H ZMET THAL NDE KDV VE STOPAJ SORUMLULU U

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "H ZMET THAL NDE KDV VE STOPAJ SORUMLULU U"

Transkript

1 H ZMET THAL NDE KDV VE STOPAJ SORUMLULU U Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir 1. MAL THAL VE H ZMET THAL : Bilindi i üzere Türkiye d fl nda mukim kifli ve kurulufllardan; - Mal sat n al nmas veya - Hizmet temini mümkündür Mal thali : Yurtd fl ndan mal sat n al nd nda, al ma konu mal Türkiye ye getirilmekte ve ithal ifllemine tabi olmaktad r. Mal ithali olarak tan mlanan bu ifllemle ilgili gümrük vergisi, KDV ve di er malî mükellefiyetler, gümrük beyannamesi düzenlenmek suretiyle ve gümrük mevzuat uyar nca ödenmektedir. thale konu mal n maliyeti; al fl bedelinin fiilî ithal tarihindeki YTL karfl l, ayr ca ödenmiflse nakliyesi (iç nakliye dahil), sigorta primi, KDV haricindeki gümrük vergileri vesair ithal masraflar toplam ndan ibaret olmakta, indirim hakk varsa ithalde ödenen KDV indirilmektedir. Türkiye ye mal satan yurtd fl ndaki ihracatç n n bu ihracattan kazand para, Türkiye de kazan lm fl para say lmad için Türkiye de herhangi bir vergilendirmeye veya stopaja konu edilmemekte, ayr ca yurt d fl ndan getirilen mal n KDV sinin gümrük idaresine ödenmesi nedeniyle sorumlu s fat yla KDV ödenmesi de söz konusu olmamaktad r Hizmet thali : Türkiye de mukim kifli ve kurulufllar, yurtd fl ndan mal ithal edebildikleri gibi hizmet de ithal edebilirler. Hizmet ithalinden maksat; - yurtd fl nda yerleflik kifli veya kuruluflun Türkiye ye gelerek veya elemanlar n göndererek burada bir hizmeti icra etmesi veya - hizmet yurtd fl nda yap lmakla beraber, bu hizmetten Türkiye de yararlan lmas d r. SMMMO Yay n Organ 24

2 Örnek vermek gerekirse, yurtd fl ndan borç para al nmas, yabanc firmalara nakliye yapt r lmas, Türkiye deki bir proje ile ilgili olarak yurtd fl ndan mühendislik veya montaj hizmeti al nmas, yurtd fl ndan know-how, marka kullan m hakk yahut sigorta, e itim, sa l k, dan flmanl k, haber- leflme, yaz l m hizmeti al nmas, yurtd fl nda fason ifl, tamir, bak m yapt r lmas, mal veya personel kiralan mas gibi hizmetlerden Türkiye de yararlan lm flsa hizmet ithal edilmifl say lmaktad r. Yurtd fl nda yerleflik kifli ve kurulufllardan hizmet al nmas, gümrükleme ifllemine tabi olmay p, hizmeti alan Türkiye mukimine - KDV sorumlulu u ve - Stopaj yapma gere i fleklinde, iki aç dan malî mükellefiyet getirebilmektedir. 2. H ZMET THAL NDE KDV SORUMLULU U (KDV Kanunu Md:9) : KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurtd fl ndan hizmet ithal edildi inde (fiayet bu hizmet KDV nin konusuna giriyorsa ve KDV den istisna edilmemiflse), hizmeti ithal eden taraf ndan hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmas n, bu KDV nin 2 no.lu KDV Beyannamesinde beyan edilip ödenmesini öngörmektedir. KDV sorumlusunun vergi mükellefi olmas gerekmemekte, KDV ye tabi hizmet ithalini yapan kim olursa olsun, KDV sorumlusu konumuna gelmek- tedir. Hizmeti ithal edenin KDV indirim hakk varsa, sorumlu s fat yla beyan edece i bu KDV tutar n indirim konusu yapacakt r. ÖRNEK : Türkiye de yap lacak özellikli bir binan n projesi bir Alman flirketine çizdirilmifltir. Proje çizimi Almanya da yap lm fl, çizilen proje ve Almanya da düzenlenen faturas Türkiye ye gönderilmifltir. Fatura tutar n n EURO, hizmet faturas n n tebellü edildi i tarihteki EURO kurunun 1,5 YTL oldu unu varsayarsak yap lacak yevmiye maddesi flöyledir... / YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR YTL Binas nflaat 191 ND R LECEK KDV YTL 320 SATICILAR HESABI YTL Alman Firmas ( EURO) 360 ÖDENECEK VERG VE FONLAR YTL Sorumlu S fat yla Ödenecek KDV.. /.. SMMMO Yay n Organ 25

3 NOT : Yukar daki örnekte Türkiye Almanya vergi anlaflmas stopaj önlemifltir. Vergi anlaflmalar n n yurtd fl ndan al nan hizmetlere iliflkin stopaj önleme veya oran n s n rlama etkisi afla da, ayr ca aç klanm flt r. Yurtd fl ndan al nan hizmetlerde KDV sorumlulu u do mamas için ; - Ya bu hizmet, KDV nin konusuna girmeyen bir hizmet olmal d r, - Ya bu hizmet, Türkiye ye ithal edilmemifl (Türkiye de icra edilmemifl ve Türkiye de faydalan lmam fl) bir hizmet olmal d r, - Ya da, ithal edilen hizmet, KDV istisnas na konu bir hizmet olmal d r. Yurtd fl ndan al nan ve bu üç flart n sa lanamad tüm hizmetler, KDV sorumlulu u gerektirir. Hizmeti yapan n mukimi oldu u ülke ile Türkiye aras nda vergi anlaflmas bulunmas, vergi anlaflmalar n n KDV yi kapsamamas sebebiyle, KDV sorumlulu- unu etkilemez. Örneklerle ifade etmek gerekirse, bir flirketin ifl için yurtd fl na seyahate giden eleman n n, gitti i ülkede otelde konaklamas, ald otel faturas n n Türkiye de gider kaydedilmesi olay nda, hizmetin icra edildi i ve faydalanman n gerçekleflti i yer yurtd fl oldu undan bu hizmet hem Türk KDV sinin konusu d fl nda kald ve hem de bu hizmet ithal edilmedi i için 2 no.lu Beyanname verilerek KDV sorumlulu unun yerine getirilmesini gerektirmez. Ayn flekilde, Türkiye de üretilen mallara yurtd fl nda müflteri bulan bir yabanc n n yapt bu komisyonculuk hizmeti, yurtd fl nda cereyan etti i ve faydalanma da orada gerçekleflti i için KDV ye tabi de ildir ve KDV sorumlulu u gerektirmez. Türkiye de infla edilecek bir limanla ilgili k smî müteahhitlik hizmetinin bir yabanc firmaya yapt r lmas ve bu hizmete iliflkin faturan n yurtd fl ndan gelmesi ifllemi, KDV den istisna edilmifl hizmetlerin ithalinde KDV sorumlulu u gerekmedi i olgusuna örnek olarak gösterilebilir. Böyle bir ifllemde KDV sorumlulu u aranmaz. Çünkü KDV Kanunu nun 13/e maddesi limanlar ve hava meydanlar n n inflas, yenilenmesi ve geniflletilmesi iflleri ile ilgili olarak al nan müteahhitlik hizmetlerinin KDV den istisna edilmesini öngörmektedir. Yurtd fl bankalardan kredi al nmas da bir tür hizmet ithalidir. Fakat bu krediler için ödenen faizler için de, istisna gerekçesiyle ve 46 no.lu KDV Genel Tebli i uyar nca KDV sorumlulu u aranmamaktad r. Ayn Tebli uya- r nca, yurtd fl nda yapt r lan sigorta ifllemlerine iliflkin prim ödemelerinde de KDV sorumlulu u söz konusu de ildir. Keza bir yabanc nakliyat firmas n n, Türkiye ye mal getirmesi veya Türkiye den mal götürmesi ve navlun bedelinin Türkiye de gider yaz lmas olay da hizmet ithali niteli i tafl makla beraber KDV Kanunu nun 14 üncü maddesinde yurtd fl nda bafllay p Türkiye de biten veya Türkiye de bafllay p yurtd fl nda biten tafl ma hizmetleri KDV den istisna edilmifl oldu undan, KDV sorumlulu u gerektirmemektedir. SMMMO Yay n Organ 26

4 Yukar daki aç klamalar m za göre, faydalanma Türkiye de olmak ve KDV yi önleyen özel bir hüküm bulunmamak kayd yla; - Yurtd fl ndan teknik hizmet, montaj hizmeti veya dan flmanl k hizmeti al nmas, -Yurtd fl ndan gayrimaddî hak al nmas veya kiralanmas (know-how, marka vs.), - Yurtd fl ndan kiralanm fl menkulün (meselâ bir ifl makinesinin) Türkiye ye getirilip kullan lmas, - Yurtd fl ndan yaz l m hizmeti al nmas, - Yurtd fl ndan tamir-bak m hizmeti al nmas, - Bir yurtd fl firman n personeli olan kiflinin, geçici süreyle Türkiye de görev yapmas, gibi hizmetler KDV sorumlulu u gerektirmektedir. Bu sorumlulu a iliflkin KDV oran o hizmet türünün tabi oldu u orand r. Mesela yurt d fl ndaki leasing flirketine uçak leasingi için ödenen finansal kirada KDV oran %1 dir. Normal kirada ise oran % 18 dir. KDV sorumlulu unun mahiyeti ve bu sorumlulu un yerine getirilmemesinin sonuçlar hakk ndaki görüfllerimiz, 2004/154 no.lu Duyurumuzda mevcuttur. 3. H ZMET THAL NDE STOPAJ SORUMLULU U (GVK Md:94, KVK Md:24): Yurtd fl nda mukim kifli ve kurulufllar n Türkiye deki müflterilerine hizmet sunmak suretiyle kazand klar paralar, hizmetin türüne göre, Türkiye de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulabilmektedir. Bu vergileme genellikle stopaj yoluyla olmaktad r. fiayet hizmeti sunmak suretiyle Türkiye kaynakl has lat elde eden, gerçek kifli ise, hizmet bedeli olarak yap lan ödeme GVK nun 94 üncü maddesi uyar nca stopaj gerektiriyorsa, hizmeti alan bu maddede yaz l stopaj sorumlular ndan biri ise, karfl ülke ile Türkiye aras nda vergi anlaflmas yoksa veya mevcut anlaflma bu stopaj önlemiyorsa, söz konusu madde kapsam nda stopaj yap lacakt r. Hizmeti veren, bir kurum ise, hizmet, niteli i itibariyle KVK nun 24 üncü maddesi kapsam nda stopaja tabi ise, karfl ülkeyle vergi anlaflmas yoksa veya mevcut vergi anlaflmas stopaj engellemiyorsa, bu madde uyar nca stopaj yap lmas gerekir. Buna göre ; Yurtd fl nda mukim kifli veya kurulufllara yap lan, - Her nevi komisyon ödemeleri, - Yurtd fl nda yap lan ilan veya reklam bedeli ödemeleri, - Tamir veya bak m ücreti ödemeleri, - Yurtd fl nda gerçekleflen tafl ma bedeli ödemeleri, - Sigorta primi ödemeleri, - Yurtd fl nda yapt r lan fason ifl bedeli ödemeleri, SMMMO Yay n Organ 27

5 - Gözetim ücreti ödemeleri, - Yurtd fl seyahatlerde ortaya ç kan ödemeler (otel, lokanta, ulafl m, haberleflme vs.), - Fuar kat l m ücreti ödemeleri, - Uydu kiras ödemeleri, ile sair benzeri ödemeler, ticarî nitelikli olduklar ndan stopaj kapsam na girmemektedirler. Buna mukabil yurtd fl ndan sa lanan; - Elemanlar n ücretleri (yabanc bir kuruluflun eleman n n Türkiye deki bir firman n personeli veya yöneticisi olarak çal flmas nedeniyle söz konusu yabanc kurulufla yap lan ödeme ücret niteli indedir ve KVK nun 24 üncü maddesi uyar nca stopaja tabidir.) - Mühendislik, montaj, dan flmanl k, e itim hizmeti, özel yaz l m yapt r lmas, tercüme yapt r lmas gibi serbest meslek hizmeti niteli indeki hizmet bedelleri, - Kiralama hizmeti karfl l nda yap lan ödemeler (Finansal kira veya normal kira), - Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karfl l nda ödenen faizler, - Telif, imtiyaz, ticaret ünvan, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK nun 94 veya KVK nun 24 üncü maddesi kapsam nda bulunan ödemelerde, vergi anlaflmas nda stopaj önleyen bir hüküm olmad sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yap lmas icap etmektedir. (GVK nun 94 üncü ve KVK nun 24 üncü maddeleri uyar nca stopaja tabi olan ödeme türleri ve stopaj oranlar adresli web sitemizin Pratik Bilgiler bölümünde mevcuttur.) Hizmeti verecek olan yurtd fl nda mukim firmalar veya kifliler genellikle, alacaklar ücretin net olmas n yani belli mebla daki paran n kesinti yap lmaks z n kendilerini ödenmesini istemektedirler. Bu takdirde varsa KDV ve stopaj matrah n bulabilmek için yabanc ya yap lan bu ödemenin, stopaj oran dikkate al narak brüte götürülmesi gerekmektedir. Brüte götürme ifllemi ise, hizmet maliyetini yükseltmekte, buna mukabil ödenen stopajla ilgili belgeler hizmeti yapana gönderildi i takdirde bunun mahsuba konu edilmesi suretiyle hizmeti veren ek bir menfaat sa lamaktad r. ÖRNEK : Bir Türk iflletmesi, sviçre de kurulu bir flirketin kadrosunda yer alan bir kifliyi genel müdür olarak istihdam etmek istemifltir. sviçre firmas, bu kiflinin Türk flirketine tahsisi için y ll k $ net ücret talep etmifltir. KVK nun 24 ncü maddesine göre sviçre flirketine yap lacak olan ücret mahiyetindeki bu ödeme %25 nispetinde stopaja tabi oldu undan, brüte götürme ifllemi (1 0,25) = $ fleklinde yap lacak, bu brüt üzerinden hesaplanacak x 0,18 = $ karfl l YTL tutar ndaki KDV sorumlu s fat yla ödenecek, yine bu brüt SMMMO Yay n Organ 28

6 üzerinden x 0,25 = $ karfl l YTL tutar ndaki stopaj ayr bir muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenecektir. Bu örnekte ücretin net olarak belirlenmesi hizmetin maliyetini $ dan $ a yükseltmifltir $ karfl l YTL olarak ödeyen stopaj makbuzu Türkiye deki sviçre Konsoloslu u na onaylat ld ktan sonra sviçre firmas na gönderildi inde, sviçre firmas, hesaplayaca sviçre kazanç vergisinden bu stopaj mahsup etmek suretiyle ek menfaat elde edecektir. Yurtd fl ndan al nan stopaja tabi hizmet ithali bedeli tespit edilirken, yukar daki hususun göz önünde tutulmas nda ve buna göre ücretin net mi brüt mü olaca n n sözleflme aflamas nda belirlenmesinde yarar vard r. 4. VERG ANLAfiMALARININ STO- PAJI ÖNLEY C VEYA STOPAJ ORANINI DÜfiÜRÜCÜ OLAB LME ÖZELL : Yukar daki bölümde, yurtd fl nda mukim kifli ve kurulufllara ödenen ve prensip olarak stopaja tabi bulunan hizmet türleri hakk nda k saca bilgi verilmifltir. Hizmeti verenin mukimi bulundu u ülke ile Türkiye aras nda yap lm fl ve yürürlü e girmifl bir vergi anlaflmas var ise, bu anlaflma hükümleri uyar nca; - söz konusu stopaj n hiç etkilenmemesi, - stopaj oran n n düflmesi veya - stopaj n tamamen ortadan kalkmas durumlar söz konusu olabilir. Bu nedenle, yurtd fl nda mukim kifli ve kurulufllara yap lan stopaja tabi ödemelerde, hizmeti yapan n mukimi bulundu u ülke ile Türkiye aras nda vergi anlaflmas olup olmad, anlaflma varsa söz konusu anlaflman n ilgili hükmünün bu stopaj, oran düflürme veya ortadan kald rma yönünde etkileyip etkilemedi i irdelenmelidir. 2004/62 no.lu Sirkülerimizde, vergi anlaflmalar hakk nda özet bilgiler verilmifl ve o tarih itibariyle yürürlükte bulunan vergi anlaflmalar n n listesi sunulmufltur. (Vergi anlaflmalar n n güncel durumunu ve anlaflma metinlerini, adresli web sitesinin Vergi Anlaflmalar bölümünde bulmak mümkündür.) 5. DANIfiMA GERE : Yurtd fl ndan hizmet al nmas nda ortaya ç kabilecek KDV ve stopaj sorumlulu u konusu yukar da k saca özetlenmifl olmakla beraber bu konu, fevkalade karmafl k ve duruma göre de iflkenlik gösterebilen bir yap ya sahip oldu undan, Türkiye d fl nda mukim kifli veya kurulufllara yap lan hizmet bedeli ödemelerinin vergisel boyutu hakk nda tereddüde düflüldü ünde, olay baz nda mali müflavirlere dan fl lmas nda fayda vard r. Kaynak: BDO DENET in 2005/83 say l Sirküler Raporu. SMMMO Yay n Organ 29

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal KDV SORUMLULU U YER NE GET R LMEZSE (2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE OLUR? Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal edildi inde

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Vergide Yap lan 100 Önemli Hata Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al narak

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Ü lkeler aras ndaki artan ekonomik entegrasyon; dünyadaki mal ve hizmet

Ü lkeler aras ndaki artan ekonomik entegrasyon; dünyadaki mal ve hizmet ÇOK ULUSLU fi RKETLERDE TRANSFER F YATLAMASI MAN PULASYONLARI VE KONUNUN TÜRK YE AÇISINDAN RDELENMES Doç. Dr. Selim Yüksel PAZARÇEV REN Sakarya Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES

KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES UMS - 18 HASILAT STANDARDI VE A.B.D DÜZENLEMELER IfiI INDA MAL SATIfi HASILATININ KAYDED LMES NDE SAH PL KLE LG L R SK VE GET R LER N ALICIYA NAKLED LMES KOfiULUNA L fik N AÇIKLAMA VE ÖRNEKLER Doç. Dr.

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir.

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ dir. MADDE 6 : İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI MADDE METNİ : "İşlemlerin Türkiye'de Yapılması : Madde 6 - İşlemlerin Türkiye'de yapılması a. Malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, b. (4503 sayılı Kanun

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu,

XI/1 ESASLAR 1. :Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumunu, 1007 KODLU TÜB TAK KAMU KURUMLARI ARAfiTIRMA GEL fit RME PROJELER DESTEKLEME PROGRAMI VE TÜB TAK B R MLER NCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE L fik N KAMU AR-GE PROJELER F KR HAKLAR ESASLARI (*) 1. Amaç Madde 1. Bu

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı