Kanguru Matematik Türkiye 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanguru Matematik Türkiye 2015"

Transkript

1

2 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki gibi beþ þekilde vidalamýþtýr. Hangi çubuk daha uzun olmuþtur? A)A B)B C)C D)D 3. Karenin arkasýnda hangi sayý gizlidir? A)3 B)4 C)5 D)6 2

3 4. Þekilde verilen çember üzerindeki noktalarý birleþtirmek istiyoruz. 1 nolu noktadan baþlayarak tekrar 1 nolu noktaya gelene kadar her ikinci noktayý birleþtiriyoruz. Yandaki þekilde ilk iki doðru çizilmiþtir. Yukarýdaki kurala göre hangi þekli elde ederiz? A) B) C) D) 5. Leyla'nýn cüzdanýnda Kangu paralarý vardýr (yandaki þekle bakýnýz). Leyla bir markete giriyor ve 7 Kangu paraya bir top alýyor. Leyla marketten ayrýlýrken cüzdanýnda kaç Kangu parasý kalmýþtýr? A) B) C) D) 6. Ýki basamaklý bir sayýnýn rakamlarý çarpýmý 15 olduðuna göre rakamlarý toplamý aþaðýdakilerden hangisidir? A)4 B)6 C)7 D)8 3

4 7. Yandaki þekilde, sahilinde kurbaðalarýn olduðu, eðlenceli bir ada görünüyor. Bu kurbaðalarýn kaç tanesi adanýn üzerindedir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 8. Saðdaki þekilde de görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdaki þekillerden hangisi þemsiyemin yandan görünüþlerinden biridir? A) B) C) D) 4 puanlýk sorular 9. Buket saðdaki þekli (þekil 1) altýnda görünen küçük üçgenlerden (þekil 2) oluþacak þekilde kesmek istiyor. Kaç adet üçgen oluþur? A) 8 B) 12 C) 14 D) Lale'nin 7 elmasý ve 2 muzu vardýr. Lale Görkem'e 2 adet elma veriyor ve karþýlýðýnda bir miktar muz alýyor. Sonuçta Lale'nin elma ve muz sayýlarý eþit oluyor. Buna göre Görkem Lale'ye kaç muz vermiþtir? A)2 B)3 C)4 D)5 4

5 11. Jale, herbiri siyaha ya da beyaza boyanmýþ 27 küp kullanarak saðdaki þekli oluþturuyor. Ayný renkte iki küp altalta ya da yanyana gelmeyecek þekilde yapýlan küp için Jale kaç beyaz küp kullanmýþtýr? A) 10 B) 12 C) 13 D) Kayak yarýþmasýnda 10 yarýþmacý finale kalmýþtýr. Tom, sayý olarak, kendisini geçen yarýþmacýlardan 3 adet fazla yarýþmacýyý geçmiþtir. Tom kaçýncý sýradadýr? A)1 B)3 C)4 D)6 13. Arda'nýn 4 oyuncaðý vardýr. Bir araba, bir bebek, bir top ve bir gemi. Arda bu oyuncaklarýný düz bir rafa yanyana dizmek istiyor. Geminin arabanýn yanýnda ve bebeðinde arabanýn yanýnda olmasýný istediðine göre, oyuncaklarý, bu koþullara uygun kaç farklý þekilde dizebilir? A)2 B)4 C)5 D)6 14. Petek þekildeki parkta bisiklete biniyor. S noktasýndan ok yönünde harekete baþlýyor. Ýlk yol ayrýmýnda saða, ikinci yol ayrýmýnda sola dönüyor. Bir sonraki yol ayrýmýnda saða, sonra tekrar sola dönüyor ve bu þekilde sürmeye devam ediyor. Petek hangi noktadan geçmez? A) A B) B C) C D) D 5

6 15. Þekilde 5 uðurböceði görünmekte. Kanatlarýndaki nokta sayýlarýnýn farký 1 olan uðurböcekleri birbiri ile arkadaþtýr. Kanguru Matematik gününde arkadaþ olan uður böcekleri birbirlerine mesaj yazmýþlardýr. Toplam kaç mesaj yazýlmýþtýr? A)2 B)4 C)6 D)8 16. Yandaki þekil eþ üç parçaya ayrýlýyor. Her bir parça aþaðýdakilerden hangisi gibi olur? A) B) C) D) 5 puanlýk sorular 17. Metin, kaðýtlarý katlayarak, bir küp elde etmek istiyor. Yanlýþlýkla 6 kare çizeceðine þekildeki gibi 7 kare çiziyor. Hangi kareyi çýkarmalý ki kalan kareler katlanarak bir küp oluþturabilsin? A)1 B)2 C)3 D)6 6

7 18. Þekildeki gibi üç adet þeffaf kaðýdýn bazý kareleri siyaha boyanmýþtýr. Bu kaðýtlarý sadece döndürerek (ters çevirmeden) üstüste yerleþtirip üstten bakýldýðýnda en fazla kaç adet siyah kare görülür? A)5 B)6 C)7 D)8 19. Saðdaki karelere 2,3,5,6 ve 7 rakamlarý yazýldýðýnda yatay sýradaki rakamlarýn toplamý, düþey sütundaki rakamlarýn toplamýna eþit oluyor. Buna göre ortadaki kareye hangi rakam ya da rakamlar gelebilir? A) sadece 3 B) sadece 5 C) sadece 7 D) 5 ve Zeynep'in 0'dan 9'a kadar 10 adet topu vardýr. Bu toplarý üç arkadaþýna þu þekilde paylaþtýrýyor: Cem 3 top alýyor, Atakan 4 top alýyor ve Ýpek 3 top alýyor. Sonra arkadaþlarýna toplarýn üzerindeki sayýlarýn çarpýmlarýný soruyor ve þu cevaplarý alýyor: Cem 0, Atakan 72 ve Ýpek 90 diyor. Cem'deki toplarýn üzerindeki sayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 11 B) 12 C) 13 D) 15 7

8 21. Yan tarafta üç adet halat zemine þekildeki gibi yatýrýlmýþtýr. Üç adet halat ile zemindeki halatlarý birleþtirerek tek bir büyük halat halkasý elde edilebiliyor. Buna göre hangi halatlarý kullanmak gerekir? A) B) C) D) 22. Yandaki þekilde dikey ve yatay olarak birbirinden 1 birim uzaklýkta bulunan noktalar görülmektedir. Bunlardan 4 tanesi seçilerek farklý kareler elde ediliyor. Bu karelerin alanlarý kaç farklý deðer alabilir? A)2 B)3 C)4 D)5 23. Ata bir köpekbalýðý, bir domuz ve bir gergedan çizerek çizdiði hayvanlarý þekildeki gibi üç parçaya ayýrýyor. Daha sonra elde ettiði parçalardan seçtiði bir kafa, bir orta bölüm ve bir de alt bölüm seçerek farklý hayvanlar yapýyor. Buna göre Ata, gerçek ya da hayali, kaç farklý hayvan elde edebilir? A) 3 B) 9 C) 15 D) Ali, Beril, Cemile, Demet ve Ela haftasonunda kurabiye piþiriyorlar. Ali 24, Beril 25, Cemile 26, Demet 27 ve Ela 28 kurabiye piþiriyor. Bu beþ kiþiden birinin Pazar günü piþirdiði kurabiye sayýsý cumartesi piþirdiklerinin iki katýdýr, diðer bir kiþi Pazar günü cumartesi günü piþirdiklerinin 3 katý kadar piþiriyor, bir diðeri 4 katý, diðeri 5 katý ve diðeri de 6 katý piþiriyor. Buna göre cumartesi günü kim daha çok kurabiye piþirmiþtir? A) Ali B) Beril C) Cemile D) Demet 8

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

BEYNÝ Ç ÇALIÞTIRAN - H HAFIZAYI P PARLATAN SÜPER Z ZEKA S SORULARI Akýl Oyunlarý Murat TAKMA

BEYNÝ Ç ÇALIÞTIRAN - H HAFIZAYI P PARLATAN SÜPER Z ZEKA S SORULARI Akýl Oyunlarý Murat TAKMA BEYNÝ ÇALIÞTIRAN - HAFIZAYI PARLATAN SÜPER ZEKA SORULARI Akýl Oyunlarý Murat TAKMA Tüm yayýn haklarý Beyin Gücü dergisine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlamaz,

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T :

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Þubat ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilir. Hiçbir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiçbir ortamda

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI

BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI BÖLÜM 5 TÜREV ALMA KURALLARI ~ Türevin Tanýmý ~ Saðdan ve Soldan Türev ~ Türevin Süreklilikle Ýliþkisi ~ Türev Alma Kurallarý ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Türevi ~ Alýþtýrmalar ~ Test ~ Türevde Zincir

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Bölüm 1: Sayý Sistemleri

Bölüm 1: Sayý Sistemleri ölüm 1: Sayý Sistemleri. Giriþ: Dijital elektroniði anlayabilmek için temel matematik iþlemlerini ve sayý sistemlerini bilmek gerekir.. Temel ilgiler 1. Lojik (Mantýk) Öne sürülen düþüncelere göre karar

Detaylı

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ EN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINI DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Geçinmek sözcüðü; B ve C seçeneðinde uzlaþmak, anlaþmak anlamýnda, D seçeneðinde taslamak anlamýnda; A seçeneðinde ise yaþamak

Detaylı

ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009. Ayýn Konusu: T-34A MENTOR

ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009. Ayýn Konusu: T-34A MENTOR ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ MART - NÝSAN 2009 Ayýn Konusu: T-34A MENTOR ÝSTANBUL HAVACILIK MÜZESÝ PLASTÝK MODEL UÇAK KULÜBÜ BÜLTENÝ - MART - NÝSAN 2009 ÝÇÝNDEKÝLER: Ayýn

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

* Neden sıfır kalır? Sihirli Sayılar Oyunu

* Neden sıfır kalır? Sihirli Sayılar Oyunu Sihirli Sayılar Oyunu Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Dördüncü Bölüm 1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 2 3 6 7 1 0 1 1 14 1 5 4 5 6 7 1 2 1 3 1 4 1 5 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 * 1'den 15'e kadar aklından

Detaylı

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8

TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 GELÝR DAÐILIMI TÜM ÝKTÝSATÇILAR BÝRLÝÐÝ YAYINLARI RESÝMLÝ ÝÞÇÝ DÝZÝSÝ NO : 8 Resimleyenler: SELÇUK DEMÝREL ÜMÝT GÜNDÜÇ Birinci Baský- Aðustos 1977 Ýkinci Baský-Mart 1978 [Bu basým, Kurtuluþ Cephesi dergisinin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117

ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117 ÝÇÝNDEKÝLER HAYAT B ÝLGÝSÝ 1. TEMA: OKUL HEYECANIM Okula Hazýrlýk- Belirli Günler...7 Kiþisel Bakým- Sýnýfýmýz- Okul Kurallarýmýz...9 Sýnýfta Demokrasi-Kulüplerimiz...11 Bayraðýmýz ve Ýstiklâl Marþý mýz...13

Detaylı

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi 5.Sýnýf Deneme Sýnavý A Kitapçýðý Türkçe 11 / Matematik 11 / Fen Bilimleri 11 / Sosyal Bilgiler 11 / Ýngilizce 6 olmak üzere toplam 50 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TEST 1. Uymak sözcüðü

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur.

8. Sýnýf. 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı. 2. Patron, iþe geç gelen iþçiyi gözünün yaþýna bakmadan. 1. 1. Limon ve mandalinada C vitamini bulunur. 8. Sýnýf 2014 8. Sınıf Deneme Sınavı Türkçe 13/ Matematik 13 / Fen Bilimleri 12 / T.C. Ýnkýlap Tarihi ve tatürkçülük 12 / Ýngilizce 10 olmak üzere toplam 60 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE

Detaylı