AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGESİ"

Transkript

1 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Akyurt Belediyesi zabıta teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - Bu Yönerge, Akyurt Belediye Başkanlığı Zabıta teşkilatını kapsar. Yasal Dayanak MADDE 3 - Bu Yönerge: Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Sayılı Belediye Kanunu, 15/b, 18/m, 38/m, ve 51. maddeleri Sayılı Kabahatler Kanunu, Sayılı Hafta Tatili hakkında Kanun, Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, Sayılı İmar Kanunu, Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Sayılı Türk Medeni Kanunu sayılı Kamu İhale Kanunu, sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu, sayılı Çevre Kanunu, sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 16- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 17- Belediye Zabıta Yönetmeliği sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ve yönetmelik 19- Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik 20- Pazar Yerleri Hakkında İkincil İdari Düzenleme Yönetmeliği, 21- Akyurt Belediyesi Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği, 22- Akyurt Belediyesi Kabahatler Talimatnamesi, 23- Yetki veren diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında tanımlar aşağıdaki gibidir. a) Belediye : Akyurt Belediyesi b) Başkanlık : Akyurt Belediye Başkanlığı c) Belediye Meclisi : Akyurt Belediye Meclisi ç) Belediye Encümeni: Akyurt Belediye Encümeni d) Müdürlük : Akyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü e) Müdür : Akyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Çalışma İlkeleri MADDE 5 - Zabıta Müdürlüğü nün çalışma ilkeleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 01) Anayasaya, Kanunlara, Belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun çalışmak. 02) Uygulama süreçlerini; adalet, eşitlik, tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde yürütmek. 03) Faaliyetleri, Belediyemizin misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayışla yürütmek 04) Hizmetlerde kaliteyi artırmak, maliyetleri azaltmak ve israfı önlemek. 05) Çalışanların zamanını verimli kullanmasını sağlamak. 06) Belediyemize gelen vatandaşlarımıza saygılı davranmak ve ilgilenmek

2 2 07) Halkın Belediyemize güvenini sağlayacak bir çalışma ve davranış şekli ortaya koymak 08) Uygulamalara ilişkin proje, kayıt ve belgeleri her an denetime hazır bulundurmak. 09) Vatandaş memnuniyetini esas almak, Temiz ve düzenli bir kent yaşamını esas alarak; kentin düzeni ve esenliğiyle ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler almak. 10) Kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutmak. 11) Çalışmalarında yazdığını yapan, yaptığını yazan bir anlayışla görev yapmak. Personel Yapısı MADDE 6 - Zabıta Müdürlüğünün personel yapısı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine istinaden : 1- Zabıta Müdürü 2- Zabıta Müdür Yardımcısı (Şahsa bağlı dondurulmuş kadro) 3- Amir 4- Başkomiser (Şahsa bağlı dondurulmuş kadro) 5- Komiser 6- Komiser Yardımcısı (Şahsa bağlı dondurulmuş kadro) 7- Zabıta Memuru Olmak üzere 7 (yedi) esas unvan ve, 1- Memur (Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 41. Mad. İstinaden görevlendirenler) 2- İşçi personel (Kadrolu) 3- İşçi personel (Hizmet alımı yöntemiyle görevlendirilenler) Olmak üzere 3 (Üç) kısım ünvanla tanımlanmış destek personelinden oluşur. Personel Unvanlarında yapılan iptal ve değişiklikler ayrıca uygulanır Organizasyon Yapısı ve görev tanımı MADDE 7 - Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Zabıta Müdürlüğü Organizasyon şeması. Zabıta Müdürünün teklifi, İlgili Başkan Yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayı ile oluşur. Belediye Başkanı organizasyon şemasını re sen değiştirmeye yetkilidir. Gerekli teklif ve onay işlemleri yapılmadan organizasyon şeması ve birim oluşturulamaz. Organizasyon yapısı içindeki birimlerin görev tanımları Zabıta Müdürünce birimler için ayrı ayrı düzenlenerek Belediye Başkanı veya yetki verilmiş Başkan Yardımcısının onayına sunulur. Birimlerin görev tanımları, birim amirine ve görevli personele tebliğ edilir. Zabıta Müdürlüğünün Görevleri MADDE 8 - Zabıta Müdürlüğü Yasal dayanak başlıklı madde 3 de bahsi geçen mevzuat hükümlerine görev yapar. Görev, yetki ve sorumlulukları başlıklar itibariyle aşağıda sıralandığı gibidir. a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle Belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Başkanlık Makamınca Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesine karar verilen görevleri yapmak. 2) Belediye karar organları tarafından belirlenmiş ve Zabıtanın görev alanına giren emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 3) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenler için Başkanlık Makamı tarafından verilen hizmetleri yerine getirmek. 4) Kanunların Belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek, Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Encümeninin koymuş olduğu ve zabıta tarafından takip edilmesi gereken yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. 5) Kanun ve yönetmeliklerle muaf tutulanlar dışında, Tatil günlerinde Belediyeden izin almadan çalışan işyerleri hakkında 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu ve diğer mevzuat hükümler dahilinde gerekli işlemleri yapmak çalışmalarına engel olmak 6) Bulunmuş ve kendisine teslim edilmiş olan para, eşya, mal ve canlı hayvanlarla ilgili olarak;

3 a) Aşırı gider gerektiren ve bozulması muhtemel mal, eşya ve gıda maddelerini hayır kurumlarına teslim etmek. b) Bir yıldan fazla süre ile bekletilen ve bu süre sonunda zarar görmesi muhtemel eşyaları, her halükarda beş yıl süre ile bekletilmiş eşyaları, Belediye Encümen kararı ile ve herhangi bir şekilde ilanen duyurarak, ilan tarihini takip eden 15 nci günde açık artırma yolu ile satarak tutarını Belediyeye gelir olarak yatırmak. c) Bulunan eşyaların yukarıda belirtilen süre içerisinde sahipleri çıkarsa sahiplerine, çıkmaz ise öncelikle masraflar tahsil edildikten sonra bulana teslimi yapılır. Bulan kişi eşyayı kabul etmez ise b) fıkrası hükmü uygulanır. d) Bulunmuş paralar TL. cinsine çevrilerek Belediye emanet hesabına yatırılır ve bir yıl bekletilir. Bir yıl sonunda sahibi çıkmaz ise bulana teslim edilir. Bulan kişi parayı kabul etmez ise Encümen kararı ile Belediyeye gelir kaydedilir. e) Bulunmuş Canlı hayvanlarla ilgili işlemler Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğüne bildirilir, gerekli işlemler bu Müdürlükçe kendi mevzuatına göre yapılır. f) Bulunmuş eşya ve para ile ilgili işlemler Zabıta Müdürlüğü Levazım birimince yapılır. 7) Bölgesinde bulunan akarsu, dere, göl ve benzeri suların kirletilmesini önlemek, kirletenler hakkında idari işlem yapmak 8) Kamu mallarına verilecek zararları önlemek. binalara verilen numaraların, sokaklara verilen isimlere ait levhaların, yönlendirme levhaları ile uyarı ve ikaz levhalarının sökülmesine, bozulmasına mani olmak. 9) Fiyat tarifesiz, etiketsiz mal ve hizmet satışı yapan, mal ve hizmet satışından kaçınma yoluna giden esnaf hakkında idari işlem yapmak, Tüketiciyi Koruma Kanunu kapsamında zabıtaya verilen görevleri yapmak 10) Belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işlerin, asılan ilanlar, arsaların firma veya kişilere ait olduğuna dair dikilen tabelalar vb. işlemlerin tespiti halinde bu iş ve işlemlere mani olmak ve ilgilisi hakkında idari işlem yapmak 11) Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığından gelen araştırma talepleri ile ilgili ve Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 12) Yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak, görevli ekipler gelmeden olay mahallini terk etmemek 13) Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini el koyarak kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak. 14) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, ruhsatsız iş yerleri hakkında yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak. İşyerinin kapatılmaya hazır hale getirilmesi için en az 3 gün en fazla 7 gün süre vermek. 15) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak Emniyet yetkililerine teslim etmek. 16) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 17) Mülki İdare Amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek. b) İmar ile ilgili görevleri; 1) Talep edilmesi halinde Fen elemanlarının yapacağı işlemlerde yardımcı olmak. 2) Güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların etrafının Belediyemiz Ticari Tanıtım ve Tabela yönetmeliğinde belirlenen usul, ölçü ve malzeme ile çevrilmesini sağlamak, 3) Açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerlerin kapatılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek 4-Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sızıntı kaynağının Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğünce tespitini sağlamak, ve ilgilisi hakkında idari işlem yapmak 5- Hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, dökenlerin araç gereç ve malzemelerine haklarında yapılacak idari işlem sonucuna kadar el koyarak emanete almak, işlem bitiminde teslim etmek. 3

4 6- Yıkılacak derecedeki binaları, ruhsatsız ve izinsiz yapılan yapıları, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapılaşmaları, izinsiz sondaj ve kazı yaptıran veya define aramak üzere arazileri kazanların tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılması için Fen İşleri Müdürlüğüne bildirmek c) Sağlık ile ilgili görevleri; 1) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerinin uygulanmasında yetkisi dahilinde her tür gıda imalat ve satış yerini denetlemek, İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü veya diğer yetkili kuruluşlarla birlikte müşterek olarak her tür gıda üretim ve satış yerini denetlemek, numune alınarak incelenmesini sağlamak. 2) Yetkisi dahilinde her tür iş yerleri ile gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek. 3) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin Temizlik İşleri Müdürlüğünce belirlenen alanlara, Encümence belirlenmiş saatler içerisinde atılmasını, Kullanılmayan eşyaların encümence belirlenen gün ve saatte çıkarılmasını ve bunların Temizlik İşleri Müdürlüğünce alınmasını kontrol etmek, kararlara uymayanlara idari işlem yapmak 4) Cadde, sokak, park ve meydanlarda izinsiz olarak mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, Bunların mal, araç ve gereçlerine işlemler sonuçlanıncaya kadar el koyarak emanete almak işlem bitiminde teslim etmek. 5- Herhangi bir şekilde el konulmuş olan ve sahipleri tarafından iki gün içinde teslim alınmayan gıda maddelerini Gıda Bankası olarak görevli olan Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim etmek. Gıda dışı maddelerin otuz gün içerisinde alınmaması halinde yoksullara dağıtılmak üzere bu Müdürlüklere teslim etmek. 6- Yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satışının engellenmesi, bozuk olduğundan veya karışık olduğundan şüphelenilen gıda maddelerinden numune alınarak gerekli tahlillerin yapılarak, bozuk olanların imha işlemleri yapılmak üzere İlçe Gıda Tarım Müdürlüğüne bildirilmesi. 7- Ambalajlı olarak satılan ve son kullanma tarihi geçmiş olan her tür gıda maddesini tutanakla imha etmek ve ilgilisine idari işlem yapmak 8- Ağırlığı, ölçüsü etiketinde belirlenmiş olandan eksik olarak satılan her tür gıda maddesine tutanakla el koyarak Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüze teslim etmek ve ilgilisine idari işlem yapmak 9) Belediyemiz mezbahası ve Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek, veteriner kontrolü bulunmayan, kulak küpeleri bulunmayan, kimlik belgesi bulunmayan hayvanların kesimini engellemek, kesenler hakkında idari işlem yapmak, kurban satış alanlarını düzenlemek ve gerekli tedbirleri almak, bu alanların dışında adaklık kurban adı altında hayvan satışına ve kesimine mani olmak 8-Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanları gerekli tedbirler alınmak üzere ilgili birimlere bildirmek. 10) Çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gürültü ölçümü yapılmak üzere yetkili belediyeye veya yetkili kurumlara bildirmek, halka açık Pazar, panayır, ve işyerlerinde gürültü yapanlar hakkında idari işlem yapmak. 11) Gürültü kirliliğini önlemek için inşaatlara tatil günlerinde çalışmak için hafta tatili ruhsatı verilmez. Zorunluluk halinde çalışacak olan inşaatlara Zabıta Müdürlüğünden günlük yazılı izin belgesi verilir. 11) Bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde işlemleri yapılmak ve gerekli önlemler alınmak üzere Sağlık İşleri Müdürlüğüne haber vermek ç) Trafikle ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarlarında Ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaları önlemek, durumu ilgili birimlere bildirmek 2) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye Başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 3) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 4) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına zarar verenler hakkında gerekli idari işlemleri yapmak. 4

5 5 d) Yardım görevleri; 1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. e) Kamu kurumları ve belediyeye ait malların korunması ; 1- Kamu mallarına zara verenlerin tespiti halinde gerekli idari işlemleri yaparak ilgili kuruma bildirmek. 2- Belediyemize ait taşınır taşınmaz malları, araç, gereç ve malzemeleri usulüne uygun kullanmayan veya bunlara zarar verenlerin tespiti halinde haklarında idari işlem yaparak ilgili birimlere bildirmek. 3- Park bahçe ve kamusal alanlardaki ağaçları ve bitkileri kesenlerin bunlara zarar verenlerin tespiti halinde idari işlem yaparak zarar ziyan tespiti için durumu ilgili birimlere bildirmek. 4- Kamu hizmeti için yapılmış her tür tesis ve bunların doğal uzantılarına, hizmet için konmuş araç, gereç ve malzemelere zarar verenlerin tespiti halinde idari işlem yapmakla birlikte zarar ziyan tespiti için ilgili birimlere bildirmek. f) Belediye Zabıtasının Yetkileri; 1- Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerin kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak ve yetkili Belediye organlarının almış oldukları kararları yerine getirmek üzere denetim için yetkili olduğu tüm işyerlerini denetlemek, belde halkından gelen şikayetleri sonuçlandırmak, yetkisi dahilindeki tüm iş ve işlemleri yapmak uymayanlar hakkında idari işlem yapmak 2- Görevinin yapılması sırasında, görevini yapmasına ve yetkisini kullanmasına engel olanlar hakkında adli ve idari işlem yapılmak için tutanak tanzim ederek takibi yapılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ne göndermek 3- Görevini yapması esnasında hakaret, darp veya başka bir şekilde kendisine maddi manevi zarar verilmesi halinde dava açmak, belediye avukatlarınca davası takip edilmek ve diğer hukuki destekler verilmek üzere tanzim edilmiş olan raporu Hukuk İşleri Müdürlüğüne göndermek g) İdari Yaptırım Cezası Uygulama Yetkisi; 1-Diğer mevzuat hükümleri ile ve bu yönerge ile Belediye Zabıtasına verilen yetkilerin kullanılması sırasında kurallara uymayan ve kabahat fiili işleyenlere 5326 sayılı kanunun 32 nci maddesi ve 1608 sayılı kanunun 1 ve 2. Maddelerine istinaden idari yaptırım cezası uygulanır. 2- İşlenen bir kabahat fiili için başka kanunlarla idari ceza tayini yapılmış ise bunlardan en yüksek idari ceza uygulanır. 3- İşlenen bir kabahat fiiline birden fazla idari yaptırım cezası uygulanmaz 4- Belediye zabıtasınca tahsil edilen idari para cezaları, Belediye tahsilat yönetmeliğinde belirlenen süre ve miktarları aşmadan Zabıta Müdürlüğü Ceza Sicil birimine teslim edilerek bu birim tarafından belediye veznesine yatırılır. (2) Zabıta Müdürlüğünün Genel İdari Görevleri a) Belediye Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde olmak üzere; 1) Kaynakların etkili ve verimli kullanılması, Zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, ünvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmak. 2) Resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, zabıta hizmetlerinin günün 24 saati aksatılmadan sürdürülmesini sağlamak. Bu konuda zabıta personelinin çalışma saatlerini, vardiyalarını, istirahatlarını ve izinlerini düzenlemek. 3) Görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirleyerek insan kaynakları birimine bildirmek. 4) Zabıtayla ilgili yapılacak sınav kurullarına gereken nitelik ve sayıda üye görevlendirmek. 5) Zabıta amir ve memurlarının mesleki gelişimlerini sağlayacak eğitim programları düzenlemek. Gerektiğinde bu konuda Belediyenin insan kaynakları biriminden, kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından destek almak veya işbirliği yapmak. 6) Zabıta personelinin fiziki niteliklerini geliştirmek amacıyla spor faaliyet ve programları düzenlemek.

6 7) Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı ve diğer yasal haklarıyla ilgili iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapmak. 8) Belediye zabıta personeline uygulanacak disiplin cezalarıyla ilgili iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. b) Müdürlüğün; diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. c) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek. ç) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Akyurt Belediyesi resmi web sitesinde (www.akyurt.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak. d) Başkanlık Makamına bilgi vermek kaydıyla; Savcılıkların, Mahkemelerin, Soruşturma İzni bulunan yetkililerinin, Sayıştay Denetçilerinin, Yetkili Müfettişlerin ve Mahkemelerce görevlendirilmiş bilirkişilerin talep etmiş oldukları evrak ve dosyaların Aslı Gibidir veya Aslına Uygundur onayı yapılmış nüshalarını ilgililere vermek. e) Yukarıda sayılan yetkili kişi ve kurumlarca, evrakların asıllarının talep edilmesi durumunda; evrakların Aslı Gibidir veya Aslına Uygundur onayı yapılmış nüshalarını hazırlayıp dosyasında muhafaza etmek ve asılları denetim ve incelemeden sonra geri alınmak üzere ilgili kişi yada kurumlara teslim etmek f) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan dayanıklı taşınır mallar ile dayanıklı taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan her türlü yedek parça ile tamir takımı ve bakım-onarım malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birimlere ya da personele sevk ve teslimatını yapmak, garanti süreleri içerisindeki arıza ve fonksiyon kayıplarını izlemek, gerektiğinde garanti belgelerindeki ücretsiz tamir ya da değiştirme hükümlerinin işletilmesini sağlamak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmak ve hukuki süreci takip etmek, gerektiğinde bu dayanıklı taşınırların montaj, demontaj, tamir ve bakımlarını yaptırmak. g) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birim yada personele sevk ve teslimatını yapmak. ğ) Müdürlük hizmetlerinde kullanılan makinelerin; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak. h) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, stok ve sarf kayıtlarını düzenli olarak tutmak. ı) Müdürlüğe ait olan taşınır mallardan; ekonomik ömrünü tamamlamış veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyen ve hizmet dışı bırakılması gerekenlerin hurdaya ayırma çalışmalarını yapmak. Hurdaya ayrılan malzemelerin Belediye tarafından belirlenmiş olan birime teslimini sağlamak. i) Müdürlüğün etkinlik ve faaliyetleri için pankart ve afiş hazırlatmak, hazırlanmış olan afişleri ve pankartları uygun görülen yerlere astırmak, sms lerle mükelleflere duyurmak j) Müdürlüğün görev alanına giren konularda; müdürlük personelinin bilgi ve görgüsünün geliştirilmesi için gerekli her türlü araştırma, geliştirme, gezi ve inceleme faaliyetinde bulunmak. Gerektiğinde bu faaliyetlere; belediye meclis üyelerinin, müdürlük uygulamalarına destek olabilecek diğer birim personellerinin, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımlarını sağlamak ve faaliyetlerle ilgili giderleri ( bu konuda bir başka talimat yoksa ) müdürlük bütçesinden karşılamak. k) İşçi çalıştırılarak yapılan bütün işlerde; 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hareket etmek. l) Müdürlük uygulamalarından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık ve dava süreçlerini Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde takip etmek. Dava süreçleriyle ilgili olarak Belediye Başkanına ve bağlı bulunulan Başkan Yardımcısı na gerekli bilgi akışını zamanında ve doğru bir şekilde yapmak. m) Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak. Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. n) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, kontrollüğünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak. o) Belediyenin müşterek çalışma gerektiren işlerinde; ilgili birimlerle bilgi ve belge paylaşımında bulunmak. 6

7 ö) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak. Yapılan işlemlerin tüm dokümanlarını; Sayıştay denetimi, Bakanlık denetimi, Belediye Meclisi denetimi, Başkanlık denetimi ve gerektiğinde idari ya da adli incelemeler için düzenli bir şekilde hazır bulundurmak. p) İlgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde; geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performans ölçümü ile süreç izleme ve değerlendirmesini yapmak, müdürlüğe ait tüm alt birimlerin ve gerektiğinde diğer birimlerin de katılımlarıyla müdürlüğün Stratejik Planını ve Bütçe Taslağını hazırlamak. r) Stratejik Plan ve Performans Programına uygun faaliyette bulunmak. Kuruluş Brifingini hazırlamak. Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanmasıyla ilgili her türlü istatistiki veri ve kayıtları, süresi içerisinde Belediyenin ilgili birimine göndermek. s) Müdürlükler arasında müşterek çalışma gerektiren konularda; yönerge tasarısı hazırlamak ve Başkanlık Makamına sunmak. ş) Hizmet kalitesini artırmak ve personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek için; Belediye mevzuatı, arşivleme ve doküman yönetimi, teknolojiyi kullanma, takım çalışması, üretkenlik, verimlilik, etik kurallar v.b. gibi hizmet içi eğitim çalışması yapmak veya yaptırmak. t) Müdürlüğün Çalışma İlkeleri olarak ifade edilmiş olan hususların gereklerini yerine getirmek. u) Müdürlüğün görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yürürlüğe giren Kanunlar ile Bakanlıklarca yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgelere uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek. ü) Başkanlık Makamının ONAY yada OLUR unun gerektiği konularda; ilgili işlem dosyasını hazırlamak ve süresi içerisinde Başkanlık Makamına sunmak. v) Başkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek. Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek. y) Müdürlüğün görevleriyle ilgili her türlü faaliyetin giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak. z) Belediyenin Strateji birimlerince hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planındaki sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Bu kapsamda; 1) İhtiyaç halinde yönetmelik ve yönergeler üzerinde gerekli düzenleyici işlem tasarılarını hazırlamak ve Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlık makamına sunmak, 2) Organizasyon şemaları oluşturmak ve bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek, 3) Müdürlük ile müdürlüğün tüm alt birimlerinin görev tanımlarını hazırlamak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak, 4) Müdürlüğün görev alanına giren işlerle ilgili uygulama prosedürlerini hazırlamak ve bu prosedürleri uygulamak, 5) Düzeltici ve önleyici faaliyet yazılımlarını yapmak ve ilgili birimlere ve personele tebliğ edilmesini sağlamak,, 6) Uygulama prosedürüne uygun İş Akış Şemalarını hazırlamak, 7) Uygulamada kullanılacak olan standart formları yada dokümanları hazırlamak ve bu form ve dokümanları kullanmak, 8) Hizmet standartlarını oluşturarak hizmet alan özel ve tüzel kişilere duyurmak ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara bildirmek, 9) Gerekli envanter çalışmalarını yaparak müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerini yerine getirmek, 10) Makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlamak ve afişlerini ilgili yer ve mekanlara asmak, 11) Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş yada el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmaları yaparak hizmet alan tüm kesimlere duyurmak ve ulaştırılmasını sağlamak. 12) Belediye tarafından düzenlenen tören ve etkinliklerde ilgili müdürlüklerin talebi halinde görevin niteliklerine uygun olarak yeterince zabıta personeli görevlendirmek 14) Belediye birimleri içerisinde, büyükşehir belediyesi ile yapılan müşterek çalışmalar nedeniyle, Mülki Amirin personel görevlendirmesini istemesi halinde zabıta görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar için personel görevlendirmek 7

8 Zabıta Müdürünün Görevleri MADDE 10 - (1) Zabıta Müdürünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. a) Başkanlık Makamına, Belediyenin karar organlarına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla Müdürlüğü temsil etmek. b) Müdürlüğün görev alanına giren tüm iş ve işlemlerin; ilgili mevzuatına ve yönergede belirlenen ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlamak. c) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları; etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde sevk ve idare etmek. ç) Alt birimler arasında koordinasyonu ve çalışma huzurunu sağlamak. d) Gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak. e) İçişleri Bakanlığınca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin Yedinci Bölümündeki ve 35 inci maddeleri hükümleri çerçevesinde, Belediye Zabıta personelinin kılık kıyafet kurallarına uygun şekilde giyinmelerini ve hareket etmelerini sağlamak. f) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde; 1) Müdürlüğün stratejik planlarını, performans programlarını, bütçe taslağını ve faaliyet raporlarını hazırlatmak. 2) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak. 3) Yıl içerisinde giderlerin izlemesini yaparak, bütçe hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya çalışmak. 4) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı vermek ve giderin gerçekleştirilmesini sağlamak. 5) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili harç ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda gerekli yasal süreci takip etmek, 6) Taşınır mal edinilmesi ile ilgili kayıt ve kontrol işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak. Taşınır malların muhafazasını, korunmasını, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlayacak bir taşınır mal yönetimini tesis etmek. 7) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip sonuçlandırmak. 8) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde; a) Hizmet standartlarının oluşturulmasını temin ederek, hizmet alan gerçek ve tüzel kişilere duyurulmasını ve mevzuatında belirlenmiş üst kurumlara bildirmesini sağlamak. b) Müdürlüğün organizasyon şemalarını oluşturmak ve Başkanlık Makamına onaya sunmak. Onaylandığı takdirde bu şemaya uygun idari yapılanmayı tesis etmek, c) Alt birimlerin ve birim sorumlularının görev tanımlarını yaptırmak, ilgililerine tebliğ etmek ve görev tanımlarına uygun hareket edilip edilmediğini denetlemek. ç) Müdürlük birimlerinin Uygulama Prosedürlerini, İş Akış Şemalarını ve bu süreçte kullanılacak standart form ve dokümanları hazırlatmak ve personelin bu prosedürlere uyarak iş ve hizmet üretmesini temin etmek. d) Gerekli envanter çalışmalarını yaptırarak, müdürlüğün hassas görevlerini belirlemek ve hassas görevlerin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak. e) Müdürlüğe ait makine ve teçhizatların kullanım talimatlarını, kazalara ve yangına karşı iş güvenliği talimatlarını, hizmet talimatları ile muayene ve kontrol talimatlarını hazırlatmak ve afişlerinin gerekli yerlere asılmasını temin etmek. f) Müdürlüğün işleriyle ilgili olarak; hizmet alan vatandaşın doğru bilgiyle yönlendirildiği ve afiş yada el kitapçığı şeklindeki rehber çalışmalarını yaptırarak hizmet alan tüm kesimlere duyurulmasını ve ulaştırılmasını sağlamak. 9) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili; kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri, genelgeleri, tebliğleri, yargı kararlarını, meclis kararlarını ve ilgili diğer meslek kuruluşlarının mevzuatını ve yayınlarını takip etmek, bu konularda müdürlük personelinin bilgilenmesini ve eğitilmesini sağlamak. 10) Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin, verimli ve ilkelere uygun yürütülebilmesi için; müdürlüğün görevlerini deruhte edebilecek meslek gruplarından ve idari personelden yeteri kadar istihdam edilmesini sağlayacak girişim ve çalışmaları yapmak. 11) Memur ve işçi personelin sevk ve idaresiyle ilgili olarak; a) Müdürlük personeli arasında görev bölümü yapmak. b) Çalışma koşullarını iyileştirmek. c) Personelin izin planını yapmak. ç) İzin ve fazla mesai gibi özlük işlemlerine yönelik çalışmaların düzenli olarak yapılmasını sağlamak. d) Hastalık, rapor, doğum, ölüm gibi nedenlerle görevinden ayrılan personelin yerine bir başkasını görevlendirmek. 8

9 f) Hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak. 12) Disiplin amiri sıfatıyla; ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek. 13) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; gerektiğinde ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük Görüşünü hazırlayıp sunmak. 14) Başkanlık Makamının ONAY ya da OLUR unun gerektiği konularda; ilgili işlem dosyasının hazırlanmasını ve süresi içerisinde Başkanlık Makamına sunulmasını sağlamak. 15) İhtiyaç duyulduğunda müdürlük uygulamalarıyla ilgili toplanan Meclis İhtisas Komisyonlarına, müdürlüğü temsilen uzman personel görevlendirmek. 16) Mevzuatın öngördüğü; Encümen toplantısı, kurul ve komisyon toplantılarına katılmak. 17) Müdürlük uygulamalarıyla ilgili olarak Belediye Meclis Kararı yada Encümen Kararı gerektiği durumlarda; Belediyenin karar organlarına havale edilmek üzere gerekçeli müzekkere hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak. 18) Başkanlıkça yayınlanan Genelgelere, Yönergelere, yazılı ve sözlü talimatlara uygun hareket etmek ve gereklerini yerine getirmek. 19) Çalışma alanına giren ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri mevzuata uygun olarak ifa etmek. 20) Zabıta ünvanlı personel dışında, zabıta müdürlüğü emrine atanmış veya görevlendirilmiş tüm personele zabıta ile ilgili görevleri vermek. Zabıta Müdürünün Yetkileri MADDE 11 - (1) Zabıta Müdürü, görev ve sorumluluklarının ifasında; a) Müdürlüğü; 1) Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer birimlerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan; şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye, 2) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye, b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye, c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye, ç) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya, d) Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye. e) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya, f) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya, g) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, ğ) Çalışma gurupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya, h) İhaleler için; 1) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 2) Üst yönetimce belirlenen üyeler arasından belirli sayıda komisyon üyesi belirlemeye, 3) Birim personeli arasından yeteri kadar komisyon üyesini belirlemeye ve görevlendirmeye, ı) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye, i) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya, j) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye, k) Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya, l) Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğünden görüş sormaya, m) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya, yetkilidirler. Zabıta Müdürünün Sorumlulukları MADDE 12 - (1) Zabıta Müdürünün sorumlulukları, aşağıda sıralandığı gibidir. a) Zabıta Müdürü, temsil ettiği Müdürlüğün ve Müdür olarak kendisinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde; 1) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına, 2) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına, 3) Gerektiğinde Belediye Encümenine, 4) Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki birim müdürlüklerine veya birim sorumlularına yada kurullara, karşı sorumludur. 9

10 b) Zabıta Müdürü, temsil ettiği Müdürlüğün ve Müdür olarak kendisinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; 1) Sayıştay a, 2) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına, 3) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna, 4) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur. c) Zabıta Müdürü, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli yada idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludur. Zabıta Müdürlüğünün Uygulama Usul ve Esasları MADDE 13 - (1) Zabıta Müdürlüğü; bu yönergedeki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri Yasal Dayanak başlıklı MADDE 3 de belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir. Yürürlük MADDE 14 Onbeş(15) maddeden ibaret bu Yönerge Akyurt Belediye Meclisince karara bağlanıp İçişleri Bakanlığından da Uygun Görüş alındıktan sonra, belediyemiz internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 - (1) Bu Yönerge hükümlerini, Akyurt Belediye Başkanı yürütür Belediye Meclis Başkan V. Katip Üye Katip Üye Ertekin ŞAN Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK. Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MADDE-1 Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 05.07.2010 Karar No 110 Özü: Zabıta Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Belediyesinde

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Efeler Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM KAHRAMANMARAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Belediyesi birimlerinin kuruluş,

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra istikballerini kaybederler. 2 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAġKANLIK MAKAMI

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BAġKANLIK MAKAMI DENĠZLĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ (*) BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Denizli Belediyesi birimlerinin kuruluş, görev,

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU 2011 0 MARMARİS BELEDİYESİ 2011 SUNUŞ 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı