Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 47 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 65 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Elli beş yaşında erkek hastanın BUN ; 62 mg/dl Kreatinin 2,4 mg/dl ve açlık glukoz düzeyi 78 mg/dl olan hastanın idrarında glikozüri, protenüri, lökasitüri mevcut. Ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Minimal değişiklik hastalığı B) Fokal segmental glomeruloskleroz C) Membranöz glomerülonefrit D) IgA nefropati E) Membrano Prolifetarif Glomerunefrit 2. Aşağıdakilerden hangisi psödohiperkalemi nedenlerindendir? A) Crush sendromu B) ACE inhibitörü kullanımı C) Spironolakton kullanımı D) Turnikeyle kan alma E) Furosemid kullanımı 3. Antihipertansif olarak hidroklorotiazid kullanan ve son 3 gündür günde 8-10 kez bol sulu ishali olan bir hasta halsizlik, ayağa kalktığında baş dönmesi, fenalık hissi şikayetleri ile başvurmuştur. Fizik incelemede kan basıncı 70/40mmHg, turgor/tonusu azalmış, bukkal mukozası kuru bulunan hastanın plazma sodyum konsantrasyonu 125mEq/L saptanmıştır. Hastanı bilinci açık ve kooperedir. Uygun tedavi yaklaşımını belirleyiniz. A) Aldığı sıvıları 1000ml/gün olacak şekilde kısmak B) Sodyum açığını hesaplayarak %3 lük hipertonik NaCl ile replase etmek C) %09 luk izotonik NaCl ile kontrollu hidrasyon sağlamak D) Tolvaptan (Vazopressin reseptör antagonisti, aquauretik) başlamak E) %5 dekstroz ile kontrollu hidrasyon sağlamak 4. Aşağıdakilerden hangisi post renal azotemide tanıya en yardımcı testtir? A) BUN B) Kreatinin C) BUN/Kreatinin oranı D) Renal Ultrason E) İdrar sedimenti 5. Aşağıdakilerden hangisi primer glomerül hastalıktır? A) Poliarteritisnodoza B) HenochSchonleinNefriti C) Lupus nefriti D) Wegener granülomatozu E) Minimal değişiklikhastalığı 6. Aşağıdakilerden hangisinde böbrek biyopsi endikasyonu yoktur? A) Nefrotik sendrom B) Hidronefroz C) Akut nefritik sendrom D) Süreklilik gösteren izole glomerüler hematüri E) Nedeni açıklanamayan böbrek yetmezliği 7. Refrakter kusmaları olan hastada Metabolik alkaloz gelişimini önlemek için hangi yol uygun olacaktır? A) Kusulan volümün %5 Deksroz olarak karşılanması B) Asetozolamid başlanması C) Kusulan volümün %0,45 NaCl olarak karşılanması D) Kusulan volümün %09NaCl+15-20mEq/l KCL ile karşılanması E) İv dilüye HCl infüzyonu 8. Hematüri ile ilgili yanlışı bulunuz? A) İdrarda bir mikroskop sahasında büyük büyütmede 3-4 eritrositten fazla eritrosit bulunmasına hematüri denir B) Mikroskopik veya makroskopik olabilir C) İdrarda dismorfik eritrositlerin ve eritrosit silindirlerinin varlığı hematüri'nin kaynağının glomerüler nedenlere bağlı olduğunu düşündürür. D) Nefritik sendromda glomerüler hematüri nadir görülür E) Ağrısız hematürinin başlıca nedenleri; tümör, polikistik böbrek hastalığı, egzersiz, tüberkülozdur 9. Minimal değişiklik hastalığında rezistans gelişirse hangi hastalık düşünülmektedir? A) Membranöz glomerulonefrit B) Membrano Proliferatif Glomerulonefrit C) Fokal segmental Glomerulonefrit D) Hızlı ilerleyen Glomerulonefrit E) IgA nefropatisi 2

3 10. Kronik obsruktif akciğer hastalığı+pnömoni+sepsis tanılarıyla yoğun bakımda izlenen hastanın arteriyel kan gazları verilmiştir. Doğru tanıyı belirtiniz. ph: 7,06 HCO3: 16mmol/l PCO2: 48mmHg A) Metabolik asidoz B) Respiratuar asidoz C) Metabolik asidoz+respiratuar asidoz D) Metabolik alkaloz+respiratuar asidoz E) Metabolik asidoz+respiratuar alkaloz 11. Aşağıdakilerden hangisi hipertansif hastada önemli kardiyovasküler risk faktörlerinden değildir? 15. Aşağıdakilerden hangisi öncelikle hipertansif hastada hedef organ hasarı değildir? A) Sol ventriküler hipertrofi B) Retinopati C) Nefropati D) Periferal arterial hastalık E) Myopati 16. Altmış iki yaşında erkek hasta acil servise senkop nedeniyle başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde BUN: 60 mg/dl, creatinin 2.1 mg/dl olarak saptanıyor. Yapılan FM de TA: 90/60, nabız: 38atım/dak olarak saptanıyor. Aşağıda EKG si gösterilen olguda mevcut tablodan hangi serum elektroliti sorumlu olabilir? A) Sigara B) Dislipidemi C) Diabetes mellitus D) 60 yaşından genç hastalar E) Erkek cinsiyet ve postmenapozal kadınlar 12.Aşağıdakilerden hangisi renal azotemi nedeni değildir? A) Akut tubuler nekroz B) Tubulointerstisyel hastalıklar C) Kalp yetmezliği D) Glomerüler hastalıklar E) Vaskülitle ilişkili renal hastalıklar 13. Kronik böbrek yetmezliğinde ilk saptanan hangisidir? A) Üremik kemik hastalığı B) Kaşıntı C) Noktüri D) Gastrointestinal sistem hastalığı E) Böğür ağrısı 14. Aşağıdakilerden hangisi böbreğin endokrin fonksiyonlarından değildir? A) PGA2, PGE2, PGF2 oluşumu ile vazodilatasyon ve kan basıncını düşürücü etki. B) Renin-anjiotensin-aldosteron sistemi ile kan basıncını düşürücü etki C) Eritropoietin ile eritropoezin uyarılması. D) İnsülin, glukagon ve aldosteronun yıkılımı. E) 1,25-dihidroksikolekalsiferol (aktif vitamin D3) oluşumu A) Sodyum B) Potasyum C) Kalsiyum D) Magnezyum E) Klor 17. Bronkospastik hastalığı olan bir hipertansif hastada hangi ilaç tercih edilmemelidir? A) Alfa bloker B) Beta bloker C) Kalsiyum kanal blokeri D) Diüretikler E) Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri 3

4 18. Altmış iki yaşında erkek hasta trafik kazası sonrası acil servise getiriliyor. Yapılan fizik muayenede Tansiyon 130/70 mmhg, Nabız: 98, Sounum sayısı: 25/dakika olarak ölçülüyor. Çalışılan laboratuar testlerinde BUN: 98 mg/dl Crea: 6.7 mg/dl, CK: 55000, K: 4.7 meq/l, Ca: 9.8 mg/dl olarak ölçülüyor. Hastanın 1 hafta once yaptırdığı rutin testlerinde herhangi bir böbrek fonksiyon bozukluğunun olmadığı öğreniliyor. Öyküsünde DM, HT, daha önceye ait geçirilmiş renal sistem hastalığı ya da nefrotoksik ilaç kullanım öyküsü bulunmayan, Hastayla ilgili olarak aşağıdaki test-sonuç eşleştirmelerinden hangisinin doğru olma olasılığı en yüksektir? A) Renal USG: Her iki böbrek atrofik, parankim ekojenitesi Grade III artmış. B) Spot idrar:10 gr/gün proteinüri C) EKG: QT segmentinde uzama D) İdrar sediment incelemesi: koyu kahverengi granüler silendirler nadir eritrosit E) Renal BT: Her iki böbrek boyutu belirgin artmış ve her iki böbrekte çok sayıda multipl kortikal kistler 19. Kronik böbrek yetmezliğinde aneminin en önemli nedeni nedir? A) Demir eksikliği B) Vit B12 eksikliği C) Eritropoetin eksikliği D) Alimünyum birikimi E) Folik asit eksikliği 20. Nefrotik Sendromda enfeksiyon riskini artıran hangisidir? A) Hipoalbuminemi B) IgG düşüklüğü C) Hiperlipidemi D) Immobilizasyon E) Hemokonsantrasyon 21. Kusmaya bağlı metabolik alkalozu olan bir hastada hipovolemi ve prerenal azotemi tanısı için en güvenilir test aşağıdakilerden hangisidir? A) İdrar sodyum konsantrasyonu B) Fraksiyone sodyum ekskresyonu C) İdrar klor konsantrasyonu D) İdrar potasyum konsantrasyonu E) Kan bikarbonat konsantrasyonu 22. Glomerüler hematüri ile ilgili yanlışı bulunuz.? A) Sıklıkla pıhtı görülmez B) Proteinüri genellikle 500 mgr/gün üzerindedir. C) İdrarda dismorfik eritrositler vardır. D) Eritrosit silindirleri olabilir E) Nefritik sendromda glomerüler hematüri nadir görülür. 23. Aşağıdakilerden hangisinin varlığında saptanan hiponatreminin yalancı olması beklenebilir? A) Kontrolsuz diyabete bağlı hiperglisemi B) Kanın uzun süre bekletilmiş olması C) Hiperkalemi mevcudiyeti D) Metabolik asidoz varlığı E) Kalp yetmezliği 24. Hangisinin acil hiperkalemi tedavisinde yeri yoktur? A) Hipertonik deksroz+insülin infüzyonu B) iv sodyum bikarbonat infüzyonu C) iv kalsiyum kanal blokeri D) iv veya inhaler beta mimetik E) iv kalsiyum glukonat 25. Amiloidoz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kronik hastalıklarda AL tipiamiloid birikimi olur B) Primer amiloidozda renal transplantasyon sonrası nüksolmaz C) FMF e bağlı amiloidoz da sadece ataklar esnasında kullanılan kolşisin amiloidozu önler D) Plazma ferez yapılarak dokularda biriken amyloid uzaklaştırılabilir E) Primer amiloidoziste,plazma hücre hastalığının tedavisi ile amiloid oluşumu durur 26. Aşağıdakilerden hangisi periton diyalizi avantajlarından değildir? A) Bir merkeze bağlı diyaliz tedavisi alma zorunluluğunun olmaması B) Sürekli kanülizasyon gerektirmemesi C) Hemodinamisi stabil olmayan hastalarda hemodiyalize göre daha stabil bir diyaliz sağlaması D) Malnütre hastalarda malnütrisyonun giderilmesinde hemodiyalizden üstün olması E) Rezidü idrarı hemodiyalize göre daha iyi koruması 4

5 27. Son Adet Tarihi 20/04/2014 olan hastanın tahmini doğum tarihi hangisidir? A) 27/04/2014 B) 20/04/2015 C) 20/01/2014 D) 27/01/2015 E) 27/04/ Aşağıdaki laboratuar parametresi-normal değer eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Üre: mg/dl B) Kreatinin: mg/dl C) Fosfor: mg/dl D) ph: E) BUN: 5-20 mg/dl 29. Aşağıdakilerden hangisi akut böbrek yetmezliğinde konvansiyonel diyaliz endikasyonu değildir? A) Üremiye bağlı ensefalopatisi olan hastalar B) Tedaviye dirençli hiperkalemi (K>6.5 meq/l) C) Hipovolemiye bağlı prerenal azotemi D) Perikarditin eşlik ettiği böbrek yetmezliği E) Tedaviye dirençli metabolik asidoz 30. Hangi klinik durumda artmış anyon açıklı metabolik asidoz gelişmesi beklenir? A) Aspirin zehirlenmesi B) Distal tip renal tubuler asidoz C) Proksimal tip renal tübüler asidoz D) Sekratuar tip diare E) Karbonik anhidraz inhibitörü kullanımı 31. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek hastalığının ilerlemesine katkıda bulunan faktörlerden değildir? A) Hipertansiyon B) Proteinüri C) Fosfordan fakir diyet D) Hiperlipidemi E) Non steroid anti inflamatuar ilaç kullanımı 32. Ciddi hiponatreminin %3'lük NaCl infüzyonu ile düzeltilmesine bağlı osmotic demiyelinizasyon sendromu gelişiminden kaçınmak için ilk 24 saatte plazma sodyumunda artış hangi aralıkta tutulmalıdır? A) 2-4meq/l B) 4-6mEq/l C) 22-26mE/l D) 8-12mq/l E) meq/l 33. Aşağıdakilerden hangisi en net acil diyaliz endikasyonlarındandır? A) Potasyumun 2.5 meq/l olması B) Kan gazında ph nın 7.3 olması C) Kan gazında pco2 nin 52 olması D) Bipolar hastada gelişen lityum intoksikasyonu E) Spironolakton kullanan bir hastada kan potasyumunun 5.4 meq/l olması 34. Aşağıdakilerden hangisi dinamik böbrek sintigrafisi endikasyonu değildir? A) Renal transplantasyon, B) Obstrüktif üropatiler, C) Reflü derecelendirmesi, D) Renovasküler hipertansiyon, E) Neonatal hidronefroz, 35. On üç yıllık Tip 1 diabetik 45 yaşında proteinürisi olan bir erkek hastada hipertansiyon saptanmıştır. Doğru yaklaşım olarak ilk tercih ne olmalıdır? A) Diüretik B) Alfa bloker C) Beta bloker D) Anjiotensin konverting enzim inhibitörü E) Kalsiyum antagonisti 36. Yirmi iki yıllık Tip 1 diabetik 47 yaşında bir erkek hastada hipertansiyon, ödem ve dispnesi saptanmıştır.doğru yaklaşım olarak ilk tercih ne olmalıdır? A) Diüretik B) Alfa bloker C) Beta bloker D) Anjiotensin konverting enzim inhibitörü E) Kalsiyum antagonisti 5

6 37. Üremik kemik hastalığının tedavisi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A) Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılardan kaçınılmalıdır B) Diyetle alınan fosfor miktarı mg ı aşmamalıdır C) Fosfor bağlayıcı olarak öncelikle alüminyum içeren fosfor bağlayıcılar tercih edilmelidir D) Sevalemerin en önemli yan etkisi hiperkalsemidir E) Diyaliz tedavisi alan hastalarda fosfor bağlayıcı ilaçlara ihtiyaç yoktur 38. Kırk sekiz yaşında erkek hastanın BUN; 125 mg/dl, Kreatinin 9 mg/dl ve potasyum;7,2 mg/dl değerleri olan hastada ilk tercih edeceğiniz tedavi hangisidir? A) Eritopoez tedavisi B) İ.V demir tedavsi C) Sevalemer D) Hemodiyaliz E) Kalsiyum asetat 3 x 1 gr 39. Aşağıdaki sintigrafik incelemede hangisi söylenemez? 41. Yirmi sekiz haftalık gebeliği olan bir kişide kan basıncı yüksekliği saptanmıştır. Hangi ilacın kullanımından mutlak kaçınmak gerekir? A) Diüretik B) Kalsiyum kanal blokerleri C) Anjiotensin reseptör blokerleri D) Alfa metil Dopa E) Beta bloker ilaçlar 42. Aşağıdakilerden hangisinde diyaliz tedavisine en geç ve zor yanıt alınır? A) Üremik ensefalopati B) Üremik konstrüktif perikardit C) Üremik akciğer D) Metabolik asidoz E) Hiperkalemi 43. GFR ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Diürnal varyasyon göstermez B) Erkek ve kadın cinsiyet arasında fark göstermez C) Otuz yaşından sonra her dekatta 10 ml/dk artar D) Gebelik ve erken dönem Tip 1 DM'de artar E) Vücut sıvı volümü azaldığında artar 44. Diabetik ketoasidozlu bir hastada bikarbonat replasmanı yapmak için uygun kriterleri işaretleyiniz. Replasmana başlanacak arteriyel kan ph'ı Hedef HCO2 düzeyi(mmol/l) A) Her iki böbreğin pefüzyonu normaldir, B) Her iki böbreğin konsantrasyonu normaldir. C) Her iki böbrekte fonksiyonel staz vardır. D) Sağ böbrekte parankim hasarı vardır. E) Sağ böbreğin total böbrek fonksiyonlarına katkısı soldan biraz daha azdır. 40. Aşağıdaki durumların hangisinde asetozolamid kullanımı endikedir? A) Kalp yetmezliği nedeniyle loop diüretiği kullanan halen ortopneik ve 3+ ödemi olan hastada metabolik alkaloz gelişirse B) Primer hiperaldosteronizm C) Bartter sendromu D) Pilor stenozuna bağlı ısrarcı kusmaları olan hasta E) Uygunsuz diüretik kullanımına bağlı dehidratasyon bulguları gösteren hastada metabolik alkaloz saptanırsa A) ph< B) ph< C) ph< D) ph< E) ph< Post-streptokoksik glomenulonefritte aşağıdakilerden hangisi görülmez? A) Ödem B) Hipertansiyon C) İkter D) Hematüri E) Oligüri 6

7 46. Jinekoloji pokikliniğine sağlık yakınması ile başvuran hastada yakınmaya neden olan sağlık sorununun tanısı için kullanılan yöntemler hangi sıra ile yapılmalıdır? A) Öykü, pelvik muayene, laboratuar tetkikleri, fizik muayene B) Öykü, fizik muayene, pelvik muayene, laboratuar tetkikleri C) Laboratuar tetkikleri, Öykü, pelvik muayene, fizik muayene D) Pelvik muayene, Öykü, fizik muayene, laboratuar tetkikleri E) Pelvik muayene, fizik muayene, Öykü, laboratuar Tetkikleri 7

8 "Genel" 1-b 2-d 3-c 4-d 5-e 6-b 7-d 8-d 9-c 10-c 11-d 12-c 13-c 14-b 15-e 16-b 17-b 18-d 19-c 20-b 21-c 22-e 23-a 24-c 25-e 26-d 27-d 28-e 29-c 30-a 31-c 32-d 33-d 34-c 35-d 36-a 37-b 38-d 39-d 40-a 41-c 42-b 43-d 44-c 45-c 46-b 8

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009

OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM. Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 OLGULARLA SIVI ELEKTROLİT BOZUKLUKLARINA YAKLAŞIM Doç.Dr. Ramazan ÇETİNKAYA Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği-2009 SIVI MOLEKÜLLER LLERİ, BULUNDUĞU U KABIN ŞEKLİNİ ALACAK KADAR HAFİF

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİ Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu üre, kreatinin gibi bazı metabolitlerin kanda birikim göstermesidir. Çoğunlukla, idrar atılımında azalma

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ ALİ KAMAN Aralık 2013 ABY: Önceden normal olan renal fonksiyonların saatler veya günler içinde bozulmasıdır. Buna bağlı olarak toksik madde birikimi ile birlikte klinik ve biyokimyasal

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Prof. Dr. Aydın ECE 1 Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi ile karakterize bir sendromdur.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Acil Diyaliz Endikasyonlar

Acil Diyaliz Endikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 257-263 Acil Diyaliz Endikasyonlar Uz. Dr. Sinan Trablus Akut diyaliz tedavisinin

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van

Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz. Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Yoğun Bakımda Sıvı, Elektrolit, Asit-Baz Prof. Dr. Reha Erkoç YYÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD, Van Hiperpotasemi Bazen böbrek yetersizliğinden beklenmeyen derecede şiddetli olabilir

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı