STANBUL UN FETH NDE B ZANS IN M MAR M RASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL UN FETH NDE B ZANS IN M MAR M RASI"

Transkript

1 STANBUL UN FETH NDE B ZANS IN M MAR M RASI Prof. Dr. Semavi EY CE 1923 de stanbul da do du. lkö renimini Saint Louis ve Saint Joseph Frans z okullar nda, ortaö renimini Galatasaray Lisesi nde tamamlad. Almanya da arkeoloji ve sanat tarihi okudu. stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ni bitirdi. stanbul Minareleri tezi ile lisans n tamamlad. Sanat Tarihi Enstitüsü ndeki asistanl 1952 ye kadar sürdü. Yurtiçinde yap lan baz kaz lara kat ld. Side nin Bizans Dönemine Ait Yap lar konulu tezi ile doktoras n verdi. Doçentli ini stanbul da Son Devir Bizans Mimarl tezi ile verdi y l nda Edebiyat Fakültesi nde Bizans Sanat Tarihi Kürsüsü nü kurdu. lk Osmanl Devri nin Dini çtimai Bir Müessesi Zaviyeler tezi ile profesör oldu. Yurtiçi ve d fl nda mesleki birçok araflt rmalar yapt. Ulusal ve uluslararas birçok bilimsel toplant da tebli sundu. Türkçe ve yabanc dillerde olmak üzere 1000 i aflk n kitapta, makale, ansiklopedi maddesi ve araflt rmas bas ld. An tlar Yüksek Kurul Üyeli i yapt. Baz enstitülere olan üyeli i ise halen devam etmektedir. Fransa Lég on d Honneur niflan na sahiptir. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü baflkanl ve ö retim üyeli inden 1990 da emekli oldu. Evli olan Eyice 2 k z çocu u babas d r. Frans zca, Almanca ve ngilizce bilmektedir. 20

2 lkça da o dönemin bütün Akdeniz havzas flehirlerinde oldu u gibi kurulan ve çeflitli binalarla süslenen Byzantion-Constantinupolis Roma imparatorlu unun büyük merkezlerinden biri olarak 4. yüzy ldan itibaren yeni bir geliflmeye sahne olmufltu. Bu yüzy l içinde hristiyanl k art k hoflgörü ile kabul edildi inden serbest bir inanç olarak Roma imparatorlu u s n rlar içinde h zla aç a ç km fl ve yay lm fl ve dolay s yle de her tarafta bu inanc n bafll ca belirtisi olan kiliseler-manast rlar ve hristiyanl k u runa hayatlar n verdikleri kabul edilen aziz ve azizeler için hat ra binalar (martyrion lar) infla edilmesine giriflilmiflti. Bunun sonucunda stanbul da bu geliflmeye ayak uydurmufl ve flehir yeni bir görünüm kazanmaya bafllam flt r. Ancak geç Roma ça ndaki bu de ifliklik Bizans dönemi dedi imiz ve bütün Ortaça kaplayan 1000 y l boyunca sürüp gitmifl de ildir. Do u Roma veya Bizans mparatorlu u nun hayat boyunca flehirde dalgal bir geliflme göstermifltir. Yabanc lar n bir k sm n n bu flehre ve yap lar na büyük hayranl k duymalar na karfl l k bilhassa Ortaça n içlerinde flehrin pek çok hofla gitmeyen taraflar oldu u da o ça larda gelen seyyahlar taraf ndan görülmüfl ve yaz lm flt r. fiehrin Bizans ça nda da tekrarlanan fliddetli baz depremlerden zararlar gördü ü gibi yang nlar da düzeltilmesi güç baz tahriblere yol açm flt r tarihlerinde bat dan gelen IV. Haçl seferinin katolik kuvvetleri buray kuflatt klar ndan iki büyük yang n ç karm fllar ayr ca korkunç ya malamalar yapm fllard r ve 1261 de Latin iflgaline son verilip Bizans yeniden canland r ld nda flehir büyük ölçüde fakirleflmifl ve tahribe u ram fl durumda idi. Bizans mparatorlu u nun bundan sonra günden güne toprak kaybederek zay flamas, gerek Anadolu da gerek Balkanlarda arazilerini günden güne kaybetmesi ile flehir de bilhassa 14. yüzy lda iyice fakirleflmifl pek çok yap lar harap olmufl her tarafta büyük bir bak ms zl k hakim duruma girmifltir. Bizans n son günlerini yaflad 15. yüzy l n ilk yar s içinde bu flehri ziyaret eden yabanc lardan biri flehrin içinde bofl ve ekili topraklar n yerleflime sahip yerlerden çok daha fazla oldu unu belirtir. Yine ayn tarihlerde asl n n çizildi i tahmin edilen fakat ancak 15. yüzy l n sonlar nda ilk defa Hardtmann Schedell in kitab nda yay nlanan a aç oyma bir gravürde surlar n içinde pek çok say da yel de irmenlerinin bulunmas bu durumu destekler. Bu yaz m zda Constantinupolis in 1453 de Türkler taraf ndan fethinde nelere rastland - n ve bunlar n yeni Türk idaresi alt nda nas l de erlendirildi ini özetlemeye çal flaca z. I-SURLAR 1-Kara taraf surlar lk ça da s n rlar Büyük Britanya adas ndan Basra körfezine kadar uzanan Roma mparatorlu u 395 de Bat ve Do u olmak üzere ikiye ayr lm flt r. Bunlardan bat dakinin k sa bir süre sonra kuzeyden gelen ak nlar sonunda da l p yok olmas na karfl l k, do udaki parças 1453 e kadar süren ve bütün Ortaça kaplayan çok uzun bir ömre sahip oldu. Tarih biliminin 19 yy. n ortalar ndan itibaren Bizans mparatorlu u olarak adland rd do u parças n n baflkenti Constantinupolis yani bugünkü stanbul ilk ça da Sarayburnu bölgesinden ibaret etraf surla çevrili küçük bir flehir idi. Roma ça nda flehir geniflledi inden daha bat da yeni bir sur yap ld söylenir. Fakat daha genifl çapta bir imar ve daha bat da yeni bir surun yap lmas mparator I. Constantinos ( ) taraf ndan gerçeklefltirildi. O, flehri bir defa daha geniflletip imar ederken kara taraf n emniyete almak için Haliç ten Marmara ya kadar uzanan yeni bir sur duvar infla Resim 1: Christoforo Buondelmonti nin 1422 tarihli Bizans Dönemi stanbul haritas, Alexander van Millingen in 1899 tarihli Bizantine Constantinople - The Walls of the City and adjoining Historical Sites dan Resim 2: 1493 tarihli Bizans Devri stanbul, Arzt Hartmann Schedel in Die Schedelsche Weltchronik (Dünya Tarihi) nden Resim 3: Bizans Döneminde stanbul Haritas, Christoforo Buondelmonti nin 1425 e do ru stanbul resminden türetilmifltir. Resim 4: Fatih Döneminin sonlar nda orijinali çizilmifl ve çok kopiyesi olan stanbul Haritas 21

3 Resim 5: 1910 da B. Granville Baker in çizdi i Marmara Surlar nda Mermer Kule, The Walls of Constantinople den 22 ettirmiflti. Yap m h ristiyan efsaneleri ile bezenen 330 y llar nda yap lan bu sur duvar ndan hiçbir iz kalmad gibi nereden bafllay p nereden geçti i, nerede bitti i hususunda kesin bir bilgi yoktur. mparator II. Theodosios ( ) döneminde flehir bir defa daha büyütüldü ve kara taraf yine Haliç ten Marmara ya kadar uzanan bir sur duvar ile s n rland r ld. Ortaça n askeri mimarisinin en güçlü eserlerinden biri say lan bu sur, Haliç ve Marmara k y lar nda yap lm fl olan fakat kara taraf ndaki kadar güçlü olmayan duvarlarla birlefltirilmiflti. Bin y l aflk n bir süre boyunca Bizans mparatorlu u nun baflkenti, kendisini Meryem Ana taraf ndan korundu una inand bu duvarlar n arkas nda tam bir güvence içerisinde hissetmiflti. Gerçektende bat dan gelen çeflitli kavimlerin ak nlar na karfl Bizans bu surlar sayesinde karfl durabilmifl ve bin y l aflk n süre içerisinde hiçbir yabanc güç içeriye girememifltir tarihlerinde ço unlu u katoliklerden oluflan IV. Haçl seferine dahil olan kuvvetler flehri bir defa ele geçirmifllerse de bu, ancak çok güçlü donanmalar n n Haliç e girmesi ve gemilerden uzat lan köprülerin fazla yüksek olmayan k y surlar na dayanmas suretiyle gerçeklefltirilmifltir. Ortaça boyunca Balkan lardan inen Avar lar n, Peçenek lerin, Bulgar lar n ak nlar hep kara taraf surlar na karfl olmufltur. Bu tahkimat aflabilen tek askeri güç, genç Osmanl beyi II. Mehmed in ( ) idaresindeki Osmanl ordusu olmufltur. 29 May s 1453 günü II. Mehmed in sonradan ad Topkap olan Romanos kap s ndan flehre girmesiyle kara taraf surlar n n afl lamaz olduklar yolundaki inanç sona ermifl ve Türk stanbul tarihi ile birlikte yeni bir ça bafllam flt. Yaln z bir askeri tahkimat örne i de il ayn zamanda estetik bak mdan bir sanat eseri de erine sahip olan stanbul un kara taraf surlar, Haliç in yukar ucundan Marmara ya kadar uzanmaktad r. Surlar n birleflim noktas Yedikule yak n nda denize ulaflt klar noktada daha önceki yap lardan toplanan mermerler ile yap ld için Mermer Kule olarak adland - r l r. Bu sur duvar n n Haliç k y s na ulaflt noktada ilk yap ld tarih itibariyle duvar do- uya do ru dönerek k y ya iniyordu. Bizans n ilerleyen ça lar nda, duvar n güzergah de ifltirilerek Tekfur Saray ndan itibaren kavisli bir biçimde bat ya do ru k vr larak Ayvansaray dan Haliç e kadar indirilmifltir. Bu bölüm üç kat halinde olan esas surlara nazaran daha de iflik bir mimariye sahip olup tek kat halinde infla edilmifltir. Kara taraf surlar n n mparator II.Theodosios döneminde Praefaectus (Yunancas Eparkhos- vali) Anthemios taraf ndan 413 y l - na do ru yap m na bafllanm flt. Genellikle kabul edildi ine göre Atilla n n idaresindeki Hun lar flehri tehdit ettikleri bir s rada Praefaectus Constantinos Kyros un idaresinde bu duvarlar n önüne ikinci bir duvar daha yap lm flt r. Surlar n inflas ile ilgili sadece iki kitabe mevcuttur. Bunlar Mevlevihane veya Mevlana (Bizans dönemindeki ad yla Rhegion) kap s - n n üzerinde bulunmaktad rlar. Yunanca olan iki kitabeden kap n n üstündeki sövede; Hakim olan imparatorun emri ile Eparkhos Constantinos altm fl gün içinde surlara surlar katt ibaresi bulunurken, kap sövesini tafl - yan sol konsolun üzerinde ise Theodosios un emri ile iki aydan daha az bir sürede Constantinos bu sa lam duvar yapmay baflard. Bu kadar az bir süre içinde bizzat Pallas (Athena) bile böyle bir kuvvetli kale kurmakta zorluk çekerdi yazmaktad r. Surlar n Mermer Kule den Tekfur Saray ucuna kadar olan uzunlu u m. olarak ölçülmüfltür. Bu duvarlar üç kademeli olarak tasarlanm flt r. Bunun daha önceden planland anlafl lmaktad r. Bu üç kademe s ras yla flöyledir. lk olarak en d flta 18 m geniflli inde ve m kadar derinlikte bir hendek bulunmaktad r. Bu hendek belki ilk düflünüldü- ünde su doldurulmak için yap lm flt. Fakat buraya su dolduruldu u hususunda kesin bir bilgi yoktur. Hatta stanbullu bir Rum tarihçi yazd küçük bir araflt rmada flehrin birkaç yerinde görülen ve çukurbostan denilen üstleri aç k su haznelerinin hendeklere su sa lamak için yap ld klar n ileri sürmüfltür. Hendeklerde su bulundurmak ve buraya su sa la-

4 mak son derecede zor bir ifltir. Bu bak mdan hendeklerin içlerinde hiçbir dönemde su bulunmad kuvvetle tahmin edilmektedir. çinde su bulunmayan bu hende in topra n derinliklerine inen üçüncü bir sur gibi tasarland düflünülmüfltür. Hendekten sonra dendanl alçak bir duvar gelmektedir. Bunun gerisinde ise m geniflli inde bir toprak fleridi uzan yordu. Baz kal nt lar bu toprak fleridin Erken Bizans döneminde bir süre mezarl k olarak da kullan lm fl olabilece ine iflaret etmektedir. Bu bölümden sonra ilk tahkimat ile karfl lafl l yordu m kal nd ndaki bu ön sur bir dizi kuleyle güçlendirilmiflti. Duvar n iç taraf nda ise bir s ra kazemat hücreleri vard ki bunlar n her birinin içindeki mazgallardan ok at fl yap labiliyordu. Bir çok yerlerde bu ön tahkimat dizisi fazlaca harab olmufl baz yerlerde ise tamamen ortadan kalkm flt r. 15 m geniflli inde yine bir ara yoldan sonra esas sur duvar ile büyük burçlar gelmektedir. Sur duvar 4.50 m kal nl nda ana duvar 15 m yüksekli indedir. Bu duvarlar n üstündeki dendanlar n arkas ndaki seyirdim yoluna flehir taraf ndaki yüzeyden tafl merdivenlerle ç - k l yordu. Burçlar duvardan m ileriye taflmakta birbirlerinin aras nda yaklafl k 48 m mesafe bulunmaktad r. Bu üç tahkimat zincirinin planl olarak sonradan yap lm fl olsa bile önceden tasarland klar ve her büyük iki burcun tam ortas nda bir küçük burcun yerlefltirilmesinden, ayr ca büyük burçlar n en yukar daki mazgallar ile tepelerindeki dendanlardan yap lan at fl menzillerinin d fl nda kalan afla yerlerde küçük burçlarla bu aralar n n korunmas sa land görülür. Say lar 96 olan kuleler de iflik biçimlerde infla edilmifltir. Bunlardan 74 ü kare, 1 i beflköfleli, 5 i alt köfleli, 2 si yediköfleli ve 14 ü ise sekizköflelidir. Kulelerin içlerinde en üst k s mlar tonoz örtülü birer kat bulunur. znik surlar nda da oldu u gibi bu üst kat odalar n duvarlar nda evvelce fresko tekni inde yap lm fl Aziz resimleri bulunuyordu. Kulelerin ölçüleri Marmara dan Tekfur Saray na kadar hep ayn gitmemekte, birkaç metrelik farkl l klar görülmektedir. Bizans döneminin ilerlemifl bir ça nda Blakhernae mahallesini içeriye almak amac yla sur duvar n n biçimini de ifltirmek için buradan Haliç e kadar olan kesimde hendek kesilmifl ve tahkimat tek kat olarak Ayvansaray a indirilmifltir. Bu bölümde sur duvar na bitiflik Tekfur Saray ndan baflka 10. yüzy ldan itibaren imparatorluk saray n n pavyonlar yap lm flt. Bu binalar n altlar na yüksek iki s ra kemerli bir mahzen infla edilmifl olup bu, Anemas Zindan olarak tan nm flt r. Bu kal nt lar n üstünde olan ve 16. yüzy l n sonlar nda yap lm fl vaz Efendi camii nin avlusuna bitiflik bulunan çifte kulenin üst kat ndaki mekan n saray kompleksine ait oldu u anlafl lmaktad r. Burada sur duvar na saplanm fl eski sütun gövdelerinin, asl nda bu mekan n önünde bulunan bir balkonun tafl y - c lar oldu u anlafl lmaktad r. Burçlar n üzerlerinde ve duvarlar n baz yerlerinde onar m kitabelerinden bu ifllerin hangi imparator taraf ndan yap ld ö renilir. Baz burçlar n yukar k s mlar nda tu lalardan oluflturulmufl kitabeler vard r. Bu kitabeler kara taraf surlar n n Bizans tarihi boyunca de iflik tarihlerde onar m gördüklerini aç k surette belli eder. Ayn flekilde baz burç veya duvarlarda de iflik teknikteki örgüler bu k s mlar n yamanm fl olduklar n da belli etmektedir. Bu yamalar n bir k sm kuflatmalar s ras nda ve bilhassa 1453 ilkbahar nda Türk topçusunun at fllar n n ard ndan acele olarak yap lm flt r. Hatta kaynaklardan bilindi ine göre flehrin d fl ndaki tafl ocaklar ndan malzeme getirilemeyece inden, flehir içinde Hekimo lu Ali Pafla camii dolaylar nda Türk devrinde Alt mermer olarak adland r lan semtte bulunan Bütün Azizler kilisesi heralde harap oldu undan y kt r larak tafllar surun yamanmas nda kullan lm flt r. Yukar da kara taraf surlar n n yaln z askeri mimari olarak de il, estetik bak mdan da bir sanat eseri görünümünde oldu unu söylemifltim. Gerçekten de gerek duvarlar gerek burçlar tafl ve tu la malzemenin bir arada kullan lmas suretiyle renkli bir görünüm sa lam flt r. K rm z fleritler halindeki tu ladan hat llar duvarlar n gücünü artt rm flt r. stanbullu amatör bir Rum araflt rmac M. s. Nomidis, stanbul kara taraf surlar n n bir haritas n çizerek o tarihteki bütün kitabelerini üzerine aynen biçimiyle kopye etmek suretiyle yay nlam flt r. Kara taraf surlar n n d fla aç lan bir çok kap lar vard r. Bunlar n bir k sm halk n girip ç kt kap lar olup tehlike anlar nda örülerek kapat l yordu. Aralarda ikinci derecede önem- 23

5 li baz askeri kap lar da vard r. Osmanl döneminde bu kap lara Türkçe isimler verilmifltir. ki kap ise, Yedikule nin küçük kap s ve Edirnekap tamamen Türk mimarisine uygun olarak yenilenmifltir. ki yerde ise Türk döneminde yap lan onar mlar da belirten kitabe bulunmaktad r. Kap lar genellikle Çiftekule aras nda küçük bir iç avluya sahip geçit yerleridir. Böylece bunlar n emniyeti sa lanm flt r. Çifte kap düzenlemesi çok eskiden beri tahkimat mimarisinde kullan lan bir sistemin yeniden uygulan fl d r. Nitekim ç Anadolu da Hitit döneminin bir dönem baflkenti Hattufla da (Bo azköy) da görülür. Kap lar aras nda Yedikule de bulunan bir girifl hepsinden daha muhteflem ve önemliydi. Bu ileriye taflk n kare planl iki heybetli burcun aras nda olan ve bir zafer tak görünümünde kemerli üç giriflten oluflmufl gösteriflli bir kap idi. Kap kanatlar alt n yald zl oldu- undan buraya Alt n kap yahut Yald zl kap deniliyordu. Bu bat dan Balkan lar üzerinden stanbul a ulaflan Via Egnatia denilen anayolun bitim noktas idi. Bu giriflten itibaren zafer yolu (Via Triumphalis) bafllang c n temsil ediyordu. mparatorlar bat dan bir seferden döndüklerinde buradan Ayasofya önüne kadar gidiyorlard. Ortadaki biri büyük yanlardaki ikisi küçük olmak üzere üçlü girifl ve iki yanlarda ileriye taflk n kuleler bütünüyle mermer kaplanm fl olup Trakya yönünden gelenlere çok uzaklardan varl n belli ediyor ve imparatorlu un ihtiflam ve kudretini bilhassa Barbar denilen henüz medenileflmemifl kavimlere gösteriyordu. Bu mermer mimarinin en üstünde de Roma imparatorunun simgeleri olan kartal ve imparator heykelleri oldu u bilinir. Ortadaki büyük giriflin gerek d fl gerek iç kemerlerinde de alt n yald zl bronz harflerden oluflan ve imparator Theodosios a flan veren birer kitabe bulunuyordu. Bu madeni harfler çoktan kaybolmufl yaln z bunlar n tutturuldu- u delikler kalm flt r. Maalesef 1950 li y lar n sonlar nda yap lan onar mda kemer tafllar de- ifltirildi inde bu delikler tekrarlanmad ndan bu kitabenin izleri büyük ölçüde kaybolmufltur. Bizans döneminde bu üçlü heybetli girifl tu la malzeme ile örülerek kapat lm flt r. Fetihten sonra bu alt n kap kompleksinin flehir taraf ndan arkas na burçlar olan bir duvar eklenmek sureti ile buras bir kale bir hisar haline getirilmifltir. Büyük mermer kulelerden Marmara taraf ndaki bir zindan olarak kullan lm fl ayr ca hisar n içine Osmanl devletinin savafl durumuna girdi i yabanc devletlerin insanlar enterne edilmifltir. Arkadaki kulelerin duvarlar n n birinde bu yabanc lar n yazd klar baz hat ra kitabelerine de rastlan r. fiehre bakan taraftaki kemerde: tiran yok ettikten sonra Theodosios bu kap n n bezemesini tamamlatt yaz s yer alm flt. D fl kemerde ise: kap y alt n olarak yapt ran, alt n bir ça yaratt anlam ndaki yaz bulunuyordu. Birinci kitabede tiran yani taht gasp eden kifli olan Primicerius un, II.Theodosios döneminde y llar aras nda bat da kendisini imparator ilan etmifl oldu undan ve bu duruma göre kitabede iflaret edildi inden hareketle bu mermer giriflin surlara ilave edilifli ve tezyin edilmesi 425 i takip eden y llarda olmal d r. stanbul un kara taraf surlar ile kap lar hakk nda pek çok yay n yap lm fl olmakla beraber ilk defa bu konuda ciddi ve toplu bir çal flma 1899 da A.Van Millingen taraf ndan yap larak surlara dair bir kitap yay nlanm flt r lardan itibaren ise Alman araflt rmac lar bu tarihi eser üzerinde çal flmalara bafllam fllar ilk olarak H. Lietzmann arkas ndan R. Krischen, B. Meyer-Plath ve A. M. Schneider 1943 de yeni röleveleri, mükemmel foto raflar ile surlar çok ayr nt l biçimde inceleyen yay nlar yapm fllard r. Fakat bütün bu çal flmalara ra men surlarda hiç dikkati çekmemifl veya bilinmeyen baz problemlerle karfl lafl lm flt r. Son y llarda Bedrettin Dalan n belediye baflkanl döneminde surlar n bir k sm ayr ayr mimar ve mühendislerin idaresinde ayr bölümler halinde restorasyonlar na girilmifl ise de bunlar n hepsinin bu onar mlar n n pek baflar l olduklar söylenemez y llar aras nda flehir içinde yap lan istimlaklerde y k lan binalar n molozlar belediye taraf ndan surlar n önündeki hendeklere doldurulmufl, böylece Ortaça mimarisinin en gösteriflli surlar n n bütünlü ü bozulmufltur. Her ne kadar o y llar n belediyesi bu hendeklerin tekrar aç laca n bildirmiflse de böyle bir giriflimde bulunulmam flt r lu y llardan itibaren arada bir ortaya at - lan surlar n bütünüyle y kt r lmas fikri ise böyle bir cinayete giriflilmeksizin unutulup gitmifltir. Ancak yak n tarihlerde flehre genifl 24

6 otoyollar n n giriflini sa lamak üzere büyük çapta gedikler aç lmak suretiyle sur ve kulelerden baz k s mlar eksilmifltir. Surlarda en ilgi çekici buluntulardan biri de Bizans nekropolisinin bu duvarlar n temelleri alt nda kald - n n belirtilerinin bulunmas d r. Nitekim, münferit baz Bizans mezar tafllar duvar örgüsünde kullan ld ktan baflka, sur d fl nda Silivri kap s yak n nda duvar ile bir burcun köflesinde büyük bir mezar binas meydana ç kar lm flt r. Yap ld ktan sonra hiç aç lmayan ve içine girilmeyen bu mezar odas nda üç tane de lahit bulunmufltur. Bu lahitlerin ayr levhalar halinde yap ld klar dikkati çekiyordu. Bunlar n bir yüzeyleri h ristiyanl n ilk yüzy llar ndaki sembolleri kabartma figürler halinde tasvir edilmifllerdi. Bu duruma göre bu son derecede ilgi çekici mezar n 5. yüzy la ait olabilece- i san lmaktad r. Fakat ne yaz k ki stanbul tarihi bak m ndan bu çok de erli eser korunamam fl ve bulunuflundan az sonra tahribe u ram flt r. stanbul un kara taraf surlar bütün Osmanl tarihi boyunca flehrin tahkimat olarak kullan lmaya devam edilmifl ve flehre bat - dan gelenlerin kontrol edildi i küçük karakollar kap lar n d fl taraf na infla edilmifltir. Fakat 19.yüzy ldan itibaren art k bu tahkimat eski önemini kaybetmifl bulunuyordu. 2- Marmara taraf surlar Üçgen biçimindeki stanbul un Sarayburnu ndan Mermer Kule ye kadar uzanan Marmara k y s ndaki tahkimat ise yukar da iflaret edildi i gibi yal n kat olup Marmara denizinin koruyuculu u alt nda idi. fiehri Marmara k y lar ndan kuflatmaya gelen gemiler Marmara n n s k tekrarlanan lodos f rt nalar nda burada bar nam yorlar ve dolay s yla kuflatmay b rakmak zorunda kal yorlard. Bu gemiler çok alçak güverteli genellikle kürek ve ufak çapta yelkenle hareket eden tekneler olduklar ndan burada lodos dalgalar na dayanmalar ve kendilerini kurtarabilmeleri pek mümkün de ildi. Marmara surlar n n do udan itibaren iyi yerinde limanlar mevcuttu. Bunlardan en do- uda olan Ah rkap n n az ilerisinde olan Sophia liman idi. Bu küçük liman fetihten sonra da bir süre görevini sürdürmüfl hatta burada 15.yüzy l n sonlar nda hala kad rgalar yap lm flt. Dolay s yle buraya Kad rga liman denilmiflti ki bu ad günümüzde hala semt ad olarak yaflamaktad r. Yine bu k y da küçük bir liman bu Boukelion olarak adland r lm flt ki bunun da sebebi liman n giriflinde mermer heralde Antik ça dan kalma iki aslan heykelinin bulunmas idi. Bu mermer aslanlar yerlerinde 19.yüzy l ortalar na kadar durmufl, sonra burdan kald r l p yeni kurulan Arkeoloji Müzesi - ne tafl nm flt r. Bu surlar n Sultanahmet camii hizas ndaki bölümünde bugün hala daha arkadaki Büyük saray denilen imparatorluk saray n n bir pavyonunun bulunmas d r. Bu bina do rudan do ruya sur duvar n n üzerine infla edilmifl. Kemerlerle bölünmüfl ve do ubat istikametinde uzanan salon halindedir. Sasani prenslerinden birinin bir süre bizansa iltica ederek burada misafir edildi i ileri sürüldü ünden onun ad na izafeten Hormisdas saray denildi i gibi imparator Iustinianos un ( ) tahta ç kmadan önce bir süre içinde yaflad yer olarak da kabul edilmifltir. Bu yüzden buraya Iustinianos un evi de denilir. Çeflitli antik parçalar devflirme malzemesi olarak kullan ld bu pavyonun do u taraf nda bulunan kare planl burç pharos (fener) olarak adland r l r. Önce Sasaniler 7.yüzy ldan itibaren de Araplar ak nlar düzenlediklerinde bütün Anadolu nun yüksek noktalar ndan baz kulelerin üstlerinde atefl yak lmak suretiyle haber baflkante en son bu kuleye erifltirilir ve imparator haberdar edilmifl olurdu. Hakk nda önemli iki araflt rma ve inceleme yap lan bu ilkel haberleflme hatta baz lar n n ileri sürdük- Resim 6: stanbul kara taraf surlar nda Yedikule de Alt n Kap, B. Granville Baker in 1910 tarihli The Walls of Constantinople den 25

7 leri gibi telgraf flebekesinin bitim noktas Marmara surlar n n bu kulesi idi. Iustinianos evi ad verilen bu tonozlu yap n n Marmara denizine bir s ra pencere ile aç ld dikkati çeker. Bunlardan baz lar n n esas nda birer kap olduklar ve bütün cephe boyunca mermer konsollara oturan bir balkona geçit verdikleri kolayca görülür. Bu pavyonun bat taraf nda ise ileriye ç kan büyük bir burç vard r. Bu burcun genifl kemerleri oldu u ve içinde de kargir bir merdivenin varl görülür ki esas nda bunun imparatora mahsus iskele oldu u bilinmektedir. Saraydan ç kan imparator merdivenlerden inip kay a binebiliyordu y llar aras nda Rumeli demiryolu Sirkeci ye getirilirken pavyonun tam yan ndan geçirilmifl ve bir k sm tahrib edilmifltir. mparator iskelesinin bat taraf nda yan nda da bir kap bulunmaktad r. Bu kap n n yan nda çok say da ifllenmifl mermerler dikkati çeker. Bunlar aras nda yuvarlak bir çerçeve içinde mparator Iuistinianos un ad n veren bir monogram da bulunuyordu. Bu tafllar n fetihten sonra Ayasofya önündeki bir an ttan al narak burada istiflenmek suretiyle tekrar kullan ld klar bir hipotez olarak ileri sürülebilir. Marmara surlar nda Türk devrinde aç lm fl kap lar da bulunmaktad r. Bunlardan bir tanesi üzerinde uzunca bir Osmanl dönemi kitabesi dikkati çeker. Daha bat da flehrin Marmara taraf ndaki en büyük liman bulunuyordu. Theodosios liman ad verilen bu gemi bar na arazinin içine do ru genifl bir kavis halinde giriyordu. Yak n nda Elephterios ad nda bir ileri gelenin saray ya da malikanesi oldu undan bu liman Elephterios liman olarak tarihe geçmifltir. Burada surlar liman n yar m yuvarlak kavisine göre içeriye do ru dönüyordu. Eski ad Lykos sonraki ad yla Bayrampafla deresi ad verilen derenin getirdi i erozyon topra ile zaman içinde bu liman dolmufl ve tamamen bu girinti halindeki liman düz bir toprak arazi halini alm flt r. Bizans döneminde Vlanka denilen yer Türk döneminde Langa fleklinde adland - r lm fl ve genellikle flehrin sebze ihtiyac n karfl layan bostanlar haline getirilmifltir. Daha bat da birkaç kap dan sonra k y da bu Marmara taraf surlar n n bitim noktas n Mermer Kule teflkil eder. Bu kulenin alt k sm daha eski yap larda devflirilmifl mermerlerden oluflmufltur. 19.yüzy l sonlar na kadar temelleri su içinde olan bu kule flimdi arkas ndan da Florya otoyolu yap ld ktan sonra surlardan kopar larak adeta ba ms z bir flato gibi kalm flt r. Marmara surlar n n Sirkeci den bat ya do ru uzanan Sarayburnu ndaki k sm bütünüyle Osmanl devrinde y kt r lm fl oldu undan pek bir iz kalmam flt r. Yaln z Sirkeci taraf nda Saray- Hümayun un büyük sahil saraylar n n pavyonlar ndan Sepetçiler köflkü sur duvar n n üzerinde durmaktad r. Bunun yan nda ve saray n önemli köflklerinden biri olan Yal köflkü ise demiryolu geçirilirken ortadan kalkm flt r. Tek kat üzerine olan bu köflk padiflah n sefere ç kan donanmay selamlad veyahut seferden dönüflte karfl lad yer olarak tarihe geçmifltir. Sarayburnu ndan itibaren Büyüksaray n ete inde olan yazl k saray ise 1863 de k smen yanm fl ve demiryolu yap m s ras nda kalan bütün izleri ortadan kald r lm flt r. Bunun bir pavyonu da önünde toplar bulundu u için Topkap s denilen bir kap n n üstünde idi. Eski gravürlerde d fl mimarisi görülebilen bu köflk yang ndan sonra ortadan kalkm fl fakat ad nedense yukar daki Saray- Hümayun a yak flt r lm flt r. Bundan dolay da bugün bu Osmanl saray na Topkap Saray denilmifltir. Bu surlarda bilhassa Sarayburnu kesiminde bo az n temiz havas na maruz olan bu bölümde böylece duvar üstünde duvara temel olarak infla edilmifl kas rlar n varl bilinmekte ve bunlar n en önemlisi de Ah rkap ya do ru surlardan ileriye do ru bir ç k nt teflkil eden büyük kemerler üzerine oturtulmufl ncili köflk idi. Sadrazam Koca Sinan Pafla taraf ndan Mimar Davud A a ya yapt r lan bu son derece de muhteflem köflkün k smen sur duvarlar n n k smen de denize bakan iki büyük kemerin üzerine oturtulmufl oldu u dikkati çeker. Baz padiflahlar n pek severek oturdu u bu köflkün demir yolu geçirilirken son kalan izlerinin de ortadan yok edildi i ve sadece temel k sm n n kald anlafl lmaktad r. Alt nda bunun bir de Bizans devrinden kalma ayazma bulunmaktad r. ncili köflkün hemen yan nda do u taraf nda bizans devrindeki Soter manast r ve kilisesinin cephesinin kal nt lar görülür. Marmara taraf surlar n n birçok yerlerinde mparator Theophilos un ( ) ad n veren mermer kitabelere rastlan r. Bunlar da Marmara surlar n n bu hükümdar döneminde yenilendiklerinin bir iflareti say labilir. 26

8 Marmara taraf surlar n n hakk nda A. Van Millingen taraf ndan stanbul surlar na dair yay nlanan bir kitapta bilgi verilmifltir. stanbul fethinin 500. y ldönümü vesilesiyle Fetih Derne i taraf ndan yay nlanan kitaplar aras nda da Feridun Dirimtekin taraf ndan Fetihten Önce Marmara Surlar ad yla bir kitap yay nlanm flsa da içinde dizgi hatalar vard r. Marmara taraf surlar n n 19.yüzy l içlerinde denizden çizilmifl metrelerce uzunlukta deseni ise ancak k smen yay nlanm fl olup tamam n n üzerinde araflt rmalar yap larak yay nlanmas çok faydal olur. 3- Haliç taraf surlar Ayvansaray dan Sarayburnu na kadar uzanan Haliç taraf surlar ise bugün maalesef hemen hemen bütünüyle ortadan kalkm fl gibidir. Fetih s ras nda eksiksiz bir durumda olan bu sur duvarlar n n tamam n 1555 y llar nda bir elçilik heyetinin yan nda olan kuzey Almanya da Flensburg lu Melchior Lorichs veya (Lorck) taraf ndan yap lan 11 m. uzunlu- undaki stanbul panoramas nda görmek mümkündür. Bizans döneminde Haliç in girifli bir zincirle kapat larak kontrol alt na al nd - ndan bu taraftaki sular pek zorlayan olmam flt r. Ancak IV. Haçl seferini düzenleyen bat l flovalyeler taht ndan indirilen bir Bizans imparatorunun karfl l nda kendilerine yard m edece ine söz vermesi üzerine onu desteklemek için stanbul a gelmifller ve kuvvetli Venedik donanmas n n yard m yla Haliç e girerek burada surlar kuflatm fllard r. Surlar ile Haliç aras ndaki ince kara fleridine gemilerini bafltan kara yaparak ve gemilerin burundaki bastonlar n üzerine etraf ok at fllar na karfl deri kapl bir geçit köprüsü kurmak suretiyle zaten pek yüksek olmayan surlar üzerinden askerlerini içeriye afl rarak flehre girmifllerdir. Zincirin karfl yakada Osmanl devrinde 18. yüzy lda Yeralt camiine dönüfltürülen bir mahzenin üstündeki kuleden karfl da Sirkeci taraf nda bugün izi bulunmayan bir kuleye gerili oldu u bilinir. Bu dökme demir zincir bir tak m dubalar n yard m yla su üstünde tutulabilmiflti. Di er sur duvarlar nda oldu u gibi burada da çok say da kap lar aç lm flt. Ve yer yer duvarlar n aralar nda hepsi de kare biçimli kuleler bulunuyordu. Baz yerlerde sur duvar üzerinde yine tamir kitabeleri veya yuvarlak monogramlar halinde madalyonlar görülüyordu. Bu sur kap lar ndan bir tanesinde de fener taraf ndaki bir kap da büyük bir mermer üzerine kabartma olarak ifllenmifl bir melek figürü mevcuttu. Herhalde karfl l kl çift olmas gereken bu kabartmalardan bir tanesi Türk devrinde yerinden al narak müzeye konmufltu. Fetihte tamam bir halde flehri koruyan Haliç taraf surlar n n Osmanl döneminde de önceleri tahkimat karakterini muhafaza ettikleri görülür. Ancak 16. yüzy lda baz kuleler hapishane olarak kullan l yordu. Bunlardan bir tanesi Unkapan dolaylar nda idi. Daha tan nm fl olan bir di eri ise Eminönü meydan na yak n bir yerde bulunan Zindankap s ad verilen yerdedir. Buradaki bir kule özü Bizans dönemine dayanan Babacafer ad ndaki bir velinin türbesinin burçlardan birinin içinde bulunmas ile ilgilidir. Burada da bir burç ve yan ndaki bir tak m yap lar 19. yüzy la gelinceye kadar çeflitli suçlular n kapat ld klar zindan olarak flöhret bulmufltu. Hatta burada kad nlar n da hapsedildi i bir zindan vard. Bu Zindankap s n n bir parças ile bitifli indeki tonozlu baz hapishane kal nt lar bugün hala Eminönü çevresindeki y k mlardan arta kalm fl olarak Zindanhan ve De irmenhan çevresinde görülebilir. Haliç taraf surlar ndan 19. yüzy lda büyük bir k sm tahribe u ram fl ve y k l p ortadan kald r lm flt r. Fener-Balat bölgesinde ise duvarlar n üzerine bindirilmifl özel meskenler görülür. Mimari bak mdan fazla özelli i olmayan ve esas nda suya çok yak n iken bugün k y ile aras nda geniflçe bir yol ile kara fleridi bulunan bu surlardan pek az iz kalm flt r. Bir vakitler bilhassa 18. yüzy ldan itibaren bu surlar n önlerinde Haliç k y s nda stanbul un Rum aristokrasisinin ki bunlara Fenerli Rumlar deniliyordu. çleri son derece de süslü kagir konaklar s ralan yordu. Baz lar n n yanl fl de erlendirmeleri yüzünden Bizans evleri olduklar n sand klar bu özel meskenler mimarilerinden ve iç bezemelerinden aç kça anlafl ld üzere tamamen klasik Türk üslubunda Osmanl devri yap lar idi. Fakat ne yaz k ki 20. yüzy lda Haliç in görünümünü de ifltiren sanayileflme ile harap olmaya terk edilen bu yap lar n hemen hemen hepsi Dalan n belediye baflkanl y llar nda bütünüyle y k l p kald r lm flt r. 27

9 Resim 7: 15.yy. sonlar nda Verona l Ohephrio Panvini nin çizgileriyle Hippodrom ve An tlar gravürü Resim 8: 1530 a do ru Pieter Kock van Aalst n Hippodrom ve Kal nt s gravüründe on planda Kanunî Sultan Süleyman görünmektedir. II-MEYDANLAR-ANITLAR Roma dönemi flehirlerinde anacaddeler üzerinde bulunan meydanlar (forum) antik ça flehircili inde önemli yeri olan unsurlard. lkça n sonlar na do ru büyük bir merkez olarak geliflen stanbul bu prensibe uygun olarak birçok meydanlar ile süslenmiflti. Meydanlar n ortalar nda genellikle büyük bir an t bulunuyor etraflar nda da önemli baz an tlar yer al yordu. Dördüncü yüzy l bafllar nda I. Constantinus flehri geniflletti inde büyük oval biçimli bir forum yapt rm fl olup bunun ortas na da üzerinde kendi heykeli bulunan bir an t diktirmiflti. Meydan n çevresinde revaklar vard. Ortadaki an t ise kare bir mermer kaidenin üstünde yuvarlak ve k rm z porfir tafl ndan yontulmufl parçalardan oluflmufltu. Bu k rm z porfir parçalar n Roma dan getirildikleri bilinir. Her parçan n aras ndaki ek yerini gizlemek üzere de bir alttaki parçan n üst kenar na kabartma olarak bir çelenk ifllenmiflti. Böylece gövde afla dan bak ld nda yekpare hissini veriyordu. En tepede herhalde mermerden bir bafll k vard ve bunun üstünde de do an günefli selaml yan Antik ça n Apollonhelyos u gibi tasvir edilmifl olarak Constantin in heykeli yer alm flt. An t n kaidesinde bir odac k bulunuyordu. Çok eskiden beri yayg nlaflm fl bir söylentiye göre bu odac kda hristiyanl n baz kutsal hat ralar (rölik) muhafaza ediliyordu. Hristiyan inanc n n koruyucusu ve ilk defa bu inanc serbest b rak p korumaya alm fl bir imparator olmas na ra men Constantinus önceki çok tanr l inanc n bir tanr s fleklinde kendisini tasvir etmekten de kaç nmam flt. Çeflitli depremlere ve kas rgalara direnen bu an t heralde ortas nda parçalar birbirine ba layan sa lam bir mil bulundu u için fethe kadar ulaflm flt. Ancak üst k sm bizans döneminde bozulmufl imparatorun heykeli düflmüfl ve nihayet 12. yüzy lda en üstteki bafll k k sm da da lm fl olacak ki mermer bir ekleme ile tamamlanm fl ve hatta bu mermerlerin üstüne bu onar m yapt ran bir kuflak halinde imparatorun ad da ifllenmiflti. Etraf n saran yang nlardan hayli tahribe u ram fl yer yer çatlam fl ve yer yer kararm fl olan bu an t Türk devrinde ayakta tutulmaya çal fl lm fl demir çemberlerle tutturulmufltu. Hatta Barok hakimiyeti 18. yüzy lda III. Mustafa ( ) döneminde zeminden kaidenin bütünü ve alt parçalardan bir ikisi tafl örme bir k l f içine al n p sa lamlaflt r lm flt r. Çemberlitafl ad yla an lan bu an t bugün hala ayakta durmaktad r. Di er çok büyük ölçüde bir an t ise flehrin en önemli büyük meydan Augeusteion meydan n bir köflesinde yükseliyordu.balkanlar yönüne giden ana yolun bafllang ç yeri bura oldu u gibi bir taraftan dini en büyük merkez olan Ayasofya di er taraf nda imparatorlu un büyük saray ve önünde de halk n bafl e lence yeri olan hipodrom vard. Burada Ayasofya n n önünde ise Osmanl devrinin bafllang - c na kadar esas nda imparator Theodosios için yap ld anlafl lan ancak 16. yüzy lda imparator Iustinianos ad na baz de iflikliklere u rayan bu an t yine mermerden bir kaide üstünde çok yüksek bir yuvarlak gövde halinde yükseliyordu. Hatta seyyahlar n bildirdiklerine göre çok uzaktan denizden bu an t görmek mümkün oluyordu. An t n üzerinde ise atl bir im- 28

10 parator heykeli vard. At yürür vaziyette imparator ise bir elinde hükümdarl k alameti olarak bir küre tutuyor di er eliyle ise ileriyi gösteriyordu. stanbul a Ortaça içinde gelen bütün yabanc seyyahlar n görüp eserlerinde anlatt klar bu atl heykel ve an t çeflitli efsanelere de konu olmufltu. stanbul un gördü ü çeflitli tabi afetleri atlatan ve heykeli ile birlikte fethe kadar duran bu an t Türklerin stanbul a girifllerini de yaflam flt. Büyük bir ihtimal ile Sultan II. Bayezid ( ) döneminde 1509 y l nda flehri çok büyük ölçüde tahrip eden ve küçük k yamet (k yamet-i su ra) denilen depremde y k lm fl olmal d r. Kanuni Sultan Süleyman döneminde stanbul da uzunca süre kalan Frans z seyyah ve zooloji ile arkeoloji uzman Albi li Pierre Gylli bu an t n üstündeki heykelin bronz parçalar n yerde gördü ünü söyler. Falc l a dair 16. yüzy la ait iki el yazma kitapta da bu an t n çok basit ve de iflik biçimde gösterilmifl iki minyatürü ile karfl lafl l r. 16. yüzy lda bu an t n herhalde kaidesine ait parçalar deniz k y s nda imparator iskelesinin yan ndaki kap da devflirme malzeme olarak kullan lm flt r. Topkap saray n n ikinci avlusunda ise nereye ve hangi an ta ait oldu u bilinmeyen baz parçalar bundan 30 y l kadar önce ortaya ç - kar lm flt r. Bunlardan biri dev ölçüde yekpare mermerden ifllenmifl tahminen 5. yüzy la tarihlenen kare biçimli büyük bir bafll kt r. Ayr - ca burada mutfaklar n önünde dev ölçüde korinth üslublu bir sütun bafll ile ayn çemberlitafl gibi yuvarlak bir gövdenin bir parças ortaya ç kar lm flt r. Bunun ek k sm nda yaprakl çelenk kabartmas vard. Böylece flehrin bilinmeyen bir yerinde Çemberlitafl a çok benzeyen fakat bej renkli bir an t n bulundu u anlafl lmakta ise de bunun hangi an t oldu u ve nerede dikili bulundu u anlafl lamamaktad r. Saray n s n rlar içinde Sarayburnu nda da bir an t vard r. Bo aza hakim bir nokta da saray binalar n n bitti i bir yerde yeflillikler aras nda yükselen ve denizden rahatça farkedilen bu an tsa basit bir sütundan ibarettir. Kare kaidesinin üzerinde yuvarlak mermerden yekpare bir gövdeye sahip olup, üstünde korint üslubunda bir bafll k vard r. Bunun da üzerinde vaktiyle bir heykel oldu u tahmin edilir. Hatta burada flehrin efsanevi kurucusu Byzas n heykelinin bulundu u ileri sürülmüfltür. Ancak an t n kaidesinin bir yüzünde latince bir kitabenin oyma olarak yap lm fl yuvalar bulunmaktad r. Böylece kitabe rahatça okunabilmektedir. Bu latince yaz da Gotlara karfl kazan lan bir zaferden dolay yüce talihe flükranlar ifade edilmektedir. Bu kelimelerden anlafl ld na göre an t asl nda Roma imparatorunun son dönemlerinde kuzeyden gelen ve imparatorlu a zaman zaman s k nt yaflatan Got ak n na karfl kazan lan zaferi and anlafl l - yor. Roma imparatorlar aras ndan II. Claudius ( ) taraf ndan bir zafer elde edilmifl ve bundan dolay imparatora Goteicus ünvan verilmiflti. Bu duruma göre an t Bizanstan önceki Roma imparatorluk döneminin stanbul unun ayakta duran en eski eserlerinden biri olarak kabul edilebilir. Evvelce kaidenin yüzeylerinin kabartmalarla süslü oldu u ancak bunun taflç kalemiyle yontulduklar farkedilmektedir. Bu kaidenin üzerinde yuvarlak bir gövde ve bir bafll k yer al r. Böylece an t n zeminden yüksekli i 15 m. kadard r. 19. yüzy lda bat da bas lan bir eserde saraydaki harem han mlar n n bu sütunun dibinde aç k havada e lendikleri de tasvir edilmifltir. Bayezid camiinin Aksaray taraf nda ise flehrin en büyük forumu olan 200 m. uzunluktaki Theodosios forumu bulunuyordu. Bunun bafll ca bezemesi çevresindeki duvarlar n üzerinde s ralanan birtak m heykeller ile meydan n bir kenar nda oldu u anlafl lan büyük bir an t ile bu meydana geçifli sa layan bir tür zafer tak biçimindeki mermer ve dev ölçüdeki bir an t idi. Önceleri baz parçalar 1928 de bulunan çok sonralar ise 1955 de buralarda cadde geniflletmesi s - ras nda baflka parçalar ç - kan, meydan süsleyen Resim 9: 16. yy.lar n ortalar na do ru Matrakç Nasuh un stanbul minyatüründe Hippodrom ve kal nt s n n detay, Beyan- Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han dan Resim 10: 16. yy. minyatürü Hünername den Hippodrom ve an tlar n detay 29

11 Resim 11: 18. yy. da bir Fransiz gravüründe brahim Pafla Saray n n yan nda Hippodrom, Örme Obelisk ve Dikilitafl an t n pek çok parçalar bulunmufltu. Önceleri bunun 3 gözlü bir zafer tak oldu u san lm fl, sonralar P. Verzone bunun dört ayak üzerinde bir kubbeden oluflan bir an t olabilece ini savunmufl fakat bulunan parçalar bu görüflleri desteklememifltir. Burada yine dev ölçüde mermer sütunlar dörtlü gruplar halinde kaide üzerinde bulunmaktad r. Sütunlar n gövdelerinde bir k sm nda budanm fl palmiye dal görülür. Di er k sm nda da bu dal tutan elin parmaklar görülmektedir. Eskiden kutsal veya ünlü kiflileri karfl lamaya ç kanlar ellerinde hurma dallar ile selamlad klar na göre bu an ttaki sütunlar da ayn fleyi sembolize etmektedir. Böylece an t n flehrin zafer yolu olan Mese caddesi üzerinde imparatorun zafer alay bafl nda geliflini karfl - lad düflünülür. Burdaki Theodosios ad na dikilmifl an t n gövdesi spiral olarak kabartmalar ile süslenmiflti. Bu mermer bloklardan birkaç an t y k ld ktan sonra muhafaza edilmifl baz lar ise Bayezid hamam n n temelinde malzeme olarak kullan lm flt r. stanbul un Marmara taraf ndaki tek yüksek noktas olan Cerrahpafla dan 5. yüzy l bafllar nda mparator Arcadius ad na da bir forum infla edilmifl bunun da ortas na Bayezid dekinin benzeri ve yüksekli i 40 m. yi aflan muazzam bir an t dikilmiflti. mparatorun an t n tepesindeki heykeli fazla ömürlü olmam fl. F rt - na ve y ld r mlar isabeti ile y k lm flt r. Fakat yüksekli i 9-10 m. yi bulan kare kaidenin üzerindeki gövde uzun süre ayakta durmufltur. Kaidenin üç yüzünün fleritler halinde kabartmalarla süslü oldu u Cambridge de Trinitiy College deki eski bir resimden ö renilmektedir. Bunun üstündeki yuvarlak gövde ise aynen Bayezid deki gibi yine spiral biçimde imparatoru yücelefltiren kabartmalarla süslenmiflti. Tamamen mermerden olan an t n içinde minare merdiveni gibi merdiven en tepeye kadar ç kmay sa l yordu. Türk devrini yaflam fl olan bu an t yang nlardan üstündeki kabartmalar çok zarar görmüfl ve baz yerleri çatlamas na ra men 18. yüzy la kadar bütünlü ünü koruyabilmiflti. Bir nottan ö renildi ine göre 1715 tarihinde çevre için çok tehlikeli bir duruma girmifl oldu undan kaideye kadar olan k sm y k lm fl ve parçalar yok olmufltur. Bugün kaide flekilsiz bir kitle halinde Haseki ye giden bir yolun kenar nda iki evin aras na s k flm fl durumda görülebilir. Etraf n çeviren meydandan ise hiçbir iz yoktur. Fatih te ise kaidesindeki latince bir yaz dan ö renildi ine göre imparator Marcianus için Vali Tatianus taraf ndan dikilmifltir. Burda bir yüzünde bir hristiyanl k çelengini tafl yan kabartma bir çift melek ile süsleyen kare kaideye yerlefltirilmifl yekpare sütundan oluflmufltur. En yukar s nda korinth üslubunda bafll k vard r. Bu bafll n tepesinde ad na yap ld imparatorun bir heykelinin durdu u kabul edilir. Ancak bu heykelden bugün bir iz yoktur. IV. Haçl seferi s ras nda de flehri iflgal eden haçl seferine kat lan Venediklilerin bunun üstündeki heykeli memleketlerine götürmeye çal flt klar ileri sürülür. Hatta güney talya da Bari de uzun yüzy llar k y da kumsalda yatar durumda tunç bir imparator heykelinin bu an t n tepesindeki heykel oldu- u san lm flt r. Bugün talya da hala duran bu heykel askeri k yafetli bir imparatoru tasvir eder. Ancak heykelin ölçüleri an t n gövdesine göre fazla büyüktür. Bu bak mdan ganimetleri tafl yan geminin talya k y lar nda batmas sonunda k y da kalan heykelin Marcianus heykeli olabilece ine ihtimal vermek çok zordur. Fatih teki bu dikilitafla K ztafl denilmesinin sebebi kaidede görülen ilk ça n zafer tanr çalar n n benzeri olan bir çift melekten dolay d r. Fakat yine bu semtte bulunan ve çok eski bir efsaneye göre yaramazl k yapan k zlar n durumlar n hafifce e ilerek belli etti ine inan lan k zl k tafl bu an t de ildir. Fakat zamanla onun efsanesi bu an ta yak flt r lm flt r. Etraf ndaki meydan veya forum da Osmanl dönemi boyunca inflaatlarla kaplanm fl ve hatta 19. yüzy lda K ztafl ad verilen bir an t bu evin bahçesinde kalm flt r. Ancak 1918 yang n ndan sonra buradaki bütün binalar yand için etraf aç lm fl dört yolun ortas ndaki küçük mey dan içinde muhafaza edilmifltir. Bizans kay- 30

12 naklar bu an tlar n birtak m t ls mlar oldu unu ve üzerlerindeki kabartma figürlerin baz kehanetlere iflaret etti ine inan ld n kaydeder. Türk devrinde Evliya Çelebi bu yoldaki bizans kayna n elde etmifl ve bunun türkçeye çevirisini eserinde aynen kullanm flt r. Hipodrom-Atmeydan Roma imparatorlu u y llar nda flehrin içinde büyük bir hipodrom yap m na da 3. yüzy l n bafllar nda giriflilmiflti. Bu Antik ça- n çeflitli gösteri ve oyunlar n yap ld stadiumlar n bir benzeri olarak kurulmufl tafl bir inflaatt. Manzara taraf ndaki ucu kavisli bir flekilde nihayetleniyor ve burada arazi e imli oldu u için alt nda mahzenlerden oluflan bir teras bulunuyordu. ki yan nda kademeler halinde seyircilerin oturma yerleri vard. Bunlar n aralar nda merdivenler bulunuyordu. Saraya bitiflik cephede ki buras flimdi Sultanahmet camiinin bulundu u yer imparatorun saraydan hipodroma geldi inde ailesini, etraf ndakiler ile oyunlar seyretti i kathisma denilen bir loca bulunuyordu. Tabi bunun da Türk devrine kadar gelmedi i anlafl lmaktad r. En üst k s mda ise bir dizi sütundan oluflan bir galeri s ralan yordu. Hipodromun tam ortas nda iki yar fl sahas nda birbirinden ayr ve alan n belkemi ini teflkil eden spina denilen bir set vard. Bunun üstüne ise çeflitli yerlerden tafl nm fl an tlar yerlefltirilmiflti. Evliya Çelebi 17. yüzy lda stanbul u anlat rken flehrin çeflitli yerlerinde rastlanan bu dikilitafllar bahis konusu eder. Bunlar n t ls mlar olduklar n da belirtir. Ancak Evliya Çelebi nin bu konuyu anlat rken dayana bizans döneminde yaz lm fl olan bir kaynakt r. Öyle anlafl l yor ki bu gayretli seyyah yazar m z bir rumdan bu kaynaktan haberdar olmufl ve onun yapt tercümeyi kullanmak suretiyle bu t ls mlar hakk ndaki aç klamalar n dile getirmifltir. Bu dikilitafllar n en bafl nda M s r dan getirilen firavun III. Tutmesis ad na dikilmifl olan yekpare granit obelisk M s r dan getirilerek burada dikilmifltir. Kaidesindeki latince ve grekçe iki kitabede bu çok zahmetli iflin yaklafl k bir ay sürdü ü ve imparator Theodosios zaman na ait oldu u bildirilir. Yap lan incelemede bu dikili tafl n alt k sm n n eksik oldu u görülmüfltür y l aflk n bir süredir mermer kaidesinin üzerinde bu an t stanbul un bütün tarihi olaylar na flahit olmufl bir eski eser olarak ayakta durmaktad r. Mermer kaidenin dört yüzünde imparator I.Theodosios ve o ullar maiyeti ile birlikte tasvir edilmifltir. Hatta yine bu kabartmalar aras nda an t n dikilifli de gösterildikten baflka an t dikildikten sonra hipodromda yap lan e lenceler de belirtilmifltir. Spina daki di er an tlar da biri biribirine dolanm fl tunçtan üç y landan oluflmufl bugün bir direk halindeki eserdir. Bu Yunanistan daki Delphi flehrindeki mabedin önünde dikilmifl olan ve Perslere karfl birleflmifl yunan sitelerinin plate savafl n (M. Ö. 479) kazanmalar n hat rlatan bir an t olup mabedin önüne flükranlar ifade etmek üzere dikilmifl idi. Hipodrom yap ld nda bu an t da yerinden ç kar larak stanbul a getirilmifltir. Esas nda bu dire- in tepesinde üç y lan kafas bulunuyordu. Bunlar n üstünde üç aya a oturan büyük bir kazan vard. Kazan ve üç ayak daha Bizans devrinde çoktan yok olmufltur. Bu üç kafa fetihten sonra da bir süre durmufltur. Hatta eski Türk minyatürlerinde bunlar aç kça belirlidir. 18. yüzy l bafllar nda bu kafalar kopmufl veya kopar lm fl ve bunlar ortadan kalkm flt r. Ancak 19. yüzy l n ortalar na do ru Ayasofya n n önünde mimar Fossati taraf ndan Darülfunun olmak üzere büyük bir bina yap l rken temel kaz s nda bu y lanlardan bir tanesinin üst çenesi bulunmufltur. Bu parça bugün stanbul Arkeoloji Müzesinde muhafaza edilmektedir. Halk aras nda burmal sütun olarak adland r - lan bu tunç direk bir dönemde de çeflme olarak kullan ld anlafl lmaktad r. Bu an t n bir ilgi çekici taraf y lan gövdelerinin üstünde Perslere karfl yap lan savafla kat lm fl olan birleflik 31 yunan sitesinin adlar n n yaz l olufludur. Bunlar aras nda ancak 2-3 savaflç verebilecek flehirler oldu u gibi zaferi kazanan askeri güce büyük çapta muharip gönderen büyük sitelerin adlar eflit olarak yaz lm flt r. Yani böylece bu y lanl sütun en eski birleflmifl milletler an t say labilir. Bugün dikili duran üçüncü an t ise bir örme obelisktir. Mermer kaidesinde bir isim yoktur. Ancak çok id- Resim 12: nciciyan n 1804 tarihli Dünya Co rafyas, stanbul cildinde, Çemberlitafl 31

13 Resim 13: lara ait Fatih deki K z Tafl gravürü 32 dial bir ifade ile dünyan n yedi harikas ndan biri olan lkça n Rodos adas ndaki dev ölçüdeki Apollon heykeli ile abart l bir flekilde boy ölçüflmek iddias ndad r. Devflirme tafllardan örülmek suretiyle yap lan ve 18. yüzy l içinde baz k s mlar boflald için doldurularak ayakta duran bu an - t n asl nda bu kadar gösteriflsiz olmad ve yüzeylerindeki deliklerden anlafl ld - na göre bütünüyle tunç levhalar kapl bulundu u anlafl lmaktad r. Herhalde üzerlerinde kabartma olan bu levhalar stanbul un latinler taraf ndan 1204 te iflgali s ras nda sökülerek eritilmifltir. Daha baflka an tlar aras nda lkça dan kalma alt n kaplamal dört at heykeli de vard. Ancak bu bronz heykeller 1204 te haçl larla gelen Venedikliler taraf ndan buradan kald r l p Venedi e götürülüp San Marco kilisesinin cephesine yerlefltirilmifltir. Daha baflka an tlar oldu u da anlafl l yor. Nitekim yar fl sahas nda maviler ve yefliller aras na 4 atl araba koflturan yar flç Porphyrios un mermer bir kaide üzerinde yine tunçtan heykeli bulunuyordu. Bu heykeller ortadan kaybolmufltur ancak yüzeylerinde yar flç y ve idare etti i arabalar ile koflturdu u atlar n adlar n veren mermer kaidelerden bir tanesi 150 y l kadar önce bulunarak müzeye kald r lm fl bir ikincisi ise afla yukar y l kadar önce ortaya ç kar lm flt r. Osmanl devrinde at meydan anlam na gelen Meydan- Esb denilen bu meydan n bir kenar na Kanuni Sultan Süleyman döneminin ünlü sadrazam Makbul sonra Maktul lakabl brahim Pafla n n saray infla edilmiflti. Bu sadrazam Macaristan da Budin in fethi üzerine oradan getirilen ganimetler ile birlikte bir heykel grubu da getirterek buraya saray n önüne diktirmiflti. Ve brahim Pafla y hicveden flair Figani nin idam edilmesine yol açan bu an t sonra ortadan kalkm flt r. Hipodrom Bizans tarihinde önemli roller oynam fl, burada araba yar fllar, çeflitli e lenceler ve hatta k zlar oyunlar oynam fllard r. Zaman zaman tahttan indirilmifl baz imparatorlar n korkunç iflgencelerle burada öldürüldükleri de kaynaklara geçmifltir. 11. yüzy lda imparator I. Andranikos un ( ) çok korkunç iflgencelerle burada can verdi i de yine tarih sayfalar nda okunur. Hipodrom 12. yüzy ldan sonra önemini kaybetmifl ve latin iflgali ile arkas ndan gelen baz depremlerle anlafl ld itibariyle büyük ölçüde y k lm flt r. Türk döneminde fetih arkas ndan bu oyun meydan n n büyük bir k sm n n y k k halde oldu u ancak Marmara taraf ndaki yuvarlak kavisli k sm n ayakta durdu u bilinir. Bu parça daha Bizans döneminde içindeki mahzen gözleri su sarn c haline getirilmiflti. Üstündeki sütunlu galeri ise Kanuni devrine kadar ayakta durmufltur. Bu s rada stanbul a gelmifl olan yabanc ressamlar n gravürlerinde bu sütunlar görülür. Hipodromun büyük ölçüde harap durumda oldu u ise Onephrio Panvini ad nda talya da Verona l bir araflt r c n n latince olarak yay nlad kitaptaki gravürde görülür. Süleymaniye camiinin yap m s ras nda Mimar Sinan taraf ndan buradan sütunlar al narak camide kullan lm flt r. Hipodrom un y k k durumu Nasuh es-silahi nin (Matrakç Nasuh) Irakeyn Seferi bafll kl elyazma kitab ndaki bir minyatürde de aç k olarak görülür. Fatih Sultan Mehmed in zaferden sonra Ayasofya n n yüksekçe bir yerine ç k p etraf na bak narak söyledi i ünlü farsça beytin hipodrom ve hemen yan ndaki imparator saray n n harabelerinin ilham verdi i bilinir. fiehrin Roma geleneklerine uygun olarak Akdeniz de oldu u gibi caddeleri direkli olarak yap lm flt. Daha Bizans devrinin içinde depremlerde bu direkler devrilmifl ve topra- n derinli inde kalm flt r. Bu flekilde gömülü direk dizilerine bir kanalizasyon inflaat nda Fatih te rastland gibi bir s ra direk kal nt s Cerrahpafla hastanesi giriflinin karfl s nda görülmüfltür. Hipodromun Türk devrinde de tarihi bir önemi olmufl burada çeflitli oyunlar yap ld ktan baflka zaman zaman baz ayaklanmalara da sahne olmufltur.

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL

Detaylı

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I)

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) D O Ç. D R. M E H M E T A K F C E Y L A N Marmara Üniversitesi Girifl Günlük yaflam baflta olmak üzere birçok alanda kullan lan yer adlar, milletlerin önemli

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i N A C Y E T U R G U T Araflt rmac - Master Art Kanuni Sultan Süleyman dan, IV Murad a kadar sekiz 1 padiflah devri yaflayan Azîz Mahmud Hüdâyî, (1543-1628)

Detaylı

Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar

Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar Üsküdar'daki Selâtin Camilerinin Kuflak Yaz lar D R. F A T H Ö Z K A F A Selçuk Üniversitesi 1. Girifl Üsküdar, stanbul un en çok selâtin camii bulunan ilçelerindendir. Padiflahlar, han m sultanlar veya

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2298 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1295 B ZANS TAR H Yazarlar Doç.Dr. Ayfle KAYAPINAR (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Mustafa DAfi (Ünite 2, 6) Doç.Dr. Casim AVCI (Ünite 3) Doç.Dr.

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 08 2009 Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiye yat r m yap yoruz Teknoloji, dur durak bilmeden yenileniyor, insan n teknolojiyle

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2005, Say : 20 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Ali Ertan plikçi Ayla Savafl Bak r, Klazomenai Zeytinya flli i 1 Kitap Tan t mlar Belli, O., 2004, Anadolu'da

Detaylı

STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME

STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME Z TÜL N ÇORUHLU - YAfiAR ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel

Detaylı

KILIÇ KUfiANMA TÖRENLER N N EYÜP SULTAN KÜLL YES LE YAKIN ÇEVRES NE YANSIMASI (*)

KILIÇ KUfiANMA TÖRENLER N N EYÜP SULTAN KÜLL YES LE YAKIN ÇEVRES NE YANSIMASI (*) T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A KILIÇ KUfiANMA TÖRENLER N N EYÜP SULTAN KÜLL YES LE YAKIN ÇEVRES NE YANSIMASI (*) Z Prof. Dr. BAHA TANMAN stanbul da 11.12.1952 de do du 1967 de Saint Michel

Detaylı

Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme

Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme Balkanlardaki Osmanl Baldeken Türbeleri Hakk nda Bir De erlendirme Özet Ali KILCI Arkeolog -Sanat Tarihi Uzman VGM T ürkiye nin Trakya topraklar ile bafllayan Balkan Yar madas, Arnavutluk, Bulgaristan,

Detaylı

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

M MAR VEDAT TEK VE M MARLI I

M MAR VEDAT TEK VE M MARLI I M MAR VEDAT TEK VE M MARLI I Selçuk SEÇK N fiükrü SÖNMEZER 1976 Y l nda Yalova da do du. 1998 Y l nda, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü nü "XIV. Yüzy l Beyliklerinden

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

ȱ G G < Editörler ȱ < ȱȱ, < ȱ[ G ORSAM

ȱ G G < Editörler ȱ < ȱȱ, < ȱ[ G ORSAM Editörler ORSAM OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNDE BAĞDAT OSMANLI V LAYET SALNAMELER NDE BA DAT Cengiz Murat Orhan ERO LU BABUÇO LU ÖZD L ORSAM ORSAM Kitapları No: 7 ORSAM Ortadoğu Kitapları No: 5 Osmanlı

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2004, Say : 18 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Mustafa H. Sayar, Çukurova n n Gizemli Kalesi Karasis ve Çevresindeki Kültür Varl klar Bilim Dünyas na Tan t

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ Şekib Avdagiç / 5 Yılmaz Kurt / 7 Korhan Gümüş / 8 DİĞER 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTLERİ Pécs / 10 Ruhr / 12 İSTANBUL 2010 PROJELERİ Kentsel

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TAR H

ORTA ASYA TÜRK TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2288 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1285 ORTA ASYA TÜRK TAR H Yazarlar Prof.Dr. Ahmet TAfiA IL (Ünite 1-4) Yrd.Doç.Dr. M. Bilal ÇEL K (Ünite 5) Dr. lyas KAMALOV (Ünite

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi fieyh Dairesi Belgeleme Çal flmalar

Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi fieyh Dairesi Belgeleme Çal flmalar Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi fieyh Dairesi Belgeleme Çal flmalar E S R A B A L C I Y Mimar, Restoratör Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi Tarihçesi: Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi, Celvetî tarikat n n kurucusu olarak

Detaylı

DR S KÖfiKÜNDE ÇOLAK HASAN TEKKES VE BÂL BABA SORUNU (P YER LOT -EYÜP)

DR S KÖfiKÜNDE ÇOLAK HASAN TEKKES VE BÂL BABA SORUNU (P YER LOT -EYÜP) T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DR S KÖfiKÜNDE ÇOLAK HASAN TEKKES VE BÂL BABA SORUNU (P YER LOT -EYÜP) Ahmet Bilgin TURNALI stanbul-eyüb de, annesinin babas Zekâi Dede Efendi-zâde Hâf z Ahmed

Detaylı

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal 1. G R fi Önce Taksim, K rk Çeflme, Halkal ve Mütevazi

Detaylı

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA

EDEB VE TAR H. fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ D Z S : 6 ANKARA TAR H VE KÜLTÜRÜ EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA EDEB VE TAR H fiahs YETLER YLE ANKARA ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES 2007 ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

EYÜP TE BAHÇE-BOSTAN KÜLTÜRÜ VE Ç ÇEKÇ L K

EYÜP TE BAHÇE-BOSTAN KÜLTÜRÜ VE Ç ÇEKÇ L K EYÜP TE BAHÇE-BOSTAN KÜLTÜRÜ VE Ç ÇEKÇ L K Semra fi MfiEK 1969 y l nda istanbulda do du. lk orta ve liseyi Boyabat ta tamamlad. 1990 y l nda stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarl Bölümü nde

Detaylı

Ziya DEM REL. Etkinlikler Üniversiteye girifle yönelik testler Üniversiteye giriflte ç km fl sorular Konu ile ilgili kelime ve kavramlar

Ziya DEM REL. Etkinlikler Üniversiteye girifle yönelik testler Üniversiteye giriflte ç km fl sorular Konu ile ilgili kelime ve kavramlar Özgün konu anlat m Okula yönelik al flt rmalar Tarihten ilginç anekdotlar Yaz l sorular Etkinlikler Üniversiteye girifle yönelik testler Üniversiteye giriflte ç km fl sorular Konu ile ilgili kelime ve

Detaylı