağdur=Kıygın, zarar gören Mahalli=Yerel Mahcur = Kısıtlanmış Mahcuz: haczedilmiş Mahfuz = Saklı Mahiyet = Nitelik Mahkeme= Yargı Mahrukat=Yakıt Mahrum = Yoksun Mahsus = Özgü Makam = Orun Maksat = Amaç Mal=Varlık Mali=Parasal Malik = İye Mamelek=Malvarlığı Mana = Anlam Maruz kalmak=karşı karşıya olmak Masraf=Gider Matbu = Basılı Matbua=Basma Mazbata=Tutanak Mecbur = Zorunlu Mecmu=Toplam Meçhul=Bilinmeyen

8 Mehil=Önel Memur=Görevli Men=Yasaklama Menfaat = Çıkar Menfi=Olumsuz Menkul=Taşınır Mercii = Orun, başvuru yeri Merhun: rehnedilmiş Mesafe = Uzaklık Mesken = Ev, konut Meslek = Uğraşı Mesmu : Dinlenebilir, dikkate alınabilir Mesnet = Dayanak Mesul = Sorumlu Mesuliyet = Sorumluluk Meşru = Yasal, Geçerli Mevcut = Var Mevkuf=Tutuklu Mevzu = Konu Meydana gelmek = Oluşmak, ortaya çıkmak Mezkur=Söz konusu Miktar=Tutar Miras = Kalıt Mirasçı = Kalıtçı Mirasçılık = Kalıtçılık Mobilya=Döşeme Muaf = Bağışık Muafiyet = Bağışıklık Muamele = İşlem Muayyen = Belirli Mucibince = Gereğince Muhabere = İletişim, haberleşme Muhafaza = Koruma Muharrer = Yazılı Muhatap=İlgili Muhtelif = Çeşitli Muhtemel=Olası Muhteva = İçerik, kapsam Mukavele = Sözleşme Mukavemet = Direniş,direnç Mukavemet etmek = Direnmek Mukayese = Karşılaştırma Murabaha=Tefecilik Muris = Kalıt bırakan Musakkaf=Üstü kapalı Muttali = Öğrenmiş Muttali olmak = Öğrenmiş olmak Mücbir = Zorlayıcı Mücerret = Soyut Müdafaa = Savunma Müdafi = Savunucu Müddeabih=Dava konusu Müddet = Süre Müeyyide = Yaptırım Mühlet = Önel

9 Mühür = Damga Mükerrer = Yinelenen Mülga=Yürürlükten kaldırılan Mülkiyet = İyelik Mümessil=Temsilci Mümeyyiz=Sezgin Münazaa=Çekişme Müracaat = Başvuru Müsadere = Zoralım, Elkoyma Müsait = Elverişli, uygun Müsbet = Olumlu Müstacel = İvedi Müstahdem=Hizmetli Müstesna=Ayrık Müşteki = Yakınıcı Müşterek = Ortak Müştereken = Ortaklaşa Müştereken ve müteselsilen = Ortaklaşa ve zincirleme Mütalaa = Değerlendirme, görüş Müteaddit=Birden çok Müteahhit = Yüklenici Mütekabil=Karşılık Mütekabiliyet=Karşılıklılık Mütemerrit=Direngen Müteşebbis = Girişimci Müzekkere = Yazı N Nafaka = Geçimlik Nakil=Taşıma Natamam = Eksik Nazaran = Göre, oranla Nesep = Soy Neşir=Yayım Netice = Sonuç Nisbet = Oran Nisbeten = Oranla Nisbi = Oransal Nizamname = Tüzük Noksan = Eksik O Objektif = Nesnel Organizasyon = Düzenleme Ö Örf = Töre P Puan=Sayı, değer Prensip = İlke

10 Program=İzlence Proje = Tasarı R Randıman = Verim Rapor = Bildirge Rehber = Kılavuz Rehin = Tutu Reis = Başkan Re'sen=Kendiliğinden, görevi gereği Resmi = Kamusal Reşit = Ergin Riayet=Uyma Rücu=Dönme Rüşt = Erginlik S Sadakat = Bağlılık Sadece = Yalnızca Safahat = Evreler Safha = Evre Sahip = İye Saik = İtki Sair = Öbür, diğer Sakıt = Düşük, düşmüş, geçersiz Salahiyet = Yetki Salahiyetli = Yetkili Sarahat=Açıklık Sarfiyat = Gider Sarih = Belirgin, açık Sebat=Direnme, sonuna değin sürdürme, ısrar etme Sebep = Neden Sefer=Savaşa gitme Sehim = Pay Sehven = Yanlışlıkla Sekreter = Yazman Selef = Öncel Sermaye=Anamal Sicil=Kütük Sirayet etmek = Bulaşmak, yansımak Sistem=Dizge, düzen Sosyal = Toplumsal Sual = Soru Suni = Yapay Ş Şahadet = Tanıklık Şahıs = Kişi Şahit = Tanık Şahitlik = Tanıklık Şahsi = Kişisel Şart = Koşul

11 Şartlı = Koşullu Şekil = Biçim Şekli = Biçimsel Şerh=İrdeleme, açımlama Şerik=Ortak Şifahen = Sözle Şiddet=Baskı, kaba güç Şifahi = Sözel Şikayet = Yakınma Şikayetçi = Yakınıcı Şirket = Ortaklık Şufa = Önalım Şümul = Kapsam Şüphe = Kuşku T Taahhüt = Bağıt Taahhüt etmek = Bağıtlamak Taayyün=Belli olma, belirme Tacir=Tecimen Tadil=Değişiklik Tahakkuk etmek = Gerçekleşmek Tahdit = Sınırlamak Tahkik = Soruşturma, inceleme Tahlil = Çözümleme Tahliye = Boşaltma, salıverme Tahmil etmek = Yüklemek Tahmini = Yaklaşık Tahsis=Özgüleme Talep = İstem Talimat = Yönerge Tamir = Onarım Tanzim etmek = Düzenlemek Taraf = Yan Tasdik = Onay Tasdik etmek = Onaylamak Tasdikli = Onaylı Tashih = Düzeltme Tatbik=Uygulama Tatil = Dinlence Tayin = Atama, belirleme Tazminat = Ödence Tebligat = Bildirim Tebliğ = Bildiri Tebliğ etmek = Bildirmek Tecil = Erteleme Tedavi=Sağaltım Tedbir = Önlem Tediye=Ödeme Teferruat = Ayrıntı Tefrik etmek = Ayırmak Tehdit = Gözdağı Tehir = Erteleme Tekerrür = Yinelenme

12 Teklif = Öneri Temerrüt=Direnim Teminat = Güvence Temyiz= Yasal yol Tercih = Yeğleme, seçim Tercüme = Çeviri Tereke = Bırakıt Tesbit = Belirleme, saptama Tesis = Kuruluş Teşebbüs = Girişim Teşekkül = Oluşum Teşhir=Sergileme Teşhis = Tanı, tanıma Teşkilat = Örgüt Tevcih etmek = Yöneltmek Tevdi etmek = İletmek, vermek Tevkifat=Durdurma, kesinti Tevsi=Genişletme Ticaret=Tecim Ticari=Tecimsel U Uhdesinde olmak=üstünde olmak Umum = Genel Umumi = Genel Unsur = Öğe Usul = Yöntem Ü Ücret=Eder V Vade=Ödeme süresi Vakıa = Olgu Vasıf = Nitelik Vasıta = Araç Vatandaş=Yurttaş Vasi = Koruman Vazgeçmek = Caymak Vazife = Görev Vazifeli = Görevli Vazifesizlik = Görevsizlik Vecibe = Ödev Vefat=Ölüm Veraset = Kalıtçılık Vekalet = Bakmanlık Vekil = Bakman Vesika = Belge Vuku bulmak = Olmak Y

13 Yediemin (Yeddiemin) = Güvenilirkişi Yekun = Toplam Yemin = Ant Yemin etmek = Ant içmek Yevmiye = Gündelik Z Zabıt = Tutanak Zabıta = Tutanakçı Zabıt katibi = Tutanak yazmanı Zam=Artış, artırım Zaman = Süre Zamanaşımı = Süreaşımı Zan = Sanı Zanlı = Sanık Zarar = Yitem Zarfında = İçinde Zaruret = Zorunluluk Zaruri = Zorunlu Zat = Kişi Zati = Kişisel Zemin = Düzlem Zıya=Yitim, yitme Zikretmek = Anmak, sözünü etmek Zilyet=Eldeci Zilyetlik=Eldelik Ziraat = Tarım Zirai = Tarımsal Ziynet = Süs Zümre = Bölük

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

TÜRKÇESĐ VARKEN... çet : söyleşi, gevezelik çeync : akça alım-satımı çini : sırlıtaş

TÜRKÇESĐ VARKEN... çet : söyleşi, gevezelik çeync : akça alım-satımı çini : sırlıtaş A @ : özel a abes : anlamsız abluka : kuşatma abone : sürdürümcü absürt : saçma, usdışı aceleci : evecen acz : güçsüzlük, düşkü adabı muaşeret : görgü kuralları adalet : tüze adaptasyon : uyarlama adapte

Detaylı

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER

GENEL HUKUK BİLGİSİ. ve GÜNCEL BİLGİLER GENEL HUKUK BİLGİSİ ve GÜNCEL BİLGİLER Bölüm 1 GENEL HUKUK BİLGİSİ SOSYAL DÜZEN KURALLARI Kişilere yetki veren ve ödev yükleyen veya sadece ödev yükleyen kurallara sosyal düzen (toplumsal davranıģ) kuralları

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO SÖZLÜĞÜ (A) ADA: Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 . HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE HESAPTAN 3.KİŞİLERCE PARA ÇEKİLMESİ (Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek

Detaylı

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V.

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V. GENELGE... 5 2011/53... 5 GENEL AÇIKLAMALAR... 5 BİRİNCİ KISIM... 6 Genel Esaslar... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Hükümler... 6 1. Borçlunun ölümü... 6 2. Tebliğ işlemleri...

Detaylı

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri Adli Yardım -Sorunlar ve Çözüm Önerileri leri- Av. Aykut OKUR Av. Mehmet KALAY TAKDĐM U zun zamandır gündemimizde bulunan CMUK Uygulamaları ve Sorunları ile birlikte Adli Yardım Sorunları ve Çözüm Önerileri

Detaylı

Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013

Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013 Sirküler no: 162 İstanbul, 31 Aralık 2013 Konu: 2014 yılında uygulanacak harç tutarları açıklandı. Özet: Maliye Bakanlığı tarafından, 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 3,93) dikkate

Detaylı

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI S U N U Ş Kooperatifçilik bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MEDENİ HUKUKUMUZDA TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIMI MUSTAFA EMİR ÜSTÜNDAĞ EYLÜL, 2011 ii ÖZET MEDENİ

Detaylı

YARGITAY KARARLARI KURULUŞ -JOCAK 1975 CİLT : 7 HAZİRAN 1981 SAYI : 6

YARGITAY KARARLARI KURULUŞ -JOCAK 1975 CİLT : 7 HAZİRAN 1981 SAYI : 6 KARARLARI D E R G İ S İ KURULUŞ -JOCAK 1975 CİLT : 7 HAZİRAN 1981 SAYI : 6 Sevinç Matbaası Ankara 1981 Yargıtay Yayın İşleri Müdürlüğü nce her ay yayımlanır. Sahibi Yayın Müdürü : Yargıtay Adına Birinci

Detaylı

HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME

HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME insan HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME Avrupa Konseyi üyesi olan Âkıd Hükümetler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini;

Detaylı

Madde 2 - Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur.

Madde 2 - Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERĐ KANUNU Kanun Numarası: 1086 Kanun Kabul Tarihi: 18/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02, 03, 04/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 622, 623, 624 BĐRĐNCĐ BAP : UMUMĐ

Detaylı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör Sporcu Sağlığı Danışma Merkezi Yayın No 4 Konya 2014 ii İçindekiler

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ 41. 1982 Anayasası nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Temel hak ve hürriyetler, sadece ülkenin tümünde veya bir kısmında sıkıyönetim veya

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN www.tugramalimusavirlik.com 1 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanunun şümulü (kapsamı) :M.1 Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL İCRA VE İFLAS KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 İCRA VE İFLAS KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 8 1. Bası -

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel esaslar Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler Kanunun şümulü: Madde 1 Devlete,

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel esaslar Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler Kanunun şümulü: Madde 1 Devlete, AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel esaslar Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler Kanunun şümulü: Madde 1 Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi,

Detaylı

MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2015) (1) SAYILI TARİFE

MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2015) (1) SAYILI TARİFE MAKTU VE NİSBİ HARÇLAR (2015) (1) SAYILI TARİFE Yargı harçları: A) Mahkeme harçları: Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla idari davalarda ihtilafsız yargı konularında Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda

Detaylı

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER - BİRİNCİ SINIF / BİRİNCİ YARIYIL HUK 101 ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR) AKTS 6, Kredi(4-0) 4 Bu ders kapsamında özellikle liberal batı demokrasileriyle

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II *

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * Serkan AĞAR ** f. Haciz 6183 sayılı kanunun ikinci kısmının, Cebren Tahsil ve Takip Esasları başlığını taşıyan birinci bölümünde yer alan 54. maddesinde; ödeme

Detaylı