Vekâleti verin, Çorum u hakkýyla temsil edeyim Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vekâleti verin, Çorum u hakkýyla temsil edeyim Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti"

Transkript

1 Alperen Ocaklarý ndan hatim organizasyonu Muhsin Baþkan ve þehitleri Kuran ziyafetiyle anacaklar Çorum Alperen Ocaklarý, BBP nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu ve þehitler için hatim organizasyonu baþlattý. Geleneksel hale gelen organizasyon hakkýnda bilgi veren Alperen Ocaklarý Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Murat Turan, Muhsin Baþkan ve tüm þehitlerimizi Kuran ziyafetiyle anacaðýz. dedi. * HABERÝ 11 DE Çorum un gür sesi olacaðým Avukat Kenan Yaþar, AK Parti Milletvekili Aday Adaylýðý ný, dün düzenlediði basýn toplantýsý ile açýkladý. Yaþar, Milletten alýnan vekaletin sorumluluðu omuzlarýma yük deðil, baþýmýn üstünde taþýyacaðým bir emanettir. Çorumlu nun Ankara da gür sesi olacaðým. dedi. * HABERÝ 5 DE Kenan Yaþar, aday adaylýðýný resmen açýkladý. 10 MART 2011 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:708) KALÝTELÝ ve HESAPLI AKARYAKIT Ýlklerin Öncüsü KALELÝ PETROL de Motorin (Euro Dizel) KALELÝ PETROL Oto. Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: Vekâleti verin, Çorum u hakkýyla temsil edeyim Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýkladý. Alkýþlar arasýnda açýklamasýný yapan Yaðlý, Milletvekilliði nefis tatmin makamý deðil, hizmet makamý olmalýdýr. Ben Mustafa Yaðlý olarak, Çorumun vekâletini alarak, Ankara'da Çorumlu hemþerilerimi layýkýyla temsil etmek istiyorum. dedi. * HABERÝ 3 DE Ýstanbul a Osmancýklý teftiþ kurulu baþkaný Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Teþtiþ Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Ýbrahim Kapaklýkaya, baþarýlý çalýþmalarý ile dikkat çekiyor. * HABERÝ 10 DA Denizli nin Çal ilçesine Çorumlu kaymakam Denizli nin Çal Ýlçesi Kaymakamý hemþehrimiz Fatih Arýkoðlu görevine baþladý. Ýçiþleri Bakanlýðý 95. Dönem Kaymakam atamalarý çerçevesinde Çal Kaymakamlýðý na atanan Fatih Arýkoðlu, MEYDAN Ýbrahim Kapaklýkaya Fatih Arýkoðlu geçtiðimiz günlerde görev baþý yaptý. * HABERÝ 11 DE Bir kimsenin yapmaya mecbur olduðu iþ, yapýlmasý birisine havale edilmiþ, kýymet verilen þey, Hak yolda çalýþan ve yapýlmasý için mücahede edenler yalnýz kendi vazifesini düþünmek lazým gelirken Cenab-ý Hakka ait vazifeyi düþünüp 19 da Mürsel Þahinbaþ Belediye de ÖM-SAN imzasý Çorum Belediyesi'nin filosuna kattýðý Mercedes marka 4 aracýn üst yapýlarý, Öm-San tarafýndan yapýlarak, teslim edildi. * HABERÝ 8 DE Haþim Ahlatçý aday adayý Çorum Barosu Avukatlarýndan Haþim Ahlatçý, 12 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý oluyor. Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, aday adaylýðýný resmen açýkladý. Çorum Belediyesi'nin filosuna kattýðý 4 adet Mercedes marka aracýn üst yapýlarý imal Haþim Ahlatçý * HABERÝ 14 DE Dr. Fatih Tuncel aday Dahiliye Uzmaný Dr. Fatih Tuncel, AK Parti Milletvekili Aday Adayý olacak. * HABERÝ 14 DE Dr. Fatih Tuncel Bazý ilçelerde okullar tatil edildi. Dört ilçede okullar tatil Çorum'da son 3 gündür etkili olan yoðun kar yaðýþý ve olumsuz hava koþullarý nedeniyle Çorum'un Sungurlu, Boðazkale ve Oðuzlar ilçelerinde dün eðitim öðretime ara verildi. * HABERÝ 6 DA 184 köy yolu kapalý Çorum da etkili olan yoðun kar yaðýþý nedeniyle Çorum merkez ve ilçelere baðlý 184 köy yolunun ulaþýma kapandýðý bildirildi. * HABERÝ 6 DA Ýki bürokratýn adaylýk istifasý EÜAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý ile Kýrsal Kalkýnma Genel Koordinatörü Yakup Saðlam ýn AK Parti Çorum Milletvekili Nurettin Kulalý Yakup Saðlam Aday Adaylýðý için istifa ettikleri bildirildi. Her iki bürokrat aslen Ýskilipli. * HABERÝ 7 DE Aysel Emiroðlu vefat etti Çorum un eski un sanayicilerinden Þener Emiroðlu nun eþi, Þýrnak ta hain terör örgütü PKK ile giriþilen silahlý çatýþmada þehit düþen Çorumlu Asteðmen Ömer Emiroðlu nýn annesi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in halasý, Çorum Barosu eski Baþkaný Avukat Uður Küçük ün teyzesi Aysel Emiroðlu (69) vefat etti. Solunum ve kalp yetmezliði rahatsýzlýðýndan vefat eden Aysel Emiroðlu nun cenazesi dün ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karþýyaka Mezarlýðý nda topraða verildi. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesive yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

2 2 PERÞEMBE 10 MART 2011 Hobi bahçelerine iyi haber 'Tapu Belediye'ye sorunca...' demiþ, belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kalan arazilerin hobi bahçeleri olarak hisselendirilmesinin bazý sorunlara yol açtýðýný, Tapu Sicil Müdürlüðü'nün Çorum Belediyesi'nden konuya dair görüþ sorduðunu, Belediye'nin de mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda imar planý olmayan alanlarda yapýlaþma yoðunluðu bulunmadýðýný gerekçe gösterdiðini aktarmýþtým. Belediye tarlalarýn hisselendirilerek satýþýnýn uygun olmadýðý görüþünü savunmuþ, geliþmeler üzerine Tapu Sicil Müdürlüðü hisseli satýþý durdurmuþtu. Konuya dair yeni bir geliþme yaþanmýþ. Öðrendiðime göre, Çorum Tapu Sicil Müdürlüðü'nün mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda reddettiði hisseli satýþlara itiraz edilmiþ. Çorum'un baðlý bulunduðu Yozgat Tapu Kadastro 22. Bölge Müdürlüðü'ne yapýlan itiraz üzerine yapýlan deðerlendirmede, Çorum Tapu Sicil Müdürlüðü'nün red kararýnýn bozulmasýna, satýþ iþlemlerinin mevzuat yönünden baþkaca bir engelinin bulunmamasý halinde karþýlanmasý gerektiðine karar verilmiþ. Yani sözün özü, Belediye mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda imar planý olmayan alanlarda arazilerin standartlara uygun olarak (hobi bahçeleri) hisseli satýþý artýk yapýlabilecek. Geçmiþten bu yana devam eden ancak bir süre kesintiye uðrayan uygulama yeniden baþlatýlmýþ. Stad için destek istedi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün seçim vaatleri arasýnda yer alan stadyum projesinin Ankara ziyaretinde görüþüldüðünü duydum. Öðrendiðime göre, AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda önceki gün il baþkanlarý-belediye baþkanlarý toplantýsýna katýlan Baþkan Külcü, daha sonra bazý Çorum Milletvekilleri ile birlikte Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Faruk Özak Muzaffer Külcü Trafikçilere hatýrlatma Emniyet Müdürlüðü Þehir içi Trafik Þube Müdürlüðü'ne baðlý ekipler þehir merkezinin farklý noktalarýnda radar uygulamasý yapýyor. Geçtiðimiz hafta sonu yine Osmancýk Yolu Ýkbal Kavþaðý'nda radarla hýz uygulamasý yapýlmýþ. Kurallara aykýrý hareket eden araç sürücülerine ceza uygulanmýþ. Buraya kadar her þey normal. Okurlar aradý. Osmancýk Yolu Ýkbal Kavþaðý güzergâhýnda hýz sýnýrýna dair hiçbir uyarýcý levha bulunmadýðýný aktardý. Gitim, baktým sadece Osmancýk Kavþaðý Üst Geçidi istikametinde bir uyarýcý levha var. Cezanýn uygulandýðý güzergah olan Osmancýk-Çorum istikametinde ise, herhangi bir uyarý yok. Emniyet yetkililerinden konuyu dikkate alarak levhalama çalýþmasýnýn yaptýrýlmasý için ilgili kurumlara hatýrlatmada bulunmasý isteniyor. Çorum dýþýndan aday Çorumlular 12 Haziran da yapýlacak genel seçimlerde Çorum dýþýndan milletvekili aday adayý olmayý düþünen isimler de var. Öðrendiðime göre, bayan adaylardan Sultan Kasar ile Çorumlu nun yakýndan tanýdýðý eðitimci Azmi Gülþen Mersin den, Çorumlu Avukat Mehmet Sarý nýn yine avukat olan eþi Çene Cerrahý yok Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi'ne dair bir okur þikayeti daha geldi. Bir süre önce bu köþede merkezde diþ çekimi, dolgu vs iþlemlerin yapýlmasýna karþýn uzun süreçli ve zahmetli bir tedavi olan kanal tedavisinde dýþarý sevklerin yaþandýðýný yazmýþtým. Dün bir okurumuz aradý. Çocuðunun rahatsýzlýðý üzerine Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi'ne baþvurmuþ. Diþ Hekimleri hastaya müdahalenin çene cerrahý tarafýndan yapýlmasý gerektiðine karar vermiþ. Amma velâkin bizim hastanede çene cerrahý yokmuþ. Hastanýn Ankara veya Samsun'a sevkinin uygun olduðu söylenmiþ. Sözün özü merkeze çene cerrahý kadrosunun atanmasý isteniyor. Faruk Özak ý ziyaret etti. Bakan la yapýlan görüþmede Çevre Yolu üzerine yapýlacak Þehir Stadý Projesi ne destek istendi. Külcü, daha önce ayný konuda TFF Baþkaný Mahmut Özgener ile görüþmüþtü. Bu arada hatýrlatmakta fayda var, Belediye Baþkaný nýn Çorumlular a yeni terminalin bu yýl içinde, þehir stadýnýn ise, 2012 yýlý içinde hayata geçirileceðine dair sözü var. Ýkbal Kavþaðý nda radar uygulamasýna takýlan bazý okurlar uyarýda bulundu. Canan Sarý Çanakkale den, Ankara Anahtar Dersaneleri yöneticilerinden Hasan Çýplak Ankara dan AK Parti Milletvekili Aday Adayý oluyor. Bu arada ismi kulislerde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olarak geçen MEB Müsteþar Yardýmcýsý Sungurlulu Remzi Kaya nýn durumu belirsizliðini koruyor. Aarazilerin standartlara uygun olarak (hobi bahçeleri) hisseli satýþý artýk yapýlabilecek. Rektörlük Destaný 2 Hitit Üniversitesi nde rektörlük seçimlerine dair geliþmeleri bu köþeden takip eden bir hemþehrimizin þiirini yayýnlamýþtým. Çorumî REKTÖRLÜK DESTANI 2 Çorumî Yayýmý gerip de saldým tîrimi Mustafa gazteye koymuþ þi'rimi Ýnterneti açtým ki bir sürü yorum Ayaða kalkmýþ bütün bir Çorum Ýsterseniz size tek tek okuyum Ýnce elemem ki, sýký dokuyum Kimi der: Þiirin çok komik olmuþ Rektörün gözleri yaþ ile dolmuþ Çaðlar, çaðýn rektörü demiþ kimisi Arkadaþ bilesin O'na karþý Timisi Vatandaþ destaný manalý bulmuþ Belli ki imanlý halis bir kulmuþ Süpper!.. demiþ hemþerim buna sevindim Hoþuma çok gitti güldüm devindim Biri gülüp aðlamaya þaþýrmýþ Her sabah rektörlüðe ayva taþýrmýþ Biri kýzmýþ vekilleri haþlamýþ Vermiþ lafýn beline fena taþlamýþ Çaðýn rektörünü arar bir garip Bulursan bize de postala sarýp Biri der: Vekiller iþine baksýn Görmezse gözüne bir gözlük taksýn Aklýma geldi de "Hakeme gözlük!" Açamam ben onu namahrem sözlük Þeker'im Cevdet'im yöntemim ilkel Moderen deðilim, fodulum, hem kel Böyle ilkel yöntemlere hepten karþýyým Ezelden Beþiktaþ hem de Çarþý'yým mahlaslý þairimizin þiiri okurlardan yoðun ilgi gördü. Hemþehrimiz bakmýþ geliþmelere Rektörlük Destaný 2 baþlýklý ikinci bir þiir daha yazmýþ: Hocam bana evrensel deyip de durma Demokrasi komedi hiç de dem vurma Seni buraya gönderdi Sezer Bizde demokrasi vurdum mu ezer Özgürlükçü, evrensel ve de demokrat Bu laflarla olursun eyi bürokrat Dört yýldýr kampuste otlar inekler Fakültede uçar kara sinekler Kampus mü dedim ben, yanýldým hocam Toki'de kayboldu, bulunmaz kocam Dur kýzým niye giyindin böyle Modern misin gerici mi hele bir söyle? Gericiysen adým atma ileri Okuma, ne lüzum eve dön geri Çaðdaþ bilim insanýyýz hepimiz Mezun olduk hazýrlayýn kepimiz Sabah akþam okuyup da yazýyom Sanman Alac'höyük'te toprak kazýyom Sakýn bana inanma, aldanma, kanma Rektör olamazsan üzülme yanma Çorumlu deyüben hiç cahil sanma Çorbaný kaþýkla, tasýma banma Bugün yaptým yorumlara bir yorum Uzaktayým amma, memleket Çorum Kusuruma bakmayýn benim hocalar Siz yoksanýz gençlerimiz bocalar Mehmet Âkif üstadýmýz pîrimiz Elbet biraz sert olacak tîrimiz Bir kusur ettikse affola beyim Gelecek sefere nazik söz deyim. (Ç.HAK:740) BAÞSAÐLIÐI Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen in halasý Aysel Emiroðlu nun vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý (Ç.HAK:744) BAÞSAÐLIÐI Çorum Gazeteciler Cemiyeti Þevket Erzen in halasý Aysel Emiroðlu nun vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu

3 PERÞEMBE 10 MART Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti Milletvekili Aday Adaylýðý ný açýkladý. Milletvekilliði nefis tatmini deðil, hizmet makamýdýr Ortaya koyacaðým en deðerli þey samimiyetim olacaktýr Yaðlý, Alkýþlar arasýnda açýklamasýný yaptý. Toplantýya çok sayýda katýlýmcý oldu. Adaylýk açýklamasý parti merkezinde gerçekleþtirildi. Mustafa Yaðlý; "Milletvekilliði nefis tatmin makamý deðil, hizmet makamý olmalýdýr. dedi. me hizmet etmek konusunda sorumlu kabul ediyorum. Milletten alýnan vekâletin, son derece kýymetli bir emanet olduðunun bilincindeyim, deðerli hemþerilerimin huzuruna çýkarak, özelde Çorum'a, genelde ise ülkeme hizmet için AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olduðumu açýklýyorum. Çorum'a hizmet konusundaki ideallerimiz- atýlacak her türlü olumlu adýmda, var gücümle yer aldým. Örnek vermem gerekirse, iþsizliðin önlenmesinin en önemli yolunun, gençlerimizin kalifiye birer birey olarak topluma kazandýrýlmasý inancýyla, Almanya'dan irtibata geçtiðim sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðý ile Çorum Endüstri Meslek Lisesi'nde eðitim gören evlatlarýmýz için Belediye Meclis Üyesi olarak aldýðým görevle halkýmýz için hizmet ettim. Her zaman insanlarla diyaloga açýk, insanlarý yargýlamaktan öte anlamaya çalýþan bir yapýda oldum. Bu yaklaþým ve tavýrlarýmýz, bizim pek çok konuda görev almamýzýn temelini oluþturdu yýlýnda 102 vakýf, dernek, sendika ve Mustafa Yaðlý, Çorumlu nun desteðini istedi. den emin olun hiçbir þey kaybetmedik. Hedefimiz kentimizin, sürekli geliþen, kalkýnan, büyüyen ve bölgemizde lokomotif þehir haline gelmesidir. Bugün önemli bir hizmet kapýsý olarak gördüðüm milletvekilliði için aday adayý olarak karþýnýza çýkýyorum. Ben Milletvekilliðinin kutsal bir görev olduðuna inandýðým gibi, millete hizmet ve ideallerimize ulaþmak anlamýnda da önemli bir unsurun olduðunu kabul ediyorum. Milletten alýnan vekaletin tam anlamýyla millete ve þehrimize hizmet için kullanýlmasý gerektiðine, vekaletini aldýðý her bir bireyin her ortam ve þartta asla eðilip bükülmeden hakkýnýn savunulmasý gerektiðine kayýtsýz þartsýz inanýyorum. Bu inançla çýktýðým yolda, ortaya koyabileceðim en deðerli þey samimiyetim olacaktýr. Çorum'a geldiðim 1994 yýlýndan bugüne Çorum'un hiç bir sorununa kayýtsýz kalmadým. Çorum adýna bir TIR dolusu teknik malzeme getirdim. O günün deðeriyle 1 milyonu bulan bu malzemelerin, ilimizde neredeyse fakülte konumuna ulaþmýþ bulunan Endüstri Meslek Lisesi'ne önemli katkýlar saðladýðý biliniyor. Türkiye de ve dünya da ilimizin sahip olduðu kültürel zenginliklerin tanýtýmý adýna 18 ülkenin büyükelçi eþlerini ilimize davet ettim. Yaptýðýmýz baþarýlý organizasyonla birer Çorum gönül elçisi olarak ilimizden ayrýlan konuklarýmýzýn izlenimlerinin bugün bile Çorum'a olumlu yansýmalarý vardýr. Uzun yýllar OSB'de Çorum Organize Sanayi iþ Adamlarý Derneði'nin baþkanlýðýný yürüterek, ilimiz sanayisinin daha da geliþmesi için çalýþtým ve bugün gurur duyarak söylüyorum ki Çorum OSB, Türkiye genelinde pek çok OSB'ye örnek olarak gösteriliyor belediye ara seçimlerinde ve2004 yerel seçimlerde AK Parti siadlardan oluþan sivil toplum kuruluþlarý bir araya gelerek, Çorum'un birlik ve beraberliði adýna Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý Platformu'nu kurdu. Bu oluþumda tüm katýlýmcý kuruluþlar tarafýndan oy birliði ile platformun baþkanlýk görevi tarafýma teklif edildi. 102 derneðin oluþturduðu bir çatýda, þahsýma duyulan güven benim (Ç.HAK:745) Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, aday adaylýðýný resmen açýkladý. Ýþ Adamý Mustafa Yaðlý, AK Parti Toplantý Salonu'nda 12 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerde, AK Parti'den Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýkladý. Yoðun bir katýlýmla adaylýðýný açýklayan Mustafa Yaðlý; "Milletvekilliði nefis tatmin makamý deðil, hizmet makamý olmalýdýr. Bu konuda ortaya koyacaðým en deðerli þey, samimiyetimdir. Milletten alýnan vekâletin, son derece kýymetli bir emanet olduðunun bilincindeyim, deðerli hemþerilerimin huzuruna çýkarak, özelde Çorum'a, genelde ise ülkeme hizmet için AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olduðumu açýklýyorum." dedi. AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Avukat Rumi Bekiroðlu, Nurettin Karaca ve çok sayýda davetlinin katýldýðý bir basýn toplantýsý ile aday adaylýðýný açýklayan Mustafa Yaðlý, yüklendiði görevin ne anlama geldiðini ve bu sorumluluðun büyür bir onur olduðuna yürekten inanan herkesin, bu ülkeye hizmet etmek adýna milletvekili olmaya layýk olduðunu söyledi. Alkýþlar arasýnda açýklamasýný yapan Mustafa Yaðlý, "Milletten alýnan vekaletin tam anlamýyla millete ve þehrimize hizmet için kullanýlmasý gerektiðine, vekaletini aldýðý her bir bireyin her ortam ve þartta asla eðilip bükülmeden hakkýnýn savunulmasý gerektiðine kayýtsýz þartsýz inanýyorum." diye konuþtu. Mustafa Yaðlý, neden aday adayý olduðuna dair yaptýðý açýklamalarda, Çorum adýna yaptýðý çalýþmalarý da sýraladý. Yaðlý, konuþmasýný þöyle sürdürdü; "Bilindiði üzere ülkemiz yeni bir seçim sürecine girmiþtir ve 12 Haziran 2011 tarihinde yapýlacak olan genel seçim ile bu süreç sonlanacaktýr. Biz de bu süreçte, þehrimize, ülkemize, vatanýmýza ve milletimize milletvekili sýfatýyla hizmet etmeye niyet ediyoruz. Halkýn yönetime katýlýmýnýn en önemli temel taþlarýndan birisi olan Milletvekilliði'nin gerekli kanuni þartlara uyan her Türk Vatandaþý'nýn hakký olduðunu düþünüyorum. Milletvekili olarak halkýmýzýn kendisini temsil etmesi için TBMM'ye göndereceði insanlarýn asýl olarak halkýna ve ülkesine gönülden baðlý olmasý gerekir. Bu kanuni zorunluluk olmamakla birlikte, milletin temsili gibi onurlu bir göreve talip olacak insanlarda vazgeçilemez bir özellik olmasý gerektiðine inanýyorum. Yüklendiði görevin, ne anlama geldiðini ve bu sorumluðun büyük bir onur olduðuna yürekten inanan herkes, bu ülkeye hizmet etmek adýna milletvekili olmaya layýktýr. Bu duygulardan hareketle Mustafa Yaðlý olarak kendimi doðup büyüdüðüm memleketi- için çok kýymetli bir onurdur. Bu çatý altýnda yaptýðýmýz baþarýlý çalýþmalarla, Çorum ortak paydasýnda bir araya gelebilmenin ve birlikte hareket edebilmenin mümkün olduðunu ispat ettik. Her zaman þehrim ve ülkem adýna yapýlabilecek çalýþmalarda, her türlü vazifeyi almaya gönüllü oldum. Ülkemizin demokratikleþmesinde çok önemli bir adým olarak gördüðüm Sivil Anayasa çalýþmalarýnda aktif olarak görev aldým. 65 sivil toplum kuruluþunun katýldýðý EVET Platformuna baþkanlýk görevi, yine oy birliði ile þahsýma tevdi edildi. Bu süreçte de önemli katkýlar sunduðumuza inanýyorum. Bunlarýn dýþýnda zaman zaman þehrimizin bir takým sorunlarýný gündeme taþýyarak kamuoyu oluþturulmasýna katký saðlamaya çalýþtým. Tüm bunlarý þahsým adýna bir pay çýkartmak için deðil kendimi sizlerin vasýtasýyla kamuoyuna tanýtmak ve samimiyetimizi daha iyi ifade edebilmek için anlatýyorum. Siyasette il ve ilçe teþkilatlarýnýn ne demek olduðunu ve teþkilatlarýn ne denli önemli olduðunun fazlasýyla bilincindeyim. Kýsaca özetlenecek olursa yakýn zaman içerisinde Çorum teþkilatý yeni bir yapýlanma sürecinden geçti. Bu yapýlanmanýn sonucu olarak kamuoyu, yani Çorumlu hemþerilerimiz AK Parti teþkilatýmýzdan büyük bir beklenti içerisine girdiler. Beklentilerin en iyi þekilde cevaplanabilmesi için iyi koordine olmuþ ve diyalogun temel alýndýðý bir anlayýþýn kabul görmesi, olmazsa olmazýmýzdýr. Milletvekili teþkilatsýz, teþkilatýmýz da milletvekilinden ayrý düþünülemez. Çünkü milletvekili asli görevini yerine getirirken genel merkez ile teþkilatlar arasýnda köprü oluþturmak zorundadýr. Halkýn problemlerini, tabanýn taleplerini ancak bu vesile ile bir diyalog ortamý içerisinde çözüme kavuþturabilir. Ben Mustafa Yaðlý olarak, Çorumun vekâletini alarak, Ankara'da Çorumlu hemþerilerimi layýkýyla temsil etmek istiyorum. Bu temsil, sýradan bir temsil olmayacak. Her bir Çorumlu hemþerimin bugününe ve yarýnýna dair daha iyi bir yaþam hakkýnýn temsili için çalýþacaðým. Milletvekili makamýný, nefis tatmini olarak deðil, hizmet kapýsý olarak kabul ediyorum. Bu nedenle, Allah bize bu onurlu görevi nasip ederse, bu duygu ve düþüncelerle çalýþacaðým."

4 4 PERÞEMBE 10 MART 2011 Kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk saðladýk AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, Türkiye de AK Parti iktidarý döneminde kadýnlara pozitif ayrýcalýk saðlandýðýný söyledi. Kadýn Kollarý tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen programda konuþan Ahmet Ceylan, kadýnlarýn daha saðlýklý, daha güvenli ve daha çaðdaþ bir ortamda yaþayabilmeleri için AK Parti hükümeti döneminde önemli mesafeler alýndýðýný bildirdi. Kadýnlarýn sadece belirli günlerde deðil her zaman baþ tacý yapýlmasý gerektiðini dile getiren Ahmet Ceylan, tüm partilerde kadýn kollarý teþkilatýnýn bulunduðunu ve kadýnlara yönelik çalýþmalar yaptýklarýný ancak AK Parti nin farklý olduðunu belirterek Bugüne kadar da tüm hükümetler, kadýnlarýn sorunlarý olduðunu ve üzerinde çalýþtýklarýný ifade ettiler. Ama biz, bu noktada farklý bir tutum sergiledik. Ýlk andan itibaren, kadýnlarýn sorunlarýnýn yine bizzat kadýnlar tarafýndan çözüleceðini, çözülmesi gerektiðini söyledik ve inisiyatifi tamamen kadýnlara verdik. Biz teþvik edici, destekleyici olduk. Partimizin kadýn kollarý çok aktif þekilde çalýþtý, Parlamentoyu, hükümeti, kurumlarý, çözüm noktasýnda her zaman zorladý ve bunun sonuçlarým da aldý. dedi. Ahmet Ceylan þöyle devam etti: Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðýnýn, 8 yýl boyunca ayný þekilde çok aktif çalýþtýðýný ve tarihi nitelikte düzenlemelere, reformlara imza attýðýný ifade ederek,"bunlarla paralel olarak, siyasette ve kamu idaresinde daha fazla kadýnýn görev almasýný güçlü ve samimi þekilde destekledik. Yerelde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerinde daha fazla haným kardeþimizin görev almasýný saðladýk. Ulusal ölçekte, parlamentodaki kadýn milletvekili sayýsýný 2 katýn üzerine çýkardýk ve oraný yüzde 9 seviyesine ulaþtýrdýk. 8 yýlda Anayasa'da iki önemli deðiþiklik yaptýk: Birincisinde - bunun altýný çiziyorum, ben herkesin söylediðini söylemiyorum, ben kadýn-erkek eþitliði demiyorum, ben kadýn-erkek fýrsat eþitliði diyorum- bunu Anayasal bir hüküm haline getirirdik. 12 Eylül'de yaptýðýmýz deðiþiklikle, kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk saðladýk; yasalardan Anayasa'ya çýkardýk. Anayasal teminat altýna aldýk ve yaptýðýmýz deðiþikliklerle, ücret eþitsizliðini gidermenin, kadýn istihdamýný teþvik etmenin, kadýnlarýn iktisadi ve ticari faaliyetlerde daha fazla yer almasýnýn temini noktasýnda gayret içinde olduk. Bildiðiniz gibi, kadýnlarýn hamilelikte çalýþma süresi bizim yaptýðýmýz düzenleme ile doðum öncesinde 8 hafta, doðum sonrasýnda 8 hafta olmak üzere 16 haftaya çýktý. Doðum nedeniyle ücretsiz izine ayrýlan haným kardeþlerimize, emeklilik noktasýnda, bu dönemi borçlanabilme imkanýný getirdik. Evinde çalýþan, evinde üreten kadýnlara muafiyetler saðladýk," -"YOKSULLUÐUN BÝRÝNCÝ DERECEDE MAÐDURU HEP KADINLAR OLDU"- Dünyanýn neresinde olursa olsun, yoksulluðun birinci derecede AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan maðduru hep kadýnlar oldu. Sadece yoksulluðun deðil, doðal afetlerin, savaþlarýn, terörün, iþgallerin, etnik temizliðin de maðduru her zaman kadýnlar oldu. Bangladeþ'e gittik, bunu gördük. Pakistan'da bunu gördük. Bosna Hersek'te, Darfur'da, Filistin'de, Irak'ta maalesef bunu gördük. Kadýn, sadece yoksullukla, sadece eþini, çocuklarýný kaybetmekle imtihan olmuyor; ayný zamanda kendisine yönelen þiddet, kendisine yönelen taciz ve tecavüzle de acýlarýn en büyüðüne maruz kalýyor. Babasýný, annesini, eþini, çocuklarýný kaybeden nice kadýn, hayatýn ortasýnda yapayalnýz tutunma ve var olma mücadelesi veriyor. Bu ve benzeri acýlarý, bizler de, Türkiye'nin kadýnlarý da maalesef derinlemesine yaþadýlar." Birileri artýk, kadýn haklarý mücadelesinin kendi tekellerinde olmadýðýný görmek durumundadýr. Birileri, kadýnlarýn hak mücadelesine iliþkin kavramlarýn, mücadele yöntemlerinin, söylemlerin kendi tekellerinde olmadýðýný görmek durumundadýr. Haklar konusunda kadýnla erkek eþit, tartýþýlamaz. Burasý Anadolu... Biz, ithal kavramlarla, ithal mücadele yöntemleriyle, birilerine ait olan kavramlarla, ithal ideolojilerle deðil, kendi tarihimizle, kendi tecrübemizle, son derece özgün bir mücadele yürütebiliriz ve yürütüyoruz. Bizim kültürümüzde kadýnýn dýþlanmasý yok. Bizim kültürümüzde kadýna ayrýmcýlýk yok. Hele hele bizim kültürümüzde, kadýna þiddet asla ve asla yok." Terken Hatunlarýn, Nilüfer Hatunlarýn, Hayme Ana, Bala Hatun, Nene Hatun, Halime Çavuþlarý anmamanýn mümkün olmadýðýný vurgulayan Erdoðan, "Onlarýn yetiþtiði bir ülke, kadýna ayrýmcýlýk uygulayan bir ülke olamaz. "Türkiye büyüdükçe, geliþtikçe, kadýnlarýn çilesi azalýyor, yükü hafifliyor. Ama kadýna bir de öyle bir bakýþý da görmeye baþladýk ki 'Siz kadýný sadece anne olarak görüyorsunuz' diye bizi itham edenler de oldu. Evet, kadýnýn en kutsal, en yüce özelliði de anadýr, ben böyle tanýdým kadýný. Ama bu toplumun içerisinde, siz böyle tanýyorsunuz, hayýr sadece böyle deðil, sadeceyi bile söylemeyenler var. Bu ne demektir bu, bu analýðý, anneliði küçümsemektir. Analýktan daha yüce makam olur mu? Annelikten daha yüce makam olur mu? Hele hele bizim deðerlerimizde, bizim medeniyetimizde annenin ayaðýnýn altý öpülür ve bizim medeniyetimizde cennet annelerin ayaklarý altýndadýr, babalarýn deðil, bu çok önemli. Dolayýsýyla biz annenin ayaðýnýn altýný öptüðümüz zaman cennet kokusu alýrýz, olaya böyle bakarýz. Onun için anneler, babalar yanýnýzda yaþlandýðýnda onlara 'öf bile dedirtmeyeceksiniz. Onun için biz anneleri gördüðümüzde heyecanýmýz artýyor, enerjimiz artýyor ve þimdi de inþallah biz kadýnla ilgili iþte o özlenen tabloyu deðiþtirmek için daha bir gayretle çalýþýyoruz. Özürlü çocuklarý olan annelere biliyorsunuz ayný þekilde nakdi destek, taþýma desteði saðlýyoruz. Kýz çocuklarýnýn okumasý için, okuma yazmasý için baþlattýðýmýz seferberlikle kampanyalarla hamdolsun çok büyük hedeflere ulaþtýk. Kýzlarý, kýlýk kýyafetlerinden dolayý üniversite kapýlarýndan geri çeviren zihniyeti deðiþtirdik, deðiþiyoruz. Kadýnlarýn sorunlarý tek tek çözülüyor Arife Betül Gülgün AK Parti Çorum Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, AK Parti iktidarý olarak kadýnlarýn sorunlarýný tek tek ele aldýklarýný ve çözüme kavuþturmakta olduklarýný söyledi. Dün düzenledikleri 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü programýnýn açýþ konuþmasýný yapan Gülgün, AK Parti Kadýn Kollarý olarak sözde deðil eylemde kadýn haklarýnýn savunuculuðunu yaptýklarýný söyledi. Türk kadýnýnýn sosyal hayatta olmasý gereken yeri almasý için çabaladýklarýný ifade eden Gülgün, hükümetin sosyal devlet uygulamalarýnýn yüzde 70 inden kadýnlarýn yararlandýðýný aktardý. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde (TBMM) kadýnlarýn en çok AK Parti iktidarý döneminde temsil edildiðine dikkat çeken Gülgün, Huzur ve refahýn saðlanmasý için kadýna yatýrým yapýlmalýdýr. Çünkü kadýn toplumun temel direðidir. dedi. AK Partili kadýnlar olarak üstünlüðü deðil kadýn ve erkeðin bir elmanýn iki yarýsý olduðunu savunduklarýný aktaran Gülgün, Bu iki yarým bir araya geldiðinde Türkiye nin yarýnlarý daha aydýnlýk olacaktýr. Amacýmýz kadýnýn hak ettiði yere gelmesini saðlamaktýr.toplumun huzur ve refahý kalkýnmasý toplumun diðer yarýsý olan kadýnlarýmýzýn güçlenmesi ile olacaktýr.bunun bilinci ile çalýþýyoruz çalýþmaya devam edeceðiz. Elbette daha yapacak çok iþimiz gidecek çok yolumuz var. þeklinde konuþtu. Yapýlandýrma için 2 Mayýs son gün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvenlik prim alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin baþvurularýn baþladýðýný ve son baþvuru tarihinin 2 Mayýs Pazartesi günü olduðunu bildirdi. SGK'dan yapýlan yazýlý açýklamada, ''6111 sayýlý Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar, Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu, Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Öngören Kanun'' ile kurumun birikmiþ alacaklarýna ödeme kolaylýðý getirildiði anýmsatýldý. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezlerinin yeniden yapýlandýrma baþvurularýný almaya baþladýðý ve baþvuruda bulunan borçlulara ödeme planlarýnýn verildiði belirtilen açýklamada, þunlar kaydedildi: ''Kurumumuza olan borçlarý için yapýlandýrma baþvurusunda bulunmak isteyenler, baþvuru formlarýný kur u m u m u z u n ' internet sitesi ana sayfasýnda yer alan 'e-uygulamalara Hýzlý Eriþim' linkinden temin ederek, son baþvuru tarihi 2 Mayýs 2011 Pazartesi gününe kadar Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezlerimize, elden veya posta yoluyla baþvurabilirler.'' (AA) Kadýn Kollarý tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Çorum teþkilâtýndan iki Türkiye birinciliði AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum teþkilatýnýn üye sayýsý artýþýnda yüzde 24,2 artýþla Türkiye genelinde üye sayýsý en çok artan il olduðunu söyledi. Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, dün parti genel merkezinde düzenlenen il baþkanlarý toplantýsýnda Çorum'un üye sayýsý artýþýnda birinci ve sandýk kurullarýnýn oluþturulmasýnda da yüzde 100 oraný ile Artvin ile birinci olduðunun açýklandýðýný söyledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn illerde üye sayýsýnýn, AK Parti'nin toplam oy sayýsýnýn en az yüzde 10'una eþit olmasý yönünde talimat verdiðini belirten Ahmet Ceylan, oluþturduklarý yeni yönetim ile çalýþmalara baþladýklarýný ve þubat ayý aylýk üye artýþ oranýnda Çorum teþkilatý olarak birinci sýrada yer aldýklarýný kaydetti. Üye sayýsýnýn yüzde 24,2 oranýnda artarak 37 bin 198'e yükseldiðini dile getiren Ceylan, "Dün de partimize yaklaþýk bin kiþi üye kaydý yaptýk. Yatýrým yaptý örnek oldu AK Parti Kadýn Kollarý tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir porogram düzenlendi. Programda, tekstil sektörüne yatýrým yaparak istihdam saðlayan Necla Demiral a da teþekkür plaketi verildi. Dün Belediye Turgut Özal Ýþ Merkezi toplantý salonunda gerçekleþtirilen programa AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve partililer katýldý. Toplantýda Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan konuþtu. Yeni yönetim olarak çalýþmalarýmýz yoðun bir þekilde devam etmektedir. Üye artýþ oraný ile elde ettiðimiz birinci sýrayý kimseye vermeyeceðiz." Dedi. Sandýk kurullarý tamam Ceylan ayrýca, Çorum merkez ve 13 ilçede 12 Haziran milletvekilliði genel seçimleri için sandýk kurullarýnýn tamamýný oluþturduklarýný belirterek "Sandýk kurullarýnýn oluþturulmasýnda da yine Artvin ile birlikte birinci sýrada yer aldýk" þeklinde konuþtu. Tekstil sektörüne yatýrým yaparak istihdam saðlayan Necla Demiral a da teþekkür plaketi verildi. Harun Uysal Kadýn Kollarý Baþkaný Gülgün ün yaptýðý açýþ konuþmasý ile baþlayan programda Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan da bir konuþma yaparak hükümetin kadýnlar için yaptýðý yasal düzenlemeler hakkýnda bilgiler verdi. Programda ayrýca, tekstil sektöründe yatýrým yaparak istihdam saðlayan kadýn giriþimci Necma Demiral a çiçek ve teþekkür plaketi verildi. Program, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü ile ilgili hazýrlanan sinevizyon gösterisinin ardýndan sona erdi. Uysal adaylýðýný açýklayamadý Ýþadamý Harun Uysal ýn, AK Parti den Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýklayacaðý basýn toplantýsý, hava muhalefeti nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününe ertelendi. Harun Uysal, hava muhalefeti nedeniyle Ankara dan Çorum a gelemediðini, adaylýk için düzenleyeceði basýn toplantýsýna da, ilçelerden yoðun katýlým olacaðýný ancak hava muhalefeti nedeniyle her hangi bir olumsuzluða mahal vermemek için 14 Mart Pazartesi gününe ertelediklerini söyledi. Uysal, önümüzdeki Cuma günü AK Parti genel merkezine adaylýk baþvurusu yapacaðýný, pazartesi günü de bir basýn toplantýsý düzenleyerek adaylýðýný açýklayacaðýný bildirdi.

5 PERÞEMBE 10 MART Avukat Kenan Yaþar, AK Parti Milletvekili Aday Adaylýðý ný açýkladý. Siyasete farklý bir anlayýþ getirmek için yola çýktým Siyaset amaç deðil, hizmet için araçtýr Kenan Yaþar, aday adaylýðýný resmen açýkladý. Parti binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi. Kenan Yaþar ýn adaylýk açýklamasýna yoðun katýlým oldu. Avukat Kenan Yaþar, AK Parti Milletvekili Aday Adaylýðý ný, dün düzenlediði basýn toplantýsý ile açýkladý. Çok sayýda katýlýmla gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda, kendisinin siyasete farklý bir anlayýþ katmak için yola çýktýðýný bildiren Kenan Yaþar, Milletten alýnan vekaletin sorumluluðu omuzlarýma yük deðil, baþýmýn üstünde taþýyacaðým bir emanettir. dedi. AK Parti Seçim Ýþleri nden sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Avukat Rumi Bekiroðlu ve Teþkilattan Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karaca nýn da katýlarak kýsa birer selamlama konuþmasý yaptýktan sonra baþarýlar diledikleri Kenan Yaþar, toplantýya katýlan herkese teþekkür ettiðini ifade etti. Çorum un Ankara daki gür sesi olacaðýný vurgulayan Kenan Yaþar, ayrýþtýrýcý bir unsur olmak yerine her zaman bütünleþtirici ve kaynaþtýrýcý bir sorumlulukla hareket edeceðinin sözünü verdi. Mezarlýklarýn unutulan insanlarla dolu olduðunu da hatýrlatarak sözlerini sürdüren Kenan Yaþar, insanlarýn topluma hizmet için yaptýklarýyla yaþayacaðýnýn altýný çizdi. Toplantýya katýlanlar tarafýndan alkýþlarla desteklenen Kenan Yaþar, Milletvekilliði Aday Adaylýðý ile ilgili þu açýklamalarda bulundu; Çorum'un sesini Ankara'da daha gür duyurmak adýna, kuruluþundan beri her kademesinde hizmet etmekten onur duyduðum ve Çorum'un sesini Ankara'da daha gür duyurmak adýna, kuruluþundan beri her kademesinde hizmet etmekten onur duyduðum ve yaptýðý hizmetlerle uyuyan bir dev olan ülkemi uyandýran ve bu gün dünyada söz sahibi yapan AK Partiden milletvekilliðine aday Kenan Yaþar, Çok sayýda katýlýmla gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda, kendisinin siyasete farklý bir anlayýþ katmak için yola çýktýðýný belirtti. adayý olduðumu açýklýyorum. AK Parti hareketi bir Anadolu Hareketi dir. Biz de bu Anadolu Hareketi ne, Anadolu'nun bu güzel kentinden katýlmak üzere sevgili hemþerilerimizin sevgisine, inancýna, saðduyusuna güvenerek yola çýkmýþ bulunmaktayýz. daha iyi hizmetlere layýk olduðunu, bu hizmeti vermenin manevi hazzýný, manevi mükâfatýný düþünerek aday oldum. Bir tek kiþiye yapýlan haksýzlýk, bütün topluluða yönelmiþ bir tehdittir. Haksýzlýða ve millete yönelmiþ tehdide dur diyen, bunun mücadelesini yýlmadan veren bir yor, ayný sokaklarda yürüyor, ayný acýyý, neþeyi paylaþýyor, ayný sofrada baðdaþ kuruyoruz. Ayný kýbleye yöneliyor, ayný secdeye baþ koyuyoruz. Dilimiz, dinimiz, bayraðýmýz tektir. Birlik ve beraberliðimiz her þeyin üstündedir. Ortak akýl sorunlarýn çözülmesinde en mahir nül almadan oy alýnmayacaðýdýr. Çok hizmet edebilirsiniz ama insanlarýn gönlünü almadan bunu oya dönüþtüremezsiniz. Hiç kimse vazgeçilmez deðildir. Biliyorum ki, mezarlýklar vazgeçilmez insanlarla doludur. Ancak insanlar yaptýklarý hizmetleri ile ölseler bile çareler üreteceðiz. Bunun için tüm ilçelerimizden köylerimize kadar her birimin ayrý ayrý sorunlarýný tespit ederek bunlarýn çözümü için acil eylem planlarý hazýrlayacaðýz. Hizmet edilmeye layýk olan her vatandaþýmýz sesiyle, eleþtirisi ile tavrý ile tavsiyesi ile bana dilediði an ulaþabilecektir. Nere- anahtardýr. Bu bilinçle isimleriyle yaþarlar. Siyade olursam olayým kulanül AK Parti teþkilatlarý parti var. Bu parti bizim içinden gelmiþ biri olarak partimiz, hepimizin partisi, aydýnlýk yarýnlarýn, ay- gerek kurum-kuruluþlar- kalýcý eserler vermekten olacaktýr. Artýk küçük bi- gerek teþkilatlarýmýzla, sette kalýcý olmanýn yolu ðým ve kalbim Çorum'da teþkilatlarýn önemini biliyorum. Teþkilatlar bir siyasi partinin omurgasýdýr. AK Partidir. Artýk mille- gerekse Sivil Toplum Örmak vizyon iþidir, misyük ilçelerimizi de yapadýnlýk Türkiye'nin partisi la, gerek yerel idareler ve geçer. Kalýcý siyaset yaprer il görüntüsü veren bü- Teþkilatçýlýk; ayný hedefler uðruna fedakârlýk kaladýðý istikrarý, huzuru, içerisinde olarak sorunlaçici olan vekillik elbisekiye'nin parmakla göstetimiz onun iktidarý ile yagütleri ile sürekli istiþare yon iþidir. Yarýn gelip gecaðýmýz hizmetlerle Tür- edebilme iþidir. Türkiye'de böylesine kurumsal den býrakmak istemiyor. ceðiz. kaklarda sizlerin arasýnda Bunun için çalýþmalarýyla büyümeyi bir daha elinrýmýzý ortak akýl ile çözesinden soyununca, bu sorilecek ilçeleri yapacaðýz. örgüt aðýna sahip tek Parti Ak Partidir. Böylesine tikrar sürüyor. anlayýþ getirmek için yoný açýk, herkesin selam tüm Belediye Baþkanlarý- Zira Ak Parti yürüyor, is- Siyasete farklý bir bugünkü gibi baþý dik, al- partimizin vitrini olan büyük bir partinin mensubu olmak gerçekten günü deðil yarýnlarý inþa mazeret üretme yeri ve birisi olarak gezmek ge- açýk olacaktýr. AK Parti sadece bu la çýkýyorum. Vekilliðin verdiði, saygý duyduðu mýza kapým her zaman aðýr bir sorumluluk ve sürekli çalýþmayý gerektirir. larda AK Parti iktidarýnýn mazeretin vatandaþa ezizým. Ýþte bu duygular ile zü olmak, herkesle barý- eden bir partidir. Son yýl- konumu olmadýðýný, zira rektiðini unutmamak la- Siyasetin gülen yü- Yüklendiðim sorumluluðun bilincindeyim ve so- Zira biliyorum ki çözüm- Ben kardeþliði, sev- basit derdini bile dertlen- geliþmede öncelikli þehirlere saðladýðý yatýrým yet olduðunu biliyorum. aday oluyorum. þýk olmak, vatandaþýn en rumluluk sahibi her birey de görev almayanlar, sorunun bir parçasý olurlar. yi ön plana alarak yola giyi, saygýyý, demokrasimek için bu yola çýkýyorum. gibi ben de görevimi en kolaylýklarý, ülkemizin iyi þekilde ifa edeceðime büyüme hýzýna gözle görülür bir ivme kazandýr- Siyasetin bir amaç çýktým. Siyasetin mecrasýnda yaþanacak fýrtýnala- Açýlmýþ her kapýnýn inancým tamdýr. Ýnanmak deðil, hizmet için bir araç arkasýnda, yürünmemiþ ise sonuca giden en güçlü mýþtýr. Bu büyümede en olduðu bilinciyle; giderek dünya liderliðine mamýþ her topraðýn ve her yolun sonunda kazýlrýn dindirildiði, sükûnete adýmdýr. Bu sorumluluk etkili þehirlerden birisi omuzlarýmda bir yük deðil baþýmýn üstünde taþý- çalýþacaðým. Kýrgýnlýkla- erdiði bir liman olmaya de, Çorum olmuþtur. Fakat gelinen nokta bizim Anadolu'daki parlayan altýnda pýrýl -pýrýl bir ümit aday olan ülkemizin, baþlanmamýþ çalýþmanýn yacaðým bir emanettir. rý, kýzgýnlýklarý karýn güneþi görüp eridiði gibi bir Çorum ümidiyle ada- için yeterli deðildir. Hedef daha ileriye gitmektir. tarým-hayvancýlýk ve tu- yýldýzý Çorum'u, sanayi, vardýr. Ben de daha güzel Vatandaþlarýmýzý dinlemeden, içlerinde olmadan, onlarýn halleriyle Bir tane Çorum var rizmin cazibe merkezi eritip, insanlarý kaynaþtýran, ortak paydada buluþ- Gayret bizden, desyým. ve hepimiz bu þehrin birer fertleriyiz. Amacýmýz haline getirme hedefi ve halleþmeden onlarý anlayamayýz. Gittiðim her azmiyle ve siz deðerli turan bir vekil olmak için tek siz sevgili hemþerilerimizden, takdir ise Yüce asla ve asla milletin beklentilerinden farklý deðil- hemþerilerimin teveccühüne layýk olmak en bü- Küçük ilçelerin tüm Allah'tandýr. Allah yar ve aday oluyorum. köyde, her ilçede vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný dir. Millet gibi düþünüyük arzumdur. Siyasette sosyoekonomik sorunlarýný yerinde tespit yardýmcýmýz olsun. dinledim. Bu insanlarýn bir gerçek vardýr, o da gö- ederek (Ç.HAK:719) URGANCI ÝNÞAAT Gazi Cad. Kule Ýþhaný Kat: 1 No: 5 * % 25 ini peþin ödeyin, kalan kýsmýn taksitlerini siz belirleyin * 120 m2 full yapýlý daireler sabit fiyatla!!! * Bu fýrsatlarla evi olmayan kalmayacak!!! ÝNÞAAT ALANI ÝBRAHÝM ÇAYIRI MEVKÝÝ NOT: Daireler 24 ay içerisinde teslim edilecektir.

6 6 PERÞEMBE 10 MART köy yolu ulaþýma kapandý Çorum da etkili olan yoðun kar yaðýþý nedeniyle Çorum merkez ve ilçelere baðlý 184 köy yolunun ulaþýma kapandýðý bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Ýl Özel Ýdaresi karla mücadele ekipleri, 16 greyder ve 4 býçaklý kamyonla karla mücadele çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Özellikle geceleri etkili olan tipinin de karla mücadele çalýþmalarýný zorlaþtýrdýðý bildirildi. Devlet Meteoroloji Müdürlüðü nden alýnan bilgilere göre Çorum da kar yaðýþýnýn bugün ve yarýn da ara ara etkili olacaðý, cumartesi günü ise haca sýcaklýðýnda 5 derece düþüþ yaþanmasý bekleniyor. Kar yaðýþý köy yollarýný olumsuz etkiledi. Dört ilçede okullar tatil Çorum'da son 3 gündür etkili olan yoðun kar yaðýþý ve olumsuz hava koþullarý nedeniyle Çorum'un Sungurlu, Boðazkale ve Oðuzlar ilçelerinde dün eðitim öðretime ara verildi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Oðuzlar ve Boðazkale ilçelerinde bugün de eðitim verilmeyeceðini, Ortaköy ilçesinde ise bugün ve yarýn olmak üzere iki gün eðitime ara verildiðini söyledi. Hava þartlarýna baðlý olarak kar tatilinin uzatýlabileceði bildirildi. Bazý ilçelerde okullar tatil edildi. Kýzýlay dede istifa etti Çorum'un Sungurlu ilçesinde 'Kýzýlay Dede' olarak tanýnan ve 22 yýldýr Sungurlu Kýzýlay Þube Baþkanlýðý'ný yapan Ýhsan Özsaray görevinden istifa etti. Ýlerleyen yaþýna raðmen 22 yýldýr bu görevi layýkýyla yerine getirmeye çalýþtýðýný söyleyen 77 yaþýndaki Ýhsan Özsaray, ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada, "22 yýldýr Türk Kýzýlayý Sungurlu Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný olarak görev yaptým. Mevcut binamýzda ve yardým hizmetlerinde elimizden gelen tüm özveriyi sarf ederek, þahsýmýzla deðil, tüm çalýþan ekibimizin birlik, beraberlik ve gayretiyle belirli bir yere getirmiþ ve bayrak yarýþýnda biz bayraðý alarak bu noktaya kadar getirmiþ bulunuyoruz. Bundan sonra geri kalan yönetim ekibimiz Ýhsan Özsaray görevine ayný þevk ile devam edeceðine inanýyorum" dedi. 8 Mart 2011 günü itibariyle saðlýk ve þahsi iþleri nedeniyle yönetimden ayrýldýðýný açýklayan Özsaray, "Bu süre içerisinde Sungurlu Kýzýlay Þubesi yerel basýnýn büyük desteðini görmüþtür. Bundan dolayý basýn camiasýndaki tüm çalýþan arkadaþlara Türk Kýzýlayý'na hizmetlerin yürütülmesinde, yardýmýný ve özel desteði geçen resmi daire amirlerine ve çalýþanlarýna, sivil toplum örgütlerine, sendika temsilcilerine ayrý ayrý teþekkür eder, ilgi ve alakalarýndan dolayý þükranlarýmý arz ederim" diye konuþtu. Özsaray'ýn istifasý ile Kýzýlay Þube Baþkanlýðý'na Baþkan Yardýmcýsý Elvan Küçükevcilioðlu getirildi.(ýha) Ortaköy de deprem tatbikatý Ortaköy Çok Programlý Lisesi'nde deprem tatbikatý yapýldý. Ortaköy Çok Programlý Lisesi'nde deprem tatbikatý yapýldý. Lisenin Konferans Salonunda ilk olarak öðrencilere deprem anýnda alýnacak önlemler ve tatbikatýn nasýl gerçekleþtirileceði anlatýldý. Ýkaz alarmýnýn ardýndan baþlayan tatbikatta, sýnýftaki öðrenciler baþlarýný koruyacak þekilde sýralarýnýn altýnda yerlerini aldýlar. Yaralanan öðrenciler, arkadaþlarý tarafýndan ambulanslara taþýndýlar. Sýnýflarda mahsur kalan öðrenciler de itfaiye ekiplerinin yardýmýyla kurtarýldý. Okul Müdürü Süleyman Mol, öðrencilerin teoride verilen bilgileri tatbikatta baþarýlý bir þekilde uyguladýklarýný belirterek, tatbikata katýlan öðrencilere ve yetkililere teþekkür etti. (A.A.) Çorum Eti Anadolu Lisesi nde Ýstiklal Marþý ný okuma yarýþmasý düzenlendi. Ýstiklal Marþý ný okumada yarýþtýlar Çorum Eti Anadolu Lisesi nde Ýstiklal Marþý ný þiir olarak okuma yarýþmasý düzenlendi Yarýþmaya toplam 28 öðrenci katýldý. Eti Anadolu Lisesi toplantý salonunda gerçekleþtirilen yarýþmada öðrenciler Ýstiklal Marþý ný en iyi okumak için yarýþtýlar. Okul idareci ve öðrencilerinin yoðun ilgi gösterdiði yarýþmada öðrenciler performanslarý ile beðeni topladýlar. Yarýþma neticesinde 9-F sýnýfý öðrencisi Affan Alýç birinci, 12 TMD öðrencisi Duygu Açar ikinci ve 10 TMB öðrencisi Hüseyin Öztürk ve üçüncü oldu. Yarýþmada dereceye giren öðrencilerin ödüllendirileceði bildirildi. Yarýþmaya toplam 28 öðrenci katýldý. Ýstiklal Marþý için sahnedeler Ýstiklal Marþý'nýn kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamýnda Çorum'un Sungurlu ilçesinde "Ýstiklal Marþýný En Güzel Okuma Yarýþmasý" düzenlendi. Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Özel Ýdare Konferans Salonu'nda düzenlenen yarýþmada Ýstiklal Marþý'ný okuyan ilköðretim ve lise öðrencileri duygulu anlar yaþanmasýna neden oldu. Yarýþmada jüri üyeliðini Elif Þule Kýzýlarslan, Hasan Sakarya, S. Koray Yýlmaz, Mustafa Ateþ, Nazým Hacýömeroðlu ve Ahmet Aktaþ yaptý. Liseler kategorisinde Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencisi Nuran Gürgil birinci, Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencisi Þükriye Kazak ikinci, Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi öðrencisi Saniye Keskin üçüncü oldu. Ýlköðretim okullarý kategorisinde ise Hürriyet Ýlköðretim Okulu'ndan Beyzanur Bilim birinci, Dr. Sedat- Dr. Melahat Baran Ýlköðretim Okulu'ndan Büþra Durmaz ikinci, Fatih Ýlköðretim Okulu'ndan Buse Rabia Ünlü üçüncü oldu. Dereceye giren öðrencilerin ödüllerinin 11 Mart'ta düzenlenecek törenle verileceði bildirildi. (ÝHA) 112 ambulansý devrildi Öðrenciler tatbikatý baþarýyla gerçekleþtirdi. Kýrýkkale'nin Balýþeyh ilçesinde devrilen ambulanstaki 2 saðlýk görevlisi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Çorum 112'ye ait Muharrem Yýldýz yönetimindeki 19 TE 600 plakalý ambulans, Ankara'dan hasta býrakýp Çorum'a dönüþ yaparken Balýþeyh'e 2 kilometre kala kar yaðýþý nedeniyle kayganlaþan yolda devrilerek çukura düþtü. Kazada, ambulansta görevli Yunus Emre Cankar ve Erkan Açýkkapý hafif yaralandý.(aa) Sungurlu ilçesinde "Ýstiklal Marþýný En Güzel Okuma Yarýþmasý" düzenlendi.

7 Nurettin Kulalý istifa etti EÜAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý Aday Adaylýðý için istifa etti Elektrik Üretim A.Þ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý, AK Parti'den Çorum Milletvekili Aday Adayý olmak için görevinden istifa etti. Ýskilipli olan Nurettin Kulalý, baþvurusunu AK Parti Genel Merkezi ne yapacak. Uzun yýllardýr bürokraside üst düzey görevlerde bulunan Nurettin Kulalý, Çorum'dan Milletvekili Aday Adayý oldu yýlýnda Milli Savunma Bakanlýðý'nda göreve baþlayan Kulalý, Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü'nde, Ýnþaat Mühendisi olarak ta görev yaptý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'nda görevine devam eden Kulalý, Türkiye'deki birçok baraj ve Hidroelektrik Santrallerinin kurulmasýnda stratejik görevler üstlendi yýlýnda Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu Üyeliðine getirilen Nurettin Kulalý, bir süre de Genel Müdür Vekilliði görevinde bulundu. Haziran ayýnda yapýlacak olan genel seçimlerde milletvekili olmak için görevinden istifa eden Kulalý, memleketi Çorum'dan AK Parti Milletvekili Aday Adayý oldu. Bürokraside ve mesleki yaþamýnda edindiði tecrübeleri memleketi için kullanmak amacýyla siyasete soyunduðunu belirten Kulalý, bugün Ak Parti Genel Merkezine aday adaylýk baþvurusunu yapacak. Kulalý önümüzdeki günlerde Çorum'a gelerek çalýþmalara baþlayacak. NURETTÝN KULALI KÝMDÝR? 1961 yýlýnda Çorum/Ýskilip'te doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Ýskilip'te tamamladý yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesinden Ýnþaat Mühendisi olarak mezun oldu. Aralýk Mart 1987 tarihleri arasý Milli Savunma Bakanlýðý Ýnþaat Emlak Dairesi Baþkanlýðý Kesin Hesap Þubesinde Yedek Subay olarak askerlik görevini tamamladý. Nisan 1987-Mayýs 1989 tarihleri arasýnda özel bir inþaat firmasýnda þantiye þefi ve kesin hesap mühendisi olarak çalýþtý. Mayýs 1989'da Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi Genel Müdürlüðü (EÝE) Proje Dairesi Baþkanlýðý'nda inþaat mühendisi olarak göreve baþladý yýllarý arasýnda istikþaf, master plan ve fizibilite þube müdürlüklerinde istikþaf, master plan, fizibilite düzeyinde çeþitli projelerin hazýrlanmasýnda görev aldý yýllarý arasýnda Nehir Tipi HES Proje Þube Müdürlüðünde, Ülkemizde inþa edilen ve iþletilmekte olan 21 adet Yap-Ýþlet-Devret (YÝD) kapsamýndaki projelerin deðerlendirilmesi ile inþaat ve iþletme denetimlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý adýna yapýlmasý görevlerinde çalýþtý. Mart 1998-Aðustos 2000 tarihleri arasýnda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðü, Hidroelektrik Santrallar Daire Baþkanlýðýnda YÝD kapsamýnda baþvurusu yapýlan Hidroelektrik Santral Projelerinin inceleme ve deðerlendirilmesinde geçici görevle çalýþtý. Þubat 2003 tarihinde EÝE Genel Müdürlüðünde Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baþkaný olarak atandý yýlýnda EÝE Genel Müdürlüðünde Ýdari Ýþler Dairesi Baþkanlýðý görevini yürütmekle görevlendirildi. 14 Eylül 2006 tarihinde Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýlýðý ve Yönetim Kurulu Üyeliðine atandý. 03 Þubat Ocak 2010 tarihi arasýnda Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdürlüðünü vekaleten yürüttü yýlý içerisinde Türkiye Kamu Ýþletmeleri Birliðinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Baþkan Yardýmcýlýðý ile Türkiye Elektrik Sanayicileri Birliðinde (TESAB) Baþkanlýk görevlerinde bulundu. Kasým 2009'da Türkiye Kamu Ýþletmeleri Ýþveren Sendikasý Yönetim Kurulu Üyeliðine seçildi. Evli ve 3 çocuk babasýdýr. Ýngilizce bilmektedir. Yakup Saðlam aday adayý AK Parti'den Milletvekili Aday Adayý olacak Ýskilipli sayýsý artýyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Elektrik Üretim A.Þ. (EÜAÞ) Genel Müdürü Nurettin Kulalý'dan sonra Ankara'da görev yapan Ýskilipli üst düzey iki bürokratýn daha istifasý geliyor. Kýrsal Kalkýnma Genel Koordinatörü 2011 genel seçimlerinin tarihinin 12 Haziran olarak kesinleþmesinin ardýndan bürokraside ismi geçen mülki idare amirleri arasýnda Giresun Valisi Mustafa Yaman ýn da adý geçti. Yakup Saðlam aday adaylýðý için istifa edecek. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurulu (TKDK) Finansman Genel Koordinatörü Yakup Saðlam'ýn hafta sonu Çorum'a gelerek 12 Haziran'da yapýlacak olan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den aday adaylýðýný açýklayacaðý Nurettin Kulalý Yakup Saðlam Milliyet Gazetesi nde yer alan habere göre, Tunceli deki görevi sýrasýnda son seçimler öncesinde vatandaþlara beyaz eþya daðýtttýðý gerekçesiyle ceza alan Giresun Valisi Osmancýklý Mustafa bildirildi. Öte yandan Yakup Saðlam 13 Mart Pazar günü Ýskilip giriþinde karþýlama yapýlacak. Aday adaylýðý konusunda görüþlerini aktaran Saðlam, "Hemþehrilerimizden gelen yoðun istek ve talep neticesinde milletvekili aday adayý olmaya karar verdim. AK Parti genel merkezi Çorumlu Vali kulislerde Yaman ýn da AK Parti den aday adaylýðý için istifa edeceði öðrenildi. Cezasý ertelenen Yaman ýn ayný zamanda AK Parti Eskiþehir Milletvekili Murat Mercan la akraba olduðu belirtildi. ve teþkilatlarýmýzýn teveccühüyle milletvekili adayý olacaðýma inancým tamdýr. Milletvekili seçildiðim takdirde Çorum'u gereken hizmetlerin yapýlmasýný saðlayacaðým. Güzel memleketimizin baþkentte temsilcisi olarak tüm yatýrýmlarý eksiksiz olarak almasý için çaba göstereceðim." dedi. Mustafa Yaman YEDAÞ tan bayan personele eðlence Çalýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.'ye(YEDAÞ) baðlý olan Samsun, Ordu, Amasya, Sinop, Çorum illerinde bulunan bayan çalýþanlarý için Büyük Samsun Oteli'nde 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü ne özel eðlence düzenlendi. Etkinlikte Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, kadýnýn toplumdaki yerinin ve istihdamýnýn önemli olduðunu, hatta YEDAÞ'ýn özelleþmesinin ardýndan kadýn çalýþanlarýnýn sayýsýnýn arttýðýný söyledi. Türkoðlu, YEDAÞ'ta özelleþme öncesinde 1 bayan mühendis çalýþtýðýný, ancak þu an 5'e çýktýðýný, toplam bayan çalýþan sayýsýnýn da 15 iken 70'e yükseldiðini, yani yüzde 400 arttýðýný açýkladý. Genel Müdür Türkoðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan hediye merasimine geçildi. Türkoðlu, YEDAÞ'ta þimdiye kadar yapýlmamýþ ilginç bir uygulamaya imza atarak yaþ olarak, en Çalýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.'ye baðlý kurum çalýþanlarý eðlendi. Etkinliðe katýlan Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nü kutladý. büyük bayan çalýþaný olan Ordu'dan Mukaddes Tepe'ye çiçeðini ve hediyesini en küçük erkek çalýþaný olan Osman Burak Pazarlý takdim ederken, en küçük bayan çalýþaný Samsun'dan Dilek Aksu'ya çiçeðini ve hediyesini Genel Müdür Danýþmaný Ýdris Elbek verdi. YEDAÞ çalýþaný bayanlar davette yemeklerini yedikten sonra hep birlikte pasta kestiler. Pasta kesiminin ardýndan canlý müzik eþliðinde gece boyunca eðlendiler.(ýha) Dodurga'da, 8 Mart Kadýnlar Günü dolayýsýyla etkinlik düzenlendi. Dodurga'da, 8 þamda hiçbir zaman Mart Kadýnlar Günü hak ettiðimiz yeri alamayýz. dolayýsýyla, Ýlçe Kaymakamý Zamanýnda Bülent Güven'in eþi Kübra Güven'in ev sahipliðinde okul öðretiminden istifade edememiþ olabiliriz, lakin mevcut þartlarýmýzý bir program yapýldý. kullanarak Dodurga Kaymakamý Bülent Güven'in eþi Kübra Güven'in ev sahipliðinde hazýrlanan Dünya Kadýnlar Günü programýna yoðun kar yaðýþýna raðmen ilçe halkýnýn ilgisi büyüktü. Uzun yýllar sonra ilk kez kendilerine özel hazýrlanmýþ bir programa katýlmanýn heyecanýný yaþadýklarýný ifade eden Dodurgalý hanýmlar, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü coþkuyla kutladý. okumalý, araþtýrmalý ve kendimizi geliþtirmeliyiz. Okuma yazma bilmeyenlerimiz için hali hazýrda kurs imkânlarýmýz var, meslek edinmek isteyenler içinse devlet bünyesinde halk eðitim aracýlýðýyla halý dokumacýlýktan kuaförlüðe kadar geniþ alternatiflerimiz mevcut. Dahasý sivil toplum kuruluþlarýnda aktif rol oynayarak toplumsal hayata katkýda bulunmanýz mümkün. Öte Çorum Baro- yandan uzun vadeli bir su'ndan ve çeþitli kadýn derneklerinden gelen katýlýmcýlarýn da konuþma yaptýðý etkinlik çerçevesinde ilçe ilköðretim çözüm de olsa bu diyeceðim husus büyük bir önem arz eder, þöyle ki yetiþtirdiðimiz evlatlarla istikbali þekillendiren okulu öðren- cileri mini bir konser verdi. Dodurga Çok Programlý Lisesi'nde gerçekleþtirilen program Kübra Güven'in öncülüðünde bir araya gelen bir grup kadýn öðretmenin katkýlarýyla hazýrlandý. Kadýnýn sosyal hayatta hak ettiði önemin hukuki, örfi ve dini boyutlarýyla vurgulandýðý programda, ilçe hanýmlarý bilgilendirilmeye çalýþýldý. Misafirlere mor kurdeleli karanfillerin daðýtýldýðý ve ikramda bulunulduðu programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Kübra Güven, günümüz dünyasýnda biz kadýnlar ercileri kadýnlarýn hâlâ sosyal hayatta var olma çabasý içinde olduðunu bekek çocuklarýmýzýn eðitiminde kadýnýn lirterek, "Kadýn, öncesinde varlýk sebepleri önemini bizzat vurgulamayýz. Vurgulamayýz ki yarýnýn erkekleri olan annelerinin sonrasýnda ise hayat yükünü kadýnlarýn da kendileriyle eþit haklara sahip paylaþtýklarý eþlerinin birer 'kadýn' olduðunu olduðunu bilerek büyüsünler. unutan erkekler tarafýndan gerek iþ ortamýnda gerek sosyal yaþamda ve hatta aile hayatýnda fiziki güç ve Belki kadýn bir erkek kadar fiziksel güce sahip deðil; lakin sosyal yaptýrýmlarla manevi anlamda bir pasifleþtirilmektedir." dedi. erkekten ziyadesiyle daha dirayetli ve güçlü olmakla birlikte derin 'Toplumlarýn istikbalinin asýl mimarý bir iç âleme sahiptir. Bu istidatlar, yetenekler onun toplum haya- kadýnlardýr' "Kadýn, bir erkek kadar bu hayatý yaþamak, kendi fýtratý sýnýrlarýnca sorumluluklarýný yerine getirmek, hayallerini gerçekleþtirmek, üretmek, kýsacasý bir insan olarak yaþamak hakkýna sahiptir." týndaki varlýðýný ortaya koymasý ve buna sahip çýkmasý için yeterince kâfidir. Evet, Dodurgalý hanýmlar, gürültülü metropollerin karmaþasýnda hayat mücadelesi veren kadýn da tarlada nasýrlý elle- diyen Güven, riyle çapa yapan kadýn "Ayaklarýnýn altýna da, hastane koridorlarýnda cennet serilmiþ biz kadýnlar gerçekten deðerliyiz, lakin bu deðerimizi eðitimle, ilimle taçlandýrmadýðýmýz sürece de açýk ifade edeyim toplumsal ya- deva sunmak için didinen doktor haným da, çocuklarýnýn iaþesini temin için dantel yapýp satan haným da benim vicdanýmda eþsiz bir hürme- PERÞEMBE 10 MART Toplumun istikbalinin mimarlarý kadýnlardýr Etkinlik Ýlçe Kaymakamý Bülent Güven'in eþi Kübra Güven'in ev sahipliðinde bir program yapýldý. te layýktýr. Dolasýyla bir günlüðüne bile olsa siz deðerli hanýmlarýn hak ettiði hürmeti sunabilme fýrsatýna sahip olduðum için gururlu ve mutluyum. Ýlçeye geliþimiz henüz birkaç günlük maziye sahip olsa da fýrsatýný bulduðum her ortamda siz deðerli hanýmlar için ne gerekiyorsa yapmaya talip olduðumu defaatle dile getirdim." diye konuþtu. Programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen öðretmenler Mihrimah Bozkurt, Özlem Sarý, Özge Akman, Arzu Çelengir, Nurten Büker, Ceren Kaya ve Elmas Gökgöz'e teþekkür eden Kübra Güven, þöyle konuþtu: "Kendileri samimi bir gayretle zihinlerini ve bedenlerini bu hazýrlýklar için yordular. Diðer yandan Çorum barosu avukatlarýndan Sayýn Nagehan Aðý'ya teþrifleri için þükranlarýmý ifade etmek istiyorum. Dernekler il müdürlüðünden ilimizdeki kadýn derneklerinin iletiþim bilgilerini rica etmiþtik, buna mukabil verilen bilgiye göre ulaþtýðýmýz derneklerden bizi kýrmayarak buraya kadar teþrif eden Emniyet Mensuplarý Hanýmlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nden sayýn Yurda Yüce hanýmefendiye ve arkadaþýna, Suheyb Kadýn ve Aile Derneði'nden Sayýn Hülya Temiz hanýmefendiye ve arkadaþýna þükranlarýmý sunuyorum. Ve tabiî ki bu programýn sizler için icrasý hususunda maddi manevi desteðini esirgemeyen, bugünün anlam ve önemine yakýþýr þekilde bir beyefendi olarak programa katýlýmýyla beni onurlandýran sevgili eþim Bülent Bey'e yürekten teþekkürlerimi sunuyorum. Güven, Dodurgalý hanýmlarara hitaben; "Unutmayýnýz ki toplumlarýn ve toplumlarýn istikbalinin asýl mimarý kadýnlardýr. Dünya kadýnlar gününüz kutlu olsun" diyerek konuþmasýný sonlandýrdý. Programda ayrýca, Çorum Barosu avukatlarýndan Nagehan Aðý, gazete haberlerinden derlediði maðdur kadýn hikâyelerini içeren görsel sunumu eþliðinde kadýn haklarýný anlattý ve kadýnlara þiddete uðramalarý halinde izlemeleri gereken hukuki prosedürleri izah etti. Emniyet Mensuplarý Hanýmlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nden Yurda Yüce ise, derneklerinin faaliyetlerinden bahsettiði konuþmasýnda kadýnýn toplum içindeki önemine dikkat çekti. Suheyb Kadýn ve Aile Derneði temsilcisi olarak programda yer alan Ziraat Mühendisi Hülya Temiz de, kadýn haklarýnýn dini boyutunu ele alarak dinin kadýnýn eve kapatýlmasýný emretmediðini; bilakis toplum hayatýnda aktif rol almasý için teþvik ettiðini belirtti. Son olarak ilçede ikamet eden þehit annelerine bugünün anýsýna ilçe Kaymakamý Bülent Güven ve ilçe Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç tarafýndan çiçek ve hediyeler takdim edildiði programda duygulu anlar yaþandý. Kaymakam Bülent Güven kadýn olmanýn en zor yanýnýn annelik vazifesi olduðuna dikkat çekti ve her daim maðdur edilmiþ kadýnlara maddi manevi destek olacak-

8 8 PERÞEMBE 10 MART 2011 Belediye de ÖM-SAN imzasý Çorum Belediyesi'nin filosuna kattýðý Mercedes marka 4 aracýn üst yapýlarý, Öm-San tarafýndan yapýlarak, teslim edildi. Om-San'dan yapýlan açýklamada, Çorum Belediyesi'nin filosuna kattýðý 4 adet Mercedes marka aracýn üst yapýlarýnýn imal edilerek ihale þartlarýna uygun olarak gününde teslim edildiði bildirildi. Açýklamada, "Bu damperler hardox 450 özel çelik sacdan yarým boru tipi olarak imal edilmiþtir." þeklinde bilgi verildi. Kadýn Kültür ve Sanat Evi'nin konuklarý vardý Çorum Belediyesi'nin filosuna kattýðý 4 adet Mercedes marka aracýn üst yapýlarý imal edildi. Çorum Belediyesi tarafýndan 'Kadýn Kültür ve Sanat Evi' haline getirilen Velipaþa Konaðý faaliyetlerine baþladý. Düzenlenen bir resim sergisi nedeniyle þehre gelen Çorumlu kadýn ressamlar ile Ortaköy Þapinuva Kazý Baþkaný Prof.Dr. Aygül Süel, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü tarafýndan burada aðýrlandýlar. Hatice Külcü, 17 Mart 2011 Perþembe günü Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Selma Aliye Kavaf tarafýndan açýlýþý yapýlacak olan 'Kadýn Kültür ve Sanat Evi'nin Çorumlu bayanlara hizmet edeceðini vurgulayarak bugün burada Ortaköy Þapinuva Kazý Baþkaný Prof.Dr. Aygül Süel ve bayan ressamlar Gülseren Sönmez, Aynur Ocak, Hüsna Diþbudak ve Aynur Okuyan'ý aðýrlamaktan mutlu olduklarýný söyledi. 8 Mart Dünya Kadýnlar günü nedeniyle bir araya geldiklerini kaydeden Hatice Külcü, "Kendileri ile zaman zaman bir araya gelerek tecrübelerinden istifa etmek istiyoruz. Bizleri kýrmayarak buraya kadar gelen konuklarýmýza teþekkür Ortaköy Þapinuva Kazý Baþkaný Prof.Dr. Aygül Süel, Hatice Külcü ile görüþtü. Kadýn Kültür ve Sanat Evi' haline getirilen Velipaþa Konaðý faaliyetlerine baþladý. bulunmadýðýný söyledi. ediyorum" dedi. kadýnlar Günü programý nedeniyle Çorum'a Velipaþa 'Hatice hanýmýn geldiklerini anlatan çok güzel projeleri var' Konaðý'nýn 'Kadýn Süel, bu anlamlý günde Kültür ve Sanat Evi' Ortaköy Þapinuva bundan sonra 'Kadýn haline getirilmesinin Kazý Baþkaný Prof.Dr. Kültür ve Sanat Evi' memnuniyet verici Aygül Süel, 'Kadýn olarak hizmet edecek olduðunu ifade eden Kültür ve Sanat Evi' ile olan Velipaþa Aygül Süel, "Emeði ilgili Hatice Külcü'nün Konaðý'nda geçen herkese teþekkür çok önemli projelerinin bulunmaktan mutlu ediyor Hatice Külcü ve bulunduðunu bu olduklarýný açýkladý. ekibine baþarýlar projeleri hayata 'Böyle bir yerde diliyorum" dedi. geçireceðinden hiç bulunmaktan son þüphesinin 8 Mart Dünya Ressamlar Gülseren Sönmez, Aynur Ocak, Hüsna Diþbudak ve Aynur Okuyan, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle memleketleri Çorum'da bulunmaktan ve özellikle kadýnlara ait bir sanat evinde bulunmaktan son derece memnun olduklarýný belirttiler. Kendilerini 'Kadýn Kültür ve Sanat Evi'ne davet eden Hatice Külcü'ye teþekkürlerini ileten bayan ressamlar "Kadýn olmak çok güzel, anne olmak çok güzel ve kadýn sanatçý olmak çok güzel" dediler. Prof. Dr. Aygül Süel ve Çorumlu ressamlar Gülseren Sönmez, Aynur Ocak, Hüsna Diþbudak ile Aynur Okuyan'ýn aðýrlandýðý 'Kadýn Kültür ve Sanat Ev'in de AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Yurdanur Özzehinli, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Seyhan Gülhan, Bedriye Çayýr, Emniyet Müdürü Necmettin Emre'nin eþi Selda Emre, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Yakup Keleþ'in eþi Gülfem Keleþ, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn eþi Ebru Ceylan ve bazý konuklar hazýr bulundu. derece memnunuz' Tarým Müdürü ne nezaket ziyaret Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Tarým Ýl Müdürü Cemil Uslanmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette, Niðde Tarým Ýl Müdürlüðü görevini yürütürken Çorum'a atanan Cemil Uslanmaz'a yeni görevinde baþarýlar dileyen TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, tarýmsal sanayi alanýnda gerçekleþtirilecek projelerde Tarým Ýl Müdürlüðü ile iþbirliði yaparak, ortak çalýþmalarda bulunabileceklerini ifade ettiler. Çýkarýlan yasa ve mevzuatlar ile uygulamalar arasýnda en çok sýkýntý çeken kurumun Tarým Ýl Müdürlükleri olduðunu belirten Karadaþ ve Baþaranhýncal, Tarým Ýl Müdürlüðü, ülkemizde mevzuat ve yasalar konusunda en çok sýkýntý çeken kurumlarýn baþýnda gelmekte ve bu yasa ve mevzuatlarýn uygulanmasý hususunda arada sýkýþýp kalmaktadýr. Bu durum, müdürlük çalýþanlarý açýsýndan da sýkýntý TSO yöneticileri Tarým Ýl Müdürü Cemil Uslanmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular. yaratmakta, moral ve motivasyonlarýný düþürmektedir. Oda olarak Müdürlüðümüzün ve çalýþanlarýnýn verimliliðimin artýrýlmasý için yapýlacak çalýþmalara katkýda bulunmaya, ayrýca tarýmsal sanayi alanýndaki projelerde iþbirliði yapmaya hazýrýz. ifadelerini kullanmýþlardýr. Tarým Ýl Müdürü Cemil Uslanmaz da ziyaretten ve desteklerinden dolayý Çorum TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a teþekkür ederek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Þap hastalýðý pazar kapattý Sungurlu hayvan pazarý ikinci bir emre kadar kapatýldý. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bazý köylerde görülen þap hastalýðý nedeniyle hayvan pazarý ikinci bir emre kadar kapatýldý. Sungurlu'da þap hastalýðýna tedbir amaçlý olarak hayvan pazarýnýn geçici süreyle kapatýldýðýný söyleyen yetkililer, Ýl Hayvan Saðlýðý ve Zabýta Ko- misyonu'nun kararý gereði tespit edilen þap hastalýðý sebebiyle hastalýðýn yayýlma zincirini kýrmak ve olasý salgýnlarýn önüne geçmek için ikinci bir emre kadar kapatýldýðý bildirdiler. Yetkililer, þap hastalýðý tehlikesinin ortadan kalkmasý durumunda hayvan pazarýnýn tekrar açýlacaðýný ifade ettiler. (ÝHA) Bilge Apart Kadýnlar Günü'nü kutladý Bilge Kýz Yurtlarý ve Apartlarý, önceki gün Gazi Caddesi'nde bayanlara çiçek daðýttý. Bilge Apart, Bilge Ajans'ýn katkýlarýyla 8 mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Gazi Caddesi'nde çiçek daðýttý. Bilge Apart ve Bilge Ajans görevlileri, çeþitli çizgi film kahramanlarýnýn kostümlerinden giyerek çiçek daðýttýlar. Bilge Apart Müdürü Nilgün Karacaköylü, Türk kadýnýna sadece 8 Mart'ta deðil her gün önem verilmesi gerektiðini söyledi. Kadýnlarýn sosyal yaþamlarý ve iþ imkânlarý ile daha aktif ve toplumda hak ettiði yerde olmasý gerektiðini belirten Karacaköylü, "Bilge Kýz Yurtlarý va Apartlarý günümüzde kadýnlara yönelik þiddeti kýnýyor, Türk milletinin gelenek ve göreneklerini bu günlere kadar taþýmasýnda emeði büyük olan tüm kadýnlarýmýzýn bu anlamlý günü kutluyor." Dedi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü unutulmadý. Bilge Kýz Yurtlarý ve Apartlarý, Gazi Caddesi'nde bayanlara çiçek daðýttý. Ýzmir Çorum Dernekleri Federasyonu yeni yerinde Ýzmir Çorum Dernekleri Federasyonu nun yeni binasýnýn açýlýþý, 13 Mart Pazar günü gerçekleþecek. Ýzmir Çorumlu Dernekler Federasyonu, yeni yerinde hizmet vermeye baþlýyor. Federasyonun yeni binasý, 13 Mart Pazar günü saat de düzenlenecek kokteylle açýlacak. Ýzmir Çorumlu Dernekler Federasyonu nun yeni merkezi, Ýzmir in Karþýyaka ilçesinde bulunuyor. Yeni merkez Karþýyaka da bulunuyor.

9 PERÞEMBE 10 MART Hitit ten Kadýnlar Günü kutlamasý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Üniversitenin kadýn akademisyenlerine çay daveti verdi. Önceki gün, Meslek Yüksekokulu Dinlenme Salonunda düzenlenen davete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan, üniversite yönetimi ve kadýn akademisyenler katýldý. Rektör Prof. Dr. Kýlýçkaplan, davette; kadýnlara hitaben bir þiir okudu ve kadýn akademisyenlere birer çiçek takdim etti. Davette, yaþ pasta ikramýnda da bulunuldu. Konferans, bugün saat 14.00'de Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerekleþecek. Akýllý Polimerik Malzemeler konferansý 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle üniversitenin kadýn akademisyenlerine çay daveti verildi. Hitit Üniversitesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) etkinlikleri kapsamýnda düzenlediði 'Akýllý Polimerik Malzemeler' konulu konferans, bugün saat 14.00'de, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþecek. Konferansa konuþmacý olarak Prof. Dr. Oðuz Okay katýlacak. Hitit Üniversitesi'nde, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) etkinlikleri kapsamýnda çeþitli tarihlerde konferanslar düzenlenecek. Türkiye'nin önemli bilim insanlarýný aðýrlayacak olan Hitit Üniversitesi'nde düzenlenen programýn 'Akýllý Polimerik Malzemeler' konulu ilk konferansýný, Prof. Dr. Oðuz Okay sunacak. Konferans, bugün saat 14.00'de Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerekleþecek. Rektör Prof. Dr. Kýlýçkaplan, kadýnlara hitaben þiir okudu. EMEP 8 Mart'ý Mahsuni Þerif Parký'nda kutlayacak Emek Partisi Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Seher Bolat, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nü sadece bir günde deðil hafta boyunca sürecek etkinliklerle kutlayacaklarýný bildirdi. Birçok burjuvalibarel çevrenin 8 Mart'ýn içeriðini boþaltmaya çalýþtýðý ve "emekçi" karakterinin ortadan kaldýrýlmak istendiðini belirten Bolat, Çorum'da emekçi kadýnlarýn 8 Mart'ý özüne yakýþýr bir þekilde kutlayacaðýný söyledi. Bolat, bu kapsamda 13 Mart Pazar günü saat 15.00'de Âþýk Mahsuni Þerif Parký'nda bir kadýn þöleni düzenleyeceklerini açýkladý. Tüm emekçi kadýnlarý Âþýk Mahsuni Þerif Parký'ndaki etkinliðe beklediklerini kaydeden Bolat, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý bildirdi: "Ýnsan soyunun yarýsýný oluþturan kadýnlar kapitalizmin, feodal ve gerici saldýrýlarýn hýþmýndan kurtulamýyor. Yaþadýðýmýz 21. yüzyýlda da kadýnlar ikinci cins uygulamasýna tabii tutulmaya devam ediliyor. Þiddet, tecavüz, intihar, kadýn katliamlarý durmak bilmiyor. Burjuva gerici yaklaþým, Engin Ardýç gibilerinin kirli zihninden kadýnlara yönelmeye devam ediyor. Sömürü ve baskýnýn her türünü aðýr Osmancýk ta dolu dolu kutlama Eðitim-Bir-Sen Osmancýk Ýlçe Temsilciliði kadýnlar gününü kutladý. biçimde yaþayan kadýnlar, ayrýmcý ve þiddet politikalarýnýn kurbaný oluyor, tecavüze uðruyor, þiddet görüyor ve katlediliyorlar. Ezilen, sömürülen, þiddete maruz kalan, alýnýp satýlan bir metaya dönüþtürülen kadýnlar, kapitalizmin merkezlerinden, Afrika'nýn, Asya'nýn en ücra köþelerine kadar, yeni ayrýmcý uygulamalarla karþý karþýya kalýyorlar; Cins ayrýmcýlýðý kadýný bir moda ve teþhir azizesine dönüþtürdüðü gibi, namus meleði olarak kurban etmekten geri durmuyor. Yeni Dünya Düzeni denilen kapitalist sistemin günümüz uygulamalarý kadýný ekonomik, sosyal ve siyasal alanda iki kat ezerken, iþçi sýnýfý ve emekçilerin mücadelesi sonucunda elde edilen kazanýmlar da bir bir gasp ediliyor yýlýnda Sosyalist Enternasyonal'e baðlý Uluslararasý Sosyalist Kadýn Konferansý'nýn kararýyla "Dünya Emekçi Kadýnlar Günü" olarak ilan edilen 8 Mart'tan bu yana emekçi kadýnlarýn mücadelesini her türlü þiddeti kullanarak engelleyemeyen burjuvazi, günümüzde Arap-Ýslam coðrafyasýnda olduðu gibi, ulusal ve sosyal kurtuluþ mücadelelerinde de kadýnýn en önde Kamu görevlileri için son gün Milletvekili genel seçimlerinde aday olacak kamu görevlilerinin bugün saat 17.00'ye kadar istifa veya emeklilik dilekçelerini vermeleri gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu kararýna göre, bugün saat 17.00'den sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanlar, 12 Haziran 2011 tarihinde yapýlacak seçimde aday olamayacak. Hakimler ve savcýlar, yüksek yargý organlarý mensuplarý, yükseköðretim kurumlarýndaki öðretim elemanlarý, Yükseköðretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn memur statüsündeki görevlileri ile yaptýklarý hizmet bakýmýndan isçi niteliði taþýmayan diðer kamu görevlileri ve Silahlý Kuvvetler mensuplarýnýn aday olabilmek için görevlerinden çekilmeleri gerekiyor. kahramanca mücadele etmesini de engelleyemedi. Sosyalist ve Halk Cumhuriyetleri yýllarýnda kapitalizme ve her türden gerici uygulamaya karþý, kadýn ve erkek eþitliði alanýnda kat edilen mesafeyi, insan soyunun geliþimine katký sunan uygulamalarý hedefe koyan kapitalizm, krizin faturasýný da baþta kadýnlar olmak üzere iþçi sýnýfý ve emekçiler çýkarmaktadýr. AKP Hükümeti Ayrýmcýlýðý derinleþtiriyor 8 yýllýk AKP hükümeti uygulamalarý kadýnlara karþý ayrýmcýlýðý, þiddet ve katliamlarýn ayyuka çýktýðý bir dönem oldu. Kadýn ve erkek eþitliðine inanmadýðýný açýkça ifade eden bir baþbakanýn baþýnda bulunduðu Türkiye de, "namus cinayetleri", kadýn öldürmenin örtüsü olmaya devam etmektedir. Çalýþma yaþamýnýn dýþýna itilen, 3 çocuk doðurup büyütmekle mükellef kýlýnan kadýnlar mutfak ve çocuk odasýna hapsedilmiþ durumunda. Kadýný ikinci cins olarak gören, erkek egemenliðini kutsayan iktidar döneminde, ayrýmcýlýk ve þiddet artarken kadýn cinayetleri de artýþ göstererek, günde 5'e çýkmýþ bulunuyor." Ýskilip ve Kargý Orman Ýþletme müdürlüklerine iþçi alýnacak ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada göre, Kargý ve Ýskilip orman iþletme müdürlüklerine eski hükümlü beden iþçisi alýnacak. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz'ýn verdiði bilgiye göre, Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü ve Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne, en az Ýlköðretim mezunu olan, birer kiþilik eski hükümlü beden iþçisi alýnacak. Personel alýmý için, Ýskilip Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne 17 Mart 2011; Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü'ne ise 16 Mart 2011 tarihine kadar baþvuru yapýlmasý gerekiyor. Talep þartlarýna durumu uyan adaylarýn, talebin yayýmlandýðý yerdeki ÝÞKUR Ýl/Þube Müdürlüðü veya internet adresi üzerinden baþvuru yapabileceklerini bildiren Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, "Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn daimi nitelikteki Normal, Özürlü ve Eski Hükümlü iþ ilanlarý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiler, Kurumumuza þahsen baþvurarak, Ýnternet adresinden, ya da Kurum ilan panolarýndan alýnabilir." dedi. Eðitim-Bir-Sen Osmancýk Ýlçe Temsilciliði, 8 Mart Kadýnlar Günü'nü Ýnci Restaurant'ta yemekli bir toplantýyla kutladý. Bayanlarýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþen yemeðin açýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Baþkaný Muzaffer Çelik: Bizim medeniyetimiz hanýmlara çok büyük deðer verir. Cennet analarýn ayaðý altýndadýr görüþüne sahip bir medeniyetin temsilcileri olmak bizleri onurlandýrýyor. Kadýnlara bakýþ açýsý farký ile doðu ve batý medeniyetleri birbirinden ayrýlmaktadýr. Kadýnýn insan olup olmadýðýnýn tartýþýldýðý batý medeniyetinde kadýnlarýn köle olduðunu kabul eden düzenleme Roma'da mevcuttu. Vatandaþlýk hakkýndan mahrum, ev eþyasý gibi alýnýp satýlabilen bir meta idi. Budizm inancýnda ise kocasý öldü ise kendisinin de yaþamasý doðru deðildi. Ýslam öncesi cahiliye toplumlarýnda kýz çocuklarýnýn diri diri topraða gömülmesi ise kadýnýn köle olduðunu kabul eden bakýþ açýsýnýn baþka bir boyutuydu. Ýslam ile þeref, onur, izzet bulan kadýn için Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr payesi baþ tacý bir bakýþ açýsýný getirmiþtir. Kadýn ile erkeði eþit görüp kadýný ailenin ve sosyal hayatýn dizaynýnda öne çýkaran bizim medeniyetimizdir. Nesli temin ve nesli talim noktasýnda karþý cinsine oranla daha çok sorumluluk taþýyan kadýnla erkeði birbirinin düþmaný olarak algýlamak feminist bakýþ açýsýnýn yansýmasýdýr. Kadýn ve erkek yaratýlýþlarýnda kodlanan fýtratlarý ile birbirinin mütemmimidir. Kadýnlarýn þefkat, nezaket, zarafet gibi baskýn özellikleri ile erkeklerin kuvvet, metanet cesaret gibi özellikleri birbirini tamamlayýcý unsurlardýr." diye konuþtu. Programa Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý da katýlarak hanýmlara karanfil daðýttý ve hanýmlarýn gününü kutladý. Program daha sonra çocuklarýn söylediði canlý müziklerle sona erdi. Program bayanlarýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Bayan üyelere çiçek verildi. Program daha sonra çocuklarýn söylediði canlý müziklerle sona erdi.

10 10 PERÞEMBE 10 MART 2011 Ýstanbul a Osmancýklý teftiþ kurulu baþkaný Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Teþtiþ Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Ýbrahim Kapaklýkaya, baþarýlý çalýþmalarý ile dikkat çekiyor. Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Baþmüfettiþi olan Ýbrahim Kapaklýkaya, 14 Haziran 2010 tarihinde atandýðý Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý görevini yürütüyor. Ýbrahim Kapaklýkaya Ýbrahim Kapaklýkaya kimdir? 1961 yýlýnda Çorum un Osmancýk ilçesinde dünyaya gelen Ýbrahim Kapaklýkaya, 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlýk stajýný tamamladýktan sonra, Kaymakamlýk mesleðini seçti. Anadolu nun deðiþik yerlerinde on yýl kaymakamlýk döneminden sonra 1995 yýlýnda Mülkiye Baþmüfettiþi oldu yýllarýnda Milli Eðitim Bakanlýðý Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü görevinde bulundu yýllarýnda Ýngiltere de Brunel Üniversitesinde Sosyal Yönetim ve Kamu Yönetimi alanýnda Yüksek Lisans yapan Kapaklýkaya, ayrýca 2007 yýlýnda yine Ýngiltere de Portsmouth Üniversitesinde Avrupa Birliðinde terörle mücadele konusunda bir araþtýrma projesini tamamladý. Akademik çalýþmalarýný halen Ýstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliði doktora programý ile sürdürmektedir. Edebi çeviriler yapan Kapaklýkaya nýn 32 adet yayýnlanmýþ çevirisinin yaný sýra; 3 telif eseri bulunmaktadýr. Kapaklýkaya, evli ve bir çocuk babasýdýr. HAKÝMÝYET, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Teþtiþ Kurulu Baþkaný Ýbrahim Kapaklýkaya yý kutlar, görevinde baþarýlar diler. Diyanet Yayýnevi nden Safahat kampanyasý Hemþehrimiz Ýbrahim Kapaklýkaya, baþarýlý çalýþmalarý ile dikkat çekiyor. Mart ayý sonuna kadar devam edecek kampanyaya ilginin büyük olduðu kaydedildi. Türkiye Diyanet Vakfý (TDV) Çorum Yayýnevi, Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün yýl dönümüne özel bir kampanya baþlattý. TDV Yayýnlarý ný içine alan kampanya hakkýnda bilgi veren Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi yetkilisi Mehmet Ünlü, Safahat baþta olmak üzere bazý eserlerde kaçýrýlmayacak indirimler uyguladýklarýný söyledi. Mart ayý sonuna kadar devam edecek kampanya çerçevesinde Safahat ýn yaný sýra Kutadgu Bilig ve Ýstiklâl Marþý nýn Tahlili adlý kitaplarda da indirimler yaptýklarýný anlatan Mehmet Ünlü, Kampanyamýzdan yararlanmak isteyen herkesi Gazi Caddesi Valilik yanýnda faaliyet gösteren Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi ne bekliyoruz. diye konuþtu. SP Ýl Baþkaný Ahmet Bölükbaþ, Hedefimiz maddi ve manevi kalkýnma diye konuþtu. ÇESOB dan SP ye taziye Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve bazý oda baþkanlarý dün Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret etti. Saadet Partisi (SP) Ýl Baþkaný Ahmet Bölükbaþ ýn ev sahipliðindeki ziyarette Merkez Ýlçe Baþkaný Adnan Cýdýk, Milli Görüþ Ýl Temsilcisi Mehmet Aþýla ve Karargâh Baþkaný Halil Ýbrahim Adýgüzel de hazýr bulundu. Kýlýç: Refahyol zamanýnda esnafýn cebi doldu SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Necmettin Erbakan ýn vefatýndan duyduðu üzüntüyü dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, parti yöneticilerine baþsaðlýðý diledi. Türk milleti ve esnafýmýzýn baþý saðolsun, Erbakan Hoca nýn mekâný cennet olsun. diyen Yalçýn Kýlýç, Refahyol Hükûmeti döneminde esnafýn Kýlýç, Refahyol Hükûmeti döneminde esnafýn cebi doldu. dedi. fani gibi ahirete intikal cenazesinin siyasi cebi doldu. O dönemde etti. Ancak fikirleri görüþ ve hayata bakýþý memur ve emekliye yaþýyor ve yaþatacaðýz. farklý binlerce insaný yapýlan maaþ zamlarý Bize emanet ettiði buluþturduðuna dikkat en çok esnafý davayý terk etmedik, çeken Ahmet sevindirdi. dedi. etmeyeceðiz de. Onun Bölükbaþ, Bu millet, Bölükbaþý: gösterdiði yolda Çanakkale ruhunun Hedefimiz maddi ve ülkemizde maddi ve yansýmasý olan manevi kalkýnma manevi kalkýnmayý birlikteliðini adeta ÇESOB un taziye gerçekleþtireceðiz. cenazede bir kez daha ziyaretinden duyduðu Bunu bizden baþka ortaya koydu. diye memnuniyeti dile gerçekleþtirebilecek de konuþtu. getiren SP Ýl Baþkaný yok. Refahyol Ahmet Bölükbaþ, Esnafýn hükûmetinin Hocamýz ýn vefatý ve sorunlarýnýn da dile icraatlarýndan cenazesi bile baþlý getirildiði ziyaret, bahseden Bölükbaþ, baþýna bir mesajdý. yapýlan konuþmalarýn þöyle konuþtu: dedi. ardýndan sona erdi. Hocamýz, her Erbakan ýn ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve bazý oda baþkanlarý dün Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret etti. Yunus Market in otomobil çekiliþi bugün Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi, Ýstiklâl Marþý nýn kabulünün yýl dönümüne özel indirim kampanyasý baþlattý. Yunus Market tarafýndan düzenlenen otomobil çekiliþi bugün saat da gerçekleþecek. 1 Aralýk Þubat 2011 tarihleri arasýnda, Yunus Market þubelerinden 50 TL ve üzeri alýþveriþ yaparak çekiliþe katýlan Çorumlular ýn merakla beklediði gün geldi. Yunus Market Çorum Maðaza Müdürü Þahin Aðýr, noter huzurunda yapýlacak çekiliþ sonucunda 1 kiþiye son model Fiat Palio Sole otomobil hediye edeceklerini söyledi. Yunus Market Çorum Maðazasý nda gerçekleþecek çekiliþe tüm Çorumlular ý davet eden Þahin Aðýr, çeþitli gösterilerin yer alacaðý programda müþterilerine sürpriz hediyeler daðýtacaklarýný Yunus Market Çorum Maðaza Müdürü Þahin Aðýr bildirdi. Aðýr, çekiliþ sonuçlarýnýn Çorum Hakimiyet Gazetesi nin yarýnki sayýsýnda kamuoyuna duyurulacaðýný sözlerine ekledi.

11 PERÞEMBE 10 MART Denizli nin Çal ilçesine Çorumlu kaymakam Denizli nin Çal Ýlçesi Kaymakamý hemþehrimiz Fatih Arýkoðlu görevine baþladý. Ýçiþleri Bakanlýðý 95. Dönem Kaymakam atamalarý çerçevesinde Çal Kaymakamlýðý na atanan Fatih Arýkoðlu, geçtiðimiz günlerde görev baþý yaptý. Atamasý yapýlan 67 kaymakam arasýndaki tek Çorumlu olan Arýkoðlu, katýldýðý Kaymakamlýk Kursu nu baþarý ile tamamlayarak yeni görevine baþladý. Fatih Arýkoðlu kimdir? Kaymakam Fatih Arýkoðlu, 1983 yýlýnda Çorum'un Sungurlu ilçesinde doðdu. Ýlk öðrenimini ve üniversite eðitimini Ankara'da tamamladý yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýktisat Bölümü nden mezun oldu. Maliye Bakanlýðý nda 6 ay kadar Vergi Denetmen Yardým- Denizli Çal Kaymakamý Fatih Arýkoðlu cýsý olarak çalýþtýktan sonra 2008 yýlýnda Mülki Ýdare Amirliði mesleðine geçti. Kastamonu Kaymakam Adayý olarak mesleðe baþlayan Fatih Arýkoðlu, il stajýný Kastamonu'da, Teftiþ sýnavýný Muðla Merkez, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde tamamladý. Kütahya'nýn Altýntaþ ve Domaniç ilçelerinde, Aydýn'ýn Karacasu ilçesinde yaklaþýk 8 ay süre ile Kaymakam Vekilliði yaptý. Eylül 2009'da ABD Virginya Eyaletinde Viriginia Commonwealth Üniversitesinde dil eðitimi ve Kamu Yönetimi dersleri aldý. Amerikan Yönetim sistemini inceledi. Kamu Kurum ve Kuruluþlarý nda staj yaptý. 21 Þubat 2011 itibari ile Çal Kaymakamý olarak atandý. Evli ve bir çocuk babasý olan Arýkoðlu, ileri düzeyde Ýngilizce biliyor. HAKÝMÝYET, Denizli Çal Kaymakamý Fatih Arýkoðlu nu kutlar, yeni görevinde baþarýlar diler. Alperen Ocaklarý ndan hatim organizasyonu Alperen Ocaklarý, merhum Muhsin Yazýcýoðlu ve þehitler için hatim organizasyonu düzenledi. YEDAÞ a fatura tepkisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (YEDAÞ) nin aylýk fatura tahsilatýna geçmesi elektrik abonelerinin tepkisine neden oldu. Özelleþtirme öncesi iki ayda bir düzenlenen faturalarýn aylýk periyodlarda hazýrlanmasýnýn aboneler açýsýndan bazý sýkýntýlara neden olduðu bildirildi. Haber merkezimizi telefonla arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren tüketiciler, Elektrik faturasý ödemek için her ay banka þubelerine gitmek istemiyoruz. diye konuþtular. Bazý aboneler ise elektrik faturalarýnýn küsuratlý olmasý nedeniyle tahsilinde güçlük yaþandýðýný belirttiler. Elektrik faturalarýnda da doðalgaz faturalarýnda olduðu gibi yuvarlama iþlemi yapýlmasýný öneren vatandaþlar, bu uygulama ile tahsilatta yaþanan bozuk para sýkýntýsýnýn çözüleceðini vurguladýlar. Yetkililerden duyarlýlýk beklediklerini ifade eden vatandaþlar, elektrik faturalarýyla ilgili olarak dile getirilen problemlerin bir an önce çözümünü istediler. Çorum Alperen Ocaklarý, BBP nin merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu ve þehitler için hatim organizasyonu düzenledi. Geleneksel hale gelen organizasyon hakkýnda bilgi veren Alperen Ocaklarý Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Murat Turan, Muhsin Baþkan ve tüm þehitlerimizi Kuran Murat Turan (solda) Muhsin Baþkan ve þehitlerimizi Kuran ziyafetiyle anacaðýz. dedi. Programla ilgili arayabileceklerini dile ziyafetiyle anacaðýz. detaylý bilginin Çorum getiren Murat Turan, dedi. Alperen Ocaklarý ndan Ulucamii de Mart ayý sonuna alýnabileceðini belirten düzenlenmesi kadar devam edecek Turan, Tüm Çorum planlanan hatim hatim organizasyonuna halkýný hatim duasýnýn tarihinin katýlmak isteyenlerin organizasyonumuza ilerleyen günlerde ve katýlmaya davet kamuoyuna ediyoruz. diye duyuracaklarýný numaralý iletiþim konuþtu. söyledi. hatlarýný Sakarya da Ýstiklâl Marþý yarýþmasý Cumhuriyet te yeþilay konferansý Yeþilay Derneði Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen konferans Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu nda gerçekleþti. Yeþilay Haftasý nedeniyle Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'nda konferans düzenlendi. Yeþilay Derneði Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen konferans geçtiðimiz günlerde gerçekleþti. Okul salonunda gerçekleþen konferansa Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdürü Elvan Dalkýran, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programýn açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Elvan Dalkýran, Yeþilay Haftasý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Konferansa konuþmacý olarak katýlan Yeþilay Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Attila Alpay ise içki, sigara ve uyuþturucu maddelerin insan saðlýðýna zararlarý ile ilgili bilgiler verdi. 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu Rehberlik Servisi tarafýndan organize edilen konferansta slayt gösterisi eþliðinde açýklamalarda bulunan Attila Alpay, zararlý besinler ile saðlýksýz yiyecek ve içeceklere de dikkat çekti. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði konferans, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Programýn ardýndan sigarayý býrakan iki personele ise þükran belgesi verilirken, öðretmen ve öðrencilere ise sigaranýn zararlarýný Konferansýn ardýndan sigarayý býrakan okul personeline þükran belgesi verildi. Okul salonunda düzenlenen konferansa öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Sakarya Ýlköðretim Okulu nda dün Ýstiklâl Marþý ný Güzel Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Sýnýf elemelerinin ardýndan finale kalan 16 öðrencinin katýldýðý yarýþmada 6/A sýnýfý öðrencisi Fatma Yeþil birinci oldu Mehmet Akif Ersoy Yýlý etkinlikleri çerçesinde düzenlenen yarýþmayý Sakarya Ýlköðretim Okulu Müdürü Muhsin Þeremet, Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kýr, bazý öðretmenler, veliler ve çok sayýda öðrenci izledi. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði yarýþmanýn jürisi Salih Aygüneþ, Hüseyin Aksoycuk ve Yalçýn Aðcagil den oluþtu. Heyecanlý anlarýn yaþandýðý yarýþma sonucunda dereceye giren öðrencilere okul idaresi tarafýndan Safahat ve Mehmet Akif i anlatan kitaplar hediye edildi. Ödül töreninde konuþan Okul Müdürü Muhsin Þeremet, "2011 yýlýnýn Mehmet Akif Yýlý olmasý dolayýsýyla deðiþik etkinlikler yapmayý planladýk. Düzenlediðimiz yarýþma ile bu etkinliklerin ilkini gerçekleþtirdik. Öðrencilerimiz Ýstiklal Marþý ný okurken çok duygulandým. Ýstiklal Marþý gibi manevi deðerlerimizi sürekli canlý tutmamýz gerekir. Ayrýca bu marþý bize kazandýran Mehmet Akif i rahmetle anýyorum. Yarýþmaya katýlan ve dereceye giren bütün öðrencilerimi tebrik ediyorum. Bir sonraki etkinliðimiz, Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý konulu bilgi yarýþmasý ve Akif'in þiirlerinin okunacaðý þiir dinletisi olacak." diye konuþtu. Dereceye girenlerin ödüllerini Okul Müdürü Muhsin Þeremet verdi. Yarýþmaya, sýnýf elemelerinin ardýndan finale kalan 16 öðrenci katýldý. Sakarya Ýlköðretim Okulu nda Ýstiklâl Marþý ný Güzel Okuma Yarýþmasý düzenlendi.

12 12 PERÞEMBE 10 MART 2011 Numan Sezer özür dilemeli Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, 45. Uluslararasý Turizm Borsasý Fuarýna katýlmak üzere gittiði Almanya da Hattuþaþ Sfenksi konusuna deðindi. Günay, Hattuþaþ Sfenksi yle ilgili olarak, Öyle sanýyorum, Nisan ayý sonuna kadar olumlu bir karara baðlarýz. dedi. Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, 45. Uluslararasý Turizm Borsasý Fuarýna katýlmak ve bazý temaslarda bulunmak üzere geldiði Berlin'de, Almanya'dan iadesi istenen "Hattuþaþ Sfenksi" ile ilgili olarak nisan ayý sonuna kadar olumlu bir yanýt beklediklerini söyledi. Bakan Günay, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Kültürden Sorumlu Alman Devlet Bakaný Bernd Neumann ile yaptýðý görüþmeyi deðerlendirdi. Neumann ile olumlu bir görüþme yaptýðýný, Nürnberg Türk-Alman Film Festivalinden Frankfurt Kitap Fuarýna kadar çeþitli etkinliklerdeki çalýþmalarý deðerlendirdiklerini belirten Günay, "Hattuþaþ Sfenksi"nin Türkiye'ye iade edilmesi konusunda olumlu bir bakýþ açýsý olduðunu ifade etti. Günay, "Türkiye'nin bu konudaki haklýlýðý genel olarak kabul ediliyor gördüðüm kadarýyla. Uzun zamandan beri tartýþagelen bir konu, her iki taraf da bilgi ve belgelerini kontrol etmiþ vaziyette, ama son bir görüþme yapacaðýz nisanýn ortasýnda, Ankara'da ya da Ýstanbul'da" dedi. Alman ve Türk tarafýnýn dýþiþleri bakanlýklarýndaki kültür birimlerinden yetkili kiþilerin bu toplantýda bir araya geleceðini kaydeden Bakan Günay, "Öyle sanýyorum nisan ayý sonuna kadar olumlu bir karara baðlarýz. Bu konuda bir direnç görmedim. Olumlu, uyumlu bir yaklaþým gördüm. Toplantý kararýndan önce bir karar alýnmýþ gibi açýklama yapmak istemiyorum, ama ben olumlu bir beklenti içindeyim" diye konuþtu. Bakan Neumann ile kazýlar konusuna da deðindiklerini belirten Günay, Türkiye'de Hattuþaþ, Boðazköy, Göbeklitepe, Bergama ve Truva gibi dünyanýn en önemli kazý alanlarýnýn yer aldýðý 12 Alman kazý alaný bulunduðunu, buralarda verimin, çalýþma sürelerinin ve kazý bütçesinin artýrýlmasýný istediðini, bunu sadece Almanlardan deðil, Avusturyalý, Fransýz ve Ýngiliz Hidayet Vahapoðlu arkeologlardan da istediðini söyledi. Arkeolojik kazýlarýn kendi ilgi alanýna girdiðini, bu nedenle Türk ve yabancý kazýlarý dikkatle izlediðini ifade eden Günay, Alman Devlet Bakaný Cornelia Pieper ile de görüþeceðini ve nisan ayý ortasýndaki toplantýda tüm konularý ayrýntýlarýyla ele alacaklarýný kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Genel Baþkan Baþdanýþmaný Hidayet Vahapoðlu, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in açýklamalarýna cevap verdi. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Vahapoðlu, 5 Mart 2011 tarihinde Çorum'da yaptýðý basýn toplantýsýnda AKP'nin 9 yýllýk iktidarlarý döneminde Çorum'un hak ettiði hizmeti alamadýðýndan bahsettiðini, Çorum'un 21. yüzyýlda yaþamamasý gereken mahrumiyetlerini ve meselelerini gündeme getirdiðini hatýrlatarak, "Ýskilip'in suyu ile ilgili olarak yaptýðým açýklamalardan Ýskilip Belediye Baþkaný Sayýn Numan Sezer'in aþýrý ölçüde rahatsýz olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu rahatsýzlýk ve iktidar partisinden seçilmiþ olmanýn verdiði saldýrgan üslupla basýna yaptýðý açýklamada 'Sayýn Hidayet Vahaboðlu'nun eleþtirileri tamamen dedikodu, kulaktan dolma bilgilere dayalý mesnetsiz, bilgiden eksik iddialardýr. Muhalefet olsun diye yapýlan bu açýklamalarý üzüntüyle karþýladýðýmýzý belirtiyorum.' demektedir. Sevgili Baþkan öncelikle þunu bilmelidir ki biz bilgisiz fikir üreten insanlardan deðiliz. Yaptýðýmýz açýklama ortadadýr. Benim dile getirdiklerim Sayýn Vali Nurullah Çakýr'ýn baþkanlýðýnda toplanan Ýl Genel Meclisinde Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna tarafýndan meclise sunulan raporda yer almaktadýr. Eðer bunlar yalan, yanlýþ ya da kulaktan dolma ise Sayýn Vali ve Ýl Genel Meclisi yanýltýlýyor demektir. Sayýn Sezer'e bu konuda haberlerin yer aldýðý 3 ve 4 Þubat 2011 tarihli Çorum gazetelerini incelemesini tavsiye ederim. Gazetelerde Ýl Genel Meclisinde Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna tarafýndan meclise sunulan rapora istinaden "Ýskilip'in içme suyu %94 oranýnda temiz deðil" denilmektedir. Eðer o gazeteler incelenir ise bilakis Sayýn Numan Sezer'in açýklamalarýnýn "dedikodu, kulaktan dolma bilgilere dayalý mesnetsiz, bilgiden eksik" olduðu görülecektir. Kendisine bu rapora ve haberlere o tarihte neden tepki göstermediðini sormak gerekir. Bu konudaki son tavsiyem Ýskilip Hastanesinin kayýtlarýna girip baðýrsak enfeksiyonu rahatsýzlýðýndan müracaat edenlerin miktarýný görmesi ve Ýskilip'te mali imkâný olanlarýn neden damacana suyu içip musluk suyunu içmediðini araþtýrmasýný tavsiye ederim. Eðer birilerinin gözüne girmek için acemice sergilediði siyaset yapma ve lüzumsuz sataþma gayretinden sýyrýlabilirse herhalde bizden özür dilemesi gerekenin kendisi olduðunu anlayacaktýr." dedi. Yarým kalan iþleri tamamlamak, yeni gelen baþkanýn görevidir Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in, 'MHP'li Belediye Baþkanýnýn baþlattýðý, suyunu akýtamadýðý, 7 yýldýr mezbelelik halinde bekleyip de tamamlanmayan Ýskilip Þehitlik Abidesini tamamlayýp, þelaleyi inþa ettik' þeklindeki sözlerine cevap veren Hidayet Vahapoðlu; "Allah razý olsun. Unutmasýn ki kendisi ile MHP'li Belediye Baþkaný Sayýn Mehmet Lokum arasýnda AKP'li bir baþka Belediye Baþkaný vardýr. Seçimi kaybetmiþ bir belediye baþkanýnýn yarým kalan iþlerini tamamlamak kendisinden sonra gelenin görevidir. Devlette devamlýlýk esas deðil midir? Sayýn Sezer bilmelidir ki eðer o eser 'yarým ve mezbelelik halde 7 yýl tutuldu' ise bu seçimi kaybetmiþ MHP'li Baþkanýn ayýbý deðil ondan sonra gelenlerin ayýbýdýr. Herhalde bu ayýptan Sayýn Sezer'de payýna düþeni almaktadýr." diye konuþtu. Numan Sezer, 'Belediye Baþkaný olarak siyaset yapma yerine hizmet etme yolunu seçtik. Buna da saygý duyulmasýný beklemek en doðal hakkýmýz' þeklindeki sözlerine anlam veremediðini ifade eden Vahapoðlu, "Kendisine bir yazarýn 'Þehrül-Emin olmak Bir þehrin güvenilen idarecisi olmak Ýdare ederken; Hazreti Ömer gibi adil, Hazreti Ebubekir gibi sadýk, Hazreti Ali gibi vefalý, yiðit, düz ve düzgün olmak ' sözünü hatýrlatýrým. Çünkü 'Þehrül-Emin, yaptýðý iþin hesabýný, önce vicdanýna, sonra Allaha ve sonra þehre ve o þehrin insanýna verir Þehrül-Emin olmak Bir þehrin halkýna hizmet ederken hakka, hakka hizmet ederken halka hizmet ettiðini bilen insan olmak demektir Þehrül-Emin olmak Sevilmek, sayýlmak, hissedilmektir Hissetmektir. Tüm bunlarý da insan kendisi saðlar, baþkasý ona vermez, veremez. Ýstemekle de olmaz. Unutulmamalý ki saygý beklenerek saygý görülmez. Hak eden kiþi ve hizmet saygý görür." ifadelerini kullandý. Hattuþaþ Sfenksi Nisan da çözülür Ertuðrul Günay Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, Almanya da Hattuþa Sfenksi hakkýnda bilg iverdi. Açý Eðitim Kurumlarý Türkler Köyü Ýlköðretim Okulu nda öðrencilere eðitim katkýsý saðladý. Açý Dersanesi nden sosyal sorumluluk Açý Eðitim Kurumlarý, Þubat tarihlerinde yapacaðýný duyurduðu 'ödüllü seviye tespit sýnavý' öncesinde Çorum'daki tüm ilk ve orta dereceli okullarý dolaþarak buralarda görev yapan öðretmenlere alanlarýyla ilgili kaynak kitaplar ve çeþitli eðitim dökümanlarý hediye etti. Kaliteli yayýn anlayýþýyla hazýrlanmýþ bu kaynaklarýn her eðitimcinin kütüphanesinde bulunmasý gerektiðini bildiren Açý Dershanesi Kurucularýndan Zekeriya Kuyumcu; bütün gayretlerinin Çorum'da eðitimin çýtasýný yükseltmek olduðunu söyledi. Ayrýca Zekeriya Kuyumcu, Türkler Köyü Ýlköðretim Okulu 3-B sýnýfý öðretmeni Salih Aksoy ile birlikte bir Þehitler, 18 Mart ta anýlacak 18 Mart Þehitler Günü Anma Programý kapsamýnda, 18 Mart Cuma günü bir dizi tören ve etkinlik düzenlenecek. Þehitler Günü programý, 18 Mart 2011 Cuma günü saat 09.30'da Çorum Þehitliði'nde düzenlenecek törenle baþlayacak. Törende, çelenk sunumu yapýlacak, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunacak, günün anlam ve önemini belirten konuþmalarýn yapýlacak, Þehitlik defteri imzalanacak ve þehit kabirleri ziyaret edilerek, kabirlere çiçek býrakýlacak. Köylere 28 vekil ebe hemþire atanacak Saðlýk Bakanlýðý, Çorum genelinde boþ bulunan 28 köy saðlýk evine açýktan vekil ebe/hemþire atamasý yapacak. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Ýlker Çitil'in verdiði bilgiye göre; Çorum genelinde, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan tescil edilen saðlýk evlerinden münhal bulunan 28 köy saðlýk evine açýktan vekil Mehmet Otuzbir tekrar aday Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Mehmet Otuzbir, mart tarihinde yapýlacak seçimlerde tekrar aday olacaðýný açýkladý. Otuzbir yaptýðý açýklamada, 14 yýldýr baþkanlýðýný yaptýðý kooperatifin baþkanlýðý için yeniden aday olacaðýný belirtterek, esnaf olduðu için esnafýn sýkýntýlarýný bildiðini kaydetti. Ekonomik desteðe ihtiyacý olan esnaf için ilçede çeþitli çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden sosyal sorumluluk projesine daha imza attý. Türkler Köyü Ýlköðretim Okulu'nda 100 öðrenciye çanta, defter, kalem, kalemlik, yaprak test setleri ve çeþitli eðitsel dökümanlar hediye etti. Zekeriya Kuyumcu, Çorum da eðitim adýna üstlerine düþen bütün sorumluklarý Açý Eðitim Kurumlarý olarak yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam Zekeriya Kuyumcu Öðrenciler Açý nýn desetðine teþekkür etti. Mehmet Otuzbir Etkinlikler kapsamýnda daha sonra; saat 10.15'de, Atatürk Ýlköðretim Okulu'nca hazýrlanan Þehitler Günü Anma Programý yapýlacak ve Anadolu Öðretmen Lisesi tarafýndan hazýrlanan Ýstiklal Savaþý'ndan günümüze 'Çorumlu Þehitlerimiz' adlý resim sergisi açýlacak. Program ve sergi açýlýþý, Çorum Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Salonu'nda gerçekleþecek. Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu da, ayný gün saat 11.00'de Þehitlik Müzesi'ni gezecek. ebe/hemþire atamasý yapýlacak. Atama için baþvuru yapacak olanlarýn, baþvuru evraklarýný, Mart 2011 tarihleri arasýnda Saðlýk Ýl Müdürlüðü Personel Þube Müdürlüðüne teslim etmeleri gerektiðini belirten Ýl Müdürü Mehmet Ýlker Çitil, "Atamalar hakkýnda Saðlýk Müdürlüðü Personel Þube Müdürlüðü'nden detaylý bilgi alýnabilir." dedi. Otuzbir, ''Kooperatif kredi limitlerini 35 bin liradan 50 bin liraya çýkardýk. Özel bir bankayla iþbirliði yaparak esnafa makine ve teçhizat kredisi vermeye baþladýk. Esnafa karþý dürüst ve tarafsýz çalýþmalar yürüttük. Önümüzdeki seçimlerde yeniden görev alarak baþarýlý çalýþmalarýmýzý devam ettirmek istiyorum'' diye konuþtu. Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi baþkanlýk seçimlerinin Mart'ta yapýlacaðý bildirildi. (A.A.)

13 PERÞEMBE 10 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 5 - REBÝ UL-ÂHIR: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 25 Þubat 14 - Kasým: 123 MART PERÞEMBE Dini ve îmâný hakkýnda; Benim sonum ne olacak? diye söðüt yapraðý gibi titremeyen kimsenin sonu, tehlikelidir. Câfer-i Sâdýk C Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri Pratik Bilgiler 2 ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Kristallerin ýþýl ýþýl parlamasý için, yýkadýktan sonra durulama sýrasýnda sirkeli suya batýrýn. Bu iþlem kristalleri parlatacaktýr. Sararan teflon tava ve tencerelerin içerisine bir miktar su ve birazda çamaþýr suyu koyduktan sonra ateþin üzerinde kaynatýn. Ýndirincede önce sýcak suyla daha sonra soðuk su ile iyice durulayýn Parlaklýðýný yitirmiþ bir sürahiye eski görünümünü kazandýrmak için yarýsýna kadar yýrtýlmýþ gazete kaðýdý doldurun, üçte birine de sýcak suy doldurup sýký sýký sallayýn Dibi tutan tencereleri bir gece suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir. Musluklarýnýzý temizlemek için bez yerine eski bir naylon çorabý tercih edin sonuç daha mükemmel olacaktýr. Evinizde mayonez yaparken zeytinyað yerine susam yaðý kullanýn. Mayonezinizin daha uzun zaman bozulmadýðýný göreceksiniz. Yeþil salatalýk malzemelerinizi elinizle koparýrsanýz vitaminlerini öldürmezsiniz. Balýk çorbasý yaparken:s uyunun daha lezzetli olmasý için balýklarý en az 45*60 dakika kaynatýn. Baþ ve kuyruk kýsýmlarýnýn en lezzetli yerleri olduðunu unutmayýn. Karnabahar piþirirken eve yayýlan kokudan kurtulmak için piþirme suyuna bir parça tuz ve iki kaþýk sirke ilave edip, suyun üzerinde köpük oluþumunu bekledikten sonra, içine sebzeleri atmayý deneyin. Evi saran kötü kokudan eser kalmadýðýný göreceksiniz. Mutfaðýnýza sinmiþ kýzartma kokusunu yok etmek için ýzgaranýn üzerine defne yapraðý, ada çayý yapraðý ve kekik yapraðý koyun. Sosislerin patlamasýný önlemek için fýrýn ya da ýzgaraya koymadan önce soðuk süte batýrmanýz yeterli olacaktýr. Karný baharýn haþlama suyuna bir miktar süt katarsanýz kar gibi beyaz olduðunu, hem de kötü kokmadýðý fark ederisiniz. Kullandýðýnýz salçalarýn bozulmamasýný istiyorsanýz üzerini düzleyerek biraz zeytin yaðý ilave ederek uzun süre saklayabilirsiniz., Yumurta lekesini çýkarmak için önce soðuk suda bekletmeli sonra ýlýk sabunlu suda yýkamalýsýnýz. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1- Akdað vinçde çalýþan, Ýsmail BAYATLI ve Zirve sürücü kursunda çalýþan Necati BAYATLI"nýn babalarý, fýrýncý Ali ALTEMÝR"in kayýnpederi motorcu Metin BAYATLI"nýn aðabeyi motorcu Nejdet BA- YATLI. 2- Evciorta kýþla köyünden gelme, Marangoz Arap Hüseyin BÜLBÜL"ün eþi, þeker fabrikasýnda çalýþan Gazi BÜLBÜL"ün annesi Elif BÜLBÜL. 3- Yakuparpa köyünden gelme, Merhum Mehmet pehlivanýn eþi, Çimento fabrikasýndan emekli Adil, Celal, Arslan, Hüseyin, Sefer ve Ýsmet ALI- CI"nýn anneleri Zeynep ALICI. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Kamýþ Bülbülü Ercan AYANCI com Tanýmý Erginlerin tepe ve sýrt kýsýmlarý kýzýl-kahverengi, kýsa kanatlarý ve ucu yuvarlak geniþ kuyruðu kahverengidir. Gri kaþ çizgisi geniþ ve belirgin, alt kýsýmlarý kirli beyaz, kanat kenarlarý ve böðrü pas sarýsý rengindedir. Ayaklar ve gaga sarýdýr. Sýkça havaya diktiði kuyruðuyla iri bir çitkuþuna benzetilebilir. Kendini pek göstermeyen bu türün diþi ve erkekleri ayný görünümde olup erkeði ancak çok yüksek tonda ötüþü ile ayýrd edilebilir. Ýngilizce ve latince adýný Ýtalyan zoolojist Francesco Cetti'den almýþtýr. Habitatý Yoðun çalýlýk ve kamýþlarýn bulunduðu sulak alanlarda yaþarlar. Hýzlý akmayan akarsular, göl ve bataklýk kýyýlarý bu tür için en ideal yaþam ve üreme bölgeleridir. Yayýlýþý Yurdumuzda yukarýda belirtilen uygun yaþama ortamlarýnda her mevsim görülebilen bir türdür. Dünyada Güney Avrupa, Asya'da Afganistan'a kadar olan bölgede ve Kuzey Batý Afrika'da da ürerler. Beslenme Çoðu ötleðengiller gibi bocekcil bir türdür. kurt, böcek ve larvalarla beslenirler. Biyolojisi Haziran ayý ortalarýnda yere yakýn yuvasýný sulak alanlar civarýnda sýk bitki ortüsü içine yapar. Yuva kök ve saplardan geliþigüzel yapýlmýþ bir kase þeklinde olup içi tüy, kýl ve bataklýk çiçekleriyle bezenir. Yumurtalar düzgün, parlak ve kestane kýzýlý renklerde olup kalýn tarafýndaki ucu daha koyu renkdedir.kuluçkaya sadece diþi kuþ yatar ve yavrular yuvadan 15 gün civarýnda ayrýlýrlar. Göçü Bulunduklarý bölgeye göre yerleþik veya göçmen olabilirler. Batý nüfusu genellikle yerleþik olmakla beraber baharda kuzeye doðru bir açýlýmda bulunurlar. Akdeniz nüfusunun tümü yerleþik olmakla beraber kýþýn kýsa ve bölgesel olmak üzere yer deðiþtirebilirler. Güney Batý Asya ýrký kýþlarý daha alçak bölgelere kayarlar ve nihayet doðu ýrk büyük çoðunlukla göçmendir. Popülasyonu Avrupa'da yaklaþýk 1.2 ila 3.3 milyon birey yaþadýðý tahmin edilmektedir. Davranýþlarý Gizemli bu tür sýk çalýlýklarýn arasýnda büyük maharetle yer deðiþtirebilir. Bu özelliðinden dolayý gözlemi çok zordur. Diþisi ötmediðinden tanýmlamasý neredeyse imkansýzdýr. Ses-Ötüþü Yalnýz erkeði öter ve bu ötüþ çok yüksek tondadýr. Çui-çui-çui ve alarm sesi çitvik. Kaynak: Fotoðraf: Çorum barajýnda çekildi Günün hangi saatinde ne içmeli? Diyetisyen Canan Aksoy'a göre, içmenin de bir zamaný var. Saðlýklý beslenmede nasýl ki öðünler belli saatlerde yeniyorsa sývý alýmýnýn da doðru saatleri var. Peki, hangi saatte ne içilmeli? Uzmanýndan tavsiyeler: Özellikle bazen çok susuyoruz. Susadýkça içiyor, içtikçe susuyoruz. Peki, neden susuyoruz? Hiç merak ettiniz mi? Organizma, su rezervleri azalmaya baþlayýnca beyne sinyal veriyor ve biz susuyoruz. Diyetisyen Canan Aksoy'a göre, içmenin de bir zamaný var. Saðlýklý beslenmede nasýl ki öðünler belli saatlerde yeniyorsa sývý alýmýnýn da doðru saatleri var. SAAT / Uyanýnca 1 bardak ýlýk su için Neden? Organizma gece boyunca toksin ve artýk maddeler üretiyor. Uyuma sýrasýnda sývý kaybý devam ederken, sývý alýmýmýz duruyor. Bu maddelerin vücuttan atýlýmýný kolaylaþtýrmak ve vücudun ýsý mekanizmasýný gün boyunca dengelemek için sabahýn erken saatlerinde sývý almak çok yararlý. Sabah uyandýðýnýz zaman týpký yüzünüzü yýkamak gibi vücudunuzu da yýkamanýz lazým. Bu yüzden uyanýr uyanmaz bir bardak su veya bitki çayý içmek bu saatler için en uygunu. Ne içmelisiniz? Oda ýsýsýnda bekletilmiþ 1 bardak su içmek böbrek ve baðýrsaklarýn iþlevini artýrarak vücudu toksin ve artýklardan temizliyor. Cilde pürüzsüz bir görünüm kazandýrýyor. Dilerseniz su yerine idrar söktürücü veya toksin atýcý özellikler içeren bitkisel çaylar da içebilirsiniz. Öneri: Ýçtiðiniz ýlýk suya birkaç damla limon suyu veya greyfurt suyu damlatýp karýþtýrabilirsiniz. Bitkisel çay hazýrlamak için; 2 çay kaþýðý ince doðranmýþ maydanozu 1 çay fincaný kaynar suda 15 dakika bekletip süzün. Çayý ýlýk için. Bir diðer alternatif yeþil çay olabilir. Kahvaltýda 1 fincan kahve veya bir fincan siyah çay için Neden? Günün ilk öðününde yani kahvaltýda sizi uyandýracak, uyaracak bir içecektir çay veya kahve. Ýçerdiði kafein sayesinde gün ortasýna kadar sizi formda tutar, zihni uyarýr ve konsantrasyonu artýrýr. Ne içmelisiniz? Kahve ve çay sinir sistemini uyaran maddeler içeriyor. Bu maddeler ani enerji verip, zihni açýyor ve konsantrasyonu artýrýyor ve ayrýca bir miktar metabolizmayý hýzlandýrýyor. Öneri: Kahve içmeyi seviyorsanýz, susuzluðu gideren serinletici bir içeceðe ne dersiniz? Bunun için yoðun bir kahve hazýrlayýn. 1 tatlý kaþýðý tozþekerle tatlandýrýp soðumaya býrakýn. Birkaç taze nane yapraðý, 1 diþ karanfil ve birkaç parça buz ilave edin. Buzdolabýnda 5 dakika bekletip için. Sýra dýþý bir alternatif için; kahve fincanýnýn dibine biraz kakao serpin. Üzerine 1 tatlý kaþýðý espresso kahve ilave edin. Sýcak süt döküp kahve eriyinceye kadar karýþtýrýn. Yarým tatlý kaþýðý damla çikolata ile süsleyip için. SAAT / Ara öðünde 1 bardak taze sebze suyu veya süt için Neden? Sabahlarý saat 10:00 ile 11:00 arasýnda vücudun su rezervi azalýyor. Kan þekeri düþüyor. Organizmada yorgunluk ve konsantrasyon azalmasý baþ gösteriyor. Bu aþamada deyim yerindeyse vücudun yeniden þarj edilmesi gerekiyor. Organizmayý yeniden tazeleyerek güçlendirecek, kan þekerini düzenleyecek bir içecek bu saatle için en uygunu. Ne içmelisiniz? Sebze sularý özellikle sýcak havalarda terle kaybedilen vitamin ve mineral tuzlarýnýn geri alýmýný saðlýyor. Ayrýca sebzelerde bulunan karbonhidrat sayesinde kan þekeriniz düzenlenir, konsantrasyonunuz yükselir.sütte bulunan karbonhidratta ayný görevi baþarýyla yerine getirecektir. Öneri: Evdeyseniz sebze suyunu blender den geçirip hazýrlamak kolay, ancak iþyerinde veya dýþarýdaysanýz, süt daha kolay ulaþýlabilir bir tercih olacaktýr. Eðer süt içmeyi sevmiyorsanýz, sütün içine bir tatlý kaþýðý Türk kahvesi koyarak kaynatýp, deðiþik bir tat deneyebilirsiniz. Ayný iþlem kakaoyla da yapýlabilir.dýþarýda bir görüþme veya toplantýdaysanýz, Cafe Latte % 90 ý sütten oluþtuðu için bir baþka alternatif olabilir. SAAT 12:00 / Öðlen yemeði saati Ayran veya maden suyu öðlen yemeði içeceði Neden? Çoðumuz için yemeklerde ne içeceðini belirlemek en zorudur, kafein, gaz ve þeker içeren bir sürü içeceðin yanýnda saðlýklý bir alternatif bulmak zordur.enerjisi yüksek olmayan, saðlýklý bir seçenek olarak ayran veya maden suyunu tercih edebilirsiniz.ayran kalsiyum ihtiyacýnýz için yardýmcý olur.maden sularýnda bulunan mineraller gün ortasý için iyi bir takviye saðlar. Ne içmelisiniz? Ayran yerine kefir öðlen yemeði için baþka bir kalsiyum içeren ve prebiyotik bir içecektir. Kalsiyumu öðünde almak, öðünde aldýðýnýz bir miktar yaðýn sindirilmeden atýlacaðýný saðladýðý için, kilo vermeniz üstüne de katkýda bulunacaktýr.maden suyu içerdiði mineraller açýsýndan öðlen yemeðini özellikle dýþarýda yiyorsanýz, beslenmenize katký saðlayacak ve sizi yüksek enerjili bir içecek içmekten kurtaracaktýr. Kadir Yüktaþýr com Yüce Daðlar 2 Daðlar topraða bekçilik etti. Koyunlara ve kuzulara ot verdi, Çeþmelerinden sular akýttý. Kimi yüksek oldu, kimi alçak. Hep insanlara baktýlar. "Boþ daðlar hali sahralar Cenabý Hakkýn ibadý ile doludur" dedi Bediüzzaman. Zira melaikeler her tarafta kendilerini arzlýlara göstermeseler de onlar vazifelerini hep yerine getirdiler. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Bazý daðlarýn baþýndan karlar eksik olmadý. Týpký bir sarýk gibi yaz -kýþ onu misafir etti üzerinde. Ýnsanlar üzerinden geçemediði daðlarýn altýn dan tüneller ile açtýlar. Bir köyün süsü, Bir ilçenin dokusu, Bir ilin görüntüsü, Bir ülkenin alameti oldular. Onlara yüce isimler buldu insanoðlu. Kimi Everes oldu, Kimi Sübhan, Kimi Hasan daðý, Kimi Uludað, Kimi Ilgaz, Kimi Toroslar, Kimi Aðrý Daðý Hep adlarý ile meþhur oldular. Namlarý yedi kýt'a ya yayýldý ve ilk ayet Hira Daðý na indi. (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: MART 2011 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi KUBATLAR BAHABEY CAD. NO:8/E ( KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI ) Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 PERÞEMBE 10 MART 2011 Hidayet Vahaboðlu TÜÝK e bak önerisi AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti nin seçim takvimine iliþkin dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, AK Parti yi 400 yataklý hastane nedeniyle eleþtiren MHP MYK Üyesi Hidayet Vahaboðlu na da cevap verdi. MHP li Vahapoðlu nun 8 yýlda ne yaptýlar þeklinde sözler sarf ettiðini belirten Ceylan, 8 yýlda neler yaptýklarýný anlaymaya zaman yetmeyeceðini söyledi. Vahapoðlu nun sözlerini talihsiz bir AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hidayet Vahaboðlu nun eleþtirilerine a cevap verdi. açýklama olarak nitelendiren Ceylan, Sayýn Vahapoðlu TÜÝK in (Türkiye Ýstatistik Kurumu) sitesine girsin, orada vatandaþýn saðlýk hizmetleri ile ilgili memnuniyet anketi var. O ankette vatandaþýmýzýn yüzde 80,2 si saðlýk hizmetinden memnun. Kalan yüzde 20 lik oranýn yüzde 3 ü hiç memnun deðil, yüzde 16 sý da tereddütlü. Biz bundan sonraki çalýþmalarýmýzda kalan yüzde 20 lik dilimin de memnuniyetini kazanmaya çalýþacaðýz. dedi. Milletvekili adaylarý 11 Nisan da belli olacak AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek AK Parti Çorum Milletvekili adaylarýnýn 11 Nisan 2011 tarihinde genel merkezde yapýlacak olan çalýþmalar neticesinde belli olacaðýný söyledi. Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek AK Parti nin seçim takvimi hakkýnda bilgiler verdi. Ahmet Ceylan ýn verdiði bilgilere göre Mart tarihlerinde Çorum daki milletvekili aday adaylarý arasýnda temayül yoklamasý yapýlacak Mart tarihleri arasýnda da AK Parti Genel Merkezi nde milletvekili aday adaylarý ile mülakaatlar yapýlacak. 31 Mart - 11 Nisan arasýnda da Üst Kurul Baþbakan Recep tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda gerekli çalýþmalarý yaptýktan sonra en geç 11 Nisan 2011 tarihinde milletvekili adaylarýný belirleyecek. Basýn toplantýsýnda parti yöneticileri hazýr bulundu. Otomobil takla attý, 2 yaralý Kazada yaralanan iki kiþi hastaneye kaldýrýldý. Çorum'un Osmancýk ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobilin takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Sedat Nebioðlu (55) yönetimindeki 34 EH 6178 plakalý otomobil TosyaOsmancýk karayolunun 17. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak takla attý Kazada sürücü Sedat Nebioðlu ve araçta yanýnda bulunan eþi Selma Nebioðlu (55) yaralandýlar. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA) Haþim Ahlatçý aday adayý Osmancýk ta otomobil takla attý. Dr. Fatih Tuncel aday Dahiliye Uzmaný Dr. Fatih Tuncel, AK Parti Milletvekili Aday Adayý olacak. Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda laðvedilen eski SSK Hastanesi nde görev yapan Tuncel, son olarak Eskiþehir Sivrihisar Ýlçe Devlet Hastanesi ne Baþhekim olarak atandý. 12 Haziran da yapýlacak genel seçimler öncesinde istifasýný veren Tuncel, AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adaylýðýný önümüzdeki günlerde resmen açýklayacak. Dr. Fatih Tuncel Çorum Barosu Avukatlarýndan Haþim Ahlatçý, 12 Haziran'da yapýlacak genel seçimlerde AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý oluyor. Bir dönem AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý görevinde bulunan Haþim Ahlatçý, milletvekili aday adaylýðýný yarýn saat 14.00'de parti Haþim Ahlatçý merkezinde düzenleyeceði basýn toplantýsý ile açýklayacak. Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý ile dernek yöneticileri AK Parti yi ziyaret etti. Altý Nokta dan Ceylan a hayýrlý olsun ziyareti Engellileri ilgilendiren yönetmelikler uygulansýn Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan'ý ziyaret ederek, yeni atandýðý görevi nedeniyle kutladý. Ziyarette engellilerin sorunlarýný dile getiren Ahýshalý, "Son çýkan yasalarla birlikte yayýnlanan yönetmelikler, raflarda çürümeye terkedilmek yerine uygulamaya konulmalýdýr." diyerek kamu kurumlarýnýn bu konularda sorumluluklarýný yerine getirmesini istedi. Özellikle bankalarda, görme engellilerin þahit bulundurma zorunluluðu gibi gereksiz bir uygulamayla baþbaþa kaldýklarýndan þikayet eden Ahýshalý, Ceylan'dan bu konularda yardým beklediklerini aktardý. Altý Nokta Körler Derneði ve parti yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyarette, hayýrlý olsun dileklerine teþekkürle karþýlýk veren AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan, yeni Ahmet Sami Ceylan a hayýrlý olsun dilekleri iletildi. Ziyarette parti yöneticileri hazýr bulundu. kanunlarýn uygulanmasý sýrasýnda ilk zamanlarda çeþitli aksaklýklar ve uygulama yanlýþlarýnýn yapýlabildiðini belirterek, "Her zaman karþýlaþtýðýnýz tüm sorunlarýnýzda bizleri arayabilirsiniz. Bizler engelli insanlarýmýzýn da herkes kadar rahat yaþamaya hakký bulunduðuna gönülden inanýyor ve bu uðurda Sungurlu dan bayan aday Sungurlu ilçesi Belediye Meclis Üyesi Nurhan Kopan, milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Çorum'un Sungurlu ilçesi Belediye Meclis Üyesi Nurhan Kopan, Haziran ayýnda yapýlacak genel seçimlerde milletvekilliðine aday adayý olduðunu açýkladý. AK Parti ilçe binasýnda düzenlenen basýn açýklamasýna Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, AK Parti Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, Ýl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayýda partili katýldý. Milletvekilliði aday adaylýðýný açýklayan Nurhan Kopan, "Cesaret ve dürüstlüðümle halkýmýza daha iyi hizmet edebilmek için, bu hizmet bayraðýný yukarýlara çekebilmek için ve milletvekili aday adayý olmak için çok sevdiðim Belediye Meclis Üyeliði görevimden istifa ediyorum" dedi. Aday adaylýðýnýn bir bayrak yarýþý Nurhan Kopan olduðunu belirten Kopan, Sungurlu'nun ve ülke sorunlarýnýn çözümüne katký saðlayacaðýný düþünerek aday olduðunu vurguladý. Türk siyasi yaþamýna pek çok yenilik getiren ve ülkeyi içine girdiði bu bunalým sarmalýndan baþarýyla çýkaran AK Parti'ye 2009 yerel seçimlerinden itibaren hizmet verdiðini söyleyen Kopan, "Aldýðým formasyon, kazandýðým siyasi birikim ve ileriye dönük vizyonum ile Sungurlumuza olumlu katkýda bulunacaðýma inancým tamdýr" dedi. (ÝHA)

15 PERÞEMBE 10 MART Saadet Partisi Genel Baþkaný ve Milli Görüþ lideri Necmettin Erbakan hakkýn rahmetine kavuþtu. Bu haber elbette baþta Saadet Partililer olmak üzere, özellikle AKP'li teþkilat mensuplarýný da derinden üzdü. Þüphesiz uzun bir süre Hoca hakkýnda deðerlendirmeler yapýlacaktýr. Hoca her bir deðiþik fikir sahibine göre farklý bir biçimde deðerlendirilecektir. Ölen bir insan hakkýnda ileri sürülen görüþ ve fikirlerin en önemlisi o insaný sevenlerinin görüþüdür. 19 yýlýnda Sinop'ta doðan Erbakan Hoca 1940'lý yýllarýn sonlarýnda halen Ýstanbul Teknik Üniversitesi öðrencisi iken Nakþibendi tarikatýnýn Ýskenderpaþa dergahýnýn þeyhi olan Mehmed Zahid Kotku'ya intisap eder. Dini eðitimin ancak gizli olarak samanlýklarda verilebildiði o yýllarda Hoca Ýslami edep ve terbiye ile yetiþir. Türkiye ve Ýslam aleminin içinde bulunduðu esaret ve zilletten kurtulabilmesi için birþeylerin yapýlmasý lazým geldiðine inanan Hoca, 1960'lý yýllarda siyasi mücadelesine baþlar. Dönemin Baþbakaný ve okul arkadaþý olan Süleyman Demirel'in önünü týkamasýyla Hoca 1969 yýlýnda baðýmsýzlar hareketini baþlatarak Milli Görüþ düþüncesini meclise sokar. Hoca'nýn yükseliþi devleti etkisi altýnda tutanlarý rahatsýz eder. Önce 1971 darbesi sonrasýnda getirilen siyaset yasaðý ile Hoca'nýn önü kesilmek istenmiþ. Daha sonra kurulan Erbakan Hoca gerçeði Milli Selamet Partisi'nin baþýna geçen Hoca 1974 yýlýnda Bülent Ecevit'le koalisyon hükümeti kurarak ilk defa hükümete ortak olur. 12 Eylül 1980 darbesiyle Hoca'nýn önü bir kez daha kesilmek istenmiþ ancak 1987 yýlýnda Refah Partisi'nin baþýna geçen hoca 1996 yýlýnda Doðru Yol Partisi ile kurduðu Refahyol koalisyon sonrasýnda Baþbakan olur. Refah Partisi'nin hýzlý yükseliþi yine kendini devletin sahibi olarak görenleri tedirgin eder. Dönemin Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in de içinde bulunduðu bir komplo ile 28 Þubat post-modern darbesi tezgahlanýr. Hoca önce iktidardan uzaklaþtýrýlýr, ardýndan açýlan kapatma davasý sonucu siyasi yasaklý hale getirilir. 28 Þubat darbesiyle askerlerce murad edilen Milli Görüþ hareketinin parçalanmasýydý. Bu kýsmen de oldu. Refah'ýn ardýnda kurulan Fazilet Partisi'nin de Anayasa Mahkemesi'nce kapatýlmasý dönemin yasaklý siyasetçisi Recep Tayyip Erdoðan ve arkadaþlarýnýn hareketten uzaklaþmasýna neden olan ortamý yaratýr. Devletin sahibi olduklarýný düþünenler farkýna varmadýlar. Onlar iþte burada aldanarak yanýldýlar. Lider Erbakan Erbakan hoca siyasi hayatýnda sadece bir yýl Baþbakanlýk koltuðunda oturabildi. Ancak Cumhuriyet tarihinin yaklaþýk 50 yýlýna damgasýný vurmuþtur. Hoca hiçbir zaman siyasetten kopmamýþtýr yýlýnda yaþanan parti içi sorunlarýnýn çözülememesi sonucu 84 gibi ileri yaþýna raðmen tekrar partinin baþýna geçmek zorunda kalmýþtýr. Erbakan hoca ve Milli Görüþ hareketi bugüne kadar iki Cumhurbaþkaný (Turgut Özal ve Abdullah Gül) ve dört Baþbakan (Özal, Gül, Erbakan ve Tayyip Erdoðan) yetiþtirmiþtir. Bunlar Cumhuriyetin son döneminde olmuþtur. Bugün bile AKP'nin özellikle teþkilatlarýnýn yüzde 90'dan fazlasýný Milli Görüþçüler oluþturmaktadýr. Bunu herkesten önce en iyi asker bilmektedir. Zira Erbakan'ý silah zoruyla siyasetten men eden onlardý. 20. asýrda Ýslam ülkelerini Müslüman kökenli üç büyük hareket yönlendirmiþtir. Mýsýr'da Ýhvaný Müslimin (Müslüman Kardeþle, kurucusu Hasan El-Benna), Pakistan'da Cemaatý Ýslami (Ýslam Cemaat, kurucusu Ebul Ala Mevdudi) ve Türkiye'de Milli Görüþ (kurucusu Erbakan) olmuþtur. Bugün Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerinde esen özgürlük rüzgarýnýn esin kaynaðý bu üç hareket olmuþtur. Bu üç hareket yaklaþýk elli yýldýr birbirlerinden esinlenmiþ ve etkilenmiþtir. Ancak bunlar hiçbir zaman silahlý mücadeleye izin vermemiþtir. Ne Ihvan'nýn ne Cemaatý Ýslami'nin ne de Milli Görüþ'ün tarihinde böyle birþey Kazim Ates olmamýþtýr. Bunlar bulunduklarý ülkedeki siyasi, sosyolojik ve kültürel þartlara göre çalýþma metodolojisi geliþtirmiþtir. Son haftalarda iktidara tutunmak için silaha sarýlan Batý destekli dikta ve despotlarýn aksine bunlar özgürlük mücadelelerini barýþcýl ve silahsýz bir þekilde sürdürmüþlerdir. Mýsýr'daki göstericiler ve özellikle Müslüman Kardeþler korku, kaygý ve tereddüt yayma maksadýna matuf olarak dile getirilen "Mýsýr Ýran gibi mi olacak?" türünden savlara karþý olarak "Örneðimiz Türkiye'dir" diye cevap vermiþlerdir. Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali'nin devriliþi sonrasýnda sürgünden ülkeye tekrar dönen Müslüman Kardeþler menþeili Nahdah Hareketi'nin lideri Raþid Gannuþi yakýnlarda yapýlmasý düþünülen genel seçimlere siyasi bir parti ile katýlacaklarýný belirterek dünya basýnýna Türkiye'yi örnek alacaklarýný bildirmiþtir. Bugün Türkiye dünyaya demokrasi ihraç eden ülke haline gelmiþtir. Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerinde millet açýkça "Biz de Türkiye gibi demokratik ve halký özgür olan bir millet olmak istiyoruz" gibi ifadeleri dillendirmektedir. Despot ve diktatörlerden kurtuldukça bu tür seslerin yükseldiði görülmektedir. Recep Tayyip Erdoðan'larýn nerede ve kimlerin "Dizinin dibinde yetiþtiðini" Arap ve Afrika ükelerindeki milletler gayet iyi bilmektedir. Silah yerine siyaseti tercih eden Erbakan'ýn haklýlýðýný zaman ortaya çýkarmýþtýr. Zira O, ülkeye liderler yetiþtiren tek lider olmuþtur. Allah kendisine rahmet eylesin. Erbakan Hoca Gerçeði Hoca vefat edeli bilinen ve bilinmeyen yönleri ile gündemi iþgal etmeye devam ediyor. En son yapýlan genel seçimlerde partisi oylarýn ancak yüzde ikibuçuðunu almasýna raðmen kimse bir yanlýþlýk yapmamaya özen gösterdi. Özellikle SP ve AKP tabanýnda ciddi etkisi olan Hoca hakkýnda kimse cesaret edip ileri geri konuþamadý. Hoca 1970'li yýllarda karikatürlere epeyce malzeme edilmiþti. Söylediklerini hayal bile edemeyenler onunla dalga geçmiþti. Hoca'nin ünlü "Aðýr Sanayi Hamlesi" sýrasýnda dönemin baþbakanlarý atýlan 200 kadar fabrikanýn temelinde ot büyütmüþtü. Hoca bir ulusun dýþa baðýmlýlýðýnýn önüne geçilebilmesi için baþta o ulusun sanayiye sahip olmasý gerektiðine inanýyordu. Ortaðý olduðu hükümetin diðer ortaklarý "Hoca, hangi para ile?" diyerek çalýþmalarý baltalýyorlardý. Basýn ise dalga ve alay ediyor, "tesbihli", "takunyalý", "þeriatçý", "mürteci" "gerici" ve "yobaz" gibi çok sayýda hakaretamiz isimler takýyordu. "Saray adabý görmüþ" Hoca ise bu hakaretlere karþý sabretti, sessiz kaldý. Hoca Türkiye genelinde 200 kadar fabrýkanýn temelini atmýþtý. Buna tahammül edilememiþti. Amerikalýlar'ýn ifadesiyle "Bizim çocuklar darbe yaptýlar" diye tasvir edilen 12 Eylülcüler Konya Mitingi'ni bahane ederek Hoca'nýn önüne geçmeye çalýþmýþtý. Þimdi Anadolu'da Kayseri, Konya, Ýzmit ve Antep gibi illerin her birinde 200'den fazla fabrika bulunmaktadýr. Bu rakamlar 1970'li yýllarda Türkiye'nin tamamý için bile hayal edilemiyordu. Ýþte Anadolu'daki insan bugün Türkiye'nin lokomotifi olmuþtur. AKP hükümetini iktidara taþýyan ve orada tutan güç de bu güçtür. 1990'lý yýllarda bazý mihraklar baþýnda Hoca'nýn bulunduðu Refah Partisi'nin önlenilemeyen yükseliþi sýrasýnda "Bunlar iktidara gelirse bir daha gitmezler" diye belirli yerlere mesaj göndermeye çalýþýyordu yýlýnda Refah Partisi tarafýndan baþkanlýðý kazanýlan baþta Ýstanbul (Recep Tayyip Erdoðan) ve Ankara olmak üzere bir çok belediye baþkanlýðý sonraki yýllarda da RP'nin devamý niteliðinde olan partilerce kazanýlmaya devam edegelmiþtir. Dolayýsýyla bu manada "Bunlar gelirse bir daha gitmezler" sözü doðru çýkmýþtýr. Ancak bu sözü söyleyenler "Bunlar demokrasiye raðmen" gitmezler kaygýsýný maksatlý olarak vermeye çalýþýyorlardý yýlýndan beri iktidarý koruyan belediye ve hükümetler "demokrasiye raðmen" yollarla deðil, aksine hep demokratik yollarla iktidarlarýný sürdürmektedirler. Demokrasi dýþý yollara baþvurarak bu görüþteki insanlarý hükümet dýþý býrakmak isteyenler milletin önüne konulan sandýða daima toslamýþlardýr yýlýnda kurulan Refahyol hükümetini yýkmak için bir süreç baþlatýlmýþtý. Hoca D-8 projesiyle Ýslam ülkelerini bir araya getirerek yeni bir blok kurma peþinde idi. Batý ülkeleri ise bunu kaygýyla izliyordu. D-8 ya da baþka bir deðiþle "Ýslam Ülkeleri Birliði" ateþle oynamaktý. Bunun önüne geçilmeliydi Þubat'ýnda askerler bunun için Sincan'da tank yürüttü. Hoca 28 Þubat için "Tarihe düþen bir noktadýr" dedi. Zaman onu haklý çýkardý. Hoca'nýn kiþiliði ve metodu Hoca'nýn felsefesine göre herhangi bir iþte baþarýlý olabilmek için üç þeyin bir arada olmasý gerekmektedir. Güçlü bir lider, inanan bir kadro ve temeli saðlam bir amaç. Bunlarýn üçü bir araya geldiðinde baþarý kaçýnýlmazdýr. Hoca çalýþma metodunu inancýndan alýyordu. Hoca'nýn inancýna göre mücadele adamýnýn istediði kadar, istediði zamanda ve istediði yerde çalýþma gibi bir lüksü yoktu. Hoca'nýn çalýþma metodolojisine göre bir insan takatýnýn son nefesine kadar, her zaman ve her yerde çalýþmak zorunda idi. Hoca'nýn talebelerine aþýladýðý çalýþma anlayýþýnda "Gönüllü çalýþma" kavramý dahi yoktur. Zira modern toplum manasýnda "Gönüllü çalýþmak" demek kiþi istediði zamanda, istediði kadar ve istediði yerde çalýþýr demektir. Hoca'nýn kitabýnda ise "Gönüllü çalýþma" yerine "Zaruri çalýþma" anlýyýþý vardýr. Hoca talebelerine þunu öðretmiþti. Davan ve inancýn uðrunda ölünceye kadar mücadele vereceksin. Dava ve mücadele gelip geçici heves ve hobi deðildir. Ýnsanlar gençlik dönemlerinde solcu, komünist, milliyetçi ve þeriatçý olabilir. Bu bir genç için kolay bir tercihtir. Ancak önemli olan kiþilerin ilerleyen yaþlarýnda, para, güç, çoluk-çocuk ve makam sahibi olduklarýnda inançlarýný ve davalarýný sürdürmeleridir. Hoca gençliðinde davasýna ne kadar baðlý idiyse öldüðü güne kadar o denli baðlý idi. Ancak ideoloji sahibi birçok insan hayatýnýn belirli aþamasýna kadar idealisttir, ama belirli bir yaþa vardýktan sonra ideolojisini terk bile etmektedir. Hoca 1995 yýlýnda medya önünde yapmýþ olduðu 90 dakikalýk konuþmasýnýn bir yerinde "Kanlý mý, kansýz mý olacak?" sorusunu soruyor ve cevabýný ekliyordu. Hoca'nýn bu sözü 28 Þubat sürecinde maksatlý olarak çarpýtýldý, hatta açýlan kapatma davasýnda aleyhinde kullanýldý. Ancak hiçbir davada bu sözden dolayý Hoca ceza almadý. Buna raðmen bu sözü zaman zaman sakýz gibi dile getirildi. Özellikle Batýlýlar Kuzey Afrika ve Ortadoðu ülkelerinde deðiþim istekli kimi yerde "kanlý" halk ayaklanmalarýnýn Türkiye'ye sýçrayýp sýçramayacaðýný sormaktalar. Merak edilmesin. Türkiye'ye sýçramaz. Zira Türkiye'deki deðiþim sürecini Hoca yýllar önce "Kansýz" olarak fitillemiþti. Süreç hâlâ devam etmektedir. Siyasette, ekonomide ve ticarette ekol olan bir çýnardý.. 38 yýllýk hayat arkadaþýnýn arkasýndan 5 yýl dayanabildi.. 41 yýl siyasetin içinde yer aldý. Eðitim hayatý birinciliklerle geçti, genç yaþta kariyer basamaklarýný birer birer týrmandý.. 22 yaþýnda doktorasýný yaptý, 27 yaþýnda doçent, 39 yaþýnda prof. oldu. Türkiye de milli sanayii savunarak ilk motor üretimini yaptý. Sanayi kesiminde yer almasýyla birlikte Odalar Birliði Baþkanlýðý için mücadele etti ve kazandý.. Aslýna bakarsanýz idealine koyduðu her þeye ulaþtý.. Odalar Birliði örneði bunu göstermektedir.. Yakýn arkadaþlarýna; idealinize inanýyorsanýz yorgunluk hissetmezseniz, þikayet etmezseniz... derdi.. Her þey iyi idi de o devrin þartlarýnda, ülkenin en önemli üniversitesini bitirip okuluna hoca olan birisi nasýl imalat hatasý olabilirdi? Ýmalat hatasý ve sýra dýþý bir þahsiyetti.. Siyasi hayatý ise çalkantýlarla geçti.. Kafaya konulan bir þeyin baþarýlamamasý söz konusu olamazdý.. Siyasi alanda 1980 öncesi hep anahtar konumunda, sonrasý ise lokomotif konumunda ve iktidar oldu.. Baþbakanlýk koltuðuna oturdu.. O hedefine ulaþmýþ; iktidar olmuþtu ama muktedir olamamýþtý.. Her yaptýðý abartýlýyor, irtica denilen tanýmsýz bir kavram içinde deðerlendiriliyor, basýn aracýlýðýyla köþeye sýkýþtýrýlýyordu.. Bürokratlara bile gücü yetmiyordu.. Ýpin ucu kaçmýþtý.. Oylarýyla O nu iktidara taþýyanlar aleyhine yapýlan yayýnlar, iftiralar ve hakaretler yüzünden haber bültenlerini seyredemez hale gelmiþlerdi.. Bir þeylerin olacaðý belliydi.. Ve 28 Þubat oldu.. Ýktidardan uzaklaþtýrýldý.. Yetmedi. Partisi kapatýlmasý için dava açýldý.. Davayý savunmak da 71 yaþýndaki bu çýnara kalacaktý.. Ahmet Taþgetiren Seni seviyoruz savunan adam baþlýklý yazýsýnda bu durumu þöyle satýrlara dökecekti 20 Kasým 1997 de: 71 yaþýnda yüzüne tevekkülün ince izleri sinmiþ bir adam, hiçbir þekilde yýkýlmadýðýný ifade edercesine zarif bir tebessümle basamaklarý týrmanýyordu. Savunacaktý... Savunmasý gereken ne varsa hepsini... Üstüne yürünen her þeyi... Ezilen her insaný... Horlananlarý. 71 yaþýndan sonra insan, kendi "dünya'sýný soyunmazdý. O 85 lik çýnar devrildi Eðitim Kültür Penceresi H. Mustafa AKTAÞ savunma bir gelecek savunmasýydý. Dünyadan sonra gelecek olana yönelik bir savunmaydý. Her adýmý bir keffaret olmalý geçmiþte hata olarak görülenlere... diye düþündü. Sabah güneþ doðarken, o hâlâ dua ikliminde yaþýyordu. Herþey bitecekti bu dünyada... Tarihe düþülen notlar kalacaktý... Onlar gidecekti ebediyet alemine... Her yapýlanýn yazýldýðý bir tarih kütüðü vardý, o taþýnacaktý en yüce mahkemeye... Yargý adamlarýnýn da yargýlandýðý bir mahkeme daha kurulacaktý... önemli olan oraya taþýnacak zabýttý... Onun için savunan adam adýna hiçbir þeye üzülmek doðru olmazdý. Dünyevî üzüntü ve sevinçler hep geçici idi... Önemli olan, dünyada ebedîyyen kalýcý olan ýn sýrrýný yakalamaktý. Savunan adam. belki en kalýcý eylemini, orada dururken gerçekleþtirmiþ olmaktaydý... Yasin Hatipoðlu da bunu dörtlüklere dökmüþtü: Seni seviyoruz savunan adam Tarihin eline verdiði mührü Davasý uðruna kullanan Adam Kim ne derse desin, fütur etmeyiz... Seni seviyoruz, Savunan Adam!... Öksüzün yanýnda, çâresize dost.. Her zaman hayr ile anýlan Adam, Yalnýz deðilsin, iþte milyonlar.. Seni seviyoruz, Savunan Adam!... ** Diktiði fidanlar, ektiði tohumlarýn bugün etkisini görmekteyiz.. O ulu çýnardan çýkan/ayrýlan kökler yine hedefe ulaþmýþtý.. Büyük bir azim, sebat ve vizyon sahibi idi.. Bütün mücadelesini demokratik sistem içerisinde yaptý. Kaderin cilvesine bakýn ki 2011, 28 Þubat ýnýn arifesinde Hakk a yürüdü. Devlet töreni istememiþti.. Muhtemelen devletine küs olamazdý. Belki de mütevazý bir cenaze töreni olsun diye düþündü.. 85 lik Çýnar devrildi ve çok sevdiði Rabbine gitti.. Oraya giderken boþ da gitmedi.. Arkada býraktýklarý ve önden gönderdikleriyle sermaye sýkýntýsý çekmeyecek.. Yine de bu vesileyle O na rahmet dileklerimizle nicelerimizin kulaklarýna küpe olsun diye Tâhirü l-mevlevî nin þu dörtlüðünü hatýrlatarak sözlerimizi baðlýyoruz: Eli boþ gidilmez gidilen yere Boþ gelmedim ya Râb, ben suç getirdim. Daðlar çekemezken o aðýr yükü Obezite için týbbi tedavi þart Uzmanlar ciddi yaþam tehdidi altýnda olan obezite hastalarýnýn yardým almadan saðlýklý zayýflamalarýnýn mümkün olmadýðýný belirtiyor. Obezite hastalýðý ile ilgili açýklamalarda bulunan Saðlýk Müdürü Mehmet Emin Taþ, birçok faktöre baðlý olarak meydana gelen obezite hastalýðýnýn týbbi tedavi gerektirdiðini söyledi. Obezitenin günümüzde geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin en önemli saðlýk sorunlarý arasýnda yer aldýðýný belirten Taþ, "Obezite genel olarak bedenin yað kütlesinin yaðsýz kütleye oranla artmasý sonucu vücut aðýrlýðýnýn istenilen düzeyin üstüne çýkmasý anlamýna geliyor. Çok sayýda faktöre baðlý olan ve týbbi tedavi gerektiren bir hastalýk olan obezitenin nedenlerine bakýldýðýnda; genetik, metabolik, hormonal, sosyo-ekonomik, psikolojik, cinsiyet T.C. ÇORUM 3.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ SAYI: 2010/2055 TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðeri yazýlý taþýnýr mal satýþa çýkarýlmýþ olup;. 19 EN 462 plakalý aracýn Birinci artýrmasýnýn 07/04/2011 Perþembe günü saatleri arasýnda Çorum Adalet Sarayý Zemin Katta Bulunan nda yapýlacaðý ve o gün mahcuzun kýymetinin %60 mý bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; söz konusu satýþýna karar verilen aracýn %60 ma istekli bulunmadýðý takdirde 12/04/2011 Sah günü ayný yer ve ayný saatte Ýkinci artýrmasýnýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %40 mý bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma,giderlerini geçmesinin þart olduðu; aracýn satýþ bedeli üzerinden % l oranýnda K.D.V. tutarlarýnýn alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenn bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 03/03/2011 Muhammen Kýymeti (TL/Krþ) Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli'nitelikleri) ,00TL 1 19 EN 462 plakalý, Hyundai Marka Accent ERA 1.5 CRDI tip, 2008 Model, Siyah Renkli, Motor No: D4FA7U116919, Þasi No: NLHCM41VP7Z060101, Ön Tampon ve Farlarý, Arka Tampon ve Farlarý Koltuklarý, Airbaði, Radyatörleri, Motor Kontrol Ünitesi, Hava Filtresi, Aküsü, Stepnesi, Anahtarý Bulunmamakta Olup; Araç Çalýþmaz Durumdadýr. (Basýn:186) (kadýnlarda daha fazla), alkol alýmý, yanlýþ ve aþýrý beslenme, fast food tüketimi, fiziksel aktivite eksikliði gibi birçok etmen bir arada düþünülmektedir. Aðýrlýk kaybý obeziteye baðlý sorunlarý azaltýr, saðlýðý düzenler ve yaþam süresi ile ilgili beklentileri arttýrýr. Obez bireyler ciddi yaþam tehdidi altýndadýrlar. Obezitenin yol açtýðý hastalýklar solunum sistemi hastalýklarý, nefes almada zorluk, uyku apnesi, hipoventilasyon sendromu, astým ile kalp ve damar sistemi hastalýklarý, sindirim sistemi hastalýklarý, endokrin ve metabolik hastalýklar, kas ve iskelet sistemi hastalýklarý, deri ve psikososyal durum bozukluðu meydana getirir" dedi. Taþ ayrýca, "Obezite de tedavi bireylerin tek baþýna yapmamasý gerekir. Obezite tedavisi bir ekip iþidir. Bir doktor, diyetisyen ve psikolog bireyin takibini yapmalýdýr. Saðlýklý beslenme ve davranýþ deðiþikliðinin saðlanmasý için bir diyetisyen size yardým edecektir. Yanlýþ diyetler yapýlmamalýdýr çünkü bilinçsiz yapýlan diyetlerde (düþük kalorili diyetler) uzun dönemde bireyin þiþmanlamasýna neden olan en önemli etkenlerden biridir. Düþük kalorili diyetler metabolizma hýzýnýn yavaþlamasýna ve kilo almanýzýn kolaylaþmasýna neden olur" þeklinde konuþtu. Orijinal Radyo Teybi Mevcuttur. Lastikleri Orta Düzeydedir.

16 16 PERÞEMBE 10 MART 2011 Ýki kez Batý da o da kýsa süreli olarak kaldým, Almanya da bir hafta, Ýngiltere de kaldýðým üç hafta süresince hem daha özgür, daha demokrat; hem de düzenli, yeþil ve temiz bir ülke olmak daha çok çalýþmamýz gerektiðini düþünürken, Ortadoðu, Uzakdoðu ve Orta Asya ülkelerini gezerken, bütün aksamalarýna raðmen köklü bir devlet geleneðine, demokratik yapýya sahip olmanýn gururunu yaþýyorum. Niye mi, geldiðimiz ilk hafta Ýhsan Bey, bu sene Türkoloji bölümünün mezuniyet töreni için sefir beyefendiden randevu almýþ, beraber gittik görüþmeye. Sefaretin giriþ kapýsýndan itibaren güler yüzlü karþýlamalar, Muharrem Beyin samimi ve içten tutumu ve sefirimiz Sayýn Mehmet Dönmez beyefendinin kabulü, öðrencilerimiz ve gece ile yakýndan ilgilenmesi, özgüvenimizi bir kez daha tazeledi. Önümüzdeki hafta sizlerle bir yemekte tekrar buluþalým ve daha ayrýntýlý görüþelim diyerek ayrýldýk sefaretten. Ýsmail beyin izinden dönmesiyle gittik Çarþamba akþamý, zamanýnda çýktýk ama taksiciler her yerde ayný galiba, bizi dolaþtýrdý da dolaþtýrdý, aðzýnda gat, hiç umurunda deðil, indik aradýk Sefareti. Sað olsun aldýlar ve ayný nezaketle karþýladýlar. Yemek sonrasýnda sefir bey, Yemen izlenimlerini anlattý ve önemli yerleri beraber de gezebileceðimizi söyledi. Perþembe günü ben bir ön gezi yapayým diye düþündüm, ama tatil ya burada öðle üzeri gösteriler baþladý, Ýhsan bey, Sefir beyin iþtirakiyle gezmenin daha verimli olacaðýný hatýrlattý ve vazgeçtim. Evde Arapça çalýþýyorum zaten, sonra bir de ayný konuyu Murat beyle geçiyoruz, onlarýn önceden bitirdikleri bir baþka metini de bakýyorum, hikayemde var. Tabii, baþta Oktay abi olmak üzere can yoldaþ(lar)ýma söz verdiðim üzere yazdýðým ya da yazacaðým deðil, okuyacaðým hikaye var. Mustafa Kutlu nun Chief ini okuyorum. (Ýstanbul.2007) Hemen aklýma, yoldaþý Ali nin bankada Þef olmasýyla hava atmaya çalýþan ve peltek konuþan hanýmýn, kapýyý çalýp eþini soran birine söylediði geldi. Buyurun Þeftali yok, ben kayýsým! Burada haným öyle deðil, yuvasý için saçýný süpürge etmiþ derler ya, öyle biri, ama gel gör ki, felek ona da yar olmuyor. Bunda da adamcaðýz entelektüel, ama bir türlü müdür olamamýþ Þef i, karýsý Arzu ve oðlu Özgür ü anlatýyor. Hayatýn nasýl darmadaðýn ettiðini nasýl deyip, sanki sýradan sözler gibi, akýcý ve bir o kadar da derin, içten anlatýþý var ki, bitirince niye Þef i öyle gavurca yazmýþ anladým. Zekiyim ben caným, anlarým ama bir türlü hikaye yazamadým, gitti. insan yaza yaza deðil, okuya okuya yazar olur diyor, Seda. Yok hiç te öyle deðil, ilkokul öðretmeni ve çok iyi okur olan abim sayesinde çook erkenden okumaya baþladým, o teknik olarak da okumaya devam etti, müfettiþ oldu. Sonra ben ha bire yazmaya baþladým, adý lazým deðil, bir arkadaþým, Ulan ö k gibi yazýyorsun demiþti! Ýyi kötü felsefe de var, ama hikaye yok,. Cehalet zor iþ aðabeycim, zor. Bak teknik yazmak kolay, Kutlu, age, s.199. Ama netice, sýfýr, benim teknik konular dýþýnda bir þey yazmam, mümkün deðil gibi. Niyesine gelince, Uzun Hikaye deyip, gene Usta ya selam vereyim en iyisi. Ve Direniþ Cuma günü Bekriye camiinde kýlayým diye erken çýkmak için kampus kapýsýna geldim, oo tekrar kalabalýklaþmaya baþlamýþ, her iki grupta Çarþamba günü Star gazetesinde çýkan Yemen hakkýndaki yazýdan sonra aradýlar ve TRT! bir radyo programý için görüþmek istediklerini söylediler. Ýstiþare ettikten sonra tamam dedim, baðladýlar, spiker ýsrarla bana domino taþý gibi olaylarýn neler getireceðini, söyletmek istiyor. Önce genel olarak kabilevi yapýdan bahsettikten sonra buranýn stratejik önemi, kabileler, bireysel silahlanmanýn çokluðu, nüfusun üç katý silah varmýþ, Allah korusun daha farklý geliþmelere yol açacaðý için küresel güçlerin burada kontrollü bir deðiþim saðlamaya çalýþacaklarýný, ama bunun sonucunu kestirmenin zor olduðunu söylemeye çalýþtým. Fakat görüþmeden fazla memnun olmadý galiba. Çünkü burada emniyet güçleri ile muhalifler çatýþmýyor, Ali Abdullah Salih in Sanaa ve Taiz de güçlü olan kabilesi karþý duruyor, bu da muhalefeti güçlendiriyor, çünkü pasta paylaþýmýna ve gelir daðýlýmýndaki adaletsizliklere iþaret ediyor. Üniversite kapý önündeki çadýrlar önündeki pankartlarda yazýyor. Fakirlerin Devrimi, Ya Ali Defol, Yeter Artýk, Akademiya Gençliðin Devrimini Destekliyor gibi. Düzen belki deðiþebilir ama devamýný getiremeyeceðim. Neyse görüþme bitince baktým Meryem arýyor, seni dinledik niye haber vermedin diyor. Yahu bu radyo, hem nasýl haberdar oldunuz diye sordum. Abim Antalya dan aramýþ, arabadayým Mevlüt konuþuyor diye, ordan haberleri olmuþ. Mehmet, aldý telefonu ve spikere kýzdý, sözünü kesti diye, vayy sürekli bana kýzan aðam, benim için birine kýzýyor ha! Dedim ve sevindim içimden tabiî ki. Kusur bende, konuþmayý bilmiyorum ya da duyulmasýný istenileni söyleyemiyorum. Neyse, Cumartesi günü ( ) ikamet için resmi evrak teslimini denedik, Dekan yok, dýþarý çýkýp meþhur yerel yemek Selte yiyelim diye, birden silah sesleri duyulmaya baþladý. Hadi hocam eve gidelim, sana yerel bir çorba yapayým, saðolsun Ülker ve knor üretti bunlarý, gurbette çok hürmete geçiyor dedim. Onlar konuþurken marifetli hanýmlar gibi bir de pilav yaptým, karpuz kestim, dýþardan silah sesleri artmaya baþladý. Bir süre sonra sustu, 16 sularýnda çýktýk sokaða, net kablosunu tamir için, genç burasý Filistin gibiydi, taþlar, silahlar yoðundu, þurada sivil giyimli birini vurdu, adam öldü dedi altý da yaralý varmýþ. Saat 18 den sonra gelin dedi, ayrýldýk. Yani ne olacaðý belli derken kastýmýz buydu, insanlar silahlý, cenbiyeyi süs diye takmýyorlar yani, ve kavga resmi birimler ile muhalifler arasýnda geçecek gibi gözükmüyor. Allah yardýmcýmýz olsun. Ve Hayat Her Yerde Zor Kadýnlar Ýçin Akþam 18 de gittik, Filistinli Amr, simasý bize çok benziyor, daha yapýlmadý diyerek ilgili kiþiye getirdi. Samir kýzdý, niye böyle basit iþleri alýyorsun diye, neyse maksat konuþmak baþladýk çat pat muhabbete, Murat beyde katýlmaya baþladý yavaþ yavaþ. Çok yavaþ çalýþýyorlar, süre uzadý, ee o zaman erkek muhabbeti neye gelir, genç biri evlenecekmiþ, Türkiye yi sordu, daha on altýsýnda evlenme mi olur ulan dedim, ulan yok tabiî kij burarda öyle, iki, üç, dört diye konuþmaya baþladý. Yuh, daha baþlamadan bu ne hýz, Türkiye De yasak deyince, hemen ayet okuyorlar, iyi de adalet saðlamak nasýl olacak diye karþýlýk veriyoruz. her birine bir oda ve her gün birinde kalmakmýþ, adalet, yuh yani. Eee peki nasýl.. diye soracak oldum, sonra bana ne yahu diye sustum. Kapýda duran bekçi kýlýklý, aðzýnda gat, on beþ altý evlilik yapan var deyine, hayda ne oldu Kur an emri dedim, yok, boþuyor evleniyor deyince, mescit önlerinde niye bu kadar kadýn dilenci olmasýnýn sebebini söylemiþlerdi, þimdi teyit etmiþ olduk. Muhabbet sarmýþ olsa gerek ki, baþta kýzan Samir, ücret istemedi, ama verdik biraz tabiî ki. Yatsý sýralarýnda günlük dersi çalýþýp, yürüyüþe çýkalým dedik, dýþ kapýda bizim bekçi Mehdi ve yan tarafta kale kapýsý gibi bir yer vardý, meðer orasý kýz yurduymuþ, oranýn bekçisi Sidi Hasan beyle konuþmaya baþladýk. Olaylardan sonra Sidi Mehdi, iki hoca bekar, bunlarý evlendirmemiz gerek, diye neredeyse dükkandaki ayný muhabbet döndü, sýkýldým. Sidi Hasan sürekli ayet okuyor, iyi de adalet olmaz ki, birini diðerinden daha fazla sever, diye Nasrettin Hoca fýkrasýný anlattým. Öyle ayný evde birkaç hatun, dýþarýdaki kargaþadan daha fazlasý olur, hiç mümkünatý yok, deyince, bize üzüldüler, adamcaðýzlar. Yoksa adamcaðýzlar biz miyiz acep, Recep! Cumartesi sabah gene dekan yok, toplantýlarmýþ, bir dýþarý çýkýp gazete alýp kalabalýðý görünce tekrar içeri girdik, ben kütüphaneye gittim, yazmalar kýsmýndaki adamla biraz konuþtum, sonra ibn Haldun ile ilgili bir fotokopi için Adil ile muhabbet ettik. Bana ýsrarla tahzini gat öneriyor, yanýna bir de Þark, bo bo, þair denileni aldýn mý, canlýlýk, heyecandan duramazsýn diyor. Çýkardý gat torbasýný, yedi yüz riyal vermiþ, öðle yemeðinden sonra baþlayacak. Sað ol aðam diye çýkýyorum oradan. Adurrahim et-turki yi arýyorum, geçenlerde kütüphanede tanýþmýþtýk, kimya bölümünde ders veriyor ve Cumhurbaþkanýmýz geldiðinde karþýlayanlar ve Türkçe birkaç kelime eden gençmiþ. Ertesi gün buluþmak üzere sözleþiyoruz. ( ) Üniversite kapýsýnda olaylar devam ediyor, çadýrlar kurmuþlar, Halk düzenin deðiþmesini istiyor ve defol nidalarý yükseliyor. Devlet baþkanýnýn resmini taþýyan bir otomobili önce taþla ezdiler sonra yaktýlar, tabii biz dumanýný gördük, ateþi kimleri yakacak kimbilir? Abdurrahim kardeþle kapýda buluþtuk ve eve getirdim, çay demledim, büskivi ve saray helvasý ikram ettim. Bu arada hem günlük Arapçayý öðreniyorum hem de Türkçesini öðretiyorum. Ertesi gün çalýþmak üzere Þihabeddin kardeþim hazýrladýðý iki sayfalýk günlük tanýþma sözlerini içeren metni veriyorum. O da bana usb ile Cumhurbaþkanýmýzýn geldiði anlarýn kayýtlarýný veriyor. Öðleye kadar konuþuyoruz. Özellikle Yemen de direniþ GEZÝ NOTLARI 3 Mevlüt Uyanýk Prof. Dr. Hitit Üniversitesi Ýkinci vatanýnýza hoþ geldiniz dediklerinde Sayýn Gül ün Burasý bizim ilk vatanýmýz demesi gönüllerini fethetmiþ, çok duygulanmýþlar. Ve Yeniden Direniþ Misafiri uðurladýktan sonra biraz dinlendim ve çýkayým þu göstericilere bir bakayým, çünkü Murat beyin dediðine göre iki gündür gat molasý vermiyorlar ve tam gün devam ediyor sloganlar. Kenardan bakayým dýþarý çýkmayým derken Bilgisayar fakültesinin zemininden birisi çýkarak, oradan çýkýþ yok dedi. Bende çýkmayacaðýmý gösterileri seyredeceðimi söyleyince, bir sorun yok, kapýdan bakýn, dedi ve her zamanki nerelisin muhabbeti baþladý. Ýyi mi kötü mü bilmiyorum ama hep ecnebiye benzetiyorlar, oradan epey geyik çýkýyor, bilgisayar ve enformasyon fakültesinin muhasibiymiþ Adnan bey. Diðerini Muharip, iyi o zaman bizi korursun deyince ne demek siz emanetsizsiniz dedi, diðeri de Cemil bey, sivil polismiþ. gat meclisindeymiþler çaðýrdýlar, epey sohbet ettik. Osmanlýnýn daðýlmasýndan hüzün duyduklarýný, okullardaki kitaplarda olumsuz herhangi bir þey olmadýðýný, Ýslam devleti olan Osmanlý daðýldýktan sonra böyle olduklarýný anlattý. Bende ilk defa duyuyormuþ gibi dinledim, Basha, Efendi ve Behcet aile isimlerinin hepsinin Türk olduðunu, Müslümanlýðýn ortak payda olmasý nedeniyle kýz alýp verdiklerini hepsinin artýk Yemenli olduklarýný söyledi. Tabii dedim, Türkiye de bir çok farklý ýrk var, hepsi artýk Türkiyeli diye cevap verdim. Hep iddiama delil buluyorum, ne dersiniz! Ama öyle Cemil in eþi efendilerdenmiþ, Türk kökenliymiþ. Dýþarýdaki gösterinin normal olduðunu, karþýlýklý diyalogla çözüleceðini söyledi. Bende üzerinde durmayýnca gat sohbeti açýldý, valla aslýnda gat sohbetlerine yabancýlarý almaz dediler bana ama ikidir bir þey demiyorlar. Üstelik kütüphaneci Adil, Perþembe günü çaðýrabileceðini söyledi, yok demiþtim. 4,6 ve 8 saat gibi, herkesin farklý zamanlamasý varmýþ, dene, çok neþit olacaksýn dediler, nasýl çeviririz, canlý, heyecanlý yerinde duramayan diyelim hadi. Ee sonra düz duvara mý týrmanayým? çevirdim hasbelkader Arapçaya. Ba dehu emþi ale cidar, deyince Sidi Adnan, çak beþlik yaptý ve þaþýrdým. Meðer ayný deyim burada varmýþ, demek bize sizden kaldý diye þaþýrdýlar. Valla bende gat çiðnemiþ gibi oldum ha! Ayrýldým ve kapýdan çýkýp çadýrlarýn resmini çekmeye baþladým. Ýçeride bazýlarý dinleniyor bazýlarý tahzin/i gat yapýyorlar. Aralarýndan geçip kýrtasiyeciye gidiyorum, kalem almak için. Kalem içine rasas (mermi) deyince orada da biraz konuþtuk. El-Mustakbelu l-arabi dergisinin Þubat 2011 sayýsýný aldým, Arap dünyasýndaki gösteriler ve Türkiye ile ilgili yazýlar var. ( :17.17) Gece yarýsýna kadar muhaliflerin sesleri kesilmedi. Sabahleyin ikamet için rektörlüðe gittik, evraký verdik, bir de kan testi yaptýrmamýz gerekiyormuþ. Çýktýk dýþarý, çadýrlar çoðalmýþ, Ýngilizce ve Arapça Fasit Yönetim Defol, Adalet, özgürlük ve eþitlik istiyoruz yazýlý kaðýt pankartlar var, çadýrlarýn önünde. Bir taksiye binip Kan merkezine gidiyoruz, aslýnda rayürüme mesafesi fakat, yollar muhalif ve yönetim taraflarýnca kesili. Yani en hareketli yerindeyiz Sana anýn. Kan merkezinde pasaportun fotokopisi, iki resim ve riyal, yaklaþýk 45 lira ödüyoruz, iki gün sonra alacaðýz nasipse. Ve Mola: Selte Öðle üzeri olduðu için yerel güveç selte yeri soruyoruz. Diðer iki arkadaþýmýz pek yerel yemek ve tatlarý beðenmiyorlar ama bir daha nerde bulacaðýz bu özgünlükleri, rýzýk yenenmiþ, Mevla bizi bu mübarek yerlere göndermiþ, yediklerinden yemek lazým bana göre. Kahvaltý yapalým diyor, ben yaptým abi, kazak adamýmj diyorum, geçen sorduk sadece öðleye has bir yemekmiþ, kaçýrmayalým deyince, nerden biliyorsun daha kaç gün oldu geleli diye soruyor, okuduk gelmeden diye cevap veriyorum. Buluyoruz bir selteci, valla oldukça salaþ bir yer, resimlerini çekiyorum, yani belki koyarlarsa resmi sizde yemeye bilirsiniz, ama lezzeti harika. Açýk sahan gibi bir güveç kapýnda geliyor ama rengi simsiyah, normal çünkü harlý ateþte hazýrlýyorlar. Hz. Adem in yediði kaplar böyleymiþ. Patates, dövme, lime lime edilmiþ,et, biber domates ve ilk bakýþta kaþar gibi gözüküyor ama hilbe denilen bir bitki türüymüþ. Yanýnda et suyu çorba (merek) ve bizim bildiðimiz ezme geliyor. Sýcak ekmekle birlikte, Ýhsan hocam biraz sonra terliyor, valla bana výz gelir diyorum, lezzetliymiþ. Biz çýkarken dükkan kalabalýklaþýyor, telefon çaldý. Abdurrahim et- Turki kardeþ arýyor, cenbiyeleri almýþ, Mekke de oturan amcasý da buradaymýþ, tanýþmak istiyormuþ, üniversitede bekliyorlarmýþ. Kapý önü iyice kalabalýklaþmýþ, karýþacak gibi, çünkü ötede yönetim taraftarlarý var, Tahrir meydanýnda da yoðunlaþmýþlar. Ýnþallah hayýrlýsý olur deyip, misafirlerimizi alýp, eve geçiyoruz. Geldiðimizde Murat ve Ýsmail beylerde kapý dalarmýþ, günlük Arapça çalýþmasý için. Ýçeri buyur edip, hemen çay demliyorum, buskivi eþliðinde. Mimarmýþ, Mekke de yaþýyormuþ, Cumhurbaþkanýmýzý karþýlayan ekip içinde o da varmýþ, bir gün önce verilen hediyelerinden söz ediyoruz. Ýmzalý bir resmi, gümüþ bir tabak ve bazý diðer hediyeleri almýþ, onlarla resim çektirmiþ, çok gururlanmýþlar. Sefir bey Türkçe teþekkür edince þaþýrdý, nerden öðrendin deyince, bende Mevlut hocanýn yanýndan geliyorum, o öðretti, bana Türkçe de verecek, bende onunla Arapça metin okuyacaðým demiþ. Güzel bir sohbet oluyor köyünde yaptýrdýðý camiden bahsediyor, minareleri ve kubbeyi Mekke deki örneklerine bakarak Osmanlý mimarisi gibi yaptýðýný söylüyor, pencereleri köpri (kemer) tarzýnda yaptýðýný söylüyor. Namaz vakti geliyor, abdest almak için lavaboyu gösteriyorum, huli diyor havluya. Bunun üzerine kuzi, perde, gbi diðer Türkçe kullandýklarý kelimeleri söylüyor. Sünni ve þafilermiþ, zeydilerin mutedil þiaya daha yakýn olduklarýný söylüyor. Ýmam Þafii ve Ýmam Hanefi üzerinde sohbet ediliyor, ama bana tuhaf geldi, dýþarýda millet ayakta, biz mezhep farklýlýklarýnýn ibadetteki yerlerini konuþuyoruz. Hayat tuhaf gerçekten. Ayrýlýrken dýþ kapýya kadar eþlik ediyorum ve bu bana baba vasiyetidir deyince, bizde de öyle diyorlar. Bir kere daha babamý rahmetle anýyorum. Asistanýz yeni evliyiz, garibanýz, Demet evlerde zeminde güneþ görmez bir yerde oturuyoruz. Arkadaþlar misafir geliyor, uðurlarken kapýdan gönderince babam, çok kýzýyor, ulan nerde edep, örf adet, dýþ kapýya kadar savuþturmak yok mu diyor, apartmanýn dýþ kapýsý var, avlu mu var deyince, gevezelik etme de sokaða kadar eþlik et misafirlere diyor. Burada hemen karþýlýðýný görüyorum baba sözü dinlemenin, dýþ kapýda iki hafta sonra dedim ama yarýn amcamlarla köye gidebilir misiniz diye soruyarlar? Biraz zor, çünkü þehir dýþýna çýkmak için izin almak gerekiyor.þehir çýkýþlarýnda kontrol noktlarý varmýþ. Seyahat özgürlüðü bile yok, 1993 Umre için Mekke deyken, Cidde, Mehmet Abi ve Emineyi ziyarete gittiðimiz günü hatýrladým. Pasaportlarý unutmuþuz, þehirler arasýndaki geçiþ noktasýna kadar eþlik etmiþlerdi, bir sorun çýkmasýn diye. Epey de kafa bulmuþlardý benimle cezaevleri hakkýnda. Ama burada durum farklýymýþ, gerçekten turistler kaçýrýlmýþ, ama hükümetle pazarlýk etmek için. Ya bir hizmet ya da baþka bir þey talep ediyorlarmýþ, bir iki çatýþmada turist de ölmüþ. Bunun önüne geçmek içinmiþ, izinler. Yani ne demek, kendi hükümetinden hizmet almak için mi dedim, öyleymiþ. Ýhsan bey Haftaya izinleri alýr gideriz, hem de ortalýk biraz sakinleþir dedi Ama hiç sakinleþecek gibi deðil. Akþam yürüyüþü nihayetinde ihsan bey ve Ýspanyolca bölümünü kuran Faysal beye rastladým. Benden buraya kadar siz memleketi bensiz de kurtarabilirsiniz, Arapça pratiðe gidiyorum diyerek arkadaþlardan ayrýldým. Valla dakkada satýþa geldik galiba dediler ve devam ettiler. Dýþarý çýkýyoruz, meydan daha kalabalýklaþmýþ, çadýrlar artmýþ, büyük bir tane kurmuþlar. Ya Ali Defol diye büyük bir bez pankart var, konuþma yapýlýyor, bir tarafta gençler müzik eþliðinde oynuyor. Kulaklýklarýyla epey sivil var. Dolmuþa binip Kýyade caddesine gidiyoruz, hocanýn telefonunu almak için. Yolda iki arkadaþ, Türk olduðumuzu anlayýnca, bu direniþin sonucunda sizin gibi olabiliriz diyorlar ve inince bizim ücretimizi de vermiþ, bize söyledi ve ayrýldý hýzla. Faysal bey, maðripli, Ýspanya vatandaþý, Kur an da Eðitim ve Deðerleri diye doktora tezi hazýrlýyormuþ Barcelona üniversitesinde. Ýyi arkadaþ olduk, benim anlayacaðým gibi konuþuyor, çünkü o da sonradan öðrenmiþ ana dilini. Üniversite önündeki meydan iyice kalabalýklaþmýþ, diðer taraftan da sesler geliyor, hemen içeri giriyoruz. ( :23 sularýnda silah sesleri ve baðýrmalar duyuluyor. Durum vahim. Resmi açýklamalara göre iki ölü, on bir yaralý varmýþ. Tekrar olacak ama

17 Küçükler Basketbol da yarý finalistler belli oldu SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Haluk Yakýn, Çaðdaþ Çelik MEHMET AKIF ERSOY ÝL- KÖÐRETÝM : Damlanur, Beyzanur, Ýrem, Betül, Aynur, Aslýhan, Gamze, Elif, Simghe, Kubra, Sedanur, Beyza Koçak YAVUZ SULTAN SELIM ÝL- 13 takýmýn mücadele ettiði Alaca Belediyespor Voleybol turnuvasýnda þampiyonluðu Kaymakamlýk kazandý. Bu yýl ikincisi düzenlenen turnuvanýn final maçýnda Altýntaþ Köyü nü nefesleri kesen bir mücadele sonunda 3-2 yenen Kaymakaklýk takýmý bu yýlýn þampiyonu oldu. Final maçý Þehit Nedim Tuðaltay Lisesi Spor Salonu nda yapýldý. SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Candan Yýlmaz, Çaðdaþ Çelik. 23 NÝSAN ÝLKÖÐRETÝM : Nisanur Balcý, Ýrem, Ela, Suheynur, Sinem, Nisanur, Ezgi, Elif, S.Elif, Kubra, Merve, Þeval. MERKEZ YÝBO : Semanur, Meltem, Pýnar, Edanur, Ayþe, Büþra, Zeynep, Elif, Büþra Tekan, Merve, Selana, Sedanur PERÝYOTLAR: 1. Periyot : 8-2 (23 Nisan) 2. Periyot: 12-0 (23 Nisan) 3. Periyot: 0-2 (Merkez YÝBO) 4. Periyot: 2-9 (Merkez YÝBO) KÖÐRETÝM : Ýrem, Zeliha, Meral, Gizem, Zeliha Kýzýl, Feyzanur, Þevval, Büþra, Bahar, Beyzanur, Sümeyye. PERÝYOTLAR: 1.Periyot: 23-0 (Mehmet Akif) 2.Periyot: 20-0 (Mehmet Akif) 3.Periyot: 8-2 (Mehmet Akif) 4.Periyot: 18-6 (Mehmet Akif) Maçý Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, AK Parti Alaca ilçe baþkaný Ümit Tokgöz, Þehit Nedim Tuðaltay Lisesi Müdürü Mustafa Zakir Çaðlayan, öðretmen ve çok sayýda taraftar katýldý. Geçen yýlýn þampiyonu Altýntaþ Köyü taraftar desteðinide arkasýna alarak maça hýzlý baþladý rakibi önünde ilk seti alarak maçta 1-0 öne geçti. Ýkinci settede üstün oyununu sürdüren Altýntaþ Köyü rakibinin hücumdaki hatalarýný affetmedi ve bu setide alarak maçta 2-0 öne geçti ve büyük avantaj yakaladý. Maçýn kader setine iyi baþlayan Kaymakamlýk oldu ve Altýntaþ ýn savunmadaki hatalarýndan iyi yararlanan ve yapýlan oyuncu deðiþiklikleri ile SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Hakan Kaya, Ejder Görel 19 MAYÝS ÝLKÖÐRETÝM : Mücahit, Semih, Fatih, Hasat, Berke, Onur, Ahmet, Cihat, Onur Can, Turan FATIH SULTAN MEHMET ÝL- KÖÐRETÝM : Emircan, Melih, Atakan, SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Demet Gökmen, Haluk Yakýn ALBAYRAK ÝLKÖÐRETÝM : Doðukan, Gürkan, Rýdvan, Turgay, Kaan, Furkan, Sait, Burak Tatlýsu, Berkay, Kürþad, Burak Bay. BAHÇELIEVLER ÝLKÖÐRE- SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Hakan Kaya, Candan Yýldýrým ÝSKILIP MISAKI MILLI ÝLKÖÐ- RETÝM : G.Mumcu, F.Güler, N.B.Balcýoðlu, A.Akkoca, Z.Okumuþ, E.Yemenci, T.Arslan, E.Gül, E.Karaman, Ý.Baykal, N.B.Buðday, M.Söbe takýmý diri kalan Kaymakamlýk rakibi önünde lük üstünlük saðladý ve maçta durumu 2-1 yaptý. Dördüncü sete de çok iyi baþlayan Kaymakamlýk, rakibinde özellikle servislerdeki hatalarýndan yararlanarak bu setide kazanarak maçta skoru 2-2 yaptý ve þampiyonu belirleyecek tybreak setine geçildi. Taybreak setinde ise gerek sahadaki sporcular gereste izleyiciler açýsýndan nefesleri kesen bir mücadele oldu. Son iki setteki hatalarý bu kez yapmamaya çalýþan Altýntaþ takýmý dengeli giden maçýn son bölümünde Kaymakamlýk ýn üst üste aldýðý sayýlara engel olamayýnca seti maçýda 3-2 kazanan Kaymakamlýk takýmý turnuvanýn bu yýlki þampiyonluðunu kazandý. Maçýn ardýndan ise düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý protokol üyeleri tarafýndan verildi. Polis Haftasý Kurumlar Voleybol da gruplarda üçüncü maçlar sürüyor Polis Haftasý etkinlikleri arasýnda bu yýl ikincisi düzenlenen Kurumlararasý Voleybol Turnuvasýnda gruplarda üçüncü maçlar devam ediyor. Önceki akþam oynanan maçlarda Türk Telekom, Bahçelievler Ýlköðretim i 3-0, Ýtfaiye de Seydim Türk Telekom: 3 - Bahçelievler: 0 SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER:Sami Öncel, Hasan Olgun TÜRK TELEKOM: Turgay, Alihan, Can, Rýdvan, Fatih Asalýoðlu, Fatih Döngel, Hilmi, Ýbrahim, Mustafa, Yasin SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Tuncay Sevim, Hüseyin Kanber ÝTFAÝYESPOR: Adil, Yakup, Ahmet, Ömer, Selami, Yunus, Gazi, Aykut, Kadir, Süleyman, Yakup SEYDÝM BELEDÝ- YE: Mustafa, Mesut, Bekir, Arif, Hasan, Soner, Erdinç, Fikret, Halil, Mustafa, Seydi SETLER: 1. Set: 25-18, 2. Set: 25-21, 4. Set: 25-16, 3. Set: -24 (Seydim Belediye). Furkan, Emirhan, Furkan Þahin, Batuhan, Berk, Muhammed, Sami, Yiðit, Mehmet PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 6-0 (19 Mayýs) 2. Periyot: 14-0 (19 Mayýs) 3. Periyot: 9-0 (19 Mayýs) 4. Periyot: 6-4 (19 Mayýs) TÝM : Berke, Alp, Reþat, Berkay, Onur, Aydýn, Can, Bora, Ali, Eren, Bora Çomruk, Oytun PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 12-2 (Albayrak) 2. Periyot: 10-1 (Albayrak) 3. Periyot: 8-5 (Albayrak) 4. Periyot: 16-0 (Albayrak). ATATÜRK ÝLKÖÐRETÝM : Betül, Elif, Ayþe, Beyza, Fatma, Þuheda, Þeyda, Gizem, Betül, Damla, Nisa. PERÝYOTLAR: 1.Periyot: 0-11 (Atatürk Ýlköðretim) 2.Periyot: 4-17 (Atatürk Ýlköðretim) 3.Periyot : 5-4 (Atatürk Ýlköðretim) 4.Periyot: 0-9 (Atatürk Ýlköðretim) Alaca Voleybol turnuvasýnda þampiyon Kaymakamlýk oldu Alaca Belediyespor tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen voleybol turnuvasýnda 13 takým mücadele etti. Final maçýnda geçen yýlýn þampiyonu Altýntaþ Köyü ile Kaymakamlýk arasýndaki maçta ilk iki seti alarak 2-0 öne geçen Altýntaþ takýmý son üç sette rakibine boyun eðince maçtan 3-2 galip ayrýlan Kaymakamlýk takýmý bu yýlki turnuvanýn þampiyonluðunu kazandý. Küçükler Basketbol da kýzlarda Mehmet Akif Ersoy - Bahçelievler, Atatürk - 23 Nisan, erkeklerde ise 23 Nisan 19 Mayýs ve Mehmet Akif Ersoy Albayrak Ýlköðretim bugün yarý final mücadelesi verecekler. Bugün oynanacak maçlarý kazananlar yarýn þampiyonluk kaybedenler üçüncülük dördüncülük maçý yapacaklar. Mardinspor'da, kulüp basýn sözcüsü Mehmet Çýray, Bandýrmaspor ile deplasmanda oynamalarý gereken maçýn ertelendiðini belirterek, bunu anlamsýz bulduklarýný söyledi.. Ahmet Çýray, ''Maddi imkansýzlýklar içinde mücadele eden Mardinspor, çok zor koþullarda Bandýrma'ya gitti. Bandýrmaspor maçýnýn hava açýk ve sahada kar olmamasýna raðmen ertelenmesini anlayamýyoruz. Olumsuz koþullarýn olmadýðý bir günde maçýn ertelenmesi anlamsýzdýr. Bugün oynanmamasý durumunda maçýn sonraki güne ertelenmesi gerekirken, karþýlaþmanýn ileri bir tarihe alýnmasý düþündürücüdür. Teknik heyet ve futbolcular þu an sahada ve verilen bilgide Belediyesi ni 3-1 yenerek günü galibiyetle kapattýlar. Atatürk Spor Salonu nda bu akþam oynanacak maçlarýn programý þöyle: Saat Hak-Gözspor- 19 Mayýs Ýlköðretim. Saat Devlet Hastanesi - Þeker Fabrikasý. BAHÇELÝEVLER ÝLKÖÐRE- TÝM: Hasan, Mustafa, Halit, Hasan, Mustafa Sarýoðlu, Dinçer, Süleyman, Özgür, Mesut, Mustafa Kýlýçarslan SETLER : 1. Set: 25-21,2. Set: 25-22, 3. Set: Türk Telekom, Bahçelievler önünde 3-0 la galip ayrýlmayý baþardý Ýtfaiye: 3 - Seydim Belediye: 1 belirtildiði gibi karla kaplý deðil. Aksine havanýn futbol oynamaya son derece elveriþli olduðunu tespit ettik. Gözlemci ve hakemler de sahada. Maçýn bu koþullarda havanýn açýk olmasýna raðmen oynanmamasýna bir anlam veremiyoruz. Hakem PERÞEMBE 10 MART Albayrak Ýlköðretim bugün yarý finalde Mehmet Akif ile karþýlaþacak Ýlköðretimli Küçükler Basketbol il Bahçelievler, diðer yarý final maçýnda birinciliðinde gruplarda mücadele dün ise B grubu birincisi Atatürk ile Agrubu oynanan maçlarla sona erdi. Küçük Kýzlarda A grubundan Mehmet Akif Ersoy selmek için karþýlaþacaklar. ikincisi 23 Nisan Ýlköðretim finale yük- ve 23 Nisan, b grubundan ise Atatürk ve Küçük Erkeklerde ise A grubunu Bahçelievler yarý final vizesini aldýlar. birinci olarak bitiren 23 Nisan ile B grubunu ikinci sýrada bitiren 19 Mayýs ile B Küçük Erkeklerde ise A grubundan 23 Nisan ve Albayrak B grubundan ise grubu birincisi Mehmet Akif Ersoy ile A Mehmet Akif Ersoy ve 19 Mayýs ilk iki grubu ikincisi Albayrak Ýlköðretim karþýlaþacaklar. Bugün oynanacak maçlarý sýrada yer alarak yarý finale yükseldiler. Bugün oynanacak yarý final maçlarýnda küçük kýzlarda A grubu birincisi için kaybedenler ise üçüncülük dördün- kazanacak okullar yarýn þampiyonluk Mehmet Akif Ersoy ile B grubu ikincisi cülük maçý yapacaklar. Mardin den ertelemeye tepki ve gözlemcilerle birlikte sahanýn futbol oynamaya elveriþli olmasýna raðmen neden bu kararýn alýndýðýný bilmiyoruz. Açýklayýcý bilgi istiyoruz. Federasyondan da acilen bu duruma müdahale edilmesini talep ettik.'' 2. Lig Beyaz Grupta oynanan maçlar Körfez: 0 - Beypazarý Þeker: 0 STAT: Alparslan Türkeþ HAKEMLER: Niyazi Ýzgören xx, Ersan Anþin xx, Sezgin Altun xx KÖRFEZSPOR: Kadir xx, Yunus xx (Dk. 90 Sezer) Günay x, Rýza xx, Ulaç xx, Murat xx, Salim xxx, Ýskender xx, Kanber xx, Yüksel xx (Dk. 78 Erdi x) Aytaç xx (Dk. 64 Mehmet x), BEYPAZARI ÞEKERSPOR: Önder xx, Erhan xx, Serkan Sevinç xx, Özgür xx, Serkan Pala xx, Hüseyin x, Caner xx (Dk. 87 Mehmet) Salih xx, Serol xx (Dk. 83 Serkan Tanrýseven) Recep xx (Dk. 73 Önder x) Coþkun xx Sebatspor: 0 - Bozüyükspor: 0 STAT: Akçaabat Fatih HAKEMLER: Hasan Küpeli xxx, Rüþtü Baykal xxx, Barýþ Önal xxx AKÇAABAT SEBATSPOR: Hasan xx, Eyüp Kadri xx, Ziya xxx, Emre x (Dk. 46 Erhan xx), Adem xx, Sezgin x, Fatih xx, Ferdi x (Dk. 71 Muzaffer xx), Gökhan x (Dk. 46 Tolga x), Ömer x, Murat x BOZÜYÜKSPOR: Kerem xxx, Salim x (Dk. 65 Metin x) (Dk. 89 Ali?), Özkan xx, Ramazan x (Dk. 45 Ýlhan x), Faruk xx, Zeynel xx, Arda x, Kemal xx, Selim x, Ömer xx, Nedim x. Sarýyer: 1 - Yeni Malatya: 2 STAT: Yusuf Ziya Öniþ Hakemler: Sefa Demir xxx, Bora Aladað xxx, Serdar Ýla xxx SARIYER: Ethem x, Sabri xx, Serhat x, Emrah x, Mert x, Serkan x, Hasan x (Dk. 56 Fatih Sercan x), Dündar xx (Dk. 66 Tolga xx), Göksel xx (Dk. 85 Mahmut x), Þevket x, Aytür Halil x YENI MALATYASPOR: Mesut xxx, Adem xx, Serdar xxx, Hüseyin Kartal xxx, Mehmet Düz xx, Mehmet Akif Tatlý xxx (Dk. 67 Serkan xx), Hüseyin Kar xxx (Dk. 85 Mehmet Tosak x), Ümit xxx, Gökhan Çalýþal xxx, Enis xx, Cihan xxx (Dk. 88 Gökhan Sinanoðlu?) GOLLER: Dk. 80 Serdar, Dk. 88 Cihan (Yeni Malatyaspor), Dk. 85 Tolga (Sarýyer). Adýyaman: 2 - Gebzespor: 1 STAT: Atatürk HAKEMLER: Emre Yýldýrým xxx, Þaban Nedirli xxx, Kürþat Reyhanlýoðlu xxx Adýyamanspor: Sezai xx, Erdi xx, Samet xxx, Ersin xxx, Hüseyin xxx (Dk. 88 Rýdvan?), Emrah Bedir xx (Dk. 70 Bedrican x), Mustafa xxx, Yunus xx, Hakan xx, Turgay xx, Barýþ xx (Dk. 74 Eyyüp x) GEBZESPOR: Ahmet Cihan xx, Ziya x, Adem x, Bora x, Nail x, Emrah x (Dk. 46 Fatih xx), Ünal xx, Haluk xx, Zeki xx (Dk. 74 Mutlu x), Ufuk x, Mehmet xx GOLLER: 9. dak. Zeki (Gebzespor), 18. dak. Hüseyin, 25. dak. Mustafa (Adýyamanspor). Alanya: 1 - Göztepe: 1 STAT: Milli Egemenlik HAKEMLER: Ali Palabýyýk xxx, Ejder Yapýcý xxx, Önder Yýlmaz xxx ALANYASPOR: Hasan xxx, Tunahan xx, Fýrat xxx, Ýlker xx, Metin xx, Cengiz x (Dk. 14 Mahir xx), (Dk.88 Zafer x), Ahmet xx, Zeki xx, Fatih xxx, Kazým xx, Ýlyas xx (Dk. 78 Gökhan x) GÖZTEPE: Akýn xx, Ýzzet xx, Raþit x (Dk. 46 Halil xx), Türker xx (Dk. 61 Serdar), Ramazan xx (Dk. 80 Abdulvahit x), Tayfun xxx, Ýlhan xx, Hakan xx, Burak xxx, Anýl xx, Uðurhan xx GOLLER: Dk. 62 Hakan (Göztepe), Dk. 89 Fýrat (Alanyspor)

18 18 PERÞEMBE 10 MART 2011 Baþöðretmen le sevindik Akþemsettin ile üzüldük Ay Yýldýz ligde kaldý Bayanlar Hentbol 1. Liginde mücadele eden Ay Yýldýzspor iki maça çýkmamasý nedeniyle gündeme gelen ihracýn ortaran kalktýðýný belirten kulüp baþkaný Fatih Düzgün, Elazýð Sosyal Yardýmlaþma ile pazar günü Erzincan Gençlikspor da pazartesi günü oynayarak sezonu tamamlayacaklarýný söyledi. Bu sezon ilk kez Bayanlar Hentbol 1. liginde mücadele eden Çorum Ay Yýldýzspor, ligde iki maça çýkmamasý nedeniyle gündeme gelen ihraç kararý kaldýrýldý. Ay Yýldýzspor Baþkaný Fatih Düzgün, konuyu Federasyon Baþkaný ile görüþtüklerini ve yaptýklarý iyi niyetli çalýþmalarý anlattýklarýný belirterek Sayýn Baþkanýmýzda saðolsun bizi anlayýþla karþýladý ve önümüzdeki sezonda Bayanlar 1. liginde mücadele edeceðiz dedi. Düzgün, maça çýkmalarýnýn gerekçelerini anlattýklarýný ve haklýlýklarýnýn anlaþýldýðýný bunun sonucunda da ligin kalan haftalarýndaki maçlarýný oynayacaklarýný söyledi. Düzgün, ligde geçtiðimiz haftalarda Erzin- can ýn gelmemesi nedeniyle ertelenen maçýn pazartesi günü saat 13 de Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynayacaklarýný söyledi. Ligin son haftasýnda oyna- yacaklarý Elazýð Sosyal Yardýmlaþma maçýnýn ise pazar günü yine Tevfik Kýþ Spor Salonu nda mücadele ederek sezona kapatacaklarýný belirten Fatih Düzgün, mazeretleri nedeniyle çýkmadýklarý Trabzon Gençlikspor maçýnýn ise gerekmesi halinde Federasyon tarafýndan belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaðýný belirtti. Ay Yýldýzspor Baþkaný Fatih Düzgün, kulüp olarak yaptýklarý özverili çalýþmalarý dikkate alarak kendilerine anlayýþ gösteren Federasyon Baþkaný ve diðer yetkililere teþekkür etti ve önümüzdeki sezonda Çorum gençliðine hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Kulüplü Yýldýz erkekler Basketbol Bölge birinciliði Kýrýkkale de baþladý Ýhtisas, Bolu ya yenildi Kulüplü Yýldýz Erkekler Basketbol bölge birinciliði heyecaný Kýrýkkale de dün baþladý. Grupta ilimizi temsil eden Çorum Basketbol Ýhtisas dün ilk maçýnda Bolu Ýzzet Baysal Spor Kulübü ne yenilerek maðlubiyetle baþladý. Dokuz takýmýn mücadele ettiði bölge birinciliðinde Çorum Basketbol Ýhtisas takýmý A grubunda, Kastamonu Yolspor, Bolu Ýzzet Baysalspor, Bartýn Üniversitesi ve Zonguldak Erdemirspor takýmlarý mücadele ediyor. Diðer grupta ise Samsun DSÝspor, Kýrýkkale Polisgücü, Eskiþehir Geliþim Koleji ve Sinop Eðitimspor takýmlarý mücadele ediyorlar. Dün oynadýðý ilk maçýnda Bolu Ýzzet Baysal Üniversitesi karþýsýnda tutuk bir görüntü ortaya koyan Basketbol Ýhtisas ilk periyotu 11-5 maðlup tamamladý. Ýkinci periyotta ta rakibinin üstün- lüðü karþýsýnda varlýk gösteremeyen Basketbol Ýhtisas bu periyotuda 217 ilk yarýyýda maðlup tamamladý. Ýkinci yarýda biraz olsun toparlanan Ýhtisas maçtan maðlup ayrýlarak gruba kötü baþladý. Kýrýkkale de baþlayan Yýldýzlar grup birinciliði müsabakalarýnda ilimizi temsil eden Basketbol Ýhtisas kulübünde antrenör Yaþar Yýlmaz ile birlikte sporcular, Ali Kaçmaz, Yusuf Kaçmaz, K. Batuhan Çam, Ö. Faruk Karaca, Batuhan Eker, Kubilay Özden, Ümit Ekmekçi, Ege Özdoðan, U. Emre Menekþe, Alp Giray Çakan, Ali Kaðýzman ve Samet Emre mücadele ediyorlar. Antrenör Yaþar Yýlmaz kadrolarýndaki sporcularýn minik ve küçükler kategorisinden buyana birlikte oynayan ve grup tecrübesi bulunan isimlerden oluþturuðunu ve hedeflerinin Kýrýkkale de final oynamak olduðunu söyledi. Yýlmaz, kendilerine bu müsabakalara katýlmalarýnda er türlü saðlayanlara teþekkür etti. Çorum Basketbol Ýhtisas grubundaki ikinci maçýnda bugün saat da Kastamonu Yolspor ile karþýlaþacak. Temsilcimiz 11 Mart cuma günü ise sabah seansýnda Bartýn Üniversitesi, akþamda Zonguldak Erdemir ile karþýlaþacak ve müsabakalarýný tamamlayacak Sinop ta devam eden Ýlköðretimli Küçükler Voleybol grup birinciliðinde kýzlardaki temsilcimiz Osmancýk Akþemsettin Ýlköðretim beklenmedik bir oyun oynayýnca Bartýn a 2-0 yenilerek elenirken erkeklerdeki temsilcimiz Baþöðretmen Atatürk Tokat Cumhuriyet i 2-1 yenerek yarý final grubuna yükselmeyi garantiledi. Baþöðretmen bugün grup finalinde Yozgat Sorgun ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanan Amasya kaybeden ise Mersin de yapýlacak yarý final grubunda mücadele edecek. Sinop tan bu kez bir sevindirici bir üzücü haber geldi. Grup maçlarýnda üçte üç yapan Osmancýk Akþemsettin kýz ve Baþöðretmen Atatürk erkek takýmlarý dün çýktýklarý yarý final maçýnda Akþemsettin kýz takýmý beklenmedik kadar kötü bir oyun oynayýnca yenilerek yarý final grubu vizesini kaybetti. Baþöðretmen Atatürk ise rakibini zorda olsa 2-1 yenerek yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. Günün ilk maçýnda Osmancýk Akþemsettin diðer grubun ikincisi Bartýn Gürgen Pinerci Ýlköðretim ile karþý karþýya geldi. Rakibi önünde beklenmedik kadar kötü bir oyun ortaya koyan temsilcimiz rakibine ve lik setlerle 2-0 maðlup olarak yarý final grubuna yükselme sevinci yaþayamadý. Osmancýk Akþemsettin bugün yarý finalin diðer maçýný kaybeden Yozgat Sorgun ile üçüncülük dördüncülük maçý yapacak. Kýzlarda yaþadýðýmýz bu üzüntünün ardýndan erkeklerdeki temsilcimiz Baþöðretmen Atatürk Tokat Cumhuriyet ile yarý final grubuna yükselmek için karþýlaþtý. Ýlk sette rakibi önünde beklenmedik hatalar yapan Baþöðretmen bu seti kaybetti ve geriye düþtü. Ýkinci sette ise toparlanan ve gerçek oyununu sahaya yansýtan Baþöðretmen Atatürk seti 21-9 gibi farklý bir skorla kazanarak skoru 1-1 yaptý. Taybreak setinde ise rakibi önünde üstünlüðünü Wushu Hakem Bölge kursu ve vize sýnavý Çorum da Wushu Aday Hakem kursu ve 2011 yýlý vize sýnavlarý Mart tarihleri arasýnda ilimizde yapýlacak. Wushu Ýl Temsilcisi Abdullah Yiðittaþçý, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü nün katkýlarýyla Karadeniz ve Ýç Anadolu Bölgelerini kapsayan Wushu aday hakem kursu ile bölge ve milli hakemlerin 2011 yýlý faaliyetlerinde görev alacak hakemlerin vize ve terfi kursu sýnavlarý hafta sonunda Gençlik Turgutspor un salonunda yapýlacaðýný söyledi. Federasyonu nun aldýðý karar doðrultusunda ortopedik sakatlýðý bulunanlarýnda katýlabileceði Wushu hakem kursuna katýlacaklar aranýlan þartlar, TC vatandaþý olmak, 18 yaþýndan küçün 45 yaþýndan büyük olmamak, savcýlýktan sabýka kaydý, saðlýk raporu, Spor Müdürlüðü nden ceza almadýðýna dair yazý, 4 adet vesikalýk fotoðraf, lise ve dengi okul mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, Wushu lisansý 2011 yýlý vizeli olacak, hakem bilgi formu ve Garanti Bankasý Anafartalar Caddesi 711/ nolu hesaba yatan 40 TL lik hakem kursu üçreti, hakem terfisi için 50 TL, milli hakem terfisi için 60 TL ayrýca tüm hakemlerin kimliði için 20 TL lik para yatýracaklar. Kurs 12 Mart cumartesi günü saat 09 da sürdüren Baþöðretmen seti 15-9 maçýda 2-1 kazanarak yarý final grubuna yükselme sevincini yaþadý. Baþöðretmen Atatürk erkek takýmý bugün grup finalinde saat 12 de Yozgat ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanan okul Amasya, kaybeden ise Mersin de yapýlacak olan yarý final grup müsabakalarýnda ilimizi temsil etmeye hak kazanacak. Gençlik Turgutspor Salonu nda baþlayacak. Kursla ilgili detaylý bilgi almak isteyenlerin Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ne veya Wushu Ýl Temsilcisi Abdullah Yiðittaþçý ya nolu telefonu aramalarý gerekiyor. Önümüzdeki hafta oynanacak U 15 futbol grup birinciliði müsabakalarýnda mücadele edecek takým isimleri belli oldu. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ýn verdiði bilgiye göre Nike Premier Cup U 15 grup birinciliðinde Mart tarihleri arasýnda ilimizde yapýlacak olan grup birinciliði müsabakalarýnda Amasya Ýl Özel Ýdaresi, Bartýn Gençlikspor, Kastamonu Ormunspor, Samsun Kadýköyspor, Ordu Ünyespor ve Sivas Demirspor takýmlarý mücadele edecekler. Ayný tarihlerde Ordu da yapýlacak olan ve ilimizi temsil edecek Osmancýkgücü nün mücadele edeceði grup müsabakalarýnda ise Samsun Telekomspor, Tokat Niksar Belediyespor, Trabzon Telekomspor, Sinop Telekomspor ve Giresunspor takýmlarý mücadele edecekler. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan Küçükler Futbol da Final Grubu nda ikinci maçlar oynandý Sakarya þampiyon gibi Ýlk maçlarýný kazanan Sakarya ile Fatih Sultan Mehmet arasýndaki karþýlaþmadan 8-0 galip ayrýlan Sakarya Ýlköðretim þampiyonluðu büyük oranda garantiledi. Sakarya bugün oynayacaðý Yavuz Sultan Selim maçýndan beraberlikle bile ayrýlýrsa þampiyonluk kupasýný kaldýracak. Ýlköðretimli Küçükler Futbol da Final Grubunda ikinci maçlar sonunda Sakarya Ýlköðretim þampiyonluðu büyük oranda garantiledi. Ýlk maçýnda Merkez YÝBO yu 4-3 yenen Sakarya Ýlköðretim ile Yavuz Sultan Selim i 1-0 yenen Fatih Sultan Mehmet arasýndaki maçý her iki yarýda attýðý dörder golle 8-0 kazanan Sakarya Ýlköðretim son maçlar öncesinde altý puan ve averaj üstünlüðü ile þampiyonluða çok yakýn, Bugün final grubu son maçýnda Yahya Kemal Beyatlý ile karþýlaþacak olan Sakarya Ýlköðretim üç puaný bulunan rakibi önünde beraberlik halinde bile þampiyonluðu kazanacak. Bu maçý Yahya Kemal in kazanmasý, Fatih Sultan ýn da Merkez YÝBO yu yenmesi durumunda üç takýmýnda 6 þar puaný olacak ve averaj hesaplarý þampiyon takýmý belirleyecek. Küçükler Futbol da mücadele bugün oynanacak maçlarla sona erecek ve ardýndan da düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verilecek. Hakem Ömür Soytemiz Wushu Ýl Temsilcisi Abdullah Yiðittaþçý U 15 de takýmlar belli oldu Ýlköðretimli Küçükler Futbol da þampiyonlarýn belli olacaðý bugünki maçlarý Ömür Soytemiz yönetecek. Bugün Sakarya - Yahya Kemal Beyatlý ve Fatih Sultan Mehmet Merkez YÝBO maçlarýnda ilimiz hakemlerinden Ömür Soytemiz düdük çalacak. Sakarya: 8 - F. SultanFATÝH Mehmet: 0 SAHA: SULTAN MEHMET ÝLTicaret Meslek Lisesi HAKEM: Okan Þakar. SAKARYA ÝLKÖÐRETÝM : Ba- rýþ, Muhammed, Samet, Cengiz, Furkan Kaya, Furkan Bulut, Zafer, Berkant, Serkan, Esat, Furkan Þanver. KÖÐRETÝM : Musa, Hüsrev, Furkan Arýcý, Mustafa, Furkan Ketsek, Berkay, Tunahan, Sedat, Oðuzhan, Kaan, Melih. GOLLER: Esat (4), Berkant (2), Zafer, Furkan Þanver (Sakarya Ýlköðretim). Yahya Kemal: 2-Merkez YÝBO: 1 SAHA: Ticaret Meslek Lisesi HAKEM: Okan Þakar. MERKEZ YÝBO : Abdulsamet, Serkan, Recep, Dursun, Veli, Furkan, Samet, Uður, Mustafa. YAHYA KEMAL BEYATLI ÝLKÖÐRETÝM : Turan, Saitcan, Alpay, Ethem, Oktay, Ýsmail, Özgür, Utku, Ufuk. GOL: Ufuk, Utku (Yahya Kemal), Mustafa (Merkez YÝBO)

19 PERÞEMBE 10 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ MART Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý 24 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Ford marka, Transit 350- Lyüksek tavan tipinde, 2008 model, buz.eyazý renkli, kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Mezat Salonu Karayollarý Samsun 7. Bölge Müdürlüðü Kargý Þehir geçiþinin BSK yapýlmasý (idare malý bitüm ile) yapým iþi. Yer: Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý Atakum Samsun ** * 11 MART Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çepni Mahallesi, Ýnönü Caddesi, Kiremit Han Ýþhaný 5. katta bulunan 22 m2 alanlý dükkanýn satýþý iþi. Karayollarý Samsun 7. Bölge Müdürlüðü Boðazkale geçiþinin BSK yapýlmasý (idare malý bitüm ile) yapým iþi. Yer: Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2011 yýlý 112 acil yardým hizmetleri giyim kuþam alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü ** * 14 MART Çorum Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Tamamý akaryakýtlý 4 adet þoförsüz 4x4 arazili Pick- Up ve 1 adet þoförlü binek oto kiralama iþi. Yer: Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü Valilik Ek Binasý Kat: 8 Çorum Çorum PTT Baþmüdürlüðü Taþýt kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum PTT Baþküdürlüðü ** * 15 MART Çorum Devlet Hastanesi Ekstracorporeal Shockwave tedavi cihazý alýmý iþi. YerÇorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu ** * 16 MART Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2011 yýlý Halk Saðlýðý Laboratuarýnýn KÝT karþýlýðý su analiz cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Baþtabipliði Engelli asansörü yapým iþi. Yer: Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Toplantý Salonu ** 17 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý ** 18 MART Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çepni Mahallesinde bulunan m2 alanlý dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2 kalem Meslek Yüksekokulu Laboratuar Cihazý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüðü Konferans Salonu- Samsun Cad. No: 99 Çorum Çorum Belediye Baþkanlýðý Demir III Klorür alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý Çorum Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü Halý, yolluk v.b. tefriþat mal ve malzeme alýmý iþi. Yer: Bahçelievler Mah. Þenyurt 2. Sk.No: 14 Çorum ** * 21 MART Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Tepecik Mahalesi nde bulunan 130,21 m2 alanýndaki avlulu ahþap evin satýþý KÝREMÝT A.Þ. SATIÞ PERSONELÝ ÝLANI iþi. Saat: Karayollarý Samsun 7. Bölge Müdürlüðü Ýskilip geçiþinin BSK yapýlmasý (idare malý bitüm ile) yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü-Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: Çorum Devlet Hastanesi 2011 yýlý 4 kalem unlu mamül (cevizli baklava, tulumba tatlýsý, su böreði ve ekler pastasý) alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu * 22 MART Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Yazýlým lisanslarý alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Karayollarý Samsun 7 Bölge Müdürlüðü Boðazkale geçiþinin BSK yapýlmasý (idare malý bitüm ile) yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü-Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum/Samsun ** 23 MART Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Renault marka, 2008 model otomobilin satýþý iþi. Saat: ** * 24 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Kamyon ve iþ makinesi rikalanmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý 38 kalem ilaç ve serum alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu ** 28 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Operatör ve sürücüleri ile birlikte iþ makinesi ve yardýmcý personel Ýþ tanýmý: Firmamýzýn ülke geneline yönelik pazarlama ve satýþ çalýþmalarý içinde yer almak ve müþteri ve bayi temelinde yeni satýþ kanallarý kurmak. Ýstenilen nitelikler: * Tercihen üniversite mezunu, * Temel pazarlama,satýþ,tahsilat ve bilgisayar bilgisine sahip, * En az 3 yýl satýþ personeli olarak çalýþmýþ, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ, * B sýnýfý sürücü belgeli ve uzun yol araç kullanma tecrübesi olan, * Dýþa dönük, ikna kabiliyeti yüksek ve insan iliþkilerinde baþarýlý çalýþma arkadaþý arýyoruz. Baþvuru: Baþvurular þahsen özgeçmiþler ile beraber aþaðýda belirtilen adrese yapýlacaktýr. Son Baþvuru Tarihi: 18 Mart 2011 Cuma saat: Adres: Ýskilip yolu 3.km ÇORUM Telefon: www. ozkentkiremit.com.tr (Ç.HAK:669) çalýþtýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi, No: 179 Çorum ** * 29 MART Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mülkiyeti Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. ye ait, 1 adet ambar ve 1 adet kantar binasý ile 1 adet ambar, 1 adet büro ve 3 adet lojmanýn satýþý iþi. Yer: Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Müdürlüðü Saat: Karayollarý Samsun 7. Bölge Müdürlüðü Çorum þehir geçiþi devlet yolu Binevler farklý seviyeli kavþaðýtoprak tesfiye, sanat yapýlarý, üstyapý ve köprü iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu ** ** 30 MART Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Ford Transit 120 marka, beyaz renkli, kaportasýnda yeryer çizik ve paslanmalarý olan 1196 model minibüsün satýþý iþi. Müzayada Salonu ** * 1 NÝSAN Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Ulukavak Mahallesinde bulunan 4 katlý binadaki dubleks dairenin satýþý iþi. Müzadeye Salonu Saat: ** * 4 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde, üzerinde 32,00 m2 lik baraka ile 1 söðüt, 2 ayva, 1 dut ve 1 elma aðacý bulunan 591,81 m2 yüzölçümlü arsanýn satýþý iþi. Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Çorum Merkez Ýlice mahallesi nde bulunan 877,02 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: ** 12 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2. Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan 176,72 m2 alanlý bahçeli ahþap ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adiyesi Saat: ** ** 18 NÝSAN Bayat Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Bayat Ýlçesi, Yeni Mahalle de bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Yer: Bayat Hükümet Konaðý önü Saat: ** 19 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum Merkez Çoraklýk Mahallesi nde 712,35 m2 alanýnda arsa niteliðinde gayrimenkulün satýþý iþi. Müzayede salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Ýbrahimçayýrý nda bulunan 7 katlý binanýn 3. katýnda yer alan 130 m2 alanýndaki dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi nde bulunan 9 katlý binanýn 1. katýnda yer alan 85 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 117 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. YÝTÝK Bayat Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmet ÞAHÝN Mustafa oðlu Bayat Hacýbayram Köyü Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:742) YÝTÝK BEKO-CASIO 298 SR seri nolu yazar kasamýza ait ruhsatnameyi kaybettik. Hükümsüzdür. Þengil Petrol Gýda Hayv. ve Nak. San. Tic. Ltd. Þti. Çorum V.D.No; (Ç.HAK:741) YÝTÝK Çorum Ticaret Sanayi Odasýndan almýþ olduðum TOBB.K numaralý K1 yetki belgeme ekli 34 YYT 19 plakalý aracýma ait Taþýt Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aliþan ÇIRACI Ali oðlu 1957 Kargý Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:739) YÝTÝK Mecitözü Ýlçe Kaymakamlýðýndan almýþ olduðum AC seri nolu Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satý SÝNCER Mehmet kýzý 1937 Çorum Bekiþ Köyü Doðumlu (Ç.HAK:737) ** NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Vakýfbank Çorum Þubesi: Telefonlar: Hýzlý Büyüyen Banyo Dolabý Üretim Tesisimizde istihdam edilmek üzere * Bayan Polisaj ve kalite ayrým elemaný Prensipli ve titiz çalýþmayý seven, * Teknik Ressam 1. Teknik resim tecrübesi olan 2. AutoCAD Bilen (2 ve 3 Boyut) * Mobilya Ustalarý, Kalfalarý ve Çýraklarý Yoðun Ýþ temposuna uyum saðlayabilecek Ekip arkadaþlarý arýyoruz. Erkek adaylarýn askerlik görevini tamamlamýþ olmalarý þarttýr. Baþvurularýn Þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: ECM Banyo Gereçleri Üretim A.Þ. Organize Sanayi Böl.4.Cad. No :10 Tel ÇOCUK BAKILIR 27 yaþýnda 2 çocuk annesiyim. Evimde itinayla çocuk bakýlýr. Tel: (Ç.HAK:746) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda yöneticilik vasfý olan tecrübeli en az lise mezunu dolgun ücretli bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. CMS Tekstil (Ç.HAK:734) (Ç.HAK:743) (Ç.HAK:698) (Ç.HAK:718) Ulukavak Mah. Buharaevler Cd. Karanfil Apt. No: 8/13 Adres: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný zemin kat No: 3/F Tel: ELEMAN ARANIYOR Otelimizde görevlendirilmek üzere Bayan Kat Temizlik Ýþçisi alýnacaktýr. OBA OTEL Ýnönü Cad. No: 85 ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR OFÝSÝMÝZDE ve ÞÝRKETLERDE ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE MUHASEBE DENEYÝMÝ OLAN ELEMAN ALINACAKTIR. ÝSTEKLÝLERÝN ÞAHSEN BAÞVURMASI GEREKMEKTEDÝR. AHLATCI MALÝ MÜÞAVÝRLÝK Gazi Caddesi Davutoðlu Ýþ Merkezi Kat: 4 D: ÇORUM Yeniyol Mah. Sel Sk. No: 34/5 ÇORUM ELEMAN ARANIYOR Benliyem Fabrikasý Laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu tecrübeli eleman alýnacaktýr. Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM Tel: (Ç.HAK:738) Meydan Mürsel ÞAHÝNBAÞ Birinci sayfadan devam hareketini ona bina ederek hataya düþerler. Celaleddin Harzemi Þah bir harbe giderken vezir vüzerasi ve muteber adamlarý ona: Sen muzaffer olacaksýn Allah teâla seni galip edecek demiþler. O da þöyle demiþ: Ben Allah ýn emriyle cihat yolunda hereket etmeye vazife darým. Cenabý Hakkýn vazifesine karýþamam; muzaffer etmek veya malup etmek onun vazifesidir. Ýslâm alimlerinin yaptýklarý vazife tanýmlarýný görelim. Vazife, yapýlmasý dinen mecburi olan veya tavsiye buyurulan herhangi bir hayýr, bir kemal, bir güzel þey demektir. Bu tarife göre vazifeler iki nevidir. Bir nevi, dince mecburi olan vazifelerdir ki bunlarý yapmamak herhalde mesüliyeti azabý gerektirir. Diðer nevi; dinen herhalde mecburi olmamakla beraber raðbet edilen tavsiye buyurulan ahlâki ihtiyari vazifelerdir ki bunlara riayet edilmesi bir meziyettir. Bir kemaldir, insaný sevaba ve öðülmeye bir vesiledir. Yapýlmamasý ise bir noksan olmakla beraber herhalde bir sorguyu bir azabý gerektirmez. Ýnsanlara karþý yapýlan güzel, nazikane iþlemler gibi... Ýnsanlara ait bütün vazifeler, Ýslâm dininin çerçevesi içinde bulunmaktadýr. Bunlardan dinen mecburi olan vazifeleri, vecibe bölümlerinde yazýlýdýr. Vazifeler, ya mücerret Allah Teâla için yapýlýr, veya insanýn kendi þahsýna veya ailesine karþý yapýlýr. Veyahut topluma karþý yapýlýr. Bu itibarla vazifeler ilâhi þahsi, ailevi ve ictimai nevilerine ayrýlýr. Hoþçakalýn. Satýlýk Dükkanlar ve Tornacý Aranýyor * K.S.Sitesinde 6. Cadde 170 m2 dükkan, K.S. Sitesi 71. Sokakta 461 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. * Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere (Ç.HAK:639) ELEMAN ARANIYOR Þantiye sorumluluðu üstlenebilecek Ýnþaat, Jeoloji veya Maden Mühendisi, Þantiye ve Merkez Laboratuvarýmýzda görevlendirilmek üzere hazýr beton konusunda deneyimli Laborant, Santral, Beton Pompasý Operatörü aranmaktadýr. Müracatlarýn þahsen cv ile birlikte yapýlmasý gerekmektedir. Ýkram Hazýr Beton Ýnþ. Maden San. Tic. A.Þ. Tel: Fax: (Ç.HAK:647) Veteriner ve Ziraat Mühendisi Alýnacaktýr Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Veteriner ve Ziraat Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yurtben Yem (Ç.HAK:686) Ankara Yolu 4. Km. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tornacý Usta ve Kalfalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Þenel Makina San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:706) K.S.Sitesi 41. Sok. No: 3 Tel: ELEMAN SEPRAFORM ESTETÝK VE GÜZELLÝK MERKEZÝNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI - ESTETÝSYEN - HEMÞÝRE ALINACAKTIR. SEPRAFORM ESTETÝK VE GÜZELLÝK MERKEZÝ (Ç.HAK:705) TEL: ELEMAN ARANIYOR Ýþyerimizde görevlendirilmek üzere tercihen yüksekokul veya lise mezunu bilgisayar kullanabilen satýþ konusunda deneyimli Bayan Büro elemaný alýnacaktýr. SALMAN YUVA DEKOR Ulukavak Mah. Eþref Hoca Cad. No: 1/B (Ç.HAK:709) (23 Nisan Ý.Ö.O. Karþýsý) Mür. Tel: deneyimli Tornacý alýnacaktýr. Mür. Tel:

20 PERÞEMBE 10 MART 2011 Oðuz da da burun kýrýðý þüphesi Çorumspor da þanssýzlýklar bitmiyor. Ýki hafta önce Körfezspor deplasmanýnda Orhan ýn burnunun kýrýlmasýnýn ardýndan dün oynanan Çankýrý Belediyespor maçýnda da Oðuz un burnuna darbe geldi. Teknik Direktör Gürses Kýlýç tarafýndan maçýn son dakikalarýnda savunmaya fiziði ile katký saðlamasý amacýyla oyuna alýnan Oðuz girdiði dakikada bir yan topunda rakibin darbesiyle yerde kaldý. Girdiði anda sakatlanarak oyundan çýkan Oðuz un burnunda kýrýk þüphesi olduðunu belirten Teknik Direktör Gürses Kýlýç bugün yapýlacak muayene sonunda Oðuz un durumunun netleþeceðini söyledi. Komþu da bir puana razý olduk: 1-1 Çorumspor galibiyet için çýktýðý Çankýrý Belediyespor deplasmanýnda 2. dakikada Mustafa Özgen in attýðý golle öne geçti. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda Eren in düþürüldüðü ve penaltý kýrmýzý kart gereken pozisyona maçýn hakemi devam dedi ilk yarý 1-0 sona erdi. Ýkinci yarýda yoðun kar yaðýþý ve sahanýn aðýrlaþmasýyla futbolcular zorlanda son bölümdeki ev sahibi takýmýn baskýsý 77. dakikada Ali Yakup un kafasýndan gelen golle sonuçlandý ve maçta karþýlýklý gollerle 1-1 berabere sonuçlandý. Çorumspor ilk beþ umutlarýný artýrmak, Çankýrý Belediyespor ise tehlikeli bölgeden kurtulmak için kazanmak istediði maçta iki takýmýnda galibiyet çabasý sonuç vermedi ve her iki yarýda atýlan karþýlýklý gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi. Hafta içi olmasýna raðmen karþýlaþmayý 300 civarýnda Çankýrý Belediyespor taraftarý izlerken 170 Km en yakýn deplasmana hiç bir Yönetim Kurulu üyesinin gitmemesi dikkat çekti. Teknik Direktör Gürses Kýlýç, Çankýrý deplasmanýnda Adýyaman maçýnda gol atarak üç puan getiren golü atan Sefa ya ilk kez ilk onbirde þans verirken Vedat ile Þaban ý kulübeye çekti. Karþýlaþmaya Çorumspor golle baþladý ve büyük moral buldu. Erken gelen golden sonra ev sahibi takým daha çok hücumu düþünmeye baþladý. Maçýn 15. dakikasýndan itibaren baþlayan yoðun kar yaðýþý nedeniyle zemin iyice aðýrlaþtý ve iki takým oyuncularýda topa sahip olmakta ve hareket etmekte oldukça zorlandýlar. Bu bölümde penaltý noktasýna yapýlan ortalarla gol arayan Çankýrý Belediyespor beraberlik fýrsatlarýný yakaladý ancak bunlardan yararlanamadý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsýnýn son dakikasýnda belkide Çorumspor un maçý koparacaðý pozisyonda karþýlaþmanýn Adana bölgesi hakemi kýrmýzý kart ve penaltý pozisyonunda anlaþýlmaz bir kararla devam deyince devreyi Çorumspor 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk bölümünde yoðun kar yaðýþý nedeniyle aðýrlaþan zeminde iki takýmda futbol adýna ortaya fazla bir þey koyamadý. Bu yarýda özellikle orta alanda ve savunmada iyi iþler yapan Çorumspor topu ilerde tutmakta zorlandý. Geliþtirdiði ataklarda ise Eren ve Þaban son vuruþlarda beklenen baþarýyý gösteremeyince farký açamadý. Son bölümde hücuma iki adam alarak gol için yüklenen Çankýrý Belediyespor 78. dakikada yine bir yan topta beraberlik golünü buldu. Beraberlik golünden sonra bu kez galibiyet için yüklenen ev sahibi takým karþýsýnda Çorumspor son dakikalarda yine bir yan topta üç puan getirecek gol pozisyonunu buldu ancak golü bulamayýnca takýmlar her iki yarýda bulduklarý birer golle sahadan birer puanla ayrýldýlar. MAÇTAN DAKÝKA- LAR Çorumspor maça golle baþladý. 2. dakikada kýrmýzý siyahlý takýmýn sol kanattan kazandýðý Muhammet kullandý, savunmadan ileri çýkan Mustafa Özgen arka direkte boþ durumda yükseldi yakýn mesafeden kafayý vurdu topu Çankýrý Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 9. dakikada sol kanattan geliþen Çankýrý Belediyespor ataðýnda Metin in ceza sahasýna görderdiði orta þut karýþýmý vuruþunda kaleye yönelen topa kaleci Ozan son anda köþeden sahip oldu ve gole izin vermedi. 13. dakikada ev sahibi takým beraberlik golünü çok yaklaþtý. Sað kanattan geliþen Çankýrý ataðýnda Lokman ýn ceza sahasýna yaptýðý ortada altý pas içinde müsait durumda Samet in kafa vuruþunda top yandan az farkla auta gitti. 16. dakikada sol kanattan geliþen Çorumspor ataðýnda Eren topla hareketlendi solunda boþ durumdaki Muhammed e çýkardý bu Þaban son bölümde oyuna girdi yakaladýðý pozisyonlarda son vuruþlarda baþarýlý olamadý Üç maça kar engeli 2. Lig Beyaz Grupta dün oynanmasý gereken üç karþýlaþma kötü saha ve hava þartlarý nedeniyle ertelendi. Çorumspor un mücadele ettiði Beyaz Grupta dün oynanmasý gereken Bandýrmaspor - Mardinspor, Hacettepe - Ýskenderun DÇ ve Bugsaþspor - Turgutluspor karþýlaþmalarý kötü hava þartlarý nedeniyle ertelendi. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre kötü hava ve saha þartlarý nedeniyle ertelenen bu üç karþýlaþmalarýn oynanacaðý tarih daha sonra açýklanacak. Bandýrma sahasýndaki az miktardaki kara raðmen maç ileri bir tarihe ertelendi ÇANKIRI BELEDÝYE Hamit...5 Samet...4 Metin...5 Ali Yakup...6 Lokman...4 (70. dak. Rýdvan...3) Kemal...4 Uður...3 (70. dk. Önder...4) Eþref...4 Furkan...5 Taylan...4 Celal...4 ÇORUMSPOR Ozan...7 Mustafa...6 Emrah...5 (90. dak. Oðuz...) Özkan...4 (68. dak. Þaban...3) Muhammet...6 Ceyhun...5 Hasan Ali...4 Eren...4 Volkan...4 (61. dak. Erkan...3) Ömür...7 Sefa Akýn...6 STAD : Atatürk. SARI KART: Eren (Çorumspor), Ali Yakup (Çankýrý). GOLLER : 2. dak. Mustafa (Çorumspor), 77. dak. Ali Yakup (Çankýrý Belediyespor). HAKEMLER : Gökhan Güneþer, Gökhan Ercan, Osman Kozan. Murat KARASU / ÇANKIRI Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: Türkiye Spor Toto TFF 2. Lig Beyaz Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çankýrý Belediyespor - Çorumspor : 1-1 Adýyamanspor - Gebzespor : 2-1 Alanyaspor - Göztepe : 1-1 Sarýyer - Yeni Malatyaspor : 1-2 Hacettepe - Ýskenderun DÇ : (E) Körfezspor - Beypazarý Þekerspor : 0-0 Akçaabat Sebatspor - Bozüyükspor : 0-0 Bugsaþspor - Turgutluspor : (E) Bandýrmaspor - Mardinspor : (E) Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Göztepe Bandýrmaspor Bugsaþ Spor Ýskenderun Bey. Þeker Bozüyükspor Turgutluspor Çorumspor Yeni Malatya Körfez Bld. Sarýyer Alanyaspor Çankýrý Bld. Hacettepe Adýyamanspor Mardinspor A. Sebatspor Gebzespor Önümüzdeki hafta maç programý 16 Mart Çarþamba : Çorumspor - Bandýrmaspor. Beypazarý Þekerspor - Adýyamanspor. Turgutluspor - Sarýyer. Yeni Malatyaspor - Hacettepe. Bozöyükspor - Bugsaþspor. Göztepe - Akçaabat Sebatspor. Mardinspor - Alanyaspor. Gebzespor - Çankýrý Belediyespor. Ýskenderun DÇ - Körfezspor futbolcu ceza sahasýna girer girmez sert vurdu top yan direðin dibinden az farkla auta gitti. 29. dakikada Çorumspor kalesi büyük bir tehlike atlattý. Sol kanattan geliþen atakta Uður topla birlikte ceza sahasý çizgisi üzerine kadar yaklaþtý sert vurdu kaleci Ozan topa hamle yaptý elinden seken top altý pas içine düþtü genç Sefa rakipten önce son anda hamle yaparak topu rakip alana göndererek olasý mutlak bir golü önledi. 32. dakikada sað kanattan geliþen Çankýrý Belediyespor ataðýnda Eþref in ceza sahasýna yaptýðý ortada arka direkte Furkan topu indirdi ve sert olarak uzak köþeye vurdu kaleci Ozan topu köþeden çýkardý ve ev sahibi takýma gol izni vermedi ve topu kornere çeldi. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda maçýn kader pozisyonu geliþti. 44. dakikada orta alandan organize geliþen Çorumspor ataðýnda Eren topla buluþtu ve rakip savunmanýn arkasýna sarktý kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda savunma oyuncusu tarafýndan yere düþürüldü. Çorumspor lularýn sevinçten, Çankýrý Belediyespor lularýn ise hüzünlendikleri anda maçýn hakemi ev sahibi takýmýn taraftarlarýný mutlu etti ve penaltý kýrmýzý kart gerektiren pozisyona devam diyerek büyük bir hakem skandalýna imza attý. Bu pozisyonda hakemi itiraz eden Eren sarý kart gördü. Ýlk yarý kýrmýzý siyahlý takýmýn 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýda baþlayan yoðun kar yaðýþý nedeniyle çizgilerin temizlenmesi nedeniyle gecikmeli olarak baþladý. Çorumspor galibiyeti korumak için kontrollü baþladýðý ikinci yarýnýn ilk bölümünde iki takýmda aðýrlaþan zeminde topa sahip olmakta zorlandý. Bu yarýda ilk etkili atakta Çankýrý Belediyespor golü buldu. Sol kanattan geliþen Çankýrý Belediyespor ataðýnda Önder in ceza sahasýna yaptýðý ortada arka direkte Ali Yakup boþ durumda kafayý vurdu ve topu köþeden aðlara göndererek skoru 1-1 yaptý. 79. dakikada ev sahibi takým galibiyet golüne çok yaklaþtý. Bu dakikada Önder in pasýnda penaltý noktasýna yakýn noktada topla buluþan Furkan sert vurdu kaleci Ozan ý geçen topu Mustafa Özgen çizgi üzerinden çýkararak kalesine bir golden kurtardý. 82. dakikada sað kanattan ani geliþen Çorumspor ataðýnda Emrah hareketlendi ve ortadaki Þaban a çýkardý bu futbolcu ceza sahasýna girer girmez sert vurdu top yandan az farkla auta gitti. 87. dakikada ev sahibi takýmýn baský kurduðu anlarda sol kanattan Muhammet le hýzlý çýkan Çorumspor ilerde Þaban ý topla buluþturdu bu futbolcu çaprazda kaleci ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu top uzak kale direðinin dibinden Çorumspor un Çankýrý Belediyespor deplasmanýnda tek golünü atan Mustafa Özgen sýk sýk yan toplarda ileri çýkarak gol aradý auta gitti. 89. dakikada Çorumspor un kazandýðý korner atýþýný Emrah ile kullandý arka direkte boþ durumda yükselen Þaban kafayý vurdu kaleciyi geçen topu Kemal çizgiden çýkardý ve kýrmýzý siyahlý takýma galibiyet þansý vermedi. Maçta karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi. Özkan bu sezon ikinci kez Çankýrý Belediyespor deplasmanýnda ilk onbirde forma giydi Eren Bandýrma maçýnda yok Bu pozisyona devam dedi Çorumspor da tecrübeli forvet Eren, önümüzdeki hafta içinde oynanacak Bandýrmaspor maçýnda cezalý duruma düþtü. Geçtiðimiz hafta Adýyamanspor maçýnda gördüðü sarý kartla üç sarý karta yükselen Eren, Çankýrý maçýnýn ilk yarýnýn son dakikasýnda kendisine yapýlan bariz penaltý pozisyonuna hakemin devam demesi üzerine yaptýðý itirazla gördüðü sarý kartla dördüncü kartýný gördü ve cezalý duruma düþtü. Eren, takýmýnýn 16 Mart çarþamba günü sahasýnda oynayacaðý Bandýrmaspor karþýlaþmasýnda forma giyemeyecek. Çorumspor un Çankýrý Belediyespor deplasmanýndan üç puanla dönebileceði bu pozisyonda maçýn hakemi Adana Bölgesinden Gökhan Güneþer devam dedi. Eren ceza sahasýna girdiði bu pozisyonda Çankýrý Belediyespor takým kaptaný Metin tarafýndan yerde kayarak yukarda görülen pozisyonda böyle düþürüldü. Fotoðrafda görüldüðü gibi maçýn hakemininde gözünün önünde olan bu pozisyonda penaltý ve kýrmýzý kart çýkarmaktan çekindiði için devam diyerek bir anlamda kýrmýzý siyahlý takýmýn iki puanýný çaldý. Geçtiðimiz sezon Bank Asya 1. Liginde düdük çalan Gökhan Güneþer in neden bu sezon 2. ligdeki müsabakalarda göre verildiðini bu pozisyonda çalamadýðý düdükle bir anlamda göstermiþ oldu.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı