TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI TARİHİ VE YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI TARİHİ VE YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİ"

Transkript

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI TARİHİ VE YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİ Hazırlayan: Salih NURDAĞ Danışman: Prof. Dr. Şaban SAĞLIK Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2010

2 KABUL VE ONAY Salih NURDAĞ tarafından hazırlanan Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ve Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Tarihçiliği başlıklı bu çalışma, 29 / 01 / 2010 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliğiyle başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Çalışması olarak kabul edilmiştir. Başkan : Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI Üye : Prof. Dr. Mehmet AYDIN Üye : Prof. Dr. Şaban SAĞLIK Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. / /

3 BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ Hazırladığım Yüksek Lisans/Doktora tezinin ya da Sanatta Yeterlik çalışmasında, proje aşamasından sonuçlanmasına kadarki süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet ettiğimi, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu taahhüt ederim. 29 / 01 / 2010 Salih NURDAĞ

4 Öğrencinin Adı Soyadı Ana Bilim Dalı Danışman Adı Tezin Adı Salih NURDAĞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Prof. Dr. Şaban SAĞLIK Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ve Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Tarihçiliği ÖZET Bu çalışmada öncelikli olarak edebiyat tarihinin edebiyat biliminin diğer dallarıyla ilişkisi incelenmiştir. Daha sonra edebiyat tarihinin ne olduğu ve kapsamı incelenmiş ve bu disiplinin uygulanmasında kullanılabilecek olan yöntemler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın devamında İsmail Habib Sevük ün Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eserinin edebiyat tarihçiliğindeki yeri, eserde kullanılan yöntem ve buna bağlı olarak eserin eksik yanları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Teceddüt Edebiyatı, Edebiyat Tarihi, Bakış Açısı, Dönem, İsmail Habib Sevük

5 Student s Name and Surname Department s Name Name of the Supervisor Name of the Thesis Salih NURDAĞ Turkısh Language and Literature Professor. Şaban SAĞLIK Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi and Literature History in Modern Turkısh Literature ABSTRACT This study primarily examines the relationship of the history of literature with other subdisciplines of literature. Then, it also scrutinizes what the history of literature mean and the topics it includes. Another aspect of our study is about the methods which can be applied in this discipline. Our study details the importance of İsmal Habib Sevük s Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, methods used and points which need to be revised. Key Words: Literature of Teceddüt, History of Literature, Viewpoint, Period, İsmail Habib Sevük.

6 ÖN SÖZ Edebiyat biliminin şubelerinden birisi de edebiyat tarihidir. Edebiyat tarihi, edebiyat biliminin diğer disiplinleriyle de yakından ilişkilidir. Edebiyat tarihi aynı zamanda medeniyet tarihinin de bir parçasıdır. Bu nedenle her medeniyetin çerçevesinde gelişen edebiyatlar için edebiyat tarihi çalışmaları yapılmıştır. Buna bağlı olarak Türk edebiyatı için de birçok edebiyat tarihi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalara bakıldığında, Türk edebiyat tarihi çalışmalarında bir metodoloji birliğinden söz edemiyoruz. Her araştırmacı kendi seçtiği yönteme göre çalışmasını ortaya koymuştur. Bir araştırma yöntemi ya da yöntemlerinden söz edemeyişimiz, ayrıca her araştırmacının kendi kişisel yargılarıyla eserlere, dönemlere, yazar ve şairlere yaklaşımı edebiyat tarihini bilimsel bir yapıdan uzaklaştırmış, subjektif yargıların egemen olduğu süpekülatif bir alan haline getirmiştir. Buradan hareketle Türk edebiyat tarihçiliğindeki sorunları; yöntem sorunu, temsil sorunu, kriter sorunu, dönemlendirme sorunu olarak özetleyebiliriz. Bu çalışmada öncelikle Türk edebiyatı tarihi çalışmalarında görülen problemlerin tespiti yapılmış ve edebiyat tarihçiliğinde bir yöntemin nasıl oluşturulabileceği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla Türk edebiyatı tarihçiliğinde önemli bir yeri olan İsmail Habib Sevük ün edebiyat tarihçiliğine yaklaşımı ve onun Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eseri geliştirilen yöntemler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmamız doğrultusunda bu alanda verilmiş olan yerli ve tercüme kitaplar, dergi ve gazetelerde yayımlanmış makaleler ve mülakatlar, internet ortamındaki çeşitli makaleler, yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiş ve çalışmamıza kaynak oluşturabilecek nitelikte olanları değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca İsmail Habib Sevük ün eski harflerle basılmış olan Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ve bu eserle ilgili gazete ve mecmualarda çıkan yazıları derlediği Neler Dediler adlı eseri temin edilerek incelenmiştir. Bu eserlerde geçen eski harfli bazı kelimeler okunamadığı için orijinal şekilleri ile tezde yer almıştır. Bunların dışında özel isimlerin yazımında ise İsmail Habib in tercihine sadık kalınmıştır.

7 Çalışmanın birinci bölümünde yer alan edebiyat tarihi araştırmalarında kullanılacak olan kriterlerin saptanmasında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Önal ın büyük katkıları olmuştur. Ayrıca farklı kaynaklardan da bu amaçla yararlanılmıştır. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ve Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Tarihçiliği başlıklı bu tez çalışması temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde edebiyat tarihçiliğinde izlenmesi gereken yöntemler verilmiş ve bir edebiyat tarihi çalışmasının amaç ve kapsamının neler olması gerektiği üzerine bir metodoloji geliştirilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, İsmail Habib Sevük ün Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eserinin Türk edebiyat tarihçiliğine katkısı, eksik yönleri ve edebiyat tarihi araştırmalarında bulunduğu yer, bu metodolojiye göre incelenmiştir. Yapılan çalışma, edebiyat tarihçiliği alanındaki çalışmaların incelenmesi ve özel olarak Türk edebiyatı tarihi hakkındaki kaynakların incelenmesi, bu alandaki boşlukların görülmesi açısından oldukça yararlı olmuş ve edebiyat biliminin çeşitli dallarıyla karşılaştırma imkânı sunmuştur. Ayrıca bu çalışmayla edebiyat tarihi alanındaki metodoloji eksikliğini gidermede bir adım atılmış olacaktır. Tez konusunun belirlenmesinde yardımcı olan değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Mustafa Özbalcı ya, eski yazıyla basılmış metinlerin okunmasında yardımlarını esirgemeyen ve kaynaklara ulaşmada rehberlik eden Sayın Doç. Dr. Şahin Köktürk e ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel e, çalışmanın başlangıcından itibaren yardımlarını ve bilgisini esirgemeyen edebiyat öğretmenleri Ümit Apaydın ve İbrahim Tökel le Okutman Dr. Hüsrev Akın a teşekkür ederim. Bilimsel bir çalışma yapmak yoğun bir emek ve disiplin isteyen bir süreçtir. Yüksek lisansa başladığım günden itibaren, bana edebiyat bilimi çalışmalarında yol gösteren, eleştirileriyle ufkumu açan, çalışmanın her aşamasında ilgisini, desteğini esirgemeyen değerli hocam Sayın Prof. Dr. Şaban Sağlık a özellikle teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Salih Nurdağ Aralık, 2009 VII

8 İÇİNDEKİLER ÖZET... IV ABSTRACT... V ÖN SÖZ... VI İÇİNDEKİLER... VIII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XII GİRİŞ EDEBİYAT BİLİMİ VE TARİH EDEBİYAT TARİHİ Tarihçe Amaç Metodoloji / Sınırları Metin Tespiti Metnin Yazarı Metnin Ortamı Metnin Zamanı Metnin Okuru Edebiyat Tarihçisi ve Bakış Açısı Temsil Sorunu Bütün Edebi Oluşumlara Bakış Sanatçının Eserlerine Yaklaşım Sanatçının Alt Kimliklerine Yaklaşım BÖLÜM EDEBİYAT TARİHİNİN ESASLARI Eser Açısından Farklı Türler Eser Muhteva Tematik Yapı/Eserde İşlenen Kavramlar Dil Ve Üslup Ahenk/ Ritm -Cümle, Kelime/ Nazım Birimi -Kafiye/ Vezin Eser/ Devir/ Yazar Eseri Besleyen Başka Eserler Eserin Etkileri Yazar Açısından Biyografi Mizaç Birikim Edebi Zevk Müstear İsimler Devir Açısından Siyasi Ortam/ Siyasi Boğumlanmalar Ekonomik Ortam Kültürel Ortam... 92

9 1.3.4 Edebiyat Topluluğu/ Toplaşma/ Grup Muhit Zaman Açısından Zihniyet Değişimi/ Tercümeler/ Adapteler Fikir Hareketleri ve Edebi Akımlar Nesil Okur/ Eleştiri Açısından Okurların İlgisi Eleştirmenlerin İlgisi Terminoloji BÖLÜM TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI TARİHİNE KADAR EDEBİYAT TARİHİ TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI VE EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİ Eser Açısından Farklı Türler Eser Muhteva Tematik Yapı- Eserde İşlenen Kavramlar Dil ve Üslup, Cümle, Kelime/ Nazım Birimi, Kafiye/ Vezin, Ahenk/ Ritm Eser/ Devir/ Yazar Eserin Etkileri ve Eseri Besleyen Başka Eserler Yazar Açısından Biyografi Mizaç Birikim Müstear İsimler Devir Açısından Siyasi Ortam/ Siyasi Boğumlanmalar- Kültürel Ortam Ekonomik Ortam Edebiyat Topluluğu/ Toplaşma/ Grup Muhit Zaman Açısından Zihniyet Değişimi/ Tercümeler/ Adapteler Fikir Hareketleri ve Edebi Akımlar Nesil Okur/ Eleştiri Açısından Okurların ve Eleştirmenlerin İlgisi Terminoloji Edebiyat Tarihçisi ve Bakış Açısı Temsil Sorunu Sanatçının Alt Kimliklerine Yaklaşım Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi nden Sonraki Edebiyat Tarihleri SONUÇ KAYNAKÇA Kitaplar Çeviriler IX

10 Dergiler Görüşme Elektronik kaynaklar Ansiklopediler Derleme kitaplardaki makaleler Yayınlanmamış Tez Sözlükler X

11 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.17 Şekil 2 19 Şekil 3 21 Şekil 4.62 Şekil

12 KISALTMALAR LİSTESİ s.: sayfa i.ö.: İsa dan Önce yy: Yüzyıl ör.: Örnek haz.: Hazırlayan çev.: Çeviren YKY: Yapı Kredi Yayınları vb.: Ve Benzeri ilh.: İlâ Âhir

13 GİRİŞ 1. EDEBİYAT BİLİMİ VE TARİH Edebiyat ve tarih her ikisi de sosyal bilimlerin bir şubesidir. Burada bu disiplinlerin ne olduğundan çok birbirleriyle münasebeti üzerinde durulacaktır. Edebiyat ve tarih ilişkisi her iki disiplinin de birbirinden faydalanma esasına dayanır. Bu faydalanmada konu bakımından olduğu gibi yöntem bakımından da benzerlikler vardır. Her iki disiplinin de sosyal bilimler alanına dâhil olması bu yakınlığın en mühim sebebidir. Her ikisi de farklı araştırma sahaları ve disiplin olmakla birlikte ortaklıkları da bulunan edebiyat ve tarih, edebiyat tarihi başlığı altında ortak bir noktada birleşirler. Bu ortak nokta ise geçmiş tir. Bir edebiyat tarihçisi ile tarihçinin geçmişe bakışı değerlendirişi arasındaki en bariz fark edebiyat tarihçisinin ele aldığı geçmiş henüz geçmemiştir, geçmişten kasıt daha ziyade üretilen nesne olan sanat eseridir. Ve bu eser güncelliğini korumakta ve yaşamaktadır. Tarihçinin ele aldığı geçmiş ise artık tarihe mal olmuş ve devrini bitirmiştir. Mesela, bugün Lale devri yoktur. Ama o devirde yaşayan Nedim in divanı elimizdedir ve hala değerini korumaktadır. (Levend, 1984: 15). Her iki disiplin de somut olan verilerden hareket ederken tarihçinin bir anlaşma veya ferman karşısında göstereceği tarafsızlığı bir edebiyat tarihçisinin göstermesi oldukça zordur. Bunun nedeni ise sanat eserinin canlılığını muhafaza etmesi ve araştırmacının eser karşısında bir zevk ve heyecan duymasıdır. Her iki disiplinin kişilere bakışı da farklıdır; Tarihçi, kişiler üzerinde olaylarla ilgisi oranında durur. Oysa edebiyat tarihçisinin öncelikle üzerinde duracağı sanat eserlerini yaratan belirli kişilerdir. O belli başlı kişilerin yarattığı eserlerin aracılığıyledir ki, incelediği çağın dilini, zevkini ve edebî karakterini belirtecektir. Örneğin, Lâle devrini yazacak tarihçi, 1. Ahmet, İbrahim Paşa ve

14 Patrona Halil üzerinde, bunların siyasal ve toplumsal olayların gelişmesinde oynadıkları rolün önemi oranında durduğu halde, edebiyat tarihçisi, o devrin edebi durumunu belirtmek için, ele alacağı Nedim in kişiliği üzerinde önemle duracak, divanındaki şiirleri birer birer inceleyerek, özelliklerini ve çağdaşlarından ayrıldığı noktaları araştırarak şiire getirdiği yeni sesi bulacaktır (Levend, 1984: 15). Kişileri değerlendirmedeki farklı bakış açılarından biri de kişilere ait hususiyetlerin seçilmesi ve ayıklanması noktasında ortaya çıkar: Bir vesika karşısında bulunan tarihçi, bu vesikada mevcut şahsi unsurları atabilmek üzere, onları takdir eylemeğe çabalar. Hâlbuki bir eserin bediî veya tehyici kabiliyeti, asıl bu şahsi unsurlara bağlı olduğundan, onları alıkoymak bizim için elzemdir. Tarihçi, Saint Simon un bir rivayetini kullanmak için bu rivayeti tashih etmeğe, yani Saint-Simon un eserinde Sain-Simon un şahsına ait unsurları çıkarmağa çabaladığı halde, biz, bilâkis, asıl Saint-Simon a ait bulunmayan, Saint-Simon olmıyan kısımları atmağa çalışıyoruz. Tarihçi umumi vakalara ehemmiyet verir ve fertlerle, esas itibarile, pek az meşgul olur; fertler ancak bir takım grupları temsil veya bir takım hareketleri tadil eyledikleri nispette tarihçiyi alâkadar eder, hâlbuki biz, ilk önce fertlerde dururuz; zira ihsas, ihtiras, zevk, güzellik, ferdî şeylerdir (Lanson, 1935:6). Görüldüğü gibi edebiyat tarihçisi kişileri, kişilikleri ve eserleri ile ele almakta, onu çağdaşlarıyla karşılaştırarak onu yeni veya önemli kılan hususiyetleri belirtmek noktasında tarihçiden ayrılmaktadır. Tarihçi olayların sebebine derinlemesine inmek için kişisellikten uzak durmasına rağmen, edebiyat tarihçisi bunun tam tersine kişisel olmayan yerleri dışarıda bırakarak sanatçıyı ve eserini merkeze alacaktır. Yani kişisel olana eğilecektir. Mesela; Na îma yı kaynak olarak ele alan tarihçi, Naîma devrindeki olayları nasıl görmüş, nasıl saptamış diye düşünmekle birlikte, Naîma nın kişisel görüşlerine kendini kaptırmayacak, onun etkisinden uzak kalmaya çalışacaktır. Aynı eseri dil ve deyiş bakımından incelemek isteyen edebiyat tarihçisi ise Naîma nın kişiliğini bulabilmek için, onun kendi görüşlerini, bunları deyişte gösterdiği özellikleri belirtmeye çalışacaktır (Levend, 1984: 16). Bu örnekte edebiyat tarihçisi ile tarihçinin yöntem farklılığı ve olayları ele alış tarzı daha bariz bir şekilde ortaya çıkar. 2

15 Tarihçi ve edebiyat tarihçisinin arasındaki farklardan biri de kaynaklardan faydalanma tarzıdır. Tarihçi için faydalandığı kaynakların nesnelliği ön plandadır. Geçmiş döneme ait bir belge, para veya herhangi bir nesnenin nesnelliğinden emin olunmakla birlikte geçmişe ait yazılı bir kaynağın mesela vakanüvislerin tuttukları kayıtların ne ölçüde nesnel olduğu bir sorun teşkil eder. Çünkü vakanüvis de eserini yazarken devrin egemen gücünün etkisi altında kalmış olabilir, herhangi bir cemiyetin fikirleri doğrultusunda eserini yazmış olabilir, hatta kendisi istemese ve bunu inkâr bile etse bu etkilenmeden kaçınması olanaksızdır. Kısaca her tarih yazımında bir öznellikten söz edilebilir. Her tarih yazımı aynı zamanda bir hikâye yazımıdır. Bu noktada tarihçi bu eserde yazılanların doğruluğunu tetkik etme bakımından başka kaynaklara da müracaat edecektir. Buna mukabil edebiyat tarihçisi için esas olan eserdir. Ve eser zaten kişisel bir mahsul olduğu için edebiyat tarihçisinin bunun nesnelliğinden şüphe etme gibi bir sorunu yoktur. Olsa olsa eserin o sanatçıya ait olması, çoğaltma sırasında meydana gelebilecek yazım ve baskı hataları söz konusu olabilir ki bu da eserin nesnelliği ile değil gerçekliği ile ilgili sorunlardır. Her iki disiplinin farklı özelliklerine rağmen birbirleriyle ortak oldukları alan ise edebî bir metni üreten kişi olan sanatçının belli bir tarihte yaşamış, yaşıyor ya da yaşayacak olmasıdır. Dolayısıyla sanatçı istese de istemese de tarihin bir tanığıdır. Fakat bu, sanatçının tarihin tanıklığını yaptığı anlamına gelmez hiçbir zaman. Bunu, sanatçı ancak bir niyet çerçevesi içinde gerçekleştirir. O da sanata uygun kalıplar içinde olmak şartıyla. Yoksa sanatçı hiçbir zaman tebliğ etmez. Edebiyat tarih ilişkisine bu gözle bakıldığında edebî eserler tarihi bir vesika olarak da kabul görür. Şairler ve düşünürler de tarihin arka yüzünü yazmışlardır. Tarihçi ile onları bir araya getirmeden tarihi anlamak imkânsızdır. Örnek olarak söyleyelim: Osmanlı tarihini, şairlerin divanını okumadan, tümüyle kavradığını iddia eden kişi; yanılgıya düşmüştür. Şairler, bize, hükümdarların, devlet adamlarının, çağın etkin kişilerinin canlı portrelerini vermişlerdir. Onları canlı olarak çağımıza getirmektedirler. Edebiyatı kale almayan tarih, eksik kalmıştır. Bu yüzdendir ki, tarihçilerin çoğu da, çağlarının şairlerini ve şairlerin eserlerini tarihlerinde zikretmektedirler. Mevlidler, na tler, kasideler, mersiyeler bize, tarihin içyapısı, manevi kişiliği konusunda fikir verirler. Şair, azizi anlatmak için kelimeler içinde azizleşmek, bir kahramanı canlandırmak için onun duygularını paylaşmak durumundadır ( Karakoç, 1997: 57). 3

16 Edebî metin sadece tarihi şahsiyetler hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda döneminin sosyal yaşantısını da yansıtır. Dursun Ali Tökel in Türk Cihan Hâkimiyeti İdealinin ve Sosyal Hayatın Önemli Bir Vesikası Olarak Kasideler başlıklı yazısında edebî bir tür olan kasideleri döneminin düşünce ve sosyal hayatını yansıtması bakımından değerlendirilmiştir. Kasidenin sosyal hayatı yansıtmasına dair örneklerinden birisi de şudur: Bilhassa Nâbî nin kasidelerinde devrin sosyal hadiseleriyle ilgili bir hayli bilgi mevcuttur. Sadrazam Hüseyin Paşa ya sunduğu kasideye: Lil lahi l-hamd olup ma reke-i cenk tamâm Buldu âlem yeniden sulh u salâh ile nizâm beytiyle başlar. Bizler bu kasideyle o devrin bütün olaylarını adeta adım adım takip ederiz. Kasidenin sunulduğu dönemlerdeki derin bunalımlar şairane bir şekilde kaleme alınmıştır. Bu anlaşmayla gelen geçici huzur ortamının, yıllardır süren kargaşa ve savaşların, sonundaki barış ortamının insan psikolojisi üzerindeki tesiri gayet güzel vurgulanmıştır ( Tökel, 2005: 22). Edebî eser dediğimizde bir seçimle karşı karşıya kalmaktayız. Hangisi edebî eserdir. Hangisi edebî eser değildir? Böyle bir seçimle kalmak kadar seçimi yaptığımız kriterler de önemlidir. Yani edebî eser kişisel zevkimize, ideolojimize uygun eserler midir, yoksa belirli bir kriteri olan eserler midir? Burada belirleyici olan unsur edebîliktir. Edebiyattan zevk almayı amaçlayan, okuduklarından ders çıkarmak isteyen, onu bir edebiyat nesnesi olarak gören veya ona edebiyat tarihi çerçevesinden bakan kişi için edebî eser tanımı bazı farklar ihtiva eder. Özellikle edebiyat tarihçisi için sadece edebî bir eser değil, bir divan, bir hamse, bir münşeat mecmuası gibi, bir tezkire, bir tarih, hatta bir tasavvuf ve bir kimya kitabı da, edebiyat tarihçisinin çalışma kadrosu içine girer. Çünkü bunların bir bölüğü sanat kaygısıyle kaleme alınmıştır; yazıldıkları zamanın düşüncelerini ve duygularını olduğu gibi yansıtır. Öğretim amacıyle yazılmış olanlar da, belirli konular üzerinde çağının inanışını anlayışını belirtir. Ayrıca dil, deyiş ve terim özelliklerini de taşır ( Levend, 1984: 4). Buradan edebiyat tarihinin sadece edebî sayılan eserlerle değil medeniyetin ürettiği hemen her şeyi inceleme sahası içine aldığını görürüz. Fakat bunlar edebiyat tarihçisinin 4

17 esas inceleme sahası olmamakla birlikte onun çalışmalarına ışık tutacak, çalışmalarının zeminini belirleyecek, arka fonunu oluşturacak nitelikte metinlerdir. 5

18 2. EDEBİYAT TARİHİ Edebiyat denilince akla genellikle edebî türlerin oluşturduğu güzel sanatların bir dalı olan edebiyat gelmektedir. Fakat bir de sanatçının ürettiğini değerlendiren bir bilim dalı olan edebiyat vardır. Bu bilim de kendi içinde şubelere ayrılmıştır. Genç bir bilim dalı olmasına rağmen edebiyat biliminin çalışma sahası, bugün kendi içinde, birtakım alt dallara ayrılmaktadır. Bunlar; 1. Edebiyat Teorisi, 2. Edebiyat Tarihi, 3. Edebiyat Tenkidi, 4. Karşılaştırmalı/ Mukayeseli Edebiyat, 5. Edebiyat Sosyolojisi 6. Edebiyat Eğitimi (Çetişli, 2008: 297). Çocuk edebiyatı ve edebiyat felsefesini de ekleyebileceğimiz bu dallardan biri olan edebiyat tarihi içermekte olduğu çalışmalarda diğer bütün edebiyat bilimi çalışmalarını kuşatıcı bir niteliktedir. Edebiyat ve tarih ilişkisinden de anlaşılacağı gibi gibi yazılacak bir edebiyat tarihinin hem edebî hem de tarihî olma şartı vardır. Burada kronolojinin büyük önemi vardır. Kabul edilmelidir ki, edebiyat tarihlerinin çoğu ya sosyal tarih veya edebiyatta yankısını bulan fikirlerin tarihi veya az çok kronolojik olarak düzenlenmiş belirli eserler hakkında edinilen intiba ve yargılardır ( A. Warren R. Wellek, 1983: 349). Adı hala daha anılan büyük edebiyat tarihlerine baktığımızda bunların aynı zamanda medeniyet tarihi özelliği taşıdığı görülür. Bu görüşün zıddı olan yani kronolojik bir sıra takip etmeden ve eser dışındaki değerlendirmeleri esas almayan edebiyat tarihinde ise bir tarih yazımı gerçekleşmemiş olmakta bize tek tek yazarlar hakkında, aralarında bir ilişki bulunmayan bir sürü makaleler vermekte, onlar arasında birtakım tesirler olduğunu iddia ederek bir bağ kurmaya çalışmakta fakat gerçek anlamda bir tarihî gelişme kavramından mahrum olduklarını ortaya koymaktadır. ( A. Warren R. Wellek, 1983: 349). Bu cümlelerden de anlaşılıyor ki edebiyat tarihinden beklenen sadece eser hakkında tanıtıcı bilgi ya da inceleme değil bir gelişim ve değişimi göstermektir. T. Todorov ise Tinyanov dan alıntı yaparak gelişim

19 ve değişimi edebiyat tarihinin bakış açısı bağlamında ele alarak iki yaklaşımdan söz eder: Bakış açısı çalışmanın türünü belirler. İki temel çalışma türü vardır: edebi görüngülerin oluş unun incelenmesi ve edebi değişkenlik in yani dizinin evriminin incelenmesi. (2001: 97). Oluş, edebî eserin meydana çıkma sürecini değerlendirirken, değişkenlik adından da anlaşılacağı gibi bir türün evrimini esas alır. Fakat bu evrim en mükemmel örnekte sonlanan bir evrim değil daima değişen ve gelişen bir süreçtir. Edebiyat tarihi bir anlamda okuyucuların ve edebiyatla uğraşanların bu alanın tarihsel gelişmelerini takip etme isteğidir ki Agâh Sırrı Levent de edebiyat tarihinde bunu açıkça belirtmiştir: Böylece okurlar, edebiyat tarihçisinin verdiği bilgilerin, verdiği yargıların ışığı altında tarihsel gelişmeleri daha canlı olarak izleyeceklerdir. ( 1984: 15). Edebiyat tarihinin gerekliliği de zaman zaman sorgulanmıştır. Gerçekten bir edebiyat tarihine ihtiyaç var mıdır? Varsa neden ihtiyaç vardır ya da yoksa neden ihtiyaç yoktur? Buraya kadar bahsedilenler ve bundan sonra söylenenler de gösterecektir ki edebiyat tarihi, tarihî bir bakış açısından hareketle dönemlerin ışığı altında türlerin ve sanatçının gelişim çizgisini göstermekte, aynı zamanda bir medeniyet ve kültür tarihi de ortaya koymaktadırlar. Edebiyat tarihini inkâr eden veya karşı çıkanların dayandıkları görüşler nelerdir? Mesela: W. P. Kerr, edebî eserler her zaman mevcut ve ebedi olduğundan, edebiyat tarihine ihtiyacımız kalmadığını ve bu çeşit eserlerin gerçek anlamda bir tarihi olamayacağını iddia etmişti. T. S. Eliot da sanat eserlerinin geçmişin malı olduklarını kabul etmemektedir. O Homer den bu yana bütün Avrupa edebiyatının bir arada ve birlik halinde hala yaşamakta olduğunu iddia etmektedir. İnsan, Schopenhauer gibi, sanatın daima amacına ulaştığını söyleyebilir. Bir sanat eseri hiçbir zaman düzeltilemez, yerine başka bir şey konulamaz ve tekrar edilemez. Sanatta, Ranke nin tarihçinin amacı olarak belirttiği gibi, bir şeyin aslını yani nasıl olduğunu araştırarak bulma amacı yoktur.( eser dışı verilerden hareket edilmeyi kastediyor) Çünkü sanatta herşey açıkça önümüze serilmektedir. Bu yüzden edebiyat tarihi hiçbir zaman gerçek anlamda bir tarih değildir, çünkü o, içinde yaşadığımız zamanda, her yerde var olan ve sonsuza kadar var olacak şeyler hakkında bildiklerimizdir. ( A. Warren R. Wellek, 1983: 352). Bu görüşlerin dayandığı temel fikir bir sanat eseri olarak üretilen edebiyatın varlığıdır. Oysa sözkonusu edilen bu sanat eserini inceleyen bir bilim dalı olarak edebiyat tarihidir. 7

20 Bu konuları böyle aşırı derecede insanlara bağlamak, bizim her sanat eserini tamamen ayrı bir varlık olduğu ve bundan dolayı da başkalarına nakledilemeyeceği ve anlaşılamayacağı gibi bir görüşe sahip olmamız demektir. Biz edebiyatı daha ziyade, yeni katılanlarla büyüyen ve devamlı olarak münasebetlerini değiştiren ve bir bütün halinde gelişen bir eserler sistemi olarak düşünmeliyiz. ( A. Warren R. Wellek, 1983: 353). Böylece edebiyat tarihinden bir bilim dalı olarak söz edebiliriz. Edebiyat tarihi bunu yaparken diğer insan etkinliklerini de hesaba katar. İnsan etkinliklerinden birisi olan edebiyat da diğer etkinlikler gibi Taine ye göre üç önemli sebebe bağlıdır. Bunlar ırk, çevre ve an dır. Bizde de edebiyat tarihçiliği anlayışı bu görüşe göre gelişme göstermiştir. Edebiyat tarihçileri eserlerini bu üç unsuru bir arada bulundurarak meydana getirmişlerdir. Ele alınan eser ve sanatçı bu sacayağına göre değerlendirilmiştir. Eseri meydana getiren bu unsurlar eserin anlaşılmasına yardımcı olmanın yanısıra sanatçının da anlaşılmasına yardımcı olmakta, onun yetiştiği çevreyi ve bunun onun eserlerine nasıl aksettiğini ortaya koymaktadır. Belki de eleştiri ile edebiyat tarihi arasındaki fark burada ortaya çıkmaktadır. Eleştiri önceden belirlenen bir kritere göre ortaya konulurken edebiyat tarihinde bu kriterler fazlalaşır ve eserin anlaşılmasına kolaylık sağlarlar. Zaman içinde gelişen ve farklılaşan dünya ve düşüncelerle birlikte edebiyat tarihine de farklı yaklaşımlar olmuş, bunlar kendilerini tanımlarda da göstermiştir. Aşağıya alınan tanımlardan da hareketle hem bu farklılıklar hem de değişime rağmen bazı ortak noktalar fark edilecektir. - Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği edebi eserleri inceleyerek, düşüncede ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır. Bu bakımdan uygarlık tarihinin önemli bir koludur (Levend, 1984: 3). - Edebiyatın tarihsel ilişkileriyle ve gelişimiyle uğraşan, ulusal ya da ulusalüstü dünya edebiyatının tarihsel sürecini ortaya koymaya çalışan bir edebiyat bilim dalı. Edebiyat tarihinin kapsamı içinde sayabilceklerimiz, edebiyat akımları, edebiyat türleri, yazarlar, onların hayat hikâyeleri, eserlerinin tanıtımı, düşünsel bağlarıdır, 8

21 daha doğrusu bu saydıklarımızın tarihsel sürecidir (Aytaç, 2003: 239). - Edebiyat tarihi sadece önemli yazarlar üstüne yazılmış bir dizi inceleme değildir. Buna ilaveten. Tarihe alışılagelmiş yöntemleri edebiyat alanında da uygulamak gerekir: Dönemlere ayırmak ve o dönemlere egemen olan eğilimleri tespit etmek; olayların arasındaki bağıntıları göstermek; her dönemin veya belli bir döneme ait her türün önemlilerini bağıntılı oldukları şartları da kapsayan bir çerçeveye oturturken önemsizlerini de dikkate almak suretiyle bir çizelge yapmak; edebi olayları Tarih in diğer gerçekleriyle birleştirmek; kısaca, sonradan olanları bildiğimiz için onları daha iyi anlayarak, sanki yayımlandıkları tarihte yaşıyormuşuz gibi geçmişin eski ve yeni eserlerini hissettirmek, edebiyatı süresinde yaşayan devamlılığı içinde sergilemek (Carlauı- Fıllox, 1985: 64). - Edebiyat târihi, bir milletin târih sahnesine çıkışından başlamak üzere zamanımıza kadar meydana getirdiği edebî eserleri kronolojik ve sistemli bir şekilde inceleyen disiplindir (Önal, 1999: 72). - Edebiyat tarihi, bir milletin manevî ve maddî tekâmülünün edebi eserlerin menşuru arkasından gören ve gösteren canlı bir tarih şubesidir (Karaalioğlu, 1964: 125). - Edebiyat tarihi bir milletin asırlar boyunca gösterdiği seyir ve tekâmülü tam olarak inceleyen; edebî oluş ve cereyanları bir bütün olarak ele alıp onların siyasî, içtimaî, ruhî ve fikrî muhit ve şartlarla ilgi ve münasebetini tayin ederek ve estetik değerini belirterek açıklayan bir ilimdir (Timurtaş, 1963: 28). - Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği, fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem mahsüllerini tetkik ile onun manevî hayatını, gerçekte olduğu gibi tasvire çalışır ( Köprülü, 1980: 1). Bu tanımları daha da çoğaltmak mümkündür. Ne kadar çoğaltılırsa çoğaltılsın netice değişmeyecektir. Bu tanımlarda edebiyat tarihi ile ilgili çıkarılacak sonuç; edebiyat tarihinin kronolojik bir inceleme olduğu, sadece eserleri değil sanatçıları da incelemek suretiyle bir milletin duygu ve düşünce dünyasını ortaya koymayı amaçladığıdır. Zaman geçtikçe de edebiyat tarihçisi de kendine yeni görevler belirler. Yani kendisini var olan konjoktöre göre biçimlendirmek zorundadır bir bakıma: Bugün, gittikçe zenginleşen kültür dünyasında edebiyatın ufku genişlemiş, edebiyat tarihi de ağır görevler yüklenmiştir. Çağdaş 9

22 edebiyat tarihçisi, şairleri unutulmaktan kurtarmak ya da eski zevkleri hikâye etmek için eseri yazmıyor. Sadece bilgi vermeyi de yeterli bulmuyor; incelemek, araştırmak, derinlere inmek, insanlığın gidişini, tarihini yazdığı ulusun dünya anlayışını kavrayıcı bir genişlikle yansıtmak istiyor (Levend, 1984: 3). Edebiyat tarihinin edebiyat biliminin diğer şubelerinden ayrılan en belirgin özelliği diğer şubeler gibi çok spesifik bir alana değil oldukça geniş (dikey ve yatay olarak) bir alana yayılmış olması ve diğer şubeleri de kapsamasıdır. Bundan dolayıdır ki bir edebiyat tarihi yazmanın güçlükleri gözönüne alındığında edebiyat biliminin diğer şubelerine nazaran zorluğu ortaya çıkar. Bu zorluklar neler olabilir: 1. Başka eserlerden aktarılan bilgiler yanlış olabilir. Burada şunu belirtmek gerekir ki bu güçlükler daha çok zamanımından önceki el yazması eserler için geçerlidir. Çünkü günümüzde arşivcilik faaliyetleri genişlemiş ve gelişmiş, istenilen bilgiye ulaşma imkânı kolaylaşmıştır. Özellikle araştırmacı tek bir kaynağa bağlı kalmamalı elde ettiği bilgileri ve kaynakları karşılaştırmalıdır. Bilimsel bir çalışmadan da beklenen budur. 2. Edebiyat tarihi zamansal bir süreyi kapsamaktadır. Bazı edebiyat tarihleri Türk edebiyatından örnek verecek olursak başlangıcından günümüze kadar hazırlanmış olanların yanısıra belirli dönemleri ele alan edebiyat tarihleri de mevcuttur. Ahmet Hamdi Tanpınar ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İsmail Habib Sevük ün Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ya da Şükran Kurdakul un Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı gibi. Bu araştırmacıların neden böyle bir yolu tercih ettikleri gayet manidardır. Zira ismini zikrettiğimiz kişilerin edebiyat bilgilerinden şüphelerimiz olmamasına rağmen edebiyat tarihçisi, bütün devirleri elbet aynı derecede bilemez. Nitekim ünlü Fransız edebiyat tarihçisi Lanson, eserinin başında, Rönesans tan sonraki Fransız edebiyatını daha iyi tanıdığını söylüyor (Levend, 1984: 23). Bundan dolayıdır ki çalışılan alanın sınırlandırılması o alanda derinleşmeyi sağlayacağı gibi çalışmanın daha tutarlı olmasını da sağlayacaktır. 10

23 2.1 Tarihçe Edebiyat tarihinin olması veya ortaya çıkması için öncelikle bir edebiyatın varlığına ihtiyaç vardır: fakat edebiyatın varlığı edebiyat tarihi için yeterli değildir. Edebiyatın tarihine gereksinim vardır. Bu zaman faktörüyle ilgilidir. Yani edebiyat tarihinin de bir tarihi vardır. Hiçbir dönemde ve hiçbir ülkede birdenbire edebiyat tarihi çalışması ortaya çıkmamıştır. Edebiyat tarihi adıyla anılan çalışmalara geçilmeden önce biyografi tecrübeleri, hal tercümeleri gibi çalışmalar yapılmıştır. Cemil Meriç Edebiyat Tarihinin Tarihi adlı yazısında, edebiyat tarihinin Batı ve Doğu dünyasında ortaya çıkış serüvenini anlatırken bunu değişik yüzyıllar, farklı ülkelerdeki gelişme ve edebiyat tarihine romantik yaklaşım, rönesans ve pozitivist yaklaşım gibi ekollere de geniş yer vererek edebiyat tarihinin macerasını gözler önüne serer (Meriç, 2008). Şu ana kadar gerek Türk edebiyatında gerekse diğer edebiyatlarda olsun oldukça fazla edebiyat tarihiyle karşılaşılmaktadır. Edebiyat tarihini, edebiyat biliminin diğer disiplinlerinden ayıran en önemli farklardan birisi de durağan bir yapıya sahip olmamasıdır. Edebiyat var oldukça ve zaman geçtikçe edebiyat tarihleri de buna ayak uydurmakta ve kendilerini yenilemektedir. Bugüne kadar yapılmış ilk edebiyat tarihinin; Antikitede İ.Ö. V. yy. da bulunduğunu söyleyebiliriz. Klasik örnekler sayılan eserlerin listeleri niteliğini taşıyan bu öncü edebiyat tarihleri arasında Sueton un 110 yıllarında yazdığı hayat hikâyeleri derlemesi De viris illustribus en tanınmışıdır. Hieronymus ( ), yine aynı başlığı koyduğu kitabında (392) Hıristiyan yazarlarla çoktanrılılı (antik) yazarları ayrı gruplar halinde işler ve Hıristiyanların eserlerini scriptura olarak adlandırırken eskilerinkine literatura der. İleri yıllarda okullarda okutulmak üzere hazırlanmış Latin edebiyat tarihi olarak, Hugo von Trimberg in 1280 yılında yazdığı Registrum multorum auctorum ünlüdür (Aytaç, 2003: 239). Gürsel Aytaç ın bahsettiği edebiyat tarihi günümüz edebiyat tarihçiliği anlayışından uzak, edebiyat tarihinin nüvesini oluşturan biyografi tarzı bir çalışmadır. Bu gibi çalışmalar doğu dünyasında da mevcuttur. Bunlara hal tercümesi (tercüme-i hal) ya da tezkire denmektedir. İbn Hallikan, İslâm ın Plutarque ı (onüçüncü asrın ortası). Vefayat ül- A yan, bir çok yazarın hal tercümesini ihtiva eder. Ondan biraz önce Arap coğrafyacısı Yakut, Mu cem ül-buldân adlı eserinde edebiyata 11

24 da yer vermiş ve ünlü bir edebiyatçılar lügati de kaleme almıştır: Mu cem ül-üdeba. İbn el-kıftî nin ve daha sonra Safadî nin çalışmalarını da zikretmeliyiz. İspanyol-Arap kaynaklı sayısız hal tercümeleri de caba. İslâm ın en büyük tarihçisi, on dördüncü yüzyılda yaşayan İbn Haldun. Ne var ki edebiyat, Mukaddime de çizdiği muazzam tablo içinde çok küçük bir yer tutar (Meriç, 2004: 394). Vildan Serdaroğlu ise bir yazısında günümüz edebiyat tarihçiliğine yakın bir çalışma olması dolayısıyla Fransız François Granet tarafından kaleme alınan Edebi eserler Üzerine Düşünceler ( ) adlı çalışma, edebiyat tarihlerinin ilki kabul edilebilir demektedir (2007: 10). Böylece ilk edebiyat tarihi çalışmalarını günümüze daha da yaklaştırmaktadır. Günümüze gelene kadar edebiyat tarihinde de kuramsal olarak büyük değişmeler gerçekleşmiştir. Edebiyat tarihi metodolojisi adlı bölümde de kuramların edebiyat tarihi üzerindeki etkisine değinilecektir; fakat burada tarihi bir gelişim çizgisi olarak edebiyat tarihçiliğinde Alman edebiyatı tarihinden örneklerle değişimleri göstermek kuram ve edebiyat tarihi konusunda bir ön bilgi sağlayabileceği gibi edebiyat tarihinin tarihçesi hakkında da faydalı olacaktır. Gürsel Aytaç Alman edebiyatı tarihinin geçirdiği aşamaları Tarihî yaklaşım, Pozitivist yaklaşım, estetik subjektivist, iktisadî, duyumsal gerçekçi, Marxsist edebiyat tarihçiliği, yıllık tarzı, çoğulcu metot ve alımlama estetiği temelli edebiyat tarihi (Aytaç, 2003) olarak ayrıntılı bir şekilde sıralamıştır. Böylece Alman edebiyatı ekseninde edebiyat tarihinin tarihçesini ve değişimini vermiştir. Türk edebiyatında edebiyat tarihçiliği nasıl başlamış ve nasıl bir gelişim çizgisi takip etmiştir? Türk edebiyatında edebiyat tarihi çalışmalarına geçilmeden klasik edebiyatımızda tezkire geleneğinin olduğu malumdur. Ali Şîr Nevâî nin Mecâlisü n-nefâis i ile başlayan Türk edebiyatındaki tezkirecilik, kronolojik olarak Sehî Bey in Heşt Bihişt i, Tezkire-i Lâtifî, Ahdî nin Gülşen-i Şuârâ sı, Âşık Çelebi nin Meşâirü ş-şuârâ sı, Hasan Çelebi Tezkiresi, Beyânî, Riyâzî, Faizî, Rıza, Yümnî, Âsım, Güftî, Mucîb, Safayî, Salîm, Belîğ, Safvet, Ramiz, Silâhdar, Akif, Esrar Dede tezkireleri gibi pek çok tercüme ve hâl tercümesi kitapları doğrudan edebiyat tarihi olmasalar bile dönemlerinin edebiyat tarihi ihtiyacını karşılayan kitaplardır (Yetiş, 2007: 46). 12

25 Tezkireler içerik olarak bazı şairlerin şahsiyetlerinden ve hayatlarından bahsederken şiirlerine değinip, bazı şiirlerinden alıntılar yapılır. Böyle olmakla birlikte tezkirelerde de bazı eksiklikler göze çarpmaktadır. Özellikle bunlardaki bazı bilgilerin, değerlendirmelerin klişe söyleyişlerle verildiğini, bunların, klâsik şiirimizde olduğu gibi, zamanla mazmun haline dönüştüğünü; bunun için de bunları çözmek için özel bir çalışma gerektiği görülmektedir ( Yetiş, 2007: 46). Türk edebiyatı tarihlerine geçiş birden ve mükemmel örnekle olmamıştır. Bilindiği gibi bizde batılı türlerin edebiyatımıza kazandırılması Tanzimat la birlikte olmuştur. Bu, edebiyat tarihi için de geçerlidir. Fakat bu arada başka tezkireler de yazılmaya devam etmektedir. Şefkat Tezkiresi, Mecmuatü t- Terâcim, Bahçe-i Safa Endûz, Arif Hikmet Tezkiresi, Fatin Tezkiresi- Hâtimetü l- Eş âr, Kâfile-i Şuarâ yı bunlar arasında sayabiliriz (Yetiş, 2007). Tanzimatla birlikte yeni bir nesil doğmuş ve yeni bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu konudaki öncülerden birisi de Namık Kemal dir. Gerek öbür eserleriyle gerekse Lisân-ı Osmânî nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir adlı yazısıyla yeni edebiyat teorisiyle ilgili görüşlerini de ortaya koyar. Edebiyat tarihi ile ilgili olaraksa bir antoloji hazırlanmasını teklif eder: Âsâr-ı mevcûdenin ifâdât-ı tabiîye letâfetine mâlik olan makalelerden müretteb ve muhakemeli bir müntehabât mecmuası tanzim ve mekteplerde tâlim olunmağa menûttur. (1978: 189) Böyle bir eserin yazımı için de Ebuzziya Tevfik, Nâmık Kemal e danışır: Ebuzziya Tevfik bu maksatla Numûne-i Edebiyat isimli eserin hazırlığı içindedir ve bu çerçevede Namık Kemal ile mektuplaşırlar. Belli ki Ebuzziya ondan yardım istemiş veya ona fikir sormuştur. Bu konuda Namık Kemal in eldeki iki mektubu bir anlamda onun edebiyat tarihimizin çerçevesi konusundaki plânını ortaya koyar. (Yetiş, 2007: 51). Görülüyor ki henüz bir edebiyat tarihi ortaya çıkmamıştır; fakat yeni bir edebiyat anlayışının oluşturduğu edebiyat tarihine ilişkin emarelere rastlanmaktadır. Okulların ders programlarında da edebiyat tarihi ile ilgili dersler yerlerini almaya başlamıştır. 13

26 Rüşdiye ve idadilerin 1892 ve yıllarına ait müfredatlarında son sınıflarda kitabet, edebiyat bilgileri, edebiyat tarihi öğretilir ve metinler hikemî, felsefî, tarihî ve millî ve edebî konulara öncelik verecek şekilde seçilirdi. İleri sınıflarda ayrıca Edebiyat-ı Osmâni ve edebiyat tarihi konuları işlenirdi. Edebiyat tarihi kavramı eğitim hayatında hissedilen ihtiyaca cevap aranırken hazırlanan kitaplarla daha da sık kullanılır olmuştur. Sultanî nin ders programlarında tarihlerinde Edebiyat-ı Osmaniyye 1913 de de ilave olarak tankidat-ı edebiyye derslerini görürüz te tenkidat-ı edebiyye ile birlikte tarih-i edebiyat dersine rastlanır. II. Meşrutiyetin tesiri ders programlarında da kendisini gösterir. Öyle ki dersin adı 1916 da Türkçe Edebiyat olur de ise tarih-i edebiyat ve kavâid-i edebiyye dersleri dikkati çeker öğretim yılında açılan Dârülfünûn un edebiyat şubesinde Türk edebiyatı, resmî ve hususî kitabet, edebiyat tarihi okutulan dersler arasındadır öğretim yılında yürürlüğe giren Dârülfünûn-ı Osmanî Nizamnâmesi ne göre edebiyat şubesinde Türk tarih-i edebiyatı dersi bulunmak zorundadır. Dârülfünûn un elde mevcut ders programlarında da Edebiyat-ı Osmaniyye (1905), Edebiyat-ı Türkiyye ( ), Tarih-i Edebiyat (1913), Asâr-ı Edebiyye Tetkikatı, Türk Edebiyatı Tarihi ( ), derslerini görürüz (Serdaroğlu, 2007: 11). Bu süre zarfında bazı antoloji çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi Ziya Paşa nın Harabat ı, Muallim Naci nin çok fazla bilinmeyen Osmanlı Şairleri, Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar ın Şair Hanımlarımız adlı eseri ve Mehmet Celâl in Osmanlı Edebiyatı Numuneleri adlı eserleridir. Bütün bu gelişmelerin sonunda Türk edebiyatı tarihi vücuda gelir: Abdülhalim Memduh, Târih-i Edebiyât-ı Osmâniyye (istanbul 1306, 134 S.) si Türk kültürü ve edebiyatı içinde edebiyat tarihi ünvanını taşıyan ilk kitaptır. Târih-i Edebiyât-ı Osmâniyye ye kadar tezkire anlayışı ve geleneği devam eder. Ancak gerek bu tür kitaplarda gerekse süreli yayınlarda çıkan yazılarda yeni anlayışın ve şairlerin, sanatkârların edebî değerleri üzerindeki yorumların öne çıktığını, hatta klasik şairlerimizin bu yeni anlayış çerçevesinde haksz bir şekilde tenkit edildiğini belirtelim. Abdülhalim Memduh eserini Recâîzâde Mahmut Ekrem e takdim eder. Kitabın başlıksız takdiminde yazar, âsâr-ı edebiyye bir kavmin birer târih-i insâniyyetidir ki müessirleri itibariyle ben o tarihin tarihini yazmak fikrine düştüm (s.5-6) der. Bu, dönemi için ileri bir görüştür. Aslında bu cümleden sonra gelen şu cümle yazarın sözlerinin şuurunda ve farkında olduğunu gösterir: Bundan şuarâ ve üdebânın değil edebiyatın tercüme-i hâli mümkün mertebe- anlaşılmak matlup olduğundan müşarunileyhimin sergüzeştleri mâlum olduğu derecede bile yazılmamış veya yazılmaya lüzum da görülmemiştir (s. 7). Belli 14

27 ki yazar şahsiyetlerin değil edebiyatın tarihini yapmak istemektedir. Dolayısıyla da tezkire geleneğinden tamamıyla ayrılmış görülmektedir. Edebiyat tarihi metodolojisi bakımından fevkalâde önemli olan bu düşünce, edebiyat tarihinin çerçevesini belirlerken de ortaya çıkar (Yetiş, 2007: 60). İlk örnek kendinden sonra gelenleri de etkilemek ve bugünkü Türk edebiyatı tarihi araştırmaları açısından oldukça önemlidir. Böylece yeni bir edebiyat anlayışı, yeni bir edebiyat tarihçiliği anlayışını da bebaberinde getirmiştir. 2.2 Amaç Edebiyat tarihi yazmanın birçok amacı olabilir. Bu amaçlar döneme, yazan kişinin ideolojisine bağlı olarak da değişebilir. Edebiyat tarihi, bir bilim dalı olan edebiyatın diğer alanlarıyla da çok sıkı ilişki içerisinde olduğundan ve sadece edebiyat değil edebiyat dışı birçok alanla da etkileşimde bulunduğundan bunların da göz önünde bulundurulması lazım gelmektedir. Ayrıca edebiyat tarihleri millî bir karakter taşıdıkları için amaçları arasında mutlaka millî hususiyetler vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat tarihinin amacının ne olması gerektiğini açıklarken bu millî hususiyetleri göz önünde bulundurmuştur: Edebiyat vâkıalarını zaman çerçevesi içinde olduğu gibi sıralamak, birbiriyle olan münasebetlerini ve dışardan gelen tesirleri tayin etmek, büyük zevk ve fikir cereyanlarını ayırmak, hulasâ her türlü vesikanın hakkını vererek bir devrin edebî çehresini tespite çalışmak, edebiyat tarihinden beklenen şeylerin kısa ifadesidir (Tanpınar, 1997; IX). Diğer bir edebiyat tarihçisi Agâh Sırrı Levent ise kendi eserinin özelliklerini belirtirken Ele aldığım eser bir edebiyat tarihidir. Ama gerçekte yalnız edebiyat değil, aynı zamanda kültür tarihi de olacak, edebiyat akımlarıyla birlikte düşünce hareketleri de eserde yer alacaktır. ( 1984: 15) der ki bunda da büyük bir haklılık payı vardır. Çünkü edebiyat tarihi sadece edebi eserlerin kronolojik olarak sıralanması değildir. Todorov ise edebiyat tarihinin amaçlarını evrensel ve genel bir bakış açısıyla belirtir: Edebiyat tarihinin görevlerinden biri her edebi kategorinin değişkenliğini incelemekse, bir sonraki adım türleri ele almak 15

28 olacaktır. Türleri hem Bakhtin in yaptığı gibi artzamanlı (yani aynı tipin türsel değişkelerini inceleyerek) hem de eşzamanlı(türlerin kendi aralarındaki ilişkiler içinde) incelemek gerekir. Şunu da unutmamak gerekir ki, her bir dönemde, özdeş özelliklerin oluşturduğu çekirdeğe çok sayıda başka özellik eşlik eder; ancak, bu özelliklerin diğerlerine oranla daha önemsiz oldukları, belli bir yapıtı belli bir türe atfetmek açısından belirleyici olmadıkları düşünülür. Sonuç olarak yapısındaki hangi özelliğin belirleyici sayıldığına göre, bir yapıt farklı türlere ait olabilir. Örneğin, Antikçağ da Odyssea destan türüne aitti; bizim içinse bu kavram güncelliğini yitirmiştir ve Odyssea yı anlatı, hatta mitolojik anlatı türüne yerleştiririz. Edebiyat tarihinin üçüncü ödevi de, bir dönemden diğerine geçişi belirleyen değişkenlik yasalar ını saptamaktır (böyle yasaların varolduklarını varsayarak). Tarihte sapılan yolları anlaşılır kılacak pek çok model önerilmiştir; poetikanın kendi tarihinde, organik (edebi bir biçim doğar, gelişir ve ölür) bir modelden diyalektik (tezantitez- sentez) bir modele geçiş sağlanmıştır (2001: ). Edebiyat tarihinin evrensel ve değişmez amaçları olmasına karşın edebiyat tarihçisi buna başka anlamlar ve amaçlar da yükleyebilir. Özellikle millî edebiyatı konu alan bir disiplin olan edebiyat tarihçiliği, okuyucuları millî edebiyatın teşekkülü hakkında bilgilendirmek, eserler ve dönemlerden hareketle kültürel değerlere ve değişimlere ayna tutmak gibi amaçlar da edebiyat tarihinden beklenebilir. Bu amaçlar biraz da işlenen konuya bağlıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar, eserinin önsözünde bunu şu şekilde ifade eder: Tarihte metot, muayyen şartların, kronoloji ve vesikaların ihmal edilmemesi dışında biraz da mevzuun emrinde ve onun telkiniyledir. Kaldı ki bütün bu nazariyeler ancak bir giriş kapısı olabilirler; o kapıdan girilir girilmez tarihin ve konunun icapları kendilerini duyurmağa başlar. Bu icapları muayyen bir nazariyenin çerçevesinde tutabilmek için vâkıaları lüzumundan fazla zorlamak gerekir; elimizden geldiği kadar bundan sakınmağa çalıştık. Unutmayalım ki, nesil, edebî zümre ve hareket, zaman, muhit ve ırk, edebî nevi ve sanatkârın kendisi, beraberce mevcut olan şeylerdir (Tanpınar, 1997: X). Bu bakış açılarından hareketle bir edebiyat tarihinden beklelenenler şu şekilde şematize edilebilir: 16

29 Edebiyat tarihinden Edebiyat vak ası Vesikanın hakkını Bir devrin edebî ne beklenir? nasıl anlatılır? vermek nedir? çehresi nasıl tespit edilir? EDEBİYAT VAK ASI: 1) zaman çerçevesi; 2) olduğu gibi (objektif) sıralamak; 3) birbiri ile olan münasebetler ve dışarıdan gelen tesirler; 4) büyük zevk ve fikir cereyanlarını ayırmak gibi unsurlardan oluşan bir bütünlüktür. Şekil: 1 (Önal 2007: 153) 2.3 Metodoloji / Sınırları Edebiyat tarihinin sınırları bir anlamda insanlığın varolduğu güne kadar gitmektedir. Fakat ilmî çalışmaların insanlığın varolduğu günlere kadar uzanabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu araştırmalar ise bizi ilk yazılı kaynaklara kadar götürür. Bunun dışında edebiyatı ve edebiyat tarihini sadece yazılı eserlerle bir tutamayız. Sözlü edebiyatı da buna dâhil etmeliyiz ancak sözlü edebiyata da gene yazıya geçtikten sonra vakıf olabilmekteyiz. Bu noktada belgelere dayanan edebiyat tarihi yazının da icadıyla başlar demek doğru olabilir. Zamansal olarak edebiyat tarihinin başlangıcını böyle sınırlayabiliriz. Bir de yöntem ve disiplinler arası olarak bir sınırlılık çizebiliriz edebiyat tarihine. Bu sınırlılık aslında çok geniş bir sınırlılıktır. Çünkü edebiyat tarihi edebiyat bilimlerinin hepsini kucaklayan bir konumda bulunmaktadır. Bir insan etkinliği olan edebiyat ve bu alanı araştırma konusu yapan edebiyat tarihi de insanı konu alan bütün bilimlerden imkân dâhilinde ve bilimselliğin sınırlarını zorlamayacak şekilde yararlanabilir. Nedir bu bilimler? En başta zamansal bir süreklilik söz konusu olduğu için tarih, toplumu inceleyen sosyoloji, insanı konu alan psikolojinin dışında coğrafya, ekonomi, siyaset, askeri tarih gibi bütün disiplinlerden faydalanabilir. Bunlar günümüz pozitivist anlayışı 17

30 ölçüsünde kabul edilen yöntemler olmakla birlikte bunların dışında efsaneler, menkıbeler, rüyalar da edebiyat tarihinin faydalandığı diğer kaynaklar olarak kullanılabilir fakat bunların nesnelliği ispatlanmayacağı için edebiyat tarihlerinde bunlara pek de yer verilmemiştir. Disiplinler arası sınırlılığın dışında bir de kendi içinde bir yöntem anlayışı vardır ki bunu bir sınırlılık olarak değil bir zenginlik olarak görmek gerekir. Edebiyat kuramlarının çokluğu ve uygulanabilirliğine göre, araştırıcının tercihleri ve eserin incelenebilirliğine göre kullanılan bu yöntemler bakış açısının zenginliğini ortaya koyarak eserin anlaşılabilmesi için yardımcı olurlar. Edebiyat tarihinin bir bilim olmasının önündeki en büyük engel metot sorunudur. Özellikle edebiyat gibi bediî bir alanda, insanın kişiselliğinin ön planda tutulduğu bir alanda bilimsel yöntemler bulma sorunudur. Bu bilimsel yöntemler fen bilimlerinin yöntemlerinin birebir uygulanmasıyla da elde edilemez. Çünkü her ilim ancak kendisine mahsus olan ilmî usûllerin kullanılması ile teşekkül edilebilir. (Köprülü, 1999: 3). Bu suretle edebiyat tarihi de yöntem arayışlarını gene kendi edebiyat biliminin diğer şubelerinden yararlanarak elde etmeye çalışır. Fakat bu, diğer disiplinlerden yararlanılmadığı anlamına gelmez. Ana usüllerde diğer disiplinlerden yararlanmakla birlikte kendi içinde kendine has yöntemler kullanır. Edebiyat tarihi alanında genel olarak kabul gören dört yöntem vardır. Bu yöntemler kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılmamıştır. Yani araştırılacak esere, sanatçıya ve döneme göre bu yöntemler arasında geçiş yapılabilir. Genetik (hâdise ve meseleyi menşe inden alarak tekâmülü incelemek), estetik (eserin edebî sanatları ve bediî değerleri üzerinde durmak), psikolojik (eseri meydana getiren sanatkârın ruhi durumunu göz önünde tutmak), sosyolojik (daha çok dış tesirleri esas olarak almak) olmak üzere bellibaşlı dört çeşit metod vardır. Ayrıca bu metodların işe gelen kısımlarını alarak duruma ve ihtiyaca göre meydana getirilen eklektik ( birleştirici ve seçici) metod da mevcuttur (Timurtaş, 1963: 29). 18

31 Edebiyat tarihinin diğer disiplinlerle olduğu kadar edebiyat biliminin içindeki diğer disiplinlerle de ilişkisi vardır. Edebiyat tarihi, edebiyat teorisi ve edebî eleştiri arasında sıkı bir münasebet vardır. Bu demek değildir ki her üçü de aynı şeydir. Ayrı veya kronolojik bir sıra içerisinde inceleyelim veya incelemeyelim, edebiyatın prensip ve ölçülerini incelemek ile belirli edebi eserleri incelemek arasında farklılık vardır. ( A. Warren R. Wellek, 1983: 46). Bu farlılıklara rağmen kesiştikleri yerler de vardır. Bu üç alanı kesişen kümeler olarak gösterebiliriz. Edebiyat teorisi Edebiyat tarihi Tenkit Şekil: 2 René Bray özellikle edebî tenkit ve edebiyat tarihinin kesiştikleri yerleri ve aralarındaki farkları ayrıntılı bir biçimde ifade ederken edebiyat tarihinin de ne olduğunu ortaya koymaktadır: Edebiyat tarihi ile edebî tenkit, bir tarih ilmi olan edebiyat tarihi ile bir san atkâr tekniği olan edebî tenkid arasında tezad olmamalıdır. Bunlar birbirine yardım etmelidirler. Edebiyat tarihinin mevzuunu edebî tenkid hududlandırır. Edebiyat tarihine benliğini veren şey bir mantık ameliyesi değil, estetik bir muhakemedir. Edebiyat tarihinin gayesi de zaten edebî tenkidi aydınlatmaktır. Fakat edebî tenkidin de edebiyat tarihinin bu aydınlatıcı ışığı olmadığı takdirde bir iş görmiyeceği muhakkaktır. Edebî tenkidin vazifesi san at eserinin tahlilidir; bu tahlili aydınlatan şey ise san at eserile yaratıcı dehâ arasındaki münasebetler hakkında bildiklerimizdir ki bu da tarihin vazifesidir. Şu halde, temel olarak, güzeli güzel olmıyandan ayıran tenkidci bir hüküm bulunacak demektir. Güzel olan bir zemin üzerinde de, ilmî metodlarla yahut ilmî zihniyetten mülhem olarak yapılan, eseri dehâya bağlayan ilgileri anlatmaya çalışan, dehâyı ise bu dehâya malik olan insana, insanı da yaşadığı zamana bağlayan münasebetler hakkındaki bilgiye dayanan tarihî bir etüd meydana getirilecektir; bu tarihî etüdün bir neticesi ve mükâfatı olarak da, sonunda, eserin değerini belirten tenkidci bir tahlil yapılacaktır. İşte biz, edebiyat tarihini böyle anlıyoruz Bir eserin zevkine varmak maksadile onu tanımağa çalışmak, disiplinimizin düsturu olmalıdır (Tieghem, 1948: 312). Her alan için ayrı ayrı metotlar olmasına rağmen bu maksat için seçilmiş olan metodların tek başlarına kullanılamayacakları ve tarih ve tenkit olmaksızın edebiyat teorisinin veya 19

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192. Dr.Mehmet. and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192. Dr.Mehmet. and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192 TÜRK EDEBİYATI TARİHÇİLİĞİNDE MUSTAFA NİHAT ÖZÖN VE METİNLERLE MUASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Mustafa Nihat Özön as a s a Historian

Detaylı

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DİLBİLİM VE GÖSTERGEBİLİM KURAMLARININ ETKİLERİ Mehmet VİCDAN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Doç. Dr. Hilmi UÇAN Haziran 2010 AFYONKARAHİSAR T.C. AFYON KOCATEPE

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

Bu çalışmanın temel konusu, Türk edebiyatında eleştiri türü içinde belli kırılma

Bu çalışmanın temel konusu, Türk edebiyatında eleştiri türü içinde belli kırılma Sevinç 1 Gizem Sevinç Hilmi Yavuz EDEB 608 30 Mayıs 2012 Türk Edebiyatında Eleştirel Yaklaşımlar Bu çalışmanın temel konusu, Türk edebiyatında eleştiri türü içinde belli kırılma noktaları ortaya koyan

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:2 Sayfalar/Pages: 59-70 Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1 Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Özet Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SBE-YL-2007-0005 CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE İLKÖĞRETİM I. KADEME SOSYAL BİLGİLER PROGRAMLARININ ATATÜRK İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 Yrd. Doç Dr. Erhan METİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Giriş Sosyal bilimler içerisinde ele alınan tarih; geçmişte

Detaylı

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İGİAD YAYINLARI: 16 İslam İktisadı Kitaplığı: 1 Dizi Editörü: Taha Eğri İGİAD Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İslam İktisadını Yeniden Düşünmek Editörler:

Detaylı

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İGİAD YAYINLARI: 16 İslam İktisadı Kitaplığı: 1 Dizi Editörü: Taha Eğri İGİAD Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İslam İktisadını Yeniden Düşünmek Editörler:

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

EDEBİYAT SİYASET BAĞLAMINDA SAMET AĞAOĞLU VE SAMET AĞAOĞLU NUN ESERLERİ

EDEBİYAT SİYASET BAĞLAMINDA SAMET AĞAOĞLU VE SAMET AĞAOĞLU NUN ESERLERİ EDEBİYAT SİYASET BAĞLAMINDA SAMET AĞAOĞLU VE SAMET AĞAOĞLU NUN ESERLERİ Hazırlayan: Cemile TARHAN Danışman: Yrd. Doç.Dr.Özcan AYGÜN Lisansüstü eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli 187 Metne Hâkim Olmak İçin Değil Metinle Uğraşabilmek İçin Geliştirilecek Araçlardan Söz Etmek Gerekli

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI YAZARLAR. Cafer YILDIRIM - Asker OVA - Murat TETİK

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI YAZARLAR. Cafer YILDIRIM - Asker OVA - Murat TETİK ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBİYATI 11 DERS KİTABI YAZARLAR Cafer YILDIRIM - Asker OVA - Murat TETİK Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20.12.2010 tarih ve 260 sayılı kurul kararı ile 2011-2012 öğretim

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE UYGULANMIŞ OLAN İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA

Detaylı

TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK VE

TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK VE T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK VE SABAHATTİN ALİ NİN HİKÂYE KİŞİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Onur HASDEDEOĞLU Ana Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ULUS-DEVLETLEŞME SÜRECİ VE TÜRK EDEBİYATI NIN İNŞASI (1923-1950) Doktora Tezi KANİ İRFAN KARAKOÇ

ULUS-DEVLETLEŞME SÜRECİ VE TÜRK EDEBİYATI NIN İNŞASI (1923-1950) Doktora Tezi KANİ İRFAN KARAKOÇ ULUS-DEVLETLEŞME SÜRECİ VE TÜRK EDEBİYATI NIN İNŞASI (1923-1950) Doktora Tezi KANİ İRFAN KARAKOÇ Türk Edebiyatı Bölümü İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Ağustos 2012 Meryem Abla ve Kemal Abi

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİ ve YARDIMCI KİTAPLAR Pınar ŞİMŞEK Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Mart, 2011

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİ ve YARDIMCI KİTAPLAR Pınar ŞİMŞEK Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Mart, 2011 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİ ve YARDIMCI KİTAPLAR Pınar ŞİMŞEK Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Mart, 2011 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil)

YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil) 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOS-YL-2007-0003 YAPISALCI VE POST-YAPISALCI SOSYAL TEORİDE DİL (Sosyal Teoride Bir Model Olarak Dil) HAZIRLAYAN Emine

Detaylı

A Genuine Scholar, An Outstanding Intellectual Figure: Sabri Fehmi Ülgener

A Genuine Scholar, An Outstanding Intellectual Figure: Sabri Fehmi Ülgener KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (26): 114-122, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Gerçek Bir Âlim, Mümtaz Bir Şahsiyet: Sabri Fehmi Ülgener Mustafa Acar 1 Hüsnü Bilir 2 1 Aksaray Üniversitesi

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı