Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e 4 DE 2 DE 6 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e 4 DE 2 DE 6 DA"

Transkript

1 4 DE 2 DE 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 90. Yýlý Kutlama Programý çerçevesinde; Kurum ve Kuruluþlarýn Saat 9.00 da Atatürk anýtýna çelenk býrakma töreni ile baþladý. Daha sonra saat 9.45'de Hacýbektaþ Lisesi arka bahçesinde ki tören alanýn da kutlama baþladý. 6 DA 3 DE Bütün hayatý cüzam ve gericilikle mücadele ile geçen güzel insan Ne þeriat ne darbe söylemiyle dikkat çeken Türkan Saylan ý yitirdik. Saylan'ýn son mesajý Bana düþen tüm görevleri yerine getirdim... oldu Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Genel Baþkaný Türkan Saylan, tedavi gördüðü hastanede yaþama veda etti. Saylan, bugün Ýstanbul Teþvikiye Camii'nde kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan, Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verilecek Birgün haber mekezi Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Genel Baþkaný Türkan Saylan, tedavi gördüðü hastanede dün sabbah 04.45'te yaþamýný yitirdi. Saylan, bugün Teþvikiye Camii'nde kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan, Ýstanbul Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verilecek. 2 DE Türkiye devrim tarihinin önder isimlerinden Ýbrahim Kaypakkaya, katlediliþinin 36. yýlýnda Çapa Anadolu Öðretmen Lisesi önünde anýldý. SDP, 78'liler Giriþimi, EMEP, ÖDP, DTP, SP, ÝKP, EHP, SEH, Alevi ve Bektaþi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Dernekleri, Özgür Demokratik Alevi Hareketi tarafýndan düzenlenen anma etkinliði bir dakikalýk saygý duruþuyla baþladý. 7 DE Süt içerdiði çok çeþitli besin maddelerinden dolayý tüm memeli canlýlarda organizmanýn gereksinimlerini karþýlayabilen hayati temel bir gýdadýr. Çaðýmýzda insan saðlýðý açýsýndan beslenmenin önemi her geçen gün daha iyi anlaþýlmaktadýr. Ayrýca hayvansal ürünler içerisinde süt vücudumuzun ihtiyacý olan besin elementlerinin tamamýna yakýn kýsmýný içinde bulunduran tek gýdadýr. 6 DA Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e uzanýyorduk, kýraç topraklarda deðil, gür ormanlarda Ordu ya bakan bir köyde yaþýyorduk. Ama bilirdik, yetiþen ozanlarý, okunan duvaz imamlarý Baðlamaya her dokunuþ ince bir sýzý býrakýrdý bizde. Sivas ýn ozanlarýný, baðlamanýn o konuþan tellerini kendi köyümde pek göremedim. Bizde de âþýk geleneði var ama daha çok köyde kavala aðýt yakýlýrdý. Sanki bir terapiydi acý çekenler için; eli kulaðýnda kadýnlar, kaval çalan bir erkeðin yanýna diz çöker; kavaldan çýkan ilk melodiyle aðýdýna baþlardý. 5 DE Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü teknik elemanlarýndan proje sorumlusu Dr. Ayhan Aydýn, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðýnýn 33 bin 500 TL maddi destek verdiði projenin Tarsus ve Erdemli de yürütüleceðini söyledi. Proje ile egzoz gazlarýndan çýkan aðýr metallerin çevreye ve insan saðlýðýna etkisinin, bitkiler üzerinde araþtýrýlacaðýný anlatan Aydýn, þunlarý söyledi: "Bazý süs bitkiler aðýr metaller ve pestisitler gibi deðiþik kaynaklardan gelen kirliliðin temizlenmesinde önemli rol üstlenebiliyor. 8 DE

2 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin son yýllarda yaþadýðý en büyük skandal, DEP milletvekillerinin 15 yýl önce Meclis in kapýsýnda polis tarafýndan yaka paça edilerek, ite kaka emniyete götürülmesi ve daha sonra da tutuklanmalarýydý. Leyla Zana ve arkadaþlarýnýn yýllarca hapishanede yatmasý bir hukuki mesele miydi, yoksa siyasi mesele miydi? Siyasiydi, çünkü onlarý hapse atabilmek ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi nde dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýyla mümkündü. Bu saðlandý. Siyasi nedenlerle suçlanan milletvekillerini, Meclis in çoðunluðunu oluþturan diðer milletvekilleri hapse göndermekte bir sakýnca görmediler. Aradan 15 sene geçtikten sonra benzer bir senaryo yeniden sahneye konmak mý isteniyor? Türkiye, Leyla Zana larýn siyasi amaçla tutuklanýp yýllarca hapiste yatmasýndan ne kazandý? Onlara yapýlanlarý makûl sayabilecek kimse kaldý mý? DEP lilerin baþýna gelenler için birisi kalkýp da Bu bir hukuki uygulamadýr demesin. Zana larýn tutuklanmasý bir siyasi kampanyanýn ardýndan gelmiþti. Ayrýca TBMM isteseydi onlarýn dokunulmazlýklarýný korurdu ve bu tablo ortaya çýkmazdý. Þimdi de DTP li milletvekillerini karakola çekip sorgulamak ve mahkeme önüne çýkarmak isteðiyle karþý karþýyayýz. Bu istek hukuki bir istek midir, siyasi bir istek mi? Bu soruyu sorduktan sonra, siyasi alandaki geliþmelere bakalým. Baþbakan yerel seçim kampanyasý boyunca en sert ifadeleri DTP liler için kullandý. Onlarýn kimlik siyaseti yapmalarýný eleþtirinin de ötesinde hedef alan deðerlendirmelerde bulundu. DTP lilerin ellerini sýkmamayý bir gelenek haline getirdi. Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð, DTP liler Meclis te olduðu için Meclis e gitmediklerini ve bundan böyle de gitmeyeceklerini söylemekten çekinmedi. Demokratik bir rejimde 2,5 milyona yakýn oy almýþ, Meclis te grubu olan bir partiyi gayrimeþru olarak görmeye bir devlet görevlisinin hakký olabilir mi? Böyle bir açýklama demokratik bir ülkede yapýlabilir mi? Tabii Baþbakan böyle konuþunca, Türk Silahlý Kuvvetleri böyle bir tutumun meþru olduðunu söylemek hakkýný kendinde görünce polis de, yargý da DTP li milletvekillerinin peþine düþer. Çünkü Türkiye de hukuku otoriter mantýkla kullanmanýn bir sakýncasý yoktur. Hatta böyle davranan yargýçlar ve savcýlar himaye görür, kariyer yapar. Þimdi de böyle bir tabloyla yüz yüzeyiz. Yerel seçimlerin ardýndan DTP ye yönelik yaygýn þekilde gözaltýna alma ve tutuklama operasyonlarý yapýldý. Onlarca DTP yöneticisi þu anda hapiste. Böyle giderse DTP bir süre sonra siyaset yapamayacak hale gelecek. Þimdi bu geliþmelere bakarak insan ister istemez soruyor: Cumhurbaþkaný, Kürt sorununu kastederek Bu yýl iyi þeyler olacak, tarihi bir fýrsatla karþý karþýyayýz diyor. Cumhurbaþkaný Gül, bu konuda devlet kurumlarý arasýnda çok iyi bir uyum olduðunu da vurgulamayý ihmal etmiyor. DTP lilere yönelik operasyonlarý ve baský giriþimlerini nasýl yorumlayacaðýz? Bu da mý Cumhurbaþkaný nýn sözünü ettiði uyum kapsamýna giriyor? Umuyorum ki, Cumhurbaþkaný bu geliþmelerden mutlu deðildir. Umuyorum ki, Baþbakan Erdoðan, DTP lileri yok sayma tutumunu deðiþtirecektir. Yoksa ne mi olur? Daha önce yaþadýklarýmýz, bundan sonra da neler olabileceðinin göstergesidir. Kürt sorunu nu bir terör sorununa indirgeyen ve bütün uygulamalarýný da bunun üzerine kuran bir siyaset bu ülkeye yýllarca egemen oldu. Sonuç ortada. Þimdi artýk bu siyasetleri deðiþtirmenin zamaný geldiðini görüyoruz. Kiminle konuþsanýz, bu gerçeði kabul ediyor. Peki o zaman bu uygulamalar neyin nesi? Türkiye ye egemen olan ve yöneten bir akýl yok mu? Çünkü akýl, mantýk, DTP yi gayri meþru alana itme eðiliminin, yaratacaðý sonuçlarý biliyor ve görüyor. Türkiye ye aklýn, mantýðýn hakim olmasý bu kadar zor mu? Kürt sorununda akýl ne zaman öne geçecek? Mantýk ne zaman iþleyecek? AKParti nin Diyarbakýr milletvekili Ýhsan Aslan ýn açýklamasý, o bölgedeki saðduyunun sesiydi. Aslan, Güneydoðu da daðlara taþlara Ne mutlu Türküm diyene yazmanýn bu sorunu çözmeye yaramadýðýný, DTP lileri bu sürece katmadan çözüm olamayacaðýný dile getirdi. Bunu söyleyen AKP nin en deneyimli siyasetçilerden birisi. Baþbakan ýn Ak Parti nin Kürt milletvekillerini sakin bir zamanda uzun boylu dinlemesini öneriyorum. O zaman DTP yi yok etme giriþiminin yol açacaðý sonuçlarý daha derinlemesine tahlil edebilir. Zaman çok geçmeden. Radikal Güle Güle... Bütün hayatý cüzam ve gericilikle mücadele ile geçen güzel insan Ne þeriat ne darbe söylemiyle dikkat çeken Türkan Saylan ý yitirdik. Saylan'ýn son mesajý Bana düþen tüm görevleri yerine getirdim... oldu Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Genel Baþkaný Türkan Saylan, tedavi gördüðü hastanede yaþama veda etti. Saylan, bugün Ýstanbul Teþvikiye Camii'nde kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan, Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verilecek.»8 DE Birgün haber mekezi Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Genel Baþkaný Türkan Saylan, tedavi gördüðü hastanede dün sabbah 04.45'te yaþamýný yitirdi. Saylan, bugün Teþvikiye Camii'nde kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan, Ýstanbul Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verilecek. ÇYDD Genel Baþkaný Prof. Dr. Türkan Saylan, tedavi gördüðü Ýstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde dün sabaha karþý yaþamýný yitirdi. Kanser tedavisi gören Saylan'ýn doktorlarý kendisine yaþam destek tedavisi uyguluyordu. Saylan'ýn kan deðerlerindeki düþüklük nedeniyle kemoterapi uygulamasýna son verildiði bildirilmiþti. Saylan'ýn doktorlarýndan Prof. Dr. Pýnar Saip, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Saylan'ýn bilinci son 24 saate kadar açýktý. Cumartesi dondurma yiyip içti, sorularýmýza mantýklý cevap veriyordu. Bilinci son 24 saatte kapandý. Son mesajý 'Bana düþen tüm görevleri yerine getirdim, ölmeye hazýrým' oldu." Çocuklarda ve gençlerde yaþayacak Saylan'ýn ölümü nedeniyle, ÇYDD Genel Merkezi ve tüm þubeler adýna ÇYDD'nin internet sayfasýnda taziye mesajý yayýmlandý. Mesajda "Türkan Saylan, çok sevdiði ülkesinin çocuklarýnda, gençlerinde ve yol arkadaþlarýnýn yüreðinde hayalleri, düþünceleri, ilke ve deðerleri ile yaþamaya devam edecektir. Ülkemizin baþý saðolsun" ifadeleri kullanýldý. Son isteðini söyledi ve gitti Türkan Saylan, bilinci kapanmadan önce ailesi ve dernek yöneticilerine vasiyetini açýkladý. Ailesi ve dernek yöneticileriyle son kez Cuma günü bir araya gelen Saylan, onlardan, bursla okutulan kýz öðrenci sayýsýnýn 36 binden 100 bine çýkarýlmasýný, Türkiye'deki her köye bir okul yapýlmasýný ve her kasabada kýz öðrenci yurdu açýlmasýný istedi. Görüþler Hayri Kozanoðlu ÖDP Genel Baþkaný: Türkan Saylan ismi Türkiye'de gericiliðe, hukuksuzluða, kadýnlarý ikinci sýnýf varlýklar olarak gören zihniyete karþý mücadelede yaþayacak. Uður Cilasun SHP Genel Baþkaný: Gerici kesimlere karþý daima dimdik duran, ülkesinin çocuklarýnýn eðitimi için para harcayan, çaðdaþ, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti için mücadele veren Türkan Saylan ý bu ülke unutmayacak. Ýbrahim Kaboðlu ÇYDD Genel Baþkan Yardýmcýsý: Türkan Saylan ismi Türkiye'de gericiliðe, hukuksuzluða, kadýnlarý ikinci sýnýf varlýklar olarak gören zihniyete karþý mücadelede yaþayacak. Süleyman Çelebi DÝSK Genel Baþkaný: Yaþamýnýn son günlerinde ona yapýlanlarý hiç hazmedemiyoruz ve bunu hiç affetmeyeceðiz. Ama biliyoruz ki onlar bir avuç, biz ise halkýz. Sami Evren KESK Genel Baþkaný: Saylan bilimi, toplumsallýðý ve siyaseti bir bütün olarak gördü. 'Ne þeriat ne darbe' sözleri ise belleklerden silinmeyecek. Türkan Saylan kimdir? ÇYDD Genel Baþkaný Türkan Saylan 17 yýldýr mücadele ettiði kansere dün yenik düþtü. Binlerce insanýn okumasýna ve hayatýný deðiþtirmesine yardýmcý olan Saylan iki çocuk annesiydi. Türkan Saylan, 13 Aralýk 1935 günü Ýstanbul da dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey ile evlendikten sonra Leyla adýný alan Ýsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin beþ çocuðunun en büyüðü olan Saylan, 1957 de evlendi. Ýki oðlan çocuk annesi olan Saylan, biri grafiker diðeri hekim iki oðlundan iki torunu bulunuyordu. Deri ve zührevi hastalýklar uzmaný yýllarýnda Kandilli Ýlkokulu ve yýllarýnda Kandilli Kýz Lisesi nde okuyan Saylan, 1963 de Ýstanbul Týp Fakültesi'ni bitirdi yýllarý arasýnda SSK Niþantaþý Hastanesi nden Deri ve Zührevi Hastalýklar Uzmanlýðýný alan Saylan, bu konuda Türkiye deki 8 kadýndan biri unvanýný taþýyor. Akademisyen kimliði 1968 yýlýnda ÝÜ Ýstanbul Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý nda Baþasistanlýða baþlayan Saylan, 1971 de Ýngiliz Kültür Heyeti nin bursuyla Ýngiltere de ileri eðitim görmüþ, 1974 de Fransa da 1976 da yine Ýngiltere de kýsa süreli çalýþmalar yapmýþ, 1972 de doçent, 1977 de profesör olmuþtu yýllarý arasýnda, Ýstanbul Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðý ný, yýllarý arasýnda Ýstanbul Týp Fakültesi Lepra Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðü nü yürüten Saylan, 1990 da oluþturulan ÝÜ Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi nin kuruluþunda görev aldý ve 1996 ya kadar Müdür Yardýmcýlýðý ile Kadýn Saðlýðý derslerinin koordinatörlüðünü yaptý. Dermatoloji kliniðinin öðretim üyesi olarak 2002 yýlý sonuna kadar çalýþan Saylan, 13 Aralýk 2002 tarihinde emekli oldu. Uluslararasý gandhi ödülü aldý Türkan Saylan, 1976 yýlýnda cüzzam çalýþmalarýna baþlamýþ, Cüzzamla Savaþ Derneði ve Vakfý ný kurmuþtu da kendisine Hindistan da Uluslararasý Gandhi Ödülüö verilen Saylan, 2006 yýlýna kadar Dünya Saðlýk Örgütü nün cüzam konusunda danýþmanlýðýný yaptý. Uluslararasý Lepra (cüzzam) Birliði nin (ILU) kurucu üyesi ve Baþkan yardýmcýsý olan Türkan Saylan, Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi nin ve Uluslararasý Lepra Derneði nin üyesiydi. Dermatopatoloji Laboratuarýnýn, Behçet Hastalýðý ve Cinsel Ýliþkiyle Bulaþan Hastalýklar Polikliniklerinin kurulmasýnda yer alan Saylan, yýllarý arasýnda 21 yýl, gönüllü olarak Saðlýk Bakanlýðý Ýstanbul Lepra Hastanesi Baþhekimliði ni yapmýþtý. ÇYDD baþkaný seçildi 1989 yýlýnda kurulan Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði nin (ÇYDD) kurucularýndan olan Saylan, derneðin genel baþkanýydý. Saylan, 14 Nisan 2007 Ankara- Tandoðan ve 29 Nisan 2007 Ýstanbul- Çaðlayan Cumhuriyet mitinglerinin organizasyonunda ve icrasýnda bulundu. Kanser tedavisi görmekteyken evi Ergenekon Soruþturmasý kapsamýnda arandý. Söz konusu baskýn kamuoyunda tepkilere yol açtý. Yök üyeliði yaptý Saylan, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan 2 Þubat 2001 de YÖK üyeliðiyle görevlendirilmiþti. Saylan, arasýnda Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu üyeliði ve Ýstanbul Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu üyeliklerinde bulunmuþtu. 440 yayýn yazdý Saylan, 440 ýn üzerinde yayýn yazdý. Bunlarýn 50 si yabancý dergilerde yayýnlanmýþ týbbi çalýþmalarý, 204 ü týbbi, sosyal ve siyasal içerikli gazete makaleleri, 186 sý ise Türkçe týbbi dergilerde ve kongre kitaplarýnda yayýnlanmýþ araþtýrma, derleme ve olgu bildirimleriydi. Saylan, son olarak Boðaziçi Üniversitesi (BÜ) tarafýndan, Fahri Doktora unvanýna da layýk görülmüþtü. BÝirgün'den Ýbrahim Kabaoðlu: Türkan Saylan dan devlet özür dilesin ÇYDD Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýbrahim Kaboðlu, Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda haksýz uygulamalara maruz kalan Saylan dan devletin özür dilemesini istedi. Kaboðlu, Hiç kuþkum yoktur ki tüm yaþamýný Türkiye ye adamýþ bir kiþinin hukuk dýþý olaylara bulaþmýþ görüntüsünün resmen verilmesi, bu ölüm sürecini etkilemiþtir. Ama kiþiliði o kadar farklýydý ki; ilk tepkisi uðradýðý haksýzlýða deðil, ÇYDD þubeleri ve yöneticilerine yapýlan hukuk dýþý müdahaleye yönelik oldu. Bu baþlý baþýna Türkiye nin yaþadýðý bir hukuk skandalýdýr ve bunun en iyi tezahürü de ÇYDD dir dedi. Görevlerini yaptý ölmeye de hazýrdý Birgün'den Selçuk candansayar: Türkan Saylan, Bana düþen bütün görevleri yerine getirdim, ölüme de hazýrým' diyerek veda etmiþ. Bir insanýn hayat karþýsýnda söyleyebileceði daha huzurlu ve dingin baþka bir ifade olabilir mi? Hayatýn bireye yüklediði sorumluluk da bu deðil midir? Kaçýnýlmaz ölüme karþý yaþýyor olmak her bireye o farkýnda olsun ya da olmasýn bir yaþama sorumluluðu verir. Yaþamak sorumluluk gerektirir ve fakat çoðu insan bu sorumluluktan kaçar. Ya ölümü kabul etmeyerek, korkarak, yokmuþ gibi davranarak ya da zaten sonlu olan hayata deðer vermeyerek. Oysa hayat yaþadýðýný fark eden herkese bunun sadece bir hayat olduðu için anlamlý olduðunu ve bu anlamýn verdiði sorumlulukla yaþanmasý gerektiðini dayatýr. Türkan Saylan, en baþta doktorlara ama en çok da hayatýn bir hayat olarak deðerinin ne olduðunu sorgulayanlara, kendi hayatýyla bir yol göstermiþtir.

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Kamil ÖNTAÞ Foto: Kamil ÖNTAÞ 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 90. Yýlý Kutlama Programý çerçevesinde; Kurum ve Kuruluþlarýn Saat 9.00 alanýnda hazýr bulunan halkýn, öðretmen ve öðrencilerin bayramlarýný kutlamalarýndan sonra Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal ERSOY günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Günün anlamýna yönelik Türk Gençliði adýna Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi öðrencilerinden Þeyma ÇOKYÝÐÝT konuþma yaptý. Atatürk Ýlköðretim Okulu Ana Sýnýfý Öðretmeni Eda SAÇIKARA yönetiminde H.K.M. Lisesi folklor ekibi Artvin yöresine ait oyunu sundu. Daha sonrasýnda Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla erkekler atletizm yarýþmasý yapýldý. Dereciye giren öðrencilere ve 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý konulu Þiir, Kompozisyon, Resim yarýþmalarýnda da dereceye giren öðrencilere; Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa ELDÝVAN, Garnizon Komutaný Recep CANSU ve Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU ödüllerini verdiler. Ödül töreninin ardýndan K.M. Lisesi Coðrafya Öðretmeni Sedat KAYA yönetiminde K.M. Lisesi Bando Ekibi gösterilerini sundu. da Atatürk anýtýna çelenk býrakma töreni ile baþladý. Daha sonra saat 9.45'de Hacýbektaþ Lisesi arka bahçesinde ki tören alanýn da kutlama baþladý. Hacýbektaþ halký nýn yoðun olarak katýldýðý tören, Hacýbektaþ Lisesi Öðretmen ve öðrencileri, Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Öðretmen ve öðrencileri tören alanýndaki yerlerini aldýlar. Tören komutaný Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla BEKTAÞ IN komutu ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Silah Arkadaþlarýnýn manevi huzurlarýnda bir dakikalýk saygý duruþu ve takibinde Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasý ile 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 90. Yýlý kutlama programý baþladý. Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa ELDÝVAN, Garnizon Komutaný Recep CANSU ve Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU, tören komutaný Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla BEKTAÞ'IN komutu üzerine tören Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber-Foto: Kamil ÖNTAÞ A.B.D den gelerek Hacýbektaþ-Ýlicek köyünde öðle yemeðini yiyen turistler bunu gelenek haline getirdiler. Daha sonra Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi öðrencilerinden Huriye BÝLGÝN Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi okundu. Devamýnda Hacýbektaþ Lisesi öðrencilerinden Gökhan GÖÇEBE rehberliðinde Gençliðin Ata'ya Cevabý alandaki tüm öðrenciler tarafýndan sunuldu. Hacýbektaþ Lisesi öðrencilerinden Tuðba KILIÇ'IN Atatürk Bir Çýkýþtýr, Varýþ Deðil adlý þiirini okudu. Devamýnda Hacýbektaþ Lisesi Öðrencilerinden Kadir BERKCAN, Ýkbal DAÞGIN, þiirlerini okudular. Þiirlerin ardýndan Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla BEKTAÞ'IN komutunda bütün öðrenciler resmi geçit töreni yaptýlar. Geçit töreninden sonra Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla BEKTAÞ'IN yönetiminde kýz öðrenciler müzik eþliðinde toplu gösterilerini yaptýlar. Birkaç yýldýr Hacýbektaþ-Ýlicek köyünde öðle yemeði yiyerek mola veren ABD liler köy yemeklerinden memnun olmalýlar ki bu gelenek sürüyor. Gelen turistlerin ortalama yaþ oraný 70 BEKTAÞ yönetiminde kýz ve erkek öðrencilerinden karma gösterilerini sundular. Devamýnda Deniz VURGUN yönetiminde H.K.M Lisesi ve Hacýbektaþ Lisesi'nin birlikte hazýrlayýp sunduðu Kýrþehir yöresine ait oyunlarýný sundular. Daha sonra Cumhuriyet Ý.Ö. Okulu Beden Eðitimi Öðretmeni Okan ALBAYRAK yönetiminde erkek öðrencilerin toplu gösterileri sunuldu. Devam eden programda Atatürk Ý.Ö.Okulu Anasýnýfý öðretmeni Eda SAÇIKARA yönetiminde H.K.M. Lisesi folklor ekibinin hazýrlamýþ olduðu Burdur yöresine ait oyunlarýný sundular. Gösterilerin ardýndan atletizm sporu yarýþmalarýnda Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi öðretmeni Nejla BEKTAÞ ve Cumhuriyet Ý.Ö.O. Beden Eðitimi Öðretmeni Okan ALBAYRAK yönetiminde 100 m. genç kýzlar atletizm yarýþmasý ve devamýnda da Nejla BEKTAÞ ve Okan ALBAYRAK yönetiminde Hacýbektaþ Lisesi öðrencileri 100 m. genç ve üzerindeki yaþlarda. Ömürlerinin geri kalan kýsýmlarýný gezerek geçiren turistler Türk mutfaðýna olan ilgilerini gizlemiyorlar. Yerdeki halý motiflerine olan ilgileri de oldukça büyüktü. Ýstanbul dan Kayseri ye uçakla gelen turistler öðle yemeðini Ýlicek te yedikten sonra kapatokya bilgesine hareket ediyorlar. 1 ay içerisinde yer yer 8-10 tur geliyor. Öðle yemeði sonrasýnda da kiþi baþýna yemeðe geldiði aileye 15 TL. yemek ücreti, 2 TL. Köy muhtarlýðý kasasýna baðýþ yapýyorlar yýlý içerisinde bu turlarla gelen turistler TL nin üzerinde köylüye katkýda bulundular. Bu durumdan hem turistler kazançlý hem de turistleri aðýrlayan ev sahipleri memnun. Bu uygulamaya ilk kez Hacýbektaþ - Ýlicek Köyünde ilk kez tanýk oluyoruz. Geçmiþ dönem muhtarý Doðan ÖZDOÐAN ýn Ýstanbul daki bir Turizm Þirketi ile anlaþmasý ile baþlatýlmýþtý ve turistlerin köye gelmesi ile ilgili bir kez daha Gazetemizde bu konu haber olmuþtu. Nejla BEKTAÞ ve Okan ALBAYRAK yönetiminde gruplarýn final gösterisi sonunda Hacýbektaþ Lisesi resim öðretmeni Güntay BÝRKIÞ ve öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu resim sergisi, Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa ELDÝVAN ve Protokol eþliðinde gezildi. Hacýbektaþ'ta ki 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý 90. yýlý kutlamalarý Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi salonunda akþam saat 20:00'da Hacýbektaþ Lisesi Felsefe öðretmeni Tuðtekin BEKTAÞ yönetiminde ve Hacýbektaþ Lisesi Müdürlüðü organizasyonu ile Gençlik Þöleni Türkü Gecesi etkinliði ile son buldu. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Hasan OCAK; Ýstanbul Gazi olaylarýndan hemen sonra takip edildiðini ailesine ve arkadaþlarýna anlatan Hasan OCAK 21 Mart 1995 de Aksaray da gözaltýna alýndý. Bir daha haber alýnamadý. Ailesinin Hasan OCAK tüm baþvurularýna raðmen, polis kendilerinden olmadýðýný, gözaltý kaydýnýn bulunmadýðýný bildirmesine raðmen gözaltýna alýnýp serbest býrakýlanlar içerde Hasan OCAK ý gördüklerini, kimi sesini duyduðunu, kimi de kayýtlarda ismini gördüðünü söylüyorlardý. Ocak Ailesi tüm yetkililere, kurum ve kuruluþlara çaðrý yaparak oðullarýnýn bulunmasýný istiyordu. Çeþitli yerlerde süren eylemlerde sonuç vermedi. Bir süre CHP Ýstanbul Ýl Binasý nda açlýk grevi yapýldý, yurtdýþýnda ki Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne baþvuruldu sonuç alýnamadý. 16 Mayýs 1995 tarihinde Adli Týp Kurumu nda ki kimsesizler kataloðunda ailesi tarafýndan teþhis edildi. Ýþkence gördükten sonra telle boðulan Hasan OCAK ýn cesedinin nereye gömüldüðünün, bulunmasý için 2 gün boyunca uðraþ veren OCAK Ailesi 6 gün yurtiçi ve yurtdýþýndaki tüm makam ve yetkililere baþvurmalarýna raðmen ancak çocuklarýnýn cesedine kavuþabildiler. Esefle belirtmeliyim ki benim de içinde bulunduðum grupla beraber Küçükçekmece Mezarlýðý nda yüzeye yarým metre mesafede kefensiz bir þekilde bulduk. Kaybediyorlar, Katlediyorlar Hazýrlayan Ýlhan UÇAR belli bir ölüm için hiç kimse yargýlanmadý. Kayýplarýn, infazlarýn ayyuka çýktýðý dönemde devletin baþýnda olan Süleyman DEMÝREL Fýrat Nehri nin kýyýsýnda kaybolan koyundan devlet sorumludur demiþti. Kaybolan, katledilen binlerce insanýn sorumlusu kimdir? Düzgün TEKÝN; 21 Ekim 1995 den beri KAYIP. 20 Ekim de iþten çýkýp bir iþlediðini ve bu suçu iþlemeye devam edeceklerini halk kitlelerine göstermek istiyorlar. Kaybederek, katlederek hiçbir yasa ve kurala baðlý olmayan güçlerin, nerede, ne zaman, kimi kaçýrýp katledeceklerinin belli olmadýðý bir korku imparatorlu oluþturarak devrimci mücadeleden vazgeçirmek istiyorlar. 20 Mayýs 2009 Çarþamba otobüslerle Çorlu Çadýrkent e gittik. Güvenlik Kuvvetleri, polisi, jandarmasý bizden önce gelmiþlerdi. Krokinin gösterdiði yerleri kazdýrdýk, aradýk Düzgün TEKÝN i bulamadýk. ELÝF ANA çöplüðe yüzünü dönerek Oy bu ne biçim acý. Oðlumu çöpte arýyorum. Ben anayým.(polise ve Jandarmaya dönerek) utanmýyor musunuz? Bu ne biçim devlet, oðlunun ölüsünü çöplüklerde aratan devlet diye haykýrýyordu ELÝF ANA. Yine geleceðim evladým seni bu çöplükte býrakmam diyordu. Neslihan USLU, Metin ANDAÞ, Hasan AYDOÐAN ve M.Ali MANDAL 31 Mart 1998 yýlýnda Jitem tarafýndan Alacat ta iþkenceyle sorgulanan ve 1998 yýlýnýn Nisan ayýnda Ýzmir-Seferihisar da bindirildikleri teknenin polisler tarafýndan infilak ettirilerek yaþamlarýný yitirdiler. Bunlar faili belli kayýplardandýr. Rakamlar ortada, binlerce Faili Meçhul cinayet, binlerce KAYIP özellikle vurgulamamýz gereken 1980 lerin baþlarýnda HAYRETTÝN EREN ile Hüseyin MORSÜMBÜL ile baþlayan gözaltýnda kaybetmeler 1990 lý yýllardan itibaren yoðunlaþarak devam etti yýllarý arasýnda kayýp sayýsý 15 dir. Bu tarihten sonra katlanarak devam etmiþtir. Burada dikkatimizi çeken yýllarý arasý kayýplarýn en yoðun yaþandýðý yýllardýr yýlýndan sonra KAYIP lar azalsa da devam etmiþtir. Kaybeden devlet, kayýplarýn dile getirilmesi karþýsýnda tahammülsüzdür, öyle ki KAYIP ailelerin eylemlerine dahi pervasýzca saldýrmýþtýr. Binlerce kayýp, pek çoðunun nasýl gözaltýna alýndýðý, hangi tür iþkenceden ve nasýl katledildiði bilindiði, bazýlarýnda Doktorlar nezaretinde çýkarýlan ceset kefenlenerek tabuta konuldu. 60 günlük KAYIP ve öldürülme öyküsü kesinleþmiþ ve çekilen acýya bir yenisi daha eklenmiþti. Hasan OCAK kimsesizler mezarlýðýndan alýnarak gazi Mahallesi ne getirildi, yaklaþýk kiþinin katýlýmýyla Alevi geleneðine uygun bir törenle Gazi Mezarlýðý nda topraða verildi. Çok sayýda sol örgütün pankartlarýyla katýldýðý tören sýrasýnda OCAK ýn ölümünden devleti sorumlu tutan sloganlar atýldý. Tören sýrasýnda yüzleri kýrmýzý kukuletalarla gizlenmiþ örgüt mensuplarý dikkatleri çekti. Ýnsan Haklarý ndan sorumlu Devlet Bakaný Algan HACALOÐLU, Hasan OCAK ýn öldürülmesinin Demokrasi Ayýbý olduðunu belirtti ve toplumumuzdan hükümet adýna özür diliyorum dedi. Kültür Bakaný Ercan KARAKAÞ, Hasan OCAK ýn öldürülmesinde Güvenlik Güçleri ve Ýçiþleri Bakanlýðý nýn büyük sorumluluðunun bulunduðunu söyledi. Ýçiþleri Bakaný Nahit MENTEÞE ise, Bütün verilere ve olan bitene raðmen olay kapanmýþtýr dedi. Olay gerçekten kapanmýþtý. Ama faili Kayýplarýmýzý Ýstiyoruz! Ölüm mangalarý, devletin sýnýrsýz gücüyle yüzlerce insaný gözaltýna alarak kaybettiler. Kaybettikleri insanlarý isimsiz mezarlara gömdüler, asit kuyularýna attýlar, askeri kýþlalarýn kazanlarýnda yaktýlar. Yýllardýr kayýplarýnýn akýbetini öðrenmek isteyen aileleri, yakýlan ve tanýnmaz hale gelen eþlerinin, çocuklarýnýn kemiklerini teþhise mahkûm ederek, acý üstüne acý yaþatýyorlar. Bu kararý verenler, susanlar, soruþturmayanlar, karanlýk kafalarýnýn derinliklerinde yatan gerçekleri gizleyerek suç üstüne suç iþliyorlar. Bizler 216. hafta Galatasaray dan, yetkililere, savcýlara sesleneceðiz. Ýnsanlýk tarihi önündeki görevinizi yerine getirin, kayýplarýmýzý kapsamlý soruþturun, gerçekleri itiraf edin diyeceðiz. Bizler kayýplarýmýzý aramaktan vazgeçmeyeceðiz, failleri yargýlanýncaya kadar vicdanýn sesi olmaya devam edeceðiz. Tüm basýný ve kamuoyunu duyarlý olmaya, kýrmýzý karanfilleriyle cumartesi eylemini desteklemeye çaðýrýyoruz. Ýnsan Haklarý Derneði Ýstanbul Þubesi Gözaltýnda Kayýplara karþý Komisyon Tarih : 16 Mayýs 2009 ( Cumartesi ) Saat : Yer : Galatasaray Meydaný akrabasýnýn Güneþli Evren Mahallesi nde ki evine giderken, bir haftadýr kendisini takip eden 34 F 6676 sivil polis arabasý 21 Ekim sabahý evden çýkýp, Bayrampaþa da ki iþine gitmek isterken gözaltýna Düzgün TEKÝN alýndý, iþkence tezgahýna götürüldü, iþkencede olduðu da kanýtlandý, ama her zaman ki gibi devlet susuyor ve susarak kendilerinin kaçýrdýðýný ve kaybettiðini itiraf ediyor. Bu ilk deðildir. Çok daha somut belgelerle kaçýrýldýðý ve katledildiði ortaya çýkmýþ olaylarda da suskunluklarýný korudular, bu açýkça devletin kaçýrma ve katletme suçunu Düzgün TEKÝN, kaybediliþinin 2. yýlýnda Gebze cezaevi nde yatan, Kasým AÇIK ýn açýklamasýna göre kendisi Murat ÝPEK, Murat DEMÝR ve Mahmut YILDIRIM (YEÞÝL) ile birlikte Düzgün TEKÝN i öldürdüklerini daha sonra Çorlu da ki Askeri alan içindeki Çadýrkent te gömdüklerini itiraf etmiþtir. Yanýmýzda ÝHD, HÖC, DÝSK GENELÝÞ 2 no lu bölge ve baðlý sendika temsilcilikleri, iþçi hareketi, TAYAD lý aileler, Halkýn hukuk bürosu ve basýn mensuplarý, Düzgün TEKÝN in fotoðrafýný yanýnda taþýyan annesi ELÝF ANA, babasý VELÝ AMCA, Evlatlarý karanlýk dehlizlerde kaybedilmiþ, bir anne ve baba. ELÝF ANA ve VELÝ BABA devleti ve onun zulmünü tanýyorlardý. Çünkü, Dersim liydiler. Hep birlikte yüzlerce kiþi tanýklar olmasýna raðmen, bazýlarýný nereye gömüldüðünü konusunda emareler olmasýna raðmen, düzenin hukuku açýsýndan bu güne kadar adým atýlmamýþtýr. Bu konuda bütün suç duyurularý görmezden gelinmiþtir. Nedeni, bu kaybetmelerin Devlet Politikasý olarak yukarýdan aþaðýya doðru uygulanmýþ olmasýdýr. Bunu en açýk ifade eden yine dönemin Cumhurbaþkaný Demirel olmuþtur. Kendisine KAYIPLAR sorulduðunda Kayýplar cebimde mi ki çýkarýp vereyim? diyebilmiþtir. Elbette cebinde deðildir, ama KAYIPLAR ÜLKESÝNÝN Cumhurbaþkanýdýr. Devlet kendisiyle yüzleþmelidir, kayýplarýn, infazlarýn akýbetini açýklamak zorundadýr. Suçlularýn yargýlanmasý, bir hukuk devleti olmanýn, olmazsa olmazlarýndandýr. Hukuk Devletinde suçlu varsa yargý önüne çýkarýlýr, yargýlanýr. Ýnfaz edilmez KAYIP edilmez. Ýlginize teþekkür ederim Ýlhan UÇAR Bitti

5 Ben gidersem sazým sen kal dünyada Gizli sýrlarýmý aþikâr etme Lal olsun dillerin söyleme ya da Garip bülbül gibi ah ü zar etme (...) Sen petek misali Veysel de arý Ýnleþir beraber yapardýk balý Ben bir insanoðlu, sen bir dut dalý Ben babamý sen ustaný unutma Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e uzanýyorduk, kýraç topraklarda deðil, gür ormanlarda Ordu ya bakan bir köyde yaþýyorduk. Ama bilirdik, yetiþen ozanlarý, okunan duvaz imamlarý Baðlamaya her dokunuþ ince bir sýzý býrakýrdý bizde. Sivas ýn ozanlarýný, baðlamanýn o konuþan tellerini kendi köyümde pek göremedim. Bizde de âþýk geleneði var ama daha çok köyde kavala aðýt yakýlýrdý. Sanki bir terapiydi acý çekenler için; eli kulaðýnda kadýnlar, kaval çalan bir erkeðin yanýna diz çöker; kavaldan çýkan ilk melodiyle aðýdýna baþlardý. Aklýmýn yeni erdiði o çocukluk döneminde ben de bir köþeye sývýþýp aðlamaya baþlardým Henüz kaybettiklerim yoktu, belki de kaybedeceklerime aðlýyordum, bilemezdim o dönemlerde Ama þimdi biliyorum. Sonra kaval susar, derin bir of çekilirdi ve hemen akabinde, Kara Toprak okunurdu Dost dost diye nicesine sarýldým Benim sadýk yarim kara topraktýr. Beyhude dolandým boþa yoruldum Benim sadýk yarim kara topraktýr. Nice güzellere baðlandým kaldým Ne bir vefa gördüm ne faydalandým Her türlü isteðim topraktan aldým Benim sadýk yarim kara topraktýr. Âþýk Veysel in adýný ilk o çocukluk yýllarýmda duymuþtum. Bir efsane gibi anlatýlýrdý. Bir halk ozaný, bir filozoftu... Deyiþleri cem törenlerine taþýnmýþtý. Acýlarý, köyde söylenen aðýtlar olmuþtu. Bu yazýya vesile olan ise TRT ve Kalan müziðin desteðiyle çýkan Âþýk Veysel in Küçük Dünyam adýný verdiði belgesel çalýþmasý ve 2 CD lik albümü oldu. Ýlk elime aldýðýmda o yýllara gittim. Belgeseli izlemeye baþladýðýmda ise anýlar yeniden depreþti. Âþýk Veysel Þarkýþla nýn Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Köyde de deðil, bir yol kenarýnda Uzun Ýnce Bir Yol da Yýl 1894 dü. O zamanlar dünyayý görüyordu elbet. Avuçladýðý topraðýn karasýna kim derdi ki gün gelip türküler yakacaðýný Evet, yazdý, gerçekten de topraðý kara gördüðünde Köyünde öyle bir salgýn hastalýk yayýldý ki, önce iki kardeþini kaybetti çiçek hastalýðýndan. Kendisi mi? 7 yaþýndaydý, hastalýk canýný almadý ama önce sað gözünü sonra da sol gözünü kaybetti. O yýllarda tek bir rengi hatýrlýyor: Sadece kömürü hatýrlýyorum, onun da rengi siyahtý diyor belgeselin bir bölümünde. 15 yaþýna geldiðinde babasýnýn aldýðý baðlamayla hayatý baþka türlü görmeye baþlýyor Âþýk Veysel. Kendinden önce bildiði ozanlarýn türkülerine baðlamasý eþliðinde köy meydanlarýnda söylemeye baþlýyor, ardýndan 1933 yýlýnda Ahmet Kutsi Tecer le tanýþmasý hayatýnýn dönüm noktasý oluyor. Bir radyo programý ve bir düþ Acýyla yoðrulmuþ hayatýný, kendi dilinde þiirler yazarak anlatmaya baþladýðýnda çekiniyor da þiir yazmaya Neden mi? Küçük Dünyam adlý belgeselde kendi sesinden dinleyin derim. Hatta bir gün ilk kez bir radyoya konuk olup, sesini daha çok duyurmak için baðýra baðýra söylüyor türküsünü, istiyor ki sesi her yere ulaþsýn ve baðýrýnca ulaþacaðýný düþünüyor. Programýn sunucusu, Âþýk, baðýrmana gerek yok herkes duyuyor seni diyor. Âþýk susuyor Ve o gece sesi her yere ulaþýyor. O gece radyoya telefonlar yaðýyor, bir dinleyicisi evine konuk ediyor; ediyor etmesine de en büyük düþünü iþte o gece kaçýrýyor. Bu düþünde ne olduðunu yine belgeselden izleyin derim. Âþýk geleneðinin son büyük temsilcilerinden olan Âþýk Veysel, bir dönem yurdu dolaþarak Köy Enstitüleri nde saz hocalýðý da yaptý tabii. Çünkü artýk aranan, dinlenen bir ozandý. Yerel ses kültürünü korumuþ, yetiþtiði yörenin tüm özelliklerini de yansýtýyordu. Âþýk Veysel in kullandýðý teknik, Alevi- Bektaþi âþýklarý/zakirleri tarafýndan kullanýldýðý kanaati yaygýn olsa da, özellikle bu düzenin kullanýmýnýn Âþýk Veysel aracýlýðý ile yaygýnlýk kazandýðý görüþü de sýk sýk dile getiriliyor. Hatta bu düzene Veysel Düzeni diyenler bile var. Âþýk Veysel bir baðlama virtüözü deðil elbette, ancak onun saz çalýþ tekniði yalýn, dokunaklý ve tavýrlýdýr. Benliðindeki duygusal ifade, tezene vurgularýndan ve tellerden çýkan dokunaklý sesten hemen anlaþýlýr. Ýki hanlý kapýdan dünyaya Ve gelelim 1970 lere Türküleri artýk dillerden dillere dolaþmaya baþladý. O yýllarda Hümeyra, Fikret Kýzýlok, Esin Afþar gibi bazý müzisyenler Âþýk Veysel'in deyiþlerini düzenleyerek yeniden yorumladýlar. Ýki kapýlý bir handan kocaman bir pencere açýlmýþtý. Günümüzde ise Tarkan ýn Uzun Ýnce yorumunu herkes bilir. Âþýk Veysel göremedi ama bu da dünyaya açýlan penceresi oldu. Þiirleri, Deyiþler (1944), Sazýmdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatýrlasýn (1970) adlý kitaplarýnda toplandý. Ölümünden sonra Bütün Þiirleri (1984) adýyla eserleri tekrar yayýmlandý. 21 Mart 1973 de ise kara topraklara karýþtý. Kanserdi ve yaþ 79 Ýþte tüm bu serüven, acý tatlý hikâyesini Can Dündar ýn danýþmanlýðýnda hazýrlanan ve kendi sesinden aktarýlan belgeselde bulmanýz mümkün. Kalan Müzik in arþivlik çalýþmalarýndan biri olan ve bir de Âþýk Veysel in iki CD lik albümü raflardaki yerinde. Albümde, TRT arþivinde bulunan Âþýk Veysel kayýtlarý, Kalan Müzik tarafýndan seçilip, temizlenmiþ ve albüm olarak hazýrlanmýþ þekilde yayýnlanýyor. Albümün ilk CD si, ustanýn kendi eserlerinden oluþuyor. Ýkinci CD ise, Âþýk Veysel in kendinden önce yaþamýþ olan ozanlarýn eserlerini yorumladýðý kayýtlardan oluþuyor. Tabii bu serinin devamý da olacaðýný söyleyelim. Usta âþýðýn 20 Mart 2009 da 36. ölüm yýldönümü anýsýna hazýrlanan DVD ve CD lerin yanýsýra yeni yapýmlarýn yayýný, TRT ve Kalan Müzik iþbirliðinin diðer çalýþmalarýyla sürdürülecek... Ýki kapýlý bir handan yürüyüp dünyaya pencere açan bu Âþýk ý dinlerken belki sizler de çocukluðunuza dönmek istersiniz, belki sizin de Âþýk Veysel anlatýlý bir anýnýz vardýr Ne dersiniz?

6 Bir belediye düþünün beþ yýldýr hala 19 yüzyýl koþullarýna mahkûm. Bir belediye düþünün ki modern caðýn modern belediyeciliðin (M) sinden habersiz. Yakýþmýyor bu çaðdaþ Hacýbektaþ a Hacýbektaþlýya reva görülenler. Belediye Baþkaný beþ yýllýk strateji yapmýþ. Ýnanýn kanýmýz dondu. Bu yok oluþun asimilasyonun Alevi Bektaþi kýrýlmasýnýn ayrýmcýlýðýn planý ve taþeronluðu. Sað olun var olun ve elinize saðlýk yýkým ekibi var diyoruz. Bir Ýnanç Merkezi bir medeniyet müzesi, demokrasi abidesi bir ilce bu yüzyýlda ancak ve ancak böyle yönetilir ve yok edilir. Sizi kutluyoruz. Anti Modern Katýlýmcý Belediyecilik anlayýþýnýzdan ötürü Sayýn Baþkan. Ama bilin ki savunduklarýnýz ve yaptýklarýnýz yanlýþ ve bu millete bu milletin evladýna yazýk yazýk bu Hacýbektaþlýya. yazýk Hacýbektaþ sevgisiyle doðmuþ taþýný topraðýna pirim diye sarýp sarmalayýp baðrýna basana yazýk, Yazýk canýný bu topraklara bu ilçenin insanýna feda eden devrimcilere, yazýk her sabah doðan güneþle caddelere sokaklarý dolduran insana insanlara yazýk Ya biz sana ya siz bize yakýþamadýk sayýn baþkan. Öte yandan Baþkan Strate(Komik)lerini saymýþ sayýþtýrmýþ hem de; kantarýn topuna topuzuna hiç mi hiç bakmadan tartmadan ölçmeden Hedef a)turizm Kenti Olmak ( mýþ) Sayýn Baþkan. Kitap basacakmýþ, ören yerlerini temiz tutacakmýþ, halký ve esnafý bilgilendirecekmiþ. Konuklar için restoran açacakmýþ Hedef buymuþ ama bir türlü tutturamamýþ. Çevre güzelliði içinde bengilerde kurban kesimi yapýyormuþ ve tek yetkili imiþ(belediye deðil sanki acente) Peki Sayýn baþkan Beþ yýldýr ne yapýyordunuz. Çevre temizliði yapmanýn. Esnafý bilgilendirmenin stratejik nesi var, bu iþ zaten belediyenin asli görevi deðimli ne zamandýr stratejik özellik kazandý. Kurban kesim hanesi yapmanýn stratejisi ne; Temizlik çevre saðlýðýmý, yoksa fahiþ fiyata hizmet vermek mi? Türkiye de sizin kurduðunuz mezbaha hane fiyat politikasý olarak nereyi hangi il ve ilçeyi örnek almýþtýr. Kurban derisi ve etinin bir bölümü hibe kalmasý dýþýnda kurban kesimi için alýnan ücretler nedir. Yapýlan hizmet ile alýnan para orantýlýmýdýr. Lütfen açýklayýn Tüm alevi dünyasýný alevi örgütlerini Hacýbektaþ kapýlarýndan kovacak sonrada turizmden bahsedeceksiniz. Herhalde bahsettiðiniz turizm hedef çalýþmanýz Arkeoloji müzesi için olmalý. Hedef (b)üniversite Kenti Olmak (mýþ) Bu iþin hayal olduðunu sizde biliyorsunuz ama herhalde kendinize dahi söyleyemiyorsunuz. Dünyada Tabela dikme töreni yapan Tek Belediye Baþkaný olduðunuzu biliyor musunuz? Sayýn Baþkan Tabelayý neden Hacýbektaþ Vakfýna ait arsaya diktiniz. Ortada bir vakýf üniversitesi yokken devlet üniversitesi için neden özel araziye tabela dikiyorsunuz. Kongre Merkezi Olmak; (mýþ) Çok iddialý laf bunlar çilehaneyi 16 Aðustoslarda dolduramayan Belediye neyin kongresini Hacýbektaþ ta yapacak. Bu iþi organizasyonundan hakkýnda bir bilgi bir kültür birikimi Hacýbektaþ ta, Belediyede var mý? Ama olursa bence harika olur, Gerici Güruha daha geniþ alanlarda aþure kaynatma olanaðýna kavuþuruz ki bence bu çok önemli. (d)tarým ve Hayvancýlýk Merkezi Olmak(mýþ) Türkiye de devletin hayvan ve hayvancýlýk politikasýndan habersiz sözler bunlar. Sadece organize besi sitesi lafý bile Hacýbektaþ a baya elli beden büyük gelir tartýþmayalým bile. (e )Sanayileþme (miþ) Allah HEY Tekstilden razý olsun. Ama iþ o kadar. Hacýbektaþ ta Sanayileþmeyi býrak doðru dürüst bir tamirhanenin bile olmamasýný göremeyenler lastik tamir dükkânýný sanayi sanýrda içim ona yanar. (f)el Sanatlarýnýn Geliþtirilmesi (miþ) Lafýný bile etmek istemiyorum. Yüzlerce yýllýk taþ ustalýðý yýkýldý kayboldu, Onca taþ(onx) ustasý heder oldu. Ama bizim Baþkan cýncýktan boncuktan bahsediyor. (1)Su kaynaklarý (2)Su hatlarý: (3)Su depolarý: (4)Çarpýk su þebekesi: (5)Kanalizasyon: (6)Yol: (muþ) Bu konuda yapýlanlar koca bir sýfýr. Yok müteahhit kaçmýþ, yok depo delinmiþ yok þu þebekesi bozukmuþ, yollar bozukmuþ. Ýyide Sayýn Baþkan; Beþ yýlda sen ne yaptýn. Hangi sorunu çözdün onu söyle de bizde millete onu söyleyelim. Hacýbektaþ ý Marka yapmak. (mýþ) Bence Hacý Bektaþ Velinin de patentini de alýn ne olur olmaz. Bakarsýnýz yarýn lazým olur. Hacýbektaþ ý Marka yapmak; bunlar Tayyip Erdoðan ýn sözleri Sayýn Baþkan. Marka Þehirler Marka þehirlerin ilçelerinin de Marka Baþkanlarý olur Sayýn Baþkaným. r) Borçlar Borcalar güzel Ya Gelirler ne sayýn baþkan onu da yazsaydýnýz ya. Özellikle belediye ye ait gayrimenkulleri satýþý var mý? Varsa bu satýþlardan ne kadar gelir elde edilmiþ ve kime nasýl hangi yolarla satýlmýþ ve bu gelir nereye harcanmýþ? s) Gelir Kaynaklarýný Artýrmak. (mýþ) Yapmayýn sayýn baþkan siz bodrumda plaj çalýþtýrmýyorsunuz. Millet Hacýbektaþ a kamyon kasasýnda otobüs bagajýnda geliyor. Hacýbektaþ ta Hacý Bektaþ Veli ile anýlan yerleri paralý yapmak Hacýbektaþ a bir þey kazandýrmaz aksine kayýp ettirir. Dün belediye baðýþ yapan adam düþünmez mi Çilehane ye, Beþtaþ a paralý giriþ koyanýn belediye olduðunu Hele sayýn baþkan zaten Hacýbektaþ ta iki üç esnaf kalmýþken birde belediye olarak onarlýn ekmeðine göz dikerseniz o esnaf neyle geçinecek bence iyi düþünülerek verilmiþ bir karar deðil. Bence bu kadar eleþtiri bu günlük yeter. Bundan sonraki yazým muhakkak çözüm önerilerim olacak. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sütün Beslenmedeki Önemi Süt içerdiði çok çeþitli besin maddelerinden dolayý tüm memeli canlýlarda organizmanýn gereksinimlerini karþýlayabilen hayati temel bir gýdadýr. Çaðýmýzda insan saðlýðý açýsýndan beslenmenin önemi her geçen gün daha iyi anlaþýlmaktadýr. Ayrýca hayvansal ürünler içerisinde süt vücudumuzun ihtiyacý olan besin elementlerinin tamamýna yakýn kýsmýný içinde bulunduran tek gýdadýr. Sütün Bileþiminde Neler Vardýr Çok mükemmel bir besin maddesi olan sütün bileþimi: % 87,3 su, % 3,5 yað, % 3,4 protein, % 4,7 laktoz yani süt þekeri. % 0,7 mineral madde ve vitaminden oluþur. Süt Proteini Süt proteini iyi kaliteli bir proteindir. Hücre ve dokularýn oluþmasýnda yýpranan kýsýmlarýn onarýlmasýnda rol oynayarak büyüme ve geliþmeyi saðlar. Saç ve týrnaklarýn oluþmasýnda rol oynar. Kaslarýn çalýþmasýný güçlendirir. Vücutta ödem yapan sývalarýn toplanmasýný önler. Süt proteinin önemini arttýran diðer faktör sütteki elzem aminoasitlerdir. Bu nedenle süt proteinin biyolojik deðeri bitkisel proteinlere nazaran daha yüksektir. Süt proteini iz halindeki iz materyalleri ve diðer saðlýða zarar verici maddeleri baðladýðý için koruyucu bir faktördür. Bu özelliðinden dolayý kimya ve metalürji endüstrisinde çalýþanlara süt içmeleri tavsiye edilmektedir. Ayrýca vücut diðer proteinlere göre süt proteininden daha iyi yararlanmaktadýr. Süt Yaðý Süt yaðý büyük enerji kaynaðýdýr. Bünyesinde beslenme açýsýndan önemli yað asitlerini bulundurmasý ve vücudumuz için gerekli olan A.D.E.K. vitaminleri içerdiðinden beslenmede önemlidir. Ayrýca süt yaðýnda beyin ve sinir hücreleri için hayati önem taþýyan fosfalipit adý verilen bir madde bulunmaktadýr. Süt yaðý midede küçük ve yumuþak pýhtý verdiðinden sindirimi oldukça kolaydýr. Unutmayýnýz: Halk arasýnda süt yaðýnýn fazla kollestrol içerdiði bilinmektedir. Hâlbuki çeþitli gýda maddelerindeki kollestrol miktarý süttekinden fazladýr. Örneðin 100 ger yaðsýz ette 78 mg, dana ciðerinde 360 mg. Peynirde 160 mg iken sütte sadece 12 mg dir. Sütteki Mineraller Sütün içinde bulunan baþlýca mineraller fosfor ve kalsiyumdur. Diðer gýda maddeleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda süt oldukça fazla kalsiyum içermektedir. Günde sadece yarým litre süt içilmesiyle kalsiyum açýðýnýn kapatýlmasý mümkündür. Yarým litre sütteki kalsiyuma eþ deðer miktarý saðlayabilmek için 5 kg et veya 2,6 kg ekmek veya 6,3 kg patates veya 8,5 kg elma tüketilmesi gerekmektedir. Görülüyor ki kiþinin bu miktarda gýda tüketmesi dengesiz ve pahalý beslenmeye yol açacaktýr. Bu da bize sütün kalsiyumca ne derece zengin olduðunu açýkça göstermektedir. Unutmayýnýz: Her gün süt içen çocuk ve gençler. Sütü az içenlere nazaran daha uzun boyludur. Çünkü kalsiyum alýmý ile büyüme arasýnda doðrusal iliþki bulunmaktadýr. Sütteki Vitaminler Vitamin bakýmýndan süt okul çaðý çocuklarýnýn metabolizmalarý için gerekli olan yaðda ve suda eriyen tüm vitaminleri içermektedir. Süt A vitamini, B1 ve zekâ kapasitesine etkili olan B2 vitamini için en önemli kaynaktýr. Yarým litre süt söz konusu vitamin ihtiyaçlarýný büyük ölçüde (% 70) karþýlamaktadýr. C vitamini bulunmakla birlikte günlük ihtiyacý karþýlamaya çok yetersizdir. Günlük Ne Kadar Süt Ýçmeliyiz Çeþitli yaþ gruplarýna baðlý olarak günlük en az tüketilmesi süt miktarý þöyledir: Bebeklerde: 750 gr Çocuklarda: gr Gençlerde: 350 gr Yetiþkin ve yaþlýlarda: gr Hamile ve emzikli kadýnlarda: 500 gr Bu bilgilerden anlaþýlacaðý gibi süt, sadece bebeklerin, okul çaðý çocuklarýn ve yaþlýlarýn içeceði deðil, aksine her yaþ grubunun tüketilmesi gereken bir besindir.

7 7 Ýþçi ve memurlar, son 5 yýllýk dönemde maaþlarý üzerinden 76 milyar 537 milyon lira gelir vergisi ödedi. AA muhabirinin Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý verilerinden yaptýðý hesaplamalara göre, döneminde iþçi ve memur, maaþlarýnýn önemli bölümünü stopaj yoluyla daha almadan gelir vergisi olarak devlete verdi yýlýnda iþçi ve memurlardan 9 milyar 451 milyon 555 bin 7 lira, 2005 yýlýnda 12 milyar 650 milyon 588 bin 762 lira, 2006 yýlýnda 15 milyar 502 milyon 97 bin 463 lira, 2007 yýlýnda da 18 milyar 991 milyon 154 bin 110 lira gelir vergisi alýndý. Bu rakam 2008 yýlýnda ise 19 milyar 942 milyon 221 bin 20 lira olarak belirlendi. Böylece 5 yýllýk süreçte çalýþanlardan stopaj yoluyla kesilen gelir vergisi tutarý 76 milyar 537 milyon 616 bin 372 lirayý buldu yýlýnda Türkiye genelinde toplanan gelir vergisinin yüzde 48'ini, 2005 yýlýnda yüzde 55,44'ünü, 2006 yýlýnda yüzde 48,86'sýný, 2007 yýlýnda da yüzde 49,9'unu ücretlilerin maaþlarýndan stopaj yoluyla alýndý. 2008'de ise çalýþanlar, vergi gelirlerinin yüzde 44,88'ini tek baþlarýna karþýladý. Söz konusu 5 yýllýk dönemde, ücretlilerden kesilen gelir vergisi de, toplam gelir vergisinin yüzde 48,84'ünü meydana getirdi. Her 10 liralýk verginin 1,5 lirasý ücret vergisi Bu arada devletin ülke genelinde topladýðý verginin de yüzde 10,5'i ücretlilerden alýndý döneminde devletin toplam vergi geliri 732 milyar 625 milyon 960 bin lira oldu. Bunun da 156 milyar 726 milyon 23 bin lirasý gelir vergisinden saðlandý yýlýnda toplam vergi gelirlerinin yüzde 9,35'ini, 2005 yýlýnda yüzde 10,61'ini, 2006 yýlýnda yüzde 10,25'ini, 2007 yýlýnda yüzde 11,1'ini, 2008 yýlýnda ise yüzde 10,5'ini ücretlerden kesilen gelir vergisi oluþturdu. Böylece Türkiye genelinde toplanan her 100 liralýk verginin 1,5 lirasý ücret vergisi þeklinde tahsil edildi. Ýþçi ve memurlarýn ödedikleri motorlu taþýtlar vergisi, özel tüketim vergisi, katma deðer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve harçlar da dahil edildiðinde ücretlilerin vergi yükü çok daha yukarýlara çýktý. Asgari ücretliler Bu arada ücretliler için verilen muhtasar beyannamelerdeki asgari ücretli aðýrlýðý da dikkat çekti. 2004'de asgari ücretliler için 2 milyon 295 bin, diðer ücretliler için 1 milyon 7 bin, 2005 yýlýnda asgari ücretliler için 3 milyon 35 bin, diðer ücretliler için 1 milyon 219 bin, 2006 yýlýnda da asgari ücretliler için 3 milyon 635 bin, diðer ücretliler için 1 milyon 373 bin beyanname verildi. Asgari ücretliler için verilen muhtasar beyanname sayýsý 2007 yýlýnda 4 milyon 20 bin, 2008 yýlýnda ise 3 milyon 711 bin olarak belirlendi. Bu sayý 2007'de diðer ücretliler için 1 milyon 564 bin, 2007 yýlýnda da 1 milyon 602 bin oldu. Geçen 5 yýllýk dönemde asgari ücretlilerin ödediði gelir vergisi toplamý da 13 milyar 699 bin 939 liraya ulaþtý. Buna göre, asgari ücretliler, ücretlerden kesilen gelir vergisinin yüzde 17,9'unu, toplam gelir vergisinin yüzde 8,74'ünü, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 1,87'sini karþýladý. CNN Türk Türkiye devrim tarihinin önder isimlerinden Ýbrahim Kaypakkaya, katlediliþinin 36. yýlýnda Çapa Anadolu Öðretmen Lisesi önünde anýldý. SDP, 78'liler Giriþimi, EMEP, ÖDP, DTP, SP, ÝKP, EHP, SEH, Alevi ve Bektaþi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Dernekleri, Özgür Demokratik Alevi Hareketi tarafýndan düzenlenen anma etkinliði bir dakikalýk saygý duruþuyla Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Topkapý Sarayý'nýn avlusunda 40 yýldýr hizmet veren Konyalý Lokantasý'nda içki servisi yapýlmasýyla ilgili bir þikayet dilekçesini iþleme koydu. "Peygamberin diþi dahil bulunan alanda küfredercesine içki sunuluyor" ifadeli dilekçeyi, belediye deðerlendirmeye aldý. Hürriyet in haberine göre; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Necat Selimoðlu adlý vatandaþýn, restoranda içki servisi yapmasýyla ilgili bir þikayet dilekçesini iþleme koydu. Selimoðlu dilekçesinde, "Ýslam dünyasýnýn peygamberinin diþi dahil bulunduðu alana küfredercesine verilen içki ruhsatýnýn Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu çerçevesinde deðerlendirmesini ve gerekli iþlemin yapýlmasýný arz ederim" dedi. Yasal iþlem baþlattýk Belediye Koruma Uygulama ve Denetim (KUDEP) Müdürü Þimþek Deniz, Selimoðlu nun dilekçesiyle birlikte hazýrladýðý yazýyý, Koruma Kurulu nun yaný sýra Fatih Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Ýstanbul Defterdarlýðý Milli Emlak Müdürlüðü ve Saðlýk Daire Baþkanlýðý na gönderdi. Sarayýn Ýslam dünyasýnýn ortak alaný olduðunu belirten belediye, lokantanýn, Mukaddes Emanetler Dairesi nin 50 metre yakýnýnda olduðunu vurguladý. KUDEP RTÜK Baþkaný Akman'ýn verdiði ifadenin mal varlýðýna iliþkin soruþturma için olduðu öðrenildi. Akman önümüzdeki günlerde Deniz Feneri soruþturmasý için yine savcýlýða gidecek ANKARA - RTÜK Baþkaný Zahid Akman ýn, bir süre önce Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý nda alýnan ifadesinin mal varlýðýna iliþkin soruþturma kapsamýnda olduðu Kozak Yaylasý nda, altýncýlardan sonra þimdi de demircilerin saldýrýsý yaþanýyor. Kozak eteklerinde yer alan ve doðal güzelliðiyle ünlü Karaayýt Köyü yakýnlarýnda iþletilmek istenen demir madeni, yöre halkýnýn tepkisini çekti Balýkesir, Ayvalýk ýn en güzel yerlerinden Karaayýt Köyü nde iþletilecek demir madenine tepki büyüyor. Karaayýt ta yapýlan baþladý. Kurumlar adýna açýklamayý okuyan 78'liler Giriþim üyesi Adil Boyoðlu, "Kaypakkaya baþta Kemalizm ve Kürt meselesi olmak üzere, ülkenin en netameli konularýnda duruþu ile eþitliði ve özgürlüðü temsil ettiðini" söyledi. Boyoðlu, Mahirler, Denizlerin idamýný engellemek için Kýzýldere'ye giderken, Sinanlar için Gölcük'e gidendi. Müdürü Deniz, dilekçeyi yorumsuz olarak ilgili yerlere gönderdiklerini söyledi. 40 yýldýr Saray dayýz Konyalý Lokantasý iþletme sahibi Savaþ Bulut, 40 yýldýr Saray da restoran hizmeti verdiklerini ve beþ yýldýr da içki ruhsatlarýnýn olduðunu belirterek þöyle konuþtu: "Biz, Saray içerisinde özellikle turistlere öðrenildi. Akman, Mayýs ayýnýn ilk haftasýnda Ankara Adliyesi ne giderek Cumhuriyet Savcýsý Nadi Türkaslan a mal varlýðýna iliþkin soruþturma kapsamýnda ifade verdi. Akman ýn ifadesinin Türkiye deki Deniz Feneri Soruþturmasý kapsamýnda olmadýðý, bu soruþturmaya iliþkin ifadesinin önümüzdeki günlerde alýnacaðý kaydedildi. (aa) Radikal ve maden iþletmesinin çevresel etkileriyle ilgili bilgilerin verildiði toplantý, köylülerin coþkulu katýlýmýyla gerçekleþti. Ayvalýk Çevre Haklarý Platformu tarafýndan düzenlenen toplantýya katýlan EGEÇEP gönüllüleri, Karaayýt Köyü nde, köyün hemen yakýnlarýnda kurulup iþletilmek istenen demir madeniyle ilgili olarak halký bilgilendirdi. Toplantýya, EGEÇEP adýna Tahir Öngür, Berrin Esin Kaya, Yekta Ünsal ve Erhan Ýçöz katýlarak, maden, madencilik, çevre, sularýn madenden etkilenmesi, canlý yaþamýn etkilenmesi ve hukuki haklarý konularýnda bilgi verdi. Köy halký ikiye bölünmüþ Turnusol.biz in haberine göre, Ayvalýk tan 12 çevre gönüllüsünün katýldýðý toplantýya köylüler büyük ilgi gösterdi. Pek çok kiþinin madenin iþletilmesine karþý çýktýðý köyde, birçok yerde olduðu gibi köy halký madenciler Devrimci dostluk ve dayanýþmanýn adresiydi diye konuþtu yýlýnda açýlan Ýbrahim Kaypakkaya dosyasýnýn sonuçlanmadýðýný belirten Boyoðlu, araþtýrmayý kendi imkanlarýyla sürdüreceklerini ifade etti. Ýbrahim Kaypakkaya için Gazi Mahallesi'nde de yürüyüþ yapýldý. Birgün hizmet eden bir yeriz. Burada Niye içki satýyorlar gibi sýkýntýlardan haberimiz var. Ama devletin bize vermiþ olduðu içki ve turizm ruhsatýmýz var. Bugüne kadar içki içilmesinden dolayý restoranýmýzda hiçbir olay ve sorun yaþanmadý. Radikal tarafýndan ikiye ayrýlmýþ durumda. EGEÇEP gönüllülerinin maden yandaþlarýyla görüþme çabasý sonuçsuz kaldý. Çevre gönüllüleri, köylülere birbirlerine karþý kýrýcý olmamalarýný ve bu maden buradan çekip gittiði zaman da birlikte yaþayacaklarýný unutmamalarý gerektiðini anlattý. Ýnsan yaþamý tehlike altýnda Toplantýya katýlan çevre gönüllüleri konuyla ilgili þu bilgilendirmede bulundu: Ayvalýk a baðlý Karaayýt Köyü halký, geçimini daha çok hayvancýlýkla saðlýyor. Köye ait mera, Valilik kararý ile Hazineye verilmiþ. Bu meraya, önceden ruhsatý bile alýnmadan bir demir madeni þirketi tarafýndan þantiye kuruldu ve tepkilere aldýrmadan tesis yapýldý. Üstelik burasý Madra Barajý nýn su havzasý içinde. Burada iþletilen demir madeni, hem köy halkýnýn hem de Ayvalýk, Küçükköy, Altýnova ve Dikili de bulunan insanlarýn yaþamýný tehdit ediyor. Bu durumun da hukuka, kamu yararýna ve çevre haklarýna aykýrý.

8 Egzoz gazýna manolyalý, zakkumlu çözüm Mersin'de, egzoz gazýnýn çevreye verdiði zararlarýn azaltýlmasý amacýyla aðýr metalleri toplayan kauçuk, oya, erguvan, manolya, zakkum gibi 8 ayrý süs bitkisi dikildi Derviþ Çömez ERDEMLÝ - Egzoz gazlarýndan çýkan aðýr metallerin ölçümlerini yapmak üzere Mersin in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Tarsus Belediyesi tarafýndan yaklaþýk 3 yýl sürecek proje baþlatýldýðý bildirildi. Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü teknik elemanlarýndan proje sorumlusu Dr. Ayhan Aydýn, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðýnýn 33 bin 500 TL maddi destek verdiði projenin Tarsus ve Erdemli de yürütüleceðini söyledi. Proje ile egzoz gazlarýndan çýkan aðýr metallerin çevreye ve insan saðlýðýna etkisinin, bitkiler üzerinde araþtýrýlacaðýný anlatan Aydýn, þunlarý söyledi: "Bazý süs bitkiler aðýr metaller ve pestisitler gibi deðiþik kaynaklardan gelen kirliliðin temizlenmesinde önemli rol üstlenebiliyor. Bu projede refüjlerde kullanýlan bazý süs bitkilerinin aðýr metallerden kaynaklanan kirliliðin izlenmesinde biyointikatör olarak kullanýlmasý ve fioremediasyonda kullanýlabilirlikleri araþtýrýlacak. Bu bitkilerin kirlilik olan alanlarda kullanýmý mümkün olacak. Bitki seçimi ve planlamasý yapýlýrken kirletici kaynaklarý biriktirme ya da bu kaynaklara dayanýklýlýk gösterme yetenekleri de deðerlendirilecek. Kirleticilerin temizlenmesinde ekonomik ve ekolojik özelliklere sahip fitoremediasyon yönteminin uygulanmasý ile çevre kirliliðinin azaltýlmasý da mümkün olacak." Aydýn, projeyi enstitü içerisinde, Tarsus ta Yenimahalle ve eski Ankara yolu üzerindeki otogar çevresinde araçlarýn en yoðun geçiþ yaptýðý bölgelerde uygulamaya koyduklarýný kaydederek, araþtýrmaya konu olan bitkilerin özellikle Akdeniz bitki örtüsüne uygun bitkilerden seçildiðini bildirdi. Egzoz gazlarýndan çýkan aðýr metallerin çevreye ve insanlara etkisinin araþtýrýlarak aðýr metallerin azaltýlmasýna yönelik yürütülen projenin Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý tarafýndan Türkiye de ilk kez uygulamaya konulduðunu ifade eden Aydýn, projeyi uygulamaktan amacýn daha temiz ve saðlýklý bir çevrenin oluþturulmasýna yardýmcý olacaðýný belirtti. Proje 3 yýl sürecek Araþtýrmaya konu olan süs bitkilerinin Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsünde yetiþtirildiðini vurgulayan Aydýn, 3 yýl sürecek olan araþtýrma esnasýnda her 6 ayda bir bitkilerin dikildiði topraktan ve bitki yapraklarýndan numuneler alarak analizler yapýlacaðýný ve sonuçlarýn belirleneceðini kaydetti. Aðýr metallerin belirlenmesinde kullanýlan Ýskenderun kauçuðu, oya, erguvan, manolya, yalancý orkide, jakaranda, zakkum ve ateþ dikeni gibi 8 ayrý türden, toplam 309 bitkinin dikildiðini ifade eden Aydýn, projenin bitiminde ortaya çýkan sonuç sonrasýnda, ayný uygulamanýn yurt geneline yayýlmasýnýn da düþünüldüðünü söyledi. Proje ortaklarýndan Tarsus Belediyesi Belediye Baþkaný Burhanettin Kocamaz da araçlarýn yoðunlukla geçtiði iki ayrý güzergaha, aðýr metalleri toplayan bitkiler diktiklerini belirtti. Dikimi gerçekleþtirilen bitkilerde zaman zaman yaprak numuneleri alýnarak ölçümler yapýlacaðýný ifade eden Kocamaz, þunlarý kaydetti: "Geçen taþýtlarýn egzoz aracýlýðý ile havaya saldýklarý aðýr metallerin oraný tespit edilecek. Bu proje ile egzoz muayenesinin ne derece önemli olduðu halka anlatýlmýþ olacak. Tüm konularda olduðu gibi çevre konusunda da Tarsus belediyesi olarak böyle bir projede de yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz." AB Projeleri çerçevesinde güneþ enerjisinden nasýl yararlanýlacaðý konusunda çevre sýnýfý oluþturduklarýný da kaydeden Kocamaz, yaklaþýk 2 ay gibi kýsa bir sürede 2 binin üzerinde öðrenciye eðitim verildiðini bildirdi.(aa) Radikal Hasankeyf için uluslararasý imza kampanyasý Yok edilmek istenilen Hasankeyf in de içinde bulunduðu Dicle Vadisi nin UNESCO Dünya Miras Alaný ilan edilmesi için imza kampanyasý baþladý Baþak Turan/ ANKARA Doða Derneði ve Atlas Dergisi, bir imza kampanyasý baþlatarak Hasankeyf in de içinde bulunduðu Dicle Vadisi nin UNESCO Dünya Miras Alaný olarak ilan edilmesi talep ediliyor. Ýmza kampanyasý hakkýnda bilgi veren Doða Derneði Kampanya Koordinatörü Erkut Ertürk, Hasankeyf in evrensel deðerini ortaya koyan bilimsel bir raporu Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay a sunduk ve kendisinden bu konuda destek istedik. Ne var ki Ilýsu Baraj Projesi, bu gerçeklerden ve bilimsellikten uzak bir proje olarak 400 kilometrelik doðal nehir yataðýný ve Hasankeyf i yok edecek. Biz bu kampanya ile Hasankeyf ve RÝZE Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Muammer Atýlgan, yaþ çaya uygulanan fiyat politikasý ile bölge insanýný topraðýnda tutmanýn mümkün olmayacaðýný söyledi. Atýlgan, yaptýðý açýklamada, çayýn Doðu Karadeniz'in özellikle Rize ve yöresinin yaþamsal açýsýndan can damarý olduðunu belirterek, ''Bu bölgede yaþayan insanlarý burada tutmak, burada yaþatmak istiyorsak, çay tarýmýný ve çay piyasasýný sektörsel olarak çok iyi deðerlendirmemiz lazým. Týpký Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde olduðu gibi bu bölgeler korunmaya, sosyal politikalara ve desteklenmeye ihtiyacý vardýr'' dedi. Çayýn, Doðu Karadeniz'de yaþayan 200 bin aileyi yakýndan ilgilendiren sosyal doku olduðunu ifade eden Atýlgan, ''Çaya zirai bir ürün gözüyle deðil, bu bölgenin sosyal bir ürünü gözüyle bakýlmalý, hükümetler çay üzerindeki politikalarýný bu çerçevede oluþturmasý lazým. Hükümetler yýllarca yaþ çay taban fiyatý belirlerken çayýn sosyal deðerini dikkate alýnmamýþtýr. Çay üreticisi bu yýlda Dicle Vadisi ni UNESCO Dünya Mirasý Alaný olarak koruma altýna almasýný ve Ilýsu Barajý Projesi nin durdurulmasýný talep ediyoruz dedi. Doða Derneði, 10 bin yýllýk geçmiþinde 20 farklý kültürün izini barýndýran Hasankeyf in insanlýðýn sahip olduðu en eski kentlerden birisi olduðunu ve küresel ölçekte nesli tehlike altýndaki canlý türleri ile UNESCO nun 10 dünya mirasý kriterinden 9 unu karþýlandýðý da kaydetti. Toplanan imzalar, Baþbakan Tayyip Erdoðan a, Almanya Baþbakaný Angela Merkel e, Avusturya Baþbakaný Werner Faymann a ve Ýsviçre Baþbakaný Hans-Rudolf Merz e iletilecek. Yaþ çaydaki fiyat politikasý üreticiyi topraktan ayýrýr beklentilerine cevap alamamýþtýr'' diye konuþtu. Çayýn, Rize'deki göçü önleyen en önemli geçim kaynaðý olduðunu kaydeden Atýlgan, þöyle devam etti: ''Bu yýl açýklanan yaþ çay fiyatý ile üretici zor durumda býrakýlmýþtýr. Ticaret hacminin yüzde 70'i çay parasý girdilerinden saðlayan esnaf þaþkýn durumdadýr. Yaþ çaya uygulanan fiyat politikasý ile bölge insanýný topraðýnda tutmak mümkün olmayacaktýr. Belirlenen fiyat göç hareketlerini baþlatacaktýr. Bölge insaný bu cennet vataný býrakýp büyük þehirlere göç etmek zorunda kalacaktýr.''

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

akademisyenlerden, uzmanlardan ve ozanlardan iki ayrý jüri oluþturuldu.

akademisyenlerden, uzmanlardan ve ozanlardan iki ayrý jüri oluþturuldu. Açýklamada, 1 Mayýs ý baþardýk, þimdi 26 Mayýs ta genel grevi örgütlemekte denildi. Türk-Ýþ ve KESK Ankara Þubeleri dün Petrol-Ýþ Ankara Þubesi nde bir basýn toplantýsý düzenlediler. Her iki konfederasyona

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı