Tutuklamalar bekleniyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tutuklamalar bekleniyor"

Transkript

1 H.C.'nin kim olduðunu mu merak ediyorsunuz? 'Babalar Günü'nü bekleyin o halde... Kimin eli kendinden büyükler tarafýndan öpülürse, 'baba' iþte odur! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3202 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý EN BÜYÜK MASTÜRBASYON LEDRA PALACE'TA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Pankartlar çoðaldýkça giyinir sokak, ölür nü Faize Özdemirciler GEL AYI YE BENÝ Aydýn Hikmet BÝR ONDAN BÝR BUNDAN.. Erdoðan Baybars YEDEK BÝR DÜNYA Elvan Levent SAHTE DÝPLOMA Mehmet Levent Yaptýðýmýz ýsrarlý yayýnlardan sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý nihayet harekete geçti... Mustafa Debbað ile Mehmet Çangar ýn Ýsmet Felek le iliþkileri soruþturuluyor... Tutuklamalar bekleniyor Zorlu Töre generale çok kýzdý: General saçmalýyor n Emekli Orgeneral Yirmibeþoðlu nun Kýbrýs ta cami yaktýk þeklindeki sözlerine tepki gösteren Zorlu Töre, çok öfkeli konuþtu... n Töre: Kimse kusura bakmasýn, bu saatten sonra yapýlan açýklamalarýn ulusal davaya yararý deðil, zararý var. Emekli de olsa bir generale hiç yakýþmamýþ. O general saçmalýyor... n 15. sayfada Baba aranýyor Adýný açýklamayan bir güvenlik görevlisinin gazetemize verdiði bilgiye göre, yeni GKK Komutaný Mehmet Daysal, Ýsmet Felek çetesini incelemeye aldý ve soruþturma baþlattý... Türkiye ye Ýngiliz pasaportu ve Mustafa Ýzzet ismiyle girip çýktýðý ileri sürülen Mustafa Debbað ýn elindeki çeklere polisin el koymasý bekleniyor... n Ýsmet Felek in bazý cezaevi ziyaretçilerinin de mercek altýna alýndýðý ve soruþturulduðu öðrenildi... Polis ifade topluyor... n H.C. isimli baba hakkýnda da geniþ çaplý bir soruþturma baþlatýldý... Ýfadesine baþvurulan vatandaþlara H.C. yi tanýyýp tanýmadýklarý soruluyor... n Tutuklanmasý muhtemel þahýslarýn yurtdýþýna kaçýþýný önlemek için polisin çýkýþ kapýlarýnda önlem almasý gerekiyor... l 3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Ayhan Hikmet in kýzý konuþtu: Arkasýnda Denktaþ ýn olduðu biliniyor n Bombalanan camilerle birlikte 1962 yýlýnda katledilen Ayhan Hikmet ile Ahmet Gürkan da yeniden gündeme geldi... n Türkiye nin Taraf gazetesine konuþan Ayhan Hikmet in kýzý Hýfsiye Hikmet, Cinayetin arkasýnda Denktaþ ýn olduðu biliniyor dedi... n Cinayet dosyasýnýn kayýp olduðunu söyleyen Hýfsiye Hikmet þöyle konuþtu: Her yerde aradýk. Adalet Bakanlýðý kayýtlarýna girdik. Babamýn öldürülmesiyle ilgili mahkeme dosyasý kayýp. Hiçbir mahkemede bu dosya bulunamadý. Birileri bu dosyayý yok etmiþ. Bunu kim yapabilir? n Taraf gazetesi bombalanan camilerle çifte cinayet konusunda Þener Levent in görüþlerine de baþvurdu... n 3. sayfada AFRÝKA Pazar Eki Gazetemizle birlikte... Arif H.Tahsin yazýyor: Toplumun çalýnan hayatýnýn ceremesini çalan ödeyecek mi n2. sayfada

2 ÇEK ÇALARAK KUMARHANEDE BOZDULAR 2 TUTUKLU Girne'de Rocks Otel'in cafe bölümünde Enver Özerem'e ait 2 bin 700 Sterlin ve 1200 TL meblaðlý iki adet çek yapraðýnýn çalýnarak tedavüle sürülmesi olayýnda zanlý olarak görülen 2 kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, çeklerin Girne'de iki ayrý kumarhanede tedavüle süren A.N. (E-28) ve olayla baðlantýsý olduðu tespit edilen S.N. (K-28) tutuklandý. ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLALDEN TUTUKLANDI Beyarmudu'nda birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden kiþi tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, dün sabah sýralarýnda "91-92 numaralý sýnýr taþlarý arasýna gizlice girip birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edere" Ýngiliz Üsler bölgesine geçen 26 yaþýndaki E.A, tutuklandý. GÝRÝÞ VÝZESÝNDE SAHTELEME Ercan Havaalaný'ndan adaya giriþinde, 30 günlük ziyaretçi vizesini giriþ-çýkýþ formunda rakamlarý deðiþtirerek sahteleyen A.A.(E) tutuklandý. Polisten yapýlan açýklamaya göre A.A, önceki sabah 08.30'da söz konusu resmi evraðý görevli memura vererek adadan çýkmaya çalýþtý. HIRSIZLIK OLAYLARI Lefkoþa'da önceki akþam Özen Çakmak'a ait evden ziynet eþyalarý çalýndý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Girne'de ise Ali Aktur'a ait evin bahçesinden 7 adet kapý ve kasasý ile 12 sürme pencere ve kasalarý çalýndý. PAKÝSTAN ÝÇÝN YARDIM GECESÝ Girne Liman Rotary, Girne Inner Wheel ve Girne Rotaract kulüpleri önceki akþam ortaklaþa "Pakistan'a Yardým Gecesi" düzenledi. Girne Liman Rotary'den yapýlan açýklamaya göre, Dome Otel'de yapýlan gecede, Pakistan'da olmasý sebebiyle geceye katýlamayan Pakistan'ýn Ankara Büyükelçisi Tarýq Aziz Uddin'in teþekkür mesajý da okundu. Girne Rotary, Inner Wheel ve Rotaract kulüplerinin üyeleri ve misafirlerinin yaný sýra Lefkoþa Sarayönü Rotary Kulübü baþkaný Salih Tunar da geceye katýlarak, kampanyaya üyeleri adýna bin dolar katkýda bulundu. CTP, ÝNGÝLÝZ ÝÞÇÝ PARTÝSÝ KONGRESÝNE KATILACAK Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ýngiliz Ýþçi Partisi'nin yýllýk kongresinde temsil edilecek. CTP'den verilen bilgiye göre, Genel Sekreter Kutlay Erk ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Erkut Þahali'den oluþan parti heyeti kongre için bugün KKTC'den ayrýlacak Eylül tarihleri arasýnda Ýngiltere'nin Manchester kentinde yapýlacak kongreye katýlacak CTP heyeti, çarþamba günü adaya dönecek. GÜNEYDE KUZEYDEKÝ GÝBÝ TRAFÝK KAMERALARI GELÝR KAPISI Güney Kýbrýs'taki trafik hýz tespit kameralarýnýn hükümet için gelir kapýsý haline geldiði bildirildi. Politis gazetesi manþete çektiði haberinde, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlýðý'nýn trafik hýz tespit kameralarý ile ilgili bir tasarý hazýrladýðýný ve bu öneriyi önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na göndereceðini yazdý. Adalet Bakanlýðý'nýn önerisinde göre 277 sabit, 27 mobil olmak üzere toplam 304 hýz tespit kamerasý alýnacak ve bu kameralardan günlük 100 bin Euro gelir elde edilecek Böylelikle, yýllarý arasýnda trafik hýz tespit kameralarýndan 175 milyon Euro gelir elde edilecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bir rastlantý sonucu Sabri Paþa'nýn konuþmasýnýn büyük bölümünü televizyonda canlý yayýnda izledim. Söylediklerinde hiçbir yanlýþlýk, ya da "aðzýndan kaçýrma" gibi bir þey yoktu. Paþa açýk bir dille Özel Harp Dairesi'nin nasýl çalýþtýðýný, yani yeraltý kurallarýný anlatmaktaydý gururla... Önemli vatani bir görev ifa etmenin huzuru içinde, bu görevlerin doðruluðundan hiç kuþkusu olmayan bir tavýr sergilemekte idi. Gerektiðinde, "karþý taraf yaptý" süsü vererek, birtakým toplumsal deðerlere, halký galeyana getirmek için saldýrýlar düzenlediklerini söyledi. Kýbrýs'ta camilere bombalarýn konmasýný, bu örgütün çalýþma kurallarýna örnek olarak verdi. Diðerleri yanýnda, "TMT'yi kurmasaydýk Kýbrýs'a çýkamazdýk" da dedi. Kýbrýs'ta bunlar zaten çok yazýldý. Türkiye'de da yazýldý. Benim bildiðim kadarýyla Türkiye'de bu konularý önce bir dergide Ýsmail Tansu yazdý. O arada Milliyet gazetesinde bir röportajýnda Kýbrýs'ta adam öldürdüklerini da söyledi. Daha sonra, "Aslýnda Hiç Kimse Uyumuyordu" adlý kitabýnda bunlara yer verdi. Ve þunu da ekledi: Adam öldürme emirlerini Türkiye'nin Genelkurmay Baþkaný verirdi. Mesela, Burhan Nalbantoðlu'nun öldürülmesi için çýkan emir gibi... Her neysa... Kýbrýs'ta, Türkiye'de bunlar bilinen ve yazýlan meselelerdi. Ama Türkiye'nin ne hükümetleri, ne basýný hiçbir alaka göstermedi. Türkiye yetkililerinin emirleri ile Kýbrýslý öldürmek, ya da 1958'deki gibi yangýnlar çýkarmak, camilere, þuna buna bomba savurmak, Türkiye için "kutsal vatan hizmeti" idi anlaþýlan... Ýsmail Tansu þunu da kaydeder: Kýbrýs'ta en büyük iþbirlikçimiz Rauf Raif Denktaþ idi... Bu haberden sonra Denktaþ Bey'i da canlý yayýnda izledim. Kem küm etti, "talihsizlik" dedi ve program kapandý. Durum Denktaþ Bey için tam bir, "Sýçtý Cafer bez getir" durumu... "Cumhuriyeti Makarios yýktý ENOSÝS için" savunmasýnýn hiçbir anlamý kalmadý artýk. Geçmiþte da yoktu amma, televizyona çýkýp "Kýbrýs'taki rezillikler bizim eserimizdir" diyen bir General da yoktu. TOPLUMUN ÇALINAN HAYATININ CEREMESÝNÝ ÇALAN ÖDEYECEK MÝ Dün da söyledik. Toplum Kýbrýs'ýn Yunanistan'a verilmesi olasýlýðý karþýsýnda endiþeye kapýldý. Kendi baþýna örgütlenmeye gitti. Ve kendini TMT'de buldu Ocak olaylarýnýn TMT tarafýndan sýrf dünyaya "iþte biz de varýk, ölürük da, kan da dökerik" demek için düzenlendiðini toplum bilirdi. Ama "bu ENOSÝS belasýndan kurtulmak için madem ölmemiz gerekir hade ölelim" dedi. Ýtiraz edenler devede pire da olsa, neden Denktaþ ile Küçük "ölmez sesimizi dünyaya daha kolay duyuralým" dedi. Toplum ENOSÝS mücadelesi veren, AKEL ile iþbirliði içinde olan, bazý insanlarýmýzýn öldürülmesini da sineye çekti. Ayný þekilde hain diye öldürülenleri da... Ve, 7 Haziran 1958'de düzenlenen ve 5 Aðustos'a kadar sürdürülen hesapta Türk- Rum kavgasýný da sineye çekti. Ama, tünelin ucunda Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti görülünca toplum, bu türden olaylara artýk katýlmadý. Mesela, Türkten Türke kampanyasýna... Ýki toplum da Baðýmsýz Kýbrýs Cumhuriyeti'nden çok memnundu. Bu devleti yýkmak isteyen bizden Denktaþ ve bareasý, Makarios ve bareasý. Yorgacis, Kliridis, Papadopullos, Azinas... Denktaþ'ýn olduðu yerde, baþkasýnýn adý geçemezdi. Denktaþ emir verir, bareasý yerine getirirdi. Araþtýrmalar þunu gösterir ki, Ýstihbaratýn bizdeki (TMT) Baþkaný Denktaþ ile, Makarios ile Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Ýstihbarat Baþkaný Yorgacis iliþki içerisinde idi. Yazar Makarios Druþotis'e göre birtakým pislikleri ikisi beraber yaptý. Bu ne demektir? Türkiye, Yunanistan Özel Harp daireleri ile Denktaþ, Makarios, Kliridis ve Yorgacis birlikte iki topluma tuzak kurdular. Ama hiçbir dümen 21 Aralýk 1963'e kadar iki toplumu galeyana getirip çarpýþtýramadý. Öyle olunca TMT'den küçük bir silahlý grup ile, Eoka'dan bir silahlý grup Lefkoþa'da çarpýþtýrýldý ve memleket allem gallem edildi. Sabri Paþa'nýn bu samimi söyleþisinden sonra kulaklarýmý diktim. Türkiye hükümeti ile anlý þanlý gazetecileri ne deycek. Bizim devletimizi göz göre göre yýktýlar. Ýnsanýmýzýn yaþamýný altüst ettiler, malýndan-mülkünden, iþinden ettiler. Kimini da canýndan. Bizi bu rezil duruma soktular toplum olarak. Kim ödeycek bu rezaletin bedelini? Toplumun yanýna mý kalacak, yoksa sorumlu olan Türkiye mi ödeycek? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý EN BÜYÜK MASTÜRBASYON LEDRA PALACE'TA Ýdare edilmesi çok kolay halklar var dünyada... Ne yaparsan yap... Kafasýný nasýl ezersen ez... Ses çýkarmazlar... Katlanýrlar herþeye... Sineye çekerler... Kýbrýslý milleti de bunlardan biridir iþte... Rumlar da... Türkler de... Bunun için bir gün burada halkýn tepesinin atacaðýný, sabrýnýn taþacaðýný ve isyan edip ortalýðýn altýný üstüne getireceðini sananlar yanýlýyor. Kitlesel isyanlar yok burada... Bireysel isyanlar var... Ona da çok sýk rastlanmaz ya... Geçtiðimiz hafta Kermiya kapýsýnda tanýk olduðum isyan böyle bir isyandý mesela... Kostas Haralambides tek baþýna hükmetti bölgeye birkaç saat da olsa... Haklýydý ama... Türk tarafý sudan bir bahane ile izin vermemiþti kuzeye geçiþine ailesiyle... Neden? Kontrol kapýsýndaki kuyruða dayanamamýþ ve korna çalmýþ! Bütün sebep bu... Tepesi atan Kostas bu yüzden iki taraf arasýndaki yolu tek baþýna kapattý. Yola diktiði bariyerlerle, Türk araçlarýnýn güneye geçiþini engelledi... Ve kimse onu durduramadý... Barýþ Gücü'nden baþka... Bu bireysel isyaný hayranlýkla izledim ben... Keþke hepimiz de uðradýðýmýz haksýzlýklar karþýsýnda sesimizi yükseltebilseydik böyle... Þimdi gecikmiþ bir de not düþeyim buraya... Kermiya kapýsýnda yaþanan bu olay ertesi gün yalnýz beþ gazetemizde yer aldý. Ve bunlarýn üçünde haber yanlýþ çýktý. Kostas Haralambidis'e kuzeye geçiþ için Rum kapýsýnda izin verilmediði yazýldý. Düzeltilmedi de daha sonra... Basýnýmýzýn bir diðer kusuru da þuydu: Kostas'ýn taþkýnlýk çýkardýðýný ve geçiþleri birkaç saat engellediðini öne çýkardýlar... Oysa bu haberde asýl öne çýkarýlmasý gereken mesele, sudan bir bahane ile Kostas'a kuzeye geçiþ izni verilmemesiydi... Gazeteciler hani, "Bir köpeðin insaný ýsýrmasý deðil, bir insanýn bir köpeði ýsýrmasý haberdir" derler ya... Bu da onun gibi iþte... Ne demiþtik? Kýbrýs milleti uslu ve itaatkâr bir millet... Ne yaparsan yap... Sesini çýkarmaz. Kendi kendine homurdanmayý ve dar çevresinde efelenmeyi çok sever ancak... Ki bu da bir mastürbasyondan baþka bir þey deðil... Avrupa Birliði'ne girdikten sonra, mastürbasyonculuk daha da arttý üstelik adada... Hiçbir þey yapmadan çok þey yaparmýþ gibi görünmek moda oldu... Çözüm ve barýþ mücadelesi projelere, mum yakmaya ve iki toplum temsilcilerinin zaman zaman biraraya gelip karþýlýklý laflamasýna kaldý. Þimdilerde en büyük mastürbasyon nerde yapýlýyor, bilir misiniz? Þanlý Ledra Palace'ta... Bu saptamayý gazetemiz yazarlarýndan sevgili dostum Özgün Kutalmýþ yaptý. Yerden göðe haklý. Ben de katýlýyorum. Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri yýllardýr biraraya geliyor o otelde... Konuþuyorlar, tartýþýyorlar ve ayrýlýyorlar sonra... Ne iþe yaradý? Neyi baþardýlar? Bilirseniz siz söyleyin de ben de öðreneyim. Üstelik bu toplantýlarda incir çekirdeðini doldurmayan meseleler yüzünden sert tartýþmalar da var... Orada konuþulanlar basýna sýzdýrýlýyormuþ... CTP temsilcisi Kutlay Erk buna isyan ederek, "Eðer basýna sýzdýrýlýrsa, biz bir daha katýlmayýz" diyebiliyor... Al da bozdur bakalým... Bu toplantýlar yeraltý toplantýsý mý? Yeraltý toplantýsý deðilse, neden dýþarýya sýzmasý yasak? Dünyada herþeyin bir sonu var... Bir tek eþekliðin ve aptallýðýn sonu yok galiba...

3 AFRÝKA dan mektup... ÇETELER ÝÇÝN ÇEMBER DARALIYOR MU? Yaklaþýk iki aydýr sürdürdüðümüz ýsrarlý yayýnlardan sonra, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn nihayet polisimizi harekete geçirdiðini öðrendik... Polis, Ýsmet Felek çetesini mercek altýna almýþ... Mustafa Debbað ile Mehmet Çangar'ýn Felek'le iliþkileri araþtýrýlýyor ve soruþturuluyor... Yakýnda bazý tutuklamalarýn olabileceði söyleniyor... Bu arada H.C. isimli 'baba' dfa polis tarafýndan aranýyor... * Ýsminin gizli kalmasýný isteyen bir güvenlik görevlisinin gazetemize verdiði bilgiye göre, halen tefeci Mustafa Debbað'ýn elinde bulunan ve çek sahibi tarafýndan polise ölüm tehditiyle imzalandýðý beyan edilen çeklere polisin el koymasý bekleniyor... Daha önce yazdýk... Çetenin aðýna düþen avukat Seyhan Yýldýrým, bir milyon dolar tutarýndaki bu çeklerin, Ýstanbul'da bir otel odasýnda Oðuz Felek tarafýndan kendisine ölüm tehditiyle imzalatýldýðýný açýklamýþtý adet olan 118'er bin TL'lik çeklerin 8 tanesi Mustafa Debbað'a gitmiþ. Debbað gazetemize yaptýðý açýklamada bu çeklerden iki tabesinin karþýlýðýný aldýðýný, bir tanesinden ise yalnýz 50 bin TL tahsilat yapabildiðini ve þu anda da elinde 5 çek bulunduðunu söylemiþti. 944 bin TL tutarýndaki 8 çekin karþýlýðý olarak avukat Seyhan Yýldýrým'a yaklaþýk 740 bin TL verdiðini de öne süren, ancak hiçbir þekilde bu parayý nasýl verdiðini ispat edemeyen Mustafa Debbað'ýn, Türkiye'ye Ýngiliz pasaportuyla ve 'Mustafa Ýzzet' adýyla girip çýktýðý öne sürülüyor... * Edindiðimiz bilgiye göre, Ýsmet Felek'in bazý cezaevi ziyaretçileri de mercek altýna alýnmýþ polis tarafýndan ve Felek'le iliþkileri soruþturuluyor. Halen ifade toplayan polisin, H.C. isimli kiþiyi de saptamaya çalýþtýðý öðrenildi. Ýfadelerine baþvurulan þahýslara H.C.'yi tanýyýp tanýmadýklarý soruluyor... * Polisin geniþ çaplý bir soruþturma baþlattýðý, hatta bu konuda ihmali olan güvenlik görevlileri hakkýnda bile araþtýrma yapýldýðý haberleri ortalýða yayýlýrken, önemli bir noktaya da dikkat çekiliyor... Soruþturma sonunda tutuklanmasý muhtemel þahýslarýn yurtdýþýna kaçýþýný önlemek için, polisin çýkýþ kapýlarýnda önlem almasý gerekliliði üzerinde duruluyor. Vatandaþlarýmýz, çetelerin çökertilmesi için güvenlik makamlarýna yardýmcý olmaya hazýr olduklarýný belirtiyorlar. * Bizi izlemeye devam edin sevgili okurlar... Çember daralýyor... Her an tutuklamalar olabilir... Umarýz baþlatýlan operasyon sonuna dek götürülür... Çünkü þimdi de olmazsa, baþka zaman hiç olmaz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ayhan Hikmet in kýzý Hýfsiye Hikmet konuþtu: Cinayetin arkasýnda Denktaþ ýn olduðu biliniyor (Taraf)- Eski Özel Harp Daire Baþkaný emekli general Sabri Yirmibeþoðlu'nun "Kýbrýs'ta mukavemeti arttýrmak için cami yaktýk" itirafýyla yeniden gündeme gelen 1962 yýlýnda Lefkoþe'deki Bayraktar ve Ömeriye camilerinin bombalanmasý ve sonrasýnda yaþanan gazeteci cinayetlerinin tanýklarýna Taraf ulaþtý. 23 Nisan 1962 günü çýkardýklarý Cumhuriyet gazetesinde camileri bombalayanlarý gelecek sayýlarýnda açýklayacaklarýný duyurduklarý günün gecesi öldürülen gazetecilerden Ayhan Hikmet'in kýzý Hýfsiye Hikmet, Taraf'ýn sorularýný yanýtladý. Kardeþi Emin Hikmet ile birlikte Güney Kýbrýs'ta yaþayan Hýfsiye Hikmet, babasý öldürüldüðünde dört yaþýndaymýþ. Yirmibeþoðlu'nun itiraflarýyla 48 yýl sonra olsa da suikastýn aydýnlýða kavuþturulma ihtimalinin doðmasýndan dolayý ümitli bir þekilde geliþmeleri izleyen Hikmet telefonla sorularýmýzý yanýtladý. Hikmet, cinayetin içinde Rauf Denktaþ'ýn da olduðunu Kýbrýs'ta herkesin bildiðini ama bunu korkudan söyleyemediðini anlatýyor. Babanýzýn öldürülmesiyle ilgili hukuki durum nedir? Soruþturma dosyasý nerede? Ben ve kardeþim her yerde aradýk, Adalet Bakanlýðý kayýtlarýna girdik. Babamýn öldürülmesiyle ilgili mahkeme dosyasý kayýp. Hiçbir mahkemede bu dosya bulanamadý. Birileri bu dosyayý yok etmiþ. Bunu kim yapabilir? Cinayetle ilgili TMT ve Denktaþ suçlanýyor. Sizin de bunu ima eden açýklamalarýnýz var. Ateþ olmayan yerden duman çýkmaz derler ya. Denktaþ'ýn bu iþin içinde olduðu herkes tarafýndan biliniyor. Ama korkudan kimse bunu söyleyemiyor. O dönem bu konuda Türk tarafýnýn temsilcisi Denktaþ- Rum tarafýndan da Akritas planýnýn arkasýndaki isimlerden EOKAcý dönemin Ýçiþleri Bakaný Yorgacis'in baþkanlýðýnda kurulan bir komisyon bombalanma ve cinayetleri incelemiþ ama bir sonuç çýkmamýþ. Nasýl çýksýn, içinde Denktaþ varken. O komisyon gerçeklerin üzerini örttü. O dönem adada görevli Türkiye Büyükelçisi Emin Dýrvana da cinayetlerle ilgili Türk cephesini suçlamýþtý. Evet, o gerçekleri biliyordu. O yüzden görevden alýndý zaten. 48 yýl sonra Sabri Yirmibeþoðlu'nun itiraflarýyla tekrar babanýz ve Ahmet Muzaffer Gürkan'a yönelik suikast gündeme geldi. Herhangi bir hukuki giriþimde bulunmayý düþünüyor musunuz? Toplum olarak bir þeyler yapmalýyýz. Hep birlikte bir þeyler yapmalýyýz. Bu insanlar bu toplum için çalýþtýlar. Biz yýllarca hain olarak anýldýk. Çok acý çektik. 48 yýl sonra gerçekler ortaya çýkmalý. Adada herkes bunu bilir Adada yayýmlanan muhalif Afrika Gazetesi'nin sahibi Þener Levent de Yirmibeþoðlu'nun itiraflarýný tarihî olarak nitelendiriyor. 1962'de camilerin bombalanmasý ve ardýndan gazetecilerin öldürülmesi olaylarýnýn Kýbrýs'ý bölen önemli bir tarihsel dönemeç olduðunu söyleyen Levent "Aslýnda bizim bilmediðimiz bir konu deðildi. Camileri 1962 yýlýnda Türk Mukavemet Teþkilatý (TMT)'nýn bombaladýðýný biz Avrupa ve Afrika gazetelerinde çok yazdýk" diyor. Þener Levent Denktaþ ve onun gibi taksimci ve milliyetçi olan Yorgacis'in liderliðinde kurulan cinayetleri inceleyen komisyonun da olayý örtbas ettiðini iddia ediyor. Büyükelçi de Denktaþ'ý suçladý Elimde belge yok ama diyen Levent, olayýn arkasýnda Denktaþ olduðuyla ilgili iddiasýný çok ilginç bir isme dayandýrýyor. Bu isim Kýbrýs'taki ilk Türkiye Büyükelçisi Emin Dýrvana. Dýrvana, 27 Mayýs ihtilalini yapan darbeciler (Bizzat Türkeþ tarafýndan seçildiði de söyleniyor) tarafýndan adaya gönderilen Kýbrýs asýllý bir albay. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yaþamasý için gayret sarf eden Dýrvana, öldürülen gazeteciler Gürkan ve Hikmet'le de sýk sýk görüþüyor. Dýrvana cinayetin ardýndan halký hemen Rumlarý suçlamamalarý için uyarýyor, yakýn çevresine ise bombalanma ve cinayetle ilgili olarak Rauf Denktaþ'ýn adýný veriyor. Bu tepkisini de gazetecilerin cenazesine dev bir çelenk göndererek gösteriyor. Bu tavrýnýn bedelini de ödüyor Dirvana. Cinayetten birkaç ay sonra daha süresi dolmadan görevden alýnýp, Ankara'ya' çaðrýlýyor. Þener Levent "Dýrvana Türkiye'ye döndükten sonra Milliyet gazetesine cinayetin arkasýnda Denktaþ olduðunu yazmýþtý" diyor. Katillerden biri hâlâ Kýbrýs'ta Afrika Gazetesinin sahibi Þener Levent, öldürülen gazeteciler Gürkan ve Hikmet'in katillerinin iki Kýbrýslý Türk olduðunu, birinin öldüðünü, diðerinin ise hâlâ Kýbrýs'ta yaþadýðýný, hatta bu kiþilerin isimlerini bildiklerini de anlatýyor. Hatta bir süre önce cinayete karýþan eski TMT'cilerden birinin oðlu Þener Levent'e bir mektup yazarak itiraflarda bulunmuþ, Levent de bu mektuptan bir bölümü köþesinde yayýmlamýþtý. Yazýda yataðýnda öldürülen Ayhan Hikmet'in eþiyle, katil TMT'cinin karþýlaþtýðý an þöyle anlatýlýyor: "Tetiði çeken babamdý, ama asýl katil emri verenlerdi" diyerek anlatýyor babasýný. Sabahlarý erken kalkarmýþ babasý... Daracýk sokaklardan geçerek Lefkoþa'daki küçük dükkanýna gidermiþ. Bir sabah o sokaklardan birinde yürüken genç bir kadýnla karþýlaþmýþ. Gözgöze geldiklerinde gözlerinden yaþlar boþanmýþ. Aðladýðýný görünce, kadýn ona dönmüþ...ve þu sözler dökülmüþ dudaklarýndan: -O gece kocamý öldürürken seni gördüm, biliyorum. Fakat aðlama, bu senin suçun deðil, bunu sana yaptýranlarýn suçu... ZORLU TÖRE: General saçmalýyor Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu'nun basýna yansýyan ''Kýbrýs'ta cami yaktýk'' sözünü yakýþtýramadýðýný söyledi. Bir düðüne katýlmak için Hatay'da bulunan Töre, Antakya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret ederek, baþkan Ahmet Abdullahoðlu'ndan kentte bulunan gazeteler hakkýnda bilgi aldý. Hatay'ýn kaderinin KKTC'ye yakýn olduðunu, bu nedenle Hatay'a ayrý bir hayranlýk duyduðunu ifade eden Töre, þöyle devam etti: ''Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Kýbrýs ile Hatay, Misaký Milli sýnýrlarý dýþýnda tutulmuþlardý. Atatürk'ün büyük çabasýyla Hatay, 1939 yýlýnda meclisin aldýðý bir kararla anavatana katýldý. KKTC ise Osmanlý devletinden sonra 96 yýl Ýngiliz sömürüsünde kaldý yýlýnda Baþbakan Adnan Menderes'in çabasýyla adada 2 devlet oldu yýlýnda Baþbakan Bülent Ecevit'in gayretiyle Türk askerinin adaya çýkmasýyla özerkliðimize kavuþtuk. Dünyanýn her tarafýnda olduðu gibi KKTC'de de zaman zaman ekonomik ve sosyal olaylar oluyor. Her þeye raðmen anavatandan asla vazgeçmeyeceðiz. Ülkede barýþ ortamýnda, huzur güven içindeyiz.'' Töre, baþta hellim olmak üzere narenciye, patates ve enginar ihracatý yaptýklarýný, hayvan yetiþtiricilerine sýfýr faizle kredi verdiklerini ifade ederek, ''KKTC tarým ve hayvancýlýk konusunda önemli bir ülke. Ne yazýk ki, özellikle et konusunda bizler de Türkiye gibi dýþarýdan et ithal etmeye baþladýk. Bu durumdan mutlu deðiliz. Bu sorunu en yakýn dönemde çözümleyeceðiz'' diye konuþtu. Töre, gazetecilerin, emekli Orgeneral Yirmibeþoðlu'nun basýna yansýyan sözleriyle ilgili sorusu üzerine, ''Kýbrýs'ta Rumlar 103 köye saldýrarak yüzlerce yurttaþýmýzý öldürdü. Her bölgede katliam yaptýlar. Kendi ailemden örnek vermek gerekirse yýllarý arasýnda Rumlara esir düþmemek için 4 kez köy deðiþtirdik. Hal böyle iken emekli paþa Yirmibeþoðlu'nun 'Kýbrýs'ta cami yaktýk' sözünü yakýþtýramadým. Bu gibi açýklamalarýn ulusal davaya hiçbir faydasý yok'' dedi. Töre, KKTC'deki üniversitelerde "sahte diploma verildiði" iddialarýyla ilgili soru üzerine de öðrenci adasý KKTC'de sahte diploma ve denklik konusundaki sorunlarýn maksatlý çýkartýldýðýný, adanýn en büyük geliri olan öðrencileri diðer vakýf üniversitelerin yanlarýna çekmek için oyunlar hazýrladýklarýný söyledi. ex istence Elvan Levent YEDEK BÝR DÜNYA Buralarda gündüzlerin hala sýcak, gecelerin ise yaz aylarýna oranla biraz daha serin olduðunu yazýyordum uzaklara gönderdiðim mektuplarda. Uzaklardan tatile gelen arkadaþým ise, her geldiðinde buraya gittikçe daha da yabancýlaþtýðýný söylüyordu. "Sanki geçen zamanla birlikte 'Kýbrýs'tan da bir harf kopup gidiyor" þeklindeki ilginç bulduðum benzetmesiyle, denize daðýlmýþ sahipsiz harfler canlandý nedense gözümün önünde: 'S', 'I', 'R', 'B'... Hangi harfte kalmýþtýk þimdi? Daha ötesi, yoktu bazýlarýna göre, George Orwell'in 1984'ü çoktan gelip çatmýþtý da biz halâ bilim kurgu raflarýnda arýyorduk bu romaný... Uzaktan bir gemi geçiyordu; nereye gittiðini hiç merek etmiyordum. Týpký televizyonda þimdi hangi filmi gösterdiklerini hiç merak etmediðim gibi. Veya hayatýmýn çocukluk da dahil, hiçbir döneminde barbie bebeklere ilgi duymadýðým gibi. Ama geçenlerde barbie bebeklerle ilgili okuduðum anekdot þeklindeki cümleyi çok komik bulmuþtum, yalan deðil. Þöyle diyordu: 'Eðer kadýnlar gerçekte, barbie bebeklerin vücut oranlarýna sahip olsaydýlar, ancak emekleyerek hareket edebileceklerdi'. Üstelik Ýtalya'daki barbie bebeklerin sayýsý, Kanada'daki Kanadalýlarýn sayýsýndan daha fazlaymýþ... Belki de bu dünyadan umudunu kesenler haksýz deðildiler, diye düþündüm. Ancak insanýn yaþanabilir baþka bir gezegen bulamasý, orada 'Dünya'ya alternatif olabilecek bir hayat kurmaya kalkmasý, bana en az komünizmin pratikteki hali kadar ütopik geliyordu açýkçasý... Yine de dünyanýn yokolacaðý ve soyumuzun tükeneceði korkusuyla yanýp tutuþanlar boþ durmuyorlar ve yeni bir dünya arýyorlardý kuþkusuz. Ýngiliz fizikçi Stephen Hawking'e göre örneðin, bu dünyada yalnýzca yüz yýllýk bir süremiz kalmýþtý. Nükleer savaþlar ve olasý bir ekolojik faciaya karþý tamamen savunmasýzdýk. Ve Hawking'e göre, en kýsa zamanda kolonileþtirebileceðimiz baþka bir gezegen bulamazsak eðer, yokolup gidecektik. Uzakta, kocaman bir ýþýk gibi parlayan 'Ay'a bakýyor ve þimdi orada durup uzaktan 'Dünya'ya bakmanýn nasýl birþey olduðunu düþünüyordum. Dünya dýþýnda, mevcut bütün gezegenlerdeki hayat imkanlarýný deðerlendirip, neredeyse hepsini eledikten sonra, gerçekten umut veren tek yer olan 'Ay' kalýyordu geriye. Dünya'yla neredeyse ayný büyüklükte olduðundan ötürü, Venüs'e Dünya'nýn 'kýzkardeþi' diyorlardý ama Venüs'teki hava sýcaklýðý beþ yüz dereceydi. Kýbrýs'ýn cehennem sýcaðýndan da sýcaktý yani orasý... Üstelik orada ne su, ne de oksijen vardý... Bir ihtimal mevcut tek þey olan karbondioksit gazý, zamanla oksijene dönüþebilirdi belki... Ama þu anda, bu bir hayaldi elbette... Mars'ýn durumu Venüs'e göre biraz daha umut vericiydi... Yer yer eksi seksenle, artý on beþ derece arasýnda deðiþen bir sýcaklýk seviyesi o kadar da kötü sayýlmazdý neresinden baksanýz. Üstelik orada su da vardý... Kuzey ve güneyi buzlarla kaplý bir gezegen... Ne var ki, uzaktý Mars... Oraya varmak da bir yýlý bulurdu... Ýnsan kurtulumak adýna herþeyi göze alýr mýydý gerçekten de? Bir yýl sürecek bir yolculukla Mars'a gitmeyi mesela? Titanik'in hikayesini hatýrlatýyor arkadaþým. Ayný batan o kocaman gemiden kurtulanlarýn yalnýzca zenginler olduðu gibi, batan Dünya'dan kurtulanlar ve Mars'ýn yolunu tutanlar da ancak milyarderler olur diyor... Ben uzaylýlarý düþünüyorum. Bizi dört gözle mi bekliyorlar dersiniz?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bombacý açýkladý "Camileri biz yaktýk" "Aman" diyor Denktaþ "Kendine iftira etme" "Siz deðil komutaným camileri Rum yaktý Öyle deyip bir çuval inciri berbat etme." Kalay KIBRISLITÜRK FAÞÝSTLERÝN REFERANSI YORGACÝS Hâlâ utanmýyorlar. Hâlâ vahþice katlettikleri "Cumhuriyet" gazetesi yazarlarý Ayhan Hikmet ile Ahmet Gürkan'ýn "casus" olduklarýný yazýyorlar. Referanslarý kim biliyor musunuz? Polikarpos Yorgacis. Hâlâ Yorgacis'in sözüyle hareket ederek, basýn tarihimizin en aydýnlýk iki insanýný karalayabiliyorlar. Türkleri topluca imha etme planlarýnýn mimarý faþist Yorgacis'in "kanka"sý olmak utandýrmýyor mu sizi? Sizi gidi Yorgacis'in ipiyle kuyuya inen faþistler sizi... Dört elle sarýldýðýnýz o "kahraman tarih"in karizmasý çoktan çizildi, havasý çoktan battý, görmüyor musunuz?.. Kalaycý Ali OSMAN Periyodik 2 DP'LÝ VE PÝRELER Ýnsan aslýnda içinde bulunduðu dönemleri hep deðerlendirmeli... Ama ben bugün biraz gerilere gitmek istedim! Çocukluðumuzu özleriz zaman zaman... Gençlik günlerimizi... Okul, askerlik anýlarýmýz hayatýmýzýn en önemli parçasýný oluþturur mesela... Piþman olduklarýmýz, keþke dediklerimiz mutlaka vardýr, ama "too late"... Tümü de mazi oldu... Yakýn geçmiþimizde de piþmanlýklarýmýz olmuþtur, olmaktadýr... Ama en önemlisi nedir bilir misiniz? Varsa eðer insanlýða karþý yapýlmýþ ihanet... Çocuklukla gençlik arasý dönemime ait aklýma ilk gelen nedir diye soracak olsanýz, "gadaramenos" derim... Fazla Teksas-Tommiks okurduk... Bizim pederden, nedenini þimdi hatýrlamam ama galiba birkaç tokat yemiþtim... Arkadaþým da öyle... Sözleþtik ve evden kaçtýk... Gideceðimiz en uzak yer Gadaramenos Tepesi oldu... Yanýmýza su, zeytin, hellim ekmek de almýþtýk... Çocuk aklý derler ya... Bostanlardan karpuz, kavun, domates, salatalýk gibi meyve ve sebzeleri de topladýk... Kalacak yer olarak bir maðarayý seçtik. Önce bir alýç aðacýnýn altýna oturup yemeðimizi yedik, dinlendik... Az ilerimizde ölmüþ bir eþek vardý... Kokusu burnumuza kadar geliyordu ama aldýrmýyorduk... Havada kokuyu alýp gelen ve gökyüzünde dönüp duran akbabalar vardý... Aslýnda bizim köylüler de, komþu köy Petreliler de çöplerini ve ölen hayvanlarýný söz birliði etmiþ gibi bu tepelerin yamaçlarýna atarlardý... Karton bir kutu bulduk... Arkadaþýmýn üzerine kutuya geçirecektim, o da leþi yemek için aþaðýya inen akbabalar yaklaþýnca bir tanesini yakalayacaktý... Kahraman olacaðýmýzý hayal ederdik herhalde... Ben uzaklaþtým, akbabalar yere indi... Leþe yaklaþtýlar, arkadaþým üzerindeki kartonu attý ve üzerlerine koþmaya baþladý... Akbabalar önce yavaþ sonra da hýzlý adýmlarla koþarak kaçmaya baþladýlar... Bir uçak gibi metre koþtuktan sonra hýzlanarak uçtular... Ölmüþ eþeðin pis kokusu kalmýþtý burnumuzda sadece... Genzimize kadar iþlemiþti hatta... Güneþ batýyordu... Daha önce tespit ettiðimiz maðaraya yöneldik... Biz eðilerek maðaraya girmeye çalýþýrken yanýmýzdan bir tilki geçip dýþarýya çýktý.. Hem de ne geçiþ... Arkadaþým geri döndü ve emniyet için, bir odun parçasý bulup geldi... Ýçeri girdik, nevalemizi maðaranýn dibine koyduk!.. Oturduk... Ve o zaman farkettik simsiyah olduðumuzu... Meðer maðara pire doluymuþ... Bir su motorunun çeþmesinin altýna girdik, sonra da gerisin geriye evlerimize... Maceramýz buraya kadardý. UBP TDP ile koalisyon kuracaktý... Müsteþarlarýn, bakanlarýn bile kimler olacaðý söylenir olmuþtu TDP çevrelerinde... Hatta iþe alýnacaklarýn listesi bile hazýrdý... 2 DP'linin UBP'ye katýlmasý bu hayali yýktý... Bizim maceramýzý pireler, TDP'nin hükümet macerasýný ise 2 DP'li yýktý. EROÐLU BAN'LA GÖRÜÞTÜ Derviþ Eroðlu, 65. Dönem BM Genel Kurulu Genel Görüþmeleri kapsamýnda geldiði New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüþtü. BM Genel Sekreteri Ban'ýn ofisinde yapýlan görüþmeye Kýbrýs Türk tarafýndan Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Sözcü Osman Ertuð, KKTC'nin New York Temsilcisi Büyükelçi Kemal Gökeri; BM tarafýndan da Genel Sekreter'in siyasi iþlerden sorumlu yardýmcýsý Lynn Pascoe ve diðer yetkililer katýldý. Cumhurbaþkaný Eroðlu, görüþmenin ardýndan BM'de yabancý ve Türk gazetecilere görüþmeye iliþkin bilgi verdi. Temsilcilik resepsiyonla açýldý Derviþ Eroðlu, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün ile birlikte, Ýslam Konferansý Örgütü'nün yeni New York Temsilciði'nin açýlýþý nedeniyle düzenlenen resepsiyona katýldý. Açýlýþa Ýran, Bosna hersek, Bangladeþ, Sierra Leone, Kosova, Sudan dýþiþleri bakanlarý da katýldý. BRT'nin haberine göre, ÝKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu tarafýndan karþýlanan Cumhurbaþkaný Eroðlu, dýþiþleri bakanlarý ve diðer diplomatlarla Kýbrýs üzerine konuþmalar yaptý. Ýhsanoðlu gecede yaptýðý konuþmada, ÝKÖ'nün faaliyetleri ve ofisleri ile dünya barýþýna katký koymaya devam edeceðini belirtti. ÝKÖ'nün öneminin her geçen gün daha iyi anlaþýlmakta olduðuna iþaret eden Ýhsanoðlu, ÝKÖ DIÞ Ýþleri bakanlarý toplantýsýnda yapýlan konuþmalarda da bunun bir kez daha ortaya çýktýðýný kaydetti. ÝKÖ Genel Sekreteri Ekmelleddin Ýhsanoðlu, gecede BRT muhabirinin sorularýný da yanýtladý. KKTC'nin dünyada en üst düzeyde temsil edildiði yerin ÝKÖ olduðuna iþaret eden Ýhsanoðlu, "Biz burada Kýbrýs Türklerine her hakký tanýyoruz. Kýbrýs Türk halkýna yönelik ambargolarýn delinmesi için elimizden geleni yapýyoruz" dedi... Ýhsanoðlu, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun resepsiyona katýlmasýnýn da kendileri için memnuniyet verici olduðunu vurguladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent SAHTE DÝPLOMA "Anavatan" televizyonlarýnda, KKTC üniversitelerinin para ile sahte diploma sattýklarý yolundaki iddialar bir anda ortalýðý karýþtýrdý. Her fýrsatta üniversiteler adasý olmakla tafra atanlarýn baþýndan aþaðý kaynar sular döküldü. KKTC yetkilileri hop oturup hop kalkmaya baþladý. Rektörler, öðretim üyeleri dersen hakeza... Üniversitelerimizi karalama kampanyasýymýþ bu. Plânlý ve maksatlýymýþ. Ýddialar büyük bir talihsizlikmiþ. KTHY'ný batýrdýktan sonra, "üniversitelerimizi de çökertmeyi" amaçlýyormuþ. Peki kim yapýyor bütün bunlarý? Ne yazýk, bu kez iddialarýn sahibi Rumlar deðil. Ýki gözümüzün bebeði velinimetimiz "Anavatanýmýz"! Ýyi de her zaman yaptýðýmýz gibi, bunu da yine yanlarýna mý býrakacaðýz? KTHY'ný batýrdýlar sesimizi çýkarmadýk. Sanayi Holding'i, AYKO'yu, Güneþ Makarnasý'ný ve daha nice üretim merkezlerimizi batýrdýlar sesimizi çýkarmadýk. Sonunda iþte böyle hay bulup, gözbebeðimiz üniversitelerimizi karalamaya baþladýlar! Buna da sesimizi çýkarmazsak yatalým da ölelim artýk! Madem ki bu plânlý programlý bir karalama kampanyasýdýr... Madem ki iddialarýn hiç aslý astarý yoktur da üniversitelerimiz aleyhine anti propaganda yapýlmaktadýr... O zaman bu iþi temizlemek ve bu müfterilere hak ettikleri cezayý vermek için yargý yoluna baþvurmak kaçýnýlmaz olmuþtur. Bu iddialarý ileri süren müfteriler hakkýnda, yarýn deðil, hemen þimdi dava açýlmalýdýr. Üniversitelerimizin þeref ve haysiyetiyle oynamak ne imiþ görsünler. KKTC'nin onurunu zedelemek ne imiþ görsünler. Dava gerekçeleri arasýna, TC ile KKTC'nin arasýný açmaya yönelik "müfsidane" yayýn yapmayý... Ayrýca üniversitelerimize makamlarýnda "zarar verme olasýlýðý" bulunan yayýn ve açýklamalar yapmayý da ekleyebiliriz! KKTC'de para ile sahte diploma satýldýðý iddialarýna karþý derhal yargý yoluna baþvurulmadýðý takdirde iddialar doðrulanmýþ ve kabullenilmiþ demektir. KKTC yetkililerinin, kýnama, karalama kampanyasý, üniversitelerimiz aleyhinde antipropaganda gibi söylemleriyle temize çýkacak ve geçiþtirilecek bir konu deðildir bu. Dün bir yerel gazetemizde açýklandý. Para ile sahte diploma alanlarýn sayýsýnýn 30'dan 42'ye çýktýðý belirlenmiþ. Gazete, bu kiþilerin isimlerini ve sahte diplomalarý hangi üniversiteden nasýl aldýklarýna dair verdikleri ifadeleri de yayýnladý. Yani mesele, öyle bizim muhteremlerin dediði gibi, bir karalama kampanyasý, bir anti propaganda, ne bileyim, KKTC'nin bir eðitim adasý olma yolundaki ilerleyiþine takoz koyma gibi görünmüyor. Türkiye'nin KKTC'yi bütün kurumlarýyla ele geçirmeye çalýþtýðý bir gerçek. Elimizi versek kolumuzu kapacaklarýnýn bilinciyle adým atmamýz kaçýnýlmazdýr. Karalama kampanyasý diye feveran etmeden, sahte diploma olayý derhal enine boyuna sorgulanmalý, ihmali, kusuru ve suçu olanlar varsa gereði yapýlmalýdýr.

5 26 Eylül 2010 Pazar 5 Þaziye nin Görüþü: Sadece üniversite diplomasý sattýklarýný sanmayýn. Lise, hatta ilkokul diplomalarýnýn bile pazarý var. *Karpaz bölgesi partizanlýktan kaynýyormuþ. - Ellemeyin, býrakýn kaynasýn Þimdiye kadar çoook kaynadý böyle ama hiç taþmadý. Buhar olup gider! * Yýlýn giriþimcisi olarak Mustafa Ersoy seçilmiþ - Bence yanlý bir seçim yapýldý Bu yýlýn giriþimcisi olsa olsa Mehmet Çakýcý olur. Hükümete girmek için gösterdiði çaba takdire deðer. * Boðaz Kavþaðý, kazalara davetiye çýkarýyormuþ. - Ayýp ediyorsunuz ama Sadece Boðaz Kavþaðý deðil ki davetiye çýkaran.. Bütün kavþaklarýmýz ayný gayret içinde maþallah! *Okullar açýldýðý halde kitaplar öðrencilere daðýtýlmamýþ. - Merak etmeyin yahu Her yýl olur böyle gecikmeler. Saðolsun öðretmenler aradaki boþluðu doldurmasýný çok iyi öðrendi. *Kutalp'ýn açýklamasýna göre, cinsel uyarýcý ilaçlar amacý dýþýnda kullanýlýyormuþ.. - Mesela ne gibi? Ýþtah kesici olarak mý? Hiç sanmam Hapý yuttuktan sonra gözün baþka þey görmez ki! Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu "Kýbrýsta camiyi biz yaktýk" dedi. Sonra "mesela yani"ye getirdi. Ama bir orgeneralin aðzý, diþ macunu tüpüne benzer. Çýktý mý geri almak mümkün deðil artýk "Yanlýþlýkla sýktým" dese bile. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI BÝR ONDAN BÝR BUNDAN.. -Bir zamanlar camileri yakmýþlar bize -Kim? -Kim olacak, asker. - Çifte minareli bu camileri, onun için yaparlar bize yani? Yananlarýn yerine? -Olabilir. -E neçin yakmýþlar? -Türk halkýný birleþtirmek için. -Birleþtik mi? -Bilmem Bana ne soran. Mal meydanda Bak da gör. -Görünen o ki birleþmekle kalmadýk, kaynaþtýk da. -Tost olduk de daha eyi. Üstten alttan Türkiyeli, ortada Kýbrýslý. -Rezil olduk be dünyaya? - N'oldu gene? - Ma duymadýn yahu - Memlekette rezalet çok Hangý birini duyacan? - Aha, üniversitelerimiz bin liraya diploma satarmýþ. - Ma budur rezalet dediðin. - Ha..! Baðenmedin! Rezil rusva olduk Türkiye'ye da - Hiç rezil olmadýk gardaþ. Biz diploma satarsak, onnar da üniversiteye giriþ sýnavlarýnýn sorularýný satarlar. - Demek biz onlardan ilerideyik. Durmayýk uðraþalým sorularýnan. Doðrudan diploma veririk. - E ne zanettin be sen bizi ama. Mafyaleyþin olduk hep! -Ya þeyi duymadýn? -Neyi be? -Haplarý þu buldu polis.. Bu da mafyanýn iþi. - Ne hapý? - Etme þu dünyadan haberin yogdur Galdýran haplarýný.. -Ýnanýn þu ihtiyacým yogdur diye ilgilenmem böyle þeylerinan. - Atma dayý. Belgi da övünecen þimdi gece sekiz, gündüz dokuz. - E ne zanettin. -At at da kemiði yogdur. - Ne den bu çete iþlerine? - Ma ne deycem Aha ben da herkes gibi bir açýklama beklerim. - Kimden? - Kimden olursa Polis gonuþsun, asger gonuþsun, hükümet gonuþsun Ama hiçbiri kelam etmez. Hepsi yuttu dilini.. - Dillerini yutmadýlar Zamanýnda lokmalarý yuttular, þimdi iþler açýða çýktýkça da boðazlarýna dizilmeye baþladý. - Sence açýða çýkacak bu iþler? - Çýksa ne yazar, çýkmasa ne yazar. Baþga memlekette olsa, bugüne kadar ortaya çýkanlar bile yeterdi onlarý götürmeye. Bunlar týnmýyor bile. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kendini durduramayan, arabayý hiç durduramaz! Kalem Yalçýn Okut SIKI DUR, BÝRÞEY SÖYLEYECEÐÝM Çok yakýn dostumdur; keþke onun gibi dostlarým daha çok olsaydý Gün geçmezdi ki, birbirimizi telefonda aramayalým; hal hatýr sormayalým Þu bayram tatili vesaire vesaire nedeniyle bir hafta on gün kadar görüþememiþtik. O arada referandum maskaralýðý yaþandý Anavatan da Geçen günkü görüþmemizde sohbet ederken: Sýký dur, sakýn düþüp bayýlma dedi; bir þey söyleyeceðim, hoþuna gitmeyecek.. Söyle dedim, söyledi: Türkiye de referandumda yüzde 58 evet oyu çýkmasýna çok sevindim. Düþüp bayýlmadým tabii; mücahitlik yýllarýmýzdan beri neredeyse yarým yüzyýllýk has dostuma alýnmadým da Þunlarý söyledim: - Demek ki, hâlâ sadece ATV kanalýný izliyor ve sadece Sabah gazetesi okuyorsun.. - Askeriyenin imtiyazlarý iptal edilsin de, bunu kim yaparsa yapsýn.. dedi. - Peki be Gardaþ, yaðmurdan kaçarken doluya tutulma deyiþinin -Türkçe yi çok iyi bilen ve çok iyi konuþan biri olarak sen- ne demek olduðunu çok iyi biliyorsun dedimse de meramý anlatamadým. Dünkü, Faþist Darbe Rejimlerinin Karþýtý Demokratizmdir baþlýklý yazýmdaki birçok öðe belki de bilinç-altýmda o sevgili dostuma cevap mahiyetindeydi bir anlamda. Alýþkanlýklardan kurtulmak kolay deðildir. Ya o, ya da bu düz mantýðýndan (skolastisizm inden) kurtulamýyoruz çoðu zaman. Çoðu zaman ne o, ne de bu diyemiyoruz. Ya da, Askeriye mi, AKP mi? örneðinde olduðu gibi: hem o, hem de bu ýskartadýr diyemiyoruz. Bu noktada sosyalist tavýr: ne bir taraf, ne de öteki taraf diyebilmektir. Ne Türkiye emekçilerine yarar saðlar bunlar, ne de biz Kýbrýslýlara Ve sosyalist görev, üçüncü cepheyi/emek cephesini örgütleyebilmekten geçer. Bize mi düþtü Türkiye de Emek Cephesi ni örgütlemek? denebilir.. Ve, bu kadar uzaktan nasýl? diye de sorulabilir Tavþan sidiði denize fayda, derler Kaldý ki, Kýbrýs ta yedikleri herzeleri deþifre etmek hiç de öyle tavþan sidiði gibi önemsiz deðildir. Afrika nýn yayýnlarýyla haftalardýr deþifre ettiði çeteci-politikacý-iþ alemi iliþkilerinin ne denli ciddi boyutlarda olduðu her geçen gün daha da netlik kazanýyor. Eski muktedirler yatlara, atlara varýncaya dek yaðmalamýþlardý da yeni muktedirler yaðmalamýyorlar mý?.. Ýþte, Kumyalý dan Girne boylarýna kadar bütün sahilleri yandaþlarýna peþkeþ çekmeleri... Kervansaray daki o güzelim bakir doða tahrip edilerek yerine dikilen Mercure otelin temel atma töreninde de açýlýþ töreninde de kurdeleyi Akepe kodamanlarýnýn kestiði unutulmaya Ýþte, dünyaca ünlü Jenifer Lopez i açýlýþ törenine getirip KKTC yi tanýtma gayretlerine katký saðlamak isteyen Kratos otel grubu Ve Kumyalý da, Antik Yunan kültüründeki Artemis Tapýnaðý ismini ve modelini çalan diðer grup Bunlar ve daha niceleri, Akepe ile içli dýþlý sarýmsak baþlý olduklarýndan bu imtiyazlara, bu avantalara garkediliyorlar. Bu þaibeli yeni sermaye gruplarýnýn Türkiye de diþe dokanýr bir üretim faaliyeti yoktur. Unutulmaya ki, Kýbrýs sözkonusu olunca, eskisiyenisi, dincisi-dinsizi bütün sermaye baronlarý ve onlarýn medyadaki borazanlarý yekvücut oluyorlar. Hepsi de: Kan döktük aldýk, bizimdir fetih zihniyetindeler Aralarýndaki en büyük yarýþ ve kavga ise, Okyanus ötesindeki Hoca Efendi Hazretlerinin ve onun da arkasýndaki Pentagon-CIA nýn desteðini alan ve Padiþahlýða soyunan yeni Muktedir in ifade ettiði gibi: Sermayenin el deðiþtirmesi kavgasýdýr. Yeni muktedirler devlet olanaklarýný çala-çýpa devasa servetlere el koymakta eskileri aratmamaktalar Bu Kalem, sümme hâþâ hiçbir zaman TÜSÝAD ý destekleyen bir yazý yazmamýþtýr. Ama TÜSÝAD çýlar, hiç deðilse, emekçilerin zorlu mücadeleleri sonucunda grevli toplu-sözleþmeli sendikal haklarý tanýmak zorunda kalmýþlardý; ve örneðin mini eteði yasaklama yoluna sapmamýþlardý Yeni muktedirler ise, kadýnýn baþýný (dýþýný da, içini de) kapatýp Ortaçað karanlýklarýna baðlamak istiyorlar Mini etek bir yana, Ankara/Çankaya parkýnda elele yürüyen iki genç sevgiliye bile: Uygunsuz vaziyettesiniz diye polis saldýrtmaya baþladýlar Ýstanbul/Tophane de, içki içiyorlar diye sopalarla sanat galerisindeki sanatçýlara ve sanatseverlere saldýrmaya baþladýlar Hepsi bir yana; yüreði, beyni ve tüm benliðiyle Aydýnlýk Türkiye için inatla yazýlar yazan yýllarýn gazetecisi güzel insan Bekir Coþkun u bile, yeni Padiþah ýn Benden yana olmayan bertaraf olur tehditleri karþýsýnda pýsýp susturdular Ah Türkiye, vah Türkiye; Quo Vadis Türkiye!

6 GÜNLÜK SIRA KOKOREÇTE- (Haber ve Fotoðraf: Evrim Kamalý)Ýþgal, asimilasyonu da beraberinde getiriyor. Her tarafý asimilasyon kokuyor bölünmüþ yurdumuzun. Þimdi de Lefkoþa'nýn gözde bölgesi Dereboyu, artýk baðrýnda kokoreççi barýndýracak. Hemde öyle olur olmaz kokoreççi deðil ha þampiyonmuþ bizimkisi. Koskocaman tabelasýnda yazýyor büyük puntolarla "Þampiyon Kokoreç" diye. Ýç organlarýn tüketiminin kontrollü ve yasak olduðu AB topluluðuna dahil olmak isteyen bizler ve Türkiye bakalým nasýl üstesinden geleceðiz bunun. Yoksa bu gibi mekanlarý kumarhaneler ve bet ofisleri gibi kendi ülkelerinde yasaklayýp bizemi aktaracaklar? Her neyse, idare edelim þimdilik kokoreçle.. zaten oldukca da meraklýsý var galiba ülkemizde... TDP Mehmetçik Örgüt Binasý törenle açýldý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, TDP'nin kurulduðu günden itibaren halkýn desteði ve katýlýmlarýyla güçlenerek büyüdüðünü belirterek, "TDP emin ve saðlam adýmlarla yolunda yürümektedir" dedi. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Mehmetçik Örgüt Binasý'nýn açýlýþý dolayýsýyla dün akþam düzenlenen törende konuþan Çakýcý, özellikle yeni katýlýmlar ve TKP'nin kurucularý ile geçmiþte TKP'den milletvekilliði yapmýþ kiþileri de aralarýnda görmekten mutluluk duyduðunu söyledi. TDP'nin kurulduðu günden itibaren güçlenerek büyüdüðünü, artan milletvekili sayýsý ile Belediye Meclis üyesi sayýsýnýn bunun göstergesi olduðunu belirten Çakýcý, diðer partiler geriye doðru giderken, istikrarýný koruyarak büyüyen tek parti olan TDP'nin þu anda kilit parti konumunda olduðuna dikkat çekti. Önlerindeki dönemde de doðru politikalarýn yaný sýra örgütlenme çalýþmalarýnýn kararlýlýkla devam edeceðini söyleyen Çakýcý, 3. büyük parti konumundaki TDP'nin çözüm, demokrasi, eþitlik ve adalet adýna verdiði mücadele yolculuðunun süreceðini vurguladý. Her siyasal partinin olduðu gibi TDP'nin de hedefinin kendi politikalarýný uygulayacaðý yere gelmek olduðunu söyleyen Çakýcý, "TDP birlik ve bütünlük içinde halkýna hizmet için vardýr. Bu hizmet bugün muhalefette verilmektedir. Bir gün hükümette de verilecektir" dedi. Çakýcý,"TDP toplum için gerektiðinde elini taþýn altýna koyabilecek konumda olmalýdýr. TDP, toplumsal çýkar için, ilke ve düþüncelerinden asla taviz vermeden hükümette görev almaya tüm kadrolarý ile hazýr olacaktýr" dedi. Çakýcý, "Eðer TDP iktidara gelecekse sivilleþme olacak, demokratikleþme olacak. Çalýþanýn, emeklinin kazanýlmýþ haklarýnýn üzerine gidilmeyecek. Eðer TDP iktidara gelecekse Kalkýnma Bankasý'ndan alýnan ve geri ödenmeyen kredilerin üzerine gidilecek, vergi vermeyenlerin üzerine gidilecek. Kamu harcamalarýnda kýsýtlamaya gidilecek, ülkeye giriþ çýkýþlar denetim altýna alýnacak. Biz ancak bunlarý kabul edenlerle hükümet ortaklýðý yapabiliriz" dedi. LTB HEYETÝ GAZÝANTEP'TE Gaziantep Büyükþehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Gaziantep'e giden Lefkoþa Türk Belediyesi heyeti temaslarýný sürdürüyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Meclis Üyesi Önol Aktolga baþkanlýðýndaki heyet, Gaziantep Büyükþehir Belediyesi'nin düzenlediði 5. Fýstýk Festivali'ne katýldý. Gaziantep Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Dr. Asým Güzelbey'in ev sahipliðindeki festivale ayrýca Gaziantep Valisi Süleyman Kamçý, Gaziantep Ticaret Odasý Baþkaný Mehmet Arslan, Gaziantep Sanayi Odasý Baþkaný Nejat Koçer, ilçe belediye baþkanlarý ve diðer yetkililer katýldý. ÝRAN'DA SAKÝNE, ABD'DE AFÝYE ABD, Pakistanlý bilim kadýný Dr.Afiye Sýddýki'yi 86 yýl hapse mahkum etti. Afganistan'da kendisini gözaltýna almaya çalýþan ABD askerlerine silahlý saldýrýda bulunduðu iddiasýyla yargýlanan Dr. Afiye Sýddýki, 5 yýldýr ABD'nin gizli hapishanelerinde tutuluyor. Sýddýki, yanýnda New York'ta 'kitlesel ölümlere yol açacak saldýrýlardan bahseden notlar olduðu gerekçesiyle Afgan polisi tarafýndan tutuklanmýþtý. Parmak izi yok, kurþun izi yok, delil yok. 38 yaþýndaki Afiye'nin dosyasýný takip eden Pakistanlý Senatör Talha Mahmud, suçsuzluðu ispatlanan bu kadýnýn salýverilmesi gerektiðini söylüyor. Afiye Sýddýki'nin saðlýk durumu kötüye gidiyor, New York'taki hücresinde iþkencelere maruz kaldýðý haberleri yayýlýyor yýlýndan beri ABD'nin elinde esir bulunan Dr. Afiye Sýddýki'nin durumu Ýran'da recm cezasýna çarptýrýlan Sakine kadar kötü. Afiye'nin serbest býrakýlmasý için dünyanýn birçok yerinde sivil toplum örgütleri eylemler düzenliyor ama devletler düzeyinde Ýran'a, Sakine'yi serbest býrakmasý için yapýlan baskýlarýn binde biri yapýlmýyor Amerika'ya. Massachuets üniversitesinin týp fakültesinden mezun olan Dr. Afiye Sýddýki'nin durumu, insan haklarýndaki çifte standardý ortaya koyduðu gibi, Amerika'nýn öteki yüzünü de aþikar ediyor. Olan Sakinelere, Afiyelere oluyor sonuçta. Ahmedinejadlar da, Obamalar da rahat... NÜFUS MESELESÝ Ýrsen Küçük'ün nüfusumuzla ilgili 'kalabalýk' saptamasý çok ilginç karþýlanmýþ toplumumuzda... Kalabalýk cadde, kalabalýk meydan ve nihayet kalabalýk memleket... Madem kalabalýk olduðumuz teslim edilmiþ mesele yok! ZORLU Zorlu Töre çok kýzmýþ, cami yaktýk diyen generale... "Saçmalýyor" diyor... Saçmalýyor Zorlu'cuðum, saçmalýyor! Aðzýndan kaçýracaðýna altýndan kaçýrsaydý, deðil mi? EROÝN VESAÝRE Polis eroin mafyasýný býrakmýþ ve cinsel gücü artýrýcý haplarýn peþine düþmüþ! Eroin öldürür, öteki de kaldýrýr da ondan mý? ÝNÞAAT VÝZESÝ LTB inþaat projesi vizesini mimar ve mühendislerin elinden almýþ... Yani bugüne kadar bu çarpýk yapýlar mimar ve mühendis mühürü ile mi yapýlýyordu? BABA'YA SORUN Çekler Debbað'da, araziler Çangar'da, Felek hapiste, Seyhan askerde! Geriye kalanlarý 'baba'ya sorun! Týrnak... "Emekli derneklerinin, Anayasa'ya aykýrý olduðu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde açtýðý davanýn sonucu bile beklenmeden Vergi Dairesi memurlarý adeta esir gibi çalýþtýrýlarak, emeklilerden hemen bu ayýn sonunda vergi alýnabilmesi için gerekli bütün hazýrlýklar tamamlandý." Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) "Çevremiz ve trafik konusunda sýnýfta kalan bir ülkeyiz. Vurdumduymazlýk diz boyu. Çevre hala kirletilmeye devam ediyor. Çöpler hala geliþigüzel etrafa fýrlatýlýyor. Kimsenin bu konuda düzelmeye niyeti yok! " Emine SÜTÇÜ (Halkýn Sesi) "KKTC'de mafya var mý, evet var... Buna karþý yapýlan mücadeleyi de biliyoruz. Ama çalýþmalar ne kadar yeterlidir bunu bilemeyiz iþte. Suçlar gün geçtikçe artýyorsa, ya biz bunlara yetiþemiyoruz ya da bir yerlerde bir eksik var mutlaka. Bu konuda bildiðimiz tek bir þey var: Mafya tam ekipman yerini aldý, devletin içine girmeye çalýþýyor, basýný idare etmesi çok kolay ve geleceðimiz sakatta demektir!" Levent ÖZADAM (Havadis) "Böylesine eðitim sisteminden, böylesine yolsuzluklarla bataklýða gömülen ilim yuvalarýndan gerek Türkiye'de gerekse KKTC'de çýksa çýksa skandallar çýkar. Olan da, masum, öðrenmek ateþi ile yanan gençlere olur." Özcan ÖZCANHAN (Star) Günün Kahramaný HASAN KESKÝN Türkiye'de emekli Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu'nun camilerin bombalanmasýyla ilgili yaptýðý açýklamalar güncelliðini koruyor toplumumuzda. Bu konuda yapýlan deðerlendirmeler de ilgi çekici oldukça. Rauf Denktaþ "Paþa'nýn sözleri yanlýþ anlaþýldý" diyerek sýyrýlmýþ iþin içinden... Ýþrsen Küçük, "E, Rumlar da böyle þeyler yapýp Türklerin üstüne attýlar" gibisinden bir laf etmiþ. Zorlu Töre ise çok öfkelenmiþ Paþa'ya... "General saçmalýyor" demiþ... En dürüst Hasan Keskin olmuþ aralarýnda... Mücahit Komutanlarý Derneði Baþkaný... "Paþam öyle diyorsa öyledir" demiþ Keskin... Geriye kalanlar da Keskin kadar yürekli olamaz mýydý acaba?

7 26 Eylül 2010 Pazar Aydýn Havasý Aydýn Hikmet GEL AYI YE BENÝ Bugünkü çocuklarýn oynadýklarý oyunlar arasýnda neler vardýr bilmiyorum. Bizim çocukluðumuzda Körebe, Bir Ayak, Uzun Eþek gibi kolektif oyunlar vardý. 'Uzun Eþek' daha ziyade oðlanlarýn oynadýðý, oldukça tehlikeli bir oyundu. Bel fýtýðý, kalça kaymasý ve kasýk aðrýsý gibi bir takým riskleri beraberinde taþýrdý. 'Bir Ayak' narin bir oyundu ve daha çok kýzlara yaraþýrdý. 'Körebe' ise hem oðlanlar hem de kýzlar tarafýndan oynanan heyecan verici bir oyundu. Çocuklardan biri Körebe olur, yüzünü dirsekten itibaren duvara dayadýðý koluna yaslar, birden ona kadar saymaya baþlardý. Diðer çocuklar saða sola gizlenirler, Körebe'ye görünmemeye çalýþýrlardý. Körebe, saymasý bittikten sonra gizlenen arkadaþlarýný aramaya baþlardý. Duvarýn, Körebenin yüzünü kapatan bölgesi oyunun bitiþ noktasýydý. Körebe ilk gördüðü kiþinin adýný söyleyerek o noktaya koþar, 'Tu...' diye tükürürdü. Tükürmekle kalmaz, 'Tutumayana' diye de haykýrýrdý. Ben yýllar sonra bu lafýn açýlýmýný söktüm. Þöyle: 'Tu..., tuma yana' (Benim tu demem sonucu, görüp de adýný söylediðim kiþi yanýversin) Küçükken ne zaman bir özdeyiþ ya da tekerleme duysam, bilmediðim yeni bir oyun sanýrdým. Karma karýþýk bir ortamý tarif ederken "Kör tuttuðunu halleder" derler ya? Ben bu deyimi ilk duyduðumda Körebe oyununun bir versiyonu sanmýþtým. Meðer hiç de öyle deðilmiþ. Baþlýkdaki 'Gel Ayý Ye Beni' deyimi de ayni þeyi çaðrýþtýrmýþtý ama o da deðilmiþ. Meðer bu deyiþ, kendisine zarar vereceðini bile bile olayýn üstüne giden kiþiyi anlatýrmýþ. 23 Nisan 1962 tarihli, 89 sayýlý Cumhuriyet gazetesi de iþte o türden bir davetiye idi. Söz konusu nüshanýn sað alt köþesinde "Nacak'a Hatýrlatýrýz ki..." baþlýklý bir yazý yer almýþtý. Denktaþ'ýn yayýn organý olan Nacak gazetesinin, camilerin kundaklanmasýyla ilgili olan çirkin sataþmasýna cevap niteliðindeki bu yazý bir yerden sonra þöyle devam ediyordu: "Bomba hadiselerinin sorumlusu alçak, adi ve satýlmýþ herifin kim olduðunu aklý selim sahibi herkes tahmin etmiþtir. Bu alçaðýn bu satýlmýþ herifin yüzündeki maskenin indirileceði gün yakýndýr. Ve o gün geldiðinde, bu alçakça bomba hadiselerinden dolayý Türk toplumunun sorumlu tutulamayacaðýný kat'iyetle ifade edebilecek olan yine biz olacaðýz." Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný kutlamayý da ihmal etmeyen Cumhuriyet'in iki yazarý, ne yazýk ki bekledikleri o günü asla göremeyecek, iþlenen alçakça suçlardan Türk toplumunun sorumlu tulamayacaðýný, söz verdikleri üzere ifade edemeyeceklerdi. Çünkü "Nacak'a Hatýrlatýrýz ki..." baþlýklý yazýnýn yayýnlanmasýnýn üzerinden yirmidört saat geçmemiþti ki onlar alçakça bir cinayete kurban gitmiþlerdi. Avukat Ahmet Gürkan evinin önünde, arabasýnýn direksiyonu baþýnda pusuya düþürülmüþtü. Diðer avukat Ayhan Hikmet ise yataðýnda, karýsýnýn koynunda katledilmiþti. Yirmibeþoðlu'na sormak geliyor içimden: "Bu çirkin saldýrý da mý halkýn mukavemetini artýrmak için gerçekleþmiþti Paþam?" Ama yarým asýr sonra da olsa yaptýðýnýzý itiraf etme delikanlýlýðýný gösterdiniz ya? Sizi bu yüzden can-ý gönülden kutlarým. Ne olurdu ayni mertliði Kýbrýs Türkünün ezeli ve ebedi lideri de sergileyebilseydi. Ne olurdu Komutan Keskin gibi yarým aðýzla da olsa doðruyu teslim edebilseydi. Hadi bunlarý yapamadý. Ne olurdu bir defacýk da olsa susuverseydi. Ama susmak hiç olmaz, zira 'Sükut ikrardan gelir' Devam et Denktaþ: 'Cip Ýnkar Allah Kerim' Yýltan Palmer KTEMB Baþkaný Kýbrýs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliði (KTEMB)'nin dün gerçekleþen 6. Olaðan Genel Kurulu'nda Yýltan Palmer oybirliðiyle baþkanlýða seçildi. Genel Kurulda diðer kurullar da þu þekilde oluþtu: Yönetim Kurulu: Ali Karavezirler, Aziz Limasollu, Mehmet Balcýoðlu, Þevket Esenboða, Mehmet Nasiboðlu, Bugün dünya kalp günü Bugün 26 Eylül Dünya Kalp Günü. Gün nedeniyle mesaj yayýnlayan Kýbrýs Türk Kalp Derneði Baþkaný Dt. Öner Özerdem, dünyada ve KKTC'de hala bir numaralý ölüm nedeni olan "Kalp ve Damar Hastalýklarý" ile mücadelede evrensel korunma ve risk faktörlerinden uzaklaþma yolunda bireysel ve toplumsal bir çaba gösterilmediðini, yeni hedefler ve politikalar üretilmediðini belirtti. Özerdem, geliþmiþ toplumlarýn yasal, idari ve eðitim alanýnda bu konuda düzenlemeler yaptýðýný; gýda, beslenme ve aktif yaþam þartlarýný yasal çerçevede düzenleyerek koruyucu hekimliði öne çýkardýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: Tamay Soysan Tel-Sen Baþkaný Kýbrýs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalýþanlarý Sendikasý (TEL- SEN) 42. Olaðan Genel Kurulu dün yapýldý. Genel Kurul'da Tamay Soysan, tek aday olarak yeniden baþkanlýða seçildi. TEL-SEN Lokali'nde saat 10.00'da TÜRK-SEN Genel Baþkaný Aslan Býçaklý baþkanlýðýnda yapýlan genel kurulda konuþan Genel Baþkan Tamay Soysan, AKP ve UBP yönetimlerinin icraatlarýný eleþtirdi ve Telekomünikasyon Dairesi'nin özelleþtirilmesine karþý olduklarýný tekrarladý. Türkiye'de AKP'nin sermaye gruplarýna hizmet ettiðini savunan Soysan, bu anlamda siyasilerin de adýmlarýný dikkatli atmalarý gerektiðini, KKTC'nin ve Kýbrýs Türk halkýnýn ekonomik kalkýnmaya ihtiyacý olduðunu belirtti. Coþkun Talihsiz, Hüseyin Hallaçoðlu, Adnan Gençalp Yedek üyeler: Ersoy Olkanlý ve Hüseyin Karanlýk. Disiplin Kurulu: Ergün Emiroðullarý, Metin Þadi, Levent Çandarlý, Hasan Bullici, Daniþ Aþýcý. Denetleme Kurulu: Ali Tektan, Polat Hiçkorkmaz, Metin Onbaþý, Cezar Koyuncu, Vedat Faslý, Hasan Akhisar. "Ülkemizde hala bir kalp saðlýðý politikasý üretilmemiþ, popülist politikalar yapýlmýþ bu önemli saðlýk sorunu ciddiyetle ele alýnmamýþtýr. Hekimler sadece tedavi edici yönü ile mesleklerini yürütmekte koruyucu hekimlik hizmeti ise fertlerin bireysel korunmasýna býrakýlmýþtýr." Dünya Kalp Federasyonu'nun fiziksel hareketsizlik, saðlýksýz beslenme, alkol ve tütün kullanýmý gibi kötü alýþkanlýklardan arýnarak kalp hastalýðý riskinin yüzde 80 oranýnda azaltýlabileceðini bildirdiðine dikkat çeken Özerdem, çocuk ve gençlerin fast-food alýþkanlýðýndan uzaklaþtýrmak ve dengeli beslenmelerinin saðlanmasý gerektiðini kaydetti. Dairenin özelleþtirilmesine karþý olduklarýný vurgularken, "Topluma ikinci bir KTHY vakasý yaþatmayacaðýz" diyen Soysan, dairenin mali sorunlarýnýn giderilmesi için Maliye ve Ulaþtýrma bakanlýklarýný göreve çaðýrdý. Toplantýda tek aday olan Tamay Soysan'ýn yeniden göreve seçilmesinin ardýndan, yönetim kurulunun seçimi yapýldý. Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu; Zafer Can, Tülin Kýlýç, Erbil Bolkan, Sevgi Terzioðlu, Hasan Güneþlier, Sadiye Ýbretler, Türkmen Tansel, Melek Küçük, Salahi Mýsýrlýoðlu, Tanyel Baþdüdükçü, Okan Arca, Ercan Ferit, Barkýn Arslan, Kasým Bulancak, Peyker Erçin, Fehim Ayhun, Ayhan Buldu ve Erol Kahyaoðlu. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÝHTÝYAÇ FAZLASI BÖLÜM... Serhan Paþa isimli okurumuz gazetemize uzun bir mektup gönderdi. Mektup özetle þöyle: "KKTC Eðitm Bakanlýðý'nýn hazýrladýðý tüzüðe göre, öðrencileri tamamen ihtiyaç fazlasý olmayan, ileride iþ bulma sýkýntýsý çekilmeyecek bölümlere yönlendirme amacý taþýr; ancak bu deðiþiklik öðrencileri istemedikleri bölümlere yönlendirdiði aþikardýr. Yönlendirilen bölümlerden herhangi birisini seçen bir kiþi, arzu etmediði bir bölüm seçmiþ olduðu, daha doðrusu seçmeye zorlandýðý için, derslerinde baþarýsýz olabilir, hadi mezun olmayý baþardý diyelim, mesleðini icra ederken mutsuz ve huzursuz olabilir. Bizim iyiliðimiz düþünülmüþ madem, rehber öðretmenlerimiz neden bizi bu bölümlere burs verilmiyor veya bu bölümlerde iþ bulmak çok zor diye uyarmadý. Hem üniversiteye hazýrlanacaðýz, hem de devletin anayasasýný mý öðreneceðiniz? Bu muydu bizim yapmamýz gereken? Yoksa birilerinin bizi uyarmasý mý lazým? Her neyse bunu da geçelim. Ýhtiyaç fazlasý olarak belirtilen hikayedeki bölümlere hiç mi alým yapmayacaksýnýz? Örneðin benim okuduðum Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk bölümünde gözlemlediðime göre o kadar iþ var ki... Mutlak, ilkokuldan tutun liseye kadar her okulda bir rehber öðretmen olmasý gerek. Ben çoðu ilkokulda rehber öðretmen göremedim. Þimdi içinde bulunduðum çýkmazý ve ihtiyaç fazlasý bölüm mevzusunun benim hayatýmý ne kadar etkilediðini sizlere anlatmak istiyorum. Liseyi bitirdim. ÖSS'ye ve bir özel üniversitenin sýnavýna girdim. Türkiye'de maddi yetersizliklerden dolayý zorlanacaðýmý düþünerek, özel bir üniversiteye kaydýmý yaptýrdým. Aklýmda milli eðitimden alacaðým burs sayesinde, özel üniversitenin eðitim ücretini aylýk olarak yatýrmak vardý. Her þey buraya kadar normal. Ve Milli Eðitim'e müracaat ettiðimde karþýma ihtiyaç fazlasý bölüm hikayesi çýkýyor. Ve o gün beni adeta çýkmazýn içine sürüklüyor. Her neyse bir akrabam sadece dönemlik kayýt ücretimi ödedi ve okula baþladým. Maddi durumumuz sadece bir aylýk okulumu ödemeye yetti. Ondan sonra sýnavlara giriþ iznini zar zor almayý baþardým. 1 senelik okul ücretim hala ödenmemiþ ve üniversite ikinci sýnýfa baþlayacaðým. Artýk umutsuzluða kapýldým çünkü bundan sonrasýnýn yürüyeceðine inanmýyorum. Baþarý durumuma gelince birinci yýlýn iki döneminde de 3,50 üzeri ortalama yapýyorum. Milli Eðitim'e bu sene tekrar baþvurdum ve sonuç yine hüsran. Ýhtiyaç fazlasý bölümlerde 2,50 üzeri ortalama tutturan ayrýca maddi açýdan zor durumda olmayanlar burs alabiliyorken, iki dönemin ortalamasý 3,75 civarý olan ve maddi açýdan zor durumda olan ben burs alamýyorum. Çoðu kiþinin de önerisi part-time çalýþmak, bu benimde aklýmda ancak bunu dillendirmek kadar kolay deðil hem okuyup hem çalýþmak. Bir gün sabah dersin oluyor diðer gün öðleden sonra gün geliyor hem sabah hem öðleden sonra. Gün geliyor Cumartesi dahil okula gitmek zorunda kalýyorsun. Keþke söylenenler kadar kolay olsa bu durumun üstesinden gelmek. Ýþte bu ihtiyaç fazlasý bölüm hikayesi olmasaydý, okul hayatým normal seyrinde devam edecekti. Þimdi askere gitmekle karþý karþýyayým. Eminim ki benle ayný durumu paylaþan birçok kardeþim vardýr, bu yazý büyük ihtimal onlarýn da durumunu özetliyordur. Bizim sesimize kulak verilmesi umuduyla." BÝZÝM DUVAR DELÝLÝ YORGACÝS OLANIN BURNU "KAN"DAN KALKMAZ Bizim Mandra Mandranýn nüfusunun ne kadar olduðu yolunda tartýþma ve kafalarda bir türlü yanýtlanamayan sorular, Ýrsen Küçük'ün "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" sözleriyle yepyeni bir boyut kazanýr. Ýrsen Küçük 1 milyona dayanan mandra nüfusunu, bu rakamý telâffuz etmeden açýklamanýn yolunu bulmuþ ve adýna "Kalabalýk" demiþtir. Mandrada þimdi herkes Ýrsen beyin bu çok önemli icadýný konuþurken, sokaktaki adam,, "Ýrsen Küçük ama baþarýsý büyük" diye alaylý alaylý söylenir.

8 8 26 Eylül 2010 Pazar GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... GÜNEY KIBRIS... AFKSENTÝU'NUN BÜSTÜNE SALDIRDILAR EOKA'cý Grigoris Afksentiu'nun Lefkoþa'daki büstüne küfür içerikli yazýlar yazýldýðý bildirildi. Simerini gazetesi, saldýrganlarýn büst üzerine boyalarla EOKA'yý ve Afksentiu'yu kötüleyen ifadeler içeren yazýlar yazdýklarýný kaydetti. "DENÝZCÝLÝK GÜNÜ" LÝMASOL'DA KUTLANACAK "Denizcilik Günü"nün bugün Limasol'da kutlanacaðý bildirildi. Simerini gazetesi, 10:00-19:00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek bu kutlamalardan elde edilecek gelirin, kanser hastasý çocuklara baðýþlanacaðýný yazdý. ÞÝKE YAPILAN FUTBOL MAÇLARI ÝÇÝN UEFA'DAN YARDIM ÝSTEDÝLER Rum polisinin geçen yýlki ligde þike karýþtýðý iddia edilen futbol maçlarýyla ilgili yaptýðý araþtýrmada karmaþa yaþandýðý ve olayýn çözülmesi için UEFA'dan yardým istendiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, birkaç gün önce araþtýrma yapýlmasý için Güney Kýbrýs'a uzman gönderilmesi veya Rum yetkililerin problemin çözülmesi çerçevesinde oradaki uzmanlarla iþbirliði yapmak için UEFA'nýn merkezine gitmesi amacýyla UEFA'ya yazýlý yardým çaðrýsý yapýldýðýný ve yetkililerden yanýt beklendiðini yazdý. HRÝSTOFYAS: Ben tükenmiþ olabilirim ama Downer deðil Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, BM Genel Kurulu'na hitabýndan önce BM muhabirlerine yönelik düzenlediði basýn toplantýsýnda, Kýbrýs Türk tarafýna "uluslararasý konferans olacaksa Kýbrýs Cumhuriyeti'nin önerdiði þekilde olacak" mesajý verdiði bildirildi. Alithia "'Uluslararasý Konferans Olacaksa Bizim Önerdiðimiz Gibi Olacak..." baþlýklý haberinde, basýn toplantýsý sýrasýnda bir gazetecinin Kýbrýs sorununda uluslararasý konferans ihtimaline iliþkin bir soruya karþýlýk Hristofyas'ýn "Genel Sekreter uluslararasý konferanstan söz ederken bizim tarafýn 'çözüme yaklaþtýðýmýzda yer almasý' tutumunu paylaþýyor. Bu mesajý vatandaþým Kýbrýslý Türklere ulaþtýrmanýzý istiyorum" sözlerine yer verdi. Habere göre Hristofyas takvim ihtimaline ve BM'nin bir B planý olup olmadýðýna iliþkin soruya karþýlýk da, "Hiçbir baský yapmadý, aklýnda baþka bir þey olduðu imasýnda da bulunmadý. Genel Sekreter müzakerelerin Kýbrýs aidiyetini destekliyor ve takvim koymuyor" dedi. Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun "BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn Rum Yönetimi Baþkaný'nýn önerilerinden tükendiði" açýklamasýný yorumlamasý istenen Hristofyas, þunlarý söyledi: "Downer'ýn kendini bitkin tükenmiþ hissetme hakký yoktur. Ýki yýldan az bir süredir o makamdadýr, BM ise 40 yýldýr Kýbrýs'tadýr ve tükenmedi. Türk önerileriyle karþý karþýya kalan ben, kendimi tükenmiþ hissettiðimi söyleyebilirim, Sayýn Downer deðil " Fileleftheros da, "Baþkan: Kýbrýs Sorununun Dünden Çözülmesini Ýsterdim" baþlýklý haberinde, Hristofyas'ýn BM merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda "Kýbrýs sorununun mümkün olan en kýsa zamanda çözülmesini isteyen bizim taraftýr çünkü iþgal altýnda olan bizim vatanýmýzdýr" iddiasýnda bulunduðunu yazdý. BM Genel Sekreteri'nin kendisine baský yapmadýðýný, takvim de olmadýðýný söyleyen Hristofyas "çözümü dünden isterdim" dedi. Eski Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'la müzakerelerin zemininin iki bölgeli iki toplumlu tek egemenliði, tek vatandaþlýðý, tek uluslararasý temsiliyeti olan bir federasyon devleti olduðu konusunda ve sorunun yetki paylaþýmý, ekonomi ve AB'ne katýlým gibi bazý yönlerinde anlaþtýklarýný anlatan Hristofyas, Cumhurbaþkanlýðý'na Dr. Derviþ Eroðlu'nun gelmesiyle birlikte Kýbrýs Türk tarafýnýn yaklaþýmýnýn deðiþtiði görüþünü ortaya koydu. "Dengeli, iþleyebilir, bütün Kýbrýslýlarýn insan haklarýna saygý gösterecek bir çözüme ihtiyacýmýz var" diyen Hristofyas, "Kýbrýslý Türklerin yeni liderinin önerileri, beyan edilmiþ mülkiyet hakkýna saygý duymadan 'genel takastan' söz ediyor" ifadesini kullandý. Hristofyas'ýn Downer'ýn Kýbrýs sorununun kendisini yorduðu açýklamasýný da deðerlendirdiðini ve "Sayýn Downer buraya geleli iki yýl bile olmadý ama BM Kýbrýs'la 40 yýldan uzun zamandýr meþgul oluyor. Kendisini bu göreve Genel Sekreter atadý" dediðini yazan gazete þunlarý da ekledi: "Hristofyas gerek açýklamalarýnda gerek sorulara verdiði cevaplarda 'ciddi konu' yerleþikler üzerinde durdu, BM Genel Sekreteri'ne de ilettiði üzere niyetinin müzakerelere devam etmek olduðunu belirterek 'ancak müzakereler özlü olsun' dedi. Hristofyas Ban Ki Moon'dan müzakere prosedürünün Kýbrýs aidiyetine tam destek verdiði teyidini aldýðýný da söyledi." Haravgi "Baþkan Hristofyas BM'deki Basýn Toplantýsýnda Mümkün Olan En Kýsa Zamanda Çözüme Hazýr Olduðunu Vurguladý" baþlýklý haberinde Rum Yönetimi Baþkaný'nýn, BM merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda mümkün olan en kýsa zamanda çözüme hazýr olduðunu söylediðini yazdý. Habere göre Hristofyas "Türkler yýl sonuna kadar çözüm istediklerini söylerken ben çözümü dünden istediðimi söylüyorum" ifadesini kullandý. Rum tarafýnýn sunduðu mülkiyetle ilgili önerilerin felsefesine de deðinen Hristofyas "geri dönüþ hakkýný kullanmak isteyen Kýbrýslý Rumlar bunu yapabilmeli, istemeyenler tazmin edilmeli veya mallarýný baþka mallarla takas edebilmeli" dedi, "Yaptýðýmýz belge teatisinde Kýbrýs Türk tarafý talihsiz bir þekilde, konunun neredeyse bütün Kýbrýslý Rumlarýn tazmin edilmesiyle çözülmesinde ýsrar ediyor" diye ekledi. Dimitris Hristofyas mülkiyet baþlýðýnýn toprak ve TC kökenli KKTC vatandaþlarý konularýyla birleþtirilmesi önerisini yinelediði basýn toplantýsýnda, "Üzgünüm çünkü Türk tarafý bunu reddetti" dedi. Mülkiyet baþlýðýndaki önerilerine de deðinen Hristofyas, önerilerinin Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) kararlarý da dahil her þeyi dikkate aldýðýný savundu, "Ancak AÝHM kararlarý Kýbrýslý Rumlarýn mülkiyet haklarýný reddetmeleri gerektiðini söylemiyor" dedi. Hristofyas Kosova meselesine ve bunun Kýbrýs sorununa etkilerine de deðindi ve "Son karar Kýbrýs'ý etkilemiyor. Kýbrýs sorunu baðýmsýz bir ülkenin iþgali ve insan haklarýnýn yeniden tesis edilmesi meselesidir" diye konuþtu. Bir Türk gazetecinin sorusu üzerine "Türkiye siyasi liderliðinin kendisiyle görüþmesi" teklifini yineleyen Hristofyas, "Türk liderlerle görüþmeler Sayýn Eroðlu'yla görüþmelerimizi etkilemeden olacak" þeklindeki görüþünü de ortaya koydu. KIBRIS VE LÝBYA ESKÝ BORÇLARIN ÖDENMESÝ KONUSUNDA ANLAÞTI Libya'nýn Rum þirketlerine döneminden kalma borçlarýný ödemesi konusunda, iki ülke arasýnda kurulan komitelerin anlaþmaya vardýklarý bildirildi. Politis gazetesinin haberine göre, Libya'dan yaklaþýk 27 milyon 500 bin dolar alacaðý olan 26 Rum þirketinin yetki verdiði Sanayi ve Ticaret Odasý (KEVE) ile hükümet yetkililerinden oluþan heyet, Libya heyetiyle görüþerek borçlarýn ödenmesi konusunda anlaþmaya vardý. Gazete, anlaþmaya göre Libya'nýn toplam 8.5 milyon dolar ödemesi konusunda uzlaþýya varýldýðýný belirtirken, Libya'nýn bu miktarý en geç 15 Mart 2011'e kadar ödemesinin öngörüldüðünü de vurguladý. ELSÝ HRÝSTOFYAS DA NEW YORK'TA TEMASLARDA BULUNDU BM Genel Kurul çalýþmalarý için New- York'ta bulunan Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn eþi Elsi Hristofyas'ýn da temaslarda bulunduðu bildirildi. Haravgi gazetesinin haberine göre Elsi Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un eþi Ban Soon-taek'in lider eþleri onuruna verdiði kahvaltýya katýldý. Habere göre, "Autism Speaks" örgütünün organize ettiði otizmle ilgili toplantýya katýlan Bayan Hristofyas, pek çok Kýbrýslý Rum ve Yunanlýnýn yaþadýðý Astoria'daki Mount Sinai Hastanesi'ni de ziyaret etti. Hristofyas'ýn buradaki temaslarýnda Rum hükümetinin Týp Fakültesi kurma yönündeki çabalarýna deðinerek, iþbirliðinin gerekliliðine deðindiði kaydedildi. Elsi Hristofyas New-York'ta, Helen- Amerikan Okulu'nu da ziyaret etti. YAKIT DEPOLAMAYA HOLLANDA ÞÝRKETÝ DE ADAY Güney Kýbrýs'ýn AB karþýsýndaki 90 günlük yakýt rezervi bulundurma yükümlülüðü çerçevesinde oluþturulmasý planlanan Vasiliko yakýt depolarý inþasýna Hollanda'nýn "Vopak" isimli þirketinin de aday olduðu bildirildi. Politis gazetesi haberinde, Larnaka'nýn Vasiliko bölgesinde inþa edilmesi planlanan yakýt depolama tanklarýnýn inþasýna, konusunda uzman Vopak þirketinin de ilgi gösterdiðini yazdý. Gazete, Ticaret Bakanlýðý'nýn ise Vopak'ýn adaylýðýna olumlu gözle bakmasýna karþýn, çýkýlacak ihalede diðer þirketlerin de önerilerinin dikkate alýnacaðýný açýkladýðýný vurguladý. RUM GENÇLER DAHA ÝYÝ BÝR HAYAT ÝÇÝN GÖÇ ETMEYE HAZIR Güney Kýbrýs'ta yapýlan ankete göre, 22 ila 35 yaþ arasýndaki gençlerin yüzde 87.3'ü "daha iyi bir yaþam ve iþ için" yurt dýþýna gitmeye hazýr. Politis gazetesinde yer alan ankete göre, Lefkoþa Üniversitesi tarafýndan 6-10 Eylül tarihleri arasýnda 300 Rum gencinin katýlýmýyla yapýlan anketin sonuçlarýna göre, katýlýmcýlarýn yüzde 78.6'sý kamuda iþ istiyor. Ankete göre, gençlerin yüzde 45,3'ü "gençlerin haklarýnýn korunmasý" konusunda sadece kendilerine güvendiklerini belirtirken, siyasi partilerden hiçbirine güvenmeyenlerin oraný yüzde 35 olarak gerçekleþti. ÖZGÜRGÜN, ÝKÖ DIÞÝÞLERÝ BAKANLARI TOPLANTISINDA KONUÞTU Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Ýslam Konferansý Örgütü (ÝKÖ) Dýþiþleri Bakanlarý Koordinasyon toplantýsýnda, KKTC'nin ÝKÖ'deki statüsünün gözlemcilikten tam üyeliðe yükseltilmesi talebini yineledi. New York'ta yapýlan ÝKÖ Dýþiþleri Bakanlarý Koordinasyon toplantýsýnda ÝKÖ'ye üye ülkelerin Dýþiþleri Bakanlarýna hitap eden Hüseyin Özgürgün, siyasi irade ve cesaret olmasý halinde Kýbrýs'ta 2010 yýlý sonundan önce çözüme ulaþýlabileceðine inandýklarýný belirtti. Özgürgün konuþmasýnda, Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden duyduðu üzüntüyü de ifade ederek, "Selde hayatýný kaybedenlerin ailelerine, Pakistan Halkýna ve Hükümetine baþsaðlýðý dileklerimi sunmak istiyorum. Kýbrýs Türk Halký bu zor zamanlarýnda, kalben ve fikren Pakistan'daki kardeþlerinin yanýndadýr" dedi. Dýþiþleri Bakanlýðý Basýn Merkezi'nden yapýlan açýklamaya göre Özgürgün, 2011 yýlýnýn Nisan ayýda KKTC'de "ÝKÖ'ye Üye Ülkelerde Yüksek Öðrenim Hizmetleri" konulu bir etkinliðinin KKTC'de düzenleneceðini de duyurduðu konuþmasýnda, KKTC'nin düzenlenecek etkinliðin ev sahipliðini layýkýyla yapacaðýný ve üye ülkelerin katýlýmcýlarýnýn görüþmelerden yararlanacaklarýna inanadýðýný kaydetti. DOWNER, ADAYA DÖNÜYOR BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn BM merkezindeki temaslarýný tamamladýðý ve Ada'ya gelmek üzere New-York'tan ayrýldýðý bildirildi. Fileleftheros, Downer'ýn perþembe günü liderlerin müzakerelerdeki temsilcileri Kudret Özersay ve Yorgos Yakovu'nun mülkiyeti ele alacaklarý görüþmede hazýr bulunmasýnýn beklendiðini yazdý. Haberde Downer'in New-York'ta Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu ile bir saate yakýn bir görüþme yaptýðý, BM Genel Sekreter Yardýmcýsý Lynn Pascoe baþkanlýðýndaki Kýbrýs sorunuyla ilgili BM heyetiyle örgüt-içi toplantýya katýldýðý, dün gece de Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'yla bir araya geldiði kaydedildi.

9 26 Eylül 2010 Pazar 9 Tünel ALINTI KENDÝ KENDÝNDEN KOVULMAK Kendi kendinden kovuluþ, kovuluþlarýn, terk edilmelerin en acýsýdýr. Bu gurbet bitsin istiyoruz. Ermeniler (veya baþka kimler varsa), bu ülkeden kovulurken, kalanlar da kovuldu, farkýnda mýsýnýz? Evimiz, ocaðýmýz daðýldý. Kardeþlerin daðýldýðý ev, ev olur mu? Çocuklarýna sahip çýkamayan, onlarý ayýran ana babaya ne denir? Kendi kendinden kovulmak böyle bir þeydir. Ne gidenin, ne kalanýn huzuru kalýr. Ekmek tat vermez, tuz tuzluðunu yitirir. O yüzden, diasporayý þeytanlaþtýranlara prim vermeyin. Diaspora dediðinin çoðu, kendinden kovulan bizlerdir iþte. Haksýzlýða uðrayan, acýlarýna hürmet gösterilmeyen, yas tutamayanlarýn öfkesiyle, yüz yýldýr "evden" gelecek bir ses bekliyorlar, toprak filan deðil... Markar ESAYAN (TARAF) DÝPNOT KKTC yetkilileri satýlýk diploma meselesini araþtýrma gereði bile duymadan, bunun karalama olduðunu söyledi. MEÐER GENERALLER DE SAÇMALAR ARÞÝV TARÝH 19 AÐUSTOS 2009 Týp-Ýþ ile Saðlýk Bakaný arasýnda varýlan uzlaþmayý Bakanlar Kurulu onaylamadý. Derviþ Eroðlu, "Bakanýn anlaþma yapma yetkisi yok" dedi. Gözden kaçmayanlar... BAYRAKTAR'DAN "BALYOZ"A UZANAN YOLLARDA Turgut Özal'a suikast giriþiminde de adý geçen ancak bu iddialarý reddeden emekli general Yirmibeþoðlu önce '6-7 Eylül harika operasyondu" þeklinde kurduðu cümleyle ünlenmiþti. Þimdi ise "Biz tepki yaratmak için Kýbrýs'ta cami bile yaktýk" diyor. "Balyoz" iddialarýnda "cami"lerin bombalanacaðýna dair planlar vardý. Hatýrlayýn. Eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð "Allah Allah diyen ordu cami bombalar mý!" demiþti hatta. E bombalarmýþ demek ki... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeþoðlu'nun basýna yansýyan 'Kýbrýs'ta cami yaktýk' sözünü yakýþtýramadým." Zorlu TÖRE (Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný) Aklýnýzda bulunsun Þimdi incir zamaný Mevsimi olmasý nedeniyle uzmanlar tarafýndan günde 3-4 tane tüketilmesi önerilen incirin, bünyesinde barýndýrdýðý vitaminler nedeniyle enerji vermesinin yanýnda, çocuklarýn geliþiminde anne sütü kadar faydalý olduðu ayrýca kolesterolü de düzenlediði bildirildi. Ýncirin, içerdiði yüksek oranlardaki protein, vitamin ve minerallerle hücrelerin yenilenmesini saðlayan bir besin olduðunu belirtilirken, baðýþýklýk sistemini güçlendirici özelliði ile de dikkati çekiyor. Kurutulmuþ incirin balgam söktürücü özelliði de ortaya çýkarken, kuru incirin de hücre geliþimini desteklediði bildiriliyor. "Kimse kusura bakmasýn. Bu saatten sonra yapýlan açýklamalarýn ulusal davaya yararý deðil, zararý var. Emekli de olsa bir generale hiç yakýþmamýþ. O general saçmalýyor." Zorlu TÖRE Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... BAKKAL DEFTERÝ DEÐÝL TARÝH DEFTERÝ Türkiye'de belli çevrelerde gözle görülür bir hareketlenme var. Kenan Evren dahil diðer 12 Eylül generallerine suç duyurusunda bulunanlar her gün çoðalýyor. "Bir þey olmaz" diyenler haklý çýkar mý çýkmaz mý bilemeyiz ama hiç olmazsa hatýrlamaya direnen bir hafýza var. Kýbrýs'ta durum hepten fiyasko. Burada hafýza hepten kayýp. Baksanýza Baþbakan Ýrsen Küçük nasýl bodoslama dalýyor mevzuya. Karýþtýrmayýn eski defterleri dercesine. Yahu bu bakkal defteri deðil ki, tarih bu, tarih... Simon Tisdall The Guardian da yazdý: Vizyon yok,insan haklarý yok... Ticaret var petrol var Diplomatik jargonda 'donmuþ ihtilaf' kavramý genellikle Karadeniz ülkelerini etkileyen çözülmemiþ ihtilaflara atýfta bulunur. Fakat Somali, Keþmir, Kürdistan, Kýrgýzistan, Birmanya ve Tibet de rahatlýkla 'donmuþ' diye nitelenebilir. Birçoðunda dýþtan gelen çözüm çabalarý güçsüz, durgun ve baþarýsýzdýr; veya hiç yoktur. Baský gruplarýnýn, düþünce kuruluþlarýnýn, eylemcilerin çaðrýlarý duymazdan GÜNÜN KARÝKATÜRÜ geliniyor. ABD ve Britanya'nýn özgürlük ve demokrasi yayacak durumu yok. Aksine, Washington Rusya'yla iliþkileri 'resetliyor', Çin'le stratejik uzlaþma arýyor, Irak ve Afganistan'daki kayýplarýný azaltmaya çalýþýyor, Ortadoðu'da otokratlarý silahlandýrýyor. 'Vizyon' dedikleri ve tezahürünü Soðuk Savaþ sonrasý 'yeni bir dünya düzeni' inþa etme çabasýnda bulan mevzunun yerinde yeller esiyor. Bugünün dar vurgusu ticaret, petrol ve güvenlik üzerine, kendi kaderini tayin hakký veya insan haklarýna deðil. Diplomasinin kremasý sayýlan tarafsýz arabuluculuðun modasý geçti. BM, Sri Lanka'da Tamillere veya Çin'de Tibetlilere yönelik canice muameleler ve zorbalýklarla baþa çýkmakta sergilediði baþarýsýzlýktan dolayý giderek daha fazla suçlanýyor. Her zamanki gibi, aktif eylem veya eylemsizliðin baþ sorumlusu BM üyeleri, özellikle de Güvenlik Konseyi'nin veto hakkýna sahip beþ daimi üyesi. Bu nedenle büyük güçler, Sudan'ýn savaþ suçlarý iþlemekle itham edilen Devlet Baþkaný Ömer Beþir'in peþine düþmemek noktasýnda anlaþarak menfaati prensibin önüne koyuyor. Keþmir Halký Özgürlük Birliði'nin Baþkaný Muhammed Faruk Rahmani, bu görmezden gelmenin vahim sonuçlarýnýn en güçlü tanýklarýndan biri. Rahmani 10 yýlýný hapiste geçirdi. Rahmani'ye göre, Keþmirliler Hindistan'ýn çekilmesini ve kendi kaderini tayin hakkýný istiyor; BM'nin 1947'den beri defalarca verdiði söz de bu. Hâlâ bu sözün yerine gelmesini bekliyorlar. Keþmir'in çektiði acýlar istisna deðil. Türkiye'deki Kürtlerin özerklik çabalarý da çýkmazda. Bu durum Türkiye, Ýran, Irak ve Suriye'ye daðýlmýþ tanýnmayan Kürt ulusunun yüz yüze olduðu daha büyük sorunlarýn yansýmasý. Fakat Kürt meselesini çözmek yönünde en ufak bir uluslararasý arzu yok. Batý yýllardýr terörizm, korsanlýk ve göç konularýnda atýp tutuyor. Oysa, Somali uluslararasý diplomasi için hâlâ bir 'sakýn bulaþma' bölgesi... Istýrap içinde olan Zimbabve; Tayland'da ezilen güney Malay azýnlýðý; Çin'in Þincan eyaletinde sýkýntý içindeki Uygurlar ve Rus Kafkaslarýnýn Müslüman halklarý da öyle. Bu diplomatik boþvermiþliðin, tek tek hükümetlerin veya AB'nin çetrefilli meselelere dalmak konusundaki gönülsüzlüðünün nedeni, Bush yýllarýnýn sergilediði aþýrýlýklara duyulan tepki olabilir, ekonomik krizle de baðlantýlý olabilir. Fakat bu, en çok da, dar kafalý, kendi ulusal çýkarlarýndan baþka bir þey düþünmeyen bir yaklaþýmýn sonucudur. Neden ne olursa olsun, son derece dar görüþlü ve tehlikeli bir durum olduðu muhakkak. (22 Eylül 2010)

10 10 26 Eylül 2010 Pazar TV'DE BU AKÞAM Katil Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 20:45 Yönetmen : Ringo Lam Oyuncular : Jean-Claude Van Damme, Michael Rooker, Catherine Dent, Brandon James Olson, Pam Hyatt Deneyimli polis memuru Jake Reiley (Michael Rooker) uzun bir zamandýr çocuklu kadýnlarý öldüren 'Meþale' lakaplý seri katil Garrett'in peþindedir. Garrett, iþlediði her cinayetten sonra Jake'i arayýp haber vermektedir. Bütün bunlardan bunalan Jake, emekli olmaya karar verir; ancak çok geçmeden Ulusal Güvenlik Gücü kendisine, Garrett'i yakalamasýný saðlayacak çok gizli bir projenin içinde yer almasýný teklif eder. Katilin DNA'sý kullanýlarak, katille ayný görünüþ ve belleðe sahip olan bir 'kopya' insan üretilmiþtir. Katilin genetik özelliklerini taþýyan 'kopya', bir çocuðun duygusal ve zihinsel kapasitesine sahiptir. 'Kopya' Jake'e, Garrett'i yakalamasý için yardýmcý olabilecek tek kiþidir. Raydan Çýkanlar Türü: Yabancý Sinema TV 8 / 21:15 Orijinal Adý : Drailed Yönetmen : Mikael Hafström Oyuncular : Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Melisa George, Addison Timlin. Yapým : 2005 Charles, ev yaþamý, kýzlarýnýn hastalýðý yüzünden karýsýnýn talepleri ve iþi nedeniyle yýpranmýþ ve moralsiz bir durumdadýr. Þikago'daki iþine gitmek için bindiði trende Lucinda ile tanýþýr tanýþmaz, ikili arasýnda kývýlcýmlar meydana gelir. Bunu kýsa sürede öðle ve akþam yemekleri ve içki içmeler izler. Bu durum bir otel odasýndaki cinselliðe kadar ilerler. Ancak birbirlerini soymaya baþladýklarý anda odaya bir hýrsýz girer. Charles'ý döver ve Lucinda'ya tecavüz eder. Þöhret Yolu Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Y: Gabriela Tagliavini O: Sean Patrick Flanery, Camille Guaty Komedi/Romantik 2004 Cole Thompson adlý müzik yapýmcýsý sokaktan bulduðu herhangi birini bir yýldýza dönüþtüreceðine dair bir bahse girer. Yeterince cazibeli ancak görünürde bir yeteneði olmayan Maggie karþýsýna çýktýðýnda Cole için deney baþlar. Amacý kýsa sürede Maggie'yi eðitip, deðiþtirerek bir Latin yýldýzý olarak piyasaya sürmektir. Fakat Maggie bir yýldýz olmak uðruna kiþiliðinden ödün vermekte tereddüt ettiði gibi, Cole'un da ona karþý deðiþen hisleri iþini zorlaþtýrýr. Eðlence endüstrisini hicveden ve bir yýldýzýn yaratýlma sürecini farklý açýlardan ele alan filmde Carmen Electra, Udo Kier gibi ünlüler de kendi kimlikleriyle boy gösteriyorlar. Yeryüzü Cenneti Türü: Yabancý Sinema KANAL 24 / 21:30 Yönetmen: Deepa Mehta Neþeli ve duyarlý bir bir kadýn olan Chand Hindistan'dan Kanada'ya daha önce hiç tanýmadýðý biri ile evlenmeye gelir. Onun için buradaki her þey yeni, yabancý ve heyecan vericidir. Ancak, ailevi yükümlülüklerin altýnda ezilen kocasý Rocky çok geçmeden hýrsýný Chand'dan çýkarýr. Chand elinden geldiðince eþine, ailesine ve yeni bir ülkeye ayak uydurmaya çalýþmaktadýr ancak optimistik yaný giderek yerini umutsuzluða ve hayal kýrýklýðýna býrakýr. Otel çamaþýrlarýnýn yýkandýðý bir fabrikada çalýþmaya baþlayan Chand orada Kanada asýllý Jamaikalý bir kadýn olan Rosa ile tanýþýr. Chand'ýn yaþadýðý þiddeti ve çaresizliðini gören Rosa kocasýnýn ona âþýk olmasýný saðlayacak büyülü bir þey verir. Anlam veremediði bir dünyanýn ortasýnda sýkýþýp kalan ve yeni ailesini mutlu edemeyen Chand hayal dünyasý ile gerçekler arasýndaki çizgileri birbirine karýþtýrýr. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Timsahlar ülkeye yayýldý Meksika'da Karl Kasýrgasý'nýn neden olduðu seller sýrasýnda yaklaþýk 400 timsah barýnaklarýndan kaçtý. Kaçan Morelet timsahlarýnýn Veracruz eyaletindeki 6 sahil bölgesine daðýldýðý belirtilirken, yetkililer vatandaþlardan timsahlarý yakalamaya veya öldürmeye çalýþmamalarýný istedi. Oldukça tehlikeli olduðu belirtilen Morelet timsahlarýnýn boylarýnýn 3 metreye kadar ulaþtýðý ve tatlý su bataklýklarý, göl ve nehirlerle doðu Meksika'nýn hafif tuzlu suya sahip sahillerinde yaþadýðý belirtildi. Federal yetkililer, dev sürüngenlerin yakalanmasý için bölgeye timsah uzmanlarýnýn gönderildiðini ifade etti. Geçtiðimiz haftadan bu yana baþta Yucatan yarýmadasý olmak üzere Meksika Körfezi'ni etkisi altýna alan Karl Kasýrgasý, binlerce kiþinin evinden olmasýna, en az 15 kiþinin de ölmesine neden oldu. Twitter'dan naklen doðum! Ýngiltere'nin Stafford kentinde yaþayan 34 yaþýndaki bir kadýn, 13 saat süren doðum süresini Twitter'da yakýn doslarý ve takipçileriyle paylaþtý. Kreþ hemþiresi olan Fi Star-Stone duygusal ve fiziksel durumunu Twitter'dan gönderdiði mesajlarla paylaþýrken, amacýnýn 'anne adaylarýna, doðal doðumun olumlu bir deneyim olduðunu' paylaþmak istediðini söylüyor. Ýkinci çocuðunu dünyaya getiren genç kadýn, ' Bu yöntemle normal doðumun olumlu yönlerini, annelerin acýyý yönetebileceklerini ve doðum yaparken bile Twitter'da mesaj yazabileceklerini göstermek istedim' dedi. Star-Stone'un Twitter'da yazdýðý mesajlardan bazýlarý ise þöyle: 03.00: Saat 2:30'da kasýlmalar baþladý. Bebek, ablasýnýn cumartesi günkü ilk, yaþ gününe gelmeye karar verdi : Acýdan kurtuluþ yok. Ah! Bunu büyük bir votkayla yapmak isterdim : Kasýlmalar yavaþladý ama hala çok güçlü. 12:25 : Doðumdan önceki son Twitter mesajý: Kasýlmalar hala devam ediyor. Acýdan kurtuluþ yok! : Karþýnýzda Oscar John Michael Victor Stone. Tüm destekleriniz için çok teþekkürler. Daðýldým ve acý çektim ama gezegenin en mutlu annesiyim. Genç kadýn, 15:42' de Oscar isminde saðlýklý bir bebek dünyaya getirdi ve bunu doðumdan 20 dakika sonra twitter'dan duyurdu. Otomobile 'kadýn eli' deðdi Önce ABD'de kadýn sürücüler arasýnda popülerleþen, þimdilerde Ýngiltere'de de yayýlmaya baþlayan 'otomobil kirpikleri', yollarý yeni model 'süslü ve cazibeli' otomobillerle tanýþtýrýyor. Kirpik þeklindeki bu aksesuvarlar, otomobilin ön farlarýnýn üstüne yapýþtýrýlýyor, kaldýrýldýðýnda da aracýn boyasýna zarar vermiyor. Otomobili için takma kirpikle yetinemeyecek olan sürücüler için, 'kristal göz kalemi' seçeneði de mevcut! 'Otomobil kirpiklerini' ocakta piyasaya süren ABD'li firma Turbo Style Products, müþterilerini 'farlarýný birkaç dokunuþla süslemeye' davet ediyor. Aksesuvarýn fanlarý, Facebook'ta kirpikle süslenmiþ otomobillerinin fotoðraflarýný paylaþtýklarý bir sayfa açmýþ bile, bu sayfanýn þimdiden 3 bin takipçisi var. Kullanýcýlardan biri, otomobiline taktýðý kirpiklerin iþi için mükemmel reklam olduðunu söylüyor. Farlara takma kirpik takmanýn maliyeti 16 sterlin (37 TL) civarýnda, kristal göz kalemi çektirmekse yaklaþýk 13 sterlin (30 TL) tutuyor. Uyuþturucu baskýnýnda gözcü papaðana gözaltý Kolombiya polisi, dört zehir tacirinin yaný sýra, onlara erketelik (gözcülük) yaptýðý tespit edilen bir papaðaný da "yakaladý." Operasyonu yöneten polis komiseri yaptýðý açýklamada, "Lorenzo adlý papaðan, eve üniformalý birinin yaklaþtýðýný görünce, suçlularý Ýspanyolca 'Kaç, yoksa kedi gelip seni yakalayacak' diyerek üstü kapalý þekilde uyarýyordu. Evde benzer görevler yapacak þekilde eðitilmiþ iki papaðan daha bulduk" dedi. Polisin papaðana nasýl bir yasal iþlem uygulayacaðý ise bilinmiyor. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Ýkiye bölünen ilk insan oldu Kanadalý Janis Ollson (31), vücudundaki tümörün alýnmasý için 'ikiye bölünen' ilk insan oldu. Ollson, hamileyken þiddetli sýrt aðrýlarý çekmeye baþladý. Kadýna, kemik kanseri teþhisi konuldu. Doktorlar tek çarenin tümörün alýnmasý olduðunu söyledi. Sadece kadavralara uygulanan bir yöntemle yapýlan ameliyatta, Ollson'ýn sol bacaðý, omurgasýnýn alt tarafý ve sol kalça kemiðinin yarýsý vücudundan ayrýldý. Þimdi bir bacaðý ve kalça kemiði protez olan Ollson, kanserden tamamen kurtuldu. 'En tembel' gene adý verildi Bir gene, tembelliði ve aptallýðý ile bilinen ünlü çizgi dizi karakteri Homer Simpson'ýn adý verildi. Bunun nedeni ise keþfedilen RGS14 geninin özelliðinin kiþinin zeka seviyesini düþürmesi. Denek hayvanlarýnýn beyninde bulunan bu gen silindiðinde labirent içinde yön bulma, cisimlerin yerini hatýrlama ve yeni bilgileri öðrenme çok daha kolaylaþtý. "Simpson" geni deðiþtirildiðinde, hareket ve hafýza kabiliyeti artýyor. Dünyanýn en yaþlý köpeði Dünyanýn en yaþlý köpeði Billy, tam 22 köpek yaþýnda! Köpeklerin bir yaþýnýn 7 insan yýlýna denk geldiði hesaba katýldýðýnda, Billy'nin 154 yýldýr hayatta olduðu anlaþýlýyor. Sahibi ölünce bir hayvan sýðýnma merkezine býrakýlan Billy, kýsa süre içinde baþka biri tarafýndan sahiplenildi. Bir gözü görmeyen ve bazý diþleri dökülmüþ olan Yorkshire Terrier cinsi köpek, halen sopa atýlýnca koþup geri getirebiliyor ve günde iki kez yürüyüþe çýkýyor. 'Kayýp kýta Laramidia'dan haber var! Bilim insanlarý, ABD'nin güneyindeki Utah eyaletinin bulunduðu bölgede, daha önce bilinmeyen türde boynuzlu, otobur, dev iki dinozor fosili keþfetti. Plos ONE dergisinde yayýmlanan bulgulara göre, ortaya çýkarýlan bu yeni tür iki dinozor, yaklaþýk milyon yýl önce Tebeþir Döneminde, "kayýp kýta" Laramidia'da yaþadý. Utah eyaletinin güneyinin iç kesimlerinde ortaya çýkarýlan ve "Kosmoceratopsorta" adý verilen dinozorlarýn kafalarýnda, daha önce bilinen bütün dinozor türlerinden çok daha fazla boynuz bulunuyor ve özellikle de burunlarýnýn üzerinde büyük bir boynuz yer alýyor. Baþýnda toplam 15 boynuz olan dinozorlardan biri, bugüne kadar keþfedilen en gösteriþli baþa sahip dinozor olarak niteleniyor. Bu dinozorun sadece burnunun üzerinde deðil, iki gözünün ve elmacýk kemiklerinin üstünde de boynuzlar bulunuyor. Tropikal iklime yakýn ve bataklýklý bir çevrede yaþayan bu dinozorlarýn, boynuzlu dinozorlar ailesinin en bilinen türü olan "Triceratops"lara yakýn akraba olduðu düþünülüyor. Gerçek çýplaklar, çapkýnlardan rahatsýz Fransa'nýn çýplaklarýyla ünlü bölgesi Cap d'agde son günlerde tuhaf bir gerginliðe sahne oluyor. Tartýþma, çýplaklýk yaþam kültürü nüdizmi savunanlarla 'çapkýnlar' olarak adlandýrýlan grup arasýnda dönüyor. Cap d'agde'in yerlileri, son zamanlarda eþ deðiþtirme (swing) ve özgür seks taraftarý olan 'çapkýnlarýn' sayýsýnýn, bölge nüfusunun dörtte birine denk düþen nüdistlerin sayýsýný aþmasýndan memnun deðil. Bölgede yaþayanlar sayýlarý giderek artan bu yeni grubu hedefleyen otellerden ve çocuklarýnýn, herkesin içinde seks yapan çiftlerle karþýlaþmasýndan þikâyetçi. Yerlilere göre nüdist felsefeyle yakýndan uzaktan ilgisi olmayan bu teþhirci davranýþlar tamamen bu hovarda grubun iþi ve bunlarýn sayýsý her geçen gün biraz daha artýyor. Üstelik bu grup, bilhassa giyinik dolaþarak nüdist felsefeye gönül verenleri alaya almayý da ihmal etmiyor. Belediye meclisinin baðýmsýz üyelerinden Florence Denestebe, geçen hafta belediye baþkanýný bu konuda harekete geçmeye çaðýrdý bile.

11 26 Eylül 2010 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Kemanemin telinden Kimse bilmez halimden Havada bulut olsan Gurtulaman elinden Sýrma'nýn Günlüðü Naþide Gökbudak Edebiyat - Roman "Hayat çözmeye çalýþmaktan bir türlü vazgeçemediðimiz tek bulmacadýr." W.S. Gilbert binlercesi geçti barikatlardan ellerinde iþ çantalarý beyinlerinde Cumartesi ödenmesi gözleri hediyelik vitrinlerde insan yerine bile konulmadan Aydýn Adamoðlu "Yurttaþým Gardaþimu" adlý þiirinden Uluslararasý Altýn Koza Film Festivali sonuçlarý açýklandý n ''ULUSAL ÖÐRENCÝ FÝLMLERÝ YARIÞMASI'' VE ''AKDENÝZ ÜLKELERÝ ULUSLARARASI KISA FÝLM YARIÞMASI'' SONUÇLARI AÇIKLANDI 17. Uluslararasý Altýn Koza Film Festivali kapsamýnda düzenlenen ''Ulusal Öðrenci Filmleri Yarýþmasý'' ve ''Akdeniz Ülkeleri Uluslararasý Kýsa Film Yarýþmasý'' sonuçlarý açýklandý. Jüri üyelerinden görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, Adana HiltonSA Oteli'ndeki toplantýda yaptýðý açýklamada, öðrenimlerine Türkiye çapýndaki güzel sanatlar ve iletiþim fakültelerinin sinema bölümlerinde devam eden öðrencilerin katýldýðý Ulusal Öðrenci Filmleri Yarýþmasý'nda, diðer jüri üyeleri animasyon yönetmeni Ersin Soyen, yönetmen Ýnan Temelkuran, oyuncu Mert Fýrat ve sinema yazarý Nil Kural'la gerçekleþtirdikleri deðerlendirmelerin sonuçlandýðýný söyledi. Yavuz, buna göre ''En Ýyi Kurmaca Film'' ödülünün ''Meret'' filmiyle Ege Üniversitesinden yönetmen Hakan Ömer Zorka'ya, ''En Ýyi Belgesel Film'' ödülünün ''Mada'' filmiyle Erciyes Üniversitesinden yönetmenler Musa Ak ve Elif Çelik'e, ''En Ýyi Canlandýrma Filmi Ödülü''nün ''Karga Leþi'' filmiyle Anadolu Üniversitesinden yönetmen Önder Menken'e, ''En Ýyi Deneysel Film'' ödülünün ise ''Keneler ve Karýncalar'' filmiyle Dokuz Eylül Üniversitesinden yönetmen Engin Kýlýçatan'a verildiðini ifade etti. ''Akdeniz Ülkeleri Uluslararasý Kýsa Film Yarýþmasý'' jüri üyelerinden oyuncu Yeþim Ceren Bozoðlu ise açýklamasýnda, koordinatörlüðünü Hilmi Etikan'ýn yaptýðý yarýþmada, diðer jüri üyeleri Ýtalyan Film Festivali Yöneticisi Fabrizio Ferrari, Fransýz Büyükelçiliði Temsilcisi Luciano Rispolli, Yunanistan'dan oyuncu ve yönetmen Maria Magkanari ve Fransa'dan Festival Yöneticisi Olivier Pierre ile deðerlendirmelerini tamamladýklarýný belirtti. Bozoðlu, ''En Ýyi Kurmaca Film'' ödülünün ''Rita'' filmiyle Ýtalyan yönetmenler Fabio Grassadonia ve Antonio Piazza'ya, ''En Ýyi Belgesel Film'' ödülünün ''Dört Duvar Bir Pencere'' filmiyle Türkiye'den yönetmen Hazal Bayar'a, ''En Ýyi Canlandýrma Filmi'' ödülünün ''The Man Who Slept'' (Uyuyan Adam) filmiyle Fransýz yönetmen Ines Sedan'a, ''En Ýyi Deneysel Film'' ödülünün ''Format'' filmiyle Hýrvat yönetmen Darko Bakliza'ya, ''Kurmaca Jüri Özel Ödülü''nün ''Left Right'' (Sol Sað) filmiyle Yunan yönetmenler Argiris Germaidis ve Stavros Raptis'e, ''Kurmaca Mansiyon Ödülü''nün ''Sessizlik'' filmiyle Türkiye'den yönetmen Aziz Çapkurt'a, ''Belgesel Jüri Özel Ödülü''nün Portekiz-Rusya ortak yapýmý ''Territories'' (Bölgeler) filmiyle yönetmen Monica Baptista'ya, ''Canlandýrma Jüri Özel Ödülü''nün ''Video Game'' (Video Oyunu) filmiyle Ýtalyan yönetmen Donato Sansone'e, ''Deneysel Jüri Özel Ödülü''nün ''From the Woods'' (Ormandan) filmiyle Ýspanyol yönetmen Roman Ljubimov Dacko'ya verildiðini kaydetti. Bienalde ilginç eserler n Dünyanýn en önemli bienallerinden olan Liverpool Bienali baþladý, lakin þimdiden para sýkýntýsý boy gösteriyor. Ancak bu sýkýntýya karþýn eserler görülmeye deðer Liverpool Bienali'nde kültürler çarpýþýyor. Dünyanýn dört bir yanýndan neredeyse 900 sanatçýnýn eserleri, Liverpool Bienali kapsamýnda sergileniyor yýlýnda düzenlenen son bienal, 975 bin kiþi tarafýndan gezilmiþti. Sergiler, Tate Liverpool, Anglikan Katedrali ve tamamlanmamýþ bir gece kulübünün de aralarýnda bulunduðu 100 kadar mekânda gerçekleþtirilecek. Ýlk olarak 1999 yýlýnda düzenlenen Bienal, on hafta sürüyor ve yeni uluslararasý sanatçýlarýn vitrini olma yolunda ilerliyor. Bu yýlýn en göz alýcý eserleri arasýnda, Do Ho Suh'un yaptýðý iki harabe deponun arasýna yerleþtirilmiþ ve gökten düþmüþ izlenimi veren Kore evi. Bu ev, kültürlerin çatýþmasýný temsil ediyor ve gelip geçenleri hayretler içinde býrakýyor. Anglikan Katedrali'nin zemininde yer alan mozolede, Brezilyalý sanatçý Laure Belem, bin tane cam zil asmýþ tavana. Zillere, ürkütücü bir müzik eþlik ediyor. Ayrýca katedralin bir odasý da video enstalasyonu için kullanýlýyor. Britanya Müzesi'ne rekor düzeyde baðýþ Britanya Müzesi, Britanya'da bulunan Sainsbury süpermarket zincirinin sahibi John Sainsbury'den 38 milyon dolar (58 milyon TL) baðýþ alacaðýný açýkladý. Bu rakam, son 20 yýlda sanata yapýlan en büyük baðýþ olarak kayda geçerken, Londra'nýn dünyaca ünlü kurumunun geniþletilmesine ve eski sanat eserlerinin muhafaza edilmesine katký saðlacak. Britanya Müzesi yýlda yaklaþýk beþ milyon ziyaretçi tarafýndan geziliyor. Müzenin koleksiyonlarý arasýnda, Rosetta Stone, the Lewis Chessmen ve the Elgin Marbles gibi parçalar bulunuyor. Bir baþka hayýrsever Sir Paul Getty de 1985 yýlýnda Ulusal Galeri'ye (National Gallery) 50 milyon sterlin, Ýngiliz Film Enstitüsü'ne ise 40 milyon sterlin baðýþta bulunmuþtu. Bir diðer ilgi çekici enstalasyon ise, 1974 yýlýnda Amerika'ya yasadýþý göçmen olarak giden Tehching Hsieh'in ilk Avrupa gösterisi. Hsieh, tüm yýl boyunca, gece gündüz her saat baþý kendi fotoðrafýný çekmiþ. Duvarda 8 bin 700 fotoðraf var. Bir de fotoðraflardan oluþan altý dakikalýk stop-motion film. Bienalin yineleyen temasý ise, sergileri ve enstalasyonlarý alýþýlmadýk yerlerde yapmak. 24 dört sanatçý, eski Rapid Hardware dükkânýna yerleþmiþ. "Bienal Liverpool'u bir kültür þehri haline getirdi" diyen Bienalin sanat yönetmeni Lewis Biggs, "Bu uzun bir süreçti, ancak þüphe yok ki, Liverpoollular onu kendi kültürel varlýklarý olarak görüyorlar ve Liverpool, hem Britanya içinden hem de giderek artan bir oranda dünyanýn deðiþik bölgelerinden turistlerin geldikleri bir þehir oluyor" dedi. Kamu harcamalarýnda kýsýtlamaya gidilmesi ile festival, bir sonraki bienal için kendi kendini güçlendirmeye çalýþýyor. Liverpool Bienali, Ýngilitere Sanat Konseyi, Liverpool Konseyi ve Kuzey Batý Geliþtirme Ajansý'ndan para alýyordu. Ancak Kuzey Batý Geliþtirme Ajansý'ndan gelen destek kaldýrýldý. Bu konuda da yorum yapan Biggs, "Bu konu bizi meraklandýrýyor. Açýlan bütçemizdeki boþluðu nasýl kapatacaðýmýzý gerçekten bilmiyoruz. Fakat Liverpool, kendini çok çabuk toparlayan bir þehir ve geçmiþte düzenlediðimiz kadar iyi birçok bienal yapacaðýmýzdan þüphemiz yok. Fakat insanlar, fazla para olmadan mükemmel þeyler yapma konusunda iyiler" dedi. KRÝZ MÜZAYEDELERÝ DE ETKÝLEDÝ n SÜPERMEN'ÝN PELERÝNÝ, ELVÝS'ÝN BÝLEZÝÐÝ, LADY DÝ'NÝN MÜCEVHERÝNE ALICI ÇIKMADI New York'ta düzenlenen bir müzayedede, aralarýnda Süpermenin pelerini, Elvis'in bileziði ve Lady Diana'nýn elmas ve incilerle süslü kolyesinin bulunduðu Amerikan tarihi ile tarihin önemli þahsiyetlerine ait eþyalara alýcý çýkmadý. Açýk artýrmayý düzenleyen Guernsey müzayede evinin yöneticisi Arlan Ettinger, birçok eþyanýn elde kalmasý üzerine, "Çok þaþýrdým, ekonomik açýdan zor bir dönemden geçiyoruz ve satýcýlar da þüphesiz çok yüksek fiyat istiyorlar" dedi. Satýþ kataloðunun yýldýzý, Lady Di'nin 1997'de ölümünden iki ay önce taktýðý elmas ve incilerle süslü kolyesiydi. Lady Di'nin þimdiye dek müzayedeye çýkan en deðerli mücevheri olan ve 1,5 ila 2,5 milyon dolar deðer biçilen kolyeye en son 700 bin dolar verilmesi üzerine satýþ yapýlmadý. Müzayededeki bir diðer deðerli mücevher olan Elvis Presley'nin isminin 48 elmasla iþlendiði ve en az 500 bin dolar istenen altýn bilezik de elde kaldý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Ölümden Sonra ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Ölümsüz ( ) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Adele nin Olaðanüstü Maceralarý ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Lefkoþa Astro Kapalý Girne Girne Galeria Sinema Club Kapalý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Baþlangýç ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Ustura ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

12

13

14 14 26 Eylül 2010 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Yeþim Eczanesi: Þht. Ünal Kemal Sok. Eser Apt. Dük. B (Metropol Süpermarket Karþýsý) Tel: Yeniþehir Eczanesi: Osman Paþa Cad. Hüseyin Rifataða Apt. No:3 K. Çiftlik Ýktisat Bankasý Yaný Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Mahkemelerce verilen kararýn kanun ve usul yönünden yüksek mahkemede incelenmesini istemek (iki kelime). 2-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Kirliliði gösteren iz. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 3-Yol gösteren kimse, kýlavuz. Bir nota. 4-Kiþi. Bir destek üzerinde oluþturulmuþ bir tabladan oluþan mobilya. 5-Beyaza yakýn gümüþ renginde bir deniz balýðý. Baba. 6-Kürekle yürütülen dar, uzun, hafif tekne. Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". 7-Bir nota. Manda yavrusu. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 8-Güzel kokulu bazý maddelerin ortak adý. Bir araba markasý. 9-Bir þeyi güç kullanarak ileri götürme iþi veya biçimi. Bir nota. 10-Altýn, gümüþ gibi madenlerden yapýlmýþ þeylerin saflýk derecesi. Binek hayvaný. Bir meyve. 11-Bir yeri aþarak geçmek, yol almak. Uzaklýk bildirir. Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Merkezi Su Dairesi Yaný No:32 Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Çekerek ve iterek hýrpalamak. 2-Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Eski dilde "Yemek, yiyecek". Hayret bildirir. 3-Yapýlarda yeraltý deposu. Bir kimsenin egemenliðini tanýma. 4-Hava basýncýný ölçerek yer yükseltilerini ve hava deðiþimlerini tespit etmek için kullanýlan alet. 5-Bildirme yazýsý, mesaj. Ýran'dan geçerek Kuzey Hindistan'a yerleþen halk veya bu halktan olan kimse. 6-Altýn. Atlarýn týrnaklarýna çakýlan demir parçasý. Suriye'nin baþkenti. 7-Ýlave. Genellikle halkýn yarattýðý, aðýzdan aðýza, kuþaktan kuþaða sürüp gelen, çoðunlukla insanlarýn veya tanrýlarýn baþýndan geçen olaðan dýþý olaylarý anlatan hikâye. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 8-Kumaþla astar arasýna konularak giysinin dik durmasýný saðlayan kolalý bez. Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk. 9-Askere Alma Þubesi'nin kýsa yazýlýþý. Hazýrlanan çayýn renk ve koku bakýmýndan istenilen durumu. 10-Bir gýda maddesi. Birini bir göreve getirme, tayin etme. Ýri karýnlý, kiriþli, mýzrapla çalýnan bir Türk müziði çalgýsý. 11-Engel. Büyük kardeþ, aðabey. Üye. ''MAVÝ MARMARA'' ''KURTLAR VADÝSÝ"NDE Ýsrail'in, Gazze'ye yardým götürürken düzenlediði baskýndan sonra el koyduðu ve serbest býraktýktan sonra Ýskenderun Limaný'na çekilen üç Türk gemisinden ''Gazze'' Pakistan'a yardým malzemesi götürmek için, ''Mavi Marmara'' ise ''Kurtlar Vadisi Filistin'' filmi için hazýrlanýyor. Ýskenderun Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve BM heyetinin incelemelerinin ardýndan gemilerde teknik bakým, onarým ve temizlik çalýþmalarýna baþlandý. Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfýnýn gemilerdeki görevlisi Murat Bayraktar, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, çalýþmalarýn ''Mavi Marmara'' ve ''Gazze'' gemilerinde yoðunlaþtýrýldýðýný bildirdi. Bayraktar, Mavi Marmara'nýn büyük bölümünün tahrip edildiðini belirterek, ''Makine dairesi ve teknik aksamýnýn tamir ve bakýmý yapýlýyor. Elektrik aksamý sökülmüþ, yenilenmesi gerekecek. Geminin hazýrlanmasý 1,5-2 ay sürebilir'' dedi. Sel felaketi yaþayan Pakistan'a önümüzdeki günlerde gönderilecek insani yardým LEFKOÞA TÜRK BELEDÝYESÝ NDEN DUYURU malzemelerinin ''Gazze'' ile taþýnmasýnýn planlandýðýný, bu nedenle çalýþmalarýn bu gemide yoðunlaþtýrýldýðýný anlatan Bayraktar, ''Gazze'nin bakýmý da 10 güne kadar tamamlanabilir ancak Defne-Y ve Mavi Marmara'nýn hazýr hale gelmesi iki ay sürebilir'' diye konuþtu. Bu arada, gemilerde, Gazze'deki çocuklara ulaþtýrýlmak üzere alýnan oyuncaklar, Ýsrail askerlerinin baskýn sýrasýnda kullandýðý belirtilen gaz bombalarý, pompalý tüfek fiþekleri, kelepçeler, gaz maskesi, BBC Yunanca servisi muhabiri Kyriakos Chatzistefanou'ya ait basýn kartý ile Türkiye'den yardým gönüllüsü bir ailenin kýzý Þeyma Betül Çetin'in, Gazzeli Duha'ya yazdýðý mektup da göze çarpýyor. Haber yapmak üzere gemiye gelen El-Cezire televizyonu web sitesi editörü ve Fas'ta yayýmlanan ''Al Massae'' gazetesi Ýstanbul muhabiri Quassima Ibn Salah, Mavi Marmara'da yaþananlarý anlattý. Salah, askerlerin botla gemiye yaklaþma anýný gördüðünü, askerlerin indirme yaptýðý sýrada basýn odasýnda bulunduðunu ifade etti. 50/95 sayýlý Taþýnmaz Mal Vergisi Yasasý na uygun olarak Taþýnmaz Mal Vergileri mükellefleri Belediye Veznesi ne müracaatla 2010 yýlý Taþýnmaz Mal Vergilerini ödeyebileceklerdir yýlý Taþýnmaz Mal Vergileri nin II.taksit ödeme süresi 30 Eylül tarihinde sona ermektedir. Bu tarihten sonra yapýlacak ödemelere gecikme zammý uygulanacaktýr. Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý.

15 26 Eylül 2010 Pazar Bursa kayýpsýz devam ediyor Her zaman 'týklým týklým' dolmasýna alýþkýn olduðumuz Bursaspor tribünlerindeki boþluklar göze çarpýyordu maç öncesi. Ancak boþluklara raðmen büyük bir coþku vardý Bursa'da. Saðlam'ýn rotasyonuna uðramýþ kadrosu ile sahaya adým atan Bursaspor ilk 11'i, bu maçý da kazanýp kulüp rekorunu bir adým daha geliþtirmek istiyordu. Ivankov, Sercan, Volkan, Stepanov gibi as takým oyuncularýný yedek kulübesine oturtan Ertuðrul Saðlam, belli ki hafta içinde oynanacak Glasgow Rangers karþýlaþmasýný düþünüyordu. Bucaspor deplasmanda kaybetmiyordu ancak son þampiyonun da evinde bileði bükülmüyordu. Maça da beklendiði gibi hýzlý baþlayan taraf Bursaspor oldu. 4. dakikada Ali Tandoðan'ýn kullandýðý serbest vuruþta Turgay Bahadýr'ýn kafa vuruþu önce direkten öndü, boþta kalan topa Hüseyin Çimþir vurdu ve Bursaspor'u maçýn henüz baþýnda 1-0 öne geçirdi. Golün þokunu üzerinden hemen atmak isteyen Bucaspor, yediði golden sonra çok tehlikeli geldi. Sað kanattan geliþen atakta Musa'nýn ara pasý ile topla buluþan Emre topu müsait durumda auta yolladý. Ýlk yarýda duran toplarla rakip kalede pozisyon arayan Bursaspor, golü de Ali Tandoðan'ýn kullandýðý duran top organizasyonu ile buldu. Bucaspor ise ev sahibi takýmdan daha istekliydi. Golü de erken kalesinde gören Bucaspor, ilk yarý boyunca Manucho ve sakatlanan Emre'nin yerine oyuna giren Mendy ile etkili olmaya çalýþtý. Gol bulabileceði müsait pozisyonlarý da bulan Bucaspor son vuruþlarda etkisiz kaldý, buna karþýlýk Bursaspor defansýnda Ýbrahim ve Ömer'in iyi oyunu da Bucaspor forvetlerinin etkili olmasýný engelledi. Çok hýzlý bir tempo ile baþlayan maç, ilk 15 dakikadan sonra tamamen orta saha mücadelesine döndü. Ýlk yarý boyunca iki takýmda birbirine üstünlük kuramadý ve Bursaspor soyunma odasýna 1-0 önde gitti. Ýkinci yarýda Sercan ve Insua'yý oyuna alarak baþlayan Bursaspor, ilk yarýdaki durgun görüntüsünden kurtuldu ve etkili ataklarla Bucaspor kalesine yüklenmeye baþladý. Özellikle Sercan ile çok etkili pozisyonlar yakalayan Bursaspor, bir türlü farký ikiye çýkarýp rahatlayamadý. Karþýlaþmanýn sonlarýna doðru skoru da korumayý amaçlayan Bursaspor, oyunu kendi sahasýnda kabul edip hýzlý ataklarla pozisyon aradý. Ancak maçýn 76. dakikasýnda öyle bir pozisyon yaþandý ki adeta Bursalý taraftarlarýn yüreði aðzýna geldi. Manucho'nun ara pasý ile hareketlenen Dady, kaleci Yavuz ile karþý karþýya kaldý. Vuruþunda kaleci Yavuz ilk hamlede baþarýlýydý, ikinci vuruþta ise yine Yavuz'un müdahalesi ile top kornere gitti. Maçýn son dakikalarýnda Bursaspor kalesine beraberlik için yüklenen Bucaspor, bu ataklardan sonuç çýkaramayýnca karþýlaþma lider Bursaspor'un 1-0'lýk üstünlüðü ile sona erdi. Bu sonuçla Bucaspor ligdeki ilk deplasman maðlubiyetini alýrken, Bursaspor yoluna kayýpsýz devam etti. 15 "Sporun kötü alýþkanlýklarla mücadelede etkisi" Uyuþturucu, Sigara ve Alkolle Mücadele Derneði ( USAM ) ile Türk Göçmenler Birliði bünyesinde oluþturulan Kicks Boks Spor Kulübü, ortak panel düzenledi. USAM'dan yapýlan açýklamaya göre, "Sporun Kötü Alýþkanlýklarla Mücadelede Etkisi" adý altýnda Türk Göçmenler Derneði Spor Salonu'nda yapýlan panele sporcular, sporcu aileleri ve USAM yetkilileri yanýnda Mehmet Ali Talat da katýldý. Türk Göçmenler Birliði Baþkaný Enver Dinçoðlu yaptýðý konuþmada, dernek bünyesinde oluþturduklarý spor kulübü ile kýrk civarýnda sporcu ve lisanslý antrenörlerle çalýþmalarýnýn devam ettiðini; gerek ülkede gerekse Türkiye'de yapýlan müsabakalarda sporcularýn önemli baþarýlar elde ettiðini kaydetti. Dinçoðlu, yaptýklarý çalýþmalarla gençlerin spora yönelip kötü alýþkanlýklardan uzak durmalarýnýn hedeflendiðini kaydetti. USAM Baþkaný Ayþe Gökyiðit de konuþmasýnda,uyuþturucu ile mücadelede özellikle bilinçlendirme ve farkýndalýlýk yaratma konusunda sivil toplum örgütlerine önemli iþ düþtüðünü ve kendilerinin de bu baðlamda faaliyet gösterdiklerini belirtti. 12'nci Uluslararasý Dr.Fazýl Küçük Oyunlarý çerçevesinde düzenlenen badminton müsabakalarý tamamlandý Ferdilerde de Türkiye üstün n Takým karþýlaþmalarýnda þampiyonluðu elde eden Türkiye ferdi karþýlaþmalarda da birinciliklerin sahibi oldu 12'nci Uluslararasý Dr.Fazýl Küçük Oyunlarý çerçevesinde düzenlenen badminton müsabakalarý dün oynanan ferdi karþýlaþmalar ile tamamlandý. Geçtiðimiz gün yapýlan takým müsabakalarýnda Türkiye'nin þampiyonluðu elde etmesinin ardýndan, dün yapýlan ferdi müsabakalar oldukça çekiþmeli geçti. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleþen müsabakalarda Türkiye sporcularý ferdi karþýlaþmalarda da baþarýlý olarak madalyalarý topladýlar. Badminton Federasyonu Baþkaný Hüseyin Özün Yamaç karþýlaþmalar sonunda kýsa bir TEMÝZLÝKÇÝ BAYAN Evlerde ve iþyerlerinde güvenli temizlik konuþma yaparak katýlan herkese teþekkürlerini iletti ve Türkiye Badminton Federasyon Baþkanlýðý yönetim kurulu üyesine Dr. Fazýl Küçük'ün bir aný plaketini sundu. SATILIK ARABA 98 model BMW 5.20 M paket Tel: Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak Yeniþehir-Lefkoþa MELÝ EMLAK SATILIK 1)K. Kaymaklý da Türk koçanlý, zeminde sýfýr satýlýk lüks apartman dairesi stg 2)Lefkoþa Kýzýlbaþ'ta Türk koçanlý sýfýr apartman dairesi zemin stg 3)Kermiya sosyal konutlarýnda 4. kat satýlýk manzaralý apartman dairesi stg 4)Boðaz'da Türk koçanlý sýfýr ikiz villa stg 5)Yenikent'te Türk koçanlý ikiz villa stg 6)Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg MÜNHAL Kýbrýs Sanat Müzik ve Bale Okulu, Lefkoþa ve Lapta þubelerimizde istihdam edilmek üzere idari personel alýnacaktýr. Güleryüzlü, giriþimci, insan iliþkileri iyi, sürüþ ehliyetine sahip, bilgisayarda ofis programlarýna hakim kiþiler nolu telefonla baþvurabilirler. Merkez ofis: Kurtuluþ Cad. Mehmet Kambur Sk. No:5-Girne

16 Galatasaray, Ýstanbul ile karþýlaþacak Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde bugün Galatasaray sahasýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediye ile karþýlaþacak.günün diðer karþýlaþmalarýnda Konya-Karabük, Kayseri-Trabzon, Manisa-Sivas karþýlaþacak. Fenerbahçe-Kasýmpaþa ile Pazartesi akþamý oynayacak. Futbolda liglerin baþlamasýna bir hafta kala Gönyeli üç futbolcu daha transfer etti Gönyeli kadroyu geniþletiyor n Teknik direktörlüðe Ýlker Ertemel'i getiren Gönyeli transfere devam ediyor., Kamerunlu Solomon, Evrim ve Akýn dün Gönyeli ile anlaþma saðladýlar ve imzaa attýlar Baþkentin kýrmýzý-beyazlý ekibi Gönyeli yeniden yapýlanma çalýþmalarý içerisinde dün 3 transfer gerçekleþtirdi. Ýlker Ertemel ve yönetim kurulu yeni sezon için yaþanan sýkýntýlarý çözmeye çalýþýrken teknik sorumluluk görevini Turgay Kara ile çözmüþtü. Oldukça genç bir kadro ile çalýþmalara baþlayan Turgay Kara yönetimden istediði takviyeleri de almaya baþladý. Ligde ilk 8 içinde yer almayý hedefleyen Turgay Kara kadroyu geniþletmeye çalýþýyor. 1. Ligin kýrmýzý beyazlý ekibi Gönyeli, ligin baþlamasýnda kýsa bir süre kala transfer çalýþmalarýna devam edecek. Kamerun'dan forvet elemaný 19 yaþýndaki Solomon'u ülkeye getiren Gönyeli bu futbolcu ile sözleþme imzaladý. Solomon'un yaný sýra serbest transfer hakký bulunan Evrim ve Akýn'ý da renklerine baðlayan Gönyeli'de transferin son gününe kadar futbolcu arayýþlarýnýn devam edeceði öðrenildi. Chelsea'yi Tevez yýktý! n Premier League'de fýrtýna gibi esen ve rakiplerine gol yaðdýran Chelsea, Manchester City deplasmanýnda aradýðýný bulamadý.. Belalýsý Tevez'i durduramayan Maviler, bu sezon ilk kez puan alamadý; ilk kez gol atamadý ve maçý 1-0 kaybettiler... Orta saha mücadelesi þeklinde geçen ilk yarýda gol gelmeyince taraflar soyunma odasýna golsüz eþitlikle gitti. Ýkinci yarýda oyun biraz hareketlenirken, sessizliði bozan isim Tevez oldu. Dakikalar 59'u gösterdiðinde süratle Chelsea kalesine doðru kateden Arjantinli yýldýz hafi sað çaprazdan þutunu çekti, Cole'ün bacaklarýnýn arasýndan geçen top uzak köþeden aðlara gitti ve Manchester City 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda kalesini iyi savunan City Chelsea'ye gol þansý tanýmadý ve sahadan 1-0'lýk galibiyetle ayrýldý. Masa Tenisinde Türkiye þampiyon Uluslararasý Dr.Fazýl Küçük Spor Oyunlarýnda gençler masa tenisi takým müsabakalarý dün Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleþtirildi. KKTC, Türkiye ve Kerkük takýmlarýnýn müsabaklarý sonucunda Türkiye turnuvanýn birincisi oldu. Takým maçlarý sonuçlarý ve dereceler þöyle. KKTC-KERKÜK:3-0 TÜRKÝYE-KERKÜK:3-0 KKTC-TÜRKÝYE:1-3 Ýbrahim Pekdoðan-Özgür Öztürk:1-3 Ercem Ruhluel-Hüseyin Durmaz:0-3 Cemal Kara-Ahmet Öztürk:3-1 Ýbrahim Pekdoðan-Hüseyin:0-3 DERECELER 1.Türkiye 2.KKTC 3.Kerkük Uluslararasý XII.Dr.Fazýl Küçük Ferdi Gençler Maç turnuvasý bugün Federasyon salonunda saat 10:00'da baþlayacak. "12'nci Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý"nda tenisin müsabakalarý tamamlandý Kýzlarda Türkiye, erkeklerde Polonya þampiyon "12'nci Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý" çerçevesinde düzenlenen tenis müsabakalarý dün oynanan karþýlaþmalarla tamamlandý. Maçlar sonunda kýzlarda Türkiye, erkeklerde ise Polonya takýmlarý þampiyon oldular. Final karþýlaþmalarý sonrasý düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcu ve takýmlara ödüllerini Spor Bakanlýðý Koordinatörü Süleyman Göktaþ, Spor Dairesi Müdürü Metin Özerem, Tenis Federasyonu Baþkaný Saffet Barutçu ve diðer yetkililer verdiler. Dün oynanan karþýlaþmalarýnda alýnan sonuçlar: POLONYA - TÜRKÝYE ERKEKLER: 3-0 Karol Dus-Mehmet Basri Beyazýt: 6-0 / 6-0 (2-0) Remigiusz Przadka-Berk Iliescu: 6-2 / 6-1 (2-0) Karol Dus/Remigiusz Przaoka-Mehmet Basri Beyazýt/Berk Iliescu: 6-2 / 6-4 (2-0) KIZLAR: 0-2 Karolina Snita-Ege Tomey: 2-6 / 5-7 (0-2) Julia Przybylska-Hazal Ünlügenç: 0-6 / 1-6 (0-2) KKTC - RUSYA ERKEKLER: 2-1 Yenal Esenel-Arzumayan Anbrei: 6-3 / 6-2 (2-0) Rasim Ülker-Kerselyan Edvard: 6-3 / 6-2 (2-0) Saner Aniz/Yarkýn Kuloðlu-Arzumayan Anbrei/Kerselyan Edvard: 0-6 / 0-1 (0-2) KIZLAR: 0-2 Suzan Pakan-Delyan Vera: 6-7 / 1-6 (0-2) Açelya Özboþnak-Kechecheya Adelina: 2-6 / 4-6 (0-2) KIZLAR GENEL SIRALAMA 1.Türkiye 2.Polonya 3.Rusya 4.KKTC ERKEKLER GENEL SIRALAMA 1.Polonya 2.Türkiye 3.KKTC 4.Rusya ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3201 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ARTIK O SORU SORULMALI... Nüfusumuzun ne kadar olduðunu Ýrsen Küçük de bilmiyor. "Ülkede kalabalýk bir insan varlýðý bulunduðu doðrudur" diyor ancak. Soranlara siz de öyle deyin: Kalabalýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Eylül

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı - 'Büyük haber gazetecinin ayağına gelmezse o büyük haberin ayağına nasıl gider? - Söz ağzınızdan bir kez kaçınca rica minnet yemin nasıl işe yaramaz? - Samimi bir itiraf nasıl harakiri ye dönüştü? - Evren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3204 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÐZINDAN. Erdoðan Baybars.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3204 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AÐZINDAN. Erdoðan Baybars. Ersin Tatar, "Yeni asgari ücret akla uygun olmalý" dedi, ama kimin aklýna uygun açýklamadý. Bir yanlýþlýk olmalý bunda... Akla deðil, mideye uygun olsa daha doðru olmaz mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z

C c. D d B b. G g. J j. O o. Y y Z z bilgi HARFLERİ TANIYALIM Sesleri yazıda göstermemizi sağlayan işaretlere harf denir. Dilimizde 29 farklı harf bulunmaktadır. Bu harflerin hem küçük hem de büyük şekilleri vardır. Bunlar, alfabemizde belli

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı