T.C. Resmi G azete KANUNLARA CUMARTESİ. 14/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi G azete KANUNLARA CUMARTESİ. 14/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununa ek kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi G azete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur HAZİRAN 1935 CUMARTESİ SAYİ. 29 KANUNLARA /4/19 tarih ve 80 sayılı Belediye Kanununa ek kanun Kanun A?: 2763 Kabul tarihi: 7/6/1935 Madde 1 Belediye Kanunu tatbik edilen ve nüfusu on binden yukarı olan yerlerin harita ve müstakbel imar plânlarını ve içme suları ile spor alanları ve lâğım işlerini 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhalât Kanunu hükümleri çerçevesinde yaptırmağa Dahiliye Vekili mezundur. Madde 2 Bu işler için Dahiliye Vekilinin reisliği altında Nafıa, İktısad, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletleri mümessillerile Dahiliye Müsteşarı ve Mahallî İdareler ve Belediyeler Bankası Umum Müdürleri ve Ankara İmar Müdüründen mürekkeb bir "Belediyeler İmar Heyeti, teşkil olunmuştur. Bu heyet, yukarıda sayılı işler için bir program yapar ve bu işlerin tatbik şekillerini kararlaştırır. Madde 3 Birinci maddede yazılı işleri yapmamış olan belediyeler bu işlerin belediyeler imar heyetince tatbikına filen teşebbüs edildiği halde icab eden tahsisatı taksite bağlamak suretile kendi bütçelerine koymağa mecburdurlar. Bütçelerin tasdiki sırasında tahsisat ayrılmadığı görülürse bütçeleri tasdika salahiyetli makamlar vasıtasile işbu tahsisatı koydurmağa ve merkezce tasdik olunanlar için de resen tahsisat koymağa Dahiliye Vekili salahiyetlidir. Madde 4 Bu paralar belediyelerce Dahiliye Vekâleti emrine Belediyeler Bankasına gönderilir. Göndermiyen belediyelere aid mebaliğ mahallin en büyük mülkiye memurunun iş'arı üzerine Hazine vasıtasile tahsil olunan belediye hisselerinden Maliye Vekâletince ve %10 gümrük hisselerinden Dahiliye Vekâletince tevkif olunarak Belediyeler Bankasına yatırılır. İşbu kanunun mer'iyeünden evvel bu hisseler, her hangi bir şekilde başka bir muameleye karşılık rehin edilmişse bu rehin hakkı mahfuzdur. Madde 5 İcabında bu işlerin karşılığı Belediyeler Bankası Kanununun hükümleri dairesinde mezkûr Bankaca kefalet veya ikraz suretile temin olunur. Madde 6 Belediyeler imar * heyetinin yazı işlerile fennî muamelâtı Ankara İmar Müdürlüğünce ve hesab işleri Belediyeler Bankasınca görülür ve bunun için İmar Müdürlüğü teşkilâtına mütehassıs fen memıfrlarile şehirci mimar veya mühendisler ilâve olunur. Heyet, birinci maddede yazılı işlerin filen tatbikına başladıktan sonra lüzum görürse bir fen heyeti de teşkil ve istihdam edebilir. Madde 7 Nüfusu on binden eksik olan belediyeler bütçelerinin müsaadesi halinde birinci maddede yazılı işlerin ifası için bu kanun hükümlerinden istifade etmeği Dahiliye Vekâletinden taleb edebilirler. Vekâlet bu kabil talebleri belediyeler imar heyetine tetkik ettirerek müsaid bulduğu takdirde bu kanun hükümlerinden istifade ettirir. Madde 8 Bu kanunun hükümleri neşri tarihinden muteberdir. Madde 9 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyti memurdur. 80 Numaralı kanun 71 sayılı Resmî Gazetededir sayılı kanun 2723 sayılı Resmî Gazetededir. Tababet ve şubeleri sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun 2 maddesinin değiştirilmesi için kanun Kanun M: 2764 Kabul tarihi: 7/6/1935 Madde sayılı tababet ve şubeleri sanatlarının icrası tarzına dair olan kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:. Yabancı memleketlerin Tıb fakültelerinden izinli Türk hekimlerinin Türkiyede hekimlik edebilmeleri için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve Üniversite Tıb Fakültesi Profesörler Meclisinden seçilmiş bir jüri heyeti tarafından hüviyetlerine bakıldıktan sonra diplomalarının Türkiye Tıb Fakültesi ders programının ve öğrenim süresinin aynı veya benzeri bir fakül-

2 Sayıfa: 5328 (Resmî Gazete) HAZİRAN 1935 teden bütün sınaç devreleri geçirilerek alınıp alınmamış olduğu araştırılır. Bu şartlarda alınmış olduğu anlaşılan diplomalar kabul edilip Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanarak kütüğe geçirilir ve iyelerinin sanat yapmalarına izin verilir. Bu şartlara uygun olarak alınmamış diplomaların iyeleri Tıp Fakültesi Profesörler Meclisince seçilmiş bir jüri heyeti karşısında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilecek bir işyar da bulunduğu halde teori ve pratikten bir sınaç geçirirler. Bu sınacın şekli Sağlık ve Sosyal Yardım ve Kültür Bakanlıkları tarafından beraberce kararlaştırılır. Ancak Türkiye Tıp Fakültesi öğrenim süresine ve ders programlarına göre okumamış olanlar eksiklerini tamamlamak üzere Tıp Fakültesinde okuduktan ve staj gördükten sonra sınaca girerler. Sınaçları başaranların sanat yapmalarına usulüne göre izin verilir. Madde sayılı tababet ve şubeleri sanatlarının icrası tarzına dair olan kanunun 31 inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: Yabancı memleketlerdeki diş hekim mekteblerinden izinli Türk diş hekimlerinin Türkiyede sanatlarını yapabilmeleri için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve Üniversite Tıp Fakültesi profesörler meclisinden ve diş hekimi mektebi profesörlerinden seçilmiş bir jüri heyeti tarafından hüviyetlerine bakıldıktan sonra diplomalarının Türkiye diş hekimi mektebi ders programının ve öğrenim süresinin ayni veya benzeri bir mektebden bütün sınaç devreleri geçirilerek alınıp alınmamış olduğu araştırılır. Bu şartlarda alınmış olduğu anlaşılan diplomalar kabul edilip Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanarak kütüğe geçirilir ve iyelerinin sanat yapmalarına izin verilir. Bu şartlara uygun olarak alınmamış diplomaların iyeleri diş hekimi mektebi profesörleri karşısında" ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilecek bir işyar da bulunduğu halde teori ve pratikten bir sınaç geçirirler. Bu sınacın şekli Sağlık ve Sosyal Yardım ve Kültür Bakanları tarafından beraberce kararlaştırılır. Ancak Türkiyede diş hekimi mektebi ders programlarına ve öğrenim süresine göre okumamış olanlar eksiklerini tamamlamak üzere diş hekimi mektebinde okuduktan ve staj gördükten sonra sınaca girerler. Sınaçları başaranların sanat yapmalarına usulüne göre izin verilir. Madde 3 Bu kanun hükümleri yayıldığı tarihden yürür. Madde 4 Bu kanunun hükümlerini Tüze, Kültür ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütürler numaralı kanun 863 sayılı Resmî Gazetededir. Bölge sanat okullarının Kültür Bakanlığı tarafından yönetilmesi hakkında kanun KanunJ^J765 Kabul tarihi: 716/1935 Madde numaralı kanun hükümlerine göre yönetilmekte olan Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbekir, Edirne, İstanbul, İzmir, Kastamonu Konya bölge sanat okulları kurağlarından başka bütün eşya, avadanlık, makine ve öğretim koyraları ile birlikte Kültür Bakanlığına devir Ve maledilmiştir. Bu okulların bilgi, yönetim ve para işleri Kültür Bakanlığınca görülür. Madde 2 Kültür Bakanlığı, sanat okullarının mülkiyetleri hususî idareler üzerinde bulunan kurağ ve ekitlerini sanat okullarına özgülediği sürece bu idarelere kira veya başka bir,ad altında para vermeksizin kullanmak hakkına iyedir. Hususî idareler her hangi bir sebeble olursa olsun bu kurağlarla ekitlerinin bir kısmının veya tükelinin boşaltılması savında bulunamazlar. Kurağ ve ekitlerinin iyi halde bulundurulması, onarılması, yanar veya yıkılırsa yeniden yapılması ödevi Kültür Bakanlığının, arsa ile üzerine yapılacak kurağ ve yapıların mülkiyeti hususî idarelerindir. Arsaları Kültür Bakanlığınca edinilerek bu okul kurağlarına katılacak kurağların mülkiyeti Hazinenin olur. Madde 3 Birinci maddeye göre Kültür Bakanlığına devrolunan bölge sanat okullarının işyar ve müstahdemleri maaş ve ücretleri ile her türlü harçları Kültür Bakanlığı bütçesinden verilir. Madde 4 Sanat okullarının 1935 finansal yılı başına kadar isbat edici belgelerle gerçekleşip verilmemiş olan borçları, okulun bulunduğu bölge illerinden toplanıpta okulun ihtiyaçlarına harcanmıyarak merkez olan ilin vereceğine geçmiş olan paralardan ödenmek üzere o ilin bütçesine konulur. Merkez olan ilin vereceğine geçmiş bir para bulunmaz veya bulunan borcu ödemeğe yetmez ise lüzumu kadar para o bölge illerinden 1934 finansal yılı paylarının bir kısmını veya tükelini ödememiş olanlara İç ve Kültür Bakanlıklarınca borçları nisbetinde ayrı- S larak borçlara verilmek üzere bütçelerine konulur, i Madde 5 Bölge sanat okulları dönergelerinin tutarları 1 ile dördüncü maddeye göre ilgili iller bütçelerine konularak bu illerin Finans Bakanlığınca toplanan gelirlerinden doğrudan ' doğruya ayrılacak olan paralar Kültür Bakanlığı emrine ulusal i bir bankaya yatırılır. j Madde 6 Dürdüncü madde hükmünce iller bütçesine I konularak beşinci madde hükmünce toplanmış olan paralar bu I okulların 1935 finansal yılı başına kadar isbat edici belgelerle J gerçekleştiği halde ödenmemiş olan aylık ve harçlarına verilir. Dönergelerin tutarından bankaya yatırılan paralardan her okula, ] işine göre bir kısmı Kültür Bakanlığınca dönerge olarak ayrıldıktan sonra kalanı Kültür Bakanlığınca gösterilecek lüzum j üzerine Bakanlar Kurulu kararile sanat okullarının yapı ve koj ray ihtiyaçlarına harcanır.! Madde 7 Erkek sanat okullarına alınacak parasız yatılı ' talebe bir sınaç geçirirler. Alınmak istiyeler kadrolar tutarından! artık olursa istekliler arasında yarşı sınacı yapılır. I Her iki sınacın şartları ve her ilden talebe alma yolları Kültür Bakanlığınca yapılacak bir öğrenekle saptanır, i Madde 8 Sanat ve yatı okullarının yönetimi hakkındaki 1 l ağustos 1931 tarih ve 1867 numaralı kanunun bu kanuna uymıyan hükümlerile ertik okulları hakkındaki 9 haziran 1927 tarih ve 1052 numaralı kanun kaldırılmıştır. Muvakkat Madde Bu kanun ile Kültür Bakanlığına devrolunan bölge sanat okullarının bağlı cetvelde gösterilen maaşlı ve ücretli işyar ve müstahdemlerile nakil vasıtaları kadrosu 1935 malî yılı muvazenei umumiye Kanununun beşinci maddesine bağlı D cetvelinin Kültür Bakanlığı kısmına ilâve olunmuştur. Bu cetvelede gösterilen maaşlar derecelerine göre 52 sayılı kanunun hükümleri dairesinde verilir. Madde 9 Bu kanun hükümleri 1 haziran 1935 tarihinde başlar. Madde 10 Bu kanunun hükümlerini Finans ve Kültür Bakanları yürütür numaralı kanun 606 sayılı Resmî Gazetededir Cetvel D. Ödevin adı y S a ı s ı Maaş Ücret 9 Kâtib ve hesab memuru Ambarlar memuru 1 22 Kâtib ve mubayaa memuru ve mutemed 1 Dahiliye şefi ı

3 HAZİRAN 1935 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: 5329 Ödevin adı Sayısı Maaş Ücret Muallim 2 40» » 1 25 Müdür 4 100» : Muavin (Sekiz aylık) idare memuru 2 90» » w Hasta bakıcı Aşçı (Yamağı ile) n » Hademe 0 90 Muallim 1 0» 8 0 (Sekiz aylık) (Sekiz aylık) (Sekiz aylık) (Sekiz aylık) (Sekiz aylık) W (Sekiz aylık) (Sekiz aylık) 2» (Sekiz aylık) (Sekiz aylık) 1» (On aylık) (Sekiz aylık) 2 Nakil vasıtaları Yük arabası 3 Dang hastalığından memleketleri karşılıklı korumak üzere yapılan 25 temmuz 1934 tarihli arsıulusal sözleşmenin onaylanması için kanun KanunJ^: 2766 Â^^Jan7^_7/6//^ Madde 1 Dang hastalığından memleketleri karşılıklı korumak üzere yapılan 25 temmuz 1934 tarihli arsıulusal sözleşme onaylanmıştır. yürütür. Madde 2 Bu kanun Yayıldığı tarihten yürür. Madde 3 Bu kanunun hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti Dang hastalığına karşı memleketleri karşılıklı korumak hakkındaki 25 temmuz 1934 tarihli beynelmilel mukavele Haşmetlû Arnavutluk Kralı, Alman Hükümeti Cumhur Reisi, Haşmetlû Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Kralı, Haşmetlû Bulgar Kralı, Haşmetlû Mısır Kralı, İspanya Cumhur Reisi, Fransa Cumhur Reisi, Haşmetlû İtalya Kralı, Haşmetlû Romanya Kralı, Türkiye Cumhur Reisi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı tcraî Merkez Şûrası Reisi, Haşmetlû Yugoslavya Kralı Hazretleri dang hummasının intişarına karşı tedbir almak ve intişarın önüne geçmek için müştereken çalışmak arzusunu izhar ederek ve bu maksadı temin için ittihaz edilecek tedbirleri mukavele ile tesbit etmeği mülâhaza ederek bir mukavele akdine karar vermişler ve murahhas olarak: Haşmetlû Arnavutluk Kralı Hazretleri: Atinada Arnavutluk Maslahatgüzar Vekili Sotir Lacı Cenahlarını, Alman Hükümeti Cumhur Reisi Hazretleri: Atinada Almanyanm Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü Ernst Eisenlohr Cenahlarını, Haşmetlû Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Kralı Hazretleri: Atinada Britanyanın Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü Sydney Waterloo Cenahlarını, Haşmetlû Bulgar Kralı Hazretleri: Atinada Bulgaristanın Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü Pierri Neicov Cenahlarını, Haşmetlû Mısır Kralı Atinada Haşmetlû Elçisi Ali Serry Omar Beyi, Hazretleri: Kral Hazretlerinin Fevkalâde Murahhas İspanya Cumhur Reisi Hazretleri: Atinada İspanya Cumhuriyetinin Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü Pedro Garcia Conde Cenahlarını, Fransa Cumhur Reisi Hazretleri: Atinada Fransa Cumhuriyetinin Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü Adrien Thierry Ceneblarını, Yunanistan Cumhur Reisi Hazretleri: Hariciye Nezareti Umum Müdürü, Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü André Delm ouzos Cenahlarını, Haşmetlû İtalya Kralı Hazretleri: Atinada kalyanın Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü Pier Flippo de Rossi Nobile Del Lion Nero Cenahlarını, Haşmetlû Romanya Kralı Hazretleri: Atinada Romanyanın Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü C. Langa Rascano Cenahlarını,

4 Sayıfa: 53 (Resmî Gazete) HAZİRAN 1935 Türkiye Cumhur Reisi Hazretleri: Türkiye Cumhur Reisi Hazretleri: Refik Atinada Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzar Vekili Rıfkı Beyi, Sovyet Birleşik Cumhuriyetleri Merkez İcra Komitesi Reisi Hazretleri: Atinada Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadının Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü Michel Kobezky Cenahlarını. Haşmetlû Yugoslavya Kralı Hazretleri: Atinada Yugoslavyanın Fevkalâde Murahhas Elçisi Müsyü Bochko Christitch Cenahlarını, l I Tayin etmişlerdir Tayin Müşarileyhim etmişlerdir usulüne muvafık ve muteber tanınan salâhiyetnamelerini j gösterdikten sonra aşağıdaki maddeleri karar laştırmışlardır: Müşarileyhim usulüne muvafık ve muteber tanınan salâ- j hiyetnamelerini gösterdikten sonra aşağıdaki maddeleri kararlaştırmışlardır: Madde 1 İşbu mukavelenamenin tatbik olunduğu ülkelerin Madde birinde 1 epidemik İşbu mukavelenamenin şekilde dancr hastalığı tatbik olunduğu zuhur edecek ülkelerin olursa birinde bu ülkenin epidemik Yüksek şekilde sıhhat dang makamı, hastalığı zuhur mukavelenin edecek ' tatbik olursa olunduğu bu ülkenin diğer ülkelerin Yüksek sıhhat sıhhat makamlarına makamı, keyfiyeti mukavelenin bildirecek olunduğu ve epideminin diğer ülkelerin seyrinden sıhhat Beynelmilel makamlarına hıfzıssıhha keyfiyeti ofisini bil tatbik haberdar direcek ve edecektir. epideminin seyrinden Beynelmilel hıfzıssıhha ofisini haberdar Madde edecektir. 2 İşbu mukavelenin tatbik olunduğu ülkelerin birinde Madde bir 2 limanda İşbu veya mukavelenin bir limana tatbik yakın olunduğu mıntakada ülkelerin bir, birinde bir limanda veya bir limana yakın mıntakada bir dang epidemesi tahakkuk ettiği zaman zikredilen limanın sıhhat makamı, geminin limandan hareketini müteakib mümkün olan her yerinde, bilhassa geminin yolcu kamaraları, mürettebat odaları, gıda maddeleri kileri, mutfak, kazan daireleri, su depolan gibi sivri sineklere sığınacak yer veren yerlerin de sivrisinek ve sürfelerinin arattırılmasını ve öldürtülmesini gemilerin kaptan ve tabiblerine tavsiye edecektir. Şayet gemi içerisinde dang vakaları zuhur edecek olursa hastaların sivrisinekler tarafından ısırılmalarına meydan verilmiyecek bir surette tecrid edilebilmeleri için lâzımgelen tedbirlerin alınmasını gemi tabibine, tabib bulunmadığı takdirde, kaptana tebliğ edecektir. zxzxzxzxzxzxzxzxzxxc Madde 3 İşbu mukavelenin tatbik olunduğu ülkelerin birinde, sivrisineklerin çok miktarda olması sebebile sıhhat makamlarınca hastalığın intikalinden korkulan bir limana, dang epidemisi hüküm süren bir limandan gelen her gemi aşağıdaki tedbirlere tâbi tutulabilecektir. A - Gemi tabibi veya bulunmadığı takdirde süvari tarafından cevab verilmek üzere, (gemide dang hastalığı var mı?) veyahud (Dang hastalığı oldu mu?) tarzında sıhhî istintak yapmak. B - Tıbbî muayene: Beş günden az bir müddettenberi dang musabı olan ve karaya çıkmak istiyen hastalar gündüzün çıkarılacaklar ve bunlar, salahiyetli sıhhat makamlarının talimatı dairesinde kendilerini sivrisineklerin sokmalarından masun bulunduran şartlar içerisinde ve hastalığın başlangıcından itibaren beş günlük müddet bitinciye kadar karada tecrid edileceklerdir. C - Seyri esnasında ittihaz edilmiş olan tedbirler nazarı dikkate alınmak şartile, gemi içerisindo (Stegomyia) bulunmadığına emin olmak için geminin teftişi, gemide (Stegomyia) nın mevcudiyeti tahakkuk edecek olursa limanın sıhhî makamı sivrisineklerin öldürülmesi ameliyesini yaptırtabilecektir. D - Limanın sıhhî makamı, istisnaî hallerde lüzum görürse, intan tehlikesine maruz kaldıkları zamandan itibaren sekiz günü ikmal edinciye kadar gemiden çıkan yolcuları karada nezaret altına alabilecek ve hizmet icabı karaya çıkmak istiyenler hariç olmak üzere gemi mürettebatını aynı müddetle gemide alıkoyabilecektir Madde 4 İşbu mukaveleyi tatbik eden ve aynı mukaveleye dahil diğer bir ülke ile kara hududu bulunan ülkelerin birinde dang epidemisinin mevcudiyeti tahakkuk ettiği zaman, bu diğer ülkenin sıhhat makamları lüzum görürlerse bu hudud üzerinde aşağıdaki tedbirleri alabilirler: A - Yolcular, intan tehlikesine maruz kaldıkları sonuncu günden itibaren, 8 günü geçmiyecek bir müddetle nezaret altına alınabilirler. B - Beş günden az bir müddettenberi, dang hummasına musab olduklarında şüphe edilen yolcular, sıhhî makamların talimatı dairesinde, kendilerini sivri sineklerin sokmasından masun bulunduran şartlar içerisinde ve hastalığın başlangıcından itibaren beş günlük bir müddet bitinciye kadar tecrid edilebilirler. Madde 5 3 ve 4 üncü maddelerde izah edilen tedbirler, Hükümetlerce, aidiyetine göre, limanlarda ve kara hududlarında tatbik edilecek muamelenin tayininde, azamî hudud olarak kabul edilecektir. Madde 6 İşbu mukavele bu günün tarihini taşıyacaktır. Mukavelename mümkün olduğu kadar kısa bir müddet zarfında tasdik ve musaddak suretler Yunan Cumhuriyet Hıikûmetine Jevdi olunacak, müşarileyh Hükümet her tasdiki, âkid veya ittihak etmiş Devletlere bildirecektir. Madde 7 İmza etmiyen her Hükümetin iltihakı için işbu mukavele açık bulunacaktır. İltihak keyfiyeti, diplomasi yolu ile Yunan Cumhuriyet Hükümetine tebliğ edilecek ve müşarileyh Hükümet keyfiyetten diğer bütün âkid veya iltihak etmiş Hükümetleri haberdar edecektir. Madde 8 İşbu mukavele, iki Hükümetin tasdik veya iltihakının Yunan Hükümetince tebelluğundan bir aylık bir müddet geçtikten sonra mer'iyete girecektir. İşbu mukavelenin mer'iyete girdiği tarihten en sonra yukarıki fıkraya tevfikan tebliğ edilecek olan iltihak veya tasdikler. Yunan Cumhuriyet Hükümetince tebellüğü gününden bir ay sonra muteber olacaktır. Madde Yüksek Âkid taraflardan biri, gerek imza ve gerek tasdik veya iltihak anında, işbu mukaveleyi kabul etmek suretile yalnız kendi beyanatında zikredilen arazi için taahhüd kabul etmiş olduğunu ve mukavelenin bu suretle yalnız zikredilen arazide tatbik edileceğini beyan edebilecektir. Bu beyan, beyanı yapan Hükümetin aslî ülkesine, yahud himayesi altında bulunan araziden, müstemlekelerden yahud mandası altında bulunan araziden birine veya bir kaçına münhasır kalabilir. 2 Âkid her hükümet bilâhara yukarıki fıkra mucibince beyanatında zikredilemiyen, bu beyanat ister aslî ülke, ister kolonilerinden, himayesi veya mandası altında bulunan araziden biri tarafından yapılmış olsun, mukavelenin bütün arazide tatbik edilmesini arzu ettiğini Yunan Cumhuriyet Hükümetine iş'ar edebilecektir 3 - Âkid her hükümet; sekizinci maddenin birinci fıkrası mucibince mukavelenin mer'iyete konulduğu tarihten itibaren beş senelik bir müddet bittikten sonra, bu maddenin yukarıda zikredilen fıkrasına tevfikan işbu mukavelenin tatbik olunduğu arazisinin bir kısmı hakkında tatbik edilmemesi arzusunda bulunduğunu Yunan Cumhuriyet Hükümetine tebliğ edebilecek ve Yunan Cumhuriyet Hükümetince tebliğin alındığı tarihten altı ay sonra mukavele, bu beyanda zikredilen arazide tatbikten sakıt olacaktır. 4 - Yunan Cumhuriyet Hükümeti bu maddenin evvelki fıkrası mucibince alınan bütün beyanatı veya tebliğleri, mukave leyi imza etmiş veya mukaveleye iltihak etmiş bütün hükümet lere tebliğ edecektir.

5 Sayıfa: 5332 (Resmî Gazete) HAZİRAN 1935 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 5 inci maddesinin A fıkrasını değiştiren kanun Polis veya jandarma tarafından Cumhuriyet Müddeiumumiliğine tahkikat evrakile birlikte veya doğrudan doğruya gönderilip mezkûr makamca yapılan tahkikat neticesinde Türk Ceza Kanununa göre ağ-ır hapis cezasını istilzam eden suçlarla mezkûr kanunda sayılı ammenin itimadı ve mal aleyhine işlenmiş suçların ve her nevi kaçakçılığın maznun ve mahkûmlarının, serserilerin ve mazanneisu erbabının; Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. "2559,, sayılı Kanun "2751,, sayılı Resmî Gazetededir. Kültür Bakanlığı merkez örgütleri ve öde\leri j hakkındaki 2287 numaralı kamımın bazı nıaıl- > delerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin eklenmesine ilişkin kanun i Kanun M: 2773 Kabu[ tarihi: Madde sayılı kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Kültür Bakanlığı merkez örgütleri aşağıda yazılı orun ve dayralardır : A) Yönetgerlik, B) Kültür Danışıtı, C) Kültür Kuru.u, Ç) İspekteriik Kurulu, D) Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğü E) Orta Öğretim Genel Direktörlüğü, F) İlk Öğretim Genel Direktörlüğü, G) Ertik ve Teknik Öğretim Direktörlüğü, H) Ar Genel Direktörlüğü, 1 ) Özel Okullar Direktörlüğü J ) Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğü, K) Yayın Direktörlüğü, L) Önlükler ve Müzeler Direktörlüğü, M) Kilabsr.raylar Direktörlüğü, N) Okul Müzesi Direktörlüğü, O) Zat işleri Direktörlüğü, Ö) Özelbüro Direktörlüğü,, P) Yapılar Dayrası, R) Gereç Direktörlüğü, S ) Arşiv Direktörlüğü, Madde 2 Ar Genel Direktörlüğünün göreceği işler şunlardır: ı Okullarda ve okullar dışında dramatik sanatlarla, müzik î ve plâstik sanat işlerinin ulusal ülküye uygun olarak yürüme- i sine ve yayılmasına, ulusun bu yönden yetişmesine ve yücelmesine çalışmak ve bu çalışmanın soysal eğitim bakımından gereği gibi verimli olması yollarını aramak ve göstermek. I Madde 3 Özel Okullar Direktörlüğünün Ödevi 2287 sayılı kanunun 12 nci ve 13 üncü maddelerile orta ve ilk j öğretim genel direktörlüklerine verilen işlerden özel okullarla ilgili olanlarını görmektir, Madde 4 Yayın Direktörlüğünün göreceği işler şunlardır: Kmu7^^ KaMl^tarihvasasasasasasas 1JH6\m5 A) Kültür Bakanlığınca çıkarılack her türlü basmayazı ve resimlerle ilgili işler, Madde 1 temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis B) Kültür kurulunca onanan özel yazılarla okul kitablarına, Vazife ve Salâhiyet Kanununun 5 inci maddesinin A fıkrası aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir: eser yazma ve çevirme hakkına ilişkin yönetsel işler, C) Okul kitabları sandığının işleri, Ç) Devlet Basım Evinin gözetilmesi ve bu kurumun Bakanlığa bağlı işleri, D) Devlet kitabları dönergesi işleri, E) Basmayazı ve resimieri derlemenin Bakanlıkça görülecek işleri, F) Bakanlığın türlü istatistiklere ilişkin yazı işleri, G) Bütün kanun, tüzük, öğrenek ve emirlerin toplanması ve gerekenlerin gereken yerlere yayılması işleri, H) Bakanlıkça hazırlanan kitab ve dergilerin çıkarılması ve dağıtılması işleri. Madde 5 Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğünün göreceği işler şunlardır: A) Okulların beden eğitimi ve izcilik işleri, B) Okullar dışındaki beden eğitimi gidişlerinin Kültür Bakanlığına dayanan işleri, C) Okullarda askerliğe yetiştirme dersleri işleri, Ç) Kültür Bakanlığının seferberlik işleri. Madde sayılı kanunun 9 uncu maddesinin 1 inci ile ç bölekleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Kültür Kurulunun bir Başkanı ve altı üyesi vardır. Bu Kurul Bakanlığın ilimsel danışma kurulu olup ödevleri şunlardır: Ç) Halkı Cumhuriyet esaslarına göre hazırlıyacak ve bütün kültür kurumlarında ulusal eğitimi pekiştirecek tedbirleri düşünmek ve Bakanlık orununa önergelerde bulunmak. Kurul Başkanının ödevi kurulun toplantılarına başkanlık etmek, incelenmesi gereken soruları üyelere ve uygun görülecek başka kişilere dağıtmak, eser yazılması ve çevrilmesile yayın işlerini ve kurulun ödevlerine ilişkin eylemleri düzenine koymak ve kontrol etmek. Kurula, yönetsel işlere bakan bir bölüm ile gerektiği kadar çevirmen ve bir kitabsaray bağlıdır. Madde sayılı kanunun 27 nci maddasine aşağıdaki bölek eklenmiştir : Zat İşleri Direktörü ile Gereç ve Arşiv Direktörleri bu bağlarla bağlı değildirler. Madde 8 Bu kanunun birinci maddesile yeni kurulan dört direktörlüğün kadrosu bağlı (A) imli çizelgede gösterilmiş \e buna karşılık olarak 52, 2287 ve 2527 numaralı kanunlarla kurulmuş olan işlerden bağlı (C) imli çizelgede gösterilenler kaldırılmıştır. Madde 9 Sağlık, Öntükler ve Müzeler, kitabsaraylar ve ar işlerine bakacak ispekterler, 2287 sayılı kanunun 26 nci maddesindeki 3 sayılı Döleğin en az beş yıl öğretmenlik etmiş olmak bağından ayram tutulurlar. Ancak bu şekilde atanan ispekterler bu ödevlerden ayrılınca önceki uzuğlarına göre iş alabilirler Madde 10 Kültür bakanlığı bu kanuna Bağlı (B) imli çizelgede gösterilen uzuğ işlerinde kadro aylığı tutarı kesenek verilmek üzere işyar kullanabilir. Madde Bu kanunun hükmü yayın gününden yürür. Madde 12 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yerine getirir. "H52 sayılı Kanun "1229,, sayılı Resmî Gazetededir. "2287 "2434,,. "2527 "2741

6 HAZİRAN 1935 (Resmî Gazete) Sayıfa: İşbu mukavelename Yunan Cumhuriyet Hükümetinin evrak mahzeninde hıfzedilecek ve sekizinci maddeye tevfikan mer'iyete konulunca, tescil edilmek üzere Milletler C miyeti Umumî Kâtibliğine tebliğ edilecektir. Tasdikanlilmekal işbu mukaveleyi murahhaslar imza etmişlerdir. Atinada 25 temmuz 1934 tarihinde bir nüsha olarak tanzim edilmiştir. Bu nüsha Yunan Cumhuriyet Hükümetinin evrak mahzeninde kalacak ve usulüne muvafık olarak tasdik edilmiş olan suretleri diğer Akıd Tarafla) a gönderilecektir Arnavutluk namına Almanya namına Büyük Beritanya ve Şimalî İrlanda namına Bulgaristan namına Mısır namına ispanya namına Fransa namına Yunanistan namına İtalya namına Romanya namına Türkiye namına Sovyet Rusya namına Yugoslavya namına Sotir Laci Ernest Eisenlohr Sydney Waterloo Piyerre Neicov Ali Serry Omar Bey Pedro Garcia Gonde Adrien Thierry André Delmouzos De Rossi Del Lion Nero C. Langa Rascano Rifki Refik Bey Michel Kobezky Bochko Christitch Si Una \c i'iremji ilaçları için Kanun Kanun A: 2767 Kabul tarihi: 7/6/1935 Madde 1 Kinin ve müştakları ile milhlerini ve başka spesifik ve sentetik sıtma ilaçlarını ve bunların hazırlanmış şekilde o'anlarını ve neosalvarsan i!e aynı veya benzeri terkibleri olan arsanobanzol mürekkebleıini ve bunların her türlü ıspençıyaıi şekillerini ve firengi tedavisinde kullanılan bizmut ve cıva milhlerini ve bunların mürekkeblenle hazırlanmış şekilde olanlaıını memlekete sokmak veya memleket içinde yapmak ve yaptırmak Türkiye Kızılay Cemiyetinin monopolü altındadır. Monopol altına alınan bu ilâçların listesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılıp Bakanlar Kurulunca onaylanır. Bu listelerde değişiklik yapılmasına lüzum görülürse değişikliklerin taplama zamanı yine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. Madde 2 Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilâçlardan Kızılay Cemiyetinden başkalarına geltnler gümrükten geçirilmez. İyesi olmıyanlar ile kaçak olarak sokulmak istenilenler veya girmiş bulunanlar veya izinsiz yapılmış olanlar müsadere edilerek Kızlay Cemiyetine verilir. Suçlu olanlardan, malların değerine göre, beş liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası alınır. Ceza olarak alınan bu paralardan 1918 sayılı kanuna uygun olarak muhbirlere ve müsadere edenlere verilir. Madde 3 Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilâçlardan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin olunacak miktarları, Kızılay Cemiyeti, yurd içinde bulundurur. Toptan satış hatları bu Bakanlık ile cemiyet arasında tesbit edilir sayılı kanunun 69 uncu maddesine göre'resmî dairelere yapılacak satışlar bu fiat üzerinden verilir. Madde 4 Bu kanunun hükümleri 1 eylül 1935 den yürür. Madde 5 Bu kanunun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yerdim ve Gümrük ve Tekit Bakanları yürütür. "1918,, sayılı kanun "00,, ve "2490,, sayılı kanun "2723,, sayılı Resmî Gazetededir. j Dahiliye Memurları Kanununun ikinci maddesini değiştiren 2429 sayılı kanunun birinci maddesini değiştiren kanım Kanun A: : 2768 Kabul tarihi: 10/6/1935 M idde sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesini değiştiren 2421 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmişti : İlk defa Dahiliye memurluğuna namzed olarak girebilmek için orta mekteb mezunu bulunmak şarttır. Bu şartı haiz olanlardan müteaddid talib bulunduğu takdirde talihler arasında müsabaka yapılır. Orta mekteb mezunu bulunmadığı takdirde diğerlerinin müsabaka imtihanı ile alınması caizdir. Namzedlik müddeti azamî bir senedir. Bu müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti tasdik edilenler kat'î surette memuriyete kabul olunurlar. Ehliyeti dairesi amirince tasdik edilmiyen namzedler Dahiliyenin diğer dairesinde bir sene daha namzedlik geçirebilirler. Bu dairede dahi ehliyet göstermemiş bulunanlar artık memuriyete alınamazlar. Namzedlik müddeti zarfında namzedlere Maaş Kanununun nci maddesi mucibince ücret verilir. Mülkiye mektebinden veya Hukuk fakültesinden mezun olanlar, namzedlik devrelerini birinci sınıf nahiye müdürlüklerinde, Vekâlet veya vilâyet maiyet memurluklarında veya bu derecelere muadil olmak üzere Vekâletin tensib edeceği memurluklarda memur olarak geçirirler. Ancak bu sınıflarda münhal yer olmazsa bunlar, rızalarile ve haklan mahfuz tutulmak şartile, daha küçük derecedeki memurluklarda istihdam edilebilirler. İlk münhal vukuunda bunların yukarıda yazılı derecelerdeki memurluklara tayini mecburidir. Büyük Millet Meclisinde ve Başvekâletle Şûrayi Devlet Dairelerinde memur olarak geçirilmiş bulunan müddetler namzedlik müddetinden sayılır. Mülkiye mektebinden ve Hukuk fakültesinden mezun olup bir sene namzedlik geçirmiş bulunanlardan her sene müsabaka ile beş kişi Avrupaya staj için gönderilirler ve bunlardan Dahiliye hizmetlerini ifa edeceklerine dair bir taahhüdname alınır. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Vekili memurdur Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Dahiliye "2429,, sayılı kanun "2701,, ve "1700,, sayılı kanun "24,, sayılı Resmî Gazetededir. Tem j iz Mahkemesinin Ankara ya nakli hakkında kanım Kanun M: 2769 Kabul tarihi: 10/6/1935 Madde 1 Temyiz Mahkemesi 1935 bütçe yılı içinde Ankaraya nakledilecektir. Naklin vakti ve nasıl yapılacağı Adliye Vekilliğince tayin olunur. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükmünü yerine getirmeğe Adliye Vekili memurdur.

7 HAZİRAN 1935 (Resmî Gazete) Sayıfa: 5333 A - İmli Çizelge Dere Memuriyetin nev'i Aded Maaş 4 7 Orunun adı Ar Genel Genel direktör Bölüm direktörü İkinci sınıf kalembaşı Arşiv ve dosya işyarı Sekreter Direktörlüğü Sayı Aylık Tetkik memuru Harita ve grafik memuru Evrak ve dosya memuru Kâtib Kâtib Orta Tedrisat Umum Müdürlüğü Özel Okullar Direktörlüğü ilk Tedrisat Umum Müdürlüğü 6 Direktör Kalembaşı İşyar Arşiv ve dosya işyarı Sekreter İkinci sınıf mümeyyiz Tetkik memuru Kâtib inşaat Dairesi Yayın Direktörlüğü Muamelât memuru Direktör Yardirektör İkinci sınıf kalembaşı Derleme işyarı Sayış işyarı Kâtib Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü Tetkik memuru 1 12 Türk tarih komisyonu kitabsaray işyarı Arşiv ve dosya işyarı Sekreter Depo işyarı Beden Eğitimi ve İzcilik Direktörlüğü Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti arasında akdolunan (Emniyet, bitaraflık ve iktisadi emek beraberliği muahedenamesinin tasdikına dair kanun 6 7 Direktör Bölüm direktörü İkinci sınıf kalembaşı Arşiv ve dosya işyarı Sekreter Ar genel direktörü Ar bölüm direktörü B İmli çizelge Beden eğitimi ve izcilik direktörlüğü Kanun M: 2776 Kabul tarihi: 1016/1935 Madde 1 Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti arasında 1932 senesi sonuncu teşrininin beşinci günü Ankarada akid ve imza edilen emniyet, bitaraflık ve iktisadî emek beraberliği muahedenamesi kabul ve tasdik olunmuştur. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. Beden eğitimi ve izcilik bölüm direktörlüğü G İmli çizelge Türkiye ile İran arasında muahedename Memuriyetin nev'i Aded Maaş Bir taraftan, Türk Tarih Kütübhane memuru Kâtib Encümeni Türkiye Cumhuriyeti; Diğer taraftan, İran Devleti; 12 Hesab memuru Devlet Matbaası 17 Kayid memuru 17 Cari hesab ve sipariş memuru İmalât şefi refiki 17 Kâtib Mamul eşya ambar memuru 25 Aralarında teyemmünen mevcud olan öz dostluk bağlarını kuvvetlendirmek ve siyasî ve iktisadî münasebetlerinin maddî şartlarını tayin etmek lüzumunu göz önünde tutarak 22 nisan 1926 (1 ordibehşt ) tarihli dostluk ve emniyet muahedenamelerini yenilemeği kararlaştırmışlar ve bu hususta murahhasları olmak üzere, Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 4 Aza 7 Neşriyat Müdürü 7 İstatistik Müdürü 8 Şube müdür muavini İkinci sınıf mümeyyiz Millî Talim ve Terbiye Dairesi Hariciye Vekili ve İzmir Mebusu Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, Alâhazreti Hümayun İran Şahinşahı: Hariciye Veziri Cenabı Eşref Akay Mirza Mohamat Ali Han Forugiyi, tayin eylemişlerdir. Bu murahhaslar usulüne uygun görülen salâhiyetna melerin i teatiden sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır.

8 Sayıfa: 5334 (Resmî Gazete) HAZİRAN 1935 MADDE. - I Akid Taraflardan birine karşı bir veya bir kaç üçüncü Devlet tarafından bir askerî hareket yapılırsa diğer Âkid Taraf öbür taraf hakkında bitaraflığını muhafaza etmeği taahhüd eyler. MADDE II Âkid Taraflardan her biri diğerine hiç bir suretle tecavüz etmemeği ve bir veya bir kaç üçüncü Devlet tarafından akdolunup diğer Akid Taraf aleyhine veya onun memleketinin kara ve deniz emniyeti aleyhine müteveccih siyasî, iktisadî yahut malî hiç bir ittifak veya itilâfa girmemeği taahhüd eyler. Bundan başka Âkid Taraflardan her biri bir veya bir kaç üçüncü Devlet tarafından diğer taraf aleyhine tevcih edilmiş herhangi düşmanca bir harekete katılmıyacağını taahhüd eyler. MADDE VIII İşbu muahedename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar az bir zaman içinde Tahranda teati edilecektir. Muahedename, tasdiknamelerin teatisinden sonra derhal mer'iyete girecek ve beş yıl sürecektir. Şayed muahedename bu beş yıllık müddetin sonundan 6 ay evvel. Âkidlerden biri veya diğeri tarafından fesholunmazsa kendiliğinden bir yıl daha muteber olacak ve fesih keyfiyeti ancak 6 aylık bir müddetin bitmesinden sonra hüküm ve tesiri haiz olacaktır. İki Taraf murahhasları yukarıdaki maddeler hükümlerini kabul ederek bu muahedenameyi imzalamış ve mühürlemişlerdir. Ankarada beş sonuncuteşrin bin dokuz yüz otuz iki tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. MADDE III Bir veya bir kaç üçüncü Devlet Âkid Taraflardan birine karşı düşmanca muameleler ve askeri hareketler icrasına başlıyarak diğer tarafın topraklarından asker, silâh ve mühimmat geçirmek, erzak, hayvanat veya harbe yarıyacak olan başka şeyler tedariki yahut ricat eden kıtaların nakli suretlerile istifade etmek veya ahalisini tahrik ve teşvik ile kendi maksadlarına göre kullanmak veya bu topraklar üzerinde askerî istikşaflar yapmak için diğer tarafın bitaraflığını bozmıya kalkışırsa o taraf yapılan bu hareketlere karşı bitaraflığını silâhla müdafaaya mecburdur. MADDE IV Âkid taraflardan biri bir veya bir kaç üçüncü Devletin düşmanca hareketlerine maruz kaldığı takdirde diğer taraf vaziyeti iyi yola koymak için bütün gücü ile çalışacaktır. Eğer bu gayretlere rağmen harb bir emrivaki halini alırsa, iki Âkid Taraf yüksek menfaatlerine uygun bir hal çaresi bulmak maksadile vaziyeti aralarında yeniden dikkatle ve hayırhahlıkla tetkik etmeği taahhüd ederler. MADDE V Âkid Taraflar kendi memleketleri içinde diğer Taraf memleketinin huzur ve emniyetini bozmak veya Hükümetini değiştirmek maksadını güden teşekkül ve tecemmülerin vücud bulmasına ve ikametine ve gene diğer memlekete karşı propaganda yahut herhangi başka bir vasıta ile mücadele maksadında bulunan şahısların veya tecemmülerin ikametine meydan vermemeği taahhüd ederler. MADDE VI Yüksek Âkid Taraflar aralarında iktisadî emek beraberliği şartlarını mümkün olduğu kadar kısa bir zaman içinde tanzim etmek hususunda ittifak etmişlerdir. İktisadî emek beraberliği vasıtalarının tayinini ve birbirinin topraklarından serbest transit yapılmasını ve iki memleket arasında her türlü münakale ve muvasala vasıtalarının tesisini Âkid Tarafların göstereceği salâhiyettar mütehassıslar tetkik edeceklerdir. MADDE VII Şurası mukarrerdir ki Âkid Taraflardan her biri işbu muahedenamede tayin edilen karşılıklı taahhüdler haricinde diğer devletlerle her türlü münasebetlerinde serbestçe hareketini tamamile muhafaza edecektir. Siyasal Bilgiler Okulu hakkında kanun Kanun No: 2777 Madde 1 Mülkiye Mektebinin adı (Siyasal Bilgiler Okulu) na çevrilmiştir. Madde 2 Siyasal Bilgiler Okulunun parasız yatılı talebe kadrosu 4 yi geçemez. Her yıl ilk sınıfa alınacak talebe sayısı Kültür Bakanlığınca tayin olunur. Okula girmek için lise mezunu olmak ve müsabakada kazanmak şarttır. Her yıl alınacak parasız yatılı talebenin dörtte üçü münhasıran Finans Bakanlığı hizmetinde çalışmak üzere ayrılır. Madde 3 1 den fazla talebenin yatı, yemek ve sair masrafları karşılığı her yıl Finans Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisattan Kültür Bakanlığı bütçesinde bu okul için mevcud tertiblere naklolunur. Madde 4 Okula alınan parasız yatılı talebeden tahsilini bitirenlerin Finans Bakanlığına ayrılan kısmı Finans Bakanlığı emrinde ve diğerleri Hükümetçe kendilerine gösterilen yerlerde ve işlerde, bu okulda geçirdikleri müddetin iki misli çalışmakla mükelleftirler. Bu mükellefiyeti yapmıyanlardan tahsil masrafı, yüzde elli fazlasile ve Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. Mecburî hizmetlerin bir kısmını isteğile yapmıyanlardan yapmadıkları müddete düşen tahsil masrafı ve okuldan veya işyarlıktan inzibatî sebeblerle çıkarılanların dahi tahsil masrafları yukarıdaki esaslara göre alınır. Talebeden okula girerken bu hükümlere riayet edeceği hakkında bir taahhüd kâğıdı alınır. Kabul tarihi: 10/6/1935 Madde 5 Siyasal bilgiler okulu mezunları resmî makamlara müracaat tarihinden itibaren nihayet altı ay içinde bir vazifeye tayin edilmezlerse hizmet mecburiyetleri sakıt olur. Madde 6 Okulun idare işyarları kadrosu bu kanuna bağlı (A) Cetvelinde ve okutma kadrosu (B) cetvelinde gösterilmiştir. (B) cetvelindeki aylıklar karşılığında tutarı ücret verilmek üzere Maarif Bakanlığı öğretmen kullanabilir. İstanbul Üniversitesi Okutma Heyeti hakkındaki hükümler bu okulun okutma heyeti hakkında da tatbik edilir. Madde 7 52 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı (2) sayılı kadro cetvelinin Maarif Vekâleti kısmından Mülkiye mektebine aid kadro kaldırılmıştır.

9 HAZİRAN 193$ (Resmî Gazete) Sayıfa: 5335 Madde 8 Lise mezunlarından yukarıdaki kayîd ve şartlara tâbi olmaksızın okula neharî talebe kabul olunabilir. Muvakkat madde Siyasal bilgiler okulunun Ankaraya nakline kadar, alınacak fazla talebe için şube açılmak veya ders programında değişiklik yapılmak sebebile artacak dersleri okutacaklara saat hesabile ücret verilir. Bu ücretlerle yine ayni sebeble müstahdemler adedinin arttırılması halinde bunların ücretleri İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunarak 3 üncü maddede yazılı tahsisattan tediye olunur. Madde 9 Bu kanunun 6 ve 7 nci maddeleri okulun Ankaraya nakli tarihinden ve diğer hükümleri işbu kanunun neşri tarihinden muteberdir. Madde 10 Bu kanunun buyuruklarını yapmağa İcra Vekilleri Heyeti memurdur. "52,, sayılı kanun "1229,, sayılı Resmî Gazetededir (A) İşaretli çizelge Derece Memuriyet Sayı Maaş 8 Muavin Muhasib ve kâtib 1 35 Dahiliye memuru ve mutemed 1 12 Ambar ve depoy memuru Hastahane memuru 1 25 (B) İşaretli çizelge Derece Memuriyet Sayı Maaş 2 Profesör '' '' Öğretmen » D Ü Z E L T M E 5 haziran 1935 tarih ve sayılı Resmî Gazetenin 5291 inci sahifesinde münderiç 2747 numaralı kanuna bağlı cetvelin Rıhtım ve Antrepo Şefliğine aid ücret, "0 lira olduğu halde yanlışlıkla ''250 lira olarak tertib edilmiştir. DEVLET DEMÎRYOLLARINDAN Beher 1000 kilo muhammen bedeli 29,39 lira olan kilo külçe kalay 29 temmuz 1935 pazartesi günü saat, da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1929,68 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanunî manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni gün saat, a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler 125 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 19/4-2 Mersin Hukuk Hâkimliğinden: Mudanyada Rafail tarafından, Mudanya İskelesinden İnönü Vapurunun 8 inci şeferile Vapurculuk Türk Anonim Şirketi emrine gönderilmiş olan (H. B. ) markalı () yirmi küfe zeytin ve () yirmi çuval kabak çekirdeğine aid bulunan 23/5/1934 tarih ve 444 ve 445 numaralı konuşmentoların zayi edildiği Mersinde oturan tüccardan Baruh ve Hazan taraflarından iddia edilmekte bulunmuş olduğundan Ticaret Kanununun 638 inci maddesi mucibince mezkûr konuşmentoların mahkemeye ibrazı lüzumu ve ibraz edilmediği halde iptaline karar verileceği ilân olunur. 1292/ sayılı Muamele Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi hükmüne tevfikan orijinal fatura veya men'şe şehadetnamelerinde yazılı ecnebî paraların Türk parasına çevrilmesinde 1 temmuz 1935 ayı içinde itibara alınacak Borsamızda kote olan dövizlerin vasatı çek fiatleri aşağıda gösterilmiştir. İlân olunur. Fransız frangı ingiliz lirası Dolar Liret İsviçre frangı Florin Mark Belga Drahmi Leva Kuron (Çekoslovak) Şiling Pezeta Zloti 4.21 Pengö Ley Dinar Yen 2.76 Çervonets Kuron (İsveç) Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığından : Bergama Asliye Mahkemesinden: Ödemişin Meşrutiyet Mahallesinden Abdullah Karısı Havva tarafından ikametgâhı meçhul Mahmud Seyfi Kızı Kıymet aley-

10 Sayıfa: 5336 (Resmî Gazete) HAZİRAN 1935 hine ikame eylediği taksim davasının Bergama Sulh Mahkemesinde icra kılınan duruşması sonunda Müddeabihin kabili taksim olmadığı anlaşıldığından satılarak bedelinin hissedarlar arasında taksimi suretile şuyuun izalesine 27/5/1935 tarihinde karar verilmiş olduğundan mezbure Kıymetin tarihi ilândan itibaren sekiz gün içinde bir itirazı varsa alelusul ilâmını alıp kanunî yollara müracaat etmesi aksi halde hükmün katileşeceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 23 Adliye Vekâletinden: Noter muavinliği açılmıştır. İmtihansız noter olabilmek şartlarını haiz taliblerin bir ay içinde müracaatları ilân-olunur. i muhur 32 Nafıa Vekâletinden : Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı 1 Eksiltmeye konulan iş (Malatya Vilâyetinde Malatya- Elâzİz yolunda). Betonarme Mamikân köprüsü inşaatıdır. İnşaatın keşif bedeli (24000) liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi, b) Mukavele projesi, c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, d) Tesviyei türabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî şartname, e) Betonarme büyük köprüler hakkında fennî şartname, f) Keşif hulâsası cetveli, g) Proje, Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı (1) kuruş bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 2/7/1935 tarihinde salı günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâletinde Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1800) lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. 1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 2 - istekliler yapmış oldukları işlere aid vesikaları göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası alacaklardır. 6 Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği Dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez Nafıa Vekâletinden : Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı 1 Eksiltmeye konulan iş (Kocaeli Vilâyetinde Adapa zarı - Hendek yolunda) (Betnarme Adapazarı - Sakarya göprüsü inşaatıdır). İnşaatın keşif bedeli (79000) liradır. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : a) Eksiltme şartnamesi, b) Mukavele projesi, \ c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, d) Tesviyei türabiye, şose ve kârğir inşaata dair fennî şartname, e) Betonarme büyük köprüler hakkında fennî şartname, f) Keşif hulâsası cetveli, g) Proje isteyenler bu şartnameleri ve evrakı (395) kuruş bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 3/7/1935 tarihinde çarşamba günü saat (16) da Ankarada Nafıa Vekâletinde Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin (50) lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki.vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. A - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. B - İstekliler yapmış olduklorı işlere ait vesikaları göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası alacaklardır. 6 Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez Nafıa Vekâletinden: Kapalı zarf usulile eksiltme ilâm 1 Eksiltmeye konulan iş (Muğla Vilâyetinde Muğla-Köyceğiz yolunda) (Betonarme Namnam Köprüsü, inşaatıdır.) İnşaatın keşif bedeli (23500) liradır. 2 Bu iaşe aid şartnameler ve evrak şunlardır. a) Eksiltme şarnamesi, b) mukavele projesi. c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, d) Tesviyei türabiye, şose ve kagir inşaata dair fennî şartname e) Betonarme büyük köprüler hakkında fennî şartname, f) Keşif hulâsası cetveli, g) proje, Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı (7,5) kuruş bedel mukabilinde Nafıa Vekâleti malzeme müdürlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 1/7/1935 tarihinde pazartesi günü saat (16) Ankarada Nafıa Vekâletinde Şoseler Reisliği dairnsinde yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin (1762,50) lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. 1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika 2 - İstekliler yapmış oldukları işlere aid vesikaları göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekâletinden ehliyet vesikası alacaklardır. 6 Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar şoseler Reisliği dairesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü ^maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

11 Haziran 1935 RESMİ GAZETE Sayı:29 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa 2763 /4/19 Tarih ve 80 Sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun Tababet ve Şubeleri Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 2 Maddesinin Değiştirilmesi İçin Kanun Bölge Sanat Okullarının Kültür Bakanlığı Tarafından Yönetilmesi Hakkında Kanun Dang Hastalığından Memleketleri Karşılıklı Korumak Üzere Yapılan 25 Temmuz 1934 Tarihli Arsıulusal Sözleşmenin Onaylanması İçin Kanun Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanun Dahiliye Memurları Kanununun İkinci Maddesini Değiştiren 2429 Sayılı Kanunun Birinci Maddesini Değiştiren Kanun Temyiz Mahkemesinin Ankara ya Nakli Hakkında Kanun Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 5 İnci Maddesinin A Fıkrasını Değiştiren Kanun Kültür Bakanlığı Merkez Örgütleri ve Ödevleri Hakkındaki 2287 Numaralı Kamımın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Eklenmesine İlişkin Kanun Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Arasında Akdolunan ( Emniyet, Bitaraflık ve İktisadi Emek Beraberliği Muahedenamesinin Tasdikina Dair Kanun Siyasal Bilgiler Okulu Hakkında Kanun 8 Düzeltme 9 İlanlar 9

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

Neden Teknoloji Fakültesi? Endüstri Uygulaması Neden Kocaeli Üniversitesi

Neden Teknoloji Fakültesi? Endüstri Uygulaması Neden Kocaeli Üniversitesi Neden Teknoloji Fakültesi? Teknoloji Fakülteleri ilk olarak 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri uyguladığı model ile

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun

Resmî Gazete KANUN. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI: 5512 PAZARTESİ. Yabancı memleketlere gönderilecek memurlar hakkında kanun Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 20 EYLÜL 194S PAZARTESİ SAYI: 5512 V KANUN Yabancı memleketlere

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

S.Say*sı:î62. 30-XI-i934. 7\ C Başvekâlet Krarlar Müdürlüğü Sayı: 6/3033 B. M. M. Yüksek Reisliğine

S.Say*sı:î62. 30-XI-i934. 7\ C Başvekâlet Krarlar Müdürlüğü Sayı: 6/3033 B. M. M. Yüksek Reisliğine S.Say*sı:î62 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzr icrasına dair olan kanunun bazı maddelerinin değiştirîf mesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri mazbatalarr (1/69)

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2)

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) 1691 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 3653 Kabul Tarihi : 26/6/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/7/1939 Sayı : 4249 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı