Atila ERTEM ETO Yönetim Kurulu Bașkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atila ERTEM ETO Yönetim Kurulu Bașkanı"

Transkript

1 NİÇİN N ORGANİK ÜRÜN (GIDA) TÜKETMELİYİZ? Atila ERTEM ETO Yönetim Kurulu Bașkanı

2 Organik Tarım Nedir? Organik tarım, yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karșısında alternatif olarak ortaya çıkmıș bir tarım sistemidir. Organik tarım üç ana ilke üzerine inşa edilmiştir; Kapalı Sistem Tarım Ürün Rotasyonu Doğa ile uyumlu üretim

3 Organik Tarım ın Temel Đlkeleri Tüm üretim zincirinde sürdürülebilir bir sistem kurularak yüksek kalitede yeterli miktarda üretim yapmak, Üretim sistemi içindeki doğal döngüler ve canlı sistemleri ile uyumlu olarak çalıșmak, Geçmiș bilgilerin ve geleneksel tarım sistemlerinin önemini farketmek, bu bilgileri korumak ve yararlanmak,

4 Güncel bilgileri doğal proseslerin ișleyișini kavrayarak uygulamak, Toprak verimliliğini üretim kapasitesinin temeli olarak ele almak ve yoğun girdi kullanımının tersine rotasyon, uygun toprak ișleme, yeșil gübreleme, hayvansal gübre ve kompost gibi kültürel, biyolojik ve mekanik yöntemler kullanarak toprak verimliliğini ve biyolojik aktivitesini uzun dönemde korumak ve artırmak

5 Hastalık ve zararlılara karșı mücadelede mevcut koșullara uygun tür, ırk ve çeșitlerin seçilerek bitkisel ve hayvansal üretimin uyum içinde yürütülmesine çalıșmak, Tarımsal faaliyetler sonucu çevre, insan ve hayvan sağlığını etkileyebilecek her türlü kirliliği en aza indirgemek, sentetik kimyasal gübre, ilaç, hormon ve katkı maddelerini kullanmamak,

6 Hayvansal üretimde hayvanların doğal ihtiyaçlarını karșılayabilecekleri yașam koșulları sağlamak Üretim birimi içinde ve çevresindeki tarımsal ve doğal bioçeșitliliği korumak Üretim ve ișlemede mümkün olabildiğince enerji tüketimini azaltmak, yerel ve yenilenebilir kaynakları doğru kullanmak,

7 Su kaynaklarını ve su ile ilgili yașam sistemlerini korumak ve doğru kullanmak, Ekolojik tarım yöntemiyle üretilen ürünlerin izlediği tüm așamalarda (ișleme, paketleme vb.) ekolojik ürün özelliklerini yitirmemesini sağlamak, Ekolojik üretim ve ișleme sistemi içerisinde yer alan herkese temel ihtiyaçlarını karșılayabilecekleri güvenli ve sağlıklı çalıșma ortamı sağlamak

8 Sosyal olarak eșit ve ekolojik açıdan dengeli bir üretim, ișleme ve dağıtım zincirinin kurulmasını teșvik etmek, yerel ve bölgesel üretim ve dağıtımı teșvik etmek, Ulusal ve/veya uluslararası ekolojik tarım kurallarına göre üretimin gerçekleștirildiğinin bağımsız kontrol firmaları tarafından denetlenerek tüketicilere ekolojik ürün güvencesi vermek.

9 IFOAM Đlkeleri 1-Yeterli miktarda ve yüksek besleyici değeri olan kaliteli gıda maddesi üretmek 2-Doğaya hükmetmek yerine doğal sistemlerle uyum içinde çalıșmak 3-Bitki ve yaban hayatını yeniden canlandıracak bir tarım sistemini desteklemek

10 4-Çiftçilere yeterli gelir temin etmek ve emniyetli çalıșma ortamı sağlamak 5-İșletme sistemin bir yașam tarzı olarak 5-İșletme sistemin bir yașam tarzı olarak ele alarak çok geniș bir perspektif içinde düșünmek

11 Neden Organik Ürün Üretimi ve Tüketimi ETKĐN KAYNAK KULLANIMI Çiftçiler Müşteriler Çiftçilerimiz Stratejik Planlama Müşteriler Müșteri talepleri önceden bilinerek ihtiyaçtan fazla üretim yapılmıyor. Dolayısıyla doğal kaynaklarımız gereksiz tüketilmiyor.

12 Neden Organik Ürün Üretimi ve Tüketimi SOSYAL ADALET Gıda Sektöründe kayıt dışılık %80 dir. Kaynak :Prof. Dilek Boyacıoğlu - İTÜ Gıda Müh. Bölüm Bașkanı

13 Neden Organik Ürün Üretimi ve Tüketimi KATMA DEĞER YARATMA Bütün așamalar kayıt altına alınır. Proje așamasından tüketiciye kadar tüm așamalar kontrol ve sertifikasyon kurulușları tarafından denetlenir. Tüketici Kayıt Dışı Ekonomi Sertifikasyon Kontrol Kuruluşları Üretici Daha fazla DÖVĐZ

14 Neden Organik Ürün Üretimi ve Tüketimi ĐSTĐHDAM Danışmanlar Sertifikasyon Kuruluşları Kontrol Kuruluşları Planlama

15 Neden Organik Ürün Üretimi ve Tüketimi EKOLOJĐK BĐLEŞENLER Su Kaynakları Tarım Alanları Đşleme-Üretim Đnsan Sağlığı Kaynağından Üretim Enerji Tasarrufu Ekolojik Denge

16 Neden Organik Ürün Üretimi ve Tüketimi Sofranızdan kimyasalları uzaklaștırmak Organik tarım ürünlerinin üretiminde hiçbir sentetik kimyasal madde kullanılmadığından sağlık riski tașımayan temiz ürünler üretilmekte ve güvenle tüketilmesi için tüketiciye sunulmaktadır.

17 Daha Sağlıklı ve Lezzetli Ürünler Tüketmek Organik tarım sisteminde dıșarıdan hiçbir müdahale olmaksızın doğal gelișim süreçlerinde olgunlașan ürünler, kendi doğal tatlarını ortaya çıkarma fırsatını bulurlar.

18 İzlenebilirlik, Gıda Güvenliği Olan, Kontrol Edilmiș ve Sertifikalanmıș Ürün Sunmak Tarladan sofranıza ulașılıncaya kadar yapılan tüm uygulamalar bağımsız kontrol ve sertifikasyon kurumlarınca denetlenmekte ve sertifika verilmektedir.

19 Gelecek Nesilleri Korumak Organik tarımın en önemli amaçlarından biri; sentetik kimyasal hiçbir girdi kullanılmadan üretilen bu sağlıklı gıdaların öncelikle çocuklarca tüketilmesini teșvik edip gelecekte sağlıklı nesillerin olușmasını sağlamaktadır.

20 Küçük Çiftçilere Yardımcı Olmak Dünyada çok yoğun gübre ve ilaç kullanımı gerektiren yüksek verimli tohumların ya da konvansiyonel ekim için gereken bu sentetik kimyasal girdilerin ekonomik bedelini ödemeyecek milyonlarca küçük çiftçi bulunmaktadır Ayrıca bu çiftçilerin çoğu ürettikleri ürünleri pazarlayamamaktadır. Organik tarımda ise, kooperatiflerde örgütlenen küçük ölçekli üreticiler tarafından üretilen çok sayıda sertifikalı organik tarım ürünü ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

21 Tarım İșçisinin Sağlığını Korumak Organik tarımda tarladan sofraya kadar ki uygulamalar bir zincir olarak kabul edilmektedir ve üretim sürecinde sentetik kimyasallar kullanılmadığından tarım ișçisinin sağlığının da korunması sağlanmaktadır.

22 Kırsal Kalkınmaya Destek Olmak Kırsal tarım bölgelerinde sosyo-ekonomik seviyenin düșüklüğü köyden kente göçlere sebep olmaktadır. Organik tarımın yarattığı istihdam fırsatları ve yapılan iș karșılığı alınan tatminkâr gelirler; insanları, kırsal toplulukları harekete geçirerek tarımda kalmaya teșvik etmekte ve büyük șehirlere göçü engellemektedir. İș gücü talebi organik uygulamalara geçiște artmakta, böyle kırsal kesimde istihdamı arttırmak açısından bir fırsat doğmaktadır.

23 Biyolojik Çeșitliliği ve Sürdürülebilirliği Sağlamak Bilinçsiz ve doğal olmayan girdi kullanımı, sürekli aynı ürünü yetiștirmek, genetik yapısı değiștirilmiș (GDO) materyallerin kullanımı, yanlıș toprak ișleme uygulamaları, toprağın fiziksel yapısının bozulması, organik madde ve canlılığının yitirilmesi, besin madde dengesinin bozulması, tuzlanma, çoraklașma gibi önemli çevre sorunlarını beraberinde getirmiș ve dolayısıyla ekolojik dengenin bozulmasına neden olmuștur. Bunun sonucunda doğada canlılar arasındaki zincir kırılarak dengeyi koruyan canlılar yok olmaya bașlamıștır.

24 Toprak Erozyonunu Engellemek Yașamımızın vazgeçilmez unsuru olan toprağın yanlıș ve bilinçsiz kullanımıyla erozyon davet edilmektedir. Organik tarımda erozyonu engelleyici önlemlerin alınması ve minimum toprak ișleme ile üretimin gerçekleștirilmesi toprağın kaybını engellemektedir

25 Neden Organik Ürün Üretimi ve Tüketimi Su Kaynakları Tasarrufu Sulama, geniș bir su kaynağı ve büyük miktarda enerji girișine Sulanmıș bir buğday ihtiyaç duyar. tarlası, aynı miktarda yağmur almıș bir buğday tarlasından 3 kat daha fazla enerji girișine ihtiyaç duyar.

26 Ayrıca Organik Tarımda kullanılan hayvansal ve bitkisel gübrelerin toprağı daha uzun süre nemli tuttuğunu göz önüne alırsak, organik tarımın bu anlamda su kaynaklarını tüketimine olumlu bir etkisi olduğunu görürüz.

27 Tarımsal ilaçların ve sentetik kimyasal gübrelerin yanlıș kullanımları sonucunda bu kimyasal yağmurlarla yıkanarak yer altı su kaynaklarına kadar inmektedir. Kaynaklardan alınan kirlenmiș içme suları nitrat ve nitrit gibi sağlık açısından birçok risk tașımaktadır.

28 Enerji Kullanmak Diğer üretim sistemlerinde enerji kaynağı olarak fosil yakıtlar kullanılmakta ve enerji tüketimi organik tarımdan daha fazla olmaktadır. Bu da kaynakların tükenme riskini ortaya çıkarmaktadır. Organik tarımda ise; enerji tasarrufu yanında rüzgâr ve güneș gibi yenilebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır. Bu sayede enerjinin korunumu sağlamaktadır.

29 İstikrarlı Bir Ekonomi Sağlamak Organik tarımda ișletmeler ekim nöbeti gereği birden fazla ürünü aynı dönemde üretmektedir. Böylece üreticiler pazar fiyatlarındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemektedirler. Ayrıca üretimde girdi maliyetleri azalarak üretici açısından avantaj sağlarken ihracat ve iç pazarda artan bir talep avantajının varlığı ekonominin istikrarlı olmasını mümkün kılmaktadır.

30 IFOAM Raporu Son zamanlarda yapılan araștırmalar, ekolojik üretimin olumlu etkisini son derece açık bir șekilde gösteriyor. Yapılan çalıșmalar ekolojik gıdaların genellikle daha düșük seviyede nitrat, antibiyotik (hayvansal gıdalar için) ve tarım ilacı kalıntısı (bitkisel gıdalar için) ve daha fazla mineral, vitamin içerdiğini, aynı zamanda daha dengeli protein profili olduğunu gösteriyor.

31 Birleșmiș Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) Ekolojik olarak üretilen gıdaların daha az tarım ilacı kalıntısı, ilaç kalıntısı ve çoğu durumda, daha az nitrat bulundurduğu nu kabul etmiștir

32 FSA: Gıda Standartları Enstitüsü FSA'nın çalıșmasına göre, organik gıdada bulunan besin değerleri erleri organik olmayanlara kıyasla daha yüksektir: Protein 12,7% Beta-karoten 53,6% Flavonoids 38,4% Bakır 8,3% Magnezyum 7,1% Fosfor 6% Potasyum 2,5% Sodyum 8,7% Sulfür 10,5% Çinko 11,3% Fenolik bileșimler 13,2%

33 Ürün Analizlerinin Yapılması Uygun Olmayan Ürün Analizi Uygun Olan Ürün Analizi

34 Tarladan Tüketiciye kadar ĐZLENEBĐLĐRLĐK Stok Kodu İzlenebilirlik Numarası Sipariş Kodu Çiftçi Kodu

35 TEȘEKKÜRLER

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA YAŞ MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİğİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU www.pirigroup.com Bu rapor, Şanlıurfa Yaş Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği İhtiyaç Analizi Raporu, 2013 yılı TRC2/13/DFD Doğrudan Faaliyet

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN)

Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) IP Gösterge Protokolleri Seti: Çevre (EN) 2000-2010 GRI Versiyon 3.0 Gösterge Protokolleri Seti: EN IP Çevre Performans Göstergeleri Unsur: Malzemeler Unsur: Biyoçeşitlilik T E M E L T E M E L EN1 EN2

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi

RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR. TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi RAPORUN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi Yazarlar: Guy Pegram (Pegasys Strategy and Development) Sarah

Detaylı

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Yazar / yayınlayan departman Yönetim Kurulu Başkanı ve Nestlé Dünya Başkanı Hedef kitle Tüm çalışanlar İlgili Grup İlkeleri / Politikalar, Standartlar

Detaylı

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu

Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(1), 27-36 Organik Tarım Kavramı ve Organik Tarımın Dünya ve Türkiye deki Durumu Kürşat DEMİRYÜREK Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü,

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ

JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR 2023 DE 600 MW ELEKTRİK ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ 4 Ayda Bir Yayınlanır. ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 6 Ekim 2012 ISSN 1302-4388 JEOTERMAL SERALARDA HEDEF, 30 BİN DEKAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI MEHMET MEHDİ EKER JEOTERMAL KAYNAK UYGULAMALARINDAN

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/22130

Archived at http://orgprints.org/22130 TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM UYGULAMALARI VE YÖNLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ POLİTİKALARIN BELİRLENMESİ Dr.Filiz PEZİKOĞLU 1, fpezikoglu@hotmail.com Özet: Araştırma, Türkiye de sürdürülebilir tarım yaklaşımına

Detaylı