T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim MÜKERRER başvurulur. Bakanlar Kurulu Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. MÜKERRER başvurulur. Bakanlar Kurulu Kararı"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mud&vvenat 18 MAYIS 1977 Sayı : Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur. YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13364 Bakanlar Kurulu Kararı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren Kurumlar ile aynı Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesine dahil kurumlardan aylık alanlara, 1977 malî yılı içinde hangi görevler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ile malî sorumluluk tazminatı verileceğini belirleyen ilişik karar ve eklerinin yürürlüğe konulması; Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığının teklifleri üzerine. 657 sayıh Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen değişik Ek Maddeye göre, Bakanlar Kurulunca 30/3/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı S. DEMİREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZIOĞLU A. TURKEŞ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. ÖZTÜHK H. AKSAY M. K. ERKOVAN G. KARACA Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. İ. MUFTUOĞLU F. MELEN O. ASDLTURK S. ÖZTÜRK Doç. Dr. Y. ERGENEKON Millî Eğitim Bakanı V Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı Maliye Bakanı N. MENTEŞE F. ADAK H. BAŞOL Sağ. Sos. V. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Dr. K. DEMİR O. ÖZTRAK Prof. K. ÖZAL N. MENTEŞE Çatışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı Ş KAZAN A. DOĞRU S. KILIÇ L. TOKOĞLU Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 1501

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı: imar ve iskân Bakanı Köylşleri Bakanı Orman Bakanı N. OK V. POYRAZ T. KAPANLİ Genç. ve Spor Bakanı A. Ş. EREK KAPSAM: Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı R. DANIŞMAN KARAR A. M. ABLUM Madde 1 Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren Kurumlar ile aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesine dahil kurumlardan aylık alanlara 1977 malî yılı için hangi görevde bulunanlara, ne miktarda iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammı ile malî sorumluluk tazminatı ödeneceği, bu karara ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. (1) ve (2) sayılı cetvellerde aynı veya benzer görev unvanlarının bulunması halinde bunlardan yalnız yüksek olan tazminat ve zamlar ödenir. Bunların her ikisi birden ödenmez. Bu cetvellerde görev unvanları yer almayan memurlara (150) puan üzerinden iş güçlüğü zammı ödenir yılı Bütçe Kanununun 50/c maddesi uyarınca kendilerine malî sorumluluk tr.zminatı ödenenlere ayrıca bu karara ekli cetvellere göre zam ve tazminat ödenmez. Sözleşmeli olarak çalıştırılan personel ile, yurt dışına sürekli göreve atananlara ve 1977 yılı Bütçe Kanununun 34 üncü maddesine göre devamlı yevmiye alan denetim ve teftiş elemanlarına bu karar ve ekli cetvellerde gösterilen tazminat ve zamlar ödenmez. UYGULANACAK KATSAYI : gösteri Madde 2 Tazminat ve zamların miktarına ilişkin ekli cetvellerde len puanlar 1977 malî yılı için (4) rakamı ile çarpılarak paraya çevrilir. UYGULAMA : Madde 3 A) Kurumlar; malî imkânlarını hizmetin gereklerini ve görevin yerine getirilmesindeki başarı derecesini dikkate alarak, cetvellerde gösterilen miktarları aşmamak üzere, hangi görevde bulunanlara ve hangi işi yapanlara, bu tazminat ve bunlardan hangilerinin ne miktarda ödeneceğini tespit ve ilgili Bakan'm onayına sunarlar, ödemeler onaylı listeler üzerinden yapılır. Bu tazminat ve zamlardan yararlanacakların unvanlarını, sayılarım görev bölgesi veya yerini hangi tazminat ve zamlardan ne miktar ödeme yapılacağını gösteren bu listeler, 1 ay içinde Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığına gönderilir, yıi içinde yapılan değişikliklerin de aynı süre içinde bildirilmesi gerekir. Bu listeler, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar tarafından Sayıştay ve ilgili saymanlığa, Kamu İktisadî Teşebbüslerince de yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. B) Ekli cetvellerde gösterilen tazminat ve zamların ödenebilmesi için bu unvanın kapsadığı hizmetin fiilen yapılması zorunludur. Bu Kararın uygulanmasında; a) 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 1 ve 5 inci madde'erine göre kurumlara tahsis edilen kadrolarda, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre belirlenen unvanlar, b) Bütçe Kanunları uyarınca ihdas edilen veya değiştirilerek kurumlara tahsis edilmiş olan kadrolarda, Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen unvanlar. Yflrûtmt ve İdare Bolümü Sayfa

3 18 Mayıs 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa; 3 c) İhdas veya değişikliklerle ilgili Bakanlar Kurulu Kararlannda görev unvana belirtilmemiş olması halinde, bu kadroların tahsis edildiği tarihten sonraki ilk atama kararlarındaki görev unvanları, d) İntibak hataları için tahsis edilmiş olup da Bakanlar Kurulu Kararlannda unvan gösterilmemiş bulunan kadroları işgal edenlerin intibak çizelgelerinde belirlenen «Fiilen yaptığı görev» unvanı, «Görev unvanı» olarak esas alınır. Ancak bu karar esaslarına göre tespit olunan görev unvanlan kararname eki cetvellerde yer almamakla beraber gerek unvan yönünden, gerek yapılan görevin niteliği bakımından, bu cetvellerde gösterilen unvanlara tekabül ettiği kurumlarınca teklif ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen unvanlar da, görev unvanı olarak kabul edilir. C) Aşağıda sayılan hallerde, bu tazminat ve zamların ödenmesinde 3/A maddesinde belirtilen görevin fiilen yapılması şartı aranmaz. a) Yer değiştirme suretiyle yapüan atamalarda, göreve başlanılmak üzere verilen sürede, b) Yurt içinde yapılan hizmet içi eğitime katılma hallerinde, (En çok altı aya kadar), c) Asıl görevleri ile ilgili olan ve süresi üç ayı geçmeyen yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlerde, d) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen yıllık ve mazeret izinleri ile 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, e) Görev sırasında veya görevden dolayı yaralanma ya da sakatlanma sonucu alınan hastalık izinlerinde, f) 31/1/1975 tarihli ve 7/9 sayılı kararname gereğince T. C. Yardım Heyetinde yurt dışmda görev alma halinde. Madde 4 a) Bir göreve açıktan vekâlet edenler, bu göreve ait tazminat ve zamları alabilirler. Kurumlarınca, bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekâlet ettirilenlere yaptıkları iki görev nedeni ile aynı cins tazminat ve zamlardan yalnız birisi için ödeme yapılır. Ancak 3/C maddesinde sayılan haller dolayısiyle bir göreve vekâlet edenlere, vekâlet ettikleri görevlere ait tazminat ve zamlar değil, asli görevlerine ait tazminat ve zamlar ödenir. b) Asıl görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanunun değişik 88 inci maddesine göre ikinci görev verilenlere, her iki göreve ait aynı cins tazminat ve zamlardan miktan fazla olanlar ile farklı cinsteki tazminat ve zamlar ödenir, c) Ekli cetvelleıde gösterilen tazminat ve zamlara, bu ödemelerin verilmesini gerektiren görevlere başlanıldığı günden itibaren hak kazanılır ve gerçekleşen tazminat ve zamlar müteakip ay ödenir. Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda, atama emrinin tebliğ tarihinden sonraki süre için ve yeni görev unvanı esas alınarak hesaplanan tazminat ve zamlar yeni görev yerinden ödenir. Madde 5 a) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil personelden 1977 yılı programında yer alan öncelikli yerlerde görev yapanlara, ilgili bölümlerinde gösterilen temininde güçlük zamlarına ilgili Bakan'ın onayı ile /o 50 nisbetine kadar ilâve yapılabilir. b) Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği yerlerde çalışan personele, bölümlerinde gösterilen teminindeki güçlük zamlanna, ilgili Bakan'ın onayı ile % 50 nisbetine kadar ilâve yapılabilir. Ancak, bu kararnameye göre ödenecek teminindeki güçlük zammı hiç bir şekilde 1125 puanı geçemez. Yürütme Ve İdare Bölümü Sayfa: 1503

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı: YÜRÜRLÜK: Madde 6 3/6/1976 tarihli ve 7/12070 sayılı Bakanlar Kurulu Karan yürürlükten kaldınlmıştır. Madde 7 Bu karar ve eki cetveller 1/3/1977 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girer. Madde 8 Bu karan Bakanlar Kurulu yürütür. (1) SAYILI (KURUMLAR ARASI) CETVEL A Genel İdare Hizmetleri Bölümü is Güç. İş Ris. Tem. Gûç Malt Sor. Sıra No Görev Unvanı zammı zammı zammı tazminatı 1 Müsteşar (Başbakanlık ve Bakanlıklarda) Müsteşar Yardımcısı ve Başyardımcısı Bakanlık Müşaviri ve Başmüşaviri Teftiş Kurulu Başkanı a) Bakanlıklarda b) Genel Müdürlüklerde Bakanlık Kurul Başkam Genel Müdür, Genel Direktör (1) Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hukuk Müşaviri a) Bakanlıklardaki Ünitenin başmda bulunan (bir kişi için) 600 b) Diğerleri Avukat Genel Müdür Yardımcısı ve Başyardımcısı ile Genel Direktör Yardımcısı (50ü 11 Savunma ve Sivil Savunma Sekreteri Savunma ve Sivil Savunma Uzmanı 13 Daire Başkanı (Bakanlıklarda) a) Kadro derecesi (1) olan b) Kadro derecesi (2-3) olan '500 c) Kadro derecesi (4) olan 14 Daire Başkan Yardımcısı (Bakanlıklarda) a) Kadro derecesi (2) olan 50Q b) Kadro derecesi (3-4) olan Genel Müdürlük Müşavir ve Başmüşaviri a) Kadro derecesi (1-2) olan 450 b) Kadro derecesi (3-4) olan 16 Daire Başkam, Kol Direktörü (Genel Müdürlük ve Üniversitelerde) a) Kadro derecesi (1-2) olan 500 b) Kadro derecesi (3-4) olan 17 Daire Başkan Yurdımcısı, Kol Direktör Yardımcısı (Genel Müdürlük ve Üniversitelerde) a) Kadro derecesi (2) olan 40Q M 2 b) Kadro derecesi (3-4) olan ' \-û t 18 Bölge Başmüdürü, Başmüdür, Bölge Müdürü, Bölee Başkam, Grup Müdürü, Yurtlar Müdilrü a) Kadro derecesi (1) olan '520 b) Kadro derecesi (2-3) olan c) Kadro derece? 1 (4) olan 32S Yürütme ve İdare B6IQmü Sayfa : 1504

5 18 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 iş Güç. İş Rls. Malî Sof. Sıra No Görev Unvanı zammı zammı zammı -tazminatı 19 Bölge Başmüdür Yardımcısı, Başmüdür Yardımcısı, Bölge Başkan Yardımcısı, Bölge Müdür Yardımcısı, Grup Müdür Yardımcısı, Yurtlar Müdür Yardımcısı a) Kadro dereces* (2) olan b) Kadro derecesi (3) olan ', - y > c) Kadro derecesi (4) olan 275«, 20 Fen Heyeti, Yüksek Fen Heyeti, Fen Ku- J rulu, Yüksek Fen Kurulu a) Başkan (Genel Müdürlüklerde) 800 b) Üyesi Bakanlıklarda Genel Müdürlüklerde 21 Fen Heyeti Müdürü (Eğitim ve Dış münasebetler hariç) Bilgi İşlem (Otomasyon) Merkezi: a) Müdürü 35q b) Müdür Yardımcısı. Kısım Amiri. Amir, Şeî, Uzman c) Programcı, Sistem Analisti 23 Fabrika ve Kombina : a) Müdürü b) Müdür Yardımcısı Bakanlık Özel Kalem Müdürü - - ES0 25 Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 26 Personel Müdürü, Özlük İşleri Müdürü (Bakanlıklar, Katma Bütçeli İdareler ve KİT. Merkez Kuruluşlarında) Levazım Müdürü, Levazım ve Daire Müdürü (Bakanlıklar, Katma Bütçeli İdareler ve KİT Merkez Kuruluşlarında) 28 Üniversite, Üniversitelerarası Kurul, Akademi ve YÖK. Genel Sekreteri 29 Fakülte ve Yüksek Okullar Sekreteri (TODAİE. Genel Sekreteri dahil) Şube Müdürü, Müdür (2) a) Kadro derecesi (1-4) olan b) Diğerleri 31 Şube Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı 32 Aktüerya Uzmanı (T. C. Emekli Sandığı, SSK. ve Bağ-Kur.da) «25 33 Bakanlık Özel Kalem Memurları (Makam Şoförü dahil) Daktilo 35 Şoför (20Q 36 Başgardiyan Gardiyan Her derece yargı organları ve Seçim Kurullarında görevli a) Başkâtip, Yazı İşleri Müdürü b) Başkâtip yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Büro Şefi, Kalem Şefi, c) Kâtip (Yüksek Mahkemelerde) 39 Mekanograf, Operatör (Sistem, Delgi, Tasnif, Tabülâtör, Baskı) Bilgi İşlem (Otomasyon) Merkezlerinde Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1505

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 1» Mayıs 1977 Sayı; I? Güç. İş Rls. Malt Sor. Sıra No. Görev Unvanı zammı zammı zammı tazminatı 40 Telsiz, Teleks ve Kripto Operatörü üe Telemci '"9 41 Satış (Reyon), Gişe ve Yurt Yönetim Memuru ile Biletçi ' 42 îcra Memuru (Adalet ve Maliye Bakanlığı ile Mahalli İdarelerde) 43 İcra Memur Muavini (Adliyelerde icra memurluğu görevi yapanlar) Gemi Adamları: a) Gemi Kaptam, Çarkçı 375 b) Motor Kaptam, Motorbot Kaptanı, Lostromo, Gemi Adamı 1 45 İtfaiye Teşkilâtında a) Müdür, Müdür Yardımcısı, Gruplar Başamiri b) Grup Amiri, İkmal Amiri, Amir Yardımcısı 11* c) Başçavuş, Başçavuş Yardımcısı, Çavuş, Onbaşı, Er, Alarm Operatörü, Şoför 150 ttoo 46 Basveznedar, Veznedar > ı 1 47 Veznedar Yardımcısı, Tahsildar ı 48 Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü bulunan : a) Mal veya Ayniyat Saymanı b) Sayman, Döner Seymaye Saymam ve özel Kanunlarla Kurulan Fonlarda Sayman olarak görevlendirilenler, _ c) Kadro görevleri dışında uhdelerine Döner Sermaye Saymanlık görevi verilenler Döner Sermayesi bin liraya kadar olan kuruluşlarda Döner Sermayesi -509 bin lira olan kuruluşlarda 1 Döner Sermavesi 500 bin liradan fazla olan kuruluşlarda 225 NOT: 1 KİT Genel Müdürlerinin iş güçlüğü ve temininde güçlük zamlarına (75) er puan ilâve edilir. 2 Müdürlerden, Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklerin İl Merkezlerindeki ünitelerinde görevli olanların iş güçlüğü zamlarına (50) puan ilâve edilir. 3 Bu bölümde yer alan görev unvanları Genel İdare Hizmetleri dışındaki sınıflara dahil edilmiş olsalar dahi bunlara bu bölümdeki tazminat ve zamlar ödenir. İş Göç. iş Ria. MalJ Sor. Sıra No. Görev Unvanı zammı zammı zammı tazminat' TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ Müstakil Araştırma Enstitüsü va Müstakil Laboratuvar Müdürü 600 Araştırma Enstitüsü ve Laboratuvar Müdür Muavini 600 Fen Heyeti Müdürü, İşletme Müdürü, Tesis Müdürü, Başmühendis, Müdür (Bakanlıkların ve Genel Müdürlüklerin Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1506

7 18 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 iş Güç. İş Rls. Malt Sor. Sıra No. ÖS r e v Unvanı zammı iamrm zammı tazminatı illerdeki ürutelerirıin basındaki yöneticiler) Başmimar, Başkimyager, Başuaman, Başjeolog, Sef - Uzman, Fabrika Müdttrtfe Teknik Basmüşavir, Uzman Müşavir, Başjeofizikçi, Kısım Müdürü, Bölüm Bas? kanı ve Müessese Müdürü ile Grup Başkam ve Yardımcıları a) Büroda çalışanlar b) Fabrika, atelye, laboratuvar, belediye sınırları içindeki şantiye, işletme, telekominikasyon tesisinde çalışanlar 450 c) Maden, arazi, belediye sınırları -dışındaki şantiye, işletme, radyolink istasyonunda çalışanlar 5T7İ5 Teknik Şef, Şantiye Şefi, Şef, Uzman (3) sıra numarasındaki Müdürlerin yardımcıları, Kısım Şefi, Grup Şefi, Kontrol Şefi, Grup Amiri, Başasistan, Uzman Yardımcısı, Kontrol Amiri, Amir, Teknik öğretmen, Başeksper, Eksper, Şube Müdürü a) Büroda çalışanlar 900 b) Fabrika, atelye, laboratuvar, belediye sınırları içindeki şantiye, işletme, telekomünikasyon tesisinde çalışanlar c) Maden, arazi, belediye sınırları dışındaki şantiye, işletme, radyolink istasyonunda çalışanlar 600 Y. Mühendis, Mühendis, Y. Mimar, Mimar, Jeolog, Şef Yardımcısı, Kontrol Mühendisi, Jeofizikçi, Fizikçi, Kimyager, 2. sınıf uzman, teknik eleman, asistan, matematikçi, astronom, elektronikçi, araştırıcı, biyolog, meteorolojist, Şube Başkanı İstatistikçi a) Büroda çalışanlar 226 b) Fabrika, atelye, laboratuvar, belediye sınırları içindeki şantiye, işletme, telekominikasyon tesisinde çalışanlar c) Maden, arazi, belediye sınırlan dışındaki şantiye, isletme radyolink istasyonunda çalışanlar 42B Müdür, Müdür Yardımcısı, Başeksper, Eksoer, Şef, Santive Şefi, Şef Ya-d., Basteknisyen. Kontrolör, Y. Tekniker, Fen Amiri, Fen Memuru, Jeomorfolog, Fen Kontrol Memuru, Makine Uzmanı, Kontrol Memuru, Tekniker A) Tekniker Okulu Mezunu, Teknik öğretmen Okulu Mezunu, Türün Eksperi, Fen Memuru, Tarım Makine Uzmanı, Orman Mühendis Muavini a) Büroda çalışanlar ' b) Fabrika, Atelye, Laboratuvar, Belediye sınırlan içindeki şantiye, işletme, telekominikasyon tesisinde çalışanlar c) Maden, arazi, belediye sınırlan dışındaki şantiye, isletme, radyolink istasyonunda çalışanlar YOrütme ve İdare BBlOmu Sayfa: 1507

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı: İş Güç. İş Rls. Malt Sor. Sıra No. Görev Unvanı zammı zammı zammı tazminatı B) Lise ve dengi meslek okulu mezunları ile ortaokul üstüne en az 2 yıhık meslekî teknik kurs görmüş olanlar a) Büroda çalışanlar (1B5~ b) Fabrika, atelye, Laboratuvar, belediye sınırlan içindeki şantiye, işletme, tele kominikasyon tesisinde çalışanlar ' c) Maden, arazi, belediye sınırlan dışındaki şantiye, İşletme, radyolink istasyonunda çalışanlar Başteknisyen, Başkartograf, Baştopograf, Başressam, Başdesinatör, Başlaborant, Başmakinist, Teknisyen, Topograf, Kartograf, Elektrikçi, (Ehliyetli) Laborant, Sondör, Resterator, Desinatör, Makinist, Teknik Ressam, Eksper, Kontrolör, Sürveyan, Zooteknist, Harita Teknik Memuru, Tarım Teknisyeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni, Teknik Eleman Herbaryum Uzmanı, Müze Uzmanı (Lise veya dengi meslek okulu mezunu ile ortaokul Üzerine en az iki yıl meslekî teknik kurs görmüş olanlar) a) Büroda çalışanlar IBS b) Fabrika, atelye, laboratuvar, belediye sınırlan içindeki, şantiye ve lelekominikasyon tesisinde çalışanlar c) Maden, arazi belediye sınırlan dışındaki şantiye ve radyolink istasyonundaki çalışanlar 8 Başteknisyen, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Sürveyan, Topograf, Kartograf, Elektrikçi, Başmakinist, Makinist, Laborant, Laborant Yardımcısı, Sondör, Teknik Ressam, Desinatör, Şef, Eksper, Eksper Yardımcısı, Teknik Eleman 125 N O T : 1 B u bölümdeki görev unvanlan Genel İdare veya Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil edilmiş olsa dahi bu bölümdeki yazılı zamlar ödenir. 2 A) Bu bölümün 3, 4 ve 5 inci sıra numaralannda yazılı iş güçlüğü zammı ancak bu görevleri yapan, Mühendis, Y. Mühendis, Mimar, Y. Mimarlarla, İstatistikçi, Matematikçi ve Fen Fakültesi mezunlan için ödenir. B (A) fıkrasında sayılan meslekler dışmdaki fakülte veya Yüksek Okul mezunlanna 6, 7 ve 8 inci sıralarda yazılı kadro unvanlannı taşımalan halinde bu sıralara göre ödeme yapılır. 3 Bu bölümde yer alan görev unvanlannın gerektirdiği işleri fiilen yapan ve büro dışında çalışanlardan : a) Radyoaktif ve zehirli maddelerle çalışanlar ile açık maden sahasında, kuvvet santrallannda va vardiyeîi işlerde sürekli olarak çalışanlara aynca (125) puana kadar, b) Patlayıcı madde, patlayıcı madde ile yapılan mühimmat, asit, kok üretim ve imalâtı, yüksek fınn veya maden izabesi, dökümhane, haddehane, elektrolizhane, flotasyon, konsantrasyon, çelikhane ve tünel inşaatı, yer altı galerilerinde sürekli olarak çalışanlara ayrıca () puana kadar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1508

9 18 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayla: 9 c) Yeraltı maden işlerinde devamlı olarak çalışanlara ayrıca () puana kadar. İş riski zammı verilebilir. 4 Yıllık çalışma programları uyarınca görev gereği yılın en az 5 ayım, etüd, kamp ve benzeri şekillerde arazide geçirmek zorunluluğu olup, fiilen bu şartı yerine getirenlerin arazide çalıştığı kabul edilir. 5 A) Projlerde ve araştırma, plânlama, etüd, inşaat, tesis, maden arama ve kesin hesap faaliyetinde çalışan (İlgili fen heyeti müdürleri dahil) Mühendis, Y. Mühendis, Y. Mimar, Mimar Jeolog, Jeofizikçi, Matematikçi ve İstatistikçiler için, kendi ihtisas dallarında en az, 2 yıla kadar hizmeti olanlara () 2 ilâ 5 yıl hizmeti olanlara (450) 5 yıl ve daha fazia hizmeti olanlara (650) puana kadar, Tekniker, Yüksek Teknikerler ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunları için, kendi ihtisas dallarında en az; 2 yıla kadar hizmeti olanları (150) 2 ilâ 5 yıla kadar hizmeti olanlara () 5 vıl ve daha fazla hizmeti olanlara () puana kadar, Kurumlarınca tespit olunan kriterlere göre ilgili Bakanın, mahallî idareleri ile bağlı kuruluşlar için (İçişleri Bakanlığının) onayı ile temininde güçlük zammına ilâve yapılabilir., Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 6, 10 13, 14,16, 17, 18 (Yurtlar Müdürü hariç) 19 (Yurtlar Müdür Yardımcısı hâriç) 20, 21, 22, 23, 30 ve 31 sıra numaralarında yazılı görev unvanlarını, işgal eden Y. Mühendis, Mühendis, Y. Mimar, Mimar, Jeolog, Jeofizikçi, Malematikçi ve İstatistikçilere yukarıda belirtilen islerde çalışmaları halinde, aynı esaslar dahilinde temininde güçlük zammı verilebilir. Ancak, sosval işler, idari işler, personel, özlük, eğitim, dış münasebetler, donatım, levazım, satın alma ve bunlar gibi destek hizmeti yürütenlere temininde güçlük zammı ödenmez. B) Kurumlarınca tespit edilen büvük projelerde ve benzeri hizmetlerde görevli Y. Mühendis, Mühendis, Y. Mimar, Mimar, Jeolog, Jeofizikçi, Matematikçi ve İstatistikçilere (A) bendinde gösterilen puanlar yerine 2 yıla kadar hizmeti olanlara (500), 2 ilâ 5 yıl hizmeti olanlara (800), 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara (1125) puan; Y. Tekniker, Tekniker ve Yüksek Teknik Öğretmen Okulu mezunları ve Fen Memurlarına, 2 yıla kadar hizmeti olanlara (), 2 yıl ilâ 5 yıl hizmeti olanlara (500), 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara (800) puan temininde güçlük zammı ödenebilir. Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 18 ( Yurtlar Müdürü Hariç) 19 (Yurtlar Müdür Yardımcıları hariç) 20, 21, 22, 23, 30 ve 31 sıra numaralarında yazılı görev unvanlarını işgal eden Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Jeolog, Jeofizikçi, Matematikçi ve İstatistikçilere yukarıda belirtilen işlerde çalışmaları halinde aynı esaslar dahilinde temininde güçlük zammı verilebilir. Ancak bu bende göre yapılacak ödemeden faydalanacak personel, kurumların bu bentdeki nitelik ve unvanları haiz mevcut personel sayılarının % 10 unu geçmemek üzere, projeler ve benzeri hizmetler itibariyle ilgili Bakan'm onayı ile tespit edilir. 6 Araştırma, proje hazırlama, planlama, etüd, inşaat, tesis, maden arama ve kesin hesap faaliyetlerinde çalışanlardan bu bölümün 6, 7 ve 8 inci sıralarında yazılı kadro unvanlarını taşıyan personele ilâve olarak; Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1509

10 Sayfa; 10 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı; Hizmeti 2 yıla kadar olanlara (150), hizmeti 2-5 yıla kadar olanlara (), hizmeti 5 yıl ve daha fazla olanlara () puana kadar temininde güçlük zammı verilebilir Ancak, bu bölümün 6, 7 ve 8 inci sıralarında yazılı kadro unvanlarım taşıyan personel, 5 inci maddenin (A) fıkrasına göre, temininde güçlük zammından faydalandığı takdirde, haklarında bu madde hükmü uygulanmaz. C SAĞLIK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ Sıra No. Görev Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Zammı 1 Yataklı ve Yataksız Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşları, Sahil Sağlık Merkezlerinde çalışan: (Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklerin merkez örgütleri ve her dereceli okullar hariç) 1 (*) Uzman Tabipler ve Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar a) Sosyalleştirilmiş yerlerde b) Ankara, istanbul, İzmir İl Merkezlerinde c) Diğer yerlerde d) Maden isletmelerinde (") Tabipler a) Sosyalleştirilmiş yerlerde b) Ankara, istanbul, İzmir İl Merkezlerinde 275 c) Diğer yerlerde d) Maden işletmelerinde Diş Tabipleri a) Sosyalleştirilmiş yerlerde 600 b) Diğer yerlerde Eczacılar a) Sosyalleştirilmiş yerlerde 600 b) Diğer yerlerde Asistanlar Hastane Müdürü 7 Hastane Müdür Yardımcısı Tıbbî Teknolog, Pizikoterapist, Anastezist, Diyet Uzmanı, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Hemşire, Sağlık Me. (Yüksek Hemşire Okulu ve Gevher Nesibe Eğ. Ens. mezunu) Diyetisyen, Sosyal Asistan, Biyolog, Sağlık Fizikçisi (Yüksek öğrenim görmüş olanlar) a) Sosyalleştirilmiş yerlerde 100 b) Maden isletmelerinde 130 c) Diğer yerlerde Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Narkoz Teknisyeni, Eczacı Teknisyeni, Terapist Elektromikroskopi Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni, Ameliyathane Teknisyeni, Fizik Tedavi Teknisyeni, Sterilizatör, Sağlık Teknisyeni (Lise veja dengi öğrenim görmüş olanlar) a) Sosyalleştmlmiş yerlerde (*) Bunlardan Baştabiplikte görevlendirilenlere ayrıca (210) puana kadar iş güçlüğü zammı ödenebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1510

11 18 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Sıra No. Görev Unvanı I» Güçlüğü iş Riski Zammı t») Diğer yerlerde c) Maden işletmelerinde 10 Köy Ebesi, Hemşire Yardımcısı a) Sosyalleştirilmiş yerlerde b) Diğer yerlerde c) Maden işletmelerinde 11 Sağlık Savaş Memurları (1183 sayılı Kanuna göre bu unvanı alanlar), Hasta takipçileri ve Laborantlar, Hemşire Yardımcıları, Teknisyen,* Teknisyen Yardımcısı II Merkez ve İl Kuruluş! arında 1 (**) A - Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Belediye Tabibi, Tahaffuzhane Md. Cezaevleri Tabibi a) Bakanlık Merkez Kuruluşu ile Ankara, istanbul - İzmir İl Merkezlerinde b) Diğer yerlerde c) Maden işletmelerinde B - Veteriner Hekim, Uzman Veteriner Hekim 2 Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe (Daire Tabipliğinde görevli) Hayvan. Sağlık Memuru a) Bakanlık Merkez Kuruluşu ile istanbul, Ankara, İzmir İl Merkezlerinde b) Diğer yerlerde c) Maden işletmelerinde ıloo (*"*) Bunlardan Baştabiplikte görevlendirilenlere aynca (100) puana kadar iş güçlüğü zammı ödenebilir. NOT: II. Kısmın (1) sıra numarasında yazalı Veterinerlerden suni tohumlama yapanlara (100), zoonozla çalışanlara (130) puana; (2) sıra numarasında yazılı sağlık memurlarından sunî tohumlama yapanlara (65), zoonozla çalışanlara (100) puana kadar iş riski zammı ödenebilir. fbu zamların ikisi birlikte verilemez.) III. Hıfzıssıhha müesseseleri, Bakteriyoloji Kontrol, Islah, Araştırma ve Bölge Laboratuvarları, Enstitüleri, Kurumları, Müesseseleri, İstasyonları, Halk Sağlığı ve Tüberküloz Laboratuvarlannda, Sıra No. Görev Unvanı is Güçlüğü İş Riski Zammı 1 Müdür (Tabip, Veteriner), Uzman Tabipler ve Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlar, Gıda Uzmanları (Veteriner, Tabip) tabip, Bakteriyolog, Laboratuvar Şefi, Şube Şefi, Uzman Veteriner. a) Sosyalleştirilmiş yerlerde 100 (*) 800 b) Diğer yerlerde (*) 1 Yürütme ve idare Bölümü Sayfa: 1511

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı: Tem. Güç Sıra No. Görev Unvanı İş Güçlüğü iş Riski Zammı 2 Kimyager (Kimya Yük. Mühendisi, Kibya Mühendisi, Kimya Lisansiyer) Tataip, Mühendis, Sağlık Mühendisi, Veteriner, Biyolog, Eczacı, Şef, Müdür Yardımcısı a) Sosyalleştirümis yerlerde 700 b) Diğer yerlerde 3 Sağlık Memuru, Hemşire, Laboratuvar Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Laborantlar a) Sosyalleştirilmiş yerlerde 100 (*) b) Diğer yerlerde 100 (*) (*) İş riski, Zoonoz aşı ve serum hazırlama işlerinde çalışanlara ve suni tohumlama yapanlara ödenir. NOT: 1 Bu bölümdeki görev unvanlarının kadroları Genel İdare veya Yardımcı Hizmetler Sınıflarına dahil edilmiş olması halinde dahi bu bölümre yazdı zamlar ödenir. ' 2 «Tamgün» çalışanlara bu cetveldeki zamlardan sadece iş güçlüğü ve iş riski zamları ödenir. 3 Göğüs Hastalıkları Hastaneleri ile Sanatoryumları, Cüzzam Hastalıkları hastane ve dispanserlerinde. Verem Savaş Dispanserleri, Akıl ve Ruh Sağlığı Hastane ve Dispanserleri, Röntgen ve Şua Tedavisinde, İntaniye Servisinde, Bakteriyoloji Mikrobiyoloji, Pataloji, Anasteziyoloji, Kimyasal Analiz, Biyokimya Laboratuvarlan, Islah Kurumu ve Enstitülerinde çalışanlara ayrıca (130)' puana kadar iş riski zammı ilâve edilir. 4 Bu bölümde yer alan Uzman Veteriner ve Veterinerlere Teknik Hizmetler Bölümünün 5 No. lu dip notundaki esaslara göre terninindeki güçlük zammı verilebilir. 5 Bu bölümde yer alan hayvan sağlık memurlarına, Teknik hizmetler bölü mü 6 No. lu dip notundaki esaslara gore temininde güçlük zammı verilebilir. Sıra No. D EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ G ö r e v U n v a n ı İş Güç. İş Rls. Malî Sor. zammı zammı zammı tazminatı I Yüksek DereceU Okullarda: 1 Müdür 2 Müdür Başyardımcısı, Yardımcısı a) 0 - öğrencisi olan b) öğrencisi olan c) öğrencisi olan d) öğrencisi olan e) 1 ve daha çok öğrencisi olanlar II Orta Dereceli, Meslekî Tennik Okullar, Kurslar, Azınlık Okulları, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara mahsus Okullar, Yetiştirme Yurtlan, Yatüı Bölge Okullarında: 1 Müdür a) 0 - öğrencisi olan b) öğrencisi olan c) öğrencisi olan Yürütme va İdare Bölümü Sayfa: 1512

13 18 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Sıra No. Görev Unvanı İş Güç. zammı iş Ris. zammı zammı d) öğrencisi olan e> 1 ve daha çok öğrencisi olan Müdür Başyardımcısı, Yardımcısı a) 0 - öğrencisi olan b) öğrencisi olan c) öğrencisi olan d) öğrencisi olan e) 1 ve daha çok öğrencisi olan in Meslekî ve Teknik Okullarda: Bölüm Başkam Bölüm Şefi, Atelye Şefi, Laboratuvar Şefi, Sağlık Şefi, Tarım Şefi IV ilkokullarda: a - İlkokul Müdürü b - İlkokul Müdür Yardımcısı Sınıf Okutan İlkokul Müdürü V - Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara mahsus Okullarda (özel Alt Sınıflar dahil), Yetiştirme Yurtlarında, Yatılı Bölge Okullannda; VI Belletici, Belletici Öğretmen VII öğretmen (Muvakkat öğretmen, Eğitmen, dahil) (ilk ve Orta dereceli Genel, Meslekî, Teknik Okullar, Yüksek Okullar, Kurslar ve azınlık okullannda ve Cezaevlerinde) a) Köy ve Kasabalarda b) İl ve İlçe Merkezlerinde NOT: 1 Yatılı Okullar Müdürlerinin İş Güçlüğü Puanına aynca (60) puana kadar ilâve edilir. 2 Bu.bölümün I, II, III, IV ve VI ncı kesimlerinde yazılı görevleri yapanlara VII nci kesimde gösterilen puan ilâve edilir. 3 Bu bölümün II nci kesiminde yer alan Okullardan Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda, Yetiştirme Yurtlarında ve Yatılı Bölge Okullannda Görevli Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısına V nci kesimde gösterilen puan ilâve edilir. E - YARDIMCI HİZMETLER BÖLÜMÜ Tem. Göç. Sıra No. Görev Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Zammı I Yataklı, Yataksız Sağlık Kurum ve Kuruluşlan ile Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşlan, Yatılı Okullarda; Hayvan Hastanesi ve Askerî Karargâhlarda, Vakıf Yurtlarında Ceza ve Tevkif Evlerinde : 1 (*) Hastabakıcı, Hademe, Odacı, Çocuk Bakıcı Anne, Hayvan Bakıcısı 2 Aşçı 3 Aşçı Yardımcısı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1513

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı: , L- Sıra No. Görev Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Zammı II Laboratuarlarda: 1 (*) Laborant, Laborant Yardımcısı, Teknisyen Yardımcısı, Hayvan Bakıcısı (*) Göğüs Hastalıkları Hastaneleri ile Sanatoryumları, Cüzzam Hastalıkları Hastane ve Dispanserleri Verem Savaş Dispanserleri, Akıl ve Ruh Sağlığı Hastane ve Dispanserleri, Röntgen ve Şua Tedavisinde, İntaniye Servisinde, Bakteriyoloji, Mikrobiyoloji, Pataloji, Anasteziyoloji, Kimyasal Analiz, Biyokimya Laboratuvarlar, islah kurumu ve enstitülerinde çalışanlara ayrıca (100) puana kadar iş riski zammı ödenebilir. III Hıfzıssıhha, Bakteriyoloji Kontrol, Islah, Araştırma ve Bölge Laboratuvarları Enstitüleri Kurumlarında: 1 Hayvan Bakıcısı Teknisyen Yardımcısı NOT: Bu bölümdeki kadro unvanları diğer sınıflarda olsa dahi bu bölümde yazılı zamlar ödenir. (2) SAYILI KURUMSAL CETVEL A Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar Sıra No. Görev Unvanı İş GüçlOjjO İş Riski Zammı. 1,, 1 1. Anayasa Mahkemesi 1 Genel Sekreter ' Genel Sekreter Yardımcısı 3 Personel Müdürü Danıştay 1 özel Kalem Müdürü _ 2 Başbakanlık özlük İşleri Müdürü ' 1 Bakanlar Kurulu Sekreteri Başbakanlık Özel Kalem Md Kanunlar ve Kararlar Tet. Dairesi Başk Kanunlar ve Kararlar Tet. Dairesi Başk. Yardımcısı ve Üyesi Mütehassıs Müşavir 450, 6 Kanunlar ve Kararlar Tet. Dairesi Üyesi Yardımcısı 1 7 Baş Uzman, Uzman ve KKTD Şb. Müdürü 8 Uzman Yardımcısı. 9 Arşiv Gn. Md. Başarşivist, Arşiv Uzmanı Şefi 10 Arşivist, Eski Metinler Mütehassısı 309, 11 Basımevi Döner Ser. İş. Md., _ 12 Basımevi Dön. Ser. İş. Md. Yrd. 13 Devlet Planlama Teş. Müs. a) Genel Sekreter 600 _ 600 b) Uzman (Şube Md. yapanlar dahil) c) Uzman Yardımcısı ' 14 Devlet Personel Dairesi a) Heyet Başkam b) Heyet Üyeleri 600, 600 c) Genel Sekreter d) Danışman Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1514

15 18 Mayıs 197*7 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Görev Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Zammı e) Uzman 859, f) Uzman Yardımcısı g) Kontrolör Millî Güvenlik Kurulu Gn. Sekreterliği a) Hukuk Müşaviri m. b) İç Güvenlik Müşaviri (Emniyet Müdürü) Atom 'Enerjisi Komisyonu A) Genel Sekreter B) Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezleri Teknik Servislerinde görevli; a) Y. Mühendis, Mühendis Fen ve Mühendislik Fakültesi mezunu, Veteriner, Eczacı 520 b) Teknisyen (Makina, Reaktör, Elektronik) 260 c) Sağlık Teknisyeni d) Hayvan Bakıcısı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü a) İl Tapu Sicil Muhafızı 225 _ b) İlçe Tapu Sicil Muhafızı. _ c) Tapu Sicü Muhafızı Muavini, Sicü Kâtibi d) Tapu Azası, Posta Tapu Memuru e) Fotogrametri Grup Amiri _ 150 f) Başkartograf (Fotogrametri Baş Tek.) g) Katrograf (Fotogrametri Teknisyeni) _ h) İnce Aletler ŞefigP'otogrametri ve ölçme aletleri) i) Başoperatör j) Operatör (Uzman Fotogrametris) (Fotogrametris) 375. k) Operatör Yardımcısı (Fotogrametri Tek.), 1) Tasarruf Kontrol Memuru m) Uçuş İşleri Şubesinde görevli: ı Rasıt, Başraşıt Pilot, Başpilot 130 Fotoğraf Operatörü (Teknisyen) Uçak Makinisti, Uçak Başmakinisti Uçak Telsizcisi, Uçak Baştelsizcisi, Uçak Elektronikçisi, Uçak Makinist Yardımcısı 130 Diyanet İşleri Başkanlığı a) Diyanet İşleri Başkanı b) Diyanet İşleri Başkan Yrd. ' c) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve Üyeleri ' d) Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkam 500. e) APB Müşavir ve Başmüşaviri f) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri. g) Müftüler. h) Eğitim Merkezi Müdürü (Ankara, istanbul, Bolu) i) Dinî Yayınlar Yayın Müdürü (Döner Sermaye Müdürü) j) Vaiz (Müftü ve Vaizler ile Müftü Yardımcıları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine ekli yerlerde görevli olanlar) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1515

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı: Sıra No. Görev Unvanı İş Güçlüğü Is Riski Zammı 19 Devlet istatistik Enstitüsü a) Enstitü Başkanı b) Enstitü Başkan Yardımcısı, Başyardımcısı c) İstatistik Uzmanı 375 d) İstatistik Uzman Yardımcısı 20 Vakıflar Genel Müdürlüğü a) Yönetim Kurulu Başkam (Kadrolu) b) Yönetim Kurulu Üyesi (Kadrolu) c) Res tarator Adalet Bakanlığı: 1) Hâkim Adayları 2) Adlî Tıp Müessesesi a) Başkan, Başkan Vekili, Meclis Asil ve Yedek Üyeleri b) Şube Md. (Tabip), (Uzman) c) Adlî Tabipler, Mütehassıslar, Raportörler d) Eczacı, Kimyager e) Asistanlar 280 f) Silâh Muayene ve Grafoloji Uzmanları, Silâh Muayene Memuru g) Otopsi Teknisyeni, Yardımcısı, Başlaborant, Laborant 75 h) Hastabakıcı, Gardiyan 3) Adliye Emanet Memurları 4) Ceza ve Tevkif Evleri İdare Memuru İçişleri Bakanlığı: 1 Sivil Savunma İdaresi Bşk Sivil Savunma İdaresi Başkan Başyardımcısı ve Yardımcısı Vali Vali Muavinleri (İllerde) ( ) Kaymakam Tetkik Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üyeleri a) Kadro Derecesi 1-2 olanlar b) Diğerleri 7 Şube Müdürü (Mülkî İdare Hizmetleri sınıfından kadrosu (4) ve daha yukarı olanlar) Koruma Müdürü 9 Sivil Savunma Mütehassısı, İkaz-Alarm Amiri ve Uzmanı, Seyyar Kollar Komutanı 10 Maiyet Memuru 11 Tahrirat Büro Şefi, Tahrirat Kâtibi, Nüfus Baş Memuru, Nüfus Tescil Memuru 12 Şef, Mümeyyiz, Şifre Memuru, Memur, Kâtip (özel Kalem Müdürlüğünde Şifre Memurluğu yapan ve nöbete girenler ve İllerde şifre hizmetlerini bilfiil yürüten birer kişiye) Emniyet Genel Müdürlüğü 1 Genel Müdür ,600 2 Genel Müdür Yardımcısı (*) İçişleri Bakanlığı Meslek Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre mahrumiyet yeri sayılan ilçe kayrnakamlarma, temininde güçlük zammı % 50 fazlasıyla verilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1516

17 18 Mayıs 1977 Sayı; RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Tem. GOç. Sıra No. Görev Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Zammı 3 Daire Başkanı -U 4- Teftiş Kurulu Başkanı Polis Müşavir Müfettişi, Polis Başmüfettişi, Polis Müfettişi Şube Müdürü (Merkez) 7 Polis Enstitüsü Müdürü Polis Enstitüsü Müdür Mv Polis Kolleji Müdürü Polis Eğitim Merkezi Müdürü Polis Eğitim Merkezi Müdür Mv Polis Okulu Müdürü Polis Okulu Müdür Mv. 14 Öğretmen - Emniyet Müdürü 15 1 inci derece iller Emniyet Müd.leri Diğer İl Emniyet Müdürleri 17 1 inci derece İl Emniyet Müdürlükleri Müdür Muavini 18 Diğer İl Emniyet Md. Mv Koruma Müdürleri 20 1 inci derece Emniyet Md. lükleri Şube Müdürleri 21 Diğer İl Emniyet Md. lükleri Şube Müdürleri 22 Sube Müdür Mv. (Merkez) (*) Şube Müdür Mv. (İller) Toplum Zabıtası Md. (Ankara, Istanbul, İzmir) 25 Diğer İl Toplum Zabıta Müdürleri 26 Emniyet Müdürü (Merkez) üçe Emniyet Amiri 28 (*) Diğer Emniyet Amirleri, 29 Toplum Zabıtası Md. Mv (*) Başkomiser, Komiser, Komiser Muavini, Emniyet Başmüfettişi, Emniyet Müfettişi, Emniyet Müf. Muavini C) Polis Memuru, Malî Polis Eksperi, Malî Polis Mütehassısı, Başdedektif, Dedektif Çarşı ve Mahalle Bekçileri (*) 23, 28, 30, 31 sıra numaralarında olanlardan Toplum Polisinde çalışanlarla hassas bölge koruma şubesinde veya hava alam koruma hizmetlerinde görevli olup da Toplum kadrosunda olmayan personele (100), Boğaziçi Köprü Koruma Şubesinde çalışanlara (140), Emniyet Genel Müdürlüğü Muhabere Şubesinde telsiz operatörü, telsiz teknisyeni, teleks orepartörü ve Foto Film Teknisyeni olarak çalışanlar (100), bu görevleri illerde yürütenlere (50) puan işgüçlüğü zammı ilâve olarak ödenebilir. ıra No. Görev Unvanı İş Guçlüflû İş Riski Tem. GOç. Zammr Dışişleri Bakanlığı: 1 Genel Sekreter Genel Sekreter Yard Büyükelçi (Merkezde Yüksek Müşavir olarak görevli) Dışişleri Akademisi Baş. 450 _ 5 İkinci Kâtip Meslek Memurları,.. 7 İdarî Memurlar,. 8 Mütercim Sekreter 9 Kripto Teknisyeni ve Telsizcileri Nöbet hizmetlerinde çalışan) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 w Sayı Sıra No. Görev Unv a nı İş Güç. zammı 1$ Rls. zammı zammı Malt Sor. taamlnotı Maliye Bakanlığı : A - Merkez ve Taşra Hazine Gn. Md. ve Mİ İT Gn. Sekreteri Merkez Muhakemat Müdürü Muhakemat Müdürü Tetkik Kurulu Üyeleri a) Kadro dereceleri 1-2 olanlar ti) Diğerleri Verdiler Temyiz Komisyonu a) Başkanı b) Daire Başkam c) Üye d) Başraportör, Raportör Muvazzaf Vergi İtiraz Komisyonu a) Başkam b) Üye c) Başraportör, Raportör Muvazzaf Takdir Komisyonu Başkam Eğitim Merkezi Başkanı Eğitim Merkezi Başkan Yard. Borsa Hazine Komiseri Borsa Hazine Komiser Yard. Müdür, Şube Müdürü a) Kadro derecesi 1-4 olan b) Diğerleri Müdür Yard. Şube Md. Yard. Defterdar a) istanbul, Ankara, İzmir b) DiSerleri Defterdar Yardımcısı Devlet Bütçe Uzmanı, Gelir Uzmanı, Hazine Uzmanı, Malive ve Ekonomi Ummanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Tetkik Kurulu Ummanı, Eğitim Uzmanı, Kambiyo Mütehassısı İl Muhasebe Md. Gelir Md. Sorumlu Sayman, Savman al Kadro derecesi 1-2 olan b) Kadro derecesi 3-4 olan c) Dikerleri Sıra 17 deki Müdürlerin ve Saymanların Yardımcıları Vereri Dairesi Müdürü a) Kadro derecesi 1-2 olan b) Kiflro derecesi 3-4 olan c) Diğerleri Verei Dairesi Md. Başyardımcısı ve Yardımcısı Millî Kmlâk Müdürü a) Kadro derecesi 1-2 olan b) Kadro derecesi 3-4 olan c) Diğerleri Millî Emlâk Müdür Yardımcısı Servis Sefi, Sef, Başraportör Muhasebe ve Millî, Emlâk Memuru (Raportörlük yapan memurlar dahil) Yoklama, İcra ve Vergi Mernııru Malmüdürü Yürütme ve İdare BölümQ Sayfa: 1518

19 18 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Sıra No. Görev Unvanı İş Güç. İş Rls. zammı zammı zammı Mal! Sor. tazminat a) Kadro derecesi 2 olan b) Kadro derecesi 3-4 olan c) Diğerleri Bakanlıklar ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Müdürü a) Kadro derecesi 1-2 olan b) Kadro derecesi 3-4 olan Sıra 27 deki Müdürlerin Yardımcıları Müşavir Avukat, Hazine Avukatı » B DARPHANE BAASI VE DAMGA MAT- 1 Müdür 2 Müdür Yardımcısı 3 Mutemet ve Satınalma Memuru, Cilt Atelyesi Memuru, Sanatkâr ve Matbaa Hizmetlisi (Bakım, Onarım Atelye Şefi dahil) İşletme Şefi, Makinist 4 Başdenetçi, Denetçi 5 Döküm Atelyesi Şefi, Memur (Hadde ve Para Baskı Atelyesinde Şef) 6 Kıymetler Muhafızı ve Yardımcısı, Başveznedar, Veznedar, Damga Memuru, Ambar Memuru, Memur (Yollama Memuru) Ayniyat Saymam ve Kalıplar Muhafızı, Sayıcı, Atelye Şefi 7 Bekçi, Hademe, Kapıcı, Koruma Görevlisi (İç-Dış Kapı, Vezne) 8 Heykeltraş, Teknik Müşavir, Dizgi Atelyesi Şefi 9 Kıymetti Baskı Atelye Memuru Sıra No. Görev Unvanı İş Güçlüğü İş Riski Zammı Millî Eğitim Bakanlığı 1 a) Talim ve Terbiye Dairesi Başkam b) Talim ve Terbiye Dairesi Başkan Yardımcısı c) Üyeleri d) Müşavirleri 2 Milli Eğitim Müdürü a) Ankara, istanbul, İzmir b) Diğerleri 3 Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 4 İlköğretim Müdürü (Aynı zamanda okul müdürlüğü yapan) 5 İlköğretim Müdürü 6 Fen Lisesi ile Anadolu Liselerinde yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dil Ue okutan Türk öğretmen 7 Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu a) Başkan b) Genel Sekreter c) Genel Sekreter Yardımcısı d) Eğitim Teknoloğu, Alan Uzmanı, Atölye veya Laboratuvar Şefi, Bölüm Başkanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1519

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı: Sıra No. Görev Unvanı İş Güçlüğü iş Riski Zammı e) Başredaktör f) Redaktör Ders Aletleri Yapım-Onarım Merkezi İle Bilim - Radyo - Televizyon Eğitim Merkezi a) Müdür b) Müdür Yardımcısı c) Bölüm Başkam d) Araştırma Program Geliştirme Uzmanı 1 - Teknik Öğretmen Okulu mezunu 2 - Uzman e) Atelye, Laboratuvar Şefi f) Film - Radyo - TV Senaristi, Prodüktörü, Yönetmeni, Ressam Grafikçisi, Fotoğrafçısı g) Seslendirme Stüdyo İşletmesinde: 1 - Uzman 2 - Işık, Resim Seçici, Kameraman, Montaj, Fotofilm ekibi elemanları Eğitim Araçları Merkez Başkanlığı: a) Başkan b) Başkan Yardımcısı c) Eğitim Araçları öğretmeni d) Şube Başkam Teknik Eğitim Finansman Proje Müdürü Baş Uzman, Uzman Uzman Yardımcısı Gezici Başöğretmen, Gezici öğretmen Rehberlik Uzman ve Yardımcısı, Millî Eğitim Müdürlüğü Uzman ve Yardımcısı Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sek. Tetkik Kurulu Üyesi a) Kadro Derecesi 1-2 olan b) Diğerleri ölçüler ve Ayar Müdürlüğü: a) Başkontrolör b) Başkontrolör Yardımcısı, Kontrolör Kontrol Teşkilâtında Numuneci Eksper (Pamuk Tasnif Odalarında) İstatistik Uzmanı (Konjonktür Md. de) Konjonktür ve Yayın Md. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü a) Sosyalleştirilmiş illerde b) Diğer illerde İl Sağlık ve Sosyal Yardım Md. Yrd. a) Sosyalleştirilmiş illerde b) Diğer illerde Savaş Başkanları a) Sosyalleştirilmiş illerde b) Diğer illerde Savaş Başk Yardımcıları Hükümet Tabipleri a) Ankara, istanbul, İzmir, İl Merkezleri b) Diğer İl Merkezleri c) İlçe ve Bucaklarda Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1520

21 18 Mayıs Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 Tam. Güç. Sıra No. Görev Unvanı İş Güçlüğü iş Riski Zammı «Sağlık Ocağı Tabibi Hıfzıssıhha Okul Müdürü S Hıfzıssıhha Okul Müdür Yardımcısı 9 Hıfzıssıhha Müessese ve Okul Genel Sekr t ri 2T5 ~~* ~~~~ 10 "Uzman Araştırıcı (Doktora veya Master Derecesi almış olan) Hıfzıssıhha Okulunda 11 Ana ve Çocuk Sağlığı, Kanser Savaş Ruh Sağlığı, Trahom Savaş Müdürleri ile BOG Kampanyası Başkam Müdür Yard., Başkan Yard., (11 sırada yazılı olanların Yardımcıları) 275 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1 Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde; a) Basmemur 225 b) İdare Memuru 1 2 Gümrük Muhafaaz Bölge ve Kısan, Amirleri 3 Gümrük Muayene Memuru 4 Gümrük Muhafaza Memuru Gıda - Taran ve Hayvancılık Bakanlığı 1 İl Veteriner Müdürü İl Veteriner Müdür Muavini Tetkik Kurulu Üyesi a) Kadro Derecesi 1-2 olan -~- b) Diğerleri -r'j Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü : 1 Uluslararası Hava Tıimam ve Deniz İstasyon Müdürleri Meydan Müdürü (Askeri, Sivü Meydanlarda) Şef istidlalcı (Askeri, Sivü Meydanlarla Hava Tahminleri Dairesinde) H İstidlalcı (Meydanlarda, Hava Tahminleri Dairesi ve Sinoptik Şebekede) Meteoroloji Teknisyeni Rasatçı, Haritacı (Meydanlarda Hava Tahmin Dairesi ve Sinoplik Şebekede) Rasatçı (Yağış ve Küçük Klima İstasyonları Hariç) İstasyon Müdürleri Nöbet Hizmetlerinde çalışan Telsizci - Telemci Bekçi Telekomünikasyon Tesisleri 11 Teknik Servis Şefi 275 Ulaştırma Bakanlığı: 1 Kontrol Püotu Liman Başkam 3 Gemi Sürvey Kurulu Başkam Gemi Sürvey Kurulu Üyesi, Uzmanı 5 Gemi Sürvey Kurulu Uzman Yardımcısı Okul Gemisi Kaptanı ve Başmühendisi Okul Gemisi Güverte ve Makine Zabiti 8 Uzman, Müdür (Uzakyol Kaptanı ve Güverte Zabiti, Pilot) ' ö a Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1521

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı: Sıra No. Görev Unvanı iş Güçlüğü İş Riski Zammı 10 Yangın Söndürme Gemisi Kaptanı, Basmakinisti a) Uzakyol Kaptanı b) Yakmyol Kaptanı, Güverte Zabiti Hava Seyrüsefer Uzmanı (Hava Trafik Kontrolörü) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sınai Mülkiyet Müdürü Sınai Mülkiyet Müdür Yardımcısı Sıra No Turizm ve Tanıtma Bakanlığı: Görev Unvanı Basm - Yayın Genel Müdürlüğü: a) Haber Dinleme ve İzleme Redaktör, Memur ve Mütercimleri (A) Grubu (Yabancı Dilbilir) (B) Grubu (Yabancı Dilbilir) (C) Grubu b) Film Operatörü, Fotoğrafçı (A) Grubu (B) Grubu (C) Grubu Şehiriçi, Bölge Plancısı (Üniversiteler Şehircilik Bölümü Mezunu) İmar ve tskân Bakanlığı: Keban İskan Menejeri Şehir Plancısı (Üniversite Şehircilik Bölümü Mezunu) Köy İşleri Bakanlığı; 11 Kooperatif Müdürü Toprak Komisyonu Başkam Toprak Komisyonu Üyesi Toprak Komisyonu Ekip Şefi Orman Bakanlığı : Desinatör ve Taksatör Orman Amenajman ve Kadastro Komisyonu : a) Komisyon Başkanları ve denetçi b) Komisyon Üyeleri c) Ekip Başkanları ve Üyeleri Ekonomici (Ekonomist) Orman Muhafaza Memuru, Orman Depo Memuru Ölçme ve Kesim Memuru Kâtip - Mutemet (2489 sayılı Kanuna göre kefaletli) Fidancı (Ağaçlandırma Memuru) Döner Sermaye Muhasebe Müdürü, Fon Saymanlık Müdürü Döner Sermaye Müdür Yardımcısı Döner Sermaye Muhasebecisi, Sorumlu Sayman, Fon Saymam Döner Sermaye Muhasebe Yardımcısı, sorumlu Sayman Yardımcısı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1522 İş Güç. zammı İş Rls. zammı zammı Malî Sor. tazminatı

23 18 Mayıs 1977 Sayı; RESMÎ GAZETE Sayfa ı 23 is Güç. İş Rls. Malt Sor. Sıra No. Görev Unvanı zammı zammı zammı tazminatı Gençlik ve Spor Bakanlığı: 1 Gençlik ve Spor Akademisi Bask. 2 Akademi Genel Sekreteri 3715 Kültür Bakanlığı: 1 Orkestra, Konservatuar, Müze, Kütüphaa) Heykeltras '37S o) Düthiye, Akordör 050 c) Su Altı Arkeologları, Dalgıç 100 d) Asistan (Kefalete tabi olanlar) Cilt Ustaları (Eski Eserler), Öğretmen (Çocuk Kütüphanelerinde görevli) e) Konservatör, Nota Yazımcısı, Mikro- * film Teknisyeni, Cilt Teknisyeni, Sedefkar, Halkar, (Patoloji Servisi). 2 Curnhurbaşkahlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Senfoni Orkestrasında Sanatçı, Orkestra Müdürü Konservatuvarda Öğretmen (Sanatçı Öğretmen) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: A a) Personel Müdürü 375 b) Muhasebe Müdürü, Ayniyat Muhasebe Müdürü 100 c) Muhasebe Müdür Yardımcısı, Ayniyat Muhasebe Müdür Yardımcısı, Ambar Memuru B Sanatkârlar a Sanatkâr, Genel Müdür 600 b Baş rejisör, Orkestra Şefi, Sanat Teknik Müdürü, Basdekaratör, c Rejisör, 600 A Grulbu B Grubu d Sanatkârlar, Tiyatro Orkestra Üyeleri, Dekaratör, Kostüm Kratöri A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu _ e Reji Asistanı A Grubu 500 B Grubu C Grulbu f Stajiyer Sanatkâr C Sanat Uygulatıcıları a Başdrmaturg, Korrepetitör (500 b Teknik Müdür c Dramaturg, Başışık Uzmanı, Baş Perukacı, Baş ReaJizatör A Grubu B ~ Grubu D ~ Sahne Uygulatıcıları Kondüvit, Suflör, Atelye Şefi, Sahne Amiri, Perukacı, Realizatör, Sahne Müdürü, Sahne Amiri Yardımcısı, Atelye Şef Yardımcısı, Sahne Işıkçısı, Sahne Şef Makinisti, Sahne Makinisti, Butafor, Sahne Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 1523

24 Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 18 Mayıs 1977 Sayı: Is Güç. İş Rİ8., Malt Sor. Sıra No. Görev Unvanı zammı zammı zammı tazminatı Boyacısı, Sahne Marangozu, Atölye Ressamı, Sahne Demircisi, Sahne Terzisi, Sahne Kunduracısı, Kuru Temizleyicisi, Kasör, Sahne Kostümcüsü, Aksesuvarcı, Sahne Uzmanı, Sahne Mekanikçisi, Mekanik Teknisyeni, Uzman Memur. A Grubu B Grulbu C Grubu İSO 5 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü A a) Personel Müdürü 375 b) Muhasebe, Ayniyat Müdürleri 100 c) Ambar Memuru 1 B Sanatkârlar, a) Sanatkâr Genel Müdür 600 b) Sanatkâr Müdür (1309 S.K. göre). Genel Müzik Yöneticisi, Orkestra Şefi, Baş Koreoğraglar, Bale Başöğretmeni, Kordöbale Şefi Başrejisör, Koro Şefi 600 c) Opera Solisti, Orkestra Sanatçısı, Bale Sanatkârı A Grubu B Grubu 600 C Grubu D Grubu d) Sanat Teknik Müdürü, Başdekoratör, Başkorrepetitör A Grubu 600 B Grubu 500 e) Orkestra Şefi Yardımcısı, Başrejisör Yardımcısı, Rejisör, Koreograf A Grubu 500 B Grubu 500 f) Bale Öğretmeni, Kostüm Kreatörü, Nbtatürü, Dekoratör, Şan Pedagogu, A Grubu _ 500 B Grubu C Grubu g) Koro Sanatçısı, Koro Şefi Yardımcısı, A Grubu B Grubu, Ih) Kordöbale Şefi Yardımcısı i) Rejisör Yardımcısı,, k) Stajyer Sanatkâr C) Sanat Uygulatıcıları, a) Repetitör, Korrepetitör, Orkestra Müdürü, Bale Piyanisti A Grubu ^ B Grubu C Grubu b) Baştramaturg c) Dramaturg, Teknik Müdür, Başrealizatör, Başışık Uzmanı, Baş Perukacı, Suflör, Lutiye, Kondüvit, A Grubu B Grubu _ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1524

25 18 Mayıs 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE tş Güç. İş Rls. Sıra No. Görev Unvanı zammı zammı Sayfa: 25 Malt Sor. zammı tazminatı D) Sahne Uygulatıcıları, Işık Uzmanı, Perukacı, Realizatör, Sahne Uzmanı, Atelye Şefi, Butafor, Kaşör, Kostümcü, Sahne Marangozu, Sahne Demircisi, Sahne Makinisti, Kopist, Sahne Müdürü, Sahne Müdür Yardımcısı, Akordcu, Desinatör, Makyajcı, Aksesuvarcı, Sahne Kunduracısı, Saz Tamir Atelyesi Şefi, Saz Tamir Atelyesi Şef Yardımcısı, Opera Yardımcısı Sınıf Elemanları, Teknik Kurul Tarafından görevlerinin özelliği belirtilecek ihtisası bulunan elemanlar. A Grubu B Grubu C Grubu İSO Milli Savunma Bakanlığı: 1 GES Grubu Mors Operatörü Cassal H75 3 Kartograf 4 Mennici, Barutçu, Hermetıkçi, Tüfekçi, Kamacı B50 5 Uçak Makinisti 375 Karayolları Genel Müdürlüğü 1, Denetim Kurulu Başkam r 2 Başkan Yard. 3 Üyeleri I 4 İkmal Grup Şefliği Teknik Hesaplar Memuru,, 5 Bölge Teknik Hesaplar Amiri 6 Merkez Teknik Hesaplar Şefi - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1 Müşavere ve Murakabe Kurulu Başkam 60Q Üyeler (Tekniş Müşavir) 500 Devlet Hava Meydanları İşletmesi 1 Uçuş Kontrol Şube Müdürü (Uçucu) S75 2 Kontrol Uçağı Pilotu Kontrol Uçağı Elektronikçisi (Uçucu) Kontrol Uçağı Elektronikçisi,»50 5 Uçuş Kontrol Uçak Bakım Müh. ı Uçucu) Uçuş Kontrol Uçak Bakım Tek. (Uçucu) ( 7 Hava Seyrüsefer Müdürü (Lisanslı Kontrolör) 450, Hava Seyrüsefer Müdür Muavini..., L (Lisanslı Kontrolör), 9 Hava Trafik Amiri (Lisanslı Kontrolör) Hava Trafik Başkontrolörü (Lisanslı) 40Q 11 Hava Trafik Teknisyeni (Radar Lisanslı Kontrolör) ( Hava Trafik Teknisyeni (Lisanslı Kontrolör) f i Hava Trafik Teknisyeni (Asistan) FIC, AIS, Uçuş Brifing Memuru, Hava Muhabere Operatörü 15 Elektronik Tekniker ve Teknisyeni (Radar Sorumlusu) Elektronik Tekniker ve Teknisyeni (ILS, VOR, DME Sorum.) Yaratma ve İdare Boluma Sayfa: 1525

I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ İş İş Tem. Mali Güçlüğü Riski Güçlük Sorum. S. No KADRO (GÖREV) UNVANI Zammı Zammı Zammı

Detaylı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 Müsteşar: a) Başbakanlık Müsteşarı... : 2000-2500 - b) Diğerleri... : 1800-2200 - 2 Avrupa

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Bakanlar Kurulu Kararının : Tarihi: 17.4.2006 No: 2006/10344 Dayandığı Kanunun : Tarihi: 14.7.1965 No: 657 Yayımlandığı Resmi Gazetenin : Tarihi:

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10344 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR (17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Tazminatlara ilişkin bölümü): Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Detaylı

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...

EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI... EK 1...6 AYLIK GÖSTERGE TABLOSU...6 EK 2...6 EK GÖSTERGE TABLOSU...6 I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI...7 II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI...9 III-SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI...9 IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ

Detaylı

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT

2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER VİZYON YAYINLARI. Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT 2015 MALİ YILI PRATİK BİLGİLER Hazırlayan: İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü MEVZUAT (2015) I. DEVLET MEMURLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Aylık Maaş Katsayısı KATSAYILAR (01.01.2015-31.12.2015)

Detaylı

657 SAYILI KANUN Zam ve Tazminatlar : (1) Madde 152 I - Zamlar

657 SAYILI KANUN Zam ve Tazminatlar : (1) Madde 152 I - Zamlar 2011 yılı MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU E CETVELİ Madde 22 İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kurslarının, sömestre

Detaylı

ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod

ÜNVAN KOD BİLGİLERİ. Ünvan Kod 76653 76802 76901 77057 77156 77404 77909 78006 78253 79558 79806 79855 80051 80200 81000 81158 81257 81406 81505 81752 81851 83154 33067 41152 41350 41509 41707 41806 41905 41954 41970 42036 42077 42309

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.

BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ. Madde 1 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kabul Tarihi 14.07.1965 Kanun No 657 Yürürlük Tarihi 23.07.1965 Yayın Tarihi 23.07.1965 RG Sayısı 12056 KISIM - I GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: 1 MADDE 1 - KAPSAM KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER,İSTİHDAM

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1

Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri. Madde 1 (Değişik: 30/5/1974 - KHK - 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975-1897/1 (1) (2) DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu Kanunun

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Kapsam Madde 1- (1) Bu Toplu

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

www.e-dewlet.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

www.e-dewlet.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç www.e-dewlet.com Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 04/07/2009 Resmi Gazete Sayısı: 27278 Yeni Hali Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 1

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 1 Bakanlar Kurulu Kararının; Tarihi ve No su : 6/6/1978-7/15754 Dayandığı Kanun : 14/7/1965-657, 28/2/1978-2143 Yayımlandığı Resmi Gazete : 28/6/1978-16330

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 5 Mayıs 2014 69471265-305-3426

Detaylı

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

(Mülga cümle: 13/02/2011-6111 S.K 117. mad.) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur. DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM - I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM,

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı

II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı II SAYILI CETVEL Özel Hizmet Tazminatı (A) ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ Kadro Tazminat S. No Kadro Unvanı Derecesi Oranı (%) GRUP-1... : 345 1 Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı 7...

Detaylı