AKIŞKAN ÇAMUR TABAKASIYLA YÜZEY DALGALARININ ETKİLEŞİMİNİN SAYISAL MODELLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKIŞKAN ÇAMUR TABAKASIYLA YÜZEY DALGALARININ ETKİLEŞİMİNİN SAYISAL MODELLENMESİ"

Transkript

1 AKIŞKAN ÇAMUR TABAKASIYLA YÜZEY DALGALARININ ETKİLEŞİMİNİN SAYISAL MODELLENMESİ Doç.Dr.Lale BALAS, A. Mehme ŞİRİN Gaz Ünverses, Mühendslk Mmarlık Faküles,İnşaa Mühendslğ Bölümü, Malepe, Ankara Tel:37400/7, Fa:393, GİRİŞ B çalışmada, denz abanındak çamr abakasının üzernde lerleyen s dalgalarıyla ekleşm analk ve sayısal olarak modellenmşr. Modellemede k abakalı vskoz akışkan ssem ve lneer dalga eors kllanılmışır. Üs abaka sy ve al abaka se akışkan çamr abakasını emsl emekedr. Dalgaların üzernde lerledğ aban malzemes, vskozes ve yoğnlğ üs abaka akışkanından daha büyük akışkan olarak karakerze edlmşr. İk abakalı akışkan, r ve yaay br yüzey üzernde blnmakadır. Vskozenn eks her k abakada da önemldr, faka akışkan sınırlarında ek dereces armakadır. Çalışmada akışkanların sıkışamaz ve soropk, r yüzeyn pürüzsüz ve sızdırmaz oldğ kablü yapılmışır. Yüzeyde yükseklkler anımlanmış dalgalarla harekee geçrlen ara yüz dalgaları hesaplanmakadır. Gelşrlen sayısal model sıkışamaz akışkan çn hareke denklemn çözmekedr. Sayısal model ve analk çözüm daha önce çeşl araşırmacılar arafından yapılmış olan deney sonçlarıyla karşılaşırılmışır.

2 . ÇALIŞMA YÖNTEMİ Dünya genelnde br çok kıyı ve körfez alanında, özellkle de çok mkarda sedmen aşıyan nehr ağızlarına yakın bölgelerde, denz abanı çamr abakasıyla kaplıdır. B çamr abakası s, çeşl kl mneraller, organk ve kmyasal maeryaller ve az mkarda kmn kompleks karışımından meydana gelr. Dalga eorlern nceleyen br çok araşırmacı denz abanını yaay, geçrmsz ve r kabl emşlerdr. Faka doğada denz abanı bölgeden bölgeye cdd farklılıklar gösermekedr. Br bölge vskoz sıvı davranışı göserrken başka br bölgede pürüzlü kaya yapısı gözleneblr. Denz abanının rlk düzey, porozes ve pürüzlülüğü dalgalar üzernde çeşl derecelerde ekldr. B ekleşm dalga sönümlenmesne ve dalga knemaklernde lokal değşklklere neden olr. Dalga eks alında çamr abakasının davranışı bazı araşırmacılar arafından gözlemlenmş olsa da gerçek anlamda lk kez Gade (958), arafından modellenmşr. Gade (958), yapığı çalışmada yüzey dalgalarında abanda brkmş olan sedmen abakasının eklern ncelemşr. Araşırma sığ slarla sınırlandırılmışır (H/L /0, H s dernlğ, L dalga boydr). Sedmen abakasına yüzeyde yayılan zn dalgaların ekdğ kabl edlmşr. Gade (958), ssem k abakalı akışkan ssem olarak modellemşr. R yaay br abaka üzernde zanan akışkanlardan üs abakadak nvsd akışkan ve al abaka yoğnlğ üs abakadan daha büyük olan homoen,sonl kalınlıka ve vskoz br akışkandır. Dalrymple ve L (978), yüzey dalgalarının akışkan çamr abakasıyla ekleşmn değşken abaka kalınlıkları çn analk olarak ncelemşlerdr. Dalrymple ve L (978), üs abakanın herhang br dernlğ çn geçerl ve çamr abakasının hem sığ hem de dern oldğ drmlar çn am model olarak adlandırılan k model snmş ayrıca çamr abakasının sınır abakasına göre daha kalın oldğ drm çn sınır abakası model gelşrmşlerdr. Modellemede akışkan çamr abakasını lamnar ve vskoz sıvı olarak varsaymışlardır. Modellemede lneer yüzey dalgaları kllanılmışır. Hsao ve Shemdn (980), çamr abakasını vskoelask kabl ederek, çamr abakası le s dalgalarının ekleşm ncelemşlerdr. Araşırmacılar snüzodal dalgalar çn k abakalı akışkan ssemn

3 sınır değer problem olarak çözmüşlerdr. Jang ve Zhao (989), akışkan çamr abakası üzernde lerleyen dalgaların analk çözümünü ncelemşlerdr. Araşırmacılar çözümlernde sınır abakası model kllanmışlardır. Gelşrdkler modelde çoğ araşırmacıdan farklı olarak lneer olmayan yüzey dalgalarını kllanmışlardır. Ceva (993), çalışmasında kıyısal çamrn dalga eks alında davranışını analk olarak ncelemşr. B modelde yaak vskoelask olarak modellenmşr. Wen ve L (995), k abakalı akışkan ssemnde, vskoz sönümlenmenn küle aşınım hızına eklern k boyl küçük genlkl arayüz dalgaları çn araşırmışlardır. Kessel ve Kranenbrg (998), dalga nedenl sıvılaşma ve çamr aşınımının laboravar deney sonçlarını yayınlamışlardır. Ch-On Ng (000) yapığı çalışmada yüzey dalgaları alında nce çamr abakasının knemaklern asmok eor kllanarak ncelemşr. B çalışmada, h dernlğndek s abakası ve alında blnan d kalınlığındak çamr abakasından olşan ssem, k abakalı akışkan olarak modellenmşr. Model gelşrlrken, yüzey dalgalarının lneer dalga eorsne ydğ; akışkan çamr abakasının vskoz sıvı özellğ göserdğ; üsek s abakası le alak akışkan çamr abakasının arayüzünde karışım olmadığı ve sıvıların sıkışmaz oldğ; ssemn geçrmsz ve pürüzsüz yaay, r br abaka üzernde zandığı; ssemn arayüzünde kayma ve normal gerlmelern sürekl oldğ kabller yapılmışır. Al abakadak akışkan çamr abakasının yoğnlğ s abakasına göre daha büyükür. Gelşrlen sayısal model abakalardak akışkan anecklernn hızlarını Naver- Sokes denklemleryle çözmekedr. Denklemlern sayısal çözümü yapılırken yaay doğrlda merkez sonl farklar yaklaşımları kllanılmışır. Düşey düzlemde se Galerkn sonl elemanlar yönem yglanmışır. S dernlkler opografya boynca her nokada eş sayıda abakaya bölünmüşür. Her br düğüm nokasında, eleman kalınlığıyla oplam dernlğn oranı sabr. Karezyen kordna ssemne göre kllanılan hdrodnamk eşlkler şöyledr: z 0 []

4 3 z P z υ ρ [] y y P z υ ρ [3] brada yaay kordna z se düşey kordna; zaman;, sırasıyla,z doğrllarındak hız bleşenler; υ knemak vskoze; ρ s yoğnlğ;ferans yoğnlk; γ yerçekm vmes; p basınç,, üs ve al abaka ndsdr. Alernaf çözüm olarak modeln analk çözümü de yapılmışır. Analk çözümde Dalrymple ve L nn (978) calışmalarında kllandıkları sınır abakası yaklaşımı esas alınmışır. Sınır abakalar arayüzde ve r abanda alınmışır. Yaklaşım yglanırken hızlar, hız poansyel φ ve roasyonel kısım U (,) olarak parçalanmışır. Roasyonel hızlar sadece arayüzde ve r abanda anlamlı degerlere laşmakadır. Lneerze edlmş Naver-Sokes denklemler ve sürekllk denklemler aşağıdak gb yazılablr: 0 φ -h < y < 0, [4] 0 φ -(hd) < y < -h [5] U U υ [6] P φ ρ ˆ [7] Sınır şarlar aşağıda verlmekedr: -Serbes yüzey sınır şarı (y0) y φ η [8]

5 4 φ gη 0 [9] -Arayüz sınır şarı (y-h) ξ φ y φ φ y y [0] [] φ φ ρ ρgξ ρ ρ gξ [] 3-R aban sınır şarı (y-h-d) φ 0 y [3] ( k σ) denklemde serbes yüzey profl η ae dr. 3. BULGULAR Yüzey dalgaları le çamr abakasının karşılıklı ekleşmn hesaplayan analk ve sayısal model gelşrlmşr. Dalga eksyle çamr abakasındak değşmler ve b değşmler soncnda yüzey dalgaların davranışındak değşmler elde edlmşr. Çözümde dolaylı zaman adımlı sonl farklar yönem le sonl elemanlar yönem beraber kllanılmışır. Çözüm alanının her nokasında eş sayıda abaka olşrlmşr. Bn sağlamak çn düşeyde denklem akımları sonl elemanlar yönem kllanılarak açılmış yaayda se değşken aralıklı sonl farklar yönem kllanılmışır. Analk çözümde se Dalrymple ve L 978, arafından gelşlmş olan sınır abakası yaklaşımı kllanılmışır. Çözümden elde edlen sonçlar daha önceden De W Kranenbrg 996, ve Sakakyama Bker 989, arafından yapılmış olan deneysel çalışmaların sonçlarıyla kıyaslanmış ve sonçların yml oldkları gözlenmşr. Denz abanındak çamr harekelern benzeşren b sayısal

6 5 model kıyı yapıları asarımında yük ve boy ahmnlernde ve kıyı düzenlemernde kllanılablecek olp, kllanıcıyla konşablen özellğe sahpr. KAYNAKLAR Ch-On Ng, 000, Waer aves over a mddy bed: a o-layer Sokes bondary layer model. Coasal Engneerng, Vol. 40, pp. -4. Ceva, I.,P.,993, On he respons of a mddy boom o srface aer aves. Jornal of Hydralc Research, Vol. 3, No 5, pp Dalrymple, R. A. and L, P. L., 978, Waves over sof mds: a o-layer fld model. Jornal of Physcal Oceanography, Vol. 8, pp. -3. Gade, H. G., 958, Effecs of nonrgd, mpermeable boom on plane srface aves n shallo aer. Jornal of Marne Research, Vol. 6, pp 6-8. Hsao, S. V. and Shemdn, O. H., 980, Ineracon of ocean aves h a sof boom, Jornal of Physcal Oceanography, Vol. 0, pp Jang, L.and Zhao, Z., 989, Vscos dampng of solary aves over fld-md seabed. Jornal of Waeray, Por, Coasal and Ocean Engneerng, Vol. 5, No 3, pp Kessel, T. and Kranenbrg, C.,998, Wave-ndced lqefacon and flo of sbaqeos md layers. Coasal Engneerng, Vol. 34, pp Wen, J.and L, P.,L.,995, Mass ranspor of nerfacal aves n a o-layer fld sysem. Jornal of Fld Mechancs, Vol. 97, pp

7 6

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya DOĞRUSAL OLMAYAN KONROL SİSEMLERİ 33 Oomak Konrol Ulusal oplanısı OK3 6-8 Eylül 3 Malaya rnc ve İknc Dereceden Kayan Kpl Güdüm Yönem le Havadan Havaya

Detaylı

SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI

SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI SAKLI MARKOV MODEL KULLANILARAK GORUNTUDEN GERCEK ZAMANLI TURK ISARET DILI TANIMA SISTEMI Hakan Haberdar A Thess n Compuer Engneerng Submed n Paral Fulfllmen of he Requremens for he Degree of Maser of

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ

BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi Dergisi Cil:XXII, Sayı:3, 29 Journal of Engineering and Archiecure Faculy of Eskişehir Osmangazi Universiy, Vol: XXII, No:3, 29 Makalenin Geliş

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Naural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 329-339, 2011 PhD Research Arcle / Dokora Çalışması Araşırma Makales A MULTI-STAGE SUPPLY CHAIN MODEL TO DETERMINE OPTIMAL

Detaylı

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu

Lineer Olmayan Yapı Sistemlerinin Analizi İçin Yay-Boyu Metodu Fıra Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs Scence and Eng. J of Fıra Unv. 9 (4), 55-530, 007 9 (4), 55-530, 007 Lneer Olmayan Yaı Ssemlernn Analz İçn Yay-Boyu Meodu Cengz OLA ve Yusuf CALAYIR Fıra Ünverses eknk Blmler

Detaylı

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU

DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU DÜ EY ELEKTRİK SONDAJI VERİLERİNİN YORUMU Prof.Dr. Ahmet Tuğrul BA OKUR TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM YAYINLARI NO: 5 ISBN 978-9944-89-969-7 Mll Müdafaa Cad. N: /7 Kızılay/ANKARA Tel: 3 48 4

Detaylı

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT İsanbul Tcare Ünverses Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 008 s.339-350 İMKB BİLEŞİK 00 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ Ünal H. ÖZDEN ÖZET Fnansal serlerde, aşıdıkları özellkler nedenyle doğrusal

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI

ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI ÇELİK UZAYSAL ÇERÇEVE YAPILARIN OPTİMUM TASARIMI M. Sedat HAYALİOĞLU *, S. Özgür DEĞERTEKİN * * Dcle Ünverstes, Müh.-Mm. Fak., İnşaat Müh. Böl., Dyarbakır ÖZET Bu çalışmada çelk uzay çerçevelern, Amerkan

Detaylı

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE OTOMATİK OLARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MOBİL ROBOTUN TASARIMI, İMALATI VE HAREKET ALGORİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ENGELLİ BİR ALAN İÇİNDE TMATİK LARAK HEDEFİNİ BULABİLEN BİR MBİL RBTUN TASARIMI İMALATI VE HAREKET ALGRİTMALARININ GELİŞTİRİLMESİ Pamkkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Elektrk-Elektronk

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAFES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAES SİSTEMLERİN OPTİMUM TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Cem Celal TUTUM Anablm Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KATI CİSİMLERİN MEKANİĞİ

Detaylı

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması

Optimal Güç Akışı Probleminin Çözümü İçin GA, MA ve YAK Algoritmalarının Karşılaştırılması 6 th Internatonal Advanced echnologes Symposm (IAS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, rkey Comparson of GA, MA and ABC Algorthm for Solton of Optmal ower Flow Abstract In ths stdy, tree dfferent herstc methods

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama Çukurova Ünverses İİBF Dergs Cl:15.Sayı:.Aralık 11 ss.1-18 Koşullu Varyans Modeller: İmkb Serler Üzerne Br Uygulama Condııonal Varıance Models: An Alıcaıon on Isanbul Sock Exchange Serıes H.Alan Çabuk

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: 352 4378, Fax: 9 352 4375784 E-mail: mardic@erciyes.ed.tr

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doç.Dr.Eran ÜLKER, Selç Ünverstes Mühendsl F, Blgsayar Mühendslğ Bölümü 7.05.204 Sayfa Doç.Dr.Eran ÜLKER, Selç Ünverstes Mühendsl F, Blgsayar Mühendslğ Bölümü NURBS Crve Fttng sng Artfcal Immne System

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Oak 003 MAKSİMUM GÜÇ NOKTAS İZLEYİCİLİ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN OPTİMUM DİZAYN VE ÇALŞMA KOŞULLARNN ARAŞTRLMAS (NVESTGATON

Detaylı

AYIRMA KOLONLARININ TASARIMI-1

AYIRMA KOLONLARININ TASARIMI-1 AYIRMA KOLONLARININ TASARIMI-1 DİSTİLASYON KOLONLARININ TASARIMI Prof.Dr.Hasp Yenova İÇİNDEKİLER: 1. Grş 1 2. Sürekl Dstlasyon Prosesn Tanımı 1 Buhar- sıvı denge verler 3 2.1 Ger akma 4 2.2 Besleme noktasının

Detaylı

TOZ DETERJAN İÇİN ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEME SİSTEMİ TASARIMI

TOZ DETERJAN İÇİN ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEME SİSTEMİ TASARIMI Endüsr Mühendslð Dergs Cl: 0 Saý: Safa: (5-66) Makna Mühendsler Odası TOZ DETERJAN İÇİN ÜRETİM PLANLAMA E ÇİZELGELEME SİSTEMİ TASARM Tardu Selm SEPİN, Mehme Dar ATKN, Merve Nalı ERALP, Gökhan MEMİŞOĞLU,

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

27310 Gaziantep 27310 Gaziantep. Tel : 0342 360 1200/2412 Tel : 0342 360 1200/2423 Fax : 0342 360 1107 Fax : 0342 360 1107

27310 Gaziantep 27310 Gaziantep. Tel : 0342 360 1200/2412 Tel : 0342 360 1200/2423 Fax : 0342 360 1107 Fax : 0342 360 1107 BATIK YATAY JETLERİN NÜMERİK İMÜLAYONU Yrd.Doç. Dr. Msafa Günal Arş. Gör. Aaç Güen Gazianep Üniersiesi Gazianep Üniersiesi İnşaa Müh. Bölümü İnşaa Müh. Bölümü 73 Gazianep 73 Gazianep gnal@ganep.ed.r agen@ganep.ed.r

Detaylı