LÂLE DEVRİ KASİDE ŞAİRLERİ VE DİVANLARA GİRMEMİŞ DÖRT KASİDE ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LÂLE DEVRİ KASİDE ŞAİRLERİ VE DİVANLARA GİRMEMİŞ DÖRT KASİDE ÖRNEĞİ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa , 2008 LÂLE DEVRİ KASİDE ŞAİRLERİ VE DİVANLARA GİRMEMİŞ DÖRT KASİDE ÖRNEĞİ Metin Hakverdioğlu Macit Zeren Fen Lisesi / Amasya/ ÖZET Lâle Devri, kaside nazım şeklinin bolca kullanıldığı Divan edebiyatının verimli bir dönemidir. Bu dönemde yazılmış kasidelerin pek çoğu divanlara girmemiş ve bu yüzden edebiyat âlemine meçhul kalmıştır. Bu yazıda, üzerinde ilmî çalışma yapılmış divanlarda bulunmayan dört kasidenin metni verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Lâle Devri, Kaside, Şâkir, Seyyid Vehbî, Sâlim

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa , 2008 THE TULIP AGE KASIDE POETS AND FOUR ORIGINAL SAMPLES WHICH HAVEN T APPEARED IN DIVANS Metin Hakverdioğlu Macit Zeren Fen Lisesi / Amasya/ ABSTRACT The Tulip Age is a productive periot of Classic Turkish Literature in which verse types of kaside were used intensively. Most of the kaside which were writen in that age couldn t take part in divans so that have been obsure to the literature world. In this text four kaside which were studied before but couldnt finished, have been transparned. Key Word s: Tulip Age, Kaside, Şâkir, Seyyid Vehbî, Sâlim

3 Lâle Devri Kaside Şairleri ve Divanlara 249 GİRİŞ Divan edebiyatı, on üçüncü asırdan on sekizinci asrın sonuna kadar herdem taze eserler vermeyi başarmış; bu asırdan sonra ise yerini Batı etkisinde oluşan yeni cereyanlara bırakmış bir edebî dönemdir. Bu kadar uzun bir ömre sahip olan divan şiiri, pek çok türleri ve nazım şekillerini divan adı verilen kitaplarda toplamıştır. Divanların ilk şiirleri de hemen her daim kasideler olmuştur. On sekizinci asır şairlerinin en çok kullandığı nazım şekli olan kaside, niyet etmek, yaklaşmak manalarındaki kasada kökünden gelir. Arap edebiyatında doğmuş ve İran da bazı değişikliklere uğrayarak gelişmiş, oradan da Türk edebiyatına girmiştir. Prof Dr. Mine Mengi nin belirttiği gibi Divanların kasâid bölümlerine, bir bakıma, şairin, divan şiiri bilgisini, ustalığını kanıtlayan bölümlerdir demek, yanlış olmaz. Mengi (2000:122) Bu yüzyıl kasidecilerine göz attığımızda karşımıza şu isimler çıkar: Yahya Nazîm edebiyatımızın en çok na t yazan şairidir. Bu na tlerin büyük bir kısmı kaside nazım şeklindedir. Lâle Devri nde büyük şair olarak tanınan Nedîm gazel ve şarkıları yanında kasideleriyle de kendini kabul ettirmiştir. Dîvanında 38 kasidesinin çoğu devrin padişahı Sultan Ahmed, sadrazam Şehit Ali Paşa ve Nevşehirli Dâmad İbrâhim Paşa ya sunulmuştur. Şeyh Gâlib, gazel ve mesnevîdeki ustalığı yanında kasidede de başarı göstermiştir. Dîvanında ikisi na t 29 kaside vardır. Yüzyılın sonunda Sünbül-zâde Vehbî 54 kaside ve Fâzıl-i Enderûnî, bir kısmı dinî konularda olmak üzere 84 kaside ile en çok kaside yazan şairlerden olmuşlardır. 48 kaside yazan İzzet Molla da, 15 kasidesi bulunan Vâsıf da bu yüzyılda Nedîm in gölgesinde ve onun taklitçisi olmaktan kendilerini kurtaramamışlardır. İpekten (1994: 28) On sekizinci asırda kaside, Nef î nin gür sesini yakalayamasa da büyük bir rağbet görmüştür. Nedîm gibi bir rind şairin şuh sesi adeta bir önceki gür sesi unutturmuştur. Özel olarak Lâle Devri adı verilen ve 9 Mayıs Eylül 1730 arasında yaşanan 12 yıllık dönemde, (Ahmet Rıfat 2004) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın himayesinde, Nedîm in şuh kasideleri daha bir rağbet görmüştür. Bu devirde Paşa ya kaside yazan şairlerin sayısı 100 ü bulmaktadır. Padişah III. Ahmed ile Sadrazam İbrahim Paşa kendilerinden önceki ve sonraki pek çok devlet adamından çok daha fazla kaside ile övülmüşlerdir. Şu şairler Lâle Devri nin bu iki devlet adamına kasideler yazmıştır: Abdî, Abdullah Mollâ, Afvî, Âṣım, Âṭıfî, Âtıf, Avnî, Âzim, Behcetî, Belîġ, Câzim, Dürrî, Ebu l-es ad, Maḥdûm-ı Mükerrem Es ad, Edhem, Edîb (Kaḍı), Emînî, Es ad, Fâ iz, Faṣîḥî, Feyżî, Ganî, ẜalîlî, ẜâliṣâ, Hamdî, Ḥâsib, Hâşim, Hilmî, Hâtif, ẜaṭṭî, Ḥıfẓî, İsḥaḳ, İṣmet, İzzet, Kâmî, Kâẓım, Kelîm (Seyyid), Lebîb, Lemî, Mâcid, Mâdiḥ, Me âlî, Mektûbî, Kadîmî, Ḳapudan Paşa (Ṣâlim), Muhlis, Muṣîb, Müfîd, Münîb, Münîf, Nâdir, Naḥîfî, Na tî, Naẓîm, Necîb, Nedîm, Neylî, Oẟmanzâde Tâ ib, Râġıb, Rahâtî, Raḥmî Aġa(Kırımlı), Râmî Paşa-zâde, Râsim(Hattat), Râşid (Kadı-zâde), Râzî, Refî,Resîm, Reşîd, Rif at, Sa dî, Sa id, Sa yî, Sabîḥ, Sâbir, Ṣadrî, Sâḥib, Ṣalâḥî (Kapudan Pir), Sâlim (Trabzonî), Sâlim, Sâmî, Seyyid Derviş Muṣṭafa, Sıddıḳ(Şeyh-zâde), Şâkir(Mâhir-zâde), Şehdî, Şehrî, Şerîf, Şeyḫî, Ṭâlib, Ünsî, Vahîb, Vaḥîd, Vâḳıf, Vâṣıf(Seyfi-zâde), Vâṣıf (Erzurumî Aḥmed Aġa), Vâṣıf(Seyyid), Vehbî, Veyzevî (Ḥasîb), Yümnî, Ẕekî, Zühdî. Hakverdioğlu (2008: 52)

4 250 M. Hakverdioğlu Yukarıda adı geçen 98 şairin III. Ahmed e ve Damat İbrahim Paşa ya yazdığı kaside ve tarihleri içeren bir mecmuanın tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Kitaplığı, 763 numarada kayıtlıdır. Fâiz Efendi ve Şâkir Bey tarafından tertip edilen bu eser, Halisâ, Eminî, Âtıfî, Molla Abdullah, Meâlî gibi on sekizinci asır şairleri içinde adı dahi geçmeyen pek çok şairden kaside örnekleri bulunduran orijinal bir mecmuadır. Aşağıdaki tabloda üzerinde bilimsel çalışma yapılmış altı şairin 53 kasidesi olduğu ve bu kasidelerden on dördünün bu divanlarda olmadığı gösterilmiştir. Bu şiirlerin aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yüksek lisans veya doktora tezleri ile karşılaştırılması yapıldı. Şâkir Bey in kasidesi Seyhan Yıldız ın yüksek lisans tezinde, Seyyid Vehbî nin kasidesi Hamid Dikmen in doktora tezinde ve Sâlim in kasidesi Hüseyin Güfta nın doktora tezinde; Adnan İnce nin eserinde aranmış ve bulunamamıştır. Makale boyutunu aştığı için Şâkir Bey in iki, Seyyid Vehbî ve Sâlim in birer kasidesini yayınlamayı uygun bulduk. Aynı durumda olan Câzim, Sâhib Dede ve Râşid e ait kasideler, kaside sayısı, mecmuadaki yerleri ve ilmî çalışmalarını yapanlarla birlikte tabloda gösterilmiştir. (Kasidelerin numaralandırılmasında Fâiz Efendi ve Şâkir Bey in Mecmuasındaki Mecmua varak sırası esas alınmış ve M kısaltması kullanılmıştır.) Tablo 1. Divanlarda eksik kasideler Sıra Şair Adı Mecmuadaki Kaside Sayısı Divanda Eksik Kaside Sayısı ve Mecmuadaki Yeri 1 Vehbî Efendi 22 1 Kaside (M.433) 2 Şâkir Efendi 7 2 Kaside (M ) 3 Sâlim 2 1 Kaside (M. 79) 4 Câzim 5 4 Kaside (M. 213, 278, 302, 307) 5 Sâhib Dede 8 5 Kaside (M. 3, 305, 315, 351, 421) 6 Râşid 9 1 Kaside (M.174) 14 Çalışan Bilim Adamı Hamit Dikmen (1991) Seyhan Yıldız (2002) Hüseyin Güfta (1995) Adnan İnce (1994) Ahmet Özbek (2000) Mahmut Büyüktosunoğlu (1991) Fatih Günay (2001) EKSİK KASİDELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 1. KASİDE M 589a - 590a NEVRÛZİYYE-İ ŞÂKİR DER- SİTÂYÎŞ-İ ḤAŻRET-İ VELİYYÜ N-Nİ AM Hüseyin Şâkir Bey, Gümrükçü Hüseyin Paşa-zâde olarak tanınır. Vakanüvis ve şairdir. İstanbulludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Dâmat İbrahim Paşa ya intisab

5 Lâle Devri Kaside Şairleri ve Divanlara 251 etmiştir. Uzun süre müderrislik de yapan Şâkir Bey, Arpaemîni-zâde Sâmî yerine vakanüvis olmuştur. İbrahim Paşa nın oluşturduğu tercüme heyetinde yer alan şair, mahkeme nâibliği ve Haleb Mollalığı görevlerinde bulunmuş ve orada vefat etmiştir. Dîvanının nüshaları hakkında Tuhfe-i Nâilî de açıklamalar vardır. Ayrıca M yi (Fâiz- Şâkir Mecmuası) derleyenlerden birisidir. Mecmuada doğal olarak İbrahim Paşa ya en çok kasidesi bulunanlardandır. Vefatı 1157/1744 tedir. (Tuman 2001:469; Pala 1989:465; Yıldız 2002) Şâkir Bey, Seyhan Yıldız (2002) tarafından hazırlanan divanında bulunmayan 26 beyitlik, nevruz konulu bu kasidesine bahar vaktinin bağa geldiğini sabâdan haber aldığını söyleyerek başlar. Şiir aruzun Müstef iün Müstef ilün Müstef ilün Müstef ilün kalıbında ve musammat kaside tarzındadır. Bu vezin ve iç kafiye şiiri bahar mevsimini anlatmakta daha başarılı kılmıştır: Gûş eyledim vaḳt-i seḥer bâd-ı ṣabâdan bir ḫaber Nevrûz irüp bâġa meger gül-naḫle düşmiş her şecer Nevruzun güzellik ve eğlencelerinden bahseden şair, kışın gitmesine sevindiğini, kasır gezilerinin heyecanına kapıldığını belirtir. Şâkir Bey, 14. beyitte nesib kısmını bitirip şu beyitle girizgah yapıp İbrahim Paşa yı methetmeye başlar: Ṣadr-ı kerîm ü kâr-dân ṣıhr-ı şeh-i gîtî-sitân Düstûr-ı âlî-nâm ü şân dâmâd-ı şâh-ı dâd-ger Paşa yı bilinen vasıflarla kısa denecek kadar az -8 beyit- öven şair, 22. beyitten itibaren dua ederek şiirini tamamlar: Ey dil yeter eyle du â dergâhına arż it ẟenâ Kim vaṣfına itmez vefâ maḥṣûl-i baḥr-i pür-güher İç kafiye ile kolay okunur ve zevk verir bir usluba ulaşan bu kaside, kısa ama tipik bir nevruziye örneğidir. 2. KASİDE M 593a - 593b ÇERÂĠÂNİYE-İ ŞÂKİR DER-SİTÂYÎŞ-İ ŞEM -İ TÂB-DÂR GÜL-ŞEN- SERÂY-I SALṬANAT Şâkir Bey, bu kasidesini çerâgan eğlencelerini anlatmak amacı ile yazmıştır. Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilün kalıbında yazılan kaside elli beş beyitten oluşmaktadır. Allah ın bayram ayının ışığını parlattığı gece lâlezarda şevk içince bir çeragan eğlencesi başladığını söyleyerek şiire giriş yapan şair, bahar ile bayramın birlikte gelmesinden oldukça memnundur: Dest-i ḳudret şem -i mâh-ı îdı nûrân eyledi Lâlezâr-ı şevḳ ü şâdîde çerâġân eyledi

6 252 M. Hakverdioğlu 12. beyitten itibaren Paşa yı övmeye başlayan şair, eğlenceye onun da katıldığını belirtmektedir: Âṣaf-ı devrân veliyy-i ni met-i ẕî-şânına Yümn ile Sâḥil-serâyında çerâġân eyledi 43 ila 45. beyitlerde devrin eğlencesinin ulaştığı noktayı en mübalağalı anlatan ifadeler mevcuttur: Çıḳdı ayyûḳa sürûr-ı zevḳ ü şevḳ ü inbisâṭ Zühreyi râmiş-girân-ı çengle raḳṣân eyledi Şâh-râhından ġubâr u gerdi iẕhar itmege ẜizmet-i saḳḳâyı anda ebr-i nîsân eyledi Dilleri yek-pâre ḳıldı ḳayd-ı miḥnetden ḫalâṣ Başına ancaḳ ġamıñ dünyâyı zindân eyledi 48. beyitten itibaren ise Şâkir Bey bir gazel ile kasidesini sıkıcılıktan kurtarmaya çalışır: Tîr-i müjgânı o şûḫuñ ḳaṣd-ı cîrân eyledi Der-kemân iken daḫı ṣayd-ı ġazâlân eyledi 52. beyitte dua eden şair, memduhunun uzun ömürlü ve başarılı olmasını diler: Şâkirâ besdir ser-âgâz-ı du â ḳıl öyle kim Diyeler Mevlâ ḳabûle anı şâyân eyledi Şâkir Bey in bu kasidesi de Seyhan Yıldız (2002) ın hazırladığı Yüksek Lisans tezinde mevcut değildir. 3. KASİDE M 433a-435b ÎDİYYE-İ VEHBÎ EFENDİ DER-MİDḤAT-İ ḤAŻRET-İ VELİYYÜ N-Nİ AM ÂLİ-HİMEM EBḲÂHU LLÂHU MÂ-DÂME L- ÂLEM Seyyid Hüseyin Vehbî Efendi, Yenişehir Feneri kadısı İmam-zâde Efendi nin kethudası Seyyid Hacı Ahmed Efendi nin oğludur. İstanbulludur. İlk gençliğinde Hüsâmî mahlasını kullanmıştır. Hocası Mirza-zâde Ahmed Neylî nin teklifi ile Vehbî mahlasını kullanmaya başlamıştır. Hattı güzeldir. Kayseri, Halep ve Manisa Mevlevîhâneleri nde bulundu. Müderrislik yaptı. Nâbî ekolünden iken sonradan Nedîm in tesirine girmiştir. Kasidelerinde Nef î havası da hâkimdir. Ona şöhretini Surnâme adlı eseri sağlamıştır. Gibb de onun Nâbî ile Nedîm arasında kaldığından ve aslında söylendiği kadar büyük bir şair olmadığından bahseder. Tuhfe-i Nâilî de Dîvanı nın nüshaları hakkında kayıtlar mevcuttur. Şair hakkında pek çok ilmî çalışma vardır. M de İbrahim Paşa için yazılmış, Nedîm den daha fazla kasidesi vardır: Yirmi iki kaside. Vefatı 1149/1772 dedir. (Tuman 2001: 1180; Pala 1989:527; Gibb 1999:342; Dikmen 1991)

7 Lâle Devri Kaside Şairleri ve Divanlara 253 Şairin bu kasidesinin 1,2,5,8,9,11,14,15 ve 18. beyitleri, Hamit Dikmen (1991) in doktora tezi olarak hazırladığı dîvânda mevcuttur, diğer beyitler yoktur. Şair, bu beyitler haricinde ortak yönü olmayan farklı ve yeni bir kaside oluşturmuştur. Mef ûlü Fâ ilâtü Mefâ îlü Fâ ilün kalıbı ile yazılan şiir altmış iki beyitten oluşmaktadır. Bayram dolayısıyla yazılan bu şiir, devrin âdeti üzre bayram hilalinin göründüğünü müjdeleyerek başlıyor: Destâr-ı îdi tâzeleyüp ṣun -ı Ẕü l-celâl Telli ucı göründi hilâl eylemek ḫayâl Bayram havasını ve heyacanını veremeye çalışan Vehbî, 7 ve 8. beyitten itibaren bir girizgah yaparak Paşa yı övmeye başlamıştır: Unvân-ı vaṣfı ile aġız miski arż idüp Eyler bu gûne beẕl-i şeker-pâre-i maḳâl Ey âṣaf-ı ḫüceste-ṣıfat-ı melek-ḫisâl Îdiñ mübârek eyleye Allâh Ẕü l-celâl Her ânıñ ola sâ at ü her sâ atiñ nehâr Her bir güniñ bir ay ola her ayıñ ola sâl Şair, 27. beyitteki şu sade Türkçe ile Mahallileşme cereyanı etkisinde olduğunu gösterirken bir taraftan da aşırı mübalağalı sözlerle memduhunu övmeye devam etmiştir: ẜâṭırda mı aġa ḳapusından geçen sene Âlây-ı îde tebrikiñ ey ṣadr-ı bî-hemâl Mesela, 33. beyitte abartı ve sade dil bir arada oldukça başarılı verilmiştir. Hz. İsa, Paşa için sihirler yaparken şair de bir köşede dua etmektedir: Îsâ felekde ruḳye oḳur üfler üstiñe Bendeñ du â-yı devlete eylerdim iştiġâl Seyyid Vehbî, 56. beyte kadar bu sade dilli ve o kadar da abartılı methiyesini devam ettirip 57.beyitte duaya geçer: Îdiñ sa îd eyleye Ḥaḳ celle-şânuhu Ḳadriñ mezîd-i Ḥażret-i ẜallâḳ-ı bî-zevâl 60. beyit tac beytidir. Şair, dileğininin Paşa nın sağlığı olduğunu belirterek şiiri tamamlar: Vehbîye senden ide ẜudâ ḳısmetin naṣîb Mihr ü cûd-ı vücûduña göstermesün zevâl

8 254 M. Hakverdioğlu 4. KASİDE M 79 a-80a ḲAṢÎDE-İ SÂLİM EFENDİ DER-TEŞEKKÜR-İ ESB-DÂDEN ḤAŻRET-İ ṢADR-I ÂLÎ Mirza-zâde Mehmed Emin Efendi, Şeyhülislam Mirza Mehmed Efendi nin oğludur. Müderrislik yapmıştır. Şuarâ tezkiresini Dâmat İbrahim Paşa ya sununca İstanbul Kadılığına getirildi. Aynî tarihini tercüme heyetinde bulundu. Anadolu Kazaskeri oldu. Mekke Kadılığına gönderildi. Şam da medfun olduğunu söyleyen kaynaklar olduğu gibi Tuhfe-i Nâilî gibi İstanbul da babasının yanında gömülüdür, diyenler de vardır. Sâlim özellikle mesnevi nazım şeklinde usta kabul edilmiştir. Tezkiresini, Safâyî nin tezkiresini beğenmediği için yazmıştır. Süslü bir dil kullanmış ve edebî şahsiyetleri Safâyî den çok daha iyi değerlendirmiştir. Vefatı 1156/1743 tedir. (Tuman 2001: 405; Pala 1989: 422) Hüseyin Güfta (1995) ve Adnan İnce (1994) nin aynı adı taşıyan şairler üzerine yaptıkları çalışmarında bulunmayan 30 beyitlik bu kısa kasidede Sâlim, kendisine at verilmesi üzerine teşekkür etmektedir. Mefâ îlün Mefâ îlün Mefâ îlün Mefâ îlün kalıbındaki bu kaside hem rahşiyye hem de sitayiş olarak kabul edilebilir. Düşkün bir halde sıkıntı ve yokluk çölünde yaya giden şairi, Paşa hazretleri (Damat İbraâhim Paşa) bir anda bir atla sevindirmiştir. Fütâde-geşt iderken deşt-i endûh-ı firâvânı Ayaḳlandurdı raḫş-ı himmetiñ abd-i ẟenâ ḫˇânı Bu ilk beyitte şair, verilen atın özelliklerini abartılı bir şekilde övdükten sonra 14. beyitte Vezir-i a zama teşekkür etmeye ve onu övmeye başlar: Vezîr-i a ẓam-ı ḥâtem-şiyem kim şâmil-i luṭfı Leb-â-leb eyledi leb-rîz-i cûdı çâr-erkânı Aşağıdaki 17. beyitte belirtildiği gibi İbrahim Paşa devrinin Hatem-i Tayi dir ve adeta hanedanın yenileyicisidir. Bu övgü aynı zamanda devrin bu gerçeğini de açıkça ortaya koymaktadır: Vücûdı ḫânedân-ı cûdı tecdîd eyledi yek-ser Unutdurdı zamân-ı Ḥâtemi luṭf-ı firâvânı Türkî-i Basit cerayanını güzel örneklerinden birisi de her halde aşağıdaki dizelerdir. Şiirin 22. beyti olan bu dizeler 18. asır dilde sadeleşme ve Mahallileşme Cereyanı nın etkisinin Sâlim de de görüldüğünün en bariz kanıtıdır: Zamân-ı devletinde ḳalmadı bir kimse hiç maḥrûm Ser-â-ser gördiler ḥadden żiyâde luṭf u iḥsânı 25. beyitten son beyte kadar dua eden şair devrin genel beklentisini son dizelerinde ortaya koyar: Paşa nın zamanında devlet taze bir hayat bulsun. Zamân-ı ḥaşre dek dâ im idüp Ḥaḳ devletin anıñ Ḥayât-ı tâze bulsun devletinde âlem-i fânî

9 Lâle Devri Kaside Şairleri ve Divanlara 255 METİNLER 1. EVRÛZİYYE-İ ŞÂKİR DER- SİTÂYÎŞ-İ ḤAŻRET-İ VELİYYÜ N-Nİ AM M 589a - 590a Müstef ilün Müstef ilün Müstef ilün Müstef ilün 1 Gûş eyledim vaḳt-i seḥer bâd-ı ṣabâdan bir ḫaber Nevrûz irüp bâġa meger gül-naḫle düşmiş her şecer 2 Bu mevsim-i nevrûzdur bir sa at-i fîrûzdur El-ḥaḳ feraḥ endûzdur kim anda olmaz hiç keder 3 Yoḳ bu dem-i ġarrâ gibi nevrûz-ı şevḳ-efzâ gibi Ma cûn bile ṣahbâ gibi câm içre oldı cilve-ger 4 Meydâne sâḳî mey getür rindâne rengîn şey getür Sen daḫi muṭrib ney getür işret demi eyler güẕer 5 Mey merhem-i ṣad-yâredir zaḫm-ı derûna çâredir Dil ġamla kim biñ pâredir görmez keder her kim çeker 6 Ceyş-i ġamı berbâd ider vîrânları âbâd ider Ġam-gîn dili mey şâd ider nûş eyleyen çekmez żarar 7 Ey dil ṣaḳın olma melûl bâġa ṣabâ ḳıldı nüzûl Vaḳt-i bahâr itdi ḫulûl hengâm-ı dey ḳıldı güẕer 8 Gitdi şitâ geldi bahâr germ oldı ṣaḥn-ı lâlezâr Ṭut elde câm-ı zer-nigâr ḥuzz mâ-ṣafâ vü mâ-keder 9 Bir daḫi gelmez lâ-cerem ṭutdı reh-i semt-i adem Tünden tüne nef oldı ġam gitdi gider daḫi gider 10 Bülbül naġam pervâz olup muṭriblere dem-sâz olup Her naġmesi şehnâz olup bu perdeden taḳsîm ider 11 İcrâ idüp ḥükmin bahâr geldi dem-i seyr-i kenâr Açıldı râh-ı Üsküdâr gel idelim ey dil güẕer 12 Enduh Şeref-âbâd şâh mesnediñe ẓıllulil lâh Ḳaṣr-ı şeh-i âlî-penâh kim seyri biñ dünyâ deger 13 Ol mesned-i şâhâneyi ol miẟli yoḳ kâşâneyi Ol me men-i yek-dâneyi ṭarḥ itdi ṣadr-ı mu teber 14 Ṣadr-ı kerîm ü kâr-dân ṣıhr-ı şeh-i gîtî-sitân Düstûr-ı âlî-nâm ü şân dâmâd-ı şâh-ı dâd-ger 15 Düstûr-ı bî-miẟl ü adîl nâm-âver-i pâk-i ẜalîl Ṣadr-ı kerem-kâr-ı celîl ṣıhr-ı ḫidîvv-i tâc-ver 16 Farḳ itmege iẕ ân gerek çeşm-i meh ü mihr felek Hiç gördi mi bu âna dek bir böyle ṣadr-ı pür-hüner

10 256 M. Hakverdioğlu 17 Devrinde âlem şâd-mân ahdinde her kes kâm-rân Buldı cihân emn ü emân râḥatdadır ins ü beşer 18 Her kimde kim inṣâf ola mir ât-ı ḳalbi ṣâf ola Âyînesi şeffâf ola luṭfın nice inkâr ider 19 Kim dehri âbâd eyledi ġam-gînleri şâd eyledi İḥsânı mu tâd eyledi imsâki ḳıldı der-be-der 20 Bâz itdi bâb-ı râḥatı açdı der-i emniyyeti Sedd itdi râh-ı miḥneti ol ṣadr-ı İskender-ẓafer 21 Evṣâf-ı ẕât-ı kâmili ḥayrân ider ṣad- âḳılı Ol âṣaf-ı dânâ dili ḥâcet mi var vaṣfa meger 22 Ey dil yeter eyle du â dergâhına arż it ẟenâ Kim vaṣfına itmez vefâ maḥṣûl-i baḥr-i pür-güher 23 Çek ḫırḳaya ey ḫâme baş sırr-ı derûnuñ itme fâş Ḳâḍı gibi ġâfil be-bâş ḫıl et diker bu naẓm-ı ter 24 Şâkir ṣaḳın hiç yeme ġam düzdiñ toyı çekme elem Ol âṣaf-ı âlî-himem saña boyuñca luṭf ider 25 Ḥaḳ devletin müzdâd ide beyt-i dilin âbâd ide Ṭab -ı kerîmin şâd ide göstermeye aṣlâ keder 26 Her bir güni nevrûz ola her sâ ati fîrûz ola Her vaḳti şevḳ-endûz ola hiç görmeye renc ü ḫaṭar 2. ÇERÂĠÂNİYE-İ ŞÂKİR DER-SİTÂYÎŞ-İ ŞEM -İ TÂB-DÂR GÜLŞEN- SERÂY-I SALṬANATÜ M 593a - 593b Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilâtün Fâ ilün 1 Dest-i ḳudret şem -i mâh-ı îdı nûrân eyledi Lâlezâr-ı şevḳ ü şâdîde çerâġân eyledi 2 Oldı âfâḳa żiyâ-baḫşâ amûd-ı ṣubḥ-ı îd Çarḫ o şem -i nûrı gûyâ kim fürûzân eyledi 3 Esdi gül-zâr-ı ümîde bâd-ı feyż-i nev-bahâr Ġonce-i neşküfte-i âmâli ḫandân eyledi 4 Oldı ma nâ-yı leṭâfet âşikâr ü rû-nümâ Kilk-i şem i gûyiyâ şerḥ-i Gülistân eyledi 5 Güldi âfâḳıñ yüzi açıldı dünyânıñ gözi Kim żiyâ virmekde rûzı şeb peşîmân eyledi 6 Serv-i âzâde ḫırâm-ı bâġı bâd-ı nev-bahâr Ḳâmet-i mevzûn-ı cânân-veş ḫırâmân eyledi

11 Lâle Devri Kaside Şairleri ve Divanlara Şevḳ-ı gül-şen buldı germiyyet yine ḫˇâce bahâr Kâle-i gül-rîz-i şevḳı zîb-i dükkân eyledi 8 Hiç degildir lâleye dâġ-ı derûn isnâd iden Şevḳden itdi kinâye ya ki bühtân eyledi 9 Dâġ-ı ber-dil ḳalmadı dâġ üsti bâġ oldı yine Mevsim-i gül-geşt-i ṣaḥrâ ḫalḳı şâdân eyledi 10 Yalıñız olmaz ḳudûm-ı nev-bahâr ile bu feyż Şâh-ı âlem var ise azm-i gülistân eyledi 11 Şâḥ-ı gülde andelîb naġme-i pervâz-ı çemen Vaṣf-ı feyż-i vaḳti ḫalḳa böyle i lân eyledi 12 Âṣaf-ı devrân veliyy-i ni met-i ẕî-şânına Yümn ile Sâḥil-serâyında çerâġân eyledi 13 Ol ḫıdîvv-i bende-perver şehr-yârı baḥr u ber Ṣıhr-ı âṣaf-câhına luṭf itdi iḥsân eyledi 14 Devlet-i câvîd-i teşrîfiyle ḳıldı kâm-yâb Maḳdem-i pâk-i hümâyûnıyla şâdân eyledi 15 Farḳ-ı ḳadr ü i tibârın hem-ser-i arş eyleyüp Âsmân-ı iftiḫâre bedr-i raḥşân eyledi 16 Âf-tâb-ı salṭanat kim vech-i pâkinden felek İktisâb-ı nûr-ı izz ü rif at ü şân eyledi 17 Ḥażret-i sulṭân Aḥmed ẜân-ı Ġâzi kim ẜudâ Bâb-ı adlin mültecâ-yı tâc-dârân eyledi 18 Revnaḳ-efrûz-ı gülistân-ı ḫilâfet kim anıñ Bülbüli vaṣf-ı gül-i ḫulḳı ḫoş-elḥân eyledi 19 Mülk-i mevrûdınıñ icrâ itdi ḥükmin adl ile Ḥaḳ anı kim vâriẟ-i mülk-i Süleymân eyledi 20 Zîver-i mesnediñe iḳbâl ü adl idüp ẜudâ Ẕât-ı pâkiñ iftiḫâr-ı âl-i Oẟmân eyledi 21 Dergehin Ḥaḳ ideli dârü ş-şifâ-yı âcizân Kimde kim bir derd ola biñ dürlü dermân eyledi 22 Ḳıble-gâh iden cihâna dergeh-i vâlâsını Âsitânın Kı betü l-âmâl-i şâhân eyledi 23 Ḥall ü aḳd ü vefḳ u rıtḳ u żabṭ u rabṭ-ı mülkde İtdigi tedbîre Eflâṭûnı ḥayrân eyledi 24 Ġayrıye düşvâr olan aḥvâl-i vaṣf-ı müşkili Aña te yîd-i İlâhî emr-i âsân eyledi

12 258 M. Hakverdioğlu 25 Başladı devrinde dil-ḫˇâh üzre devrân itmege İtdigi gerdişlere çarḫı peşîmân eyledi 26 Eyledikçe azm-ı bezm-i rezm aña dest-i ẓafer Ṭard-ı ḫaṣma perçem-i tûġın meges-rân eyledi 27 Ṣafḥa-i Îrândan itdi ḫak-i a câm ġalaṭ Tîġ-ı ḳahrı zümre-i pespâyı ġalṭân eyledi 28 Mekr-bâne şâh-râh-ı taḳviye oldı delîl Mürşid-i şemşîri çoḳ kâfir müselmân eyledi 29 Ser-be-ser cem îyet-i eşrârı ḳıldı târ u mâr Mûr-ı zengî gibi urbânı perîşân eyledi 30 Arż-ı Nişâbûra döndi Terbizîler dirdi kim ẜân-mân-ı düşmeni ḫâkile yeksân eyledi 31 Eyleyüp deryûze-i kâr dergeh-i cûdı Cemi Bâb-ı dârâtında ṣad-dârâbı der-bân eyledi 32 ẜâdim-i ıṣṭabl-ı ḫâṣı dinse müsteb id degil Kâse-i tâc-ı ser-i faġfûrı fincân eyledi 33 Ḥüsn-i ḥaṭṭ-ı dest-i pâkîne debîr-i âstân Encümi rîg itdi ḳarṣ-ı mâhı rîg-dân eyledi 34 Naẓm-ı ġarrâ-yı hümâyûn-ı belâġat-güsterîn Ṣafḥa-i mecmû ına âfâḳa unvân eyledi 35 Ol Süleymân-zamân çün âṣaf-ı ẕî-şânını Devlet-i teşrîfine luṭfıyla şâyân eyledi 36 Maḳdem-i pâk ile pür-nûr oldı çeşm-i ṭâli i ẜâk-pâyın tûtiyâ-yı dîde-i cân eyledi 37 ẜürrem ü ḫandân beşûş ü şâd-mân u şevḳ-nâk Pâyına rû-mâl idüp taḳbîl-i dâmân eyledi 38 Da vet-i ḫâṣı ile sâl-ḫâne-i vâlâsına Pâdişâh-ı ma delet-fermâyı mihmân eyledi 39 Miẟli yoḳ bir gevher-i şeh-vâr-ı baḥr-i şevkete Sâḥil-i ümmîd-i devlet ḫˇâhişin kân eyledi 40 Âlemi idüp niṣâb-ı ferruhundan ḥiṣṣe-mend Cümleyi ber-vech ile taṭyîb ü ḫandân eyledi 41 Herkese îfâ-yı şükr-i maḳdem-i ḫâḳân içün Luṭf u iḥsân u aṭâyâ-yı firâvân eyledi 42 Sâye-i şâhen-şehîde itdi ta mîm-i neşâṭ ẜalḳa geşt-i deşt ü seyri emr ü fermân eyledi

13 Lâle Devri Kaside Şairleri ve Divanlara Çıḳdı ayyûḳa sürûr-ı zevḳ ü şevḳ ü inbisâṭ Zühreyi râmişgerân-ı çengle raḳṣân eyledi 44 Şâh-râhından ġubâr u gerdi iẕhar itmege ẜizmet-i saḳḳâyı anda ebr-i nîsân eyledi 45 Dilleri yek-pâre ḳıldı ḳayd-ı miḥnetden ḫalâṣ Başına ancaḳ ġamıñ dünyâyı zindân eyledi 46 Ḥamdüli llâh devlet-i ḫâḳân-ı heft-iḳlîmde Şevḳ u şâdî âlemi mesrûr u ḫandân eyledi 47 Dil hevâlandı nesîm-i nev-bahâr-ı şevḳ ile Bülbül-i şûrîde-i ṭab ını ġazel-ḫˇân eyledi 48 Tîr-i müjgânı o şûḫuñ ḳaṣd-ı cîrân eyledi Der-kemân iken daḫı ṣayd-ı ġazâlân eyledi 49 Bir naẓarda pûye-gâhî deşt-i mülk-i cân olur Tevsen-i cüst-i nigâha ġamze meydân eyledi 50 Ḳâmet-i bâlâ-yı yâre servi teşbîh eyledi Ṭoġrısı ta bîrde ḫaylîce noḳṣân eyledi 51 Ba d ez-în olmaz süveydâ-yı dil-i üftâde-gân ẜâli ḫaṭ câh-ı zeneḥdân içre pinhân eyledi 52 Şâkirâ besdir ser-âgâz du â ḳıl öyle kim Diyeler Mevlâ ḳabûle anı şâyân eyledi 53 Ḥaşre dek efzûn ide eyyâm-ı ömr ü devletin Ol ki ẕâtın zîb-baḫş-ı taḫt-ı imkân eyledi 54 Sâkinân-ı arş-ı a lâ diyeler ümmîd odur Anı te yîd üzre Ḥaḳ şâh-ı cihân-bân eyledi 55 Her bahâr olduḳca dinsün yine ṣadr-ı a ẓamı Pâdişâh-ı âlem-ârâya çerâġân eyledi 3. ÎDİYYE-İ VEHBÎ EFENDİ DER-MİDḤAT-İ ḤAŻRET-İ VELİYYÜ N-Nİ AM ÂLİ-HİMEM EBḲÂHU LLÂHU MÂ-DÂME L- ÂLEM M 433a-435b Mef ûlü Fâ ilâtü Mefâ îlü Fâ ilün 1 Destâr-ı îdi tâzeleyüp ṣun -ı Ẕü l-celâl Telli ucı göründi hilâl eylemek ḫayâl 2 Ṣanmañ şafaḳ felekdeki îdiyye mâh-ı nev Bir lâciverdi câme biçindi ṭırâzı âl 3 Mihr-i dehânıñ açdı benân bûse rây-gân Bir aña bir aḳîdeye baḳ çâşni-i ḥelâl

14 260 M. Hakverdioğlu 4 Tîriñ muḳaddem itmek içün geldi giceden Îde selâm virdi egüp ḳâmetin hilâl 5 Buldı zamâne şâhid-i ẕîbende ṣûretin Virdi ḳumâş-ı îd aceb revnaḳ-ı cemâl 6 Îdiyye bir ḳaṣîde oḳur medḥ-i âṣafa Gûyâ felekde mâh-ı nev olmış lisân-ı ḥâl 7 Unvân-ı vaṣfı ile aġız miski arż idüp Eyler bu gûne beẕl-i şeker-pâre-i maḳâl 8 Ey âṣaf-ı ḫüceste-ṣıfat-ı melek-ḫisâl Îdiñ mübârek eyleye Allâh Ẕü l-celâl 9 Her ânıñ ola sâ at ü her sâ atiñ nehâr Her bir güniñ bir ay ola her ayıñ ola sâl 10 Her giceñ ola leyle-i ḳadr ile hem-ḳumâş Her ṣubḥuñ ide revnaḳ-ı nevrûzı iştimâl 11 Îydiyye kes boyunca kerem eyle âleme Hiç arası kesilmesün ey ṣadr-ı bî-hemâl 12 İtmiş ḳapıñı ḫalḳa ẜudâ ḳıble-i niyâz Hep sañadır teveccüh-i ḳalb-i uli l-kemâl 13 ẜˇân-ı ẜalîle döndi ḳudûmuñla nat -ı arż Ey luṭfı ḫalḳa mâ ide-i ni met ü nevâl 14 Naḫl-i vücûduñ eyledi ẓılliyle terbiyet Sâyeñde râḥat itmek içün ḫalḳı lâ-yezâl 15 Ṭûmâr-ı nâm u şöhreti Ḥâtemle Bermekiñ Ahdiñe ṭayy olundı çü taḳvîm-i köhne sâl 15 İtdiñ zamânede o ḳadar neşr-i mekremet Bî-kâr ḳaldı rıḳ a nüvîsân-ı arż-ı ḥâl 16 Ḥaḳdan temâyül eylemez aṣlâ tabî atıñ Olduñ tamâm-ı Ḥaḳ buña mîzân-ı i tidâl 17 Şûr u şürûrı sûr-ı sürûra idüp bedel Virdiñ niẓâm gelmiş iken mülke iḫtilâl 18 Âyîne-i nihâd ü żamîr-i münîriñe Âġâz-ı kârda görünür ṣûret-i me âl 19 Râyıñ ne semte eylese aṭf-ı inân-ı azm Tevfîḳ-ı Ḥaḳ murâfaḳât eyler bi-eyyi-ḥâl

15 Lâle Devri Kaside Şairleri ve Divanlara Eylerseñ aḳl-ı kül ile de aḳd-i meşveret Re yiñ olur yetîme-i kes rişte-i maḳâl 21 Parmaḳlarıñ ki zemzem-i iḥsâne lûledir Altun oluḳdur elleriñ ey Ka be-i amâl 22 Ebr-i bahâr-ı mekrümetiñ virse bâġa ṣu Mîve yirine zer bitürir ḫuşk iken nihâl 23 İḳbâliñ ile lâle-i feyż-i ẜudâ gibi Hem-seng-i şeb-çerâġdır eşküfte-i kemâl 24 Ḥanẓal bulaydı leẕẕet-i nuṭḳıñla terbiyet Reşk eyler idi ṭa mına turunç-ı portaḳal 25 Eyler olursa maẓhar-ı feyż-i ṣalâbetiñ Şürb-i sipihri pâzede bir mûr-ı bî- mecâl 26 İtdiñ berây-ı şöhret ü nâmûs-ı salṭanat İẓhâr-ı şân-ı vâhidet ü şevket ü celâl 27 ẜâṭırda mı aġa ḳapusından geçen sene Âlây-ı îde tebrikiñ ey ṣadr-ı bî-hemâl 28 Ḥaḳ luṭfı ile îd-i dü-bâlâ idi o rûz Bir fetḥ-i nâza müjdesi olup ḳarîn-i ḥâl 29 Feyż-ı neşâṭ-ı îde sürûr-ı fütûḥ ile Şükrâne içün eylediñ ol rütbe beẕl-i mâl 30 Îẟâr ḳıldıġıñ zer-i zencîr-i dârdan Olmışdı reh-güẕâr-ı reh-i kehkeşân miẟâl 31 Şûrîş ḳopup melâ ike bende-i seyr içün Bir birini tesâbuḳa açmışlar idi bâl 32 Bir gûşecikde ben ḳuluñ itmişdim inzivâ Târîḫ-i fetḥ-i eyniñ içün ḫod-be-ḫod ḫayâl 33 Îsâ felekde ruḳye oḳur üfler üstiñe Bendeñ du â-yı devlete eylerdim iştiġâl 34 Yaḳlaşdı vaḳti mebne-i mey ẕevḳ ü neşâṭ hû Mest oluram o demleri itdikçe ben ḫayâl 35 Şükr-i ẜudâ ṣudûr-ı selefden seniñ gibi Bir kimseden görülmedi bu şevket ü celâl 36 Bir devletiñ vezîrine de virmedi ẜüdâ Ḳadr ü celâl ü baḫtıñı yoḳ bunda ḳıl ü ḳâl

16 262 M. Hakverdioğlu 37 Fermânıñ üzre ḫizmetiñ itmekde temşiyet İḳbâl ü baḫt-ı berzede dâmân-ı iştiġâl 38 Tevfîḳ olup kefîl-i mühim-sâzi-i enâm Dîvânıña gelür dimege var mı arż-ı ḥâl 39 Merġûbuña temâyül ider ḳalb-i kâ inât Maġżûbuña kimesneden ammâ meded muḥâl 40 Âvâz-ı luṭf u ḳahrıñ ile ṭoldı şeş-cihet Gerdenlerine maḳreme ṭaḳdı yedi ḳırâl 41 Ḥaḳḳ-ı suḫen budur ki efendim seniñ gibi Bu ṣadra kimse gelmedi gelmek daḫı muḥâl 42 Ben görmedim gören işiden varsa söylesün Oldı mı bir aṣırda bu resme be-ḥüsn-i ḥâl 43 Ḳabż-ı Arab futûḥ-ı Acem i tidâl-i Rûm Emn-i ṭuruḳ-ı niẓâm Mıṣır vüs at-i ġılâl 44 Senden muḳaddem oldı mı memhûr-ı kâ inât Ḳal -ı cibâl eyledigi himmet-i ricâl 45 Ẓâhirde sâḥe-i Sa d-âbâd-ı ḥüccetim Ma nâda ḳara ṭaġıdır güvâh-ı ḥâl 46 Senden muḳaddem itdi mi kimse pes ez-ḫalel Bu resme basṭ-ı mânide-i ni met ü nevâl 47 Ẓâhirde tarḫa vaḳt ü himem beẕl-i mekrümet Ma nâda baḫş-ı râḥat ü emn ü refâḥ-ı ḥâl 48 Kim itdi ḫalḳıñ âteşin iṭfâ muḳaddemâ Kim eyledi Gümiş Ṣuyı gibi niẟâr-ı mâl 49 Ma nâda nâr-ı fitne-i şûr u şer-i adû Ẓâhirde ḫod ḥarîḳ kenâr-ı alîyü l-cibâl 50 Kim eyledi idi ol ahâlîye raġbeti Hem-seng idi ḥaẕefle güher cehl ile kemâl 51 Ahdiñde lîk şevḳ-i ṭaleble ṭoġar velîd Taṣġîr-i ḥarf-i illet olur evvelin maḳâl 52 Mümkin degil meḥâsiniñi eylemek şümâr Ṣıfr-ı raḳam olursa da ṣaḥrâda key rimâl 53 Ey dâver-i ḥüceste-simâṭ-ı bülend-i dâẟ V ey âṣaf-ı sütûde-ṣıfat-ı melek-cemâl

17 Lâle Devri Kaside Şairleri ve Divanlara Ebced-nedân-ı mekteb-i iḥsân-meniş selef ẜatm oldı sende muṣḥaf-ı himmet alel-kemâl 55 Elḳâb-ı medḥ-i şânıña vâfî degil lüġat Evṣâf-ı luṭf u cûduña kâfî degil maḳâl 56 Tecdîd eyledikçe libâs-ı ẓuhûrını Leyl ü nehâr u rûze vü aġyârda mâh u sâl 57 Îdiñ sa îd eyleye Ḥaḳ celle-şânuhu Ḳadriñ mezîd-i Ḥażret-i ẜallâḳ-ı bî-zevâl 58 Ṣadr ola dest-gâh-ı ḳumâş-ı sa âdetiñ Ârâyiş ola ḳâmetiñe ḥıl at-i Celâl 59 Tekmîl idüp ḥayât-ı tabî iyi ba d ez-în Ömrüm żamîme ide saña Ḥayy-i Zü l-celâl 60 Vehbîye senden ide ẜudâ ḳısmetin naṣîb Mihr ü cûd-ı vücûduña göstermesün zevâl 61 Leb-teşne-gân ḫˇâhişi sîr-âb-ı feyż idüp Dergâhıñ ola ḳullarıña maḳsem-i nevâl 62 Senden olursa isterem olmazsa istemem Câh u ḥayât vü kâfi ḳasem ber-resûl ü âl 4. ḲAṢÎDE-İ SÂLİM EFENDİ DER-TEŞEKKÜR-İ ESB-DÂDEN ḤAŻRET-İ ṢADR-I ÂLÎ M 79 a-80a Mefâ îlün Mefâ îlün Mefâ îlün Mefâ îlün 1 Fütâde-geşt iderken deşt-i endûh-ı firâvânı Ayaḳlandurdı raḫş-ı himmetiñ abd-i ẟenâ ḫˇânı 2 Ne raḫş-ı bâd-peymâ kim cebîn-i bî- adîliñde Meh-i ġarrâya ṭa n eyler ṣabâḥu l-ḫayr-ı pîşânı 3 Ne raḫş-ı bâd-ı sür at kim süzülse evc-i cevlâna Geçer evvel ḳademde eşheb-i fikr-i cihân-bânı 4 O çâpuk-seyr-i rehvâr-ı hünerdir kim murad itse İder taḳsîm-i reft ü âmed-i seyrinde berrânî 5 Miẟâl-i zülf-i ḫûbân ṭurre-i ṭarrârı müşg-efşân Be-hem çün nevk-i mevzûn-ter dü-gûş-ı nükhet unvânı

18 264 M. Hakverdioğlu 6 Sezâdır mihrden bir saṭl-ı sîmîn olsa ol raḫşa Şikâl-i pâyı bir meh tal atıñ zülf-i perîşânı 7 O ḳudretden tekaḥḥül çeşm-i âhû-yı dil-ârâyı Nigâh itdikçe dikḳat ile ḥayrân eyler insânı 8 O ḫank-i ṭarrafetü l- ayn-ı ezmâyiş ḫırâm itse İder rûḥ-ı sebük-pâ gibi yek-mıḫ üzre cevlânı 9 Himem pâkîzesin itse nihâde ṣaḥn-ı gül-zâre Gül-i taṣvîr olur rûy-ı zemîne na l-i tâbânı 10 Muḥâsin mû-be-mû endâmına dil-dâde vü vâlâ Şemâyil hey et-i maṭbu unıñ meftûn ü ḥayrânı 11 Süheyl-i şûḫı şevḳ-engîz bâl-i ḫâṭır-ı fâtır Beher reftârı revnaḳ-dâd ẕevḳ-i ṭab -ı insânı 12 O raḫşa eyleyüp ber-güsterân âġuş-ı iḳbâlim Ṣıṭabl-i pâkiniñ çârûbı itdim künç-i dâmânı 13 Nice mesrûr olup tevfîr-i şükrîn itmeyem ne kim Bu abd-i zâre kim luṭfından i ṭâ eyledi anı 14 Vezîr-i a ẓam-ı ḥâtem-şiyem kim şâmil-i luṭfı Leb-â-leb eyledi leb-rîz-i cûdı çâr-erkânı 15 Bulunmaz ḫuşk ḳalmış bir nihâl ü veche-i maḳṣûd Yed-i cûdı o rütbe eyledi sîr-âb ü devrânı 16 Zamânı ḳat ḳat iḥyâ eylemekde himmet-i pâki Cihânı nev-be-nev ta mîrde in âm ü iḥsânı 17 Vücûdı ḫânedân-ı cûdı tecdîd eyledi yek-ser Unutdurdı zamân-ı ḥâtemi luṭf-ı firâvânı 18 Seḫâ ber-ḳâlıb-ı bî-rûḥa dönmişdi bi-ḥamdi llâh Serîr-i devlete teşrîfi iḥyâ eyledi anı 19 Vücûd-ı bî-naẓîriñ eylemiş Ḥaḳ maḥzen-i elṭâf Kef-i deryâ nevâl-i farṭ-ı cûdın ḳulzüm-i ẟânî 20 Baḳılsun işte târîḫ-i düvel gelmiş mi bir böyle Saḫî vü aḳl-ı evvel adl ü dâd-ı merḥamet kânı 21 İder dünyâ ḳadar luṭf u kerem ednâ bahâneyle Nevâli bî-niyâz idince ṣınf-ı müstemendânı 22 Zamân-ı devletinde ḳalmadı bir kimse hiç maḥrûm Ser-â-ser gördiler ḥadden żiyâde luṭf u iḥsânı

19 Lâle Devri Kaside Şairleri ve Divanlara Nice düşmişlere imdâd idüp dest-i teraḥumla Ḥażîż-i ḫâkden ḳaldırdı her üftân-ı ġalṭânı 24 Beni de raḫş-ı in âmı ayaḳlandurdı luṭf itdi Nevâli ḫâkden ref itdi îd-ı menḳabet- ḫˇânı 25 Cenâb-ı Ḥażret-i Ḥaḳ ide dâ im devlet ü ẕâtıñ Refîḳ olsun umûr u kârına tevfîḳ-i Yezdânî 26 Emîn ü sâlim olsun gerd-i ġamdan raḫş-ı iḳbâli Mühim-sâz-ı umûrı ola anıñ luṭf u iḥsânı 27 Kemiyyet anberîn zeyn-pûş-ı cûd-ı luṭfınuñ olsun Sitâyiş-kârı müżmâr-ı kelâmıñ ḫayl-i fersânı 28 Hemîn leb-rîz-i medḥ-i pâki olsun ber-ṭarâf âlem Pür itsün arṣa-gâh-ı dehri dâ im ṣayt-ı unvânı 29 Çerâġ olup benim gibi nice bî-kes zamânında Dem-â-dem sönmesün dergâhınıñ şem -i fürûzânı 30 Zamân-ı ḥaşre dek dâ im idüp Ḥaḳ devletin anıñ Ḥayât-ı tâze bulsun devletinde âlem-i fânî

20 266 M. Hakverdioğlu KAYNAKLAR Ahmet, R. (2004) Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafiyye, Ankara, Tıpkıbasım. Dikmen, H. (1991), Seyyid Vehbî ve Dîvânı nın Karşılaştırmalı Metni, Doktora Tezi, Ankara: A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eroğlu, S. (1998), Sadîk Hayatı, Kişiliği ve Dîvânının Tenkitli Metni, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gibb, W. (1999), Osmanlı Şiir Tarihi, Ankara: Akçağ. Güfta, H. (1995), Sâlim(Mirza-zâde) Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvânının Karşılaştırmalı Metni, Doktora Tezi, Erzurum: A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Günay, F. (2001), Râşid (Vakanüvis) Hayatı, Edebî Kişiliği, Dîvânının Tenkitli Metni ve İncelemesi, Doktora Tezi, Edirne: T. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hakverdioğlu, M. (2007), Edebiyatımızda Lâle Devri ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ya Sunulan Kasideler İnceleme-Metin, Doktora Tezi. Konya: S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İnce, A. (1994), Mirza-zâde Mehmed Sâlim, Dīvân, Ankara. Macit, M. (1997), Nedîm Dîvânı, Ankara, Akçağ Yayınları. Özbek, A. (2000), Câzim Divânı (Edisyon Kritik- İnceleme) Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özyılmaz, K. (1994), Kâmî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânı nın Tenkitli Metni, Yüksek Lisans Tezi. Konya: S. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Pala, İ. (1989), Ansiklopedik Dîvan Şiiri Sözlüğü, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları. Tektaş, N. (2002), Sadrazamlar, İstanbul, Çatı Kitapları. Tuman, M. N. (2001), Tuhfe-i Nâili-Dîvan Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, Ankara, Bizim Büro Yayınları. Yıldız, S. (2002), XVIII. Yüzyıl Dîvân Şâiri Şâkir Hayatı, Eseri, Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkitli Metni, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır.

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi: Hamîdüdîn-i Aksarâyî (Somuncu Baba) Şeyh Hamîdüddîn-i Velî el-aksarâyî aslen Kayserili olup Şeyh Şemseddîn-i Mûsâ isimli zâtın oğludur. İlk tasavvufî bilgilerini babasından elde etmiş

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları KLASİK ÜSLUP Günlük konuşma diline ait unsurların yoğun bir şekilde kullanıldığı folklorik üslup, klasik estetiğin derinlik ve zarafetinden yoksun olması sebebiyle basit bulunmuş, folklorik üslubun yüzeyselliğine

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmış sana Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmış sana Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana NEDÎM Gazel fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmış sana Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana yâl ü bâl: Boy pos ; ruhsâr : yanak Nezaket haddeden (imbikten) geçmiş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

I. Musammat Kaside. 1. Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh-dem. Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem

I. Musammat Kaside. 1. Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh-dem. Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem I. Musammat Kaside 1. Esdi nesîm-i nevbahâr açıldı güller subh-dem Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı Cem 2. Erdi yine ürd-i behişt oldı hevâ anber-sirişt Alem behişt-ender-behişt her gûşe bir

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL VE TÜR BİLGİSİ ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL BİLGİSİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL VE TÜR BİLGİSİ ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL BİLGİSİ ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL VE TÜR BİLGİSİ ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL BİLGİSİ Nazım biçimi, bir manzumenin dış yapı özelliklerinin bütünüdür. Nazım biçimini belirleyen faktörler şunlardır: Nazım Birimi

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 KISALTMALAR...13 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası na Dair...15 Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası...20 Türk Dili...20 Türk Yazıları...20 Eski Türk Şairlerinin Vazifeleri...21 Elde Bulunan

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

PROF. DR. TURGUT KARABEY ÖZ GEÇMİŞİ

PROF. DR. TURGUT KARABEY ÖZ GEÇMİŞİ ,, p. I-XXIII, ANKARA, TURKEY. PROF. DR. TURGUT KARABEY ÖZ GEÇMİŞİ 1944 yılında Erzurum da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1965 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat

Detaylı

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik.

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik. Yad-ı Pir-i Sübhani Beyan-ı Meram Bu çalışmadan maksadımız Hatem el-müçtehidin Gavs ül-vasıliyn Hazret-i Pir Nureddin (ks) Efendimiz in 300 üncü sene-i devriyesi vesilesiyle aziz hatırasını yad etmektir.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı TEZLER, KİTAPLAR, YAZILAR

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı TEZLER, KİTAPLAR, YAZILAR A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı ~ 23 ~ Tezler: TEZLER, KİTAPLAR, YAZILAR Dr. Pervin ÇAPAN * Dr. Rıza OĞRAŞ ** Dr. Şerife AKPINAR ***

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

VAK A-NÜVİS MEHMED RÂŞİD EFENDİ VE BİR TAZMİNİ. Dr.Halit Biltekin *

VAK A-NÜVİS MEHMED RÂŞİD EFENDİ VE BİR TAZMİNİ. Dr.Halit Biltekin * 1 VAK A-NÜVİS MEHMED RÂŞİD EFENDİ VE BİR TAZMİNİ Dr.Halit Biltekin * ANAHTAR KELİMELER: Mehmed Râşid, Divan Edebiyatı, Divan, Râşid, Vak a-nüvis, Tarih, Sıhhat-âbâd, Tazmin XVIII. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu

İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu İslâmî Türk Edebiyatı Sempozyumu Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın Müşterekleri Prof. Dr. Mehmet Akkuş 1 Hiç şüphe yok ki İslâm, Türk milletinin hayatında büyük ve köklü değişiklikler meydana getirmiştir.

Detaylı

MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN

MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN SÜTAD, Güz 2015; ( 38): 353-359 ISSN: 1300-5766 MUHİBBÎ (KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN) DİVANI NIN İKİ YENİ YAYINI TWO NEW PUBLICATIONS OF MUHIBBÎ S (SULEIMAN THE MAGNIFICENT) DIVAN Yıldıray ÇAVDAR * Saltanat

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

ABSTRACT: In this article we examined müselles (triplet) that is used so rare in Divân poetry. Moreover, two müselles of Kâzım Paşa are given.

ABSTRACT: In this article we examined müselles (triplet) that is used so rare in Divân poetry. Moreover, two müselles of Kâzım Paşa are given. MÜSELLES VE MÛSÂ KÂZIM PAŞA NIN İKİ MÜSELLESİ Dr. Muvaffak EFLATUN* ÖZET Bu çalışmada Divan şiirinde çok az kullanılan nazım şekillerinden biri olan müselles hakkında bilgi verilmiş ve XIX. yüzyıl şairlerinden

Detaylı

Mahallî / Folklorik Söylem

Mahallî / Folklorik Söylem Mahallî / Folklorik Söylem Başlangıçtan itibaren zaman zaman azalıp çoğalan bir çizgi hâlinde her dönemde varlığını hissettiren mahallî / folklorik üslup, 18. yüzyılın hâkim özelliklerinden biri hâline

Detaylı

Divan Tertibinde Türün Şekle Tercihine Bir Örnek: İlâhizâde Mehmed Emîn Vâsık Divanı

Divan Tertibinde Türün Şekle Tercihine Bir Örnek: İlâhizâde Mehmed Emîn Vâsık Divanı Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2011) 4/1, 123-131 Divan Tertibinde Türün Şekle Tercihine Bir Örnek: İlâhizâde Mehmed Emîn Vâsık Divanı Dr. İncinur ATİK GÜRBÜZ Özet Divan şiiri geleneği Arap

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

Öğr.Gör. Abdülkadir DAĞLAR

Öğr.Gör. Abdülkadir DAĞLAR Öğr.Gör. Abdülkadir DAĞLAR ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 KARTAL T: 352207666633567 F: adaglar@erciyes.edu.tr

Detaylı

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına)

VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) 15-17 Kasım 2012 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Edebiyat ve Sanat Topluluğu ile Erciyes Üniversitesi Klâsik Türk Edebiyatı Topluluğu tarafından

Detaylı

SAHIL-NÂMES IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND DERVISH HILMI DEDE S SAHIL-NÂME

SAHIL-NÂMES IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND DERVISH HILMI DEDE S SAHIL-NÂME SAHIL-NÂMES IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND DERVISH HILMI DEDE S SAHIL-NÂME KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SAHİL-NÂMELER VE DERVİŞ HİLMÎ DEDE NİN SAHİL-NÂMESİ Yunus KAPLAN 1 Abstract Divan poets wrote

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları Sebk-i Hindî Sebk-i Hindî, Fars ve Türk edebiyatının yanında Fars, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan ve Tacikistan edebiyatında da etkili olmuş bir üsluptur. İzlerine 16. Asırda rastlanmaya başlayan bu

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. MERSİN YENİŞEHİR Eyüp Aygar Fen Lisesi ,680. MERSİN YENİŞEHİR Yahya Akel Fen Lisesi ,358

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. MERSİN YENİŞEHİR Eyüp Aygar Fen Lisesi ,680. MERSİN YENİŞEHİR Yahya Akel Fen Lisesi ,358 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Eyüp Aygar Fen Lisesi 120 489,680 Yahya Akel Fen Lisesi 150 485,358 Sesim Sarpkaya Fen Lisesi 120 482,246 75.Yıl Fen Lisesi 150 475,856 İçel Anadolu Lisesi 272 472,643

Detaylı

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL

PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI VE BĠBLĠYOGRAFYASI Sevda ÖNAL PROF. DR. HALUK ĠPEKTEN ĠN HAYATI (1926-1992) Prof. Dr. Haluk İpekten, 1926 da Kırklareli nin Saray kazasında doğdu. 1949 yılında Vefa Lisesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Kırıkkale de doğdu (1968). İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale de, lise eğitimini ise Ankara da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

KLASĐK TÜRK EDEBĐYATINDA LÂLE VE EDEBÎ BĐR TÜR ÖRNEĞĐ OLARAK LÂLE ŞĐĐRLERĐ Sevda ÖNAL

KLASĐK TÜRK EDEBĐYATINDA LÂLE VE EDEBÎ BĐR TÜR ÖRNEĞĐ OLARAK LÂLE ŞĐĐRLERĐ Sevda ÖNAL KLASĐK TÜRK EDEBĐYATINDA LÂLE VE EDEBÎ BĐR TÜR ÖRNEĞĐ OLARAK LÂLE ŞĐĐRLERĐ Sevda ÖNAL ÖZET Klasik Türk edebiyatında ilk olarak Mevlânâ nın şiirleriyle varlığını gösteren lâle, XIV. yy dan sonra çeşitli

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

XVIII. Yüzyıl. Tarihî, Sosyo-Kültürel Bağlam

XVIII. Yüzyıl. Tarihî, Sosyo-Kültürel Bağlam XVIII. Yüzyıl Tarihî, Sosyo-Kültürel Bağlam Beylikten devlete, devletten imparatorluğa geçiş sürecini tamamlayarak gücünün zirvesine ulaşan Osmanlı İmparatorluğu, III. Murad (1574-1595) dan itibaren, XVIII.

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ

MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ. Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ MU ÎNÎ NİN MESNEVÎ-İ MURÂDİYYE Sİ ŝ Hazırlayan Prof. Dr. Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3133 KÜLTÜR ESERLERİ 416 ISBN 978-975-17-3349-8 www.kulturturizm.gov.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER

HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER İnsana eliyle kazandığından başkası yoktur. Simyacılık gafil işidir HAYALİ, EFSANEVÎ VARLIKLAR VE İLİMLER BU BÖLÜMDE: Kim vardı diyâr-ı kîmyâya (Ayrıca bakınız: Gaflet içinde yaşamak) Allah bes, baki

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ

GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ GELENEKTEN SAPMALARIN KİTABI: OSMANLININ GÖRSEL ŞİİRLERİ Ahmet AKDAĞ 1. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ : Şenödeyici, 1981 yılında Kocaeli de doğdu. İlk ve ortaöğrenimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1999 yılında

Detaylı

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA KÜLLİYESİ

KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA KÜLLİYESİ KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA KÜLLİYESİ BAKİ SARISAKAL KAVALALI MEHMET ALİ PAŞA KÜLLİYESİ Kavala 6.Th. Poulidou sokağında bulunan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Kulliyesi, Mehmed Ali Paşa tarafından, doğduğu şehir

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

THE POEMS OF NAMES OF THE TULIP AND A REVIEW ON İSTANBULLU HÂTİF S NAMES OF THE TULIP POEMS

THE POEMS OF NAMES OF THE TULIP AND A REVIEW ON İSTANBULLU HÂTİF S NAMES OF THE TULIP POEMS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.2013-2029, ANKARA-TURKEY ESÂMÎ-İ LÂLE ŞİİRLERİ VE İSTANBULLU HÂTİF İN ESÂMÎ-İ LÂLE MATLALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

17. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN RIZÂYÎ NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÖNEL. Şefika YAPICI (Doktora Öğrencisi)

17. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN RIZÂYÎ NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÖNEL. Şefika YAPICI (Doktora Öğrencisi) 38 17. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN RIZÂYÎ NİN BİLİNMEYEN GAZELLERİ * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÖNEL Nevşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi huseyingonel@yahoo.com Şefika YAPICI (Doktora Öğrencisi) International

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXV

OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXV OSMANLI ARAŞTIRMALARI XXV. Neşir Heyeti - Editorial Board Halil İNALCIK- İsmail E. ER ÜNSAL Heath W. LOWRY -Feridun EMECEN Klaus KREISER Misafir Editörler: Hatice A YNUR- Mehmet KALP AKLI THE JOURNAL OF

Detaylı

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık NÂZÎ, Yozgatlı (d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık Asıl adı Mustafa dır. Yozgat ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde 1869 yılında, dünyaya geldi (Işıtman 1969: 5401). Babası, Yozgat ın Çekerek ilçesinin Beyyurdu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL Eğitim Bilgileri: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Dokuz Eylül Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Tıp Tarihi ve Deontoloji Ege Üniversitesi 1988

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ÂŞIK ÇELEBİ DÎVÂNI Hazırlayan

ÂŞIK ÇELEBİ DÎVÂNI Hazırlayan ÂŞIK ÇELEBİ DÎVÂNI Hazırlayan Prof. Dr. Filiz Kılıç T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3184 KÜLTÜR ESERLERİ 435 ISBN 978-975-17-3405-1 www.kulturturizm.gov.tr e-posta:

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİMCİ İZCİ LİDERLERİNE AİT İSİM LİSTESİ NO FAALİYETİN ADI YERİ TARİHİ Kamp-Kurs ve Seminer

Detaylı

* Yard. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi. DiVAN ŞAiRLERİNİN GAZELLERiNDE HARF. MehmetAKKAYA *

* Yard. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi. DiVAN ŞAiRLERİNİN GAZELLERiNDE HARF. MehmetAKKAYA * İlmi Araştırmalar 3, İstanbul 1996 DiVAN ŞAiRLERİNİN GAZELLERiNDE HARF TERCiHLERİ VE REDİF HUSUSU MehmetAKKAYA * Şairlerin kullandıklan kelimeler, bilhassa redifler, bize halet-i ruhiyeleri hakkında ışık

Detaylı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 ~ 385 ~ BÂKÎ NİN ANCAK REDİFLİ GAZELİNE YAZILAN TAHMİS VE TESDİSLER Tahmis And Tesdis Written To Bâkî's Ghazal Ending In The Redif Of

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi T.C. ESKiŞEHiR V A L i L i G i i X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi BiLDİRİLERi (06-08 MAYIS ) Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR, 2011 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 1984-1988

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 1984-1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Âdem CEYHAN 2. Doğum Tarihi :11. 06. 1964, Harun 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora

Detaylı

ÜSKÜDARLI SÂFÎ NİN Şİ R-İ SÂFÎ İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE

ÜSKÜDARLI SÂFÎ NİN Şİ R-İ SÂFÎ İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE ÜSKÜDARLI SÂFÎ NİN Şİ R-İ SÂFÎ İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE Alim YILDIZ* Anahtar kelimeler: Üsküdarlı Sâfî, Divan Edebiyatı, Şiir. ÖZET Üsküdarlı Sâfî 1862-1901 yılları arasında yaşamış bir şairdir. Üç şiir kitabı

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

Sevgili Dayım M. Zihni Kutlar ın aziz anısına...

Sevgili Dayım M. Zihni Kutlar ın aziz anısına... 2 3 4 Sevgili Dayım M. Zihni Kutlar ın aziz anısına... 5 Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ 18.05.1960 tarihinde Gaziantep'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 1980 yılında başladığı Hacettepe

Detaylı

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ

EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ EVLİYA ÇELEBİYE GÖRE YANYA CAMİLERİ BAKİ SARISAKAL Evliya ÇELEBİ YE GÖRE YANYA CAMİLERİ Yanya Câmileri: Büyük Hisar da dört adet mihrap vardır. Hepsinden mükellefi ve mükemmeli Selâtîn Câmii benzeri, cemaati

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

AHMED PAŞA NIN GÜNEŞ KASİDESİ İLE SÂFÎ NİN GÜNEŞ KASİDESİ NİN DİL ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MUKAYESESİ

AHMED PAŞA NIN GÜNEŞ KASİDESİ İLE SÂFÎ NİN GÜNEŞ KASİDESİ NİN DİL ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MUKAYESESİ 507 AHMED PAŞA NIN GÜNEŞ KASİDESİ İLE SÂFÎ NİN GÜNEŞ KASİDESİ NİN DİL ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN MUKAYESESİ DEMİREL, Özlem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XV. yüzyılın meşhur şairlerinden Ahmed Paşa ile yine XV. yüzyıl

Detaylı

YAŞ PROBLEMLERİ. Bir kişinin bugünkü yaşı x ise, t yıl sonraki yaşı x + t t yıl önceki yaşı x t dir. n kişinin bugünkü yaşları toplamı x ise,

YAŞ PROBLEMLERİ. Bir kişinin bugünkü yaşı x ise, t yıl sonraki yaşı x + t t yıl önceki yaşı x t dir. n kişinin bugünkü yaşları toplamı x ise, YAŞ PROBLEMLERİ Bir kişinin bugünkü yaşı x ise, t yıl sonraki yaşı x + t t yıl önceki yaşı x t dir. n kişinin bugünkü yaşları toplamı x ise, t yıl sonraki yaşlan toplamı x + n. t t yıl önceki yaşlar toplamı

Detaylı

BİRLEŞİK FİİLLERİN OLUŞMASINA YUNUS EMRE NİN ÖZGÜN KATKILARI

BİRLEŞİK FİİLLERİN OLUŞMASINA YUNUS EMRE NİN ÖZGÜN KATKILARI İLKER, Ayşe (2014). Birleşik Fiillerin Oluşmasına Yunus Emre nin Özgün Katkıları. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

ŞİİRSEL BİR İMGE OLARAK HALEP KUMAŞI

ŞİİRSEL BİR İMGE OLARAK HALEP KUMAŞI ŞİİRSEL BİR İMGE OLARAK HALEP KUMAŞI Cemal KURNAZ ÖZET: Kumaş, nasıl iplik, renk ve motiflerden oluşursa, şiir de ses, harf, kelime ve imgelerden oluşur. Türk edebiyatında şiirin kumaş imgesiyle anlatılması,

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı