ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI"

Transkript

1 T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER TUTMA 1 Ýþletme Defteri A Taþýmacýlýk, Hizmet, Alým, Satým B Ýmalat-Ýnþaat C Zirai Kazançlar D Apartman ve Site Yönetimi E Dernek ve Vakýflar Serbest Meslek Kaz. Def Dernekler ve Vakýflar a) Merkez b) Þubeler Bilanço Esasýna Göre Def. A Þahýs Firmalarý, Adi Ortaklýk, Kollektif ve Adi Komandit Þirketler a) Hizmet b) Alým-Satým c) Ýmalat-Ýnþaat B Hisseli Kom. ve Limited Þt. a) Hizmet b) Alým-Satým c) Ýmalat-Ýnþaat C Anonim Þirketler a) Hizmet b) Alým-Satým c) Ýmalat-Ýnþaat D Kooperatifler a) Köy Kalkýnma ve Orman b) Esnaf Kefalet c) Turizm-Tüketim d) Taþýmacýlýk e) Ür.-Sat. ve Yapý (Ýh. Us.) f) Yapý (Emanet Usulü) T: TARÝFE K: KESÝM B: BÖLÜM 3568 sayýlý Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanununun 46`ncý maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve sayýlý Resmi Gazete`de yayýmlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Ücretlerinin Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik hükümleri uyarýnca hazýrlanan ve 2011 yýlýnda meslek mensuplarýnca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aþaðýda tablolar halinde gösterilmiþtir. Ýþçisiz 1-3 Ýþçili 4-9 Ýþçili 10 ve Daha Fazla Ýþçili NOTLAR 1- Gelir, kurumlar, muhatasar ve katma deðer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye baðlý olarak yapýlan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dýþýnda ayrýca beyanname imzalama ücreti ödemezler. 2- Tarifedeki ücretler aylýk olup KDV hariç brüt tutarlardýr. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: 3.1 Merkez iþyeri dýþýnda her þube için %20 fazlasý ile uygulanýr. Ancak; bu miktar sözleþmedeki ücretin %60`ýný geçemez. Bu maddenin uygulanmasýna mahsus olmak üzere; inþaat firmalarýnda her þantiye bir þube sayýlýr. 3.2 Çoklu KDV oraný uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete %10 ilave edilir. 3.3 Hizmetin müþterinin iþyerinde yapýlmasý durumunda; ayrýca %25 ek ücret alýnýr. 3.4 Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete %10 ilave edilir. Üye sayýsýndaki kesirler tama yürütülür. Ancak; bu miktar sözleþmedeki ücretin %0`ü geçemez. Bu maddenin uygulanmasýna mahsus olmak üzere; inþaat firmalarýnda her þantiye bir þube sayýlýr. 3.5 Dýþ ticaret iþlemleri varsa tarifedeki ücrete %10 ilave edilir. 3.6 Enflasyon düzeltmesi yapýlan iþletmelerde tarifedeki ücrete %10 ilave edilir. 3.7 Teknokent (teknoloji geliþtirme) bölgelerindeki iþletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir. 3.8 Maliye Bakanlýðý`na verilen Ba ve Bs bildirim formlarý için sözleþmede anlaþýlan ücretin %4`ü tutarýnda ek ücret alýnýr. 3.9 Vakýflar ve derneklerin iktisadi iþletmeleri tarifedeki ticari iþletmeler gibi deðerlendirilir ve ücretlendirilir. 4- Tarifedeki ücretlerden indirimler: 4.1 Gayrifaal iþletmelerde tarifenin %40`ý uygulanýr. 4.2 Nüfusu kiþinin altýndaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler %25 eksiði ile uygulanýr yýlýnda ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2011 yýlýnda 95/64 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý uyarýnca gerçek usule alýnan mükellefler için I ve II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yýl %50 indirimli olarak uygulanýr. 5- Müþteri ile meslek mensubu ayrý il gruplarýnda olduðu takdirde, iþletmenin bulunduðu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanýr. 6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dýþýnda, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiði takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasýnda serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3- B`de belirlenen ücretin altýnda olamaz. 7. Uzlaþma iþlemleri ile ilgili oranýn uygulanmasýnda, VUK.`nun 376 ncý maddesinde öngörülen indirim düþüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamý üzerinden müþteri lehine saðlanan indirim toplamlarý tutarý esas alýnýr. Ayný uzlaþma komisyonu toplantýsýnda yapýlan çeþitli uzlaþmalarda tarife topluca uygulanýr. 8. Ýþ bu tarife; Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2011`e 1nolu önerisi ile Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Yönetim Kurulunun tarih ve 2011/86 sayýlý kararý ile onaylanmýþ ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝDÝR. w w w. o r d u s m m m o. o r g. t r SMMM Bahadýr Baþ SMMM Ertuðrul Yüksel Tel. : Fax.: ODA SEKRETERÝ ODA BAÞKANI

2 TABLO II BEYANNAME VE BELGE DÜZENLEME ÜCRETLERÝ BEYANNAME TÜRÜ 1. Yýllýk Gelir Vergisi Beyannamesi A- Münhasýran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancý Ýle Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancý ile Diðer Gelir Unsurlarýnýn Bildirimleri B- Münhasýran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve Ýrat Bildirimleri C- Münhasýran Gayrimenkul Sermaye Ýradý ile Zirai Kazanç Bildirimleri 2. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Yýllýk Kurumlar Vergisi Beyannamesi 3. Diðer Beyannameler A- KDV, Muhtasar ile Veraset ve Ýntikal B- Her Türlü Mutabakat Mektuplarý C- Banka Hesap Vaziyeti ve Mali Tablolarýn Onayý D- TÜÝK Anket Formlarýnýn her biri için E- Bölge Çalýþma Ýþ-Kur ve SGK Ýþlemleri ve Bildirimleri a) Ýþyeri Tescili b) SGK Sigortalýlarý Ýþe Giriþ Bildirimlerinde Her Bir Sigortalý Ýçin c) SGK Sigortalýlarý Ýþten Çýkýþ Bildirimlerinde Her Bir Sigortalý Ýçin d) Diðer Bildirimler G- Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu teblið hükümleri dýþýnda kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarýna imzalatmayan vergi mükelleflerine iliþkin 340 nolu tebliðde belirtilen 4 nolu Aracýlýk sözleþmelerine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin gönderme ücreti a) Aylýk KDV E-Beyannameleri b) Üç Aylýk Muhtasar E-Beyannameleri c) Geçici Vergi E-Beyannameleri d) Yýllýk E-Beyannameler

3 TABLO III S.M. MALÝ MÜÞAVÝRLÝK HÝZMETLERÝ ÜCRETLERÝ 1. KURULUÞ ÝÞLEMLERÝ A. Þahýs Ýþletmeleri a) Ýþçisiz b) Ýþçili B. Adi Ortaklýklar ve Bilanço Esasýna Göre Tutulan Þahýs Ýþletmeleri C. Kollektif ve Adi Komandit Þirketler D. Limited Þirketler ve Kooperatifler E. Anonim Þirketler 2. DEÐÝÞÝKLÝKLER A. Adres deðiþikliði ve Þube Açýlýþý B. Pay Devirleri ve Ýmza Sirkülerleri Ýþlemleri C. Ana Sözleþme Deðiþiklikleri a) Adi ortaklýk, adi komandit ve kollektif þirketler ile kooperatifler b) Eshamlý Komandit ve Limited Þirketler c) Anonim Þirketler 190 D. Sermaye Artýrýmý veya Azaltýmý a) Limited Þirketler b) Anonim Þirketler E. Þekil Deðiþtirme ve Birleþme F. Genel Kurul Ýþlemleri G. Sermaye Ödendi Tespiti Raporu 3. DÝÐER ÝÞLEMLER A. Barkod Ýzni Alýnmasý, Ýþyeri Açma Ýzin Belgesi B. Marka Tescili, Patent 4. VERGÝ SGK ÝÞLEMLERÝ TAKÝBÝ A. Vergi Ýstisnalarý ve Muafiyetleri B. Vergi Ýndirimi C. Düzeltme Talepleri D. Özel ve Teminatý Olmayan Ýnþaatlarýn Teftiþlerinin Verilmesi (Yýllýk)

4 TABLO IV 1. DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ A. Sürekli Danýþmanlýk (aylýk) a) Bir önceki yýl net satýþlarý TL`den az olan firmalarda b) Bir önceki yýl net satýþlarý TL`ye kadar olan firmalarda c) Bir önceki yýl net satýþlarý TL`ye kadar olan firmalarda d) Bir önceki yýl net satýþlarý TL`ye kadar olan firmalarda e) Bir önceki yýl net satýþlarý TL`yi aþan firmalarda (Yýllýk 96 saate kadar, fazlasý 55 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yýllýk çalýþma saatinin hesabýnda fiili çalýþma süreleri dikkate alýnýr.) B. Arýzi Danýþmanlýk (saat ücreti) a) Büroda b) Ýlgili Ýþletmede C. Kontrol ve Revizyon Ýþlemleri (1.199 TL`den az olmamak üzere) Firmanýn durumuna göre tarifedeki karþýlýðý ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpýmý tutarýdýr. D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulmasý a) Hizmet-Alým/Satým Ýþletmesi b) Ýnþaat-Ýmalat Ýþletmesi 2. UYUÞMAZLIK VE UZLAÞMA 484 TL`den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden 3. ORTAKLIK ÝÞLEMLERÝ Þirketlerin TTK Gereðince Denetçiliði (aylýk) a) Banka ve Sigorta Þirketleri b) Halka Açýk Þirketler ve Aracý Kurumlar c) Diðer Þirketler 4. TASFÝYE (HER HESAP DÖNEMÝ ÝÇÝN) A. Þahýs Firmalarý B. Adi Ortaklýk, Adi Komandit ve Kollektif Þirketler C. Kooperatifler D. Eshamlý Komandit ve Limited Þirketler E. Anonim Þirketler (SPK`ya dahil olmayanlar) F. Anonim Þirketler (SPK`ya dahil olanlar) 805 %

5 TABLO IV 5. BÝLÝRKÝÞÝLÝK a) Ayný olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için b) Sermaye arttýrýmý iþlerinde c) 242 TL`den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançolarýn satýþlarýn d) Diðer Bilirkiþiliklerde 6. HAKEMLÝK % TL`den az olmamak üzere karþýlýklý anlaþmaya baðlýdýr. 7. FÝZÝBÝLÝTE RAPORU 968 TL`den az olmamak üzere toplam yatýrým tutarý üzerinden hesaplanýr a) Toplam yatýrým tutarý TL`ye kadar olanlardan b) Sonra gelen TL için c) TL`yi aþan kýsým için 8. ÝLAÇ FÝYATLARI TESPÝT VE DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ýlaç fiyatlarý tespit ve deðerlendirilmesi; her bir tespit için 567 TL`den az Standart saat ücreti (111 TL/saat, vergi dahil her türlü iþlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalýþma yapýlmasý dahil) 9. DERNEK, TESÝS, VAKIF VE BENZERÝ KURUMLARIN DENETÝMÝ A. Ýktisadi Ýþletmesi Olmayanlar %004 %001 % B. Ýktisadi Ýþletmesi Olanlar a) Gelirleri TL`ye kadar olanlarda b) TL`yi aþan kýsým için 10. SPK VE DÝÐER KURULUÞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETÝM ÝÞLEMLERÝ SPK ve diðer kuruluþlarca yaptýrýlacak muhasebe denetim iþlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti ( TL/saat) olarak uygulanýr. 96 saatten sonrasý için; standart saat ücretinin %50`sinden az olmamak üzere ilgilerce serbestçe saptanýr. Söz konusu denetim sözleþmeleri yýllýk denetimlerde 96 saatten, sýnýrlý ara denetimlerde 32 saatten, yatýrým fonlarý ve diðer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz %005

6 TABLO IV 11. KREDÝLERE ÝLÝÞKÝN TESPÝT ÝÞLEMLERÝ 803 TL`den az olmamak üzere; A. Firma Aktif Toplamýnýn (aktif toplamý SMMM`ce düzeltilmiþ bilançodaki toplamdýr.) i TL`ye kadar kýsmý için ii- Sonra gelen TL için iii TL`yi aþan kýsým için %003 %002 %001 B. Veya kredi tutarýnýn, i TL`sine kadar kýsmý için ii- Sonra gelen TL için iii TL`yi aþan kýsým için A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamý TL`yi aþmamasý halinde yüksek olaný uygulanýr. Aþmasý halinde, A ve B maddelerinden hangisinin uygulanacaðý taraflarca belirlenir. Ayný rapora dayanýlarak birden fazla kredi müracaatýnda bulunulmasý halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranýnda uygulanýr. 12. SGK ÝLÝÞÝKSÝZLÝK BELGESÝ ÝÇÝN YAPILAN ÝNCELEME Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilen iliþiksizlik belgesi için yapýlacak incelemelerde, 396 TL`den az olmamak üzere ihaleli iþlerde son hakediþte yazýlý toplam bedelin, diðer iþlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatý Tebliðinde tanýmlanmýþ iþ tutarýnýn; a) Ýlk TL için b) Sonra gelen TL için c) Sonra gelen TL için d) Sonra gelen TL için e) Sonra gelen TL için f) Aþan kýsým için 2011 Yýlý Ücret Tarifesi, asgaridir. Gerçek ücretin tespitinde deðerlemeye esas kriterler dikkate alýnarak hesaplanacaktýr. DEÐERLEMEYE ESAS KRÝTERLER A 1- Hukuki Yapýsý 2- Ýþletmenin Yeri 3- Sektör 4- Net Satýþ Tutarý 5- Net Alýþ Tutarý 6- Tamamlayýcý Ýþlemler Not: 2011 Yýlý Asgari ücret tarifesi Deðerlendirmeye esas olan kriterlerden B(1-10) baþlýklarýnda 1-50 sayýsý esas alýnarak deðerlendirilmiþtir. 50 sayýsýný aþan iþlemlerde asgari ücret tutarýna %10 ilave edilmelidir. B 1- Ýþçi Sayýsý 7- Satýþ fatura sayýsý 2- Kredi Kartý Ýþlemleri ve sayýsý 8- Alýþ fatura sayýsý 3- Yazar kasa ve sayýsý 9- Satýcý sayýsý 4- Stok Çeþitleri 10- Alýcý sayýsý 5- Banka Sayýsý 6- Çek ve Senet sayýsý %03 %01 %005 %02 %01 %005 %001 %0005 %0001

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili 10-49 işçili 50 ve üstü I. DEFTER TUTMA 1. İşletme

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ADI SOYADI BÜRO SİCİL NO DEFTER TUTMA

Detaylı

http://www.tascilarymm.com

http://www.tascilarymm.com Maliye Bakanlığından : 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) www.asmmmo.org.tr Değerli Üyemiz, takvim yılında uygulanacak asgari ücret tarifesi, 31.12.2014 tarih

Detaylı

DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MÜŞAVİRLİK

DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MÜŞAVİRLİK ANKARA SEREST MUHASEECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMER OF CERTIFIED PULIC ACCOUNTANTS ANKARA) DEFTER TUTMA EYANNAME DÜZENLEME MÜŞAVİRLİK www.asmmmo.org.tr TALO I T K İşçisiz I DEFTER TUTMA 1-3 işçili 4-9

Detaylı

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 185 250 265 305 2. Alım-Satım 255 320 335 365 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: T K B İŞİN MAHİYETİ İŞÇİSİZ 1-3 4-9 10 ve daha fazla İŞÇİLİ İŞÇİLİ İŞÇİLİ I DEFTER TUTMA T A B

Detaylı

ANTALYA İLİNDE UYGULANACAK OLAN 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ

ANTALYA İLİNDE UYGULANACAK OLAN 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ ANTALYA İLİNDE UYGULANACAK OLAN 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ TABLO 1 I 1.GRUP İLLER (TL.) T K B İŞİN MAHİYETİ 10 Ve Daha İŞÇİSİZ 1 3 İŞÇİLİ 4 9 İŞÇİLİ fazla İŞÇİLİ DEFTER TUTMA 1 İşletme

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ÖNERİLEN ÜCRETLER ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO:

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ÖNERİLEN ÜCRETLER ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: ÖNERİLEN ÜCRETLER ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: T K B İŞİN MAHİYETİ İŞÇİSİZ 1-3 4-6 7-10 İŞÇİLİ İŞÇİLİ İŞÇİLİ I DEFTER TUTMA T A B L O 1 2 1 İşletme Defteri A Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım 140 TL 155 TL

Detaylı

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2013 ÖNERİLEN ÜCRET TARİFESİ TABLO- 1 MERKEZ 1.GRUP İLÇELER 2.GRUP İLÇELER 10 ve 10 ve 2013 YILI SM ve SMMM ÜCRETLERİ 1-3 4-9 Daha Fazla 1-3 4-9 Daha Fazla

Detaylı

10 ve T K B İşin Mahiyeti

10 ve T K B İşin Mahiyeti 2004 Yılı Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 31.12.2003 Çarşamba Tarih ve 25333 (Asıl) Maliye Bakanlığından: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik,

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

2008 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ TABLO I 1. GRUP İLLER (YTL) 2. GRUP İLLER (YTL) 3. GRUP İLLER (YTL) 4.

2008 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ TABLO I 1. GRUP İLLER (YTL) 2. GRUP İLLER (YTL) 3. GRUP İLLER (YTL) 4. Maliye Bakanlığından : 2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ

Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226 SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226 24 Ocak 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27120 Maliye Bakanlığından : 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Detaylı

1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP. A. Tek Şah ıs İşletmeleri a) İşçisiz

1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP. A. Tek Şah ıs İşletmeleri a) İşçisiz 68 TABLO TABLO II II 1. YILLIK GEL İR VERG İS İ BEYANNAMESİ A. Münhas ıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazanc ı ile Diğer Gelir Unsurlar ın ın Bildirimleri

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ 2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ T K B İŞİN MAHİYETİ I GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ 1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ 2 i- Net satışları 15.672.917 TL ye

Detaylı

T.C. Konu: "7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý.

T.C. Konu: 7r 30/:3 /200S. TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü. Sayý. Konu: ~ "7r T.C. BAÞBAKANLýK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Sayý 30/:3 /200S Kanun Tasansý TÜRKÝYE BÜYÜK MiLLET MECLÝsÝ BAÞKr\NLIÐINA Baþkanlýðýmza arzý Bakanlar Kurulu'nca Kanunu Tasarýsý" ile gerekçesi

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

ORKA ORKA Programlarý, günün koþullarýna uygun olarak sürekli güncellenmektedir. Bilgi için; http://www.orka.com.tr/yenilikler/ http://www.orka.com.tr/yardim/ GENEL ÖZELLÝKLER ( F1-Yardým ) ve ( Shift

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

DOÐU ANADOLU KALKINMA AJANSI EASTERN ANATOLIA DEVELOPMENT AGENCY Þerefiye Mah. M. Feviz Çakmak Cad. No: 27 Merkez / VAN Tel: +90 432 215 65 55 (pbx) Fax: +90 432 215 65 54 www.daka.org.tr TEÞVÝK REHBERÝ

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU

ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU ÇELiK MAKÝNA SANAYÝ ve TiCARET A.Þ. 36. yýl 2005 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Yönetim Kurulu muzun 13.02.2006 tarih ve 06 sayýlý toplantýsýnda incelenerek

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı