Teröre karþý tek yürek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teröre karþý tek yürek"

Transkript

1 "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda gerçekleþtirilecek olan "UNES- CO'nun 30 yýlýnda Hattuþa" etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, TURSAB... SAYFA 2 DE Vali Kara'dan Kurban Bayramý mesajý Vali Ahmet Kara Vali Ahmet Kara Kurban Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Milli birlik ve beraberliðimizin en yüksek seviyede tezahür ettiði, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinin sergilendiði, dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn unutulduðu, hoþgörü ve barýþýn en yoðun þekilde yaþandýðý özel günlerimizden Kurban Bayramýný þehit haberlerinin geldiði bugünlerde buruk karþýlýyoruz" diyerek baþlayan Ahmet Kara... SAYFA 2 DE 16 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Bahçeli: 7 Haziran'dan bu yana 127 þehidin kaný AKP'nin alnýna yapýþmýþtýr MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, düzenlediði basýn toplantýsýnda 13 yýllýk AKP iktidarý ve Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ý çok sert ifadelerle eleþtirdi. Kaçak Saray'daki kaos planlarýnýn sahaya indirildiðine iþaret eden Bahçeli, 7 Haziran'dan sonra gelen 127 þehidin kanýnýn AKP'nin alnýna yapýþtýðýný söyledi. SAYFA 10 DA Teröre karþý tek yürek Çorum'da faaliyet gösteren 46 farklý sivil toplum kuruluþundan 64 temsilci, teröre karþý tepkilerini göstermek üzere bir araya geldi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilen sivil toplum kuruluþlarý toplantýsýnda birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. 15 Eylül Salý günü saat 11.00'de baþlayan toplantýda katýlýmcýlar, Türk Bayraðý rozeti taktý. Saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan toplantýda, son dönemde yaþanan terör olaylarý deðerlendirilerek, budan sonraki süreçte terör ve teröre karþý gerçekleþtirilen eylemlerde sivil toplum kuruluþlarýnýn üzerine ne gibi so- SAYFA 3 TE rumluluklar düþtüðü konusunda görüþ alýþveriþi yapýldý. Ýskilip EML ürettiði elektriði satacak Fast Food'da yeni tarz: Patso19 Çorum'da ilk ve tek olan Patso Fast Food olan Patso19 hizmete girdi.lezzetin yeni adý olan Patso19 iþletmecisi Necip Fazýl Þahin Çorum'u vatandaþlara kalite ve lezzeti getirdiklerini belirtti. SAYFA 7 DE Mobilyacýlar Odasý TÜYAP Fuar ve Çanakkale Þehitliði gezisi düzenliyor Mobilyacýlar Odasý tarafýndan organize edilen TÜYAP Fuar ve Çanakkale Þehitliði gezisi Ekim 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. SAYFA 2 DE Memur Sen üyelerine Yüksek Lisans imkâný Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý üyelerine yüksek lisans imkânýyla ilgili yaptýðý açýklamada, Hacý Nuri Lafcý SAYFA 4 TE Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Hitit Üniversitesi tarafýndan Ýlçeye Meslek Yüksel Okulu açýlmasý halinde alt ve üst yapýsý, temizlik ve güvenliðinin, belediye Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Arttýrýlmasý projesi Bayat MYO için ön inceleme tarafýndan yapýlmasý için meclis kararý aldýklarýný ve hazýr olduklarýný söyledi. SAYFA 6 DA kapsamýnda okula 15 KW'lýk Güneþ Enerjisi Sistemi ile 3.2KW'lýk Rüzgar Enerjisi Sistemi kurdurdu. SAYFA 5 TE MEB Daire Baþkaný Fatih Baþak'ýn acý günü Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Temel Eðitim Genel Müdürlüðü Eðitim Politikalarý Daire Baþkaný hemþehrimiz Fatih Baþak'ýn annesi Muazzez Baþak vefat etti. SAYFA 3 TE Ahmet Saatcý Baldýzýný öldüren polis Çorum'da yakalandý Sucuk baharatý denince akla Adil Kayiþoðlu Baharat gelir 5 TE Teröre 5 tepki için iþ býrakacaklar Hayati Çam "Kurban Bayramý 6 öncesi ikramiye TE istiyoruz" DA Samsun'da eþinin kýz kardeþini silahla öldürerek özel bir arabayla olay yerinden kaçan polis memuru, Çorum'da meslektaþlarý tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý. SAYFA 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 04:46 06:14 12:43 16:11 18:59 20:19 Süleyman Efendinin vefâtý (1959) - Fatin Rüþtü Zorlu'nun idamý (1961) Hasan Polatkan'ýn idâmý (1961) Ahirette sana lâzým olacak þeye bugün öncelik ver! Ahirette sana zarar verecek þeyi de terket! Seleme bin Dînâr Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0257 3,0270 EUR 3,4257 3,4270 STERLiN 4,6639 4,6657 2,5282 2, JPY YENi Günün Þiiri MEKTUPLAR ALIRIM Mektuplar alýrým Allý-karalý Üstünde görülmüþtür Yiyecek alýnmaz damgalarý Açarým Birden, kuþ ve þiir sürüleri Havalanýr içinden. Kimi kanadý kýrma Düþe kalka Kimi zýpkýn gibi Yetkin ve güzel! Tutmaz çocuðun ayaklarý Yaralýdýr her bir yanlarý Dar geçitlerden geçmiþler Acýlarý aþýp gelmiþlerdir Yeþile, güneþe hasret Bir yürek çarpar Her zarf içinde Okurum Ýçim daralýr Bakamam göðe, utanýrým Alýr mektuplarýmý Havalandýrmaya çýkarým Dýþarýda deli bir lodos Esrik bir sonbahar Aylardan aralýk Adrasan üstünde mor bulutlar Tahtalý'da kar vardýr Yasemin kokar ortalýk Dostlar ki gurbette Dostlar ki hapistedir Mektuplarýyla yetinirim artýk Metin DEMÝRTAÞ HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda gerçekleþtirilecek olan "UNESCO'nun 30 yýlýnda Hattuþa" etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý, TURSAB, ÇEKÜL, UNESCO, Tarihi Kentler Birliði, Alman Arkeoloji Enstitüsü ile 17 Valilik katýlým saðlayacak.konu hakkýnda açýklamam yapan Vali Ahmet Kara, "UNESCO tarafýn 28 Kasým 1986 yýlýnda Dünya Miras Alaný ilan edilen ve ülkemizdeki 15 kültürel varlýktan biri olan Hattuþa'nýn ve dolayýsý ile Çorum'un tanýtýlmasý için birinci aþamada, Eylül 2015 tarihlerinde yerel ve ulusal aktörlerin katýlýmý ile Boðazkale'de "UNES- CO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" ve "Boðazklale'de Turizmin Geleceði" konulu çalýþtay yapýlacaktýr. Ýkinci aþamada ise çalýþtayda saðlanan tecrübe ve bilgi paylaþýmlarý sonrasý alýnan kararlar neticesinde, yerel ve ulusal kaynaklarýn desteklendiði proje içeriði netleþecektir. Bu kapsamda, 28 Kasým 2016 tarihinde 30. yýl kutlamalarý faaliyetleri yürütülerek, özelde Hattuþa genelde de Çorum'un tanýtýmý yapýlacaktýr. Anadolu'da kurulan ilk merkezi devletin baþkenti Hattuþa, ayný zamanda ilk Anadolu'da ki meclisin kurulduðu yerdir. Mýsýrlýlarla Hitit'liler arasýnda yapýlan tarihte bilinen ilk yazýlý antlaþma Kadeþ metnide Hattuþa'da bulunmuþtur. Ýnsan haklarýna ve yasalara duyulan saygýnýn ön planda olduðu Hitit uygarlýklarýna gizemli yolculuk için herkesi Hattuþa'ya bekliyoruz" dedi. Vali Kara'dan Kurban Bayramý mesajý Vali Ahmet Kara Vali Ahmet Kara Kurban Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Milli birlik ve beraberliðimizin en yüksek seviyede tezahür ettiði, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinin sergilendiði, dargýnlýklarýn, kýrgýnlýklarýn unutulduðu, hoþgörü ve barýþýn en yoðun þekilde yaþandýðý özel günlerimizden Kurban Bayramýný þehit haberlerinin geldiði bugünlerde buruk karþýlýyoruz" diyerek baþlayan Ahmet Kara, "Bayramlar sevgiyle, hoþgörüyle, paylaþmakla, yardýmlaþmakla güzel ve anlamlýdýr. Bölünmez bütünlüðümüzü, birlik ve beraberliðimizi sürekli kýlmak, huzur ve güven ortamý içerisinde yaþamak sevgi ve hoþgörü ile mümkündür. Saðlýklý ve müreffeh gelecekler þimdi göstereceðimiz sabýr ve gayretlerin sonucu olacaktýr. Bayram günlerinde büyüklerimizi, kimsesiz yaþlýlarýmýzý, muhtaç vatandaþlarýmýzý, Devletimizin korumasý altýnda bulunan çocuklarýmýzý ziyaret etmenin, bayram sevincini onlarla paylaþmanýn da insanlýk görevi olduðunu unutmamalýyýz" dedi. Vali Kara mesajýnda þu ifadeleri kullandý: "Ayrýca bayram vesilesiyle yolculuk yapacak vatandaþlarýmýzýn bayramlarýnýn acýya dönüþmemesi için trafik kurallarýna uymalarýný, hayvana acý çektirilmeden ve eziyet verilmeden, süratli bir biçimde çevre temizliði için de gerekli tedbirler alýnarak kurban kesimi yapýlmasýný rica ediyorum. Bu vesileyle, þehit ailelerimizin, gazilerimizin, Çorumlu hemþerilerimizin ve tüm Ýslam âleminin Kurban Bayramý'ný kutluyor, bayramýn ülkemizle birlikte tüm dünya devletlerine barýþ, huzur, kardeþlik ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." YÝTÝK Hitit Meslek Yüksek Okulu Ýnþaat Teknisyenliði bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür doðumlu Naci oðlu Ýsim Turgay Yalçýn ELEMAN ARANIYOR Kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek üzere Halkla iliþkiler personeli ve rehberlik sertifikasý olan Rehber öðretmen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sýnav Eðitim Kurumlarý (Alis Düðün Salonu Karþýsý) EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Yýl: 11 Sayý: EYLÜL ÇARÞAMBA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Mobilyacýlar Odasý TÜYAP Fuar ve Çanakkale Þehitliði gezisi düzenliyor Mobilyacýlar Odasý tarafýndan organize edilen TÜYAP Fuar ve Çanakkale Þehitliði gezisi Ekim 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Bir gün konaklamalý gezi hakkýnda bilgi veren Mobilyacýlar Odasý Baþkaný Yalçýn Kýlýç gezinin 14 Ekim Çarþamba günü Ýstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleþecek olan Aðaç Ýþleme Makineleri ve 2015 ÝNTERMOB Fuarý gezisi ile baþlayacaðýný ardýndan Çanakkale'ye geçilerek þehitliðin ziyaret edileceðini ifade etti.mobilyacý esnafýndan geziye katýlmak isteyenler , , nolu telefonlarý arayarak veya Oda'ya baþvuru yaparak kayýtlarýný yaptýrabilecekler. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Teröre karþý tek yürek Çorum'da faaliyet gösteren 46 farklý sivil toplum kuruluþundan 64 temsilci, teröre karþý tepkilerini göstermek üzere bir araya geldi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilen sivil toplum kuruluþlarý toplantýsýnda birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. 15 Eylül Salý günü saat 11.00'de baþlayan toplantýda katýlýmcýlar, Türk Bayraðý rozeti taktý. Saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan toplantýda, son dönemde yaþanan terör olaylarý deðerlendirilerek, budan sonraki süreçte terör ve teröre karþý gerçekleþtirilen eylemlerde sivil toplum kuruluþlarýnýn üzerine ne gibi sorumluluklar düþtüðü konusunda görüþ alýþveriþi yapýldý. Toplantýya katýlan sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, toplantýnýn son bölümünde toplu fotoðraf çekinerek, kamuoyuna birlik ve beraberlik mesajý verdiler. Toplantýda ayrýca, basýn aracýlýðýyla kamuoyuna ulaþtýrýlmak üzere ortak bir mesaj yayýnlandý. 64 sivil toplum kuruluþunun imzasýyla yapýlan açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde son dönemde yeniden týrmanan terör olaylarý, Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi biz Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn da vicdanýný kanatmaktadýr. Bir taraftan þehit ve gazi haberleri ile yüreðimiz yanarken, diðer taraftan da hakim olan sosyal ve siyasi gerginlik, ülkemizin geleceði açýsýndan hepimizi endiþelendirmektedir. Ülkemizin bir numaralý gündem maddesi olmasý gereken terör konusu, ancak birlik ve beraberliðimizi korumamýz ve güçlendirmemizle alt edilebilecek bir konudur. Dolayýsýyla vatandaþlarýmýz, saðduyuyu elden býrakmadan teröre tepki göstermelidir. Ülkemizin birlik ve dirliðini bozmak amacýyla baþ gösteren terör olaylarýnýn amacýna ulaþamayacaðýnýn bilincindeyiz. Yaþanan terör olaylarý, toplumumuzu kutuplaþma uçurumunun eþiðine doðru sürüklemesinden endiþelenmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadelesini sürdürürken, toplumun üzerine düþen de bir infial ortamýnýn oluþmasýný engellemek olmalýdýr. Zira terör olaylarýnýn en büyük amacýnýn, toplumdaki huzur ortamýný ortadan kaldýrmak olduðu açýktýr. Dolayýsýyla teröre tepki eylemlerindeki aþýrýlýk, terörün amaçlarýna hizmet etmektedir. Gün bizlerin ve siyasi partilerin birlik olma günüdür. Bilmeden de olsa fitneye, fesada fýrsat vermek ihtiyacýmýz olan son þey bile deðildir. Bu düþünceden hareketle, Çorum'daki sivil toplum kuruluþlarý olarak 'teröre hayýr' demek için bir araya gelmiþ bulunmaktayýz. Hiçbir siyasi parti, dil, din, mezhep çýkarý gözetmeksizin, tamamen ilimizin ve ülkemizin selameti için terörü þiddetle kýnarken, vatandaþlarýmýza da saðduyulu olma ve metanetli olmaya davet ediyoruz. Kimsenin etnik kökenini seçme hakkýnýn olmadýðý göz önünde bulundurulduðunda, yaþananlarý belli bir etnik kökene dayandýrmak doðru deðildir. Bu topraklarda farklý kökenlerin binlerce yýldýr yan yana yaþadýðý gerçeðini bir kez daha hatýrlayarak kötüyü iyiden, faydalýyý zararlýdan akýl ve izan çerçevesinde ayýrmalýyýz. Tüm sivil toplum kuruluþlarý olarak teröre karþý yapacaðýmýz tepkilerde, iþaret, toplum kuruluþunu yansýtan bayrak gibi objelerin kullanýlmamasýný, bu objelerin yanlýþ anlaþýlmalara neden olduðunu bilincinde olmasýný bekliyoruz. Bu vesileyle, Ýlimizin 1980 yýlýný bir daha yaþamamasý adýna, bu topraklarýn bize vatan olduðu günden bu yana, bu uðurda canýný feda eden bütün þehitlerimizi ve gazilerimizi ayrýca bugün vatanýn bütünlüðü için mücadele eden ve bu mücadelede hayatýný kaybeden bütün þehitlerimize Allah'tan rahmet, ulusumuza da baþsaðlýðý diliyoruz." MEB Daire Baþkaný Fatih Baþak'ýn acý günü Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Temel Eðitim Genel Müdürlüðü Eðitim Politikalarý Daire Baþkaný hemþehrimiz Fatih Baþak'ýn annesi Muazzez Baþak vefat etti. Önceki akþam vefat eden Baþak'ýn cenazesi dün Sungurlu Altýnoðlu Camisinde öðle namazýna müteakip Sarýtepe Mezarlýðýnda defnedildi. Cenaze namazýna Baþak'ýn ailesi ve yakýnlarý ile Kaymakam Mitat Gözen ve vatandaþlar katýldý. Haber Servisi Köy halkýnýn yaþam kalitesini artýrmak için çalýþýyoruz Baldýzýný öldüren polis Çorum'da yakalandý Samsun'da eþinin kýz kardeþini silahla öldürerek özel bir arabayla olay yerinden kaçan polis memuru, Çorum'da meslektaþlarý tarafýndan yakalanarak gözaltýna alýndý.kocaeli'nin Gebze ilçesinde görevli polis memuru E.K., akþam saatlerinde ayrý yaþadýðý eþinin kardeþi Hatice Þahin'in Samsun'daki evine giderek tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine E.K., tabancayla Þahin'i vurdu.ýki çocuk annesi Hatice Þahin olay yerinde hayatýný kaybetti. Polis memuru E.K. ise beyaz renkli özel bir araca binerek olay yerinden kaçtý. Cinayetin ardýndan geniþ çaplý araþtýrma baþlatan Samsun polisi, E.K.'nin kullandýðý aracýn Havza tünellerde görüntülendiðini tespit etti. Aracýn Çorum istikametine gitme ihtimaline karþý Çorum Emniyet Müdürlüðü'ne bilgi verildi. Çorum giriþinde kontrol noktasý oluþturan asayiþ ve trafik ekipleri, katil zanlýsý E.K.'nin içinde bulunduðu aracý Çimento Kavþaðý'nda durdurdu. Meslektaþlarý tarafýndan gözaltýna alýnan E.K., Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve ekibi, yaklaþan genel seçimler öncesinde köylere yönelik ziyaretlerini artýrdý. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, önceki gün de Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Mümtaz Yýlmaz, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþan Anaç, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Hallý, Arif Koçak, Muharrem Eker ile birlikte Küçük Gülücek Köyü'ne gitti. Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca ve bölgede bulunan köylerin muhtarlarýnýn da katýldýðý toplantýda istiþarelerde bulunan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, köy halkýnýn ve muhtarlarýn dilek ve taleplerini dinledi. AK Parti teþkilatlarý olarak her zaman köylü halkýn yanlarýnda olduklarýný ve köylere yönelik hizmette adeta AK Parti döneminde çýðýr açýldýðýný anlatan Av. Rumi Bekiroðlu, köylerin problemlerinin giderilmesi, yaþam kalitesinin artýrýlmasý konusunda da tüm kurum ve kuruluþlarla diyalog halinde çalýþmalarýn sürdürüldüðünü kaydetti. "Köylü Milletin Efendisidir" sözünü hatýrlatarak partilerinin köylüye verdiði önem ve deðerden bahseden Bekiroðlu, son derece verimli topraklara sahip olan Türkiye için tarýmýnýn önemine de deðinirken, tarým sektöründe köyde yaþayan insanlarýn öneminin de yadsýnamayacaðýný vurguladý. Parti olarak köylü halkýn maðdur olmamalarý için ve yaþam kalitelerini artýrmak için çalýþtýklarýný ifade eden Bekiroðlu, geçimini tarýmdan kazanan köylü milletinin tarým sektöründe yaþadýðý bir takým sýkýntýlarý da yakinen bildiklerini ve sorunlarýn çözümü konusunda da ellerinden gelen gayreti göstereceklerini anlattý. "7 Haziran seçimleri sonrasý da yaþanan gerek terör, gerekse diðer olaylarýn ülkenin geliþmesini istemeyen þer odaklarý halkýmýzý parçalamak için uðraþarak birliðimizi ve beraberliðimizi bozmak için mücadele etmektedirler" diyen Bekiroðlu, AK Parti kadrolarýnýn ise, ülkenin her alanda kalkýnmasýný saðlamak ve halkýn yaþam kalitesini artýrmak için mücadele ettiðini dile getirdi. Ülke halkýný sýnýflara ayýrarak parçalamak isteyen tüm þer odaklarýna müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bekiroðlu, 1 Kasým seçimleri ile Türk milletinin bu þer odaklarýnýn yaptýklarýnýn karþýlýðýný vereceðini ifade etti. Bekiroðlu, "Bizler söz söylemeye deðil söz dinlemeye, halkýmýzýn müreffeh seviyesini artýrmak için iþ üretmeye geldik. Bizler ülke vatandaþlarýmýzýn hepsine deðer veriyoruz. Milletimiz de kendilerine verdiðimiz deðerin bilincinde hareket ediyor ve bize 13 yýl ülkeyi tek baþýna yönetme yetkisi verdi. Kýsa süreli bir dinlenmenin ardýndan da Allah'ýn izniyle 1 Kasým'dan itibaren yeniden tek baþýna iktidar olacaðýz ve ülkemizin kalkýnmasýný, insanlarýmýzýn huzur ve barýþ içinde yaþamasýný saðlayacaðýz" þeklinde konuþtu.

4 "1 Kasým'dan sonrada taleplerimiz için mücadeleye devam edeceðiz" Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, yaptýðý açýklamada, "1 Kasým'da yapýlacak seçimlere gidilirken ülkemiz yangýn yeridir. 13 yýllýk AKP iktidarýnda barýþý dilinden düþürmeyenler, barýþ süreci için siyasi geleceðimize mal olsa da bu süreçten vazgeçmeyiz diyenler, söz konusu siyasi ikballeri olunca gözlerini kýrpmadan ülkemizi bir kaos ve çatýþma ortamýna sürüklemekten geri durmamýþlardýr" dedi. "90'lý yýllar olarak ifade edilen çatýþma sürecine paralel ülkemizde yaþananlar kanýmýzý dondurmaktadýr. Etnik kimliðinden dolayý linçe uðrayan siviller, esnaflar, hareket halindeki otobüslere yönelik taþlý saldýrýlar, bir arada yaþam kültürümüzü zedelemektedir. Son günlerde gündeme oturan Cizre'de yaþanan sokaða çýkma yasaðý, hastaneye götürülemediði için ölen bebekler, defnedilemediði için buzdolabýnda saklanan cesetler yaþadýðýmýz yüzyýlla baðdaþmamaktadýr. Ortaya çýkan linç kültürü sonrasýnda herkes suçu birbirine ata dursun, burada yok edilmek istenen kardeþliðimiz ve bir arada yaþama irademizdir" diyen Ertuðrul Alper, "Asker, polis ve sivil yurttaþlarýmýzýn cenazelerinde Türkçe, Kürtçe aðýtlarýn birbirine karýþtýðý bir süreçte, siyasi iktidara yönelen tepkiler ortadadýr. Herkes birbirine 7 Haziran'dan sonra ne deðiþti? sorusunu sormaktadýr. Acýlý insanlarýmýzýn feryatlarýna bile tahammül gösteremeyen siyasi iktidar, asker ve polis ailelerini bile hedef gösterebilmektedir. Buradan bir kez daha bu süreçte kaybettiðimiz tüm yurttaþlarýmýzýn üzüntüsünü paylaþýyor, ailelerine sabýr ve baþsaðlýðý diliyoruz. Barýþ ve kardeþlik içerisinde bir arada yaþayacaðýmýz bir Türkiye özlemini kamuoyu ile bir kez daha paylaþýyoruz. 1 Kasým'da yapýlacak erken genel seçime giderken ülke ekonomisinin de kýrmýzý alarm verdiði bizzat Maliye Bakaný tarafýndan da ifade edilmektedir. Dolar tarihi rekorlarýna her geçen gün yenisini eklemektedir. Baþta dolar olmak üzere döviz artýþlarýnýn emekçilere hayat pahalýlýðý olarak yansýdýðý ortadadýr. Her geçen gün satýn alma gücümüz düþmekte, yoksulluk sýnýrý rakamý altýnda çalýþmaya mahkûm edilen kamu emekçilerinin yaþamlarý zorlaþmaktadýr. Eðitim yýlýnýn açýlmasý ve kýþ koþullarýnýn yaklaþýyor olmasý da daha kötü günlerin habercisidir. Bugün 15 Eylül; milyonlarca kamu emekçisinin maaþlarý hesaplarýna yatmýþ bulunmaktadýr. Belkide tarihte ilk defa imzalanan bir toplu sözleþmesinin ilk sonucu olarak maaþlarýmýzda emekli keseneði artýþýndan kaynaklý 20 TL düþüþü hep birlikte yaþayacaðýz. Ayný zamanda milyonlarca kamu emekçisinin maaþý Eylül ayý itibariyle bir üst vergi dilimine gireceðinden, %5'lik bir kayýpta bizleri beklemektedir. Bunun adý hýrsýzlýktýr, bunun adý vergi adaletsizliðidir ve 2017 yýllarýna iliþkin toplu sözleþme süreci meþruluðu tartýþmalý hükümetin milletvekili bile olmayan çalýþma bakaný ile AKP hükümetinin memur kollarý Memur Sen arasýnda imzalanmýþtýr. Memur-Sen Genel Baþkaný tarafýndan imzalan toplu sözleþme kamuoyuna tarihi baþarý olarak sunularak, kamu emekçileri ve emeklilerle adeta dalga geçilmiþ, AKP hükümetine koltuk deðnekliði yapýlmaya devam edilmiþtir. Sendikamýz tarafýndan "Tarihi Satýþ" olarak nitelendirilen toplu sözleþme ile ilgili AKP ve Memur- Sen' e soruyoruz! Kamu emekçilerinin gasp edilen 2014 yýlý enflasyon farkýnýn üzerini örtmek midir tarihi baþarý? 666 sayýlý KHK ile gasp edilen, fazla mesai ücretleri ve yargý kararlarýna raðmen ödenmeyen ikramiye taleplerimizi yok saymak mýdýr tarihi baþarý? Özelikle iþkolumuzda yaþanan ücret adaletsizliklerini gündeme bile getirmeyip, ücret adaletsizliðini arttýracak uygulamalarýn altýna imza atmak mýdýr tarihi baþarý? Kamuda liyakatin yerini sadakatin aldýðý bir süreçte emekçilerin ayrýmcýlýða karþý adalet ve eþitlik taleplerini yok saymak mýdýr tarihi baþarý? 2013 yýlýnda imzaladýðýnýz toplu sözleþme ile hesap bilmeyen sendika, hükümetin teklifinin altýnda bir zamma imza atarak kamuoyunda alay konusu olan siz deðilmiydiniz. Þimdi de 2016 yýlý için kamu emekçilerinin alacaðý zam 8.76 iken %11 olarak ifade edip algý operasyonu yaratmak mýdýr tarihi baþarý? Hesap bilmeyen sendika olarak tescilli bir sendika olmanýza raðmen, toplu görüþme sürecinin baþladýðý 3 Aðustos tarihinde ki dolar kuru ile þimdiki dolar kurunun farkýnda mýsýnýz? Zaman zaman açýkladýðýnýz, yoksulluk ve açlýk sýnýrý rakamlarýný niçin açýklýyorsunuz? Madem açýklýyorsunuz yoksulluk sýnýrýnýn altýndaki maaþ zamlarýný kamu emekçilerine dayatýrken hiç mi utanmýyorsunuz? Kamuoyuna tarihi baþarý olarak sunulan, tarihi bir satýþla karþý karþýyayýz! Bugün iþyerlerimizden baþlattýðýmýz, duruþu tarihi satýþa karþý tarihi bir direniþle taçlandýrmak hepimizin görevi olmalýdýr. Eþitlik, barýþ, adalet ve insanca bir yaþam talebimizin hayata geçmesi için doðru zeminde doðru taleplerin ardýnda birlikte mücadele etmekten baþka bir seçeneðimiz yoktur. Buradan bir kez daha AKP hükümetini uyarýyor, 1 Kasým'dan sonra da hangi hükümet kurulursa kurulsun taleplerimiz için mücadele kararlýlýðý içerisinde olacaðýmýzý kamuoyuyla paylaþýyoruz" þeklinde kaydetti. LOJÝSTÝK ÞÝÞME ÇADIR VE EKÝPMANLARI ALIMI Lojistik Þiþme Çadýr Ve Ekipmanlarý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yavruturna Mah. Gazi Cad. No:66 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Lojistik Þiþme Çadýr (40 m2) 2-Hasta Muayene Masasý 3-Serum As kýsý 4-Paravan (Hasta Muayene Ýçin) 5-Etejer (Komidin) 6-Ýlaç Dolabý 7- Katlanýr Masa 8-Katlanýr Sandalye Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Ýl Ambulans KKM Baþhekimliði Deposu c) Teslim tarihi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü / Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Standarda iliþkin belgeler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Þiþme Çadýr için Numune ve teknik bilgilerin yer aldýðý katalog, Diðer kýsýmlar için ise teklif edilen ürüne ait teknik bilgilerin yer aldýðý katalog ve fotoðraflar konulacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 10 (on) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü / Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü / Satmalýna Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü / Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü / Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de Memur Sen üyelerine Yüksek Lisans imkâný 4 Sungurlu Ticaret Borsasý "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet'' diyecek Türkiye genelinde bulunan Sivil Toplum Örgütlerinin Ankara' da düzenleyeceði "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet'' programýna Sungurlu Ticaret Borsasý da katýlacak. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, "Bizler, bu topraklarýn ve bu milletin sevdalýsý Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak, oynanan oyunu çok net görüyor, bu kirli senaryoyu çok yakýndan takip ediyoruz. Deðerlerimizi, inancýmýzý, birliðimizi ve kardeþliðimizi hedef alan bölücü terör örgütüne karþý dik durmayý, kimden gelirse gelsin, hangi maskenin ardýna saklanmýþ olursa olsun, her türlü terörü lanetlemeyi, terör karþýsýnda bir ve beraber olmayý sürdüreceðiz. Terörün, ezeli kardeþliðimizi zedelemesine izin vermeyeceðiz. Irkçýlýk bir hastalýktýr; bu hastalýðýn kardeþlerimiz arasýnda yayýlmasýna seyirci kalmayacaðýz. Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte bu organizasyona katýlým göstermeyi kendimize bir borç bildik Perþembe günü yoðun bir kalabalýk eþliðinde Ankara' ya hareket edeceðiz" dedi. Perþembe günü Ankara' da düzenlenecek olan "Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet'' programýna Sungurlu'dan katýlmak isteyenler Sungurlu Ticaret Borsasý Özel Kalem müdürlüðüne müracaat edebilirler. Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý üyelerine yüksek lisans imkânýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Akademik sendikacýlýk anlamýnda bugüne kadar birçok çalýþmaya imza atan Saðlýk Sen, yýlý için Okan Üniversitesi ile Yüksek Lisans anlaþmasý yaptý" dedi. Yüksek Lisans hakkýnda bilgi veren Lafcý, "Memur Sen Akademi tarafýndan yapýlan anlaþmaya göre, eðitim öðretim sezonunda, üyelerimiz ile birinci derecede yakýnlarý ve Saðlýk Sen'in onay verdiði kiþiler Okan Üniversitesi'nin sunduðu tüm yüksek lisans programlarýndan yüzde 50 indirimli olarak yararlanacak. 7 bin 200 TL olan yüksek lisans ücreti, 12 taksitte de ödenebilecek. Derslerin belli bir kýsmý uzaktan eðitim, geri kalaný ise yüz yüze eðitim þeklinde olacak. Yüksek Lisans eðitiminde, saðlýk yönetimi ve hemþireliðin yaný sýra bir çok bölüm bulunuyor. Ayrýntýlý bilgi almak isteyen üyelerimiz, aþaðýdaki link üzerinden oluþturulan danýþma merkezine ulaþabilir. Üç yýl önce kurulan Memur Sen Akademi ile bugüne kadar 3 bin 500'den fazla üyesine yüksek lisans, binlerce üyesine ise farklý alanlarda eðitim hizmeti sunan Memur Sen, danýþmanlýk hizmeti için Türkiye'nin köklü eðitim kurumlarýndan Sýnav Akademi ile anlaþma imzalamýþtý" þeklinde kaydetti güz dönemi Yüksek Lisans baþvurularýnýn baþladýðýný belirten Lafcý, "Geçtiðimiz üç yýlda Türkiye'nin çeþitli illerinde çok sayýda üniversite ile yapmýþ olduðu iþbirliði neticesinde çok sayýda üyesine yüksek lisans hizmeti sunan Memur-Sen Akademi'de Güz dönemi kayýtlarý baþladý. Sýnýrlý sayýdaki kontenjanlar ve detaylar için linkini inceleyebilirsiniz. Linkteki baþvuru formunu doldurmanýz halinde eðitim koordinatörleri sizleri arayarak daha detaylý bilgi verecektir" ifadelerini kullandý.

5 Ýskilip EML ürettiði elektriði satacak Ýskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Arttýrýlmasý projesi kapsamýnda okula 15 KW'lýk Güneþ Enerjisi Sistemi ile 3.2KW'lýk Rüzgar Enerjisi Sistemi kurdurdu. Ýskilip Meslek Lisesinin yaptýðý güneþ enerjisi sistemi son günlerde pek çok yatýrýmcýnýn giriþimde bulunduðu ve yatýrým yaptýðý alanda çevreye güzel bir uygulama örneði oldu. Kurulan sistemler ile okulun yýllýk elektrik tüketiminin tamamýnýn karþýlanmasý hedefleniyor. Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýsý ve ayný zamanda projenin koordinatörü Bayram Gökbulut proje hakkýnda þu bilgileri verdi: "ÞU ANA KADAR TÜKET- TÝÐÝMÝZ ELEKTRÝKTEN DAHA FAZLASINI ÜRETTÝK" Bir yýldýr devam eden ve oldukça baþarýlý olduðunu düþündüðüm "Alternatif Enerji Sistemleri" isimli projemiz 31 aðustos 2015 tarihinde sona ermiþ bulunmaktadýr. Proje kapsamýnda okulumuza 15 KW'lýk Güneþ Enerjisi ve 3.2KW'lýk rüzgar enerjisi sistemleri kurduk. Kurulan sistem on-grid olarak çalýþmakta ve üretilen elektriðin tamamý YEDAÞ'ýn sistemine baðlanmýþ durumdadýr. Kurduðumuz istem Samsun TEDAÞ Bölge Müdürlüðü tarafýndan onaylanmýþ ve kabul edilmiþtir. Þu anda YEDAÞ'la sözleþme imzalama aþamasýndayýz. Sözleþme imzalandýktan sonra her ay sonunda mahsuplaþma yöntemi ile elektrik kullanýmýný gerçekleþtireceðiz. Bir hafta içerisinde kurduðumuz sistem yaklaþýk 880 KWh elektrik üretmiþ bulunmakta, okul olarak tükettiðimiz elektrik miktarý ise 640 KWh civarýndadýr. Yani tükettiðimizden fazla elektrik üretmiþ bulunmaktayýz. Tabi ki bu oranlar kýþ aylarýnda düþecektir ama yýllýk ortalama bir hesap yaptýðýmýzda okulun bütün elektrik ihtiyacýný karþýlamayý hedefliyoruz. Buda bizi oldukça memnun etmektedir. Okulumuza kurduðumuz sistem Çorum ilinde kamu kurumlarý arasýnda bir ilk olma özelliði taþýmaktadýr. Çorum'da þu ana kadar TEDAÞ özel sektörden 3 firmaya izin vermiþ bulunmaktadýr. Kurduðumuz sistemler çevreye örnek bir proje olmuþtur. Bu konuda bizlere pek çok soru gelmekte bizlerde elimizden geldiðince yardýmcý olmaya çalýþmaktayýz. "ÖÐRETMENLERE YÖNE- LÝK HÝZMETÝÇÝ EÐÝTÝM KURSLARI VERECEÐÝZ." Uyguladýðýmýz proje kapsamýnda yurt içerisinde ve yurt dýþýnda güneþ ve rüzgar enerjisi sistemleri hakkýnda eðitimler aldýk. Bu eðitimlerden okulumuzdan 10 öðretmenimiz faydalandý. Aldýðýmýz bu eðitimleri diðer meslektaþlarýmýz ile paylaþmak için Türkiye genelinde öðretmenlere yönelik hizmetiçi eðitim kurslarý açmayý planlýyoruz. Bu kurslar gerçekleþtiði takdirde pek çok öðretmen bu eðitimlerden faydalanmýþ olacak. "ORTAOKUL ÖÐRENCÝ- LERÝNE ALTERNATÝF ENERJÝ EÐÝTÝMLERÝ VERDÝK." Proje kapsamýnda okulumuza yenilenebilir enerji eðitim setleri aldýk. Bu eðitim setlerinde öðrencilerimize eðitimler vermeye baþladýk. Ayný zamanda okul tanýtým haftasýnda Ýskilip'te bulunan 250 ortaokul öðrencisine Alternatif Enerji konusunda farkýndalýk oluþturmak amacýyla eðitimler verdik." 5 MÜDÜRLÜÐÜMÜZE BAÐLI BÝRÝMLERÝN ÝHTÝYACI OLAN OBEZÝTE ÝLE MÜCADELE ETMEK AMACIYLA ÇORUM ÝLÝ GENELÝNDE OKULLARDA DAÐITILMAK ÜZERE BÝSÝKLET ALIMI ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU Müdürlüðümüze Baðlý Birimlerin Ýhtiyacý Olan Obezite Ýle Mücadele Etmek Amacýyla Çorum Ýli Genelinde Okullarda Daðýtýlmak Üzere Bisiklet Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gazi Caddesi No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 240 Adet Bisiklet Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü c) Teslim tarihi : Malýn/Ýþin teslim süresi 5 takvim günüdür. Sözleþmenin imzalanmasý ný takip eden 5 gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleþtirecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Tedarik edilecek mallarla ilgili ayrýntýlý teknik bilgilerin yer aldýðý kataloglarý, fotoðraflarý vb. materyallerini teklif zarfý ile birlikte vereceklerdir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) Destek Hizmetleri Þubesi Ýdari Mali Ýþler Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de Teröre tepki için iþ býrakacaklar Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 17 Eylül Perþembe günü Ankara Sýhhiye'de yapýlacak olan "Teröre hayýr, kardeþliðe evet" toplantýsýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Terör hadisesi toplumumuzun huzurunu kaçýrýyor. Yapýlan toplantýlarýn ardýndan14-15 kuruluþ olarak ortak bir tavýrla, Perþembe günü yapacaðýmýz 'Teröre Hayýr, Kardeþliðe Evet' yürüyüþümüzle tepkimizi ve mesajýmýzý ortaya koyacaðýz" dedi. "Bayraðýný Al da Gel." 17 Eylül Perþembe günü Ankara Sýhhiye Meydaný'nda gerçekleþtirileceði duyurulan yürüyüþün teröre karþý ortak bir tavýr sergilemek, kardeþliði güçlendirmek amacýyla gerçekleþtirileceðini belirten Saatcý, "Ortak payda insan haklarýna ve hukuka saygýdýr.17 Eylül Perþembe günü, saat 16.30'da Türkiye'nin dört bir yanýndan gelip, Ankara'da toplanma kararý kaldýk. Tüm Türkiye'yi Ankara Sýhhiye Meydaný'nda toplanmaya davet ediyoruz. Terörü lanetleyen ve kardeþliðimize sahip çýkan tüm halkýmýzý bu toplanmaya davet ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz kardeþliðimizdir, gelin kýþkýrtýcý söylemleri býrakalým, toplumu germeyi býrakalým. Baþka bir Türkiye yok" þeklinde kaydetti. Saatcý, "Teröre ortak bir tavýrla 'hayýr' demek çok önemlidir. Kardeþlik ruhunun pekiþtirilmesi gerekmektedir. Ýlk defa Türkiye'de bu çapta böyle bir birliktelik gerçekleþecek, bu yüzden bu tavýr önemli ve deðerlidir. Sýhhiye'de toplanarak ortak paydada buluþacaðýz. Herkes kendi logosunu, kendi aidiyetini býrakarak ortak bir zeminde buluþarak tepkisini gösterecek. Ýlk defa Türkiye'de bu çapta böyle bir birliktelik gerçekleþecek, bu yüzden bu tavýr önemli ve deðerlidir. Bu duruþun bütün kitlelere hitap etmesi dolayýsýyla Türkiye'de tarihi bir gün gerçekleþecek, yüz binler Sýhhiye'de birleþerek ortak bir tavýr ortaya koyacak, teröre 'hayýr' diyecek. Bütün topluma çaðrýmýz "Bayraðýný Al da Gel", "Komþunu Al da Gel"dir. O gün bütün iþyerlerinin, evlerin ve okullarýn bayraklarla donatýlmasý çaðrýsýnda bulunuyoruz. Biz Memur Sen olarak Perþembe günü Türkiye genelinde iþ býrakýyoruz, o gün hizmet üretmeyeceðiz, 'kardeþlik vurgusu' yapacaðýz" dedi. Sucuk baharatý denince akla Adil Kayiþoðlu Baharat gelir Kurban Bayramý öncesinde çarþý pazar da hareketlilik yaþanmaya baþladý. Bayram alýþveriþi için vatandaþlarýn mutlaka uðradýðý yerlerden biride aktarlar. Kurban etinden sucuk yapmak isteyenlerin ilk duraðý da aktarlar oluyor. Aktarlardan alýnan baharatlar sucuklara ayrý bir lezzet katýyor. Sucuk baharatý denince de Çorum'da akla ilk Adil Kayiþoðlu Baharat geliyor. Adil Kayiþoðlu Baharat tarafýndan hazýrlanan sucuk baharatlarý vatandaþýn büyük ilgisini çekiyor. Adil Kayiþoðlu Baharat yetkilisi Gýda Mühendisi Adil Nezih Kayiþoðlu Kurban etinden evlerinde sucuk yapmak isteyen vatandaþlarýn, baharat satýþlarýný artýrdýðýný söyledi.konuyla ilgili açýklama yapan Adil Nezih Kayiþoðlu "Baharat kokularýnýn yayýldýðý Adil Kayiþoðlu'nda bayram yoðunluðu yaþanýyor. Kurbanlýklarýný kesip etin bir kýsmýný yakýnlarýna ve ihtiyaç sahiplerine daðýttýktan sonra geri kalanýný sucuk olarak deðerlendirecek Çorumlular, sucuðun lezzetinin saklý olduðu baharatlardan satýn alýyor" dedi.kayiþoðlu geleneksel olarak yapýlan sucuklar için özel karýþým sucuk baharatlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: "Geleneksel olarak kentte, kurban etlerinin özellikle yaðlý kýsýmlarýndan sucuk yapýlýr ve pek çok kiþi sucuðu evlerinde doldurmayý tercih eder. Lezzetli sucuðun sýrrýnýn özenle hazýrlanmýþ sucuk Adil Nezih Kayýþoðlu ve Babasý Sadettin Kayiþoðu baharatý ve sarýmsak da yer alýyor. Yýllardýr hazýrladýðýmýz sucuk baharatý karýþýmý özel bir karýþýmdýr. Ýçindeki baharatlarýn oranlarý oldukça gizlidir. Bu formül rahmetli dedem Adil Kayiþoðlu tarafýndan seneler önce hazýrlanmýþtýr. Senelerdir bu formül üzerinden halkýmýza sucuk baharatý hazýrlýyoruz. Bu karýþým herkes tarafýndan yapýlamaz. Bu yüzden kaliteden ve güvenden ödün vermeyiniz. Kaç kilo ete kaç gram baharat katýldýðýný müþterilerimize söylüyoruz. Baðýrsaklarýný da buradan temin edebilirler. Ýsteðe göre acý ve normal acý seçenekleri sucuk baharatýnda mevcut. Baðýrsakta da isterlerse kalýn veya ince seçenekleri mevcut. Þimdiden tüm halkýmýzýn bayramýný kutluyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Kurban Bayramý öncesi ikramiye istiyoruz" Bayat MYO için ön inceleme sekokul hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Toplantýya Ýlçe Kaymakamý Ýdris Akça, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu, Bayat Yüksekokul Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Adem Okumuþ, Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçar, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Ýl genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri katýldýlar. Belediye Baþkaný Ünlü toplantýda yaptýðý konuþmada, "Üniversitenin ilçemizde gerçekleþtireceði eðitim yatýrýmlarýna her türlü al ve üst yapý desteði vereceðiz. Ýlçemiz otel, misafirhane, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Hitit Üniversitesi tarafýndan Ýlçeye Meslek Yüksel Okulu leksleriyle, sosyal donatý alanlarý olarak Meslek konferans salonu, parklar, spor komp- açýlmasý halinde alt ve üst yapýsý, temizlik ve güvenliðinin, belediye tarafýndan yapýlmasý için mec- Okulu ilçemizin kültürel geliþimine katký saðlaya- Yüksek Okulu açýlmasýna hazýr. Meslek Yüksek lis kararý aldýklarýný ve hazýr olduklarýný söyledi. cak. En kýsa zamanda senatodan Meslek Yüksek Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Okulunun kuruluþ kararý alýnmasýný talep ediyoruz. Mustafa Býyýk ve Genel Sekreter Erdal Kanýk, Bayat'a giderek Meslek Yüksel Okulu ile ilgili teknik yati öneme sahip" dedi. Bu hizmet ve yatýrýmýn ilçemiz için son derece ha- incelemelerde bulundular. Toplantý sonrasýnda heyet yüksekokul ve yurt Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'yü makamýnda ziyaret eden heyet ilçede açýlacak olan Yüklemelerde yerleri ve sosyal donatý alanlarýnda teknik ön ince- bulundu. BASK Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, aðustos ayý enflasyonunun aylýklarda dolar bazýndaki erime ve gelir ergisi diliminin deðiþmesiyle oluþan ek vergi kayýplarýnýn, memurlara Kurban Bayramý öncesinde bir maaþ tutarýnda ikramiye verilerek telafi edilmesini istedi. TÜÝK tarafýndan açýklanan rakamlara göre aðustos ayý enflasyon oranýnýn (TÜFE) % 0.40 artarak, 2015 yýlýnýn ilk 8 aylýk enflasyon oraný % 5, 27 olarak gerçekleþtiðini kaydeden Çam, "BASK olarak, TÜÝK rakamlarýný inandýrýcý bulmadýðýmýzý defalarca kamuoyu ile paylaþtýk. Ramazan ayýnda bile enflasyonu düþürmeyi baþaran (!) TÜÝK'in yöntemlerini takdire þayan bulmuþtuk. Ve BASK olarak, genel tüketim kalýplarýna göre deðil, ücretlilerin tüketim kalýplarý dikkate alýnarak farklý bir hesaplama yöntemine göre ücretlilerin enflasyon hesaplamasý yapýlmasý gerektiðini ifade ettik. Ýstatistiklerle ne kadar oynanýrsa oynansýn, memurlarýn ve emeklilerinin kayýplarýný saklamak veya gizlemek mümkün deðildir. Nitekim, 3-31 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda dolar bazýnda memurlar aylýklarýndaki kayýp, aþaðýdaki Tabloda görüleceði gibi en düþük aylýklý memurda bile 38 dolar 63 sent olmuþtur. Aylýklar ve dolardaki artýþ yükseldikçe kayýplar da artmakta ve yükselmektedir. Özellikle 2014 yýlýnýn yetkili sendikalar tarafýndan hükümete hibe edilen enflasyon farký, tüm memur ve emeklilerini ölünceye kadar yakmaya devam edecektir. Bunlara ilaveten, Nisan ayýnda baþlayan ve her ay bir baþka gurubun eklenmesiyle yýl sonuna kadar tüm memurlarý kapsayacak olan yüzde 15'lik vergi diliminden % 20'lik vergi dilimine geçiþ ile de en düþük aylýklý memurda 57 lira ek gelir vergisi ödemesi, kayýplarý katmerleþtirmektedir. Hükümet ile Memur-Sen arasýnda yýllarý için imzalanan ve memurunun yoksulluðunu perçinleyen baþarýsýz toplu sözleþme ile memur ve emeklilerinin aylýklarýna "Diþ kirasý" kabilinden verilen artýþlar, hem enflasyon karþýsýnda hem de dolar kurundaki yükselme karþýsýnda, daha imzalarýn mürekkebi kurumadan erimeye baþlamýþtýr. -"KURBAN BAYRAMI ÖNCESÝ ÝKRAMÝYE ÝSTÝYORUZ"- Eylül ayý, memurun "vurgun" ayýdýr. Eylül ayý; bir yandan öðrencilerin okula baþladýklarý ve eðitim harcamalarýnýn yoðunlaþtýðý, öte yandan kurban bayramý nedeniyle zorunlu bayram harcamalarýnýn memurunun iki yakasýný biraraya getirmesine imkan býrakmadýðý bir aydýr sayýlý Kanunun "toplu sözleþmenin kapsamý" maddesinde yer alan, ancak masaya oturan sendikalardan bugüne kadar hiç birinin pazarlýk masasýna teklife cesaret edemediði "ikramiye" konusu Hükümet ve yetkili sendikalar istemese de gündeme gelmelidir. Kamuda çalýþan iþçiler her yýl 2 tam ve 4 yarým ikramiye ve 2015 yýlýndaki toplu iþ sözleþmesi ile de 500 lira tutarýnda "denge ödeneði " adý altýnda yedinci ikramiye alýrken, memurlara 1 kuruþluk bir ikramiye verilmemesi Devletin de, hükümetin de, masaya oturan sarý sendikalarýn da hem ayýbý hem utancýdýr. Devlet ve Hükümet; emrinde çalýþanlar arasýnda birine öz, diðerine üvey evlat muamelesi yapmaz ve yapmamalýdýr. Bu nedenle, mevcut ve birikmiþ kayýplar ile, eðitim döneminin baþlamasý ve kurban bayramý göz önüne alýnarak, memur ve emeklilerine birer maaþlarý tutarýnda "ikramiye" ödenmesi tüm memur ve emeklilerinin en haklý ve en meþru talebi ve beklentisidir. Seçim öncesinde bu talebin karþýlýk bulmasýný istiyoruz ve bekliyoruz" þeklinde kaydetti. ÝÞKUR'dan Mecitözü'de iki kurs birden Valilik bayramlaþmasý huzurevinde Çorum Valiliði Kurban Bayramý bayramlaþma programý bayramýn ilk günü yapýlacak. Valilikten konu hakkýnda yapýlan açýklamada bu yýlki Kurban Bayramý kutlama programýnýn Atýl Uzelgün Huzurevinde 24 Eylül 2015 Perþembe günü saat 14.00'da gerçekleþtirileceði ifade edildi. Vali Ahmet Kara'nýn protokol ve halkla bayramlaþmasýndan sonra Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki hastalar ve muhtaç aileler ile þehit ailesi ziyaret edilecek. ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan Mecitözü Halk Eðitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü iþbirliði ile "Peynir Ýmal Ýþçisi" ve "Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi" mesleki eðitim kurslarý açýlacak.mecitözü Halk Eðitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüðü'nde yapýlacak olan kurslar 25'er kiþilik birer grup halinde düzenlenecek ve "Peynir Ýmal Ýþçisi" kursu tarihinde baþlayýp tarihinde "Örtüaltý Sebze Yetiþtiricisi" kursu tarihinde baþlayýp tarihinde sona erecek. Kurslara katýlým þartlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ aralýðýnda bayan olmak, okuryazar olmak, Açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞ- KUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak." Kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyanlarýn son baþvuru günlerine kadar (son günler dahil), ÝÞKUR Çorum Ýl Müdürlüðündeki Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve yapýlacak olan mülakata katýlmalarý gerekiyor. Yapýlacak olan mülakat sonucunda kursiyerler belirlenecek. Kurs için son baþvuru tarihi olup tarihinde saat 10.00`da Mecitözü Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðünde mülakat yapýlacak.

7 7 T.C. ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/11825 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 10/09/ Ýhale Tarihi : 08/10/2015 günü, saat 10:30-10:35 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 23/10/2015 günü, saat 10:30-10:35 arasý. Ýhale Yeri : ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU - null null / null No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 19le969 Plakalý, 1979 Model, MF 135 Tipli, Massey Ferguson marka, MF 135 tipli, kýr mýzý renkte, anahtarý var. aküsü boþalmýþ Resmi ilanlar de lastikleri ve kaportasý normal. Basýn: T.C. ÇORUM 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2015/37 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Fast Food'da yeni tarz: Patso19 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NOLU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 3178 Ada No, 150 Parsel No, ulukavak mah. Mahalle/Mevkii, Arsa vasfýnda olan Parselin cehpesi yaklaþýk m derenliði ise yaklaþýk 28, 21 m dir. Parselde herhangi bir yapý yoktur.konut alanýnda kalmakta olup ayrýk nizam 5 kat yapýlaþma koþullarýna sahiptir. Adresi : Ulukavak mah. mandýraevler 1 sk. üzeri /ÇORUM Yüzölçümü : 401,52 m2 Ýmar Durumu : Konut alanýnda kalmakta olup ayrýk nizam 5 kat yapýlaþma koþullarýna sahipdir. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný :%18 Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir 1. Satýþ Günü : 13/11 /2015 günü 10:10-10:15 arasý 2. Satýþ Günü : 08/12/2015 günü 10:10-10:15 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU - Satýþ þartlarý: 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/37 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 08/09/2015 Basýn: Resmi ilanlar de Vali Kara'ya yemekhane teþekkürü Çorum'da ilk ve tek olan Patso Fast Food olan Patso19 hizmete girdi.lezzetin yeni adý olan Patso19 iþletmecisi Necip Fazýl Þahin Çorum'u vatandaþlara kalite ve lezzeti getirdiklerini belirtti. Þahin, "Amacýmýz müþterilerimizin beklentilerine tamamýyla cevap verebilmektir. Hizmette hedefimiz "ilk seferde doðru yapmak" ve "sýfýr hata"dýr. Ýmal etmekte olduðumuz ürünleri zamanýnda, eksiksiz ve problemsiz olarak teslim edilmesi vazgeçilmez bir ilkedir. Hizmet geliþtirme faaliyetlerindeki hedefimiz, bilgimizi ve yaratýcýlýðýmýzý sürekli olarak geliþtirerek, müþteri memnuniyeti ve rekabet için etkin hizmetler tasarlamaktýr" dedi. Þahin zengin menü çeþidi ile her kesime hitap ettiklerini belirtti. Þahin müþteri memnuniyetini esas alarak istek ve talepler doðrultusunda hareket ettiklerini kaydetti. Patso19 Albayrak 5.Sokakta Çorum Park yanýnda yer alýyor. Bahadýr YÜCEL Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Valilik yemekhanesinin daha modern hale getirilerek hizmet vermesini saðlayan Vali Ahmet Kara'ya teþekkür etti. 22 Haziran tarihinde Valilik tarafýndan yapýlan tetkikler neticesinde eksikleri tespit edilen ve bu haliyle hizmet vermesi uygun olmayan yemekhanede tadilat çalýþmalarýnýn baþladýðýný ve 13 Temmuz 2015 tarihi itibariyle de yemekhanenin yeniden hizmete açýldýðýný dile getiren Cengiz, "Ancak, yapýlan her iþte ve uygulamada mutlaka bir bit yeniði aramayý bir alýþkanlýk ve karakter haline getiren kimi çevrelerce bu mesele "Mal bulmuþ Maðribi" misali ilgisiz bir zeminde medyaya taþýnmýþ ve bu mesele ideolojik bir hesaplaþma için araç olarak kullanýlmaya çalýþýlmýþtýr. Sinir uçlarý ile oynanmak suretiyle toplumda sürekli bir gerginlik ve kaos ortamý oluþturmak isteyen malum ittifakýn her bir parçasý, olaylarý sükunetle anlamak yerine toplumsal yapýlarý birbirine düþürecek bir tanýmlama yolunu tercih etmiþ ve mesele oruç tutma-tutmama derekesine indirilmiþtir. Toplum olarak ihtiyaç duyduðumuz þey öncelikle iyi niyetli olarak birbirimizi anlama çabasý içerisinde olmaya cesaret edebilmektir. Ancak görülmüþtür ki, sendikal baþarýsýzlýklarýný örtbas etmek için malzeme arayanlar, böylesi bir duruþ sergilemeye hiç de hevesli deðiller. Elbette kamuyu ilgilendiren kararlarýn kamunun ortak çýkarý ve yararý gözetilerek alýnmasý önem arzetmektedir. Bu süreçte elbette sivil toplum örgütlerinin ve en baþta da sendikalarýn görüþ ve önerileri dikkate alýnmalýdýr. Ancak bizim de olmazsa olmazlarýmýz arasýnda yer alan bu haklý beklentimiz yanýnda, toplumsal yapý ve hafýzada varolan bilindik meþum çaðrýþýmlarý önlemek noktasýnda da biz sivil toplum örgütlerine önemli görevler düþmektedir. Bizim sendikal mücadele anlayýþýmýzda sorumluluklarýmýz hak taleplerimizle birlikte bir anlam taþýr. Bunun anlamý, her ne söyleyeceksek bunda memleket menfaatinin öncelenmesi gerekliliðidir. Yoksa her fýrsatta ayrýlýklarý ve düþmanlýklarý körükleyecek tavýrlar almak, sorumsuz demeçler vermek ve bunlar üzerinden ucuz kahramanlýklar yapmak kimseye fayda saðlamaz. Bu basit örnekte görülmüþtür ki, sendikacýlýðý pireyi deve yapmak suretiyle icra ettiðini sananlarýn, kamu çalýþanlarýnýn temel sorunlarýný çözecek bir vizyonlarý bulunmamaktadýr. Bu vesileyle Ýlimizde Valilik çalýþanlarýna önemli bir hizmet veren yemekhanenin daha modern ve saðlýklý bir yapýya kavuþmasýnda emeði geçen baþta sayýn Valimiz olmak üzere tüm yetkililere kamu çalýþanlarý adýna teþekkür ediyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý.

8 YAÞAM 8 Yoðurtta bulunan 'tirozin' Dün Neredeydin? Uykuda kalan ve sabah iþe geç gelen memur, müdürüne hitaben; "Özür dilerim, müdür bey bu sabah uykuda dalmýþým, bu nedenle bir saat geç kaldým" der. Müdür: "Bu günkü bir saat geç kalýþýnýn zararý yok, dün gün boyu neredeydin?" hafýzayý güçlendiriyor Sinema 20:00 Shrek 2 Kelime Avý Fakir Baykurt un ünlü eseri Yýlanlarýn Öcü nden televizyona aktarýlan, Koliba Film imzalý dizi Show TV de izleyicileriyle buluþuyor. Yapýmcýlýðýný Ata Türkoðlu / Koliba Film, yönetmenliðini Cemal Þan ýn üstlendiði dizinin senaryosunu Esen Ali Bilen, Bekir Baran Sýtký ve Rana Mamatlýoðlu kaleme alýyor.yýlanlarýn Öcü nde deneyimli ve usta oyuncularýn yaný sýra genç ve yetenekli yýldýzlar da rol alýyor. Günün Sudoku Bulmacasý Uzmanlar, okul öncesi çocuklarýn hafýzalarýnýn güçlenmesini saðlayacak besin tüketilmesi gerektiðini belirterek özellikle yoðurdun içerisinde bulunan tirozin isimli maddenin hafýzayý güçlendirdiði vurguladý. Beslenme Danýþmaný Dr. Gönül Ateþsaçan, okul öncesi çocuklarýn dikkat daðýnýklýklarýna karþý ve hafýzalarýnýn güçlenmesini saðlayacak besinler hakkýnda bilgiler verdi. Ateþsaçan, Özellikle yoðurdun, içinde bulunan tirozin isimli madde sayesinde hafýzalarýnýn daha da güçleneceðini belirtti. Dikkat daðýnýklýðý ve yorgunluk nedeni olan demir eksikliði özellikle ergenlik çaðýndaki kýzlar için büyük sorun olduðunu ifade eden Ateþsaçan, "Yüksek oranda demir içeren yaðsýz kýrmýzý et haftada 2-3 kez tüketilmeli. Beyin hücrelerini geliþtirip hafýzanýn güçlenmesini saðlayan kolin maddesi içeren yumurta haftada 3 kez sabah omlet veya haþlanmýþ olarak yenilmeli. Stres ve sinirlerin yatýþmasýný saðlayan ve içerdiði magnezyum ile kaslarýn gevþemesini saðlayan ýspanak, badem, ayçekirdeði, soya fasulyesi, rafine edilmemiþ tahýllar, tam tahýllý ekmek, balýk ve tavuk eti, peynir, yumurta, patates ve portakal doðal magnezyum kaynaklarýdýr. Çilek ve yaban mersini hafýza güçlendirici etki yapan ve öðrenmeyi kolaylaþtýrýr. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için sorun olan stres, endiþe, sýkýntý durumunu giderecek B1 ve B3 vitamini içeren bezelye haftada 1 kez yenilmelidir. Her hücre için gerekli olan yaþam kaynaðý su, beyin geliþimi ve normal çalýþmasý için çok önemlidir. Günde yaklaþýk 1.5 litre su içilmelidir." dedi. Ateþsaçan, tüketilmesi gereken besinler hakkýnda þu bilgileri verdi: * Çilek: Ýçeriðindeki fisetin maddesi hafýza kaybýnýn etkilerini azaltýp, bunamayý geciktirir. * Bitter çikolata: Magnezyum ve antioksidan içeriðiyle beyne oksijen taþýyarak daha aktif çalýþmasýný saðlar * Yoðurt: Ýçinde bulunan tirozin isimli madde hafýzayý güçlendirip, beyni uyarýr * Fasulye: Lif ve protein bir arada özellikle çocuklarda zekayý açýyor * Kýrmýzý ve turuncu renkli sebzeler: Özellikle domates, havuç ve kýrmýzý biberde bulunan antioksidan beynin daha uzun süre saðlýklý kalmasýný saðlýyor. * Lahana: Stressiz öðrenmeyi saðlar.* Üzüm suyu: Dopamin salgýlanmasýný arttýrarak problem çözme yeteneðini geliþtiriyor. * Odaklanma için de ceviz, fýndýk, fýstýk gibi sinirleri kuvvetlendiren yiyecekler tüketilmeli. (CÝHAN) Dizi 20:15 Yýlanlarýn Öcü Fakir Baykurt un ünlü eseri Yýlanlarýn Öcü nden televizyona aktarýlan, Koliba Film imzalý dizi Show TV de izleyicileriyle buluþuyor. Yapýmcýlýðýný Ata Türkoðlu / Koliba Film, yönetmenliðini Cemal Þan ýn üstlendiði dizinin senaryosunu Esen Ali Bilen, Bekir Baran Sýtký ve Rana Mamatlýoðlu kaleme alýyor.yýlanlarýn Öcü nde deneyimli ve usta oyuncularýn yaný sýra genç ve yetenekli yýldýzlar da rol alýyor. 19:45 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Sinema TEHLÝKE PEÞÝNDE Kane in geçmiþinin hayaletlerinden biri olan Bojan tekrar su yüzüne çýkar. CIA Bojan ýn ortaya çýkmasýný Hayalet in kara para aklayýcýsýný korumak için ortaya çýktýðýný düþünmektedir. Kane Hayalet in neyin peþinde olduðunu bilmek istemektedir. Cevap onu hedefe bir adým daha yaklaþtýracaktýr. Yönetmen:Lauro Chartrand Oyuncular:Steven Seagal, Priscilla Faia, Adrian Holmes Yapým Yýlý: 2012 Orhan Kemal Orhan Kemal, milletvekili ve bakanlýk yapmýþ Abdülkadir Kemali Bey ile ortaokul mezunu aydýn bir kadýn olan Azime Haným'ýn oðludur. 15 Eylül 1914'te Adana'nýn Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Babasý siyasal nedenlerle 1931'de Suriye'ye yerleþince, orta öðrenimini kendi isteðiyle yarýda býraktý ve Suriye'de bulaþýkçýlýk ve matbaa iþçiliði yaptý. Bir yýl sonra tek baþýna Türkiye'ye dönerek Adana'da çýrçýr fabrikalarýnda iþçilik ve kâtiplik yaptý. Bu yýllardaki birikimleri, ilerde romanlarýna hayat vermiþtir. 1937'de çýrçýr fabrikasýnda (Milli Mensucat) bir iþçi olan Nuriye ile evlendi. Bir yýl sonra ilk çocuðu Yýldýz doðdu.1938'de Niðde'de askerliðini yaparken "Maksim Gorki ve Nazým Hikmet kitaplarý okumak", "yabancý rejimler lehinde propaganda ve isyana muharrik" suçundan 5 yýl hapis cezasýna mahkûm edildi. 1940'ta, Bursa Cezaevi'nde tanýþtýðý Nazým Hikmet'in toplumcu görüþlerinden etkilendi; kendisinden Fransýzca, felsefe ve siyaset dersleri aldý. Orhan Kemal'i þiir yerine roman ve öykü yazmaya teþvik eden de Nazým Hikmet oldu. Ýlk öykülerini Bacaksýz Orhan takma adýyla yayýmladý. Ýlk kez 1943'te Ýkdam Gazetesi'nde "Asma Çubuðu" öyküsünde Orhan Kemal adýný kullandý.1943'te tahliye olunca Adana'ya döndü. Amelelik ve hamallýk gibi iþlerde çalýþtý. 1944'te doðan oðluna Nazým adýný verdi. 1949'da üçüncü çocuðu Kemali'nin doðumundan sonra, 1950'de ailesiyle Ýstanbul'a yerleþti ve ölümüne kadar kitap ve makale yazarak geçindi. 1957'de dördüncü çocuðu Iþýk doðdu. ISPANAKLI HÝNDÝ Malzemeler 4 adet hindi göðsü 1 kg ýspanak 1 adet soðan 1 çorba kaþýðý un 1 su bardaðý süt 1 su bardaðý rendelenmiþ kaþar peyniri Karabiber, pulbiber Tuz Yemeðin Tarifi Hindi etini iyice haþlayýn. Fýrýn kabýný yaðlayýn. Eti ince ince didin. Kaba alýn. Ispanaklarýn yapraklarýný ayýklayýp, temizleyin. Soðaný yemeklik doðrayýn. Margarinde ýspanakla beraber kavurun. Tuz, karabiber ve pulbiberi ilave edin. Hindilerin üzerine ýspanaðý yayýn.ayrý bir kapta margarini eritin. Un Öðrenmek iki kere öðrenmek demektir. Joseph Joubert ilave edin. Hafifçe kavurun. Üzerine soðuk süt ekleyin. Muhallebi kývamýna gelene dek karýþtýrarak piþirin. Sonra ocaktan alýn. Rendelenmiþ kaþar peynirinin yarýsýný sosa ekleyin.ispanaklarýn üzerine hazýrladýðýnýz sosu yayýn. En üste artan kaþar peynirini serpin. Önceden ýsýtýlmýþ 200 derecelik fýrýnda üzeri iyice kýzarana dek piþirin. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe Yerli Dizi 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Tehlike Peþinde 21:30 Anakonda 4 23:10 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Yerli Dizi Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Davacý 20:45 Haber Saati 22:00 Ejder Kapanýndaki Uçan Kýþýçlar 07:00 Pis Yedili Yerli Dizi 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:15 Deniz Yýldýzý 20:15 Yýlanlarýn Öcü 23:30 Kapýþma Tekrar 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Yerli Dizi Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Kalbim Ege de Kaldý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00"Karayip Korsanlarý: Ölü Adamýn Sandýðý" 22:50 Gündem Ötesial 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Sungurlar 23:10 Çýnarýn Gölgesinde

9 2 AÐUS- 16 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA 9 "Hepimiz kardeþiz" temasýný üniversiteler ve okullarda iþlemek istiyor" Ülkemizde son dönemde artan terör olaylarý ve yaþanan gerilimlere esnaf teþkilatý olarak yaptýðý 'Hepimiz Kardeþiz" sloganýyla dikkatleri üzerine çeken TESK kampanyanýn daha etkili ve verimli hale gelmesi için Eðitim ve öðretim yýlýnýn, "Kardeþlik" yýlý ilan edilmesini istiyor. Geçtiðimiz hafta içerisinde bastýrdýðý 2 milyon 500 bin "Hepimiz Kardeþiz" afiþi 81 ilde bulunan 82 Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliðine, 3 bin 400'e yakýn mesleki Oda ve 13 Mesleki Federasyona daðýtarak ülke genelinde kardeþliðin pekiþmesi için büyük bir özveri ile çalýþan TESK Kampanyanýn ikinci adýmýný eðitim kurumlarýnda atacaðýný açýklandý. -"BÝN YILLIK KARDEÞLÝÐÝMÝ ZE SAHÝP ÇIKMALIYIZ" Konuya iliþkin yazýlý bir açýklama Saðlýklý aðýz ve diþlerin çocuðunuzun besinlerden daha fazla yararlanmasýný saðladýðý ve özgüvenlerini geliþtirdiðini biliyor muydunuz. Çocuklarda aðýz ve diþ saðlýðýnda dikkat edilmesi gerekenleri ve aðýzdiþ saðlýðýný korumak için yapýlan uygulamalarý Hisar Intercontinental Hospital Aðýz ve Diþ Saðlýðý Uzmaný Dt. Enver Selman Sümer anlattý. ÇOCUKLARINIZIN AÐIZ SAÐ- LIÐINI KORUMAK ÝÇÝN BU ÖNE- RÝLERÝ DÝKKATE ALIN! Dt. Enver Selman Sümer þu tavsiyelerde bulundu: "Çocuðunuza diþleri üzerinde yapýþkan bir plaka oluþturarak diþlerinin çürümesini engelleyen florürlü diþ macunu ile günde iki kere diþlerini fýrçalamayý öðretin. Niþastalý ve þekerli gýdalarý kýsýtlayan dengeli bir beslenme þeklini benimseyin. Eðer bu gýdalardan vazgeçemiyorsa; bunlarý ara öðünde yemek yerine yemeðiyle birlikte tüketmesini saðlayýn. Çünkü yemek yeme sýrasýnda üretilen ekstra tükürük, aðýzdaki gýdanýn temizlenmesine yardýmcý olur. Çocuðunuzun içtiði suyun florürlü olduðundan emin olun. Þebeke, kuyu FED faiz artýracak' beklentisi dolarý uçurdu Amerika Merkez Bankasý'nýn (FED) yarýn baþlayacak toplantýsýnda faizi artýracaðý beklentisi ve güvenlik endiþelerinin etkisiyle dolar, dün yeni bir rekor kýrdý. Dolar gün içinde 3,0699'a kadar yükselirken, Türkiye'nin 5 yýllýk kredi iflas takasý primi (CDS) Ocak 2012'den sonraki en yüksek seviyeye çýktý. ABD Merkez Bankasý'nýn (FED) bu hafta gerçekleþtireceði faiz toplantýsý öncesi global olarak risk algýsýnda artýþ gözlenirken, güvenlik endiþeleri ve siyasi belirsizliðin etkisiyle dolar dün TL karþýsýnda yeni tarihî zirveyi gördü. 5 yýllýk CDS'ler de Ocak 2012'den beri en yüksek seviyeye ulaþtý. Analistler FED öncesi geliþmekte olan ülkelere yönelik iþtahýn azaldýðýný, risk algýsýnda da artýþ olduðunu belirtirken, özellikle dün sabah saatlerinde TL'nin lokal sebeplerle benzer geliþmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrýþtýðýný, öðleden sonra ise bir miktar toparlandýðýný belirtti. ABD Merkez Bankasý yarýn baþlayacaðý faiz toplantýsýnýn ardýndan perþembe günü kararýný açýklayacak. Bazý analistler bu toplantýda FED'in faiz artýrýmlarýna baþlayabileceðini beklese de, Çin ekonomisinde görülen yavaþlama sinyalleri, küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceði endiþeleri ve piyasalardaki oynaklýk sebebiyle artýrýmýn daha ileri bir tarihte yapýlabileceði yönündeki beklentiler aðýrlýk kazanýyor. Dün sabah saat 3,0470 seviyesinde olan dolar, tarihî zirve yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Bin yýllýk kardeþliðimize sahip çýkmalýyýz. Bunun için ülkemize göz diken dýþ odaklarýn gelecekte de ülkemizdeki emellerine ulaþmak isteyecekleri aþikardýr. Onun için geleceðimizin teminatý olan, 193 üniversitemizin aydýn gençlerive 17 milyon 559 bin çocuðumuz ayný kardeþlik duygularý ile yetiþip birbirlerine kenetlenmeleri ülkemizin geleceði açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Çocuklarýmýzýn þehit çocuklarýmýzla ayný sýrada kaynaþmýþ olmasý, ülkemizin geçtiði bu süreçten alnýnýn akýyla ve kardeþlik duygularýný saðlamlaþtýrarak çýkmasý en büyük arzumuzdur. 28 Eylül'de eðitim ve öðretim yýlý start alacaktýr. Ülkemiz ve geleceðinin önemine binaenbu yýlýn eðitim de 'Kardeþlik' yýlý ilan edilmesi için Milli Eðitim Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý ile temasa geçiyoruz. Çünkü geleceðimizin temelleri bu kardeþliðe baðlý" dedi. -"GELECEÐÝMÝZÝN TEMÝNATI ÇOCUKLARIMIZDIR" Esnaf ve zanaatkarlar olarak Ahilik teþkilatýndan geldiklerini ve millet olarak artýk içimizi acýtan yeni þehitler vermek istemediklerini kaydeden Palandöken, "Ahiliðin temelini oluþturan güzel ahlak, doðruluk, kardeþlik, yardýmseverlik ve güzel meziyetlerin verildiði yer günümüzde okullardýr. Geleceðimizin teminatý çocuklarýmýzý okullarýmýzda, "Hepimiz Kardeþiz" düsturuyla yetiþtirdiðimiz takdirde ülkemiz emin ellerde olacaktýr. Bu da geleceðimizi teminat altýna alacaktýr. Ahi Evran'dan almýþ olduðumuz güzel meziyetlerimizi ülkemizin birlik ve beraberliðine sunmak istiyoruz. Bu nedenle çocuklarýmýza, "Hepimiz Kardeþiz" sevgisini okul sýralarýnda öðretmeliyiz. Çünkü bizim bin yýlý aþkýn kardeþliðimiz iç ve dýþ düþmanlarýmýza karþý ebediyen baki kalacaktýr" diye konuþtu. Çocuðunuzun özgüvenini geliþtirmek için diþ saðlýðýný koruyun! veya þiþe suyunuz, florür içermezse, diþ hekiminiz veya çocuk doktorunuz günlük florür takviyeleri verebilir. Düzenli diþ muayenesi için çocuðunuzu diþ hekimine götürün. KORUYUCU DÝÞ HEKÝMLÝÐÝ NELER YAPAR? Diþ fýrçalama alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý, Diþ ipi kullanma alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý, Diþ sürmesinin takip edilmesi (sürme rehberliði), Aðýz alýþkanlýklarýnýn (parmak veya emzik emme gibi) tespiti ve engellenmesi, Koruyucu ve durdurucu ortodontik tedaviler (yer tutucu aparey uygulamalarý), Dengeli ve çürük yapýcý olmayan beslenme alýþkanlýðý kazandýrýlmasý, Fissür sealant uygulamalarý, Fluorid uygulamalarý, Spor yaralanmalarýndan korunmak için aðýz koruyucu uygulamalarý, Bu koruyucu uygulamalar için ebeveynlerle iþbirliði kurulmasý. Fissür Örtücüler: Azý diþlerinin çiðneme yüzeyinde "Fissür" denilen küçük oluklar vardýr. Arka bölge diþlerinde gýdalarýn tutunmasýnýn kolay olduðu ve zor temizlenebilen bu girintili çýkýntýlý diþ yüzeylerinin çürüðe karþý korunmasý amacýyla özel bir dolgu malzemesiyle örtülmesi gerekir. Fissür Örtücüler, arka diþler üzerindeki bu oluklara uygulanan beyaz ve þeffaf renkte sývý þeklinde plastik esaslý maddelerdir. Diþ minesine yapýþarak çürük oluþumunu engeller ve akýþkan bir kývamý olduðu için diþ oluklarýna tamamen tutunur. Fissür örtücüðü uygulamasýnda diþ yüzeyinden herhangi bir aþýndýrma yapýlmaz. Anesteziye ihtiyaç duyulmadan 5 dakika gibi kýsa sürede yapýlan bir tedavi þeklidir. Fluorid Uygulamalarý: Flor diþ minesiyle gerçekleþtirdiði kimyasal bað ile diþin çürüðe karþý direncini artýran bir elementtir. Bu özelliðinden dolayý pek çok diþ macununun yapýsýnda da bulunur. Son yýllarda yapýlan çalýþmalar, koruyucu tedavi olarak, hamilelik dönemi veya bebeklikte oral yolla verilen flor tabletlerinin diþ çürüklerinin geliþimini önlemede yeterli olmadýðýný göstermiþtir. Diþ yüzeylerine topikal olarak flor uygulamasýnýn çürüklere karþý direnç kazanmada oldukça etkili bir yöntem olduðu bilimsel olarak kanýtlanmýþtýr. Bu nedenle 3-6 aylýk periyotlarla topikal fluorid jelleri uygulanmasý, çocuðun ileriki hayatýnda çürüklere karþý önemli ölçüde koruma saðlayacaktýr. Yer tutucu aparey uygulamalarý: Bir süt diþi eðer düþme zamaný gelmeden önce çürük, travma ya da baþka nedenlerle erken kaybedildi ise alttan gelecek daimi diþ sürene kadar bu yerin korunmasý gereklidir. Ýste bu amaçla yapýlan apareylere yer tutucu aparey adý verilir. Bu mesafenin korunmasý ileride ortaya çýkabilecek çok daha büyük ortodontik sorunlarýn oluþmasýný da önleyecektir. olan 3,0699 liraya kadar yükseldikten sonra akþama doðru 3,0550/3,0566 seviyesine geriledi. Dolar gün sonunda ise 3,0585 lira oldu. Türkiye'nin 5 yýl vadeli borcunu iflasa karþý sigortalamanýn maliyeti, 1 Kasým seçimleri öncesi devam eden politik belirsizlik ve güvenlik endiþeleri sebebiyle Ocak 2012'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Markit verilerine göre Türkiye'nin 5 yýllýk kredi iflas takasý primi (CDS) 5 baz puanlýk artýþla 300 baz puana yükseldi. Tahvil-bono piyasasýnda geçen cuma spot kapanýþta yüzde 10,71 seviyesinde olan 10 yýllýk gösterge 12 Mart 2025 itfalý tahvil dün spot kapanýþta ortalama yüzde 10,85, valörde son iþlemde yüzde 10,75 seviyesine geldi. Cuma spot kapanýþta son iþlemde yüzde 11,29 seviyesinde olan iki yýllýk gösterge 14 Haziran 2017 itfalý tahvil ise dün spot kapanýþta ortalama yüzde 11,40 seviyesine yükseldi. "Güçlü ve istikrarlý yönetim isteyen yatýrýmcý ile bürokrasi entegre olmalý" STEAM tarafýndan düzenlenen 16. Uluslararasý Enerji Arenasý'nda 'Türk Enerji Piyasasýnýn Geleceði'ni masaya yatýran YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, yatýrýmcýnýn her zaman güçlü ve istikrarlý bir yönetim beklentisi içinde olduðunu söyleyerek, "Bürokrasi bir ülkenin geliþmiþliðinin en etkili unsurudur. Teknik ve bürokratik geliþmeler eþ zamanlý olmalý ki, ülke geliþsin ve uluslararasý geliþmiþliðe entegre olsun" dedi. Serbest Piyasa Dinamikleri ve Uluslararasý Avrupa Enerji Piyasalarýna Entegrasyonu temalý Stratejik Teknik Ekonomik Araþtýrmalar Merkezi (STEAM) tarafýndan düzenlenen ve Çalýk Holding, Çalýk Enerji ve YEDAÞ'ýn desteklediði16. Uluslararasý Enerji Arenasý, Avrupa'dan ve Türkiye'den enerji sektörüne yön veren büyük þirketlerin yöneticilerinin ve uzmanlarýnýn katýlýmýyla Ýstanbul'daki Inter Continental Hotel'de gerçekleþti. Türkiye'nin Enerji Piyasasýndaki Geleceði ve Avrupa Enerji Piyasasýna Entegrasyonu'nun gündeme alýndýðý 16. Uluslararasý Enerji Arenasý'na konuþmacý olarak katýlan ve 'Türk Enerji Piyasasýnýn Geleceði' baþlýklý oturumda katýlýmcýlara paylaþýmlarda bulunan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, daðýtým þirketlerinin son zamanlarda karþýlaþtýðý en önemli sorunlarýna dikkat çekti. Türkoðlu, "Ýstikrarsýzlýktan kaynaklý ekonomik yansýmalarýn sonuçlarýndan biri olan ve son günlerde artan kur farklarý, daðýtým þirketlerinin en dikkat çeken sorunudur" dedi. -"YATIRIMCI 'GÜÇLÜ VE ÝSTÝKRAR LI' YÖNETÝM BEKLENTÝSÝ ÝÇERÝSÝNDE"- Yatýrýmcýnýn her zaman güçlü ve istikrarlý bir yönetim beklentisi içerisinde olduðunu belirten Türkoðlu, "Enerji strateji planlamalarýnýzýn yaklaþýk 5 yýlda bir revize edildiði düþünüldüðünde; bu süreç içerisinde olasý tüm deðiþim ve mevzuat deðiþikliðine ihtiyaç duyan unsurlarýn aslýnda strateji planýnýn da önünde olduðu ve bu doðrultuda oluþan ihtiyacýnýzýn güçlü ve istikrarlý yönetimlerce karþýlanabileceði algýsý son derece önemlidir" ifadelerini kullandý. Türkoðlu, "Esas olanýn; deðiþimin sürdürülebilirliði ve entegrasyonu olduðu düþünüldüðünde; bürokratýn ve bürokrasinin ne kadar etkin ve önemli olduðu veya olacaðý da aþikardýr. Yani; teknik ve mevzuat deðiþimi ve dönüþümleri eþ zamanlý olmalýdýr" diye konuþtu. "Enerji sorunlarýndan ve geleceðinden ziyade dünya ölçeðinde geliþen tüm teknik ve bürokratik geliþmelerin eþ zamanlý olmasý gerekmektedir" diyen Türkoðlu, "Geliþmiþ ülkelerin kalkýnma ve geliþme süreçleri incelendiðinde bu sürecin hem ulusal hem de uluslararasý yatýrýmcý açýsýndan öncelikli bir beklenti olduðu Nurettin Türkoðlu Tarýmda istihdam 6 milyona dayandý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmda istihdamýn 6 milyona dayandýðýný bildirerek, "tarýmda istihdam artýyor. Geçen yýl Haziran ayýnda, 5 milyon 937 bin olan tarým istihdamý, bu yýl 5 milyon 998 bine çýktý. Tarým istihdamýnda, geçen yýl Haziran ayýna göre,61 bin, 2015 Mayýs ayýna göre 224 bin artýþ var" dedi. Bayraktar, geçen yýl Haziran ayýnda 5 milyon 937 bin, 2015 Mayýs ayýnda 5 milyon 774 bin olan tarým istihdamýnýn Haziran 2015'de 5 milyon 998 bine yükseldiðini belirtti. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Mart ayýnýn ikinci yarýsýndan sonra tarýmda istihdamýn yoðun olduðu döneme girildiðini, tarýmýn Haziran ayýnda sanayiye 618 bin fark attýðýný bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 27 milyon 261 bin olan istihdam edilenlerin 13 milyon 905 bininin hizmetler, 5 milyon 380 bininin sanayi, 1 milyon 978 bininin inþaat, 5 milyon 998 bininin ise tarýmda çalýþtýðýný vurguladý. Mayýs ayýnda tarýmýn istihdamda yüzde 21,3 olan payýnýn, Haziran ayýnda yüzde 22'ye yükseldiðini bildiren Bayraktar,Haziran ayý itibarýyla son bir yýllýk sürede toplam istihdamdaki 675 binlik artýþ nedeniyle,bu dönemde tarýmýn payýnýn yüzde 22,3'den yüzde 22'ye gerilediðinibelirtti. Tarýmýn ülke ekonomisine ihracatta, üretimde, istihdamda büyük katký yaptýðýný bildiren Bayraktar, "Haziran ayýnda tarým, toplamda iþsizliði 2,1 puan düþürerek, yüzde 11,7'den yüzde 9,6'ya görülmüþtür" þeklinde konuþtu. Kamu ve özel sektör ayrýmý yapýlmaksýzýn ülkenin önceliklerine önem verilmelidir" ifadelerini kullanan Türkoðlu, "Kamu ve özel sektörün entegrasyonu çok önemlidir ve ülkenin geleceðinde rol alýr. Bu noktada ülkemiz deðiþimi ve geliþmesi için oluþabilecek tüm önceliklerin ortak bir sinerjide buluþturularak, yönetilmesi doðru yol haritasý olacaktýr" dedi. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, elektrik daðýtýmý yapan þirketlerin genel sorunlarýna vurgu yaparak, "Operasyonel yatýrýmlar, kullanýlan teknoloji ve entegrasyonlarý ile kaliteli hizmet olarak tüketiciye yansýyan bu operasyonel iþlemlerdeki yön birliði ve ortak akýl ile olmasý gereken homojen bir yapýnýn olmadýðýdýr" diye belirtti. Türkoðlu, "Bu sorunlar uzun vadede çözülebilir de olsa bu çözümler için ortak bir platform oluþturulabilir. Ancak bu dönemde daðýtým þirketlerini etkileyen en önemli unsur, yine herkesin sorunu olan ve þuanda belirsizlik sonucu yükseliþ gösteren 'Kur Riski' baþta olmak üzere gelir kaybý, ödemeler dengesi büyük sorun olarak gösterilebilir" ifadelerini kullandý. STEAM Enerji Arenalarý Onursal Baþkaný Haldun Atýf Danýþman'ýn "Elektrik fiyatlarýndaki düþüþün, müþteriye yansýmasý gerekiyordu. Bu aradaki ciddi fark nereye gitti" sorusuna cevap veren YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu,"Halihazýrda uygulanan ulusal tarifeden kaynaklanýyor. Baþta kayýp kaçak farklýlýklarý ve operasyonel verimlilikler göz önüne alýndýðýnda 21 farklý tarifenin olmasý halinde bu fark, daha net olarak tüketiciye yansýyacaktýr" þeklinde kaydetti. Haber Servisi çekti ve tek hanede kalmasýný saðladý" dedi. Bayraktar, Haziran ayýnda tarýmýn 3 milyon 155 bin erkek, 2 milyon 842 bin kadýna iþ ve aþ yarattýðýný, çalýþan erkeklerin yüzde 16,7'sinin, çalýþan kadýnlarýn yüzde 34'ünün tarýmda çalýþtýðýný vurguladý. Þemsi Bayraktar, 5 milyon 998 bin istihdamýn 55 bininin iþveren, 731 bininin ücretli ve yevmiyeli, 2 milyon 293 bininin kendi hesabýna çalýþan, 2 milyon 918 bininin ise ücretsiz aile iþçisi konumunda bulunduðunu kaydetti.

10 10 Bahçeli: 7 Haziran'dan bu yana 127 þehidin kaný AKP'nin alnýna yapýþmýþtýr MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, düzenlediði basýn toplantýsýnda 13 yýllýk AKP iktidarý ve Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'ý çok sert ifadelerle eleþtirdi. Kaçak Saray'daki kaos planlarýnýn sahaya indirildiðine iþaret eden Bahçeli, 7 Haziran'dan sonra gelen 127 þehidin kanýnýn AKP'nin alnýna yapýþtýðýný söyledi. AKP-PKK arasýnda fark kalmadýðýný vurgulayan Bahçeli, son dönemde Kürt iþçi ve esnafa yönelik saldýrýlardan ise 'Kaçak Saray'ýn arkasýnda baðlý duran güruh' olarak nitelendirdiði Osmanlý Ocaklarý'ný sorumlu tuttu. Bu tür eylemler içinde ülkücülarin olmayacaðýnýn altýný çizdi. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli düzenlediði basýn toplantýsýnda önemli açýklamalarda bulundu. Suruç katiamýnýn esrar perdesinin hala çözülemediðini söyleyen Bahçeli, "Türk milleti büyük ve anýtlaþmýþ beþeri bir cevherin adýdýr. Ýktidar uðruna devleti yozlaþtýranlara, koltuk için terörü kullananlara, 78 milyon Türk vatandaþýnýn bir cevabý olmalýdýr. Bakýnýz Suruç katliamýnýn esrar perdesi çözülememiþtir? Terör saldýrýlarýnýn hangi amaçla týrmandýðý henüz gizemini korumaktadýr? Ýktidarý elinde tutan iþbirlikçiler Türkiye üzerinde kumar oynamaktadýr? Ýktidarýn ve düne kadar masada poz verdiði kanlý örgütün zorbalýktan baþka dayanaklarý kalmamýþtýr. Topluma söyleyecek bir þeyi olmayanlar, sadece þiddet sadece vandallýk üreteceklerdir. Miadý çoktan dolan AKP, yabancý güçlerin elinde ölüm mekanizmasýna dönen PKK, bunlarýn arasýnda gün be gün eriyen Kandil matruþkasý HDP kurgunun üçlü havarisidir." dedi. Bahçeli'nin açýklamalarýndan notlar: - Bir vincin hacý adaylarýnýn üzerine devrilmesi sonucunda 107 kiþinin vefat ettiði kazada 8 vatandaþýmýzýn hayatýný kaybetti. Hayatlarýný kaybeden din kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlara da acil þifalar diliyorum. - Ýsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediði saldýrýlarýný kýnadýðýmý belirtmek istiyorum. - Türkiye'nin toplumsal huzuru baltalanmaktadýr. - Dayanak ve kaynaðý belli olan terörizm illeti milli varlýðýmýz üzerinde oynanan oyunlar tertip etmekte, operasyonlar düzenlemektedir. - Cizre, Yüksekova, Nusaybin gibi ilçelerimizde yýllarýna aðýr ihmaliyle kanton teþebbüsü görürken hükümet uyumuþ veya önemsememiþtir. PKK hendekler kazýp, haraca baðlarken hükümet vizyonsuzluðun gayri milli tutumun kurbaný olmuþtýur. - Erdoðan ve Ýmralý canisinin, terfi ettirip PKK'ya armaðan ettiði ne kadar isim varsa, dahil olduklarý melanet kadrosuyla tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir. AKP-PKK ARASINDA FARK KALMAMIÞTIR - Brüksel'den Oslo'ya kadar ana aktör olan AKP, PKK ve HDP'nin BOP'un ara istasyonlarý olduðu iyice belirginleþmiþtir. Dolmabahçe'de söz kesen bölücülük ortaklarýnýn birbirlerini suçlamasý yalnýzca dönemsel bir kurnazlýðýn neticesidir. Yoksa AKP ile PKK arasýnda bir fark kalmamýþtýr. ARINÇ'IN ÝTÝRAFI ÝBRETLÝKTÝR - Bülent Arýnç'ýn koalisyon hükümeti teþkilinin engellenmesini kendi partisine faturalandýrmasý ibretlik bir itiraftýr. Her þey ortadadýr. 7 HAZÝRAN'DAN BU YANA 127 ÞEHÝDÝN KANI AKP'NÝN ALNINA YAPIÞMIÞTIR - 7 Haziran'dan bu yana, 71'i asker, 53'ü polis, 3'ü de korucu olmak üzere 127 þehidimizin kaný AKP'nin alnýna yapýþmýþtýr. Recep Tayyip Erdoðan, Türk devletinin sinir uçlarýyla oynadýkça milli mukavemetin bir duvarý çökmüþtür. - AKP'nin, kiralýk cinayet örgütü olan PKK'dan medet ummasý, Türkiye'yi peþkeþ çekmesi felaketlerin kapýsýný aralamýþtýr. Ýktidarýn hiçbir ön görüsü gerçekleþmemiþtir. Erdoðan ve fason Baþbakan'ýn hiçbir sözü adresini bulmamýþtýr. AKP isimli þer ve çýkar ittifaký, buna itirazlarýmýza raðmen Türkiye'yi terörün harman yerinde saman gibi savrulmuþtur. Türkiye çakýlmayla son bulacak keskin bir iniþe geçmiþtir. SARAY'IN ARKASINDA BAÐLI DURAN NÝFAK BÝZANS VARÝSÝ GÜRUH... Bursa Yeniþehir, Bolu Mudurnu, Antalya Alanya ve Manavgat, Kýrþehir, Ankara ve Ýstanbul baþta olmak üzere bir çok ilimizde kaygý verici cepheler geliþmektedir. Sýrf doðudan geldikleri için tarým ve inþaat iþçileri hedef yapýlmakta, gazete ve parti binalarý kundaklanmaktadýr. Kaçak Saray'ýn arkasýnda baðlý duran, kendilerine Osmanlý Ocaklarý diyen, aslýnda ecdadýmýzýn ruhunu zedeleyen Bizans'ýn varisi güruh nifak saçmaktadýr. KAÇAK SARAY'DAKÝ KAOS PLANLARI SAHAYA ÝNDÝRÝLMEKTE Bu tekfur kalýntýlarýnýn nifak ve bozgunculuklarý tüm netliðiyle meydandadýr. Kaçak Saray'daki kaos planlarý sahaya indirilmektedir. Kitleler galeyana getirilmektedir. Bu maksatla da MHP üzerinde oyunlar oynanmaktadýr. Ticari ve siyasi kartvizitlerinde eski ülkücü yazan bir avuç satýlmýþ, Erdoðan'ýn yanýnda dizilerek MHP'ye çelme takmanýn peþindedir. SORU CEVAPLAR Anketlerin çoðunda tek parti çýkamayacaðý yönünde. 1 Kasým'da nasýl bir tutum takýnacaksýnýz? 1 Kasým ola hayýr ola... Teþkilata hakimiyetiniz bilindik birþey. Sokaklarý karýþtýrmaya çalýþan unsurlar var demiþtiniz. Yaþanacak provokasyonda Osmanlý Ocaklarý mý sorumludur. Nokta dergisine operasyon ve Doðan grubuna terör soruþturmasý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Bunlarýn hiçbirisini doðru bulmuyoruz. basýna, basýn çalýþanlarýna ve basýn sahiplerine doðru bulmuyoruz. Artýk tahammül edilemeyecek bir seviyeye ulaþtý Ýnþallah 1 Kasým'dan sonra rahatlayacaktýr. Ülkü ocaklarý disiplinli bir kurum, her türlü provokasyon yapýlabilir. Buna ülkücüler inanmýyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinde faaliyet gösteren Özel Sur Fem Dershanesi'ne sabah saatlerinde uzun namlulu silahlarla baskýn yapan Terörle Mücadele, Kaçakçýlýk Ve Organize Suçlar Grup Amirliði ekipleri, sýnýflarý didik didik aradýktan sonra dershanedeki evraklarý inceledi. Baskýna tepki gösteren dershane Müdürü Cemalettin Bal, "Keþke bu gelen ekip 6-7 Ekim olaylarýnda dershanemiz yakýldýðýnda, milyar (bin) lira zarar olduðunda, iki ay içerisinde ders vermediðimiz zaman gelselerdi. Gelip bu eðitim yuvasýný, öðrencilerimizi korusalardý." dedi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan dershanede vergi kaçakçýlýðý gerekçesiyle sabah 07.00'de baþlayan arama 7 saattir sürüyor. Baskýn konusunda açýklamalarda Ýþsizlik rakamlarý açýklandý: 9,6'ya yükseldi Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Haziran ayý Ýþgücü Ýstatistiklerini açýkladý. Türkiye genelinde iþsizlik, Mayýs - Haziran - Temmuz aylarýný kapsayan Haziran döneminde yüzde 9.6 düzeyine yükseldi. Ýþsizlik oraný geçen Mayýs döneminde yüzde 9.3 ve geçen yýl Haziran döneminde yüzde 9.1 düzeyindeydi. Türkiye Ýstatistik Kururumu (TÜÝK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý 2015 yýlý Haziran döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre 226 bin kiþi artarak 2 milyon 880 bin kiþiye yükseldi. Ayný dönemde; geliþmiþ ülkelerde temel iþsizlik verisi olarak kabul edilen tarým dýþý iþsizlik oraný 0.6 puanlýk artýþ ile yüzde 11.7 düzeyine çýktý yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný 1.0 puanlýk artýþ ile yüzde 17.7 düzeyine çýkarken,15-64 yaþ grubunda bu oran 0.4 puanlýk artýþ ile yüzde 9.7 olarak gerçekleþti. Öðretmen, polislere sitem etti: Keþke PKK dershanemizi yaktýðýnda da gelseydiniz bulunan Nusaybin Sur Fem Dershanesi Müdürü Cemalettin Bal, mali gerekçelerle yapýlan baskýna Terörle Mücadele polislerinin katýldýðýný söyledi. Bal, þöyle konuþtu: "Ýçeriði belli olmayan bilgilerle burada arama yapýyorlar. Vergi kaçýrýyormuþuz. Þu anda öðrenci dosyalarýna bakýyorlar, almýþ olduðumuz faturalarý inceliyorlar. Bütün odalarý gezdiler. Keþke bu gelen ekip 6-7 Ekim olaylarýnda dershanemiz yakýldýðýnda, milyar zarar olduðunda, iki ay içerisinde ders vermediðimiz zaman gelselerdi. Gelip bu eðitim yuvasýný, öðrencilerimizi korusalardý. Þimdi buraya gelenler tabi ki memurdur, emirleri yerine getiriyor ama bu aramalar bizi yaraladý. Bize eðitimle ilgili hiçbir þey sormadýlar. Sadece mali açýdan inceleme yapýyorlar." Huzurevindeki yaþlýlarda depresyon artýyor Geniþ aile kavramýnýn yok olmaya yüz tuttuðu günümüzde yaþlýlar, hayatlarýnýn kalan kýsmýný huzurevlerinde geçiriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý verilerine göre, huzurevinde kalan kiþi sayýsý 12 yýlda yüzde 132 oranýnda arttý. Uzmanlar, aile sýcaklýðýna ihtiyaç duyan yaþlýlarýn huzurevinde aðýr depresyon yaþayabileceðini belirtiyor. Bireyselleþme ve yüksek þehirleþme hýzý, son yýllarda sayýsý gittikçe artan huzurevlerinin yaygýnlaþmasýnda en önemli nedenlerden birini oluþturuyor yýlýnda 4 bin 952 olan devlete baðlý huzurevi sayýsý, 2014'te 11 bin 511'e yükseldiði göze çarpýyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý verilerine göre, huzurevinde kalan kiþi sayýsý 12 yýlda yüzde 132 oranýnda arttý. Büyük emeklerle büyütülen çocuklarýn anne ve babalarýný huzurevlerine yerleþtirmesi, yaþlýlarda geri dönüþü olmayan psikolojik sorunlara neden oluyor. Ýnsanlarýn en çok çocukluk ve yaþlýlýk döneminde aile sýcaklýðýna ihtiyaç duyduðunu söyleyen Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Vedat Bilgiç, huzurevlerinin artýþýnýn modern insanýn bireyselleþmesinin sonucu olduðunu belirtiyor. Yaþlýlýðýn týpký çocukluk gibi çok hassas ve özel bir dönem olduðunun altýný çizen Bilgiç, Bir çocuðun yurtlarda büyümesi ne kadar kötü bir durumsa bir yaþlýnýn da huzurevinde ailesinden uzakta yaþamasý o kadar kötüdür. Bir insanýn yaþlandýðýný düþünmesi bile tek baþýna depresyon nedeniyken yaþlýlýðýný yalnýz geçirmek zorunda kalan kiþilerde bu durum daha da aðýr sonuçlar doðurabiliyor. þeklinde konuþuyor. HUZUREVÝNDEKÝ YAÞLILARIN ÇOÐUNDA DEPRESYON GÖRÜ- LÜYOR Yaþlýlýk döneminde psiko-sosyal desteðe duyulan ihtiyacýn arttýðýna da dikkat çeken Bilgiç, þu ifadeleri kullanýyor: Duygusal ihtiyaçlar bu dönemde arttýðýndan yaþlý bireyler aileyle bir arada olmak ister. Çocuklarýndan ilgi ihtiyacý karþýlanmayan, kalan ömrünü tek baþýna geçirmek zorunda olan kiþiler, duygusal anlamda ciddi zorluklar yaþýyor. Depresyon huzurevlerinde kalanlarýn önemli bir kýsmýnda görülüyor. Artan biyolojik ve fizyolojik hastalýklarla beraber kaygý bozukluðuna da çok fazla rastlanýyor. Aile fertlerinin artýk ayný evin içinde birbirinden uzak ve baðýmsýz hayatlar yaþandýðýný söyleyen Bilgiç, Önceden insanlar anne-babalarýyla beraber ayný evde-avluda yaþarken þimdi herkes anne-babadan ayrý bir hayat kuruyor. tespitinde bulunuyor. HASTANELERÝN YOÐUN OLMASI, BAKIMEVÝ SAYISINI ARTIRDI Kentleþmeyle birlikte yaþam alanlarýnýn küçüldüðüne deðinen Özel Huzurevleri Derneði Baþkaný Vildan Kandemir ise biyolojik hastalýklarýn da fazlaca arttýðý yaþlýlýk döneminde evde bakýmýn güçleþtiðini þöyle ifade ediyor: Yaþý ilerlemiþ hastalarýn uzun süreli yoðun bakýmlarýna hastanelerde devam edilemiyor. Bu noktada yaþlý bakýmevlerine talep de ciddi þekilde etkileniyor. Bakýmevlerine býrakýlmak zorunda olan hastalarda bulunuyor. Yaþam desteði cihazýna baðlý olarak yaþayan hastalar var. Bu hastalarýn tedavileri uzun süre hastanelerde yapýlamýyor. Aylýk yedi ve on bin lira civarýnda bakým masrafý alýnýyor. Huzurevi sayýsý batý þehirlerinden doðuya doðru azalýyor. Þýrnak, Tunceli, Batman, Mardin, Siirt, Hakkâri, Batman, Bingöl ve Bitlis'te huzurevi bulunmuyor. Uzmanlar, bu durumu, bu illerde geniþ aile kültürünün hâlâ yaygýn olmasýna baðlýyor. Ayrýca anne ve babaya ömürlerinin sonuna kadar bakma kültürünün var olduðunu söylüyor. Tüm huzurevleri birlikte deðerlendirildiðinde, sadece 43 ilimizde yaþlý huzurevleri var. %35'i Ýstanbul'da %9'u Ankara'da %5'i Manisa'da %4'ü Ýzmir'de

11 2 AÐUS- 16 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA 11 Okul olgunluðu' çocuðun öðrenim hayatýnda önemli rol oynuyor Okula yeni baþlayacak çocuklarýn okul olgunluðu, öðrenim hayatýnýn saðlýklý ve baþarýlý geçmesinde önemli rol oynuyor. Uzmanlar, çocuklarýn bu sürece hazýr olup olmadýðý, ailelerini endiþelendiren konularýn baþýnda geldiðini belirterek okula iyi bir izlenimle baþlamanýn önemli olduðunu söyledi. Memorial Hizmet Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Psikolog Sevda Sevimli Yurtseven, okula yeni baþlayacak olan çocuklarýn anne babalara okul olgunluðu konusunda önemli önerilerde bulundu. 'ÝLK ÝZLENÝM ÇOK ÖNEMLÝ' Okula iyi bir izlenimle baþlamanýn önemli olduðunu dile getiren Psikolog Yurtseven, "Okul olgunluðuna eriþmiþ bir çocuk ondan beklenenleri yapabileceði için okula karþý olumlu duygular geliþtirecek ve az sorunla karþýlaþacaktýr. Okulun ilk zamanlarý edinilen iyi ya da kötü tecrübeler ilerleyen yýllarda da çocuða etki eder. Okula baþlayan çocuklarýn öðrenmeye meraklý olmalarý, öðrenme sürecinden keyif almalarý, öðrendiklerini paylaþmaktan hoþlanmalarý, sorular sormalarý ve fikir yürütmeleri, öðrenmek için çaba göstermeleri okula baþlamaya hazýr olduklarýnýn önemli bir göstergesidir." diye konuþtu. Çocuklarý okula hazýrlarken nelere dikkat edilmeli? Fiziksel saðlýk ve motor geliþim: Çok sýk hastalanan çocuklar okula uyumda problem yaþarlar. Bu sebeple okula baþlamadan önce genel bir saðlýk muayenesinden geçmekte fayda vardýr. Sosyal ve duygusal geliþim: Çocuðunuzun yeterli ve az yeterli yönlerinin farkýnda olun. Onu iyi tanýmaya çalýþýn. Beklentiniz çocuðunuzun yaþ grubuna ve çocuðunuzun özelliklerine göre olsun. Dil geliþimi: Bebeklikten itibaren onunla konuþun, ona hikayeler anlatýn. Her gün birlikte kitap okuyun. Televizyon süresi kýsa olsun, seyredilen programý birlikte takip edin üzerine konuþun. Sorular sorun, "Sonra ne olmuþ?" deyip konuþmasýný teþvik edin. Ayný anlamda farklý kelimeler kullanýn. Farklý insanlarla konuþabileceði ortamlar oluþturmaya çalýþýn. Benzer, zýt kavramlarý kullanýn. Bebek dili kullanmayýn, her þeyin ismini uygun þekilde söylemeye çalýþýn. Masal anlatýn sonra masalla ilgili sorular sorun. Biliþsel geliþim: Çocuðunuzla birlikte rakamlarý çalýþýn. Sayý sayma oyunu oynayýn. Basit toplama çýkarma alýþtýrmalarý yapýn. Dün, bugün, yarýn gibi zamana dair kavramlarý kullanýn. Sol sað gibi kavramlarý öðretmeye çalýþýn. Öðrenmeye karþý tutum: Her bireyin öðrenmeye karþý meraký ve tutumu farklýdýr. Öncelikle öðrenme hevesini vermek için siz ona örnek olun. Öðrendiklerinizi onunla paylaþýn. Çevrelerinde gördükleri þeylerle ilgili soru sorun, onlarýnda soru sormasýný teþvik edin. Hikayelerde öðrendiklerinin günlük hayata karþýlý gelirse onlara hatýrlatýn. 'OKUL KORKUSUNU YENMESÝNÝ SAÐLAYIN' Okulun ilk günlerinde çocuðun ebeveynini býrakmak istememesinde direnmesinin normal olduðuna dikkat çeken Psikolog Yurtseven, "Asýl sorun günler geçtikçe çocuðun annesinin sýnýftan ayrýlmasýna izin vermemesiyle ortaya çýkar. Okul korkusunun anneden ayrýlma endiþesi ile ilgisi vardýr. Uygun dille bu problemin baþka çocuklarda da görülebileceði zorlansa da mutlaka okula gitmesi gerektiði zamanla korkusunun kalmayacaðý anlatýlmalýdýr. Öðretmen bilgilendirilmeli ve sevgi ve þefkat göstermelidir. Aile, öðretmen, psikolog birlikte hareket etmelidir. Düzelme uzun zaman alabilir, bu konuda sabýrlý olmak þarttýr." deðerlendirmesinde bulundu. 'ÇOCUÐUNUZU CESARETLENDÝRÝN' Çocuðu cesaretlendirme adýna ebeveynlere önemi görev düþtüðünü dile getiren Yurtseven, "Çocuðunuzun iþlerini siz yapmamaya çalýþýn. Kendi iþlerini yapabilmesi için onu cesaretlendirin. Kendi baþýna yemek yemesini, giysilerini, ayakkabýlarýný giyip çýkarmasýný teþvik edin. Fermuarýný çekmesini, düðmelerini iliklemesini, baðcýklarýný baðlayabilmesini destekleyin. Kaðýt ve makas kullanmasýný destekleyin. Çizim kitaplarýndan her gün 10 dakika çizim çalýþmasý yapýn. Küçük boncuklarý iplere dizmeye çalýþýn. Rakamlarýn, harflerin renkli kalemlerle üstünden geçin. Bisiklete binmesi için zaman ayýrýn. Birlikte top oyunlarý ve yakalamaca oynayýn. Arkadaþlarý ile oynamasýný destekleyin." önerilerinde bulundu. Suudi Arabistan, faciada ölen hacý adaylarý için tazminat ödeyecek Suudi Arabistan, Kâbe'de vinç devrilmesi sonucu yaþanan faciada hayatýný kaybeden hacý adaylarýnýn sayýsýnýn 132 olduðunu duyurdu. Olayda 8 Türk de vefat etti. Soruþturma sürerken, hayatýný kaybeden her hacý adayý için ailelerine 300 bin riyal (225 bin TL) tazminat ödeneceði açýklandý. Daha önce toplu defin yapacaðýný belirten Mekke yönetimi, isteyenlerin cenazelerini ülkelerine götürebileceðini, tüm nakliye masraflarýný da Suudi hükümetinin karþýlayacaðýný duyurdu. Þimdiye kadar kimliði tespit edilebilen Hacý adaylarýnýn 26'sýnýn Ýranlý, 20'sinin Mýsýrlý, 15'inin Pakistanlý ve 12'sinin de Cezayirli olduðu öðrenildi. Kimliði tespit edilemeyen ölmüþ hacý adaylarýnýn kimlikleri de DNA testiyle belirlenmeye çalýþýlýyor. Mekke'de etkili olan fýrtýna yaþamý olumsuz etkilemiþ, Kâbe'de tavaf alanýný geniþletme çalýþmalarýnda kullanýlan yaklaþýk 50 metre yüksekliðindeki vinç yýldýrým düþmesi sonucu devrilmiþti. TAZMÝNAT, ARAP BASININDA GENÝÞ YER BULDU Suud Yönetimi'nin faciada kaybedenlerin ailelerine Tazminat ödeyeceði haberi Arap gazetelerinde birinci sayfada kendisine yer buldu. Her geçen gün büyüyen þiþlik lenfoma habercisi Erkeklerde 50 yaþ sonrasý prostat büyümesine dikkat! Erkeklerde belli bir yaþ sonrasý bazý hastalýklarýn endiþesi görülmeye baþlýyor. Bunlarýn baþýnda da prostat hastalýklarý geliyor. Acýbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmaný Doç. Dr. Mustafa Sofikerim, erkeklerde 50 yaþýndan itibaren iyi huylu prostat büyümesi olasýlýðýnýn arttýðýna iþaret ediyor. Uzman, Ýyi huylu prostat büyümesi, prostatýn kanser olmayan büyümesidir. Prostat kanseri ile tamamen farklý bir hastalýktýr. uyarýsýnda bulunuyor. Prostat büyümesi ve kanseri hakkýnda bilgiler veren Sofikerim, 60 yaþýn üstündeki erkeklerin yüzde 60'ýnda, 80 yaþýndaki erkeklerin ise yüzde 80'inde prostat büyümesi görülmektedir. Ýyi huylu prostat büyümesi kanser deðildir. diyor.prostat Spesifik Antijeinin (PSA), prostat bezi tarafýndan salgýlanan bir madde olduðunu aktaran Sofikerim, þu bilgileri verdi: Üç önemli prostat hastalýðý PSA deðerini artýrabilir; prostat enfeksiyonu (prostatit), iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ve prostat kanseri. Yaþýnýz 50 veya üstünde ise ve aþaðýdaki þikâyetlerden biri sizde varsa bu, prostat büyümesine iþaret edebilir: Ýdrar yapmada güçlük. Ýdrara baþlamada gecikme veya bekleme. Ýdrar yapma sürecinin uzamasý. Aniden idrara sýkýþmak. Sýk idrara çýkmak. Gece uykudan uyanarak idrara kalkmak. Ýdrar yaptýktan sonra mesaneyi tam boþaltamama hissi. Herhangi bir enfeksiyon olmaksýzýn boyun, koltuk altý ve kasýkta oluþan þiþlikler küçülmüyor, aksine her geçen gün büyüyorsa dikkat 1 santimin üzerine çýkan bu þiþlikler lenf bezleri tümörünün habercisi olabiliyor. Ne kadar erken teþhis edilirse tedavi þansýnýn o kadar arttýðýný belirten Hemotoloji Uzmaný Prof. Dr. Siret Ratip, lenfomanýn belirtilerini þöyle sýralýyor: * Lenf bezlerindeki geçmeyen ve büyümeye devam eden þiþlik: Özellikle boyun, koltuk altý ve kasýk bölgesinde herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksýzýn oluþan ve büyümeye devam eden, genelde aðrýsýz seyreden þiþlik. * Ýstem dýþý ve hýzla kilo verilmesi: 6 ay gibi bir sürede rejim vs gibi bir süreç olmadan kiþinin normal kilosunun yaklaþýk yüzde 10'unu kaybetmesi. * Gece terlemeleri: Özellikle sýcak havalarda geceleri terlemek olaðan bir durum. Ancak lenfomanýn belirtileri arasýnda yer alan gece terlemesinde kiþi pijamalarýný ve hatta yatak çarþaflarýný bile deðiþtirme ihtiyacý duyuyor. * Yüksek ateþ: Sebebi belli olmayan ve herhangi bir enfeksiyona baðlý geliþmeyen ateþ. Nedeni radyasyon ve kimyasal maddeler Kanýn ulaþtýðý her yerde oluþabilen lenf tümörlerinin büyük bir çoðunluðunda altta yatan bir neden bilinmiyor. Ama lenfoma hastalarýnýn küçük bir bölümünün nedenleri arasýnda daha önce maruz kalýnan radyoterapi, kimyasal madde olabiliyor. Kök hücre nakli ile tedavi mümkün! Lenfomanýn tedavisinde kemoterapi ve kök hücre nakli gibi yöntemler kullanýlýyor. Her hastalýkta olduðu gibi erken teþhis lenfoma tedavisinde de büyük önem taþýyor.

12 Dersim'in kupa maçý seyircisiz 16 EYLÜL 2015 ÇARÞAMBA MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydýn, B.B. Erzurumsporlu taraftarlardan gelen "Dersimspor maçý seyircili oynansýn" talebi üzerine görüþtüðü Vali Ahmet Altýparmak'tan hayli ilginç bir cevap aldý. Erzurum Valiliði Spor Ýl Güvenlik Kurulu, güvenlik gerekçesiyle 16 Eylül Çarþamba günü Erzurum'da B.B. Erzurumspor ile Dersimspor arasýnda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupasý 1. Tur maçýnýn seyircisiz oynanmasý kararý aldý. "Çanakkalelilere misafirperverlik ve adamlýk nasýl olur göstereceðiz" Mustafa Altunkaya Çanakkale Dardanelspor maçýnda yaþadýklarý olaylarý deðerlendiren Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya, bu olaylarý kýnadýklarýný söyledi. 2-2 berabere biten maçta futbolcularýn saha olaylarýndan olumsuz etkilendiðini söyleyen Altunkaya "Çanakkale gibi bir ilde bu tür olaylarýn yaþanmasý bizleri oldukça üzdü. Bu olaylarý kýnýyoruz. Çorum'da oynanacak olan maçta ise Çanakkalelilere misafirperverlik ve adamlýk nasýl olur göstereceðiz. Teknik Direktörümüz Fahrettin Sayhan'ýn darp edilmesi asla kabul edilebilir bir durum deðildir. Bu olaylarýn protokol tribününde yaþanmasý ise olayýn ne kadar ciddi olduðunu gösterir mahiyette. Protokol tribününde kimsenin tanýmadýðý Çanakkale yönetiminin bilmediði insanlarýn ne iþi var. Bu insanlar Fahrettin Sayhan'ý darp ettiler. Maçýn bitiminden sonra polis karakoluna giderek gece saat 3'e Tek çalýþtýlar Cumartesi günü kendi sahasýnda ligin zayýf takýmý sandýklýspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýna dün öðleden sonra yaptýðý antrenmanla start verdi. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda öðleden sonra yapýlan antrenmanda bütün futbolcular hazýr bulunurken futbolcularýn oldukça neþeli olduklarý gözlendi. Antrenman öncesinde futbolcularýya toplantý yapan teknik Direktör Fahrettin Sayhan futbolcularýna Çanakkale maçýnda yaptýklarý hatalarý hatýrlattý. Yenilen gollerde savunma hatalarýný deðerlendiren Fahrettin Sayhan, Sandýklýspor'un geride kalan haftalarda puan alamamasýnýn takým üzerinde rahatlýk hissi oluþturmamasýný istedi. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra yarý sahada yapýlan teknik ve taktiksel aðýrlýklý antrenmanla sona erdi. Yasin Yücel kadar ifade verdik ve rapor aldýk. Maçý canlý olarak anlatan Ton TV kanalýnda yorumculuk görevi yapan ve ismini öðrenemediðimiz kiþi hakkýnda da Teknik Direktörümüz Fahrettin Sayhan, dava açacak. Söylediði gibi hangi kulüpten kovulmuþ yada hangi kulüpte olay yaratmýþ bunu ispatlamak zorunda. Ýspatlayamazsa mahkemeler karþýsýnda hesap verecek" ifadelerini kullandý. Spor Servisi Petrol, tempoyu arttýrdý Haftayý maç yapmadan geçiren Batman Petrolspor'da, deplasmanda oynanacak Bergama Belediye hazýrlýklarý tam hýz sürüyor. Fikstür gereði haftayý dinlenerek geçiren Batman Petrolspor, tesislerinde hazýrlýklarýný sürdürüyor. Pazar günü deplasmanda Ýzmir temsilcisi Bergama Belediyespor'la karþýlaþacak Kýrmýzý-beyazlýlar idman temposunu arttýrdý. Teknik Direktör Orhan Kapucu, idmanlarda hata yapan futbolcularýný sýk sýk uyardý. Defans hattýnda yaþanan sýkýntýlar nedeniyle teknik heyet, forma þansý vereceði genç futbolcularý zorlu maça özel hazýrlýyor. Petrolspor'un, Pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðý Bergama Belediyespor ise hafta sonu deplasmanda karþýlaþtýðý Çine Madran'ý 2-1'lik skorla devirdi. Bergama, ligin ilk dört maçýnda ikinci kez deplasmanda galip gelerek, 10 puanla liderlik koltuðuna oturdu. Petrolspor Asbaþkaný Ýlhan Erken: "Zorlu maçýn farkýndayýz. Teknik heyet, futbolculara sýký bir program uyguluyor. Deplasmandan boþ dönmek istemiyoruz" dedi. KURTALANSPORLA KARÞILAÞACAK Batman Petrolspor, Kurtalanspor'la özel maçta karþý karþýya gelecek. Petrolspor Asbaþkaný Ýlhan Erken, Bölgesel Amatör Ligi temsilcilerinden Kurtalan'la yarýn maç yapacaklarýný belirterek: "Haftayý maç yapmadan geçirdik. Bergama maçý öncesi eksiklikleri görme adýna Kurtalan'la maç yapacaðýz" dedi. Öte yandan kupa maçlarý nedeniyle Bergama Belediye-Batman Petrolspor karþýlaþmasý Cumartesi günü oynanacak. "Gerekirse rotasyona gideriz" Spor-Toto Üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, hafta sonunda konuk ettiði Nilüferspor'a 3-2 yenilerek taraftarlarýný üzdü. Rakipleri karþýsýnda bireysel hatalardan dolayý yenildiklerini belirten Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, bu maçtan gerekli dersi aldýklarýný belirtti. Defans hatalarýný önlemek için gerekirse rotasyona gidebileceklerini belirten Teknik Direktör Cahit Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi, " Nilüfer maçýna iyi baþlamýþtýk. Kaçýrdýðýmýz fýrsatlar vardý. Sonra Suat'ýn ceza sahasý içinde itilerek düþürülmesi, Turan'ýn þutunda defansta elle kesilen top var. 2 penaltý pozisyonumuz vardý. Ama bunlar hakem tarafýndan deðerlendirilmedi. Gol için yükseldiðimiz dakikalarda kontra ataklar yedik. Savunma hatalarýmýz öne çýktý. Bunun sonucunda da kalemizde iki gol gördük ve devre 2-0 sonuçlandý. " GOL KAÇIRMA REKORU KIRDIK Maçýn ikinci yarýsýnda yaptýklarý deðiþikler sonucunda bir çok gol pozisyonuna girdiklerini, bunlardan sadece iki tanesini gole çevirdiklerini belirten Terzi, sözlerini þöyle sürdürdü," Ýkinci devre gerekli hamleleri yaptýk. Bir çok pozisyonu deðerlendiremedik. Çok gol kaçýrdýk. 2-1'i yakaladýktan sonra beraberlik için yüklenirken yine kaptýrdýðýmýz top bizim kalemizde gol oldu. Hemen arkasýndan bir gol bulduk ve maç 3-2 yenilgiyle sonuçlandý. Bu bizim için hiç iyi olmadý. Hedefe oynayan bir takýmýn kendi sahasýnda kaybetmesi hiç iyi olmadý. Sezon baþý olduðu için gözüken hatalar var. Savunma anlamýnda çok basit golleri kalemizde görüyoruz. 4 lig maçýnda 7 gol kalemizde gördük. 9 gol attýk. 4 maçta 9 gol atan takým eðer gol yeme olayýný önlerse ligde baþarýlý olur. 4 maçta savunmamýzdaki hatalarý gördük. Bunlarýn önlemini mutlaka alacaðýz. Gol yeme sýkýntýmýza çözüm bulursak ligde baþarýlý oluruz. Yüklendiðimiz zamanlarda kontra ataklar yiyoruz. Bir profesyonel takým böyle ataklara fýrsat vermemeli. Kontra atak yediðimiz ataklarda oyuncularýmýz gerekli önlemi alabilirdi. En azýndan faul yaparak rakibi durdurabilirdi. 2 ve 3'üncü golleri bireysel hatalardan dolayý kalemizde gördük. Defans hatalarýn bir an önce gidermeliyiz." FERDÝ TERCÜBELÝ BÝR KALECÝ Gollerde kaleci Ferdi'ye yapýlan eleþtirilere de yanýt veren Terzi, sözlerini þöyle sürdürdü."kaleciler en fazla eleþtirilen futbolculardýr.kurtardýklarý konuþulmaz ama yedikleri hep eleþtiri olur. Ferdi tecrübeli bir kaleci. Profesyonel ligde çok maçý var. Ferdi lk maçta cezalý duruma düþtü. 3 maç ceza aldý. Maç eksiði gibi bir sýkýntýsý yok. Sadece þanssýz bir günündeydi. Futbolda bunlar var. Kimseyi bireysel olarak suçlamýyoruz. Bu hatalarý teknik heyet olarak düzelteceðiz. Mutlaka gol yeme problemini çözeceðiz." ROTASYON SÝNYALÝ Defansta yapýlan hatalarý önlemek adýna gerekirse rotasyon yapacaklarýný belirten Terzi," Bu maçtan ders çýkardýk. Biz iç sahada yenilgiye alýþýk bir takým deðiliz. Kazanacaðýmýz maçý kaybettik. Bu beni çok üzdü. Bu yenilgi bizim için erken bir uyarý oldu. Bu maçlardan ders çýkartýp önlemleri alacaðýz. 4 maçta 7 gol yedik. Ýçerde 3 gol yememiz beni gerçekten üzdü. Bu sene biraz savunma anlamýnda sýkýntýlarýmýz var. Bu sýkýntýlarý mutlaka çözmek zorundayýz. Hatalarý tespit ettik. Oyuncularýmýzla konuþtuk. Gerekirse rotasyona gidebiliriz"

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı