devrim yolunu tutmuºtu. kardeºi Alexander Ulyanov, Çar III. Alexander e suikast düzenlemekten St. Petersburg da

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "devrim yolunu tutmuºtu. kardeºi Alexander Ulyanov, Çar III. Alexander e suikast düzenlemekten St. Petersburg da"

Transkript

1

2 I. V.I. LENÝN ÖNDERLÝÐÝNDE RUSYA MARKSÝSTLERÝNÝN, PROLETERYANIN DEVRÝMCÝ PARTÝSÝNÝ YARATMA UÐRUNDAKÝ ÇALIªMALARI

3 BOLªEVÝZMÝN VE DÜNYADA ÝLK SOSYALÝST DEVLETÝN KURUCUSU VLADAMÝR ÝLYÝÇ ULYANOV (takma adýyla LENÝN) 22 Nisan 1870 te (Eski Rus takvimine göre 10 Nisan) Volga üzerindeki Simbirsk (daha sonra Ulyanovsk) kasabasýnda dünyaya geldi. Daha genç yaºlarda Lenin, çevresinde dönen yaºama ilgi duyuyor ve kendi büyüklerinin siyasi konuºmalarýný dikkatle izliyordu. Çok okuyordu ve daha ilk gençlik yýllarýnda en iyi devrimci-demokratik yazarlarýn eserlerini okumuºtu. On dört on beº yaºlarýnda, Çerniºevski nin Ne Yapmalý? Romanýný okumuºtu. Ayrýca, o sýrada yasak olan Dobrolyubov, Pisarev in eserleri yanýnda baºka eserler de okumuºtu.

4 Genç Lenin en büyük kardeºi olan Alexander den çok etkilenmiºti. St. Petersburg Üniversitesinde okurken yaz tatilini evde geçiriyordu ve 1886 yaz tatillerinde Marx ýn Kapitali nin bir kopyasýný getirmiº ve Lenin okumaya baºlamýºtý. Çarlýk Rusya sýnda hüküm süren tüm sosyal ve siyasi sisteme karºý Lenin in muhalefeti daha yaºamýnýn ilk yýllarýnda ºekillenmeye baºlamýºtý. Daha Yüksek Okul öðrencisi iken devrimci bir anlayýºa sahipti ve bu onun okul derslerine de yansýmýºtý. Örneðin, bir gün okul müdürü Lenin in yazdýðý bir kompozisyonu ona geri göndermiº ve ona hoºnut olmayan bir tonda Burada hakkýnda yazdýðýn ezilen sýnýflar kimlerdir? Niye böyle ºeyler yazýyorsun? demiºti yýlý, Lenin in yaºamýnda bir dönüm noktasý olmuºtu. O yýl, geri dönmeyecek bir biçimde devrim yolunu tutmuºtu. O yýlýn baºlangýcýnda Ulyanov ailesine büyük hüzün çökmüºtü. 1 Mart ta Lenin in en büyük kardeºi Alexander Ulyanov, Çar III. Alexander e suikast düzenlemekten St. Petersburg da tutuklanmýºtý. Ayrýca Lenin in en büyük kýzkardeºi Anna da tutuklanmýºtý. Alexander Ulyanov Schlüsselburg Kalesi nde 8 Mayýs 1887 de idam edilmiºti. Kardeºinin ölümü Lenin in devrim yolunu tutmasýnda önemli bir dönüm noktasý olmuºtu. Kardeºinin kahramanlýðýna hayran olmasýna raðmen, hali hazýrda o sýrada Lenin çarlýða karºý mücadelede terörist yöntemlerin yanlýº olduðunu ve hedefe bu yolla ulaºýlamayacaðýný düºünüyordu. Alexander in terörist bir örgüte baðlý olduðunu ilk öðrendiðinde Hayýr, biz bu yolu tutmayacaðýz. Bu tutulacak yol deðildir demiºti. Yüksek Okuldan en yüksek altýn ödülü alarak mezun olduktan sonra 13 Aðustos 1887 de hukuk okumak için Kazan Üniversitesine kaydoldu. Lenin, Kazan da erkenden devrimcilerle temaslar kurdu ve çarlýk gizli polis kayýtlarýna göre çok tehlikeli bir akým olan bir öðrenci çevresine katýldý. Lenin, öðrenci çevrelerinde öne çýkan bir kiºiydi. Devrimci anlayýºa sahip, enerjik, iyi-okumuº ve görüºlerini büyük bir güç ve inançla savunuyordu. Üniversitede iken sürekli olarak Jandarma ve üniversite idarecileri tarafýndan gözetim altýndaydý. Çarlýk hükümetinin Üniversite mevkilerini gerici profesörlerle doldurmaya çalýºmýº ve tüm öðrenci birliklerini aðýr bir biçimde cezalandýrmýºtý. Polisin cezalandýrmalarý protestolara yol açmýºtý de Moskova da çýkan protesto gösterileri diðer üniversitelere de yayýlmýº ve 4

5 Aralýk 1897 de Kazan Üniversitesi nde de patlak vermiºti. Lenin en aktif bir biçimde gösterilerin hazýrlýk konferanslarýnda ve gösterilerde yer almýºtý. Çarlýk idarecileri hemen bir dizi baskýlara baºvurmuºtu. Lenin devrimci öðrenci hareketinin diðer aktif üye ve örgütleyicileriyle birlikte tutuklanmýºtý. Hapishaneye giderken Lenin e eºlik eden çavuº, ona Bütün bu karýºýklýklarý niye yapýyorsunuz genç adam? Karºýnda bir duvar olduðunu görmüyor musun? demiºti. Evet, bir duvar, ama çürümüº bir duvar diye cevap vermiºti Lenin. Sadece bir itmek ister ve yýkýlacak. Öðrenciler hapiste iken birbirleriyle serbest býrakýldýklarý zaman ne yapacaklarýný tartýºýyorlardý. Birisi Lenin e Ýyi, siz ne yapacaksýnýz diye sormuºtu. Lenin önünde bir yol olduðunu devrimci mücadele yolu- söylemiºti. 5 Aralýk 1897 de Lenin Kazan Üniversitesi nden kovuldu ve iki gün sonra Kokuºinko köyüne sürgün edildi ve polis gözetimi altýnda tutuldu. Böylece, Lenin daha onyedi yaºýnda çarlýk otokrasisi ile çatýºmada ilk devrimci baptizmini almýº oldu. O zamandan sonra bütün yaºamýný otokrasiye ve kapitalizme karºý, çalýºan halkýn baský ve sömürüden kurtuluºu için mücadeleye adadý. Lenin in Kazan a dönmesine izin verildikten sonra deðiºik illegal devrimci çevrelerle tanýºmýºtý. Bu çevrelerde, Marx ýn eserleri orijinal ve çeviri olarak, ayrýca Plekhanov un Narodniklere karºý yazýlmýº polemik yazýlarý ve özellikle Farklýlýklarýmýz okunuyordu ve ateºli tartýºmalar yapýlýyordu kýºýnda, Lenin Marx ýn Kapital ini ciddi bir biçimde çalýºmaya baºlamýºtý. Bu eser Lenin de büyük bir izlenim býrakmýºtý de Kazan da N.E. Fedoseyev tarafýndan örgütlenen Marksist çevrelerden birine katýlmýºtý.

6 O günlerde Marksizm çok büyük zorluklar içinde ilerliyordu. Narodizm, devrimci anlayýºa sahip aydýnlar üzerinde hala daha büyük etkinliðe sahipti ve bu Marksizm in yayýlmasý önünde baºlýca engeldi. Bu dönemde Marksizm ' savunanlar çok azdý. Lenin, bu Rus Marksistlerinin ilklerindendir. Daha genç yaºta Narodizmin yanlýº bir yol olduðunu ve çarlýkla mücadelede terörist yöntemlerin zararlý olduðunu farketmiºti. Lenin, Marksizmin Rusya da süren çarlýk sisteminin ve kitlelerin acýmasýz sömürüsüne karºý mücadelede baºarýya ulaºtýracak güçlü bir silah olduðunu görmüºtü. Kazan daki devrimci eylemler çarlýk jandarmasýný rahatsýz ediyordu. Temmuz 1889 da Fedoseyev tutuklanmýºtý. Lenin in katýldýðý çevre de açýða çýkartýlmýºtý ve tüm üyeleri tutuklanmýºtý. Lenin, bu tutuklamalardan ºans eseri kurtulmuºtu. Lenin 1889 da Samara ºehrine ailesi ile birlikte yerleºmeye geldiðinde bilinçli bir Marksistti. Bu dönemde, Samara Narodizmin en güçlü yerlerinden biriydi. Narodizm savunucularý Marksizm e karºýydý ve sosyal geliºme kanunlarýný anlamýyorlardý. Narodnikler, Rusya da kapitalizmin kapitalizmin tesadüfi bir olgu olduðunu iddia ediyorlardý. Ayrýca iºçi sýnýfýnýn devrimci harekette öncü bir rol oynayacaðýný reddediyorlardý ve sosyalizmin köylü komünleri ile geleceðini savunuyorlardý. Lenin, Samara'ya geldiði sýrada, devrimci görüºlere sahip gençlerin birkaç çevreleri vardý. Bunlardan en önemlisi A.P. Sklyarenko tarafýndan yönlendiriliyordu. Bu çevre tarihi, ekonomik, felsefi sorunlarý ve köylü sorununu inceliyordu. Sklyarenko, ayrýca iºçilerle, özellikle demiryolu iºçileriyle baðlara sahipti. Genelde, bu çevre Narodnik akýmý takip ediyordu. Marksist düºünceleri çevre üyelerine tanýtan Lenin'den etkilenen Sklyarenko, kýsa bir sürede Narodnik görüºleri terkederek bir Marksist olmuºtu. Lenin, gerek Sklyarenko'nun çevresinde gerekse diðer gizli devrimci gençlik çevrelerinde Marksizm üzerine ve Narodizmi eleºtiren makaleler okuyordu. Lenin, daha o sýrada, geniº Marksizm bilgisi ile dinleyicilerini hayretler içinde býrakmýºtý. Lenin, Samara'da Marx ve Engels'in eserlerini incelemeye devam etmiºti. Lenin, Marx ve Engels'in Komünist Manifestosu'nu kendisi Rusça'ya tercüme etmiºti. Lenin, Marksist teorinin soyut ve kitabi olarak kabullenilmesinden nefret ediyordu ve hiçbir zaman Marksizm'i cansýz bir dogma olarak görmemiºti. Lenin için Marksizm, devrimci eyleme kýlavuzluk eden canlý bir teori idi. Lenin'in Marksist görüºleri, Samara'da kaldýðý dört yýl içinde kristalleºmiº ve Narodniklere karºý ilk savaºlarý vermiºti. Rus ekonomisi ve tarihi üzerine çalýºmalarý ve Samara çevrelerinde okuduðu yazýlarý "Halkýn Dostlarý Nedir ve Sosyal Demokratlara Karºý Nasýl Savaºýrlar?" adlý eserine temel olmuºtu. Lenin'in etrafýnda, devrimci gençlik üzerinde önemli etkinliði olan Samara Marksistlerinin ilk çevresi oluºmuºtu.

7 Lenin Nizhi-Novgorod, Vladamir ve St. Petersburg'daki Marksistlerle temaslar kurdu. Vladamir'de hapiste olan Fedoseyev ile yazýºmýºtý. Marksist hareketin daha baºlangýç aºamasýnda olduðu bu yýllarda Volga bölgesi, Lenin ve Fedoseyev in çalýºmalarý sayesinde Marksizm in propagandasýnýn yapýldýðý baºlýca merkezlerden biri olmuºtu. Samara çevrelerinde Marksizm in düºüncelerinin propagandasý ve Narodniklerle sürdürülen tartýºmalar, Lenin'i tatmin etmemiºti. Proletarya hareketi ve siyasi mücadele merkezlerinden uzakta olan Samara eyaletindeki hayatý sönük buluyordu. Lenin sanayi proletaryasýnýn olduðu yere gitmeye can atýyordu. Lenin 31 Aðustos 1893 te, Rusya nýn siyasi odak noktasý olan St. Petersbýýrg a gitmiºti. Lenin, geniº iºçi sýnýfýnýn kitle hareketinin kabaran akýntýsýnýn arifesinde Petersburg a gelmiºti. Plehanov un önderliðinde ''Emeðin Kurtuluºu Grubu''nun kuruluºundan (1883 ), Marksizm in Rusya da propagandasýna baºlamasýndan ve iºçi sýnýfý hareketi ile ilk baðlarý kurma yönünde ilk adýmý atmasýndan bu yana on yýl geçmiºti. Bu dönemde Rusya'da kapitalizmin geliºmesi, iºçi sýnýfýnýn büyümesine ve iºçi sýnýfý hareketinin yayýlmasýna yol açmýºtý. Marksist propaganda küçük çapta yürütülmesine raðmen, meyvelerini vermiºti. Ýlk Marksist iºçiler ortaya çýkmýºtý. Ama, Marksist çevreler geniº iºçi sýnýfý hareketi ile çok gevºek baðlar içindeydi. Daha sonra Lenin, 1880 lerin sonlarý ve 1890 larýn baºlangýcý dönemine deðinirken, sosyal-demokrat hareketin zor büyüme dönemi olarak bahsediyordu. Büyük bir ADIMIN atýlmasý SOSYALÝZM ÝLE ݪÇÝ SINIFI HAREKETÝNÝN KAYNAªMASI- için ºartlarýn olgunlaºtýðýný çok azý fark etmiºti. Lenin, St. Petersburg'a vardýktan sonra bu tarihi görevi uygulamak için çalýºmaya koyulmuºtu. Lenin, daha 23 yaºýnda idi. Ama, hali hazýrda tamamen olgunlaºmýº, iyi eðitilmiº, canýný ve ruhunu iºçi sýnýfýna adamýº devrimci bir Marksistti. Ayný zamanda, St. Petersburg'da birkaç devrimci ve karºýt gençlik çevreleri faaliyet gösteriyorlardý. Lenin, bu çevrelerden biriyle hemen temas kurdu. Bu çevre, 1892'deki yenilgiden geriye kalan, Brusnev tarafýndan yönlendirilen Sosyal-Demokratik bir örgüttü. Bu çevre, sadece ileri iºçilerle bireysel temelde temasý olan, soyut bir ºekilde propaganda yürüten, ülkenin siyasal hayatýndan kopuk olan bir ör güttü. Bu çevrede, St. Petersburg Sosyal-Demokratlarý tarafýndan yürütülen çalýºma, soyut ve canlý hayattan kopuk bir Marksizm çalýºmasýydý. Çevre üyeleri, haklý olarak, l893 baºýnda, Lenin'in St. Petersburg'da ortaya çýkýºýnýn etkisini ''etkinlikten sonra hayat veren bir gök gürültüsü olarak deðerlendirmiºlerdi. Lenin, St. Petersburg Sosyal-Demokratlarý Gurubunu kitleler arasýnda pratik siyasal eylem yoluna koymak için çalýºmaya baºlamýºtý. Bunda belirleyici bir faktör olan Hermann Krassin'i (bir St. Petersburg Sosyal-Demokratlarý Grubu üyesi) eleºtirdiði ''Pazar Sorunu adlý makalesi idi.bu eser kaybolmuº ve 40 yýl sonra, l937'de bulunarak yayýnlanmýºtýr. Lenin'in düºünceleri St. Petersburg Marksistleri üzerinde güçlü bir etki býrakmýºtý. Narodniklere karºý mücadelede ellerine güçlü bir silah vermiºti ve Narodniklere karºý nasýl mücadele edeceðini göstermiºti. SBKP/B Tarihi-Kýsa Ders'te belirtildiði gibi, üstün ve geniº Marksizm bilgisiyle, Marksizm i Rusya'nýn ekonomik ve siyasi koºullarýna uygulamada, iºçilerin davasýnýn

8 zaferine olan sarsýlmaz inancý ile, örgütleyici yeteneði ile, Lenin St. Petersburg Sosyal- Demokratlarýnýn önderi oldu. (SBKP/B Tarihi - Kýsa Ders, Ýngilizce Baský, s.16) Lenin, l894'te, Moskova'da Narodniklere karºý mücadelesini sürdürmüº ve bu mücadeleden baºarýyla çýkmýºtý. Lenin 1894 yazýnda, Halkýn Dostlarý Nedir ve Sosyal Demokratlara Karºý Nasýl Savaºýrlar? adlý ünlü eserini yazdý. Lenin bu eserinde, kendilerine halkýn dostlarý diyen Liberal Narodniklerin maskesini yýrttý ve gerçek renklerini teºhir etti. Lenin, Narodniklerin teorik görüºlerinin gerici olduðunu ve siyasi platformlarýnýn karºý-devrimci olduðunu gösterdi. Halkýn gerçek dostlarý, toprak aðalýðýný ve kapitalizmi, çarlýðý yýkmayý hedefleyen Marksistlerdi. Halkýn Dostlarý'' Nedir ve Sosyal Demokratlara Karºý Nasýl Savaºýrlar? sadece Narodizmin bir eleºtirisi deðildi. 0, Rusya'da doðmakta olan karºý-devrimci Marksist partinin manifestosuydu. Lenin, bu eserinde, Marksist dünya bakýº açýsýnýn ilkelerini geliºtirdi. Muazzam bir açýklýkla Rusya iºçi sýnýfýnýn tarihi geliºiminin yönünü tespit etti. Lenin, Rusya da kapitalizme karºý mücadelede iºçi sýnýfýnýn bütün sömürülen yýðýnlarýnýn biricik temsilcisi olduðunu ortaya koydu. Bu sýnýfýn, son hedefi kapitalist sistemi yýkma ve komünist toplumu inºa etme yolunda, somut görevi çarlýðý yýkmaktý. Otokrasiye karºý mücadelede, proletarya burjuvaziye güvenemezdi, çünkü burjuvazi bütün gerici güçlerle iºçi sýnýfýna karºý kaçýnýlmaz olarak ittifak içine girecekti. ݺçi sýnýfýnýn müttefiki köylülüktü. Lenin, daha 1890'larda ilk yazdýðý eserlerinde, iºçiler ve köylüler arasýnda, çarlýðý, toprak aðalarýný ve burjuvaziyi yýkmada temel araç olan devrimci bir ittifaký savunuyordu. Lenin eðer Rusya Marksistleri temel görevlerini daðýnýk Marksist çevreleri tek bir sosyalist iºçi partisinde birleºtirme- yerine getirebilirlerse iºçi sýnýfýnýn köylülük ile ittifak içinde mücadelesi baºarýlý olabilir2 diyordu. Lenin, Sosyal Demokrasinin düºüncelerini yaymak ve iºçileri siyasi güç olarak birleºtirmek için çalýºmak zorunda olduðumuz ºartlarda en uygun örgüt ºeklinin ne olduðu konusunda karar vermeliyiz diyordu. (Lenin, Toplu Eserler, Cilt 1, Ýngilizce baský) Teorik ve pratik çalýºmanýn önemi konusunda, Lenin ''Halkýn Dostlarý Nedir ve Sosyal- Demokratlara Karºý Nasýl Savaºýrlar?'' adlý eserinde ºunlarý yazýyordu: Sosyalist aydýnlar ancak hayallerini terkettikleri ve Rusya nýn istenen deðil, gerçek geliºmesinde, mümkün olan deðil, gerçek toplumsal iliºkilerinde destek aramaya baºladýklarý zaman verimli bir çalýºma yapmayý umabilirler. Dahasý, onlarýn TEORÝK çalýºmalarý, Rusya'daki ekonomik uzlaºmaz karºýtlýklarýn bütün biçimlerinin ve ardýl geliºmelerinin incelenmesine yöneltilmelidir, siyasal tarihin, hukuksal sistemin özelliklerinin, ya da yerleºmiº teorik önyargýnýn onu gizlediði her yerde bu uzlaºmaz karºýtlýðý açýða çýkarmalarý gerekir. Gerçekliklerimizin belli bir üretim iliºkileri sistemi olarak bütün bir görünümünü sunmalarý, çalýºan halkýn sömürülmesinin ve mülksüzleºtirilmesinin bu sistem altýnda esas olduðunu göstermeleri ve ekonomik geliºme tarafýndan belirtilen bu sistemden çýkýº yolunu göstermeleri gerekir. (alç, s.196, Sol Yayýnlarý) Sosyal Demokratlarýn teorik çalýºmasýnýn gerekliliðini, önemini ve geniºliðini böylece vurgularken, hiç de bu çalýºmanýn PRATÝK çalýºmadan önde geleceðini* söylemek istemiyorum - hele bu sonuncusunun, birincisi tamamlanýncaya kadar ertelenmesi gerektiðini hiç söylemiyorum.... Bu koºullar altýnda teorik ve pratik çalýºma, kýdemli Alman Sosyal Demokratý Liebknecht tarafýndan yerinde olarak ºöyle tanýmlanan tek bir çalýºma içinde kaynaºýr.

9 Studieren, Propagandieren,Organisieren (Ýnceleme, Propaganda, Örgütleme) Yukarýda deðinilen teorik çalýºma olmaksýzýn ideolojik lider olamazsýnýz, bu çalýºmayý davanýn gereksinmelerini karºýlamaya yöneltmeden, ve bu teorinin sonuçlarýný iºçiler arasýnda yaymadan ve onlarýn örgütlenmesine yardýmcý olmadan ideolojik lider olamayacaðýnýz gibi. (adý geçen eser, s. 198) ݺte bu görevin böyle sunulmasý, sosyal-demokrasiyi, sosyalist guruplarýn çoðu kez acýsýný çektikleri kusurlardan, yani dogmatizm ve sekterlikten korumaktadýr. * Tersine, propaganda ve ajitasyon pratik çalýºmasý her zaman önde gelmektedir, çünkü, birinci olarak, teorik çalýºma yalnýzca pratik çalýºmanýn öne sürdüðü sorunlara yanýt saðlar ve ikinci olarak da, sosyal-demokratlar ellerinde olmayan nedenlerle öyle sýk teorik çalýºma ile kendilerini sýnýrlamak zorunda kalmýºlardýr ki, pratik çalýºmanýn olanaklý olduðu her ana büyük deðer verirler. Eser, Lenin'in Rusya iºçi sýnýfýnýn tarihi geliºme -yolunun ebedi açýklamasý ile ºöyle sona ermektedir: "Sosyal demokratlar tüm dikkatlerini ve tüm faaliyetlerini iºçi sýnýfý üzerinde yoðunlaºtýrýrlar. Onun ileri temsilcileri, bilimsel sosyalizm fikirlerini, Rusya iºçisinin tarihsel rolü fikrini iyice kavradýklarý zaman, bu fikirler yaygýnlaºtýðý zaman, ve iºçilerin bugünkü daðýnýk ekonomik savaºýný bilinçli sýnýf savaºýmýna dönüºtürmek üzere iºçiler arasýnda saðlam örgütler kurulduðu zaman RUSYA ݪÇ1LERÝ, tüm demokratik öðelerin baºýný çekerek mutlakiyeti devirecek ve RUSYA PROLETARYASINI (BÜTÜN ÜLKELERÝN proletaryasýyla yan yana) açýk siyasal savaºýmýn düz yolundan komünist devrimin zaferine götürecektir. (a.g.e., s.197) "Halkýn Dostlarý" Nedir ve Sosyal-Demokratlara Karºý Nasýl Savaºýrlar? adlý eserin tarihsel önemi, Lenin'in Narodizm teorilerini yýktýktan ve Rusya Marksistlerinin görevlerini formüle ettikten sonra iºçi sýnýfýnýn savaºým çizgisini doðru olarak göstermesi, toplumun en ileri, en devrimci gücü olan iºçi sýnýfýnýn rolünü ve iºçi sýnýfýnýn müttefiki köylülüðün rolünü doðru olarak tespit etmesi gerçeðinde yatmaktadýr. (SBKP/B Tarihi -Kýsa Ders, s.20, Ýngilizce baský) Rusya da faaliyet gösteren birçok sosyal-demokratýn bu eserden haberi olmuºtu. Tiflis'te, devrimci harekete daha yeni katýlan genç Stalin tarafýndan okunmuºtu. Lenin, bir yandan Narodizme karºý mücadele ederken, diðer yandan geçici "yol arkadaºlarý" olan "Legal Marksistler" diye anýlan, fakat gerçekte burjuva liberalleri olanlara karºý mücadele etti. "Legal Marksist ler Narodizme karºý mücadeleden yararlanmaya çalýºan ve iºçi sýnýfý hareketini burjuvazinin çýkarlarýna baðlý kýlmaya çalýºanlardý. Bunlar, Marksizmin devrimci özünü boºaltýp, burjuva reformizmine dönüºtürmeye çalýºýyorlardý. Bu ''yol arkadaºlarý'' daha sonraki yýllarda Anayasacý Demokratlar, iç savaº sýrasýnda da Beyaz Muhafýzlar olmuºlardý. Lenin, ''Legal Marksistler''e karºý kampanyasýný -Rusya Marksistlerinin ''kültürden yoksun

10 olduklarýný ve kapitalizmden öðrenmelerini salýk veren- P.Struve'a saldýrarak baºlatmýºtý kýºýnda ''Legal Marksistler''in temsilcilerinin bulunduðu St. Petersburg Marksistlerinin toplantýsýnda, Lenin ''Burjuva Yazýnýnda Marksizmin Yansýmasý'' adlý bir makaleyi okudu. ''Legal Marksistler''in liberal burjuva yüzlerini teºhir etti ve Struve'un görüºlerini ºiddetle reddederek mahkum etti. Lenin, ''Legal Marksistler''in burjuva demokratlarý olduðunu, Narodizmi reddettikten sonra Narodizme karºý çýkan, Narodnik, küçük burjuva (veya köylü) sosyalizminden proleter sosyalizmine deðil, fakat burjuva sosyalizmine geçtiklerini gösterdi. Ayný zamanda, Lenin ''Legal Marksistler''le Narodniklere karºý onlarý kullanmak için geçici bir blok kurulmasýnýn mümkün olduðuna inanýyordu. Bu blok, Lenin'in tüm siyasi blok ve anlaºmalarda öne sürdüðü çizginin temel özelliðini açýk olarak göstermiºtir; yani, proletarya tamamen ideolojik, siyasi ve örgüt-sel baðýmsýzlýðýný korumada ve geçici ve güvenilmez müttefikleri eleºtirme özgürlüðüne sahip olmasýnda ýsrar ediyordu. Lenin, Narodniklere ve ''Legal Marksistler''e karºý mücadele içerisinde, Rusya'da Marksist kadrolarý eðitiyor, ve Marksizmin en ufak çarpýtýlmasýna karºý sarsýlmaz ideolojik muhalefet etme geleneðini yayýyordu. Lenin'in ''Narodizmin Ekonomik Ýçeriði ve Bay Struve 'un Kitabýndaki Eleºtirisi adlý makalesini okuyan Stalin ne pahasýna olursa olsun Lenin'le buluºmalýyým'' demiºti. Lenin, bir yandan Narodizme ve ''Legal Marksizm''e karºý kampanyasýný ve Rus Marksistlerinin devrimci programýný ortaya çýkarmak için çalýºýrken, diðer yandan da Partiyi inºa etmek için yoðun örgütsel çalýºmasýný sürdürüyordu. St.Petersburg'ta ileri iºçilerle temaslar kurarak onlarý gelecekteki partinin örgütleyicileri olarak eðitmek için çaba gösteriyordu. ݺçilerle konuºmalar yapýyor ve bazýlarýyla birlikte Marx ýn Kapital ini okuyordu kýºýnda, Lenin, bazý büyük fabrikalardan ve iºletmelerin bulunduðu Nevskaya Zastava bölgesindeki iºçi çevrelerinde propagandaya baºlamýºtý. Ayrýca Petersburg Yaný ndaki iºçi çevrelerinde ve daha sonra Vassilevsky Ostrov liman iºçileri arasýnda bir çevrede çalýºmalar sürdürüyordu kýºýnda Lenin, Nadejda Konstantinova Krupskaya ile tanýºmasýndan sonra, N.K. Krupskaya ömür boyu hayat arkadaºý ve devrimci çalýºmalarda yoldaºý olmuºtu. Semyannikov ݺletmelerinin iºçi çevresinin canlý ruhu I.V. Babuºkin'di. Babuºkin. sadýk bir Leninist, Sosyal-Demokratik Partinin en önde gelen önderlerinden biriydi. Babuºkin, 1906'da, Sibirya'da kahpece vurulmuºtu. Lenin, iºçi çevrelerine katýlan ileri iºçilerin sevgisini kazanmýºtý. St. Petersburg da, Lenin'le temasa geçen tüm iºçiler oybirliðiyle onu ''bizden biri" olarak gördüklerini açýklýyorlardý. En ciddi sorunlarda ~Marx'ýn teorileri, burjuva toplumunun temelleri, Rusya'nýn ekonomik ve siyasi durumu- çok sade ve açýk konuºuyordu. Lenin çalýºma çevrelerinin çalýºmalarýna yeni bir çehre vermiºti. Marksizm propagandasýný Rusya'da somut koºullarýn incelenmesi ile birleºtirmiºti. Ýleri iºçileri eðitirken, ayný zamanda, fabrika iºçilerinin çalýºma ºartlarýný, ödeme sistemini, cezalarý, ücret ayarlama yöntemlerini inceliyordu ve bu, iºçilerin fabrikalardaki koºullarý anlatmalarýna cesaret veriyordu. Lenin, baºýndan beri, St. Petersburg'daki çalýºmalarýnda, ileri iºçilerin ince bir tabakasýný barýndýran çalýºma çevrelerinde propaganda yapýlmasýnýn yetersiz olduðu görüºündeydi.

11 Geniº iºçi kitlesi arasýnda ajitasyon çalýºmasýnýn gerekli olduðunu öne sürüyordu. St. Petersburg Sosyal-Demokratlarýnýn daha ilk toplantýlarýnda bu sorunu ortaya atmýºtý. Lenin'in çalýºma çevrelerindeki propaganda çalýºmasýndaki tecrübesi, kendisini, bu tip eylemden iºçi sýnýfýnýn somut çýkarlarýný korumak amacýyla güncel sorunlar hakkýnda siyasal ajitasyona geçilmesi gerektiðine daha fazla ikna etmiºti. Bu yöntem, ilk olarak, l894 sonunda, Semyannikov ݺletmelerindeki huzursuzluk sýrasýnda uygulanmýºtý. Bu iºletmelerde ücretlerin ödenmesindeki sistemli geciktirmeler, sonunda iºçiler arasýnda patlamalara yol açmýºtý. ݺçilerin tamamen yasal olan talepleri kabul edilmiº, ama, bazýlarý tutuklanarak St. Petersburg'dan sürülmüºtü. Lenin, bu olaylar karºýsýnda hemen harekete geçilmesinin gerekli olduðunu düºünmüºtü. ݺçi çevrelerinde tartýºýlan bir bildiriyi kaleme almýºtý. Babuºkin, bildirinin yazýlmasýnda ve daðýtýlmasýnda aktif yer almýºtý. Bu ilk ajitasyon bildirisi, St. Petersburg Sosyal-Demokratlarýnýn bütün eylemlerinin deðiºiminin baºlangýcýný oluºturmuºtu. Kitle siyasi ajitasyonuna yönelinmesi, sadece St. Petersburg Sosyal-Demokratlarý için deðil, ayni zamanda tüm Rusya'da iºçi sýnýfý hareketinin geliºmesinde kesin bir öneme sahipti. Bundan sonra kitleler arasýnda daðýtýlan ajitasyon bildirileri sayesinde sosyal demokratlarýn saygýnlýðý ve etkisi hýzla büyüyordu. Bu bildiriler iºçiler arasýnda çok popüler olmuºtu ªubat'ýnda, New Port (Yeni Liman) iºçileri arasýnda huzursuzluk baº gösterdi. Lenin önderliðinde, St. Petersburg Sosyal-Demokratlarý liman iºçilerine yönelik yayýnladýklarý bildiride, liman iºçilerinin talepleri öne sürüldü. Bildiri, iºçiler arasýnda önemli bir etki yarattý. Liman yöneticileri talepleri kabul etmek zorunda kaldýlar. Bu zaferin önemli sonuçlarý vardý. Sonuç olarak sosyal demokratlarýn etkinliði oldukça artmýºtý. Böylece, Lenin'in önderliði altýnda, ileri iºçilerin küçük çevrelerinde Marksizmin propagandasýndan, geniº iºçilere siyasi ajitasyona geçilmesi tarihi dönüºümü gerçekleºmiºti. Lenin'in önderliði altýnda, devrimci sosyal demokratlarýn yürüttüðü ajitasyon sonucunda, St. Petersburg iºçilerinin hareketi büyümüºtü ve Rusya iºçi sýnýfý tarihinde yeni bir dönemi baºlatmýºtý. Lenin, bu dönemde, ajitasyonu ekonomik sorunlarla kýsýtlamaya, iºçilerin mücadelesini sadece iºverenlere karºý ekonomik mücadele ile sýnýrlamaya çalýºanlara (bunlar ''ekonomist''ler olarak biliniyordu) karºý amcansýzca mücadele etmiºti. Lenin, ''Ekonomizm''in belirtilerine karºý, daha 1895'in baºýndan hemen önce, mücadele etmekteydi. St. Petersburg'da; (1895'te ) St. Petersburg, Kiev, Moskova, Vilna Sosyal-Demokrat Guruplarýnýn temsilcilerin hazýr bulunduðu bir konferansta, geniº bir alanda, ajitasyon çalýºmasýna inisiyatif getirme ve Emeðin Kurtuluºu Grubu ile temas kurulmasý sorunlarý tartýºýlmýºtý. Bu konferansta, iki çizgi ortaya çýkmýºtý -devrimci ve oportünist-..konferansta, Emeðin Kurtuluºu Gurubu ile temas kurmak için temsilci olarak seçilen Lenin, 25 Nisan l895'te Ýsviçre'ye gitmiºti. Ýsviçre de, ilk defa Plekhanov'la buluºtu. Emeðin Kurtuluºu Grubu ile ortak eylemler konusunda, Plehanov ve diðer üyelerle bir anlaºmaya varýlmýºtý. Ýzlenecek siyaset ve örgütlenme ilkeleri sorunlarý üzerinde tartýºýlmýºtý. Emeðin Kurtuluºu Grubu, iºçiler için popüler yayýn çýkarmayý, Lenin'in önerisi üzerine kabul etmiºti. Görüºmeler sýrasýnda, Lenin ve Plekhanov arasýnda, ilkelerin bazý sorunlarý üzerinde anlaºmazlýk olduðu ortaya çýkmýºtý. Lenin'in Struve'u eleºtiren yazýlarýný okuduktan sonra, Plekhanov, Lenin'in

12 liberallere karºý ortaya koyduðu taktiklerine karºý olduðunu belirtmiºti. Plekhanov, proletaryanýn müttefiki olarak köylülüðün önemini küçümsüyordu ve liberal burjuvaziyi Rusya'da burjuva-demokratik devrimin itici gücü olarak kabul ediyordu. Tarihi materyalizmin bazý sorunlarý üzerinde de anlaºmazlýk olduðu açýða çýkmýºtý. Lenin yurtdýºýnda iken, F. Engels ciddi olarak hasta idi ve Lenin'i görecek durumda deðildi. Lenin, Paris'te, Marx ýn güveyisi olan Fransýz sosyalisti Paul Lafargue ile buluºmuºtu. F. Engels, 5 Aðustos l895 'te öldü. Lenin, ''Frederick Engels'' baºlýðý altýnda kýsa bir makale yazmýºtý. Bu kýsa makale, Marx'ýn arkadaºý ve devrimci Marksizm'in kurucularýndan Frederick Engels' in hayatý ve eylemleri üzerine uluslararasý yazýnda varolan en iyi makaledir. Lenin, yurtdýºýnda bulunuºundan yararlanarak, Rusya'da bulunmayan Marx ve Engels'in bazý eserlerini incelemiºti. 7 Eylül l895'te, Lenin, Rusya'ya dönmüºtü. Vilna'ya giderek, Rusya ya Marksist yazýnýn sokulmasý için temaslar ayarlamýº ve daha sonra da Moskova ve Orekhova-Zuyevo'yu ziyaret ederek, yerel sosyal demokratlarla temaslar kurmuºtu. Lenin, iºçi sýnýfýnýn önünde duran görevlerle o dönemdeki sosyal demokrat örgütlerin amatör yöntemleri ve sýký birliðin eksikliði üzerinde çok durdu. Marksist bir iºçi partisi hala yoktu. 1902'de, Ne Yapmalý? adlý yapýtýnda, Lenin, o dönemde nasýl düºündüðünü ºöyle anlatýr: ''Bir zamanlar çok geniº ve çok kapsamlý görevleri kendi üzerine alan bir inceleme çevresinde çalýºmaktaydým ve o çevrenin üyeleri olan hepimiz çok tanýnmýº bir sözü deðiºtirerek, ''Bize bir devrimciler örgütü verin, Rusya'yý altüst ederiz'' diyebileceðimiz bir tarihsel anda, amatörler gibi hareket ettiðimizin bilincinde olduðumuz için, çok acý çekiyorduk.'' (Lenin, Ne Yapmalý, sf , Cilt 5) Lenin, St.Petersburg'daki çalýºmalarýnýn daha baºýnda, Rusya'da Sosyal-Demokrat örgütünü saðlamlaºtýrmak ve geniºletmek için çalýºmaya koyulmuºtu. Rusya'ya dönüºünde, daha büyük bir enerji ile bu göreve sarýlmýºtý. Hemen hemen her gün, iºçi sýnýfý bölgelerini ziyaret ediyor, toplantý ve konferanslar yapýyor, iºçilerle konuºuyor ve sosyal-demokrat örgütü üyelerine direktifler veriyordu. St. Petersburg'da var olan tüm Marksist iºçi çevrelerini -20 kadardý- bir örgütte -ݺçi Sýnýfýnýn Kurtuluºu Uðrunda Mücadele Birliði- birleºtirmiºti. Böylece, devrimci Marksist bir Partinin oluºturulmasý yolunu açmýºtý. Lenin, Mücadele Birliðinin eylemlerini merkeziyetçilik ve sýký disiplin ilkeleri üzerine oturtmuºtu. Birlik, merkezi bir gurup tarafýndan yönlendiriliyor, fakat eylemlerin doðrudan kontrolü, Lenin önderliðinde gurubun 5 üyesi tarafýndan yönlendiriliyordu. Lenin, ayný zamanda, Birlik'in yayýnlarýnýn editörü idi. Örgüt bölgelere ayrýlýyor ve bu bölgelerin her birinin en ileri ve sýnýf bilinçli iºçiler arasýndan seçilen ve bölge guruplarý ve fabrikalarla temaslarý sürdüren bir örgütleyicisi vardý. Ayrýca, fabrikalarda, yazýn (literatür ) daðýtan ve ne olup bittiði konusunda bilgi veren örgütleyiciler vardý. Büyük fabrikalarda, Marksizm teorisine ek olarak güncel siyasi konularýn tartýºýldýðý iºçi çevreleri oluºturulmuºtu. Gerçekte, bu çevreler fabrikalarda sosyal-demokrat hücre görevini görüyordu.

13 Lenin önderliðinde, Mücadele Birliði iºçi sýnýfý hareketi ile sýký sýkýya baðlý idi. Lenin, fabrikalardaki durumu yakýndan takip ediyor ve iºçilerin düºünceleri hakkýnda bilgi veriyordu. Thornton Tekstil ݺletmelerinde huzursuzluk baº gösterdiðinde, Lenin dikkatle iºçilerin durumlarý, cezalar vs. hakkýndaki tüm bilgileri topladý. ݺçilerin düºündükleri ve durumlarý konusundaki bilgisi grev hareketine saðlam önderlik getirmesini saðlamýºtý. Mücadele Birliði, Thornton iºletmelerinde iyi örgütlenmiº bir greve önderlik etmiºti. 5 Kasým 1895'te Birlik yayýnladýðý bildiride, öne sürdüðü taleplerle iºçiler üzerinde öyle bir etki býrakmýºtý ki, ertesi gün, iºçiler greve gitmiºti. Grev baºarýlý olmuºtu ve St. Petersburg daki grev hareketine güçlü bir coºku vermiºti. Ekonomik ve siyasi taleplerin birleºtirildiði her bildiri, iºçilerin mücadeleci ruhunu yükseltiyordu. ݺçiler arasýnda Birlik'in saygýnlýðý büyümüºtü. Baºka grevler de yürüten Birlik'in etkisi, özellikle, 1896 yazýnda patlak veren büyük tekstil grevinde kendini göstermiºti. ݺçi Sýnýfýnýn Kurtuluºu Yolunda Mücadele Birliði, Lenin önderliðinde Rusya'da SOSYA- LÝZM ÝLE ݪÇÝ SINIFI HAREKETÝNÝ BÝRLEªTÝREN, çarlýða karºý iºçilerin mücadelesini EKONOMÝK VE SÝYASÝ TALEPLERLE BÝRLEªTÝREN ilk kuruluºtu. Lenin ºöyle yazmýºtý: "ݺçi sýnýfý hareketi ve Sosyal Demokratlar arasýndaki saðlam ve sürekli baðý yerleºtiren 'te yürütülen ajitasyon ve grevleri -ve sadece bu- idi." (Lenin in Biyografisi, sf.23) St. Petersburg Mücadele Birliði, Rusya nýn diðer ºehir, kasaba ve bölgelerinde iºçi çevrelerinin benzer birlikler içerisinde kaynaºmasýnda güçlü bir atýlým yaptý. Lenin, Birlik'in çalýºmalarýnýn hiç de yeterli olmadýðý görüºünde idi. Birlik'in partinin temeli olmasý gerektiðini düºünüyordu ve Rusya'nýn deðiºik ºehir ve kasabalarýndaki Sosyal- Demokratlarýn birleºtirilmesi üzerinde duruyordu. Bu yönde oldukça çok çalýºmalar yürütülmüºtü. Birlik'in diðer ºehirlerindeki Sosyal-Demokratik örgütlerle hali hazýrda (15 ºehirde) baðlarý vardý." Bu baðlarýn geniºletilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu, somut olgularý ve iºçi sýnýfý mücadelesinin nihai hedeflerini formüle edecek olan bir gazete aracýlýðýyla baºarýlacaktý. Böyle bir gazetenin birinci sayýsý (Rabocheyo Dyelo -ݺçilerin Davasý) hali hazýrda basým için hazýrlanmýºtý. Lenin, bu gazetenin birinci sayýsý için üç makale yazmýºtý: Baº makale "Rusya ݺçilerine" baºlýðýný. taºýyordu. Bu makale, Rusya da iºçi sýnýfýnýn tarihi görevi ve ilk olarak siyasi özgürlük için mücadeleyi iºliyordu. Fakat, Lenin bu planý uygulamaktan engellenmiºti. 8 Aralýk 1895 te, Çarlýk hükümeti jandarmalarý Birlik üzerine saldýrtarak,örgütleyicisi ve önderi Lenin de dahil olmak üzere büyük sayýda üyelerini tutuklamýºtý.

14 Lenin'in ve Birlik'in diðer üyelerinin tutuklanmasýna karºý iºçiler siyasi talepler içeren bir bildiriyi fabrikalarda daðýtmýºlardý. St. Petersburg'da kaldýðý iki yýldan fazla süre, Lenin'in hayatýnda oldukça önemli bir yere sahipti. Bu dönemde, iºçilerle kaynaºmýº ve bu, kendisi için devrimci eylemin bir okulu olarak hizmet görmüºtü. Burada, Rusya'da ilk defa, genel iºçi sýnýfý hareketi ile sosyalist hareketi birleºtirmeye baºlamýºtý ve iºçi sýnýfý hareketine dayanan ilk devrimci partinin embriyosu olan ݺçi Sýnýfýnýn Kurtuluºu Yolunda Mücadele Birliði'ni kurmuºtu. St. Petersburg Mücadele Birliði'nde elde ettiði devrimci tecrübe, daha sonra Rusya'da Marksist Partinin oluºturulmasý çalýºmalarýna yardýmcý o1muºtu. Lenin, Rus Sosyal-Demokratlarýnýn Görevleri" adlý makalesinde bu tecrübeyi ºöyle aktarýyordu: "... Ýnkar edilebilir mi ki, böyle bir örgüt, en azýndan, Rusya'da iºçi sýnýfý hareketinin büyük merkezlerini (St. Petersburg, Moskova-Vladamir ve güney bölgeleri ve ayný zamanda Odessa, Kiev, Saratov vs. gibi en önemli kasabalar) birleºtirirse, hizmetinde devrimci bir organa sahip olursa ve Mücadele Birliði'nin St. Petersburg iºçileri arasýnda otoriteye sahip olursa, inkar edilebilir mi ki, böyle bir örgüt, Çaðdaº Rusya'da muazzam siyasi bir faktör, hükümetin bütün iç ve dýº politikasýnda hesaba katmamazlýk edemeyeceði bir faktör olacaktýr. Proletaryanýn sýnýf mücadelesine önderlik ederek iºçiler arasýnda örgüt ve disiplin geliºtirerek, onlara acil ekonomik talepleri için mücadele etmede ve sermayeden konum üzerine konum kazanmada yardým ederek, iºçileri siyasi olarak eðiterek ve sistemli ve sapmaz bir ºekilde mutlakiyete saldýrarak ve proletaryaya, polis hükümetinin aðýr pençesini hissettiren her Çar taraftarý baºýbozuk için hayatý bir eziyet haline getirerek-böyle bir örgüt, bir ve ayný zamanda bizim ºartlarýmýza uyan bir iºçi partisi ve mutlakiyete karºý yönelmiº güçlü bir devrimci parti olacaktýr... (Rus Sosyal Demokratlarýnýn Görevleri, Seçme Eserler, sf. 5l0, Ýngilizce Baský, l944)st. Petersburg'da, Lenin proletaryaya sýnýf düºmanlarýyla ilk devrimci çatýºmalarda önderlik edip otokrasiye ve burjuvaziye karºý kesin saldýrýya hazýr olmasý için iºçi sýnýfýný eðitti. Ayrýca, burada, Narodizme, Legal Marksizm"e ve ''Ekonomizm in ilk belirtilerine karºý amansýz bir mücadele yürüttü. Lenin, bu mücadele içerisinde sýký sýkýya kenetlenmiº, kendi görüºlerini paylaºan ve mücadelede ortaklarý ve Bolºevik Partinin yaratýcýlarý haline gelen erkek ve kadýnlardan oluºan bir grubu yetiºtirdi. 19. yüzyýlýn sonunda sosyal bayatýn her alanýnda önemli deðiºiklikler yer alýyordu. Kapitalist dünya, yeni bir çaða; emperyalizm çaðýna girmiºti. Proletarya partisinin nasýl örgütleneceði sorunu ve iºçi sýnýfý mücadelesinin strateji ve taktik sorunlarý ortaya çýkýyordu. Rusya, devrimci hareketin merkezi (odak noktasý) haline gelmiºti. Rusya'da büyük bir popüler devrim olgunlaºmaktaydý. Bu kesiºen noktada, Marx ve Engels'in militan bayraðýný, devrimci Marksizm bayraðýný yükseklere kaldýran Lenin sahneye çýkmýºtý yazýnda, ݺçi Sýnýfýnýn Kurtuluºu Uðrunda Mücadele Birliði'nin çalýºmalarý ürününü vermeye baºlamýºtý. St. Petersburg ta otuz bin dokuma iºçisi greve gitmiºti. Bu, tüm Sosyal- Demokratik örgütün katýldýðý, baºlangýçta sokak ajitasyonu olan bir kitle hareketiydi. 29 Ocak l897'de Mücadele Birliði'ne cezalar kondu. Lenin, Doðu Sibirya ya sürgün cezasýna çarptýrýldý. Sürgüne gitmeden önceki üç gün içerisinde, Lenin ve Mücadele Birliði nin diðer birkaç eski ve genç üyelerinin bir araya geldiði bir toplantýda, keskin ayrýlýklar ortaya çýktý. Eski üyelerin düºüncelerinin tersine, genç üyeler, temel görevin grevcilerin

15 desteklenmesi ve kültürel amaçlar için iºçi fonlarý toplanmasý olduðunu öne sürüyorlardý. ݺçilerin siyasi özgürlükler ve sosyalizm için mücadele etme düºüncesine karºý çýkýyorlardý. Ayrýca, iºçi sýnýfý önderliðinde, bir devrimciler örgütünün oluºturulmasýna da karºý çýkýyorlardý. Sadece sendika çizgisi üzerinde iºçilerin örgütlenmesini savunuyorlardý. Lenin, ''Ekonomizm'' olarak nitelendirdiði bu görüºe hemen karºý çýkmýºtý. Lenin gerek hapiste, gerekse sürgünde iken Rusya'da Kapitalizmin Geliºmesi üzerine çalýºmasýný sürdürüyordu. Lenin, 3 yýllýk sürgün hayatý boyunca 30'dan fazla eser yazdý. Bunlardan en önemlileri: Rusya'da Kapitalizmin Geliºmesi, Rusya Sosyal-Demokratlarýnýn Görevleri, Ekonomik Romantizmin Karakterizasyonuna Katký, Reddettiðimiz Miras, Tarýmda Kapitalizm, Rusya Sosyal-Demokratlarýnýn Bir Protestosu, Partimizin Taslak Programý. Bu eserlerinde, Lenin, iºçi sýnýfý hareketinin temel sorunlarýný formüle etti ve çözümler getirdi: Partinin programýný ve taktiklerini formüle etti. Narodizme karºý mücadeleye devam etti. ''Legal Marksistlere saldýrdý ve Ekonomizm e karºý kampanyasýný hýzlandýrdý.' Lenin, 1897 sonunda yazdýðý Rusya Sosyal-Demokratlarýnýn Görevleri'nde, St. Petersburg Mücadele Birliði'nin çalýºmalarýný toparladý ve Rus devrimci Sosyal-Demokrasisinin teorik temeli için siyasi program ve taktiklerini formüle etti. Marksist Partinin sosyalist ve demokratik çalýºmalarý arasýndaki kopmaz baða iºaret etti, burjuva demokratik devrimde iºçi sýnýfýnýn muhalefet ve devrimci partilere karºý tavrýný açýkladý, bu devrimde proletaryanýn oynayacaðý öncü rolüne dikkat çekti, silahlý ayaklanmanýn otokrasiyi devirmede bir araç olduðu sonucunu öne çýkardý ve iºçi partisi için Marksist teorinin belirleyici önemini vurguladý. Devrimci bir teori olmadan devrimci bir hareket olamaz '' düºüncesini ilk defa bu eserinde formüle etti. Bu broºür, Rusya ' da faaliyet gösteren tüm Sosyal Demokratlarýn taktik platformu olarak hizmet etti. Rusya Sosyal Demokrat ݺçi Partisi'nin Kongresi 1. Kongresi 1898'in Mart ayýnda, Minsk te toplandý. RSDÝP nin 1. Kongresinde temsil edilen örgütler ºunlardý: 1. ݺçi Sýnýfýnýn Kurtuluºu Uðrunda St. Petersburg mücadele Birliði 2. ݺçi Sýnýfýnýn Kurtuluºu Uðrunda Moskova Mücadele Birliði 3. ݺçi Sýnýfýnýn Kurtuluºu Uðrunda Kiev Mücadele Birliði 4. ݺçi Sýnýfýnýn Kurtuluºu Uðrunda Ekaterinaslov Mücadele Birliði 5. Rabochaya Gazeta (ݺçi Gazetesi) (Kiev) 6. Bund (Letonya, Polonya ve Rusya Yahudi ݺçileri Birliði Kongreye yukarýdaki 6 örgütü temsil eden dokuz delege katýlmýºtý. Üç günlük bir zaman süresince toplanmýºtý. Kongre, sadece partiyi kurma, Merkez Komitesini seçme (Eidelmann, Kremer ve S.I. Radcenko) ve bir manifesto yayýnlamakla sýnýrlý kalmýºtý. Örgütlenme sorununda, 1. Kongre merkezi bir partinin gerekliliðini ortaya koymamýº; tersine, Bund la ilgili olarak federal ilkeyi onaylamýºtý. Böylece Bund, Partide baðýmsýz ve otonom konumunu korumuºtu. Bu ilke, Bund'un gerek program, gerekse örgütlenme ve taktiklerle ilgili olarak oportünist eðilimlerini geliºtirmesine zemin hazýrlamýºtý.

16 I. Kongre, Rabochaya Gazeta'yý Partinin Merkez Organ'ýna dönüºtürme kararý almýºtý. Merkez Komitesi'ne diðer örgüt ve partilerle temaslar kurma yetkisini vermiºti. Kongreye katýlanlar evlerine döner dönmez tutuklanmýºlardý. Hareketin önemli olduðu merkezlerde tutuklanmalar hýzlý bir ºekilde sürmüºtü. I. Kongre, RSDÝP'nin kuruluºunu ilan etmiºti; fakat, tüm Rusya Parti örgütü hemen çarlýk polisi tarafýndan yok edilmiºti. Tekrardan restore edilebilmesi için aradan beº yýl geçmiºti (1903). 14 Mart 1898'de toplanan I. Kongre, Partinin kurulduðunu açýklamakla birlikte, daðýnýk Marksist çevre ve örgütleri bir çatý altýnda birleºtirmeyi baºaramamýºtý. Amatörce yöntemler sürmeye devam etmiºti ve kongreden sonra, yerel örgütler içerisinde karýºýklýk yayýlmaya devam etmiºti. Bu ''Ekonomizm in iºçi sýnýfý hareketi içerisinde büyümesine olanak saðlayan ºartlarý yaratmýºtý. ''Ekonomist lerin Rusya iºçi sýnýfý içinde esas oportünist gurup olduðunu Lenin'den daha iyi kimse anlamamýºtý ve bunlara karºý amansýz bir mücadele verilmezse nasýl bir tehlike oluºturabileceklerini kavramýºtý. Neticede, 1899'da Ekonomistler sözde ''Credo yu (program veya inanç açýklamasýný) yayýnladýklarýnda, Lenin hemen onlara karºý kavgaya giriºmek için tüm güçleri toplamaya giriºmiºti. Lenin, bu amaçla, Rusya Sosyal Demokratlarýnýn Bir Protestosu hazýrladý ve onun inisiyatifinde, Minusinsk Okrug da Sosyal- Demokratik sürgünlerin bir konferansýna tartýºýlmasý için sundu. Konferans, bu protestoyu onayladý. Rusya Sosyal Demokratlarýnýn Bir Protestosu nda, Lenin, Ekonomist leri Marksizm i terk etmelerinden, iºçi sýnýfýnýn kendi baðýmsýz, siyasi partisi olmasý gerektiðini reddetmelerinden ve iºçi sýnýfýný burjuvazinin bir uzantýsý haline dönüºtürmeye çalýºmalarýndan dolayý suçladý. Lenin ºöyle yazmýºtý: Biz inanýyoruz ki, oportünist görüºleri Rusya ya taºýmak için yapýlan her giriºim, Rusya Sosyal demokratlarýnýn büyük bir çoðunluðunun ayný ölçüde kararlý bir direnmesiyle karºýlaºacaktýr. (Rusya Sosyal-Demokratlarýnýn Bir Protestosu, Toplu Eserler, Cilt 4, sf. 23, Ýngilizce Baský) Protesto, Sosyal-Demokratlara tüm çabalarýný Partinin örgütlenmesi görevi üzerine yoðunlaºtýrma çaðrýsý yapýyordu. Bu Protesto, tüm Rusya daki Marksist örgütler arasýnda ve Marksist siyasi sürgünler arasýnda daðýtýlmýºtý. Ekonomist lere karºý mücadelede önemli bir rol oynadý ve devrimci sosyal demokratlarý birleºtirmeye hizmet etti. (SBKP/B Tarihi - Kýsa Ders, sayfa 23, Ýngilizce Baský)

17 Sürgün döneminin sonuna doðru, Lenin dikkatini gelecekteki devrimci çalýºmalarýna çevirdi. Programýmýz, ªu Andaki Görevimiz, Acil Bir Sorun adlý ünlü makalelerinde devrimci proleter bir partinin oluºturulmasý planýný çizdi. Bu makalelerin, RSDÝP nin 1. Kongresinde, Partinin merkez organý olarak kabul edilen Rabochaya Gazeta da yayýnlanmasý planlanmýºtý. Lenin, bu makalelerinde, devrimci Sosyal-Demokratlarýnýn en önemli görevinin, Marksizm in sözde kritik ( eleºtiri )lerine karºý savaºmak ve devrimci teorinin saflýðýný korumak olduðu yolunda uyardý. Ayný zamanda, Marksizm'in teorisinin iºçi sýnýfý hareketinin pratik tecrübesi ýºýðýnda geliºtirilmesi gerektiðini vurguladý. Programýmýz adlý makalesinde, Lenin ºöyle yazmýºtý: Biz Marx'ýn teorisini, bitirilmiº ve dokunulmaz bir ºey olarak asla görmüyoruz; tersine bizim inancýmýza göre, bu teori yalnýzca, sosyalistlerin, yaºamýn gerisinde kalmak istemiyorlarsa, her yönde daha da geliºtirmek zorunda olduklarý bilimin temelini atmýºtýr. Bizim kanýmýzca, Marx'ýn teorisini baðýmsýz olarak (altýný Lenin çizdi) daha çok geliºtirmek, özellikle Rusya sosyalistleri için zorunludur, çünkü bu teori yalnýz, ayrý ayrý, Ýngiltere'de, Fransa 'da olduðundan baºka türlü uygulanan genel ilkeleri verir. (Lenin, Programýmýz, Toplu Eserler, Cilt 4, sayfa , Ýngilizce Baský) Lenin, Rusya iºçi sýnýfýnýn tarihi görevini yerine getirmek için, amatör metodlarý terkedip, devrimci proletarya partisini inºa etmesi gerektiðini söylüyordu. Fakat, ayný zamanda, Rusya Marksistlerinin BatýAvrupa iºçi partilerini mekanik bir ºekilde model olarak almamalarý, uluslararasý ve Rusya iºçi sýnýfý hareketlerinin tecrübelerini eleºtirel olarak incelemelerini ve partiyi inºa etmede kendi baðýmsýz çizgilerini takip etmeleri üzerinde durdu. ''ªu Andaki Görevimiz adlý makalesinde, Lenin bunun önemini ºöyle açýklamýºtý: Batý Avrupa'daki Sosyalizm ve demokrasi tarihi, Rus devrimci hareketi tarihi, iºçi sýnýfý hareketimizin tecrübesi iºte, Partimiz için anlamlý örgütlenme ve anlamlý taktikleri hazýrlayýp tamamlamak için özümlememiz gereken materyaller bunlardýr. Fakat, bu materyalin 'analizi', hiçbir yerde hazýr modeller olmadýðýndan baðýmsýz olarak yapýlmalýdýr. (Lenin, Toplu Eserler, Cilt 4, sayfa 219, Ýngilizce Baský) Lenin in görüºüne göre, Sosyal-Demokratlarýn ideolojik ve örgütsel olarak toparlanabilmesi için, Partinin inºasý için en önemli araç tüm-rusya çapýnda siyasi bir gazete idi. Yukarýda bahsi geçen makalede, Lenin ºunlarý diyordu: Kanýmýzca, ºu anda en acil görev bu sorunlarýn çözülmesi çalýºmasýna koyulmak ve bu amaç için acil hedefimiz bütün yerel gruplarla sýký sýkýya baðlý ve düzenli olarak çýkacak bir parti organýnýn yayýnlanmasý, kurulmasýdýr. (altýný Lenin çizdi) Kanýmýzca, Sosyal-Demokratlarýn ºimdi yakýn gelecekteki bütün eylemleri bu görev üzerinde yoðunlaºtýrýlmalýdýr. (Lenin, Toplu Eserler, Cilt 4, sayfa 218, Ýngilizce Baský) 29 Ocak 1900 de, Lenin sürgündeki Shuskenskoye den, tüm-rusya çapýnda Marksist bir Parti inºa etme ve Marksist bir gazete kurma planýný hemen uygulamak için çalýºmaya koyulmada, tamamen kararlý olarak ayrýldý. Böyle bir gazete, en sonunda, Iskra (Kývýlcým) ismi ile, ilk sayýsý Aralýk 1900 de ortaya çýktý. Lenin, bütün bir yýlýný (1900) gazetenin temelini atmaya ayýrdý. Gazetenin, çarlýk polisinden uzak, yurtdýºýnda basýlmasý gerekiyordu. Fakat, öncelikle

18 Rusya içinde belli sayýda Sosyal-Demokratlarla Iskra için destek elde etme, çalýºmalarýný ayarlama ve gazeteyi sürdürebilmek için maddi kaynaklar elde etmek gerekiyordu. Lenin in ºehir ve bölgelerin durumu, süregelen görüºlerin çatýºmasý, örgütsel daðýnýklýk hakkýnda doðrudan bilgisi olduðundan, Partiyi inºa etmek için seçtiði metodlarýn doðruluðuna bir o kadar daha fazla ikna olmuºtu. Birkaç yerel komitenin Partiyi kurmak amacýyla hemen bir kongre toplama çabalarýný duyduðunda, bunun bir yanlýºlýk olduðunu düºünüyordu. Lenin in görüºüne göre, herºeyden önce ideolojik ve örgütsel birlik saðlanmalýydý; ki, kongre, Partinin oluºturulmasý sürecinde baºlangýç deðil, en son dereceye varmasý eylemi olmalýydý. Lenin, Partinin gerçek kurucusu ve önderi idi. ݺçi sýnýfýnýn en iyi unsurlarý onun etrafýnda toplanmaya baºlamýºtý bile

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BEÞÝNCÝ BASKI DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ V. Ý. LENÝN Haziran-Temmiz 1905 [Türkçesi:

Detaylı

Bolþevik Hükümet'in ilk adýmlarý 25 Ekim de (7 Kasým) Bolþevikler Petrograd ta kontrolü ele geçirdiler. Lenin yaklaþýk dört ay gizlendikten sonra

Bolþevik Hükümet'in ilk adýmlarý 25 Ekim de (7 Kasým) Bolþevikler Petrograd ta kontrolü ele geçirdiler. Lenin yaklaþýk dört ay gizlendikten sonra Bolþevik Hükümet'in ilk adýmlarý 25 Ekim de (7 Kasým) Bolþevikler Petrograd ta kontrolü ele geçirdiler. Lenin yaklaþýk dört ay gizlendikten sonra ortaya çýktýðýnda Troçki yle söyleþirken, "Biliyor musun,

Detaylı

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor

sosyalist isci ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Nükleer silah deposu Amerikan Üssü Film eleþtirisi Küresel Eylem Grubu G8 zirvesini protesto ediyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 284 2 Haziran 2007 1 YTL Nükleer silah deposu Amerikan Üssü ÝNCÝRLÝK KAPATILSIN Ýncirlik Üssü kapatýlmalýdýr. Ýçindeki ABD ye ait

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ölüm Cezasý Karl Marks. Ulusal Sorun Üzerine Tezler Lenin. Kültürde Ulusal Özerklik Lenin

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ölüm Cezasý Karl Marks. Ulusal Sorun Üzerine Tezler Lenin. Kültürde Ulusal Özerklik Lenin H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 10 SAYI: 50 Temmuz-Aðustos 1999 50. Sayý Ölüm Cezasý Karl Marks Ulusal Sorun

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

sosyalist isci DEÐÝÞECEK ÇOK ÞEY VAR MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK 8 Aralýk ta Ankara da

sosyalist isci DEÐÝÞECEK ÇOK ÞEY VAR MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK 8 Aralýk ta Ankara da MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK Yeni, farklý bir hareket inþa ediyoruz Örgütsüz derken Seçimler ve antikapitalist hareket Yeni bir hareket, yeni bir alternatif Kadýnlar harekette, hareket sokakta Ýklim

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

KARL MARKS RANSA DA SINI SAVAÞIMLARI 1848-1850 ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks ransa da Sýnýf Savaþýmlarý 1848-1850

KARL MARKS RANSA DA SINI SAVAÞIMLARI 1848-1850 ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks ransa da Sýnýf Savaþýmlarý 1848-1850 KARL MARKS RANSA DA SINI SAVAÞIMLARI ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 RANSA DA SINI SAVAÞIMLARI KARL MARKS ransa'da Sýnýf Savaþýmlarý, Ocak ve 1 Kasým 1850 tarihleri arasýnda Marks tarafýndan yazýlmýþtýr.

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý?

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý? V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BÝRÝNCÝ BASKI NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI V. Ý. LENÝN 1901 yazýyla Þubat 1902 arasýnda yazýldý. Ýlk

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Yerel sovyetlerin güç kaybetmesi Çeka'nýn rolü

Yerel sovyetlerin güç kaybetmesi Çeka'nýn rolü 11 Devletin sönümlenmesi sorunu Gelin ilkin bir beklentiye deðinelim. Lenin, Devlet ve Devrim adlý kitabýnda, devletin sönümlenmesinin proleterya diktatörlüðünün kurulmasýnýn hemen ardýndan baþlayacaðýný

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar

MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mahir Çayan Bütün Yazýlar MAHÝR ÇAYAN BÜTÜN YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mahir Çayan 1 http://www.kurtuluscephesi.com http://www.kurtuluscephesi.org http://www.kurtuluscephesi.net BÝRÝNCÝ BASKI Eriþ Yayýnlarý, 2003. http://www.kurtuluscephesi.com

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine

KURTULUÞ CEPHESÝ KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine 1 BÝRÝNCÝ BASKI LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 SOSYALÝZM VE SAVAÞ V. Ý. LENÝN Viladimir Ýliç Lenin,, Temmuz-Aðustos 1915 de yazýldý. 1915 güzünde Cenevre de broþür olarak yayýnlandý. [Türkçesi:

Detaylı

10 Savaþ komünizmi ve köylülük

10 Savaþ komünizmi ve köylülük 10 Savaþ komünizmi ve köylülük Kollektivizm ve bireycilik Ekim Devrimi, biri proleteryanýn diðeri köylülüðün olmak üzere iki devrimin birleþmesinin ürünüydü. Yukarýdaki bölümlerde, iç savaþýn proleteryanýn

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

sosyalist isci Zehirli suyu içiremezler

sosyalist isci Zehirli suyu içiremezler sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 294 18 Aðustos 2007 1 YTL Ankara susuzluktan kýrýlýyor BU ADAMI DURDURALIM Zehirli suyu içiremezler Küresel ýsýnma sonucu dünyadaki

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı