Teknik Personelin İş Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik Personelin İş Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Teknik Personelin İş Kazalarının Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ali AYBEK KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Böl. Kahramanmaraş Özkan GÜVERCİN KSÜ Mühendislik-Mimarlık Fak. İnşaat Müh. Böl. Kahramanmaraş Çetin HURŞİTOĞLU KSÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Böl. Kahramanmaraş ÖZET Ülkemizde, teknik personelin karıştığı iş kazaları ve söz konusu kazalar sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma olayları, gelişmiş ülkelere oranla, oldukça fazladır. İşgücü kayıpları yanında, ekonomik kayıplara da neden olan iş kazalarının azaltılabilmesi için, yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklere titizlikle uyulması, iş güvenliği eğitimine önem verilmesi ve iş kazalarının nedenleri ile alınması gereken önlemlerin saptanmasına yönelik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmaların başarılı olması ise, özellikle işletme yöneticilerinin konuya gerekli özeni göstermelerinden geçmektedir. Bu çalışmada, kamu kurumlarında çalışan teknik personelin ve söz konusu teknik personelin yönetiminde çalışan işgücünün iş kazası geçirme nedenleri ve kazaların önlenmesine yönelik görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda, 217 teknik personelden 32 sinin iş kazası geçirdiği, teknik personelin denetimi altında çalışanlardan 27 sinin iş kazasına uğradıkları saptanmıştır. Kaza geçiren teknik personelin %44.4 ü güvensiz ortam, %55.6 sı güvensiz davranışlar nedeniyle; iş görenlerden ise %15.6 sının güvensiz ortam, %84.4 ünün güvensiz davranışlar nedeniyle kazaya uğradıkları, kazaların yaş grubunda, haftanın cuma günlerinde ve günün saatleri arasında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Kazalarda, çalışanların eğitim yetersizliği, iş yerinin düzensizliği ve çalışanların işine özen göstermemesi en önemli üç faktör olarak saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Teknik personel, İş kazaları, İş güvenliği Technical Personnel Perceptions Of The Reasons And Preventive Measures Of Work Accidents ABSTRACT In Turkey, the rates of work related accidents resulting in injuries and deaths, which technical personnel got involved are higher than those of developed countries. In order to reduce work accidents causing loss of qualified employees as well as large quantities of finance, law and regulations should be followed, work safety training should be provided, and reasons and preventive measures of work accidents should be identified more carefully. In order to gain success in these issues, major responsibilities should be held particularly by administrators. The purpose of this study was to interview technical personnel and other employees to determine the reasons of accidents they experienced during their professional lives. Another objective was to get the opinions of personnel on how safety could be further improved in public organizations. It was found that 32 out of 217 technical

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 personnel interviewed has had an accident in their professional life, while 27 workers has experienced accidents supervised by mentioned 217 technical personnel. Unsafe working environment was the reason for 44.4% of the accidents whereas 56.4% was attributed to uncontrolled behavior in the work place for technical personnel. For those supervised by technical personnel, unsafe working conditions caused 15.6% of the accidents while 84.4% was attributed to uncontrolled behavior in the work area. The age of employees who have suffered injuries and death usually ranged from 26 to 30 and most accidents occurred on Fridays between 1 pm and 3 pm. Three factors, lack of training, organizational mistakes, and careless working were identified as the most important factors causing accidents. Key Words: Technical personnel, Work accidents, Work safety GİRİŞ İş kazası önceden planlanmayan beklenmedik bir olay olup; çalışanda fiziksel bir hasara, işletmede üretim kayıpları yanında teçhizat-araç hasarına yol açan olay olarak tanımlanabilir (Arıoğlu ve Arıoğlu, 1997). Üretim ortamında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, hatalı davranışlar, kişisel yeteneksizlikler, teknik arızalar gibi nedenlerle ortaya çıkan iş kazaları, iş görmezlik ya da ölümle sonuçlanmak yanında, üretim sürecini de engellemektedir (Küçük ve Çetin, 1991). İş kazaları sonucunda her yıl dolayında iş gören yaşamını yitirmekte ve 2.5 milyon iş günü kaybedilmektedir. Bu kayıplara ek olarak, iş görenin üretim değeri, tazminatlar, tedavi ve rehabilitasyon giderleri, makine hasarları ve diğer kayıplar da dikkate alındığında, olayın sosyal ve ekonomik boyutu daha da önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalar, iş kazalarının yalnız SSK ya yıllık maliyetinin 14 katrilyon liranın üzerinde olduğunu göstermektedir (Nevrüz, 1999). İş kazalarının oranı, ülkelerin gelişmişlik ve eğitim düzeyleri yanında, konuya verdikleri öneme bağlı olarak da değişmektedir. Ülkeler arası iş kazaları sıralamasında, Türkiye nin Avrupa da birinci, dünyada ikinci sırada yer alması (Taşyürek, 2001), konunun titizlikle irdelenmesini gerektirmektedir. Türkiye, iş kazaları sonucu meydana gelen ölüm oranlarında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Örneğin, Türkiye de meydana gelen ölümcül iş kazaları, İngiltere ile kıyaslandığında, 6 kat fazlalık görülmektedir. Bu durum ülke ekonomisine olduğu kadar, ülkenin uluslararası prestijinin kaybolmasına da neden olmaktadır (Kılıç, 2001). Halbuki, yaşama ve çalışma hakkı, temel insan haklarının başında gelmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ise, temel insan haklarının korunmasında önemli unsurlarından birisidir (Okuyan, 2001). Buradan hareketle, işçi sağlığı ve iş güvenliği sorununun, yalnız çalışanları değil, toplumun tamamını, hatta toplumun geleceğini ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. İş ve sosyal yaşamda etkili olan iş kazalarının nedenleri, üç ana başlık altında toplanabilir. Bunlar; İnsana bağlı nedenler, Çevreye bağlı nedenler (makine-fiziki yapı-ortam özellikleri) ve Eğitim yetersizliğidir (Anonim, 1991).

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Yapılan araştırmalar sonucunda, iş kazalarından önemli bir bölümünün (%80-90) kişisel faktörlerden kaynaklandığı saptanmıştır (Çam, 1993). Burada eğitim yetersizliği önemli bir etkendir. ABD de yapılan araştırmalar sonucunda, eğitim çalışmalarının yapılması ve uygun ortamların yaratılması durumunda, kazaların %97 sinin önlenebileceği saptanmıştır (Ekiz, 1992). Ülkemizde iş kazalarının azaltılabilmesi için, yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin titizlikle uygulanması, iş güvenliği eğitimine ağırlık verilmesi ve işletme yöneticilerinin iş güvenliği hakkında birikime sahip olmaları yanında, konuya gerekli özeni göstermeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, kamu kurumlarında çalışan teknik personel ile bunların denetiminde çalışan iş görenlerin geçirdikleri iş kazalarının nedenleri ve iş kazalarının önlenmesi konusundaki görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. MATERYAL VE METOT Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana illerindeki bazı kamu kurumlarında çalışan teknik personelin, iş yaşamları süresince geçirdikleri iş kazaları ile yine iş yaşamları süresince bu teknik personelin denetiminde çalışanların geçirdikleri iş kazalarının nedenleri ve önlenmesi konusundaki görüş ve düşüncelerinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan anket formu, 217 teknik personele, çalıştıkları iş yerlerinde araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Anketi yanıtlayanlardan %8.3 ü ortaöğretim, %18 i önlisans, %65 i lisans ve %8.3 ü yükseklisans düzeyinde eğitime sahiptirler. Deneklerden %35.5 i DSİ, %24.4 Bayındırlık Müdürlükleri, %10.1 i Tarım İl Müdürlüklerinde geriye kalan %30 u Türk Telekom, Belediyeler, Köy Hizmetleri, Karayolları ve Tedaş çalışanlarıdır. Deneklerden %30 u inşaat, %20 si tarım, %17 si makine, %15 i elektrik-elektronik, %6 sı jeoloji ve %12 si diğer meslek dallarındandır. Anketi yanıtlayan teknik personelden %46.5 i yönetici konumdadır. Ankette yer alan bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, %, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Veri değerlendirme işlemi SPSS bilgisayar programı yardımıyla yapılmıştır. BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırma ve değerlendirmeler sonucunda ulaşılan bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Teknik Personelin İş Kazasına Uğrama Durumları Anketi yanıtlayan 217 teknik personelden, %6 sı (13 kişi) iş yaşamları süresince iş kazası geçirdiklerini belirtmişlerdir. İş kazası geçirenlerden 9 unun kazaya uğrama nedenleri Tablo 1 de verilmiştir. İş kazası geçirenlerden 4 ünün kazaya uğrama nedenleri ise, bu personelin anketteki kaza geçirme nedenleri ile ilgili bölümü yanıtlamamaları nedeniyle saptanamamıştır. Tablo 1 de görüldüğü üzere, söz konusu kazalardan %44.4 güvensiz ortam, %55.6 sı ise güvensiz davranışlardan kaynaklanmıştır. Kaza geçirme nedenlerini açıklayan toplam 9 teknik personelden %44.4 ü inşaat iş kolu çalışanıdır (Tablo 1). SSK verilerine göre 1992 yılında meydana gelen toplam kazadan (%16) ü ve ölüm olayından 559 (%37) u inşaat iş kolunda meydana

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 gelmiştir (Anonim, 1993). Görüldüğü üzere, inşaat iş kolu diğer sektörlere oranla çalışanlar için daha fazla risk taşımaktadır. Çalışmamızda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bu durum, tüm teknik personelin ve özellikle inşaat iş kolunda çalışan teknik personelin, iş güvenliği konusunda eğitim eksikliklerini ve iş güvenliği eğitimine olan gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Kuşkusuz bu eğitim gereksinimi, diğer iş görenler için de gereklidir. Tablo 1. Teknik personelin iş yaşamları süresince kazaya uğrama nedenleri Kazada etkili olan faktör Güvensiz ortam Güvensiz davranış Anketi yanıtlayan Kazaya uğrama nedeni teknik personel Sayı % Sökülen betonarme kalıplarındaki çivilerin çekilmemesi ve istiflenmemesi nedeniyle çivi batması Karkas halindeki yapıya çıkarken, ahşap merdivenin kırılması İş makinesinde yeterli güvenlik önlemlerinin bulunmaması Görev dönüşü yorgunluk nedeniyle trafik kazası 1 geçirme 11.1 İş yükünün neden olduğu yorgunluk Uyarılara karşın işi dışında bir işle uğraşmak (torna tezgahında çalışmak) Elektrik panosunda çalışırken elektrik akımının 1 gelmesi 11.1 Çatı üzerinde önlem almadan yürümek Toplam Yönetici Teknik Personelin İş Yaşamları Süresince Sorumlulukları Altında Çalıştırdıkları İş Görenlerin İş Kazası Geçirme Durumları Toplam 101 yönetici teknik personelden 27 si, iş yaşamları süresince denetimleri altında çalışan 32 iş görenin kazaya uğradığını belirtmiştir. Yöneticilere göre, iş görenlerin kazaya uğramalarında etken olan faktörler ve kazaya uğrama nedenleri Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2 de görüldüğü üzere, kazaya uğrayan 32 iş görenin kazaya uğramalarında etken olan faktörlerden %15.6 sı güvensiz ortam ve %84.4 ü güvensiz davranışlarla ilgilidir. Bu veriler, teknik personelin kazaya uğramasında etken olan faktörlerle kıyaslandığında (Tablo 1), iş görenlerin, teknik personele oranla daha çok (%28.8) güvensiz davranış içinde bulundukları görülmektedir. Bu durum, genellikle eğitim düzeyleri teknik personele oranla daha düşük olan iş görenlerin riskleri ön görme, güvenlik önlemlerine uyum ve dikkatli davranma gibi konularda teknik personele oranla, yetersiz kaldıkları şeklinde algılanabilir.

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Tablo 2. Teknik personelin sorumluluğunda çalışanların iş kazası geçirmelerinde etken olan faktörler ve kaza geçirme nedenleri Kazada etkili olan faktör Güvensiz ortam Güvensiz davranış Kazaya uğrama nedeni - sonucu Anketi yanıtlayan teknik personel Sayı % Duvar çökmesi - yaralanma Zemin kayması nedeniyle çukura düşme- ölüm Elektrik termik şalterin patlaması- yaralanma Hayvan vurması -yaralanma Elektriği kesmeden çalışma - yaralanma Hatalı ve arızalı iş makinesi kullanma - yaralanma Dikkatsizlik sonucu iş makinesinin tamirini yapan iş görenin çiğnenmesi - yaralanma Yanlış aparat kullanılması - yaralanma Yorgunluk, yetersizlik, acemilik - yaralanma Sürücü hatası sonucu trafik kazası - ölüm İlaçlama sırasında zehirlenme Emniyet kemeri kullanmama sonucu direkten düşme - ölüm Traktörün devrilmesi -ölüm Toplam Anketi yanıtlayan yöneticilerin denetiminde çalışan ve kazaya uğrayanların, yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 3 te; kaza geçirdikleri günlerine göre dağılımları Tablo 4 te ve kazaların saatlere göre dağılımları Tablo 5 te verilmiştir. Tablo 3. Kaza geçirenlerin yaş gruplarına göre dağılımı Kazalının yaş grubu Kaza dağılımı Sayı % Belirlenemeyen Toplam Kazaya uğrayanların yaş gruplarına göre dağılımlarının saptanmasına yönelik soru ile kaza gün ve saatlerinin belirlenmesine yönelik soruları yanıtlayan 27 yönetici teknik personele göre, iş görenlerden %25.9 u yaş grubunda yer almaktadır. Bu grubu %18.5 lik oranlarla ve yaş grubu çalışanları

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 izlemektedir. SSK verilerine göre 1992 yılında kazaya uğrayanlardan %60 ını yaş grubu çalışanları oluşturmuştur (Anonim, 1993). Tablo 3 te görüldüğü üzere, kaza geçirenlerden %63 ünü 36 yaştan küçük iş görenler oluşturmuştur. Çalışmada elde edilen verilerle SSK verileri örtüşmektedir. Kazaya uğrama sıralamasında, yaş grubundaki iş görenlerin yoğunlukta olması, bu yaş grubunun yeterli iş deneyimine sahip olmaması nedeniyle daha büyük yaş gruplarına oranla daha çok güvensiz davranış göstermeleri olarak açıklanabilir. Çalışmada ulaşılan verilere dayanılarak yapılan korelasyon testinde yaş grupları ile kazaya karışma oranları arasında anlamlı bir istatistiksel ilişki bulunamamıştır. Tablo 4. Kaza geçirenlerin kaza günlerine göre dağılımı Kaza günleri Kaza dağılımı Sayı % Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Belirlenemeyen Toplam Tablo 4 incelendiğinde, söz konusu kazalardan %51.9 unun haftanın cuma günlerinde meydana geldiği görülmektedir. Bu durum ağır çalışma koşullarının neden olduğu hafta sonu yorgunluğuna ve dikkat dağılmasına bağlanabilir. Kazaların oluş saatlerine göre dağılımlarına bakıldığında, kazalardan %37 sinin saatleri arasında, %22.2 sinin ise saatleri arasında meydana geldiği görülmektedir (Tablo 5). SSK istatistiklerine göre, iş kazalarının büyük bölümü işe başlangıçtan sonraki ilk bir saatte (%29) meydana gelmektedir (Anonim, 1993). Yine, Müngen (1993) ve Altınsoy (1990) iş kazalarının çoğunlukla öğlen ve akşam iş bitiş saatlerinde yoğunlaştığını belirtmektedirler. Bu durum yorgunluk ve dikkat dağılmasının bir sonucudur. Tablo 5. Kaza geçirenlerin kaza saatlerine göre dağılımı Kaza saatleri Kaza dağılımı Sayı % Belirlenemeyen Toplam

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Tablo 6. İş kazalarının meydana gelmesinde faktörlerin önem düzeyi Kazalara neden olan faktörler Önem düzeyleri Ortalama Standart sapma Çalışanların eğitim yetersizliği İş yerinin düzensizliği Çalışanın işine özen göstermemesi Kullanılan araç-gereç yetersizliği Adaptasyon eksikliği, sosyal yetersizlik Çevresel faktörler Denetim eksikliği Deneyimsizlik Başkasının işine karışma Diğer Tablo 6 da görüleceği üzere, kazalarda etkili olan faktörler sıralamasında; çalışanların eğitim yetersizliği, iş yerinin düzensizliği ve çalışanların işine özen göstermemesi en önemli üç faktör olarak saptanmıştır. Erbay (1996), iş kazalarının önlenmesi için iş görenlerin eğitilmesini; Uzun (1999), çalışanların eğitilmesini ve koruyucuların kullanımını önermektedirler. İş yeri düzensizliği ise, kamu kurumlarının genellikle arazi ve şantiyelerde geçici sürelerle çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Arıoğlu (1989), Türkiye de kol gücü ile çalışanların eğitim düzeyinin düşük olduğunu vurgulayarak, kol gücü ile çalışanlardan önemli bir bölümünün bir meslek eğitimi almadığını belirtmektedir. Bu durum kuşkusuz kamu kurumları çalışanları için de geçerlidir. Teknik Personelin İş Güvenliği Eğitiminin Verilme Yöntemleri Hakkındaki Önerileri Teknik personelin iş güvenliği eğitiminin verilme yöntemleri hakkındaki önerileri Tablo 7 de verilmiştir. Teknik personelin iş güvenliği eğitimi verilme yöntemleri hakkındaki önerileri ile ilgili soruyu yanıtlayanlardan %74.9 u, çalışanların iş güvenliği mevzuatı hakkında açık oturum ve konferanslarla eğitilmelerini; %18 8 i işletmelerde uygulamalı eğitim yapılarak eğitilmelerini önermektedirler. Tablo 7. Teknik personelin iş güvenliği eğitiminin verilme yöntemleri hakkındaki önerileri İş Güvenliği eğitimi konusundaki öneriler Sayı % İş güvenliği mevzuattı (yasal, idari ve teknik) hakkında açık oturum ve konferanslar düzenlenmeli İşletmede veya büyük işletmelere yapılacak teknik gezilerde uygulamalı eğitim verilmeli Eğitici dergiler, kitaplar ve broşür çıkarılmalı Görsel eğitim verilmesi (video, slayt, film) Toplam

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Ayrıca, katılımcılardan %41.6 sı iş güvenliği eğitiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı birimlerince; %33.3 ü sendikalar tarafından; %25 i üniversiteler tarafından verilmesini istemektedirler. Bu verilerden çalışanların iş güvenliği eğitimini devletten beklediklerini, ilgili bakanlığın ve sendikaların iş güvenliği eğitimi çalışmalarında etkin olarak yer almaları gerektiği söylenebilir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Biriminin, İş Yerinizdeki Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri Teknik personelin, kurumlarındaki iş güvenliği birimlerinin etkinlikleri konusundaki görüşleri Tablo 8 de verilmiştir. Tablo 8. Teknik personelin iş yerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği biriminin etkinlikleri hakkındaki görüşleri Personelin kurumlarındaki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları Sayı % hakkındaki görüşleri Seminer ve kurslar verilmektedir Kurumumuzda ve eğitim merkezlerinde periyodik olarak etkinlikler yapılmaktadır İş güvenliği müfettişlerinin periyodik kontrolleri söz konusudur Toplam Tablo 8 de görüldüğü üzere, ankete katılanlardan %54 ü çalıştıkları iş yerlerinde iş güvenliği eğitiminin seminer ve kurslar şeklinde verildiğini, %40.6 sı ise kurumlarında periyodik olarak iş sağlığı ve güvenliği etkinliklerinin yapıldığını belirtmektedirler. Ancak sözü edilen etkinliklerin içeriği ve verilen eğitimin düzeyi konusunda tatmin edici bilgilere ulaşılamamıştır. Daha önce yapılan çalışmalardan da edinilen izlenimlere göre özel ve kamu kurumlarında iş güvenliği konusunda uzman kadroların bulunmadığı söylenebilir. Anket sonuçlarından kamu kurumlarında iş güvenliği ile ilgili bazı etkinliklerin yapıldığı sonucuna varılsa dahi, teknik personelden %62.7 sinin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları (Güvercin ve Aybek, 2003) bu etkinliklerin amacına ulaşmadığı şeklinde yorumlanabilir. SONUÇ VE ÖNERİLER Kol gücü ile yapılan çalışmaların az olması nedeniyle, iş riskinin de düşük olduğu kamu kurumlarında iş gücü ve teknik personelin karıştığı kaza sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Bu durum, kurumlarda çalışan teknik personelin yeterli düzeyde iş güvenliği birikimine sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. Yine bu kurumların yöneticilerinin ve bu kurumlarda etkin olan sendikaların iş güvenliği konusuna gereği kadar özen göstermedikleri, yapılan iş güvenliği etkinliklerinin sözde kaldığı ve bir çok teknik personelin iş güvenliğinin önemine inanmalarına karşın, bu konuda bilgi sahibi olmadıkları saptanmıştır.

9 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Ayrıca, anketin değerlendirilmesi sonucunda, teknik personelin kazaya karışma nedenleri arasında, güvensiz ortamların; iş görenlerin kazaya karışma nedenleri arasında ise güvensiz davranışların etkili olduğu görülmüştür. Bu durum, özellikle iş görenlerin güvensiz davranışlar nedeniyle kazaya uğradıklarının kanıtıdır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hukuksal düzenlemelerin ve teknik donanımın yeterli düzeyde olduğu dikkate alındığında kamu kurumlarındaki iş kazalarının eğitimsizlik sonucu ortaya çıkan güvensiz davranışlardan ve kişisel hatalardan kaynaklandığı söylenebilir. Kamu kurumlarında iş kazalarının azaltılması için aşağıdaki öneriler sıralanabilir. 1. Kazaya uğrayanların da dahil olduğu teknik personelin iş kazalarının önlenmesi konusundaki önerileri de dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları hızlandırılmalı, eğitim çalışmalarında uygulamaya ağırlık verilmelidir. 2. İş kazaları çoğunlukla güvensiz davranışlardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle iş görenlere yönelik eğitim çalışmalarında güvensiz davranışlar üzerinde önemle durulmalıdır. 3. İş güvenliği eğitimi çalışmalarında kamu kurumlarına ek olarak, sendikalar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimleri de etkin olarak görev almalıdır. 4. Tüm kurumlarda iş sağlığı ve iş güvenliği birimleri kurularak, bu kurumlarda teknik emniyet (güvenlik) mühendislerinin çalıştırılması sağlanmalıdır. 5. Teknik öğretim veren tüm yükseköğretim kurumlarında teknik personel adaylarına, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, detaylı olarak verilmeli ve iş sağlığı ve güvenliği konusunun ekonomik ve yasal boyutu yanında insani boyutu da ele alınarak işlenmelidir. 6. Özellikle kazaların yoğun olarak yaşandığı işe başlama ve iş bitiş saatleri ile haftanın ilk ve son günlerinde yöneticilerin, çalışanların dikkatlerini toplamalarını ve motivasyonlarını sağlamaya yönelik etkinlikler içerisine girmeleri sağlanmalıdır. KAYNAKLAR Altınsoy, F., İnşaat Sırasında Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri: Sapı Sahasında; İnşaat Esnasında Yıkım ve Onarımlarda Çalışma Emniyetini Sağlamak İçin Emniyet Yapılarının Tartışılması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 44 S, Ankara. Anonim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgili Genel Bilgiler, Kılıçarslan Matbaası Sanayi, Ankara, 312 S. Anonim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile İlgilim Genel Bilgiler. Kılıçarslan Matbaacılık Sanayi, Ankara,. Arıoğlu, E., İnşaat Sektöründe Kayıplar. Prefabrik Birliği, Yıl 3 S: 12, S:3-4 Grafiker Ltd. Şti., Ankara. Arıoğlu, E., Arıoğlu, N., Türk İnşaat Sektöründe İş Kazalarının İstatistiksel Değerlendirilmesi ve En Aza İndirilmesi İçin Çıkış Yollarının Araştırılması. Beton Prefabrikasyon, Say: 43, S: 16-21, Grafikler Ltd. Şti., Ankara.

10 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Çam, İ., Türkiye de İş Kazaların ve Meslek Hastalıkları Probleminin Çözümünde İş Güvenliği Eğitiminin Önemi Üzerine Bir Araştırma. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İnceleme ve Araştırmalar ) ÇSGB. İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, Yayın No:50, S: 49-67, Ankara. Ekiz, A., Yapı Denetimi. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana Şubesi İş Güvenliği Seminer Notları. Erbay, N. Ö., İnşaat sektöründe İş Güvenliği Çalışmalarının İş Gücü Verimliliğine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Güvercin, Ö., Aybek, A., Teknik Personelin İş Güvenliği Konusundaki Eğitim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Basımda). Teknoloji Dergisi, ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük. Kılıç, S., İş Güvenliği Haftası Konuşma Metini. (http://www.ssk.gov.tr/bulten/bulten76/h2.html.). Küçük, B., Çetin, M., 1991.Yapılarda Güvenlik Önlemlerinin Uygulanabilirliği. TMMOB İnşaat Müh. Odası Konya Şubesi Haber Bülteni. S: 8, S: 14-22, Ceylan Ofset, Konya. Müngen, M. U., Türkiye de İnşaat İş Kazalarının İncelenmesi ve İş Güvenliği Sorunu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İnceleme ve Araştırmalar ) ÇSGB. İşçi Sağlığı Dire Başkanlığı, Yayın No: 50, S: 25-50, Ankara. Nevrüz, T., Türkiye de İş Kazaların Genel Bir Bakış. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konferansı Bildirileri (27-28 kasım 1999, İstanbul). MMO Yayın No: 239, S Okuyan, Y., İş Güvenliği Haftası Konuşma Metini. (http://www.ssk.gov.tr/bulten/bulten76/h2.html.). Taşyürek, M., İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurulu. (www isci sagligi. com. tr.). Uzun, F., İnşaat Sektöründe İş Kazalarının Azaltılmasında Alınan Genel Önlemler ve Pratik Uygulamaları İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun ve Kazalardan Korunmak İçin Aldıkları Önlemlerin İncelenmesi *

Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun ve Kazalardan Korunmak İçin Aldıkları Önlemlerin İncelenmesi * Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazası Geçirme Durumunun ve Kazalardan Korunmak İçin Aldıkları Önlemlerin İncelenmesi * ÖZET Sibel ERKAL ** Selda COŞKUNER *** Bu araştırma, bir üniversite

Detaylı

LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİMAN İŞLETMELERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DÜZENLEMELERİ VE ÖNEMİ GÜLER ALKAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Olarak İş Sağlığı Ve Güvenliği İş kazaları ve meslek hastalıkları,

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ NİN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İNŞAAT BÖLÜMÜ MÜFREDATINDAKİ YERİ. Öğr. Gör. İlknur BEKEM

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ NİN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İNŞAAT BÖLÜMÜ MÜFREDATINDAKİ YERİ. Öğr. Gör. İlknur BEKEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ NİN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İNŞAAT BÖLÜMÜ MÜFREDATINDAKİ YERİ Öğr. Gör. İlknur BEKEM 1. GİRİŞ Türkiye de iş kazaları sonucu en fazla insanın hayatını kaybettiği sektörlerden

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ YETERLİLİĞİ Öğr. Grv. Alper Tunga Özgüler İnönü Üniversitesi, Malatya alpertunga.ozguler@inonu.edu.tr Öğr. Grv. Kürşat Kaya İnönü Üniversitesi,

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi HATALARI

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi HATALARI tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Kocaeli BüyükşehirB Belediyesi D-100 Karayolu Kent Geçişi i DüzenlemeD Projesi DEĞERLEND ERLENDİRMESİ Kaynak işlemi tamamlanmamış bir profil üzerinde bulunan

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı DERS BİLGİ FORMU İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği Tüm Alanlar Tüm Dallar 32 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye;

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri.

HİZMETLERİMİZ. HAKkIMIZDA. İş Güvenliği Uzmanlığı. İş Yeri Hekimliği. Sağlık raporu. Acil Durum Planlaması. İş Güvenliği Eğitimleri. İş Güvenliği Uzmanlığı İşyerinizde yürütülecek olan ve yasal zorunluluk içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Çalışma İş Yeri Hekimliği ve sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş OSGB

Detaylı

TRAFĠK DENETĠMĠ VE YÖNETĠMĠNDE EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ

TRAFĠK DENETĠMĠ VE YÖNETĠMĠNDE EĞĠTĠMĠN ÖNEMĠ Erkin Karadayı 1 Özet Türkiye araç sahipliliği oranları bakımından Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük seviyede olmasına karşın dünyada en fazla ölümlü trafik kazaların meydana geldiği ülkeler arasında

Detaylı

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 İş Güvenliği Mühendisliği Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 2007 Yılı SSK İstatistikleri İş Kazası Sayısı : 80602 İş kazaları sonucu ölüm sayısı : 1043 Sürekli iş

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı

Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Madenlerde Yaşanan İş Kazaları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme Selin Arslanhan Araştırmacı Hüseyin Ekrem Cünedioğlu Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Temmuz 2010 Özet Türkiye maden sektörünün

Detaylı

Dr. Rana GÜVEN Genel Md. Yrd. 4 Mayıs 2010, Konya

Dr. Rana GÜVEN Genel Md. Yrd. 4 Mayıs 2010, Konya Dr. Rana GÜVEN Genel Md. Yrd. 4 Mayıs 2010, Konya İÇERİK Dünyada ve Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi İSGB-OSGB Yönetmeliği

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI-1 PROF.DR. SARPER ERDOĞAN -1 Meslek Hastalıkları Meslek Hastalıklarının Saptanmasının Önemi 1 Meslek hastalıkları 6331 sayılı

Detaylı

health and safety in the work places.

health and safety in the work places. Dr. Alparslan TÜRKKAN Doktora Öðr. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Seher NACARKÜÇÜK Arþ. Gör. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç. Uludað

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İşyeri Hekimliği Staj Dosyası

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. İşyeri Hekimliği Staj Dosyası Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İşyeri Hekimliği Staj Dosyası Staj yapan öğrencinin, Adı, soyadı: Fakülte No.su: Staj yaptığı dönem:... /... /... -... /... /... Staj yapılan

Detaylı

PERYÖN & Towers Watson. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırması 2012

PERYÖN & Towers Watson. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırması 2012 PERYÖN & Towers Watson İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Araştırması 2012 İş Güvenliği nin Etkisi Her yıl tüm dünyada milyonlarca çalışan iş yerindeki kazalar sonucu yaralanmakta, binlercesi ise hayatını kaybetmekte.

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

TÜRKİYE DE 2000 İLE 2005 YILLARI ARASINDA JANDARMA BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ *

TÜRKİYE DE 2000 İLE 2005 YILLARI ARASINDA JANDARMA BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:28 Cilt:18-3 TÜRKİYE DE 2 İLE 25 I ARASINDA JANDARMA BÖLGELERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ * Statistical Analysis of Traffic Accidents in Gendarme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BÜROLARDA SERBEST YERLEŞME DÜZENLERİ VE İŞ

Detaylı

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi

2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi Sayfa 1 / 6 2014 Yılı SGK İş Kazası İstatistiklerinin Analizi 1. Giriş Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarına ait istatistiklerin toplanıp yayınlanması Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) sorumluluğundadır.

Detaylı

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI. 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI. 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE PROJE KAPANIŞ KONFERANSI 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE 1 TARIM EN TEHLĠKELĠ SEKTÖR 2 3 Bir örnek Bu simülasyonda görüldüğü gibi, balya makinesine samanı ayağıyla yedirmeye çalışan

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). 2- Kırsal Planlama - Arazi

Detaylı

İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri

İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri Doç. Dr. M. Uğur Müngen İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul mungen@itu.edu.tr İnşaat Sektörümüzdeki Başlıca İş Kazası Tipleri Özet İnşaat sektörümüz iş kazalarının sayısal çokluğu ve ağır sonuçları bakımından

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı. 6Mayıs 2014 VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 6Mayıs 2014 KOBİ lerde İş Sağlığı ve Güvenliği Nihat TUNALI İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 7 milyon metrekare

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TÜRKİYEDE VE DÜNYADA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 1. ILO İstatistikleri Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) rakamlarına göre Dünyada her yıl 270 milyon is kazası gerçekleşmekte, 160 milyon insanda çalışmadan

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

Taş Kırma ve Eleme Tesislerinde Gürültü Sorunu

Taş Kırma ve Eleme Tesislerinde Gürültü Sorunu KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6(2) 2003 101 KSU J. Science and Engineering 6(2) 2003 Taş Kırma ve Eleme Tesislerinde Gürültü Sorunu Özkan GÜVERCİN KSÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

ATATÜRK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN YAPIMINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ ANALİZİ. İhsan YÜKSEL* Mustafa KURT** Ercüment N.

ATATÜRK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN YAPIMINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ ANALİZİ. İhsan YÜKSEL* Mustafa KURT** Ercüment N. TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4, 105-111 TEKNOLOJİ ÖZET ATATÜRK BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN YAPIMINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ ANALİZİ İhsan YÜKSEL* Mustafa KURT** Ercüment N. DİZDAR***

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1

Türkiye de. İş Kazalarıİstatistikleri, Maden erlendirilmesi. H. Can Doğan 24.01.2012 1 Türkiye de İş Kazalarıİstatistikleri, Maden Kazaları ve Karşı şılaştırmalı Değerlendirilmesi erlendirilmesi H. Can Doğan 24.01.2012 1 Ülkelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamaları Gelişmişlik Düzeyini

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014

TRAFİK. Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 TRAFİK Hazırlayan Seher Kütükçü Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi 2014 Trafik Nedir? yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine "trafik" denir. Dünya da Ölüm Nedenleri arasında

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARI Ahmet TOPÇU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü fotoğrafları,

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ARAÇ BAKIM VE ONARIMI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ARAÇ BAKIM VE ONARIMI Bu faaliyet sonucunda Araç Bakım Onarımı alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ İnsanoğlu yaratılışından beri yaşadığı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

18:00-18:50 19:00-19:50 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II. Okt. Ali Osman GÜNDÜZ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II AYAN

18:00-18:50 19:00-19:50 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II. Okt. Ali Osman GÜNDÜZ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II AYAN Pazartesi 1:00-1:50 1:55-20:45 BİLGİSAYAR DONANIMI BİLGİSAYAR DONANIMI BİLGİ 1 - İ.Ö. BİLGİ 2 - İ.Ö. Program Tarihi.02.20 T o p l u Ça rş a f L i s te : Sın ıfl a r Salı 1:00-1:50 1:55-20:45 BİLGİ 1 -

Detaylı

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Barış Yılmaz Celal Bayar Üniversitesi, Manisa baris.yilmaz@bayar.edu.tr Tamer Yılmaz, Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Madencilik, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa 3-12, Eylül 2010 Vol.49, No.3, pp 3-12, September 2010 TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Analysis of Injured Occupational Accidents at Turkish

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi The Determination Of The Situation About The Occupational Accident Of The Kitchen Personel

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir;

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 12. Yetkin Mühendislik TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yetkin İnşaat Mühendisliği Uygulama Yönetmeliği nin [10] bazı hükümleri aşağıda belirtilmiştir; 1. no lu maddede, bu yönetmeliğin amacının, tüm ülkede

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir.

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. A - GÖREVLER - Kule vinç operatörü; - Kule vincin genel kontrolünü yapar, - Yürümeyi gerektiren durumlarda

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA. Six Sigma And An Application

ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA. Six Sigma And An Application Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:21 Cilt:22-1 ALTI SİGMA VE BİR UYGULAMA Six Sigma And An Application Murat YİĞİT İstatistik Anabilim Dalı Sadullah SAKALLIOĞLU İstatistik Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmanın

Detaylı

İSG. İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG. İş Sağlığı ve Güvenliği İSG İş Sağlığı ve Güvenliği 31 İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Akciğer Fonksiyon Çalışması Projesi Eğitimi Gerçekleştirildi Avrupa Çimento Üreticileri Birliği (CEMBUREAU) tarafından yürütülmekte olan Akciğer

Detaylı

KAZA MALİYET ANALİZİ

KAZA MALİYET ANALİZİ KAZA MALİYET ANALİZİ Nİ1201297 Nurdoğan İNCİ Öğretim Görevlisi Elektrik Mühendisi İş Kazalarının Gerçek Maliyeti Görünen Maliyet Tedavi harcamaları, İki günlük ücret, Kaza sonucu ödenen tazminatlar, Dava

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İMALAT SANAYİİNDEKİ İŞ KAZAZEDELERİNİN DURUMU

KAHRAMANMARAŞ İMALAT SANAYİİNDEKİ İŞ KAZAZEDELERİNİN DURUMU Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 3(3), ÖS:Ergonomi2015, 553-557, 2015 ISSN: 1308-6693 Araştırma Makalesi 21. Ulusal Ergonomi Kongresi Özel Sayısı Suleyman Demirel

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ

OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ OCAK-ŞUBAT-MART 2007 BÜLTENİ TEMA SEMİNERİ Yüksekokulumuzda 10 Ocak 2007 günü TEMA Vakfı nın düzenlediği Erozyon, Çevreye Verdiği Zararlar ve Alınabilecek Önlemler konulu seminer verildi. Seminer tema

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış

AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış AMAÇ İSG alanında devlet, işçi, işveren taraflarının yeri ve önemini, faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile bu alanda hazırlanmış sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamaktır. İSG nin Ekonomik

Detaylı

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları

Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü DERS NO#6 KONU: Harita Mühendisliği iş alanında iş kazaları Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr İş alanlarımız.. Arazi Yönetimi Taşınmaz mal hukuku-kadastrosu Kentsel

Detaylı

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA

GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA GÜÇLENDİRİLEN YAPILARDA YAPI ÖZELLİKLERİ MALİYET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ÇALIŞMA A.C. Sayar 2, İ.H.Başeğmez 1, S. Yıldırım 1, Y.İ. Tonguç 1 ÖZET: 1 İnş. Yük. Müh.,Promer Müş. Müh. Ltd. Şti.,

Detaylı

Türkiye'de İş İşçi Sağlığının Durumu

Türkiye'de İş İşçi Sağlığının Durumu 12.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (21-22 Ekim 2008, Ankara) Türkiye'de İş İşçi Sağlığının Durumu Prof.Dr.A.Gürhan Fişek (1. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans ve Doktora Seminer Dersi Kılavuzu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans ve Doktora Seminer Dersi Kılavuzu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yüksek Lisans ve Doktora Seminer Dersi Kılavuzu Şubat 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. RAPOR HAZIRLAMA...

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

EK:1 İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 23 NİSAN-17 MAYIS 2014, İZMİR 1.GRUP 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE. 09.00-10.30 Kurumsal Risk Yönetimi

EK:1 İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI 23 NİSAN-17 MAYIS 2014, İZMİR 1.GRUP 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE. 09.00-10.30 Kurumsal Risk Yönetimi 1.GRUP 24 NİSAN 2014 PERŞEMBE 25 NİSAN 2014 CUMA 12.15-14.15 Öğle Arası 14.15-15.15 Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) 15.15-15.30 Çay/Kahve Arası 15.30-16.00 Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) 26 NİSAN 2014

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ B ildiriler Kitabı katkıtarıyla TMMOB Inşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 5-6 Ekim 2007 Ankara İş Sağlığı

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI

IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 HİZMET ŞEMASI IV. CETVEL (Madde 72) GÜVENLİK KUVVETLERİ ASKERİ MEMUR KADROLARI HİZMET SEMALARI 62/1987 81/1991 TERCÜMAN MÜTERCİM KADROSU 24/1992 1. Kadro Adı : Tercüman Mütercim Hizmet Sınıfı : Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Radio Frequency Identification System (RFID) Facilitated Construction Materials Management (RFID-CMM)

Detaylı

AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * Fen ve Mühendislik Dergisi 2000, Cilt 3, Sayı 2 114 AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * Ahmet TAN KSÜ, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Kahramanmaraş A.Nuri

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama

MAKİNE MÜHENDİSİ. Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir; - Tasarlama - Üretim yönetimlerini geliştirme - Üretimi planlama ve uygulama TANIM Her türlü mekanik sistemin, makinenin, makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TR Güvenlik Performans İzleme Yöntemi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. TR Güvenlik Performans İzleme Yöntemi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TR Güvenlik Performans İzleme Yöntemi Şantiyedeki ana güvenlik konularında gözlem yapmak için kullanılan bir araçtır Öğrenip

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

1.SINAVLAR SINIF DÜZEYİ DERS ADI TARİH 2.SINAVLAR 3.SINAVLAR

1.SINAVLAR SINIF DÜZEYİ DERS ADI TARİH 2.SINAVLAR 3.SINAVLAR SINIF DÜZEYİ DERS ADI TARİH 4.Sınıf 4.GENEL DEĞERLENDİRME 5 Mart Perşembe 4.Sınıf İNGİLİZCE 6 Mart Cuma 4.Sınıf SOSYAL BİLGİLER 9 Mart Pazartesi 4.Sınıf TÜRKÇE 11 Mart Çarşamba 4.Sınıf MATEMATİK 13 Mart

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 06.12.2011 Toplantı Sayısı : 031 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2011/031 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitümüze alınacak öğrenci

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) 14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) Mimarlar Odası nın Anayasanın 124. maddesine ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na dayanarak çıkarmış olduğu yönetmelik, tarife

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

Doç. Dr Ender Asyalı

Doç. Dr Ender Asyalı GEMİ KAZALARI NEDENLERİ VE İNSAN FAKTÖRÜ Doç. Dr Ender Asyalı ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI (18 19 OCAK 2014 / ANTALYA Denizcilik endüstrisinin

Detaylı