Erzurum Ermeni Sanasaryan okulu, Erzurum Kongresi ve Ötesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erzurum Ermeni Sanasaryan okulu, Erzurum Kongresi ve Ötesi"

Transkript

1 Erzurum Ermeni Sanasaryan okulu, Erzurum Kongresi ve Ötesi Arda S./Hocasaryan armenian on web, Tarihi topraklarda Ermeniler, Ardahan dan Edirne ye, Hemşin den Giligya ya varlıklarını sürdürmüş ve sürdürmektedirler Oysaki bu sınırlar dahilinde varlıkları bilinçli olarak silinmek istenmiş ve görmezlikten gelinerek asırlık tarihleri başka milletler tarihlerine atfedilmektedir. Ermenilerin kiliseleri, okulları, evleri, mahalleleri zaman aşımına uğratılmak istenmektedir. Bugün, gelinen nokta ise, her ne kadar tarihi yapıları yıkılmış, kiliseleri camiye dönüştürülmüş, mahalleleri yok olmuşsa da, Türkiye deki Ermeni kültürü, varlığı yok edilememiş, sessiz fakat «ötekisiz» varlıklarını sürdürmektedirler. Bu varlık «es» geçilememektedir. Bu yazının, günümüzün Türkiye si için temeli taşlarından sayılan Erzurum Kongresi hattında Ermenilerin varlığı ve bu devrede Osmanlı hükümetinin takındığı tavır, belgeler ışığında açıklamaya çalışmaktır. Başvurulan kaynaklar «Dip notlarda» bulunmaktadır. Fotograflar ise «Link» adlarıyla anılmışlardır. Foto: Shaolineli Azbuz Erzurum Kongresi Osmanlı İmparatorluğu nun Türkiye Cumhuriyeti ne geçişinde büyük önem taşıyan kongrelerinden Erzurum Kongresi, «herhangi» bir okulda değil, Erzurum da Ermeni Sanasaryan Okulu nda (Սանասարյան վարժարան) yapılmıştır. [1] Saklanmak istemesinde bir neden olsa gerek Sürekli kırım ve resmi-gayri tehcirler sonucu sadece, Istanbul da 1861 tarihinde kapatılan bini aşkın okullardan Cemaran öğrencilerinin yarısından çoğunun Anadolu kaynağına dayanması bir tesadüf değildir. [2] 19. cu yüzyıl sonunda yapılan bir istatistikten çıkarılan sonuç, Anadolu nun 57 vilayetinde Cemiyet ve Kiliselere ait okullarda 100 bini aşkın Ermeni öğrencisi olduğu anlaşılmıştır. Bu da, Ermeni varlığının, Osmanlı Devleti içinde ne dereceye kadar eğitim ve kültür yönünden 1

2 teşkilâtlandığını ortaya koymaktadır. Foto : Frmacil «Outing» Yayınlarının özel muhabiri Lenz in «Dûnya Turu» adlı seyahatnamesinde Sanasaryan Okulu için şöyle yazmıştır : «Serbest görüşlü Ermeni tüccar tarafından kurulan Sanasarjan Koleji çok ilginç. Ince ve iyi kaliteli yapılı binaları eğitime çok elverişli, kullanılan malzemeler ise yen ive tam donanımlıdır. Almanya ve İngiltere de yetişen üç idarecisi sayesinde eğitim ve öğretim yüksek seviyelidir. Eğitim 9 yıldır. 120 öğrenci üniformalıdır ve aralarında sınıf farkı gözetilmez. Ermenistan ın bu seçkin ve aydın yeri olan bu kolejden şaheserler beklenir.» Foto : Svgengin Blog Yabancı devletler politikası, yıpranmakta olan Osmanlı Devleti ve Doğuda Rus savaşları sonucu Atatürk kendini Anadolu da bulmuştur. 3 Temmuz 1919 da Erzurum a gelince kendisini gönderen Padişah Vahdettin e askerlikten çekildiğini ve «sine_i millet e» döndüğünü bildirmişti. Erzurum da büyük bir Kongre nin hazırlıklarına girdi ve kısa bir süre sonra, 23 Temmuz 1919 da Erzurum Kongresi, 2

3 Kavaf Mahallesindeki «eski bir idadiye okulunda» açıldı. Foto : Svgengin Blog Erzurum Sanasaryan Ermeni Okulu (Sanasaryan Varjaran - Սանասարյան վարժարան) Bu «eski bir idadiye okulu» Anadolu Umum Islahat Müfettişi Şakir Paşa nın da yazdığı gibi «.. birinci derece ehemmiyetli Rusya lı bir Ermeni vasıtasıyla Erzurum da tesis olunan Ermeni Sanasaryan mektebi» dir. [3] Osmanlı-Rus savaşlarından sonra Gayrı Müslim okullarına mali destek verilmemesi sonucu Mıgırdıç Sanasaryan, üç sene bekledikten sonra kendi malî olanaklarıyla 1881 de bu okulun kurulmasını sağlamıştı. Bu lise aynı zamanda bir öğretmen okulu işlevini de görmekte olup buradan mezun olanlar Erzurum ve çevresindeki Ermeni okullarında öğretmenlik yapıyorlardı. Sansaryan Lisesi öğrencilerinin büyük bir kısmı fakir ailelerden geliyor ve bursla okuyorlardı. Sansaryan Yatılı Lisesi ne bağlı bir de Sansaryan Sanayi Mektebi vardı. Sansaryan Lisesi öğretim kadrosunun büyük bir kısmı Almanya da ve Ingiltere de eğitim görmüştü. Lynch ın yaptığı gözlemlere göre bu okullar Erzurum Ermeni cemaati nin sıkı bir denetimi altındaydı. [4] 3

4 Foto: Facebook Foto: Facebook 4

5 Kongreden sonra yıllarında Sanat Okulu, yıllarında Sultani (lise), 1924 [*] yılında da Ilkokul olarak kullanılmış, aynı yılın sonunda, çıkan bir yanginla ahşap bölümleri tamamen yanmış, yapılan eklerle onarılmıştır. Erzurum ili özel idaresi, yanan okulun yerine, yeni bir okul yaptırmış, ders yılı başında (Gazi Ilkokul) adıyla hizmete açılmıştır. Daha sonra okul, 1940 yılında (Atatürk Yapı Sanat Okulu) olarak kullanılmaya başlanmıştır. Foto : Svgengin Blog 1960 yılında okulun ikinci katındaki bir salon Atatürk ve Erzurum Kongresi Müzesi olarak düzenlenmiş ve ziyarete açılmıştır. Müzede 53 delegenin adları, tutanaklar, yazışmalar, beyanname ve telgraflar teşhir edilmektedir. [5] Onuncu yıl Nutku nun el yazısı ile fotokopisi de mevcuttur. Tayyip Erdoğan Hükümetinin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ü anımsatan, zamanın Harbiye Nazırı Cemal Paşa nın şu yazısını okumak mümkündür. Özlük Işleri Müdürlüğü gibi en önemli görev bir Ermeni elinde bulunduruluyor. Memleketin geleceğini garantiye alacak tek kuvvetin milli birlik olduğu ve bunun da ancak milli teşkilatın devam ettirebileceği bilinmektedir [6] Atatürk Erzurum Kongresini şu dua ile bitirmiştir: 5

6 Foto: Gürbüz Net En son olarak niyazım şudur ki, Cenabı vâhib-ül amâl hazretleri (dileklerimizin sağlayıcısı Yüce Tanrı) habi-i erkemi (sevgili Peygamber) hürmetine, bu mübarek vatanın sahip ve savunucusu ve diyânet-i celile-i ahmediyenin (kutsal Müslüman dinin) kiyamet gününe kadar ve büyük saltanat ve hilafet makamını korusun ve mukaddesatımızı düşünmekle görevli olan heyetimizi muvaffak buyursun Âmin [7] Ermeni Cemaati Cemaatin varlıklı mensupları modern okullar kurulması konusunda ciddî maddî katkılarda bulundular. Rus Ermenisi ve zengin bir iş adamı olan Mıgırdiç Sanasaryan ın finansal desteği ile Erzurum, Van ve Mamuretülaziz de okullar açıldı. Amaç,laik ve modern bir okul ağının kurulmasıydı. Bu okullar Miatsial Enkerutiun Hayots (General Union of Armenian School) adlı bir kuruluş tarafından merkezlendirilip idare ediliyordu. [8] Açılan okullar 1869 tarihli Maarif-i Umûmiye Nizamnamesinin 129. maddesine göre milet-i gayri müslim ve ecnebiye tarafından müsaade-i mahsusuna kabilinden olarak mektep tesis küşadı fermân-ı âlî istihsaline bağlıydılar. [9] Maarif-i Umumiye Nizamnamesi maddeye göre Gayrı Müslim ve yabancı mekteplerde öğretmenlerin istihdam edilebilmeleri için Maarif Nezareti nden veya vilayet Maarif Müdürlüğü nden şehadetnâme almaları gerekiyordu. Ayrıca yeni açılacak bir Gayrı Müslim okulunda uygulanan müfredatta ve okutulacak ders kitaplarında Osmanlı devletinin siyasetine veya umumi ahlaka aykırı derslerin ve bilgilerin olmadığına dair Maarif Nezareti veya Vilayet Maarif Müdürlüğü nün rapor vermesi gerekiyordu. Söz konusu denetimler yapıldıktan sonra Maarif Nezareti bir ruhsat-ı resmiye vererek okulun faaliyetine izin verilmekteydi. Bundan ayrı olarak 1869 tarihli nizamname Gayrı Müslim eğitimine ciddî anlamda bir devlet ilgisini de göstermekteydi. Nizamnamenin Maddelerinde vurgulandığı üzere Maarif Nezareti eliyle Gayrı Müslim cemaatleri için ibtidâî ve rüşdiye seviyelerinde okullar açılacaktı. Âşikârdır ki bu proje o yılların Osmanlıcılık siyasetinin bir yansımasıydı. [10] Kurulan cemiyetlerin bir amacı yerel Ermeni eğitimini geliştirmek ve modernleştirmek ve diğer bir amacı da esas olarak Türkçe veya Kürtçe konuşan Ermeniler arasında Ermeni dilini yaygınlaştırmaktı. [11] Oysa, gayrı müslim cemaatin servetini çekemeyenler okulların bir nifak yuvası suçlamalarında bulundular. Şakir Paşa, azınlıkların Anadolu da ticaret ve sanayii tamamen ellerine geçirmeleri tehlikesine karşı teftiş raporunda bunu açıkca belli etmektedir: 6

7 «... Mekâtibin esas teşkili memleketin ve hükûmet-i seniyenin menâfiinin gayri bir maksada (bu okulların asıl kuruluş nedeni memleketin ve hükümetin çıkarlarına aykırı bir amaca) müstenit bulunmasiyle, teessüslerinden beri vücûda getirdikleri hizmet her sınıf tebaa beynindeki (arasındaki) sükûn ve rahatı ve tâbi ile met-bû arasındaki hemîşe (daima) vücudu muktazi (varlığı gerekli) ir-tibat-ı mâneviyi ihlâl etmeğe münhasır olup bu suretle, teb'a-i gayri müslime efradında müstahsil-i fikr-i mefsedet, sunuf-u tebaa beyninde emniyetsizlik ve düşmanlık husulüne bittabi hizmet ettiğinden hüsn-ü âmiziş ve ülfet ile mükellef anâsır (iyi ve dostça geçinmeye mecbur unsurlar) arasında günden güne artmakta olan ıbey-nûnet ve muâdâtm (anlaşmazlık ve düşmanlığın) ve zımnmdaki tefrikanın netâyic-i elîme ve müessifesi hissolunmakta, ve mekâtib-i mezkûrede tahsil olunan maarif ve sanaat hasebiyle teb'a-i gayri müslimenin servet ve ticaret-i memleketi kendilerine hasredebilmek yolunu tutmuş olmaları ahâli-i islâmiyenin muhâsedesini daî olup (çekememesine sebep olmakta), zaten hasıl olan ıbeynûnet ve tefrika bu kaziyeden dolayı saat be saat müzdât (her saat artmakta)... olmakta idüğüne binaen bilâhare bu hâlin her bir tedbir ve çare fevkinde vahîm neticeleri intaç edebilmesi ihtimali gereği gibi kuvvetleşmekte bulunduğu âsâr-ı zahireye ve ahvâl-i cariyeye atf-ı nazar olunduğunda istidlal edilmekte zahmet çekilmez». [12] Tanzimat karşıtlarının ve Berlin Andlaşması karşıtlarının halet-i ruhiyesi bu olsa gerek. Çoğulcu sayılabilecek Osmancılık projesine karşı İslamcılık uygulamaları kuvvet kazanıyordu. Taşralı Ermeniler ise bedel vergisinden, 61. Madde ile Çerkez ve Kürt saldırılarından kendilerini korumaya çalışmak isterken Istanbul dakiler Osmanlı ile ittifak kurma çabasındaydı. Foto: Facebook Ermeni Okullarının Cemaatin imkânlarıyla kuruluşu bir bakıma devlete karşı bağımsızlık yaratacağından, Abdülhamid rejimi bunu önlemek ve bağımlı kılmak amacıyla bu okulları sıkı bir polis ve müfettiş denetimi altına soktu. Özellikle Diyarbakır, Erzurum, Mamuretülaziz, Sivas ve Van vilayetlerinde Maarif Müdürlükleri kuruldu. Maârif ezâret-i Celîlesine [:] Van'da bulunan Ermeni milletinin zükûr ve inâs etfâline mahsûs olmak üzere üç bâb rüşdiye mektebi küşâdı içün muallim ve hademesinin tavzîfi Ermeni marhasası tarafindan istida olunmuş ise de cemâate mahsûs mekteblerin kâffe-i masârifâtının cânib-i maârifden tesviyesi mesbuk olmadığından bahisle işitildiği hâlin emsâli vechile mekâtib-i mezkûreye şimdi ikişer yüz guruş maâşla birer Türkce muallimi tayini 7

8 kabil olacağına dâir ezâret-i Celîlelerinin makamından vukubulan işâr üzerine Şûrâ-yı Devletden tanzîm olunub Meclis-i Mahsûs idrâkı meyânında kalmış olan tezkere leffen irsâl-ı seviyy-i vâlâları kılınub târîh-i mazbataya nazaran aradan üç sene geçmiş olduğundan şimdilik dilekçe-i mahallince işbu mektebin küşâd edilmiş olması melhûz bulunduğundan bu bâbda mahalliyle bilmuhâbere anlaşılacak hâle göre icâbının ilâveten mütâlea edilmekliğinin işârına himmet buyurulması siyâkında tezkere. [13] Bu uygulamalarla artık Osmanlı idaresi Ermeni okullarına nefes aldırmaz oldu: yasaklı önlemler devri başladı. Ermeni eğitimine esas ağır darbeyi vuran önlemler dizisi ise ders kitaplarının büyük bir kısmının yasaklanmasıyla ilgiliydi, ki bunlar edebiyat, tarih ve dinsel konuları içeriyordu. Lynch ın 1890 civarlarında Van daki Ermeni okullarında yaptığı gözleme göre o sıralarda henüz Viyana ve Venedik Mekitarist yayınevlerinde basılan Ermeni tarihi, edebiyatı ve dinine dair kitaplar serbestçe okutulabiliyordu. Bundan dört yıl sonra, yani 1894 te Lynch Erzurum daki Sansaryan Yatılı Lisesi ne uğradığında, burada Ermeni kilisesi tarihi gibi bir dersin ancak şifahi olarak işlenebildiğini görmüştür. Zira Ermeni cemaati tarihi ve Ermeni kilisesi tarihine dair ders kitapları Osmanlı idaresi tarafından yasaklanmıştı. [14] Dışarıdan ithal edilen ve üzerinde Ermenistan, Ermenistan krallığı türünden ibarelerin bulunduğu risalelerin, kitapların ve haritaların bundan böyle Osmanlı Imparatorluğu sınırlarına giremeyeceği bildirilmişti. 8

9 Bu yazıya göre bu tarz ibarelerin varlığı kesinlikle siyasal bir mesaj anlamına geliyordu ve dışarıdan gelen yabancı ders kitapları üzerinde sıkı bir gümrük kontrolü politikası güdülÿordu. "[Hâricden gelen kütüb ve resâilde Ermenistan ve Ermeni Kırallığı tabirâtı bulunan müellefât ve haritaların men-i duhûllerine dâir] : Maârif ezâret-i Celîlesine [:] Đşbu tezkere-i devletleri Meclis-i Mahsûs-i Vükelâda ledelmütâlea ötedenberü mütesâdif olan haritalarla müellefât-i kadîmeye mümanaat olunmayub fakat maksad-ı siyâsiye müstenid bu gibi tabirât-i gayr-ı münâsibeyi mutazammın müellefât-i cedîde tab ve neşrinin men i ve hâricden gönderileceklerin dahî idhâl olunmaması lâzım geleceğinin taraf-ı devletlerine iş ârı tezekkür ve tensîb kılınmış olmağla âna göre icâbının icrâsına himmet buyurulması siyâkında terkîm-i cevâb ibtidâr kılındı efendim." [15] Artık Osmanlı gümrüklerine gelen her bir yabancı kitabı teker teker ve sayfa be sayfa incelenecek, ilâveten okulda ders işlenirken ders kitapları haricinde sözel olarak uygunsuz telkinlerde bulunulup bulunulmadığı da denetilecekti. Öğretmen atamalarında da rejime sadakat dikkate alınacaktı. Osmanlı devleti Ermeni Okullarını da denetleyebilmek için gene Ermenileri kullanmıştır. Örneğin, polise şûpheli belgeleri tercûme yapan Tigran Emircanyan gibi [16] Bu gerekçeler dahilinde, 1890 dan sonra Osmanlı memurlarının Ermeni okullarına âni baskınlar ve okul kapatmaları, tutuklamalar da başlamıştı.öğretilen şarkıların bile okul kapatılmasına, müdür ve öğretmenlerin tutuklanmasına yetiyordu. [17] Sanasaryan Okulu için tehlike çanları Foto: SuperEvaRiders Doğuda Osmanlı-Rus savaş hali, içeride Osmanlı-Almanya işbirliği, bölgelerdeki Ermenileri tedirgin etmekteydi. Ermeni Okul öğretmenlerinin Almanya da eğitimi hoş karşılanırken, Rusya da eğitilmekleri Osmanlı Devleti tarafından kaygıyla 9

10 karşılanmaktaydı. Tehcir ve kırım ise günlük akçe olmuştu. Van da Ermeni Cemiyeti tarafından hürmet gören Ischkhan ve Vramian ın katli Ermeni ahaliyi tedirgin etmiş, olası bir toplu katliama karşı nefs-i müdafaa için halk silah tedarikine başlamıştı. Durumun Erzurum a sıçrama olasılığını ise Almanya nın Erzurum elçisi Scheubner-Richter, Istanbul daki Büyük Elçliye (Wangenheim) bildirmektedir. [18] Hristiyan olmalarına rağmen kuvvetli bir orduya sahip Almanya nın Osmanlı dostu olması Ermenileri kararsız kılmakta, diğer taraftan da Rusya da 1917 eşiği kıpırdamaları baş göstermişti. Almanya-Rusya düşmanlığı ise ortalığı tamamen karıştırmaktaydı. Hâl böyleyken Ermeni elitinden kurtulmak, Osmanlı rejiminin işine yarıyordu. Erzurum olası bir Rus işgaline açıktı. Şehirde bulunan Osmanlı ordusu askerleri yerel Ermeni halkını her bakımdan rahatsız etmekte, Ermeni kız ve kadınlarını kaçırmakta, Ermeni evlerini her an didiklemede ve tutuklamalar yapmaktaydı. Elçi Scheubner-Richter, bu durumun yatışması için ordunun Erzurum dan çekilmesinin yeterli olacağını yazmıştır. Erzurum Sanasaryan Okulu nun Sivas a (Sebastia) nakli Şehrin asayişi ile görevlilerin okula sık sık yaptıkları baskınlar, keyfi tutuklamalar sonucu okulun, daha emin olduğu sanılan Sivas şehrine nakli fikri, Patrikhane ve ahali arasında anlaşmazlıklara yol açtı. Sanasaryan Mektebi'nde tedkikat ve tahkikat yapmak üzere Erzurum'a gidecek olan Serrahib Balakyan Kirkoris Efendi'ye gerekli kolaylığın gösterilmesi talebi. [19-1] Citation: DH. İD. 139/6_2 Telgrafnâme Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Telgraf İdâresi Mahreci: Erzurum Numara: 2599 Müsta celdir. Dâhiliye Nezâretine Erzurum Sinasaryan ismindeki i dâdî mektebinin Sivas'a nakline mektebin Dersa âdet'deki hey et-i idâresi tarafından me mûren gelmiş olan bir râhib tarafından teşebbüs edilmesinden dolayı mektep havlısında tecemmu eden üçyüzü mütecâviz kimse tarafından eşyâ denkleri arabalardan indirilmek sûretiyle nakline mümâna at edilmiş isede hükûmet bu bâbda uhdesine müterettib vazîfeyi îfâ ederek muhıll-i asâyiş bir hal zuhûruna meydan verilmemiş ve fakat ileride eşyâ nakl edilecek olur ise mes elenin kesb-i ehemmiyet edeceği anlaşıldığı polis müdüriyetinden ifâde olunmuşdur. Erzurum Ermeni murahhasa vekîli ile hey et-i cismâniye a zâsı nâmına Taşnaksiyûn cem iyeti a zâsından bir zât bu sabah nezd-i âcizâneme gelerek bir fenâlık zuhûruna meydan verilmediğinden dolayı hükûmete beyân-ı teşekkürle berâber esâsen müteveffâ Sinasaryan'ın vasiyetnâmesi mûcebince 10

11 Erzurum'da te essüs eden mezkûr mektebin Sivas'a nakliyle Erzurum'un bu mü essese-i ilmiyeden mahrum edilmemesi için bazı müsted ıyâtda bulunulmuşdur. Mâhiyet-i mes ele hakkında vilâyetimizce bir gûne ma lûmât olmadığından vesîka istinâd olmak ile mebhûsün-anh vasiyetnâme îcâbınca mezkûr mektebin nakli mecâz olup olmadığının âcilen iş ârı ma rûz ve menûtdur. Fî 23 Temmuz sene [1]328 Erzurum Vâlisi Mehmed Emin DH. İD. 139/6_3 Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiyye Dâ iresi Şu be:4 Evrak Numarası: 289 Tarih: 7 Ağustos sene [1]328 Telgraf Erzurum Vilâyetine C[evâb-ı] 23 Temmuz sene [1]328. Sinasaryan Mektebi işinin hüsn-i tesviyesi Ermeni Patrikliğiyle tarafınıza teblîğ kılındığı Adliye Nezâretinden cevâben bildirilmiştir. DH. İD. 139/6_4 Ma ârif-i Umûmiyye Nezâreti Tedrîsât-ı Tâliye Dâ resi Müdüriyeti Şu be:1 Numara: Husûsî: 1269 Umûmî: Dâhiliye Nezâret- i Celîlesine Devletlü efendim hazretleri. Temmuz sene [1]328 tarih ve 63588/62 numaralı tezkire-i aliyye-i nezâretpenâhîlerine cevâbdır. Erzurumdaki Sinasaryan Ermeni İ dâdî Mektebi'nin Sivas'a nakline dâ ir şimdiye kadar bir mürâc at vâki olmadığı ve bu bâbda nezâretce hiçbir mu âmele ceryân etmediği beyân olunur. Ol-bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 15 Ağustos sene [1]328 Ma ârif- i Umûmiyye Nâzırı Nâmına Tedrîsât- ı Tâliye Müdürü İmzâ DH. İD. 139/6_5 Adliye ve Mezâhib Nezâreti Mezâhib müdüriyeti Aded 289 Hulâsa: Erzurum'daki Sinasaryan Ermeni Mektebi'nin Sivas'a nakli maddesine dâ ir. Dâhiliye Nezâret- i Celîlesine Devletlü efendim hazretleri. Nezâret-i celîleri Muhâberât-ı Umûmiyye Dâ iresinin Dördüncü Şu besinden 11

12 muharrer Temmuz sene [1]328 tarihli üçyüzyirmibir husûsî numaralı tezkire cevâbıdır. Erzurum'daki Sinasaryan Ermeni Mektebi'nin Sivas'a nakli teşebbüsünden münba is ihtilâf hakkında vilâyet-i müşâru'n-ileyhâdan nezâret-i âcizîye de bâ-telgrafnâme iş âr vukû bulmuş ve maslahatın Patrikhâne ile cemâ at-i mahalliye beyninde kararlaşdırılacak mevâddan bulunmuş olmasına mebnî ahâlînin bu bâbda beyân olunan muhâlefetinden bahisle işin bir sûret-i hasenede tesviyesi hakkında Ermeni Patrikliğine teblîğât-ı lâzime îfâ ve cânib-i vilâyete de 25 Temmuz sene [1]328 tarihinde bâ-telgraf ma lûmât i tâ kılınmışdır. Ol-bâbda emr ü irâde hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 5 Ramazan sene [1]330 ve Fî 5 Ağustos sene [1]328 Adliye ve Mezâhib Nâzırı Nâmına Müsteşâr İmzâ DH. İD. 139/6_6 Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiyye Dâ iresi Şu be: Evrak Numarası: Tarih: 26 Eylül sene [1]328 Şifre Erzurum Vilâyetine Erzurum'da kâ in Sinasaryan Mektebinin Sivas'a nakli mezkûr mektep hey et-i idâresince takarrur ederek îcâbâtına tevessül edilmiş ise de ahâlî-i mahalliyeden bazıları tarafından bu bâbda muhâlefetde bulunulmakta olduğundan bahisle hak ve salâhiyet hâricinde vukû bulan şu mümâna atın ref i ve inde'l-iktizâ hükûmetce tedâbîr-i lâzimeye tevessül edilmesi Ermeni Patrikliğinden bâ-takrîr iltimâs olunduğundan ahâlî tarafından vukû a getirilen mümâna atın tedâbir-i münâsibe ile ref ve izâlesi ve nakliyâta me mûr edildikleri bildirilen mekteb-i mezkûr müdürlerinden Madatyan ve refîki efendilere teshîlât mümkine irâ esi. DH. İD. 139/6_7 Ermeni Milleti Patrikliği Dersa âdet Şu be:1 Tahrîrât Kalemi Aded 419 Dâhiliye Nezâret- i Celîlesine Devletlü efendim hazretleri. Erzurum'da kâ in Sinasaryan Mektebi ber-mûceb-i vasiyetnâme Dersa âdet'de bulunan bir hey et-i mahsûsa ma rifetiyle müstakillen idâre edilmekte olup gerek hey et-i mezkûrece gerek tarafımızdan mekteb-i mezkûrun ahîren Sivas'a nakli karargîr olmuş ve Erzurum'daki eşyânın bir kısm-ı mu ayyeninin serî an Sivas'a nakli lüzûmu bâ-telgraf mahalline bildirilmişdir. Karâr-ı mezkûre karşı ahâlî-i mahalliyeden bazıları tarafından bu bâbda muhâlefet vukû a gelmiş ise de mümâna at-ı mezkûrenin tecvîz edilemiyeceği vaktiyle bânî-i mektep müteveffâ Sinasaryanın mekteb-i mezkûrun Ma mûretü'l-azîz'e nakli için fermân-ı hümâyûn istihsâl etmiş olmasıyla dahi sâbit bulunduğundan her türlü hak ve salâhiyet hâricinde vâkî olan mümâna at-ı mezkûrenin bertaraf edilmesi ve inde'l-iktizâ hükûmetce tedâbîr-i lâzimeye tevessül olunması zımnında Erzurum vilâyet-i 12

13 aliyyesine bâ-telgraf evâmir-i celîle-i nezâretpenâhîlerinin bî-diriğ buyurulmasını istirhâm eylerim. Ol-bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü'l-emrindir. Fî 25 Şevval sene [1]330 ve Fî 24 Eylül sene [1]328 Ermeni Patriği Ed- dâ î Mühür DH. İD. 139/6_8 Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiyye Dâ iresi Şu be: Evrak Numarası: Tarih: 15 Teşrîn-i Evvel sene [1]328 Şifre Erzurum Vilâyetine Zeyl-i 26 Eylül sene[1]328. Sinasaryan Mektebi'nin Sivas'a nakli mu âmelesi vilâyetce gösterilen müsâmaha sebebiyle te ehhüre uğratıldığından bahs ile Patrikhânece serd edilmekte olan şikâyet mekteb-i mezkûr hey et-i idâre re isi Hariciye Nâzırı Gabril efendi hazretleri cânibindende te yîd ediliyor. Madatyan efendi çağrılarak iş âr-ı sâbık vechile kimsenin hâric-i salâhiyet mümâna atına meydan bırakılmamakla berâber emr-i nakilde teshîlât irâ esi ve keyfiyetin inbâsı. DH. İD. 139/6_9 Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiyye Dâ iresi Dördüncü Şu be Evrak Numarası:495 Tarih: 21 Teşrîn-i Evvel sene [1]328 Şifre Adliye ve Mezâhib Nezâret- i Celîlesi Cânib- i Vâlâsına Erzurum'da kâ in Sinasaryan mektebinin Sivas'a nakli mu âmelesi vilâyetce gösterilen müsâmaha sebebiyle te ehhüre uğratıldığından bahs ile şikâyeti hâvi Ermeni Patrikhânesinden verilen takrîr üzerine ahâlîden bazılarının bu bâbda hâric-i salâhiyet vukû u dermiyân olunan mümâna atlarına meydan bırıkılmamakla berâber nakliyâta me mûr edilen Madatyan ve refîki efendilere teshîlât irâ esi Erzurum vilâyet-i aliyyesine yazılmışdı. Mektebin nakline muhâlefet edenler yalnız Ermenilerin âhâd kısmından ibâret olmayıp murahhasahâne hey eti dahi makâm-ı vilâyete bi'l-mürâca a aynı fikir ve mütâla ada bulunduklarını ifâde eylemelerine nazaran mektebe â id olup hey et-i mezkûrenin mühür ve muhâfazası tahtında bulunan eşyânın hükûmetce ahzına teşebbüs edildiği takdîrde uygunsuzluk vukû u muhtemel bulunduğundan işin Erzurum Murahhasahânesi hey et-i idâresiyle Patrikhâne arasında bir karâra rabtı lüzûmu bildirilmekle Patrikhâneye ona göre teblîğât îfâ buyurulması menût-ı himem-i aliyye-i nezâretpenâhîleridir. Ol-bâbda. DH. İD. 139/6_10 Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezâreti Şifre Kalemi 13

14 Erzurum Vilâyetinden Alınan Şifredir. C[evâb-ı] 16 Teşrîn-i Evvel sene [1]328. Evvelki şifre telgrafnâme-i nezâretpenâhîleri üzerine icrâ ettirilen tahkîkât netîcesine ve Madatyan efendinin ifâdesine nazaran mektebe â id eşyânın murahhasahâne hey et-i cismâniyesi tarafından mahtûm ve mektebde mahfûz bulunduğu ve kendisine teslîminden imtinâ edilmekte idüğü anlaşılmış ve bu bâbda muhâlefet gösterenlerden birkaç kişinin ifâdât-ı mesrûdesi ise bu sûreti mü eyyid bulunmakla berâber mezkûr mektebin Erzurum'dan kaldırılması mü essisinin vasiyetnâmesi ahkâmına muğâyir bulunmasından kat -ı nazar bu hâl tahsîl-i ilm ve ma ârif hâheşinde bulunan Erzurum ve tevâbi i etfâl-i nev-resîdegânına karşı bir hakâret sûretinde telakkî edileceğinden ve mektep vâridâtının Sivas'da da başka bir mektep küşâdına kifâyet edebileceğinden bahs ile mektebin Erzurum'da îfâsı lüzûmunu mutazammın bulunmuşdur. Binâ en-aleyh tahkîkât-ı câriyeden mektebin nakline mümâna at edenler yalnız Ermenilerin âhâdından ibâret olmayıp muruhhasahâne hey eti makâm-ı âcizîye bi'l-mürâca a bu husûsda aynı fikir ve mütâla ada oldukları ifâdesinde bulundukları cihetle murahhasahâne hey etinin taht-ı mühür ve muhâfazasında bulunan mebhûs eşyânın hükûmetce ahz ve ihrâcına teşebbüs edildiği takdîrde uygunsuzluk vukû u muhtemel olup halbûki şu sırada bu havâlîde bugibi vesîlelerle ednâ mertebe sızıldı çıkarılması muvâfık görülemediğinden işin bura murahhasahâne hey et-i idâresiyle Patrikhâne arasında ona göre bir karâra rabtı menût-ı re y-i sâ ib-i fahîmâneleridir. Ferman. Fî 18 Teşrîn-i Evvel sene [1]328. Vâli Reşid [Belgelerin Orijinalleri için Bkz: ] Okulun kurucusu 1890 tarihinde öldü. Madalyalarla anılan Sanasaryan Tiflis te toprağa verildi. Okul ise 1912 de Sivas a nakledildi. Civardaki öğrencilerin eğitim görevini ise fransız jesüit ve amerikan misyoner okulları devr aldı de ise Erzurum un hem kıyım hem tehcir sonucu Ermenilerden boşalmış olduğundan Türk kuvvetleri tarafından yerle bir edildi. Bugün bir taş yığını olan okuldan sadece bir saat kulesi kalmıştır yılında ise Rus ordusu Erzurum u zapt etmiştir. Girdiklerinde ise karşılaştıkları manzara insanlığın tahmininden de öteye gidiyordu: Ermenistan ın Hıristiyan halkı Türk baskısı altında asırlarca var olma mücadelesini sürdürdü. Türkler, bu savaş esnasında çok yüksek bir mertebede masum, silahsız olan Ermeni halkına karşı modern dünya tarihinde eşine rastlanmayan en gaddar işkence ve katliamını uygulamıştır. Rus ordusu şehre girince, bu iğrenç delillerle karşılaştı : Türk ordusu yenik olarak şehiri terk ederken kinlerinden ortalığı ateşe vermişler. Yol boyunca, katliamdan kurtulabilen, genç kızların, kadınların çocukların öldürülüşlerinin görgü tanıklığını yapanlar,aynı zamanda esir olarak satıldıklarını da dile getirmişlerdir. Bir papaz ise, bozgunu kabul etmeyen Türk ordularının Muş vilayetinde Ermenilere karşı yapılan katliamı dile getiriyordu. Orada, gözleri önünde 13 bin Ermeninin katlini, kendisi ile beraber diğer bir papazın ve iki yüz Ermeninin çiftliğe götürülüşünü ve canlı canlı olarak yakıldığını 200 bin Ermeninin bölgede Türkler tarafından dürüldüğünü anlatıyordu. Bütün bu anlatımlar sonucu Hıristiyanların topyekûn korkunç katlini açıklamak için kelimeler yetersiz kalıyordu. (yaptığım tercüme) [20] 14

15 Foto: Bir Rus kitap sayfasından Ermeni Sanasaryan Varjaran ının içinde bulunduğu güvensizlik durumunu hakkında bilgi ise alttaki tercümemden anlaşılabilir: Küçük Asya Türkiye'sinin Ermeni nüfusu, Avrupa diplomasisinin amacı hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ermeni halkı, Liberal Parti üyelerinin Britanya Meclisin (1) önünde yaptıkları insani söylemleri veya diğer Ingiltere ve Fransa Ermeni Dernekleri tarafından düzenlenen gösterilerde, haklı davasına bir destek, Berlin Kongresi hükümlerini uygulamakla yükümlü olan Osmanlı hükümetine karşı, Ermeni illerinde reformların yürürlüğe girmesi için bir meydan okuyuş olarak görüyordu. Giderek uzlaşmazlığını sürdüren Bab-ı Ali, baskı politikasını devam etmek, erken silahlı eyleme geçmek için, gizli örgütleri sözde silahlı ayaklanma girişimlerini durdurma için eyleme yönlendiriyordu. Bu politika 18 Haziran 1890 deki operasyonla yansıtılmıştır. O gün, Erzurum Vilayetinin yetkilileri, kentin Ermeni Katedraline ve Sanasaryan (2) lisesine bir arama gerçekleştirmek isterler. Bu yaptırımın sonucundan emin olmayan Erzurum un on yıllık valisi Samih Paşa, Bab-ı Ali nin direktiflerini uygulamayı red etmekle beraber Yıldız Sarayı ndan aldığı acil bir telgrafla boyun eğer. Ancak, Istanbul dan (3) gelen emrin uygulanışı esnasında, polis ve askerlerin emri yerine getirdiklerinde olay yerinde olmayı şart koşar. Fakat aramalar sonuçsuz kalınca, Osmanlı Dışişleri Bakanı Said Paşa, Batıda görevli bulunan Osmanlı Buyükelçilerine bir telgraf yollayarak bu girişimi kınar. O, devlet yetkililerinin «yalan bir ihbar» (4) üzerine bu girişimi gerçeklendirdiklerini kabul etmiştir. Ancak kanuni olmayan tutuklamalarla (5) kentte sayısız Ermeni hapse atılmışlardır. Türk yetkililerinin bu derapajı sonucu Trabzon Hntchak Partisi merkezi kurulu, 27 Temmuz 1890 da, bir Kurban 15

16 Bayramı (6) gününde, Istanbul da bir gösteri tertipler. Protesto amacı : 1) Küçük Asya Türkiye sindeki hemdindar rahiplerinin acıları karşısında Patrik Aşıkyan ın başarısızlığını, duyarsızlığını 2) Büyük Güçlerin 1878 de Berlin de vaat ettiklerini hatırlatmak ve reformların Ermeni eyaletlerinde gerçekleşmesinin izlenmesi. Bu gösteri kana boğulur. Birçok Ermeni orada ölür ve birçok kişi tutuklanır. Olayla ilgilenmesi gereken hiçbir Büyük Güç Ermeniler lehine (7) tedbir almaz. HInçak girişimi başarısızlıkla sonuçlanır. [21] Bu baskın hakkında çeşitli türk site ve forumlarında ve de kitaplarda Köpek Boğos hikâyesini okumak mümkündür. Fakat hiçbiri yukarıdaki olaya değinmemiştir. [22] Erzurum dan Ermenilere sadece Tarih leri kalmıştır... Foto: Ani Tour Dünyanın en eski uygarlıklarından birini kurmuş ve din olarak Hıristiyanlığı topluca kabul etmiş ilk ulus, kültürlerine son derece bağlı olan Ermenilerin Erzurum daki Sanasaryan okulu, Atatürk e, sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından isyan olarak nitelendirilen Kongre ye, salon olmuştur. Tabii ki Sanasaryan Varjaran ı taşınmış, bina değişikliğe uğramış, 1915 soykırımında kısmen yıkılmış, geriye bir Çan kulesi kalmıştır. [23] Kongrede alınan kararlardan biri ise bugün ne derece yürürlükte olduğu düşündürücüdür: 5- Hristiyan ahaliye siyasi hâkimiyet ve toplum dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez. Tarihi yazmak kadar yapmak da önemlidir (Atatürk). Işte tarihi yaparken alınan yöntem... Öbürü ile var olmaya çalışan, ırkçılıktan başka yol seçemez. Keşke Tarihten ders alınıp Öbürünü sevmeye başlayabilseydik ve de başarabilsek... ( A. S./H ) 16

17 Dip notlar ve kaynaklar: [*] 1924 yılında Atatürk, Tevhid-i Tedrisat Kanunu nu ile Yabancı Okulları Milli Eğitim Bakanlığına bağlamıştır. Buyangında bütün Erzurum Merkezi ve Köylerinin Nüfus Kütük Defterlerinin yanmıştır. Kaynak Atam Gov. [1] Osman Köker, «100 yıl önce Türkiye'de Ermeniler» [2] Osman Ergin, «Türkiye Maârif Tarihi» [3] Dr. Yahya Akyüz, «Abdülhamit devrinde Protestan Okulları ile ilgili original iki belge» (Başbakanlık Devlet Arşiv) [4] H.F.B.Lynch: Armenia, Travels and Studies.Vol.II: The Turkish Provinces (London; New York: Longmans, 1901), 9, 26, 165. [5] Atatürk Net, Kenthaber «23 Temmuz Kongre Salonu Müzesi» [6] Nutuk, A.g ;e ; I, 197. (s. 174) [7] Gürbüz Net [8] Elisabeth Özdalga, Late Ottoman Society p.272 [9] Maarif Nazırı Zühtü Paşa, Defter [10] Somel, Grundschulwesen, 34, 36 [11] Selçuk Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi), Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve Abdülhamid Rejimi [12] Anadolu Umum Islahat Müfettişi Şakir Paşanın 4 Kânunuevvel 314 (1898) de Amasya'dan yine Mabeyn-i Hümâyun Baş Kitabeti'ne gönderdiği bir Lâyiha dan [13] Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Ayniyat Defteri (AD) No.1419, s.46 (27 Şaban 1297/4 Ağustos 1880). [14] H.F.B.Lynch: Armenia, Travels and Studies.Vol.II: The Turkish Provinces (London; New York: Longmans, 1901), 97; Selçuk Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi) «Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve Abdülhamid Rejimi» [15] BOA AD No.1422, s.419 [19 Zilhicce 1308/4 Eylül 1890]. [16] Mesrob K.Krikorian: Armenians in the Service of the Ottoman Empire, (London; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1977), 38. [17] Ilknur Polat Haydaroğlu : Osmanlı Imparatorluğunda Yabancı Okullar (Ankara : Ocak Yayınları, 1993), [18] Scheubner-Richter, 15 Mayıs, 1915, DE / PA-AA / Ambassade de Constantinople / Vol. 168 [19-1] Devlet arşivi, 1330.Ca.15 ; DH.ID 30-1/71 [19-2] Devlet arşivi, 1330.Za.25 ; DH. ID 139/6 [20] F. A. McKenzie, 'The Renewed Russian Offensive and the Fall of Erzerum' [21] Imprescriptible, tome1, trebizonde (1) - Notamment Bryce, Stevenson, Schwann, Leveson-Gower, etc., tous membres du Parlement britannique: cf The Parliamentary Debates, 3e série, vol. CCCXXXIX, pp , (2) - / A. Gidour, [Histoire du Parti S[ocial] D[émocrate] Hentchak, ], I, Beyrouth 1962, p. 52. (3) - AMAE.,CPC, Erzeroum, VII, le consul de France G. Vigoureux à Ribot, Erzeroum le 20 juin 1890, n 13. (4) - Blue Book, Turkey, n 1 (1890/1891), p. 50. (5) - Ce fait bien établi est de nos jours complètement dénaturé par certains historiens, comme le fit en son temps le gouvernement jeune-turc, pour justifier les assassinats et l'arrestation arbitraire d'arméniens d'erzeroum durant l'été 1890: cf. Ermeni komitelerinin âmâl-i ve harekât-i ihtilâliyyesi ilân-i Meşrutiyetten evvel ve sonra [Aspirations et agitations révolutionnaires des comités arméniens avant et après la promulgation de la Constitution], Istanbul année de l'hégire 1332 [1916], pp ; Enver Z. Karal, op. cit., VIII, p. 137; 17

18 Yusuf H. Bayur, op. cit., I/1, p. 66; Kâmuran Gürün, Le Dossier arménien, Paris 1983, pp (6) - Fête religieuse musulmane. (7) - Sur l'attitude des grandes puissances pendant les événements de 1890 à Constantinople, cf. Arthur Beylerian, «L'impérialisme et le mouvement national arménien ( )», Relations internationales 3 (1975), pp [22] Esat Uras, «Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Istanbul, 1987, pp » - Zeynep Cumhur Iskefiyeli, Ermeni araştırmaları, Sayı 19, Sonbahar 2005, «Ermenilerin ilk Büyük Ayaklanması, Erzurum Olayı (1890)» [23] Sabah, 13 Haziran 2008 Foto: First World War Sanasaryan Varjaranında, öğrenci hayatı Photos: Facebook 18

19 19

20 20

21 21

22 Sanasaryan Varjaranında yetişen, yetiştiren önemli şahsiyetlerden birkaçı * Vartkes Serengülian ( Վարդգէս Յովհաննէս Սէրէնկիւլեան ) * Hratchia Adjaryan ( Հրաչյա Աճառյան ) 22

23 * Aram Aramyan ( Արամ Արամյան - Թաթուլ ) * Grikor Mirzaian Suni Գրիգոր Միրզայեան Սիւնի * SARGIS KHACHATRYAN Սարգիս Խաչատրյան (1886 -Malatia- 1947) Erzurum (Karin / Կարին) Sanasaryan okulununda öğrenimini 1911 de bitirdikten sonra SARGIS KHACHATRYAN Սարգիս Խաչատրյան ( ), I ci Dünya savaşı esnasında Paris te bulunduktan,1914 de Roma Güzel Sanatlar Akademisinden mezun olduktan sonra ermeni mültecisi olmuştur yıllarında Spahan da, yıllarında ise Hindistan (Sri Lanka) da bulunmuştur. Tanınmış eserleri arasında Ararat Dağı nı sayabiliriz. 23

24 Gathering cotton-wool. The mount Ararat (Արարտ Լերը) 50,5x60 Foto : Gallery Am Sanasaryan kurucusunun torunu ve Belediye Binası Erzurum Belediye binası önceleri Ermeni Sanasaryan Okulu binasıdır. Resimdeki şahıs, okul kurucusunun torunu Bayan Susanna dır. Büyük babasını kucaklarcasına Foto : lh3 ggpht Yazışma Adresi: 24

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair.

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair. Şifre Kalemi 70 Suriye Vilayeti nden gelen şifredir. Fransa Cizvit rahiplerinden Plisi adında birinin, Rum Katolik papazlarından Huri İbrahim ile Havran köylerini dolaşarak Osmanlı Devleti aleyhinde zararlı

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010.

İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Tarih Okulu Eylül-Aralık 2010 Sayı VIII, 185-189. İsmail Mangaltepe - Recep Karacakaya, Paul Cambon un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi, 106 sayfa, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. Süleyman AŞIK

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com EĞİTİM Doktora, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi ABD (1993)

Detaylı

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ

Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ 219 Rus ordusu saflarõnda Türkler e karşõ çarpõşan Hõnçak Komitesi

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

(Galatasaray Lisesi,Mekteb-i Sultanî) ~ û. rüşdiyye 5

(Galatasaray Lisesi,Mekteb-i Sultanî) ~ û. rüşdiyye 5 ¼ À o p o ù 4 i q ¼~» ¼~ Tanzimat î ÿ ü»ž ¼» ¼ Ì À ¼» a ¼» å À» b ¼» ~ À» ÿ ü ¼ 16 22 Ð 1 Tanzimat 13 20 {» i Ž i» ~¼ å o o~¼ o ½ 19» 1923 û À 1839 å 1876 ~»» ³ å å» v 1856»» À» p ~ å p»ž å 1» p ~ ³» ~»Ž

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

Osmanlı İmparatorluğu nda Ermenilere Verilen Hak ve İmtiyazlar

Osmanlı İmparatorluğu nda Ermenilere Verilen Hak ve İmtiyazlar [ telif makale ] Osmanlı İmparatorluğu nda Ermenilere Verilen Hak ve İmtiyazlar Hayrettin ŞAHİN dr. { hsahink@hotmail.com } ERUIFD [ 2014 / 2, SAYI: 19, SAYFA: 81-99 ] Osmanlı İmparatorluğunda Ermenilere

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI 20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI Doç. Dr. Kenan Ziya TAŞ** Özet / Abstract: Çalışmamızda, 20.Yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu da, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Mardin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara

Harf üzerine ÎÇDEM. Numara Harf üzerine ÎÇDEM A Numara Adliyenin manevi şahsiyetini tahkir... 613 G Ağır Tehdit 750 Aleniyet deyim - kavram ve unsuru... 615 Anarşistlik - kavram ve suçu 516 Anayasa Nizamı 558 aa Anayasa Nizamını

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU YEREL YONETIMLERIN TARIHCESI Turkıyede yerel yonetımler 1839 Tanzımat Fermanı nı ızleyen donemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında kurulmustur. Bu zamana

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI

HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLARI SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ferit MELEN 30.05.1945 31.10.1945 (Vekil) 2 Abbas İDİL 01.11.1945 08.12.1947 3 İsmail Salih ÖZÜT 15.12.1947 23.06.1950

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve Abdülhamid Rejimi. Selçuk Akşin Somel Sabancı Üniversitesi

Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve Abdülhamid Rejimi. Selçuk Akşin Somel Sabancı Üniversitesi Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve Abdülhamid Rejimi Selçuk Akşin Somel Sabancı Üniversitesi 1.Giriş 1878 senesi, Osmanlı yönetici eliti ile Ermeni Gregoryen Kilisesi Cemaati

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi

Sayıştay. Haber Bülteni. 2 Nevzat Altan 3. Daire. 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay. 4 Bekir Aydınlı Sayıştay. Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi Temmuz 2010 Yıl: 14 Sayı: 164 Bu Sayıda 1 Taykan Ataman 5. Daire Başkanlığına Seçildi 2 Nevzat Altan 3. Daire Başkanlığına Seçildi İbrahim Kandemir Sayıştay 3 Ali Osman Güçlü Sayıştay Ömer Zengin Sayıştay

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 157-161. Bülent YILDIRIM, Bulgaristan daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918),

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı