ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. FEHMİ YILDIZ EDİRNE 2009

2 i Hazırlayan: Tezin Adı: Serkan ATANOĞLU Çorlu Yöresi Üretim İşletmelerinde Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Muhasebesinin Uygulanması ÖZET Günümüzde iş hayatının güçlüğü ve karmaşıklığı bilinen bir gerçektir. Bu güçlüklerin önemli bir bolümü de işletmelerin içinde bulundukları rekabet ortamı oluşturmaktadır. Böylece bir ortamda işletmelerin kaliteli ve güvenilir mamul üretmeleri, hızlı dağıtım kanallarını kullanabilmeleri gibi eylemleri önem kazanmaktadır. Bu eylemleri yapmak için otomasyon gerçekleştirilmiş, sıfır stokla çalışabilen esnek üretim modellerini uygulayan işletmeler daha avantajlı olacaklardır. Bu avantajların körüklediği üretimin sıfır stokla ve sıfır hata ile gerçekleştirilmesi arzusu yeni bazı üretim sistemlerinin gelişmesine vesile olmuştur. Bunlardan biri de "Tam Zamanında Üretim" (JİT) sistemidir. Çalışmada TZÜ sistemi tanıtılarak alternatif bir maliyet muhasebesi sistemi uygulama imkanlarının araştırılması amaçlanmaktadır. Bu maksatla ilk bölümünde, TZU sisteminin tanımı, tarihçesi ve hedefleri ile birlikte, sistemin kurulması, kanbanlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, yeni bir maliyet muhasebesi sisteminin gerekliliği ve alternatif maliyet muhasebe sisteminin değerlendirilmesi yapılarak, TZÜ sisteminde imalat giderlerinin (ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri) tanımı bunların belirlenmesi, tespiti TZÜ sisteminde maliyet muhasebesini uygulama imkanı ve maliyet sisteminde maliyet muhasebesinin işleyişi hakkındaki bilgilere yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise bir anket çalışması yapılmış ve Tam Zamanında Üretim Sisteminin kullanılışı, Tam Zamanında Üretim Sisteminde maliyet muhasebesi ve bu sistemin maliyet sistemine etkileri hakkında bir anket çalışması yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tam zamanında üretim, Tam zamanında maliyet muhasebesi

3 ii Preparet by Name of thesis : Serkan ATANOĞLU : Application of cost accounting system using that just in time method in area of Çorlu factories ABSTRACT Difficulty and complexity of business life today is known. These difficulties in a significant section of business is the competitive environment. Thus, in an environment of enterprises producing high-quality and reliable product attributes, such as rapid deployment actions is important to use the channel. Automation to perform this action is performed, zero stock production model will implement flexible working will be more advantageous for businesses. These benefits the production work is done with zero stock and zero error of the desire to develop new production systems, some have been involved. One of Just-In-Time production (JIT) system. On the studies JIT production system an alternative production system, by introducing cost accounting system is intended to research the application possibilities. Fort his purpose, the first section, JIT system definition, history and goals, together with the establishment of the system, focused on kan-ban. On the second section, a new cost accounting system requirements and the alternative cost accounting system evaluation is made, JIT system manufacturing costs (the first item and material, labor and production costs) definition of this determination, determination TZU system cost accounting in the application opportunities and cost system, the cost accounting of the operation the information about location is given. In the third section of the survey and a JIT production system using JIT production system, the cost accounting system and its impact on the cost of this system has keen running a poll about. Key Words: Just in time production, Just in time cost accounting

4 iii İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ i ii iii vi vii GİRİŞ 1 a. Problem 2 b. Amaç 2 c. Önem 2 d. Sayıtlılar 3 e. Sınırlılık 3 f. Kısaltmalar 4 BİRİNCİ BÖLÜM 1. Tam Zamanında Üretim Sistemi 1.1. Tam Zamanında Üretim Sisteminin Ortaya Çıkışı Tam Zamanında Üretimin Tanımı Tam Zamanında Üretim Sisteminin Amaçları Mamule Değer Katmayan işlemlerin Ortadan Kaldırılası Üretimde En Yüksek Kaliteye Ulaşma Maliyetlerin Minimize Edilmesi Tam Zamanında Üretim Sisteminin Unsurları Sınırlı Sayıda Tedarikçi Firma İle Çalışılması Fabrika Yerleşim Düzeninin İyileştirilmesi Hazırlık Zamanlarının Azaltılması Toplam Kalite Kontrolü Esnek İşgücü Kanbanlar Tam Zamanında Üretim Sisteminin Sağladığı Avantajlar 25

5 iv 1.7. Tam Zamanında Üretim Sisteminin Dezavantajları Tam Zamanında üretim Sisteminde Satın Alma Tam Zamanında Üretim Sisteminin Gerektirdiği Satınalma Prensipleri Tedarikçi İşletmenin Seçimi Nakliye ve Teslimat Parti Büyüklüklerinin Belirlenmesi Tam Zamanına Üretim Sisteminin Dayandığı Temel Yaklaşımlar Devamlı İyileşme (Kaizen) Hatasız Üretim (Poke-Yoke) Otonomasyon (Jidoko) 34 İKİNCİ BÖLÜM 2. Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Muhasebesi 2.1. Tam Zamanında Üretimde Maliyet Muhasebesi Sisteminin Tanımı Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Muhasebesi Sistemini Ortaya Çıkartan Sebepler Tam Zamanında Üretim Sisteminde Geleneksel Maliyet Muhasebesinin Yetersizliği Üretim Ortamının Değişmesi Maliyet Yapılarının Değişmesi Amortisman Metotlarının Yetersizliği Performans Ölçütlerinin Değişimi Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Muhasebesinin Yapısı Dönüşüm Sürecinin Hesaplanması Süreç Etkinliğinin İzlenmesi Pratik Kapasite Mamul Maliyeti İlişkileri Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Muhasebesinin İşleyişi İlk Madde ve Malzeme Giderleri İşçilik Giderleri Genel Üretim Giderleri 60

6 v Geleneksel Maliyet Muhasebesi Sistemi ve Tam Zamanında Üretim Sisteminin İşleyişlerinin Karşılaştırılması Tam Zamanında Üretim Sisteminde Satın Almanın Maliyet Muhasebesine Etkisi 67 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. Çorlu Yöresi Üretim İşletmelerinde Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamasının Araştırılması 3.1. Araştırma Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması Ölçekler Arasındaki İlişkiye Ait Bulgular İşletmede Çalışan Personel Sayısı İle Ölçeklerin Karşılaştırılması Tedarikçi Firma Sayısı İle Ölçeklerin Karşılaştırılması Tam Zamanında Üretim Sisteminin Uygulanması ile Ölçeklerin Karşılaştırılması Tam Zamanında Üretim Sistemine Geçmek İçin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Alınması İle Ölçeklerin Karşılaştırılması Hammade ve Yarı Ürün Satın Aldığınız Tedarikçiler İle Uygun Miktar, Uygun Fiyat ve Kalitede Temin Konusunda Sözleşme İmzalanması İle Ölçeklerin Karşılaştırılması Muhasebe Kayıt Düzeninizin Basitlik Derecesi İle Ölçeklerin Karşılaştırılması Birim Maliyetlerin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler İle Ölçeklerin Karşılaştırılması Ölçekler Arası İlişkin Bulgular 98 SONUÇ 100 KAYNAKÇA 103 EKLER 112

7 vi ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Kullanılan Kanban Tipleri 25 Şekil 2: Geleneksel Yöntemde Fabrika İşlem Akışı Şeması 57 Şekil 3: Tam Zamanında Üretim Sisteminde Fabrika Akış Şeması 58 Şekil 4: Tam Zamanında Maliyet Muhasebesinde Maliyetlerin Akışı 63

8 vii TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Geleneksel Üretim ile TZÜ Sistemi Arasındaki Farklılıklar 9 Tablo 2: TZÜ Ortamında Uygulanan Satın Alma İle Geleneksel Satın Alma Sistemlerinin Karşılıklı Analizi 30 Tablo 3: Tam Zamanında Üretim Unsurlarının Tam Zamanında Maliyet Muhasebesi Sistemine Sağladığı Üstünlükler 40 Tablo 4: Geleneksel ve Tam Zamanında Üretim Sisteminde Maliyet Yönetimi 44 Tablo 5: Üretim Sistemlerindeki Değişimlerin Maliyet Muhasebesi Sistemlerine Etkileri 46 Tablo 6: Geleneksel Performans Ölçütleri ile Tam Zamanında Üretim Sistemine Uyan Performans Ölçütleri 48 Tablo 7: Dönüşüm Süresinin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak ve Alınmayacak Süreler 52 Tablo 8: Maliyetlerin İzlenebilirliği 56 Tablo 9: Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemlerinin Karşılaştırılması 62 Tablo 10: İşletmelerin Mülkiyet Açısından Durumu 71 Tablo 11: İşletme de Çalışan Personel Sayısı 71 Tablo 12: Tedarikçi İşletme Sayısı 71 Tablo 13: İşletmelerdeki Muhasebe Finansman İle İlgili Bölümler 72 Tablo 14: İşletmelerde Bilinen ve Uygulanan Yaklaşımlar 73 Tablo 15: Üretim Sistemi Uygulanırken Karşılaşılan Sorunlar 74 Tablo 16: Tam Zamanında Üretim Sistemi Uygulanıyor mu? 75 Tablo 17: Tam Zamanında Üretim Sistemine Geçmeyi Etkileyen Faktörler 76 Tablo 18: TZÜ Sistemine Geçiş İçin Eğitim Hizmeti Alınması Düşünülüyor mu? 78 Tablo 19: TZÜ Sistemi Uygulanıyorsa Karşılaşılan Problemler 78 Tablo 20: TZÜ nun Uygulanmasındaki Engeller 79 Tablo 21: İşletmelerdeki Stok Miktarları 80 Tablo 22: TZÜ Sistemine Geçildikten Sonra İşletmelerdeki Stok Durumu 81 Tablo 23: Tedarikçiler İle Sözleşme İmzalama Durumu 82 Tablo 24: Tedarikçiler ile Sözleşme İmzalama Süresi 82 Tablo 25: Hammadde ve Malzeme Durumunu Tespit Etme 83 Tablo 26: Muhasebe Kayıt Düzeninin Basitlik Derecesi 83

9 viii Tablo 27: Maliyet Muhasebesinden Yararlanma Ölçüleri 84 Tablo 28: Birim Maliyetlerini Hesaplama Şekilleri 84 Tablo 29: Genel Üretim Maliyetlerinde Maliyet Unsurlarının Önemi 85 Tablo 30: Genel Üretim Maliyetlerinde Dağıtım Ölçütleri 86 Tablo 31: Genel Üretim Giderlerinin Maliyetlere Yüklenmesinde Kullanılan Dağıtım Anahtarları 87 Tablo 32: Tam Zamanında Üretim Sisteminin İşletmelere Getirdiği Faydalar 88 Tablo 33: Ölçekler Arası İlişkiler 90 Tablo 34: : Personel Sayısı İle Ölçekler Arasındaki Anlamlılık 91 Tablo 35: Tedarikçi Firma Sayıları ve Ölçeklerin Karşılaştırılması 92 Tablo 36: Tam Zamanında Üretim Sisteminin Uygulanması ve Ölçekler Arası İlişki Düzeyi 93 Tablo 37: TZÜ Sistemine Geçmek Ve Danışmanlık Hizmeti Arasındaki İlişki 94 Tablo 38: Hammadde Temininde Tedarikçiler İle Uygun Miktar ve Kalitede Temin Sözleşmesi İmzalaması ve Ölçeklerin Karşılaştırılması 95 Tablo 39: Muhasebe Kayıt Düzeni Ve Ölçekler Arasındaki İlişki 96 Tablo 40: Birim Maliyetlerin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler İle Ölçeklerin Karşılaştırılması 97 Tablo 41: Ölçekler Arası İlişkiler 98

10 GİRİŞ Bugünün üretim işletmeleri uzun dönemde ve yeteri kadar kar amaçlayarak sürekliliklerini sağlayabilmek, ülke içi rekabet ortamının ötesinde, küresel rekabet ortamına da ayak uydurmak zorundadırlar. Bunun için söz konusu işletmelerin düşük maliyetli ve yüksek kalitede mal ve hizmet üretmeleri gerekir. Bu ise, işletme faaliyetlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve yüksek kalitede hammadde ve malzeme satın alınmasına bağlı olmaktadır. İşletme faaliyetlerinin etkin kılınması ve yüksek kalitenin yakalanması, imalat teknolojilerindeki gelişmeleri izleyerek, işletmenin imalat yapısının bu değişmelere uygun hale getirilmesin ve otomasyonun yanı sıra kalifiye eleman istihdam etmesini gerektirir. Belirtilen bu şartlar doğrultusunda TZÜ felsefesi ortaya çıkmıştır. TZÜ felsefesi, gerekli olan en uygun zamanda ve miktarda hammadde satın alınmasını, tam zamanında ve gerektiği kadar mamul üretilmesini ifade eder. Bu sistemde stokların etkin kullanımı ile verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır. Stokların etkin kullanımı hammadde alımı ile başlar ve mamulün mal olarak üretim sürecine terk etmesi ile sona erer. TZÜ yöntemi, uygulandığı işletmelerde tüm yönetim fonksiyonlarını etkilemekte ve kuruluşların örgüt yapılarında, üretim yöntemlerinde, performans ölçütlerinde ve personel politikalarında temel bazı değişmelere neden olmaktadır. Bu değişimlerin temel amacı, mamul ya da hizmetlerin oluşumuna değer katmayan tüm faaliyetlerin minimuma indirilmesi, mamulün kalitesinin yükseltilmesi ve tüm faaliyetlerde birleştirmeye gidilmesi ile işletmenin toplam verimliliğinin artırılmasıdır. Son zamanlarda sermayenin küreselleşmesi, gümrük duvarlarının indirilmesi, pazarda ve teknolojide meydana gelen önemli değişimler sonucunda imalat stratejilerinde önemli gelişmeler olmuştur. TZÜ üretim sistemi de bu değişmeler sonucunda Japonlar tarafından ilk kez Toyata da uygulanmaya başlanmıştır. İşgücü seçimine oldukça özen gösterilmiştir. Eğitime oldukça önem verilmekte ve personelin büyük bir bölümü eğitimlere tabi tutulmaktadır. Üretim hattında personelin kararlara katılımı sağlanmıştır. Bu sayede sorunlar daha kısa sürede tespit edilip, çözümler geliştirilebilmektedir. 1

11 a. Problem Günümüz işletmelerinin yöneticileri, sadece dönem sonunda oluşan karla ilgilenmeyi bırakıp, daha etkin ve verimli bir şekilde daha az maliyetle işletmelerini karlı hale nasıl getirebileceklerini düşünmekte, dünyada yeni çıkan maliyet yaklaşımlarını işletmelerinde uygulamaya çalışmaktadırlar. Bu yeni yaklaşımlardan biri de Japonya da doğup gelişmiş olan Tam Zamanında Üretim Sistemi yaklaşımdır. Bu yaklaşım işletmeler tarafından bir bütün olarak görülmeli, sadece üretimden oluştuğu düşünülmemelidir. Üretimden satın almaya oradan muhasebeye kadar bu yaklaşım tam olarak uygulanmalıdır. Muhasebe konusunda maliyetlerin daha kolay, anlaşılır ve rahat olarak anlaşılabilmesi için TZÜ sisteminde maliyet muhasebesi önem arz etmektedir. b. Amaç Bu araştırma da üretim işletmelerinde maliyet muhasebesinin işleyişinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca Tam Zamanında Üretim sisteminin maliyet muhasebesine etkileri ve bu doğrultuda maliyet muhasebesinde yaşanan değişimler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çorlu yöresindeki üretim işletmeleri incelenerek Tam Zamanında Üretim Sistemi uygulayıp uygulamadıkları ve sistem hakkındaki fikirleri alınmaya çalışılmıştır. Uyguladıkları maliyet muhasebesi sistemleri hakkında incelemeler yapılıp sistemlerinin TZÜ sistemindeki maliyet muhasebesine ne kadar uygun oldukları araştırılmıştır. c. Önem İşletmelerin amaçlarının sadece kar etmek değildir. Karın yanında, işletme içindeki sistemin doğru işlemesi, herhangi bir konuda aksaklık yaşanmaması da önemli bir noktadır. İşletme içinde üretim safhasında veya ondan önce veya ondan sonra yaşanabilecek herhangi bir aksaklık tüm işletmeyi önemli bir ölçüde 2

12 etkileyebilmektedir. Yaşanan aksaklıklar yanında işletme yöneticileri için önemli olan bir nokta da doğru, sade ve anlaşılabilir bilgiye sahip olmaktır. Tam zamanında üretim sisteminde maliyet muhasebesi yardımıyla işletme yöneticileri maliyetleri daha basit ve direkt olarak gözlemleyebilmektedirler. Ancak, işletmelerin bu sistemin amacını doğru kavrayabilmeleri önemlidir. Doğru kavranan bir bilginin uygulanması da kolaylaşır. d. Sayıltılar 1. Üretim işletmelerinin bir çoğunda Tam Zamanında Üretim Sisteminin bilindiği görülmektedir. 2. İşletmelerin bir çoğunda stoklar ve yan sanayi ile ilgili eksiklikler görülmektedir. TZÜ sistemi isim olarak bilinse bile tam anlamıyla işleyişi hakkında yeterli bilgiye işletmeler sahip değillerdir. 3. Tam zamanında üretim sistemine geçmek isteyen bir çok işletmenin danışmanlık hizmeti almak istediği görülmüştür. 4. TZÜ sistemini uygulayan işletmeler içinde en çok karşılaşılan sorun, üretim planlama sistemi ile uyumsuzluktur; çalışanlar değişime hazır değildirler ve makine hazırlık sürelerinin uzun olmasından şikayet etmektedirler. 5. İşletmelerin birçoğu karar alırken maliyet muhasebesinden etkin bir şekilde yararlanmamaktadırlar. 6. Birim maliyetlerin hesaplanmasında işletmeler daha çok fiili maliyetleri kullanmaktadırlar. Aralarında tam bir birlik yoktur. e. Sınırlılık Çalışma üretim işletmeleri üzerinde yapıldığı ve çok büyük bir alanı kapsadığı için Çorlu yöresi üretim işletmeleri seçilmiş ve üzerlerinde çalışma yapılmıştır. Diğer bölgeler araştırmaya dahil edilmemiştir. Yapılan anket çalışması tam sayı olarak gerçekleştirilmiştir. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ve KOSGEB ziyaret edilerek bölgede yer alan üretim işletmeleri hakkında bilgi alınmıştır. Bölgede yer alan üretim işletmelerinden 42 tanesi anket çalışmasına katılmıştır. 3

13 f. Kısaltmalar ANOVA: Tek Yönlü Varyans Analizi F : Önemlilik/Anlamlılık JIT : Just in Time LSD : Least Significant Difference Test (En Küçük Önemli Fark) N : Katılımcı Sayısı Ort : Ortalama P : Olaslık düzeyi Ss : Standart Sapma SPSS : Statistic Packege for Social Sciences TZÜ : Tam Zamanında Üretim 4

14 BİRİNCİ BÖLÜM 1. TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİ 1.1 Tam Zamanında Üretim Sisteminin Ortaya Çıkışı Endüstri dünyasında 1920 li yıllara kadar olan süreç, emek-yoğun üretimin ağırlıklı olarak uygulandığı dönem olmuştur. Emek-yoğun üretim sisteminde iyi eğitilmiş vasıflı işçi büyük rol oynamaktadır ve üretim basit, çok amaçlı tezgahlarla tüketicinin isteğine göre gerçekleştirilmektedir. I. Dünya Savaşı ndan sonra Henry Ford ve General Motors dan Alfred Sloan uzunca süredir Avrupalı işletmelerin öncülüğünde yürüyen dünya otomotiv sanayini, emek-yoğun üretim tarzından seri üretim çağına taşımışlardır. Henry Ford ve Alfred Sloan 1920 yılından sonra kitle üretim yöntemini geliştirmişlerdir. Kitle üretim yöntemi ise, belirli konularda yetişmiş profesyonellerin tasarımı ile vasıfsız veya az vasıflı işçi kullanarak, pahalı ve tek amaçlı tezgahlarla üretim yapmaktadır. Yaşamakta olduğumuz siyasal, sosyal ve ekonomik krizler ile yoğun rekabet ortamı, işletmeleri varlıklarını sürdürebilmek için daha düşük maliyetlerle daha kaliteli mamulleri üretmek durumunda bırakmaktadır (Schniederjans ve Olson,1999:4). Bunu gerçekleştirmek için de işletmeler, fazla sermaye yatırımı gerektirmeyen, verimliliği ve üretkenliği arttırıcı yeni üretim teknolojileri geliştirmenin yollarını aramaktadırlar. Bu arayışlardaki amaç gereksiz olanları ortadan kaldırarak üretim zamanını dolayısıyla maliyetleri azaltmak ve verimliliği arttırmaktır. Bu arayışlar sonucu ortaya çıkan sistemlerden bir tanesi de Tam Zamanında Üretim Sistemidir. Tam zamanında üretim ilk defa Toyota başmühendisi Taiichi Ohno tarafından geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. Japonların bir yöntemidir. Tam Zamanında Üretim sistemi ilk olarak II. Dünya Savaşı sonrasında, içinde bulundukları ekonomik şartlarda Japonya da ortaya çıkmış fakat sağladığı başarıdan dolayı Japon endüstrisinin kalite geliştirme çalışmalarıyla beraber ülkenin küçük coğrafi yapısı, kıt kaynaklara sahip olması gibi zorlayıcı sebeplerden dolayı ortaya çıkmış olması, verimlilik artışı sağlaması, maliyetleri düşürmesi ile tüm dünyada dikkatleri üzerine toplamıştır ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılmıştır. Savaştan sonra, zaten sınırlı olan doğal kaynaklara, işgücü ve sermaye kaynaklarının da yetersizliği ilave edilince Japonya, iktisadi varlığını 5

15 devam ettirebilmek için sınırlı durumdaki kaynakları mümkün olan en düşük maliyetle kullanmayı öğrenmek durumunda kalmıştır. Bir felsefe olarak da ifade edilen TZÜ in ortaya çıkışında bu tür ihtiyaçlar önemli yer tutmaktadır. TZÜ felsefesi, Amerikan imalat sistemindeki temel ilkelerin Japonya ortamında şekillendirilmesi ile geliştirilmiştir. T. Ohno Amerikan süpermarket fikrinden etkilenmiş ve süpermarketlerin işletilmesindeki temel ilkeler TZÜ sisteminin kavramsal alt yapısını oluşturmuştur (Acar, 1995:3) petrol krizi sonrasında TZÜ felsefesinin önemi diğer Japon işletmelerince de anlaşılmış ve ülke genelinde uygulama alanı bulmuştur. Bu felsefeye dayalı üretim 1980 lerin başından itibaren Amerika ve Avrupa da da uygulanmaya başlanmış ve hızla bütün dünyaya yayılmıştır (Acar, 1995: 4). Bugün dünyaca ünlü General Motors, Apple Computer ve IBM firmaları bu yöntemi uygulamaktadırlar (Özkan ve Esmeray, 2002:130). Bu sistem Japon endüstrisinin kalite geliştirme çalışmalarıyla beraber ülkenin küçük coğrafi yapısı, kıt kaynaklara sahip olması gibi zorlayıcı sebeplerden dolayı ortaya çıkmış, verimlilik artışı sağlaması, maliyetleri düşürmesi ile tüm dünyada dikkatleri üzerine toplamıştır (Tolon, 2000: 10). 1.2 Tam Zamanında Üretim Sisteminin Tanımı Tam zamanında üretim sistemi; gerekli ürünleri, gerekli miktarlarda üretme yaklasımı veya bir üretim isletmesinde verimsiz işlemlerin işletmeden uzaklaştırılması suretiyle mükemmelliğe ulaşma yaklaşımıdır. Japonlar'ın bir üretim felsefesi olarak ortaya çıkan Tam Zamanında Üretim de aslında, yalnızlığa itilmiş bir ülkenin yaşam mücadelesidir aslında. Japonya savaştan çıkmış ve ağır kayıplar vermiştir. O dönemde, yerli sanayi bir çok kısıtla mücadele etmektedir, iç pazar küçüktür ve talep çok çeşitlidir, bir işçiyi işten çıkarmak çok zordur, ülke ekonomisi çok kötü durumdadır, büyük çapta teknolojilerin satın alınması zordur, Japon hükümeti yabancı yatırımı yasaklamıştır. Şartlar, yaratıcılığı ortaya çıkarmış ve Japonlar, eldeki kaynaklarla daha iyisini yapmak için MUDA (israf) ile bir mücadeleye girişmiştir. Muda ile yapılan yaşam savaşının sonucu da sürekli iyileştirme felsefesiyle birlikte tam zamanında üretim sistemini literatüre kazandırmıştır (http://www.sistemim.com.tr/article_tr_jit.htm Erişim tarihi: ). 6

16 Tam zamanında terimi, genellikle sloganlaşmış tanımıyla sadece gerekli parçaların, gerekli olduğu miktarlarda, gerekli görülen kalite düzeyinde, gerekli olduğu zaman ve yerde üretilmesidir. Ayrıca, bu tanım tam zamanında üretimin geniş anlamda israfın önlenmesi yoluyla maliyetlerin azaltılması olarak ta açıklanmaktadır. İşletme ortamında çeşitli üretim sistemlerinden söz edilebilir. Kullanılan üretim yöntemine göre bir sınıflandırma yapıldığında; birincil üretim, analitik üretim, sentetik üretim, fabrikasyon üretimi ve montaj üretimi söz konusu olur. Üretim akışına göre yapılan bir sınıflandırma ise, sipariş üretimi, parti üretimi ve sürekli üretimdir. Son zamanlarda ortaya çıkan ve Japon sistemi olarak adlandırılan JIT (Just-in-Time) üretim sistemi ise bu üretim sistemlerine göre bir takım farklılıklar göstermektedir (Özkan ve Esmeray, 2002:129). Tam zamanında üretim literatürde temelde aynı olmak üzere farklı şekillerde tanımlanmaktadırlar ama TZÜ ı tanımlamadan önce TZÜ'in ne olmadığını da belirtmekte fayda vardır. TZÜ bir stok azaltma programı, temel bir tedarikçi programı ve hücresel bir atölyenin yeniden şekillendirilmesi değildir. TZÜ, bir ilk madde ve malzemeyi, ara ve nihai ürünü ihtiyaç olduğu zamanda ve miktarda sunmaktır. Baykoç, Abacı, Duyar (2002: 140) ye göre tam zamanında üretim; ihtiyaç kadar talebi, mükemmel kalite ile artıksız olarak bir an önce üretmek ve istendiği zamanda doğru yere nakletmektir. Tam zamanında üretim sistemi; gerekli ürünleri, gerekli miktarlarda üretme yaklaşımı veya bir üretim isletmesinde verimsiz işlemlerin isletmeden uzaklaştırılması suretiyle mükemmelliğe ulaşma yaklaşımıdır ve TZÜ tam zamanında satın alma ve tam zamanında üretimi gerektiren bir maliyet ve stok kontrol sistemidir de denebilir (Güneş ve Firuzan, 1999: 29). Bu sistemde üretim, petrol boru hattına benzetilmekte ve üretim aşamasında maliyetleme yapılmamaktadır. Üretilen mamuller sonradan maliyetlenmektedir. Bu özellikten dolayı sistem, itme esasına göre değil; çekme esasına göre çalışmakta ve geleneksel maliyetlemeden farklılaşmaktadır. Tam zamanında üretimin en genel tanımı (Tolon, 2003: 10); üretim için gerekli olan malzemenin gerektiği anda ihtiyaç noktasında bulunmasını temin eden ve sıfır envanteri hedef alan bir malzeme yönetim sistemidir. 7

17 TZÜ sistemi aslında bir çekme sistemidir. Talep üretim hattının sonuna gelir. Talep son istasyona ulaştığında, ürünü oluşturmak için gerekli olan parçaların elde bulunup bulunmadığına bakılır. Eğer elde bulunuyorsa bu istasyondaki üretime hemen başlanır; aksi taktirde, gerekli sayıda parçayı çekmek için bir önceki istasyona talepte bulunulur. Böyle bir durumda, bu istasyondaki üretim ancak bir önceki istasyondan gerekli parçalar buraya ulaştığında başlar. Benzer şekilde, buradaki prosedür üretimin ilk aşamasına kadar uygulanarak tüm üretim hattı boyunca düzgün bir parça akışı sağlanır (Baykoç, Ege, Shahla, 2002:18) Tam Zamanında Üretim Sisteminin Amaçları TZÜ sisteminin temelinde, malzemeleri, ara mamülleri ve mamülleri tam ihtiyaç olduğu zaman yaratmak veya teslim almak/teslim etmek bulunmaktadır. Bunun temel faydası, stok seviyesini ve tedarik süresini azaltmasıdır. Diğer taraftan işletmelerin çok çeşitli ürünler üretmesini ve bunların üretim süreçlerinin kısa bir hazırlık zamanı ile bir ürünün üretiminden diğerine hızlı bir şekilde geçmeye olanaklı olması TZÜ uygulamasını kolaylaştırmaktadır. Bunun anlamı da daha küçük miktardaki esnek üretimdir. Böylece değişen istekler için üretimin esnekliğinin artmasıdır (Acar, Ömürbek ve Eroğlu, 2006: 22). Tam zamanında üretim modelinin dayandığı ana temeller zaten bir işletmenin genel anlamda uygulamada çizdiği amaçlarıdır. Örneğin, mamulü ekonomik üretime uygun olarak tasarlamaktır. Burada tasarımdan kasıt maliyetlerin asgaride tutulabilmesine çalışmaktır. Bunun sağlanabilmesi için genelde fazla işgücü gerektirmeyen, uzmanlık istemeyen tasarımlar tercih edilmeli üretim sürecine katkı sağlamayan işlemler dahil edilmemelidir. Tam zamanında üretim sistemi özellikle işgücünün esnek kullanımını arttırmayı, üretimde kullanılan teçhizatın ölü zamanını büyük ölçüde düşürmeyi ve ana firma ile tedarikçiler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlamaktadır (Parlak, 2000: 675). İşletmelere göre tam zamanında üretim sisteminin amacı, firmalarda stok havuzcuklarının ortadan kaldırılmasıyla tedarikçi ile müşteri arasındaki mesafede pürüzsüz ve kesintisiz bir malzeme akışının sağlanmasıdır. Tam zamanında üretim 8

18 sistemi, bütün ekonomi bakımından verimi arttıran, maliyetleri düşüren, piyasaya yeni ve kaliteli ürünler getiren yeni bir teknolojik sistem getirmiştir (Ansal, 1999: 15). Başka bir değişle geleneksel üretim biçimi ve anlayışı yerine, modern sanayi üretim biçimine uygun yeni bir ekonomik ideoloji getirmiştir. Maliyetlerin aşağıya çekilmesinde ürün tasarımı kadar fabrika içi yerleşim de önemlidir. Yanlış tasarlanmış fabrikalarda genelde, gereksiz yarı mamul stokları, etrafta boşta kalan işgörenler, bir tarafta makineler ve işgörenler çalışırken, diğer tarafta makine ve işgörenlerin boş beklemesi gibi birçok sorundan oluşan bir karmaşa vardır (Erdoğan, Haşit, Taşer, 2006:192). Mamul yaşam dönemlerinin kısalması, tüketicilerin bilinçlenmesi, yüksek kalite, düşük maliyet beklentisi nedeniyle artan rekabet düzeyi vb. gelişmeler işletmeleri geleneksel üretim sistemlerinden, yalın üretim sistemlerine yönlendirmektedir. Bu dönüşüm sırasında önem kazanan tam zamanında üretim sistemi, üretim ortamında ve tekniklerinde değişime yol açmıştır. Geleneksel üretim sistemi ile TZÜ ortamında yapılan üretimin farklılaştığı noktaları şu şekilde özetleyebiliriz (Gürdal, 2007: 150); Tablo1: Geleneksel Üretim ile TZÜ Sistemi Arasındaki Farklılıklar GELENEKSEL ÜRETİM TAM ZAMANINDA ÜRETİM İtme Sistemi Çekme Sistemi Fazla Miktarda Stok Az yada Sıfır Stok Süreçlerden Oluşan Yapı Üretim Hücreleri Çok Sayıda Tedarikçi İle Çalışma Az Sayıda Tedarikçi ile Çalışma Genel Üretim Giderlerinin Bir veya İki Maliyet Havuzundan Geçerek Dağıtılması Genel Üretim Giderlerinin Gerektiği kadar Maliyet Havuzundan Geçerek Dağıtılması Merkezi ve Yardımcı Hizmet Gider Yerleri Merkezi Olmayan Yardımcı ve Hizmet Gider Yerleri Uzmanlaşmış İşçilik Çok Yönlü İşçilik Üretimde Durma ve Yeniden Faaliyete Üretimde Durma ve Yeniden Faaliyete Başlama Süresinin Normal Kabul Edilmesi Başlama Süresinin En Aza İndirilmesi Normal ve Anormal Firelerin Bulunması Firelerin Tümünün Anormal Kabul Edilmesi Üretim Tamamlandıktan Sonra Kalite Kontrol Sürekli Kalite Kontrolü Kabul Edilebilir Kalite Düzeyleri Toplam Kalite Kontrolü Karmaşık Maliyet Muhasebesi Basit maliyet Muhasebesi Kaynak: Gürdal, Kadir., (2007): Maliyet Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitapevi, 243 9

19 Mamule Değer Katmayan İşlemlerin Ortadan Kaldırılması Tam zamanında üretim kimilerine göre bir stok programı, sadece satıcıları kapsayan bir çalışma, bir malzeme projesi veya malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) nin yerine geçecek bir programdır. Kimilerine göre ise tam zamanında üretim sistemi, temel amacı israfı elimine edilmesi olan ve işletmenin tümünü kapsayan bir çalışma düzenidir. Bu tanımlarda yer alan israf, bir mamulün elde edilmesinde katma değeri olmayan her şey demektir. Katma değeri olmayan her şey ise özetle, maddi, mali ve beşeri unsurlardaki gereksiz kullanımlardır. Katma değeri olmayan faaliyetlerin teşhis edilmesinde izlenecek en basit yol, aşağıda belirtilen sorulara sırasıyla cevap aramaktır (Pekdemir, 1993:30) : Herhangi bir faaliyet (örneğin, teftiş etme, taşıma, teslim alma, satın alma siparişi verme ve sevk etme) fiziksel ve kimyasal olarak herhangi bir değişiklik yaratmadan, maliyetleri arttırıyor mu? Herhangi bir parça, imalat alanındaki hareketi sırasında herhangi bir noktada duraklama yaratıyor mu veya işi tümden durduruyor mu? Zamanında uygun şekilde yapılmayan şeylerin telafi edilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor mu? Eğer bu sorulardan herhangi birine evet cevabı veriliyor ise, o faaliyet elimine edilmeye, gözden geçirilmeye ihtiyaç duyuyor demektir. Mamulün üretilmesinde hammadde girişinden mamul olarak ortaya çıkışına kadar geçen toplam süre beş aşamadan oluşur (Özkan ve Esmeray, 2002:132: İşleme süresi Kontrol süresi (mamulün istenilen kalitede olup olmadığının tespiti veya mamulün istenilen kaliteye ulaştırılması için harcanan süre) Taşıma süresi (mamulün bir yerden başka bir yere taşınması için gereken süre) Bekleme süresi (mamulün işlem görme, taşıma veya kontrol edilmesi için beklenen süre) 10

20 Depolama süresi (yarı mamul veya mamullerin işlem görme veya sevk edilmesi için depodaki bekleme süresi) Bütün bu aşamalar içinde mamulün gerçek değerini artıran süre, sadece işleme süresidir. Diğer süreler mamulün değerine herhangi bir katkı sağlamayıp, sadece maliyeti arttıran aşamalardır. Çoğu işletmede işleme süresi, toplam üretim süresinin ve maliyetinin %10 nun altındadır. Bu sebeple işleme süresi dışındaki diğer sürelerin (değer yaratmayan süre) mümkün olduğu ölçüde azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması toplam maliyeti azaltacaktır. TZÜ ortamında, üretimin tüm aşamalarında israfın ortadan kaldırılabilmesi için, aşağıda belirtilen ikincil hedeflerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Firuzan ve Ayvaz, 2004: 21): a. Miktar ve çeşit açısından talepteki günlük-aylık dalgalanmalara sistemin adaptasyonunu sağlamak üzere kalite fonksiyonunun geliştirilmesi, b. Her sürecin, sonraki süreçlere sadece iyi (hatasız) parçaları göndermesini sağlamak üzere kalite güvence sisteminin kurulması, c. Sistemin insan kaynağını kullanarak maliyet azaltma hedefine ulaşabilmesini sağlamak üzere, insana saygının egemen olduğu bir örgüt kültürünün oluşturulması, Temel hedefe ulaşabilmek için öncelikle Tam Zamanında Üretim sisteminde bu ikincil hedeflerin birbirleriyle olan ilişkileri de göz önüne alınarak gerçekleştirilmesi gereklidir Üretimde En Yüksek Kaliteye Ulaşma Hızla değişen tüketici isteklerine yanıt verebilmenin ve pazar payını arttırabilmenin en önemli gereklerinden biri de yüksek kalitede ürün üretmektir. Tam Zamanında Üretim yaklaşımının getirdiği en önemli kavram ise tasarım kalitesidir. Sözkonusu olan, kaliteye yönelik sorunları tasarım sürecinde çözmeye çalışmak, diğer bir deyişle üretim-tasarım entegrasyonu çerçevesinde toplam kaliteyi sağlamaktır (Gürlek, 1992: 109). Kalite yönetimi açısından, yapıldıktan sonra hatayı bulmak ve düzeltmeye çalışmak yerine, hatayı yapılmadan önce önlemek önemli bir unsurdur. 11

Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Kütahya Đlinde Seramik Üretimi Yapan KOBĐLER de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma

Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Kütahya Đlinde Seramik Üretimi Yapan KOBĐLER de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Kütahya Đlinde Seramik Üretimi Yapan KOBĐLER de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma Tam Zamanlı Üretim Sisteminin Kütahya Đlinde Seramik Üretimi Yapan KOBĐLER de Uygulanabilirliği

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ 1 VERİMLİLİĞE AÇILAN PENCERE : TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Özet : Dış çevre işletmelerin etkileyemedikleri ancak iç çevre faktörlerinin ayarlanması bakımından ciddi bir şekilde etkilendikleri faktörlerden oluşmaktadır.

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI 1627 KISITLAR TEORİSİ VE SÜREÇ KATKI MUHASEBESİNİN GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ YÖNETİM/MALİYET MUHASEBESİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF THE THEORY OF CONSTRAINTS AND THROUGHPUT ACCOUNTING WITH

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE BİR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN HİZMET İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI VE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞ*

TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞ* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞ* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İLKER HACIOĞLU TEZ

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON

Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON DETAY YAYINLARI : 274 1. Baskı : Ocak 2009 ISBN : 978-9944-223-81-2 Yayıncı Sertifika No : 13188 Yrd. Doç. Dr. Cemalettin ATEPE Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Dr. Metehan TOLON Copyright Detay Anatolia Akademik

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı