TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)"

Transkript

1 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233

2 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) 14.1 STANDARDIN AMACI Bu Standard n amac ; iflletmelerin bir faaliyet döneminde elde etti- i kar üzerinden hesaplanan gelir vergilerinin (kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergilerin) muhasebelefltirilmesini düzenlemektir. Gelir vergilerinin muhasebelefltirilmesindeki en önemli konu; afla- daki durumlarda cari ve gelecek dönemlerde vergisel sonuçlar n belirlenmesidir: (a) Bir iflletmenin TFRS ye göre haz rlanm fl bilançosunda yer alan varl klar n ve borçlar n defter de erlerinin ileride varl klar için fayda elde etme, borçlar için ise ödemenin; (b) Cari dönemde oluflan ve sonuçlar iflletmenin finansal tablolar - na yans yan ifllemler veya di er olaylar n vergisel sonuçlar. Finansal raporlama yapan kurulufl, bir varl veya borcu muhasebelefltirdi inde bunlar n defter de erleri kadar bu varl ktan ileride fayda temin edilece ini, borcun ise ödenece ini bekler. E er defter de erleri tutar nda ileride fayda elde edildi i veya borç ödendi inde ödenecek vergiler, bu faydan n elde edilmesi veya borcun ödenmesinin vergisel etkisinin olmad duruma göre fazla veya az olacaksa; bu Standart, baz istisnai durumlar n d fl nda, iflletmenin ertelenmifl vergi borcu veya ertelenmifl vergi alaca muhasebelefltirmesini zorunlu k lar. Bu Standart, iflletmenin, ifllemlerin ve di er olaylar n vergisel sonuçlar n ; ifllemleri ve di er olaylar muhasebelefltirdi i flekilde muhasebelefltirmesini zorunlu k lar. Bu nedenle, ifllemler ve di er olaylar kâr veya zarar olarak muhasebelefltirilmiflse, bunlarla ilgili vergi etkileri de kâr veya zararda muhasebelefltirilir. fllemler ve di er olaylar do rudan do ruya özkaynak hesaplar nda muhasebelefltirilmiflse, ilgili vergi etkileri de do rudan özkaynak hesaplar nda muhasebelefltirilir. Benzer flekilde, iflletme birleflmelerinde ertelenmifl vergi alaca n n veya vergi borcunun muhasebelefltirilmesi, iflletme birleflmesinde oluflan flerefiye tutar n veya elde etmenin maliyetinin devral nan flirketin belirlenebilen varl klar n n net gerçe e uygun de erlerinin, borçlar n n ve 235

3 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar koflullu borçlar n n toplam n aflan k sm ndaki devralan n hissesine düflen k sm etkiler. Bu Standart, ayn zamanda, henüz kullan lmam fl olan geçmifl y l zararlar nedeniyle oluflan ertelenmifl vergi varl klar n n veya kullan lmam fl vergi avantajlar n n muhasebelefltirilmesi, gelir vergilerinin finansal tablolarda sunumunu ve gelir vergileri ile ilgili bilgilerin aç klanmas konular n da düzenler STANDARDIN KAPSAMI TFRS, baflta mevcut ve potansiyel hissedarlar ve kredi kurulufllar olmak üzere tüm iflletme ilgililerinin ihtiyaç duyduklar finansal tablolar n; ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karfl laflt r labilir ve anlafl labilir nitelikte olmalar ve kamu yarar n sa layabilmeleri için oluflturulmufltur. Di er bir de iflle, iflletmenin do ru ve gerçe e uygun finansal raporlama yapmas na olanak sa layan standartlard r. Vergi mevzuat ise; devletin, baflta gelir elde etmek üzere çeflitli ekonomik ve sosyal politikalar n n bir arac olarak kullan l r. Türkiye de muhasebe uygulamalar önemli ölçüde vergi mevzuat n n etkisindedir. Dolay s yla, iflletmeler taraf ndan haz rlanan finansal tablolar da vergi mevzuat n n gereklerini yans tmaktad r. Di er bir de iflle, devletin vergisini zaman nda, tam ve do ru olarak almas na yönelik olarak haz rlan rlar. Yukar da yap lan aç klamalardan anlafl laca gibi, TFRS nin amac ile vergi düzenlemelerinin amac birbirinden farkl d r. Bu farkl l k, karfl - m za iki farkl finansal tablo setini; iki farkl kar/zarar rakam ile iki farkl vergi rakam n ç karmaktad r. Bu bölümde, özellikle TFRS ile Vergi Mevzuat n n iflletme kar /(zarar ) üzerinden hesaplanan verginin; nas l ortaya ç kt n, nas l muhasebelefltirildi ini, nas l raporland n ve ne gibi aç klamalara konu oldu- unu anlatmaya çal flaca z. 236

4 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) 14.3 STANDARDIN GET RD KLER TEMEL TANIMLAR Muhasebe Kâr / (Muhasebe Zarar ) Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na göre hesaplanm fl, vergi gideri öncesi dönem kâr n (zarar n ) ifade eder. Türkiye uygulamas nda, ticari kar /(ticari zarar) olarak adland r lmaktad r Vergiye Tabi Kâr / (Mali Zarar) Vergi otoriteleri taraf ndan konulan kurallara göre bir hesap dönemi için tespit edilen ve üzerinden vergi ödenen (vergi geri kazan m sa layan) kâr / (zarar ) ifade eder. Türkiye uygulamas nda, mali kar / (zarar) olarak adland r lmaktad r Vergi Gideri / (Vergi Geliri) Dönem kâr n n veya zarar n n belirlenmesinde dönem vergisi ve ertelenmifl vergi aç s ndan dikkate al nan toplam tutar ifade eder. Gelir tablosunda, dönem kar / (zarar ) kaleminden düflülen / (eklenen) ve böylece dönem net kar / (zarar ) tutar n n hesapland ; vergi mevzuat - na göre hesaplanan yasal vergi tutar ile finansal raporlama standartlar - na göre hesaplanan ertelenmifl vergi gideri / (ertelenmifl vergi geliri) tutarlar n ifade eder Dönem Vergisi Vergiye tabi kâr / (mali zarar) aç s ndan o döneme ait ödenecek gelir vergisini / (geri kazan lacak gelir vergisini) ifade eder Ertelenmifl Vergi Borçlar Vergiye tabi geçici farklar üzerinden gelecek dönemlerde ödenecek gelir vergilerini ifade eder. Bilançonun pasifinde yer al r Ertelenmifl Vergi Varl klar (Alacaklar ) Afla daki durumlarda gelecek dönemlerde geri kazan lacak olan gelir vergisi tutarlar n ifade eder. Bilançonun aktifinde yer al r: 237

5 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (a) ndirilebilir geçici farklar; (b) Gelecek dönemlere devreden kullan lmam fl mali zararlar; ve (c) Gelecek dönemlere devreden kullan lmam fl vergi avantajlar Geçici Farklar Bir varl n veya borcun TFRS ye göre haz rlanm fl bilançodaki defter de eri ile bunlar n vergi mevzuat aç s ndan tafl d klar de erler aras ndaki farklar ifade eder. Geçici farklar afla dakilerden biri fleklinde olabilir: (a) Vergiye tabi geçici farklar; TFRS ye göre haz rlanm fl bilançoda yer alan ve gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yap ld nda o dönemlerin vergiye tabi kâr n veya zarar n belirlerken vergiye tabi tutarlar olufltururlar; ya da (b) ndirilebilir geçici farklar; TFRS ye göre haz rlanm fl bilançoda yer alan ve gelecek dönemlerde faydalanma veya ödeme yap ld nda o dönemlerin vergiye tabi kâr n veya zarar n belirlerken vergi matrah ndan indirilebilir tutarlard r Vergiye Esas De er Bir varl k veya borcun vergisel aç dan tafl d tutar /de eri ifade eder. Vergiye esas de ere iliflkin detayl aç klamalara afla da yer verilmifltir Varl n Vergiye Esas De eri Bir varl n vergiye esas de eri, iflletmenin gelecekte söz konusu varl n defter de eri tutar nda sa layaca vergiye tabi ekonomik yarardan vergisel aç dan gider olarak indirilebilecek olan tutar ifade eder. E er ilerideki ekonomik faydalar vergiye tabi olmayacaksa, an lan varl - n vergiye esas de eri defter de erine eflittir. Varl n vergiye esas de- erine iliflkin durumlar afla daki örnekler ile aç klayabiliriz. Bir makinenin maliyeti 100 TL dir. Vergi aç s ndan içinde bulunulan dönemde ve önceki dönemlerde ayr lan amortisman tutar 30 TL dir. 238

6 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) Makinenin kalan maliyeti gelecek dönemlerde ya amortisman ay rmak suretiyle ya da sat fl s ras nda kalan maliyet olarak düflülebilecektir. Bu makineyi kullanarak elde edilen gelir vergiye tabidir, sat fl sonucu oluflan kâr da vergiye tabidir. Sat fl n zararla sonuçlanmas nda da zarar vergi aç s ndan indirilebilir durumdad r. Hâlihaz rda makinenin vergiye esas de eri 70 TL dir. Tahakkuk ettirilmifl olan faiz alacaklar n n defter de eri 100 TL dir. Bununla ilgili faiz gelirleri nakit esas na göre vergiye tabi olacakt r. Bu durumda faiz alacaklar n n vergiye esas de eri s f rd r. Sat fllardan alacaklar n defter de eri 100 TL dir. lgili sat fl geliri vergiye tabi kâr n (mali zarar n) tespitinde dikkate al nm flt r. Alacaklar n vergiye esas de eri 100 TL dir. Bir ba l ortakl ktan tahsil edilecek temettüünün defter de eri 100 TL dir. Temettü geliri iflletmede vergiye tabi de ildir. Esas olarak bu varl n de erinin tamam gelir olarak muhasebelefltirilmifl olan ekonomik yarardan indirilebilir durumdad r. Sonuç olarak temettü alacaklar n n vergiye esas olan de eri 100 TL dir. 31 Finansal alacak olarak muhasebelefltirilmifl olan verilmifl bir borcun defter de eri 100 TL dir. Verilen borç geri al nd nda bunun herhangi bir vergisel sonucu olmayacakt r. Bu alaca n vergiye esas de eri 100 TL dir. 31 Bu analize göre vergilendirilebilir geçici fark yoktur. Alternatif bir analiz de flöyle olabilir; tahakkuk ettirilen temettü alacaklar na uygulanacak vergi oran s f r oldu u için oluflan 100 TL vergilendirilebilir geçici farka s f r oran uyguland nda vergiye esas de eri de s f rd r. Her iki analizde de ertelenmifl vergi borcu yoktur. 239

7 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Borcun Vergiye Esas De eri Bir borcun vergiye esas de eri, onun defter de erinden bu borçla ilgili olarak gelecek dönemlerde vergi aç s ndan indirilebilir tutarlar düflüldükten sonra kalan tutard r. Avans olarak al nm fl olan hâs lat örne- inde, ilgili borcun vergiye esas de eri al nan avans n tutar ndan gelecek dönemlerde vergiye tabi olmayacak olan gelir tutarlar düflüldükten sonra kalan de erdir. Borcun vergiye esas de erine iliflkin durumlar afla daki örnekler ile aç klayabiliriz. K sa vadeli borçlar; defter de eri 100 TL olan, tahakkuk ettirilmifl giderleri içermektedir. lgili gider, vergi aç s ndan nakit olarak ödendi inde gider yaz labilecektir. Gider tahakkukunun vergiye esas de eri s f rd r. K sa vadeli borçlar; peflin olarak tahsil edilen ve defter de eri 100 TL olan faiz gelirini içermektedir. lgili faiz geliri nakit olarak tahsil edildi inde vergi matrah na dâhil edilmifltir. Peflin olarak tahsil edilen faiz gelirinin vergiye esas de eri s f rd r. K sa vadeli borçlar; defter de eri 100 TL olan tahakkuk ettirilmifl giderleri içermektedir. lgili gider vergi aç s ndan hâlihaz rda gider yaz lm flt r. Tahakkuk ettirilmifl giderin vergiye esas de eri 100 TL dir. K sa vadeli borçlar defter de eri 100 TL olan tahakkuk ettirilmifl ceza ve tazminat içermektedir. Ceza ve tazminatlar vergi aç s ndan gider kabul edilmemektedir. Tahakkuk ettirilen ceza ve tazminatlar n vergiye esas de eri 100 TL dir Bu analize göre indirilebilir geçici fark yoktur. Alternatif bir analiz de flöyle olabilir; tahakkuk ettirilen cezalar n ve tazminatlar n vergiye esas de erleri s f rd r ve ortaya ç kan 100 TL tutar ndaki geçici indirilebilir farka s f r vergi oran uygulan r. Her iki analizde de ertelenmifl vergi varl yoktur. 240

8 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) Bir kredi borcunun defter de eri 100 TL dir. Kredinin geri ödemesi yap ld nda herhangi bir vergisel sonuç do mamaktad r. Kredinin vergiye esas de eri 100 TL dir. Baz kalemlerin vergiye esas de eri olmakla birlikte bunlar bilançoya varl k ve borç olarak yans t lmazlar. Örne in, araflt rma giderleri olufltuklar dönemin muhasebe kâr n n hesab nda gider olarak dikkate al n rlar, ancak daha sonraki bir döneme kadar vergiye tabi kâr n (mali zarar n) belirlenmesinde gider olarak kabul edilmeyebilirler. Araflt rma giderlerinin gelecek dönemlerde vergi otoritelerinin vergi hesab nda gider olarak indirimine izin verdi i tutardan oluflan vergiye esas de eri ile s - f r olan defter de eri aras ndaki fark, ertelenmifl vergi varl do uran indirilebilir bir geçici farkt r. Bir varl n veya borcun vergiye esas de erinin olup olmad n n aç k olmad durumlarda standard n dayand temel ilkenin dikkate al nmas yard mc olacakt r. Baz belirli s n rlamalar n d fl nda, bir varl - n defter de eri geri kazan ld veya bir borcun defter de eri ödendi- inde, bu varl n defter de erinin kazan lmas veya borcun defter de- erinin ödenmesinin hiç bir vergi etkisi do urmayaca duruma nazaran, iflletmenin gelecekte ödeyece i vergiler daha fazla olacaksa ertelenmifl vergi borcu, daha az olacaksa ertelenmifl vergi varl muhasebelefltirilir DÖNEM VERG BORCU VE DÖNEM VERG VARLIKLARININ MUHASEBELEfiT R LMES Cari dönemin ve önceki dönemlerin vergileri, henüz ödenmemifl k s mla s n rl olmak üzere, borç olarak muhasebelefltirilir. E er cari dönem ve önceki dönemler için ödenen vergiler bu dönemlere ait vergiden fazla ise aflan k s m varl k (vergi varl ) olarak muhasebelefltirilir. Bir mali zarar n önceki dönemin, dönem vergisine mahsup edilebilir bir flekilde geriye tafl nabildi i hallerde faydalan labilecek tutar bir varl k olarak muhasebelefltirilir. Bir mali zarar n önceki dönemin ödenecek vergisine mahsup edi- 241

9 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar lebildi i ve bu mahsubun yap ld durumda mali zarar n ortaya ç kt dönemde, iflletmenin bu faydadan yararlanaca n n olas olmas ve faydan n da güvenilir bir flekilde ölçülebilmesi nedenleriyle, iflletme, bu fayday bir varl k olarak muhasebelefltirir ERTELENM fi VERG BORÇLARININ VE ERTELENM fi VERG VARLIKLARININ MUHASEBELEfiT R LMES Vergiye Tabi Geçici Farklar Bütün vergiye tabi geçici farklar için ertelenmifl vergi borcu muhasebelefltirilir. Ancak afla daki durumlarda meydana gelen geçici farklar için ertelenmifl vergi borcu muhasebelefltirilmez: (a) fierefiyenin ilk muhasebelefltirilmesi s ras nda; veya (b) Afla daki ifllemler sonucunda oluflan bir varl k veya borcun ilk muhasebelefltirilmesi s ras nda: (i) flletme birleflmesi niteli inde olmayan ifllemler; ve (ii) Oluflmas n n ne muhasebe kâr n ne de vergiye tabi kâr (mali zarar ) etkilemedi i ifllemler. Ancak, ba l ortakl klar, flubeler, ifltirakler ve ifl ortakl klar ndaki yat r mlar ile ilgili olarak ortaya ç kan vergiye tabi geçici farklar için, ertelenmifl vergi borcu muhasebelefltirilir. Bir varl n muhasebelefltirilmesi ifllemi, ilgili varl n defter de erinin bir ekonomik yarar olarak iflletmeye gelecek dönemlerde geri kazan laca n gösterir. E er varl n defter de eri onun vergiye esas de erini aflarsa, bu varl k nedeniyle ileride muhasebe kâr n n tespitinde gider yaz labilecek tutar vergi mevzuat na göre gider yaz labilecek tutar afl yor demektir. Bu fark, vergiye tabi bir geçici farkt r ve sonuçta oluflan gelir vergilerini gelecek dönemlerde ödeme yükümlülü ü oluflturacak ise bir ertelenmifl vergi borcudur. flletme bu varl n defter de erini geri kazand kça vergilendirilebilir geçici fark tersine dönecek ve vergiye tabi kâr ortaya ç kacakt r. Bu durumda, iflletmeden vergi ödemeleri fleklinde ekonomik fayda ç k fl olacakt r. Bu nedenle Standart ertelenmifl vergi borcu muhasebelefltirilmesini zorunlu k lar. 242

10 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) (Ertelenmifl Vergi Borcu) Olay: Bir varl n maliyeti 150 TL, defter de eri 100 TL, vergi mevzuat na göre ayr lm fl olan birikmifl amortisman 90 TL ve vergi oran da % 25 tir. Çözüm: Varl n vergiye esas de eri 60 TL (maliyet 150 TL birikmifl amortisman 90 TL) dir. Defter de eri 100 TL nin geri kazan labilmesi için, iflletme 100 TL vergiye tabi gelir elde etmelidir. Ancak vergi mevzuat na göre indirebilece i amortisman tutar 60 TL dir. Sonuç olarak, iflletmenin bu varl n defter de erini geri kazand nda ödeyece i vergi 10 TL dir (40 TL nin % 25 i). Defter de eri 100 TL ve vergiye esas de eri 60 TL aras ndaki fark, 40 TL vergiye tabi bir geçici farkt r. flletme, varl n defter de erini geri kazand nda geliri üzerinden ödeyece i vergi 10 TL yi (40 TL nin % 25 i) ertelenmifl vergi borcu olarak muhasebelefltirir. Baz geçici farklar gelir veya giderin bir dönemin muhasebe kâr na dahil edilmifl olmas na ra men vergiye tabi kâr n hesab nda farkl bir dönemde dikkate al nm fl olmas ndan kaynaklanabilir. Bu tür farklar, zamanlama fark olarak adland r l r. Afla daki örneklerde yer verilen farklar ertelenmifl vergi borcu do uran bu tür vergiye tabi zamanlama farklar d r: (a) Faiz gelirleri muhasebe kâr n n tespitinde faiz iflleyen zaman esas na göre belirlenebilirken, vergi mevzuat na göre nakit tahsil edilen faiz tutarlar gelir yaz labilir. Bilançoya yans t lm fl ancak tahsil edilmemifl bu tür faiz alacaklar n n vergiye esas de eri s f r olacakt r; çünkü bu gelirler nakit olarak tahsil edilmedikleri için vergiye tabi geliri etkilemez. (b) Muhasebe kâr n n / (zarar n n) tespitinde dikkate al nan amortisman, vergiye tabi kâr n (mali zarar n) tespitinde dikkate al nan amortismandan farkl olabilir. Bir varl n defter de eri ile o varl n vergiye esas de eri (varl n orijinal maliyetinden o varl kla ilgili olarak vergi 243

11 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar mevzuat n n içinde bulunulan dönemin ve önceki dönemlerin vergiye tabi kârlar tespit edilirken izin verdi i bütün indirimler düflüldükten sonra kalan tutard r) aras ndaki fark geçici farkt r. Vergi aç s ndan h zland r lm fl amortisman uygulanmas halinde ertelenmifl vergi borcu do- uran vergiye tabi bir geçici fark ortaya ç kar (vergi aç s ndan uygulanan amortisman n ticari muhasebede uygulanan amortismandan daha yavafl olmas halinde indirilebilir bir geçici fark oluflur ve ertelenmifl vergi varl ortaya ç kar); ve (c) Gelifltirme giderleri finansal raporlama standartlar aç s ndan aktiflefltirilip, muhasebe kâr n n hesab nda gelecek dönemler boyunca amortismana tabi tutulabilir, vergiye tabi kâr n tespitinde ise olufltuklar dönemde gider yaz labilir. Bu tür gelifltirme giderlerinin vergiye esas de- eri, bu giderler vergi tabi kâr n tespitinde dikkate al nm fl olduklar için s f rd r. Gelifltirme giderlerinin defter de eri ile s f r olan vergiye esas de- eri aras ndaki fark geçici farkt r ndirilebilir Geçici Farklar Vergisel aç dan indirilebilir gider niteli indeki bütün geçici farklar için, ileriki dönemlerde bu giderlerin indirilmesine yetecek kadar vergiye tabi gelir oluflaca n n muhtemel olmas kofluluyla ve ertelenmifl vergi varl n n afla da say lan ifllemler sonucunda bir varl k veya borcun ilk muhasebelefltirilmesinden kaynaklanmam fl olmas halinde ertelenmifl vergi varl muhasebelefltirilir. (a) fllem bir iflletme birleflmesi de ildir; ve (b) fllem, ne muhasebe kâr n ne de vergiye tabi kâr (mali zarar ) etkilememektedir. Bir borcun muhasebelefltirilmesi bu borcun defter de eri tutar nda bir ekonomik fayda içeren kaynaklar n gelecek dönemlerde iflletmeden ç kaca n ve borcun böylece kapat laca n gösterir. Kaynaklar iflletmeden ç karken, bunlar n tutarlar n n tamam veya bir k sm borcun muhasebelefltirildi i dönemden sonra gelen, ç k fllar n oldu u dönemlerin vergiye tabi kâr n n tespitinde gider olarak indirilebilir. 244

12 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) Böyle durumlarda, bir borcun defter de eri ile vergiye esas de eri aras nda geçici bir fark do ar. Buna ba l olarak da, ileriki dönemlerde bu farka iliflkin borç tutar n n vergiye tabi kâr n tespitinde gider olarak indirilmesine izin verildi inde geri kazan lacak vergileri ifade eden bir ertelenmifl vergi varl oluflur. Benzer flekilde, e er bir varl n defter de eri vergiye esas de erinden daha az ise, aradaki fark ilerideki dönemlerde geri kazan lacak vergileri belirten ertelenmifl vergi varl n n do mas na neden olur. ( ndirilebilir Geçici Farklar) Olay: Bir iflletme tahakkuk ettirdi i garanti giderleri için 100 TL tutar nda borç muhasebelefltirmifltir. Vergisel aç dan ürün garantisi giderleri garanti talepleri ödenmedi i sürece gider yaz lamamaktad r. Vergi oran % 25 tir. Çözüm: Borcun vergiye esas de eri s f rd r (defter de eri 100 TL borçla ilgili olarak gelecek y llarda vergiye tabi kâr n tespitinde indirilebilecek tutar 100 TL). flletme borcun defter de erini kaydederken, ilerideki vergiye esas kâr n 100 TL azaltacak ve dolay s yla ileride ödeyece i vergi de 25 TL (100 TL nin % 25 i) azalacakt r. Defter de eri 100 TL ile s f r olan vergiye esas de er aras ndaki fark olan 100 TL indirilebilir bir geçici farkt r. Bu durumda, ileriki dönemlerde bu giderlerin indirilmesine yetecek kadar vergiye tabi gelir oluflaca n n olas olmas kofluluyla, iflletme 25 TL (100 TL nin % 25 i) tutar nda ertelenmifl vergi varl muhasebelefltirir Ertelenmifl Vergilerin Muhasebelefltirilmesi çin Genel lkelerdeki stisnalar Ertelenmifl vergilerin muhasebelefltirilmesi için genel ilkelere iliflkin istisnalar afla dad r: (a) flletme, ertelenmifl vergi varl n, sadece, gelecekte ertelenmifl vergi varl n n geri kazan lmas için yeterli vergiye tabi kâr olaca muhtemel ise, muhasebelefltirir, 245

13 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar (b) Zamanlama fark n n öngörülebilir gelecekte iptal edilece i muhtemel de ilse, iflletme, yabanc ülkelerdeki ba l ortakl klar, yabanc ülkelerdeki ifltirakler ve ifl ortakl klardaki paylardan gelen ödenmemifl kârlarla iliflkili geçici farkl l klar için, ertelenmifl vergi gideri (geliri) veya bir iliflkili ertelenmifl vergi borcu (varl ) muhasebelefltirmemelidir. (c) flletme, flerefiyenin ilk muhasebelefltirilmesiyle iliflkilendirilen geçici farkl l klar için ertelenmifl bir vergi borcu muhasebelefltirmemelidir ÖLÇÜM Cari Vergi Borçlar n n ve Cari Vergi Varl klar n n Ölçülmesi Cari dönemin ve önceki dönemlerin dönem vergisi olarak vergi idaresine ödenecek (veya mahsup edilecek) dönem vergi borçlar n n (varl klar n n) ve iliflkili vergi gideri (geliri) tutar, iflletme taraf ndan, raporlama tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlü e girmesi kesine yak n olan vergi oranlar (ve vergi kanunlar ) dikkate al narak ölçülür Ertelenmifl Vergi Borçlar n n (Varl klar n n) Ölçülmesi Ertelenmifl vergi varl klar ve borçlar, ve iliflkili vergi gideri (geliri) iflletme taraf ndan, raporlama tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlü e girmesi kesine yak n olan vergi oranlar na (ve vergi kanunlar na) dayan larak varl klar n aktiflefltirildi i veya borçlar n ödendi i dönemlerde uygulanmas beklenen vergi oranlar kullan lmak suretiyle ölçülür Kullan lacak Vergi Oran E er farkl vergiye tabi gelir seviyelerine farkl vergi oranlar uygulanmas söz konusu ise, iflletme taraf ndan, geçici farklar n tersine dönece i beklenen dönemlerin vergiye tabi kâr na (mali zarar na) uygulanmas n bekledi i ortalama veya büyük ölçüde geçerli vergi oranlar uygulanarak ertelenmifl vergi gideri (geliri) ve iliflkili ertelenmifl vergi borçlar (varl klar ) ölçülür. Ertelenmifl vergi gideri (geliri) ve iliflkili ertelenmifl vergi borçlar n n (varl klar n n) ölçümü, iliflkili zamanlama fark n n niteli inden kaynakla- 246

14 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) nan vergi sonuçlar n da yans t r. Örne in; zamanlama fark, gelecekteki bir dönemde sermaye kazanc olarak vergiye tabi olmas beklenen bir gelir kaleminden kaynaklan yor ise, ertelenen vergi gideri, sermaye kazanc vergi oran kullan larak ölçülür. Baz yönetimlerde, kâr veya da t lmam fl kâr n bir k sm veya tamam iflletmenin hissedarlar na temettü olarak ödendi inde gelir vergileri daha yüksek veya daha düflük oranlar üzerinden ödenmektedir. Farkl idari yönetimlerde, kâr veya da t lmam fl kâr n bir k sm veya tamam iflletmenin hissedarlar na temettü olarak ödendi inde gelir vergileri geri iade edilebilir veya ödenmesi gereken tutar olabilmektedir. Bu durumlarda, iflletme, bir temettü ödemesine iliflkin borcu muhasebelefltirene kadar, da t lmam fl kârlara uygulanan vergi oranlar üzerinden dönem vergilerini ve ertelenmifl vergilerini ölçer. flletme, temettü ödemesine iliflkin borcu muhasebelefltirdi inde, sonuçta ortaya ç kan dönem veya ertelenmifl vergi borcunu (varl n ) ve iliflkili vergi giderini (gelirini) muhasebelefltirir. (Ertelenmifl Vergi Alaca Borcunun Muhasebelefltirilmesi) Marmara Ticaret A.fi. nin amortismana tabi 2 adet binek arac bulunmaktad r. Araçlardan ilki geçen y l n bafl nda TL. ye di eri ise bu y l n bafl nda TL. ye sat n al nm flt r. Her iki araç için de faydal ömür 5 y l olarak belirlenmifltir. fiirket araçlar için vergi hesaplamas nda eflit amortisman tutarlar yöntemi (normal/do rusal amortisman yöntemi) uygularken, finansal raporlama amac yla h zland r lm fl amortisman yöntemi (azalan bakiyeler yöntemi) kullanmaktad r. Y l sonunda Marmara Ticaret A.fi. nin faaliyetlerden elde etti i gelir TL. dir. Bu tutar n içerisinde amortisman ve vergi yer almamaktad r. fiirket buna ek olarak devlet tahvilinden 100 TL vergiden muaf faiz geliri elde etmifltir. Verilen bilgiler fl nda Marmara Ticaret A.fi. nin beyanname ve gelir tablosu flu flekilde oluflmaktad r. 247

15 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar VERG BEYANNAMES NE GÖRE F NANSAL RAPORLAMA DÖNEM N VERG HESAPLAMASI STANDARTLARINA GÖRE GEL R (Normal Amort.) TABLOSU (Azalan Bakiyeler) Faaliyet geliri (amortisman ve Faaliyet geliri (amortisman ve vergi öncesi) vergi öncesi) Faiz geliri* -- Faiz geliri 100 Dönemin Amortisman Gideri (3.000) Dönemin Amortisman Gideri (5.200) Vergiye Tabi Kar (Matrah) Vergi Öncesi Kar 900 Dönem Vergisi (% 20) 600 Dönem Vergisi (%20) 180 * Faiz geliri vergiden muaf oldu u için hesaplamaya dahil edilmemifltir. flletmenin muhasebe kar ile vergiye tabi kar aras ndaki farklar; geçici ve sürekli farklar fleklinde s n fland r labilir. Yukar daki iki tabloda yer alan gelirler aras ndaki fark iki nedenden kaynaklanmaktad r. Bunlardan birincisi farkl amortisman yöntemlerinden kaynaklanan TL. lik fark, di er ise 100 TL. lik vergiden muaf faiz geliri nedeniyle oluflan farkt r. Faiz geliri nedeniyle oluflan fark kal c farkt r ve bundan böyle hiç bir zaman vergiye konu olmayacakt r. Kal c fark için ertelenmifl vergi hesaplamas da yap lmamal d r. Vergi ve finansal raporlama için farkl yöntemlerle hesaplanan dönemin amortisman giderleri aras ndaki fark ise geçici farkt r. flletme söz konusu geçici fark için ertelenmifl vergi hesaplamas yapmal d r TL. lik amortisman fark yla ilgili iflletme bilançosunda TL. x % 20 = 440 TL. lik ertelenmifl vergi varl, gelir tablosunda da ayn tutarda ertelenmifl vergi geliri raporlamas gerekmektedir. (Ertelenmifl Vergi Alaca Borcunun Muhasebelefltirilmesi) SDR A.fi. taraf ndan vergi idaresi için haz rlanm fl ve tarihli bilançolar ile yine ayn tarihler için finansal raporlama standartlar na göre haz rlanm fl ancak henüz ertelenmifl vergi ile ilgili hesaplamar yap lmam fl bilançolar afla daki gibidir: 248

16 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) SDR A.fi SDR A.fi Tarihli Bilanço Tarihli Bilanço Vergi TFRS Vergi TFRS Haz r De erler 2,500 2,500 3,500 3,500 Ticari Alacaklar 3,500 3,300 5,500 5,500 Stoklar 7,500 7,200 8,000 8,000 Maddi Duran Varl klar (net) 10,000 8,500 15,000 17,000 23,500 21,500 32,000 34,000 Banka Kredileri 3,000 2,800 6,500 6,500 Ticari Borçlar 5,100 5,000 7,000 7,000 K dem Tazminat Karfl l 2,000 1,400 3,000 3,500 Sermaye ,000 8,000 8,000 Yedekler 2,000 2,000 3,500 4,600 Dönem Kar 3,400 2,300 4,000 4,400 23,500 21,500 32,000 34,000 Yukar daki bilançolardan hareketle iflletmenin 2006 ve 2007 y llar na iliflkin ertelenmifl vergi alaca veya borcuna iliflkin hesaplamalar afla daki gibidir: Çözüm: Öncelikle 2006 y l için vergi ve finansal raporlama standartlar na göre haz rlanm fl bilançolar aras ndaki farkl kalemlerin hangileri oldu u vergilendirilebilir geçici farklar ve indirilebilir geçici farklar olarak belirlenmelidir. 249

17 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar SDR A.fi Tarihli Bilanço Vergi TFRS Farklar Varl k/(borç) (Fark x Vergi Oran ) Haz r De erler 2,500 2, Ticari Alacaklar 3,500 3,300 (200) 40 Stoklar 7,500 7,200 (300) 60 Maddi Duran Varl klar (net) 10,000 8,500 (1.500) ,500 21,500 (2,000) Banka Kredileri 3,000 2,800 (200) (40) Ticari Borçlar 5,100 5,000 (100) (20) K dem Tazminat Karfl l 2,000 1,400 (600) (120) Sermaye 8,000 8, Yedekler 2,000 2, Dönem Kar 3,400 2,300 (1,100) -- 23,500 21,500 (2,000) da 6 kalemde fark bulunmufltur. Bu farklar n nedenleri afla dakiler olabilir: Ticari Alacaklardaki Fark: 200 TL lik fark, SDR A.fi. nin senetsiz ticari alacaklar n reeskont etme ve TFRS lere göre flüpheli alacak karfl - l ay rmas ndan ileri gelmifltir. Söz konusu 200 TL fark önümüzdeki dönemlerde ortadan kalkacak ve vergi yasalar m za göre gider kabul edilecektir. Dolay s yla bu fark geçici zamanla fark olup, ertelenmifl vergi varl niteli indedir. Stoklardaki Fark: 300 TL tutar ndaki fark stoklar n net gerçekleflebilir de er ile de erlenmesinden kaynaklanm flt r. Bu fark geçici bir zamanlama fark olup, ertelenmifl vergi varl niteli indedir. Maddi Duran Varl klardak Fark: TL tutar ndaki fark vergi için ve muhasebe standartlar için farkl amortisman yöntemleri ve farkl ekonomik ömürlerin uygulanmas ndan ileri gelmektedir ve geçici zamanlama fark olup, ertelemifl vergi varl niteli indedir. Banka Kredilerindeki Fark: 200 TL tutar ndaki fark banka kredileri faiz tahakkuklar n n hesaplamas nda TFRS lere göre etkin faiz yön- 250

18 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) teminin uygulanmas ndan oluflmufltur. Geçici zamanlama fark olup, ertelenmifl vergi borcu niteli indedir. Ticari Borçlardaki Fark: 100 TL tutar ndaki fark senetsiz ticari borçlar n reeskonta tabi tutulmas ndan kaynaklanm flt r. Bu fark bir geçici zamanlama fark olup, ertelenmifl vergi borcu niteli indedir. K dem Tazminat Karfl l ndaki Fark: 600 TL tutar ndaki fark n nedeni, V.U.K. a göre k dem tazminat n n bilanço günündeki yasal yükümlülükler tutar nda hesaplanmas ve ancak ödendi inde vergiye konu olmas, TFRS lere göre ise k dem tazminat n n aktüerya hesaplamalar ile raporlanmas d r. Bugün vergi hesaplan rken dikkate al nmayan ancak ileride ödendi inde vergiden düflülecek olan k dem tazminatlar bu zamanlama fark nedeniyle dikkate al nmaktad r. Bu fark bir geçici zamanlama fark olup, ertelenmifl vergi borcu niteli indedir. SDR A.fi. de yap lan bu ifllemler sonucunda TL vergi varl ve 800 TL vergi borcu hesaplanm flt r. flletmenin tabi oldu u vergi oran % 20 oldu undan farklar n vergi etkisi afla daki gibi hesaplan p muhasebelefltirilebilir: TL TL x % 20 = 220 TL. Bu aç klamalardan sonra iflletmenin da yapmas gereken muhasebe kayd flu flekilde olmal d r 33 : 31/12/ Ertelenmifl Vergi Alaca Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Geliri 33 Bu durumda iflletmenin muhasebe standartlar na göre haz rlanm fl 2006 bilançosunda Ertelenmifl Vergi Alaca ve gelir tablosunda da Ertelenmifl Vergi Geliri kalemlerine yer vermek gerekmektedir. 34 Bu hesap mevcut Tekdüzen Hesap Plan nda bulunmamaktad r. Ancak Tekdüzen Hesap Plan nda Ertelenmifl Vergi Alacaklar için aktifte ve duran varl k hesaplar nda; Ertelenmifl Vergi Borçlar için ise pasifte ve uzun süreli borçlar hesaplar nda yeni hesaplar açmak gerekmektedir. 251

19 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar SDR A.fi Tarihli Bilanço Vergi TFRS Farklar Varl k/(borç) (Fark x Vergi Oran ) Haz r De erler 3,500 3, Ticari Alacaklar 5,500 5, Stoklar 8,000 8, Maddi Duran Varl klar (net) 15, ,000 (400) 32,000 34,000 2,000 Banka Kredileri 6,500 6, Ticari Borçlar 7,000 7, K dem Tazminat Karfl l 3,000 3, Sermaye 8,000 8, Yedekler 3,500 4,600 1, Dönem Kar 4,000 4, ,000 34,000 2,000 (300) 2007 y l sonunda ise bilançodaki farklardan net 300 TL. lik ertelenmifl vergi borcu hesaplanm flt r. flletmenin önceki dönemden 220 TL. lik ertelenmifl vergi alaca vard r /12/ Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Gideri 286 Ertelenmifl Vergi Alaca Ertelenmifl Vergi Borcu AÇIKLAMALAR Vergi giderinin / (gelirinin) ana unsurlar ayr ayr kamuoyuna aç klan r. Vergi giderinin (gelirinin) unsurlar afla dakileri içerebilir: (a) Dönem vergi gideri / (geliri); (b) Dönem vergisinin ilgili oldu u dönemde önceki dönem vergileri ile ilgili olarak yap lan düzeltmeler; 35 flletmenin TFRS ye göre haz rlanm fl 2007 bilançosunda Ertelenmifl Vergi Borcunun 80 TL (300 TL. 220 TL.) olarak yer almas ve gelir tablosunda da 300 TL. lik Ertelenmifl Vergi Gideri raporlanmas gerekmektedir. 252

20 14. Bölüm, TMS-12 Gelir Vergileri (Kurum Kazanc Üzerinden Hesaplanan Vergiler) (c) Bu dönemde meydana gelen veya bu dönemde tersine dönen zamanlama farklar n n ertelenmifl vergi gideri / (geliri) tutarlar ; (d) Vergi oranlar ndaki de ifliklikler veya yeni konulan vergiler nedeniyle meydana gelen ertelenmifl vergi gideri / (geliri) tutarlar ; (e) Önceki dönemlerde muhasebelefltirilmemifl mali zarar, vergi avantaj veya geçici farklar n bu dönemde muhasebelefltirilmesinin dönem vergi giderinde yaratt vergi azalmas tutar ; (f) Önceki dönemlerde muhasebelefltirilmifl mali zarar, vergi avantaj veya geçici farklar n bu dönemin ertelenmifl vergi giderinde yaratt vergi azalmas n n tutar ; (g) Ertelenmifl vergi varl nda, ilgili varl n defter de erinde yap lan azaltmalar veya önceki defter de eri azaltmalar n n bu dönem geri al nmas nedeniyle meydana gelen de iflikliklerin yaratt ertelenmifl vergi giderinin tutar ; (h) TMS 8 uyar nca muhasebe politikalar nda yap lan de ifliklikler ve hatalar n düzeltilmesi sonucunda, geriye dönük olarak muhasebelefltirilemedikleri için dönem gelir veya giderinde gösterilen tutarlarla ilgili ertelenmifl vergi gideri / (gelir) tutarlar. Afla dakiler de ayr ayr kamuoyuna aç klan r: (a) Özkayna a borç veya alacak olarak kaydedilen dönem vergisi ve ertelenmifl verginin toplam tutar ; (b) Vergi gideri / (geliri) ve muhasebe kâr aras ndaki iliflkinin afla - daki formlardan biri veya her ikisi fleklinde aç klanmas ; (c) Vergi gideri / (geliri) tutar ile ve muhasebe kâr n n vergi oran ile çarp lmas sonucunda bulunan tutar n, uygulanan vergi oran (oranlar ) da aç klanmak suretiyle rakamsal mutabakat ; veya ortalama etkin vergi oran ile normal vergi oran n n, uygulanan vergi oranlar da aç klanmak suretiyle rakamsal mutabakat ; (d) Önceki hesap dönemi ile karfl laflt r ld nda vergi oranlar nda meydana gelen de ifliklikler; (e) Bilançoda ertelenmifl vergi varl muhasebelefltirilmemifl olan indirilebilir geçici farklar n, kullan lmam fl birikmifl mali zararlar n ve birikmifl vergi avantajlar n n tutarlar (ve varsa zaman afl m tarihleri); (f) Ba l ortakl klar, flubeler ve ifltirakler ile ifl ortakl klar ndaki hisseler 253

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 1. B Ö L Ü M TMS 17 K RALAMA filemler Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 183 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri 11.1 STANDARDIN AMACI Bu

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 5. B Ö L Ü M TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 81 5. Bölüm, TMS-23 Borçlanma Maliyetleri 5.1 STANDARDIN

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

B u standard n amas, bir flirketler toplulu una dahil ana ortakl k ile ba l ortakl klar n

B u standard n amas, bir flirketler toplulu una dahil ana ortakl k ile ba l ortakl klar n TÜRK YE MUHASEBE STANDARDI - 5 KONSOL DE F NANSAL TABLOLAR Mete ÖZMENÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir 1. STANDARDIN AMACI B u standard n amas, bir flirketler toplulu una dahil ana ortakl k ile ba l ortakl

Detaylı

TMS 37 KARfiILIKLAR, KOfiULLU BORÇLAR VE KOfiULLU VARLIKLAR

TMS 37 KARfiILIKLAR, KOfiULLU BORÇLAR VE KOfiULLU VARLIKLAR 1 3. B Ö L Ü M TMS 37 KARfiILIKLAR, KOfiULLU BORÇLAR VE KOfiULLU VARLIKLAR Doç. Dr. Yakup SELV stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 211 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar,

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi

100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi 100 soruda 2010 menkul k ymet gelirlerinin vergilendirilmesi Sunufl Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras nda önemli bir yer tutan menkul k ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu k ymetlerin

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu - - dur. 31.03.2015 tarihi iti 11.05.2015 tarihinde Faaliyet konusu 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar uygun olarak haz 17 Mart 2005 tarih ve 11/367

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL)) 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - - dur. 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir. 6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar lan Finansal tablolar, tarihi i olan ve 17 Mart 2005

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

Bu yay nlara ve UFRS ile ilgili geliflmelere www.pwc.com/ifrs adresinden ulaflabilirsiniz.

Bu yay nlara ve UFRS ile ilgili geliflmelere www.pwc.com/ifrs adresinden ulaflabilirsiniz. Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2006 PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES Serdar AYTEK N * Girifl Mali tablo, muhasebe sisteminde, bilgilerin toparlanmas ve sunumu aflamas nda kullan lan önemli bir araçt r. Mali tablonun tan m n yapmak

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

ÇÖZÜM Say : Doç.Dr. Cemal EL TAfi* Yrd.Doç.Dr. Y lmaz AKYÜZ** Ö r.gör.dr. Handan BULCA***

ÇÖZÜM Say : Doç.Dr. Cemal EL TAfi* Yrd.Doç.Dr. Y lmaz AKYÜZ** Ö r.gör.dr. Handan BULCA*** KIST AMORT SMAN UYGULAMASININ ULUSLARARASI F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI VE TÜRK MUHASEBE S STEM AÇISINDAN KARfiILAfiTIRILMASI THE COMPARISON OF PRO-RATA DEPRECIATION APPLICATIONS IN TERMS OF INTERNATIONAL

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

TMS 1 F NANSAL TABLOLARIN SUNULUfiU. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 1 F NANSAL TABLOLARIN SUNULUfiU. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 2. B Ö L Ü M TMS 1 F NANSAL TABLOLARIN SUNULUfiU Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 29 2. Bölüm, TMS-1 Finansal Tablolar n Sunuluflu

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bintürk Liras ( TL ) olarak ifade edilmifltir.) B N TÜRK L RASI I. B LANÇO AKT F KALEMLER Ba ms z Denetimden Ba ms z Denetimden

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu ve faaliyetlerine 13 - dur. - nde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL Nominal bedelli Faaliyet konusu 30.06.2015 tarihi iti

Detaylı

T icari hayatta faaliyet gösteren iflletmeler kar elde amac ile kurulmufl olsalar

T icari hayatta faaliyet gösteren iflletmeler kar elde amac ile kurulmufl olsalar mali ÇÖZÜM 153 KAMUYA YARARLI DERNEKLERE YAPILAN BA Ifi VE YARDIMLARIN VERG MATRAHINDAN ND R M VE MUHASEBELEfiT R LMES Gökhan KORHAN * Fatih Sultan YAVUZ ** I- G R fi: T icari hayatta faaliyet gösteren

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009

100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 100 Soruda Kurumlar Vergisinin Beyan - 2009 Sunufl Kurumlar Vergisi Kanunu 2005 y l bafl nda bafllayan vergi kanunlar n n yeniden yaz lmas çal flmalar kapsam nda ele al nan ilk kanundur. Kanunun yaz lmas

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

ÖDENMEM fi, TEC L ED LM fi VEYA TAKS TLEND R LM fi SOSYAL GÜVENL K PR MLER N N MUHASEBE KAYITLARI VE UYGULAMADA YAPILAN HATALAR

ÖDENMEM fi, TEC L ED LM fi VEYA TAKS TLEND R LM fi SOSYAL GÜVENL K PR MLER N N MUHASEBE KAYITLARI VE UYGULAMADA YAPILAN HATALAR ÖDENMEM fi, TEC L ED LM fi VEYA TAKS TLEND R LM fi SOSYAL GÜVENL K PR MLER N N MUHASEBE KAYITLARI VE UYGULAMADA YAPILAN HATALAR Umut TOPCU* I- G R fi Dünyada yaflanmakta olan küresel ekonomik kriz flüphesiz

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI

GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI GÖTÜRÜ G DER UYGULAMASI Cengiz SAZAK* 1.G R fi Götürü gider uygulamas, ticari kazanc n tespit edilmesinde bir k - s m giderlerin tevsik edilme zorunlulu u olmadan di er bir deyiflle ispat edici bir belgeye

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 2-3 30.06.2013 TARİHLİ BİLANÇO 4-6

Detaylı

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32,

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32, mali ÇÖZÜM 65 ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS IN TURKISH ACCOUNTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI NA GÖRE F NANSAL ARAÇLARIN MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. smail Ufuk MISIRLIO LU* Öz T ürkiye

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı