10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [Gönül Aydoğan] BEYANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [Gönül Aydoğan] BEYANI"

Transkript

1 Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [Gönül Aydoğan] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Konuşmacı Bürosu Onursal Ödenti (ler) Bilimsel Danışma Kurulu Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: Yoktur ya da isimleri

2 Dr. Gönül Aydoğan

3 herediter sferositoz (HS), herediter eliptositoz (HE), herediter piropoikilositoz (HPP), herediter stomatositoz (HSt)

4 HS sendromu periferik yaymada sfer formasyonunda eritrositlerin görülmesiyle karakterize bir kalıtsal hastalık grubudur. Kuzey Avrupa'da en yaygın kalıtsal anemi türü Tanısal kriterlere bağlı olarak 1: oranında rastlanır.

5 Primer defekt hücre yüzey alanının hacme göre küçülmesi olup, sfer formuna ve azalmış deformabiliteye yol açar. Yüzey alanının küçülmesi eritrosit membran proteinlerindeki defektlerin yol açtığı artmış membran frajilitesi sonucu gelişir.

6 Spectrin: Zarın yapısındaki temel bileşen.hücrenin şeklini korur, bütünleyici zar proteinlerinin yan hareketliliğini ve lipid tabakaya destek sağlar. Ankyrin: Band 3 ile bağlanarak zar iskeletinin lipid tabakaya tutunmasını sağlar. Band 3: Ankyrin, protein 4.2 ve 4.1 aracılığıyla zar iskeletine bağlanan ana bütünleyici protein. Hücrenin su ve anyon taşımasından sorumlu.

7 Artmış frajilite membran vezikülasyonuna ve membran kaybına yol açar. Dalaktaki düşük ph, düşük glukoz ve ATP düzeyleri, fagositlerce üretilen toksik serbest radikallerin yüksek konsantrasyonu membran hasarına yol açarlar. Abnormal eritrositlerin dalak dolaşımında tutulması ve ardından fagositozu hücresel yıkımı açıklayan mekanizma olarak kabul edilir.

8 Membran kaybı membran proteinlerinden ankyrin, band 3, alfa spectrin, beta spectrin ve protein 4.2'den birinin kalitatif ya da kantitatif defektine bağlı olarak oluşur. En sık ankyrin ve spectrin eksikliği söz konusudur. Bunları band 3 eksikliği, izole spectrin eksikliği ve protein 4.2 eksikliği takip eder.

9 HS dan sorumlu genler ankyrin, β-spectrin, band 3 protein, α-spectrin ve protein 4.2 ile ilgili genlerdir. HS hastalarının yaklaşık 2/3 sinde kalıtım otosomal dominantdır. 1/3 hastada kalıtım dominant değildir. -otosomal ressesif -de novo mutasyon

10 Bu tipik HS hastalarında en sık sebep ankyrin mutasyonu olup, onu band 3 ve β spectrin mutasyonu izler. Son birkaç yıl içinde çok sayıda nokta mutasyonları, mrna da oluşan defektler ve gen delesyonları bu genlerde tarif edilmiştir. Az sayıda istisna dışında HS mutasyonları kişiye özeldir, örn. akrabalar tek bir mutasyona sahiptir.

11 Otosomal ressesif vakalarda α-spectrin veya protein 4.2 defekti görülür. Diğer dominant olmayan vakalarda genetik çalışmalar HS genlerinde de novo mutasyonları göstermiştir. Az sayıda double dominant vakası band 3 veya spectrindeki defektlere bağlı olarak fetal ölüm veya neonatal periodda ağır hemolitik anemiyle seyreder.

12 Gen Hastalık Yorum Ankyrin HS Tipik dominant HS un en sık sebebi Band 3 HS, SAO, NIHF Splenektomi sonrası mantar şeklinde sferositler görülür. SAO 9AA delesyonu sonucu oluşur. α-spectrin β-spectrin HS, HE, HPP, NIHF HS, HE, HPP, NIHF Spektrindeki mutasyonun yeri klinik fenotipi belirler. Tipik HE da rastlanan es sık defect α-spectrindedir. Splenektomi sonrası akantositik sferositler görülür. Spectrindeki mutasyonun yeri klinik fenotipi belirler. Protein 4.2 HS Genellikle ressesif kalıtılır. Japonya da görülür. Protein 4.1 HE HE un nadir bir nedeni Glycophorin C HE Glycophorin C defektlerindeki HE un sebebi eşlik eden protein 4.1 eksikliğidir.

13 Protein Gen Kromozom α-spektrin SPTA1 1q22-q23 β-spektrin SPTB 14q23-q24,1 Ankirin ANK1 8p11,2 Band 3 AE1 17q21-q22 Protein 4,1 EPB41 1p36,p34 Protein 4.2 EPB42 15q15-q21 Glikoforin C GYPC 2q14-q21

14 Anamnez aneminin hikayesi, aile hikayesi, sarılık, safra taşı splenektomi sorgulanmalıdır. Fizik muayene ikter, splenomegali gibi bulgulara dikkat etmelidir. Bir hastaya HS tanısı konduğunda aile bireyleri de HS açısından taranmalıdır.

15 Periferik yaymada santral solukluğun kaybolduğu sferositler görülür. Daha az sıklıkta az sayıda sferosit veya ağır vakalarda çok sayıda küçük, yoğun sferositler, anizositoz ve poikilositozla birlikte garip şekilli eritrositler görülebilir. Çoğu hastada hafiften orta dereceye kadar değişen anemi saptanır. MCHC ortalama %50 hastada dehidratasyona bağlı olarak artmıştır (%35-%38 arasında). Ancak bütün HS hastaları bir miktar dehidrate eritrositlere sahiptir.

16 H.Sferositoz H.Eliptositoz H.Piropoikilositez H.Stomatositoz

17 ABO uyuşmazlığı Coombs (-) hemolitik anemiler Klostridial sepsis Transfüzyon reaksiyonları Ağır yanıklar Yılan, örümcek, arı sokması

18 Moleküler çalışmalar belirli membran protein defektlerinde o defekte özgü morfolojik bulguların eşlik ettiğini göstermiştir. mantar şeklinde sferositler-band 3; sferositik akantositler-β-spectrin; sferostomatosit-protein 4.2

19 Band 3 defekti Protein 4.2 defekti

20 Enkübasyonlu OF HS tanısında altın standarttır. 37⁰C de 24 saatlik enkübasyon sonrasında sferositler membran yüzey alanını normal eritrositlere göre daha kolay kaybederler. Bu osmotik frajilite testinde eğri ile gösterilir. Eğer dalak çıkarılmamışsa frajil eritrositlerin bir alt grubu OF eğrisinde kuyruk oluştururlar. Bu kuyruk splenektomiden sonra kaybolur. OF testi hafif HS vakalarında %20 olguda düşük sensibiliteden dolayı sonuç vermeyebilir. Patrick Gallagher ASH 2005

21

22 Sferositi olan OİHA Clostridium welchi enf. Yanıklarda HS gibi sonuç verir. Az sayıda sferositi olan HS da Akut hemolizlerde Yeni transfüzyon yapılmış vakalarda güvenilir değildir Demir,B12 ve folik asit eksikliğinde Tıkayıcı sarılık varlığında Retikülositin yüksek olduğu aplastik krizden çıkış döneminde normal çıkabilir.

23 Test kişinin eritrositlerindeki spesifik transmembran proteinlere bağlanan EMA i yansıtan floresansın miktarını akım sitometrisi ile belirleme esasına dayanır. EMA bağlama testi 2-3 saatte sonuçlanan basit bir testtir. EMA bağlama testi herediter stomatositozun ayırıcı tanısında (OF ile birlikte) ve HPP un tanısında kullanılabilir

24 Sensitivity = 92,7% Specificity = 99,1%. Normal kontrol HS

25 Bir yenidoğanda HS dan şüphelenilirse, testler -bebek iyiyse- eritrosit morfolojisinin daha az yanıltıcı olduğu 6 aylıktan sonraya bırakılabilir. EMA testi yaşa ve morfolojiye bağlı olmaksızın hasta yenidoğanda pozitiftir.

26 Eritrositler gliserol sodyum fostat tamponlu hipertonik saline solusyonunda inkübe edilir. Gliserol suyun hücreye girişini yavaşlatır, hücrenin lizis zamanı uzar ve bu tam olarak ölçülebilir. Hücrenin yüzey/hacim oranının azalmasına bağlı olarak HS da gliserol lizis zamanı kısalmıştır. Orijinal testin asidifiye versiyonunda duyarlık artmıştır.

27 Test Metod Değerlendirme Osmotik frajilite Parpart ve ark Heparinize tam kan 50µL/tüp. 540nm deki absorbans ölçülür(taze kan ve 24 saat inkübasyonla) %hemoliz/nacl kons.grafiği çizilir Artmış retikülosit sayısından etkilenir. Dalağı çıkarılmamış HS hastalarında %66 artmıştır. İmmun veya diğer hemolitik anemilerde de artmış bulunur. Asidifiye gliserol lizis testi Zanella ve ark Pink testi Bucx ve ark Osmotik gradient ektasitometri Clark ve ark Hipertonik kryohemoliz testi Streichmann-Gescheidt 1998 EMA bağlama testi King ve ark EDTA lı tam kan 20µL/tüp 640nm de gliserol eklendiğinde eritrosit sup.absorbansın önceye göre yarıya düşüş zamanı ölçülür. Laser difraksiyon viskometresiyle hipotonikten hipertoniğe giden osmolalitede sabit stres altında eritrosit deformabilitesi ölçülür Eritrositlerin 540nm de 37⁰C den 0⁰C ye 10dakikalık transferinde % hemoliz Akım sitometrisinde EMA ile kaplanmış eritrositlerde azalmış floresans (yeşil) yoğunluğu OIHA,HPHF, Pirüvatkinaz eks.,ağır G6PD eks., hamilelik (1/3), dializde KBY (bazen), MDS de tanı sağlar. HS,HE,HPP,HSt ve orak hücre hastalarında kendilerine özgü eğriler elde edilir. HS, bazı CDII hastaları ve Melanezya eliptositozunda pozitif sonuç verir HS eritrositlerine özgü histogram CDAII, cryohidrositozis ve SAO da azalmış

28 Tanı OF testi AGLT testi Osmotik gradient ektasitometri Cryohemoliz testi EMA bağlanma testi HS frajilite Kısalmış lizis süresi AIHA frajilite Kısalmış lizis süresi HS den farklı lizis floresans HS a benzer? Normal veya bazen HPP???? floresans Aşırı hidrate HSt frajilite? Yoğun profil? floresans Dehidrate HSt frajilite Normal lizis zamanı Yoğun profil? floresans Cryohidrositoz?? Yoğun profil? floresans CDAII frajilite?? Normal veya bazen Normal veya bazen SAO?? biçim değişmez lizis floresans

29 HS, HE ve HPP eritrosit zarı proteinlerindeki abnormalite sodyum dodesil sulfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) yöntemi ile incelenebilmektedir. SDS-PAGE jelde elde edilen bantların dansitometrik eğrilerinin çizdirilmesiyle zar proteinlerinin miktarının ölçülmesi esasına dayanır. SDS, hidrofilik olup proteinlerin yapısını değiştirmeden molekülü sararak dış yüzeyi (-) yükle kaplar. PAGE de zar proteinleri anoda doğru göç ederek molekül ağırlıklarına göre ayrıştırılırlar.

30

31 HS şüphesiyle gönderilen hastaların %13 CDAII çıkmış

32 EMA bağlama GLT AGLT Pink OF İnküb. OF %93 %65 %95 %91 %68 %83 Bianchi ve ark. Haematologica 2012 Apr4;97(4):516-23

33 EMA GLT AGLT Pink OF OF ink.

34

35 Normal bir OF, HS tanısını tamamen dışlamaz. %10-20 vakada OF normal bulunabilir. Asid gliserol lizis testi bilinen HS hastalarının asemptomatik akrabalarını saptamada OF ye göre daha yüksek oranda belirleyicidir. Her iki test de belirli koşullarda spesifite eksikliği gösterebilir. Tanıda zorluk çekilen vakalarda membran proteinlerinin kantitatif tayini, ektasitometri ve genetik analizler yapılabilir.

36 Hemolizi gösteren tetkiklerdir: retikülositoz artmış bilirubin değerleri artmış LDH artmış üriner ve fekal ürobilinojen azalmış haptoglobin artmış eritrosit üretimi ya da yıkımını gösterir.

37 Periferik yaymada elips ya da puro şeklinde eritrositlerle karakterize Afrika ve Akdeniz ülkelerinde eliptositler sıtmaya direnç gösterdiği için- yaygın İnsidens 1/ tahmin edilmekte, Afrika nın bir bölümünde 1/100 e çıkmakta Çoğu hasta asemptomatik olduğundan gerçek insidens bilinmemekte

38 Ağır hemolitik aneminin seyrek rastlanan bir sebebi Eritrosit morfolojisi termal yanık geçiren hastalarınkini andırır:mikrositoz, poikilositoz, fragmente eritrositler, eliptositler görülür HPP hastalarınn 1/3 ünde HE vardır Çoğu HPP hastası çocukluğunda ağır hemolitik anemiye sahipken ilerleyen yıllarda tipik HE a dönüşürler HE ve HPP hastalarının çoğunda spektrinde defekt vardır.

39 Ana defekt eritrosit membran proteinlerinde α ve β spectrin, protein 4.1 ve glycophorin C) kalitatif ve/veya kantitatif bozukluk Spectrine membran stabilitesi, eritrosit formu ve fonksiyonu için önemli, Protein 4.1 spectrin-actin bağlantısını sağlar Glycophorin varyantları protein 4.1 eksikliğine yol açar

40 Periferik yaymada az sayıdan %100 e kadar değişen oranlarda puro şeklinde eliptositler görülebilir Hemolizin şiddeti eliptosit oranıyla korele değildir. Sferositler, stomatositler ve fragmente eritrositler görülebilir. OF normalden sapmıştır. Zor vakalarda eritrosit membran proteinlerinin kantitatif ölçümü ve genetik testler tanıda yardımcı olur.

41 Malezya, Papua Yeni Gine, Filipinler ve diğer güneydoğu Asya ülkelerinde görülür. Nadir rastlanır. Dominant kalıtılan bir HE varyantıdır. Periferik yaymada ovalositler ve longitüdinal yarıklı stomatositler görülür. Çoğu hasta asemptomatik, az sayıda hastada hafif hemoliz bulguları mevcut. Sebep band 3 deki 9 a.a. in delesyonu Sıtmanın endemik olduğu yerlerde görülür.

42 Periferik yaymada santral solukluğu olan ağız şeklinde eritrositlerle karakterize. Eritrosit katyon geçirgenliğinde bazı abnormalitelerle birliktedir. Sonuçta eritrosit volumu değişir. Artmış (hidrositozis), azalmış (xerositozis ) veya bazen normale yakın olabilir. Patobiyolojisi ve moleküler temeli iyi bilinmemektedir.

43 Anlamlı stomatositozis, ağır hemoliz, makrositoz ( fl), artmış eritrosit Na konsantrasyonu azalmış K konsantrasyonu ve artmış total Na+K içeriği ile birliktedir. Katyon artışı hücre içi suyu arttırır, büyük, osmotik frajil hücreler ve düşük MCH (%24-30) oluşur.

44 Bazı hastalarda hemoliz ve anemi görülürken baı hastalar asemptomatik olabilir. Bir integral membran proteini olan stamatin mambranda azalmış veya yok olmuştur. Stomatin gen mutasyonu bulunamamıştır.

45 Periferik yaymada büzüşmüş, iğnemsi formda eritrositler, stomatositler ve hedef hücrelerle karakterizedir. Çoğu hastada normale yakın eritrosit, az sayıda hedef hücre ve bazen ekinosit ve stomatosit görülür. MCHC ve MCV artmış ( fl), OF azalmıştır. Eritrosit K konsantrasyonu ve total monovalan katyon içeriği azalmıştır.

46

47 Teşekkürler

Anemi Fizyopatolojisi

Anemi Fizyopatolojisi Anemi Fizyopatolojisi Mustafa N. YENEREL İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Kan sayım raporlarında eritrosit sayısı, hemoglobin

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (8) Kasım 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRK PEDİATRİK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Detaylı

Aytemiz Gürgey* *Bilim Akademisi Üyesi e-posta: aytemizgurgey@yahoo.com. Anahtar Sözcükler. Anormal hemoglobinler, Hemoglobinopati, Talasemi

Aytemiz Gürgey* *Bilim Akademisi Üyesi e-posta: aytemizgurgey@yahoo.com. Anahtar Sözcükler. Anormal hemoglobinler, Hemoglobinopati, Talasemi TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2014: 4 1 Aytemiz Gürgey* *Bilim Akademisi Üyesi e-posta: aytemizgurgey@yahoo.com Anahtar Sözcükler Anormal hemoglobinler, Hemoglobinopati, Talasemi ANORMAL HEMOGLOBİNLER

Detaylı

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. SAMİ HATİPOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Tez danışmanı: UZM. DR. SAMİ

Detaylı

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram

KAN plazma şekilli elemanlar eritrositler lökositler trombositler hematokrit kan sayımı (hemogram) Kanın görevleri Hemogram KAN Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan meydana gelmiştir.

Detaylı

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SERUM)

PROTEİN ELEKTROFOREZİ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri PROTEİ ELEKTROFOREZİ (SERUM) Kullanım amacı: Serum proteinlerinin üretimini ve vücuttan kaybını etkileyen hastalıklar hakkında genel bir değerlendirme yapılması amacıyla kullanılır.

Detaylı

Dolaşımdaki trombositlerin normal sayılarının altında

Dolaşımdaki trombositlerin normal sayılarının altında ERİŞKİNLERDE TROMBOSİTOPENİLER Filiz Büyükkeçeci Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Dolaşımdaki trombositlerin normal sayılarının altında olmasına

Detaylı

TALASEM MERKEZLER NDE TANIYA YÖNEL K KULLANILAN YÖNTEMLER

TALASEM MERKEZLER NDE TANIYA YÖNEL K KULLANILAN YÖNTEMLER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM MERKEZLER NDE TANIYA YÖNEL K KULLANILAN YÖNTEMLER Prof. Dr. Ye im Aydınok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2. İç Hastalıkları Kliniği. Şefi: Uzm. Dr. Refik DEMİRTUNÇ

T.C. Sağlık Bakanlığı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 2. İç Hastalıkları Kliniği. Şefi: Uzm. Dr. Refik DEMİRTUNÇ T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği Şefi: Uzm. Dr. Refik DEMİRTUNÇ HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKKULT HEPATİT B ENFEKSİYONU PREVELANSI İç Hastalıkları

Detaylı

ANEMİLER VE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD

ANEMİLER VE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI. Yrd.Doç.Dr.Servet YEL Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD ANEMİLER VE ANEMİLERİN SINIFLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Servet YEL Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD ANEMİ, ASLA BIR HASTALIK TANISI DEĞİL BİR BULGUDUR. TANıM Eritrosit sayısı ve hemoglobin seviyesinde azalma

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu.

Dr. Ferdane Kutlar. Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ 2014: 4 1 Dr. Ferdane Kutlar Medical College of Georgia/Georgia Regents University, Department of Medicine, GA, USA e-posta: fkutlar@gru.edu Anahtar Sözcükler Hemoglobin, Hemoglobinopati,

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SIKLIĞI VE MATERNAL DÜZEYLERLE OLAN İLİŞKİSİ

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN SIKLIĞI VE MATERNAL DÜZEYLERLE OLAN İLİŞKİSİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Betül ORHANER YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLUĞU DÖNEMİNDE B 12 VİTAMİNİ, DEMİR, FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN

Detaylı

1 YIL İÇİNDE HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE YATAN DİABETİK HASTALARDA ANEMİ

1 YIL İÇİNDE HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE YATAN DİABETİK HASTALARDA ANEMİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ VE 4 DAHİLİYE KLİNİK ŞEFİ : DOÇ.DR. MUSTAFA YENİGÜN 1 YIL İÇİNDE HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAHİLİYE KLİNİKLERİNDE

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum olmaksızın proksimal tübülüsün disfonksiyonudur. Bu sendromda genellikle

Detaylı

HBsAg(+) GEBELERDE TRANSPLASENTAL GEÇİŞİN ARAŞTIRILMASI

HBsAg(+) GEBELERDE TRANSPLASENTAL GEÇİŞİN ARAŞTIRILMASI T.C.Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi ve Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Başhekim.Dr.Hüseyin Aldemir HBsAg(+) GEBELERDE TRANSPLASENTAL GEÇİŞİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ 2014 Prof. Dr. Asuman ÇOBAN Prof. Dr. Münevver TÜRKMEN Doç. Dr. Tuğba GÜRSOY Bu klinik protokol uygulayıcıya konusundaki

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. GÜLNUR TOKUÇ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE

Detaylı

ANORMAL HEMOGLOB NLER

ANORMAL HEMOGLOB NLER 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool ANORMAL HEMOGLOB NLER Doç. Dr. Canan Vergin Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları E itim Ara tırma Hastanesi, ZM R e-mail: cvergin@gmail.com

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

DENİZLİ İLİNDE SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKTİVE PROTEİN C DİRENCİ VE FAKTÖR V LEİDEN SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ. Dr. SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU DENİZLİ 2004

DENİZLİ İLİNDE SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKTİVE PROTEİN C DİRENCİ VE FAKTÖR V LEİDEN SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ. Dr. SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU DENİZLİ 2004 T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNDE SAĞLIKLI KİŞİLERDE AKTİVE PROTEİN C DİRENCİ VE FAKTÖR V LEİDEN SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ Dr. SİBEL KABUKÇU HACIOĞLU DENİZLİ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir enjeksiyona hazır şırınga 0.5 ml'de 48 milyon ünite

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Müferet ERGÜVEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLGULARINDA GEN MUTASYONLARI VE HASTALIK

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL BÖLGE VE PANKREAS HASTALIKLARI, BÖBREK VE İDRAR YOLLARI HASTALIKLARI. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

GASTROİNTESTİNAL BÖLGE VE PANKREAS HASTALIKLARI, BÖBREK VE İDRAR YOLLARI HASTALIKLARI. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 GASTROİNTESTİNAL BÖLGE VE PANKREAS HASTALIKLARI, BÖBREK VE İDRAR YOLLARI HASTALIKLARI Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Sindirim işlevinde yer alan mide, ince bağırsak, kalın bağırsak

Detaylı