Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e 4 DE 2 DE 6 DA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e 4 DE 2 DE 6 DA"

Transkript

1 4 DE 2 DE 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 90. Yýlý Kutlama Programý çerçevesinde; Kurum ve Kuruluþlarýn Saat 9.00 da Atatürk anýtýna çelenk býrakma töreni ile baþladý. Daha sonra saat 9.45'de Hacýbektaþ Lisesi arka bahçesinde ki tören alanýn da kutlama baþladý. 6 DA 3 DE Bütün hayatý cüzam ve gericilikle mücadele ile geçen güzel insan Ne þeriat ne darbe söylemiyle dikkat çeken Türkan Saylan ý yitirdik. Saylan'ýn son mesajý Bana düþen tüm görevleri yerine getirdim... oldu Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Genel Baþkaný Türkan Saylan, tedavi gördüðü hastanede yaþama veda etti. Saylan, bugün Ýstanbul Teþvikiye Camii'nde kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan, Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verilecek Birgün haber mekezi Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Genel Baþkaný Türkan Saylan, tedavi gördüðü hastanede dün sabbah 04.45'te yaþamýný yitirdi. Saylan, bugün Teþvikiye Camii'nde kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan, Ýstanbul Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verilecek. 2 DE Türkiye devrim tarihinin önder isimlerinden Ýbrahim Kaypakkaya, katlediliþinin 36. yýlýnda Çapa Anadolu Öðretmen Lisesi önünde anýldý. SDP, 78'liler Giriþimi, EMEP, ÖDP, DTP, SP, ÝKP, EHP, SEH, Alevi ve Bektaþi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Dernekleri, Özgür Demokratik Alevi Hareketi tarafýndan düzenlenen anma etkinliði bir dakikalýk saygý duruþuyla baþladý. 7 DE Süt içerdiði çok çeþitli besin maddelerinden dolayý tüm memeli canlýlarda organizmanýn gereksinimlerini karþýlayabilen hayati temel bir gýdadýr. Çaðýmýzda insan saðlýðý açýsýndan beslenmenin önemi her geçen gün daha iyi anlaþýlmaktadýr. Ayrýca hayvansal ürünler içerisinde süt vücudumuzun ihtiyacý olan besin elementlerinin tamamýna yakýn kýsmýný içinde bulunduran tek gýdadýr. 6 DA Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e uzanýyorduk, kýraç topraklarda deðil, gür ormanlarda Ordu ya bakan bir köyde yaþýyorduk. Ama bilirdik, yetiþen ozanlarý, okunan duvaz imamlarý Baðlamaya her dokunuþ ince bir sýzý býrakýrdý bizde. Sivas ýn ozanlarýný, baðlamanýn o konuþan tellerini kendi köyümde pek göremedim. Bizde de âþýk geleneði var ama daha çok köyde kavala aðýt yakýlýrdý. Sanki bir terapiydi acý çekenler için; eli kulaðýnda kadýnlar, kaval çalan bir erkeðin yanýna diz çöker; kavaldan çýkan ilk melodiyle aðýdýna baþlardý. 5 DE Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü teknik elemanlarýndan proje sorumlusu Dr. Ayhan Aydýn, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðýnýn 33 bin 500 TL maddi destek verdiði projenin Tarsus ve Erdemli de yürütüleceðini söyledi. Proje ile egzoz gazlarýndan çýkan aðýr metallerin çevreye ve insan saðlýðýna etkisinin, bitkiler üzerinde araþtýrýlacaðýný anlatan Aydýn, þunlarý söyledi: "Bazý süs bitkiler aðýr metaller ve pestisitler gibi deðiþik kaynaklardan gelen kirliliðin temizlenmesinde önemli rol üstlenebiliyor. 8 DE

2 2 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin son yýllarda yaþadýðý en büyük skandal, DEP milletvekillerinin 15 yýl önce Meclis in kapýsýnda polis tarafýndan yaka paça edilerek, ite kaka emniyete götürülmesi ve daha sonra da tutuklanmalarýydý. Leyla Zana ve arkadaþlarýnýn yýllarca hapishanede yatmasý bir hukuki mesele miydi, yoksa siyasi mesele miydi? Siyasiydi, çünkü onlarý hapse atabilmek ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi nde dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýyla mümkündü. Bu saðlandý. Siyasi nedenlerle suçlanan milletvekillerini, Meclis in çoðunluðunu oluþturan diðer milletvekilleri hapse göndermekte bir sakýnca görmediler. Aradan 15 sene geçtikten sonra benzer bir senaryo yeniden sahneye konmak mý isteniyor? Türkiye, Leyla Zana larýn siyasi amaçla tutuklanýp yýllarca hapiste yatmasýndan ne kazandý? Onlara yapýlanlarý makûl sayabilecek kimse kaldý mý? DEP lilerin baþýna gelenler için birisi kalkýp da Bu bir hukuki uygulamadýr demesin. Zana larýn tutuklanmasý bir siyasi kampanyanýn ardýndan gelmiþti. Ayrýca TBMM isteseydi onlarýn dokunulmazlýklarýný korurdu ve bu tablo ortaya çýkmazdý. Þimdi de DTP li milletvekillerini karakola çekip sorgulamak ve mahkeme önüne çýkarmak isteðiyle karþý karþýyayýz. Bu istek hukuki bir istek midir, siyasi bir istek mi? Bu soruyu sorduktan sonra, siyasi alandaki geliþmelere bakalým. Baþbakan yerel seçim kampanyasý boyunca en sert ifadeleri DTP liler için kullandý. Onlarýn kimlik siyaseti yapmalarýný eleþtirinin de ötesinde hedef alan deðerlendirmelerde bulundu. DTP lilerin ellerini sýkmamayý bir gelenek haline getirdi. Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð, DTP liler Meclis te olduðu için Meclis e gitmediklerini ve bundan böyle de gitmeyeceklerini söylemekten çekinmedi. Demokratik bir rejimde 2,5 milyona yakýn oy almýþ, Meclis te grubu olan bir partiyi gayrimeþru olarak görmeye bir devlet görevlisinin hakký olabilir mi? Böyle bir açýklama demokratik bir ülkede yapýlabilir mi? Tabii Baþbakan böyle konuþunca, Türk Silahlý Kuvvetleri böyle bir tutumun meþru olduðunu söylemek hakkýný kendinde görünce polis de, yargý da DTP li milletvekillerinin peþine düþer. Çünkü Türkiye de hukuku otoriter mantýkla kullanmanýn bir sakýncasý yoktur. Hatta böyle davranan yargýçlar ve savcýlar himaye görür, kariyer yapar. Þimdi de böyle bir tabloyla yüz yüzeyiz. Yerel seçimlerin ardýndan DTP ye yönelik yaygýn þekilde gözaltýna alma ve tutuklama operasyonlarý yapýldý. Onlarca DTP yöneticisi þu anda hapiste. Böyle giderse DTP bir süre sonra siyaset yapamayacak hale gelecek. Þimdi bu geliþmelere bakarak insan ister istemez soruyor: Cumhurbaþkaný, Kürt sorununu kastederek Bu yýl iyi þeyler olacak, tarihi bir fýrsatla karþý karþýyayýz diyor. Cumhurbaþkaný Gül, bu konuda devlet kurumlarý arasýnda çok iyi bir uyum olduðunu da vurgulamayý ihmal etmiyor. DTP lilere yönelik operasyonlarý ve baský giriþimlerini nasýl yorumlayacaðýz? Bu da mý Cumhurbaþkaný nýn sözünü ettiði uyum kapsamýna giriyor? Umuyorum ki, Cumhurbaþkaný bu geliþmelerden mutlu deðildir. Umuyorum ki, Baþbakan Erdoðan, DTP lileri yok sayma tutumunu deðiþtirecektir. Yoksa ne mi olur? Daha önce yaþadýklarýmýz, bundan sonra da neler olabileceðinin göstergesidir. Kürt sorunu nu bir terör sorununa indirgeyen ve bütün uygulamalarýný da bunun üzerine kuran bir siyaset bu ülkeye yýllarca egemen oldu. Sonuç ortada. Þimdi artýk bu siyasetleri deðiþtirmenin zamaný geldiðini görüyoruz. Kiminle konuþsanýz, bu gerçeði kabul ediyor. Peki o zaman bu uygulamalar neyin nesi? Türkiye ye egemen olan ve yöneten bir akýl yok mu? Çünkü akýl, mantýk, DTP yi gayri meþru alana itme eðiliminin, yaratacaðý sonuçlarý biliyor ve görüyor. Türkiye ye aklýn, mantýðýn hakim olmasý bu kadar zor mu? Kürt sorununda akýl ne zaman öne geçecek? Mantýk ne zaman iþleyecek? AKParti nin Diyarbakýr milletvekili Ýhsan Aslan ýn açýklamasý, o bölgedeki saðduyunun sesiydi. Aslan, Güneydoðu da daðlara taþlara Ne mutlu Türküm diyene yazmanýn bu sorunu çözmeye yaramadýðýný, DTP lileri bu sürece katmadan çözüm olamayacaðýný dile getirdi. Bunu söyleyen AKP nin en deneyimli siyasetçilerden birisi. Baþbakan ýn Ak Parti nin Kürt milletvekillerini sakin bir zamanda uzun boylu dinlemesini öneriyorum. O zaman DTP yi yok etme giriþiminin yol açacaðý sonuçlarý daha derinlemesine tahlil edebilir. Zaman çok geçmeden. Radikal Güle Güle... Bütün hayatý cüzam ve gericilikle mücadele ile geçen güzel insan Ne þeriat ne darbe söylemiyle dikkat çeken Türkan Saylan ý yitirdik. Saylan'ýn son mesajý Bana düþen tüm görevleri yerine getirdim... oldu Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Genel Baþkaný Türkan Saylan, tedavi gördüðü hastanede yaþama veda etti. Saylan, bugün Ýstanbul Teþvikiye Camii'nde kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan, Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verilecek.»8 DE Birgün haber mekezi Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Genel Baþkaný Türkan Saylan, tedavi gördüðü hastanede dün sabbah 04.45'te yaþamýný yitirdi. Saylan, bugün Teþvikiye Camii'nde kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan, Ýstanbul Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verilecek. ÇYDD Genel Baþkaný Prof. Dr. Türkan Saylan, tedavi gördüðü Ýstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nde dün sabaha karþý yaþamýný yitirdi. Kanser tedavisi gören Saylan'ýn doktorlarý kendisine yaþam destek tedavisi uyguluyordu. Saylan'ýn kan deðerlerindeki düþüklük nedeniyle kemoterapi uygulamasýna son verildiði bildirilmiþti. Saylan'ýn doktorlarýndan Prof. Dr. Pýnar Saip, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Saylan'ýn bilinci son 24 saate kadar açýktý. Cumartesi dondurma yiyip içti, sorularýmýza mantýklý cevap veriyordu. Bilinci son 24 saatte kapandý. Son mesajý 'Bana düþen tüm görevleri yerine getirdim, ölmeye hazýrým' oldu." Çocuklarda ve gençlerde yaþayacak Saylan'ýn ölümü nedeniyle, ÇYDD Genel Merkezi ve tüm þubeler adýna ÇYDD'nin internet sayfasýnda taziye mesajý yayýmlandý. Mesajda "Türkan Saylan, çok sevdiði ülkesinin çocuklarýnda, gençlerinde ve yol arkadaþlarýnýn yüreðinde hayalleri, düþünceleri, ilke ve deðerleri ile yaþamaya devam edecektir. Ülkemizin baþý saðolsun" ifadeleri kullanýldý. Son isteðini söyledi ve gitti Türkan Saylan, bilinci kapanmadan önce ailesi ve dernek yöneticilerine vasiyetini açýkladý. Ailesi ve dernek yöneticileriyle son kez Cuma günü bir araya gelen Saylan, onlardan, bursla okutulan kýz öðrenci sayýsýnýn 36 binden 100 bine çýkarýlmasýný, Türkiye'deki her köye bir okul yapýlmasýný ve her kasabada kýz öðrenci yurdu açýlmasýný istedi. Görüþler Hayri Kozanoðlu ÖDP Genel Baþkaný: Türkan Saylan ismi Türkiye'de gericiliðe, hukuksuzluða, kadýnlarý ikinci sýnýf varlýklar olarak gören zihniyete karþý mücadelede yaþayacak. Uður Cilasun SHP Genel Baþkaný: Gerici kesimlere karþý daima dimdik duran, ülkesinin çocuklarýnýn eðitimi için para harcayan, çaðdaþ, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti için mücadele veren Türkan Saylan ý bu ülke unutmayacak. Ýbrahim Kaboðlu ÇYDD Genel Baþkan Yardýmcýsý: Türkan Saylan ismi Türkiye'de gericiliðe, hukuksuzluða, kadýnlarý ikinci sýnýf varlýklar olarak gören zihniyete karþý mücadelede yaþayacak. Süleyman Çelebi DÝSK Genel Baþkaný: Yaþamýnýn son günlerinde ona yapýlanlarý hiç hazmedemiyoruz ve bunu hiç affetmeyeceðiz. Ama biliyoruz ki onlar bir avuç, biz ise halkýz. Sami Evren KESK Genel Baþkaný: Saylan bilimi, toplumsallýðý ve siyaseti bir bütün olarak gördü. 'Ne þeriat ne darbe' sözleri ise belleklerden silinmeyecek. Türkan Saylan kimdir? ÇYDD Genel Baþkaný Türkan Saylan 17 yýldýr mücadele ettiði kansere dün yenik düþtü. Binlerce insanýn okumasýna ve hayatýný deðiþtirmesine yardýmcý olan Saylan iki çocuk annesiydi. Türkan Saylan, 13 Aralýk 1935 günü Ýstanbul da dünyaya geldi. Cumhuriyet döneminin ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey ile evlendikten sonra Leyla adýný alan Ýsviçreli Lili Mina Raiman çiftinin beþ çocuðunun en büyüðü olan Saylan, 1957 de evlendi. Ýki oðlan çocuk annesi olan Saylan, biri grafiker diðeri hekim iki oðlundan iki torunu bulunuyordu. Deri ve zührevi hastalýklar uzmaný yýllarýnda Kandilli Ýlkokulu ve yýllarýnda Kandilli Kýz Lisesi nde okuyan Saylan, 1963 de Ýstanbul Týp Fakültesi'ni bitirdi yýllarý arasýnda SSK Niþantaþý Hastanesi nden Deri ve Zührevi Hastalýklar Uzmanlýðýný alan Saylan, bu konuda Türkiye deki 8 kadýndan biri unvanýný taþýyor. Akademisyen kimliði 1968 yýlýnda ÝÜ Ýstanbul Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý nda Baþasistanlýða baþlayan Saylan, 1971 de Ýngiliz Kültür Heyeti nin bursuyla Ýngiltere de ileri eðitim görmüþ, 1974 de Fransa da 1976 da yine Ýngiltere de kýsa süreli çalýþmalar yapmýþ, 1972 de doçent, 1977 de profesör olmuþtu yýllarý arasýnda, Ýstanbul Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý Baþkanlýðý ný, yýllarý arasýnda Ýstanbul Týp Fakültesi Lepra Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürlüðü nü yürüten Saylan, 1990 da oluþturulan ÝÜ Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi nin kuruluþunda görev aldý ve 1996 ya kadar Müdür Yardýmcýlýðý ile Kadýn Saðlýðý derslerinin koordinatörlüðünü yaptý. Dermatoloji kliniðinin öðretim üyesi olarak 2002 yýlý sonuna kadar çalýþan Saylan, 13 Aralýk 2002 tarihinde emekli oldu. Uluslararasý gandhi ödülü aldý Türkan Saylan, 1976 yýlýnda cüzzam çalýþmalarýna baþlamýþ, Cüzzamla Savaþ Derneði ve Vakfý ný kurmuþtu da kendisine Hindistan da Uluslararasý Gandhi Ödülüö verilen Saylan, 2006 yýlýna kadar Dünya Saðlýk Örgütü nün cüzam konusunda danýþmanlýðýný yaptý. Uluslararasý Lepra (cüzzam) Birliði nin (ILU) kurucu üyesi ve Baþkan yardýmcýsý olan Türkan Saylan, Avrupa Dermato Veneroloji Akademisi nin ve Uluslararasý Lepra Derneði nin üyesiydi. Dermatopatoloji Laboratuarýnýn, Behçet Hastalýðý ve Cinsel Ýliþkiyle Bulaþan Hastalýklar Polikliniklerinin kurulmasýnda yer alan Saylan, yýllarý arasýnda 21 yýl, gönüllü olarak Saðlýk Bakanlýðý Ýstanbul Lepra Hastanesi Baþhekimliði ni yapmýþtý. ÇYDD baþkaný seçildi 1989 yýlýnda kurulan Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði nin (ÇYDD) kurucularýndan olan Saylan, derneðin genel baþkanýydý. Saylan, 14 Nisan 2007 Ankara- Tandoðan ve 29 Nisan 2007 Ýstanbul- Çaðlayan Cumhuriyet mitinglerinin organizasyonunda ve icrasýnda bulundu. Kanser tedavisi görmekteyken evi Ergenekon Soruþturmasý kapsamýnda arandý. Söz konusu baskýn kamuoyunda tepkilere yol açtý. Yök üyeliði yaptý Saylan, Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan 2 Þubat 2001 de YÖK üyeliðiyle görevlendirilmiþti. Saylan, arasýnda Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu üyeliði ve Ýstanbul Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu üyeliklerinde bulunmuþtu. 440 yayýn yazdý Saylan, 440 ýn üzerinde yayýn yazdý. Bunlarýn 50 si yabancý dergilerde yayýnlanmýþ týbbi çalýþmalarý, 204 ü týbbi, sosyal ve siyasal içerikli gazete makaleleri, 186 sý ise Türkçe týbbi dergilerde ve kongre kitaplarýnda yayýnlanmýþ araþtýrma, derleme ve olgu bildirimleriydi. Saylan, son olarak Boðaziçi Üniversitesi (BÜ) tarafýndan, Fahri Doktora unvanýna da layýk görülmüþtü. BÝirgün'den Ýbrahim Kabaoðlu: Türkan Saylan dan devlet özür dilesin ÇYDD Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýbrahim Kaboðlu, Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda haksýz uygulamalara maruz kalan Saylan dan devletin özür dilemesini istedi. Kaboðlu, Hiç kuþkum yoktur ki tüm yaþamýný Türkiye ye adamýþ bir kiþinin hukuk dýþý olaylara bulaþmýþ görüntüsünün resmen verilmesi, bu ölüm sürecini etkilemiþtir. Ama kiþiliði o kadar farklýydý ki; ilk tepkisi uðradýðý haksýzlýða deðil, ÇYDD þubeleri ve yöneticilerine yapýlan hukuk dýþý müdahaleye yönelik oldu. Bu baþlý baþýna Türkiye nin yaþadýðý bir hukuk skandalýdýr ve bunun en iyi tezahürü de ÇYDD dir dedi. Görevlerini yaptý ölmeye de hazýrdý Birgün'den Selçuk candansayar: Türkan Saylan, Bana düþen bütün görevleri yerine getirdim, ölüme de hazýrým' diyerek veda etmiþ. Bir insanýn hayat karþýsýnda söyleyebileceði daha huzurlu ve dingin baþka bir ifade olabilir mi? Hayatýn bireye yüklediði sorumluluk da bu deðil midir? Kaçýnýlmaz ölüme karþý yaþýyor olmak her bireye o farkýnda olsun ya da olmasýn bir yaþama sorumluluðu verir. Yaþamak sorumluluk gerektirir ve fakat çoðu insan bu sorumluluktan kaçar. Ya ölümü kabul etmeyerek, korkarak, yokmuþ gibi davranarak ya da zaten sonlu olan hayata deðer vermeyerek. Oysa hayat yaþadýðýný fark eden herkese bunun sadece bir hayat olduðu için anlamlý olduðunu ve bu anlamýn verdiði sorumlulukla yaþanmasý gerektiðini dayatýr. Türkan Saylan, en baþta doktorlara ama en çok da hayatýn bir hayat olarak deðerinin ne olduðunu sorgulayanlara, kendi hayatýyla bir yol göstermiþtir.

3 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Kamil ÖNTAÞ Foto: Kamil ÖNTAÞ 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 90. Yýlý Kutlama Programý çerçevesinde; Kurum ve Kuruluþlarýn Saat 9.00 alanýnda hazýr bulunan halkýn, öðretmen ve öðrencilerin bayramlarýný kutlamalarýndan sonra Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal ERSOY günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Günün anlamýna yönelik Türk Gençliði adýna Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi öðrencilerinden Þeyma ÇOKYÝÐÝT konuþma yaptý. Atatürk Ýlköðretim Okulu Ana Sýnýfý Öðretmeni Eda SAÇIKARA yönetiminde H.K.M. Lisesi folklor ekibi Artvin yöresine ait oyunu sundu. Daha sonrasýnda Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla erkekler atletizm yarýþmasý yapýldý. Dereciye giren öðrencilere ve 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý konulu Þiir, Kompozisyon, Resim yarýþmalarýnda da dereceye giren öðrencilere; Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa ELDÝVAN, Garnizon Komutaný Recep CANSU ve Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU ödüllerini verdiler. Ödül töreninin ardýndan K.M. Lisesi Coðrafya Öðretmeni Sedat KAYA yönetiminde K.M. Lisesi Bando Ekibi gösterilerini sundu. da Atatürk anýtýna çelenk býrakma töreni ile baþladý. Daha sonra saat 9.45'de Hacýbektaþ Lisesi arka bahçesinde ki tören alanýn da kutlama baþladý. Hacýbektaþ halký nýn yoðun olarak katýldýðý tören, Hacýbektaþ Lisesi Öðretmen ve öðrencileri, Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi Öðretmen ve öðrencileri tören alanýndaki yerlerini aldýlar. Tören komutaný Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla BEKTAÞ IN komutu ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Silah Arkadaþlarýnýn manevi huzurlarýnda bir dakikalýk saygý duruþu ve takibinde Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasý ile 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 90. Yýlý kutlama programý baþladý. Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa ELDÝVAN, Garnizon Komutaný Recep CANSU ve Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU, tören komutaný Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla BEKTAÞ'IN komutu üzerine tören Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber-Foto: Kamil ÖNTAÞ A.B.D den gelerek Hacýbektaþ-Ýlicek köyünde öðle yemeðini yiyen turistler bunu gelenek haline getirdiler. Daha sonra Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi öðrencilerinden Huriye BÝLGÝN Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi okundu. Devamýnda Hacýbektaþ Lisesi öðrencilerinden Gökhan GÖÇEBE rehberliðinde Gençliðin Ata'ya Cevabý alandaki tüm öðrenciler tarafýndan sunuldu. Hacýbektaþ Lisesi öðrencilerinden Tuðba KILIÇ'IN Atatürk Bir Çýkýþtýr, Varýþ Deðil adlý þiirini okudu. Devamýnda Hacýbektaþ Lisesi Öðrencilerinden Kadir BERKCAN, Ýkbal DAÞGIN, þiirlerini okudular. Þiirlerin ardýndan Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla BEKTAÞ'IN komutunda bütün öðrenciler resmi geçit töreni yaptýlar. Geçit töreninden sonra Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Nejla BEKTAÞ'IN yönetiminde kýz öðrenciler müzik eþliðinde toplu gösterilerini yaptýlar. Birkaç yýldýr Hacýbektaþ-Ýlicek köyünde öðle yemeði yiyerek mola veren ABD liler köy yemeklerinden memnun olmalýlar ki bu gelenek sürüyor. Gelen turistlerin ortalama yaþ oraný 70 BEKTAÞ yönetiminde kýz ve erkek öðrencilerinden karma gösterilerini sundular. Devamýnda Deniz VURGUN yönetiminde H.K.M Lisesi ve Hacýbektaþ Lisesi'nin birlikte hazýrlayýp sunduðu Kýrþehir yöresine ait oyunlarýný sundular. Daha sonra Cumhuriyet Ý.Ö. Okulu Beden Eðitimi Öðretmeni Okan ALBAYRAK yönetiminde erkek öðrencilerin toplu gösterileri sunuldu. Devam eden programda Atatürk Ý.Ö.Okulu Anasýnýfý öðretmeni Eda SAÇIKARA yönetiminde H.K.M. Lisesi folklor ekibinin hazýrlamýþ olduðu Burdur yöresine ait oyunlarýný sundular. Gösterilerin ardýndan atletizm sporu yarýþmalarýnda Hacýbektaþ Lisesi Beden Eðitimi öðretmeni Nejla BEKTAÞ ve Cumhuriyet Ý.Ö.O. Beden Eðitimi Öðretmeni Okan ALBAYRAK yönetiminde 100 m. genç kýzlar atletizm yarýþmasý ve devamýnda da Nejla BEKTAÞ ve Okan ALBAYRAK yönetiminde Hacýbektaþ Lisesi öðrencileri 100 m. genç ve üzerindeki yaþlarda. Ömürlerinin geri kalan kýsýmlarýný gezerek geçiren turistler Türk mutfaðýna olan ilgilerini gizlemiyorlar. Yerdeki halý motiflerine olan ilgileri de oldukça büyüktü. Ýstanbul dan Kayseri ye uçakla gelen turistler öðle yemeðini Ýlicek te yedikten sonra kapatokya bilgesine hareket ediyorlar. 1 ay içerisinde yer yer 8-10 tur geliyor. Öðle yemeði sonrasýnda da kiþi baþýna yemeðe geldiði aileye 15 TL. yemek ücreti, 2 TL. Köy muhtarlýðý kasasýna baðýþ yapýyorlar yýlý içerisinde bu turlarla gelen turistler TL nin üzerinde köylüye katkýda bulundular. Bu durumdan hem turistler kazançlý hem de turistleri aðýrlayan ev sahipleri memnun. Bu uygulamaya ilk kez Hacýbektaþ - Ýlicek Köyünde ilk kez tanýk oluyoruz. Geçmiþ dönem muhtarý Doðan ÖZDOÐAN ýn Ýstanbul daki bir Turizm Þirketi ile anlaþmasý ile baþlatýlmýþtý ve turistlerin köye gelmesi ile ilgili bir kez daha Gazetemizde bu konu haber olmuþtu. Nejla BEKTAÞ ve Okan ALBAYRAK yönetiminde gruplarýn final gösterisi sonunda Hacýbektaþ Lisesi resim öðretmeni Güntay BÝRKIÞ ve öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu resim sergisi, Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa ELDÝVAN ve Protokol eþliðinde gezildi. Hacýbektaþ'ta ki 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý 90. yýlý kutlamalarý Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi salonunda akþam saat 20:00'da Hacýbektaþ Lisesi Felsefe öðretmeni Tuðtekin BEKTAÞ yönetiminde ve Hacýbektaþ Lisesi Müdürlüðü organizasyonu ile Gençlik Þöleni Türkü Gecesi etkinliði ile son buldu. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Hasan OCAK; Ýstanbul Gazi olaylarýndan hemen sonra takip edildiðini ailesine ve arkadaþlarýna anlatan Hasan OCAK 21 Mart 1995 de Aksaray da gözaltýna alýndý. Bir daha haber alýnamadý. Ailesinin Hasan OCAK tüm baþvurularýna raðmen, polis kendilerinden olmadýðýný, gözaltý kaydýnýn bulunmadýðýný bildirmesine raðmen gözaltýna alýnýp serbest býrakýlanlar içerde Hasan OCAK ý gördüklerini, kimi sesini duyduðunu, kimi de kayýtlarda ismini gördüðünü söylüyorlardý. Ocak Ailesi tüm yetkililere, kurum ve kuruluþlara çaðrý yaparak oðullarýnýn bulunmasýný istiyordu. Çeþitli yerlerde süren eylemlerde sonuç vermedi. Bir süre CHP Ýstanbul Ýl Binasý nda açlýk grevi yapýldý, yurtdýþýnda ki Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne baþvuruldu sonuç alýnamadý. 16 Mayýs 1995 tarihinde Adli Týp Kurumu nda ki kimsesizler kataloðunda ailesi tarafýndan teþhis edildi. Ýþkence gördükten sonra telle boðulan Hasan OCAK ýn cesedinin nereye gömüldüðünün, bulunmasý için 2 gün boyunca uðraþ veren OCAK Ailesi 6 gün yurtiçi ve yurtdýþýndaki tüm makam ve yetkililere baþvurmalarýna raðmen ancak çocuklarýnýn cesedine kavuþabildiler. Esefle belirtmeliyim ki benim de içinde bulunduðum grupla beraber Küçükçekmece Mezarlýðý nda yüzeye yarým metre mesafede kefensiz bir þekilde bulduk. Kaybediyorlar, Katlediyorlar Hazýrlayan Ýlhan UÇAR belli bir ölüm için hiç kimse yargýlanmadý. Kayýplarýn, infazlarýn ayyuka çýktýðý dönemde devletin baþýnda olan Süleyman DEMÝREL Fýrat Nehri nin kýyýsýnda kaybolan koyundan devlet sorumludur demiþti. Kaybolan, katledilen binlerce insanýn sorumlusu kimdir? Düzgün TEKÝN; 21 Ekim 1995 den beri KAYIP. 20 Ekim de iþten çýkýp bir iþlediðini ve bu suçu iþlemeye devam edeceklerini halk kitlelerine göstermek istiyorlar. Kaybederek, katlederek hiçbir yasa ve kurala baðlý olmayan güçlerin, nerede, ne zaman, kimi kaçýrýp katledeceklerinin belli olmadýðý bir korku imparatorlu oluþturarak devrimci mücadeleden vazgeçirmek istiyorlar. 20 Mayýs 2009 Çarþamba otobüslerle Çorlu Çadýrkent e gittik. Güvenlik Kuvvetleri, polisi, jandarmasý bizden önce gelmiþlerdi. Krokinin gösterdiði yerleri kazdýrdýk, aradýk Düzgün TEKÝN i bulamadýk. ELÝF ANA çöplüðe yüzünü dönerek Oy bu ne biçim acý. Oðlumu çöpte arýyorum. Ben anayým.(polise ve Jandarmaya dönerek) utanmýyor musunuz? Bu ne biçim devlet, oðlunun ölüsünü çöplüklerde aratan devlet diye haykýrýyordu ELÝF ANA. Yine geleceðim evladým seni bu çöplükte býrakmam diyordu. Neslihan USLU, Metin ANDAÞ, Hasan AYDOÐAN ve M.Ali MANDAL 31 Mart 1998 yýlýnda Jitem tarafýndan Alacat ta iþkenceyle sorgulanan ve 1998 yýlýnýn Nisan ayýnda Ýzmir-Seferihisar da bindirildikleri teknenin polisler tarafýndan infilak ettirilerek yaþamlarýný yitirdiler. Bunlar faili belli kayýplardandýr. Rakamlar ortada, binlerce Faili Meçhul cinayet, binlerce KAYIP özellikle vurgulamamýz gereken 1980 lerin baþlarýnda HAYRETTÝN EREN ile Hüseyin MORSÜMBÜL ile baþlayan gözaltýnda kaybetmeler 1990 lý yýllardan itibaren yoðunlaþarak devam etti yýllarý arasýnda kayýp sayýsý 15 dir. Bu tarihten sonra katlanarak devam etmiþtir. Burada dikkatimizi çeken yýllarý arasý kayýplarýn en yoðun yaþandýðý yýllardýr yýlýndan sonra KAYIP lar azalsa da devam etmiþtir. Kaybeden devlet, kayýplarýn dile getirilmesi karþýsýnda tahammülsüzdür, öyle ki KAYIP ailelerin eylemlerine dahi pervasýzca saldýrmýþtýr. Binlerce kayýp, pek çoðunun nasýl gözaltýna alýndýðý, hangi tür iþkenceden ve nasýl katledildiði bilindiði, bazýlarýnda Doktorlar nezaretinde çýkarýlan ceset kefenlenerek tabuta konuldu. 60 günlük KAYIP ve öldürülme öyküsü kesinleþmiþ ve çekilen acýya bir yenisi daha eklenmiþti. Hasan OCAK kimsesizler mezarlýðýndan alýnarak gazi Mahallesi ne getirildi, yaklaþýk kiþinin katýlýmýyla Alevi geleneðine uygun bir törenle Gazi Mezarlýðý nda topraða verildi. Çok sayýda sol örgütün pankartlarýyla katýldýðý tören sýrasýnda OCAK ýn ölümünden devleti sorumlu tutan sloganlar atýldý. Tören sýrasýnda yüzleri kýrmýzý kukuletalarla gizlenmiþ örgüt mensuplarý dikkatleri çekti. Ýnsan Haklarý ndan sorumlu Devlet Bakaný Algan HACALOÐLU, Hasan OCAK ýn öldürülmesinin Demokrasi Ayýbý olduðunu belirtti ve toplumumuzdan hükümet adýna özür diliyorum dedi. Kültür Bakaný Ercan KARAKAÞ, Hasan OCAK ýn öldürülmesinde Güvenlik Güçleri ve Ýçiþleri Bakanlýðý nýn büyük sorumluluðunun bulunduðunu söyledi. Ýçiþleri Bakaný Nahit MENTEÞE ise, Bütün verilere ve olan bitene raðmen olay kapanmýþtýr dedi. Olay gerçekten kapanmýþtý. Ama faili Kayýplarýmýzý Ýstiyoruz! Ölüm mangalarý, devletin sýnýrsýz gücüyle yüzlerce insaný gözaltýna alarak kaybettiler. Kaybettikleri insanlarý isimsiz mezarlara gömdüler, asit kuyularýna attýlar, askeri kýþlalarýn kazanlarýnda yaktýlar. Yýllardýr kayýplarýnýn akýbetini öðrenmek isteyen aileleri, yakýlan ve tanýnmaz hale gelen eþlerinin, çocuklarýnýn kemiklerini teþhise mahkûm ederek, acý üstüne acý yaþatýyorlar. Bu kararý verenler, susanlar, soruþturmayanlar, karanlýk kafalarýnýn derinliklerinde yatan gerçekleri gizleyerek suç üstüne suç iþliyorlar. Bizler 216. hafta Galatasaray dan, yetkililere, savcýlara sesleneceðiz. Ýnsanlýk tarihi önündeki görevinizi yerine getirin, kayýplarýmýzý kapsamlý soruþturun, gerçekleri itiraf edin diyeceðiz. Bizler kayýplarýmýzý aramaktan vazgeçmeyeceðiz, failleri yargýlanýncaya kadar vicdanýn sesi olmaya devam edeceðiz. Tüm basýný ve kamuoyunu duyarlý olmaya, kýrmýzý karanfilleriyle cumartesi eylemini desteklemeye çaðýrýyoruz. Ýnsan Haklarý Derneði Ýstanbul Þubesi Gözaltýnda Kayýplara karþý Komisyon Tarih : 16 Mayýs 2009 ( Cumartesi ) Saat : Yer : Galatasaray Meydaný akrabasýnýn Güneþli Evren Mahallesi nde ki evine giderken, bir haftadýr kendisini takip eden 34 F 6676 sivil polis arabasý 21 Ekim sabahý evden çýkýp, Bayrampaþa da ki iþine gitmek isterken gözaltýna Düzgün TEKÝN alýndý, iþkence tezgahýna götürüldü, iþkencede olduðu da kanýtlandý, ama her zaman ki gibi devlet susuyor ve susarak kendilerinin kaçýrdýðýný ve kaybettiðini itiraf ediyor. Bu ilk deðildir. Çok daha somut belgelerle kaçýrýldýðý ve katledildiði ortaya çýkmýþ olaylarda da suskunluklarýný korudular, bu açýkça devletin kaçýrma ve katletme suçunu Düzgün TEKÝN, kaybediliþinin 2. yýlýnda Gebze cezaevi nde yatan, Kasým AÇIK ýn açýklamasýna göre kendisi Murat ÝPEK, Murat DEMÝR ve Mahmut YILDIRIM (YEÞÝL) ile birlikte Düzgün TEKÝN i öldürdüklerini daha sonra Çorlu da ki Askeri alan içindeki Çadýrkent te gömdüklerini itiraf etmiþtir. Yanýmýzda ÝHD, HÖC, DÝSK GENELÝÞ 2 no lu bölge ve baðlý sendika temsilcilikleri, iþçi hareketi, TAYAD lý aileler, Halkýn hukuk bürosu ve basýn mensuplarý, Düzgün TEKÝN in fotoðrafýný yanýnda taþýyan annesi ELÝF ANA, babasý VELÝ AMCA, Evlatlarý karanlýk dehlizlerde kaybedilmiþ, bir anne ve baba. ELÝF ANA ve VELÝ BABA devleti ve onun zulmünü tanýyorlardý. Çünkü, Dersim liydiler. Hep birlikte yüzlerce kiþi tanýklar olmasýna raðmen, bazýlarýný nereye gömüldüðünü konusunda emareler olmasýna raðmen, düzenin hukuku açýsýndan bu güne kadar adým atýlmamýþtýr. Bu konuda bütün suç duyurularý görmezden gelinmiþtir. Nedeni, bu kaybetmelerin Devlet Politikasý olarak yukarýdan aþaðýya doðru uygulanmýþ olmasýdýr. Bunu en açýk ifade eden yine dönemin Cumhurbaþkaný Demirel olmuþtur. Kendisine KAYIPLAR sorulduðunda Kayýplar cebimde mi ki çýkarýp vereyim? diyebilmiþtir. Elbette cebinde deðildir, ama KAYIPLAR ÜLKESÝNÝN Cumhurbaþkanýdýr. Devlet kendisiyle yüzleþmelidir, kayýplarýn, infazlarýn akýbetini açýklamak zorundadýr. Suçlularýn yargýlanmasý, bir hukuk devleti olmanýn, olmazsa olmazlarýndandýr. Hukuk Devletinde suçlu varsa yargý önüne çýkarýlýr, yargýlanýr. Ýnfaz edilmez KAYIP edilmez. Ýlginize teþekkür ederim Ýlhan UÇAR Bitti

5 Ben gidersem sazým sen kal dünyada Gizli sýrlarýmý aþikâr etme Lal olsun dillerin söyleme ya da Garip bülbül gibi ah ü zar etme (...) Sen petek misali Veysel de arý Ýnleþir beraber yapardýk balý Ben bir insanoðlu, sen bir dut dalý Ben babamý sen ustaný unutma Orta Anadolu da doðmuþ biri olarak, Þarkýþla bizim sözlüðümüzde sýkça yer alýrdý. Zira komþuyduk Sivas la. Sadece biz biraz Karadeniz e uzanýyorduk, kýraç topraklarda deðil, gür ormanlarda Ordu ya bakan bir köyde yaþýyorduk. Ama bilirdik, yetiþen ozanlarý, okunan duvaz imamlarý Baðlamaya her dokunuþ ince bir sýzý býrakýrdý bizde. Sivas ýn ozanlarýný, baðlamanýn o konuþan tellerini kendi köyümde pek göremedim. Bizde de âþýk geleneði var ama daha çok köyde kavala aðýt yakýlýrdý. Sanki bir terapiydi acý çekenler için; eli kulaðýnda kadýnlar, kaval çalan bir erkeðin yanýna diz çöker; kavaldan çýkan ilk melodiyle aðýdýna baþlardý. Aklýmýn yeni erdiði o çocukluk döneminde ben de bir köþeye sývýþýp aðlamaya baþlardým Henüz kaybettiklerim yoktu, belki de kaybedeceklerime aðlýyordum, bilemezdim o dönemlerde Ama þimdi biliyorum. Sonra kaval susar, derin bir of çekilirdi ve hemen akabinde, Kara Toprak okunurdu Dost dost diye nicesine sarýldým Benim sadýk yarim kara topraktýr. Beyhude dolandým boþa yoruldum Benim sadýk yarim kara topraktýr. Nice güzellere baðlandým kaldým Ne bir vefa gördüm ne faydalandým Her türlü isteðim topraktan aldým Benim sadýk yarim kara topraktýr. Âþýk Veysel in adýný ilk o çocukluk yýllarýmda duymuþtum. Bir efsane gibi anlatýlýrdý. Bir halk ozaný, bir filozoftu... Deyiþleri cem törenlerine taþýnmýþtý. Acýlarý, köyde söylenen aðýtlar olmuþtu. Bu yazýya vesile olan ise TRT ve Kalan müziðin desteðiyle çýkan Âþýk Veysel in Küçük Dünyam adýný verdiði belgesel çalýþmasý ve 2 CD lik albümü oldu. Ýlk elime aldýðýmda o yýllara gittim. Belgeseli izlemeye baþladýðýmda ise anýlar yeniden depreþti. Âþýk Veysel Þarkýþla nýn Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Köyde de deðil, bir yol kenarýnda Uzun Ýnce Bir Yol da Yýl 1894 dü. O zamanlar dünyayý görüyordu elbet. Avuçladýðý topraðýn karasýna kim derdi ki gün gelip türküler yakacaðýný Evet, yazdý, gerçekten de topraðý kara gördüðünde Köyünde öyle bir salgýn hastalýk yayýldý ki, önce iki kardeþini kaybetti çiçek hastalýðýndan. Kendisi mi? 7 yaþýndaydý, hastalýk canýný almadý ama önce sað gözünü sonra da sol gözünü kaybetti. O yýllarda tek bir rengi hatýrlýyor: Sadece kömürü hatýrlýyorum, onun da rengi siyahtý diyor belgeselin bir bölümünde. 15 yaþýna geldiðinde babasýnýn aldýðý baðlamayla hayatý baþka türlü görmeye baþlýyor Âþýk Veysel. Kendinden önce bildiði ozanlarýn türkülerine baðlamasý eþliðinde köy meydanlarýnda söylemeye baþlýyor, ardýndan 1933 yýlýnda Ahmet Kutsi Tecer le tanýþmasý hayatýnýn dönüm noktasý oluyor. Bir radyo programý ve bir düþ Acýyla yoðrulmuþ hayatýný, kendi dilinde þiirler yazarak anlatmaya baþladýðýnda çekiniyor da þiir yazmaya Neden mi? Küçük Dünyam adlý belgeselde kendi sesinden dinleyin derim. Hatta bir gün ilk kez bir radyoya konuk olup, sesini daha çok duyurmak için baðýra baðýra söylüyor türküsünü, istiyor ki sesi her yere ulaþsýn ve baðýrýnca ulaþacaðýný düþünüyor. Programýn sunucusu, Âþýk, baðýrmana gerek yok herkes duyuyor seni diyor. Âþýk susuyor Ve o gece sesi her yere ulaþýyor. O gece radyoya telefonlar yaðýyor, bir dinleyicisi evine konuk ediyor; ediyor etmesine de en büyük düþünü iþte o gece kaçýrýyor. Bu düþünde ne olduðunu yine belgeselden izleyin derim. Âþýk geleneðinin son büyük temsilcilerinden olan Âþýk Veysel, bir dönem yurdu dolaþarak Köy Enstitüleri nde saz hocalýðý da yaptý tabii. Çünkü artýk aranan, dinlenen bir ozandý. Yerel ses kültürünü korumuþ, yetiþtiði yörenin tüm özelliklerini de yansýtýyordu. Âþýk Veysel in kullandýðý teknik, Alevi- Bektaþi âþýklarý/zakirleri tarafýndan kullanýldýðý kanaati yaygýn olsa da, özellikle bu düzenin kullanýmýnýn Âþýk Veysel aracýlýðý ile yaygýnlýk kazandýðý görüþü de sýk sýk dile getiriliyor. Hatta bu düzene Veysel Düzeni diyenler bile var. Âþýk Veysel bir baðlama virtüözü deðil elbette, ancak onun saz çalýþ tekniði yalýn, dokunaklý ve tavýrlýdýr. Benliðindeki duygusal ifade, tezene vurgularýndan ve tellerden çýkan dokunaklý sesten hemen anlaþýlýr. Ýki hanlý kapýdan dünyaya Ve gelelim 1970 lere Türküleri artýk dillerden dillere dolaþmaya baþladý. O yýllarda Hümeyra, Fikret Kýzýlok, Esin Afþar gibi bazý müzisyenler Âþýk Veysel'in deyiþlerini düzenleyerek yeniden yorumladýlar. Ýki kapýlý bir handan kocaman bir pencere açýlmýþtý. Günümüzde ise Tarkan ýn Uzun Ýnce yorumunu herkes bilir. Âþýk Veysel göremedi ama bu da dünyaya açýlan penceresi oldu. Þiirleri, Deyiþler (1944), Sazýmdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatýrlasýn (1970) adlý kitaplarýnda toplandý. Ölümünden sonra Bütün Þiirleri (1984) adýyla eserleri tekrar yayýmlandý. 21 Mart 1973 de ise kara topraklara karýþtý. Kanserdi ve yaþ 79 Ýþte tüm bu serüven, acý tatlý hikâyesini Can Dündar ýn danýþmanlýðýnda hazýrlanan ve kendi sesinden aktarýlan belgeselde bulmanýz mümkün. Kalan Müzik in arþivlik çalýþmalarýndan biri olan ve bir de Âþýk Veysel in iki CD lik albümü raflardaki yerinde. Albümde, TRT arþivinde bulunan Âþýk Veysel kayýtlarý, Kalan Müzik tarafýndan seçilip, temizlenmiþ ve albüm olarak hazýrlanmýþ þekilde yayýnlanýyor. Albümün ilk CD si, ustanýn kendi eserlerinden oluþuyor. Ýkinci CD ise, Âþýk Veysel in kendinden önce yaþamýþ olan ozanlarýn eserlerini yorumladýðý kayýtlardan oluþuyor. Tabii bu serinin devamý da olacaðýný söyleyelim. Usta âþýðýn 20 Mart 2009 da 36. ölüm yýldönümü anýsýna hazýrlanan DVD ve CD lerin yanýsýra yeni yapýmlarýn yayýný, TRT ve Kalan Müzik iþbirliðinin diðer çalýþmalarýyla sürdürülecek... Ýki kapýlý bir handan yürüyüp dünyaya pencere açan bu Âþýk ý dinlerken belki sizler de çocukluðunuza dönmek istersiniz, belki sizin de Âþýk Veysel anlatýlý bir anýnýz vardýr Ne dersiniz?

6 Bir belediye düþünün beþ yýldýr hala 19 yüzyýl koþullarýna mahkûm. Bir belediye düþünün ki modern caðýn modern belediyeciliðin (M) sinden habersiz. Yakýþmýyor bu çaðdaþ Hacýbektaþ a Hacýbektaþlýya reva görülenler. Belediye Baþkaný beþ yýllýk strateji yapmýþ. Ýnanýn kanýmýz dondu. Bu yok oluþun asimilasyonun Alevi Bektaþi kýrýlmasýnýn ayrýmcýlýðýn planý ve taþeronluðu. Sað olun var olun ve elinize saðlýk yýkým ekibi var diyoruz. Bir Ýnanç Merkezi bir medeniyet müzesi, demokrasi abidesi bir ilce bu yüzyýlda ancak ve ancak böyle yönetilir ve yok edilir. Sizi kutluyoruz. Anti Modern Katýlýmcý Belediyecilik anlayýþýnýzdan ötürü Sayýn Baþkan. Ama bilin ki savunduklarýnýz ve yaptýklarýnýz yanlýþ ve bu millete bu milletin evladýna yazýk yazýk bu Hacýbektaþlýya. yazýk Hacýbektaþ sevgisiyle doðmuþ taþýný topraðýna pirim diye sarýp sarmalayýp baðrýna basana yazýk, Yazýk canýný bu topraklara bu ilçenin insanýna feda eden devrimcilere, yazýk her sabah doðan güneþle caddelere sokaklarý dolduran insana insanlara yazýk Ya biz sana ya siz bize yakýþamadýk sayýn baþkan. Öte yandan Baþkan Strate(Komik)lerini saymýþ sayýþtýrmýþ hem de; kantarýn topuna topuzuna hiç mi hiç bakmadan tartmadan ölçmeden Hedef a)turizm Kenti Olmak ( mýþ) Sayýn Baþkan. Kitap basacakmýþ, ören yerlerini temiz tutacakmýþ, halký ve esnafý bilgilendirecekmiþ. Konuklar için restoran açacakmýþ Hedef buymuþ ama bir türlü tutturamamýþ. Çevre güzelliði içinde bengilerde kurban kesimi yapýyormuþ ve tek yetkili imiþ(belediye deðil sanki acente) Peki Sayýn baþkan Beþ yýldýr ne yapýyordunuz. Çevre temizliði yapmanýn. Esnafý bilgilendirmenin stratejik nesi var, bu iþ zaten belediyenin asli görevi deðimli ne zamandýr stratejik özellik kazandý. Kurban kesim hanesi yapmanýn stratejisi ne; Temizlik çevre saðlýðýmý, yoksa fahiþ fiyata hizmet vermek mi? Türkiye de sizin kurduðunuz mezbaha hane fiyat politikasý olarak nereyi hangi il ve ilçeyi örnek almýþtýr. Kurban derisi ve etinin bir bölümü hibe kalmasý dýþýnda kurban kesimi için alýnan ücretler nedir. Yapýlan hizmet ile alýnan para orantýlýmýdýr. Lütfen açýklayýn Tüm alevi dünyasýný alevi örgütlerini Hacýbektaþ kapýlarýndan kovacak sonrada turizmden bahsedeceksiniz. Herhalde bahsettiðiniz turizm hedef çalýþmanýz Arkeoloji müzesi için olmalý. Hedef (b)üniversite Kenti Olmak (mýþ) Bu iþin hayal olduðunu sizde biliyorsunuz ama herhalde kendinize dahi söyleyemiyorsunuz. Dünyada Tabela dikme töreni yapan Tek Belediye Baþkaný olduðunuzu biliyor musunuz? Sayýn Baþkan Tabelayý neden Hacýbektaþ Vakfýna ait arsaya diktiniz. Ortada bir vakýf üniversitesi yokken devlet üniversitesi için neden özel araziye tabela dikiyorsunuz. Kongre Merkezi Olmak; (mýþ) Çok iddialý laf bunlar çilehaneyi 16 Aðustoslarda dolduramayan Belediye neyin kongresini Hacýbektaþ ta yapacak. Bu iþi organizasyonundan hakkýnda bir bilgi bir kültür birikimi Hacýbektaþ ta, Belediyede var mý? Ama olursa bence harika olur, Gerici Güruha daha geniþ alanlarda aþure kaynatma olanaðýna kavuþuruz ki bence bu çok önemli. (d)tarým ve Hayvancýlýk Merkezi Olmak(mýþ) Türkiye de devletin hayvan ve hayvancýlýk politikasýndan habersiz sözler bunlar. Sadece organize besi sitesi lafý bile Hacýbektaþ a baya elli beden büyük gelir tartýþmayalým bile. (e )Sanayileþme (miþ) Allah HEY Tekstilden razý olsun. Ama iþ o kadar. Hacýbektaþ ta Sanayileþmeyi býrak doðru dürüst bir tamirhanenin bile olmamasýný göremeyenler lastik tamir dükkânýný sanayi sanýrda içim ona yanar. (f)el Sanatlarýnýn Geliþtirilmesi (miþ) Lafýný bile etmek istemiyorum. Yüzlerce yýllýk taþ ustalýðý yýkýldý kayboldu, Onca taþ(onx) ustasý heder oldu. Ama bizim Baþkan cýncýktan boncuktan bahsediyor. (1)Su kaynaklarý (2)Su hatlarý: (3)Su depolarý: (4)Çarpýk su þebekesi: (5)Kanalizasyon: (6)Yol: (muþ) Bu konuda yapýlanlar koca bir sýfýr. Yok müteahhit kaçmýþ, yok depo delinmiþ yok þu þebekesi bozukmuþ, yollar bozukmuþ. Ýyide Sayýn Baþkan; Beþ yýlda sen ne yaptýn. Hangi sorunu çözdün onu söyle de bizde millete onu söyleyelim. Hacýbektaþ ý Marka yapmak. (mýþ) Bence Hacý Bektaþ Velinin de patentini de alýn ne olur olmaz. Bakarsýnýz yarýn lazým olur. Hacýbektaþ ý Marka yapmak; bunlar Tayyip Erdoðan ýn sözleri Sayýn Baþkan. Marka Þehirler Marka þehirlerin ilçelerinin de Marka Baþkanlarý olur Sayýn Baþkaným. r) Borçlar Borcalar güzel Ya Gelirler ne sayýn baþkan onu da yazsaydýnýz ya. Özellikle belediye ye ait gayrimenkulleri satýþý var mý? Varsa bu satýþlardan ne kadar gelir elde edilmiþ ve kime nasýl hangi yolarla satýlmýþ ve bu gelir nereye harcanmýþ? s) Gelir Kaynaklarýný Artýrmak. (mýþ) Yapmayýn sayýn baþkan siz bodrumda plaj çalýþtýrmýyorsunuz. Millet Hacýbektaþ a kamyon kasasýnda otobüs bagajýnda geliyor. Hacýbektaþ ta Hacý Bektaþ Veli ile anýlan yerleri paralý yapmak Hacýbektaþ a bir þey kazandýrmaz aksine kayýp ettirir. Dün belediye baðýþ yapan adam düþünmez mi Çilehane ye, Beþtaþ a paralý giriþ koyanýn belediye olduðunu Hele sayýn baþkan zaten Hacýbektaþ ta iki üç esnaf kalmýþken birde belediye olarak onarlýn ekmeðine göz dikerseniz o esnaf neyle geçinecek bence iyi düþünülerek verilmiþ bir karar deðil. Bence bu kadar eleþtiri bu günlük yeter. Bundan sonraki yazým muhakkak çözüm önerilerim olacak. Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sütün Beslenmedeki Önemi Süt içerdiði çok çeþitli besin maddelerinden dolayý tüm memeli canlýlarda organizmanýn gereksinimlerini karþýlayabilen hayati temel bir gýdadýr. Çaðýmýzda insan saðlýðý açýsýndan beslenmenin önemi her geçen gün daha iyi anlaþýlmaktadýr. Ayrýca hayvansal ürünler içerisinde süt vücudumuzun ihtiyacý olan besin elementlerinin tamamýna yakýn kýsmýný içinde bulunduran tek gýdadýr. Sütün Bileþiminde Neler Vardýr Çok mükemmel bir besin maddesi olan sütün bileþimi: % 87,3 su, % 3,5 yað, % 3,4 protein, % 4,7 laktoz yani süt þekeri. % 0,7 mineral madde ve vitaminden oluþur. Süt Proteini Süt proteini iyi kaliteli bir proteindir. Hücre ve dokularýn oluþmasýnda yýpranan kýsýmlarýn onarýlmasýnda rol oynayarak büyüme ve geliþmeyi saðlar. Saç ve týrnaklarýn oluþmasýnda rol oynar. Kaslarýn çalýþmasýný güçlendirir. Vücutta ödem yapan sývalarýn toplanmasýný önler. Süt proteinin önemini arttýran diðer faktör sütteki elzem aminoasitlerdir. Bu nedenle süt proteinin biyolojik deðeri bitkisel proteinlere nazaran daha yüksektir. Süt proteini iz halindeki iz materyalleri ve diðer saðlýða zarar verici maddeleri baðladýðý için koruyucu bir faktördür. Bu özelliðinden dolayý kimya ve metalürji endüstrisinde çalýþanlara süt içmeleri tavsiye edilmektedir. Ayrýca vücut diðer proteinlere göre süt proteininden daha iyi yararlanmaktadýr. Süt Yaðý Süt yaðý büyük enerji kaynaðýdýr. Bünyesinde beslenme açýsýndan önemli yað asitlerini bulundurmasý ve vücudumuz için gerekli olan A.D.E.K. vitaminleri içerdiðinden beslenmede önemlidir. Ayrýca süt yaðýnda beyin ve sinir hücreleri için hayati önem taþýyan fosfalipit adý verilen bir madde bulunmaktadýr. Süt yaðý midede küçük ve yumuþak pýhtý verdiðinden sindirimi oldukça kolaydýr. Unutmayýnýz: Halk arasýnda süt yaðýnýn fazla kollestrol içerdiði bilinmektedir. Hâlbuki çeþitli gýda maddelerindeki kollestrol miktarý süttekinden fazladýr. Örneðin 100 ger yaðsýz ette 78 mg, dana ciðerinde 360 mg. Peynirde 160 mg iken sütte sadece 12 mg dir. Sütteki Mineraller Sütün içinde bulunan baþlýca mineraller fosfor ve kalsiyumdur. Diðer gýda maddeleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda süt oldukça fazla kalsiyum içermektedir. Günde sadece yarým litre süt içilmesiyle kalsiyum açýðýnýn kapatýlmasý mümkündür. Yarým litre sütteki kalsiyuma eþ deðer miktarý saðlayabilmek için 5 kg et veya 2,6 kg ekmek veya 6,3 kg patates veya 8,5 kg elma tüketilmesi gerekmektedir. Görülüyor ki kiþinin bu miktarda gýda tüketmesi dengesiz ve pahalý beslenmeye yol açacaktýr. Bu da bize sütün kalsiyumca ne derece zengin olduðunu açýkça göstermektedir. Unutmayýnýz: Her gün süt içen çocuk ve gençler. Sütü az içenlere nazaran daha uzun boyludur. Çünkü kalsiyum alýmý ile büyüme arasýnda doðrusal iliþki bulunmaktadýr. Sütteki Vitaminler Vitamin bakýmýndan süt okul çaðý çocuklarýnýn metabolizmalarý için gerekli olan yaðda ve suda eriyen tüm vitaminleri içermektedir. Süt A vitamini, B1 ve zekâ kapasitesine etkili olan B2 vitamini için en önemli kaynaktýr. Yarým litre süt söz konusu vitamin ihtiyaçlarýný büyük ölçüde (% 70) karþýlamaktadýr. C vitamini bulunmakla birlikte günlük ihtiyacý karþýlamaya çok yetersizdir. Günlük Ne Kadar Süt Ýçmeliyiz Çeþitli yaþ gruplarýna baðlý olarak günlük en az tüketilmesi süt miktarý þöyledir: Bebeklerde: 750 gr Çocuklarda: gr Gençlerde: 350 gr Yetiþkin ve yaþlýlarda: gr Hamile ve emzikli kadýnlarda: 500 gr Bu bilgilerden anlaþýlacaðý gibi süt, sadece bebeklerin, okul çaðý çocuklarýn ve yaþlýlarýn içeceði deðil, aksine her yaþ grubunun tüketilmesi gereken bir besindir.

7 7 Ýþçi ve memurlar, son 5 yýllýk dönemde maaþlarý üzerinden 76 milyar 537 milyon lira gelir vergisi ödedi. AA muhabirinin Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý verilerinden yaptýðý hesaplamalara göre, döneminde iþçi ve memur, maaþlarýnýn önemli bölümünü stopaj yoluyla daha almadan gelir vergisi olarak devlete verdi yýlýnda iþçi ve memurlardan 9 milyar 451 milyon 555 bin 7 lira, 2005 yýlýnda 12 milyar 650 milyon 588 bin 762 lira, 2006 yýlýnda 15 milyar 502 milyon 97 bin 463 lira, 2007 yýlýnda da 18 milyar 991 milyon 154 bin 110 lira gelir vergisi alýndý. Bu rakam 2008 yýlýnda ise 19 milyar 942 milyon 221 bin 20 lira olarak belirlendi. Böylece 5 yýllýk süreçte çalýþanlardan stopaj yoluyla kesilen gelir vergisi tutarý 76 milyar 537 milyon 616 bin 372 lirayý buldu yýlýnda Türkiye genelinde toplanan gelir vergisinin yüzde 48'ini, 2005 yýlýnda yüzde 55,44'ünü, 2006 yýlýnda yüzde 48,86'sýný, 2007 yýlýnda da yüzde 49,9'unu ücretlilerin maaþlarýndan stopaj yoluyla alýndý. 2008'de ise çalýþanlar, vergi gelirlerinin yüzde 44,88'ini tek baþlarýna karþýladý. Söz konusu 5 yýllýk dönemde, ücretlilerden kesilen gelir vergisi de, toplam gelir vergisinin yüzde 48,84'ünü meydana getirdi. Her 10 liralýk verginin 1,5 lirasý ücret vergisi Bu arada devletin ülke genelinde topladýðý verginin de yüzde 10,5'i ücretlilerden alýndý döneminde devletin toplam vergi geliri 732 milyar 625 milyon 960 bin lira oldu. Bunun da 156 milyar 726 milyon 23 bin lirasý gelir vergisinden saðlandý yýlýnda toplam vergi gelirlerinin yüzde 9,35'ini, 2005 yýlýnda yüzde 10,61'ini, 2006 yýlýnda yüzde 10,25'ini, 2007 yýlýnda yüzde 11,1'ini, 2008 yýlýnda ise yüzde 10,5'ini ücretlerden kesilen gelir vergisi oluþturdu. Böylece Türkiye genelinde toplanan her 100 liralýk verginin 1,5 lirasý ücret vergisi þeklinde tahsil edildi. Ýþçi ve memurlarýn ödedikleri motorlu taþýtlar vergisi, özel tüketim vergisi, katma deðer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve harçlar da dahil edildiðinde ücretlilerin vergi yükü çok daha yukarýlara çýktý. Asgari ücretliler Bu arada ücretliler için verilen muhtasar beyannamelerdeki asgari ücretli aðýrlýðý da dikkat çekti. 2004'de asgari ücretliler için 2 milyon 295 bin, diðer ücretliler için 1 milyon 7 bin, 2005 yýlýnda asgari ücretliler için 3 milyon 35 bin, diðer ücretliler için 1 milyon 219 bin, 2006 yýlýnda da asgari ücretliler için 3 milyon 635 bin, diðer ücretliler için 1 milyon 373 bin beyanname verildi. Asgari ücretliler için verilen muhtasar beyanname sayýsý 2007 yýlýnda 4 milyon 20 bin, 2008 yýlýnda ise 3 milyon 711 bin olarak belirlendi. Bu sayý 2007'de diðer ücretliler için 1 milyon 564 bin, 2007 yýlýnda da 1 milyon 602 bin oldu. Geçen 5 yýllýk dönemde asgari ücretlilerin ödediði gelir vergisi toplamý da 13 milyar 699 bin 939 liraya ulaþtý. Buna göre, asgari ücretliler, ücretlerden kesilen gelir vergisinin yüzde 17,9'unu, toplam gelir vergisinin yüzde 8,74'ünü, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 1,87'sini karþýladý. CNN Türk Türkiye devrim tarihinin önder isimlerinden Ýbrahim Kaypakkaya, katlediliþinin 36. yýlýnda Çapa Anadolu Öðretmen Lisesi önünde anýldý. SDP, 78'liler Giriþimi, EMEP, ÖDP, DTP, SP, ÝKP, EHP, SEH, Alevi ve Bektaþi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Dernekleri, Özgür Demokratik Alevi Hareketi tarafýndan düzenlenen anma etkinliði bir dakikalýk saygý duruþuyla Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Topkapý Sarayý'nýn avlusunda 40 yýldýr hizmet veren Konyalý Lokantasý'nda içki servisi yapýlmasýyla ilgili bir þikayet dilekçesini iþleme koydu. "Peygamberin diþi dahil bulunan alanda küfredercesine içki sunuluyor" ifadeli dilekçeyi, belediye deðerlendirmeye aldý. Hürriyet in haberine göre; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, Necat Selimoðlu adlý vatandaþýn, restoranda içki servisi yapmasýyla ilgili bir þikayet dilekçesini iþleme koydu. Selimoðlu dilekçesinde, "Ýslam dünyasýnýn peygamberinin diþi dahil bulunduðu alana küfredercesine verilen içki ruhsatýnýn Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu çerçevesinde deðerlendirmesini ve gerekli iþlemin yapýlmasýný arz ederim" dedi. Yasal iþlem baþlattýk Belediye Koruma Uygulama ve Denetim (KUDEP) Müdürü Þimþek Deniz, Selimoðlu nun dilekçesiyle birlikte hazýrladýðý yazýyý, Koruma Kurulu nun yaný sýra Fatih Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Ýstanbul Defterdarlýðý Milli Emlak Müdürlüðü ve Saðlýk Daire Baþkanlýðý na gönderdi. Sarayýn Ýslam dünyasýnýn ortak alaný olduðunu belirten belediye, lokantanýn, Mukaddes Emanetler Dairesi nin 50 metre yakýnýnda olduðunu vurguladý. KUDEP RTÜK Baþkaný Akman'ýn verdiði ifadenin mal varlýðýna iliþkin soruþturma için olduðu öðrenildi. Akman önümüzdeki günlerde Deniz Feneri soruþturmasý için yine savcýlýða gidecek ANKARA - RTÜK Baþkaný Zahid Akman ýn, bir süre önce Ankara Cumhuriyet Savcýlýðý nda alýnan ifadesinin mal varlýðýna iliþkin soruþturma kapsamýnda olduðu Kozak Yaylasý nda, altýncýlardan sonra þimdi de demircilerin saldýrýsý yaþanýyor. Kozak eteklerinde yer alan ve doðal güzelliðiyle ünlü Karaayýt Köyü yakýnlarýnda iþletilmek istenen demir madeni, yöre halkýnýn tepkisini çekti Balýkesir, Ayvalýk ýn en güzel yerlerinden Karaayýt Köyü nde iþletilecek demir madenine tepki büyüyor. Karaayýt ta yapýlan baþladý. Kurumlar adýna açýklamayý okuyan 78'liler Giriþim üyesi Adil Boyoðlu, "Kaypakkaya baþta Kemalizm ve Kürt meselesi olmak üzere, ülkenin en netameli konularýnda duruþu ile eþitliði ve özgürlüðü temsil ettiðini" söyledi. Boyoðlu, Mahirler, Denizlerin idamýný engellemek için Kýzýldere'ye giderken, Sinanlar için Gölcük'e gidendi. Müdürü Deniz, dilekçeyi yorumsuz olarak ilgili yerlere gönderdiklerini söyledi. 40 yýldýr Saray dayýz Konyalý Lokantasý iþletme sahibi Savaþ Bulut, 40 yýldýr Saray da restoran hizmeti verdiklerini ve beþ yýldýr da içki ruhsatlarýnýn olduðunu belirterek þöyle konuþtu: "Biz, Saray içerisinde özellikle turistlere öðrenildi. Akman, Mayýs ayýnýn ilk haftasýnda Ankara Adliyesi ne giderek Cumhuriyet Savcýsý Nadi Türkaslan a mal varlýðýna iliþkin soruþturma kapsamýnda ifade verdi. Akman ýn ifadesinin Türkiye deki Deniz Feneri Soruþturmasý kapsamýnda olmadýðý, bu soruþturmaya iliþkin ifadesinin önümüzdeki günlerde alýnacaðý kaydedildi. (aa) Radikal ve maden iþletmesinin çevresel etkileriyle ilgili bilgilerin verildiði toplantý, köylülerin coþkulu katýlýmýyla gerçekleþti. Ayvalýk Çevre Haklarý Platformu tarafýndan düzenlenen toplantýya katýlan EGEÇEP gönüllüleri, Karaayýt Köyü nde, köyün hemen yakýnlarýnda kurulup iþletilmek istenen demir madeniyle ilgili olarak halký bilgilendirdi. Toplantýya, EGEÇEP adýna Tahir Öngür, Berrin Esin Kaya, Yekta Ünsal ve Erhan Ýçöz katýlarak, maden, madencilik, çevre, sularýn madenden etkilenmesi, canlý yaþamýn etkilenmesi ve hukuki haklarý konularýnda bilgi verdi. Köy halký ikiye bölünmüþ Turnusol.biz in haberine göre, Ayvalýk tan 12 çevre gönüllüsünün katýldýðý toplantýya köylüler büyük ilgi gösterdi. Pek çok kiþinin madenin iþletilmesine karþý çýktýðý köyde, birçok yerde olduðu gibi köy halký madenciler Devrimci dostluk ve dayanýþmanýn adresiydi diye konuþtu yýlýnda açýlan Ýbrahim Kaypakkaya dosyasýnýn sonuçlanmadýðýný belirten Boyoðlu, araþtýrmayý kendi imkanlarýyla sürdüreceklerini ifade etti. Ýbrahim Kaypakkaya için Gazi Mahallesi'nde de yürüyüþ yapýldý. Birgün hizmet eden bir yeriz. Burada Niye içki satýyorlar gibi sýkýntýlardan haberimiz var. Ama devletin bize vermiþ olduðu içki ve turizm ruhsatýmýz var. Bugüne kadar içki içilmesinden dolayý restoranýmýzda hiçbir olay ve sorun yaþanmadý. Radikal tarafýndan ikiye ayrýlmýþ durumda. EGEÇEP gönüllülerinin maden yandaþlarýyla görüþme çabasý sonuçsuz kaldý. Çevre gönüllüleri, köylülere birbirlerine karþý kýrýcý olmamalarýný ve bu maden buradan çekip gittiði zaman da birlikte yaþayacaklarýný unutmamalarý gerektiðini anlattý. Ýnsan yaþamý tehlike altýnda Toplantýya katýlan çevre gönüllüleri konuyla ilgili þu bilgilendirmede bulundu: Ayvalýk a baðlý Karaayýt Köyü halký, geçimini daha çok hayvancýlýkla saðlýyor. Köye ait mera, Valilik kararý ile Hazineye verilmiþ. Bu meraya, önceden ruhsatý bile alýnmadan bir demir madeni þirketi tarafýndan þantiye kuruldu ve tepkilere aldýrmadan tesis yapýldý. Üstelik burasý Madra Barajý nýn su havzasý içinde. Burada iþletilen demir madeni, hem köy halkýnýn hem de Ayvalýk, Küçükköy, Altýnova ve Dikili de bulunan insanlarýn yaþamýný tehdit ediyor. Bu durumun da hukuka, kamu yararýna ve çevre haklarýna aykýrý.

Madýmak'ta müze bilmecesi

Madýmak'ta müze bilmecesi YIL:3 SAYI:685 35 YKR 8 TEMMUZ 2008 SALI Madýmak'ta müze bilmecesi Sivas CHP Bu Fotoðrafýn Neresinde? Sivas'ta 2 Temmuz anmasýna onbinler katýldý. Sivil toplum kuruluþlarýnýn bir çoðu, sol siyasi partilerin

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ

4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ YIL:4 SAYI:830 35 YKR 5 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE 4 bin yýl yetecek kadar ilaç alýnmýþ Nevþehir Belediyesi Türk halk Müziði topluluðu 14 þubat'da konser verecek Etkinlikte ayrýca,türkiye birinciliðini elde eden

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da

Ben Anadolu kadýnýyým Yapraklarým sararsa da Rüzgar çýkýp savrulsa da Çünkü kadýnýn özgürlüðü, kadýn sorunu, çözümü baþta AKP olmak üzere diðer iktidar partileri de bu durum üzerinden politika yapmýyor. Yerel yönetimlerdeki erkek iktidarýndan kaynaklanmaktadýr bu sorun.

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Kuraklýk desteði fos çýktý

Kuraklýk desteði fos çýktý YIL:3 SAYI:704 35 YKR 4 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ Kuraklýk desteði fos çýktý Genel seçimler öncesi kuraklýk dolayýsýyla maðdur olan çiftçi için kuraklýk genelgesi yayýnlayan ve oy toplamaya çalýþan hükümet,

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı

Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil

Seçim rüþvetleri. 14 Þubat Sevgililer Gününüzü, Nazým Hikmet'in Gözlerin' Þiiri ile kutlarýz... Haydn'ý unutmak mümkün deðil YIL:4 SAYI:836 35 YKR 13 ÞUBAT 2009 CUMA Seçim rüþvetleri GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 bütçeyi patlattý Son dönemde bozulmaya baþlayan bütçe yeni yýla da kötü baþladý. Küresel krizin

Detaylı