... SAYI: 2 BİLİMSEL KURUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... SAYI: 2 BİLİMSEL KURUL"

Transkript

1

2 ZEYNEP KAMIL TIP BUL TENI JİNEKOLOJİ - OBSTETRİK- PEDİATRİ KLİNİKLERİ ZEYNEP KAMİL MEDICAL BULLETIN CLINICS OF GYNECOLOGY-OBSTETRICS & PEDIATRICS CİLT: 29 Dr. Berrin ACAR Dr. Ay e AKIN Dr. Feridun AKSU Dr. Erol ALP AY Dr. Muammer ALP AY Dr. Nihat ARIDOGAN Dr. Kılıç AYDINLI Dr. Hasan Cemal ARK Dr. BerkARSAN Dr. Macit ARVAS Dr. Uçar ASENA Dr. Turgay ATASÜ Dr. Ayhan AYANOGLU Dr. Y. Tahsin AYANOGLU Dr. AliAYHAN Dr. İskender BAŞER Dr. Sinan BEKSAÇ Dr. Ergin BENGİSU Dr. Mo e BENHABİB Dr. Ku tay BİBEROGLU Dr. A. Birtan BORAN Dr. Hasan BOZKAYA Dr. Serpil BOZKURT Dr. Candan BOZKURT EDİTÖR: SAYI: 2 DOÇ. DR. UMUR KUYUMCUOGLU YAYlN KURULU OP. DR. DOGAN CANTEKİN OP. DR. VEDAT DAYICIOGLU DR. SAVAŞ İNAN DOÇ. DR. ÖZAY ORAL PROF. DR. NAFİ ORUÇ DOÇ. DR. AYSU SAY Dr. M. Yavuz CEYLAN Dr. Nejat CEYHAN Dr. Refik ÇAPANOÖLU Dr. Ahmet ÇETİNSAYA Dr. Şükrü ÇOKŞENIM Dr. Oktay ÇOKYÜKSEL Dr. Umur ÇOLGAR Dr. İnci DAVASERŞEN Dr. Fatih DUŞMUŞOÖLU Dr. Tekin DURUKAN Dr. Ali Ceylan ERDEN Dr. Mithat ERENUS Dr. Yıldız ERHAN Dr. Orhan ERMAN Dr. Erdoğan ERTÜNGEALP Dr. Canan ERZEN Dr. Nimet GÖKER Dr. Bülent GÖKMEN Dr. Erdem GÖKMEN Dr. Oya GÖKMEN Dr. Eflatun GÖKŞiN Dr. Ahmet GÜLKILIK Dr. Timur GÜRGAN. Dr. AH GÜRGÜÇ BİLİMSEL KURUL Dr. Hikmet HASSA Dr. Mehmet İDİL Dr. Ümit İNCE Dr. Oktay KADAYIFÇI Dr. Fahrettin KANADIKIRIK Dr. Aykut KAZANCIGİL Dr. Kumral KEPKEP Dr. Melahat KESIM Dr. Hüsnü KİŞNİŞÇİ Dr. Derin KÖSEBAY Dr. Atilla MÜFTÜOGLU Dr. Metin NURLUOGLU Dr. Yildan OCAK Dr. Ata ÖNVURAL Dr. Feriha ÖZ Dr. Ekrem ÖZAKIN Dr. Sinan ÖZAKIN Dr. Sinan ÖZALP Dr. EmekÖZEN Dr. Azmi ÖZLER Dr. Recai PABUÇCU Dr. Sakıp PEKİN Dr. Kadir SAV AN Dr. Hasan SERDAROÖLU HAZİRAN 1997 Dr. Bilhan SIDAL Dr. Necdet SÜER Dr. Sezai ŞAHMAY Dr. Cihat ŞEN Dr. Yücel ŞENGÜN Dr. Ali İsmet TEKİRDAG Dr. Necati TOLUN Dr. Can TÜFEKÇİ Dr. Mehmet USLU Dr. İnal ÜLGENALP Dr. Orhan ÜNAL Dr. Ahmet ÜNER Dr. Mine ÜNER Dr. Kemal ÜSTAY Dr. Rıfat YAKIN Dr. Turgut YARDIM Dr. HikmetYAVUZ Dr. EşrefYAZICIOGLU Dr. Bekta YILDIRIM Dr. Mülazım YILDIRIM Dr. Kunter YÜCE Dr. İzzet YÜCESOY.Dr. Atıl YÜKSEL '"Alfabetik sıraya göre ZEYNEP KAMiL ANA VE ÇOCUK SAGLIGINI KORUMA DERNEGİ YAYlN ORGANlDIR Sahibi: Doç. Dr. Umur KUYUMCUOGLU Yazı İı]leri Müdürü: Op. Dr. Doğan CANTEKiN Adres: Zeynep Kamil Hastanesi, Üsküdar-İstanbul Tel: (216) Fax: (216) Her yıl4 sayı olmak üzere 3 ayda bir yayınlanır. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.Jinekoloji Obstetrik Pediatri Klinikleri'nde yayımlanan yazıların resim, şekil ve tabloları yayımcının yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve satılamaz. Bilimsel amaçlarla kaynak göstermek kaydı ile özetleme ve alıntı yapılabilir.

3 Zeynep Kamil Tıp Bülteni.Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri yılda 4 sayı olmak üzere 3 ayda bir yayınlanır. Jine koloji ve obstetrik ile ilgili klinik ve laboratuvar arll tırma ya zıları, olgu sunumları, derlemeler ve Kongre ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu tebliğlerini yayımlar. Derlemeler en son yenilikleri kapsamalı ve konu ilgili tecrübe ve araı:jtırma ları olan yazarlarca tecrübelerine dayalı olarak yazılmalıdır. Olgu sunumları katkı sağlayıcı ve eğitici olmalıdır. Editöre çe itli konularda, dergide yayımlanan yazılar ile ilgili mektup lar yazılabilir ve yazarlarınca cevaplandınlması istenebilir. Bu yazı ve cevapların yayınlanıp yayınlanmamasından editöı bağımsızdır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazılaz daha önce hiçbir yerde yayımlanmamıfi ve yayın için ba ka bii yere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazıların sorumluluğıı ve etik kaidelere uygunluğıı ya zara aittir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayın lanmak üzere gönderilen yazılar 3 kopya olarak gönderilmeli dir. Yazı, A4 beyaz dosya kağıdının tek tarafına, 12 punto, 2 aralıklı ve kağıdın kenarlarından 3 cm. bofiluk kalacak ekilde hazırlanmalıdır. Her sayfa, sayfanın üst orta kısmına gelecek Ejekilde numaralandırılmalıdır. Bilgisayar ile yazılan yazılaz diskette ve kullanılan yazı programı belirtilerek gönderilebi lir. Yazı gu bölümleri içermelidir: Kontrol formu, ön sayfa, özetler (Türkçe ve İngilizce), giri, materyal ve metod, bulgu lar, tartı ma, sonuç ve kaynaklar. Tablolar, Qekiller ve alt ya zılan herbiri ayrı A4 kağıtlarında olacak şekilde gönderilmeli dir. Olgu sunumlarında materyal ve metod, bulgular bölümü yerine olgu sunumu yapılmalıdır. Klinik ve laboratuvar ata tırma yazıları ve derlemeler 15 sayfayı, olgu sunumlan 5 say fayı geçmemelidir. Yazı bölümleri: Kontrol formu: Bu form yazarlar tarafından gönderile cek yazı kontrol edilerek doldurulmalıdır ve her yazar imzala malıdır. Ön sayfa; Yazının ba lığı, yazarların adı-soyadı, ün vanlan, çalııjmanın yapıldığı kurum ve yazı ma yapılacak ya zarın adı-soyadı, adresi, telefonu ve varsa faks numarasını içe rir. Yazı tebliğ edilmiı;se, tebliğ yeri ve tarihi belirtilir. Çalıı; mayı destekleyen kurum varsa belirtilir. Özetler (Türkçe ve Ingilizce): Amaç, materyal ve me tod, bulgular ve sonuç (Objective, materials-methods, resulte and conclusion) bölümlerini içerir. Yazının tamamını anlaya cak ııekilde 200 kelimeyi geçmemelidir. Özetin sonuna anah tar kelimeler (en çok 4 adet) yazılır. Giriş: Yazının amacı açıkça belirtilir ve konunun ana hatları yazılır. Materyal ve Metod: Çalı rnada kullanılan materyal, klinik ve laboratuvar metodlar ve istatistik yöntemleri belirti lir. Bulgulan Klinik ve laboratuvar aragtırmalarında elde edilen sonuçlar, uygun istatistiki yöntemler ile değerlendiri!erek yazılır. Gerekli tablo ve grafikler ile bulgular gösterilir. Tartışma: Yazıda elde edilen sonuç ayrıntılı olarak lite ratür incelenmesi ile değerlendirilir. Sonuç: Literatür ı ığında değerlendirilen bulgulardan çıkan sonuç ve klinik uygulamadaki önemi vurgulanır. Kaynaklar: Yazıda kullanıldığı sıra ile numaralanır Dergi isimleri Index Medicus'a uygun olarak kısaltılmalıdır. Altı veya daha az yazar olduğıı zaman yazarların hepsi, altı dan fazla yazar olduğıı zaman ilk üç yazar ismi ve ark. (et al.; kısaltınası yapılmalıdır. Kaynakların yazılı'! biçimleri ııu şe kil de olmalıdır. * Dergi için: Wiskind AK, Miller KF, W all LL: One hundred unstable bladders. Obstet Gynecol, 1994; 83: * Kitap için: Orr JW, Shingleton HM: Complications in gyneclogic surgery prevention, recognition and management. Philedelp hia: J.B. Lippincott Company, 1994; *Kitaptan alınan bölümler için: Snijders RJM, Sebire NJ, Nicolaides KH: Calculation ol risksfor Trisomy 21 by combining data on several sonographic markers. In Snijders RJM, Nicolaides KH (Eds.): Ultrasound markers for fetal chromosomal defects. London: The Parthe non Publishing Group, 1996; Tablolar, Şekiller, Resimler ve Alt Yazıl(ır: Tablolar ayrı sayfalarda, kısa bir ba lık içerecek ı,ıekilde ve yazıda bah sedilil sırasına göre numaralandırılarak hazırlanmalıdır. Tablo numaraları metin içinde mutlaka kullanılmalıdır. Şe killer profesyonel olarak çizilmeli veya fotoğrafı çekilmeli, bu nun dı::ıındaki l_lekil, röntgen ve benzeri materyalin parlak si yalı-beyaz fotoğrafı ayrı bir zarfa konularak gönderilmelidir. Açıklamalara ve baı;ılıklara resim altı yazılarda yer verilme ll resim içerisinde belirtilmemelidir. Her ııeklin arkasında ı,ıekil numarası, yazar ismi ve ıjeklin üst tarafını belirten etiket bu lunmalıdır. Daha önceden basılmıı,ı bir resim kullanılıyor ise özgün kaynak belirtilmeli ve yazar veya yayıncısından izin alınmalıdır. Yazıların gönderileceği adres: Doç. Dr. Umur Kuyumcuoğlu Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri Zeynep Kamil Hastanesi, Üsküdar- İstanbul

4 A ZEYNEP KAMIL TIP BULTENI JİNEKOLOJİ OBSTETRİK- PEDİATRİ KLİNİKLERİ Zeynep Kamil Hastanesi, Üsküdar-İstanbul Tel: (216) Fax: (216) EDİTÖR DOÇ. DR. UMUR KUYUMCUOÖLU KONTROL FORMU Zeynep Kamil Tıp Bülteni-Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri'nde yayınlanmak üzere gönderdiğimiz yazı: O O O O O O O O D D D Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazımız daha önce hiçbir yerde yayımıanmamıştır ve yayın için başka bir yere gönderilmemiştir. Gönderilen yazı ön sayfa, özet (Türkçe ve İngilizce), metin, tartışma, sonuç, kaynaklar, tablolar, ekiller ve alt yazıları herbiri ayrı A4 kağıtlarında olacak ııekilde 3 kopya olarak gönderildi. Klinik laboratuvar araştırma yazıları ve derlemeler 15 sayfayı, olgu sunum 5 sayfayı geçmiyor. Olgu sunumu olan yazımııda materyal ve metod, bulgular bölümü yerine olgu sunumu yapıldı. Yazı, A4 beyaz dosya kağıdının tek tarafına, 12 punto, 2 aralıklı ve kağıdın kenarlarından 3 cm. boşluk kalacak şekilde hazırlandı. Her sayfa, sayfanın üst orta kısmına gelecek şekilde numaralandırıldı. Bilgisayar ile yazılan diskette ve kullanılan yazı programı belirtilerek gönderildi. Ön sayfa: O O O O Yazının başlığı Yazarların adı-soyadı, ünvanları, Çalışmanın yapıldığı kurum Yazı ma yapılacak yazarın adı-soyadı, adresi telefonu ve varsa faks numarası Özetler (Türkçe ve İngilizce): O D O Amaç, materyal ve metod, bulgular ve sonuç bölümlerini içeriyor. Yazının tamamını aniayacak şekilde 200 kelimeyi geçmiyor. Özetin sonuna anahtar kelimeler (en çok 4 adet) yazıldı. Kaynaklar: D D D Yazıda kullanıldığı sıra ile numaralandırıldı. Dergide isimlerindex Medicus'a uygun olarak kısaltıldı. Kaynakların yazılı biçimleri Zeynep Kamil Tıp Bülteni-Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri kurallarına uygun Tablolar, Şekiller, Resimler ve Alt Yazılar: D D D Tablolar, şekiller ve alt yazılar herbiri ayrı A4 kağıtlarında olacak şekilde gönderildi. Şekil, röntgen ve benzeri materyalin parlak siyah-beyaz fotoğrafı ayrı bir zarfa konularak gönderildi. Her şeklin arkasında Şekil numarası, yazar ismi ve eklin üst tarafını belirten etiket vardır. Yazarların Adı-Soyadı: İmza: Tarih: 1

5 5 XIV. JİNEKO- PATOLOJi KONGRESİ "Jinekoloji ve Obstetrikte Medikal Tedavi" Sayın Meslekta ımız, Jinekoloji ve obstetrikte aktüel deği imleri, son teknolojik geli meleri meslekta larımıza aktarabilmek amacıyla aralıksız olarak 13 yıldır düzenlenen ve bu yıl 14. kez gerçekle tirilecek'jineko-patoloji kongresinin ana konusu "Jinekoloji ve Obstetrikte Medikal Tedavi"dir. Geçen yıl irdelenenjinekolojide yeni cerrahi teknikler, kamplikasyon ve çözümleri konusunun devamı olarak dü ünülen jinekoloji ve obstetrikte medikal tedavi kongresinde, en son geli me~ lerin, tedavi ve izlem protokollerinin ilgili konularda uzmanların katılımı ile tartı ılmasını amaçladık. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları yanısıra, kardiyoloji, üroloji, anestezioloji ve farmakoloji gibi ilgili dal uzmanlarının katılımları ile tartı ılacak konulardan olu turulacak medikal tedavi protokolleri Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri dergisinde yayınlanacaktır. Bilimsel programa ek olarak düzenlenecek sosyal aktivitelerin de meslekta larımız arasındaki ileti imi güçlendireceği dü üncesiyle kongrenin hepimize yararlı olmasını dilerim. Doç. Dr. Umur KUYUMCUOGLU K B o.kan ongre a~--- ı

6 6 Sağlık Bakanı Sayın Doç. Dr. İsmail KARAKUYU'nun Onursal Başkanlığında BAŞKAN: Dr. Umur KUYUMCUGÖL U Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ba hekimi GENEL SEKRETERLER : Dr. Sadiye EREN Dr. Zeki ŞAHİNOGLU Dr. Hüsnü GÖRGEN ÜYELER: Dr. Nafi ORUÇ Dr. Doğan CANTEKiN Dr. Vedat DAYICIOGLU Dr. Özay ORAL ONURSAL KURUL : Dr. Mithat AYıRTMAN Dr. Cevat BABUNA Dr. Co kun BAYSAL Dr. Naci BUÇUKOGLU Dr. Vahit GEDİKOGLU dr. Orhan KARACADAG Dr. Kemal LAKA Y Dr. Suavi TOPÇUOGLU Dr. Rukneddin TÖZÜM Dr. Burhanettin ÜSTÜNEL ORGANiZASYON KOMİTESİ: Dr. Deniz KÖSE Dr. Karsel ERTEKİN Dr. M. Nuri DELiKARA Dr. Rabibe SEYİSOGLU Dr. Yasemin YAKUT

7 7 Dr. Berrin ACAR Dr. Ay e AKIN Dr. Feridun AKSU Dr. Muammer ALP AY Dr. Nihat ARIDOGAN Dr. Kılıç AYDINLI Dr. Hasan Cemal ARK Dr. Macit ARV AS Dr. Uçar ASENA Dr. Turgay ATASÜ Dr. Ayhan AYANOGLU Dr. Y. Tahsin AYANOGLU Dr. Ali AYHAN Dr. İskender BAŞER Dr. Sinan BEKSAÇ Dr. Ergin BENGİSU Dr. Mo e BENHABİB Dr. Kutay BİBEROGLU Dr. Birtan BORAN Dr. Hasan BOZKAYA Dr. Serpil BOZKURT Dr. Candan CENGİZ Dr. Yavuz CEYLAN Dr. Nejat CEYHAN Dr. Şükrü ÇOKŞENİM Dr. Oktay ÇOKYÜKSEL Dr. Umur ÇOLGAR Dr. İnci DavasERŞEN Dr. Fatih DURMUŞOGLU Dr. Tekin DURUKAN Dr. Ali Ceylan ERDEN Dr. Mithat ERENUS Dr. Erbi ERGENEKON Dr. Yıldız ERHAN Dr. Orhan ERMAN Dr. Erdoğan ERTÜNGEALP Dr. Nimet GÖKER Dr. Bülent GÖKMEN Dr. Oya GÖKMEN Dr. Eflatun GÖKŞiN Dr. Ahmet GÜLKILIK Dr. Timur GÜRGAN Dr. Ali GÜRGÜÇ Dr. Lemi İBRAHİMOÖLU Dr. Mehmet İDİL Dr. Ümit İNCE Dr. Altan İPLİKÇİ Dr. Oktay KADAYIFÇI Dr. Fahrettin KANADIKlRlK Dr. Kumral KEPKEP Dr. Melahat KESiM Dr. Hüsnü KİŞNİŞÇİ Dr. Derin KÖSEBAY Dr. Uğur KUYUMCUOGLU Dr. Atilla MÜFTÜOÖLU Dr. Metin NURLUOÖLU Dr. Viidan OCAK Dr. Ata ÖNVURAL Dr. Feriha ÖZ Dr. Ekrem ÖZAKIN Dr. Sinan ÖZALP Dr. Ümit ÖZEKİCİ Dr. Emek ÖZEN Dr. Azmi ÖZLER Dr. Recai P ABUÇCU Dr. Sakıp PEKİN Dr. Kadir SAV AN Dr. Hasan SERDAROÖLU Dr. Bilhan SIDAL Dr. Necdet SÜER Dr.SezaiSAHMAY Dr. Cihat ŞEN Dr. Yücel ŞENGÜN Dr. Ali İsmet TEKİRDAÖ Dr. Necati TOLUN Dr. Can TÜFEKÇİ Dr. Orhan ÜNAL Dr. Selçuk ÜNALMIŞER Dr. Ahmet ÜNER Dr. Mine ÜNER Dr. Kemal ÜSTAY Dr. Rifat YALlN Dr. Cevat YAKUT Dr. Hikmet YAVUZ Dr. E refyazicioölu Dr. Bekta YILDIRIM Dr. Mülazım YILDIRIM Dr. Kunter YÜCE Dr. İzzet YÜCESOY Dr. Atıl YÜKSEL * Alfabetik sıraya göre

8 8./ OFiS JiNEKOLOJİ./ JiNEKOLOJİK ENDOKRİNOLOJi./ GEBELİK VE SİSTEMİK HASTALIKLARDA MEDiKAL TEDA Vİ./ JİNEKOLOJiK KANSERLERDE CERRAHi TEDA Vİ YANINDA TIBBİ TEDAVi MODALiTELERİ./ YENİDOÖANDA MEDiKAL TEDAVi./ JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK FARMAKOLOJİ./ ANTENATAL DÖNEMDE MEDiKAL TEDAVi./ DOGUM EYLEMiNDE VE POSTPARTUM DÖNEMDE MEDiKAL TEDA Vİ XIV. JİNEKO-PATOLOJİ KONGRESİ TURK TABİBLER BİRLİGİ STE KREDİLENDİRME KOMiSYONU TARAFINDAN lft TTD~STE KREDİ PUAN! İLE DEÖERLENDİRİLMİŞTİR.

9 9 Dr. Kutay AKPİR Dr. Nüvit ALTINKAYA Dr. Macit ARVAS Dr. Y. Tahsin AYANOGLU Dr. Ali AYHAN Dr. Mithat AYIRTMAN Dr. Cevat BABUNA Dr. Ergin BENGİSU Dr. Mo e BENHABİB Dr. Birtan BORAN Dr. Nejat CEYHAN Dr. Yavuz CEYLAN Dr. Vedat DAYICIOGLU Dr. İsmet DİNDAR Dr. İlkhan DÜNDER Dr. Ali Ceylan ERDEN Dr. Hayri ERMİŞ Dr. Lütfiye EROGLU Dr. İnci Davas ERŞEN Dr. Erdoğan ERTÜNGEALP Dr. Bülent GÖKMEN Dr. Oya GÖKMEN Dr. Eflatun GÖKŞİN Dr. Ahmet GÜLKILIK Dr. Haldun GÜNER Dr. Timur GÜRGAN Dr. Hikmet HASSA Dr. Zeynep İNCE Dr. Fahrettin KANADIKIRIKDr. Sedat KARAOSMANOGLU Dr. Oğuz KAYAALP Dr. Derin KÖSEBAY Dr. Uğur KUYUMCUOGLU Dr. Metin NURLUOGLU Dr. Vildan OCAK Dr. Özay ORAL Dr. Nafi ORUÇ Dr. Ekrem ÖZAKIN Dr. Sinan ÖZALP Dr. Recai PABUÇCU Dr. Sakıp PEKİN Dr. Kadir SAV AN Dr. Aysu SAY Dr. Hasan SERDAROGLU Dr. Necdet SÜER Dr. Sezai ŞAHMAY Dr. Ferruh ŞİMŞEK Dr. Can TÜFEKÇİ Dr. Mehmet ULUDOGAN Dr. Orhan ÜNAL Dr. Hakan YARALI Dr. Kemal ÜSTAY Dr.Y. Ziya YERGÖK Dr. Atilla YILDIRIM Dr. Bekta YILDIRIM Dr. Yüksel YILMAZ Dr. Atıl YÜKSEL *Alfabetik sıraya göre

10 KAYIT Açılıı:J Töreni I. OTURUM Konu OFİS JİNEKOLOJİ Oturum Baı:Jkanları: Nafi Oruç ~ Metin Nurluoğlu ~ ~ Vulvovaginal enfeksiyonlarda medikal tedavi YusufZiya Yergök Dismenore, kronik pelvik ağrıda medikal tedavi KadirSavan Cinsel yolla bula an hastalıklarda medikal tedavi ÖzayOral Jinekolojide alt üriner sistem disfonksiyonu ve tedavi U ğur Kuyumcuoğlu TARTIŞMA KAHVEARASI II. OTURUM Konu Oturum Ba kanları: ı JİNEKOLOJİK ENDOKRİNOLOJİ - I Kemal Üstay- Bülent Gökmen Puberte bozukluklarında medikal tedavi Sinan Özalp Disfonksiyonel uterin kanamalarda medikal tedavi SezaiŞabi:nay Endometriosisde medikal tedavi Kemal Üstay Hiperprolaktinemi tedavisi Hasan Serdaroğlu TARTIŞMA ÖGLEYEMEGl SATELLİTE SEMPOZY'UM: Hormonal kontrasepsiyonda yeni seçenekler UmurÇolgar

11 ll III. OTURUM Konu Oturum Bafjkanları: ~ JİNEKOLOJİK ENDOI,ffiİNOLOJt - II Erdoğan Ertüngealp ~ Mo e Benhabib Ovulasyon indüksiyonunda yeni ajanların geleceği ve poor responderlarda tedavi prensipleri Recai Pabuçcu GnRH agonist ve antagonistleri Timur Gürgan Hakan Yaralı Kronik hiperandrojenik anovulasyonda güncel tedavi OyaGökmen Menopozda hormon replasman tedavisi Hikmet Hassa TARTIŞMA IV. OTURUM Konu Oturum Ba~kanları: JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK F ARMAKOLOJİ Cevat Babuna Mithat Ayırtman İyi Klinik Uygulama (GCP) Oğuz Kayaalp Drogların plasental geçi i ve fetus üzerine etkisi Lütfiye Eroğlu Fetal terapide droglar ViidanOcak Jinekoloji ve obstetrikte kortizon deriveleri kullanımı Vedat Dayıcıoğlu TARTIŞMA KAHVEARASI

12 12 V. OTURUM Konu ANTENATAL DÖNEMDE MEDiKAL TEDA Vİ Oturum Ba kanları: Atıl Yüksel Y. Tahsin Ayanoğlu Tekrarlayan gebelik kayıplarında medikal tedavi Atilla Yıldırım Intrauterin enfeksiyonlarda yakla ım ve tedavi Hayri Ermiş intrauterin geliııme geriliğinde perinatal yakla ım Atıl Yüksel Erken doğum eyleminde farmakolojik seçenekler Nejat Ceyhan Erken membran rüptürü olgularında medikal yakla ım Sedat Karaosmanoğlu TARTIŞMA ÖGLEYEMEÖİ Konu VI. OTURUM DOGUM EYLEMiNDE VE POSTPARTUM DÖNEMDE MEDİKAL TEDA Vİ Oturum Ba kanları : Fahrettin Kanadıkırık Birtan Boran Serviksi olgunla tıran ajanlar ve uterin stimülanlar Necdet Süer Doğum eyleminde ve sonrasında analjezi-anestezi KutayAkpir Peripartum acillerde medikal yakla ım Yavuz Ceylan Gebelik terminasyonu endikasyanları ve yöntemleri Orhan Ünal TARTIŞMA

13 13 VII. OTURUM Konu Oturum Ba~kanları: GEBELİK VE SİSTEMİK HASTALIKLARDA MEDiKAL TEDA Vİ Eflatun Gökşin İnci Davas Erşen Türkiye'de perinatoloji çalı maları ve tarihi Eflatun Gökşin Gebeliğin hipertanaif hastalıklarında medikal tedavi Ali Ceylan Erden Diabetik gebenin iziemi Mehmet Uludoğan Gebelik ve üriner sistem hastalıklarında tedavi Ferruh Şimşek Gebelik ve kalp hastalıklarmda yakla ım ve tedavi İsmet Dindar TARTIŞMA KAHVEARASI VIII. OTURUM Konu Oturum Ba~kanları: JİNEKOLOJiK KANSERLERDE CERRAHI YANINDA TIBBI TEDA Vİ MODALiTELERİ Sakıp Pekin - Bektaş Yıldırım Kemoterapide genel prensipler MacitArvas Prekanseröz serviks lezyonlarında konvansiyonel tedavi ile modern tedavi sonuçlarının kar ıla tırılması İlkkan Dünder Serviks ve endometrium kanserinde kemoterapi Haldun Güner Epitelial over tümörlerinin tıbbi ağırlıklı tedavisi AliAyhan Gestasyonel trofoblastik hastalıklarda kemoterapi Ergin Bengisu Gebelik ve jinekolojik kanser Derin Kösebay TARTIŞMA ÖGLEYEMEGl

14 14 ı Konu Oturum Balikanları: IX. OTURUM YENİDOÖANDA MEDiKAL TEDA Vİ Aysu Say - Ekrem Özakın Doğum salonunda yenidoğana yakla ım Zeynepİnce Diabetik anne bebeği Nüvit Altınkaya Nöral tüp defektieri ve perinatal yakla ım Yüksel Yılmaz Laktasyonda ilaç kullanımı Can Tüfekçi TARTIŞMA DILEKLER ve KAP ANIŞ

15 15 XIV. JİNEKO- PATOLOJi KONGRESİ "Jinekoloji ve Obstetrikte Medikal Tedavi" HAZİRAN 1997 PüSTER TE B LiG O ZETLERI

16 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI: 2, HAZİRAN BASİT HİSTEREKTOMİNİN MESANE BOYNU MOBİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN PERİNEAL SONOGRAFİ İLE DEGERLENDİRİLMESİ ORAL Ö., KEKOV ALI M., AKSOY S., KARA M. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL Bu çalıfimada Basit hisletektominin mesane boynu anatomik destek dokusunda stres uriner inkontmans lehinde bir anatomik harabiyet olu!iturup olu!iturmadığı alı!itırıldı. Bu amaçla beniğn jinekolojik patolojinin nedeniyle opere edilen 33 olgudan m es ane boynun un pebvis içindeki istirahat halindeki konumu ile stres anındaki hareketleri (mobilitesi) preve post operatif (5:ı: 0.26'cı ay) ödemde trans perineal ultrasonografik yöntemle karşılaııtırıldı. Semfiz altucur uteraus alınarak yapılan sonogralık ölçmeden preoperatif İstirahat halinde mesana boyuunun senfiz alt ucundan :1:: mm sefalik yönde yüksekte dururken postoperatif dönemde :ı: 82 mm seviyesine dü erek anlamlı bir farklılık (p<0.05) gösterdiği saptandı. Buna karejı mesane boynunun pre ve postoperatif dönemde stres anında selankaudal (sırası ile 14.3 ± 1.49 ve 11.24:1:: 1.34) ve antereposterior (10.39 :ı: 1.25 ve 9.48 :ı: 1.10) yönlerde yaptığı hareketlerde azalma olmasına rağmen anlamlı farklılık göstermemi tir. Sonuçta basit histerektomi mesane boynu mobilileıginde anlamın be değiıgiklik olu turmasada histerektomi sonrası oıjinal koruruuna göre daha dü ük pozisyonda yer alan merane boyuunun stres uriner inkontinansa predispazen bir deği im olduğu düııüncesindeyiz. PREEKLAMPSİ VE EKLAMPSİDE TAKİP VE TEDA Vİ: 237 OLGU ANALİZİ SOGUOÖLU K., KUYUMCUOGLU U., inmez A., AYAS S. 1/1/ /12/1996 tarihleri arasında Zeynep Kamil Hastanesi riskli gebelik servisi ve doğum salonunda takip ve tedavisi yapılan 237 preeklamptik ve eklamptik olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular, ya, gravida, parite, gebelik haftası, klinik ve laboratuar bulgularına ve doğum ekillerine göre irdelendi. Magnezyum sulfat tedavisi uygulanan olgularda tedavi ba langıç zamanı, tedavi süresi, konvülsiyon durumu ve sonuçlar kaydedildi. HELLP sendromu geliıgen olguların laboratuar ve klinik bulguları, prognozları, perinatal morbidite ve mortalite oranları incelendi ve tüm bulgular literatür ıııığında irdelendi.

17 18 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI : 2, HAZİRAN 1997 ERKEN DOGUM TEHDiDiNDE DEMİR EKSİKLİÖİ ANEMiSİNİN ROLÜ ORAL Ö., KARA M., ÇETİNKAYA M., KEKOV ALI M. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Demir eksikliği anemisi ve erken doğum eylemi arasında ili kiyi ortaya koymak ve demir eksildiği anemisi tanısında hematolojik pirametrelerin tanısal performansını ara tırmak amacı ile demografik ve obstetrik özellikleri bence 53 normal gebe ile 51 erken doğum tanısı almı gebe kar ıla tırıldı. Erken doğum tehdidi (EDT) alan olguların ortalama hemoglobin (p<o.ool). hematokrit (p<0.001) ortalama kopusküler volüm'ü (EDT) (p<0.05). ortalanma korpusküler hemoglobin (MCH) (p<0.05) serum demir (p<0.001) ve serum ferritin (p<o.ool) düzeyietinin normal kontrol gruba göre anlamlı düzeyde düşük saptandı. Bu bulguları destekler tarzda EDT grubunda demir bağlama kapasitesinin anlamlı derecede yüksek olduğu gözlendi (p<o.ol). Anemi ile korelasyon gösteren hematolojik parametrelerin Multiple opesyon analizinde serum ferritin düzeyinin anemi prodiksiyonunda diğerlerine göre rölatif olarak. daha yararlı bir arter olduğu saptandı. Demir eksikliği anemisinin proterm travay insidansını arttırdığını gösteren diğer literatür bulguları ile uyumlu sonuçlarımıza dayanarak ülkemizi artlarında latent demir eksikliği anemisinin ortya konulmasında serum ferritin düzeyinin yararlı olacağını ve gebelerde demir replasmanı konusu üzerinde ciddi olarak durulması gerektiğini dü ünmekteyiz. PRETERM EYLEMDE TAKİP VE TEDA Vİ: 162 OLGU ANALİZİ SOFUOGLU K., KUYUMCUOGLU U., inmez A., ARIOGLU P. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL 1/1/ /1996 tarihleri arasında preterm eylem tanısıyle hastanemize yatırılarak takip ve tedavi edilen 162 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular, yaş, gravida, gebelik haftası, membran rüptürü, intrauterin infeksiyon, çoğul gebelik, polihidramnios, uterin anomali, servikal efasman ve dilatasyon, tokokardiyografi bulguları ve doğum ekli açısından irdelendi. Preterm eylem tanısı alan hastalara kabul anındaki muayene bulgularına göre hidrasyon, ritodrin hidroklorür ile IV tokoliz uygulandı. Otuz dört gebelik haftasının altındaki olgularda pulmoner matürasyonu indüklemek için betametazon kullanıldı. Eylemi durdurulabilen hastalar 12 saat sonra oral tokolize geçilerek, servisde gözlem altında tutuldular. Eylemleri durdurulamayan olgularda perinatal morbidite ve mortalite oranları kaydedildi. Bulgular literatür ı ığında irdelendi.

18 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI: 2, HAZİRAN DOGUM SONRASI HEMEN RİA UYGULAMASI ORAL Ö., KEKOV ALI M., AP AYDIN H., GÜRBÜZ B. Zeynep Kamil kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL Mayıs-Ekim 1996 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde doğum yapan ve kontrasapsiyon isteyen 99 vaginal doğum ve 1 sezaryen olmak üzere toplam 100 olgu çalııjma kapsamına alındı. Hastalar seçilirken canlı, matür çocuk doğurmufi olması, postpartum enfeksiyon ve kanama riskinin yüksek olmaması ve RİA kentrendikasyonları gözönüne alındı. Olguların ortalama ya ı ortalama gebelik sayısı 2.7'dir. Kontrollere gelen 81 olguda yapılan değerlendirmelerde elde edilen sonuçlar fiunlardır. Postpartum hemen RİA uygulamasında hastaya travayda ve doğumda uygulanan analjezi ve anestezi yeterli olmu, ek tıbbi yardım gerekmeıni tir. Uygulaınada ölüm, puerperal enfeksiyon, postpartum erken kanama görülınemi tir. Uterus involüsyonu ve laktasyona olumsuz etki, PİD ve gebelik gözlenmemi tir. Aracın total atılım ve yer deği tirme oranı % 11.2 bulunmamu~tır. Sonuçlar literatürle uyuınfudur. Elde ettiğimiz bulgularla postpartum hemen RİA uygulamasının güvenli ve kolay uygulanabilen bir doğum kontrol yöntemi olduğu, hasta, hekim ve sağlık kurumlarına pekçok yarar sağladığı anla ılmaktadır. EMEZİS VE HİPEREMEZİS GRA VİDARUM TANILARI İLE HOSPİTALİZE EDİLEN GEBELERDE TANI VE TEDA Vİ: 98 OLGU ANALİZİ ÇETİNKAYA T., KUYUMCUOGLU U tarihleri arasmda Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi polikliniklerine bulantı ve kusma ikayeti ile müracaat edip hospitalize edilen 98 ilk trimester gebe retrospektif olarak incelendi. Olgular ya, gravida, parite, gebelik haftası, uygulanan tedavi, tedaviye cevap ve hospitalizasyon süresi açılarından literatür l ığında irdelendi.

19 20 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENi: JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SA YI : 2, IlAZIRAN 1997 LEVONORGESTREL SUBDERMAL İMPLANT (NORPLANT)'IN KAN LİPİD PROFİLİ VE KANAMA DİATEZi ÜZERİNE OLAN ETKİSİ ORAL Ö., KEKOV ALI M., KA VRUT M., KARA M., Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Aile Planlaması Bölümüne kontrasapsiyon amacı ile ba~vuran ve Norplant uygulanan 52 olguda uygulama öncesi 6 ay kullanım sonrasında kan lipid profili ve koagulasyon faktörleri kar~ıla~tırıldı. Norplantin 6 aylık kullanımında ba~langıç düzeylerine göre Trigliserid, Total Kolesterol, LDL ve VLDL düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı derecede dü mü lerdir (p<o.ool). Bu dönemde HDL düzeyinde görülen artı~ istatistiksel olarak anlamlı bulunmamı tır. HDL!I'otal kolesterol oranı uygulamın öncesine göre anlamlı düzeyde artmı tır (p<0.05). Norplant kullanımı sonunda koagulasyon faktörlerinde (aptt, PT, Fibrinojen) anlamlı bir değişiklik olmamı~tır. Çalışmamızda Norplant'ın lipid profili ve koagulasyon faktörleri üzerine olumsuz bir etkisinin olmadığı saptanmı tır. Sonuçlarımız literatürle uyumlu bulunmu tur. Bu sonuçlarla Norplant, yüksek etkinlikle, geri dönü ümü mümkün, ili~kiden bağımsız ve kullanırnın kolaylığı ile seçilmi olgularda güvenle kullanılabilecek modern bir kontraseptifyöntemdir. UTERUSUN İNTRA VENÖZ LEİOMYOMATOSİSİ (İKİ OLGU NEDENiYLE) ÖZDEMİR B. H., ZERGEROGLU S., GÖKMEN O. Dr. ZekaiTahir burak Kadın Hastanesi, Ankara İntravenöz leiomyomatosis çok nadir izlenen düz kas tümörü olup, histolojik olarak venöz kanal içinde gelişen benign düz kas hücrelerinden meydana gelmektedir. 40 ve 46 yaşlarındaki iki kadın hastada İntravenöz Leiomyomatosis tanısı verilmi olup, her iki olgu literatür bilgileri e liğinde tar~ tı ılmı tır. Anahtar kelimeler: Uterus, leiomyoma, intavenöz

20 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI: 2, HAZİRAN PREEKLAMPSİ OLGULARlNDA SERUM fiwhcg DÜZEYLERİNİN DEGERLENDİRİLMESİ ORAL Ö., GÜRBÜZ B., KALELİ E., KARA M., Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL Çalııımanın amacı serum B~cCG düzeyi ile preeklampside klinik seyirin ağırla ması arasında korelasyon olup olmadığını ara tırmalar, Şubat-Ekim 1996 tarihleri arasında, 35'i hafif, 35'i ağır olmak üzere 70 preeklamptil gebe ve 35 normal gebe kar ıla tırıldı. Çalı ma grubu Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Perinatoloji Servisi ve Doğumhane Eklampsi, U nitesinde yatarak tedavi gören preeklampik gebeler ile Antenatal Polikliniğine rutin gebelik kontrolü için ba vuran, herhangi bir medikal yada obstetrik problemi olmayan normal gebeler arasından seçilerek olu turuldu. Grupların serum B-hCG düzeyleri, doğum hatları, doğum ııekilleri ve yenidoğanın özellikleri kar ılaııtırıldı. Kliniğin ağır sayrettiği hasta grubunda ortalama serum B-hCG düzeyinin yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Ayrıca B-hCG'nin yüksek olduğu bu grupta erken doğum, sezaryen seksiyo, ölü doğum ve fetusta büyüme geriliğinin de daha fazla olduğu gözlendi (p<0.05). Ancak serum B-hCG düzeylerindeki geni varyabilite nedeniyle bu testin tarama amacıyla kullanılmasının günümüzdeki etkinliklerle mümkün olmadığı sonucuna varıldı. VULVANIN HEMANGiOMU (BİR OLGU NEDENİYLE) ÖZDEMİR B. H., ZERGEROGLU S., GÖKMEN O. Dr. ZekaiTahir Burak Kadın Hastanesi, ANKARA Kavernöz hemangioma vulvada nadir olarak izlenmektedir. Vulvanın bu benign lezyonu rölatif olarak geni, kompleks ve kapiller hemangioma oranla daha derinde yerle im göstermektedir. 35 ya ındaki kadın hastada vulvada kavernöz hemangioma saptanmı olup, literatür bilgileri eıjliğinde tartı ılmı tır. Anahtar kelimeler: Vulva, hemangioma

21 22 ZEYNEP KAMiL np BÜLTENİ JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT ; l9, SAYI : 2, HAZİRAN 1997 GEBELİKTE EPiTELiAL OVER KARSiNOMU (OLGU SUNUMU) SEHİRALİ S., BALIK E., ÖZDEMİR A., TÜREL U., SANCI M. SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Yeniijehir - İZMİR Ovarian tümörler gebelikle birlikte çok nadir görülmektedir. Öte yandan gebelikle birlikte olan ovarian tümörlerin tanı ve ayırıcı tanısı problem olu13turmaktadır. Bu durumdan dolayı, gebelikte çok nadir görülen ilerlemiej epitelial over karsinomu olgusunu, li teratürü de gözden geçirerek sunuyoruz. 29 yaejında, 5 yıllık evli, gravida iki, partus bir olan olgunun 12 gün önce karnında f2i lik, gaz çıkaraınama, vücudda ödem ve bulantı kusma İkayetleri baıjlamı. Anamnezinde öz ve soy geçmi inde 3. ayında abortus imminens nedeniyle tedavi görmesi dı ında bir özellik tanımlamıyordu. Fizik muayenede hasta dehidrate görünümde, barsak sesleri azalmı, karında asid vardı. Vajinal tu ede collum kapalı, efasman yok ve fetus kapl atıı ları mevcuttu. Ultrasoundda BPD: 65 mm (25 hafta ile uyumlu) plasenta anterior lokalizasyonlu ve grade O idi. Arnnion mai normaldi. CA12-5: idi. Diğer laboratuar bulguları normal sınırlardaydı. Yapılan parasentez sonucu seröz papiller adeno karsinam (derece 3) geldi. Olgu postpartum ikinci günde yapılan laparotomide histopatolojik netice seröz papiller adeno karsinam grade 2 geldi. Hasta postop. 12. günde sepsisten exitus oldu. Sonuç olarak gebelikte adnexial- kitlede ovarian malign tümörleri akılda tutmak önemlidir. Erken devrede genç nulliparlarda konservatif tedaviyi seçerek ilerlemi olgularda tedaviyi planlarken gebeliği gözardı edip agresiv davranılmalıdır. SSK EGE DOGUMEVİ VE KADlN HASTALIKLARI EGİTİM HASTANESi OBSTETRİ POLİKLİNİÖİNE BAŞVURAN GEBELERİN HEMOCOUNTER DEGERLERİNİN PRE VE POSTPARTUM KARŞILAŞTIRILMASI DERİN G., ŞEHİRALİ S. SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Yeniııehir - İZMİR Bu çalı mamızda hastanemiz obstetri polikliniğinde takip altında olan gebelere hematolojik yönden ne kadar faydalı olabildiğimizi ve }).unu gebelerin ne kadar ba arı ile uygulayabildiğini ara tırdık. Kullanılan parametreler anne yaı;ı, ortalama sahip olunan bebek sayısı, hemoglobin, lökosit, eritrosit, hematokrit, mev, platelet, lenfasit değerleridir. Toplam gebe sayısı 100 dür. Annelerin yal ortalaması 22.7 ± 6.3,sahip olunan bebek sayısı 1.60 ± 0.4 olarak bulunmuıgtur. Tüm gebelerin pre ve postpartum hemocounter değerlerinin kar!iılaı;tırılması sonuçları istatistiksel olarak incelenmiı tir. Sonuç olarak SSK Ege Doğumevi ve Kadın hastalıkları Eğitim Hastanesi Obstetri polikliniğine gelen ve gebelik boyunca takip edilen gebeler için kan tablosu yönünden sorun olabilecek bir durumla ancak % 3'lük olgu grubu ile kar ılrf2mamız, eğitim programları ve hastayı düzenli kontrollere çağırmanın gerekliliğini ortaya koyması yönünden önemlidir.

22 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOWJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI: l, HAZİRAN MYOMAİNSTATUSNASCENDİOLGULARINDA VAGİNAL MYOMEKTOMİNİN YERİ KAZANDI M., ÖZSARAN A., ATEŞ T., TÜZEL M., TUNCAY G., AŞKAR N. Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. ~İZMİR Kadın genital organlarının en sık görülen tömörü olan uterus fibromlarmın, submucous formu tüm fibromlarının % 5'ini olu tururlar. Saplı submucous myomlarının bazıları büyüyerek cervixi di~ Iate edip cervixten dogabilmektedir. Klinigimizde saptadığımız Myoma İnstatus nascendi denilen bu durumdaki 3ı olgu retrospektif olarak incelendi. Tedavi yöntemleri ve özellikleri saptandı. Bu tür olgularda vaginal myomektominin, basit ve hızlı bir giri im olması, postoperatir bakırnın problemsiz sayretmesi nedeniyle uygun olgularda tercih edilmesi gerektiği ortaya konuldu. ENDOMETRiUM POLİPLERİNDE TANIVETEDAvi İDİL M., ÇETİNKAYA M., ÇEPNİ İ., ÖCAL P., AKSU F. Cerrahpa a Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği- İSTANBUL Transvaginal USG ve uterus kavitesine serum fizyolojik enjeksiyonu ile birlikte yapılan Hidro Ultrasonografi kadın üst genital traktusunun 3 boyutlu anatomisinin değerlendirilmesinde, tuba geçirgenliğinin belirlenmesinde, endometrium paliplerinin tanısında histeroskopi, laparoskopi, iyonize radyasyona maruz bırakan ve iyotlu kontraat madde verilen Histerosalpingograli gibi tetkiklere alternatiftir. Bu yöntemle endonıetrium polipleri, uterusun ekil bozuklukları ve pelvisin anatomisi tanınabilmektedir. Diz kliniğimize infertilite, ağrı ve kanama İkayeti ile ba vuran hastalara ultrason yapıp endometrial polipten Üphelendiğimiz 50 olgunun uterus kavitesini foley sonda yardımıyla fizyolojik serum ile doldurup transvaginal USG yaptık. Daha sonra bu yöntemle 38 polip tanısı koyduğumuz olguya, full küretaj yapıp, patoloji sonuçlarına göre medikal tedavilerini düzenledik 38 olgudan ı2 (% 31.4) tanesinde histopatoloji cevabı-polip, ll(% 29) inde sekresyon fazında endometrium, ı o (% 26.2) olguda proliferatif endometrium, 3 tanesinde hiperplazi, 2 sinde kronik endometrit, olarak geldi. Kronik endometrit tanısı konan hastaların ba vuru nedenleri infertilite idi. Hidrosonografide polip tanısı koyduğumuz ı olgu takibe gelmedi. 8 inde spantan takip ve ovulasyon indüksiyonu, 9 olguda klonifen sitratla ovulasyon indüksiyonu yaptık 8 olgunun ovulasyon indüksiyonu, GnRHa sonrası, 1 tanesininki GnRHa kullanmadan HMG ile yapıldı. ll hastaya gestagen verildi. 35 inferilite olgusundan 5 inde gebelik (% ı4.2) elde ettik 3 ay sonraki kontrol USG lerinde ı tanesinde polibin tekrarlarlığını gördük. Bunun dı ındakilerde polip tekrarı görmedik. Hidroultrasonografide polip tesbit ettiğimiz fakat histopatolojik tatkikinde polip görülemeyen bir hastaya daha sonra histeroskopi yapılan polip görüldü ve rezeksiyonu gerçekleı:ıtirildl Olguların tedavi seçimini histopatolojilerine göre yaptık. Hiperplastik polip ve hiperplazi tanısı konan infertilite hastalarına uzun protokol GnRHa kullanarak endometriumun hipöstrojenemik etki altında bıraktık. Hidrosonografi cerrahi gerektirmeye sensitivite ve psesifitesi yüksek bir yöntemdir. Tanı koyulan endometrium paliplerinin çoğu fonksiyonel poliplerdir. Patolojik incelemede çevre endometriumla aynı histolojiye sahip olduklarından polip olarak tesbit edilmeyebilirler. Bunların tedavisi histolojik tiplerine ve etyolojik sebebe yönelik, hastanın ikayetini de göz önünde tutulup yapılmalıdır.

23 24 ZEYNEP KAMiL TIP B'OLTENİ JİNEKOLOJİ.OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI : l, HAZİRAN 1997 GEBELİKTE ASEMPTOMATİK BAKTERİÖRİ (ASB) TEDAVİSİ: AMOKSİSİLİN 1 KLA VULANİK ASİT VE AMPİSİLİN/SULBAKTAM TEDAvi REJİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI HABERAL A., MEYDANLI M. M., SARUHAN N., SİVALIOGLU A., ÇETİN A. O. SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi ANKARA Amaç: Antibiograma baıjvurulmaksızın asemptomatik baktetiürik gebelerin tedavisinde Amok~ sisilin 1 Klavulanik asit 625 mg 2Xl tablet tedavisi ile Ampisilin 1 Sulbaktam 375 mg. 2Xl tablet tedavi rejimlerinin bakterinin eradikasyonu, gebelik prognozu ve sonuçları üzerindeki etkilerini ortaya koymak. Materyal Metod: Bu çalı maya hastanemiz gebe polikliniğine ba vuran 50 ASB olgusu dahil edildi. Antibiograma baııvurulmaksızın birinci gruba (2: 25) Amoksisilin 1 Klavulanik asit 625 mg. tablet günde iki kez verilirken, ikinci gruba (n: 25) ise Anıisilin 1 Sulbaktam 375 mg. tablet günde iki doz uygulandı. Tedavi süresi her iki grupta da 5 gün olarak belirlendi. Hastalar relaps ve reenfeksi~ yon geli imi ile fetal büyümenin izlenmesi açısından aylık kontrollere çağrıldı. Olgular bu protokol kapsamında dağuma dek preterm eylem, intrauterin geli me geriliği, akut pyelonefrit, oligohidroamnios ve preeklampsi geli imi yönünden takip edildi. Sonuçlar: Birinci grupta tedavideki baııarısızlık oranı ikinci haftada% 25 (tedavi baıjlangı.cından 2 hafta sonra idrar kültüründe üreme olması) olarak saptanırken bu oran ikinci grupta % 15 olarak bulundu. Tedavide ba arısızlık oranı altıncı haftada birinci grupta % 30 olarak bulunurken bu oranın ikinci grupta % 20 olduğu saptandı. Sonuçlar istatiksel olarak değerlendirildiğinde iki grup arasında preterm eylem geliıjimi (p: 0.60), preterm doğum varlığı (p: 0.52), oligohidroamnios geliı:ıimi (p: 0.66), akut pyelonefrit geli imi (p: 1.0), ortalama doğum ağırlı (p: 0.29) ve dü ük doğum ağırlığı varlığı (p: 0.48) yönünden anlamlı bir fark olmadığı anlaı:ııldı. Yorum: ASB olgularında seçilen tedavi f(ieklinin gebelik prognozu ve sonuçları üzerinde anlamlı bir farklılık olu turmadığı ortaya konmu tur. Ancak etken mikroorganizmanın eradikasyonunda Ampisilin/Sulbaktam tedavisinin Amoksisilin 1 Klavulanik asit tedavisine üstünlüğü gösterilmi tir. Antibiogram yapılmaksızın bu ajanlarla düzenlenen tedavi rejimleri ile baııarılı sonuçlar alınabileceği gösterilmi tir., SERVİKSİN LENFOEPİTELYOMA LİKE KARBİNOMU (BİR OLGU NEDENİYLE) ZERGEROGLU S., ÖZDEMİR H., GÖKMEN O. Dr. ZekaiTahir Burak Kadın Hastanesi ANKARA Serviks karsinomlan arasında lenfoepitelyoma- Like karsinom oldukça nadir görülmektedir. 43 yqındaki kadın hastada lenfoepitelyoma like karsinom saptanmı olup, olgu literatür bulguları e ~ liğin de tartı ılmı tır. Anahtar kelimeler: Serviks, karsinom, lenfoepitelyoma like karsinom

24 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK-PEDIATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SA YI : 2, HAZİRAN KALP HASTALlKLI GEBELERDE MATERNAL VE PERİNATAL MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ DURUKAN T., CHOWDHURY P.B ve 1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp hastalıgı olan 447 kadının incelenen 506 gebeliğinde insidans% 2.2 olarak bulunmuıjtur. Hastaların% 75.4'ü romatizmal,% 15.0'ı konjenital,% 9.6'sı ise diğer kalp hastalıklarından oluıımaktaydı. Perinatal mortalite oranı % 4. 7 bulunan hastalarda etyoloji; düııük doğum agırlığı ve prematüriteye bağlı komplikasyonlara; sepsise, konjenital anomaliye, respiratuar distress sendroma, IUGR'a ve plasental patolojiye bağlanmı~tır. Doğumda ve doğum sonrası 7 anne ölümü saptanmı tır. Maternal mortalite oranı 14/1000 olanannelerin% 57.l'inde kalp kapak deği imi,% 28.6'sında pulmoner hipertansiyon,% 14.3'ünde ise mitral darlıgı belirlenmiııtir. Kalp hastalıklı gebelerde romatizmal kalp hastalıgının hala ön sırada yer aldığı tespit edilmiııtir. Maternal ve fetal outcome'ı belirleyen en önemli faktörler, kardiak patoloji tipi, annenin fonksiyonel kapasitesi, ek obstetrik problemler, operatif doğum ile antenatal ve postnatal bakımdır. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK CERRAHi PROFİLAKSİSİNDE SİPROFLOKSASİN ETKİNLİGİ ESATOGLU Ş.,* DA VAS (ERŞEN) i.,** YUMRU E.,*** TEMEL H.* Şi li Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şi li- İSTANBUL Ocak 1996-Mart 1996 tarihleri arasında elektif operasyon (21) ve küçük müdahale (4) amacıyla yatırılan 25 hastaya perioperatif siprofloksasin profilaksisi uygulanmıııtır. Operasyon sırasında loomgr IV Siprofloksasin flakon IV, 3-6 günlerde ise 500 mgrx2 tablet oral Siprofloksasin uygulanmıııtır. Hastaların tamamında baııarılı sonuçlar elde edilmiııtir. Postoperatir dönemde ek bir antibiyotiği gerektirecek kamplikasyon geliıımemiııtir. Siprofloksasine bağlı yan etki gözlenmemiııtir. Sonuç olarak peri/postoperatif dönemde Siprofloksasin profilaksisinin tamamen ba~arıh sonuç verdiği görülmü!jtür. *** Şi li Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistanı. Şi li Etfal Hastenesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi. Şiııli Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Baııasistanı.

25 26 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI: 2, HAZİRAN 1997 ÜÇÜNCÜ KUŞAK BİR SEFALOSPORİN OLAN SEFİKSİMİN JİNEKOLOJİK OLGULARDA PROFLAKTİK VE TEDA Vİ AMAÇLI KULLANIMININ KLİNİK SONUÇLARI SEHİRALİ S., DERİN G., AKKÜÇÜK G. SSK Eg-e Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Yeni ehir - İZMİR Jinekolojik pekçok infektifhastalıkta birçok farmakolojik ajan g-erek tedavi edici, gerekse proflaktik amaçlı kullanılmaktadır. Bizim bu çalı~madaki amacımız üçüncü kuıjak bir ajan olan safiksimin peroral kullanımının jinekolojik hastalıklardaki etkinliğini ara tırmaktadır. Çalı mamızda toplam 200 vaka kullanılmı tır. Ya ortalamaları 39 ve ortalama agırlıkları 68.3 ± 8.15 dir. Bu olguların 69 (% 30) adedi pelvik inflamatuar hastalık, 30 (% 10) adedi sistit, 10 adedi(% 5) akut endometrit, 32 adedi(% 16) revizyon küretaj (RC) uygulanmı hastalar, 32 adedi(% 16) minilaparatomik tuba ligasyonu (MLTL) yapılmı olgular, 10 adedi(% 5) adnexitis, 26 adedi(% 13) probe küretaj (PC), fraksiyone küretaj (FC) yapıhnı hastalardır. Sefiksimi kullanma süresi endometrit olgularında 10 gün süre ile 2xl, diğer olgularda 7 gün süre ile 2xl eklinde idi. Pe1vik inflamatuar hastalık vakalarının 45 (% 75)'nin semptomlarında belirgin azalma, sistit azalma, olgularının 22 (% 73)'inde tedavi sonrası kültür sonuçlarında üreme gözlenmedi, RC sonrası yalnızca iki (% 6) olguda akut hafif endometrit tablosu geliijtl PC ve FC sonrası uygulamalarda 6 (% 23) lökore tablosu geli ti. Adnexitis ve MLTL'da tedavi sonrası hiçbir semptom kalmadı. Endometrit olgulaırnda 10 günlük kullanım sonrası 6 (% 60) olguda klinik ba arı gözlendi.,, ERKEN LUTEEKTOMİ SONRASI TERME ULAŞAN GEBELİK, (OLGU SUNUMU} ALTUN, Ö., SİVASLIOGLU A., TOSUN M., OGUZ E., DÖLEN I., HABERAL A. SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Olgu sunumunda gebeliğin 7. haftasında akut batını andıran tablo ile ba vuran velaparotomi uygulanan hasta sunulmu tur. Operasyonda korpus luteuro kist ruptürü nedeniyle intraabdominal kanama tespit edilerek kistektomi yapılan hastaya herhangi bir tedavi verilmeden gebeliği terme ula ml ve 3250 gram tek canlı kız bebek doğurtulmufitur. Korpus luteum görevini 9. gebelik haftasına kadar sürdürür, progesteron ve relaksin salgılayarak gebeliğin erken döneminin devamında mutlak gereklidir ve alınması sonucunda erken abortusla sonuçlanır. Olgumuz, benzer olarak, literatürde 4. ve 5. gebelik haftalarında kanama nedeniyle kistektomi geçiren, korpus luteumu alınan ve gebeliği herhangi bir destek tedavisi almadan terme ula an üç olgu ile literatür ı ığında tartu~ılarak sunulmu tur.

26 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: :Z9, SAYI: :Z, HAZİRAN ACİL PERİPARTUM HİSTEREKTOMİ SAN CI M., TURAN E., KAÇAR A., DERİN G., İSP ARİ Ç. SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıklan Eğitim Hastanesi - İZMİR AMAÇ: tarihleri arasında SSK Ege Dogumevinde yapılmı~ olan paripartum histerektomileri çe~itli açılardan değerlendirmek. ÇALIŞMA PLANI: Bu çalı ma yılları arasında SSK Ege Doğumevinde yapılmhi olan 25 perlpartum histerektomi olgusunu içermektedir. Bu süre içinde 7989 (% 19.29)'u sezeryan olmak üzere toplam doğum yaptırılmı~tır. Peripartum histerektomiler tüm doğumların% 0,06'sını ve tüm sezeryanların% 0,3l'ini olu turmaktadır. SONUÇLAR: Hastalann ya ortalaması 29,7 ± 5,3, gebelik ortalanıası 3 ± 1,5 idi. Olguların 12 (% 48)'sinde histerektomi endikasyonu atoni idi. 6 (% 24) olguda ise neden uterus rüptürü idi. 3 (% 12) olguda abiasya plasenta, 1 olguda anormal plasentasyon, 1 olguda uterus insizyonun uzaması, ı olguda parametrial hematom, ı olguda da yapılan sezeryanda u terin insizyonun açılması nedeniyle histerktomi uygulanmı tır. Atoni olgularının üçünde hastaya preeklampsieklaınpsi nedeniyle Mg2 S04 uygulanmı ve normal spantan doğum sonrası atoni geli mesi nedeniyle histerektomi uygulanmıfjtır. Subtotal Abdominal Histerektomi 20 (% 80) hastaya, Total Abdominal Histerektomi ise 5 (% 20) hastaya uygulandı. Maternal mortalite olmadı. Bebek ölümü ise 3 (% 12) olguda tespit edildi. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK CERRAHi ANALJESİNDE TEK DOZ TENOKSİKAM ETKİNLİGİ TEMEL H.*, DA VAS (ERŞEN) İ.*, AKYOL A.***, ESATAGAOGLU Ş.* Haziran- 96, Eylül- 96 tarihleri arasında yapılanjinekolojik ve obstetrik operasyonlar sonrası postoperatir analjezi sağlamak amacıyla postoperatir 1. Saatte 40 mg. IM Tenoksikam uygulanmu~tır. Amaç postoperatif 1. Saatte IM uygulanan 40 mg. Tenoksikam ile 24 saatlik analjezi sağlamaktı. Çalı maya dahil edilen 40 hastanın tamamında yakla ık 5-6 saat içinde analjezik etkinin ortadan kalktığı ve doz tekrarına gerek duyulduğu gözlenmi tir. Sonuç olarak postoperatir 1. Saatte uygulanan 40 mg. Tenoksikamın 24 saatlik analjezi sağlamadığı görülmü tür. * ** *** Şi li Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistanı. Şi li Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi. Şi li Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Dogum Kliniği ŞefY ardımcısı.

27 28 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI: 2, HAZİRAN 1997 NORPLANT VE ORAL KONTRASEPTİFLERİN SERUM LiPiDLERİ 'ÜZERİNE ETKİSİ KUYUMCUDÖL U U, DEMİRCİ F., GÜDER M., KARAMAN A. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Subdermal levonorgestrel implant (Norplant) ve dü ük dozlu kombine oral kontraseptiflerin (0.0.) serum lipid düzeyleri üzerine etkilerini ara tırmak ve yan etkilerini incelemek için en az 12 ay süreyle Norplant kullanan 55, oral kontraseptükullanan 50 ve kontrol grubu olşrak 50 olmak üzere toplam 155 olgu inclendi. Bu üç grup arasında yq, gravide, pari te bakımından istatistiksel bir fark yoktu. Norplant kullanan olguların total kolesterol düzeyi kontrol ve O.C. kullanan olgulara göre anlamlı olarak dü~ük bulundu (p<0.05). Norplant kullananların total kolesterol, trigliserid ve VLDLkolesterol düzeyleri O.C. kullananlardan anlamlı olarak daha dü~ük bulundu (p<o.ol). Norplant, O.C. ve kontrol olguların HDL ve LDL-kolesterol düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Siklus düzensizliği ve amı:more Norplant grubunda daha çok görülürken diğer Ejikayetlerde gruplararası fark bulunmadı., Sonuç olarak Norplant kullananlarda amenore ve siklüs düzensizliklerinin daha sık olarak görüldüğü, Norplant ve O.C.'nin lipid profili üzerine olumsuz etkisi olmadığı saptandı... GEBELİKLE BİRLİKTE REKTUS ABDOMİNALİS KASINDA EKTOPİK DESİDUA (OLGU SUNUMU) ZERGEROGLU S., ÖZDEMİR H., AKSAKAL 0., GÖKMEN O. Dr. ZekaiTahir Burak Kadın Hastanesi, ANKARA Gebelikle birlikte ektopik desidua nadir görülür. Bu çalıejmada 33 ya ında term de gebeliği olan hastanın rektus abdoıninalis kasında ektopik desidua saptanmı~ olup, olgunun klinik ve histopatolojik özelliği tartuıılmı tır. Anahtar Kelimeler: Ektopik desidua, gebelik

28 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ OBSTETR.İK PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI: 2, HAZİRAN JİNEKOLOJİK CERRAHİDE CİPROKSİN KULLANIMININ YERİ GÜZİN K., AÇIKALIN S., YILMAZ Ş., MEGA E., TANDOGAN N., TÜMER G., SÜER N. SSK Göztepe Eğitim ve Ara~tırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği tarihleri arasında SSK Göztepe Eğitim ve Ara tırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Bölümü Aseptik servisi'ne interne edilen otuz olgu degerlendirmeye alındı. Olguların ortalama ya ları 33 ile 60 arasında idi. Operasyon için endikasyon dagılımı; myoma uteri 14 vakada, descansus ute:ri 10 vakada, endometrial hiperplazi 4 vakadave diğer 2 vakada idi. Yapılan operasyonlar 15 total abdorminal histerektomi ile beraber unilateral veya bilateral salphingoooferektomi, 2 sadece total abdominal histerektomi ve 10 vaginal total histerektomi ve/veya perineal tamir operasyonları ve 3 adet diğeroperasyonlar idi. Ortalama Gipraksin uygulaması2x100 mg infüzyon eklinde ve 4.6 ± 2 gün süresinde idi. Ortalama hospitalizasyon süresi gün idi. Morbirlite oranı % 3.8 (bir vakada, ate, cilt ciltaltı infeksionu görüldü) idi. Cuff infeksionu, akıntı, pelvıperitonit, üriner infeksion izlenmedi. Sonuç olarak Ciproksininjinekolojik cerrahide; kolay kullanımı, hasta tarafından tolere edilebilirliği ve maliyetinin dü~ük olması nedeniyle tercih edilebilecek antibiyotiklerden biri olduğu kanısındayjz. BİR OLGU NEDENi İLE SEREBRAL ANEVRİZMA RÜPTURLU KARDiAK HASTADA PRiMER İNFERTİLİTE TETKİK VE TEDAVİSİ SONUCU OLUŞAN GEBELİGİN SEYRi VE SONLANIMI DA VAS İ., VAROLANA., KARADENİZ N. Şi li Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği - İSTANBUL Primer İnfertilite nedeni ile izlediğimiz, 14 yıldır romatizmal Kalp hastalıgı (iki kapak tutulumu) nedeni ile tedavi gören orta derecede kardiak yetmezliği olan (NYHA Fonksiyonel class C), 3 yıl öncede serebral anevrizma rüptürü nedeni ile sol hemipleji geçiren primigravid, 39 yaıjındaki hastanın gebeliğinin seyri, sonlandırılması ve loğuslığı, literatür e liğinde irdelendi..

29 30 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 29, SAYI: 2, HAZİRAN 1997 KRUKENBERG TÜMÖRLERİ: 6 OLGUNUN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ TINAR S., KALENDER A. Ş., ÇAMLI L., SOYLU F. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi, 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İZMİR Bu çalı mada İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi, 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yılları arasında opere edilen ve Krukenberg tümörü saptanan 6 olgu retrospektif olarak incelenmi~tir. Olguların tümünde gastrointestinal sistem (GİS) kaynaklı primer odağın yanısıra, her iki overde metastatik tümör saptanmı~tır. Tüm olgular over tümörü ön tanısı ile operasyona alınmı ve intraoperatif frozen incelemesi sonucu metastatik tümörden ~üphelenilmi tir. Kesin tanılar operasyon materyalinin patolojik incelenmesi ile konulmu tur. Genelde Krukenberg tümör leri, bilateral ve GİS karsinomlarına sekonderdirler. Mikroskopik olarak metastatik karakterde ve mukusyapan adenokarsinom olarak kendilerini gösterirler. İNFERTİLİTE ARAŞTIRMALARINDA VAJiNAL HİSTEROSALPİNGO KONTRAST SONOGRAFİNİN (HyCoSy) TUBAL GEÇİRGENLİK TANISINDAKi YERİ KUYUMCUOGLU U., EREN S., SEYİSOGLU H. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, İSTANBUL Tuboperitoneal patolojiler, inferlilite olgularının yaklm~ık% kadarından sorumlu olduğu gibi, sadece kadına ait nedenler arasında% 50 gibi önemli bir yer i gal etmektedir. Böylesine önemli bir faktörün ara tırma yöntemleri hakkında da günümüzde deği ik çalı malar sürdürülmekte ve uygulanımı kolay, zararsız ve teknik ekip gerektirmeyen yöntemler üzerinde ara tırmalar yapılmaktadır. Biz de bu doğrultuda, D-Galaktoz süspansiyonu ile TV-USG e liğinde tubal geçirgenliğin saptanmasında kullanılan Histerosalpingo Sonografi 1 (HyCoSy) tekniğini ara tırmayı ve bu teknik ile elde edilen sonuçların klasik yöntemler olan histerosalpingografi (HSG) ve laparoskopik kromopertübasyon sonuçları ile arasındaki uyumunu, bu teknikiere göre tanısal değerlendirmedeki duyarlılığını ve özgüllüğünü belirlemeyi amaçladık. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi İnfertilite Polikliniğine ba vuran 41 olgu ve 82 tuba uterina değerlendirmeye alındı. Tüm olgulara HyCoSy uygulanırken 28 olgu ayrıca HSG 13 olgu ise Laparoskopi ile kontrol edildi. Elde edilen sonuçlarda her iki referans teknik genelinde HyCoSy tekniğinin uyumu % iken, sadece HSG ye göre uyum % 78.1'57 ve sadece laparoskopiye göre uyum ise % olarak belirlendi. Bu bulgular doğrultusunda her ne kadar elde edilen rakamsal veriler yüksek olsada, HyCoSy tekniğinin diğer klasik tekniklerin yerini alabilmesi için daha geni kapsamlı ve yeterli sayıda kontrollü çalı malara ihtiyaç vardır.

XIII. KONGRESI. '1inekolojik Cerrahi : Teknikler, Komplikasyonlar ve Çözümleri"

XIII. KONGRESI. '1inekolojik Cerrahi : Teknikler, Komplikasyonlar ve Çözümleri 5 XIII.. KONGRESI JİNEKO - PATOLOJİ '1inekolojik Cerrahi : Teknikler, Komplikasyonlar ve Çözümleri" Sayın Meşlektaşımız, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından 19-21Haziran1996 tarihleri

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü 1. Hafta 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17.11.2014 Staj Tanıtımı Prof Dr Serkan Güçlü Servis doğumhane tanıtımı Genital sistemin embriyoloji ve anatomisi

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup B (8 Hafta) (01/09/2014-24/10/2014) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 YILI DÖNEM IV PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ROTASYON TABLOSU A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ARA 01.09.2015 07.09.2015 14.09.2015

Detaylı

DAVET. Değerli Meslektaşlarım,

DAVET. Değerli Meslektaşlarım, DAVET Değerli Meslektaşlarım, 33. Zeynep Kamil Jineko Patoloji Kongresi 7-8 Kasım 2015 tarihleri arasında Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel de gerçekleşecektir. Zeynep Kamil Hastanesi olarak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup C (8 Hafta) (02/09/2013-25/10/2013) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji)

DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji Kadın Hast. Ve Doğum Üroloji İç Hastalıkları (Nefroloji) DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS 20 5 25 Kadın Hast. Ve Doğum 18 18 Üroloji 14 14 İç ( Nefroloji ) 14 14 Farmakoloji 9 9 Çocuk Sağlığı ve 4 4 Radyoloji 2 2 Tıbbi Genetik 2 2 Genel Cerrahi 1 1 Nükleer

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası DÖNEM - KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM. HAFTA (- NİSAN) 09:00 0:00 Staj Tanıtımı Yrd.Doç.Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Genital sistemin anatomisi ve embriyolojisi Gebelikte Maternal Fizyoloji ve Gebelik

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Gebelikte vaginal kanamalar Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Vajinal kanama, erken gebelik döneminde sık görülen klinik bir sorundur. Tüm gebelerin yaklaşık %20 si bu klinik durumdan şikayetçi olmaktadır.

Detaylı

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 (TIP 331) ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü 4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 1 N İ S A N 2 0 1 6 1 7

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Kadın Hastalıkları ve Doğum (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan

Detaylı

UÜ-SK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ayaktan başvuran ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat

Detaylı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı 2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı Ders programi TARİH GRUP GİRİŞ ÇIKIŞ DERSİN ADI ÖGRETİM ÜYESİ 2 Eylül 2013 Pazartesi B3 10:30 11:20

Detaylı

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Dr. D. Haluk Dervişoğlu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birincil doğum sonu kanama gözle saptanan,

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM : III EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU. 28 Şubat Mart 2011

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM : III EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU. 28 Şubat Mart 2011 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM : III 2010 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. ÜROGENİTAL SİSTEM DERS KURULU 28 Şubat 2011 25 Mart 2011 KURUL DERSLERİ TEORİK LAB TOPLAM 1- ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU KHD 0001 KHD 0002 KHD 0003 KHD 0004 KHD 0005 KHD 0006 KHD 1000 KHD 2000 KHD 3000 KHD 5000 KONU ADI

Detaylı

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi)

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30

Detaylı

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 İntrauterin adezyonlar (IUA), ilk olarak 1894 de Fritsch tarafından tarif edilmiştir. 1946 da Joseph G. Asherman, yayınladığı

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. KURUL DERS PROGRAMI ENDOKRİN ÜROGENİTAL BOŞALTIM SİSTEMİ 20 Nisan 03 Haziran 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 2011-2012 Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 05.10.2011 08:00-10:00 12.10.2011 08:00-10:00 26.10.2011 08:00-10:00 Dr.AyĢe Filiz GÖKMEN Prof.Dr. Önay YALÇIN Dr.Ramin GALANDAROV

Detaylı

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD.

OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım. Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. OPU Komplikasyonlarına Yaklaşım Doç. Dr. Gamze Sinem Çağlar Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hast. ve Doğum AD. IVF e bağlı mortalite 100,000 canlı doğumda 6 OPU IVF ilk 10 yılında Laparoskopi ile

Detaylı

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III V. KURUL DERS PROGRAMI ENDOKRİN ÜROGENİTAL BOŞALTIM SİSTEMİ 20 Nisan 05 Haziran 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI. Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI. Adı Soyadı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ASİSTAN DOSYASI Adı Fotoğraf Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Hali Çocuk Sayısı Askerlik Durumu Üniversite öncesi Eğitim (Okulun adı, başlangıç ve mezuniyet tarihleri)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı 2016-2017 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı :Prof. Dr. Hakkı

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir:

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir: SADECE SADECE PROGESTERON PROGESTERON İÇEREN İÇEREN ORAL ORAL KONTRASEPTİF KONTRASEPTİF KULLANIMI KULLANIMI Doç. Doç. Dr. Dr. Nafiye Nafiye Yılmaz Yılmaz Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Trofoblastik Hastalıklar Derneği 3. Bölgesel Toplantısı

Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Trofoblastik Hastalıklar Derneği 3. Bölgesel Toplantısı Değerli Meslektaşlarımız, Eskişehir Bölgesel Toplantımız 30 Nisan 1 Mayıs 2016 tarihlerinde Anemon Otel de gerçekleştirilecektir. Aynı otelde 30 Nisan 2016 akşamı saat 20.00 da hocamız Prof. Dr. Sinan

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN LIKLARI ve DOĞUM A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: KADIN LIKLARI ve DOĞUM STAJI BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD AKUT PELVİK AĞRI Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD Akut Pelvik Ağrı da Değerlendirilme Klinik bilgi ve fizik muayene Ağrının yeri Ateş TA Tetkik sırasında anamnez: Yaş, risk faktörler, menapozal

Detaylı

Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum. Dahili Tel. No: 1134

Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum. Dahili Tel. No: 1134 Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu TIP 403 AKTS Kredisi:13 Dönem IV Lisans Zorunlu 183 saat / 8 hafta Teorik:57 saat / 8 hafta lı:126 saat / 8 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin

Detaylı

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ

LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ LAPAROSKOPİK SURRENALEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ Bülent Çitgez 1, İsmail Akgün 1, Ayhan Öz 1, Gürkan Yetkin 1, Feyza Yener Öztürk 2, Mehmet Mihmanlı 1, Mehmet Uludağ 1 1 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Dr. Ferruh N. Ayoğlu Sevmek güzel şey delikanlım, l sev bakalım. Madem ki kafanın içerisinde ışıklı bir karanlık var, benden izin sana sev sevebildiğin kadar. Yaşanan her 1 dakika da:

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı:

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN. Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR Yrd. Doç.Dr. Kemal Kürşat BOZKURT

Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN. Doç.Dr. Şirin BAŞPINAR Yrd. Doç.Dr. Kemal Kürşat BOZKURT T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 18 OCAK 2016 11 MART 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Anormal Servikal Sitolojide Yönetim Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı 2001 Bethesda Terminolojisi Skuamoz hücre Atipik skuamoz hücreler Nedeni

Detaylı

Prolapsus ve inkontinans cerrahisinde komplikasyon çıkarsa ne yapalım?

Prolapsus ve inkontinans cerrahisinde komplikasyon çıkarsa ne yapalım? 7 NİSAN 2017; CUMA 08.00-16:00 Kayıt OTURUM-1: ÜROJİNEKOLOJİ Oturum Başkanları: Haldun Güner; Volkan Kurtaran 16.00-16.20 Pelvik tabanın görüntüleme yöntemleri Çetin Çam 16.20-16.50 Pelvik Organ prolapsusu

Detaylı

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İKİZ GEBELİKLERDE ULTRASONOGRAFİK TEMEL ÖZELLİKLER Prof. Dr. Hayri ERMİŞ İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. MONOZİGOTİK (TEK YUMURTA) %25 İKİZ GEBELİKLER ZİGOSİTE MONOKORYONİK-

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XI. SINIF KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007

Detaylı