DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU"

Transkript

1 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün 3 Gün Öğrenci Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün 3 Gün SIRA NO: HĠZMETĠN TANIMI MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ĠLK BAġVURU MAKAMI PARAF LĠSTESĠ KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN ĠÇ YAZIġMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIġ YAZIġMALAR MEVZUATTA BELĠRTĠLEN HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ HĠZMETĠN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESĠ YILLIK ĠġLEM SAYISI HĠZMETĠN ELEKTRONĠK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI Ek DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HĠZMETĠ SUNMAKLA GÖREVLĠ/YETKĠLĠ KURUMLARIN/BĠRĠMLERĠ N ADI HĠZMETĠN SUNUM SÜRECĠNDE ÖĞRENCİ İŞLERİ Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi ÖSYM tarafından yerleģtirilecek öğrenci sayılarının ve aranan özelliklerin belirlenmesi ÖSYM BaĢkanlığının ilgili yazısı 2 Akademik Takvim Eğitim öğretim yılında derslerin baģlangıcı, bitiģi ve sınav tarihlerinin belirlenmesi 3 Kesin kayıt i ÖSS, DGS, YÇS, YÖS, TCS, ĠKB, Diğer burslular sınavları ile ÖSYM tarafından yerleģtirilen öğrenciler ile Ön Kayıt Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrencilerin kayıt inin yapılması. Lise Diploması 2. Fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun) 3. Üniversite Medikosundan alınacak sağlık raporu 4. Erkek Adaylar için askerlik tecil belgesi 5. Harç dekondu 6. ÖSS, YÖS, TCS, ĠKB sonuç belgeleri 7. Üniversite Web adresinden kaydın onaylanması 4 Kayıt Yenileme ĠĢlemleri EğitimÖğretim. Eğitimöğretim akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversitenin anlaģmalı bankasına yatırılan öğrenim harcı 2. Üniversite Web adresinde kayıt yenileme iģleminin yapılması 3. Üniversite Web adresinden kaydın onaylanması

2 302.0 YÖK aracılığı ile gelen TCS li kayıtlı tüm yabancı uyruklu öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı Emniyet Müdürülğü 5 gün Sürekli nin kayıtlı öğrencileri lığı Fak.Skr., Yrd., hafta Hafta nin kayıtlı öğrencileri lığı Fak.Skr., Yrd., hafta Hafta nin kayıtlı öğrencileri lığı Fak.Skr., Yrd., 5 dk (Her öğrenci için) nin kayıtlı öğrencileri lığı Fak.Skr., Yrd., 5 dk (Her öğrenci için) Fak.Skr., Yrd., 2 Hafta ÖSYM Dikey GeçiĢ Sınavı ile yerleģen kiģiler Fak.Skr., Yrd., 5 dak (Her öğrenci için) 5 Dikey GeçiĢ ĠĢlemleri lere kaydolma hakkı kazanan adayların kesin kayıtları YÖK, ÖSYM BaĢkanlığı ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve tarihler arasında istenen belgeler ile yapılır. Dikey GeçiĢ Yönetmeliği. Lise Diploması aslı 2. Yüksekokul Diploması aslı 6. Kıyafet Yönetmeliğine uygun 2 adet vesikalık fotoğraf 3. Banka Ģubesine baģvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont 4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Öğrenci için) 5. Üniversite web adresinden (DEBĠS) kimlik bilgilerinin giriģi ve onaylanması 6 Yatay GeçiĢ ĠĢlemleri Yatay geçiģ kontenjanlarının belirlenmesi, Yatay GeçiĢ öğrenci müracaatlarının kabulü, Yönetmeliği/ değerlendirilmesi ve kabul edilenlerin kayıt inin gerçekleģtirilmesi.. BaĢvuru için matbu dilekçenin doldurulması 2. Nüfus cüzdan fotokopisi 3. Öğrenci not dökümü 4. Disiplin cezası bulunup bulunmadığına iliģkin belge 5. 3 adet fotoğraf 7 Çift Anadal Programı BaĢvuru ĠĢlemi (Bazı kurumlarımızda uygulanmaktadır.) Anadal Lisans programlarını üstün baģarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmeleridir. DEÜ Çift Anadal Yönergesi. BaĢvuru dilekçesi 2. Not durum belgesi 3. Banka Ģubesine baģvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont 8 Yandal Programı BaĢvuru ĠĢlemi (Bazı kurumlarımızda uygulanmaktadır.) Lisans programlarını baģarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları baģka bir dalda bilgilenmeleri. DEÜ Yandal Yönergesi. BaĢvuru dilekçesi 2. Not durum belgesi 3. Banka Ģubesine baģvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont 9 Erasmus Programı ile ilgili YurtdıĢı Üniversiteler ile Ġkili AnlaĢmalar çerçevesinde öğrencilerin eğitimlerinin birkısmını yurtdıģındaki üniversitede sürdürmeleri. Öğrenim anlaģması (Learning Agrement) 2. Onaylı ders içerikleri 3. Bölüm kurulu kararı 4. EĢdeğer ders tablosu 0 Farabi DeğiĢim Programı ile ilgili Yurt Ġçi Üniversiteler ile Ġkili AnlaĢmalar çerçevesinde öğrencilerin eğitimlerinin birkısmını yurtiçindeki üniversitede sürdürmeleri. Öğrenim anlaģması 2. Onaylı ders içerikleri 3. Bölüm kurulu kararı 4. EĢdeğer ders tablosu Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukları öğrencilerine ait ön kayıtları, kesin kayıtları, öğrenci belgesi, not dökümü Türk Cumhuriyetleri ve diploma, yurtdıģı izni, bilgi formu, dönem akraba toplulukları sonlarında baģarı durumlarının çeģitli öğrencilerine ait kurumlara gönderilmesi, kurslarının takibi, mezuniyet ve kayıt silmede Rektörlüğe bildirilme i. Not dökümü 2. Mezuniyet belgesi 3. 6 fotoğraf 4. Dil belgesi 5. Pasaport fotokopisi 6. Ġkamet tezkeresi 7. Yabancı uyruklu bilgi formu 8. Yabancı uyruklu kimlik numarası 9. Vergi numarası

3 302.2 Akademik ve Fak.Skr., Yrd., Öğrenci ve Velisi, Rektörlük Makamına 2 hafta 2 hafta Fak.Skr., Yrd., Askerlik ġubeleri BaĢkanlıklarına Fak.Skr., Yrd., 3 hafta 3 Hafta Fak.Skr., Yrd., Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 0 gün 2 gün 0.03 Akademik personel ve Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 5 gün DeğiĢken 05.0 Akademik ve Fak.Skr., Yrd., 3 hafta 3 hafta 05 Akademik ve Fak.Skr., Yrd., Bölüm BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 2 Eğitim Planının hazırlanması Eğitim haftalarında yer alacak derslerin saatlerinin belirlenmesi ve öğrenciye/öğretim elemanına ilan edilmesi 3 EğitimÖğretim planlarında değiģiklik yapılması EğitimÖğretim Planlarında değiģiklik yapılmasına iliģkin 4 Bölüm / Anabilim / Program açma ve kapama Yeni bölüm / anabilim / program açma tekliflerinin hazırlanması, iģleyiģi olmayanların kapanma gerekçelerinin hazırlanması Yükseköğretim un 7/d2 ile h 5 Ġntibak i Eğitim öğretim programlarında yapılan değiģikliklerin öğrencilere uygulanmasına iliģkin 6 Öğrenci iģleri ile ilgili belgelerin verilmesi Öğrenci Belgesi/Ders Ġçerikleri/ Öğrenci Not Dökümü / Staj Belgesi / Lise Diploması / Aslı Gibidir gibi belgelerden talep edilenlerin hazırlanıp verilmesi. Belge Talep Formu 2. Belge ücretinin ödendiğine dair makbuz 7 Sınavlar Sınav tarihlerinin öğrencilere duyurulması, sınavın organizasyonu, gerçekleģtirilmesi ve sonuçlandırılarak ilan edilmesi, sınav sonucuna itiraz eden öğrencilerin dilekçelerinin incelenmesi, tek dersi kalan öğrencilerin belirlenmesi..dilekçe 2. Banka Ģubesine ders ücretinin yatırıldığı gösteren dekont 8 Askerlik i in askerliğe iliģkin yazıģmaların yapılması sayılı Askerlik Kanunu/ Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehir ĠĢlemleri Yönetmeliği. Lisans Hazırlık ve. sınıfa kayıtlı öğrencilerin Ek6 belgelerinin bağlı oldukları Ģubelere bildirilmesi 9 Disiplin soruģturması i EğitimÖğretim YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği. SoruĢturma açılması için dilekçe 2. SoruĢturmacı tayin edilmesi 3. SoruĢturmacı raporu 4. Rapor sonucu sisteme giriģ

4 Mezunlar Fak.Skr., Yrd., 0 dk. 0 dk Mezunlar Fak.Skr., Yrd., hafta 2 Saat Mezunlar Fak.Skr., Yrd., Fak.Skr., Yrd., 3 Gün 2 gün Fak.Skr., Yrd., 3 gün 00 Akademik ve lığı Fak.Skr., Yrd., 3 hafta 3 hafta Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dk Akademik ve Fak.Skr., Yrd., 3 hafta 5 dk 20 Yaz Okulu EğitimÖğretim. in Üniversite Web adresinden ders kaydı yapmaları 2. Ders ücretinin bankaya yatırılması 2 BaĢka Üniversitelerden Yaz Okulu derslerinin alınması Üniversitemiz öğrencilerinin baģka üniversitelerin yaz okulu programlarından ders almalarıdır DEÜ Yaz Öğretimi Yönetmeliği,. Yaz Okulu Ders BaĢvuru Formu 2. Onaylı Ders Ġçerikleri 22 nda değiģiklik i Öğretim ve nın eğitim planında varsa yapılan değiģikliklere uyumlandırılması 23 ġube sayılarının belirlenmesi Açılan derslere devam edecek öğrenci sayısına, hedeflere ve altyapı koģullarına göre Ģube sayılarının belirlenmesi 0 gün 24 Devamsız öğrencilerin belirlenmesi Devam takip çizelgelerinin hazırlanması, izlenmesi ve devamsız öğrencilerin belirlenerek ilanı 25 Geçici Mezuniyet Belgesi baģvuru i Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye, diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. 2. ĠliĢik Kesme Belgesi 3. Mezuniyet Kütüğü GiriĢ Bilgileri Formu 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi 5. Kıyafet Yönetmeliğine uygun 5 adet fotoğraf 6. Banka Ģubesine diploma ücretinin yatırıldığını gösteren dekont 7. Öğrenci Kimlik Kartı 26 Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp i Geçici Mezuniyet Belgesini kaybeden mezunlara Diplomalarının verilebilmesi için yapılan dir.. Karakoldan kayıp tutanağı veya gazete ilanı 2. Dilekçe 3. Emniyetten Adli Sicil Kayıt Suç Kaydı olup olmadığına dair Yazı 27 Diploma teslimi Mezun olan öğrencilere diplomalarının teslim edilmesi. Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı 2. KiĢinin kendisi teslim almıyorsa, noterden alınacak vekaletnamenin aslı 3. Diploma defterine imza

5 302. Fak.Skr., Yrd., hafta Hafta lığı Fak.Skr., Yrd., 2 hafta 2 Hafta lığı Fak.Skr., Yrd., hafta Hafta lığı Fak.Skr., Yrd., Yabancı Diller Y.Okulu 4 ĠĢ günü lığı Fak.Skr., Yrd., lığı Öğrenci ĠĢleri Fak.Skr., Yrd., lığı Fak.Skr., Yrd., hafta Hafta lığı Fak.Skr., Yrd., Fak.Skr., Yrd., Ay Mezunlar Fak.Skr., Yrd., 28 Diploma kaybı Diplomanın kaybı halinde diploma yerine geçmek üzere 2.nüsha diploma (duplikato) düzenlenmesi. Karakoldan kayıp tutanağı veya gazete ilanı 2. Dilekçe 3. Emniyetten Adli Sicil Kayıt Suç Kaydı olup olmadığına dair Yazı 4. Banka Ģubesine diploma ücretinin yatırıldığını gösteren dekont 29 Öğrenci Kimlik Kartı i e kimlik kartı dağıtımı ve kayıp ettiğini beyan edenlere yenisini çıkarma ile ilgili. Öğrencinin dilekçe ile baģvurusu 2. Banka dekontu 3. Karakol Kayıp Tutanağı 4. Ġl Emniyet Müdürlüğünün Onayı 30 Burs baģvuru i in Kredi ve Yurtlar Kurumu, Valilik, Belediyeler, BaĢbakanlık yada çeģitli kurumlardan aldıkları burslarla ilgili in gerçekleģtirilmesi. Öğrenci baģvuru formu teslimi 2. Gelir durumunu gösterir belge 3. Okuyan kardeģ belgesi 3 Kayıt silme i Kendi talebi olan veya kaydı silinmesi gereken öğrencilerin değerlendirilmesi ve kayıt silme inin gerçekleģtirilmesi. Öğrenci baģvurusu 2. Kimlik kartı 32 Af i Af Kanunu ile kayıtlanma baģvurusu olan öğrencilerin komisyon raporu ile değerlendirilerek intibak ve kayıt inin yapılması Af Kanunları 2. Transkript 33 Muafiyet i Diğer kurumlarda eğitim görüp baģarılı olduğu eģ değer derslerden muafiyet talebi olan öğrencilerin i 2. Onaylı Transkript 3. Onaylı ders içerikleri 34 Yabancı Dil muafiyet sınavı Yabancı Diller Yüksekokulu ile birlikte yeni kayıtlanan öğrencilerin muafiyet sınavlarının gerçekleģtirilmesi ve sonuçlarının ilan edilmesi Yükseköğretim Kanunu 35 Mazeret sınavı i Mazereti nedeniyle bir dersin arasınavına giremeyen öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere açılacak mazeret sınavına iliģkin 2. Mazeretini belirten resmi belge 36 Sınav değerlendirme sonucuna Ġtiraz i Bir Sınavın veya yarıyıliçi çalıģmasının sonucuna ilanı tarihinden itibaren ençok 7 gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir 37 Öğrenime ara verme izni i Mazereti nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye mazeritin varlığını kanıtlaması kaydı ile bir defada en az, ençok 2 yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilir 2. Mazeretini belirten resmi belge

6 399 lığı Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 0 gün 2 gün 399 lığı Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 5 gün saat sürekli lığı Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 20 gün 20 gün 309 lığı Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 0 gün 2 gün B.30.2.DEÜ. 306 lıkları Öğrenci ĠĢleri Fak.Skr., Yrd., 60 dk lığı Fak.Skr., Yrd., 0 gün lığı Fak.Skr., Yrd., Tören alanı yazıģmaları, protokol davet 3 Ay deki dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversite öğrencileri Fak.Skr., Yrd., hafta Hafta 38 Özel öğrenci statüsünde ders alma i deki dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversite öğrencilerinin belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla açılan dersleri izlemeleri 2. Banka Ģubesine ders ücretinin yatırıldığını gösteren dekont 39 Mezuniyet töreni i Mezuniyet aģamasına gelen öğrencilerin belirlenmesi, mezuniyet töreninin hazırlanması ve gerçekleģtirilmesi 40 Staj i Staj tarihlerinin ve sorumlularının belirlenmesi, staj yerlerinin tespiti, staj karnelerinin dağıtılması ve değerlendirme sonucunun kaydedilmesi Staj Yönergesi Öğrenci staj karneleri ve staj kriterleri 4 Kısmi zamanlı çalıģma Kısmi zamanlı çalıģmak isteyen ve çalıģan öğrenciler için ilgili formların doldurtularak Rektörlüğe gönderilmesi Form 42 Öğrenci toplulukları ile ilgili Öğrenci topluluğu taleplerinin alınması, topluluk inin gerçekleģtirilmesi DEÜ Bilim Kültür Sanat Spor Etkinlikleri ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi Dilekçe 43 Öğrenci temsilcisi seçimi i Öğrenci temsilcilerinin seçim inin gerçekleģtirilmesi DEÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Adaylık baģvuru formu 44 Öğrenci bilgilerinin güncellenmesi Herhangi bir nedenle öğrencilerin bilgilerindeki değiģikliklerin yapılması Türk Medeni Kanunu Dilekçe 45 Öğrenci istatistikleri ile ilgili istatistiklerin hazırlanması, Rektörlük ve/vya ÖSYM'ye bildirilmesi Kanun/ Öğretim Sınav PERSONEL İŞLERİ

7 Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 0 Gün Ayrılan sayısına bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 5 Gün sayısına bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 5 Gün sayısına bağlı 902 Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 5 Gün Atama sayısına bağlı in göreve baģlama i Yeni göreve baģlayacak olan personelin iģe baģlatılması için gerekli in yapılması ları Kanunu, 550 Sayılı 8. Aile durum bildirimi formu 2 Aile yardımı bildirimi formu 3 Tedavi yardımı beyannamesi 4Tedavi yardımı beyannamesi formu 5Mal bildirimi formu 6 bilgi tespit formu 7Banka hesap numarası 8Naklen atanacaklar için maaģ nakil bildirimi 9 hareketleri onayı 0 in yerleģim yeri ve diğer adres belgesi bilgi tespit formu 2 in nüfus cüzdan fotokopisi 3 Erkek personel için askerlik durumunu gösterir belge 4 Hizmet Belgesi (Naklen atanan veya daha önce emekli Sandığına tabi çalıģanlar) 2 Asalet tasdiki in asalet tasdikine iliģkin ları 58..Sicil raporu 3 Terfi in devlet memurluğunda kademe ilerlemesi, derece yükselmesine iliģkin ları Kanun 294 Sayılı ilgili maddeleri 4 in görevden ayrılıģ i in görevden ayrılıģına iliģkin ları Kanunu, 550 Sayılı 9. in iģten ayrılıģ OLUR'u (Askere sevk, ücretsiz izin, ölüm raporu vb.) 2 Naklen ayrılan personelin maaģ nakil bildirimi, 3Emekli olan personelin emeklilik belgesi 4 ÇalıĢtığı son aya ait maaģ bordrosu

8 90 Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 3 Gün BaĢvuruya bağlı Akademik ve Ġdari Sekreteri, Yardımcısı,. Dai.BĢk. Ay KiĢi sayısına bağlı Akademik ve Ġdari Sekreteri, Yardımcısı,. Dai.BĢk. Ay YaĢ haddi dolan kiģi sayısına bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Ay Emekli olacak kiģi sayısına bağlı 5 Ġsteğe bağlı ve malulen emeklilik i Kendi isteğiyle emekliye ayrılmak isteyenler ile çeģitli nedenlerle vazifelerini yapamayacak duruma giren personelin emeklilik taleplerine iliģkin 5434 Sayılı ve Sayılı Devlet ları un 05.. in emeklilik talep dilekçesi 2. Son altı ayda çekilmiģ, 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf. 3. Nüfus cüzdanı örneği 4. Terhis belgesi 5. Diploma (Görevde iken mezun olduğu okulların diplomaları) 6. Hizmet birleģtirme evrakları 7. Hizmet borçlanması (Askerlik, ücretsiz izin vb.) 8. Malulen emekliler için son 6 ay içinde alınmıģ sağlık kurulu raporu 9. Fiili hizmeti var ise yaptığına dair belge 0. Son yıla ait ġahıs Em.Kes.Ġc.Bordrosu (Res en emekliler için). Hizmet belgesi (Yardımcı Hizmetler Sınıfı için) 2. Mal bildirim beyannamesi 3. ĠliĢik kesme belgesi 4. Kurum kimlik kartı 5. Var ise sivil savunma kartı SAKATLIKLARI NEDENĠYLE (5) YILDA EMEKLĠYE AYRILACAKLAR ĠÇĠN AYRICA; 6Göreve girdikleri tarihte veya doğuģtan sakat olduklarını gösterir raporların tasdikli bir sureti "askerlikten önce veya askerlikten verilmiģ çürük sakat raporları v.b." 7 Son kez çalıģma gücünün en az %40 oranında yitirdiğini belirtir fotoğraflı tasdikli Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık KuruluĢlarınca verilen Sağlık Kurulu Raporu. 6 YaĢ haddinden ve Re'sen emeklilik i YaĢ haddinden emekliye ayrılacak ve kurumlarınca (tayine yetkili makam tarafından) isteklerine bakılmaksızın, görülen lüzum üzerine emekliye sevk edilecek personelin Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere hizmet sürelerinin hesaplanması 5434 Sayılı 39/f ile 40/b maddeleri 2547 Sayılı 30. Açık ev adresi, Banka ġube adı 2 Son altı ayda çekilmiģ, 4,5x6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğraf. 3 Hizmet belgesi. 4Son yıla ait Ģahıs emeklilik keseneği icmal bordrosu 7 Vefat halinde emeklilik ĠĢtirakçilerden fiili hizmet müddetleri 0 yıl ve daha fazla olanlardan ölenlerin vasilerine aylık bağlanması 5434 Sayılı 66. Dul ve yetimlerin aylık taleplerine iliģkin dilekçe 2 Kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği 3 Vasiler tarafından Sulh Hukuk Mahkemesinden alınmıģ veraset ilamı 4 Vefat edenin ölüm belgesi 5 Vefat edenin kurum kimlik kartı.. 8 Naklen tayin (Kuruma Gelenler) in kuruma naklen gelme isteğine iliģkin ları Kanunu Dilekçe ve ekleri

9 Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı 37 Gün sayısına bağlı lığı Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı 37 Gün sayısına bağlı Akademik ve Ġdari Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. ĠĢ günü Akademik ve Ġdari Sekreteri, Yardımcısı, 5 Dakika Gelen talebe bağlı 9 Yıllık Ġzin Akademik ve Ġdari in hizmetine göre hak ettikleri yıllık izin haklarını kullanmalarına iliģkin 657 Sayılı 02. ve 03. Ġzin formu 0 Mazeret izin i Akademik ve Ġdari in mazeret izini talebine iliģkin 657 Sayılı 04 MEMURUN DOĞUM ÖNCESĠ/DOĞUM SONRASI MAZERET ĠZNĠ. Gebeliğin 32. haftasından sonra alınan çalıģabileceğini gösterir doktor raporu, 2. Gebeliğin 37. haftasında alınan doğum öncesi doktor raporu. 3. Doğum raporu. SÜT ĠZNĠ. Doğum raporu ERKEK MEMURA, KARISININ DOĞUM YAPMASI NEDENĠYLE MAZERET ĠZNĠ. EĢin Doğum raporu YAKIN ÖLÜMÜ NEDENĠYLE (Eġ,ÇOCUK, ANNE,BABA, KARDEġ). un talebi 2. Ölüm raporu MEMURUN EVLENMESĠ NEDENĠYLE. un talebi MEMURLARA MAZERET NEDENĠYLE VERĠLEN MAZERET ĠZNĠ. Mazereti belirtir dilekçe Hastalık izinleri Akademik ve Ġdari personelin sağlık raporları ile ilgili ları 05..Ġlgilinin sağlık raporu.. 2 Ücretsiz izinler Akademik ve Ġdari personelin ücretsiz izin taleplerine iliģkin ları Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun 5688 Sayılı Sendika Kanunu DOĞUM NEDENĠYLE, 2. Doğum raporu. Eġ NEDENĠYLE 2. EĢin Mazeretini gösteren belge ASKERLĠK NEDENĠYLE 2.Askere sevk belgesi YAKININ HASTALIĞI NEDENĠYLE 2. Yakının hastalığını gösterir sağlık raporu 0 YIL KAMU HĠZMETĠ NEDENĠYLE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ NEDENĠYLE SENDĠKA GÖREVĠ NEDENĠYLE.Dilekçe 2.Sendikanın talep yazısı..

10 Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı 5 gün sayısına bağlı 903. Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı 5 gün Askere gidecek personel sayısına bağlı 903 Ġdari Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı 37 Gün sayısına bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı Ay sayısına bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 5 Gün sayısına bağlı 3 Müstafi i Mazeretsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 0 gün devam etmesi halinde, personelin görevinden çekililmiģ sayılma i ları un 94.. Tutanak (personelin 0 gün izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmediğine dair birim amirinin her gün için hazırladığı imzalı tutanaklar).. 4 Ġstifa i Devlet memurunun kendi isteği ile memurluktan çekilme i ları un 94. Yüksek Seçim Kurulunun Kararı ile 2839 Sayılı Milletvekili seçimi ĠliĢik kesme belgesi 3. Mal beyannamesi 4. Kurum kimlik kartı 5. Var ise sivil savunma kartı 5 4/b SözleĢme Feshi i SözleĢmeli olarak görev yapan personelin sözleģmelerinin fesh edilme i ları 94..Dilekçe 6 Askere sevk tehiri i Akademik ve idari personelin askere sevk tehirine iliģkin sayılı Askerlik kanunu 2. Askerlik durum belgesi.. 7 Hizmet birleģtirme i in daha önceki hizmetlerine iliģkin 5434 sayılı ek SözleĢmeli statüde teknik, sağlık çalıģanlarının çalıģtıkları kurumları ve sürelerini gösterir hizmet belgesi..

11 907 Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 3 ĠĢ günü Ġdari Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 3 Gün 92 Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 3 Gün Ġdari Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 5 iģgünü sayısına bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 7 Hafta sayısına bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı 5 gün sayısı kadar Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı 5 Gün sayısına bağlı 8 Hizmet borçlanması i in ücretsiz izin, yurtdıģı çalıģmaları, yurtdıģı öğrenim, askerlik sürelerinin borçlanılmasına iliģkin Sosyal Güvenlik BaĢkanlığı ile yapılan yazıģma ve 5434 Saylı ilgili maddeleri 2. Hizmet borçlanmasına esas olan belgeler (doğum raporu, askerlik terhis belgesi, yurtdıģı hizmetleri gösterir resmi makamlardan alınmıģ hizmet belgesi, yurtdıģında öğrenim görülmüģ ise baģlangıç ve bitiģ tarihlerini gösterir onaylı belgenin Türkçe tercümesi, öğrenim diplomasının YÖK den denklik belgesi, ücretsiz izin onayı) 3. Sözkonusu hizmetlere dair ayrılıģ ve baģlayıģ tarihleri 9 in sicil i e amirlerince verilecek sicille iliģkin Devlet ları Sicil Yönetmeliği Otomasyondan doldurulmuģ sicil formu 20 Öğrenim değiģikliği bir üst öğrenimi tamamlaması halinde yapılacak ları Kanunu 294 Sayılı ilgili maddeleri 2. Öğrenim Belgesi 2 Ġdari personelin görevde yükselme i Görevde Yükselme Sınavı Açılması Halinde yapılacak ları Kanunu Talep Formu doldurulması 2 Rektörlük programına kaydedilmesi 22 in hususi pasaport çıkarma ve temdit (süre uzatma) talepleri in Pasaport çıkarma ve temdit taleplerine iliģkin in talep dilekçesi 2 in, eģinin ve çocuklarının nüfus cüzdanı fotokopisi 3 in, eģinin ve çocuklarının son üç ayda çekilmiģ 4,5 X 6 ebadında 4 adet vesikalık fotoğrafı 23 Yan ödeme cetvellerinin hazırlanması Ġdari in kadro durumuna göre hazırlanacak Yan Ödeme Cetvelleri Birimdeki idari personelin kadro durumuna göre,2,3 sayılı cetveller 24 Kadro değiģikliği in kadro değiģikliği ile ilgili Kadro talep listesi

12 Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. Gün Vekalet sayısına bağlı Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 2 ĠĢ günü 903 Sekreteri, Yardımcısı,. Dai.BĢk. Hafta BaĢvuruya bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Gün Ġsteğe bağlı Sekreteri, Yardımcısı, 30 Dakika 25 ÇalıĢma belgesi isteği in kurumda çalıģtığına dair belge verilmesine iliģkin in dilekçesi. 26 Hizmet Belgesi isteği in hizmet belgesi talebine iliģkin.dilekçe 27 in medeni durum, soyadı değiģiklik iģlemleleri in adı, soyadı ve medeni durumlarında meydana gelen değiģikliklerele ilgili ları Kanunu Evlilik cüzdan fotokopisi 3. Nüfus cüzdan fotokopisi 4. Kendi isteği ile Ad, Soyad değiģikliğine dair mahkeme kararı. 5. BoĢanma ilamı.. 28 Görev süresi uzatma (Yeniden Atama) Görev süresi yeniden uzatılacak Akademik e (Y.Doç.,Öğr.Gör.,ArĢ.Gör., Uzman) iliģkin Yönetim Kurulu Kararı 2Yeniden Atanma Formu 29 Ġdari göreve vekalet veya maaģlı vekalet Ġdari Yöneticilerin yerine vekalet edecek personel ile ilgili ları 86.ve 75. maddes tarih ve 2006/0344 sayılı BKK'nın 9. Vekalet teklifi

13 Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. BaĢvuruya bağlı Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. BaĢvuruya bağlı 204 Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 2 saat Ġlan edilen kadro sayısına bağlı 94 Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 30 Yabancı uyruklu sözleģmeli öğretim elemanı atama Yabancı Uyruklu sözleģmeli öğretim elemanı çalıģtırılmasına iliģkin Kanunu 34. Dilekçe 2Diplomalar 3BölümABD görüģü. 4 Yönetim Kurulu Kararı 5Ücretlerin saptanmasına iliģkin form 6Ġstihdam gerekçesi 7lık görüģü 8Bilgi Formu (Ek23) 9DeğerlendirmeĠnceleme Komisyon Raporu 0 Öğretim elemanına iliģkin bilgileri gösteren tablo Belgeler (Oturma Ġzni,ÇalıĢma Belgesi,Pasaport Örn.,) 2Ders yükü 3Açık kimlik 4Bilgi derleme formu. 5Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği 3 Akademik kadro ilanı baģvurularının alınması Akademik kadrolara müracaat edenlerin baģvurularına iliģkin Ġlan metninde belirtilen evraklar 32 Yardımcı doçent kadrosuna atama Akademik personelin yardımcı doçent kadrosuna atanmasına iliģkin in gerçekleģtirilmesi 23. uyarınca Ġlan metninde istenilen evraklar 33 Öğretim görevlisi kadrosuna atama Öğretim görevlisi kadrosuna atama inin gerçekleģtirilmesi 3. uyarınca Ġlan metninde istenilen evraklar

14 Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. Ay sayısına bağlı Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. Ay BaĢvuruya bağlı Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 2 Ay BaĢvuruya bağlı Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 5 Gün sayısına bağlı Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 7 Gün sayısına bağlı Akademik Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 2 ay BaĢvuruya bağlı 34 AraĢtırma görevlisi kadrosuna atama AraĢtırma görevlisi kadrosuna atama inin gerçekleģtirilmesi 33. uyarınca Ġlan metninde istenilen evraklar 35 Yurt dıģı ve Yurt içi geçici görevlendirme Yurt dıģı ve yurt içinde geçici olarak görevlendirilecek akademik personele iliģkin 39. ve 6245 Sayılı Kanun. Yurtiçi ve YurtdıĢı Görevlendirme Formu 2. Davet mektubu ve tercümesi (Yurt dıģı ise) 3. Yönetim Kurulu Kararı 4. Ön Rapor (YurtdıĢı için) 36 40/a md.uyarınca ders görevlendirmesi Ders yükünü dolduramayan Akademik in görevlendirilmesine iliģkin 40/a. Ġlgili birime teklif yazısı. 2. Ġlgili birimden uygun görüģ yazısı. 37 Kurumlararası yardımlaģma i Öğretim Üyesi ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve öğretim üyesinin kendi arzusu üzerine en az bir eğitimöğretim yılı için yapılacak görevlendirmelere iliģkin 40/b 2. Ġlgili üniversitenin teklif yazısı 38 Kamu kuruluģları ve Vakıflarda görevlendirme Öğretim elemanlarının kurumlar ile kendisinin isteği üzerine ihtiyaç duyulan konularda kamu kurum ve kuruluģlarında kamu yararına çalıģan kuruluģlarda veya vakıflarda vb. geçici olarak görevlendirilmelerine iliģkin Ġlgili kurumun teklif yazısı uyarınca görevlendirme Saat ücretli Öğretim Elemanı Ġhtiyacı Halinde yapılacak 3.. Ġlgilinin dilekçesi 2. Mezuniyet belgesi. 3. ÖzgeçmiĢ 4. 3 Adet vesikalık fotoğraf 5. T.C nüfus cüzdanının fotokopisi 6. Banka hesap no

15 Sekreteri, Yardımcısı, Ay Gelen talep dilekçesine bağlı 95, Şef, Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı Talepte bulunan personel sayısına bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Daire BaĢkanlığı 2 gün 5 yılda bir personel sayısı kadar Sekreteri, Yardımcısı, 2 Ay Yılda Akademik Sekreteri, Yardımcısı, 3 Gün Yılda 05 iģlem Sekreteri, Yardımcısı, Hafta Ay Ġsteğe bağlı Sekreteri, Yardımcısı, Dai.BĢk. 37 Gün BaĢvuruya bağlı 40 Teknoloji GeliĢtirme Bölgelerindne görevlendirme in Teknoloji GeliĢtirme Bölgelerinde görevlendirilmesine iliģkin 469 Sayılı Teknoloji GeliĢtirme Kanunu. Ġlgilinin dilekçesi 2. Kurumun teklif yazısı 3. öngördüğü diğer belgeler 4 BilirkiĢi görevlendirme i Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde mahkemelerce görevlendirme istemlerine dair görevlendirmelerle ilgili 527 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu. Mahkemenin talep yazısı 42 Ġdari görev, Yrd., Kurul Üyelikleri, Bölüm, Anabilim Dalı veya Anasanat Dalları ile bilim veya sanat dallarının yönetim ve görev esaslarına göre yapılanma i Yükseköğretim Kanunu Üniversitelerde Akademik TeĢkilat Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri. Seçim tutanakları 43 SoruĢturma i Gerekli görüldüğünde veya Ģikayet halinde yapılacak soruģturmalara iliģkin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve ları Disiplin Yönetmeliği.Tutanak 2.ġikayet Dilekçesi 44 Mal Bildirim Beyanı in mal varlığına 5 yılda bir tespit etmek amacıyla yapılan 3628 Sayılı 2., Mal Bildiriminde Bulunması Hakkındaki Yönetmeliğin 8. Mal Bildirim Beyannamesi 45 Sendikal faaliyetler Sendikalara üye olmak isteyen personel ile ilgili Sendikalar Kanunu. Sendikaya üye olanlar için sendika üyelik formu 2. Sendikadan istifa edenler için çekilme formu 3.Sendika sorumlularının yazıģmaları 46 Bilgi edinme KiĢilerin bilgi edinme hakkını kullanmasına iliģkin 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili Yönetmelik Ġlgilinin baģvuru formu

16 848.0 Sekreteri Str.,Dai, BĢk, 0 gün Her ay Sekreteri 5 DK 300 B.30.2.DE Ü lığı MaaĢ ĠĢleri Sekreteri Str.,Dai, BĢk, Her ay 3 gün Yılda 9 ay Sunulmuyo r Sekreteri Str.,Dai, BĢk, lığı Sekreteri Str.,Dai, BĢk, sayısına bağlı Daire BaĢkanlığı 5 gün sayısı kadar 60 lığı, Sekreteri, Yardımcısı 6 Ay Sürekli 47 Toplam Kalite Sistemi kapsamında yapılan ISO Kalite Yönetim Sistemine iliģkin ISO Kalite Yönetim Sistemi.Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili formlar 48 Üniversite kimlik kartı i Akademik ve idari personelin üniversite kimlik kartı ile ilgili inin gerçekleģtirilmesi.dilekçe MUHASEBE İŞLERİ Doğum yardımı Doğum yardımı ödemesine iliģkin ları 207. madddesi Banka havale dilekçesi 2Doğum raporu 3. Ödeme emri 2 Ölüm yardımı Ölüm yardımı ödemesine iliģkin ları Kananunun 208. Banka havale dilekçesi 2Defin belgesi 3. Ödeme emri 3 Mesai (Fazla ÇalıĢma KarĢılığı) ücretleri Mesai sonrası yapılan fazla çalıģma karģılıklarının ödenmesine iliģkin ları 78. Mesai çizelgesi 2Bordro 3. Ödeme emri 4 Net maaģ durumunun belgelenmesi Net maaģ durumunu belgelemek için yapılacak yazıģmalar Sayılı Kanunlar Ġlgilinin talebi 5 MaaĢ ödemeleri maaģlarının ödenmesine iliģkin 657,2547,5434,488,63 Sayılı Kanun ve Bütçe Kanunlar 294 Sayılı Kanun gereğince özlük hakları ödemeleri 2Varsa kıdem, derece terfi, 3Kesinti giriģleri (Ġlaç, muayene katılım payı, kefalet, icra, nafaka, hayat sigortası, bireysel emeklilik, sağlık raporları) 4 hareket onayı, 5Aile Yardımı Bildirimi 6Asgari Geçim Ġndirimi Formu 7Ödeme emri belgesi.

17 Sekreteri Str.,Dai, BĢk, 2 gün Sekreteri Str.,Dai, BĢk, 2 gün Sekreteri Str.,Dai, BĢk, 2 gün Öğretim Görevlileri Sekreteri Sosyal Güvenlik Kurumu Yılda 9 ay Sekreteri Str.,Dai, BĢk, 5 gün Yılda 9 ay Sekreteri Sosyal Güvenlik Kurumu Her ay 6 SGK kesenek gönderme in maaģlarından kesilen emekli keseneklerinin internet ortamında SGK'ya gönderilmesine iliģkin 5434,550 Sayılı Kanunlar Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı tarafından gönderilecek TXT dosyası 7 Ek ders ücreti ödemeleri Ek ders ücretlerinin ödenmesine iliģkin 294 Yük.Öğr. Kanunu ve Bütçe Kanunu 2547/40a veya 3.ne göre görevli bulunan Ders Yükü Bildirim Formu, (aylık) 2Görevlendirme onayları 3ġube sayıları 4Öğretim planları 5Puantaj 6Bordro 7Ödeme Emri /3.maddeye göre görevlendirilen öğretim görevlilerinin SGK primleri Öğretim görevlilelirinin SGK primlerine iliģkin 506 Sayılı SGKanunu Kısmı süreli sözleģmeleri, 2Aylık prim belgeleri, 3Eksik Gün Bildirim Formu 9 Yurt içi geçici görevlendirme yolluk ödemeleri Yurt içi geçici görevlendirme yolluk ödemeleri ile ilgili ları Kanunu ve Bütçe Kanunu,6245 Sayılı Harcırah Kanunu Yönetim Kurulu kararı, 2 Görevlendirme onayı, 3 Banka havale dilekçesi, 4 GidiĢDönüĢ Bileti veya Rayiç Belgesi 5 Yurtiçi YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi, 6 Harcama talimatı 7 Ödeme emri belgesi 0 Yurt dıģına geçici görevlendirme yolluk ödemeleri Yurt dıģına geçici görevle giden personelin yolluk ödemeleri ile ilgili ları Kanunu, Bütçe Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Yönetim Kurulu kararı, 2 Görevlendirme onayı, 3 Banka havale dilekçesi, 4 GidiĢDönüĢ Bileti 5 Yurtiçi YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi, 6 Harcama talimatı 7 Vizeli Pasaport Ön yüzü fotokopisi 8 Ödeme emri belgesi Sürekli görev yolluğu ödemeleri Sürekli görev yolluğu ödemesi ile ilgili i ları Kanunu ve Bütçe Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Dilekçe, 2 Banka havale dilekçesi, 3 Atama veya Emeklilik onayı 4 Harcama talimatı, 5 Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi, 6 Ödeme emri belgesi

18 ve Mali ĠĢler TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 5 Saat Yılda 2 kez Mali ĠĢler TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Proje Yürütücüsü 30 DK Proje sayısına bağlı personel lığı Mali ĠĢler TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve ĠĢlem yapılacak kiģi adı 2 Saat Malzeme sayısına bağlı lığı Mali ĠĢler TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Teslim Alan KiĢi Saat Malzeme sayısına bağlı lığı Mali ĠĢler TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 30 DK Malzeme sayısına bağlı lığı Mali ĠĢler TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ve Teslim Alan KiĢi 20 DK Malzeme sayısına bağlı ve lığı Mali ĠĢler TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 30 DK Malzeme sayısına bağlı Akademik ve idari personel Sekreteri Str.,Dai, BĢk, 3 gün Yılda 2 Serbest seyahat kartı Fiilen gezici görev yapacak olan ve serbest seyyahat kartı kullandırılması uygun görülen personele iliģkin. ları Kanunu, 6425 Sayılı 48., Bütçe Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen uygun görüģ yazısı, 2 Kimlerin serbest seyahat kartı kullanacağına dair onaylı isim listesi, 3 Harcama talimatı, 4 Muhasebe iģlem fiģi, 5 Tahsilat makbuzu, 6 KiĢinin Kimlik Fotokopisi, 7 Ödeme emri belgesi, 8 ESHOT Genel Müdürlüğüne talimat yazısı MALİ İŞLER TaĢınır ĠĢlem FiĢi Kesimi Satınalma,bağıĢ ve proje yolu ile alınan tüm malzemelerin birim kayıtlarına alınmasına iliģkin TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 5. ve 6.. Fatura Fotokopisi 2. Mal Alım Kabul Tutanağı 3. TaĢınır ĠĢlem FiĢi Makbuzu 2 TaĢınır iģlem fiģi çıkıģı Satınalma,BağıĢ ve Proje yolu ile alınan tüm malzemelerin birim çalıģanlarına teslim i TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 22.ve 23.. TaĢınır ĠĢlem FiĢi Makbuzu 2. Fatura Fotokopisi 3. ÇıkıĢ yapılacak kiģi adı 3 Depo malzeme çıkıģı Satınalma ve bağıģ yolu ile alınan tüm malzemelerin tesliminden sonra stokta kalanlar için yapılacak TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 5. ve 6..Sevk irsaliyesi 2. Malzeme Teslim Tutanağı 4 DemirbaĢ malzeme teslimi Kayıtlarda bulunan demirbaģ malzemenin teslimine iliģkin TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 23..Teslim tutanağı 2. Zimmet FiĢi 3. Barkod FiĢi 5 DemirbaĢ zimmet düģümü Kayıtlarda bulunan demirbaģ malzemenin kullanım ömrünün tamamlanması ve hurdaya çıkarılmasına iliģkin TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 27..Bölüm ve Birim malzeme düģüm ve hurdaya ayırma istek yazısı 6 Bilimsel araģtırma projesine ait demirbaģ malzemesi teslimi Yürütülen bilimsel araģtırma projesi kapsamında alınan malzemelerin birim demirbaģına kaydedilmesine iliģkin i TaĢınır Mal Yönetmeliği. Proje numarasını belirten belge 2. Bilimsel araģtırma projesi kasamında alınan demirbaģ malzeme listesi 3. Bilimsel araģtırma proje teslim tutanağı 7 Akaryakıt teslimi Satınalınan kalorifer yakıtının yakıt tanklarına boģaltmasına iliģkin TaĢınır Mal Yönetmeliği. Kantar FiĢi 2. Sevk Ġrsaliyesi 3. Kalorifer Yakıt Numune Etiketi 4.Yakıt Teslim Tesellüm Tutanağı

19 Akademik Döner Sermaye Sekreteri Yardımcısı hafta Yılda 847. Akademik Döner Sermaye Sekreteri Yardımcısı 3 saat Yılda 904 Döner Sermaye Yüksekokul Sekreteri Yardımcısı 30 DK Yılda 0 kez Firmalar Mali ĠĢler Sekreteri Yardımcısı 3 saat Yılda kez 807 Firmalar Mali ĠĢler Sekreteri Yardımcısı Str., GeliĢtirmeDai, BĢk, 2 saat Her ay 930 Firmalar Mali ĠĢler Sekreteri Yardımcısı Str., GeliĢtirmeDai, BĢk, saat Her ay 8 Mal ve hizmet alımlarının karģılanması Doğrudan temin ile her türlü mal ve hizmetin satınalınmasına iliģkin 4734 Sayılı Kamu Ġhale un 22/D. Satınalma talep formu, 2. Ön fiyat araģtırması (piyasa,) Teklif Mektubu, 3. Teslim tutanağı, 4. TaĢınır iģlem fiģi, 5. Vergi borcu olmadığına dair belge, 6. Mal ve hizmet alımı kabul tutanağı, 7. Fatura, 8. Ödeme emri 9 Onarım Tamir Bakım Hizmet bedellerinin ödenmesi Doğrudan temin ile yaptırılan küçük, büyük onarım, bakım, taģınmaz mal ve demirbaģların bakımonarım iģleri ile ilgili 4734 Sayılı 22/d. KeĢif özetleri ve yaklaģık maliyet cetveli, 2. Fotokopi, Hidrofor, ġofben, Asansör,Yangın Tüpleri, Klima v.s. 3. BaĢvuru, 4. Onay belgesi, 5. Piyasa araģtırma tutanağı, 6. Teklif formu, 7. Mal alım kabul tutanağı, 8. Fatura, 9. Vergi borcu olmadığına dair yazı, 0. Ödeme emri, 0 Kesin teminat iadesi ĠĢlemi Mal ve hizmet alımı i tamamlandığında kesin teminat iadesi ile ilgili 4735 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu. BaĢvuru dilekçesi 2. Teminat makbuzu veya kesin teminat mektubu 3. SGK'dan yapılan iģe iliģkin iliģiksiz belgesi 4. Kesin kabul tutanağı Ġade için ilgili saymanlığa talimat yazısı Yurt içi Yurt dıģı Geçici Görevlendirme yolluk ödemeleri Döner Sermaye kapsamında yurt içi yurt dıģı geçici görevlendirme yolluklarının ödenmesine iliģkin ları Kanunu ve Bütçe Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu. Yönetim Kurulu kararı, 2. Görevlendirme onayı, 3. GidiĢdönüĢ bileti, 4. Yolluk bildirimi, 5. Harcama talimatı, (Yurt dıģı görevlendirmelerinde) 6. Vizeli pasaport ön yüzü fotokpisi, 7. Ödeme emri belgesi 2 Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Bilimsel Etkinlikleri Destekleme fonundan personele yapılan destek ile ilgili Döner Sermaye ĠĢletme Yönetmeliği. Yönetim Kurulu Kararı, 2. Rektörlük Onayı, 3. Davet Yazısı, 4. Katılım belgesi, 5. Uçak bileti. 3 Telif ve Tercüme Ücreti Ödeme e yapılan telif ve tercüme ücreti ödemesine iliģkin Döner Sermaye ĠĢletme Yönetmeliği.Telif ödeme tutanağı, 2. Telif ve tercüme ücretleri hesap cetveli, 3. Temlikname, 4. ÇeĢitli ödemeler bordrosu, 5. Harcama pusulası

20 Akademik Enstitü Müdürlüğü Döner Sermaye Enstitü Skr. Müdür Yılda 05 ĠĢlem Firmalar Döner Sermaye Sekreteri Yardımcısı Her Hafta 4 Fatura Kesme Döner Sermaye kapsamında yapılan iģ ve in karģılığında fatura kesilmesi Döner Sermaye ĠĢletme Yönetmeliği 5 Katkı Payı Ödemesi Akademik e katkı payı ödenmesi Döner Sermaye ĠĢletme Yönetmeliği.Mesai çizelgesi 2.Bordro 3.Ödeme emri 4.Banka talimatı 5.ÇeĢitli ödemeler bordrosu 6.Harcama pusulası

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FAKÜLTELER HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 5 Gün 2 Yatay Geçiş İşlemleri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 2 Kayıt ve Dönemi Kayıt yenileme 3 Yatay geçiģ ĠĢlemleri 4 Ders telafileri

Detaylı

1.Lisans/Yüksek Lisans Diploması 2. Fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun) 3. Lisans/Yüksek Lisans not durum belgesi 4.

1.Lisans/Yüksek Lisans Diploması 2. Fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun) 3. Lisans/Yüksek Lisans not durum belgesi 4. Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi Akademik Takvim Ön Kayıt ĠĢlemleri Kesin kayıt iģlemleri Kayıt Yenileme ĠĢlemleri Erasmus Programı ile ilgili iģlemler Farabi DeğiĢim Programı ile ilgili iģlemler

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU konservatuvarı Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Gün ÖSYM Dikey GeçiĢ ı Ġle YerleĢen Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Aday Dicle Üniversitesi

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BAŞVURULACAK PERSONEL Öğrenci Kontenjan ve Koşulların

Detaylı

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESĠ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESĠ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1-2- 3- Hizmetin Adı Kesin kayıt kabul Mazeretli Kesin Kayıt Kabul ĠĢleri Ders Kayıt yenileme T.C. Başvuruda İstenen Belgeler 1- Lise Diploması veya çıkıģ belgesi aslı ve fotokopisi 2- Fotoğraf

Detaylı

EK-2 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER EK-2 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ADI 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi 3 gün 2 Akademik Takvim 3 gün 3 Kesin Kayıt ĠĢlemleri Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, Lise diploması, öğenim harcı dekontu, hizmet bedeli dekontu,

Detaylı

EK-2 TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 TAŞOVA YÜKSEL AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi

Detaylı

TC. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK 2) HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANM A SÜRESİ SIRA NO

TC. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK 2) HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANM A SÜRESİ SIRA NO SIRA NO HİZMETİN ADI TC. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK 2) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANM A SÜRESİ 1 Yeni kayıt 2 Kayıt Yenileme İşlemleri

Detaylı

EK-2 DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi

Detaylı

EK-2 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 2 Akademik Takvim 3 Kesin kayıt 4 Kayıt Yenileme

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2 Akademik Takvim 3 Gün 3 Kesin kayıt 4 Kayıt Yenileme İşlemleri 5 6 Dikey Geçiş İşlemleri Yatay Geçiş İşlemleri 7 Erasmus Programı

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2 Akademik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI Ek1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO: KURUM KODU STANDART

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 2 Akademik Takvim 3 Gün

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 2 Akademik Takvim 3 Gün CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAM LAN M ASÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek1 SIRA NO: KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 1.

Detaylı

EK-2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMET ADI Yaz Okulu - Başka Üniversiteden Yaz Okulunda Derslerin Alınması Ders Programı ve ders görevlendirmeleri,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO: KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

MALİ İŞLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ORMANFAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

MALİ İŞLER T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ORMANFAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ORMANFAKÜLTESİ 1 Doğum yardımı 2 Ölüm yardımı 3 Mesai (Fazla Çalışma Karşılığı) ücretleri MALİ İŞLER si 2.Doğum raporu 3. Ödeme emri si 2.Defin belgesi 3. Ödeme emri 1-Mesai çizelgesi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK 1 Gelen Evrak adına

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ LARIN/N ADI SUNUM SÜRECİNDE ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI UN VARSA YAPILMASI UN VARSA YAPMASI ELEKTRONİK 1 301.01.02 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi ÖSYM tarafından yerleştirilecek öğrenci

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAMU HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAMU HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAMU HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU HĠZMETĠ SUNMAKLA GÖREVLĠ/YETKĠLĠ KURUMLARIN/BĠRĠMLERĠN ADI HĠZMETĠN SUNUM SÜRECĠNDE MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Reyhanlı Meslek Yüksekokul Müdürlüğü HĐZMET ENVANTERĐ

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Reyhanlı Meslek Yüksekokul Müdürlüğü HĐZMET ENVANTERĐ ĐSTENEN / GEREKLĐ BELGELER 902.00 in göreve başlama i Kanunu, 5510 Sayılı Kanunun 8.maddesi Md.Yrd. Daire Bşk. MERKEZĐ ĐDARE TAŞRA BĐRĐMLERĐ MAHALLĐ ĐDARE DĐĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERĐ) ĐLK BAŞVURU MAKAMI

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ ADI 1 2 Öğrenci İşleri ile ilgili belgelerin verilmesi Öğrenci temsilcisi seçimi 3 Öğrenci kayıt silme 4 5 Öğrenci kayıt dondurma Burs başvurularının değerlendirilmesi 6 Mazeretli ders kayıt

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Kamu Hizmet Standartları Tablosu HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ADI T.C. ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 2 Öğrenci İşleri ile ilgili belgelerin verilmesi Öğrenci temsilcisi seçimi 3 Öğrenci kayıt silme 4 5 Öğrenci kayıt dondurma Burs başvurularının değerlendirilmesi 6 Mazeretli ders

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK 1)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK 1) 302.02 Sekreteri, hafta 302.0 Aday öğrenciler 2 gün 03 Akademik / Bölüm / Anabilim / Prgram Başkanlıkları 0 gün 30.0.02 Öğrenci AÜ Rektörlüğü 2 Bölüm / Anabilim / Prgram Başkanlıkları 0 gün SIRA NO: KURUM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

HĠZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN ĠÇ YAZIġMALAR. DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN. TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE

HĠZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN ĠÇ YAZIġMALAR. DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN. TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE Mezuniyet Belgesi Verilmesi Kimlik Kartının Düzenlenmesi Transkript Belgesi Belgesi Kayıt Kabul ĠĢlemleri SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI Kesin Kayıt İşlemleri Kayıt Yenileme İşlemi Dikey Geçiş İşlemleri Yatay Geçiş İşlemleri BAŞVURUDA

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Öğrenci Kontenjanları 15 Dakika 2 Üniversiteye Kayıt (ÖSYM tarafından Yerleşen Öğrencilerin Kaydı)

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İzin İşlemleri 2 Atama işlemleri 1- İzin Formu 2-Mazeret izinlerinde dilekçe 1- Mezuniyet Belgeleri 2-

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Koşullarının Belirlenmesi Lisansüstü ve - 2- Daire - 1 saat Yıl bazında

Detaylı

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO: KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TAMAMLANMA 1 GELEN GİDEN EVRAK KAYDI AKADEMİK İDARİ PERSONEL VE ÖĞRENCİLER MEMUR, FAKÜLTE SEKRETERİ 3 GÜN 3 GÜN 1900 2 PERSONELİN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI TAŞRA BİRİMLERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU () STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Öğretim Elemanı Başvuru Alım 3 İzin 4 5 6 7 Askerlik Borçlanması Hizmet Belgesi Talepleri Emeklilik Talepleri İşe Başlama ve Ayrılma CELAL

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE. 1-ÖSYS Sonuç Belgesi 2- Öğrenci Bilgi Formu 3- Mezuniyet Belgesi. 30.01 Kayıt Sildirme 30.01 Kayıt Dondurma 50 30.0 Derse Yazılma 500 Sunuluyor 30.01 Kimlik Kartı İşlemi 30.01 İlk Defa (Yeni) Kayıt İşlemi Sunuluyor YAPMASI GEREKEN İÇ YAPMASI GEREKEN DIŞ ORDU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI EK 2 ) HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI 1 302.01 Yeni Kayıt ÖSYS sınav sonuçlarına göre yerleştirilen öğrencinin kaydının yapılması Anadolu Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 8 1 Lise

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI MERKEZİ İDARE Ön Kayıt ÖSYS sınav sonuçlarına göre EEYO'ya başvurma hakkı kazanan ve başvuru koşullarını sağlayıp, başvuru yapan öğrencinin ön kaydının yapılması Anadolu Üniversitesi Eğitim Aday Özgeçmiş

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Lise Diploması veya çıkış belgesi aslı ve fotokopisi

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve 1- ÖSYM tarafından

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.04.03 050.02 050.01 302.01 302.02 302.01 SIRA NO KURUM KODU DOSYA KODU HİZM ETİN ONLİNE SUNULUP / SUNULMADIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN SUNUM SÜRECİ HİZMETİN ADI/TANIMI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Doküman No:ST 2.7 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Doküman No:ST 2.7 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Yüksek Okulu Yüksek Okulu Yüksek Okulu Yüksek Okulu Yüksek Okulu Sunulmamaktadır. Yüksek Okulu Yüksek Okulu Yüksek Okulu Yüksek Okulu Yüksek Okulu Yüksek Okulu Yüksek Okulu www.erzincan.edu.tr www.erzinczan.edu.tr

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI TAMAMLANMA 1 302.01 Yeni Kayıt Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri (Türk, yabancı uyruklu) Anadolu Üniv. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Kayıt yaptırmaya

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK 1)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK 1) AMASYA ÜNİVERSİTESİ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK ) SIRA NO: KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~ Sayfa 1 / 10 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO: HİZMETİN ADI: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1 Kesin Kayıt İşlemleri *LYS Sonuç Belgesi *Ön

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI S I R A N O HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Üniversite Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş

Detaylı

GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VEREHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VEREHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜNEYSU FİZİK TEDAVİ VEREHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİ ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURULACAK PERSONEL/BİRİM HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci

Detaylı

Duyurulan Kayıt Belgeleri

Duyurulan Kayıt Belgeleri SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Kesin Kayıt İşlemleri HİZMETİN ADI Ek-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Duyurulan Kayıt Belgeleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İlan edilen tarihler

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERi FAKÜLTESi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERi FAKÜLTESi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERi FAKÜLTESi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Ek1 SIRA NO: KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO 1 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU.01 HİZMETİN ADI müze ilk kez kabul edilecek öğrenciler ile ilgili

Detaylı

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi,

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi, SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT

Detaylı

EK-1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ HĠZMET ENVANTERĠ HĠZMETĠ SUNMAKLA GÖREVLĠ/YETKĠLĠ KURUMLARIN/BĠRĠMLERĠN ADI

EK-1 ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ HĠZMET ENVANTERĠ HĠZMETĠ SUNMAKLA GÖREVLĠ/YETKĠLĠ KURUMLARIN/BĠRĠMLERĠN ADI 302.01.05 302.01.05 66369020 050.02 103 66369020 050.02 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HĠZMETTEN YARARLANANLAR

Detaylı

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA. Yok Yok Yok Dilekçe. Yok Yok Yok Dilekçe.

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) İSTENEN BELGELER TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA. Yok Yok Yok Dilekçe. Yok Yok Yok Dilekçe. 103000000 1050400 3010600 3021004 3021001 SIIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUAT HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU HĐZMET ENVANTERĐ TABLOSU ADI TANIMI DAYANDIĞI 01 300 Öğrenci Kimliği Değişikliği/Yenileme Kaybolan ya da kullanılamayan kimliğin yerine yeni kimlik çıkarılması 2) Hizmet Bedeli Dekontu - 02 301.03 Dikey Geçiş İşlemleri Öğrencinin

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi. Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu

Cumhuriyet Üniversitesi. Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu Şarkışla Aşık Veysel Meslek u Kamu Hizmetleri Envanteri Tablosu SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER Üniversitesi T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER S NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARDI SIRA NO ADI 1 Personel izin ĠĢlemleri 1- Ġzin Formu 2 Personel Görev Belgesi Talebi 3 Yurtiçi ve Yurt DıĢı Geçici

Detaylı

BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU

BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BĐNGÖL ÜNĐVERSĐTESĐ GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HĐZMETĐN ADI Đlk kayıt (ÖSYM

Detaylı

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 30..0 5 30.0.0 5 30.0 00 30.0.08 30.0.05 30.0 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETTEN YARARLANANLAR BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~ Sayfa 1 / 10 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA HİZMETİN ORTALAMA NO: HİZMETİN ADI: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: TAMAMLANMA SÜRE Sİ(EN GEÇ )

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İlk Kayıt ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. LYS sonuç belgesi 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (fotokopi veya suret kabul edilmez) 3. Nüfus cüzdanı örneği 4. 6 adet (4,5x6)

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Resmi Yazışmalar (Kurum

Detaylı