KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ"

Transkript

1 Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda, br gözlem ayırı gözlem outler olara tespt edleblme ç bu gözlem ula değşe le temsl edlmete ve ula değşe statstsel olara alamlı olup olmadığıa baılmatadır. Br gözlem ayırı gözlem olması ç ula değşe t-statstğ statstsel olara alamlı olma tez ullaılmatadır. Bu çalışma, bast bağlaşım model ullaara, bu tez doğru olmadığıı uramsal olara spatlamata ve br arşı örele bu tez çürütmetedr. Bu çalışma ç türetlmş örete, dreçl robust bağlaşım yötem le ayırı gözlem olara tespt edle br gözlem, ula değşe t-statstğ le tespt edlemedğ gösterlmetedr. Bua lavete, ula değşe eleme öeml bağlaşım statstler asıl etledğ de rdelemetedr. Aahtar Kelmeler: Dreçl bağlaşım, t-statstğ, ula değşe, ayırı gözlem, tez çürütme, bast bağlaşım model, tespt soruu, öre Jel Sııflaması: C, C3, C5, C5 Abstract I the curret lterature, order to be able to detect a sgle observato as a outler observato, ths observato s represeted by a dummy varable ad the dummy varable s checed for statstcal sgfcace. For a observato to be a outler observato, the thess of sgfcat t-statstcs of dummy varable s used. Ths paper proves usg a theoretc proof for smple regresso model that ths thess s wrog ad refutes ths thess usg a coutereample. The eample derved for ths paper llustrates that a outler observato detected by robust regresso methods caot be detected by the t-statstcs of dummy varable. I addto, the effect of addg a dummy varable to regresso o mportat regresso statstcs s vestgated. Keywords: Robust Regresso, t-statstcs, dummy varable, outler, refute the thess, smple regresso model, detecto problem, eample Jel Classfcato: C, C3, C5, C5 * Yrd. Doç. Dr., Başet Üverstes, İİBF Eoom Bölümü B09, 0680 Bağlıca Aara, Tel: / 74, E-Mal:

2 Kula Değ. T İst. le Ayırı Gözlemler Tespt Edlemez. GİRİŞ Ayırı gözlemler, modelde yer almaya etl değşeler devreye grmes soucu yüse hata çere ve bu sebeple ver ümesde dğer gözlemler sahp olduğu doğrusal davraışa ayırı br davraış sergleye gözlem olara taımlaablr. E üçü areler EKK tahm edcs ya da ver tamamıı date ala başa br tahm edc böyle br durumda çömete Rousseeuw ve Leroy, 987 ve ayırı gözlem mtarıa göre EKKler hem yasızlı hem de tutarlılı özellğ aybetmetedr. Verde tedbr almada ayırı gözlem bıraılması durumuda, dğer gözlemler le ulaşılaca blmsel çıarsama souçlarıı tam ters souçlara ulaşılmasıa sebep olablmetedr Rousseeuw ve Va Aelst, 999. Bu durum büyü br tehle yaratmatadır, çüü EKK tahmler ço yaygı olara ullaılmata ve uzu zamada berdr e altel verler ble ayırı gözlem çerdğ, bua lavete altel tsad ver olmaya ço az sayıda aday ver olduğu blmetedr Zama vd., 00. Gözlemler çde ayırı gözlem buluması şüphesde, şüphel gözlemlere ula değşeler atayara ayırı gözlem olup olmadığıı sıama, e olay ayırı tespt yötemdr. Buu sebeb, maale tap ede bölümlerde gösterlebleceğ gb, br gözleme ula değşe atama, o gözlem ets bağlaşım tahmlerde Greee, 00 ve değşrlte varyasta, o ver slmes Studemud, 00 le ayı ety yaratmatadır. Kula değşe atamış gözlemler souçlar üzerde ets bu şelde elere ula değşe tarafıda ets elemeye br tae ble ayırı gözlem, EKKler ye çömes sağlayacatır. Böyle br şüphe durumuda ula değşe ullaılmada dreçl robust bağlaşım yötemler le bütü ayırı gözlemler eş-alı tespt zoruludur. Blmsel edesler taradığıda, 000 yılıda sora yapılmış ço sayıda çalışmada, hale bağlaşım aalzde br gözlem ayırı gözlem olduğuda şüpheleldğde o gözlem ç br ula değşe atamatadır. Br gözlem ayırı gözlem olduğua se t-statstğe baara arar verlmetedr. Bu çalışma, eğer br eoom şo, teoloj buluş, doğal afet veya yalış br ayıt soucu oluşmuş br ayırı gözlem varsa es ola değşe ula değşeler tarafıda temsl edleblrlğ tez rdelemetedr. Bua lavete bast bağlaşım model ç EKK yötem ullaıldığıda statstler ula değşe ullaımıda asıl

3 Eoometr ve İstatst Sayı:5 0 3 etlemete olduğu uramsal olara celemetedr. Bu çalışmada t-statstğ her zama bu ouda başarılı olmadığı uramsal olara spatlamata ve bu çalışma ç hazırlamış örelerde gösterlmetedr. Bu sayede bağlaşımda şüphel gözlemler ayırı gözlem olup olmayacağı daha güvelr br bçmde tespt edleblecetr. Bu maale c bölümü, ula değşelerle t-statstğ brlte ullaılması soucuda statstler asıl etledğ uramsal olara göstermetedr. Bu teor bulgularla, br ayırı gözlem ver ümesde çıarma ya da ula değşele bırama ousuda da yorum yapılmatadır. Tap ede üçücü bölüm uramsal bulgularda çıarsama yapmata ve dreçl bağlaşım yazııda ayırı gözlem tespt etme ç ullaıla yötemler bağlaşım souçlarıda asıl elde edleceğ gösterlmetedr. Ye bu bölümde br örele t-statstğ yetersz aldığı gösterlmetedr. Br tez çürütme ç br arşı br tez ya da öre yeterl olmatadır, bu çalışma bu çürütme blmsel atısıı sağlamatadır. So bölüm souçları özetlemetedr.. KUKLA DEĞİŞKEN MODELİ Br tez çürütme ç bast br öre ble yeterl olableceğde, souçları olay türetleblmes ç y = β + β + β + u =,..., bast bağlaşım model ullaılmatadır. Bu modelde β aaütle bağlaşım parametreler, y bağımlı değşe gözlemler, bağımsız değşe gözlemler, u Normal dağılımda gele hata term, ula değşe değerler, b EKK tahm edcler parametreler, b b b y u ˆ alıtı değerler ve gözlem sayısıı temsl etmetedr. Bu çalışmada ayırı gözlem so gözlem olduğu varsayılmata, bu sebeple so ayırı gözlem ç = değer almata, dğer gözlemler ç =0 =,...,- değer almatadır. Bu model ç EKK tahm edcler aşağıda gb çımatadır. y y b y y b

4 Kula Değ. T İst. le Ayırı Gözlemler Tespt Edlemez s y b b = y -b -b 3 b uˆ 3 Ayırı gözlem ula değşele temsl edldğde ve tahmler celedğde, ayırı gözlem ets sadece delem de yer ala ula değşe tahm edle parametre atsayısıda olduğu görülmetedr, çüü. gözlemle lgl blg sadece bu delemde yer almatadır. Tahm edcler, daha öce çalışmalarda belrtldğ gb, br gözlem ç ula değşe ullaıldığıda Greee 00:7 EKK parametreler, bu gözlem slp bağlaşım yapıldığıda elde edle parametreler le ayı olduğu, bua lavete Studemud 00:4 değşrlğ s de ayı özellğ gösterdğ soucuu destelemetedr. ^u y b b b 0 ˆ Öeml br özell, ula değşe le temsl edle gözlem alıtı değer delem de gösterldğ gb sıfır çımasıdır. Bu özell çolu bağlaşım model ç de geçerl olmatadır, çüü yapısı gereğ ula değşe sadece atadığı gözlem tarafıda etlemetedr. EKK amaç fosyouda drgeme yapıldığıda, EKKler yötem ula değşe alıtısıı sıfır yapara hem lgl alıtıyı hem de geel toplamı drgemetedr. Pe burada ala gelece br soru ayırı gözlem sahp olduğu yüse hata mtarıı ereye gttğ olacatır. Delem celedğde ula değşe atsayısıı aslıda hataı heps temsl ettğ görülecetr.. Kula Değşe Katsayısı Br Kalıtıdır Delem celedğde. ayırı gözlem ets çermeye ve sadece dğer gözlemler yaptığı b ve b tahmler ullaılara br alıtı hesaplamatadır. Kısaca, ula değşe atsayısı ayırı gözlem sahp olduğu yüse hata mtarı temsl ede br alıtıdır. Dreçl bağlaşım aalzde ayırı gözlemler tespt etme ç değş yötemler mevcuttur. Geel olara şüphel gözlemler ver ümesde çıarılıp EKK veya başa br 4

5 Eoometr ve İstatst Sayı:5 0 yötemle parametreler hesaplamata ve bu parametreler soucuda şüphel gözlemler alıtıları celemetedr. Eğer şüphel gözlemler bu tahmde ço sapma gösterrse o zama ayırı gözlem olara tespt edlmetedr. Bu sebeple, ula değşe atsayısı şüphel gözlem dğer gözlemler göstermş olduğu doğrusallıta uzalığı göstereceğ ç, bu yötem ayırı değerler tespt etme ç ullaılablr. Faat braz sora bölümlerde gösterleceğ gb t-statstğ bu ş ç ullaılamaz.. Kula Değşe Bağlaşım Souçlarıa Ets Tahm edcler ve değşrl açısıda ayırı gözlem olduğuda şüphelele gözlem verde çıarmala ou ula değşele temsl etme açısıda br far yotur, faat dğer öeml statstler ola belrleme atsayısı R bu durumda etlemetedr. Eğer ula değşel bağlaşımı belrleme atsayısı R ve ayırı gözlem olmada bağlaşımı belrleme atsayısı, R le gösterlece olursa o zama altta lş oluşmatadır: y uˆ y R R y uˆ y 3 Delem 3 celedğde belrll atsayısı arasıda far y y 0 termde ayalamatadır. Ver ümesde yer ala br ayırı gözlem y değer stsa durumlar dışıda, dğer gözlemler ortalamasıa eşt olma olasılığıı sıfıra yaı olduğu düşüülece olursa o zama delem 3 eştl sağlamayacatır. Burada çıa öeml br souç bağlaşıma elemş ula değşeler belrll atsayılarıı arttırıcı yöde et yaratablecelerdr. Ne adar ço ula değşe ullaılaca olursa o adar yüse belrll atsayıları elde edlecetr. Bu durum çolu bağlaşım model ç de geçerl olacatır, çüü R alıtıları ve bağımlı değşe date ala br statsttr. Kalıtılar ço sayıda bağımsız değşe ets çerdğ ç R olaylıla hesaplaablmetedr. Bast bağlaşım model ç F-statstğ ullaılamamatadır, faat ula değşeler alıtıları ullaılara çolu bağlaşım model ç F-statstğ davraışı belrleeblr. 5

6 Kula Değ. T İst. le Ayırı Gözlemler Tespt Edlemez Kula değşel bağlaşımda ayırı gözlem ola gözlem alıtısı delem ullaılara u = 0 bulumatadır. Buu alamı ula değşeler alıtılarıı değşrl çözümleme ANOVA aalzde ets olmamasıdır. Bu sebeple bağlaşımda e adar değşe olursa olsu ANOVA yötemde etl olaca statstler ula değşeler tarafıda temsl edlmeye gözlemler tarafıda belrleecetr. Yapılaca F-test se ula değşe atsayısı dışıda atsayıları eşalı olara sıfır olma ösavı olacatır. Delem de gösterldğ gb her ula değşele R artacatır, eğer l bağlaşımda ula değşe sayısı se o zama dr /dl > 0 olacatır. Bua lavete, d term bağlaşımda ula değşe dışıda değşe sayısıı verece olursa, çolu bağlaşım aalzde aşağıda F-statstğ formülü ve R ullaılara altta yorum yapılablr. df dl dr R R d l d l dl 4 d l R Delem 4 te çıa term ç es br şaret belrleme mümü değldr, dolayısıyla bağlaşıma elee ula değşe sayısı arttıça F-statstğ artablr ya da azalablr. Faat gözlem sayısı fazla >> d, l se bu delem 4 altta delem bçmde yazılablr: df dl dr [ d l R R ] dl d l R Bu delem celedğde mar R 0. 5olmata çüü 0<R < ve büyü htmalle d l dr / dl term eğer ula değşe ayırı term temsl edyorsa dr / dl büyü br değer olacağı ç daha büyü olacatır. Bua lavete çolu bağlaşım modelde d> olacağı ç df/dl > 0 çıma olasılığı ço uvvetldr. Bu durum tap ede örete de gösterlmştr. dr dl dr d l R dl 5 d l 6

7 Eoometr ve İstatst Sayı:5 0 Ayı durum ayarlamış belrll atsayısı R = / d l R ç de geçerldr. Delem 5 ç es hüüm verme mâsızdır, faat gözlem sayısı fazla se >> d, l delem 5 altta delem bçmde yazılablr: d R dr R dl dl Bu delemde R term ets gözlem arttıça azalmata ve altta delemde gösterldğ gb ayarlamış belrll atsayısı R, belrll atsayısı le ayı davraışı göstermetedr. Bu sebeple gözlem sayısı fazla se d R /dl > 0 olacatır. lm dr dl dr dl 0 Modele ula değşe eleme öeml statstler üzerde etl olduğu görülmetedr. Özellle model urma sürecde etl ola R değer artması yaıltıcı souçlar doğuracatır. Bua lavete, ayırı değer bağlaşımda ula değşele bıramalı mı yosa ayırı gözlemler ver ümesde çıarmalı mı sorusua bu şelde yaıt buluablmetedr. Bu yaıt, ula değşeler model yleştrmede öeml statstler yleştrmes sebeb le ayırı gözlemlerle ula değşeler çıarmaı daha blmsel olacağıdır. 3. KUKLA DEĞİŞKEN İLE AYKIRI GÖZLEM TESPİTİ Bölüm. de belrtldğ gb ula değşeler atsayısı dğer gözlemler oluşturduğu doğrusallığa uzalığı ölçe dreçl br alıtıdır. Bua lavete, daha öce belrtldğ gb ula değşel bağlaşımda bağlaşım değşrlğ ayırı gözlemlerde etlememetedr. Bu blgler braraya getrldğde altta yer ala statst dreçl bağlaşımda ayırı gözlem tespt etme ç ullaıla stadardze edlmş dreçl alıtı SDK değer olmatadır. Bu değer veya.5 te büyü olması durumuda br gözlem dreçl bağlaşım yötemler tarafıda ayırı değer olara tespt edlmetedr Rousseeuw ve Leroy,

8 Kula Değ. T İst. le Ayırı Gözlemler Tespt Edlemez 8 s b s b SDK 6 Bast bağlaşım model ç delem 6 ve ula değşe t-değer arşılaştırılaca olursa s arasıda far ortaya çımatadır. SDK t 7 Öer: Kula değşe t-statstğ yöüde aşırı değer ala ayırı değerler tespt edemez. İspat: Delem 7 celeece olursa EKKde ula değşe t-değer hem SDK değerde farlı olmata, hem de ayırı gözlemde etlemetedr. Kareö çde term, ayırı gözlem değere göre ço üçü değerler alablmete, böylece t-değer SDK değer altıa dreblmete ve bu durumda bu statst güvelmez olmatadır. Krt t c değer ç t tablosu celedğde %5 alamlılı düzeyde ço sayıda gözlem ç rt değer e düşü değer ola.96 olmatadır. Böylece t <.96 = t c ola faat SK >.5 ola ayırı değer gözlem mümü olmatadır. Delem 7 ullaılara tap ede eştszlğ sağlaya ayırı değer mevcuttur t

9 Eoometr ve İstatst Sayı: ] [ ] 0.669[ ] } [{ Bu c derecede,, ayırı gözlem değere bağlı br polomdur. Bu polomu atsayısı poztf olduğu ç >, ± yöüde büyü değerler aldığıda, o zama bu polom hep poztf olablmetedr. Kısaca t-stattğ.96 da üçü olure SKD.5ta büyü olablmetedr. Faat so eştszl yöüde büyü değerler almada da sağlaablmetedr. Eğer bu eştszlte ver sebeb le dscrmat hep egatf çıarsa o zama herhag br ayırı değerde bu eştszl sağlaaca ve t-statstğ le tespt edlemeyecetr. Bua lavete bu spat, ayırı gözlem tespt ç rt br değer tespt aca ayırı gözlem dağılımı blrse mümü olacağıı söylemete bu durum her ver ç ayrı rt değer hesaplamasıı geretrmetedr. Tap ede bölümde br örele bu durumlar gösterlmetedr.

10 Kula Değ. T İst. le Ayırı Gözlemler Tespt Edlemez 3. Öre Tablo : Bast bağlaşım model vers y Şel : Tablo de yer ala gözlemler gösterm Tablo, y = u u ~N0,0. model ç rastgele üretlmş ve uramı desteleyece şelde ayırı gözlem lave edlmş bast bağlaşım model vers çermetedr. Soucu. gözlem, bağlaşımı ula değşe t-değer alamsız olacağı br ayırı gözlemdr. Şel de gözlemler çoğuu sahp olduğu doğrusallıta EKK tahm edcs sapması gösterlmştr. Tablo ayırı gözlemle brlte, tablo 3 ayırı gözlem ula değşele temsl edldğde ve tablo 4 ayırı gözlemsz bağlaşım souçlarıı sumatadır. 0

11 Eoometr ve İstatst Sayı:5 0 Tablo celedğde, bağımsız değşe ayırı gözlemle brlte statstsel olara alamlı çıtığı ve model urma hatası olup olmadığıa bama ç Durb-Watso statstğ hesapladığıda.90 değer le böyle br durumu söz ousu olmadığı görülmetedr. Ayırı gözlem, EKK statstler ed lehe çevrmes sebeb le tahmler gerçe aaütle parametres ç yapılaca ösavları red etmetedr. Tablo de yer ala bağlaşım soucua tablo 3 te yer ala ula değşe t-değer sebep olablmetedr. Bu tabloda ula değşe t-değer statstsel olara alamsız çımata, faat SDK değer statstsel olara ço alamlı çımatadır. Dreçl bağlaşımda SDK değer ya da.5te büyü gözlemler ayırı gözlem olara taımlamatadır. Tablo : Ayırı gözlemle brlte bağlaşım souçları. R Düzeltlmş R Stadart Hata DW d Gözlem F Katsayılar Stadart Hata t-st. p-değer Kesşm E Tablo 3: Ayırı gözlem ula değşele temsl edldğ souçlar. R Düzeltlmş R Stadart Hata SDK Gözlem F Katsayılar Stadart Hata t-st. p-değer Kesşm

12 Kula Değ. T İst. le Ayırı Gözlemler Tespt Edlemez Tablo 4: Ayırı gözlem olmada bağlaşım souçları. R Düzeltlmş R Stadart Hata Gözlem 0 F Katsayılar Stadart Hata t-st. p-değer Kesşm Tablo 3 ve tablo 4 arşılaştırıldığıda, beledğ gb atsayılar ve bağlaşımı değşrlğ değşmemetedr. Kula değşel bağlaşımda beledğ gb her R değer ve F-değer de artmatadır. Katsayılar alamlı olmamalarıa rağme aaütle parametrelere ço yaı çımata ve aaütle parametres ç yapılaca ösav testler abul görmetedr. 4. SONUÇ Bu çalışma, urula bağlaşım model le ula değşe ve ayırı gözlem mevcudyetde, bağlaşım tahmler, değşrl, t-statstğ, belrll atsayısı R, F- statstğ hesaplamata ve teor olara ayırı gözlem tespt ç t-statstğ ullaılması durumuda bu yötem bazı durumlarda yetersz aldığı spatlamatadır. Bu çalışma bulgularıa göre, ula değşeler le ayırı gözlemler tespt edere dat etme geretğ ortaya çımatadır. Örele de gösterldğ gb hale sılıla yazıda ullaıla t- statstğ bu ouda yetersz alablmetedr. Çıa souçlarda date alıaca otalarda brs ula değşe ullamala, ula değşe temsl ettğ gözlem ver ümesde atmaı, bağlaşım atsayı tahm ve değşrl açısıda br farıı olmadığıdır. Faat, doğru model arayışıda R statstler celeere bu şlem yapılaca olursa ula değşel modeller R değerler daha fazla olacağı date alımalıdır. Kısaca ayırı gözlemler ula değşele modelde tutma modele atı yapmadığı halde bazı statstler yleştrmetedr. Bu sebeple ayırı gözlemler ve ula değşeler modelde çıarma daha blmsel olacatır.

13 Eoometr ve İstatst Sayı:5 0 Kula değşelerle ayırı değer tespt olay olmata ve ayı matıla şüphel gözlemler ç ullaıla Coo mesafes Coo, 985, DFFITS Bllgsley vd, 980, DFBETAS Bllgsley vd, 980 statstlerde daha olay hesaplaablmetedr. Faat bu tespt yapılıre bu çalışmada çıa souçlar date alımalıdır. Bua lavete, her ver ayırı gözlem tespt ç ayrı br rt t-değer tablosu hazırlaması geretğ çalışmada çıa başa souçlarda brdr. Br uyarı olara, ula değşe le ayırı gözlem tespt e olay dreçl bağlaşım yötem olmala brlte, bütü ayırı gözlemler ula değşeler le temsl edlmemes durumuda souçları güvelmez olacağı vurgulamalıdır. Souçlarda şüphe duyulması durumuda dreçl bağlaşım yötemler le verler ayırı gözlem ç taramalıdır. Ayırı gözlemler blmsel souç çıarmaya darbe vurmatadır, çüü ayırı gözlem mevcudyetde souçlar blmsel teoremler destelemeyeblmetedr. Bua arşı tedbr alımaması durumuda ösav aşamasıda bulua br ço teorem veya au, abul edlmede eleeblr. Bütü bu sebeplerde ötürü, blmsel ösavları ya da teoremler savuduğu frler dreçl bağlaşım sıamasıda geçmş verler le sıamadıça abul görmeler masız olacatır, çüü souçlar yaıltıcı olmatadır. AÇIKLAMA NOTLARI Bu çalışmada ullaıla eoometr termler Tür Dl Kurumu Eletro Eoometr Termler Sözlüğü de yararlaılara yazılmıştır. KAYNAKÇA Bllgsley, P., Belsley, D. A., Kuh, E., Welsch, R. E. 980 Regresso dagostcs: detfyg fluetal data ad sources of collearty. Wley Seres Probablty ad Mathematcal Statstcs; Wley, New Yor-Chchester-Brsbae. MR Coo, R. D Detecto of fluetal observato lear regresso. Techometrcs 9:5 8. MR Greee, W. H. 00. Ecoometrc Aalyss 5; Pretce Hall, NJ. Rousseeuw, P. J., ve Leroy, A. M Robust regresso ad outler detecto. Joh Wley & Sos, Ic., New Yor. MR

14 Kula Değ. T İst. le Ayırı Gözlemler Tespt Edlemez Rousseeuw, P. J., ve Va Aelst, S Postve-breadow robust methods computer vso. Computg Scece ad Statstcs 3: Studemud, A. H. 00. Usg Ecoometrcs: A Practcal Gude. Addso Wesley, Lodo. Zama, A., Rousseeuw, P. J., ve Orha, M. 00. Ecoometrc Applcatos of Hgh- Breadow Robust Regresso Techques. Ecoomcs Letters, 7: 8. 4

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler

Yaşam eğrilerini karşılaştırmak için kullanılan skor ve ağırlıklı testler: Sayısal örnekler www.statstcler.org İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya 6 () - İstatstçler Dergs: İstatst&Atüerya Yaşam eğrler arşılaştırma ç ullaıla sor ve ağırlılı testler: ayısal öreler Duru Karasoy Hacettepe Üverstes

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI

BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMANINA UYGULANMASI Brml Hasar Teorler ve Hareet Iletm Elemaa Uyulamas HAVACILIK VE UZAY TEKOLOJILERI ERGISI OCAK 00 CILT SAYI (-0) BIRIKIMLI HASAR TEORILERI VE HAREKET ILETIM ELEMAIA UYGULAMASI Göha Er SAATÇI YTÜ Maa Faült,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ DOKORA EZİ Bahattn ERDİNÇ PEROVSKİ YAPIDAKİ BAZI KRİSALLERDE İZOOP YERLEŞİRMENİN FAZ GEÇİŞ SICAKLIĞI ÜZERİNE EKİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde

biliniyordu: Eğer 2 a 1 bir asal sayıysa, o zaman S = 2 a 1 (2 a 1) yetkin bir sayıdır. Bunu toplayalım: O halde SAYILAR DÜNYASINDA GEZİNTİLER H. Turgay Kaptaoğlu Bu yazıda deri teorilere imede sayıları çoğulula da tamsayıları ilgiç özellileride bahsedeceğiz. Bu özellileri hiçbiri yei değil; yüzyıllar, hatta biyıllar

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır.

Bir tahmin edicinin sapması, beklenen değeriyle gerçek parametre arasındaki fark olarak tanımlanır. 6. EN KÜÇÜK KARELER TAHMİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ 6. TAHMİN EDİCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER Geellkle br tahm aa kütle parametres gerçek değere yakı olmasıı ve b gerçek parametre yakılarıda dar br aralıkta değşmes

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE

İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE 1 ölüm maçları İSTTİSTİKSEL THMİLEME VE YORUMLM SÜRECİ ÖREKLEME VE ÖREKLEME DĞILIMLRI u bölümde öğreeceklerz. Örekleme gereksm ve yötemler celemek. Örekleme hatası kavramıı taımlamak Örekleme dağılışı

Detaylı

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU

BÖLÜM 4 4. AÇI METODU Açı etodu Bölüm. AÇ ETODU BÖÜ Hperstat sstemlern çözümü sstem hperstat yapan blnmeyenlern uvvet ve şel değştrme olmasına göre değşr. Ço açılılı br mütemad rş hperstat yapan mesnet tep uvvetler en atlı

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi DERS 7 E Küçü Kareler Yöte 7.. E Küçü Kareler Yöte. Gerçe aşaı çeştl alalarıda herhag r ugulaa le toplaa verler talo şele getrlere celer ve toplaa ver odellee r foso uluaa çalışılır. Çoğu zaa u ver talosua

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

İşsizlik, Kişi Başına Milli Gelir (Yoksulluk), Suç Oranı ve Yeşil Kart: 1993 2009 Türkiye Örneği İbrahim Bozkurt

İşsizlik, Kişi Başına Milli Gelir (Yoksulluk), Suç Oranı ve Yeşil Kart: 1993 2009 Türkiye Örneği İbrahim Bozkurt İŞSİZLİK, KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR (YOKSULLUK), SUÇ ORANI VE YEŞİL KART: 1993 2009 TÜRKİYE ÖRNEĞİ M. Veysel KAYA * İbrahim BOZKURT ** Özet: Türkiye de 1993 yılından bugüne uzanan ve halen devam eden yeşil

Detaylı

Explanation: Number of bracelets made with 2 blue, 2 identical red and n identical black beads.

Explanation: Number of bracelets made with 2 blue, 2 identical red and n identical black beads. http://oeis.org/a - (,,) Origial wor by Ata Aydi Uslu Hamdi Gota Ozmeese.. Explaatio: Number of bracelets made with blue, idetical red ad idetical blac beads. Usage: Chemistry: CROSSRES: A85 A989 A989

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri

Tahmin Edici Elde Etme Yöntemleri 6. Ders Tahmi Edici Elde Etme Yötemleri Öceki derslerde ve ödevlerde U(0; ) ; = (0; ) da¼g l m da, da¼g l m üst s r ola parametresi içi tahmi edici olarak : s ra istatisti¼gi ve öreklem ortalamas heme

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR TEZ YÖNETİCİSİ Pof. D. Miail ET YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI ELAZIĞ-2007

Detaylı

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ

RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 90 99 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ RASYONEL BEKLENTİLER-YAŞAM BOYU SÜREKLİ GELİR HİPOTEZİNİN TESTİ YRD. DOÇ. DR. UĞUR SİVRİ

Detaylı

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI

TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI 571 TÜRKİYE DE CİNSİYETE GÖRE GELİR FARKLILIĞININ AYRIŞTIRMA YÖNTEMİYLE UYGULANMASI Özlem KİREN GÜRLER *, Şenay ÜÇDOĞRUK ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, DİE 2002 Hanehalkı Bütçe Anketi verilerini kullanarak,

Detaylı