HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2009 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2009 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com"

Transkript

1 1 Ocak - 30 Haziran 2009 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu 26 A ustos 2009

2 çindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A.. Hakk nda Bilgi Faaliyet Konusu, Organizasyon ve leti im Bilgileri 2 2. Yönetim Kurulu 3 3. Denetim Komitesi 3 4. Kurumsal Yönetim Komitesi 3 5. Denetim Kurulu 3 6. irket Yöneticileri 4 7. Sermaye Yap 4 B. Ocak Haziran 2009 Döneminde Önemli Geli meler...5 C. Ocak Haziran 2009 Ara Hesap Dönemi Faaliyetlerimiz Reklam Geliri Türkiye de Reklam Sektörü Hürriyet Toplam Reklam Geliri Hürriyet Gazetesi Reklam Geliri TME Reklam Geliri 8 2. Gazete Sat lar Türkiye de Gazete Sat lar n Durumu Hürriyet Gazete Sat lar TME Tiraj Geliri 9 3. Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (EBITDA) 9 D. Özet Mali Sonuçlar ve Karl k Ba ca Finansal Göstergeler Mali Rasyolar 10 E. Dönem Sonras Di er Önemli Geli meler...11 Sayfa 1

3 A. Hürriyet Gazetecilik Hakk nda Bilgi 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon ve leti im Bilgileri Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A.. ( Hürriyet veya irket ) 1960 y nda kurulmu ve Türkiye de tescil edilmi tir. Gazetecilik, matbaac k, reklam, ilanc k ve nternet yay nc alanlar nda faaliyet gösteren irket in stanbul, Ankara, zmir, Adana, Antalya, Trabzon ve Almanya da olmak üzere 7 tane bas m tesisi bulunmaktad r. irket, 29 Mart 2007 tarihinde Ba Ortakl klar ndan Hollanda da yerle ik Hürriyet Invest B.V. vas tas yla, Trader Media East Limited ( TME ) irketi nin %67,30 hissesini sat n alm r. TME, ba ta emlak, otomotiv ve insan kaynaklar olmak üzere, ç kard günlük ve haftal k gazeteler, dergiler ve internet siteleri vas tas yla sektörel seri ilan yay nc yapmakta olup; ba ta Rusya ve Do u Avrupa ( DA ) ülkelerinde faaliyette bulunmaktad r. Hürriyet in hisselerinin büyük bir bölümü, Do an irketler Grubu Holding A.. nin ( Do an Holding ) bünyesinde kurulmu olan Do an Yay n Holding A.. ye ( Do an Yay n ) aittir. Kay tl ofisin adresi a daki gibidir: Hürriyet Medya Towers Güne li, stanbul / Türkiye irket, Sermaye Piyasas Kurulu na ( SPK ) kay tl olup 1992 y ndan itibaren irket in hisse senetleri stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB ) i lem görmektedir. irket sermayesinin %40 MKB de dola mda bulunmaktad r. TME nin hisselerinin %25,02 i GDR olarak Londra Borsas nda i lem görmektedir. leti im Bilgileri: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A.. ( irket Merkezi) Hürriyet Medya Towers Güne li, stanbul Tel : Faks: Pay Sahipleri ile li kiler Birimi : Suzi Apalaçi Dayan Yat mc li kileri Koordinatörü Tel: nci encan Mali Kontrol ve Yat mc li kileri Müdürü Tel : Faks: Sayfa 2

4 2. Yönetim Kurulu irket Yönetim Kurulu nun tarih ve 2009/45 say karar ile Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölü ümü a daki gibi yap lm r; Ad Soyad Unvan Aç klama Ayd n Do an Ba kan Yürütmede Görevli De il Vuslat Do an Sabanc Ba kan Vekili Yürütmede Görevli Mehmet Ali Yalç nda Yönetim Kurulu Üyesi Yürütmede Görevli De il Ertu rul Özkök Yönetim Kurulu Üyesi Yürütmede Görevli Soner Gedik Yönetim Kurulu Üyesi Yürütmede Görevli De il Ahmet Toksoy Yönetim Kurulu Üyesi Yürütmede Görevli Cem M. Kozlu Yönetim Kurulu Üyesi Ba ms z Üye Kai Diekmann Yönetim Kurulu Üyesi Ba ms z Üye H. Hasan Y lmaz Yönetim Kurulu Üyesi Ba ms z Üye Yönetim Kurulu üyelerimizin ayr nt özgeçmi leri kurumsal web sitemiz olan da yer almaktad r. 3. Denetim Komitesi irket Yönetim Kurulu nun tarih ve 2009/45 say karar ile, Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu üyelerinden Hakk Hasan Y lmaz ve Soner Gedik seçilmi olup, Sermaye Piyasas Kurulu'nun Seri: X, No: 22 say Tebli de belirtilen görevlerin ifas ile yetkilendirilmi tir. Denetim Komitesi, 1 Ocak 30 Haziran 2009 dönemine ili kin ara dönem konsolide mali tablo ve raporlar n irket in faaliyet sonuçlar hakk nda gerçek durumu yans tt, irket in izledi i muhasebe ilkeleri ile UFRS ve SPK standartlar na uygun ve do ru oldu u sonucunu bildirir karar tarihinde Yönetim Kurulu na sunmu lard r. 4. Kurumsal Yönetim Komitesi irket Yönetim Kurulu nun tarih ve 2009/45 say karar ile ; Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin görev bölü ümü a daki gibi yap lm r Ad Soyad Unvan Aç klama Cem Kozlu Ba kan Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi H.Hasan Y lmaz Üye Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi Murat Do u Üye Yürütmede Görevli De il 5. Denetim Kurulu irketimizin tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul Toplant 'nda TTK hükümleri uyar nca; 2009 y Faaliyet Dönemi için Mehmet Yörük ve Fuat Arslan denetçi olarak seçilmi lerdir. Denetçilerimiz irket orta de illerdir ve cra Kurulu'nda görevleri bulunmamaktad r. Sayfa 3

5 6. irket Yöneticileri irketimizde, 1 Ocak 30 Haziran 2009 döneminde görev ba nda bulunan yöneticilerin ad, soyad ve görevleri a da belirtilmi tir; Ad Soyad Vuslat Do an Sabanc Ertu rul Özkök Ay e Sözeri Cemal Ahmet Toksoy Ahmet Özer Ayçin Bayraktaro lu Temuçin Tüzecan Ahmet N. Dalman Serdar Giral Kadri Enis Berbero lu Ünvan Yürütme Komitesi ( cra Kurulu) Ba kan Genel Yay n Yönetmeni Reklam Grup Ba kan Mali ler Grup Ba kan nternet Grup Ba kan Pazarlama Grup Ba kan Kurumsal leti im Koordinatörü Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Mali ler Koordinatörü Ankara Temsilcisi 7. Sermaye Bilgileri irketin tarihi itibariyle kay tl sermaye tavan TL dir. Yönetim Kurulu, tarih ve 2009/35 say karar ile; irketin, TL olan kar lm sermayesinin, tamam nakden kar lanmak suretiyle, %20 oran nda art larak ,-TL ye ç kar lmas na karar verilmi tir. irket sermayesinin %60 Do an Yay n Holding A..'ye ait olup; sermayenin %40' temsil eden hisseler MKB de dola mda bulunmaktad r tarihi itibariyle halka arz edilen hisselerin %6,56 ana ortak Do an Yay n ve %11,09 u nihai ana ortak Do an Holding taraf ndan tutulmaktad r. Rapor tarihi itibariyle, MKB den yapm olduklar al mlarla, Do an Yay n ve Do an Holding, dola mda bulunan ve aç k statüdeki hiseler içerisinde irket sermayesinin s ras yle %6,56 s na ve %11,09 una kar k gelen hisseleri ellerinde bulundurmaktad r. 30 Haziran 2009 tarihli MKB kapan fiyatlar esas al nd nda, Hürriyet in piyasa de eri 352 milyon ABD dolar r. Sayfa 4

6 B. 1 Ocak - 30 Haziran 2009 Döneminde Önemli Geli meler letme Performans Etkileyen Ana Etmenler (2009 ilk 6 ay) (2008 ilk 6 ay) Günlük ortalama net sat adedi (Hürriyet Gazetesi) Ortalama sayfa say (Hürriyet Gazetesi) Kullan lan gazete ka (ton) Ortalama ka t fiyat (USD/ton) Enflasyon (önceki y l ayn döneme göre TÜFE de imi) 5,7 10,6 GSY H büyüme oran [önceki y l ayn döneme göre, 2009 tahmini] -%4,0 %4,3 USD/TL kuru (kapan ) 1,5301 1,2237 USD/TL kuru (ortalama) 1,6064 1,2262 USD/TL ort. kur art oran (önceki y n ayn döneme göre) %31,0 -%10,4 irketimiz 23, 27 ve 31 Temmuz 2008 tarihlerinde; stanbul, Ankara, zmir, Adana, Antalya ve Trabzon illerindeki bask tesislerinin modernizasyonu için toplam ABD Dolar tutar nda 6 adet Yat m Te vik Belgesi alm r. Bu belgelerdeki yat mlar n bitirme süresi 2 l olup, söz konusu belgeler kapsam nda yap lacak makine ithalat, Gümrük Vergisi ve KDV den istisnad r. Bu belgeler kapsam nda 1 Ocak-30 Haziran 2009 döneminde ABD Dolar tutar nda makine ithalat yap lm r. irket Yönetim Kurulu tarihinde toplanarak; SPK nun Seri:XI No:29 Tebli i hükümleri dahilinde ve Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar ile uyumlu olarak haz rlanan, sunum esaslar SPK n n tarih ve 11/467 say Karar uyar nca belirlenen, ba ms z denetimden geçmi, 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; dönem vergi gideri, ertelenmi vergi geliri ile ana ortakl k d paylar birlikte dikkate al nd nda, ,-TL Konsolide Net Dönem Zarar olu tu u anla ld ndan, SPK n n kar da na ili kin düzenlemeleri dahilinde, 2008 y hesap dönemine ili kin olarak herhangi bir kâr da yap lamayaca hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onay na sunulmas na; ayr ca TTK ve VUK kapsam nda tutulan mali kay tlarda, ,-TL dönem zarar olu tu u hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar vermi tir. irket Yönetim Kurulu tarih ve 35 say karar ile; TL kay tl sermaye tavan içerisinde, TL olan ç kar lm sermayenin, tamam nakden kar lanmak suretiyle, %20 oran nda art larak TL ye ç kar lmas na, karar vermi olup, TL nominal de erli hisseler Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan tarih ve 74/573 say ile kayda al nm r. irketin 2008 y faaliyetlerine ili kin Ola an Genel Kurul toplant tarihinde saat 10:30 da, Hürriyet Medya Towers Güne li/ stanbul adresindeki irket merkezinde yap lm r. Ola an Genel Kurul toplant nda özetle; hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Ba ms z Denetim Raporlar ile Finansal Tablolar n kabulüne, - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 y faaliyet, i lem ve hesaplar ndan ötürü ibra edilmelerine, Sayfa 5

7 - Yönetim Kurulu nun 2008 hesap dönemi kar n da hakk ndaki teklifi do rultusunda; dönem zarar olu mas nedeniyle 2008 y hesap dönemine ili kin olarak pay sahiplerine herhangi bir kar da yap lmamas na, hesap döneminde görev yapmak üzere Ayd n Do an, Vuslat Do an Sabanc, Mehmet Ali Yalç nda, Soner Gedik, Ertu rul Özkök ve Ahmet Toksoy ile ba ms z üye olarak Hakk Hasan Y lmaz, Mehmet Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann' n Yönetim Kurulu üyeli ine yeniden seçilmelerine, y hesap ve faaliyetlerinin görü ülece i Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Fuat Arslan ve Mehmet Yörük'ün irket Denetim Kurulu üyeli ine yeniden seçilmelerine, - Sermaye Piyasas Mevzuat ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2009 y hesaplar n ba ms z denetimini yapmak üzere Ba aran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A.. (PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesinin onaylanmas na, - irket Esas Sözle mesinin 30 uncu maddesi çerçevesinde, pay de imi, bir seferde irket aktif toplam n %10 unu a an de erde varl k edinilebilmesi ve/veya sat labilmesi, bunlar n kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; 2009 y faaliyetlerinin görü ülece i ola an genel kurul toplant na kadar irket aktiflerinin %1 ni a an miktarda yard m ve ba yap labilmesi, kamuya aç klanan son bilançodaki aktif toplam n %50 sine kadar üçüncü ki iler lehine teminat (ipotek, kefalet, rehin, garanti vb.) verilebilmesi hususlar nda Yönetim Kurulu na yetki verilmesine, karar verilmi, ayn zamanda SPK lke Karar çerçevesinde haz rlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "Kar Da m Politikas ", Bilgilendirme Politikas ile hesap döneminde ,69 TL ba ta bulunuldu u; irket'e kar aç lan manevi tazminat davalar için ayr lan kar k tutar n ,-TL ve ödenen tutar n ,-TL oldu u Genel Kurulun bilgisine sunulmu tur. Sayfa 6

8 C. 1 Ocak 30 Haziran 2009 Ara Hesap Dönemi Faaliyetlerimiz 1. Reklam Geliri 1.1.Türkiye de Reklam Sektörü 2009 y n ilk 6 ay nda Türkiye'de reklam harcamalar n bir önceki y n ayn dönemine göre %26 azalarak yakla k milyon TL ye geriledi i tahmin edilmektedir y n ilk 6 ay nda yakla k olarak 931 milyon TL reklam geliri elde eden televizyon sektörünün, 2009 y n 6 ayl k dönem gelirlerinde bir önceki y la göre yakla k %29 azalma meydana gelmi tir. Ayn dönemde gazetelerin reklam gelirlerindeki azal oran %27 olarak gerçekle mi tir y n ilk yar nda sinema ve internet hariç tüm mecralar n reklam gelirlerinde azalma görülmü tür Ocak- Haziran Toplam Reklam Gelirleri (Milyon TL) TOPLAM TV GAZETE (*) OUTDOOR INTERNET DERG RADYO NEMA Kaynak: DYH Reklam Ara rma (*) Gazete reklam pazar n tutarsal büyüklü ü, Türkiye de yay mlanan 45 gazeteden ölçüm yap lan 28 adedi dikkate al narak tahmin edilmi tir Hürriyet Toplam Reklam Geliri Hürriyet Grubu nun 2009 y ilk 6 ayl k toplam reklam geliri 151,1 milyon TL(1) olarak gerçekle mi tir (2008 y ilk 6 ay 212,4 milyon TL) Hürriyet Gazetesi Reklam Gelirleri Ocak-Haziran Hürriyet Gazetesi Reklam Gelirleri (Milyon TL) (1) Hürriyet Grubu toplam reklam gelirleri Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Daliy News, Referans ve internet reklam gelirlerinden olu maktad r. Sayfa 7

9 Hürriyet Gazetesi nin reklam gelirleri 2009 y n ilk 6 ay bir önceki y n ayn dönemine göre %31 azal ile kapatm r TME Toplam Reklam Geliri 2007 y n 2. çeyre inden itibaren Hürriyet konsolide mali tablolar na dahil olan TME nin 2009 y ilk 6 ayl k reklam geliri 95,0 milyon TL olarak gerçekle mi tir (2008 y ilk 6 ay 156,5 milyon TL). 2. Gazete Sat lar 2.1.Türkiye de Gazete Sat lar n Durumu Türkiye geneli günlük gazete sat ortalamas (adet) Ocak- Haziran 2008 Ocak- Haziran 2009 Do an Da m verilerine göre, Türkiye genelindeki ortalama günlük net gazete sat lar, 2008 y ilk alt ayl k döneminde iken, 2009 y ilk alt ayl k döneminde olmu ve sat larda %5,9 oran nda bir dü gözlenmi tir. 2.2.Hürriyet Gazetesi Sat lar Hürriyet Gazetesi günlük sat ortalamas (Adet) Ocak- Haziran 2008 Ocak- Haziran 2009 Sayfa 8

10 2008 y n ilk alt ayl k döneminde Hürriyet' in günlük ortalama net sat adet, pazar pay ise %9,9 olmu tur y n ilk alt ayl k döneminde ise geçen y n ayn dönemine göre net sat %6,0 oran nda gerileyerek adet olarak gerçekle mi tir. Buna ra men, pazar pay %9,9 olarak korunmu tur y n ilk alt ayl k döneminde Hürriyet gazetesi stanbul-ankara- zmir ehir hafta içi sat fiyatlar 40 Kuru tan 50 Kuru a, di er bölgeler ise 35 Kuru tan 50 Kuru a yükseltilmi tir. Hafta sonu fiyat ise 60 Kuru tan 75 Kuru a yükselmi tir. Hürriyet in 2009 y ilk 6 ayl k tiraj geliri 42,9 milyon TL dir (2008 y ilk 6 ay 37,5 milyon TL). 2.3.TME Tiraj Geliri TME nin 2009 y ilk 6 ayl k tiraj geliri 13,9 milyon TL olarak gerçekle mi tir (2008 ilk 6 ay 17,6 milyon TL). 3. Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (EBITDA) 2008 y n ilk alt ayl k döneminde 114,4 milyon TL olan konsolide faiz, vergi ve amortisman öncesi kar tutar 2009 y n ilk 6 ay nda 72,7 milyon TL olarak gerçekle mi tir. Faiz, vergi ve amortisman öncesi kar tutar n (EBITDA) 13,9 milyon TL l k k sm TME den gelmektedir (geçen y l ilk 6 ayl k 31,2 milyon TL). Konsolide Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar (Milyon TL) 2009 (ilk 6 ay) 2008 (ilk 6 ay) De im (%) NET SATI LAR 386,2 506,4-23,7% - Reklam Geliri 226,6 346,2-34,6% - nternet Geliri (Online) 19,6 22,6-13,5% - Tiraj Geliri 56,7 55,1 2,9% - Bask Geliri 59,3 56,8 4,4% - Di er Gelirler 24,1 25,7-6,2% SATILAN MAL MAL YET -251,8-286,9-12,2% FAAL YET G DERLER -111,1-150,2-26,1% ER FAAL YET GEL RLER /G DERLER (NET) -23,0 0,2 FAAL YET KARI 0,3 69,4-99,6% FVAÖK (EBITDA) 72,7 114,4-36,4% FVAÖK Marj 18,8% 22,6% Sayfa 9

11 D. Özet Mali Sonuçlar ve Karl k 1. Ba ca Finansal Göstergeler irket' in ba ms z denetimden geçmi, 30 Haziran 2009 tarihli konsolide bilanço ve konsolide gelir tablolar na göre ba ca finansal göstergeleri a daki gibidir; Ba ca Finansal Göstergeler (Milyon TL) De im (%) Dönen Varl klar Toplam 518,4 537,1-3,5% Duran Varl klar Toplam 1.344, ,3-7,8% Varl klar Toplam 1.862, ,3-6,6% sa Vadeli Yükümlülükler Toplam 328,4 295,8 11,0% Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplam 687,8 714,8-3,8% Öz sermaye Toplam 846,6 984,7-14,0% Net Sat lar 386,2 506,4-23,7% Faaliyet Kâr 0,3 69,4-99,6% Net Kar / Zarar (Ana ortakl k Paylar ) -14,5 46,7-131,0% 2. Mali Rasyolar irket'in mali yap ve kârl na ili kin oranlar son iki y n ilk alt ay na ait verilere göre ve SPK' n n Seri: XI, No: 25 Say Tebli i'ne uygun olarak u ekilde gerçekle mi tir; Mali Rasyolar Cari Oran (Dönen varl klar/kv yükümlülükler) 1,58 1,82 Aktif Devir H (Net sat geliri/aktif toplam ) 0,21 0,26 Yabanc Kaynaklar/Öz kaynaklar 1,20 1,03 Finansman Giderleri/Aktif Toplam -0,01-0,02 Faaliyet Kar (Zarar )/ Aktif Toplam 0,0002 0,03 Faaliyet Kar (Zarar )/ Net Sat Has lat 0,001 0,14 Brüt Kar Marj 0,35 0,43 Sayfa 10

12 E. Dönem Sonras Di er Önemli Geli meler 1. irket Yönetim Kurulu tarih ve 35 say karar ile; TL kay tl sermaye tavan içerisinde, TL olan ç kar lm sermayenin, tamam nakden kar lanmak suretiyle, %20 oran nda art larak TL ye ç kar lmas na karar vermi olup, TL nominal de erli hisseler Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan tarih ve 74/573 say ile kayda al nm r. Sermaye art nda, yeni pay alma haklar n kullan tarihleri aras nda gerçekle tirilmi olup; ihraç edilen TL nominal de erli hisselerden, TL lik k sm na ili kin yeni pay alma haklar kullan lm r. Kullan lmayan yeni pay alma haklar na kar k gelen hisselerin toplam nominal de eri TL olup, sat a sunulan TL nominal de erli hisselerin %0,19 unu olu turmaktad r. irket, yeni pay alma haklar n kullan lmas ndan sonra kalan TL nominal de erli paylar A ustos 2009 tarihlerinde MKB Birincil Pazar nda sat a sunulmu olup, 25 A ustos 2009 tarihinde tamam sat lm r. 2. irketin geçmi hesap dönemleri için yap lan vergi incelemeleri ile ilgili olarak, Maliye Bakanl taraf ndan tarihinde tebli edilen Vergi nceleme Raporlar ; TL tutar nda vergi asl, TL tutar nda vergi ziya cezas ve TL tutar nda özel usulsüzlük cezas içermektedir. Mali tablolar n onay tarihi itibariyle sözkonusu Vergi nceleme Raporlar na istinaden Vergi Dairesi taraf ndan yap lacak ihbarnameler beklenmektedir. irket, Vergi nceleme Raporlar nda ele tiri konusu yap lan uygulamalar n, yasal düzenlemelere ve Maliye Bakanl n n tebli, sirküler ve muktezalar na uygun oldu unu dü ünmekte olup, söz konusu Raporlar da yer alan ele tiri konular na kar, uzla ma dahil, her türlü yasal haklar kullanmaya karar vermi tir. irket; hukuk mü avirleri ve uzman görü leri do rultusunda, Vergi nceleme Raporlar nda yer alan vergi asl, vergi cezas ve bunlar n tahmini gecikme faizleri ile ilgili olarak, muhasebenin ihtiyatl k prensibini dikkate alarak tarihi itibariyle TL tutar nda gider kar ay rm r. 3. Vergi Dairesi Müdürlü ü taraf ndan iletilen vergi asl ve ceza ihbarnameleri nedeniyle Do an Yay n Holding A.. nezdinde yürütülmekte olan mal varl ara rmas kapsam nda, Do an Yay n Holding A.. nin Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A.. sermayesinde sahip oldu u ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A.. sermayesinin %66,56 s temsil eden, Merkezi Kay t Kurulu u ile Arac Kurum ihraçc /yat m hesaplar nda bulunan hisse senetleri hareketsizle tirilmi olup, devri k tlanm r. Do an Yay n Holding A.. taraf ndan daha önce kamuya aç kland üzere Vergi Dairesi nin ihtiyati haciz uygulamas n kald lmas na yönelik olarak Do an Yay n Holding A.. nin gösterdi i teminatlar n de erleme çal malar sürmektedir. Sayfa 11

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 03 Kasım 2011 İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hakkında Bilgi 2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 16 Mayıs 2012 İçindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Hakkında Bilgi 2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon ve

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2008 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (1 Ocak 31 Mart 2008 Dönemi) İçindekiler A. Hürriyet

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol letmecili i Ticaret A..

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol letmecili i Ticaret A.. Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol letmecili i Ticaret A.. 31 May s 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu çindekiler Sayfa Bilanço 3-4 Kapsaml gelir tablosu 5 Öz sermaye de

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : 10.000.000.-YTL. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: 11.00 DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Hürriyet, Türkiye'nin en çok okunan gazetesi ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Hürriyet 60 ya ında!

Hürriyet, Türkiye'nin en çok okunan gazetesi ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Hürriyet 60 ya ında! YAYıN LKELER S.5 Gazetecili in temel amacı, edinilen bilgiyi tam olarak, gerçekleri bozmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda kamuoyuna iletmektir. HÜRR YET ONLINE

Detaylı

MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11.

MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ADANA, AKENR, ARCLK, ASCEL, ASELS, BOLUC, BRKO, DEVA, ECILC, ECYAP, ECZYT, EGSER, EREGL, GARAN, GEDIZ, GENTS, GOLTS, GUBRF, HALKS, ISBIR, IZMDC, KCHOL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, NETAS,

Detaylı

KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL DE OLMAYAN NANSAL TABLOLAR, BUNLARA N AÇIKLAMA VE

KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL DE OLMAYAN NANSAL TABLOLAR, BUNLARA N AÇIKLAMA VE 31 ARALIK 2012 TAR BARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOL DE OLMAYAN NANSAL TABLOLAR, BUNLARA N AÇIKLAMA VE PNOTLAR LE BA IMSIZ DENET M RAPORU NC BÖLÜM Banka Hakk nda Genel Bilgiler SAYFA I. Banka

Detaylı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004 Sayfa 52 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Hürriyet Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan Temmuz 2003 te yay nlanan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri ( lkeler) ne uyum sa lama yönünde

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME

ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş ANA SÖZLEŞME YEN EK L KURULU MADDE 1 ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SAN VE DIŞ TİC A.Ş A a daki Adlar, Soyadlar, ikametgahlar ve Uyruklar yaz l kurucular aras nda Türk Ticaret Kanunu nun Anonim irketlerin ani surette kurulmalar

Detaylı

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31.

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP (One Equity Partners) Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31. Ortaklar... 28 Nisan 2011 itibar yla % 53,13 OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. %15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf %31,87 Hakla Aç k Hisseler Ownership... As of April 28, 2011

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ANA SÖZLE MES

REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ANA SÖZLE MES REYSA GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ANA SÖZLE MES KURULU MADDE 1 A a da adlar, soyadlar, uyruklar ve ikametgâhlar yaz l kurucular aras nda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kanunu hükümleri

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı