ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ"

Transkript

1 ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2

2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz tarafýndan, üye kuruluþlarýmýza yönelik olarak OHSAS Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yönetim Sistemi nin uygulanmasý için gerekli olan iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði risklerinin deðerlendirilmesi ve önlemlerinin alýnmasý uygulamalarý konusunda eðitim çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Eðitimler, 1986 yýlýnda kurulmuþ olan MESS Eðitim Vakfý tarafýndan verilmektedir. Eðitimler fabrika bazýnda Ocak / 2003 tarihi itibariyle baþlamýþ olup, normal þartlarda Temmuz / 2003 tarihinde sona erecektir. Eðitimler, Ahmet Türkmenoðlu, Alparslan Yýlmaz ve Ramazan Yýldýrým tarafýndan verilmekte olup, bu eðitmenlere Mart / 2003 tarihinden itibaren iki eðitimci daha katýlacaktýr. Eðitimler, üst-orta düzey yöneticilerimiz ile taþeron iþçisi dahil tüm çalýþanlarý kapsamaktadýr. Eðitimler kiþilik gruplara yönelik olarak sekizer saat süreli gerçekleþtirilmektedir. MESS Eðitim Vakfý görevlileri eðitimden önce her fabrikada saha çalýþmasýnda bulunmakta ve risk analizine kaynak teþkil edecek video ve fotoðraf çekimleri yaparak, her fabrikamýzýn iklim ve teknolojik durumuna göre Kiþisel Koruyucu Malzeme listesini tekrar belirlemeye çalýþmaktadýrlar. Eðitimler aþamasýnda her fabrikadan bu konu ile ilgili 1-3 kiþilik bir Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Komisyonu kurulmuþ olup, bu komisyonlar belirli aralýklarla Sendikamýz Merkezinde MESS Eðitim Vakfý ndan bir yetkilinin baþkanlýðýnda toplanacak ve böylece eðitim sonucunda oluþan sistemin iþyerlerindeki iþleyiþi kontrol edilebilecektir. Eðitimler Ocak / 2003 ayýnda üyelerimizden sýrasýyla; Baþtaþ Baþkent Çimento Ticaret A.Þ de, Konya Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. de, Yibitaþ Lafarge Sivas Çimento Fabrikasý nda, Yibitaþ Lafarge Nevþehir Çimento Fabrikasý nda, Adana Çimento Sanayi T.A.Þ. de, OYSA Ýskenderun Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. de ve Aþkale Çimento Sanayii T.A.Þ. de tamamlanmýþtýr. Eðitimlerin Þubat / 2003 ayýnda Kars Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. de, OYSA Niðde Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. de ve Ünye Çimento Sanayi ve Tic. A.Þ. de yapýlmasý planlanmaktadýr. 1

3 Eðitimler, Baþtaþ Baþkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ.'de 06 Ocak / 16 Ocak 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Eðitimler, Alparslan Yýlmaz tarafýndan verilmiþ olup, Sendikamýzdan Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu ve Serdar Þardan katýlmýþlardýr Seminerin üçüncü gününe katýlan çalýþanlar toplu halde Grup çalýþmasýndan görünüm 2

4 Orta düzey yöneticiler uygulama çalýþmasý sýrasýnda Mavi yakalý çalýþanlarýn katýldýðý eðitimden bir uygulama görüntüsü 3

5 Eðitimden genel bir görünüm Mavi yakalý çalýþanlara kiþisel koruyucu malzemelerin tanýtýmý sýrasýnda Soldan saða; Ertuðrul Sandýkçýoðlu (Genel Müdür Yardýmcýsý), Lütfi Baþ (Genel Müdür), Alev Özmumcu (Satýþ Koordinatörü) 4

6 KONYA Eðitimler, Konya Çimento Sanayi A.Þ.'de 06 Ocak / 15 Ocak 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Ramazan Yýldýrým'ýn verdiði eðitimlere, Sendikamýzdan Genel Sekreter Av. Sancar Bayazýt, Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu ve Av. Füsun Gökçen katýlmýþlardýr Konya Çimento Fabrikasýnda üst düzey yöneticilerle gerçekleþtirilen toplantýdan bir görünüm Konya Çimento Fabrikasýnda Sendikamýz Genel Sekreteri Av. Sancar Bayazýt'ýn da katýldýðý eðitimden bir görünüm Sendikamýz Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu iþçilerle birlikte semineri takip ederken 5

7 Konya Çimento Fabrikasýnda üst düzey yöneticilerle gerçekleþtirilen toplantýdan bir görünüm Konya Çimento Fabrikasýndaki eðitimden genel görünüm 6

8 SÝVAS Eðitimler, Yibitaþ Lafarge Sivas Çimento Fabrikasý'nda 06 Ocak / 13 Ocak 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Eðitimler, Ahmet Türkmenoðlu tarafýndan verilmiþ olup, Sendikamýzdan Av. Ertan Ýren katýlmýþtýr Sivas Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Mehmet Ferman Ulaþ toplantýnýn açýþ konuþmasýný yaparken Sivas Çimento Fabrikasýndaki toplantýdan bir görünüm Sivas Çimento Fabrikasýndaki seminerin ikinci gününe katýlan çalýþanlar toplu halde 7

9 Sivas Çimento Fabrikasýnýn içinden bir görünüm Eðitim çalýþmalarý esnasýnda Sivas Çimento Fabrikasý iþçi temsilciliði ziyaret edildi 8

10 NEVÞEHÝR Eðitimler, Yibitaþ Lafarge Nevþehir Çimento Fabrikasý'nda 14 Ocak / 15 Ocak 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Ahmet Türkmenoðlu'nun eðitimci olarak katýldýðý toplantýlara, Sendikamýzdan Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu katýlmýþtýr Nevþehir Çimento Fabrikasýndaki bir uyarý levhasý Nevþehir Çimento Fabrikasýndaki ÝSÝG (Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði) panosu Nevþehir Çimento Fabrikasýndaki çalýþanlar ve yöneticilerden bir grup 9

11 Nevþehir Çimento Fabrikasýnda üst düzey yöneticiler ve çalýþanlar ile yapýlan toplantýdan bir görünüm Nevþehir Çimento Fabrikasýndan bir görünüm 10

12 Nevþehir Çimento Fabrikasýndaki ÝSÝG (Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði) panosu Nevþehir Çimento Fabrikasýnda üst düzey yöneticileri ve çalýþanlarý ile yapýlan toplantýdan bir görünüm 11

13 Üyemiz Adana Çimento Sanayi T.A.Þ.'de eðitimler 20 Ocak / 01 Þubat 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Eðitimci olarak Ahmet Türkmenoðlu ve Alpaslan Yýldýrým'ýn katýldýðý söz konusu toplantýlara Sendikamýzdan Av. Füsun Gökçen katýlmýþtýr Adana Çimento Fabrikasýndaki Eðitimden bir görünüm Adana Çimento Fabrikasýndaki Eðitimden bir görünüm 12

14 Adana Çimento Fabrikasýnda iþçilere koruyucu malzemeler hakkýnda bilgi verilirken Adana Çimento Fabrikasýndaki Eðitimden bir görünüm Adana Çimento Fabrikasýndaki Eðitimden bir görünüm 13

15 ÝSKENDERUN Eðitimler, Oysa Ýskenderun Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ.'de 20 Ocak / 23 Ocak 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Ramazan Yýldýrým'ýn eðitimci olarak katýldýðý toplantýlara, Sendikamýzdan Genel Sekreter Yardýmcýsý Burçak Çubukçu katýlmýþtýr Oysa Ýskenderun Çimento Fabrikasýnda orta düzey yöneticiler ile yapýlan toplantýdan bir görünüm Oysa Ýskenderun Çimento Fabrikasýndaki uyarý levhalarý Oysa Ýskenderun Çimento Fabrikasýndaki uyarý levhalarý 14

16 Oysa Ýskenderun Çimento Fabrikasýndaki uyarý levhalarý 15

17 Oysa Ýskenderun Çimento Fabrikasýnda gerçekleþtirilen eðitimden bir görünüm Oysa Ýskenderun Çimento Fabrikasýndaki çalýþma kurallarýný gösteren pano 16

18 Üyemiz Aþkale Çimento Sanayi T.A.Þ.'de eðitimler 27 Ocak / 04 Þubat 2003 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilmiþtir. Eðitimci olarak Ramazan Yýldýrým'ýn katýldýðý toplantýlara Sendikamýzdan Serdar Þardan katýlmýþtýr Aþkale Çimento Fabrikasýndaki eðitimden bir görünüm Aþkale Çimento Fabrikasýnda üst düzey yöneticilerin katýldýðý toplantýdan bir görünüm 17

19 Aþkale Çimento Fabrikasýndaki uyarý levhalarý Aþkale Çimento Fabrikasýndaki bir uyarý levhasý 18

20 Aþkale Çimento Fabrikasýndaki ilginç bir uyarý levhasý Aþkale Çimento Fabrikasýndaki uyarý levhalarý 19

21 Aþkale Çimento Fabrikasýnda iþçileri baret kullanmaya özendirici bir görüntü Aþkale Çimento Fabrikasýndaki Kazasýz Geçen Günler panosu 20

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ OHSAS 18001 HAKKINDA ÖZET BÝLGÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ TEÞEKKÜR MESAJLARI BASINDA EÐÝTÝMLERÝMÝZ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mayýs 2003, Cilt 17, Sayý 3 çimento

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMLERÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ TEÞEKKÜR MESAJLARI BASINDA EÐÝTÝMLERÝMÝZ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Temmuz 2003, Cilt 17, Sayý 4 ÇÝMENTO SEKTÖRÜNDE ÝSÝG EÐÝTÝMLERÝNÝN

Detaylı

Nuh Çimento Sanayi A.Þ.'de Çimento Üretim Þefi olarak çalýþmakta olup, paralel çalýþan presvals

Nuh Çimento Sanayi A.Þ.'de Çimento Üretim Þefi olarak çalýþmakta olup, paralel çalýþan presvals haber NUH ÇÝMENTO SAN. A.Þ. ÇALIÞANI ORHAN GÜR VE MÜRSEL KAYA YILIN VERÝMLÝ ÝÞÇÝ VE ÝÞVERENÝ SEÇÝLDÝ Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun Orhan Gür'e ödülünü verirken Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz.

MELAHAT TEKKUL un vefatýný üzüntü ile öðrendik. Merhumeye Allahtan Rahmet, kederli ailesine sabýr ve baþsaðlýðý dileklerimizi sunarýz. BAÞSAÐLIÐI Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi SET Group Holding A.Þ. Genel Müdürü ve Murahhas Azasý Sayýn Adnan Ýðnebekçili nin muhterem annesi FATMA ÝÐNEBEKÇÝLÝ 05 Mart 2001 tarihinde vefat etmiþ, ayný gün

Detaylı

kaynakça BÝZDEN BÝRÝ SEVÝNÇLERÝMÝZ / ÜZÜNTÜLERÝMÝZ KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM BÜLTENÝ Sayý: 6 Aðustos 2010 Selçuk TUÐCU

kaynakça BÝZDEN BÝRÝ SEVÝNÇLERÝMÝZ / ÜZÜNTÜLERÝMÝZ KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM BÜLTENÝ Sayý: 6 Aðustos 2010 Selçuk TUÐCU kaynakça BÝZDEN BÝRÝ Selçuk TUÐCU Merhaba Deðerli Arkadaþlarým, Oerlikon'a transfer olduk. gördüðümü... söylememe 3 Mayýs 1978 Tarihinde askerliðim Bu yýllar içindeki bir anýmý sizlerle kalmadan bir baðrýþma

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

ÝÞ HUKUKUMUZDA SAÐLIK VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SORUNU VE AB UYGULAMALARI Öðr.Gör. Fatih YILMAZ*

ÝÞ HUKUKUMUZDA SAÐLIK VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SORUNU VE AB UYGULAMALARI Öðr.Gör. Fatih YILMAZ* ÝÞ HUKUKUMUZDA SAÐLIK VE GÜVENLÝK ÝÞÇÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ SORUNU VE AB UYGULAMALARI Öðr.Gör. Fatih YILMAZ* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu (ÝK) ile önemli deðiþikliklere uðrayan iþ saðlýðý ve güvenliði (ÝSG) mevzuatý,

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

BFTC'ye BTSO'dan "Ekonomiye Deðer Katanlar" Ödülü

BFTC'ye BTSO'dan Ekonomiye Deðer Katanlar Ödülü MAYIS 2009 01 02 07 09 25 4. Uluslararasý Fotoðraf Yarýþmamýz Sonuçlandý Sn. Ýbrahim Orhan'a UÜ'den Teþekkür Plaketi BFTC'ye BTSO'dan "Ekonomiye Deðer Katanlar" Ödülü Renault Üst Düzey Yöneticileri Matay'daydý

Detaylı

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2

I I S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 Sayý : 5 2005/2 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 5 2 0 0 5 / 2 EDÝTÖR 07 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Teleskobik Yükleyici Serisi 08 BÝLGÝ Dolaylý Vergilerin AB ile Uyumlaþtýrýlmasý SÖYLEÞÝ Prof. Dr. M. Nuray

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

FAALÝYET RAPORU 2009 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda

Detaylı

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI

NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI 37 NUH ÇÝMENTOYA CE BELGESÝ GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝ BAÞLADI TÝSK XXI. OLAGAN GENEL KURULU YAPILDI YARGITAY'IN 2000 YILI ÝÞ HUKUKU KARARLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SEMÝNERÝ YAPILDI NUH ÇÝMENTO

Detaylı

TEKNOKENT projesi baþlýyor

TEKNOKENT projesi baþlýyor TOBB EML için Gümrük Müþavirliði hizmeti Çorum da OSB de yer bakýlacak TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý ile birlikte uzun süredir çalýþmalarýný yaptýklarý Endüstri Meslek Lisesi projesinin

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı