Teröre karþý tek yürek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teröre karþý tek yürek"

Transkript

1 "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda gerçekleþtirilecek olan "UNES- CO'nun 30 yýlýnda Hattuþa" etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, TURSAB... SAYFA 2 DE Vali Kara'dan Kurban Bayramý mesajý Vali Ahmet Kara Vali Ahmet Kara Kurban Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Milli birlik ve beraberliðimizin en yüksek seviyede tezahür ettiði, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinin sergilendiði, dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn unutulduðu, hoþgörü ve barýþýn en yoðun þekilde yaþandýðý özel günlerimizden Kurban Bayramýný þehit haberlerinin geldiði bugünlerde buruk karþýlýyoruz" diyerek baþlayan Ahmet Kara... SAYFA 2 DE 16 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Bahçeli: 7 Haziran'dan bu yana 127 þehidin kaný AKP'nin alnýna yapýþmýþtýr MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, düzenlediði basýn toplantýsýnda 13 yýllýk AKP iktidarý ve Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ý çok sert ifadelerle eleþtirdi. Kaçak Saray'daki kaos planlarýnýn sahaya indirildiðine iþaret eden Bahçeli, 7 Haziran'dan sonra gelen 127 þehidin kanýnýn AKP'nin alnýna yapýþtýðýný söyledi. SAYFA 10 DA Teröre karþý tek yürek Çorum'da faaliyet gösteren 46 farklý sivil toplum kuruluþundan 64 temsilci, teröre karþý tepkilerini göstermek üzere bir araya geldi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilen sivil toplum kuruluþlarý toplantýsýnda birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. 15 Eylül Salý günü saat 11.00'de baþlayan toplantýda katýlýmcýlar, Türk Bayraðý rozeti taktý. Saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan toplantýda, son dönemde yaþanan terör olaylarý deðerlendirilerek, budan sonraki süreçte terör ve teröre karþý gerçekleþtirilen eylemlerde sivil toplum kuruluþlarýnýn üzerine ne gibi so- SAYFA 3 TE rumluluklar düþtüðü konusunda görüþ alýþveriþi yapýldý. Ýskilip EML ürettiði elektriði satacak Fast Food'da yeni tarz: Patso19 Çorum'da ilk ve tek olan Patso Fast Food olan Patso19 hizmete girdi.lezzetin yeni adý olan Patso19 iþletmecisi Necip Fazýl Þahin Çorum'u vatandaþlara kalite ve lezzeti getirdiklerini belirtti. SAYFA 7 DE Mobilyacýlar Odasý TÜYAP Fuar ve Çanakkale Þehitliði gezisi düzenliyor Mobilyacýlar Odasý tarafýndan organize edilen TÜYAP Fuar ve Çanakkale Þehitliði gezisi Ekim 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. SAYFA 2 DE Memur Sen üyelerine Yüksek Lisans imkâný Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý üyelerine yüksek lisans imkânýyla ilgili yaptýðý açýklamada, Hacý Nuri Lafcý SAYFA 4 TE Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Hitit Üniversitesi tarafýndan Ýlçeye Meslek Yüksel Okulu açýlmasý halinde alt ve üst yapýsý, temizlik ve güvenliðinin, belediye Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Arttýrýlmasý projesi Bayat MYO için ön inceleme tarafýndan yapýlmasý için meclis kararý aldýklarýný ve hazýr olduklarýný söyledi. SAYFA 6 DA kapsamýnda okula 15 KW'lýk Güneþ Enerjisi Sistemi ile 3.2KW'lýk Rüzgar Enerjisi Sistemi kurdurdu. SAYFA 5 TE MEB Daire Baþkaný Fatih Baþak'ýn acý günü Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Temel Eðitim Genel Müdürlüðü Eðitim Politikalarý Daire Baþkaný hemþehrimiz Fatih Baþak'ýn annesi Muazzez Baþak vefat etti. SAYFA 3 TE Ahmet Saatcý Baldýzýný öldüren polis Çorum'da yakalandý Sucuk baharatý denince akla Adil Kayiþoðlu Baharat gelir 5 TE Teröre 5 tepki için iþ býrakacaklar Hayati Çam "Kurban Bayramý 6 öncesi ikramiye TE istiyoruz" DA Samsun'da eþinin kýz kardeþini silahla öldürerek özel bir arabayla olay yerinden kaçan polis memuru, Çorum'da meslektaþlarý tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. SAYFA 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:46 06:14 12:43 16:11 18:59 20:19 Süleyman Efendinin vefâtý (1959) - Fatin Rüþtü Zorlu'nun idamý (1961) Hasan Polatkan'ýn idâmý (1961) Ahirette sana lâzým olacak þeye bugün öncelik ver! Ahirette sana zarar verecek þeyi de terket! Seleme bin Dînâr Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0257 3,0270 EUR 3,4257 3,4270 STERLiN 4,6639 4,6657 2,5282 2, JPY YENi Günün Þiiri MEKTUPLAR ALIRIM Mektuplar alýrým Allý-karalý Üstünde görülmüþtür Yiyecek alýnmaz damgalarý Açarým Birden, kuþ ve þiir sürüleri Havalanýr içinden. Kimi kanadý kýrma Düþe kalka Kimi zýpkýn gibi Yetkin ve güzel! Tutmaz çocuðun ayaklarý Yaralýdýr her bir yanlarý Dar geçitlerden geçmiþler Acýlarý aþýp gelmiþlerdir Yeþile, güneþe hasret Bir yürek çarpar Her zarf içinde Okurum Ýçim daralýr Bakamam göðe, utanýrým Alýr mektuplarýmý Havalandýrmaya çýkarým Dýþarýda deli bir lodos Esrik bir sonbahar Aylardan aralýk Adrasan üstünde mor bulutlar Tahtalý'da kar vardýr Yasemin kokar ortalýk Dostlar ki gurbette Dostlar ki hapistedir Mektuplarýyla yetinirim artýk Metin DEMÝRTAÞ HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda gerçekleþtirilecek olan "UNESCO'nun 30 yýlýnda Hattuþa" etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, TURSAB, ÇEKÜL, UNESCO, Tarihi Kentler Birliði, Alman Arkeoloji Enstitüsü ile 17 Valilik katýlým saðlayacak.konu hakkýnda açýklamam yapan Vali Ahmet Kara, "UNESCO tarafýn 28 Kasým 1986 yýlýnda Dünya Miras Alaný ilan edilen ve ülkemizdeki 15 kültürel varlýktan biri olan Hattuþa'nýn ve dolayýsý ile Çorum'un tanýtýlmasý için birinci aþamada, Eylül 2015 tarihlerinde yerel ve ulusal aktörlerin katýlýmý ile Boðazkale'de "UNES- CO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" ve "Boðazklale'de Turizmin Geleceði" konulu çalýþtay yapýlacaktýr. Ýkinci aþamada ise çalýþtayda saðlanan tecrübe ve bilgi paylaþýmlarý sonrasý alýnan kararlar neticesinde, yerel ve ulusal kaynaklarýn desteklendiði proje içeriði netleþecektir. Bu kapsamda, 28 Kasým 2016 tarihinde 30. yýl kutlamalarý faaliyetleri yürütülerek, özelde Hattuþa genelde de Çorum'un tanýtýmý yapýlacaktýr. Anadolu'da kurulan ilk merkezi devletin baþkenti Hattuþa, ayný zamanda ilk Anadolu'da ki meclisin kurulduðu yerdir. Mýsýrlýlarla Hitit'liler arasýnda yapýlan tarihte bilinen ilk yazýlý antlaþma Kadeþ metnide Hattuþa'da bulunmuþtur. Ýnsan haklarýna ve yasalara duyulan saygýnýn ön planda olduðu Hitit uygarlýklarýna gizemli yolculuk için herkesi Hattuþa'ya bekliyoruz" dedi. Vali Kara'dan Kurban Bayramý mesajý Vali Ahmet Kara Vali Ahmet Kara Kurban Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Milli birlik ve beraberliðimizin en yüksek seviyede tezahür ettiði, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinin sergilendiði, dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn unutulduðu, hoþgörü ve barýþýn en yoðun þekilde yaþandýðý özel günlerimizden Kurban Bayramýný þehit haberlerinin geldiði bugünlerde buruk karþýlýyoruz" diyerek baþlayan Ahmet Kara, "Bayramlar sevgiyle, hoþgörüyle, paylaþmakla, yardýmlaþmakla güzel ve anlamlýdýr. Bölünmez bütünlüðümüzü, birlik ve beraberliðimizi sürekli kýlmak, huzur ve güven ortamý içerisinde yaþamak sevgi ve hoþgörü ile mümkündür. Saðlýklý ve müreffeh gelecekler þimdi göstereceðimiz sabýr ve gayretlerin sonucu olacaktýr. Bayram günlerinde büyüklerimizi, kimsesiz yaþlýlarýmýzý, muhtaç vatandaþlarýmýzý, Devletimizin korumasý altýnda bulunan çocuklarýmýzý ziyaret etmenin, bayram sevincini onlarla paylaþmanýn da insanlýk görevi olduðunu unutmamalýyýz" dedi. Vali Kara mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Ayrýca bayram vesilesiyle yolculuk yapacak vatandaþlarýmýzýn bayramlarýnýn acýya dönüþmemesi için trafik kurallarýna uymalarýný, hayvana acý çektirilmeden ve eziyet verilmeden, süratli bir biçimde çevre temizliði için de gerekli tedbirler alýnarak kurban kesimi yapýlmasýný rica ediyorum. Bu vesileyle, þehit ailelerimizin, gazilerimizin, Çorumlu hemþerilerimizin ve tüm Ýslam âleminin Kurban Bayramý'ný kutluyor, bayramýn ülkemizle birlikte tüm dünya devletlerine barýþ, huzur, kardeþlik ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." YÝTÝK Hitit Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Teknisyenliði bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Naci oðlu Ýsim Turgay Yalçýn ELEMAN ARANIYOR Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL ÇARÞAMBA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Mobilyacýlar Odasý TÜYAP Fuar ve Çanakkale Þehitliði gezisi düzenliyor Mobilyacýlar Odasý tarafýndan organize edilen TÜYAP Fuar ve Çanakkale Þehitliði gezisi Ekim 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Bir gün konaklamalý gezi hakkýnda bilgi veren Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç gezinin 14 Ekim Çarþamba günü Ýstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleþecek olan Aðaç Ýþleme Makineleri ve 2015 ÝNTERMOB Fuarý gezisi ile baþlayacaðýný ardýndan Çanakkale'ye geçilerek þehitliðin ziyaret edileceðini ifade etti.mobilyacý esnafýndan geziye katýlmak isteyenler , , nolu telefonlarý arayarak veya Oda'ya baþvuru yaparak kayýtlarýný yaptýrabilecekler. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Teröre karþý tek yürek Çorum'da faaliyet gösteren 46 farklý sivil toplum kuruluþundan 64 temsilci, teröre karþý tepkilerini göstermek üzere bir araya geldi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilen sivil toplum kuruluþlarý toplantýsýnda birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. 15 Eylül Salý günü saat 11.00'de baþlayan toplantýda katýlýmcýlar, Türk Bayraðý rozeti taktý. Saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan toplantýda, son dönemde yaþanan terör olaylarý deðerlendirilerek, budan sonraki süreçte terör ve teröre karþý gerçekleþtirilen eylemlerde sivil toplum kuruluþlarýnýn üzerine ne gibi sorumluluklar düþtüðü konusunda görüþ alýþveriþi yapýldý. Toplantýya katýlan sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, toplantýnýn son bölümünde toplu fotoðraf çekinerek, kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajý verdiler. Toplantýda ayrýca, basýn aracýlýðýyla kamuoyuna ulaþtýrýlmak üzere ortak bir mesaj yayýnlandý. 64 sivil toplum kuruluþunun imzasýyla yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde son dönemde yeniden týrmanan terör olaylarý, Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi biz Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn da vicdanýný kanatmaktadýr. Bir taraftan þehit ve gazi haberleri ile yüreðimiz yanarken, diðer taraftan da hakim olan sosyal ve siyasi gerginlik, ülkemizin geleceði açýsýndan hepimizi endiþelendirmektedir. Ülkemizin bir numaralý gündem maddesi olmasý gereken terör konusu, ancak birlik ve beraberliðimizi korumamýz ve güçlendirmemizle alt edilebilecek bir konudur. Dolayýsýyla vatandaþlarýmýz, saðduyuyu elden býrakmadan teröre tepki göstermelidir. Ülkemizin birlik ve dirliðini bozmak amacýyla baþ gösteren terör olaylarýnýn amacýna ulaþamayacaðýnýn bilincindeyiz. Yaþanan terör olaylarý, toplumumuzu kutuplaþma uçurumunun eþiðine doðru sürüklemesinden endiþelenmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadelesini sürdürürken, toplumun üzerine düþen de bir infial ortamýnýn oluþmasýný engellemek olmalýdýr. Zira terör olaylarýnýn en büyük amacýnýn, toplumdaki huzur ortamýný ortadan kaldýrmak olduðu açýktýr. Dolayýsýyla teröre tepki eylemlerindeki aþýrýlýk, terörün amaçlarýna hizmet etmektedir. Gün bizlerin ve siyasi partilerin birlik olma günüdür. Bilmeden de olsa fitneye, fesada fýrsat vermek ihtiyacýmýz olan son þey bile deðildir. Bu düþünceden hareketle, Çorum'daki sivil toplum kuruluþlarý olarak 'teröre hayýr' demek için bir araya gelmiþ bulunmaktayýz. Hiçbir siyasi parti, dil, din, mezhep çýkarý gözetmeksizin, tamamen ilimizin ve ülkemizin selameti için terörü þiddetle kýnarken, vatandaþlarýmýza da saðduyulu olma ve metanetli olmaya davet ediyoruz. Kimsenin etnik kökenini seçme hakkýnýn olmadýðý göz önünde bulundurulduðunda, yaþananlarý belli bir etnik kökene dayandýrmak doðru deðildir. Bu topraklarda farklý kökenlerin binlerce yýldýr yan yana yaþadýðý gerçeðini bir kez daha hatýrlayarak kötüyü iyiden, faydalýyý zararlýdan akýl ve izan çerçevesinde ayýrmalýyýz. Tüm sivil toplum kuruluþlarý olarak teröre karþý yapacaðýmýz tepkilerde, iþaret, toplum kuruluþunu yansýtan bayrak gibi objelerin kullanýlmamasýný, bu objelerin yanlýþ anlaþýlmalara neden olduðunu bilincinde olmasýný bekliyoruz. Bu vesileyle, Ýlimizin 1980 yýlýný bir daha yaþamamasý adýna, bu topraklarýn bize vatan olduðu günden bu yana, bu uðurda canýný feda eden bütün þehitlerimizi ve gazilerimizi ayrýca bugün vatanýn bütünlüðü için mücadele eden ve bu mücadelede hayatýný kaybeden bütün þehitlerimize Allah'tan rahmet, ulusumuza da baþsaðlýðý diliyoruz." MEB Daire Baþkaný Fatih Baþak'ýn acý günü Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Temel Eðitim Genel Müdürlüðü Eðitim Politikalarý Daire Baþkaný hemþehrimiz Fatih Baþak'ýn annesi Muazzez Baþak vefat etti. Önceki akþam vefat eden Baþak'ýn cenazesi dün Sungurlu Altýnoðlu Camisinde öðle namazýna müteakip Sarýtepe Mezarlýðýnda defnedildi. Cenaze namazýna Baþak'ýn ailesi ve yakýnlarý ile Kaymakam Mitat Gözen ve vatandaþlar katýldý. Haber Servisi Köy halkýnýn yaþam kalitesini artýrmak için çalýþýyoruz Baldýzýný öldüren polis Çorum'da yakalandý Samsun'da eþinin kýz kardeþini silahla öldürerek özel bir arabayla olay yerinden kaçan polis memuru, Çorum'da meslektaþlarý tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý.kocaeli'nin Gebze ilçesinde görevli polis memuru E.K., akþam saatlerinde ayrý yaþadýðý eþinin kardeþi Hatice Þahin'in Samsun'daki evine giderek tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine E.K., tabancayla Þahin'i vurdu.ýki çocuk annesi Hatice Þahin olay yerinde hayatýný kaybetti. Polis memuru E.K. ise beyaz renkli özel bir araca binerek olay yerinden kaçtý. Cinayetin ardýndan geniþ çaplý araþtýrma baþlatan Samsun polisi, E.K.'nin kullandýðý aracýn Havza tünellerde görüntülendiðini tespit etti. Aracýn Çorum istikametine gitme ihtimaline karþý Çorum Emniyet Müdürlüðü'ne bilgi verildi. Çorum giriþinde kontrol noktasý oluþturan asayiþ ve trafik ekipleri, katil zanlýsý E.K.'nin içinde bulunduðu aracý Çimento Kavþaðý'nda durdurdu. Meslektaþlarý tarafýndan gözaltýna alýnan E.K., Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve ekibi, yaklaþan genel seçimler öncesinde köylere yönelik ziyaretlerini artýrdý. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, önceki gün de Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mümtaz Yýlmaz, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþan Anaç, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Hallý, Arif Koçak, Muharrem Eker ile birlikte Küçük Gülücek Köyü'ne gitti. Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca ve bölgede bulunan köylerin muhtarlarýnýn da katýldýðý toplantýda istiþarelerde bulunan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, köy halkýnýn ve muhtarlarýn dilek ve taleplerini dinledi. AK Parti teþkilatlarý olarak her zaman köylü halkýn yanlarýnda olduklarýný ve köylere yönelik hizmette adeta AK Parti döneminde çýðýr açýldýðýný anlatan Av. Rumi Bekiroðlu, köylerin problemlerinin giderilmesi, yaþam kalitesinin artýrýlmasý konusunda da tüm kurum ve kuruluþlarla diyalog halinde çalýþmalarýn sürdürüldüðünü kaydetti. "Köylü Milletin Efendisidir" sözünü hatýrlatarak partilerinin köylüye verdiði önem ve deðerden bahseden Bekiroðlu, son derece verimli topraklara sahip olan Türkiye için tarýmýnýn önemine de deðinirken, tarým sektöründe köyde yaþayan insanlarýn öneminin de yadsýnamayacaðýný vurguladý. Parti olarak köylü halkýn maðdur olmamalarý için ve yaþam kalitelerini artýrmak için çalýþtýklarýný ifade eden Bekiroðlu, geçimini tarýmdan kazanan köylü milletinin tarým sektöründe yaþadýðý bir takým sýkýntýlarý da yakinen bildiklerini ve sorunlarýn çözümü konusunda da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlattý. "7 Haziran seçimleri sonrasý da yaþanan gerek terör, gerekse diðer olaylarýn ülkenin geliþmesini istemeyen þer odaklarý halkýmýzý parçalamak için uðraþarak birliðimizi ve beraberliðimizi bozmak için mücadele etmektedirler" diyen Bekiroðlu, AK Parti kadrolarýnýn ise, ülkenin her alanda kalkýnmasýný saðlamak ve halkýn yaþam kalitesini artýrmak için mücadele ettiðini dile getirdi. Ülke halkýný sýnýflara ayýrarak parçalamak isteyen tüm þer odaklarýna müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bekiroðlu, 1 Kasým seçimleri ile Türk milletinin bu þer odaklarýnýn yaptýklarýnýn karþýlýðýný vereceðini ifade etti. Bekiroðlu, "Bizler söz söylemeye deðil söz dinlemeye, halkýmýzýn müreffeh seviyesini artýrmak için iþ üretmeye geldik. Bizler ülke vatandaþlarýmýzýn hepsine deðer veriyoruz. Milletimiz de kendilerine verdiðimiz deðerin bilincinde hareket ediyor ve bize 13 yýl ülkeyi tek baþýna yönetme yetkisi verdi. Kýsa süreli bir dinlenmenin ardýndan da Allah'ýn izniyle 1 Kasým'dan itibaren yeniden tek baþýna iktidar olacaðýz ve ülkemizin kalkýnmasýný, insanlarýmýzýn huzur ve barýþ içinde yaþamasýný saðlayacaðýz" þeklinde konuþtu.

4 "1 Kasým'dan sonrada taleplerimiz için mücadeleye devam edeceðiz" Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, yaptýðý açýklamada, "1 Kasým'da yapýlacak seçimlere gidilirken ülkemiz yangýn yeridir. 13 yýllýk AKP iktidarýnda barýþý dilinden düþürmeyenler, barýþ süreci için siyasi geleceðimize mal olsa da bu süreçten vazgeçmeyiz diyenler, söz konusu siyasi ikballeri olunca gözlerini kýrpmadan ülkemizi bir kaos ve çatýþma ortamýna sürüklemekten geri durmamýþlardýr" dedi. "90'lý yýllar olarak ifade edilen çatýþma sürecine paralel ülkemizde yaþananlar kanýmýzý dondurmaktadýr. Etnik kimliðinden dolayý linçe uðrayan siviller, esnaflar, hareket halindeki otobüslere yönelik taþlý saldýrýlar, bir arada yaþam kültürümüzü zedelemektedir. Son günlerde gündeme oturan Cizre'de yaþanan sokaða çýkma yasaðý, hastaneye götürülemediði için ölen bebekler, defnedilemediði için buzdolabýnda saklanan cesetler yaþadýðýmýz yüzyýlla baðdaþmamaktadýr. Ortaya çýkan linç kültürü sonrasýnda herkes suçu birbirine ata dursun, burada yok edilmek istenen kardeþliðimiz ve bir arada yaþama irademizdir" diyen Ertuðrul Alper, "Asker, polis ve sivil yurttaþlarýmýzýn cenazelerinde Türkçe, Kürtçe aðýtlarýn birbirine karýþtýðý bir süreçte, siyasi iktidara yönelen tepkiler ortadadýr. Herkes birbirine 7 Haziran'dan sonra ne deðiþti? sorusunu sormaktadýr. Acýlý insanlarýmýzýn feryatlarýna bile tahammül gösteremeyen siyasi iktidar, asker ve polis ailelerini bile hedef gösterebilmektedir. Buradan bir kez daha bu süreçte kaybettiðimiz tüm yurttaþlarýmýzýn üzüntüsünü paylaþýyor, ailelerine sabýr ve baþsaðlýðý diliyoruz. Barýþ ve kardeþlik içerisinde bir arada yaþayacaðýmýz bir Türkiye özlemini kamuoyu ile bir kez daha paylaþýyoruz. 1 Kasým'da yapýlacak erken genel seçime giderken ülke ekonomisinin de kýrmýzý alarm verdiði bizzat Maliye Bakaný tarafýndan da ifade edilmektedir. Dolar tarihi rekorlarýna her geçen gün yenisini eklemektedir. Baþta dolar olmak üzere döviz artýþlarýnýn emekçilere hayat pahalýlýðý olarak yansýdýðý ortadadýr. Her geçen gün satýn alma gücümüz düþmekte, yoksulluk sýnýrý rakamý altýnda çalýþmaya mahkûm edilen kamu emekçilerinin yaþamlarý zorlaþmaktadýr. Eðitim yýlýnýn açýlmasý ve kýþ koþullarýnýn yaklaþýyor olmasý da daha kötü günlerin habercisidir. Bugün 15 Eylül; milyonlarca kamu emekçisinin maaþlarý hesaplarýna yatmýþ bulunmaktadýr. Belkide tarihte ilk defa imzalanan bir toplu sözleþmesinin ilk sonucu olarak maaþlarýmýzda emekli keseneði artýþýndan kaynaklý 20 TL düþüþü hep birlikte yaþayacaðýz. Ayný zamanda milyonlarca kamu emekçisinin maaþý Eylül ayý itibariyle bir üst vergi dilimine gireceðinden, %5'lik bir kayýpta bizleri beklemektedir. Bunun adý hýrsýzlýktýr, bunun adý vergi adaletsizliðidir ve 2017 yýllarýna iliþkin toplu sözleþme süreci meþruluðu tartýþmalý hükümetin milletvekili bile olmayan çalýþma bakaný ile AKP hükümetinin memur kollarý Memur Sen arasýnda imzalanmýþtýr. Memur-Sen Genel Baþkaný tarafýndan imzalan toplu sözleþme kamuoyuna tarihi baþarý olarak sunularak, kamu emekçileri ve emeklilerle adeta dalga geçilmiþ, AKP hükümetine koltuk deðnekliði yapýlmaya devam edilmiþtir. Sendikamýz tarafýndan "Tarihi Satýþ" olarak nitelendirilen toplu sözleþme ile ilgili AKP ve Memur- Sen' e soruyoruz! Kamu emekçilerinin gasp edilen 2014 yýlý enflasyon farkýnýn üzerini örtmek midir tarihi baþarý? 666 sayýlý KHK ile gasp edilen, fazla mesai ücretleri ve yargý kararlarýna raðmen ödenmeyen ikramiye taleplerimizi yok saymak mýdýr tarihi baþarý? Özelikle iþkolumuzda yaþanan ücret adaletsizliklerini gündeme bile getirmeyip, ücret adaletsizliðini arttýracak uygulamalarýn altýna imza atmak mýdýr tarihi baþarý? Kamuda liyakatin yerini sadakatin aldýðý bir süreçte emekçilerin ayrýmcýlýða karþý adalet ve eþitlik taleplerini yok saymak mýdýr tarihi baþarý? 2013 yýlýnda imzaladýðýnýz toplu sözleþme ile hesap bilmeyen sendika, hükümetin teklifinin altýnda bir zamma imza atarak kamuoyunda alay konusu olan siz deðilmiydiniz. Þimdi de 2016 yýlý için kamu emekçilerinin alacaðý zam 8.76 iken %11 olarak ifade edip algý operasyonu yaratmak mýdýr tarihi baþarý? Hesap bilmeyen sendika olarak tescilli bir sendika olmanýza raðmen, toplu görüþme sürecinin baþladýðý 3 Aðustos tarihinde ki dolar kuru ile þimdiki dolar kurunun farkýnda mýsýnýz? Zaman zaman açýkladýðýnýz, yoksulluk ve açlýk sýnýrý rakamlarýný niçin açýklýyorsunuz? Madem açýklýyorsunuz yoksulluk sýnýrýnýn altýndaki maaþ zamlarýný kamu emekçilerine dayatýrken hiç mi utanmýyorsunuz? Kamuoyuna tarihi baþarý olarak sunulan, tarihi bir satýþla karþý karþýyayýz! Bugün iþyerlerimizden baþlattýðýmýz, duruþu tarihi satýþa karþý tarihi bir direniþle taçlandýrmak hepimizin görevi olmalýdýr. Eþitlik, barýþ, adalet ve insanca bir yaþam talebimizin hayata geçmesi için doðru zeminde doðru taleplerin ardýnda birlikte mücadele etmekten baþka bir seçeneðimiz yoktur. Buradan bir kez daha AKP hükümetini uyarýyor, 1 Kasým'dan sonra da hangi hükümet kurulursa kurulsun taleplerimiz için mücadele kararlýlýðý içerisinde olacaðýmýzý kamuoyuyla paylaþýyoruz" þeklinde kaydetti. LOJÝSTÝK ÞÝÞME ÇADIR VE EKÝPMANLARI ALIMI Lojistik Þiþme Çadýr Ve Ekipmanlarý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yavruturna Mah. Gazi Cad. No:66 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Lojistik Þiþme Çadýr (40 m2) 2-Hasta Muayene Masasý 3-Serum As kýsý 4-Paravan (Hasta Muayene Ýçin) 5-Etejer (Komidin) 6-Ýlaç Dolabý 7- Katlanýr Masa 8-Katlanýr Sandalye Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Ýl Ambulans KKM Baþhekimliði Deposu c) Teslim tarihi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü / Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Standarda iliþkin belgeler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Þiþme Çadýr için Numune ve teknik bilgilerin yer aldýðý katalog, Diðer kýsýmlar için ise teklif edilen ürüne ait teknik bilgilerin yer aldýðý katalog ve fotoðraflar konulacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 10 (on) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü / Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü / Satmalýna Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü / Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü / Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de Memur Sen üyelerine Yüksek Lisans imkâný 4 Sungurlu Ticaret Borsasý "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet'' diyecek Türkiye genelinde bulunan Sivil Toplum Örgütlerinin Ankara' da düzenleyeceði "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet'' programýna Sungurlu Ticaret Borsasý da katýlacak. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, "Bizler, bu topraklarýn ve bu milletin sevdalýsý Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak, oynanan oyunu çok net görüyor, bu kirli senaryoyu çok yakýndan takip ediyoruz. Deðerlerimizi, inancýmýzý, birliðimizi ve kardeþliðimizi hedef alan bölücü terör örgütüne karþý dik durmayý, kimden gelirse gelsin, hangi maskenin ardýna saklanmýþ olursa olsun, her türlü terörü lanetlemeyi, terör karþýsýnda bir ve beraber olmayý sürdüreceðiz. Terörün, ezeli kardeþliðimizi zedelemesine izin vermeyeceðiz. Irkçýlýk bir hastalýktýr; bu hastalýðýn kardeþlerimiz arasýnda yayýlmasýna seyirci kalmayacaðýz. Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte bu organizasyona katýlým göstermeyi kendimize bir borç bildik Perþembe günü yoðun bir kalabalýk eþliðinde Ankara' ya hareket edeceðiz" dedi. Perþembe günü Ankara' da düzenlenecek olan "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet'' programýna Sungurlu'dan katýlmak isteyenler Sungurlu Ticaret Borsasý Özel Kalem müdürlüðüne müracaat edebilirler. Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý üyelerine yüksek lisans imkânýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Akademik sendikacýlýk anlamýnda bugüne kadar birçok çalýþmaya imza atan Saðlýk Sen, yýlý için Okan Üniversitesi ile Yüksek Lisans anlaþmasý yaptý" dedi. Yüksek Lisans hakkýnda bilgi veren Lafcý, "Memur Sen Akademi tarafýndan yapýlan anlaþmaya göre, eðitim öðretim sezonunda, üyelerimiz ile birinci derecede yakýnlarý ve Saðlýk Sen'in onay verdiði kiþiler Okan Üniversitesi'nin sunduðu tüm yüksek lisans programlarýndan yüzde 50 indirimli olarak yararlanacak. 7 bin 200 TL olan yüksek lisans ücreti, 12 taksitte de ödenebilecek. Derslerin belli bir kýsmý uzaktan eðitim, geri kalaný ise yüz yüze eðitim þeklinde olacak. Yüksek Lisans eðitiminde, saðlýk yönetimi ve hemþireliðin yaný sýra bir çok bölüm bulunuyor. Ayrýntýlý bilgi almak isteyen üyelerimiz, aþaðýdaki link üzerinden oluþturulan danýþma merkezine ulaþabilir. Üç yýl önce kurulan Memur Sen Akademi ile bugüne kadar 3 bin 500'den fazla üyesine yüksek lisans, binlerce üyesine ise farklý alanlarda eðitim hizmeti sunan Memur Sen, danýþmanlýk hizmeti için Türkiye'nin köklü eðitim kurumlarýndan Sýnav Akademi ile anlaþma imzalamýþtý" þeklinde kaydetti güz dönemi Yüksek Lisans baþvurularýnýn baþladýðýný belirten Lafcý, "Geçtiðimiz üç yýlda Türkiye'nin çeþitli illerinde çok sayýda üniversite ile yapmýþ olduðu iþbirliði neticesinde çok sayýda üyesine yüksek lisans hizmeti sunan Memur-Sen Akademi'de Güz dönemi kayýtlarý baþladý. Sýnýrlý sayýdaki kontenjanlar ve detaylar için linkini inceleyebilirsiniz. Linkteki baþvuru formunu doldurmanýz halinde eðitim koordinatörleri sizleri arayarak daha detaylý bilgi verecektir" ifadelerini kullandý.

5 Ýskilip EML ürettiði elektriði satacak Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Arttýrýlmasý projesi kapsamýnda okula 15 KW'lýk Güneþ Enerjisi Sistemi ile 3.2KW'lýk Rüzgar Enerjisi Sistemi kurdurdu. Ýskilip Meslek Lisesinin yaptýðý güneþ enerjisi sistemi son günlerde pek çok yatýrýmcýnýn giriþimde bulunduðu ve yatýrým yaptýðý alanda çevreye güzel bir uygulama örneði oldu. Kurulan sistemler ile okulun yýllýk elektrik tüketiminin tamamýnýn karþýlanmasý hedefleniyor. Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýsý ve ayný zamanda projenin koordinatörü Bayram Gökbulut proje hakkýnda þu bilgileri verdi: "ÞU ANA KADAR TÜKET- TÝÐÝMÝZ ELEKTRÝKTEN DAHA FAZLASINI ÜRETTÝK" Bir yýldýr devam eden ve oldukça baþarýlý olduðunu düþündüðüm "Alternatif Enerji Sistemleri" isimli projemiz 31 aðustos 2015 tarihinde sona ermiþ bulunmaktadýr. Proje kapsamýnda okulumuza 15 KW'lýk Güneþ Enerjisi ve 3.2KW'lýk rüzgar enerjisi sistemleri kurduk. Kurulan sistem on-grid olarak çalýþmakta ve üretilen elektriðin tamamý YEDAÞ'ýn sistemine baðlanmýþ durumdadýr. Kurduðumuz istem Samsun TEDAÞ Bölge Müdürlüðü tarafýndan onaylanmýþ ve kabul edilmiþtir. Þu anda YEDAÞ'la sözleþme imzalama aþamasýndayýz. Sözleþme imzalandýktan sonra her ay sonunda mahsuplaþma yöntemi ile elektrik kullanýmýný gerçekleþtireceðiz. Bir hafta içerisinde kurduðumuz sistem yaklaþýk 880 KWh elektrik üretmiþ bulunmakta, okul olarak tükettiðimiz elektrik miktarý ise 640 KWh civarýndadýr. Yani tükettiðimizden fazla elektrik üretmiþ bulunmaktayýz. Tabi ki bu oranlar kýþ aylarýnda düþecektir ama yýllýk ortalama bir hesap yaptýðýmýzda okulun bütün elektrik ihtiyacýný karþýlamayý hedefliyoruz. Buda bizi oldukça memnun etmektedir. Okulumuza kurduðumuz sistem Çorum ilinde kamu kurumlarý arasýnda bir ilk olma özelliði taþýmaktadýr. Çorum'da þu ana kadar TEDAÞ özel sektörden 3 firmaya izin vermiþ bulunmaktadýr. Kurduðumuz sistemler çevreye örnek bir proje olmuþtur. Bu konuda bizlere pek çok soru gelmekte bizlerde elimizden geldiðince yardýmcý olmaya çalýþmaktayýz. "ÖÐRETMENLERE YÖNE- LÝK HÝZMETÝÇÝ EÐÝTÝM KURSLARI VERECEÐÝZ." Uyguladýðýmýz proje kapsamýnda yurt içerisinde ve yurt dýþýnda güneþ ve rüzgar enerjisi sistemleri hakkýnda eðitimler aldýk. Bu eðitimlerden okulumuzdan 10 öðretmenimiz faydalandý. Aldýðýmýz bu eðitimleri diðer meslektaþlarýmýz ile paylaþmak için Türkiye genelinde öðretmenlere yönelik hizmetiçi eðitim kurslarý açmayý planlýyoruz. Bu kurslar gerçekleþtiði takdirde pek çok öðretmen bu eðitimlerden faydalanmýþ olacak. "ORTAOKUL ÖÐRENCÝ- LERÝNE ALTERNATÝF ENERJÝ EÐÝTÝMLERÝ VERDÝK." Proje kapsamýnda okulumuza yenilenebilir enerji eðitim setleri aldýk. Bu eðitim setlerinde öðrencilerimize eðitimler vermeye baþladýk. Ayný zamanda okul tanýtým haftasýnda Ýskilip'te bulunan 250 ortaokul öðrencisine Alternatif Enerji konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla eðitimler verdik." 5 MÜDÜRLÜÐÜMÜZE BAÐLI BÝRÝMLERÝN ÝHTÝYACI OLAN OBEZÝTE ÝLE MÜCADELE ETMEK AMACIYLA ÇORUM ÝLÝ GENELÝNDE OKULLARDA DAÐITILMAK ÜZERE BÝSÝKLET ALIMI ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU Müdürlüðümüze Baðlý Birimlerin Ýhtiyacý Olan Obezite Ýle Mücadele Etmek Amacýyla Çorum Ýli Genelinde Okullarda Daðýtýlmak Üzere Bisiklet Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gazi Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 240 Adet Bisiklet Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Malýn/Ýþin teslim süresi 5 takvim günüdür. Sözleþmenin imzalanmasý ný takip eden 5 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleþtirecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Tedarik edilecek mallarla ilgili ayrýntýlý teknik bilgilerin yer aldýðý kataloglarý, fotoðraflarý vb. materyallerini teklif zarfý ile birlikte vereceklerdir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) Destek Hizmetleri Þubesi Ýdari Mali Ýþler Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de Teröre tepki için iþ býrakacaklar Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 17 Eylül Perþembe günü Ankara Sýhhiye'de yapýlacak olan "Teröre hayýr, kardeþliðe evet" toplantýsýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Terör hadisesi toplumumuzun huzurunu kaçýrýyor. Yapýlan toplantýlarýn ardýndan14-15 kuruluþ olarak ortak bir tavýrla, Perþembe günü yapacaðýmýz 'Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet' yürüyüþümüzle tepkimizi ve mesajýmýzý ortaya koyacaðýz" dedi. "Bayraðýný Al da Gel." 17 Eylül Perþembe günü Ankara Sýhhiye Meydaný'nda gerçekleþtirileceði duyurulan yürüyüþün teröre karþý ortak bir tavýr sergilemek, kardeþliði güçlendirmek amacýyla gerçekleþtirileceðini belirten Saatcý, "Ortak payda insan haklarýna ve hukuka saygýdýr.17 Eylül Perþembe günü, saat 16.30'da Türkiye'nin dört bir yanýndan gelip, Ankara'da toplanma kararý kaldýk. Tüm Türkiye'yi Ankara Sýhhiye Meydaný'nda toplanmaya davet ediyoruz. Terörü lanetleyen ve kardeþliðimize sahip çýkan tüm halkýmýzý bu toplanmaya davet ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz kardeþliðimizdir, gelin kýþkýrtýcý söylemleri býrakalým, toplumu germeyi býrakalým. Baþka bir Türkiye yok" þeklinde kaydetti. Saatcý, "Teröre ortak bir tavýrla 'hayýr' demek çok önemlidir. Kardeþlik ruhunun pekiþtirilmesi gerekmektedir. Ýlk defa Türkiye'de bu çapta böyle bir birliktelik gerçekleþecek, bu yüzden bu tavýr önemli ve deðerlidir. Sýhhiye'de toplanarak ortak paydada buluþacaðýz. Herkes kendi logosunu, kendi aidiyetini býrakarak ortak bir zeminde buluþarak tepkisini gösterecek. Ýlk defa Türkiye'de bu çapta böyle bir birliktelik gerçekleþecek, bu yüzden bu tavýr önemli ve deðerlidir. Bu duruþun bütün kitlelere hitap etmesi dolayýsýyla Türkiye'de tarihi bir gün gerçekleþecek, yüz binler Sýhhiye'de birleþerek ortak bir tavýr ortaya koyacak, teröre 'hayýr' diyecek. Bütün topluma çaðrýmýz "Bayraðýný Al da Gel", "Komþunu Al da Gel"dir. O gün bütün iþyerlerinin, evlerin ve okullarýn bayraklarla donatýlmasý çaðrýsýnda bulunuyoruz. Biz Memur Sen olarak Perþembe günü Türkiye genelinde iþ býrakýyoruz, o gün hizmet üretmeyeceðiz, 'kardeþlik vurgusu' yapacaðýz" dedi. Sucuk baharatý denince akla Adil Kayiþoðlu Baharat gelir Kurban Bayramý öncesinde çarþý pazar da hareketlilik yaþanmaya baþladý. Bayram alýþveriþi için vatandaþlarýn mutlaka uðradýðý yerlerden biride aktarlar. Kurban etinden sucuk yapmak isteyenlerin ilk duraðý da aktarlar oluyor. Aktarlardan alýnan baharatlar sucuklara ayrý bir lezzet katýyor. Sucuk baharatý denince de Çorum'da akla ilk Adil Kayiþoðlu Baharat geliyor. Adil Kayiþoðlu Baharat tarafýndan hazýrlanan sucuk baharatlarý vatandaþýn büyük ilgisini çekiyor. Adil Kayiþoðlu Baharat yetkilisi Gýda Mühendisi Adil Nezih Kayiþoðlu Kurban etinden evlerinde sucuk yapmak isteyen vatandaþlarýn, baharat satýþlarýný artýrdýðýný söyledi.konuyla ilgili açýklama yapan Adil Nezih Kayiþoðlu "Baharat kokularýnýn yayýldýðý Adil Kayiþoðlu'nda bayram yoðunluðu yaþanýyor. Kurbanlýklarýný kesip etin bir kýsmýný yakýnlarýna ve ihtiyaç sahiplerine daðýttýktan sonra geri kalanýný sucuk olarak deðerlendirecek Çorumlular, sucuðun lezzetinin saklý olduðu baharatlardan satýn alýyor" dedi.kayiþoðlu geleneksel olarak yapýlan sucuklar için özel karýþým sucuk baharatlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Geleneksel olarak kentte, kurban etlerinin özellikle yaðlý kýsýmlarýndan sucuk yapýlýr ve pek çok kiþi sucuðu evlerinde doldurmayý tercih eder. Lezzetli sucuðun sýrrýnýn özenle hazýrlanmýþ sucuk Adil Nezih Kayýþoðlu ve Babasý Sadettin Kayiþoðu baharatý ve sarýmsak da yer alýyor. Yýllardýr hazýrladýðýmýz sucuk baharatý karýþýmý özel bir karýþýmdýr. Ýçindeki baharatlarýn oranlarý oldukça gizlidir. Bu formül rahmetli dedem Adil Kayiþoðlu tarafýndan seneler önce hazýrlanmýþtýr. Senelerdir bu formül üzerinden halkýmýza sucuk baharatý hazýrlýyoruz. Bu karýþým herkes tarafýndan yapýlamaz. Bu yüzden kaliteden ve güvenden ödün vermeyiniz. Kaç kilo ete kaç gram baharat katýldýðýný müþterilerimize söylüyoruz. Baðýrsaklarýný da buradan temin edebilirler. Ýsteðe göre acý ve normal acý seçenekleri sucuk baharatýnda mevcut. Baðýrsakta da isterlerse kalýn veya ince seçenekleri mevcut. Þimdiden tüm halkýmýzýn bayramýný kutluyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Kurban Bayramý öncesi ikramiye istiyoruz" Bayat MYO için ön inceleme sekokul hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýya Ýlçe Kaymakamý Ýdris Akça, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Bayat Yüksekokul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Adem Okumuþ, Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçar, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Ýl genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri katýldýlar. Belediye Baþkaný Ünlü toplantýda yaptýðý konuþmada, "Üniversitenin ilçemizde gerçekleþtireceði eðitim yatýrýmlarýna her türlü al ve üst yapý desteði vereceðiz. Ýlçemiz otel, misafirhane, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Hitit Üniversitesi tarafýndan Ýlçeye Meslek Yüksel Okulu leksleriyle, sosyal donatý alanlarý olarak Meslek konferans salonu, parklar, spor komp- açýlmasý halinde alt ve üst yapýsý, temizlik ve güvenliðinin, belediye tarafýndan yapýlmasý için mec- Okulu ilçemizin kültürel geliþimine katký saðlaya- Yüksek Okulu açýlmasýna hazýr. Meslek Yüksek lis kararý aldýklarýný ve hazýr olduklarýný söyledi. cak. En kýsa zamanda senatodan Meslek Yüksek Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Okulunun kuruluþ kararý alýnmasýný talep ediyoruz. Mustafa Býyýk ve Genel Sekreter Erdal Kanýk, Bayat'a giderek Meslek Yüksel Okulu ile ilgili teknik yati öneme sahip" dedi. Bu hizmet ve yatýrýmýn ilçemiz için son derece ha- incelemelerde bulundular. Toplantý sonrasýnda heyet yüksekokul ve yurt Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü makamýnda ziyaret eden heyet ilçede açýlacak olan Yüklemelerde yerleri ve sosyal donatý alanlarýnda teknik ön ince- bulundu. BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, aðustos ayý enflasyonunun aylýklarda dolar bazýndaki erime ve gelir ergisi diliminin deðiþmesiyle oluþan ek vergi kayýplarýnýn, memurlara Kurban Bayramý öncesinde bir maaþ tutarýnda ikramiye verilerek telafi edilmesini istedi. TÜÝK tarafýndan açýklanan rakamlara göre aðustos ayý enflasyon oranýnýn (TÜFE) % 0.40 artarak, 2015 yýlýnýn ilk 8 aylýk enflasyon oraný % 5, 27 olarak gerçekleþtiðini kaydeden Çam, "BASK olarak, TÜÝK rakamlarýný inandýrýcý bulmadýðýmýzý defalarca kamuoyu ile paylaþtýk. Ramazan ayýnda bile enflasyonu düþürmeyi baþaran (!) TÜÝK'in yöntemlerini takdire þayan bulmuþtuk. Ve BASK olarak, genel tüketim kalýplarýna göre deðil, ücretlilerin tüketim kalýplarý dikkate alýnarak farklý bir hesaplama yöntemine göre ücretlilerin enflasyon hesaplamasý yapýlmasý gerektiðini ifade ettik. Ýstatistiklerle ne kadar oynanýrsa oynansýn, memurlarýn ve emeklilerinin kayýplarýný saklamak veya gizlemek mümkün deðildir. Nitekim, 3-31 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda dolar bazýnda memurlar aylýklarýndaki kayýp, aþaðýdaki Tabloda görüleceði gibi en düþük aylýklý memurda bile 38 dolar 63 sent olmuþtur. Aylýklar ve dolardaki artýþ yükseldikçe kayýplar da artmakta ve yükselmektedir. Özellikle 2014 yýlýnýn yetkili sendikalar tarafýndan hükümete hibe edilen enflasyon farký, tüm memur ve emeklilerini ölünceye kadar yakmaya devam edecektir. Bunlara ilaveten, Nisan ayýnda baþlayan ve her ay bir baþka gurubun eklenmesiyle yýl sonuna kadar tüm memurlarý kapsayacak olan yüzde 15'lik vergi diliminden % 20'lik vergi dilimine geçiþ ile de en düþük aylýklý memurda 57 lira ek gelir vergisi ödemesi, kayýplarý katmerleþtirmektedir. Hükümet ile Memur-Sen arasýnda yýllarý için imzalanan ve memurunun yoksulluðunu perçinleyen baþarýsýz toplu sözleþme ile memur ve emeklilerinin aylýklarýna "Diþ kirasý" kabilinden verilen artýþlar, hem enflasyon karþýsýnda hem de dolar kurundaki yükselme karþýsýnda, daha imzalarýn mürekkebi kurumadan erimeye baþlamýþtýr. -"KURBAN BAYRAMI ÖNCESÝ ÝKRAMÝYE ÝSTÝYORUZ"- Eylül ayý, memurun "vurgun" ayýdýr. Eylül ayý; bir yandan öðrencilerin okula baþladýklarý ve eðitim harcamalarýnýn yoðunlaþtýðý, öte yandan kurban bayramý nedeniyle zorunlu bayram harcamalarýnýn memurunun iki yakasýný biraraya getirmesine imkan býrakmadýðý bir aydýr sayýlý Kanunun "toplu sözleþmenin kapsamý" maddesinde yer alan, ancak masaya oturan sendikalardan bugüne kadar hiç birinin pazarlýk masasýna teklife cesaret edemediði "ikramiye" konusu Hükümet ve yetkili sendikalar istemese de gündeme gelmelidir. Kamuda çalýþan iþçiler her yýl 2 tam ve 4 yarým ikramiye ve 2015 yýlýndaki toplu iþ sözleþmesi ile de 500 lira tutarýnda "denge ödeneði " adý altýnda yedinci ikramiye alýrken, memurlara 1 kuruþluk bir ikramiye verilmemesi Devletin de, hükümetin de, masaya oturan sarý sendikalarýn da hem ayýbý hem utancýdýr. Devlet ve Hükümet; emrinde çalýþanlar arasýnda birine öz, diðerine üvey evlat muamelesi yapmaz ve yapmamalýdýr. Bu nedenle, mevcut ve birikmiþ kayýplar ile, eðitim döneminin baþlamasý ve kurban bayramý göz önüne alýnarak, memur ve emeklilerine birer maaþlarý tutarýnda "ikramiye" ödenmesi tüm memur ve emeklilerinin en haklý ve en meþru talebi ve beklentisidir. Seçim öncesinde bu talebin karþýlýk bulmasýný istiyoruz ve bekliyoruz" þeklinde kaydetti. ÝÞKUR'dan Mecitözü'de iki kurs birden Valilik bayramlaþmasý huzurevinde Çorum Valiliði Kurban Bayramý bayramlaþma programý bayramýn ilk günü yapýlacak. Valilikten konu hakkýnda yapýlan açýklamada bu yýlki Kurban Bayramý kutlama programýnýn Atýl Uzelgün Huzurevinde 24 Eylül 2015 Perþembe günü saat 14.00'da gerçekleþtirileceði ifade edildi. Vali Ahmet Kara'nýn protokol ve halkla bayramlaþmasýndan sonra Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki hastalar ve muhtaç aileler ile þehit ailesi ziyaret edilecek. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan Mecitözü Halk Eðitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü iþbirliði ile "Peynir Ýmal Ýþçisi" ve "Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi" mesleki eðitim kurslarý açýlacak.mecitözü Halk Eðitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü'nde yapýlacak olan kurslar 25'er kiþilik birer grup halinde düzenlenecek ve "Peynir Ýmal Ýþçisi" kursu tarihinde baþlayýp tarihinde "Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi" kursu tarihinde baþlayýp tarihinde sona erecek. Kurslara katýlým þartlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda bayan olmak, okuryazar olmak, Açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞ- KUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn son baþvuru günlerine kadar (son günler dahil), ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve yapýlacak olan mülakata katýlmalarý gerekiyor. Yapýlacak olan mülakat sonucunda kursiyerler belirlenecek. Kurs için son baþvuru tarihi olup tarihinde saat 10.00`da Mecitözü Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðünde mülakat yapýlacak.

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu

Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Sebep olanlara lanet olsun! Daðlýca'da 16 askerimiz þehit oldu Genelkurmay Baþkanlýðý Daðlýca'da yapýlan hain saldýrýda 16 askerimizin þehit düþtüðünü açýkladý.tsk'dan yapýlan açýklama þöyle;06 Eylül 2015

Detaylı

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da

Ankara'da 378 bin, Ýstanbul'da ÝÞKUR 946 engelliye iþ buldu Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü'nde 1439 engellinin iþ arayan kaydýnýn bulunduðu, bunlarýn 946'sýnýn çalýþtýðý, geriye kalan 493 kiþinin ise halen iþsiz olduðu belirtildi.

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý

Merkezde 4 yeni Anadolu Lisesi açýldý Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türkleri için yürüyecek Çorum Ýnsani Deðerler Platformu Uygur Türklerine destek için yürüyüþ yapacak ve toplanan bir týr dolusu yardým Kayseri'ye gönderilecek. Çorum Ýnsani

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Doðu Türkistan Ramazan'da da

Doðu Türkistan Ramazan'da da Ýftar saati kaza ucuz atlatýldý Muzaffer Yýldýrým Binevler yolu üzerinde motosiklet ile otomobil çarpýþtý. Saat 19:00 sularýnda meydana gelen kazada can kaybý yaþanmazken maddi hasarla ucuz atlatýldý.

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak

Mülteci-Der, Çorum çalýþmalarýna baþladý Hitit ve Girne Amerikan Üniversitesi akademik iþbirliði yapacak YEDAÞ ve Orman Ýþletme Futsal'da 8 Kasým'da baþlayacak olan Tek Yýldýz Gazetesi ve Çorum Gazetesi'nin organize ettiði Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar baþlýyor. Turnuvaya katýlma arzularýný dile getiren

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý

Terör son bulmalý Demokrasi Hakim olmalý Hitit Gýda Amasya'ya uzandý Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... Partilerin 1 Kasým Adaylarý... AK PARTÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLARI

Detaylı