Teknik Personelin İş Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik Personelin İş Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Teknik Personelin İş Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ali AYBEK KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Böl. Kahramanmaraş Özkan GÜVERCİN KSÜ Mühendislik-Mimarlık Fak. İnşaat Müh. Böl. Kahramanmaraş Çetin HURŞİTOĞLU KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Böl. Kahramanmaraş ÖZET Ülkemizde, teknik personelin karıştığı iş kazaları ve söz konusu kazalar sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma olayları, gelişmiş ülkelere oranla, oldukça fazladır. İşgücü kayıpları yanında, ekonomik kayıplara da neden olan iş kazalarının azaltılabilmesi için, yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklere titizlikle uyulması, iş güvenliği eğitimine önem verilmesi ve iş kazalarının nedenleri ile alınması gereken önlemlerin saptanmasına yönelik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmaların başarılı olması ise, özellikle işletme yöneticilerinin konuya gerekli özeni göstermelerinden geçmektedir. Bu çalışmada, kamu kurumlarında çalışan teknik personelin ve söz konusu teknik personelin yönetiminde çalışan işgücünün iş kazası geçirme nedenleri ve kazaların önlenmesine yönelik görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, 217 teknik personelden 32 sinin iş kazası geçirdiği, teknik personelin denetimi altında çalışanlardan 27 sinin iş kazasına uğradıkları saptanmıştır. Kaza geçiren teknik personelin %44.4 ü güvensiz ortam, %55.6 sı güvensiz davranışlar nedeniyle; iş görenlerden ise %15.6 sının güvensiz ortam, %84.4 ünün güvensiz davranışlar nedeniyle kazaya uğradıkları, kazaların yaş grubunda, haftanın cuma günlerinde ve günün saatleri arasında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Kazalarda, çalışanların eğitim yetersizliği, iş yerinin düzensizliği ve çalışanların işine özen göstermemesi en önemli üç faktör olarak saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Teknik personel, İş kazaları, İş güvenliği Technical Personnel Perceptions Of The Reasons And Preventive Measures Of Work Accidents ABSTRACT In Turkey, the rates of work related accidents resulting in injuries and deaths, which technical personnel got involved are higher than those of developed countries. In order to reduce work accidents causing loss of qualified employees as well as large quantities of finance, law and regulations should be followed, work safety training should be provided, and reasons and preventive measures of work accidents should be identified more carefully. In order to gain success in these issues, major responsibilities should be held particularly by administrators. The purpose of this study was to interview technical personnel and other employees to determine the reasons of accidents they experienced during their professional lives. Another objective was to get the opinions of personnel on how safety could be further improved in public organizations. It was found that 32 out of 217 technical

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 personnel interviewed has had an accident in their professional life, while 27 workers has experienced accidents supervised by mentioned 217 technical personnel. Unsafe working environment was the reason for 44.4% of the accidents whereas 56.4% was attributed to uncontrolled behavior in the work place for technical personnel. For those supervised by technical personnel, unsafe working conditions caused 15.6% of the accidents while 84.4% was attributed to uncontrolled behavior in the work area. The age of employees who have suffered injuries and death usually ranged from 26 to 30 and most accidents occurred on Fridays between 1 pm and 3 pm. Three factors, lack of training, organizational mistakes, and careless working were identified as the most important factors causing accidents. Key Words: Technical personnel, Work accidents, Work safety GİRİŞ İş kazası önceden planlanmayan beklenmedik bir olay olup; çalışanda fiziksel bir hasara, işletmede üretim kayıpları yanında teçhizat-araç hasarına yol açan olay olarak tanımlanabilir (Arıoğlu ve Arıoğlu, 1997). Üretim ortamında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, hatalı davranışlar, kişisel yeteneksizlikler, teknik arızalar gibi nedenlerle ortaya çıkan iş kazaları, iş görmezlik ya da ölümle sonuçlanmak yanında, üretim sürecini de engellemektedir (Küçük ve Çetin, 1991). İş kazaları sonucunda her yıl dolayında iş gören yaşamını yitirmekte ve 2.5 milyon iş günü kaybedilmektedir. Bu kayıplara ek olarak, iş görenin üretim değeri, tazminatlar, tedavi ve rehabilitasyon giderleri, makine hasarları ve diğer kayıplar da dikkate alındığında, olayın sosyal ve ekonomik boyutu daha da önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalar, iş kazalarının yalnız SSK ya yıllık maliyetinin 14 katrilyon liranın üzerinde olduğunu göstermektedir (Nevrüz, 1999). İş kazalarının oranı, ülkelerin gelişmişlik ve eğitim düzeyleri yanında, konuya verdikleri öneme bağlı olarak da değişmektedir. Ülkeler arası iş kazaları sıralamasında, Türkiye nin Avrupa da birinci, dünyada ikinci sırada yer alması (Taşyürek, 2001), konunun titizlikle irdelenmesini gerektirmektedir. Türkiye, iş kazaları sonucu meydana gelen ölüm oranlarında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Örneğin, Türkiye de meydana gelen ölümcül iş kazaları, İngiltere ile kıyaslandığında, 6 kat fazlalık görülmektedir. Bu durum ülke ekonomisine olduğu kadar, ülkenin uluslararası prestijinin kaybolmasına da neden olmaktadır (Kılıç, 2001). Halbuki, yaşama ve çalışma hakkı, temel insan haklarının başında gelmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ise, temel insan haklarının korunmasında önemli unsurlarından birisidir (Okuyan, 2001). Buradan hareketle, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun, yalnız çalışanları değil, toplumun tamamını, hatta toplumun geleceğini ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. İş ve sosyal yaşamda etkili olan iş kazalarının nedenleri, üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; İnsana bağlı nedenler, Çevreye bağlı nedenler (makine-fiziki yapı-ortam özellikleri) ve Eğitim yetersizliğidir (Anonim, 1991).

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Yapılan araştırmalar sonucunda, iş kazalarından önemli bir bölümünün (%80-90) kişisel faktörlerden kaynaklandığı saptanmıştır (Çam, 1993). Burada eğitim yetersizliği önemli bir etkendir. ABD de yapılan araştırmalar sonucunda, eğitim çalışmalarının yapılması ve uygun ortamların yaratılması durumunda, kazaların %97 sinin önlenebileceği saptanmıştır (Ekiz, 1992). Ülkemizde iş kazalarının azaltılabilmesi için, yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin titizlikle uygulanması, iş güvenliği eğitimine ağırlık verilmesi ve işletme yöneticilerinin iş güvenliği hakkında birikime sahip olmaları yanında, konuya gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, kamu kurumlarında çalışan teknik personel ile bunların denetiminde çalışan iş görenlerin geçirdikleri iş kazalarının nedenleri ve iş kazalarının önlenmesi konusundaki görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. MATERYAL VE METOT Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana illerindeki bazı kamu kurumlarında çalışan teknik personelin, iş yaşamları süresince geçirdikleri iş kazaları ile yine iş yaşamları süresince bu teknik personelin denetiminde çalışanların geçirdikleri iş kazalarının nedenleri ve önlenmesi konusundaki görüş ve düşüncelerinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan anket formu, 217 teknik personele, çalıştıkları iş yerlerinde araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Anketi yanıtlayanlardan %8.3 ü ortaöğretim, %18 i önlisans, %65 i lisans ve %8.3 ü yükseklisans düzeyinde eğitime sahiptirler. Deneklerden %35.5 i DSİ, %24.4 Bayındırlık Müdürlükleri, %10.1 i Tarım İl Müdürlüklerinde geriye kalan %30 u Türk Telekom, Belediyeler, Köy Hizmetleri, Karayolları ve Tedaş çalışanlarıdır. Deneklerden %30 u inşaat, %20 si tarım, %17 si makine, %15 i elektrik-elektronik, %6 sı jeoloji ve %12 si diğer meslek dallarındandır. Anketi yanıtlayan teknik personelden %46.5 i yönetici konumdadır. Ankette yer alan bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, %, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Veri değerlendirme işlemi SPSS bilgisayar programı yardımıyla yapılmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırma ve değerlendirmeler sonucunda ulaşılan bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Teknik Personelin İş Kazasına Uğrama Durumları Anketi yanıtlayan 217 teknik personelden, %6 sı (13 kişi) iş yaşamları süresince iş kazası geçirdiklerini belirtmişlerdir. İş kazası geçirenlerden 9 unun kazaya uğrama nedenleri Tablo 1 de verilmiştir. İş kazası geçirenlerden 4 ünün kazaya uğrama nedenleri ise, bu personelin anketteki kaza geçirme nedenleri ile ilgili bölümü yanıtlamamaları nedeniyle saptanamamıştır. Tablo 1 de görüldüğü üzere, söz konusu kazalardan %44.4 güvensiz ortam, %55.6 sı ise güvensiz davranışlardan kaynaklanmıştır. Kaza geçirme nedenlerini açıklayan toplam 9 teknik personelden %44.4 ü inşaat iş kolu çalışanıdır (Tablo 1). SSK verilerine göre 1992 yılında meydana gelen toplam kazadan (%16) ü ve ölüm olayından 559 (%37) u inşaat iş kolunda meydana

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 gelmiştir (Anonim, 1993). Görüldüğü üzere, inşaat iş kolu diğer sektörlere oranla çalışanlar için daha fazla risk taşımaktadır. Çalışmamızda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu durum, tüm teknik personelin ve özellikle inşaat iş kolunda çalışan teknik personelin, iş güvenliği konusunda eğitim eksikliklerini ve iş güvenliği eğitimine olan gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu eğitim gereksinimi, diğer iş görenler için de gereklidir. Tablo 1. Teknik personelin iş yaşamları süresince kazaya uğrama nedenleri Kazada etkili olan faktör Güvensiz ortam Güvensiz davranış Anketi yanıtlayan Kazaya uğrama nedeni teknik personel Sayı % Sökülen betonarme kalıplarındaki çivilerin çekilmemesi ve istiflenmemesi nedeniyle çivi batması Karkas halindeki yapıya çıkarken, ahşap merdivenin kırılması İş makinesinde yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmaması Görev dönüşü yorgunluk nedeniyle trafik kazası 1 geçirme 11.1 İş yükünün neden olduğu yorgunluk Uyarılara karşın işi dışında bir işle uğraşmak (torna tezgahında çalışmak) Elektrik panosunda çalışırken elektrik akımının 1 gelmesi 11.1 Çatı üzerinde önlem almadan yürümek Toplam Yönetici Teknik Personelin İş Yaşamları Süresince Sorumlulukları Altında Çalıştırdıkları İş Görenlerin İş Kazası Geçirme Durumları Toplam 101 yönetici teknik personelden 27 si, iş yaşamları süresince denetimleri altında çalışan 32 iş görenin kazaya uğradığını belirtmiştir. Yöneticilere göre, iş görenlerin kazaya uğramalarında etken olan faktörler ve kazaya uğrama nedenleri Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 de görüldüğü üzere, kazaya uğrayan 32 iş görenin kazaya uğramalarında etken olan faktörlerden %15.6 sı güvensiz ortam ve %84.4 ü güvensiz davranışlarla ilgilidir. Bu veriler, teknik personelin kazaya uğramasında etken olan faktörlerle kıyaslandığında (Tablo 1), iş görenlerin, teknik personele oranla daha çok (%28.8) güvensiz davranış içinde bulundukları görülmektedir. Bu durum, genellikle eğitim düzeyleri teknik personele oranla daha düşük olan iş görenlerin riskleri ön görme, güvenlik önlemlerine uyum ve dikkatli davranma gibi konularda teknik personele oranla, yetersiz kaldıkları şeklinde algılanabilir.

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Tablo 2. Teknik personelin sorumluluğunda çalışanların iş kazası geçirmelerinde etken olan faktörler ve kaza geçirme nedenleri Kazada etkili olan faktör Güvensiz ortam Güvensiz davranış Kazaya uğrama nedeni - sonucu Anketi yanıtlayan teknik personel Sayı % Duvar çökmesi - yaralanma Zemin kayması nedeniyle çukura düşme- ölüm Elektrik termik şalterin patlaması- yaralanma Hayvan vurması -yaralanma Elektriği kesmeden çalışma - yaralanma Hatalı ve arızalı iş makinesi kullanma - yaralanma Dikkatsizlik sonucu iş makinesinin tamirini yapan iş görenin çiğnenmesi - yaralanma Yanlış aparat kullanılması - yaralanma Yorgunluk, yetersizlik, acemilik - yaralanma Sürücü hatası sonucu trafik kazası - ölüm İlaçlama sırasında zehirlenme Emniyet kemeri kullanmama sonucu direkten düşme - ölüm Traktörün devrilmesi -ölüm Toplam Anketi yanıtlayan yöneticilerin denetiminde çalışan ve kazaya uğrayanların, yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 3 te; kaza geçirdikleri günlerine göre dağılımları Tablo 4 te ve kazaların saatlere göre dağılımları Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 3. Kaza geçirenlerin yaş gruplarına göre dağılımı Kazalının yaş grubu Kaza dağılımı Sayı % Belirlenemeyen Toplam Kazaya uğrayanların yaş gruplarına göre dağılımlarının saptanmasına yönelik soru ile kaza gün ve saatlerinin belirlenmesine yönelik soruları yanıtlayan 27 yönetici teknik personele göre, iş görenlerden %25.9 u yaş grubunda yer almaktadır. Bu grubu %18.5 lik oranlarla ve yaş grubu çalışanları

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 izlemektedir. SSK verilerine göre 1992 yılında kazaya uğrayanlardan %60 ını yaş grubu çalışanları oluşturmuştur (Anonim, 1993). Tablo 3 te görüldüğü üzere, kaza geçirenlerden %63 ünü 36 yaştan küçük iş görenler oluşturmuştur. Çalışmada elde edilen verilerle SSK verileri örtüşmektedir. Kazaya uğrama sıralamasında, yaş grubundaki iş görenlerin yoğunlukta olması, bu yaş grubunun yeterli iş deneyimine sahip olmaması nedeniyle daha büyük yaş gruplarına oranla daha çok güvensiz davranış göstermeleri olarak açıklanabilir. Çalışmada ulaşılan verilere dayanılarak yapılan korelasyon testinde yaş grupları ile kazaya karışma oranları arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki bulunamamıştır. Tablo 4. Kaza geçirenlerin kaza günlerine göre dağılımı Kaza günleri Kaza dağılımı Sayı % Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Belirlenemeyen Toplam Tablo 4 incelendiğinde, söz konusu kazalardan %51.9 unun haftanın cuma günlerinde meydana geldiği görülmektedir. Bu durum ağır çalışma koşullarının neden olduğu hafta sonu yorgunluğuna ve dikkat dağılmasına bağlanabilir. Kazaların oluş saatlerine göre dağılımlarına bakıldığında, kazalardan %37 sinin saatleri arasında, %22.2 sinin ise saatleri arasında meydana geldiği görülmektedir (Tablo 5). SSK istatistiklerine göre, iş kazalarının büyük bölümü işe başlangıçtan sonraki ilk bir saatte (%29) meydana gelmektedir (Anonim, 1993). Yine, Müngen (1993) ve Altınsoy (1990) iş kazalarının çoğunlukla öğlen ve akşam iş bitiş saatlerinde yoğunlaştığını belirtmektedirler. Bu durum yorgunluk ve dikkat dağılmasının bir sonucudur. Tablo 5. Kaza geçirenlerin kaza saatlerine göre dağılımı Kaza saatleri Kaza dağılımı Sayı % Belirlenemeyen Toplam

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Tablo 6. İş kazalarının meydana gelmesinde faktörlerin önem düzeyi Kazalara neden olan faktörler Önem düzeyleri Ortalama Standart sapma Çalışanların eğitim yetersizliği İş yerinin düzensizliği Çalışanın işine özen göstermemesi Kullanılan araç-gereç yetersizliği Adaptasyon eksikliği, sosyal yetersizlik Çevresel faktörler Denetim eksikliği Deneyimsizlik Başkasının işine karışma Diğer Tablo 6 da görüleceği üzere, kazalarda etkili olan faktörler sıralamasında; çalışanların eğitim yetersizliği, iş yerinin düzensizliği ve çalışanların işine özen göstermemesi en önemli üç faktör olarak saptanmıştır. Erbay (1996), iş kazalarının önlenmesi için iş görenlerin eğitilmesini; Uzun (1999), çalışanların eğitilmesini ve koruyucuların kullanımını önermektedirler. İş yeri düzensizliği ise, kamu kurumlarının genellikle arazi ve şantiyelerde geçici sürelerle çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Arıoğlu (1989), Türkiye de kol gücü ile çalışanların eğitim düzeyinin düşük olduğunu vurgulayarak, kol gücü ile çalışanlardan önemli bir bölümünün bir meslek eğitimi almadığını belirtmektedir. Bu durum kuşkusuz kamu kurumları çalışanları için de geçerlidir. Teknik Personelin İş Güvenliği Eğitiminin Verilme Yöntemleri Hakkındaki Önerileri Teknik personelin iş güvenliği eğitiminin verilme yöntemleri hakkındaki önerileri Tablo 7 de verilmiştir. Teknik personelin iş güvenliği eğitimi verilme yöntemleri hakkındaki önerileri ile ilgili soruyu yanıtlayanlardan %74.9 u, çalışanların iş güvenliği mevzuatı hakkında açık oturum ve konferanslarla eğitilmelerini; %18 8 i işletmelerde uygulamalı eğitim yapılarak eğitilmelerini önermektedirler. Tablo 7. Teknik personelin iş güvenliği eğitiminin verilme yöntemleri hakkındaki önerileri İş Güvenliği eğitimi konusundaki öneriler Sayı % İş güvenliği mevzuattı (yasal, idari ve teknik) hakkında açık oturum ve konferanslar düzenlenmeli İşletmede veya büyük işletmelere yapılacak teknik gezilerde uygulamalı eğitim verilmeli Eğitici dergiler, kitaplar ve broşür çıkarılmalı Görsel eğitim verilmesi (video, slayt, film) Toplam

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Ayrıca, katılımcılardan %41.6 sı iş güvenliği eğitiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı birimlerince; %33.3 ü sendikalar tarafından; %25 i üniversiteler tarafından verilmesini istemektedirler. Bu verilerden çalışanların iş güvenliği eğitimini devletten beklediklerini, ilgili bakanlığın ve sendikaların iş güvenliği eğitimi çalışmalarında etkin olarak yer almaları gerektiği söylenebilir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Biriminin, İş Yerinizdeki Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri Teknik personelin, kurumlarındaki iş güvenliği birimlerinin etkinlikleri konusundaki görüşleri Tablo 8 de verilmiştir. Tablo 8. Teknik personelin iş yerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği biriminin etkinlikleri hakkındaki görüşleri Personelin kurumlarındaki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları Sayı % hakkındaki görüşleri Seminer ve kurslar verilmektedir Kurumumuzda ve eğitim merkezlerinde periyodik olarak etkinlikler yapılmaktadır İş güvenliği müfettişlerinin periyodik kontrolleri söz konusudur Toplam Tablo 8 de görüldüğü üzere, ankete katılanlardan %54 ü çalıştıkları iş yerlerinde iş güvenliği eğitiminin seminer ve kurslar şeklinde verildiğini, %40.6 sı ise kurumlarında periyodik olarak iş sağlığı ve güvenliği etkinliklerinin yapıldığını belirtmektedirler. Ancak sözü edilen etkinliklerin içeriği ve verilen eğitimin düzeyi konusunda tatmin edici bilgilere ulaşılamamıştır. Daha önce yapılan çalışmalardan da edinilen izlenimlere göre özel ve kamu kurumlarında iş güvenliği konusunda uzman kadroların bulunmadığı söylenebilir. Anket sonuçlarından kamu kurumlarında iş güvenliği ile ilgili bazı etkinliklerin yapıldığı sonucuna varılsa dahi, teknik personelden %62.7 sinin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları (Güvercin ve Aybek, 2003) bu etkinliklerin amacına ulaşmadığı şeklinde yorumlanabilir. SONUÇ VE ÖNERİLER Kol gücü ile yapılan çalışmaların az olması nedeniyle, iş riskinin de düşük olduğu kamu kurumlarında iş gücü ve teknik personelin karıştığı kaza sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Bu durum, kurumlarda çalışan teknik personelin yeterli düzeyde iş güvenliği birikimine sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Yine bu kurumların yöneticilerinin ve bu kurumlarda etkin olan sendikaların iş güvenliği konusuna gereği kadar özen göstermedikleri, yapılan iş güvenliği etkinliklerinin sözde kaldığı ve bir çok teknik personelin iş güvenliğinin önemine inanmalarına karşın, bu konuda bilgi sahibi olmadıkları saptanmıştır.

9 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Ayrıca, anketin değerlendirilmesi sonucunda, teknik personelin kazaya karışma nedenleri arasında, güvensiz ortamların; iş görenlerin kazaya karışma nedenleri arasında ise güvensiz davranışların etkili olduğu görülmüştür. Bu durum, özellikle iş görenlerin güvensiz davranışlar nedeniyle kazaya uğradıklarının kanıtıdır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hukuksal düzenlemelerin ve teknik donanımın yeterli düzeyde olduğu dikkate alındığında kamu kurumlarındaki iş kazalarının eğitimsizlik sonucu ortaya çıkan güvensiz davranışlardan ve kişisel hatalardan kaynaklandığı söylenebilir. Kamu kurumlarında iş kazalarının azaltılması için aşağıdaki öneriler sıralanabilir. 1. Kazaya uğrayanların da dahil olduğu teknik personelin iş kazalarının önlenmesi konusundaki önerileri de dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları hızlandırılmalı, eğitim çalışmalarında uygulamaya ağırlık verilmelidir. 2. İş kazaları çoğunlukla güvensiz davranışlardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle iş görenlere yönelik eğitim çalışmalarında güvensiz davranışlar üzerinde önemle durulmalıdır. 3. İş güvenliği eğitimi çalışmalarında kamu kurumlarına ek olarak, sendikalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimleri de etkin olarak görev almalıdır. 4. Tüm kurumlarda iş sağlığı ve iş güvenliği birimleri kurularak, bu kurumlarda teknik emniyet (güvenlik) mühendislerinin çalıştırılması sağlanmalıdır. 5. Teknik öğretim veren tüm yükseköğretim kurumlarında teknik personel adaylarına, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, detaylı olarak verilmeli ve iş sağlığı ve güvenliği konusunun ekonomik ve yasal boyutu yanında insani boyutu da ele alınarak işlenmelidir. 6. Özellikle kazaların yoğun olarak yaşandığı işe başlama ve iş bitiş saatleri ile haftanın ilk ve son günlerinde yöneticilerin, çalışanların dikkatlerini toplamalarını ve motivasyonlarını sağlamaya yönelik etkinlikler içerisine girmeleri sağlanmalıdır. KAYNAKLAR Altınsoy, F., İnşaat Sırasında Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri: Sapı Sahasında; İnşaat Esnasında Yıkım ve Onarımlarda Çalışma Emniyetini Sağlamak İçin Emniyet Yapılarının Tartışılması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 44 S, Ankara. Anonim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Genel Bilgiler, Kılıçarslan Matbaası Sanayi, Ankara, 312 S. Anonim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgilim Genel Bilgiler. Kılıçarslan Matbaacılık Sanayi, Ankara,. Arıoğlu, E., İnşaat Sektöründe Kayıplar. Prefabrik Birliği, Yıl 3 S: 12, S:3-4 Grafiker Ltd. Şti., Ankara. Arıoğlu, E., Arıoğlu, N., Türk İnşaat Sektöründe İş Kazalarının İstatistiksel Değerlendirilmesi ve En Aza İndirilmesi İçin Çıkış Yollarının Araştırılması. Beton Prefabrikasyon, Say: 43, S: 16-21, Grafikler Ltd. Şti., Ankara.

10 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Çam, İ., Türkiye de İş Kazaların ve Meslek Hastalıkları Probleminin Çözümünde İş Güvenliği Eğitiminin Önemi Üzerine Bir Araştırma. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İnceleme ve Araştırmalar ) ÇSGB. İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, Yayın No:50, S: 49-67, Ankara. Ekiz, A., Yapı Denetimi. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana Şubesi İş Güvenliği Seminer Notları. Erbay, N. Ö., İnşaat sektöründe İş Güvenliği Çalışmalarının İş Gücü Verimliliğine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Güvercin, Ö., Aybek, A., Teknik Personelin İş Güvenliği Konusundaki Eğitim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Basımda). Teknoloji Dergisi, ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük. Kılıç, S., İş Güvenliği Haftası Konuşma Metini. (http://www.ssk.gov.tr/bulten/bulten76/h2.html.). Küçük, B., Çetin, M., 1991.Yapılarda Güvenlik Önlemlerinin Uygulanabilirliği. TMMOB İnşaat Müh. Odası Konya Şubesi Haber Bülteni. S: 8, S: 14-22, Ceylan Ofset, Konya. Müngen, M. U., Türkiye de İnşaat İş Kazalarının İncelenmesi ve İş Güvenliği Sorunu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İnceleme ve Araştırmalar ) ÇSGB. İşçi Sağlığı Dire Başkanlığı, Yayın No: 50, S: 25-50, Ankara. Nevrüz, T., Türkiye de İş Kazaların Genel Bir Bakış. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı Bildirileri (27-28 kasım 1999, İstanbul). MMO Yayın No: 239, S Okuyan, Y., İş Güvenliği Haftası Konuşma Metini. (http://www.ssk.gov.tr/bulten/bulten76/h2.html.). Taşyürek, M., İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. (www isci sagligi. com. tr.). Uzun, F., İnşaat Sektöründe İş Kazalarının Azaltılmasında Alınan Genel Önlemler ve Pratik Uygulamaları İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ 1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ 1 ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 4 TEMMUZ 2013 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ 1 Prof. Dr. Ufuk AYDIN Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi The Determination Of The Situation About The Occupational Accident Of The Kitchen Personel

Detaylı

Taş Kırma ve Eleme Tesislerinde Gürültü Sorunu

Taş Kırma ve Eleme Tesislerinde Gürültü Sorunu KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) 2003 101 KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Taş Kırma ve Eleme Tesislerinde Gürültü Sorunu Özkan GÜVERCİN KSÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE İŞ KAZALARININ NEDEN OLDUĞU İŞ- GÜNÜ KAYIPLARININ İŞVERENE MALİYETİNİN BELİRLENMESİ

BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE İŞ KAZALARININ NEDEN OLDUĞU İŞ- GÜNÜ KAYIPLARININ İŞVERENE MALİYETİNİN BELİRLENMESİ BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE İŞ KAZALARININ NEDEN OLDUĞU İŞ- GÜNÜ KAYIPLARININ İŞVERENE MALİYETİNİN BELİRLENMESİ ÖZ Fatih YILMAZ 1 Oktay TAN 2 İş kazaları, can kayıpları ve ciddi sakatlıklara yol açması bakımından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ Ahmet NAYİR 1 ÖZET Küreselleşme sonucu, sanayileşmenin getirdiği tehlikeler, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere transfer

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science 47 B. KULEYİN, B. KÖSEOĞLU, A. C. TÖZ / Journal of ETA Maritime Science Vol. 2, No. 1, (2014), 47-60. Journal of ETA Maritime Science journal homepage: www.gemimo.org Gemiadamlarının Sağlık ve Emniyet

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMIYLA TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ İbrahim YILMAZ, Saffet ERDOĞAN, Tamer BAYBURA,

Detaylı

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2011 (9-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 3, 2011 (9-15)

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2011 (9-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 3, 2011 (9-15) Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2011 (9-15) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 3, 2011 (9-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Tokat İlinde Traktör Ve Tarım Makinaları Kullanımından Kaynaklanan İş Kazalarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Tokat İlinde Traktör Ve Tarım Makinaları Kullanımından Kaynaklanan İş Kazalarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

www.ejoir.org, Özel Sayı, Ağustos 2015

www.ejoir.org, Özel Sayı, Ağustos 2015 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* Mehmet ÇELİK 1, Mehmet DEMİRALP 2, Kahraman GÜLŞEN 3, Cihan BAYINDIRLI 4, İ. Çağrı

Detaylı

Türkiye deki atıksu arıtma tesislerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi

Türkiye deki atıksu arıtma tesislerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi 254 Türkiye deki atıksu arıtma tesislerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi Rabia ÖZKARS 1, *Sayiter YILDIZ 2 1: Sivas Belediyesi SİBESKİ Müdürlüğü 2 : Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Türkiye İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları

Türkiye İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları Dicle Tıp Dergisi, 2007 Cilt: 34, Sayı:4, (264-271) Türkiye İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları: 2000-2005 Yılları Ölüm Hızları 264 Nazan Yardım, Zekiye Çipil, Ceyhan Vardar, Salih Mollahaliloğlu ÖZET Her

Detaylı

MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 1 MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Ceyda ONARAN Temmuz 2008 DENİZLİ 2 MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma

Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:40, Sayı/No:2, 2011, 138-154 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2011 Hastanelerde

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin CEYLAN 1 ÖZET İş kazaları, gerek sosyal gerekse ekonomik sonuçları itibariyle Türkiye için çok önemli bir problem olarak

Detaylı

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ Bitirme Projesi Cem Alper YILMAZ 131101200 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr.

Detaylı

Volkan USLU (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir 2014

Volkan USLU (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir 2014 i İŞLETMELERDE İŞ GÜVENLİĞİ PERFORMANSI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ESKİŞEHİR İLİ METAL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Volkan USLU (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir 2014 ii İŞLETMELERDE

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSITESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSITESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSITESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL TEKNİK LİSE ELEKTRİK BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI İŞ GÜVENLİĞİ SORUNLARI Mehmet Ragıp SEKMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Madencilik, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa 3-12, Eylül 2010 Vol.49, No.3, pp 3-12, September 2010 TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Analysis of Injured Occupational Accidents at Turkish

Detaylı

Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.2, June 2012 21 Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Abdurrahman AKMAN 1, Dr. Mesut

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ANKARA İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ANKARA İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE (KOBİ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ANKARA İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Çağrı Vakkas YILDIRIM* / Ömer ASAL** Özet Bu çalışmada, Türkiye

Detaylı

ĐSTA BUL TEK ĐK Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ

ĐSTA BUL TEK ĐK Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ ĐSTA BUL TEK ĐK Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ BĐR TOPLU KO UT PROJESĐ DE UYGULA A ĐŞ GÜVE LĐĞĐ YÖ ETĐM SÜREÇLERĐ Đ OHSAS 18001 UYGULAMALARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LĐSA S TEZĐ Haluk AYCI Anabilim

Detaylı

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NDE OKUL EĞĐTĐMĐNĐN ÖNEMĐ: MODERN ÖRNEKLER IŞIĞINDA ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ LĐSANS EĞĐTĐMĐNĐN ÜLKEMĐZDE UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ

ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NDE OKUL EĞĐTĐMĐNĐN ÖNEMĐ: MODERN ÖRNEKLER IŞIĞINDA ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ LĐSANS EĞĐTĐMĐNĐN ÜLKEMĐZDE UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ NDE OKUL EĞĐTĐMĐNĐN ÖNEMĐ: MODERN ÖRNEKLER IŞIĞINDA ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ LĐSANS EĞĐTĐMĐNĐN ÜLKEMĐZDE UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ Öğr. Gör. Dr. Fatih YILMAZ Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ: AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ*

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ: AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ* MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ: AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ* Aytaç YILDIZ 1, Tuğba Caner SÖNMEZ 2, Melike CİLOŞOĞLU 3 Özet Meslek yüksekokulları (MYO) bir ülkenin

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Onur SANDALOĞLU 131101241 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman

Detaylı

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 37-50

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 37-50 İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 37-50 Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği A Research

Detaylı