Gümrük Tarifesi kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gümrük Tarifesi kanunu"

Transkript

1 Gümrük Tarifesi kanunu ( Resmî Gazete ite neşir ve ilânı : 4J7J Sayı : i 230 ) V 1499 BİRİNCİ MADDE - Türkiyeye giren eşyanın kâffesinden bu kanuna merbut tarifede gösterilen gümrük resmi alınır. Tarifede mezkûr olmıyan eşya yeni bir kanunla tarifeye ithal olununcaya kadar rayiç kiy - metleri üzerinden yüzde kırk resme tabi tutulur. İKİNCİ MADDE Ecnebî bir memleket tarafından, Türkiyeden oraya gelen sefain ve mamulât veya mahsulatın tamamını veya bir kısmını istihdafen mernnuiyet ihdas edilir veyahut Türkiyeden oraya giden ihracat mevaddma karşı maniî derecede ağır bir resim vazolunur veya başka memleketlerin gemilerine mamulât ve mahsulâtına bahşedilen müsaadattan Türk sefain ve mamulât ve mahsulâtı müstesna tutulursa o ecnebî memleket müvaredatına karşı mukabil mernnuiyet vaz'ma veya maniî derecede ağır resim tahmiline veya mukabele bilmisil tedbirleri ittihazına icra Vekilleri Heyeti salâhiyettardır. ÜÇÜNCÜ MADDE Her hangi bir memleketçe Türkiyeye vaki olan ihracat hakkında prim, domping veya emsali tertibatla işbu kanunda takip edilen gayeleri akim bırakacak tedabir alınacak olursa gümrük resmini işbu prim ve saire derecesinde muvakkaten tezyit gibi muvafık göreceği mütekabil tedbirler ittihazına icra Vekilleri salâhiyettardir. DÖRDÜNCÜ MADDE Aşağıda yazılı eşya gümrük resminden muaftır: 1 Yolcuların beraberlerinde getirecekleri kullanılmış ve kullanılmamış zatî eşya. Zatî eşyanın mahiyet ve miktarı ve yolcuya aidiyetinin ne suretle sabit olacağı bir nizamname ile tespit olunur. Yolcuların beraberlerinde bulunacak sigaraların elli ve sigarların yirmi tanesi ve elli gram tütünle elli yaprak sigara kâğıdı, iki kutu kibrit ve yolculuk esnasında istimale mahsus inhisara tabi eşyadan zurufu açılmış şeker ve şekerli maddelerle kezalik açılmış tuvalet suları ve ispirtolu mevaddan bir kiloya kadarı ve ıtriyattan başka başka cinslerde üç şişe miktarı da zatî eşyadan sayılır. Kullanılmış eşya alâkadar olan yolcuların beraberinde bulunmadığı takdirde jolcunnn muvasalatından itibaren altı ay zarfında ithal edilmek veya başka vasıta ile kendisinin muvasalatından nihayet iki ay evvele kadar olan müddet içinde gelmek şartile kabul olunur. İşbu eşyanın yolcuların kendi istimallerine mahsus olduğunu mübeyyin gümrük idareleri tarafından evrakı müsbite talep olunabilir. 2 Türkiye haricinde ölen Türk tabasının zatî eşyalarile ev eşyaları. 3 Fen ve san'at erbabı ile amelenin san'atlarııu icra için beraberlerinde getirecekleri müstamel alât ve edevat ve teferruatı. 4 Türkiyede yerleşmek üzere gelen ecnebiler ve ecnebî memleketlerdeki daimî vazifelerinden ve tahsilden avdet eden Türkiye memurlarile Türk talebe ve ticaret ve saire maksadile tnemaliki ecnebiyede yerleşipte iki sene ikametten sonra avdet eden Türkler tarafından naklihane suretile beraberlerinde ithal edilen veya kendisinden nihayet iki ay evvel gelen kullanılmış ev eşyası ve Türkiyede muvakkaten ikamet etmek üzere gelenlerin altı ay zarfında iade edilmek şartile ithal edecekleri kendi istimallerine mahsus ev eşyası ve işlemek için muvakkaten harice gidip gelen Türkiyeli san'atkâr, amele ve sairenin istimallerine mahsus yatak ve vemek takımı gibi müstamel eşya. Gümrük idaresi lüzum gördüğü takdirde naklihane ve saire keyfiyetlerini musaddak olmak üzere ait olduğu makamdan evrakı müspite ibrazını talep edebilir.

2 Gümrükçe bir gûna ticarî mahiyeti olmadığı tahakkuk eden numunelik eşya ve modeller. 6 Resmî müzeler için ithal edilen asarı bedia ve atika ve etnografyaya müteallik mevat. 7 Hükümet tarafından doğrudan doğruya celbolunan bant ve silâhlar ve harp mühimmatı ile kara ve deniz ve hava harp teçhizatına müteallik olup eşhas tarafından istimali memnu olan harp vesaiti. 8 Naşi havi tabutlar. g Antrepolara, ambarlara veya gümrük idaresinin göstereceği başka yerlere konularak muayyen müddet zarfında ecnebi bir memlekete iade ve ihraç olunacak eşya. BEŞİNCİ MADDE Aşağıda zikredilen eşya şeraitine tevafuk ettiği halde gümrük resminden muaftır: 1 Münhasıran nakledildikleri gemilerde istimal edilmek üzere bulundurulacak sefain alât ve edevatı. Bu alât ve edevatın işbu gemi teçhizatı aksamından bulunması meşruttur. 2 Ecnebî gemiler derununda bulunan ve mürettebatının intakına mahsus olan kumanya. Bunların gemi içinde kalması ve Türkiye sularında gemiden çıkarılmaması meşruttur. Millî gemilerin ecnebî limanlarında tedarik ettiği mahrukat ile kumanyanın gümrük resmi ilk vasıl oldukları Türk limanlarında zuhur eden miktar üzerinden istifa olunur. 3 Hudut üzerindeki köyler ve kasabalar ahalisi tarafından kara hudutlarından geçirilip ithal edenin kendi istimaline mahsus olan ve mecmu rüsumu yirmi beş kuruşu geçmiyen eşya. 4 Ziraat ve teşviki sanayi için kanunlar ile ithalât resminden istisna edilmiş veya edilecek olan bilumum mevat. 5 Hayvanatın ıslah ve teksiri için kanunlar ile ithalât resminden istisna edilmiş veya edilecek hayvanat. g _ Mahkemelerden verilecek sehadetnameler mucibince adlî takkikatta vesaik makamında istimal olunarak tahkikatın ikmalini müteakip iade olunacak eşya. 7 Türkiyenin bir noktasından bir ecnebî toprağından geçmek şartile diğer noktasına gelen veyahut ecnebî memleketlere çıkarıldıktan sonra gittiği memleketin gümrüğünden dışarı çıkmıyarak veya muvakkat kabul usulüne tabi tutulup mahiyeti asliyesi hiç değişmeksizin azamî bir sene zarfında tekrar ithal edilen yerli veya evvelce gümrük resmî istifa edilmiş ecnebi eşyası. g Altı ay zarfında iade edilmek şartiyle sergiler, panayırlar, tiyatro ve sirkler, koşu ve yarışlar için muvakkaten ithal edilen umum eşya ve hayvanat. g Tamir veya boyanma için memleketten çıkarılıp tekrar ithal edilen eşya. Şu kadar ki bu eşyanın aslî mahiyetlerine ve tarifedeki müsemmalarına halel gelmemesi ve gümrük resmî tediyesine tabi tutulacak yeni aksamı asliye ilâve edilmemiş olması meşruttur. Yeni aksamı asliye ilâve olunduğu takdirde bu aksamdan resim alınır. 10 Yerli mahsullerin ve mamullerin ihracatına mahsus olarak ithal edilen yeni veya kullanılmış ve markalanmış şişeler, çuvallar ve fıçılar ve madenî ve sair kaplar ile bunlardan evvelce ithalât resmi istifa edildikten veya dahilde yapıldıktan sonra yerli mahsulâtı dolu olarak ihraç edilip bilâhare şeraiti mahsusa tahtında boş veya dolu olarak gelenler, j ı Aşağıdaki ilâçlar ve tıp aletleri Hükümetin tayin edeceği müddetçe: 1 - Neosalvarsan 2 - İyodür dö potasyom 3 - Saf bi iyodür dö merkür 4 - Saf protoiyodür dö merkür 5 - Saf salisilat dö merkür 6 - Saf siyanür dö merkür

3 7 - Teferruatile beraber rontken cihazı [ mezkûr cihazı işletecek derecede olan motor ve dinamoları dahildir] 8 - Radyom 12 Reisicumhurun zat ve ikametgâhı için celbedilen eşya. 13 Teşhir veya koşu ve binek veyahut eşya nakletmek için ecnebi memleketlere gönderilip yine iade edilen Türkiye mahsulât, mamulât, hayvanat ve nakil vasıtaları. 14 Altı ay zarfında iade edilmek şartiyle seyyahların ve yolcuların beraberlerinde getirdikleri nakil vasıtalarile atlar. 15 Tamir veya temizleme için ithal ve azamî altı ay zarfında iade olunan eşya [ Gümrük idaresi lüzum gördüğü işlerde bu müddeti bir seneye kadar temdit edebilir ]. 16 İhracatta sargıhk olarak istimal edilecek jelatinden ve her nevi mensucat ve madenlerden ve selofan kâğıtlarından mevat ve tütün balyalarında kullanılmak üzere ithal edilecek körüklü mukavvalar ve incir mahsulünün anbalajmda kullanılmak için celbolunacak kâğıt ve emsali maddeler ve ev naklinde istimal edilen hususî tertibatı haiz arabalar ve saire [ Maliye ve İktisat Vekâletlerince tayin olunacak müddetler zarfında ihraç edilmek şartiyle ], 17 İcra Vekilleri Heyetinin müsaadesile büyük inşaat ve tesisatta muvakket olarak istimal ve sonra iade edilecek olan fennî vasıtalar ve bunların teferruatı. 18 Ciheti askeriye için tecrübe ve muayenesi yapılmak ve altı ay zarfında yine iade edilmek üzere numune halinde celbcdilecek her nevi askerî levazım. 19 İmtiyazlar kanununa tevfikan hükümeti Cümhuriye ile şirketler beyninde aktolunan nafia işleri imtiyaz mukavelenamelerinde gümrük resimlerinden muaf tutulan eşya. ALTINCI MADDE İtilâfatı düveliye ve mukavelâtı mahsusa mucibince aşağıdaki eşya - lar mütekabiliyet şartile gümrük resminden muaftırlar: 1 Türkiye Cumhuriyeti nezdinde mukim ecnebi devletler elçilerinin beraberlerinde getirdikleri eşya ile kendi istimallerine mahsus olmak ve cins ve ne/i ve miktarı beyan edilmek şartile bilâhere getirecekleri eşya ve sefarethaneye mahsus damgalı evrak, resmî kırtasiye levazımı ve defterler ve sefarethanede kullanılan umum eşya. Resim vermekle mükellef olanlanlar tarafından getirilen veya bunların namlarına gelen eşya elçiler ve sefarethaneler hesabına ithal edilse bile gümrük resmi ve sair tekâlif muafiye - tinden müstefit olamaz. Ancak tertibatı mahsusayı haiz nakil vasıtalarile getirilen gaz; benzin ve maden kömürü gibi mevat bu hüküm haricindedir. Hariciye ve Maliye Vekâletlerince tensip edilecek diplomasi memurlariyle siyasî murahhaslar hakkında da, muamelei mütekabile şartiyle balâdaki fıkra ahkâmı tatbik olunur. 2 Konsoloshanelere mahsus bayrak, arma, damgalı evrak, defatir ve levazımı resmiye ve kırtasiye ve konsoloshanelerin re'si idaresinde bulunan meslekten yetişme jeneral konsolos ve konsolos vekillerinin muayene edilmek şartile Türkiyeye muvasalatlarında beraberlerinde getirecekleri veya muvasalatlarından iki ay evvel gelen müstamel ve gayri müstamel eşyayi zatiye ve müstamel eşyayi beytiye ile muvasalatlarından itibaren altı ay zarfında yola çıkaracakları müstamel zatî eşya ve hane eşyası. 3 Hudut üzerindeki köyler ve kasabalar ahalisi tarafından geçirilip kanunlar ve beynelmilel muahede ve mukaveleler ve itilâflar ahkâmına tavfıkan gümrük resminden istisna edilmiş ve yahut edilecek eşya. YEDİNCİ MADDE Muafen ithal olunduğu halde muhtassünlehinde istimal edilmeden veyahut bir müddet istimal edildikten sonra heyeti asliyesile veya mahiyeti tebdiledilmek suretile muafiyeti gayri haiz mahallere devredilen eşya, devredildiği zamandaki şekil ve mahiyetine göre temsil edileceği tarife maddesi üzerinden gümrük resmine tabidir. Bunları alıp satanlar gümrük idaresi bulunan mahallerde gümrük idaresi ve gümrük idaresi bulunmıyan mahallerde hükümeti mahalliyeye bilmüracaa resminin istifasını talep etmeğe mecburdur. Bu kabil

4 eşyadan resmî verilmeksizin alınıp satılmış olanlar kaçak ad ve haklarında o suretle muamele olunur. Muaîen ithal olunduktan sonra eshabmea her hangi bir suretle muafiyeti gayri haiz diğer bir mahalle devredilmek istenilen eşya hakkında bidayeten gümrük idaresinin veya Hükümeti mahalliyenin haberdar edilmesi lâzımdır. SEKİZİNCİ MADDE - Bu tarifede memnuiyeti zikredilmiyen eşyanın başka kanunlarla ithali menedilmişse bu memnuiyet devam eder. DOKUZUNCU MADDE Ayrı ayrı resimlere tabi olan veya resme tabi olanla olmiyan eşya mahlut olur ve bu mahlut tarife zikredilmemiş bulunursa işbu mahluttan alınacak resim miktarının tayininde ihtida etmekte olduğu maddeler arasında resme tabi olanların sıklet itibariyle galibine itibar olunur. Ancak bu mahluttaki maddelerden en yüksek resme tabi olan, sıklet itibarile yüzde on beş [ on beş dahil ] nisbetin mütecaviz olursa tamamı bu en yüksek resimli maddeye göre resme tabi tutulur. Kezalik işbu mahlutu terkip eden maddelerin her biri de yüzde on beşten dun olursa cn yüksek resmî veren hangisi ise resmin tamamı onun üzerinden yüzde on tenzilât ile alınır. Şu kadar ki ismi tarifede zikredilmemiş bulunan mahlutu terkip eden parçalar birbirinden hiç bir ameliyeye muhtaç olmaksızın derhal ayrılabildiği ve mükellef bunların ayrı ayrı resme tabi tutulmasını talep ettiği takdirde bu talep gümrük idaresince terviç olunur. Elbise yakaları ve mümasilleri, rapta hizmet eden veya tam bir şeyin aksamından olan - kürkler müstesna olmak üzere - mevat eşyanın aslına mahsus gümrük resminin tebdiline sebep olmaz. Kalınlığı ne olursa olsun tarifede mevcut olmadıkça gümüş yaldızlılarda asıl resim yüzde yirmi ve altın yaldızlılarda yüzde kırk îazlasile tahsil olunur. Muhtelif rüsuma tabi eşya bir kap derununda bulunur ve mükellef bunların cümlesinin içinde en yüksek resme tabi olanı nevi addedilerek gümrüklenmesini beyannamesinde teklif ederse bu teklif gümrük idaresince kabul olunur. ONUNCU MADDE Tarifede kıymeti üzerinden resim alınacağı gösterilen mcvadı ithal edenler bunların navlun, sigorta ücreti dahil olduğu halde kıymetlerini beyan etmiye ve beyanatını teyit için istenildiği halde orijinal faturaları ve sair evrakı müspiteyi dahi ibraza ve suretlerini vermeğe mecburdurlar. Bu hüküm tarifede mezkûr olmiyan eşya hakkında da tatbik olunur. ON BİRİNCİ MADDE Gümrük resmi, eşyanın evsaf ve ahvali nazarı dikkate alınmaksızın memlekete giren miktarı üzerinden ve gümrüklerde alınır. Ancak hava tesirile veya yolda hadis olan bir kaza neticesi eşyanın hasara uğradığı ispat edilirse bu eşya sahipleri tarafından usulüne tevfikan tekrar ihraç veya imha olunabilir. Bu takdirde resme tabi tutulmaz. Hasara uğrıyan eşyanın alınacak tedbirlerle mevadı iptidaiye olmaktan başka bir suretle kullan ılmıyacağına karnat hasıl olursa ithal edenlerin talebi üzerine külfet ve masrafı kendilerine ait olmak şartile mcvadı iptidaiyeden başka suretle istimaline mani olacak muamele olunur ve mamul bulunduğu maddenin mevadı iplidaiyesi gibi resme tabi tutulur. Eşya kısmen hasara uğramış bulunursa ithal eden kimse hasara uğrıyan kısmın tefrikim istiyebilir. Bu takdirde de yukarıki fıkralar mucibince muamele yalnız hasardan kurtulan kısmın resmi alınıp diğer kısım hakkında olunur. Islanan eşyanın gümrük idaresinin nezarati altında kurutulmasına müsaade olunur. ON İKİNCİ MADDE ithalât rüsumu usulü dairesinde istifa edilerek gümrükten imrar edilen eşya bilâhare harice iade olunsa bile alınan rüsum iade edilmez. Kanunen muaf olarak ithali lâzım gelirken sehven gümrük resmi istifa olunduğu tebeyyün eden mevattan alman resim iade olunur.

5 ON ÜÇÜNCÜ MADDE Makineler, motörler, iptidaî maddeler gibi memleketin iktisadî faaliyetine veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarayan eşyanın resimlerinin kısmen veya tamamen üç ay müddetle teciline Maliye Vekili mezundur. Bu tecilden istifade edebilecek eşyanın nevileri İcra Vekilleri Heyetince tayin edilir. ON DÖRDÜNCÜ MADDE Az veya çok bir ameliye gördükten sonra en çok bir sene zarfında tekrar ihraç olunacak eşyanın muvakkat kabul usulüne tevfikan ithaline İcra Vekilleri Heyeti kararile müsaade edilebilir. Bu usulden istifade edecek eşyanın bir cetveli her sene bütçesine raptedilir. ON BEŞİNCİ MADDE Arttırılacak veya eksiltilecek resimler en az üç ay evvel gazetelerle ilân edilmedikçe tatbik olunamaz. Ahvali fevkalâdede zarurî ihtiyaçları temin edecek maddeler bu kayitten istisna edilebilir. ON ALTINCI MADDE Gümrük kimyahanelerinde eşyanın tarife noktasından icra edilen tahlili neticesinde eşya sahibi kanaat etmezse bu neticeye muttali olduğu tarihten itibaren bir ay zarfında gümrük idaresine müracaat ederek ikinci bir tahlil icrasını talep edebilir. İkinci tahlil rüsumat idaresinin bir memuru muvacehesinde gümrüğün diğer kimyageri tarafından ve birinci tahlili yapan kimyagerle alakadaranm müşahit sıfatı ile bulundurabileceği üçüncü bir kimyagerin huzurile yapılır. ' Birinci tahlilin icra edildiği kimyahanede başka kimyager bulunmadığı takdirde ikinci tahlili en yakın diğer bir gümrük idaresi ve yahut İstanbul gümrükleri kimyahanesinde yaptırmakta alâkadar muhtardır. Bu suretteki ikinci tahlilde birinci tahlili yapan kimyagerin huzuru şart değildir. Alâkadar birinci tahlile müteallik itirazda haklı çıkmazsa ikinci tahlil masrafı olarak gümrük veznesine beş lira tediyesine mecburdur. Maliye Vekâleti muhtelif eşyanın tahlillerinde takip edilecek olan metotları tespit ve ilân eder. ON YEDİNCİ MADDE Tarifede yüz kilosu iki yüz kuruştan dun resim veren her nevi eşyanın resmi, bu eşya mutat olan zarflar içinde olmak şartile, gayri safî sıkleti üzerinden istifa olunur. Gayri safî siklet zarf ile mazrufun birlikte vezninden hasıl olan sıklettir. İkiyüz kuruş veya ziyade resim veren eşyanın resmi hakikî saf yahut tarifede tayin olunan ahvalde kanunî saf sıkleti üzerinden istifa olunur. Ancak eşyanın zurufu kiynıeti ticaıiyeyi haiz kısımdan ise işbu zuruf başkaca kendi nevilerine mahsus resme tabi tutulur. ON SEKİZİNCİ MADDE Cifle kap içinde bulunan eşyanın dış kabı dara olarak tenzil olunur ve iç kap kanunen sıkleti safiyeye dahil değilse mamul olduğu maddenin nev'ine mahsus resme tabi tutulur. Ancak dış kap kiymeti licariyeyi haiz ise o da nev'inin resmini tediye eder. ON DOKUZUNCU MADDE Sıkleti safiyei hakikiye, emtianın iç ve dış kaplarından tecrit edilmiş bulunduğu haldeki sıkletidir. Şu kadar var ki sıkleti safiyei hakikiyede dahil o'duğu tarifede gösterilen kaplar ile aşağıda yazılı olan iç kaplar sıkleti safiyei hakikiyeden addolunur: 1 Mevadı mayiayı havi her nevi şişeler, dam testiler ve sair şişe ve kavanozlar. 2 Mekûlâtı havi olup hava almamak suretile kapatılmış kaplar. 3 Kozmatik ve sulu ve katı eczayı tıbbiye ve mevadı ispençiyariye ile reçelleri ve konserveleri ve boyaları havi olup perakende suretile füruhtlarında mazruflardan ayrılmıyan kaplar ve mümasilleri. 4 yaprak sigaralarını, mamul şekeri, kâğıdı, mensucatı ve porselen mamulatını, eşyayızücaciyeyi ve hırdavat eşyasını ve iğneleri ve mevadı mümasileyi setreden kâğıt sargıları ve çikolata ve emsalini sarmağa mahsus parlak kalay kâğıdı ve sicimler ve madenî iplikler ve mümasilleri ve mekûlatın salamuraları,

6 Mevadı lifiye ipliklerini havi kartonlar ile iplik ve şerit ve mensucat ve eşyayı mamulenin sarılmış veyhut rapt edilmiş bulundukları her cins kâğıt ve makara ve iğ ve zıvana ve tahta parçaları. 6 Perakende suretile hini füruhtlarında mazrufları bulunan eşyadan tefriki icap etmiyen ve kiprit ve kapsol ve kalem ucu ve oyuncak ve ıtriyat ve mevadı mümasiliyei havi mukavva ve ağaç ve maden kutular. 7 Alâtı musikiye ve basariye ve cerrahiye ile mücevherata mahsus mahfazalar gibi muhtevi oldukları mevadin şekline göre yapılmış kılıflar ve mahfazalar. Ancak bu fıkralardaki eşyayi ithal eden kimse zuruf ile mazrufun resmini ayrı ayrı tediye etmek isterse bunda muhtardır. YİRMİNCİ MADDE Mazruftan adet üzerine resim alındığı takdirde zurufun resmi ayrıca istifa olunur. YİRMİ BİRİNCİ MADDE Beyannamesinde göstermek şartiyle eşyayı ithal eden kimsenin on dokuzuncu madde mucibince sıkleti safiyei hakikiye üzerinden istifayi rüsum edilmesini talebe hakkı vardır. Sıkleti safiyeyi hakikiyeyi tayin etmek için gümrük idaresi on dokuzuncu maddede münderiç zuruf ile tarifede sarih olarak resmi zurtıfu ile beraber tayin edilmiş olan mevat müstesna olmak üzere eşyayı bilcümle iç ve dış zurufundan tecrit ederek vezneyler veyahut dış kaplarla on dokuzuncu maddede münderiç ve tarifede sarih olarak resmi zurufu ile beraber tayin edilmiş olanlar müstesna olduğu halde iç kapların ve birde bazı kaplarda istimali mutat bulunan demir çember ve muşambaları, eşyanın kaplar deruııunda yerleştirilmesine ve yahut muhafaza ve tefrikine yarıyan saman, yosun, kâğıt, yaprak ve kırıntıları va testere talaşı gibi mevadin sıkletlerini sıkleti gayri safiyeden tenzil eder. YİRMİ İKİNCİ MADDE Sıkleti safiyei hakikiyeyi tayin için gümrük idaresi muayene ettiği kapların daralarını almakla iktifa eder ve daraları zaten malûm olan kahve ve şeker çuvalları ve sandıkları ve saire gibi kapları boşaltmaktan sarfı nazar edebilir. Fakat tecrübe suretile icra edilen şu muayeneden mütehassıl sıkleti safiye beyannamede gösterilen sıkleti safiyeden yüzde beş fazlayı tecavüz etmediği takdirde umum kaplar için muayenede zuhur eden sıklet kabul edilmek üzere diğer kapların bu maksatla boşalttırılması icapetmez. YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE Beyannamede sahibi tarafından safi sıklet dercedilmemiş ise kapların gayri safî sıkletinden kanunî daranın tenzili ile tahakkuk edecek sıklet üzerinden istifayi rüsum edilir. Ancak kanunî dara tenzilâtının icra edilebilmesi için eşyanın nev'ine göre mutat olan kaplar derununda bulunması icabeder. Safî sıkleti zaten malûm olan eşyadan mükellef lehine kanunî dara tenzili caiz değildir. YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE Kanunî daralar aşağıda gösterilenlerdir: Her nevi madenleri ve madenlerden mamul eşyayı muhtevi sandıklar ve fıçılar : Her yüz kilo sıkleti gayri safiye için 7 kilodur. Madenlerden gayri mamulâtı muhtevi bulunan sandıklar ve fıçılar : Her yüz kilo sıkleti gayri safiye için 1 5 kilodur. Sepet, gaz tenekesi ve meşin torbalar : her yüz kilo sıkleti gayri safiye için 8 kilodur. Madenî kaplar ve fıçılar: Her yüz kilo sıkleti gayri safiye için 12 kilodur. Tek çuval: Her yüz kilo sıkleti gayri safiye için 1 kilodur. Tek balya:»» D 2» Çifte çu/al :»»» 2» Çifte balya:»»» 4» Kafes sandık :»»» 1 0» Sargıhk bezden veya sair kaba mensucattan mamul çemberli ve ya çembersiz zuruf ile hasır ve sair saman ve kamıştan yapılmış zuruf balyalardan maduttur.

7 - 829 YİRMİ BEŞİNCİ MADDE Gümrük rüsumundan muaf olan ve yahut safî sıkleti üzerinden gümrük resmi alman eşyayı havi bulunan ve haddi zatinde ticarî kıymeti olmiyan dış zuruf bilâ resim imrar olunur. Gayri safî sıkleti üzerinden gümrük resmi alman eşyayı havi olan kaplardan mazrufundan alınacak resimden başka resim alınmaz. Ancak zarf mazrufun tabi olduğu resimden daha yüksek resme tabi ise zarf ve mazruftan tabi olduğu resimler ayrı ayrı alınır. Ticarî kıymeti haiz olmiyan kaplar şunlardır : içi dolu olarak gelen adi ağaçtan mamul sandık ve fıçılar ve kanaviçeden mamul çuvallar ve balyalarla emsali ve süt kosiik nakliyatında istimal olunan saç tanbıırlar ve civa veyahut ınüvellidülhumuzayı ve emsalini havi dökme demirden mamul üstüvane ve şişeler. Kıymeti ticariyeyi haiz olmayıp bendiye olarak istimal edilen 21 inci maddede muharrer demir çember ve muşambalarla saman ve yosun ve kâğıt, yaprak ve kırıntıları ve testere talaşı gibi mevaddan resim alınmaz. YİRMİ ALTINCI MADDE Kıymeti ticariyeyi haiz olan dış kaplar kendi nevilerine mahsus resimlere tabidir. Bu kapların başlıcaları şunlardır: Bakırdan veyahut sair madenlerden mamul güğümler ve variller, tenekeden mamul sandıklar, kutular, gaz tenekeleri, ketenden veyahut ramiden mamul çuvallar ve ambalajlarda kullanılan madenî çubuklar, cıvatalar, somunlar, saat ve mücevheratı havi marokenden veyahut maroken taklidi kâğıttan mamul kutular, mahfazalar, kırık vc dökük olmiyan mukavva kutular, iyi ağaçlardan yapılmış her nevî kaplar. VİRMÎ YEDİNCİ MADDE. - Aşağıda yazılı ağaçlarla döküm halinde ithal edilen mavilerin makbul sebeplerden dolayı sıkletleri tayin edilemediği takdirde gümrük idaresi tespit olunan kilo miktarlarını, eşyayi mezkûreniıı metro mik'ap ve hektolitre vahidi kıyasi- Ierine mukabil sıklet olarak kabul eder. Meşe ve ceviz ağacının her metro mikâbı 700 kilo. Meşe ve cevizin gayri kerestelerin her metro mikâbı 500 kilo. Mayiatın her hektolitresi 00 kilo. YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE Gümrük umumi tarifesi bir İngiliz liralı dokuz lürk iirasi hesabile tespit ve bu hesap tarife mabetlerinde esa» ittihaz edilmiş olduğundan bu kanunun tatbiki sırasında her üç aylık vasati kambiyo f «a tına göre yukarda gösterilen tıisbet yüzde yirmi derecesinde bir tenezzül ve ya tereffü arzedecek olursa umumî tarifede gösterilen resimler üzerinde Maliye Vekili tarafından bu tenezzül veya tereffü nisbetinde tenzilât veya zammiyat icra ve tarifedeki resimler müteakip üç ay zarfında ona göre tenzil veya zarnlarile tatbik.ve istifa olunur. Bu hüküm on beşinci maddedeki üç ay müddet kaydına tabi değildir. YİRMİ DOKUZUNCU MADDE Türkiye ije ticaret mukavelesi akteden memleketlerden Türkiyeye gelen eşyanın bu mukavele ile tespit ediien tenzilatlı tarifeden müstefit olması için gelen eşyanın o memleket mahsulât ve mamulâtı mîlüyesinden ve yahut o memlekette uğradığı tahavvülât dolayısile o suretle telakki edilmek lazım geldiğini mıtsbit resmi bir şehadetnameyi haiz bulunması lazımdır. Menşei husul veya mahreç hakkında yanlış malumat itası eşyanın sahte beyanı mahiyetinde addolunarak ona göre ahkâmı cezaiyeye tabi olur. Posta paketleri muhteviyatı bir mahiyeti ticariyeyi haiz irsalattan olmadığı anlaşıldığı takdirde menşe şehadettıamesinden vareste tutulur. OTUZUNCU MADDE Eşyanın tarifeye tatbikinden mütevellit ihtilâflar gümrük idaresince İktisat Vekili tarafından tayin olunan üç eksperden müteşekkil daimî heyete tevdi olunur. Her ihtilâf halinde işbu eksperler heyetine biri gümrük idaresi öbürü beyanname veren tarafından müntehap başkaca iki eksper terfik olunur. Bu iki taraftan birinin imtiııaı takdirinde onun namına gümrük dairesinin bulunduğu mahal Sulh Hakimi tarafından eksper intihap olunur.

8 830 - Eksperler heyetine terfik olunan bu iki eksper her sene İstanbul Ticaret Odası tarafından tanzim olunacak bir liste üzerinden intihap olunur. Bu iki eksper ihtilâfın hallinde müttefik kalarak karar verirlerse Eksperlar Heyeti kararı tescil eder. İki eksper ittifak edemedikleri takdirde Eksperler Heyeti hakem vazifesini ifa eder ve iki eksperi dinledikten sonra nihaî olarak karar verir. Eksperler Heyetinin verdiği kararlar üzerine mehakimi adliyeye müracaat olunamaz. OTUZ BİRİNCİ MADDE 10 mart 1332 tarihli kanun ve merbutu tarife ile işbu kanun ve tarifeye taallûk eden müstamel elbise hakkındaki 12 ağustos tarihli kanun ile 8 nisan 1334 tarihli müzeyyel kanun, Tarifei umumiyenin bilâmüddet devam edeceğine dair olan 12eylûl 1335tarihli kararname, Tütün ve sigaraların kilusundau 3 ve 4,5 lira resim alınacağına dair olan ] t teşrini evvel 1335 tarihli kararname, Gümrük resminin beş misline iblâğına dair 8 mimara ve 28 temmuz 1336 tarihli kanun, 331 numara ve 15 nisan 1330 tarihli kanun 575 numara ve 3 mart 1341 tarihli kanun, ] 10 numara ve 18 mart î 341 tarihli meclis kararı, 634 numara ve 19 nisan 1341 tarihli kanun, 73 numara ve 26 teşrinisani 1341 tarihli mecli kararı, 691 numara ve 12 kânunuevvel 1341 tarihli kanunun beş misli olarak alınan gümrük resminin sekiz misline iblâğına dair olan maddesi, 8S5 numara ve 31 mayıs 1926 tarihli kanun, 901 -» ve 5 haziran.»»» [) 3 '> ve y» D»» 907 " ve 7»» -< kanunun sigara ve diğerlerinden kilo başına 10 lirar resim alınacağına dair olan fıkrası, 691 numara ve 12 kânunuevvel 1341 tarihli kanunun birinci maddesini muaddil ve 1005 numara ve 10 nisan 1927 tarih ve tarife kanununun beşinci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarını muaddil 1054 numara ve 26 mayıs 1927 tarihli kanun, 1136 numara ve 23 haziran 1927 tarihli kanun ile 217 numara ve 15 nisan 1338 tarihli kanun ve şeker, petrol ve benzin inhisarı hakkındaki kanunlar ve işbu kanuna muhalif olan diğer kanunlar, tefsirler, kararlar mülgadır. OTUZ İKİNCİ MADDE İşbu kanun neşri tarihinden üç ay sonra mer'idir. OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanunun icrasına Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. MUVAKKAT MADDE Kendileriyle ticaret mukaveleleri aktoltmarak konsolide edilmiş bulunan devletler müvaredatı ıneyamcdaki şeker ve şekerli mevat ile petrol, benzin ve müştekkatından mukavelename müddetlerinin hitamına kadar eski tarife mucibince gümrük ve istihlâk vergisile her kilosundan ayrica sekiz kuruş inhisar resmi alınmasına devam olunur. 8 haziran 1 929

9 BİRİNCİ FASIL HAYVANAT Canlı hayvanlar - Tarihi tabiiye müteallik hayvanat ve kolleksiy onları - Hayvanattan hasıl olan mekiılât - Yağlar - Balıklar - nıevaddı hayvaniye ve mamıılâtı - Dertler - Mamul deriler- Deri mamulât/ - Kürk imâline mahsus postlar ve kürkçü mamıılâtı - Yün, kil ve iplikleri- Yüıı ve kıl mensucat ve mamıılâtı - Halı ve keçe mamıılâtı - İpek mensucat ve mamıılâtı farile A» Lira K. Canlı hayvanlar 1 At cinsi: A İdiş: 1 Dört yaşında ve ondan yukarı re'sinden 2 Dört yaşından aşağı [bir yaşına kadar] 9 00 B Aygır: 1 Dört yaşında ve ondan yukarı » 2 Dört yaşından aşağı fbir yaşına kadar] 6 00 x> C -- Kısrak: 1 -- Dört yaşında ve ondan yukarı 8 00» 2 Dört yaşından aşağı [bir yaşma kadar] 4 00 X> D Bir yaşma kadar taylar [ erkek ve dişi ] 2 00 j) 2 Katır [ erkek ve dişi ]: A Dört yaşında ve ondan yukarı >j B Dört yaşından aşağı 7 00 x> C Katır sıpası [ bir yaşına kadar] Eşek [ erkek ve dişi ] : A Üç yaşında ve ondan yukarı 3 00 Xı B Üç yaşından aşağı 1 80 X> C Sütten kesilmemiş 0 60 Xı 4 Deve [ erkek ve dişi ]: A Sütten kesildikten sonra her hangi bir yaşta XI 5 Manda : 6 Sığır : B Sütten kesilmemiş 2 10 Xı A Buğa ve idiş JJ B Dişi manda C Sütten kesilmiş manda yavruları Altmış kilo ve ondan aşağı sıklette ] 0 00 >J D - Sütten kesilmemiş manda yavruları 2 25.».) A Öküz ve buğa >, B İnek D C Sütten kesilmiş yavruları [Elli kilo ve ondan aşağı sıklette olanlar ] 4 50.» D Sütten kesilmemiş yavruları 1 50»

10 832 - arife A» Lira K Koç, koyun, teke, keçi ve burukları [ her nevi ] Kuzu ve oğlak [ on kilo ve daha aşağı sıklette olanlar ] İhtar On kilodan fazla olanlar yedinci numaraya dahildir. Domuz [ Erkek ve dişi J : A On be.j kilodan yukarı olanlar B On beş kilo ve daha aşağı sıklette Köpek ve yavruları: 1 Çoban ve bekçi köpekleri 2 Süs ve av köpekleri Tavşan [ her nevi J, hint domuzu Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen dört ayaklı sair hayvanlar Kümes hayvanatı: A Kaz, hindi ve palazları B Tavuk-, horoz, ördek ve piliçleri [ her nevi ] C bunların civcivleri Sair kümes Kuşlar: hayvanatı A Deve kuşu, kuşu [ her nevi j cennet kuşu, nıarabu, koüberi, balıkçı B Kanarya, papağan, dudu ve tavus kuşları C Sair kuşlar Arı f kovan ile j İhtar : î Cansız olarak ekle mahsus hayvanat ve av hayvanatı, etlerinin resmine tabidir. 2 Postlarından kürk yapılan av hayvanatının cansız olarak gelenleri cesetlerile beraber veznedilmek şartile kürk kısmındaki rüsuma tabidir. 3 Cansız olarak gelen kıymettar ziynet kuşları elli dokuzuncu numaradaki ziynet kuşları tüylerinin rüsumuna tabidir o o o 30 i re'sinden » ü kovanından Tarihi tabiî vc- müteallik hayvanat ve kolleksiyoııiar 17 Doldurulmuş veyahut tahnit edilmiş hayvanat : A Bilûmum kuşlar İhtar : on beşmımarunın «/I» fıkrasındaki kuşlar tarihi tabiiye müteallik olsa dalı i tüylerinin rüsumuna tabidir. B sair hayvanat C bilûmum hayvanat iskeletleri [insan iskeletleri dahildir. I) Bilûmum böcek ve haşerat ve kolleksiyonları II Eczalı nıaviat derunımda gelen bilûmum hayvanat cenin de dahildir I 1 oo kilosundan » 0 30 re'sinden

11 Tarif» M Lira K. Kilor - Hayvanattan nasıl olan mekıılat 18 Her nevi kasaplık ve dört ayaklı av hayvanatı etleri [ kelie, dil, ciğer, işkembe, ayak dahildir ] A Taze, dondurulmuş, tuzlu veya salamuralı 50 0Oyüzkilosundan B Tütsülenmiş veya kurudulmuş [ sucuk ve pastırma dahil, zirde zikredilenler hariç ] » C Kapalı kaplarda mahfuz yeya ahar suretle ihzar edilmiş [ kabili ekil mevat ile mahlut olanlar da dahildir] » 19 Her nevi jambon, salamı, sosis, sosisonlar ve sair domuz eti mamulâtı ve müstahzaratı [ kutu içerisinde olanlar da dahildir] » 20 Sığır dili; [tütsülenmiş, kurudulmuş veya ahar suretle ihzar edilmiş] » 21 Kümes hayvanatı ve av kuşları etleri ve müstahzaratı A Tezeleri [ tüyleri olsun olmasın ], tuzluları ve salamuraları [ salamura sıkleti dahildir] 40 00» B Bunların konserveleri ve zikredilmiyen sair surette hazırlanmış olanları [iç kaplarının sıkletleri dahildir] /» C Kaz ciğeri ve yağı f İç kapların sıkletleri dahildir] » 22 Her nevi etlerin hülâsa ve suları, kan, sulu, toz ve diğer şekilde [ Kabili ekil sair mevat ile mahlut olanları dahi dahildir] f İç kaplarının sıkleti dahildir] » 23 Süt, kaymak, yoğurt [İç kaplarının Sıkleti dahildir] A Taze, takim veya teksif edilmiş süt [şekersiz] 32 00» B Taze, takim veya teksif edilmiş süt [ Şekerli ] 40 00» C Toz, parça halinde süt 25 00» Ç Her şekilde kaymak [ kabili ekil mevat ile mahlut olsun olmasın » D Yoğurt, [ kefir dahildir ] 24 Peynirler [İç kapların sıkleti dahildir] 12 00» A Salamuralı [ salamura darası tenzil edilmez ], tulum, kaşar, kaşkaval, dil, lor, çayır ve emsali * B Gravyar, rokfor, çester, parmezan, Felemenk ve bunların emsali » 25 Peynir ve yoğurt mayası [İçkapların sıkleti dahildir ] 7 50» İhtar- Nebatî maya nebatat /aslındadır. Ya fj Sar 26 Tere yağı: saf veya mahlut [ Taze, tuzlu ve eridilmiş ] [İç kapları sıkleti dahildir ]

12 tarife A Lira K. 27 Safî veya züyutu nebatiye ile mahlut eridilmiş iç, kuyruk, çerviş, domuz yağlan, margarin, oleomargarin ve ekle mahsus eridilmiş sair hayvanat yağlan [ İç kaplarının sıkleti dahildir ] 90 OOyüzkilosundan 28 Ekle mahsus eridilmemiş şuhumu hayvaniye [ hayvanın gövdesinden ayrılmış kuyruk ve iç yağlan dahildir] İstearin, palmetin, olein [İç kapların sıkleti dahildir] 15 00» 30 Saat, dikiş, yazı makinelerile piyano ve emsali eşyayı yağlanmağa mahsus yağlar [ Nebatî veya madeni veya mahlut olanları da dahildir J [ İç kaplarının sıkleti dahildir ] » 31 Senayide müstamel ve tarifenin başka yerlerinde zikrolunmıyan diğer hayvani yağlar 6 00» 32 Hamızatı şalını iye 30 00» 33 Balık yağları : A Tababette nıüstamal yağlar [ İç kapların sıkleti dahildir ] » B Sanayide müstamel. 6 00» İhtar : 1 Sanayin aidiyetinde şüphe edilen yağlara ancak tağyir olunduktan sonra sanayi yağlarına mahsus tarife tatbik olunur. 2 Kuyruklar gövdeden ayrılmamış olsa dahi gene tefrikan kuyruk resmine tabidir. 34 Yumurta : A Yumurta; çiğ veya pişmiş 15 00» B Akı, sarısı her şekilde [İç kaplarının sıkleti dahildir] 21 00» 35 Bal; süzme, gümeç veya suu'î 75 00».Kalıklar 36 Balıklar : A Taze [canlı ve cansız] 21 00» B Tuzlu, salamuran, tütsülenmiş veya kurudulmuş 1 Kılıç, somun, mersin, isterlit ve mersin siniri 90 00» 2 Sairleri 75 00» C Balık konserve ve ezmeleri veya stıveri saire ile ihzar edilmiş olanları [iç kaplarının sıkleti dahildir] 90 00» 37 İstakoz, yengeç, Jângust, mürekkep balığı, ahtapot, deniz tekesi [canlı ve cansız] 60 00» 38 İstiridye, midye ve sair hayvanatı naime [ kabuklu ve kabuksuz] 35 00» 39 Kaplumbağa, kurbağa [ karada ve suda ], salyangoz [ canlı, ve cansız ] * 40 37,38,39 numaralarda gösterilen hayvanatın salamura, ezme konserve ve sair surette müstahzar olanları [ iç kapların sıkletleri dahildir ] 50 00» 41 Brlık yumurtası; mumlu ve murrısuz »

13 - 835 Tarife A - Lira K. 42 Havyar: A Siyah B Kırmızı, dil, tarama, Japon havyarı 450 Oüyüzkilosundan » Movmiı hayvaniye ve mamulâtı At, yelesi vc kuyruğu Domuz kılı ve döküntüleri İşbu tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair hayvanat kılları İnsan saçı : A İşlenmemiş B İşlenmiş [ saç, sakal ve bıyık taklitleri dahildir] Kemik, tırnak : Boynuz: [ Mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep ] A - Ham, toz halinde ve döküntüleri B Levha, yaprak ve sair şekilde kesilmiş A Ham, toz halinde ve döküntüleri B Levha, yaprak vesair şekilde kesilmiş Kemik, tırnak ve boynuzdan mamul eşya: A Zikıymet maadin ve taşlarla mürettep olanlar B Mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep olanlar Gergedan boynuzu ve mamulâtı: A Ham B Zikıymet maadin ve taşlarla mürettep olanlar C Mevadı saire ile mürettep ve gayri mürettep mamulâtı Hayvanat dişleri ve mamulâtı: A Fil, deniz aygırı, gergedan dişleri [ işlenmemiş ] B Sair hayvanat dişleri [ işlenmemiş ] C Fil, deniz aygırı, gergedan dişleri mamulâtı: 1 Zikıymet maadin veya taşlarla mürettep 2 Mevadı saire ile mürettep ve gayri mürettep olanlar D Sair hayvanat dişleri mamulâtı Balina kemiği ve çubuğu f mürekkep balığı kemiği ] ve mamulâtı: A Ham ve döküntüleri B Çubukları veya mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep Bağa ve mamulâtı : A - Ham ve döküntü mamulâtı B Zikıymet maadin veya taşlarla mürettep mamulâtı Ç Mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep memtılâtı » » 15 OOkilusundan 25 00» 3 ooy'âzkilosundan 12 50» 15 00» »

14 Tarife inci : Hayvanatı nainıe kabuklan ve mamulâtı: A İnci sedefi 1 Ham veya kesilmiş 2 Düğme [dökme olanları da dahildir J [mevadı saire ile mürettip olsun olmasın ] 3 Sair sedef mamıılâtı [ mevadı saire veazikıytnet meadin ile mürettep olanlarda dahildir] B Sai. hayvanatı naime kabulan ve bunların mamıılâtı [mevadı saire île mürettep olsun olmasın] Çıplak [zikıymet meadin üzerinde takılı olanlar kuyumculuk kısmına dahildir ] 56 Mercan ve mamulâtı: A 57 Sünger: Ham B İşlenmiş veya mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep mamulâtı C Zikıymet maadin ile mürettep A Ham [ denizden çıktığı gibi ] B İşlenmiş, temizlenmiş ve müstahzar mamulâtı 58 İpek böceği tohumu [ iç kaplarının sıkleti dahildir] 59 Kuş tüyleri [. işlenmemiş ] hanı: A Devekuşu, cennetkuşu, marabu, kolibri, balıkçıl kuşu [heron] tüyleri [derisile beraber olan tüyler de dahildir] B - Sair ziynet tüyleri [ derisile de dahildir j beraber olan tüyler C Yatak ve saire doldurmağa mahsus kaleminden ayrılmamış tüyler D Yatak ve saire doldurmağa mahsus kaleminden ayrılmış tüyler ve irce tüyler [ düvet ] 60 Hazırlanmış ziynet tüyleri ve bunlardan mamul eşya [ mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep ] A DvV-'kuşu, cennetkuşu, kuşu [ heron ] [ yelpazeler dahildir ] marabu, kolibri, balıkçıl B Sair ziynet tüyleri [ yelpazeler, podra dehildir ] 61 Kartal kanadı ve kalemi ponponları 62 Tüy süpürge ve ateş yelpazesi [ kıymetli ziynet kuşları tüylerinden maada] 63 Tüy kalemi mamulâtı ezcümle diş hilâli, kalem ve fırça sapları ve saire 64 Gışa, barsak, kursak ve mamıılâtı : A Yaş veya tuzlu B Kuru [ gayri mamul her şekilde ] C Her nevi kiriş [ mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep J Lira K O.l ilzkilosundaıı Gramından 50 K. resim alınacaktır Oyiizkilosundan » » OObir kilosundan oyiizkilosundan » » bir kilosundan 75 00» 6 25 ı» 150 OOyüzkilosundan » 50 00»

15 Tarife X D Mumlar : A B C D H V - Sair mamulâtı gayri mürettep ] [ mevadı saire ile müreitep veya Balmumu külçe ve yaprak halinde dahildir ] Bahnumundan fitilli her nevi mum istam pahlarda Yağ mumundan, istearinden fitilli her nevi mum Boyalı, yaldızlı, müzeyyen, fitilli her çins mum [ mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep] Mühür mumu cilâ mumu [ hernevi ], dişçi mumu kundura Balmumundan, yağ mumundan, istearinden mamul inci, çiçek, yaprak ve meyva taklitlerile heykel, maske, manken vesair eşya [ mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep ] ihtar parafin ve serezin gibi aslan madenî veya nebatî ve yahut banlarla mahlut mumlardan fitilli mumlar [ C ] veyaldızlı müzeyyen olanlari [ D ] ve mamulâtı da ( V J fıkralarına dahildir. Tutkal: A B C D Hayvanı tutkal [levha, çubuk ve toz halinde] Jelatin, [ levha, çubuk ve toz halinde] Bunların mamulâtı Balık tutkalı [ ihtiyokol ] ve balık nefsi [ihtiyol ] [Beyaz veya tabiî her şekilde ve müstahzaratı] H Gomalaka Kırmızı hayvanı [ Her cins ] [ kırmızı nebatî nebatat taşkındadır ] Fahmi hayvani ve isi [ fahmi nebatî nebatat faslındadır ] Lakday, sepya ve işbu tarifenin sair yerlerinde zikir olunmıyn hayvani boyalar İşbu tarifenin sair yerlerinde zikredilmiyetı hayvanat döküntüleri Gübreler: A Kuş gübresi [ guvano ] B Sair tabiî gübreler C Kimyevî gübreler Lira K Oyüzkilsuondan » ) ) muaftır DERİLER 72 Yaş deriler [tüylü veya tüysüz, işlenmemiş, tuzlu veya kirece batırılmış] : A Kuzu ve oğlak derileri B Koyun ve keçi» C Sair deriler : 1 18 kiloya kadar 2 18 kilo ve ondan yukarı 27 ooyüzkilosundan 24 00» 24 00» 16 00»

16 Tarife A ; Lira K. 73 Kuru deriler [ işlenmemiş tüylü veya tüysüz ] : A Kuzu ve oğlak derileri 48 Oöyüzkilosundan B Koyun ve keçi» 42 00» C Sair deriler : 1 15 kiloya kadar 42 00» kilo ve ondan yukarı 24 00» İhtar: 1 tnenşeinde sureti mahsusada kurutulmuş olmayıp hava tesiratile kuruyan veya kuru manzarası gösteren deriler, kuru addolunur : 2 Av hayvanatından kürk imaline salih deriler kürk kısmındaki rüsuma tabidir. 74 Çarık için kesilmiş tabaksız deriler ve parçaları [ tüylü ve tüysüz] 60 00» 75 İşlenmiş deriler : A Tabaklanmış fakat boyanmamış 1 Keçi, koyun, kuzu ve oğlak derileri » 2 Vidala, vaketa ve telatin denilen deriler » 3 Sair deriler 87 50» B Tabaklanmış ve boyanmış, her renkte 1 Keçi, koyun, kuzu ve oğlak derileri » 2 Vidala, vaketa ve telâtin denilen deriler » 3 Sair deriler » C Koyun, keçi, oğlak,fok, timsah, yılan derileri [sair bilcümle derilerden ruganlı, kabartmalı, glase, kumlu, resimli, yaldızlı, kadife taklidi [podösüet], maroken, tüylü ve sair surette müzeyyen olanlar] [eldiven için kesilmiş olanlar da dahildir] » İhtar / Fok, yilan, timsah ve mümasili hayvanat derilerinin yalnız, debagat görmüş olanları dahi C fıkrasına dahildir 76 Tirşe ve ince şeffaf deriler [mücellitlere ve davul ve saireye mahsus ] » 77 Domuz derisi ve takliteri » 78 Kösele ve sun'î kösele : A Kösele ve sun'î kösele ve bunların lâakal tam ökçelik parçaları 80 00» B Deri ve kösele ve sun'î kösele döküntüleri 25 00» 79 Saraca mahsus kösele [ruganlı, boyalı, lâke ] » 80 Çarık için kesilmiş debağatlı deriler 75 00» Deri raanııılâu 81 Deriden biçilmiş çizme ve ayakkabı konçları, yüzleri ve sair aksamı [ dikilmiş olanlar da dahildir ] Kösele veya sun'î köseleden kesilmiş taban, ökçe, vardela [ şerit haline getirilmiş ] veya sair ayakkabı aksamı Deri ve köseleden mamul çamurluk, tozluk ve mümasilleri

17 Tarife 84 Yüzleri boyalı, boyasız derilerden mamul ayakkapları, tabanları köseleden veya sair mevaddan [ Tüylü veya tüysüz derilerden mamul çarıklar da dahildir ] : A Keçi, koyon, kuzu ve oğlak derilerinden 1 Bir çiftin sıkleti [ 400 ] grama Kadar 2»» [ 401 ] gramdan [ 800 ] gırama kadar 3 Bir çiftin sıkleti [800] gram ve ondan yukarı B Vidala, vaketa ve telâtin denilen derilerle zirdeki fıkrada mezkûr olanlardan maada derilerden 1 Bir çiftin sıkleti [ 400 ] grama kadar 2 i> grama kadar 3 Bir ciftin sıkleti yukarı C Koyun, kuzu, keçi, 401 ] gramdan [ 800 ] [ 800 ] gıram ve ondan oğlak, fok, yılan ve timsah deıilerile sair bilcümle derilerin ruganli, kabartmalı, gılâse, kumlu, resimli, yaldızlı, kadife taklidi [podösüet], maroken, tüylü ve sair suretle müzeyyen olanlardan 1 - Bir çiftin sıkleti [400] grama kadar 2»» [401] gramdan [800] grama kadar 3»» [800] gram ve ondan yukarı 85 Yüzleri tamamen veya kısmen lifî mevaddan mamul ayak kapları [Tabanları kauçuktan maada mevadı saireden ve köseleden] : A Safî veya mahlûl ipekten, sun'i ipekten, her nevi kadifeden ve bunların sair mensucat ve kürk veya diğer mevadı adiye ile mürettep veya işlemeli olanları [ Zikıymet maadin veya taşlarla müzeyyen olanlar resmî aslilerinin bir misli fazla resme tabidir] 1 Bir çiftin sıkleti 400 grama kadar 2 a a 400 gram ve ondan yukarı B İpekten, her nevi kadifeden, gayri lifî mevaddan ve bunların kürk ve diğer mevadı adiye ile mürettep veya ipek işlemeli olanları [ kenarları ve fiyangoları ipek olanlar da dahildir] 1 Bir çiftin sıkleti 400 grama kadar 2»» 400 gram ve ondan yokarı ihtar tamamen kavçuk veya tabanları kavçuk ve yüzleri mensucat olanlar kavçuk faslındaki ahkâma tabidir. 86 Deriden kırbaç, baston ve emsali: A Altun, platin ile mürettep ve zikıymet taşlarla müzeyyen olanlar B Gümüş, fil dişi, bağa, sedef, kehlibar, mercan ile mürettep olanlar C Mevadı saire ile mürettep ve gayri mürettep olanlar Lira K Oyüzkilosundan » * » » a » » » » ^ 480 OOyüzkilosundan » Ktyetinden yüzde Oyüzkilosundan »

18 Tarife X Lira K. 87 Deri ve kösele mamulatı: A Para cüzdanları, kadın çantası, sigara ve tütün çantaları, saat, dürbin, fotoğraf ve sair emsali alât kılıfları, tuvalet takımları mahfazaları, evrak ve dosya çantaları, deri köstek 1 Sade veya mevadı adiye ile mürettep olanlar 880 OOyüzkilosundan 2 İpek mensucat veya fil dişi, baga ve zikiymet maadin ile mürettep olanlar » B Yol çantaları, deri sandıklar, şapka kutuları ve emsali kaba mamulât 1 Safî deriden ve köseleden mamul olanlar » 2 tahta, mukavva, cam ve sair mevadi adiye üzerine deri kaplı olanlar » 3 Domuz derisinden, marokenden çiçekli, yaldızlı, kabartma ve mümasili ziynet derilerinden mamul olanlar » 88 Her nevi deri ve köseleden eğer, koşum ve aksamı [mevadı saire ile mürettep ve gayri mürettep ] : A Bilâ teferruat veya teferruatı çelik ve ya demirden » B Teferruatı pirinç ve nikel ve sair adî maadinden » C Teferruata zikıymet maadinden » 89 Makine kayışı, hortum ve makinelerde müstamel sair deri ve kösele mamulatı [mevadı saire ile mürettep veya gyri mürettp 60 00» 90 Deri ve köseleden mamul sair kayışlar ve sırım ezcümle belkemerleri, tüfek, paket ve belkayışı ve emsali [ mevadı saire ile mürettep ve gayri mürettep ] » 91 İşbu tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen deri veya köseleden mamul eşya [ mevadı saireile mürettep veya gayri mürettep ] » 92 Deri elbise [ mevadı saire ile mürettep olsun olmasın ] » 93 Her nevi deriden eldiven [ mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep ] » 94 Deriden mamul Şapka ve her nevi başlık [ erkek, kadın ve çocuk için ] 1 50 adedinden Kürk imaline mahsus postlar ve kürkçü mamulatı 95 Hernevi kuzu ve koyun, her nevi oğlak ve keçi postları [ Parça, tahta, tulum ve eklenmiş ] : A Terbiye görmemiş 300 OOyüzkilosundan B Terbiye görmüş » 96 Kürk imaline mahsus sair postlar [Parça, tulum ve eklenmiş]: A - Terbiye görmemiş 1 Tavşan, ada tavşanı, kurt, her nevi maymun, köpek, kedi, çakal, ayı »

19 -Û4İ tarife Lira K. 2 Marmot, mirmir, sincap 3 Sansar, kakum, lûtr, zerduva, samur - zibelin [her nevi], şinşiliâ, beyaz ve kırmızı vekuruvaze tilki, kokarca, misk faresi ve kedisi, kunduz [kastor], vizon, iskons, opossom, köstebek Mavi, gümüşü ve siyah tilki İsimleri zikredilmiyen hayvanat postalan B Terbiye görmüş [ boyanmış olanlar da dahildir ] Tavşan, ada tavşanı, kurt, her nevi maymun, köpek, kedi, çakal, ayı Marmot, mirmir, sincap Sansar, kakum, lûtr, zerduva, samur - zibelin [hernevi], şinşiliâ, beyaz, kırmızı ve kruvaze tilki, kokarca, misk faresi ve kedisi, kunduz [kastor], vizon, iskons, opossom, köstebek 4 5 Mavi, gümüşü ve siyah tilki İsimleri zikredilmiyen hayvanat postları ihtar : 1 B fıkrasının 3 ve 4 üncü rakamlarında muharrer postların taklitleri hakikileri gibi resme tabidir. 2 kürk ve kürkten mamul örtü, kalpak, elbise, el kürkü [ manşon ], boyun kürkü [ boa ], eldiven, ayakkabı ve emsali [ astarlı, astarsız, kumaş kaplı veya kapsız ] yüzde yirmi beş fazlasile mamul oldukları kürklerin resmine tabidir. 3 İçi veya dışı kürk kaplı olmiyan mamulâtın üzerlerinde füruat kabilinden bulunan kürkler nazarı itibare alınmaz, ancak B fıkrasının 3 üncü ve dördüncü rakkamlarındaki kürkler füruattan olsa dahi dahil oldukları mamulâtın tarifede muayyen resimleri yüzde otuz nisbetinde fazlasile tahsil olunur. Şayet bu suretle dahil olan kürklerin satıh itibarile miktarı, eşyayı mamulenin yüzde onbeşini tecavüz ederse o vakit eşyayı mamule kürk addolunarak mecmuu kürk resmine tabi tutulur yüzkilosundan Yün, kıl ve bunların iplikleri 97 Âdi yün ve keçi kılı: A Kirli 12 00» B Yıkanmış 24 00» C Taranmış ve atılmış 26 00» D Boyanmış 30 00» 98 Merinos, tiftik, alpaka, lama, vigoni, deve, kişmir: A Kirli 12 00» B Yıkanmış 20 00» C Taranmış veya atılmış 22 00» D Bovanmış *

20 Tarife M 99 Şodi [ Yün mensucattan didiklenmiş yünler ve sair yün kırpıntıları ] 100 Tavşan, misk faresi, kunduz ve şapka imaline mahsus sair hayvanat kılları [ Yıkanmış, taranmış ve boyanmış olanlar da dahildir ] 1 o 1 Yün vatka [ her şekilde ] 102 Her nevi yünden ve kıldan iplik [ örme ve dokuma makineleri için masuraya sarılı iplikler de dahildir ]: A Tek veya çift telli, boyasız 1 Bir kilosu on bin metreye kadar olanlar 2»»» metreden ziyade olanlar B Tek veya çift telli, boyalı 1 Bir kilosu on bin metreye kadar olanlar 2 Bir kilosu on bin metreden ziyade olanlar C Müteaddit telli [kilosu hangi tülde olursa olsun] 1 Boyasız 2 Boyalı İhtar Dokumacılara mahsus ipliklerden masuraya sarılmış olanlardan yüzde on masura darası tenzil edilecektir. 103 Müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş her nevi yün ve kıl ipliği [ küçük çile, yumak, makara, zıvana ve saire şekillerde ] [ makara, kâğıt ve zıvana sıkletleri dahildir ] 104 Her nevi yün ve kıl ipliği döküntüleri [ üstüpi dahildir ] Lira K. 36 OOyüzkilosundan » 45 00» 80 00» 75 00» 92 50» >' » » * 20 00» Yün Ve kıl mensucat 105 Safî veya mahlut yünden kadife, pelüş, astragan, lûtr ve kürk taklidi olan mensucat ve bunların kordeleleri [ mevadı saire ile mürettep olsun olmasın ] : A Safî veya yüzde elliden fazlası yün olanlar JJ B Yüzde elliye kadar ipeğin gayri lifî mevat ile mahlut olanlar ) Safî yünden mamul başka yerde zikrolunmiyan mensucat [ örme kumaşlar da dahildir ] [ mevadı saire ile mürettep olsun olmasın ] : A Metro murabbamın sıkleti [ 200 ] grama kadar JJ B Metro murabbamın sıkleti [ 201 ] gramdan 600 grama kadar » C Metro murabbamın sıkleti [600] gram ve ondan yukarı JJ Arişi kamilen pamuk yün mensucat: A Metro murabbamın sıkleti 200 grama kadar JJ B Metro murabbamın sıkleti 201 gramdan 600 grama kadar » C Metro murabbamın sıkleti 600 gram ve ondan yukarı JJ

21 843 Tarife M Lira K. İhtar : 1 Arışı kamilen pamuk olmayıpta yünle mahlûtan mensııç olanlar ve palto ve terlik imaline mahsus pamuk iplikler ile. yekdiğerine merbut olan çifte kumaşlar arışı kamilen pamuk olmadıkça safî yün addolunur ve 106 ıncı numara mucibince resme tabi tutulur. Şu kadar ki elyafı nebat iyeden mamul kumaşlarda serpme suretile bulunan yüzde beş nisbetindeki yün elyafı nazarı itibara alınmaz ve bu nevi kumaşlar kcmakân kendi resimlerine tabi olur. 2 Yün mensucata yüzde ona kadar ipen veya sun'i ipek dahil olursa resmi aslî yüzde on beş fazlasile tahsil olunur. Nisbeti yüzde enıı mütecaviz olduğu takdirde yün mensucat ipek faslında muayyen rüsuma tabi tutulur. 3 At ve adî keçi kılından maada olan hayvanat tüyleri yün mefhumuna dahildir. 108 Kıl mensucat [ safi veya ipekten ve yünden gayrı mevadı lifiye ile mahlut ]: A At kılından 225 OOyiizkilosundan B Adi keçi kılından 90 00» 109 İpekten gayri mevadı lifiye ve madeniye ile işlemeli veya yapıştırmah [ aplikasyon yün kumaşlar ] veyahut yün işlemeli pamuk ve keten kumaşlar ve yün işlemeler [ adi madenî pullar vesair mevat ile müzeyyen olanlanda dahildir] » 110 Yün dantelâ ve dantelâ nevinden örgüleri bulunan harçlar ve kumaşlar f madenî tellerle mürettep olanlarda dahildir ] » 1 11 Yün şeritçi ve kaytancı eşyası [ pasmanteri ], sade veya ipekten gayri sair mevadı lifiye mamul veya mürettep olanlar ezcümle şerit, ve madeniye ile mahlûtan kaytan, saçak, kordon, tırtıl, düğme, işlemeli olmiyan sair harçlar [mevadı saire ile mürettep olsun, olmasın ] » 1 12 Yün veya kıldan mamul torba ve yün çanta ve yün heybe, hortum, kolan, makina kayışı ve bunların mümasilleri [ mevadı saire ile mahlut veya mürettep olsun olmasın] 75 00» İhtar halıdan olanlar i 114] üncü maddeye dahildir. 113 Çuha kenarı ve çuha kenarından mamul eşya 37 50». Halı ve keçe mamulâtı 114 Yün ve halı ve mamulâtı [ İpekten gayri sair mevadı lifiye ile mahlut olanlar da dahildir ]: A Şark halısı 1 Metre murabbaı iki buçuk kiloya kadar sıkleti haiz olanlar » 2 Metre murabbaı iki buçuk kilo ve ondan fazla sıkleti haiz olanlar » B Şark kilimleri [kıldan mamul olanları da dahildir] J6Q 00 *

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL 1199 Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 22. III. 1954 - Sayı : 8664) No. Kabul tarihi

Detaylı

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 27.03.2006 / 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 8/3/2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10138 sayılı BKK ile tekstil ürünleri, Katma Değer Vergisi oranlarının belirlendiği

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN 703 ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN Kanun Numarası : 984 Kabul Tarihi : 2/3/1927 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I HUBUBAT : 1 Arpa (Tevkifata Tabi) 2 Bagala-Karamuk " " 3 Buğday " " 4 Çavdar " " 5 Çalkantı " " 6 Çeltik " " 7 Darı " " 8 Kaplıca " " 9 Kuşyemi " " 10 Mısır "

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419)

- 752 - Mevduatı koruma kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) - 752 - Mevduatı koruma kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : t/v1/1933 - Sayı : 2419) No. Kabul tarihi 2243 30 - V - 1933 BİR İNCİ MADDE Türk kanunlarına tevfikan teşekkül etmiş olup elyevnı faaliyette

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKLİ Madde 4: : Şirketin kuruluş maksadı, yani zaman ve imkanla mukayyet olarak tahakkuk ettirmeği derpiş ettiği iş programı

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I - HUBUBAT : 1 - Arpa (Tevkifata Tabi) 2 - Bagala-Karamuk (Tevkifata Tabi) 3 - Buğday (Tevkifata Tabi) 4 - Çavdar (Tevkifata Tabi) 5 - Çalkantı (Tevkifata Tabi)

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

RESMÎ GAZETE T.C. B.M.M Kararı

RESMÎ GAZETE T.C. B.M.M Kararı T.C. RESMÎ GAZETE İn:..,- İdari w tf'.hr.ri ve tahriri ınuauv'ia: muamelat için nur Başvekâlet Mudevvenat iyin MÜDÜRLÜĞÜNE Müdürlüğüne müracaat MÜRACAAT olunur OLUı j f Kânunievel 19 58 Cumartesi B.M.M

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/8) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

(Memîî Guzete ile ilâm : 22.VII Scvyı : 8464)

(Memîî Guzete ile ilâm : 22.VII Scvyı : 8464) 946 Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile 10 Kasım 1950 tarihli Tütün Protokolü sürelerinin uzatılmaları hususunda teati olunan mektupların onanmasına dair Kanun (Memîî Guzete ile ilâm

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 1 D

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 1 D [Dokümanlar Sayfasına Dön] İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 1 D Kanun No : 1262 (Resmî Gazete Yayım Tarihi: 26.05.1928 Sayı : 898) Madde 1 - Kodekste muharrer şekil ve formül haricinde ve fenni

Detaylı

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE

MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C. nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)

Detaylı

M VE KORUNMA ÖNLEMLER

M VE KORUNMA ÖNLEMLER 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ 65 MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.7.1929, No : 8197 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.6.1927, No : 1160 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.7.1929, No : 1240 Yayımlandığı

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/215-31/12/215 ATARİHERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ GENEL SEKRETER AKHİSAR TİCARET BORSASI nın 215 yılında

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

Sahife Başlangıç 3 BİRİNCİ KISIM

Sahife Başlangıç 3 BİRİNCİ KISIM İ ç i n d e k i l e r Sahife Başlangıç 3 BİRİNCİ KISIM Mahsulâtı ziraiyeyi nakilde insan kuvvetinin hizmeti.. 5 A) Türkiye ziraatinde kullanılan nakil âletleri.... 6 1. Sepetler 6 2. Nebatatın meyvelerinden

Detaylı

Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklikler yapılması hakkında Kanun

Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Tarifesi Cetvelinde değişiklikler yapılması hakkında Kanun 1365 ümrük si Kanununa bağlı iriş enel si Cetvelinde değişiklikler yapılması hakkında Kanun (Resmî azete ile ilâm : 30. III. 1950 - Sayı : 7470) Kabul tarihi 5643 23. m. 1950 BİRİNCİ MADDE 2255 sayılı

Detaylı

2016 YILI BRİFİNG RAPORU

2016 YILI BRİFİNG RAPORU a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/09/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA BEYAZ 01//2016 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA BEYAZ (1. GRUP) MTS 0.64 0.78 0.7189 914,060.00 KG 657,101.10 83 ARPA BEYAZ (1. GRUP) TTS 0.72 0.78 0.7462 481,400.00 KG 359,234.13 25 ARPA BEYAZ (2.GRUP)

Detaylı

797 - İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşmasile melfuflarının tasdiki hakkında kanun

797 - İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşmasile melfuflarının tasdiki hakkında kanun 797 - İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşmasile melfuflarının tasdiki hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : n/v1/1940 - Sayı : 4527) No. Kabul

Detaylı

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU Çarşamba, 12 Ocak :24 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :24

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU Çarşamba, 12 Ocak :24 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :24 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU Kanun No:1262(*) (R.G.: 26.5.1928-898) Madde 1 - Kodekste muharrer şekil ve formül haricinde ve fenni kaidelere muvafık muayyen ve sabit bir şekilde yapılacak amilinin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

Türkiye ile Yunanistan arasında 11 mart 1940 tarihinde aktedilen Ticaret ve tediye anlaşmasının tasdikma dair kanun

Türkiye ile Yunanistan arasında 11 mart 1940 tarihinde aktedilen Ticaret ve tediye anlaşmasının tasdikma dair kanun 84 Türkiye ile Yunanistan arasında 11 mart 1940 tarihinde aktedilen Ticaret ve tediye anlaşmasının tasdikma dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 4/1/1941 - Sayı : 4703) No. Kabul tarihi 3966 30

Detaylı

BUĞDAY İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME

BUĞDAY İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME 349 BUĞDAY İHRACATININ MURAKABESİNE DAİR NİZAMNAME Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/1/1940, No: 2/12698 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1705 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 29/1/1940,

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9640 (Deri, kösele, kürkten giyim eşyası ve aksesuarları, Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı, çoraplar, eldivenler, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkollar, şapkalar,

Detaylı

İSPENÇİYARI VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU

İSPENÇİYARI VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU İSPENÇİYARI VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU Kanun Numarası: 1262 Resmi Gazete Tarih: 26.5.1928; Sayı: 898 Madde 1 - Kodekste muharrer şekil ve formül haricinde ve fenni kaidelere muvafik muayyen ve sabit

Detaylı

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU Son Güncelleme: Çarşamba, 12 Ocak 2005 10:24 Çarşamba, 12 Ocak 2005 10:24 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU Kanun No:1262(*) (R.G.: 26.5.1928-898) Madde

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2011/25. Konu : Toptan Et Satışları ile Kümes Hayvanı Satışlarında ve Bulgurda KDV İndirimi

Alfa YMM Ltd. Şti. Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2011/25. Konu : Toptan Et Satışları ile Kümes Hayvanı Satışlarında ve Bulgurda KDV İndirimi alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266 Fax : (0212) 343 31 41 Kat 5 Şişli - İstanbul İstanbul, 28/11/2011 ALFA GENELGE 2011/25 Konu : Toptan Et

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ 12 MA YIS J949 TARİHLİ TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ 12 MA YIS J949 TARİHLİ TİCARET VE TEDİYE ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 79 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 12 Mayıs İ949 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin tasdiki hakkında geçici Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 16.8.1960

Detaylı

T.C. SİVAS TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 54,

T.C. SİVAS TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 54, HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/207 T.C. Sayfa: - 0 ARPA YEMLİK MTS 0.64 0.8 0.6994,684,490.00 KG,78,54.80 32 ARPA YEMLİK OFİS-S 0.59.95 0.900 7,795,530.00 KG 7,094,256.50 6 ARPA YEMLİK TTS 0.7 0.92 0.7634

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (31.12.2016 T. 23 R.G.) Karar Sayısı: 2016/640 20/12/1 tarihli ve /7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31)

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ( Tebliğ No: İhracat 96/31) 1) İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 2-Hint keneviri 3-Tütün tohumu ve fidesi

Detaylı

İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET KIRBIYIK

İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET KIRBIYIK İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET KIRBIYIK 04.02.2014 SUNUM PLANI 1-İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 2013 İstatistik Bilgileri 2-Özet beyan ve ücretlendirme 3-7307 Tarife pozisyonunda yer alan (a)dövülebilen

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR

SİRKÜLER RAPOR ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 0660 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.42 67 50 Faks: 0.312.42 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-13 YURT

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME İmza Tarihi : 28 Mayıs 1929 İmza Yeri : Ankara Kanun layihasının tevdii

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Buğday Slajı 1 0,10 0,10 0,10 300.260,00Kg 30.026,00 MS BUĞDAY 300.260,00 Kg 30.026,00 HUBUBAT 30.026,00 YAĞLI TOHUMLAR Haşhaş Tohumu Mavi 1 5,05 5,05 5,05 15.927,00Kg 80.431,35 GFU Haşhaş

Detaylı

FASIL 41 HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER

FASIL 41 HAM POSTLAR, DERİLER (KÜRKLER HARİÇ) VE KÖSELELER BÖLÜM VIII DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 146 - Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Resmi Gazete ile yayımı: 8.12.1996 Sayı: 22841) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR)

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri

Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Zonguldak ve Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde yapılan mukayeseli tecrübeleri Kilimli kömürlerinin Devlet Demiryolları lokomotiflerinde kullanılmasında zuhur eden tereddüdün izalesi

Detaylı

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2014-48893 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE8A6ANY* Sayı :18235917-903.07.03- Konu :Yurtdışı Görevlendirme İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Buğday Yumuşak Buğday Yumuşak Buğday Yemlik Buğday Yemlik 3 0,84 0,85 0,84 925.740,00Kg 782.249,30 HŞ 1 0,78 0,78 0,78 2.751.520,00Kg 2..571,05 MS 24 0,75 0,85 0,77 1.104.250,00Kg 847.616,10

Detaylı

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU (1)

İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU (1) İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 1262 Kabul Tarihi : 14/5/1928 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/5/1928 Sayı : 898 Yayımlandığı R.Gazete : Tertip : 3 Cilt : 9 Sayfa : 544

Detaylı

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N

T.C. ERZURUM TİCARET BORSASI H A F T A L I K B Ü L T E N 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR HUBUBATLAR ARPA BUĞDAY PİRİNÇ AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY AŞURELİK BUĞDAY PİRİNÇ KIRIK 0,54 0,55 0,55 43.500 KG 23.815,00 HMS 5 0,54 0,69 0,60 159.740 KG 96.195,60 HMS

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. ELAZIĞ TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/08/206 T.C. Sayfa: - 9 BESİ YEMİ TTS 0.80 0.89 0.8828 332,000.00 KG 293,00.50 42 SÜT YEMİ TTS 0.82 0.98 0.9287 74,250.00 KG 68,955.75 7 ARPA YEMLİK ı: 362,056.25 59 ARPA BEYAZ

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ

474 VERGİ HADDİ ÖLÇÜ BİRİMİ 51.01 Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) : - Yapağı (sırtta yıkanmış yapağı dahil): - - Kırkma yapağı : 5101.11.00.10.00 - - - Merinos yapağısı - 5 5101.11.00.20.00 - - - Kirli şevyot - 25

Detaylı

hayvan portresi 30 0 hayvan portreleri 50 0,01 hayvanlar 90500 0,16 hayvan lar 210 0,16 sevimli fotoğraflar 260 0 portre fotoğrafları 320 0,09

hayvan portresi 30 0 hayvan portreleri 50 0,01 hayvanlar 90500 0,16 hayvan lar 210 0,16 sevimli fotoğraflar 260 0 portre fotoğrafları 320 0,09 Keyword Avg. Monthly Competition Searches (exact match only) hayvan portresi 30 0 hayvan portreleri 50 0,01 hayvanlar 90500 0,16 hayvan lar 210 0,16 sevimli fotoğraflar 260 0 portre fotoğrafları 320 0,09

Detaylı

İZMİR TİCARET BORSASI

İZMİR TİCARET BORSASI SAYFA : 1 HUBUBAT Arpa Yemlik 1 0,79 0,79 0,79 96.880,00Kg 76.928,30 HŞ ARPA 96.880,00 Kg 76.928,30 Buğday Yemlik Buğday Yemlik 1 0,84 0,84 0,84 325.340,00Kg 272.731,40 HŞ 1 0,80 0,80 0,80 61.880,00Kg

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı