talat pafla n n kemiklerini mi? nazi f r nlar m?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "talat pafla n n kemiklerini mi? nazi f r nlar m?"

Transkript

1 42 47 RİFAT BALİ++ 26/5/06 11:11 Page 42 CUMHUR YET TAR H istanbul emniyet müdürü nihat haluk pepeyi almanya dan ne getirdi -1 * talat pafla n n kemiklerini mi? nazi f r nlar m? r fat n. bali ba ms z araflt rmac Nihat Halûk Pepeyi nin göreve bafllamas ndan yaklafl k bir ay sonra bas nda, 16 Mart 1921 tarihinde Berlin de bir Ermeni suikasti sonucu hayat n kaybeden eski Sadrazam Talât Pafla n n kemiklerinin stanbul a nakledilece i haberi yer ald. Her ne kadar cra Vekilleri Heyeti Kararnamesi nde Nihat Halûk Pepeyi ile Salâhattin Korkud un Almanya gezilerinden meslekî tetkik olarak söz ediliyorsa da, bas n Almanya ziyaretinin Talât Pafla n n kemiklerinin Türkiye ye getirilmesi için yap ld n yazacakt. r fat n. bali ** Nihat Halûk Pepeyi 4 Kas m 1942 günü stanbul Emniyet Müdürlü ü görevine getirildi Kas m 1942 günü Ankara dan stanbul a gelerek göreve bafllad. 3 Pepeyi göreve bafllad ktan k sa bir süre sonra mesleki tetkik gezisi için Avrupa ya gidecekti. 6 Ocak 1943 tarihinde cra Vekilleri Heyeti, Almanya ile Alman iflgali alt nda bulunan memleketlere tetkik seyahati için gönderilecek olan Halûk Pepeyi ile Emniyet Umum Müdürlü ü Dördüncü fiube Müdürü Salâhattin Korkud a diplomatik pasaport verilmesini kararlaflt rd. 4 Dördüncü fiube nin sorumluluk alan yabanc lar ve az nl klard. 5 Nihat Halûk Pepeyi ve Salâhattin Korkud 10 Ocak 1943 günü trenle Almanya ya hareket etti. Boflalan stanbul Emniyet Müdürlü ü makam na da Çorum Valisi Muzaffer Akal n vekâleten atand. 6 Pepeyi nin göreve bafllamas n- 42 Nihat Halûk Pepeyi (Sa da) 24 Eylül 1962 de Toptafl Cezaevi nde. * çiflleri Bakanl sicil dosyas ve eserlerine göre Nihat Haluk Pepeyi. ** Bu makalenin araflt rma ve yaz m safhas nda yard mlar n esirgemeyen; 50, 51 ve 52 say l dipnotlar da belirtilen belgelerin kopyalar n veren Dorothy Wein, merhum Tar k Pepeyi, T.C. çiflleri Bakanl Personel Genel Müdürlü ü Sicil fiubesi Memuru Zülfali mano lu ve merhum Nihat Halûk Pepeyi nin torunu Halûk Pepeyi ye teflekkür ederim.

2 42 47 RİFAT BALİ++ 26/5/06 11:11 Page 43 dan yaklafl k bir ay sonra bas nda, 16 Mart 1921 tarihinde Berlin de bir Ermeni suikasti sonucu hayat n kaybeden eski Sadrazam Talât Pafla n n kemiklerinin stanbul a nakledilece- i haberi yer ald. 7 Her ne kadar cra Vekilleri Heyeti Kararnamesi nde Nihat Halûk Pepeyi ile Salâhattin Korkud un Almanya gezilerinden meslekî tetkik olarak söz ediliyorsa da, bas n Almanya ziyaretinin Talât Pafla n n kemiklerinin Türkiye ye getirilmesi için yap ld n yazacakt. Bas na göre Pepeyi, Talât Pafla n n kemiklerini yurda getirecek heyetin baflkan olarak Almanya ya gitmiflti. Yap lan ilk programa göre heyet 5 fiubat 1943 günü Türkiye ye dönecekti ancak, iade ifllemlerinin gecikmesinden ötürü dönüfl 15 fiubat tarihine ertelenmiflti. 8 Buna ra men Pepeyi ve Korkud bas nda belirtilen tarihten üç gün önce, 11 fiubat 1943 günü trenle stanbul a dönecekti. 9 Talât Pafla n n kemikleri ise 21 fiubat 1943 günü trenle Almanya dan yola ç kacak, fiubat günü stanbul a varacak, 11 naafl önce fiiflli S hhat Yurdu na kald r lacak, ayn günün ö leden sonras nda da askeri merasimle Abidei Hürriyet Tepesi nde gömülecekti. 12 Pepeyi, Sirkeci Gar nda stanbul Emniyet Müdür Vekili Muzaffer Akal n, stanbul Emniyet Müdür Muavini Ahmet Demir, flube müdürleri, dostlar ve bas n mensuplar taraf ndan karfl lanacakt. Ard ndan stanbul Valisi Dr. Lütfi K rdar makam nda ziyaret ederek gezisiyle ilgili bilgi verecek, birkaç gün sonra da Ankara ya hareket edip ilgili makamlar bilgilendirecekti. 13 Bir gazetecinin geziyle ilgili intibalar n ve Talât Pafla n n kemiklerinin nakli meselesini sormas üzerine Pepeyi flu cevab verecekti: 14 Malûm oldu u üzere meslekî tetkiklerde bulunmak üzere Salahâttin Korkud la birlikte Almanya ya gitmifltik. Bu seyahatimiz umumiyet itibariyle iyi geçti. yi intibalarla dönmüfl bulunuyoruz. Ben [Talât Pafla n n kemiklerinin nakli] bu mesele ile meflgul olmad m. Mamafih Pafla n n kemiklerinin memleketimize nakledilece inden ve bu hususta Almanya ile bir anlaflmaya var ld - ndan malûmattar m. Pepeyi nin Berlin de Nazi subaylar taraf ndan karfl lanmas n gösterir bir foto raf n da refakat etti i bu ilginç mülakat, yay nland n n ertesi günü Pepeyi taraf ndan tekzip edilecekti. Bu tekzip bütün gazetelere yollanacakt. Pepeyi nin tekzibi ve Haber Akflam Postas n n konuyla ilgili izahat flöyleydi: 17 (mülakat arka sayfada kutudad r). Dün gazetemizde, Reflad Mahmut imzasile, istihbaratta çal flan arkadafl m z n polis müdürümüz Halûk Nihat Pepeyi ile yapt n söyledi i bir mülâkat neflretmifltik, dün akflam, polis müdürümüzün imzas n tafl yan flu tavzihi [düzeltmeyi] ald k. Aynen neflrediyoruz: Haber Gazetesi Neflriyat Müdürlü ü ne Bugünkü ( ) Haber gazetesinde Avrupa seyahatimizin intibalar - Nihat Halûk Pepeyi kimdir? 1 Nihat Halûk Pepeyi, 1314 (1898) y l nda Selanik e ba l Katerin kazas nda do du. Mektebi Mülkiye mezunu olan Pepeyi nin ilk memuriyeti, 1 Kanunievvel 1337 (1 Aral k 1918)-17 Teflrinevvel 1338 (17 Ekim 1919) tarihleri aras nda Hendek Numune Mektebi Müdürlü ü ydü. Akyaz Nahiye Müdürlü ü, Nusaybin, S nd rg, Ayval k, Mustafa Kemalpafla, Eminönü, Fatih ve Çankaya kaymakaml klar nda bulunduktan sonra stanbul a Vali Muavini olarak atand (30 Kas m A ustos 1940). Daha sonra Siirt ve Burdur valili i yapt. 18 Kas m Eylül 1943 tarihleri aras nda stanbul Emniyet Müdürlü ü görevinde bulundu. Daha sonra Erzurum (20 Eylül Kas m 1945), Antalya (8 Aral k Kas m 1946) valilikleri, Emniyet Genel Müdürlü ü (13 Kas m Temmuz 1947), çiflleri Bakanl kinci Müsteflarl (7 Temmuz Eylül 1950) ve Kütahya (16 Eylül Haziran 1952), Merkez (3 Haziran Nisan 1953) valili i görevlerinde bulundu. 18 Nisan 1953 tarihinde emekliye ayr ld. Pepeyi emekliye ayr ld ktan sonra DP ne girdi. X. dönem ( ) Kütahya, XI. dönem ( ) stanbul milletvekili seçildi. 27 May s 1960 htilali nden sonra tutukland ve Toptafl Cezaevi ne konuldu. 27 May s 1972 tarihinde vefat eden Pepeyi, Edirnekap fiehitli i ne defnedildi. Pepeyi nin ilginç bir yan, destans üslupta yazan bir flair olmas d r. na dair bir yaz gördüm. Haber gazetesi muharririyle böyle bir konuflma yapmad m gibi gazetede ç kan foto raf da ben vermedim. Ben ve arkadafl m Salâhattin Korkut Almanya ya ve Avrupa n n baz büyük flehirlerine mesle imize ait tetkikat için gönderildik ve bir ay kadar devam eden bu seyahatten memnunlukla döndük. Keyfiyetin bu yolda ayd nlat lmas n rica ederim. Emniyet Müdürü Halûk Nihat Pepeyi Polis müdürümüzün bu tezkeresinden de aç kça anlafl laca veçhile Reflad Mahmud un polis müdürümüzle yapt n söyledi i ve bizim de kendisine inanarak neflretti imiz bu konuflman n as ls z oldu u, Emniyet Müdürümüzün flehrimize dönüflü ile seyahatinin meslekî tetkikat maksadile vukubulmas ndan ibaret olan havadise muharip Eserleri flunlard r: Geçmifl Zaman n Masallar, smail ile Gül izar-tamar Hatun ile Süleyman fiah, stanbul, Hüsn-i Tabiat Matbaas, Türk Destan na Girifl, Ülkü Kitaphanesi, stanbul, Mütareke: Destan, Becid Bas mevi, stanbul, Millî Mücadele Destan, nkilâp Kitabevi, stanbul, Çanakkale: Destan, Yeni Kitapç, stanbul, Erenler, Gaziler, smail Akgün Bas mevi, stanbul, Nihat Halûk Pepeyi, 18 Kas m Eylül 1943 tarihleri aras nda stanbul Emniyet Müdürlü ü görevinde bulundu. TOPLUMSAL TAR H 150 HAZ RAN 2006

3 42 47 RİFAT BALİ++ 26/5/06 11:11 Page 44 CUMHUR YET TAR H memleketlerde flehirlerin manzaralar ve otomobil ve tayyarelerde telsizler bulunmas vesaire gibi flimdiye kadar muhtelif ajans haberleri, tercüme röportajlar ve intiba yaz lar nda okunmufl olan teferruat ve malûmat n da ilâve edildi i anlafl lm flt r. Böylece kendi intibalar n Emniyet Müdürüne atfetmek suretile gazetecilikte muvaffak yet gayretini meslek dürüstlü ünün caiz görmiyece i dereceye ç kararak gazetesini hem resmî makamlara, hem de okuyucular na karfl ilk olarak böyle bir vaziyete sokan arkadafl m z n teessürümüzü mucip hareketi karfl - s nda üzerimize düflen vazife yap ld gibi burada da Emniyet Müdürümüzden ve okuyucular m zdan ayr ca özür dileriz. Nihat Halûk Pepeyi stanbul Emniyet Müdürlü ü görevinde uzun süre kalmayacak, 9 A ustos 1943 tarihli cra Vekilleri Heyeti karar mucibince Erzurum valili ine tayin edilecekti Ekim 1945 tarihine kadar bu görevde kalan Pepeyi daha sonra da Antalya valili ine tayin edildi. 19 almanya gezisinin amac neydi? Ye eni Tar k Pepeyi ye göre Nihat Halûk Pepeyi nin ye eni merhum Tar k Pepeyi ye göre Halûk Bey Talât Pafla n n kemiklerini getirmek için Almanya ya gitmifl, stanbul Emniyet Müdür Muavini Ahmet Demir de kendisine refakat etmiflti. 20 Tar k Pepeyi ye göre amcas geziden flöyle bahsetmiflti: 21 Heyet halinde, baflkan amcam olmak üzere, [Almanya ya gitti] ve Hitler in de muvaffakiyetiyle nönü yle bir irtibat oldu. nönü nün tensibi ile amcam Almanlar n gönderdi i bir uçakla Berlin e gitti ve orada Hitler le konufltu, görüfltü. Onlar n rejimlerini, dikta rejimini gördü ve o rejimden tiksindi. Çünkü amcam rahmetli derdi ki, göstermifller, bizde her fley vesikaya tâbi. Bir yumurta fazla ald diye biz idam ettik demifller. nfaz yerini göstermifller. Amcam tiksindi bunlar görünce. Öyle rejim görmedim diyordu. Türkiye'de böyle bir fley olamaz diyordu. Biz hay rhah nankör insanlar z fleklinde konufluyordu. Bütün sahillerde s naklar varm fl. Denizalt s naklar. Tahkim edilmifl sahiller. Ondan sonra g da maddelerinin tevzi sistemi. O za- Gezinin amac Talat Pafla n n kemiklerini getirmek mi? Nihat Halûk Pepeyi nin ye eni merhum Tar k Pepeyi ye göre Halûk Bey Talât Pafla n n kemiklerini getirmek için Almanya ya gitmiflti. Pepeyi yi karfl layan gazeteciler aras nda yer alan Haber Akflam Postas muhabiri Reflat Mahmud meslektafllar n atlatacak, Pepeyi den uzunca bir beyanat almaya muvaffak olacakt. Reflat Mahmut ile Pepeyi aras nda cereyan eden görüflme flöyle idi: 15 Kendisini karfl lad m zaman gayet nefleli bir tav rla, Gelece imi dün yazm fls n z. Haber, bana ayak sektirmiyor, dedi. Beyanat! Diye rica ettim. Beyanat veremem, salâhiyetim yok. O halde yedi iniz içti iniz sizin olsun, gördüklerinizi anlat n diye ayak diredim. Halûk Nihat, meflhur tavazuu ile: Vallahi, dedi, hangisini söyliyeyim? Seyahate geçen ay içinde ç kt k. Benimle beraber eski stanbul Emniyet Direktör Vekili Salâhattin Korkud da vard. Evvelâ Sofya ya u rad k. Ondan sonra Belgrad, Peflte, Viyana, Prag, Berlin, Essen, Utreht, Lâhi, Amsterdam, Anvers, Brüksel, Paris, Bordo, Lâruçer, Karlstroher, Manheyn, Haydelberg e kadar uzand k. Seyahatinizin sebebi için birçok fleyler yaz ld, kimisi Talât Pafla n n kemiklerini getirmek, kimisi de Ekrem König 16 için gitti inizi söyledi. Hay r, biz sadece meslekî tetkikler yapmak için seyahat ettik. Size kimler mihmandarl k ediyordu? Alman polis erkân. Herhangi bir hava hücumu gördünüz mü? E er Berlin e teahhürlü [gecikmeli] gitmemifl olsayd k Berlin in ngiliz uçaklar taraf ndan bombaland n görecektik. Yaln z Essen bombard man na flahid olduk. S naklar nas l? Gördüklerimiz mükemmeldi. Bir fley, nazar dikkatimizi celbetti. Bombard mandan sonra en geç yirmi dört saat içinde bombard man tahribat tahta perdelerle maskeleniyor. Böylelikle her halde maneviyat n bozulmamas gözetilmifl olacak. Alman devlet reisi Hitler i gördünüz mü? Hay r, yaln z Göbels in nutkunu dinledik. Bu muhakkak ki hatip bir sanatkâr. Nutku ç lg nca alk fll yorlard. Alk fllam yan tek bir kifli varsa Salâhattin le bendim. Çünkü, Almanca konufltu u için ne dedi ini anl yam yorduk. Say n Emniyet Müdürümüz sigaras n tazeledikten sonra: Bir fley çok hayretimizi mucip oldu, dedi. Nedir o fley? Berlin deki otomobillerin telsizleri. Otomobillerde telsiz teflkilat m var? Evet. Biz otomobilimizde, oturdu umuz yerde meselâ sefarethane ile veya herhangi bir yerle mükemmelen telgraflafl yorduk. Bunun için otomobilin bir yerde durmufl olmas flart de ildir. Otomobiller süratle giderken de telsiz muhaberelerini temin etmek mümkün oluyor. Otomobilde telsiz telgraf! Bu, belki sizin bindi iniz arabaya mahsustu. Zannetmem. Çünkü umumi tertibat veya teflkilât olmasa, bir tek arabada dahi telsizle muhabere imkâns z olmas lâz m gelir. Meslekî tetkikleriniz? Almanya da Türklere karfl derin bir muhabbet beslendi ini gördük. Türk polisini çok be endiklerini aç kça söylediler. Sonra, u rad m z her binaya, daha biz gelmeden Türk bayraklar çekiliyordu. Dönüflte baflka yerlere u rad n z m? Dönüflte dört gün tayyare ile seyahat ettik. Rusya ya gittik. Kiyef i gördük. Lehistan da Krakovil, Romanya da Bükrefl i ziyaret ettik ve dün Sofya ya geldik. Sofya dan stanbul a trenle geldik. Biraz, düflündükten sonra: nsan gurbette flanl bayra m z gördükçe heyecanlan yor. Ben de, Berlin de istikbalimize gelen bir generalin gö sünde Umumî Harp hat ras olarak Türk bayrakl bir madalya görünce o kadar heyecanland m ki, kendimi tutamad m, flanl bayra m z selâmlar gibi boyun k rd m.

4 42 47 RİFAT BALİ++ 26/5/06 11:11 Page 45 man bizde de yak n zamana kadar hep karne vard. Bizim nüfus ka tlar m z felaketti. Bütün bunlar orada etüt etmifl, görmüfl. Buraya gelince ilgili bakanl klara, müsteflarlara anlatm fl bunlar. Almanya böyle yap yor. Benim gördüklerim bunlard r diye. Ve gayet gaddar ve sert hareket ettiklerini, Almanlar n pek böyle menfaatlerini her fleyin üstünde tuttuklar n, üstün rk nazariyesini takip ettiklerini, Yahudilere eziyet, cefa yapt klar n bütün bunlar detaylar yla anlatm flt. Soyk r m kamplar na götürmemifller. Dedi im gibi müstahkem mevkileri göstermifller. Top yuvalar n, denizalt yuvalar n, ondan sonra buralar n afl lamayaca n, karadan denizden bir taaruz vukuunda derhal def edilece ini [söylemifller]. Hitler taraf ndan [kabul edildi]. Bir alt n kabzal tabanca, bir alt n sigara tabakas [hediye edildi]. Amcam 1960 ihtilâlinde içeriye al nd zaman uzun müddet ayl k alamad. Emekli ayl n da alamad. Mebus ayl n da alamad. O zaman aile zarurete düfltü. Evdeki gümüfl mümüfl ne varsa, bu arada o tabancan n da sat ld n yok pahas na gitti- ini hat rl yorum. Kim ald onu da bilmiyorum. Hay r, yaln z Göbels in nutkunu dinledik. Bu, muhakkak ki hatip bir sanatkâr. Nutku ç lg nca alk fll yorlard. Alk fllam yan tek bir kifli varsa Salâhattinle bendim. Çünkü, Almanca konufltu u için ne dedi ini anl yam yorduk. TOPLUMSAL TAR H 150 HAZ RAN 2006 Bozkurt ve Gökbörü Dergileri nin yay nc s Reha O uz Türkkan a göre II. Dünya Savafl y llar nda faaliyet gösteren Türkçülük ak m na mensup ö renci, subay ve yay nc lar n tutuklan p yarg lanmalar, Türk siyasi tarihine 3 May s 1944 Turanc - lar Davas olarak geçti. Tutuklananlar aras nda yer alan Reha O uz Türkkan hat rat nda, tutuklu iken tabi oldu u iflkenceden ve Pepeyi nin Almanya gezisinden flöyle bahsetmekte: 22 Bafl mdan birkaç kar fl mesafede, her biri sokak ampulü kadar büyük üç, belki de dört gayet iri ampul yan yordu. Ifl klar mavimtrak beyazd. Ampullerin içinde mutat harici helezonî bir tak m filâman lar vard. Sonradan ö rendi ime göre, bunlar o zamanki polis müdürü, Nazi Almanya ya bir seyahat esnas nda ö renip getirmifl. Mahiyetlerini bilmiyorum, fakat tesirlerini pek iyi biliyorum. Bu müthifl s cak günde, havas z darac k tabutluk içinde yaratt klar muazzam s cakl bir tarafa b rak n. As l korkuncu, insan n bafl nda ve beyninde yaratt klar sanc yd. Tarifi zor bir sanc. En fliddetli bafl a r s yla bir alakas yok. A r flakaklar ve al n nahiyesinde de il, kafan n orta ve üst taraflar nda. Sanki k zg n flifller beyninize sokuluyor ve içinde oynat l - yormufl gibi. Gözlerim k s l yor, difllerim g c rd yor ve avaz m ç kt kadar ba r yordum. Kollar mdan as l olarak, terden suya batm fl gibi s r ls klam ve ink tas z ç l klarla ba rarak sallan p durdum. Ye en Tar k Pepeyi ye göre, Reha O uz Türkkan n, amcas Halûk Pepeyi ye yönelik olan ve yak n tarihte bir televizyon program nda da tekrarlad bu suçlamalar tamamen gerçek d fl yd. 23 Britanya D fliflleri Bakanl na göre Britanya D fliflleri Bakanl na göre, Halûk Pepeyi Almanlar n daveti üzerine iflgal alt ndaki ülkelerde Gestapo nun çal flma yöntemlerini birinci elden gözlemleyecekti. 24 Pepeyi nin stanbul dan Erzurum valili ine atanmas üzerine Britanya Baflkonsoloslu u nun haz rlad bir di er raporda ise Pepeyi nin, kendisine verilen s n rlar içinde yard m etmeye ve iflbirli ine aç k biri oldu- u belirtiliyordu. 25 az nl klara göre - balat f r nlar söylentisi stanbullu Yahudilere göre Halûk Pepeyi nin Almanya y ziyaret etmesinin tek amac, insan yakma f r nlar - n yerinde inceleyip benzeri bir tesisi Türkiye de kurmakt. Dönemi yaflam fl stanbullu Yahudilere göre hü- Yahudi Kundurac lar, 20. Yüzy l n bafl. Kaynak: Beth Hatefutsoth Müzesi Foto raf Arflivi, Tel Aviv 45

5 42 47 RİFAT BALİ++ 26/5/06 11:11 Page 46 CUMHUR YET TAR H gönderilmifltir. Varl k Vergisi verenler de gönderilmifltir. Yahudilerin yafll lar ve kad nlar d fl ndakiler buraya gönderilmifltir. Yafll lara da tembih edilmifltir ki fazla d flar da dolaflmas nlar, mümkün oldu unca evde otursunlar diye. Türkiye ye vurmaktan vazgeçen Hitler o zaman Türkiye den flu istekte bulunuyordu: Türkler Yahudileri f r nlarda yaks nlar. Hatta bir ara f r nlar n Türkiye ye gönderilmesi gündeme gelmifl, ancak Türkiye, biz hallederiz, deyince bu defa f r nlar n krokileri Almanlar taraf ndan gönderilmifltir. Bu bask karfl s nda smet Pafla ve Fevzi Çakmak Aflkale sürgününü icat ederek bu bask dan bir süre de olsa kurtulmay planlam fllard r. 46 fiu anda mevcut olmayan Balat F r n. Kaynak: Marie-Christine VaroL, Balat Fauburg Judif d stanbul, 1989 kümet, Yunanistan ve Bulgaristan iflgal ederek Trakya s n rlar na dayanan Nazilerin Türkiye yi de iflgal etmeleri halinde kullan lmak üzere insan yakma f r nlar infla etmiflti. Otuzlu, k rkl y llarda ciddi bir Yahudi nüfusunun yaflad Balat ta, ekmek f r n olarak infla edildi i söylenen ancak hiçbir zaman üretime geçmeyen bacal bir bina Balatl Yahudiler taraf ndan Los Ornos de Balat (Balat f r nlar ) olarak an lacakt r. Bu bina Et ve Bal k Kurumu nun deposu olarak kullan lacak ve Bedrettin Dalan n büyükflehir belediye baflkanl - s ras nda y k lacakt. Balatl birçok Yahudi, bu binan n II. Dünya Savafl y llar nda stanbul da infla edildi i yayg n olarak söylenen insan yakma f r nlar n n ta kendisi oldu unu iddia ediyordu. 27 Baflka Balatl lar ise, Balat n Lonca semtinde infla edilmifl ve dufllarla teçhiz edilmifl modern bir hamam n Balat f r nlar oldu unu ileri süreceklerdi. Temerküz kamplar ndaki gaz odalar nda dufllar n mevcut olmas ve y kanma bahanesi ile buraya götürülen Yahudilerin dufllardan f flk rt lan zehirli gazla katledilmeleri nedeniyle Balatl Yahudilerin zihninde bu hamam, imha f r n olarak yer etmiflti. Hasköy de de benzeri f r nlar n mevcudiyetinden bahsedilecekti. 28 Balatl Yahudilerle yap lan bir sözlü tarih çal flmas nda da Balat f r nlar konusu gündeme gelecekti. Sorgulanan Balatl lar, bacal binan n Yahudileri yakmak için infla edilen bir f r n oldu unu, yak lan insanlar n derilerinin bacadan uçuflmamas için de bacan n tepesine bir kafes yerlefltirildi ini söylüyorlard. Ayn kiflilere göre, f r nlar için gerekli teçhizat n Almanya dan gemilerle getirilmesi tasarlanm flt. Ancak meçhul bir nedenle geminin stanbul a gelememesi sonucu teçhizat da getirilememiflti. 29 Sorgulanan Balatl lar f r nlar n gerçek oldu unu, baz hakikatler var ki budur yani sözleriyle dile getireceklerdi. Ayn kiflilere göre Reisicumhur smet nönü Türkiye Yahudilerini imha etmek niyetinde de ildi. F r nlar, Nazileri oyalamak maksad yla infla etmiflti. 30 Benzer bir flekilde Jozef Bencuya ad nda bir Yahudi, babas n n kendisine defalarca anlatt flu izlenimi aktaracakt : 31 Türk hükümeti Hitler in bask s ndan kurtulmak için Musevi kökenli vatandafllar n Aflkale ye göndermifltir. Varl k Vergisi iflin göstermelik taraf d r. Çünkü Aflkale ye sadece Varl k Vergisi verebilecek Yahudiler de il, varl klar olmayanlar da Aflkale deki bu kampta ibadet yerleri mevcuttu. Kütüphane ve benzeri hizmetlerden yararlan l yordu. Babam kamp n komutan n anlata anlata bitiremezdi. Albay n her zaman kap s aç kt. Herkes çok rahatl kla görüflebiliyordu. Hitler tehlikesi ne zaman bitti, kamp yeri de bitti ve herkes geri döndü. Hitler e yap lan bu oyun öyle güzel oynanm fl ki, bazen flehirde Yahudi Türk vatandafllar gezdirilirmifl ve hatta bir defa da dumanlar tüttürülmüfl kamp yerinden. Sanki f r nlar tüttürülmüfl gibi. Bu hadise tamamen Türk Devleti nin Türk vatandafl olan Yahudileri korumak ve Hitler in bask s ndan kurtulmak içindi. Yahudilerin dile getirdikleri bu inanç bir yerde gerçek bir bilgiye dayan yordu. O da, 1948 y l nda bas nda yer alan f r n teçhizat n n stanbul a ulaflmad haberiydi: Mahrukat Ofisi nin tasfiye edilmekte oldu unu yazm flt k. Ofisin mallar aras nda Balat ta inflas yar da kalan asrî [modern] f r n da vard r. Bu f r n da yak nda sat fla ç kar lacakt r. F r n n tamamlanmas için lüzumlu makine ve aletlerin bir k sm harb yüzünden yolda kaybolmufltur. Bu sebeple tamamlanamam flt r. Büyük bir arsaya ve binaya sahip olan f r n n bir k s m makineleri yerlerine konulmufltur. Belediye taraf ndan bir müddet evvel yapt r -

6 42 47 RİFAT BALİ++ 26/5/06 11:11 Page 47 lan keflifte 300 bin lira sarfedildi i takdirde f r n n ifller hale gelece i de anlafl lm flt r. Bu tesisin sat fla ç kar laca haberi üzerine baz bankalar tasfiye komisyonuna müracaat ederek talip olmufllard r. F r n bugünkü hale gelinceye kadar 800 bin lira sarfedilmifltir. Fakat taliplerin fazlal yüzünden bunun daha fazlaya sat laca anlafl lmaktad r. Bu f r n tamamland takdirde flehirde sarfedilen günlük ekme in üçte birini haz rlayaca söyleniyor. 32 Bu söylentiler yak n tarihe kadar süregelecektir. Balat f r nlar konusunun 1992 y l nda yeniden gündeme gelmesi üzerine aradan yar m as r geçmesine ra men sekiz stanbullu Yahudi, Bina, bizleri yakmak için yap lm fl. nönü, Hitler e Rusya dönüflünde Yahudiler için gerekli haz rl n yap laca sözünü verdi i için yap lm fl bu bina. Hitler in Rusya dönüflünde bizler f r na gönderilecektik sözleriyle, aradan geçen elli y la ra men bu inanc n halen canl oldu unu bir kere daha göstereceklerdi. 33 stanbullu Rum Z. ye göre, Reisicumhur smet nönü Yahudileri imha etme teknolojisini ö renmesi için dönemin emniyet müdür muavinini Almanya ya yollam flt. Emniyet müdür muavini geri döndü ünde bu f r nlar infla etmiflti. 34 Bir baflka tan k, insan yakma f r nlar n n nas l çal flt klar n ö renmesi için Almanya ya gönderilenin, isim zikrederek, stanbul Emniyet Müdürü Halûk Pepeyi oldu unu söyleyecekti. Bu kifliye göre Pepeyi dönüflünde, Ben bu ifli yapamam, beceremem diyerek görevinden istifa etmiflti. 35 Yakma f r nlar söylentisi son derece yayg nd ve yay nlanmam fl bir tiyatro eserine bile konu olacakt. 36 Bu söylenti sadece stanbul a has de ildi, zmir de de geçerliydi. Karatafl semtinde özel bir f r n kuruldu u ve Yahudilere sizleri burada yakaca z denildi i söylenmekteydi. 37 zmirli Difl hekimi Eli fiaul da an lar nda Bahribaba Park ndaki alanda infla edilmifl, ancak hiç kullan lmam fl bir binan n Yahudileri imha etmek için infla edilmifl f r nlar oldu u söylentisinin zmir Yahudileri aras nda dolaflt ndan söz etmekte. 38 TOPLUMSAL TAR H 150 HAZ RAN 2006 dipnotlar 1 Pepeyi nin biyografisi, T.C. çiflleri Bakanl Arflivi ndeki 1560 sicil say l dosyas nda yer alan bilgilerden derlendi. Pepeyi hakk nda birçok biyografi maddesi mevcuttur. Görebildiklerim flunlard r: M. Behçet Yazar, Edebiyatç lar m z ve Türk Edebiyat, Kanaat Kitabevi, stanbul, 1938, s ; Murat Uraz, Türk Edip ve fiairleri, Tefeyyüz Kitabevi, stanbul, 1940, cilt 3, s ; Rak m Ziyao lu, stanbul Kad lar, fiehreminileri, Belediye Reisleri ve Partileri Tarihi, smail Akgün Kitabevi, stanbul, 1971, s ; hsan Ifl k, Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Elvan Yay nlar, Ankara, 2004, s ; Sosyalist Kültür Ansiklopedisi, May Yay nlar, stanbul, 1980, cilt 7, s. 934; Seyit Kemal Karaalio lu, Resimli Türk Edebiyatç lar Sözlü ü, nk lap Yay nlar, stanbul, 1974, s. 324; Rauf Mutluay, Ça dafl Türk Edebiyat , Gerçek Yay nevi, stanbul, 1973, s. 242; Yrd. Doç. Dr. Necat Birinci, Türk Edebiyat Ansiklopedisi, Tercüman Yay nlar, stanbul, 1985, s. 98; Hüseyin Karakan, fiiirimizin Cumhuriyeti, stanbul Matbaas, stanbul, 1958, cilt 1, s. 116; Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf, stanbul, 1995, cilt 8, s. 358; Kâz m Öztürk, Türk Parlamento Tarihi TBMM X. Dönem ( ,) II. cilt Milletvekillerinin Özgeçmiflleri, TBMM Vakf Yay nlar, Ankara, 1994, s T.C. Baflbakanl k Cumhuriyet Arflivi, 4 Kas m 1942 tarih, say, fon kodlu, yer say l belge. 3 Halûk Nihat Pepeyi dün vazifesine bafllad, Tasviri Efkâr, 19 Kas m T.C. Baflbakanl k Cumhuriyet Arflivi, 6 Ocak 1943 tarih, 2/19825 say, dosya, fon kodlu, yer numaral belge. 5 Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Polis Hizmetleri, sp Bu web sitesinde yer alan bilgiye göre, 19 May s 1930 tarih ve 1624 say l Dahiliye Vekâleti Merkez Teflkilat ve Vazifeleri Hakk nda Kanun a göre Dördüncü fiube az nl klar ve yabanc lardan sorumluydu. 6 çiflleri Bakanl Arflivi, 1560 sicil say l özlük dosyas. stanbul Valisi Lütfi K rdar n Dahiliye Vekâleti ne gönderdi i 11 Ocak 1943 tarihli mektup. 7 Hükûmetimizin çok güzel bir karar, Cumhuriyet, 12 Aral k Talât Paflan n kemikleri 15 flubatta memleketimize getirilmifl olacak, Haber Akflam Postas, 8 fiubat Polis müdürümüz bu sabah Berlin den geldi, Son Telgraf, 12 fiubat Talât Pafla n n kemikleri getiriliyor, Son Posta, 22 fiubat Talât Pafla n n cenazesi memlekete geldi, Akflam, 25 fiubat Talât Pafla n n na fl merasimle vatan topra na gömüldü, Akflam, 26 fiubat Emniyet Müdürümüz Avrupa dan geldi, Vatan, 12 fiubat Polis müdürümüz bu sabah Berlin den geldi, Son Telgraf, 12 fiubat Reflat Mahmud, Emniyet Müdürü bu sabah geldi, Haber Akflam Postas, 12 fiubat fladam Ekrem König in ad uçak kaçakç l na kar flm flt. Ekrem König, 7 Ocak 1943 tarihinde Paris te yakalanm fl ve Budapeflte ye gönderilmiflti. Burada dosyas gözden geçirildikten sonra Türkiye ye gönderilecekti. ( Ekrem König Macaristan a kadar getirildi, Cumhuriyet, 8 Ocak 1943). Bu konuda ayr nt l bilgiler için bkz. Sinan Kuneralp, spanya ç Savafl nda Uçak Ticareti ve Ekrem König, Tarih ve Toplum, Aral k 1988, cilt 10, say 60, s. 6-7; Mete Tunçay, Ekrem König in Uçak Kaçakç l, - Sinan Kuneralp in leri Sürdü ü gibi Milliyetçiler Ad na m, Yoksa Cumhuriyetçiler Hesab na m Yap lm flt r?, Tarih ve Toplum, Aral k 1988, cilt 10, say 60, s. 8; Cemil Koçak, Yolsuzluk Târihinden Bir Sayfa: König Olay, Görüfl, say 19, (fiubat-mart 1995), s ; Cemil Koçak, Amerikan D fliflleri Bakanl Belgeleri Ifl nda König Olay na (Yeniden) Bir Bak fl ve Bâz Notlar, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (21-23 Kas m 2001/Türk Sosyal Bilimler Derne i/odtü/ankara). 17 Emniyet Müdürü nün tekzibi, Haber Akflam Postas, 13 fiubat Ayn tekzip Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde de yer ald. 18 T.C. Baflbakanl k Cumhuriyet Arflivi, 9 A ustos 1943 tarih, 2/20419 say, dosya, fon kodlu, yer say l belge. 19 T.C. Baflbakanl k Cumhuriyet Arflivi, 23 Ekim 1945 tarih, 3/3238 say, 2934 dosya, fon kodlu, yer say l belge. 20 Tar k Pepeyi ile Mart 2004 tarihindeki görüflme. Talât Pafla n n kemiklerinin Türkiye ye getirilmesi konusunun Türkiye Cumhuriyeti taraf ndan m, yoksa Almanya taraf ndan m ortaya at ld meçhuldür. Yrd.Doç.Dr. Hasan Babacan a göre her ikisi de mümkündü. Türkiye Cumhuriyeti, naafl n memlekete getirilmesinin zaman n n geldi ine siyaseten karar vermifl olabilir veya savafl n aleyhlerine döndü ü bir zamanda tarafs zl n muhafaza etmeye çal flan Türkiye de Nazilere yönelik bir sempatinin oluflmas için Naziler de bu teklifi Türk hükümetine yapm fl olabilirlerdi. Hasan Babacan, Mehmed Talât Pafla , Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2005, s Tar k Pepeyi ile Mart 2004 tarihindeki görüflme. 22 Reha O uz Türkkan, Tabutluktan Gurbete, Bo aziçi Yay nlar, stanbul, 1975, s Tar k Pepeyi ile Mart 2004 tarihindeki görüflme. 24 Public Record Office, FO 371/37501/R404/207/44 say l belge. 25 Public Record Office, FO 195/2477 say l 6 A ustos 1943 tarihli belge. 26 Bu konu daha önce ifllenmifltir. Bkz. R fat N. Bali, kinci Dünya Savafl Y llar nda Türkiye de Az nl klar, II. Balat F r nlar Söylentisi, Tarih ve Toplum, cilt 30, Aral k 1998, say 180, s Eli fiaul, Tres tristes datas en la historia de los Judios de Turkia, Los Muestros, Haziran 1994, sh Marie-Christine Varol, Balat Faubourg Juif d Istanbul, sis Yay nc l k, stanbul 1989, s Yahya Koço lu, Gayrimüslim Hayatlar, Metis Yay nlar, stanbul, 2001, s Marie-Christine Bornes Varol, Le Judéo-Espagnol Vernaculaire d Istanbul, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Yay nlanmam fl doktora tezi, cilt 1, s Ertaç Tinar, Ben Ertaç Tinar Susurlu un Kara Kutusu, Akis Kitap, stanbul, 2006, s Balat taki asrî f r n, Akflam, 16 Eylül Mehmet Güç, Cevap bekleyen bir soru daha: Balat taki iki bacal binan n s rr ne?, Nokta, 19 Temmuz 1992, s Nokta Dergisi nin haber yapt bu konu bas nda tart flma yaratt. Bkz. Hasan Pulur, Balat taki Krematoryum, Milliyet, 18 Temmuz Mihal Vasilyadis ile 3 Eylül 1998 tarihli görüflme. 35 Cilda Kamhi ile 3 fiubat 2003 tarihli görüflme. 36 Nissim M. Benezra, Maréchal Çakmak Drame d une Scène, (t.y.), yay nlanmam fl daktilo yazmas, s Avner Levi, kinci Dünya Savafl nda ve Öncesinde Türk Yahudileri, Tarih ve Toplum, Ekim 1996, say 154, s , s Eli fiaul, Tres tristes datas en la historia de los Judios de Turkia, Los Muestros, Haziran 1994, s

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

"Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t

Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu Yalan na Yan t Sakl Tarih Sinan Meydan "Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t A Atatürk ün kurdu u 1 ba ms z Türkiye Cumhuriyeti nin yerine kurulmas planlan Yeni Osmanl ya uygun yeni bir tarih kurgulamakla

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Lozan Bar fl Konferans (1)

Lozan Bar fl Konferans (1) ATATÜRK ÜN DÜNYASI Cengiz Önal Lozan Bar fl Antlaflmas, Türk Ulusu nun aleyhine as rlardan beri haz rlanm fl olan ve Sevr Antlaflmas yla ikmal edildi i zannedilen büyük bir suikast n çöküflünü ifade eden

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ermeni ddialar na Gerçekler Üzerinden Yan tlar

Ermeni ddialar na Gerçekler Üzerinden Yan tlar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Ermeni ddialar na Gerçekler Üzerinden Yan tlar Bütün Dünya da, 1915 olaylar na iliflkin Ermeni iddialar konusunda birçok yaz kaleme ald m. Hemen her yaz da da, Ermeni

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER

Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER Günlerdir kay pt lar Bir gün umut fl do du. Bilinir olma f rsat n yakalad lar. Müthifl bir plan ile bu f rsat çok iyi de erlendirdiler... Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER K br s ta, yapt televizyon

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni Ba lant lar fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni ISBN 978-605-5655-35-8 Albert-László Barabási Orijinal ad ve yay nc s : Linked Plume-Penguin

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Atatürk ün Hayalindeki Atatürk ün Tunceli de Spor ve E lence Merkezi Projesi. Do u. Sakl Tarih Sinan Meydan

Atatürk ün Hayalindeki Atatürk ün Tunceli de Spor ve E lence Merkezi Projesi. Do u. Sakl Tarih Sinan Meydan Sakl Tarih Sinan Meydan Atatürk ün Hayalindeki Atatürk ün Tunceli de Spor ve E lence Merkezi Projesi Do u Atatürk, 1937 de Tunceli ye yapt geziden sonra Celal Bayar, fiükrü Kaya, Ali Çetinkaya, Kâz m Orbay

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 9 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiye nin Suçsuzlu unu Kan tlayan Belgeler 1942 de Filistin de branice Yay mlanm fl lk Struma

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Mehmet Emin Resülzade

Mehmet Emin Resülzade Azerbaycan n Yi it Evlad Mehmet Emin Resülzade Yazan: SUAT AYTIN kinci vatan m diyerek 1947 y l nda s nmak zorunda kald Türkiye de sekiz y l sessiz yaflayan Türk dünyas n n bir yi it evlad, 1955 y l nda

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı