Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San"

Transkript

1 Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San 1 Vikingler ve Dünyan n Sonu 2 Çocu una Ay Ad n Koydu Norveç te bulunan Viking Enstitüsü nden bir görevli, Viking efsanelerine göre dünyan n sonunun 22 fiubat 2014 te gelece ini aç klad. Ragnarok (Tanr lar n hükmü) olarak tan mlanan k yamet senaryosuna göre; dünya denizlerin taflmas gibi felaketler sonucunda yok olacak. Dünyan n her yerinde savafllar n bafllayaca n öne süren efsanede tüm mevsimlerin de k fla dönece i belirtiliyor. Ünlü oyuncu Kate Winstlet, hayvan haklar aktivisti ABD li oyuncu Alicia Silverstone nun yapt gibi, yeni do an o luna ay anlam na gelen Bear ismini verdi. Çocuklar na s ra d fl isimler veren di er ünlüler ve çocuklar n n isimleri flöyle: Nicholas Cage, Kal- El (Superman in geldi i gezegendeki ismi); Jason Lee, Inspector (Müfettifl); Gwyneth Paltrow, Apple (Elma); Robert Rodriguez - Rocket (Roket). 131

2 BD fiubat 2014 Unesco da Bir 3Türk Kad n Dünyaca ünlü gitarist Carlos Santana, eski bir grup üyesinin y llard r evsiz yaflad n ö rendi. Marcus Malone, 1960 l y llarda Santana n n Santana Blues Band adl müzik grubunda davul çal yordu. Müzik grubundan ayr ld ktan sonra maddi zorluklar çeken Malone, sokakta yaflamaya bafllad. Santana eski dostuna yard m edece ini söyledi. Unutkan 5 Damat Halide Edip Ad var n ölüm y ldönümü, 2014 y l nda UNESCO taraf ndan an lacak. Paris te yap lan 37. UNESCO Genel Konferans nda, yazar, siyasetçi ve akademisyen Halide Edip Ad var n ölümünün 50. y ldönümü, anma ve kutlama y ldönümleri program kapsam na al nd. Böylelikle ilk kez bir Türk kad n UNESCO nun anma program nda yer alm fl olacak. 4 Santana n n Dilenci Davulcusu 132 Dü ün salonunu ay rtmay unuttu unu fark edince, bomba ihbar yapan ngiliz damat, bir y l hapis cezas ald. Liverpool daki salonu telefonla arayan ve 45 dakika içinde mekân n havaya uçaca n söyleyen Neil Mcardle in bu ihbar nedeniyle salondaki baflka dü ünün davetlileri tahliye edilmiflti. Mcardle, mahkemede piflmanl n dile getirse de cezadan kurtulamad. Gelin Amy Williams ise sokak ortas nda gelinli iyle gözyafllar na bo ulmufltu.

3 6 lk Keflfeden Kolomb De il BD fiubat 2014 Yap lan MR taramalar nda, kad n beyni ve erkek beyninin tamamen ayn oldu u görüldü. ncelemede, beyinlerin fiziksel özelliklerinin cinsiyete göre de il; yap lan ifllere göre de iflti i kaydedildi. Örne in; piyanistlere ait beyinlerin MR lar nda parmaklar ve duymay kontrol eden bölgelerin s radan insanlardan daha geliflmifl oldu u görüldü. Gavin Menzies yazd kitapta bu iddias n Pekinli bir avukat n bir kitapç da buldu u ve 600 y ll k oldu u öne sürülen haritaya dayand rd. Menzies 1418 y l nda çizilmifl bu harita, Çin in en ünlü kâflifi Amiral Zheng He nin Amerika y Kristof Kolomb dan yaklafl k 70 y l önce buldu unu ortaya koyuyor dedi ve haritaya ulaflan Kristof Kolomb un Amerika yolculu unu bu haritaya bakarak planlad n iddia etti. Kad n ve Erkek 7Beyinleri Farkl m? Gorillere Özel 8 Bak m San Francisco Hayvanat Bahçesinden ilginç bir haber var Temmuz ay nda dünyaya gelen ve do um sonras özel bak m alt nda olan goril Kabibe nin ailesiyle yaflamaya bafllad duyuruldu. Kabibe ye sahip ç kan anneannesi Bawang, di er gorillerin Kabibe yi d fllamas n engelledi. Hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin oylar yla seçilen Kabibe ismi, Afrika Svahili dilinde küçük han m anlam na geliyor. Pasteur Enstitüsü Araflt rma Bölümü, kad n ve erke in beyninin birbirinden farkl oldu u inanc n n bir efsaneden ibaret oldu unu kan tlad. Lego 9Bilim Kad n Oyuncak firmas Lego, tarihinde ilk defa kad n bilim insan figürünü piyasaya sürdü. Lego nun bugüne 133

4 BD fiubat 2014 Bir Darbeyle 11Gelen Yetenek kadar üretti i bilim insan figürlerinin tümü erkekti. Firma, Profesör C. Bodin karakteriyle bu gelene ini bozmufl oldu. Bu, oyuncak sektöründe cinsiyet eflitli i aç s ndan önemli bir ad m olarak görülüyor. Kakao 10 K tl Dünyada son 50 y l n en büyük kakao k tl yaflan yor. Uluslararas Kakao Örgütü nün aç klad rapora göre, kakao talebiyle üretimi aras ndaki dev boflluk giderek büyüyor. K tl n alt y l sürebilece ini aç klayan kurum, 2014 ün sonuna kadar kakao fiyatlar n n yüzde 14 artaca n öngörüyor. 134 Antrenman s ras nda bafl n yere vuran genç, eline ald birçok çalg y çalabilir hale geldi. ABD nin Colorado eyaletinde yaflayan 16 yafl ndaki Lachlan Connors, hokey antrenman nda bafl n n arkas na bir darbe ald. Darbenin önemsiz oldu una kanaat getiren doktor, Connors u eve gönderdi. Daha önce müzi e yetene i olmayan genç, flimdi piyano, mandolin, gitar, m z ka, gayda çalabiliyor. Nuh un Gemisi 12 Yuvarlakm fl Londra daki Britanya Müzesi nde sergilenen 3 bin 700 y ll k bir tafl tablet tercüme edildi. Tablette, Nuh peygamberin yeryüzündeki tüm hayvanlar n kurtulmas için 70 metre çap nda daire fleklinde bir gemi infla etti i, geminin katranla yap flt r lm fl saz demetlerinden olufltu u ve bezle kapland anlat l yor. Tercümede Gemi iki katl, tepesinde bir çat s vard ; içi ise, farkl hayvan türlerinin birbirinden ayr lmas için bölmelerden olufluyordu ifadeleri yer al yor.

5 13 Su ç Güzellefl BD fiubat 2014 Meksika dan ABD ye uzanan ve uyuflturucu kaçakç l nda kullan lan bir tünel bulundu. 550 metre uzunlu- undaki tünel, ABD nin San Diego kentindeki bir deponun içine ulafl yor. Tünelde elektrik tesisat, havaland rma ve rayl sistem bulunuyor. Depoda 100 kilo kokain ve 8 ton esrar ele geçirildi. 15 Çevreye Duyarl Seyahat Bol su tüketimi, bir kad n 10 yafl gençlefltirdi. 42 yafl ndaki ngiliz Sarah Smith, y llard r yaflad bafl a r s ve sindirim sorunlar sebebiyle gitti i doktorlardan, günlük su tüketimini art rmas yönünde tavsiye ald. Normal flartlarda günde birkaç bardak su içen Sarah, su tüketimini üç litreye ç kartt. Bir ay sonunda, yüzündeki çizgiler azal rken gözalt ndaki fliflkinlikler de yok oldu. ngiliz Virgin Galactic flirketi, yörünge alt uçufllar yapmas için tasarlanan uzay araçlar n ulafl m için kullanacak. Yetkililer Space Ship Two arac - n n gelecekte Londra-Sydney uçufllar n 2,5 saate indirece ini söyledi. Ayr ca, bu uçaklar sayesinde karbondioksit sal n mının ciddi oranda azalaca için küresel s nmaya etki etmeyecek. 14 En Geliflmifl Kanunsuz Tünel 16 Para Mutluluk Getirmiyor 15 ay önce piyangodan yaklafl k 500 milyon TL kazanan Bayford çifti, ayr ld klar n aç klad. ngiliz çiftin, bir gecede milyoner olman n yaratt stresin ayr l klar na sebep oldu u belirtildi. Çift, serveti idare etmeye çal flmaktan birbirlerine zaman ay ramad klar n söyledi. XXX 135

Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San

Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San Neler Olmuyor ki Dünyada Sezin San 1 Bir Damla Kan Hayat Anlat yor 2 Yolcuyu Kemerle Ba lad lar Bir kan damlas n n incelenmesi, insanlar n hayat tarz ve geçmifline dair bilgileri ortaya ç karmaya yetiyor.

Detaylı

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s

Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal kad nlar n güzelli ine Türkiye nin katk s Anadolu nun, yurt d fl na kaç r lan zenginlikleri hep tart flma konusu olmufltur. Osmanl n n son dönemlerinde, Bu tafllardan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Odaklanma. stratejisi... ildi iniz gibi bulundu umuz sektörlerde, hem. Ali Y. Koç Kurumsal letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan

Odaklanma. stratejisi... ildi iniz gibi bulundu umuz sektörlerde, hem. Ali Y. Koç Kurumsal letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan içindekiler HAZ RAN 2007 Küresel Vizyon 4 2007 Vehbi Koç Ödülü nü sa l k alan ndaki çal flmalar dolay s yla Prof. Dr. Aziz Sancar ald 8 Koç Toplulu u CEO su Bülent Bulgurlu, bas n ve kamuoyunu bilgilendirme

Detaylı

KRONOLOJ / CHRONOLOGY

KRONOLOJ / CHRONOLOGY KRONOLOJ / CHRONOLOGY OCAK-HAZ RAN 2010 ARASI TÜRK YE VE DÜNYA KRONOLOJ S 1 Ocak 2010 Türkiye de 1 Ocak tan itibaren banka hesaplar nda yeni bir döneme girildi. Bankac - l k sektöründe bankalar taraf ndan

Detaylı

Gözler YAfi toplant s nda

Gözler YAfi toplant s nda GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gözler YAfi toplant s nda HABER 18 DE 1 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Yüksek Askeri

Detaylı

KEND TAR H ME SAH P ÇIKAB LMEK Ç N BELGESEL ÇEK YORUM. Yönetmen Çayan Demirel ile yapt m z röportaj sayfa 21 de

KEND TAR H ME SAH P ÇIKAB LMEK Ç N BELGESEL ÇEK YORUM. Yönetmen Çayan Demirel ile yapt m z röportaj sayfa 21 de KEND TAR H ME SAH P ÇIKAB LMEK Ç N BELGESEL ÇEK YORUM 5 Ocak / Zivistan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 195 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com Londral lar 2010'u ulafl - ma yap

Detaylı

HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül

HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HÜRS AD dan, ticaretin se menlerine ödül K sa ad HÜRS AD olan Hür Sanayici ve fladamlar

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar.

GÜNDEM. Ba ms z listelerden birlik mesaj! Yass köy de Kad ile Mümin birleflti. Seçimlere ortak kat lma karar ald lar. Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 15 Ekim 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 705 Fiyatı: 0.80 Euro Pavlidis in listesindeki Türk adaylar ifle koyuldu EYALET meclisi seçimlerine kat

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Her 4 çocuktan 3 ü spor yapm yor 9 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Türkiye, 79 kad n

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ak ll kameralar, flüpheli her olay takip edecek Gittikçe ak llanan kamera sistemleri; flüpheli

Detaylı

KÜRT S NEMASININ YOLU AÇIK. Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de

KÜRT S NEMASININ YOLU AÇIK. Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de 27 Ekim / Cotmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 185 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r.

8 film vizyonda. ve daha iyi bir gelecek umuduna tutunmak zorundad r. 2 YARIN SineMagazin 11 Nisan 2014 8 film vizyonda STANBUL - Bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girdi. Serhan Arslan ile Ruhi Yap c 'n n yaz p yönetti i ilk filmleri "Kendime yi Bak" n baflrollerini, Asl

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de

DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K. Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de DERS M KATL AMININ NE OLDU UNU A ITLARDAN Ö REND K Ünlü Kürt müzisyenler Metin-Kemal Kahraman kardefller ile yapt m z röportaj sayfa 18 de 17Kas m / M jdar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 188 Tel: 020 8341

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

Raflit Gürdilek. Bulafl k Suyunu Ar tma

Raflit Gürdilek. Bulafl k Suyunu Ar tma B L M VE TEKN LOJ HABERLER Raflit Gürdilek Bakteriyle ayr flt rma tank Kanalizasyon Çevre Kat At klara Çözüm Yazl klarda, özellikle sitelerde tuvalet at klar n n temizlenmesi önemli sorun. Fosseptik çukurlar

Detaylı