TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI TARİHİ VE YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI TARİHİ VE YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİ"

Transkript

1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI TARİHİ VE YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİ Hazırlayan: Salih NURDAĞ Danışman: Prof. Dr. Şaban SAĞLIK Yüksek Lisans Tezi Samsun, 2010

2 KABUL VE ONAY Salih NURDAĞ tarafından hazırlanan Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ve Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Tarihçiliği başlıklı bu çalışma, 29 / 01 / 2010 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliğiyle başarılı bulunarak jürimiz tarafından Yüksek Lisans Çalışması olarak kabul edilmiştir. Başkan : Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI Üye : Prof. Dr. Mehmet AYDIN Üye : Prof. Dr. Şaban SAĞLIK Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. / /

3 BİLİMSEL ETİK BİLDİRİMİ Hazırladığım Yüksek Lisans/Doktora tezinin ya da Sanatta Yeterlik çalışmasında, proje aşamasından sonuçlanmasına kadarki süreçte bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet ettiğimi, tez içindeki tüm bilgileri bilimsel ahlak ve gelenek çerçevesinde elde ettiğimi, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığım bu çalışmamda doğrudan veya dolaylı olarak yaptığım her alıntıya kaynak gösterdiğimi ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu taahhüt ederim. 29 / 01 / 2010 Salih NURDAĞ

4 Öğrencinin Adı Soyadı Ana Bilim Dalı Danışman Adı Tezin Adı Salih NURDAĞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Prof. Dr. Şaban SAĞLIK Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ve Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Tarihçiliği ÖZET Bu çalışmada öncelikli olarak edebiyat tarihinin edebiyat biliminin diğer dallarıyla ilişkisi incelenmiştir. Daha sonra edebiyat tarihinin ne olduğu ve kapsamı incelenmiş ve bu disiplinin uygulanmasında kullanılabilecek olan yöntemler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın devamında İsmail Habib Sevük ün Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eserinin edebiyat tarihçiliğindeki yeri, eserde kullanılan yöntem ve buna bağlı olarak eserin eksik yanları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Teceddüt Edebiyatı, Edebiyat Tarihi, Bakış Açısı, Dönem, İsmail Habib Sevük

5 Student s Name and Surname Department s Name Name of the Supervisor Name of the Thesis Salih NURDAĞ Turkısh Language and Literature Professor. Şaban SAĞLIK Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi and Literature History in Modern Turkısh Literature ABSTRACT This study primarily examines the relationship of the history of literature with other subdisciplines of literature. Then, it also scrutinizes what the history of literature mean and the topics it includes. Another aspect of our study is about the methods which can be applied in this discipline. Our study details the importance of İsmal Habib Sevük s Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, methods used and points which need to be revised. Key Words: Literature of Teceddüt, History of Literature, Viewpoint, Period, İsmail Habib Sevük.

6 ÖN SÖZ Edebiyat biliminin şubelerinden birisi de edebiyat tarihidir. Edebiyat tarihi, edebiyat biliminin diğer disiplinleriyle de yakından ilişkilidir. Edebiyat tarihi aynı zamanda medeniyet tarihinin de bir parçasıdır. Bu nedenle her medeniyetin çerçevesinde gelişen edebiyatlar için edebiyat tarihi çalışmaları yapılmıştır. Buna bağlı olarak Türk edebiyatı için de birçok edebiyat tarihi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalara bakıldığında, Türk edebiyat tarihi çalışmalarında bir metodoloji birliğinden söz edemiyoruz. Her araştırmacı kendi seçtiği yönteme göre çalışmasını ortaya koymuştur. Bir araştırma yöntemi ya da yöntemlerinden söz edemeyişimiz, ayrıca her araştırmacının kendi kişisel yargılarıyla eserlere, dönemlere, yazar ve şairlere yaklaşımı edebiyat tarihini bilimsel bir yapıdan uzaklaştırmış, subjektif yargıların egemen olduğu süpekülatif bir alan haline getirmiştir. Buradan hareketle Türk edebiyat tarihçiliğindeki sorunları; yöntem sorunu, temsil sorunu, kriter sorunu, dönemlendirme sorunu olarak özetleyebiliriz. Bu çalışmada öncelikle Türk edebiyatı tarihi çalışmalarında görülen problemlerin tespiti yapılmış ve edebiyat tarihçiliğinde bir yöntemin nasıl oluşturulabileceği üzerinde durulmuştur. Bu amaçla Türk edebiyatı tarihçiliğinde önemli bir yeri olan İsmail Habib Sevük ün edebiyat tarihçiliğine yaklaşımı ve onun Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eseri geliştirilen yöntemler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmamız doğrultusunda bu alanda verilmiş olan yerli ve tercüme kitaplar, dergi ve gazetelerde yayımlanmış makaleler ve mülakatlar, internet ortamındaki çeşitli makaleler, yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiş ve çalışmamıza kaynak oluşturabilecek nitelikte olanları değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca İsmail Habib Sevük ün eski harflerle basılmış olan Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ve bu eserle ilgili gazete ve mecmualarda çıkan yazıları derlediği Neler Dediler adlı eseri temin edilerek incelenmiştir. Bu eserlerde geçen eski harfli bazı kelimeler okunamadığı için orijinal şekilleri ile tezde yer almıştır. Bunların dışında özel isimlerin yazımında ise İsmail Habib in tercihine sadık kalınmıştır.

7 Çalışmanın birinci bölümünde yer alan edebiyat tarihi araştırmalarında kullanılacak olan kriterlerin saptanmasında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Önal ın büyük katkıları olmuştur. Ayrıca farklı kaynaklardan da bu amaçla yararlanılmıştır. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ve Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Tarihçiliği başlıklı bu tez çalışması temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde edebiyat tarihçiliğinde izlenmesi gereken yöntemler verilmiş ve bir edebiyat tarihi çalışmasının amaç ve kapsamının neler olması gerektiği üzerine bir metodoloji geliştirilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, İsmail Habib Sevük ün Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi adlı eserinin Türk edebiyat tarihçiliğine katkısı, eksik yönleri ve edebiyat tarihi araştırmalarında bulunduğu yer, bu metodolojiye göre incelenmiştir. Yapılan çalışma, edebiyat tarihçiliği alanındaki çalışmaların incelenmesi ve özel olarak Türk edebiyatı tarihi hakkındaki kaynakların incelenmesi, bu alandaki boşlukların görülmesi açısından oldukça yararlı olmuş ve edebiyat biliminin çeşitli dallarıyla karşılaştırma imkânı sunmuştur. Ayrıca bu çalışmayla edebiyat tarihi alanındaki metodoloji eksikliğini gidermede bir adım atılmış olacaktır. Tez konusunun belirlenmesinde yardımcı olan değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Mustafa Özbalcı ya, eski yazıyla basılmış metinlerin okunmasında yardımlarını esirgemeyen ve kaynaklara ulaşmada rehberlik eden Sayın Doç. Dr. Şahin Köktürk e ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel e, çalışmanın başlangıcından itibaren yardımlarını ve bilgisini esirgemeyen edebiyat öğretmenleri Ümit Apaydın ve İbrahim Tökel le Okutman Dr. Hüsrev Akın a teşekkür ederim. Bilimsel bir çalışma yapmak yoğun bir emek ve disiplin isteyen bir süreçtir. Yüksek lisansa başladığım günden itibaren, bana edebiyat bilimi çalışmalarında yol gösteren, eleştirileriyle ufkumu açan, çalışmanın her aşamasında ilgisini, desteğini esirgemeyen değerli hocam Sayın Prof. Dr. Şaban Sağlık a özellikle teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Salih Nurdağ Aralık, 2009 VII

8 İÇİNDEKİLER ÖZET... IV ABSTRACT... V ÖN SÖZ... VI İÇİNDEKİLER... VIII ŞEKİLLER LİSTESİ... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XII GİRİŞ EDEBİYAT BİLİMİ VE TARİH EDEBİYAT TARİHİ Tarihçe Amaç Metodoloji / Sınırları Metin Tespiti Metnin Yazarı Metnin Ortamı Metnin Zamanı Metnin Okuru Edebiyat Tarihçisi ve Bakış Açısı Temsil Sorunu Bütün Edebi Oluşumlara Bakış Sanatçının Eserlerine Yaklaşım Sanatçının Alt Kimliklerine Yaklaşım BÖLÜM EDEBİYAT TARİHİNİN ESASLARI Eser Açısından Farklı Türler Eser Muhteva Tematik Yapı/Eserde İşlenen Kavramlar Dil Ve Üslup Ahenk/ Ritm -Cümle, Kelime/ Nazım Birimi -Kafiye/ Vezin Eser/ Devir/ Yazar Eseri Besleyen Başka Eserler Eserin Etkileri Yazar Açısından Biyografi Mizaç Birikim Edebi Zevk Müstear İsimler Devir Açısından Siyasi Ortam/ Siyasi Boğumlanmalar Ekonomik Ortam Kültürel Ortam... 92

9 1.3.4 Edebiyat Topluluğu/ Toplaşma/ Grup Muhit Zaman Açısından Zihniyet Değişimi/ Tercümeler/ Adapteler Fikir Hareketleri ve Edebi Akımlar Nesil Okur/ Eleştiri Açısından Okurların İlgisi Eleştirmenlerin İlgisi Terminoloji BÖLÜM TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI TARİHİNE KADAR EDEBİYAT TARİHİ TÜRK TECEDDÜT EDEBİYATI VE EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİ Eser Açısından Farklı Türler Eser Muhteva Tematik Yapı- Eserde İşlenen Kavramlar Dil ve Üslup, Cümle, Kelime/ Nazım Birimi, Kafiye/ Vezin, Ahenk/ Ritm Eser/ Devir/ Yazar Eserin Etkileri ve Eseri Besleyen Başka Eserler Yazar Açısından Biyografi Mizaç Birikim Müstear İsimler Devir Açısından Siyasi Ortam/ Siyasi Boğumlanmalar- Kültürel Ortam Ekonomik Ortam Edebiyat Topluluğu/ Toplaşma/ Grup Muhit Zaman Açısından Zihniyet Değişimi/ Tercümeler/ Adapteler Fikir Hareketleri ve Edebi Akımlar Nesil Okur/ Eleştiri Açısından Okurların ve Eleştirmenlerin İlgisi Terminoloji Edebiyat Tarihçisi ve Bakış Açısı Temsil Sorunu Sanatçının Alt Kimliklerine Yaklaşım Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi nden Sonraki Edebiyat Tarihleri SONUÇ KAYNAKÇA Kitaplar Çeviriler IX

10 Dergiler Görüşme Elektronik kaynaklar Ansiklopediler Derleme kitaplardaki makaleler Yayınlanmamış Tez Sözlükler X

11 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1.17 Şekil 2 19 Şekil 3 21 Şekil 4.62 Şekil

12 KISALTMALAR LİSTESİ s.: sayfa i.ö.: İsa dan Önce yy: Yüzyıl ör.: Örnek haz.: Hazırlayan çev.: Çeviren YKY: Yapı Kredi Yayınları vb.: Ve Benzeri ilh.: İlâ Âhir

13 GİRİŞ 1. EDEBİYAT BİLİMİ VE TARİH Edebiyat ve tarih her ikisi de sosyal bilimlerin bir şubesidir. Burada bu disiplinlerin ne olduğundan çok birbirleriyle münasebeti üzerinde durulacaktır. Edebiyat ve tarih ilişkisi her iki disiplinin de birbirinden faydalanma esasına dayanır. Bu faydalanmada konu bakımından olduğu gibi yöntem bakımından da benzerlikler vardır. Her iki disiplinin de sosyal bilimler alanına dâhil olması bu yakınlığın en mühim sebebidir. Her ikisi de farklı araştırma sahaları ve disiplin olmakla birlikte ortaklıkları da bulunan edebiyat ve tarih, edebiyat tarihi başlığı altında ortak bir noktada birleşirler. Bu ortak nokta ise geçmiş tir. Bir edebiyat tarihçisi ile tarihçinin geçmişe bakışı değerlendirişi arasındaki en bariz fark edebiyat tarihçisinin ele aldığı geçmiş henüz geçmemiştir, geçmişten kasıt daha ziyade üretilen nesne olan sanat eseridir. Ve bu eser güncelliğini korumakta ve yaşamaktadır. Tarihçinin ele aldığı geçmiş ise artık tarihe mal olmuş ve devrini bitirmiştir. Mesela, bugün Lale devri yoktur. Ama o devirde yaşayan Nedim in divanı elimizdedir ve hala değerini korumaktadır. (Levend, 1984: 15). Her iki disiplin de somut olan verilerden hareket ederken tarihçinin bir anlaşma veya ferman karşısında göstereceği tarafsızlığı bir edebiyat tarihçisinin göstermesi oldukça zordur. Bunun nedeni ise sanat eserinin canlılığını muhafaza etmesi ve araştırmacının eser karşısında bir zevk ve heyecan duymasıdır. Her iki disiplinin kişilere bakışı da farklıdır; Tarihçi, kişiler üzerinde olaylarla ilgisi oranında durur. Oysa edebiyat tarihçisinin öncelikle üzerinde duracağı sanat eserlerini yaratan belirli kişilerdir. O belli başlı kişilerin yarattığı eserlerin aracılığıyledir ki, incelediği çağın dilini, zevkini ve edebî karakterini belirtecektir. Örneğin, Lâle devrini yazacak tarihçi, 1. Ahmet, İbrahim Paşa ve

14 Patrona Halil üzerinde, bunların siyasal ve toplumsal olayların gelişmesinde oynadıkları rolün önemi oranında durduğu halde, edebiyat tarihçisi, o devrin edebi durumunu belirtmek için, ele alacağı Nedim in kişiliği üzerinde önemle duracak, divanındaki şiirleri birer birer inceleyerek, özelliklerini ve çağdaşlarından ayrıldığı noktaları araştırarak şiire getirdiği yeni sesi bulacaktır (Levend, 1984: 15). Kişileri değerlendirmedeki farklı bakış açılarından biri de kişilere ait hususiyetlerin seçilmesi ve ayıklanması noktasında ortaya çıkar: Bir vesika karşısında bulunan tarihçi, bu vesikada mevcut şahsi unsurları atabilmek üzere, onları takdir eylemeğe çabalar. Hâlbuki bir eserin bediî veya tehyici kabiliyeti, asıl bu şahsi unsurlara bağlı olduğundan, onları alıkoymak bizim için elzemdir. Tarihçi, Saint Simon un bir rivayetini kullanmak için bu rivayeti tashih etmeğe, yani Saint-Simon un eserinde Sain-Simon un şahsına ait unsurları çıkarmağa çabaladığı halde, biz, bilâkis, asıl Saint-Simon a ait bulunmayan, Saint-Simon olmıyan kısımları atmağa çalışıyoruz. Tarihçi umumi vakalara ehemmiyet verir ve fertlerle, esas itibarile, pek az meşgul olur; fertler ancak bir takım grupları temsil veya bir takım hareketleri tadil eyledikleri nispette tarihçiyi alâkadar eder, hâlbuki biz, ilk önce fertlerde dururuz; zira ihsas, ihtiras, zevk, güzellik, ferdî şeylerdir (Lanson, 1935:6). Görüldüğü gibi edebiyat tarihçisi kişileri, kişilikleri ve eserleri ile ele almakta, onu çağdaşlarıyla karşılaştırarak onu yeni veya önemli kılan hususiyetleri belirtmek noktasında tarihçiden ayrılmaktadır. Tarihçi olayların sebebine derinlemesine inmek için kişisellikten uzak durmasına rağmen, edebiyat tarihçisi bunun tam tersine kişisel olmayan yerleri dışarıda bırakarak sanatçıyı ve eserini merkeze alacaktır. Yani kişisel olana eğilecektir. Mesela; Na îma yı kaynak olarak ele alan tarihçi, Naîma devrindeki olayları nasıl görmüş, nasıl saptamış diye düşünmekle birlikte, Naîma nın kişisel görüşlerine kendini kaptırmayacak, onun etkisinden uzak kalmaya çalışacaktır. Aynı eseri dil ve deyiş bakımından incelemek isteyen edebiyat tarihçisi ise Naîma nın kişiliğini bulabilmek için, onun kendi görüşlerini, bunları deyişte gösterdiği özellikleri belirtmeye çalışacaktır (Levend, 1984: 16). Bu örnekte edebiyat tarihçisi ile tarihçinin yöntem farklılığı ve olayları ele alış tarzı daha bariz bir şekilde ortaya çıkar. 2

15 Tarihçi ve edebiyat tarihçisinin arasındaki farklardan biri de kaynaklardan faydalanma tarzıdır. Tarihçi için faydalandığı kaynakların nesnelliği ön plandadır. Geçmiş döneme ait bir belge, para veya herhangi bir nesnenin nesnelliğinden emin olunmakla birlikte geçmişe ait yazılı bir kaynağın mesela vakanüvislerin tuttukları kayıtların ne ölçüde nesnel olduğu bir sorun teşkil eder. Çünkü vakanüvis de eserini yazarken devrin egemen gücünün etkisi altında kalmış olabilir, herhangi bir cemiyetin fikirleri doğrultusunda eserini yazmış olabilir, hatta kendisi istemese ve bunu inkâr bile etse bu etkilenmeden kaçınması olanaksızdır. Kısaca her tarih yazımında bir öznellikten söz edilebilir. Her tarih yazımı aynı zamanda bir hikâye yazımıdır. Bu noktada tarihçi bu eserde yazılanların doğruluğunu tetkik etme bakımından başka kaynaklara da müracaat edecektir. Buna mukabil edebiyat tarihçisi için esas olan eserdir. Ve eser zaten kişisel bir mahsul olduğu için edebiyat tarihçisinin bunun nesnelliğinden şüphe etme gibi bir sorunu yoktur. Olsa olsa eserin o sanatçıya ait olması, çoğaltma sırasında meydana gelebilecek yazım ve baskı hataları söz konusu olabilir ki bu da eserin nesnelliği ile değil gerçekliği ile ilgili sorunlardır. Her iki disiplinin farklı özelliklerine rağmen birbirleriyle ortak oldukları alan ise edebî bir metni üreten kişi olan sanatçının belli bir tarihte yaşamış, yaşıyor ya da yaşayacak olmasıdır. Dolayısıyla sanatçı istese de istemese de tarihin bir tanığıdır. Fakat bu, sanatçının tarihin tanıklığını yaptığı anlamına gelmez hiçbir zaman. Bunu, sanatçı ancak bir niyet çerçevesi içinde gerçekleştirir. O da sanata uygun kalıplar içinde olmak şartıyla. Yoksa sanatçı hiçbir zaman tebliğ etmez. Edebiyat tarih ilişkisine bu gözle bakıldığında edebî eserler tarihi bir vesika olarak da kabul görür. Şairler ve düşünürler de tarihin arka yüzünü yazmışlardır. Tarihçi ile onları bir araya getirmeden tarihi anlamak imkânsızdır. Örnek olarak söyleyelim: Osmanlı tarihini, şairlerin divanını okumadan, tümüyle kavradığını iddia eden kişi; yanılgıya düşmüştür. Şairler, bize, hükümdarların, devlet adamlarının, çağın etkin kişilerinin canlı portrelerini vermişlerdir. Onları canlı olarak çağımıza getirmektedirler. Edebiyatı kale almayan tarih, eksik kalmıştır. Bu yüzdendir ki, tarihçilerin çoğu da, çağlarının şairlerini ve şairlerin eserlerini tarihlerinde zikretmektedirler. Mevlidler, na tler, kasideler, mersiyeler bize, tarihin içyapısı, manevi kişiliği konusunda fikir verirler. Şair, azizi anlatmak için kelimeler içinde azizleşmek, bir kahramanı canlandırmak için onun duygularını paylaşmak durumundadır ( Karakoç, 1997: 57). 3

16 Edebî metin sadece tarihi şahsiyetler hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda döneminin sosyal yaşantısını da yansıtır. Dursun Ali Tökel in Türk Cihan Hâkimiyeti İdealinin ve Sosyal Hayatın Önemli Bir Vesikası Olarak Kasideler başlıklı yazısında edebî bir tür olan kasideleri döneminin düşünce ve sosyal hayatını yansıtması bakımından değerlendirilmiştir. Kasidenin sosyal hayatı yansıtmasına dair örneklerinden birisi de şudur: Bilhassa Nâbî nin kasidelerinde devrin sosyal hadiseleriyle ilgili bir hayli bilgi mevcuttur. Sadrazam Hüseyin Paşa ya sunduğu kasideye: Lil lahi l-hamd olup ma reke-i cenk tamâm Buldu âlem yeniden sulh u salâh ile nizâm beytiyle başlar. Bizler bu kasideyle o devrin bütün olaylarını adeta adım adım takip ederiz. Kasidenin sunulduğu dönemlerdeki derin bunalımlar şairane bir şekilde kaleme alınmıştır. Bu anlaşmayla gelen geçici huzur ortamının, yıllardır süren kargaşa ve savaşların, sonundaki barış ortamının insan psikolojisi üzerindeki tesiri gayet güzel vurgulanmıştır ( Tökel, 2005: 22). Edebî eser dediğimizde bir seçimle karşı karşıya kalmaktayız. Hangisi edebî eserdir. Hangisi edebî eser değildir? Böyle bir seçimle kalmak kadar seçimi yaptığımız kriterler de önemlidir. Yani edebî eser kişisel zevkimize, ideolojimize uygun eserler midir, yoksa belirli bir kriteri olan eserler midir? Burada belirleyici olan unsur edebîliktir. Edebiyattan zevk almayı amaçlayan, okuduklarından ders çıkarmak isteyen, onu bir edebiyat nesnesi olarak gören veya ona edebiyat tarihi çerçevesinden bakan kişi için edebî eser tanımı bazı farklar ihtiva eder. Özellikle edebiyat tarihçisi için sadece edebî bir eser değil, bir divan, bir hamse, bir münşeat mecmuası gibi, bir tezkire, bir tarih, hatta bir tasavvuf ve bir kimya kitabı da, edebiyat tarihçisinin çalışma kadrosu içine girer. Çünkü bunların bir bölüğü sanat kaygısıyle kaleme alınmıştır; yazıldıkları zamanın düşüncelerini ve duygularını olduğu gibi yansıtır. Öğretim amacıyle yazılmış olanlar da, belirli konular üzerinde çağının inanışını anlayışını belirtir. Ayrıca dil, deyiş ve terim özelliklerini de taşır ( Levend, 1984: 4). Buradan edebiyat tarihinin sadece edebî sayılan eserlerle değil medeniyetin ürettiği hemen her şeyi inceleme sahası içine aldığını görürüz. Fakat bunlar edebiyat tarihçisinin 4

17 esas inceleme sahası olmamakla birlikte onun çalışmalarına ışık tutacak, çalışmalarının zeminini belirleyecek, arka fonunu oluşturacak nitelikte metinlerdir. 5

18 2. EDEBİYAT TARİHİ Edebiyat denilince akla genellikle edebî türlerin oluşturduğu güzel sanatların bir dalı olan edebiyat gelmektedir. Fakat bir de sanatçının ürettiğini değerlendiren bir bilim dalı olan edebiyat vardır. Bu bilim de kendi içinde şubelere ayrılmıştır. Genç bir bilim dalı olmasına rağmen edebiyat biliminin çalışma sahası, bugün kendi içinde, birtakım alt dallara ayrılmaktadır. Bunlar; 1. Edebiyat Teorisi, 2. Edebiyat Tarihi, 3. Edebiyat Tenkidi, 4. Karşılaştırmalı/ Mukayeseli Edebiyat, 5. Edebiyat Sosyolojisi 6. Edebiyat Eğitimi (Çetişli, 2008: 297). Çocuk edebiyatı ve edebiyat felsefesini de ekleyebileceğimiz bu dallardan biri olan edebiyat tarihi içermekte olduğu çalışmalarda diğer bütün edebiyat bilimi çalışmalarını kuşatıcı bir niteliktedir. Edebiyat ve tarih ilişkisinden de anlaşılacağı gibi gibi yazılacak bir edebiyat tarihinin hem edebî hem de tarihî olma şartı vardır. Burada kronolojinin büyük önemi vardır. Kabul edilmelidir ki, edebiyat tarihlerinin çoğu ya sosyal tarih veya edebiyatta yankısını bulan fikirlerin tarihi veya az çok kronolojik olarak düzenlenmiş belirli eserler hakkında edinilen intiba ve yargılardır ( A. Warren R. Wellek, 1983: 349). Adı hala daha anılan büyük edebiyat tarihlerine baktığımızda bunların aynı zamanda medeniyet tarihi özelliği taşıdığı görülür. Bu görüşün zıddı olan yani kronolojik bir sıra takip etmeden ve eser dışındaki değerlendirmeleri esas almayan edebiyat tarihinde ise bir tarih yazımı gerçekleşmemiş olmakta bize tek tek yazarlar hakkında, aralarında bir ilişki bulunmayan bir sürü makaleler vermekte, onlar arasında birtakım tesirler olduğunu iddia ederek bir bağ kurmaya çalışmakta fakat gerçek anlamda bir tarihî gelişme kavramından mahrum olduklarını ortaya koymaktadır. ( A. Warren R. Wellek, 1983: 349). Bu cümlelerden de anlaşılıyor ki edebiyat tarihinden beklenen sadece eser hakkında tanıtıcı bilgi ya da inceleme değil bir gelişim ve değişimi göstermektir. T. Todorov ise Tinyanov dan alıntı yaparak gelişim

19 ve değişimi edebiyat tarihinin bakış açısı bağlamında ele alarak iki yaklaşımdan söz eder: Bakış açısı çalışmanın türünü belirler. İki temel çalışma türü vardır: edebi görüngülerin oluş unun incelenmesi ve edebi değişkenlik in yani dizinin evriminin incelenmesi. (2001: 97). Oluş, edebî eserin meydana çıkma sürecini değerlendirirken, değişkenlik adından da anlaşılacağı gibi bir türün evrimini esas alır. Fakat bu evrim en mükemmel örnekte sonlanan bir evrim değil daima değişen ve gelişen bir süreçtir. Edebiyat tarihi bir anlamda okuyucuların ve edebiyatla uğraşanların bu alanın tarihsel gelişmelerini takip etme isteğidir ki Agâh Sırrı Levent de edebiyat tarihinde bunu açıkça belirtmiştir: Böylece okurlar, edebiyat tarihçisinin verdiği bilgilerin, verdiği yargıların ışığı altında tarihsel gelişmeleri daha canlı olarak izleyeceklerdir. ( 1984: 15). Edebiyat tarihinin gerekliliği de zaman zaman sorgulanmıştır. Gerçekten bir edebiyat tarihine ihtiyaç var mıdır? Varsa neden ihtiyaç vardır ya da yoksa neden ihtiyaç yoktur? Buraya kadar bahsedilenler ve bundan sonra söylenenler de gösterecektir ki edebiyat tarihi, tarihî bir bakış açısından hareketle dönemlerin ışığı altında türlerin ve sanatçının gelişim çizgisini göstermekte, aynı zamanda bir medeniyet ve kültür tarihi de ortaya koymaktadırlar. Edebiyat tarihini inkâr eden veya karşı çıkanların dayandıkları görüşler nelerdir? Mesela: W. P. Kerr, edebî eserler her zaman mevcut ve ebedi olduğundan, edebiyat tarihine ihtiyacımız kalmadığını ve bu çeşit eserlerin gerçek anlamda bir tarihi olamayacağını iddia etmişti. T. S. Eliot da sanat eserlerinin geçmişin malı olduklarını kabul etmemektedir. O Homer den bu yana bütün Avrupa edebiyatının bir arada ve birlik halinde hala yaşamakta olduğunu iddia etmektedir. İnsan, Schopenhauer gibi, sanatın daima amacına ulaştığını söyleyebilir. Bir sanat eseri hiçbir zaman düzeltilemez, yerine başka bir şey konulamaz ve tekrar edilemez. Sanatta, Ranke nin tarihçinin amacı olarak belirttiği gibi, bir şeyin aslını yani nasıl olduğunu araştırarak bulma amacı yoktur.( eser dışı verilerden hareket edilmeyi kastediyor) Çünkü sanatta herşey açıkça önümüze serilmektedir. Bu yüzden edebiyat tarihi hiçbir zaman gerçek anlamda bir tarih değildir, çünkü o, içinde yaşadığımız zamanda, her yerde var olan ve sonsuza kadar var olacak şeyler hakkında bildiklerimizdir. ( A. Warren R. Wellek, 1983: 352). Bu görüşlerin dayandığı temel fikir bir sanat eseri olarak üretilen edebiyatın varlığıdır. Oysa sözkonusu edilen bu sanat eserini inceleyen bir bilim dalı olarak edebiyat tarihidir. 7

20 Bu konuları böyle aşırı derecede insanlara bağlamak, bizim her sanat eserini tamamen ayrı bir varlık olduğu ve bundan dolayı da başkalarına nakledilemeyeceği ve anlaşılamayacağı gibi bir görüşe sahip olmamız demektir. Biz edebiyatı daha ziyade, yeni katılanlarla büyüyen ve devamlı olarak münasebetlerini değiştiren ve bir bütün halinde gelişen bir eserler sistemi olarak düşünmeliyiz. ( A. Warren R. Wellek, 1983: 353). Böylece edebiyat tarihinden bir bilim dalı olarak söz edebiliriz. Edebiyat tarihi bunu yaparken diğer insan etkinliklerini de hesaba katar. İnsan etkinliklerinden birisi olan edebiyat da diğer etkinlikler gibi Taine ye göre üç önemli sebebe bağlıdır. Bunlar ırk, çevre ve an dır. Bizde de edebiyat tarihçiliği anlayışı bu görüşe göre gelişme göstermiştir. Edebiyat tarihçileri eserlerini bu üç unsuru bir arada bulundurarak meydana getirmişlerdir. Ele alınan eser ve sanatçı bu sacayağına göre değerlendirilmiştir. Eseri meydana getiren bu unsurlar eserin anlaşılmasına yardımcı olmanın yanısıra sanatçının da anlaşılmasına yardımcı olmakta, onun yetiştiği çevreyi ve bunun onun eserlerine nasıl aksettiğini ortaya koymaktadır. Belki de eleştiri ile edebiyat tarihi arasındaki fark burada ortaya çıkmaktadır. Eleştiri önceden belirlenen bir kritere göre ortaya konulurken edebiyat tarihinde bu kriterler fazlalaşır ve eserin anlaşılmasına kolaylık sağlarlar. Zaman içinde gelişen ve farklılaşan dünya ve düşüncelerle birlikte edebiyat tarihine de farklı yaklaşımlar olmuş, bunlar kendilerini tanımlarda da göstermiştir. Aşağıya alınan tanımlardan da hareketle hem bu farklılıklar hem de değişime rağmen bazı ortak noktalar fark edilecektir. - Edebiyat tarihi, bir ulusun çağlar boyunca meydana getirdiği edebi eserleri inceleyerek, düşüncede ve duyguda izlediği yolu, geçirdiği evreleri bize tanıtır. Bu bakımdan uygarlık tarihinin önemli bir koludur (Levend, 1984: 3). - Edebiyatın tarihsel ilişkileriyle ve gelişimiyle uğraşan, ulusal ya da ulusalüstü dünya edebiyatının tarihsel sürecini ortaya koymaya çalışan bir edebiyat bilim dalı. Edebiyat tarihinin kapsamı içinde sayabilceklerimiz, edebiyat akımları, edebiyat türleri, yazarlar, onların hayat hikâyeleri, eserlerinin tanıtımı, düşünsel bağlarıdır, 8

21 daha doğrusu bu saydıklarımızın tarihsel sürecidir (Aytaç, 2003: 239). - Edebiyat tarihi sadece önemli yazarlar üstüne yazılmış bir dizi inceleme değildir. Buna ilaveten. Tarihe alışılagelmiş yöntemleri edebiyat alanında da uygulamak gerekir: Dönemlere ayırmak ve o dönemlere egemen olan eğilimleri tespit etmek; olayların arasındaki bağıntıları göstermek; her dönemin veya belli bir döneme ait her türün önemlilerini bağıntılı oldukları şartları da kapsayan bir çerçeveye oturturken önemsizlerini de dikkate almak suretiyle bir çizelge yapmak; edebi olayları Tarih in diğer gerçekleriyle birleştirmek; kısaca, sonradan olanları bildiğimiz için onları daha iyi anlayarak, sanki yayımlandıkları tarihte yaşıyormuşuz gibi geçmişin eski ve yeni eserlerini hissettirmek, edebiyatı süresinde yaşayan devamlılığı içinde sergilemek (Carlauı- Fıllox, 1985: 64). - Edebiyat târihi, bir milletin târih sahnesine çıkışından başlamak üzere zamanımıza kadar meydana getirdiği edebî eserleri kronolojik ve sistemli bir şekilde inceleyen disiplindir (Önal, 1999: 72). - Edebiyat tarihi, bir milletin manevî ve maddî tekâmülünün edebi eserlerin menşuru arkasından gören ve gösteren canlı bir tarih şubesidir (Karaalioğlu, 1964: 125). - Edebiyat tarihi bir milletin asırlar boyunca gösterdiği seyir ve tekâmülü tam olarak inceleyen; edebî oluş ve cereyanları bir bütün olarak ele alıp onların siyasî, içtimaî, ruhî ve fikrî muhit ve şartlarla ilgi ve münasebetini tayin ederek ve estetik değerini belirterek açıklayan bir ilimdir (Timurtaş, 1963: 28). - Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği, fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem mahsüllerini tetkik ile onun manevî hayatını, gerçekte olduğu gibi tasvire çalışır ( Köprülü, 1980: 1). Bu tanımları daha da çoğaltmak mümkündür. Ne kadar çoğaltılırsa çoğaltılsın netice değişmeyecektir. Bu tanımlarda edebiyat tarihi ile ilgili çıkarılacak sonuç; edebiyat tarihinin kronolojik bir inceleme olduğu, sadece eserleri değil sanatçıları da incelemek suretiyle bir milletin duygu ve düşünce dünyasını ortaya koymayı amaçladığıdır. Zaman geçtikçe de edebiyat tarihçisi de kendine yeni görevler belirler. Yani kendisini var olan konjoktöre göre biçimlendirmek zorundadır bir bakıma: Bugün, gittikçe zenginleşen kültür dünyasında edebiyatın ufku genişlemiş, edebiyat tarihi de ağır görevler yüklenmiştir. Çağdaş 9

22 edebiyat tarihçisi, şairleri unutulmaktan kurtarmak ya da eski zevkleri hikâye etmek için eseri yazmıyor. Sadece bilgi vermeyi de yeterli bulmuyor; incelemek, araştırmak, derinlere inmek, insanlığın gidişini, tarihini yazdığı ulusun dünya anlayışını kavrayıcı bir genişlikle yansıtmak istiyor (Levend, 1984: 3). Edebiyat tarihinin edebiyat biliminin diğer şubelerinden ayrılan en belirgin özelliği diğer şubeler gibi çok spesifik bir alana değil oldukça geniş (dikey ve yatay olarak) bir alana yayılmış olması ve diğer şubeleri de kapsamasıdır. Bundan dolayıdır ki bir edebiyat tarihi yazmanın güçlükleri gözönüne alındığında edebiyat biliminin diğer şubelerine nazaran zorluğu ortaya çıkar. Bu zorluklar neler olabilir: 1. Başka eserlerden aktarılan bilgiler yanlış olabilir. Burada şunu belirtmek gerekir ki bu güçlükler daha çok zamanımından önceki el yazması eserler için geçerlidir. Çünkü günümüzde arşivcilik faaliyetleri genişlemiş ve gelişmiş, istenilen bilgiye ulaşma imkânı kolaylaşmıştır. Özellikle araştırmacı tek bir kaynağa bağlı kalmamalı elde ettiği bilgileri ve kaynakları karşılaştırmalıdır. Bilimsel bir çalışmadan da beklenen budur. 2. Edebiyat tarihi zamansal bir süreyi kapsamaktadır. Bazı edebiyat tarihleri Türk edebiyatından örnek verecek olursak başlangıcından günümüze kadar hazırlanmış olanların yanısıra belirli dönemleri ele alan edebiyat tarihleri de mevcuttur. Ahmet Hamdi Tanpınar ın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İsmail Habib Sevük ün Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi ya da Şükran Kurdakul un Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı gibi. Bu araştırmacıların neden böyle bir yolu tercih ettikleri gayet manidardır. Zira ismini zikrettiğimiz kişilerin edebiyat bilgilerinden şüphelerimiz olmamasına rağmen edebiyat tarihçisi, bütün devirleri elbet aynı derecede bilemez. Nitekim ünlü Fransız edebiyat tarihçisi Lanson, eserinin başında, Rönesans tan sonraki Fransız edebiyatını daha iyi tanıdığını söylüyor (Levend, 1984: 23). Bundan dolayıdır ki çalışılan alanın sınırlandırılması o alanda derinleşmeyi sağlayacağı gibi çalışmanın daha tutarlı olmasını da sağlayacaktır. 10

23 2.1 Tarihçe Edebiyat tarihinin olması veya ortaya çıkması için öncelikle bir edebiyatın varlığına ihtiyaç vardır: fakat edebiyatın varlığı edebiyat tarihi için yeterli değildir. Edebiyatın tarihine gereksinim vardır. Bu zaman faktörüyle ilgilidir. Yani edebiyat tarihinin de bir tarihi vardır. Hiçbir dönemde ve hiçbir ülkede birdenbire edebiyat tarihi çalışması ortaya çıkmamıştır. Edebiyat tarihi adıyla anılan çalışmalara geçilmeden önce biyografi tecrübeleri, hal tercümeleri gibi çalışmalar yapılmıştır. Cemil Meriç Edebiyat Tarihinin Tarihi adlı yazısında, edebiyat tarihinin Batı ve Doğu dünyasında ortaya çıkış serüvenini anlatırken bunu değişik yüzyıllar, farklı ülkelerdeki gelişme ve edebiyat tarihine romantik yaklaşım, rönesans ve pozitivist yaklaşım gibi ekollere de geniş yer vererek edebiyat tarihinin macerasını gözler önüne serer (Meriç, 2008). Şu ana kadar gerek Türk edebiyatında gerekse diğer edebiyatlarda olsun oldukça fazla edebiyat tarihiyle karşılaşılmaktadır. Edebiyat tarihini, edebiyat biliminin diğer disiplinlerinden ayıran en önemli farklardan birisi de durağan bir yapıya sahip olmamasıdır. Edebiyat var oldukça ve zaman geçtikçe edebiyat tarihleri de buna ayak uydurmakta ve kendilerini yenilemektedir. Bugüne kadar yapılmış ilk edebiyat tarihinin; Antikitede İ.Ö. V. yy. da bulunduğunu söyleyebiliriz. Klasik örnekler sayılan eserlerin listeleri niteliğini taşıyan bu öncü edebiyat tarihleri arasında Sueton un 110 yıllarında yazdığı hayat hikâyeleri derlemesi De viris illustribus en tanınmışıdır. Hieronymus ( ), yine aynı başlığı koyduğu kitabında (392) Hıristiyan yazarlarla çoktanrılılı (antik) yazarları ayrı gruplar halinde işler ve Hıristiyanların eserlerini scriptura olarak adlandırırken eskilerinkine literatura der. İleri yıllarda okullarda okutulmak üzere hazırlanmış Latin edebiyat tarihi olarak, Hugo von Trimberg in 1280 yılında yazdığı Registrum multorum auctorum ünlüdür (Aytaç, 2003: 239). Gürsel Aytaç ın bahsettiği edebiyat tarihi günümüz edebiyat tarihçiliği anlayışından uzak, edebiyat tarihinin nüvesini oluşturan biyografi tarzı bir çalışmadır. Bu gibi çalışmalar doğu dünyasında da mevcuttur. Bunlara hal tercümesi (tercüme-i hal) ya da tezkire denmektedir. İbn Hallikan, İslâm ın Plutarque ı (onüçüncü asrın ortası). Vefayat ül- A yan, bir çok yazarın hal tercümesini ihtiva eder. Ondan biraz önce Arap coğrafyacısı Yakut, Mu cem ül-buldân adlı eserinde edebiyata 11

24 da yer vermiş ve ünlü bir edebiyatçılar lügati de kaleme almıştır: Mu cem ül-üdeba. İbn el-kıftî nin ve daha sonra Safadî nin çalışmalarını da zikretmeliyiz. İspanyol-Arap kaynaklı sayısız hal tercümeleri de caba. İslâm ın en büyük tarihçisi, on dördüncü yüzyılda yaşayan İbn Haldun. Ne var ki edebiyat, Mukaddime de çizdiği muazzam tablo içinde çok küçük bir yer tutar (Meriç, 2004: 394). Vildan Serdaroğlu ise bir yazısında günümüz edebiyat tarihçiliğine yakın bir çalışma olması dolayısıyla Fransız François Granet tarafından kaleme alınan Edebi eserler Üzerine Düşünceler ( ) adlı çalışma, edebiyat tarihlerinin ilki kabul edilebilir demektedir (2007: 10). Böylece ilk edebiyat tarihi çalışmalarını günümüze daha da yaklaştırmaktadır. Günümüze gelene kadar edebiyat tarihinde de kuramsal olarak büyük değişmeler gerçekleşmiştir. Edebiyat tarihi metodolojisi adlı bölümde de kuramların edebiyat tarihi üzerindeki etkisine değinilecektir; fakat burada tarihi bir gelişim çizgisi olarak edebiyat tarihçiliğinde Alman edebiyatı tarihinden örneklerle değişimleri göstermek kuram ve edebiyat tarihi konusunda bir ön bilgi sağlayabileceği gibi edebiyat tarihinin tarihçesi hakkında da faydalı olacaktır. Gürsel Aytaç Alman edebiyatı tarihinin geçirdiği aşamaları Tarihî yaklaşım, Pozitivist yaklaşım, estetik subjektivist, iktisadî, duyumsal gerçekçi, Marxsist edebiyat tarihçiliği, yıllık tarzı, çoğulcu metot ve alımlama estetiği temelli edebiyat tarihi (Aytaç, 2003) olarak ayrıntılı bir şekilde sıralamıştır. Böylece Alman edebiyatı ekseninde edebiyat tarihinin tarihçesini ve değişimini vermiştir. Türk edebiyatında edebiyat tarihçiliği nasıl başlamış ve nasıl bir gelişim çizgisi takip etmiştir? Türk edebiyatında edebiyat tarihi çalışmalarına geçilmeden klasik edebiyatımızda tezkire geleneğinin olduğu malumdur. Ali Şîr Nevâî nin Mecâlisü n-nefâis i ile başlayan Türk edebiyatındaki tezkirecilik, kronolojik olarak Sehî Bey in Heşt Bihişt i, Tezkire-i Lâtifî, Ahdî nin Gülşen-i Şuârâ sı, Âşık Çelebi nin Meşâirü ş-şuârâ sı, Hasan Çelebi Tezkiresi, Beyânî, Riyâzî, Faizî, Rıza, Yümnî, Âsım, Güftî, Mucîb, Safayî, Salîm, Belîğ, Safvet, Ramiz, Silâhdar, Akif, Esrar Dede tezkireleri gibi pek çok tercüme ve hâl tercümesi kitapları doğrudan edebiyat tarihi olmasalar bile dönemlerinin edebiyat tarihi ihtiyacını karşılayan kitaplardır (Yetiş, 2007: 46). 12

25 Tezkireler içerik olarak bazı şairlerin şahsiyetlerinden ve hayatlarından bahsederken şiirlerine değinip, bazı şiirlerinden alıntılar yapılır. Böyle olmakla birlikte tezkirelerde de bazı eksiklikler göze çarpmaktadır. Özellikle bunlardaki bazı bilgilerin, değerlendirmelerin klişe söyleyişlerle verildiğini, bunların, klâsik şiirimizde olduğu gibi, zamanla mazmun haline dönüştüğünü; bunun için de bunları çözmek için özel bir çalışma gerektiği görülmektedir ( Yetiş, 2007: 46). Türk edebiyatı tarihlerine geçiş birden ve mükemmel örnekle olmamıştır. Bilindiği gibi bizde batılı türlerin edebiyatımıza kazandırılması Tanzimat la birlikte olmuştur. Bu, edebiyat tarihi için de geçerlidir. Fakat bu arada başka tezkireler de yazılmaya devam etmektedir. Şefkat Tezkiresi, Mecmuatü t- Terâcim, Bahçe-i Safa Endûz, Arif Hikmet Tezkiresi, Fatin Tezkiresi- Hâtimetü l- Eş âr, Kâfile-i Şuarâ yı bunlar arasında sayabiliriz (Yetiş, 2007). Tanzimatla birlikte yeni bir nesil doğmuş ve yeni bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu konudaki öncülerden birisi de Namık Kemal dir. Gerek öbür eserleriyle gerekse Lisân-ı Osmânî nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir adlı yazısıyla yeni edebiyat teorisiyle ilgili görüşlerini de ortaya koyar. Edebiyat tarihi ile ilgili olaraksa bir antoloji hazırlanmasını teklif eder: Âsâr-ı mevcûdenin ifâdât-ı tabiîye letâfetine mâlik olan makalelerden müretteb ve muhakemeli bir müntehabât mecmuası tanzim ve mekteplerde tâlim olunmağa menûttur. (1978: 189) Böyle bir eserin yazımı için de Ebuzziya Tevfik, Nâmık Kemal e danışır: Ebuzziya Tevfik bu maksatla Numûne-i Edebiyat isimli eserin hazırlığı içindedir ve bu çerçevede Namık Kemal ile mektuplaşırlar. Belli ki Ebuzziya ondan yardım istemiş veya ona fikir sormuştur. Bu konuda Namık Kemal in eldeki iki mektubu bir anlamda onun edebiyat tarihimizin çerçevesi konusundaki plânını ortaya koyar. (Yetiş, 2007: 51). Görülüyor ki henüz bir edebiyat tarihi ortaya çıkmamıştır; fakat yeni bir edebiyat anlayışının oluşturduğu edebiyat tarihine ilişkin emarelere rastlanmaktadır. Okulların ders programlarında da edebiyat tarihi ile ilgili dersler yerlerini almaya başlamıştır. 13

26 Rüşdiye ve idadilerin 1892 ve yıllarına ait müfredatlarında son sınıflarda kitabet, edebiyat bilgileri, edebiyat tarihi öğretilir ve metinler hikemî, felsefî, tarihî ve millî ve edebî konulara öncelik verecek şekilde seçilirdi. İleri sınıflarda ayrıca Edebiyat-ı Osmâni ve edebiyat tarihi konuları işlenirdi. Edebiyat tarihi kavramı eğitim hayatında hissedilen ihtiyaca cevap aranırken hazırlanan kitaplarla daha da sık kullanılır olmuştur. Sultanî nin ders programlarında tarihlerinde Edebiyat-ı Osmaniyye 1913 de de ilave olarak tankidat-ı edebiyye derslerini görürüz te tenkidat-ı edebiyye ile birlikte tarih-i edebiyat dersine rastlanır. II. Meşrutiyetin tesiri ders programlarında da kendisini gösterir. Öyle ki dersin adı 1916 da Türkçe Edebiyat olur de ise tarih-i edebiyat ve kavâid-i edebiyye dersleri dikkati çeker öğretim yılında açılan Dârülfünûn un edebiyat şubesinde Türk edebiyatı, resmî ve hususî kitabet, edebiyat tarihi okutulan dersler arasındadır öğretim yılında yürürlüğe giren Dârülfünûn-ı Osmanî Nizamnâmesi ne göre edebiyat şubesinde Türk tarih-i edebiyatı dersi bulunmak zorundadır. Dârülfünûn un elde mevcut ders programlarında da Edebiyat-ı Osmaniyye (1905), Edebiyat-ı Türkiyye ( ), Tarih-i Edebiyat (1913), Asâr-ı Edebiyye Tetkikatı, Türk Edebiyatı Tarihi ( ), derslerini görürüz (Serdaroğlu, 2007: 11). Bu süre zarfında bazı antoloji çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan en önemlisi Ziya Paşa nın Harabat ı, Muallim Naci nin çok fazla bilinmeyen Osmanlı Şairleri, Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar ın Şair Hanımlarımız adlı eseri ve Mehmet Celâl in Osmanlı Edebiyatı Numuneleri adlı eserleridir. Bütün bu gelişmelerin sonunda Türk edebiyatı tarihi vücuda gelir: Abdülhalim Memduh, Târih-i Edebiyât-ı Osmâniyye (istanbul 1306, 134 S.) si Türk kültürü ve edebiyatı içinde edebiyat tarihi ünvanını taşıyan ilk kitaptır. Târih-i Edebiyât-ı Osmâniyye ye kadar tezkire anlayışı ve geleneği devam eder. Ancak gerek bu tür kitaplarda gerekse süreli yayınlarda çıkan yazılarda yeni anlayışın ve şairlerin, sanatkârların edebî değerleri üzerindeki yorumların öne çıktığını, hatta klasik şairlerimizin bu yeni anlayış çerçevesinde haksz bir şekilde tenkit edildiğini belirtelim. Abdülhalim Memduh eserini Recâîzâde Mahmut Ekrem e takdim eder. Kitabın başlıksız takdiminde yazar, âsâr-ı edebiyye bir kavmin birer târih-i insâniyyetidir ki müessirleri itibariyle ben o tarihin tarihini yazmak fikrine düştüm (s.5-6) der. Bu, dönemi için ileri bir görüştür. Aslında bu cümleden sonra gelen şu cümle yazarın sözlerinin şuurunda ve farkında olduğunu gösterir: Bundan şuarâ ve üdebânın değil edebiyatın tercüme-i hâli mümkün mertebe- anlaşılmak matlup olduğundan müşarunileyhimin sergüzeştleri mâlum olduğu derecede bile yazılmamış veya yazılmaya lüzum da görülmemiştir (s. 7). Belli 14

27 ki yazar şahsiyetlerin değil edebiyatın tarihini yapmak istemektedir. Dolayısıyla da tezkire geleneğinden tamamıyla ayrılmış görülmektedir. Edebiyat tarihi metodolojisi bakımından fevkalâde önemli olan bu düşünce, edebiyat tarihinin çerçevesini belirlerken de ortaya çıkar (Yetiş, 2007: 60). İlk örnek kendinden sonra gelenleri de etkilemek ve bugünkü Türk edebiyatı tarihi araştırmaları açısından oldukça önemlidir. Böylece yeni bir edebiyat anlayışı, yeni bir edebiyat tarihçiliği anlayışını da bebaberinde getirmiştir. 2.2 Amaç Edebiyat tarihi yazmanın birçok amacı olabilir. Bu amaçlar döneme, yazan kişinin ideolojisine bağlı olarak da değişebilir. Edebiyat tarihi, bir bilim dalı olan edebiyatın diğer alanlarıyla da çok sıkı ilişki içerisinde olduğundan ve sadece edebiyat değil edebiyat dışı birçok alanla da etkileşimde bulunduğundan bunların da göz önünde bulundurulması lazım gelmektedir. Ayrıca edebiyat tarihleri millî bir karakter taşıdıkları için amaçları arasında mutlaka millî hususiyetler vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyat tarihinin amacının ne olması gerektiğini açıklarken bu millî hususiyetleri göz önünde bulundurmuştur: Edebiyat vâkıalarını zaman çerçevesi içinde olduğu gibi sıralamak, birbiriyle olan münasebetlerini ve dışardan gelen tesirleri tayin etmek, büyük zevk ve fikir cereyanlarını ayırmak, hulasâ her türlü vesikanın hakkını vererek bir devrin edebî çehresini tespite çalışmak, edebiyat tarihinden beklenen şeylerin kısa ifadesidir (Tanpınar, 1997; IX). Diğer bir edebiyat tarihçisi Agâh Sırrı Levent ise kendi eserinin özelliklerini belirtirken Ele aldığım eser bir edebiyat tarihidir. Ama gerçekte yalnız edebiyat değil, aynı zamanda kültür tarihi de olacak, edebiyat akımlarıyla birlikte düşünce hareketleri de eserde yer alacaktır. ( 1984: 15) der ki bunda da büyük bir haklılık payı vardır. Çünkü edebiyat tarihi sadece edebi eserlerin kronolojik olarak sıralanması değildir. Todorov ise edebiyat tarihinin amaçlarını evrensel ve genel bir bakış açısıyla belirtir: Edebiyat tarihinin görevlerinden biri her edebi kategorinin değişkenliğini incelemekse, bir sonraki adım türleri ele almak 15

28 olacaktır. Türleri hem Bakhtin in yaptığı gibi artzamanlı (yani aynı tipin türsel değişkelerini inceleyerek) hem de eşzamanlı(türlerin kendi aralarındaki ilişkiler içinde) incelemek gerekir. Şunu da unutmamak gerekir ki, her bir dönemde, özdeş özelliklerin oluşturduğu çekirdeğe çok sayıda başka özellik eşlik eder; ancak, bu özelliklerin diğerlerine oranla daha önemsiz oldukları, belli bir yapıtı belli bir türe atfetmek açısından belirleyici olmadıkları düşünülür. Sonuç olarak yapısındaki hangi özelliğin belirleyici sayıldığına göre, bir yapıt farklı türlere ait olabilir. Örneğin, Antikçağ da Odyssea destan türüne aitti; bizim içinse bu kavram güncelliğini yitirmiştir ve Odyssea yı anlatı, hatta mitolojik anlatı türüne yerleştiririz. Edebiyat tarihinin üçüncü ödevi de, bir dönemden diğerine geçişi belirleyen değişkenlik yasalar ını saptamaktır (böyle yasaların varolduklarını varsayarak). Tarihte sapılan yolları anlaşılır kılacak pek çok model önerilmiştir; poetikanın kendi tarihinde, organik (edebi bir biçim doğar, gelişir ve ölür) bir modelden diyalektik (tezantitez- sentez) bir modele geçiş sağlanmıştır (2001: ). Edebiyat tarihinin evrensel ve değişmez amaçları olmasına karşın edebiyat tarihçisi buna başka anlamlar ve amaçlar da yükleyebilir. Özellikle millî edebiyatı konu alan bir disiplin olan edebiyat tarihçiliği, okuyucuları millî edebiyatın teşekkülü hakkında bilgilendirmek, eserler ve dönemlerden hareketle kültürel değerlere ve değişimlere ayna tutmak gibi amaçlar da edebiyat tarihinden beklenebilir. Bu amaçlar biraz da işlenen konuya bağlıdır. Ahmet Hamdi Tanpınar, eserinin önsözünde bunu şu şekilde ifade eder: Tarihte metot, muayyen şartların, kronoloji ve vesikaların ihmal edilmemesi dışında biraz da mevzuun emrinde ve onun telkiniyledir. Kaldı ki bütün bu nazariyeler ancak bir giriş kapısı olabilirler; o kapıdan girilir girilmez tarihin ve konunun icapları kendilerini duyurmağa başlar. Bu icapları muayyen bir nazariyenin çerçevesinde tutabilmek için vâkıaları lüzumundan fazla zorlamak gerekir; elimizden geldiği kadar bundan sakınmağa çalıştık. Unutmayalım ki, nesil, edebî zümre ve hareket, zaman, muhit ve ırk, edebî nevi ve sanatkârın kendisi, beraberce mevcut olan şeylerdir (Tanpınar, 1997: X). Bu bakış açılarından hareketle bir edebiyat tarihinden beklelenenler şu şekilde şematize edilebilir: 16

29 Edebiyat tarihinden Edebiyat vak ası Vesikanın hakkını Bir devrin edebî ne beklenir? nasıl anlatılır? vermek nedir? çehresi nasıl tespit edilir? EDEBİYAT VAK ASI: 1) zaman çerçevesi; 2) olduğu gibi (objektif) sıralamak; 3) birbiri ile olan münasebetler ve dışarıdan gelen tesirler; 4) büyük zevk ve fikir cereyanlarını ayırmak gibi unsurlardan oluşan bir bütünlüktür. Şekil: 1 (Önal 2007: 153) 2.3 Metodoloji / Sınırları Edebiyat tarihinin sınırları bir anlamda insanlığın varolduğu güne kadar gitmektedir. Fakat ilmî çalışmaların insanlığın varolduğu günlere kadar uzanabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu araştırmalar ise bizi ilk yazılı kaynaklara kadar götürür. Bunun dışında edebiyatı ve edebiyat tarihini sadece yazılı eserlerle bir tutamayız. Sözlü edebiyatı da buna dâhil etmeliyiz ancak sözlü edebiyata da gene yazıya geçtikten sonra vakıf olabilmekteyiz. Bu noktada belgelere dayanan edebiyat tarihi yazının da icadıyla başlar demek doğru olabilir. Zamansal olarak edebiyat tarihinin başlangıcını böyle sınırlayabiliriz. Bir de yöntem ve disiplinler arası olarak bir sınırlılık çizebiliriz edebiyat tarihine. Bu sınırlılık aslında çok geniş bir sınırlılıktır. Çünkü edebiyat tarihi edebiyat bilimlerinin hepsini kucaklayan bir konumda bulunmaktadır. Bir insan etkinliği olan edebiyat ve bu alanı araştırma konusu yapan edebiyat tarihi de insanı konu alan bütün bilimlerden imkân dâhilinde ve bilimselliğin sınırlarını zorlamayacak şekilde yararlanabilir. Nedir bu bilimler? En başta zamansal bir süreklilik söz konusu olduğu için tarih, toplumu inceleyen sosyoloji, insanı konu alan psikolojinin dışında coğrafya, ekonomi, siyaset, askeri tarih gibi bütün disiplinlerden faydalanabilir. Bunlar günümüz pozitivist anlayışı 17

30 ölçüsünde kabul edilen yöntemler olmakla birlikte bunların dışında efsaneler, menkıbeler, rüyalar da edebiyat tarihinin faydalandığı diğer kaynaklar olarak kullanılabilir fakat bunların nesnelliği ispatlanmayacağı için edebiyat tarihlerinde bunlara pek de yer verilmemiştir. Disiplinler arası sınırlılığın dışında bir de kendi içinde bir yöntem anlayışı vardır ki bunu bir sınırlılık olarak değil bir zenginlik olarak görmek gerekir. Edebiyat kuramlarının çokluğu ve uygulanabilirliğine göre, araştırıcının tercihleri ve eserin incelenebilirliğine göre kullanılan bu yöntemler bakış açısının zenginliğini ortaya koyarak eserin anlaşılabilmesi için yardımcı olurlar. Edebiyat tarihinin bir bilim olmasının önündeki en büyük engel metot sorunudur. Özellikle edebiyat gibi bediî bir alanda, insanın kişiselliğinin ön planda tutulduğu bir alanda bilimsel yöntemler bulma sorunudur. Bu bilimsel yöntemler fen bilimlerinin yöntemlerinin birebir uygulanmasıyla da elde edilemez. Çünkü her ilim ancak kendisine mahsus olan ilmî usûllerin kullanılması ile teşekkül edilebilir. (Köprülü, 1999: 3). Bu suretle edebiyat tarihi de yöntem arayışlarını gene kendi edebiyat biliminin diğer şubelerinden yararlanarak elde etmeye çalışır. Fakat bu, diğer disiplinlerden yararlanılmadığı anlamına gelmez. Ana usüllerde diğer disiplinlerden yararlanmakla birlikte kendi içinde kendine has yöntemler kullanır. Edebiyat tarihi alanında genel olarak kabul gören dört yöntem vardır. Bu yöntemler kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılmamıştır. Yani araştırılacak esere, sanatçıya ve döneme göre bu yöntemler arasında geçiş yapılabilir. Genetik (hâdise ve meseleyi menşe inden alarak tekâmülü incelemek), estetik (eserin edebî sanatları ve bediî değerleri üzerinde durmak), psikolojik (eseri meydana getiren sanatkârın ruhi durumunu göz önünde tutmak), sosyolojik (daha çok dış tesirleri esas olarak almak) olmak üzere bellibaşlı dört çeşit metod vardır. Ayrıca bu metodların işe gelen kısımlarını alarak duruma ve ihtiyaca göre meydana getirilen eklektik ( birleştirici ve seçici) metod da mevcuttur (Timurtaş, 1963: 29). 18

31 Edebiyat tarihinin diğer disiplinlerle olduğu kadar edebiyat biliminin içindeki diğer disiplinlerle de ilişkisi vardır. Edebiyat tarihi, edebiyat teorisi ve edebî eleştiri arasında sıkı bir münasebet vardır. Bu demek değildir ki her üçü de aynı şeydir. Ayrı veya kronolojik bir sıra içerisinde inceleyelim veya incelemeyelim, edebiyatın prensip ve ölçülerini incelemek ile belirli edebi eserleri incelemek arasında farklılık vardır. ( A. Warren R. Wellek, 1983: 46). Bu farlılıklara rağmen kesiştikleri yerler de vardır. Bu üç alanı kesişen kümeler olarak gösterebiliriz. Edebiyat teorisi Edebiyat tarihi Tenkit Şekil: 2 René Bray özellikle edebî tenkit ve edebiyat tarihinin kesiştikleri yerleri ve aralarındaki farkları ayrıntılı bir biçimde ifade ederken edebiyat tarihinin de ne olduğunu ortaya koymaktadır: Edebiyat tarihi ile edebî tenkit, bir tarih ilmi olan edebiyat tarihi ile bir san atkâr tekniği olan edebî tenkid arasında tezad olmamalıdır. Bunlar birbirine yardım etmelidirler. Edebiyat tarihinin mevzuunu edebî tenkid hududlandırır. Edebiyat tarihine benliğini veren şey bir mantık ameliyesi değil, estetik bir muhakemedir. Edebiyat tarihinin gayesi de zaten edebî tenkidi aydınlatmaktır. Fakat edebî tenkidin de edebiyat tarihinin bu aydınlatıcı ışığı olmadığı takdirde bir iş görmiyeceği muhakkaktır. Edebî tenkidin vazifesi san at eserinin tahlilidir; bu tahlili aydınlatan şey ise san at eserile yaratıcı dehâ arasındaki münasebetler hakkında bildiklerimizdir ki bu da tarihin vazifesidir. Şu halde, temel olarak, güzeli güzel olmıyandan ayıran tenkidci bir hüküm bulunacak demektir. Güzel olan bir zemin üzerinde de, ilmî metodlarla yahut ilmî zihniyetten mülhem olarak yapılan, eseri dehâya bağlayan ilgileri anlatmaya çalışan, dehâyı ise bu dehâya malik olan insana, insanı da yaşadığı zamana bağlayan münasebetler hakkındaki bilgiye dayanan tarihî bir etüd meydana getirilecektir; bu tarihî etüdün bir neticesi ve mükâfatı olarak da, sonunda, eserin değerini belirten tenkidci bir tahlil yapılacaktır. İşte biz, edebiyat tarihini böyle anlıyoruz Bir eserin zevkine varmak maksadile onu tanımağa çalışmak, disiplinimizin düsturu olmalıdır (Tieghem, 1948: 312). Her alan için ayrı ayrı metotlar olmasına rağmen bu maksat için seçilmiş olan metodların tek başlarına kullanılamayacakları ve tarih ve tenkit olmaksızın edebiyat teorisinin veya 19

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 54 Tarih : 03.01.2013 Toplantıda Bulunanlar : 1. Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ, Müdür 2. Doç. Dr.

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM

OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM Uygur Harfli OĞUZ KAĞAN DESTANI METİN-AKTARMA-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASIM FERRUH AĞCA Ankara / 2016 TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2016. Türk Kültürünü Araştırma

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL.

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL. İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya ISBN 978-605-4829-05-7 869 sayfa, 45 TL. VII. yüzyılın başlarında kadim medeniyet havzalarında canlılığını neredeyse kaybetmiş olan felsefe,

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI III Ders No : 0020110023 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI

HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz Zehra KAMACI sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 9 / 2004 s. 219-223 kitap tanıtımı HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KADINLARIN YERİ Levent Öztürk, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2001, 246 s. Fatmatüz

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Poetika (Kavram ve Tarihçe) Ders No : 8107010010 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 0 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU TR Tercüme Üzerine Bazı Öneriler

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 4.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-2: İslâm Ortaçağı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı

Savaş ve Barış Okumaları PSIR Uluslararası savaş ve barış hallerini tahlil eden yazının kullandığı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Savaş ve Barış Okumaları PSIR 408 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI IV Ders No : 0020110030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları

Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Mimarlık Tarihi ve Kuramı I (MMR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık Tarihi ve Kuramı I MMR 517 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı