Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin"

Transkript

1 Rulmanlar n z nereden geliyor? Artan taklit ürün sorunlar hakk nda gerçekleri ö renin

2 SKF kalitesinin paras n ödedi inizde, SKF kalitesine sahip olman z gerekir. SKF rulmanlarınızı veya di er SKF ürünlerini yetkili olmayan distribütörler kanalı ile tedarik etti inizde, belirli bir riski göze aldı ınızı unutmayınız. Yasadıflı rulman imalatçıları son kullanıcıları ve orijinal ürün imalatçılarını (OEM) aldatmak için pek çok hileli yollara baflvurmaktadırlar. Bu yollardan bazıları afla ıdadır: Yeni ve düflük kaliteli rulmanlar, yanlıfl markalar ile tekrar markalanır ve gerçek rulmanın ambalajı ile tamamen aynı görünen sahte ambalajla paketlenirler. Rulmanlar yenilefltirilirler ve yenilefltirildikleri belirtilmeksizin tekrar satıfla sunulurlar. Çok eski rulmanlar temizlenip, parlatıldıktan sonra, rulmanın durumu hakkında bilgi sahibi olmayan tüketiciye satılır. Taklit ürün atölyesinde kullanılan tipik araçlar. Günümüzün geliflmifl grafik teknolojileri sayesinde, dünya genelinde etik de erlerden yoksun bazı imalatçılar, SKF ürün ambalajlarının çok güzel kopyalarını imal etmekte ve taklit rulmanların yasal da ıtım kanallarına da yay lma olasılı ını arttırmaktadırlar. Geçmiflte, taklit ürün imalatı daha ziyade geliflmekte olan pazarlarda söz konusu idi. Ancak günümüzde, bu durum geçmiflte çok nadir olarak rastlanan bölgelerde de meydana gelmektedir. Kısaca, taklit rulmanlara global da ıtım a ının hemen hemen her yerinde rastlanabilmektedir. Taklit ürünler tip veya ebatla da sınırlı de ildir. Otomotiv sanayi ve çeflitli tüketici ürünlerinde kullanılan daha küçük boyutta, taklidi kolay rulmanların, taklit ürün pazarına hakim olaca ı akla yakın gelse de, büyük boyutlu taklit rulmanların miktarı endüstriyel satıfl sonrası hizmetler pazarında gün geçtikçe artmaktadır. Yanlıfl markalar bu flekilde görüldü ü gibi rulmana serigrafi ile markalanır. Neticede, üstün kaliteli bir ürün yerine, de erinden çok daha fazla bir fiyata kötü kaliteli bir ürün almak durumunda kalırsınız. Bir polis baskınında ele geçen taklit rulmanlar.

3 Taklit bir ürün ne kadar sorun olabilir? Çelik haddehanesi tane taklit rulman tespit etmifltir Yetkili olmayan bir sat c dan çok miktarda SKF rulman tedarik eden bir çelik haddehanesinin yöneticisi, flüphe üzerine SKF den rulmanlar n incelenmesini talep etmifltir. Fabrika yetkilileri rulmanlar n iki veya üç saatlik bir çal flma sonras nda kayda de er bir performans kayb na u rad n belirtmifl, bunun üzerine bak m ekibinin de iflen bu rulmanlar tekrar sökerek eski rulmanlar yeniden monte ettiklerini ifade etmifltir den fazla flüpheli rulman inceleyen SKF teknisyenleri, bunlar n taklit rulmanlar olduklar n tespit etmifl, bu flekilde fabrikay çok daha yüksek maliyetli bir hatadan korumufltur. Bir petrokimya tesisinde plans z durufl Talihsiz bir petrokimya tesisi, kendisine SKF rulmanlar yerine taklit ürünler sat ld n n fark na, ancak bir plans z durufl ile varabilmifltir. Sadece iki günlük bir çal flmadan sonra, çok kritik bir uygulamadaki taklit rulmanlardan biri hasara u rayarak, son derece yüksek maliyetli bir plans z durufla neden olmufltur. Yap lan detayl bir inceleme neticesinde, SKF söz konusu rulmanlar n taklit ürünler olduklar n do rulam flt r. Yetkili bir SKF distribütörü ile yap lan iflbirli i neticesinde, taklit rulmanlar çok h zl bir flekilde orijinalleri ile de ifltirilmifltir. Bir ticari yük gemisinde hasar n tamiri problemin kendinden daha büyük sorun olmufltur Bir ticari yük gemisinin güvertesindeki bir jeneratör 14 saatlik bir sürekli çal flma sonunda afl r bir flekilde titreflime maruz kalmaya bafllad nda, mürettebat taraf ndan kapat lm flt r. Jeneratörün tamir ifllemlerine baflland nda, mürettebat n flüphesi artm flt r. En kötüsünden flüphelenen geminin bak m ekibi, sökülen rulman komple bir rulman hasar analizi için SKF ye göndermifltir. SKF, neredeyse hasar n tamirinin problemin kendisinden çok daha kötü bir duruma neden olabilece i bu rulman n taklit oldu unu tespit etmifltir.

4 SKF taklit ürünler ile savaflta neler yapmaktad r? SKF, taklit ürünlere karfl tavizsiz bir yaklafl m sergilemektedir. Taklit ürünleri pazardan uzak tutmak için olanca gücümüzle çal flmaktay z. SKF, yerel kanun uygulay c lar na, bu yasal olmayan ticarete karfl olan savafllar nda aktif olarak yard mc olmaktad r. Baflar ile sonuçlanan bask nlar ve kapanan iflyerleri, taklit ürün ticaretine çok büyük zararlar vermektedir. Taklit ürünlerin pazarda mevcut oldu u konusunda bilgilendirmeler ve taklit olmayan ürünlere nas l ulafl laca konusunda yönlendirmeler yap lmaktad r. SKF ürünleri, özel taklit edilemez markalamaya sahiptir. Deneyimli bir SKF personeli bir ürünün taklit mi, yoksa gerçek SKF ürünümü oldu unu kolayl kla anlayabilir. Taklit SKF ürünleri konusunda soru veya kayg lar n z mevcutsa veya flüpheli bir durumu bildirmek istiyorsan z, lütfen SKF Türk ile temasa geçiniz. Bulundu unuz bölgedeki yetkililere ulaflabilmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yeterli kan tlar topland nda polis bask nlar yap lmaktad r..

5 Hangisinin gerçek SKF rulmanı oldu unu siz anlamayabilirsiniz, fakat makinanız anlayacaktır! Bazı taklit rulmanlar, öylesine gerçek rulmanlara benzerler ki, ancak tecrübeli bir teknisyen aradaki farkı anlayabilir. Bununla beraber, bazı hallerde bu düflük kaliteli rulmanlar (ve bunların makinalarda yarattı ı riskler) ancak saatler süren çalıflma neticesinde ortaya çıkar. Taklit rulmanlar hızlı bir flekilde aflınır ve hasara u rayabilirler. Hatta söz konusu rulmanlar fabrikanın bütün imalat hattını (dolayısı ile karlılı ını) durdurabilirler. Nihai sonuç ise, makina ve ekipmanlarda maliyeti yüksek arızalar oluflması veya makina operatörleri ve di er fabrika personelinin yaralanması olabilir. Bu sayfada görülen bütün rulmanlar taklittir.

6 Taklitten korundu unuzdan emin olun Günümüzde, d fl görünüflte neredeyse tamamen ayn taklit ürünler dikkate al nd nda, pek çok kifli için gerçek SKF ürününü taklidinden ay rmak son derece güçtür. Peki bu durumda bu tür hileli ticaretten nas l korunacaks n z? Hiç bir zaman SKF rulmanlar n (veya herhangi büyük bir imalatç n n rulmanlar n ) yetkili olmayan sat c lardan tedarik etmeyiniz. Her zaman SKF ürünlerinizi, yetkili bir SKF Distribütöründen sat n al n z! SKF TÜRK SAN. ve T C. LTD.fiT. Genel Müdürlük Tekstilkent Koza Plaza A Blok 15.Kat No:56-57 Esenler stanbul T: (pbx) F: Depo: Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi No:23 B1 Kat B Girifl Güneflli, Ba c lar stanbul T: F: SKF ZM R 1. Sanayi Sitesi 2824 Sokak No zmir T: F: SKF ADANA Reflatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi Gülek Sitesi A Blok No 75/A Zemin Kat Adana T: (3 hat) F:

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

48 Rakibinizi didik didik araflt r n

48 Rakibinizi didik didik araflt r n çindekiler 8 Kapak Kald rma üniteleri 48 Pazarlama Rakibinizi didik didik araflt r n k yas ya rekabetin tad n ç kar n Reklam ndeksi ARI MAK NA V NÇ....23 ATALAY...42 BAfiARAN TEKST L...17 BM MAK NA...13

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services RFID www.siemens.com.tr/it-solutions Daha "zeki" bir tedarik zinciri Küreselleflme ve ifl dünyas... Bir dakika durup düflünelim; sadece de iflimden söz edebilir miyiz?

Detaylı

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile

TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri. Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri Güvenli tesisatlar için kapsaml planlama destek hizmetleri ile TBS Darbe Gerilimlerinden ve Y ld r mdan Korunma Sistemleri 2008 OBO. Profesyonellerin

Detaylı

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü

SAYI EKİM 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman. birlikte ve daha güçlü KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 13 EKİM 2010 Kale Kilit çal flanlar ve ifl ortaklar yla her zaman birlikte ve daha güçlü SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Baflar m z çal flanlar m za borçluyuz Teknolojik

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008

AE Arma - Elektropanç A.fi. Aranan Marka AE Arma - Elektropanç n arad hizmet Phoenix Contact ta. Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 2 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s 2008 03 Beyin ve Sinir Sistemi Bir Arada Profinet ile Yedekli Gemi Otomasyon Sistemi 04 Sistemli Çeflitlilik Dört ba lant tekni ine sahip Combi Fifl-Soketli

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Bütünleflik Kurumsal Yönetim Sistemi 28.YIL B LG SAYAR www.link.com.tr Link Kimdir? 1984 y l nda stanbul da Türkiye nin ilk ve tek ba ms z yaz l mevi olarak kurulan Link, bugün ülkemizin önde gelen ticari

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08

Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ekim-Kas m-aral k 2008 Say :08 Ingenico Türkiye, ödeme sistemlerinin lideri oldu Ingenico nun kurulu POS say s 1.000.000 u geçti Parmak izi ile ödeme, ekonomik ve pratik bir çözüm Güvenlik vücudunuzda

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Faaliyet Raporu. Yat r mlar güvenli ve uzman ellerde ARALIK 2002. Küreselleflsek mi, Küreselleflmesek mi?

Faaliyet Raporu. Yat r mlar güvenli ve uzman ellerde ARALIK 2002. Küreselleflsek mi, Küreselleflmesek mi? ARALIK 2002 Faaliyet Raporu Yat r mlar güvenli ve uzman ellerde Küreselleflsek mi, Küreselleflmesek mi? Özel sektör halka arzlar n n tart fl lmaz lideri fl Yat r m A tipi De iflken Fon, tüm fonlar aras

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar ifl makinalar mühendisleri birli i Kapak Foto raf : Özkan GÜNEL METSO fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008

Detaylı

Türkiye nin 2023 Y l Hizmet hracat Vizyonu. BAfiKANDAN

Türkiye nin 2023 Y l Hizmet hracat Vizyonu. BAfiKANDAN BAfiKANDAN Son y llarda hemen her alanda h zl bir dönüflümü gerçeklefltiren ve küresel ekonomiye entegrasyon konusunda baflar l bir geliflme kaydeden Türkiye nin, bölgesinde her aç dan etkin ve belirleyici

Detaylı

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB

Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna Quint SFB 1 o8 Phoenix Contact Müflteri Dergisi fiubat 2008 03 Audi Montaj Hatt Phoenix Contact tan Komple Otomasyon Çözümü 04 Bir Ar za Yüzünden Tüm Sisteminiz Durmas n! Devreden Sadece Ar zal Yükü Ay ran Güç Kayna

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak 6 Halefflan Sümen Sorunsuz, verimli bir konveyör sisteminin püf noktalar 40 Pazarlama Liderin karfl s na ancak onunkine z t bir nitelik ile dikilebilirsiniz Reklam ndeksi Daha çok

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / TEMMUZ 2005 / SAYI:210 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Kiflisel Sat fl ve Pazarlama

Kiflisel Sat fl ve Pazarlama 1 1 Kiflisel Sat fl ve Pazarlama Global rekabetin yeni dinamikleri pazarlama ve sat fl anlay fl na de ifliklikler getirdi. Pazarlama, bir iletiflim ifli olup ürün ve hizmet hakk nda bilgi verme, imaj gelifltirme,

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

Risk danıflmanlı ve afet sonras ifl süreklili i. Bize ulafl n: ERGO SV ÇRE S GORTA 444 04 66 www.ergoisvicre.com.tr

Risk danıflmanlı ve afet sonras ifl süreklili i. Bize ulafl n: ERGO SV ÇRE S GORTA 444 04 66 www.ergoisvicre.com.tr Bize ulafl n: ERGO SV ÇRE S GORTA 444 04 66 www.ergoisvicre.com.tr Risk danıflmanlı ve afet sonras ifl süreklili i ERNST & YOUNG 212 315 30 00 defne.aksoy@tr.ey.com www.ey.com/tr 2009 ERGOiSViÇRE 34662

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

KOB YÖNET M. YAKLAfiIMI. DÜNYADA NELER DE fi YOR KOB YÖNET M YAKLAfiIMI ADIMLAR UYGULAMA P LOT UYGULAMA SONUÇLARI F RMA DENEY MLER

KOB YÖNET M. YAKLAfiIMI. DÜNYADA NELER DE fi YOR KOB YÖNET M YAKLAfiIMI ADIMLAR UYGULAMA P LOT UYGULAMA SONUÇLARI F RMA DENEY MLER KOB YÖNET M 1 YAKLAfiIMI DÜNYADA NELER DE fi YOR KOB YÖNET M YAKLAfiIMI ADIMLAR UYGULAMA P LOT UYGULAMA SONUÇLARI F RMA DENEY MLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) KOB

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı