Ç al flmada, Dünyada oldu u gibi Türkiye de de önemi giderek artan opsiyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç al flmada, Dünyada oldu u gibi Türkiye de de önemi giderek artan opsiyon"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 75 OPS YON SÖZLEfiMELER NE L fik N filemler N MUHASEBELEfiT R LMES Arfl. Gör. Nevran KARACA Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Ö retim Eleman Sedat DURMUfiKAYA Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Ö rencisi ÖZ Ç al flmada, Dünyada oldu u gibi Türkiye de de önemi giderek artan opsiyon sözleflmelerinin tan t lmas ve sözkonusu sözleflmelere iliflkin muhasebe ifllemlerinin ortaya konulmas amaçlanm flt r. Bu amaçla çal flmada opsiyon sözleflmeleri genel olarak tan t lm fl, opsiyon sözleflmelerine iliflkin Türkiye deki mevcut yasal düzenlemeler ve uluslar aras düzenlemeler çerçevesinde yap lmas gerekli muhasebe kay tlar na bir örnek vas tas yla yer verilmifltir. Çal flman n sonucunda Türkiye de yeni geliflmekte olan bu hedging arac na iliflkin yasal düzenlemelerin henüz yeterli seviyede olmad sonucuna var lm fl ve bu arac n yayg nlaflt r lmas için özellikle muhasebe ifllemlerine yönelik önerilere yer verilmifltir. Anahtar Kelimeler: Türev Ürünler, Opsiyon Sözleflmeleri, Opsiyon Sözleflmelerinin Muhasebelefltirilmesi ABSTRACT OPTION CONTRACTS ACCOUNT NG TRANSACT ONS This study s aim is to introduce option contracts which has an increasing importance in Turkey as in the world and to expose the accounting transactions about these contracts. With this aim, in this study option contracts are generally introduced, current legal regulations about option contracts in Turkey and the necessary accounting records according to the international regulations are clarified with an sample. As a solution, it is seen that in Turkey the legal regulations about this new improving tool, hedging, aren t at a suf-

2 76 mali ÇÖZÜM ficient level and it is given place to proposals according to especially accounting transactions for generalizing this tool. Keywords: Derivative Financial Instruments, Option Contracts, Option Contracts and It s Accounting System G R fi Küreselleflen dünyada ekonomik s - n rlar n ortadan kalmas ve firmalar n risk alg lamalar nda yaflanan de iflimler neticesinde, gelecekteki belirsizliklerin ortadan kald r lmas na yönelik olarak ulusal ve uluslar aras piyasalarda gelecekteki belirsizlikleri bertaraf edecek yeni yaklafl mlar gelifltirilmesinin bir sonucu olarak 19. yüzy ldan günümüze sürekli gelifltirilen türev ürünler, riskten korunmak amac yla kullan lan etkili araçlardan biridir. Türev ürünler, son y llarda firmalar taraf ndan risk yönetim arac olarak s kça kullan lmaktad r. Opsiyon sözleflmeler de en çok kullan m alan bulan türev ürünlerden biridir. Ülkemizde türev ürünlerin piyasa ifllem hacmi oldukça artmas na ra men bu ürünlerin muhasebelefltirilmesine iliflkin esaslar yeterli seviyeye ulaflmam flt r. Oysaki türev ürünlerin yayg nlaflmas büyük ölçüde bu ürünlere iliflkin vergilendirme ve muhasebelefltirme esaslar n n varl na ba l d r. Çal flman n amac, opsiyon sözleflmelerine iliflkin ifllemlerin muhasebelefltirilmesi hakk nda bilgi vermektir. Bu amaçla çal flmada, öncelikle opsiyon sözleflmelerine iliflkin genel bilgilere yer verilmifl, sonras nda sözleflmelere ba l olarak gerçekleflen ifllemlerin muhasebelefltirilmesi, bir örnek vas - tas yla aç klanmaya çal fl lm flt r. 1. OPS YON SÖZLEfiMELER Opsiyon, herhangi bir ürünü, fiyat bugünden sabitlemek kofluluyla, ileri bir vadede satmak yada sat n almak üzere al c ve sat c aras nda yap lan bir sözleflmedir (Akal n, 1999). Opsiyonlar al m opsiyonu (call option) ve sat m opsiyonu (put option) olarak ikiye ayr l rlar. Al m opsiyonu, opsiyonu alan tarafa (lehdara, uzun pozisyon sahibine) belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasas arac n, mal, k ymetli madeni ve dövizi alma hakk veren, ancak almay zorunlu tutmayan, satan taraf (writer, keflideci) ise al c n n talebi halinde satmaya yükümlü k lan sözleflmeyi ifade eder (www.vob.org.tr). Sat m opsiyonu ise, al c s na belirli bir miktarda bir ürünü, önceden belirlenmifl olan kullanma fiyat üzerinden gelecekte bir tarihte satma hakk verir (Önce, 1995, 35). Opsiyon sözleflmelerinin di er korunma amaçl olarak kullan lan araçlardan en temel

3 mali ÇÖZÜM 77 fark, fiyatlar n opsiyon al c s aleyhine geliflmesi durumunda fiyat garantisi sa lamas, ayn zamanda da piyasan n lehte geliflmesi durumunda bu geliflmenin sa layaca spekülatif kar olanaklar n aç k b rakmas d r (Aksel, 1995, 32-33). Görüldü ü gibi opsiyon sözleflmeleri al c s için seçimlik bir hak, al c s n n talebi halinde sat c s için yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur. Bir opsiyon sözleflmesinin al c s, sat c - dan belirli bir prim ödeyerek sözleflmeyi sat n al r. Sat c, sözleflmenin yap ld tarihte alm fl oldu u prim karfl l nda sözleflmeyi yerine getirme riskine girmifl oldu undan, al c opsiyon hakk n kullans n veya kullanmas n bu primi geri ödemez (Selvi, 2000, 32). Bu durumda al c n n zarar ödedi i prim kadar olurken sat c - n n zarar ise s n rs zd r. Opsiyon primi, içsel de er (gerçek de er) ve zaman de erinin toplam ndan oluflur. Opsiyon sözleflmesinin içsel de eri, opsiyonun kullan m fiyat ile sözleflmeye konu varl n makul de eri aras ndaki al c lehine olan farkt r (Örten ve Örten, 2001, 251). Opsiyon sözleflmesinin zaman de eri ise, opsiyon primi ile opsiyon sözleflmesinin içsel de eri aras ndaki farkt r. Opsiyon sözleflmelerinin, Amerikan, Avrupa ve Bermuda tipi opsiyon gibi farkl uygulamalar içeren çeflitleri mevcuttur. Amerikan opsiyonlar n n vadelerinden önce herhangi bir tarihte al c s taraf ndan uygulanabilmelerine karfl l k Avrupa tipi opsiyonlar n yaln zca vadelerinde kullan m sözkonusudur. Bermuda tipi opsiyonlar n özellikleri ise vadeden önce belirli tarihlerde al c taraf ndan uygulanabilmesidir (Ersan, 1997, 95). Ayr ca bu opsiyon türleri dayanak varl a sahiplik aç s ndan, karfl l olan (covered) ve karfl l bulunmayan (naked) olmak üzere uygulamaya konu olurlar. Dayanak varl k türleri aç s ndan, belirli mallar alma yada satma hakk veren mal opsiyonlar, belirli bir borsa endeksini alma yada satma hakk veren endeks opsiyonlar, belirli bir hisse senedini alma yada satma hakk veren hisse opsiyonlar, belirli bir faiz oran n alma yada satma hakk veren faiz opsiyonlar, belirli bir dövizi alma yada satma hakk veren döviz opsiyonlar ve belirli bir mal yada finansal göstergenin üzerine yaz lm fl standart bir future sözleflmesini alma yada satma hakk veren future opsiyonlar organize veya tezgahüstü borsalarda ifllem gören bafll ca opsiyon türleridir. Opsiyonlar, ifllem gördükleri süre boyunca karl l k durumlar na göre, karda, baflabafl ve zararda olarak adland r l rlar. Bir al m opsiyonunun uy-

4 78 mali ÇÖZÜM gulama fiyat dayanak varl n piyasa fiyat n n alt nda ise karda (in the money), uygulama fiyat dayanak varl n piyasa fiyat na eflitse baflabafl (at the money), uygulama fiyat dayanak varl n piyasa fiyat n n üstünde ise zararda (out of the money) olarak adland r l r (Hull, 2000, 154). Bir sat m opsiyonunda ise an - lan bu üç durumun tam tersi karda, baflabafl ve zararda olarak tan mlan r. Buradan anlafl laca üzere opsiyonlar sadece kar sözkonusu oldu- unda kullan l rlar. 2. OPS YON SÖZLEfiMELER N N ÖZELL KLER Organize borsalarda ve Tezgahüstü borsalarda ifllem gören opsiyon sözleflmeleri farkl özellikler tafl maktad r. Organize borsalarda ifllem gören (traded) opsiyonlar n bafll ca özellikleri (Ersan, 1997, 96); - Tüm al m sat m ifllemleri organize borsalarda Borsa ca konulan kural ve ilkeler do rultusunda gerçekleflir. - Kontrat büyüklükleri standartt r. Sözgelimi Philadelphia borsas nda yabanc para ya da döviz kontratlar n n ifllem büyüklükleri flöyledir; , SF62.500, Y Opsiyonlar n vadeleri ya da geçerlilik bitimleri de standartt r. Örne in döviz opsiyonlar nda Mart, Haziran, Eylül ve Aral k aylar n n üçüncü çarflambalar gibi. - Yaln zca opsiyonun sat c yada yaz - c s ifllemin yap ld borsaya kontrat de erinin borsaca belirlenen bir yüzdesini marj yada teminat olarak yat rmaktad r. - Bu opsiyonlar peflin yada spot fiyatlar yan s ra borsalarda ifllem gören futures kontratlara da dayanabilmektedir. Tezgahüstü (over the counter) opsiyonlar ise afla daki özelliklere sahiptir (Ersan, 1997, 96); - Bu opsiyonlar borsa d fl nda banka ya da finans kurulufllar ile müflterileri aras nda gerçekleflmektedir. - Opsiyonlar n kontrat büyüklükleri, uygulama fiyatlar ve vadeleri standart olmay p tümüyle banka ile müflterisi aras nda gereksinimler do rultusunda belirlenmektedir. - Opsiyon primi yaln zca anlaflmadaki taraflarca bilinmektedir. Prim d fl nda herhangi bir teminat gerektirmemektedir. - Bu opsiyonlar n baz lar al c ya opsiyonu sat n alm fl oldu u opsiyonu bankaya vadeden önce uygun bir fiyattan satma olana tan maktad r. Görülece i gibi tezgahüstü opsiyonlar oldukça esnek bir yap dad r ve flartlar tamamen al c ve sat c aras nda belirlenmektedir. Borsa opsiyonla-

5 mali ÇÖZÜM 79 r ise standart sözleflmelerdir ve bu standartlar borsaca belirlenir. Aralar ndaki en önemli fark risk seviyeleridir. Organize borsalarda yer alan merkezi takas kurumu ihraçc ve garantör s fat yla al c ya karfl sat c, sat c ya karfl al c oldu undan karfl taraf riskini bertaraf etmektedir. Di er yandan Tezgahüstü piyasalarda al n p sat lan opsiyon sözleflmelerinde ise karfl taraf n yükümlülü- ünü yerine getirmesi için bir garantör bulunmad ndan karfl taraf n yükümlülü ünü yerine getirememesi riski hep vard r. Sonuçta bu risk opsiyon primlerine yans yacak ve tezgahüstü piyasalarda opsiyon primleri daha yüksek seviyelerde seyredecektir. Opsiyon sözleflmeleri uygulama ve iflleyifl bak m ndan Forward ve Futures sözleflmeleriyle benzerlikler tafl maktad r. Bu benzerlikler ve sahip oldu u farkl l klar Tablo 1 de k saca özetlenmifltir. Tablo 1: Forward, Futures ve Opsiyon Sözleflmelerinin Karfl laflt r lmas Temel Özellikler Forward Futures Opsiyon 1. Riskten Korunma Arac Evet Evet Evet 2. Standart Sözleflmeler Hay r Evet Evet 3. Organize Piyasalarda fllem Görme Hay r Evet Evet 4. Takas (Teslim) Yükümlülü ü fiart Nadiren Hak Kullan l rsa 5. Teminat (Margin) Zorunlulu u Yok Var Sat c çin Var 6. Vadeye Kadar Nakit Ak fl Yok Var Sat c çin Var 7. Kredi Riski Var Yok Yok 8. Kald raç Etkisi Yok Var Var 9. Hak ve Zorunluluk Birbirinden Ayr Hay r Hay r Evet Kaynak: MKB Takas ve Saklama Bankas A.fi. Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas Takas Üyeli i E itim Notlar 3. OPS YON SÖZLEfiMELER N N TÜRK YE DEK DURUMU 1994 y l nda TCMB döviz forward piyasas oluflturulmas n n ard ndan 1996 y - l nda stanbul Alt n Borsas Vadeli fllem ve Opsiyon piyasas nda alt n ve dövize dayal vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmesi al m-sat ma iliflkin esaslar belirlenmifltir.

6 80 mali ÇÖZÜM 2001 y l nda MKB de ABD dolar üzerine vadeli ifllem sözleflmeleri ifllem görmeye bafllam flt r tarihinde say l Resmi Gazete'de "Vadeli fllem ve Borsalar n n Kurulufl ve Çal flma Esaslar Hakk nda Yönetmelik yay nlanm flt r. Nihai olarak 2002 y l nda Vadeli fllemler ve Opsiyon Borsas Kurulmufltur. Bütün bu altyap oluflumlar na ra men Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda halen opsiyon sözleflmeleri al n p sat lmamaktad r. Ancak yak n bir gelecekte bu sözleflmelerin de ticaretinin bafllat lmas için çal flmalar yap lmaktad r. 4. OPS YON SÖZLEfiMELER NE L fik N filemler N MUHASEBELEfiT R LMES Türev ürünlerin muhasebelefltirilmesi konusunda gerek FASB n (Financial Accounting Standards Board) gerekse de IASB n (International Accounting Standards Board) yapm fl oldu- u birtak m düzenlemeler sözkonusudur. FASB n türev ürünlere iliflkin olarak FASB 133 ve FASB 107 no lu standartlar bulunmaktad r. FASB n 107 no lu Finansal Ürünlerin Gerçek De erle Yay nlanmas standard, tüm finansal araçlar ilgilendiren kamuyu ayd nlatma düzenlemelerini kapsamaktad r. FASB 133 Türev Araçlar ve Korunma fllemleri için Muhasebe adl Standard ise türev araçlar n ve korunma faaliyetlerinin muhasebelefltirilmesine iliflkin esas düzenlemeyi oluflturmaktad r (Karahan, 2002, 2). SFAS 133; türev araçlara ve hedging faaliyetlerine iliflkin muhasebe ve raporlama standartlar n düzenlemektedir. Bu düzenleme ile getirilen en önemli ilkelerden biri, tüm türev araçlar n mali tablolarda varl k veya yükümlülük olarak kaydedilmesi ve bu araçlar n gerçek de erleri ile de erlenmesidir (Tafl, 2002, 143). Bu düzenlemeyle, daha önce dipnotlarda aç klanan hususlar n bir bölümü bilanço içine tafl nmakta ve mali tablolar n daha bilgi verici ve anlafl l r olmas sa lanmaktad r. Böylece, türev araçlara iliflkin risklerin tam olarak kavranmas nda önemli bir geliflme kaydedilmifltir. IASB, finansal araçlar n muhasebelefltirilmesine iliflkin iki ayr standart oluflturmufltur. Bunlardan IFRS 32 Finansal Araçlar: Aç klama ve Arz, finansal araçlar n mali tablolarda gösterimini düzenlerken, IFRS 39 Finansal Araçlar: Mali Tablolara Al nma ve De erleme standard türev araçlar n mali tablolara al nma ve de erleme esaslar n kapsamaktad r. Ülkemizde ise türev ürünlerin muhasebelefltirilmesine iliflkin ilke ve kurallar, SPK n n yay nlam fl oldu u Seri XI, 19 No lu Vadeli fllem ve Opsiyon

7 mali ÇÖZÜM 81 Sözleflmelerinin Muhasebesine liflkin Usul ve Esaslar hakk nda Tebli ve Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Muhasebe Uygulama Yönetmeli ine liflkin 1 Say l Tebli (Finansal Araçlar n Muhasebelefltirilmesi Standard ) ile düzenlenmifltir. SPK n n yapm fl oldu u düzenlemeler SPK ya kay tl flirketleri, BDDK n türev ürünlere iliflkin olarak yapm fl oldu u düzenlemeler ise yaln zca bankalar ve özel finans kurumlar n kapsamaktad r. SPK n n an lan Tebli inde, mali tablo dipnotlar nda aç klanmas gerekli hususlar olarak; iflletmelerin future ve opsiyon sözleflmelerinin tür ve miktarlar, iflletmenin mali durumuna muhtemel etkileri, nakit ak m n n zaman, ifllemlerin spekülasyon veya korunma olmak üzere yap l fl amaçlar, riskleri ve bu sözleflmeler nedeniyle cari dönemde gelir tablosu ile iliflkilendirilmeyen gelir ve giderler say lm fl ve bu hususlar hakk nda yeterli bilgilerin mali tablo dipnotlar nda verilmesi gerekti i belirtilmifltir. Tebli de yer verilen kamuyu ayd nlatma yükümlülükleri uluslararas düzenlemelere paralel olmakla birlikte, çok genel niteliktedir (Akal n, 1999, 2). Ayr ca halka aç k olmayan flirketlerin türev araçlara taraf olmalar durumunda bu araçlar ne flekilde muhasebelefltireceklerine iliflkin düzenlemeler bulunmamaktad r. IASB, FASB ve SPK n n türev ürünlere iliflkin düzenlemelerinde türev ürünlere iliflkin muhasebelefltirilme fleklinin, türev ürün sözleflmelerinin yap lma amac na ba l olarak de iflti i görülmektedir. Türev ürün sözleflmeleri, riskten korunmak amac yla yap labilece i gibi spekülasyon amac yla da yap labilmektedir. Riskten korunmak amac yla yap lan sözleflmeler, fiyat riskini, nakit ak fl riskini ve yabanc paral net yat r m riskini koruma amaçl olmak üzere üç grupta ele al nmaktad r. Riskten korunma amaçl türev araçlar n muhasebelefltirilmesinde ve de erlemesinde korunma amac n n göz önünde bulundurulmas gerekmektedir. Sözleflme nakit ak fl riskini ve yabanc paral net yat - r m riskinden korunmak amac yla yap l yorsa, sözleflme sonucunda ortaya ç kacak kazanç ya da kay p tutar n n iflleme konu olan finansal karar n sonuçlar n n düzeltilmesinde kullan lacak biçimde muhasebelefltirilmesi gerekmektedir. Sözleflmeye spekülasyon veya fiyat riskinden korunmak amac yla taraf olunmas halinde ise ortaya ç kan kazanç ya da kay p tutar n n, içerisinde bulunulan dönemin sonuç hesaplar na aktar lmas gerekir. SPK n n Seri XI, 19 No lu Vadeli fllem ve Opsiyon Sözleflmelerinin Muhasebesine liflkin Usul ve Esaslar hak-

8 82 mali ÇÖZÜM k nda Tebli inde türev ürünlere iliflkin muhasebe esaslar riskten korunma amaçl ve spekülasyon amaçl ifllemler için ayr ayr belirlenmifltir. Tebli de riskten korunma muhasebesi, mevcut varl k, yükümlülük ve taahhütlerin makul de er * de iflikliklerinin riskten korunmas ve nakit ak fllar n n riskten korunmas fleklinde iki gruba ayr larak incelenmifltir. Makul de er de iflikli i riskinden korunmak için yap lan sözleflmelere iliflkin düzenlemeler flunlard r (SPK Tebli, md. 7): a) Korunma arac n n de erinde meydana gelen de ifliklikler cari dönemin gelir tablosuna yans t l r. b) Mevcut varl k, yükümlülük veya taahhütlerin de erinde makul de erini yans tacak flekilde ayarlama yap l r. Söz konusu ayarlamalar ilgili hesap kaleminin tabi oldu u hükümlere uygun olarak kay tlara yans t l r. De er ayarlamas ndan kaynaklanan kâr veya zarar cari dönemin gelir tablosuna yans t l r. c) Taahhütlerin gerçek de erinin riskten korunmas söz konusu oldu unda, taahhütlerin de erinde meydana gelen de iflikliklerin mali tablolara yans t lmas zorunludur. Nakit ak fl riskine karfl yap lan sözleflmeler muhasebelefltirilmesine iliflkin olarak yap lan düzenlemelerin bir k sm ise flöyledir (SPK Tebli i, md. 8): a) Nakit ak fl riskine karfl korunma arac n n de erinde meydana gelen art fl veya azal fllar n riski dengelemekte etkin k sm ilk olarak, k sa veya uzun pozisyon al nmas na göre, bilançoda vadeli ifllem sözleflmelerinden ve opsiyon sözleflmelerinden kaynaklanan ertelenmifl gider/gelir olarak yedekler hesab içerisinde muhasebelefltirilir ve riske karfl korunan ifllemin sonuç hesaplar n etkiledi i dönem ya da dönemlerde gelir tablosuna yans t l r. b) Dengelenmekte olan riskle ilgili olarak riske karfl korunma arac n n de erindeki kümülatif de iflme, korunan kalemin veya ifllemin makul de erindeki kümülatif de iflmeden farkl laflt zaman, riske karfl korunma arac n n de erindeki de iflimin etkisiz kalan k sm gelir tablosuna yans t l r. c) Bafllang çta gerçekleflmesi beklenen ifllemin gerçekleflmemesi veya gerçekleflmeyece i ihtimalinin ortaya * Bilgili ve istekli taraflar aras nda, herhangi bir iliflkiden etkilenmeyecek flartlar alt nda bir varl n el de ifltirebilece i fiyat veya yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas teflkil edecek olan mebla temsil etmek üzere kullan l r (cari de er).

9 mali ÇÖZÜM 83 ç kmas sonucu nakit ak fl riskine karfl yap lan korunma ifllemi sona ererse, vadeli ifllem sözleflmelerinden ve opsiyon sözleflmelerinden kaynaklanan ertelenmifl gider/gelir kalemi alt nda kaydedilen tutar gelir tablosuna aktar l r. Spekülasyon amaçl ifllemlerde ise, Tebli de belirtilen esaslar çerçevesinde de erlendirilen sözleflmelerin de- er de ifliklikleri gerçekleflti i anda gelir veya gider hesaplar na al n r (SPK Tebli i, md. 9). Opsiyon sözleflmeleri için bafllang çta ödenen primin, bir gider unsuru olarak m yoksa peflin ödenen gider olarak m kaydedilece i hususu önem arzetmektedir (Yayla ve Gago, 2000, 70). Opsiyon primlerinin mali hukuk aç s ndan de erlendirilmesi konusunda üç farkl görüfl sözkonusudur. Bunlar (Yayla ve Gago, 2000, 70); a) Opsiyon primleri ödeme yap ld anda gider kaydedilmelidir. b) Opsiyon primleri vade sonunda giderlefltirilmelidir. c) Opsiyon primleri sözleflmenin elde bulunduruldu u süre içerisinde gider kaydedilmelidir. Opsiyon primlerinin muhasebelefltirilmesi konusundaki genel görüfl, içsel de er ve zaman de erinin ayr muhasebelefltirilmesi yönündedir (Selvi, 2000, 191). SPK n n an lan Tebli ine göre de opsiyon priminin içsel de eri ve zaman de eri ayr muhasebelefltirilir. fiöyle ki; korunma amaçl opsiyon sözleflmelerinin haricindeki opsiyon sözleflmelerinin içsel de erinde, yap lan de erleme sonucu meydana gelen de ifliklikler do rudan gelir tablosu ile iliflkilendirilir. Korunma amaçl ifllemlerde ise, içsel de erdeki de ifliklikler 7 inci ve 8 inci Maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde muhasebelefltirilir. Bu ifadeden de anlafl laca üzere opsiyon priminin içsel de eri opsiyonun cari de eri(makul de er) baz al narak de erlenir. Opsiyon sözleflmesinin zaman de erindeki de ifliklikler ise, opsiyon sözleflmesi riskten korunma sa lad sürece do rudan gelir tablosu ile iliflkilendirilebilir (SPK Tebli, md.14). Bu maddeden de anlafl laca üzere opsiyon priminin zaman de eri opsiyon sözleflmesinin vadesi boyunca eflit miktarlarda itfa edilecektir. çsel de erindeki de ifliklikler ise sözleflme sona erdi inde veya vade sonunda gelir tablosuna yans t lacakt r. SPK n n an lan Tebli ine göre ise opsiyon primi, piyasaya göre de erlemeye tabi tutulmufl haliyle opsiyonu alan ve primi ödeyen taraf ndan bilançonun aktifinde dönen varl klar alt nda menkul k ymet olarak, opsiyonu yazan ve primi teslim alan taraf ndan ise bilançonun pasifinde k sa vadeli finansal borçlar içerisinde izlenir (SPK Tebli i, md. 13).

10 84 mali ÇÖZÜM Örnek: X firmas 1 Kas m 2005 tarihinde Amerika daki Z firmas ndan 31 Aral k 2005 tarihinde sat n almak üzere USD tutar nda ticari mal sat n alma taahhüdüne girmifltir. X firmas USD kurunun yükselece ini tahmin etti inden, döviz kuru art fl riskinden korunmak için opsiyon sözleflmesi sat n almak istemektedir. Firma, 1 Kas m 2005 tarihinde 31 Aral k 2005 vadeli USD üzerine düzenlenmifl her biri USD den olmak üzere 10 adet Avrupa tipi döviz al m opsiyon sözleflmesi sat n alm flt r. Sözleflmelerde yaz l olan döviz kuru 1 USD: TL dir. Firma opsiyon sözleflmesi yapt A bankas na 1 USD bafl na TL opsiyon primi ödemesi yapm flt r. X firmas, belirtilen vade sonunda sözkonusu dövizleri sat n alm flt r. Opsiyon sözleflmesinin vade boyunca cari piyasa kuru ve döviz al m opsiyon primi gerçekleflmeleri afla daki gibidir: Cari Piyasa Kuru Döviz Al m Opsiyon Primi 01 Kas m 2005 : TL/USD TL/USD 31 Aral k 2005 : TL/USD TL/USD 31 Ocak 2006 : TL/USD TL/USD X firmas n n vade boyunca yapaca muhasebe kay tlar afla daki gibidir: a) Opsiyon Sözleflmesinin Muhasebelefltirilmesi OPS YONDAN BORÇLULAR HESABI A Bankas 927 OPS YONDAN ALACAKLILAR HESABI X Firmas Sat n al nan opsiyon sözleflmelerine iliflkin muhasebe kayd ( USD/Adet * 10 Adet)* TL/USD Opsiyon sözleflmeleri, yap lmas konusunda opsiyon hakk tan nan ifllemin yap l p yap lmamas al c n n iradesine (gerçekleflmesi muhtemel bir flarta) ba l oldu undan kesin hüküm ve sonuç do urmamaktad r (Özflahin, 1999). Bu ifadeden anlafl laca üzere opsiyon sözleflmeleri bilanço d fl kalemler olarak nitelendirilmektedir. Bu yüzden opsiyonlar asli hesaplarda bir varl k ya da borç kalemi alt nda de il, naz m hesaplarda gösterilmek suretiyle muhasebe-

11 mali ÇÖZÜM 85 lefltirilmelidir. SPK Tebli i nde de bu konuda bir aç k bir hüküm var olmamakla beraber bafllang çta sözleflme dolay s yla herhangi bir de er hareketi gerçekleflmedi inden sözleflmenin naz m hesaplarda gösterilmesi uygun olacakt r. Sözleflmenin naz m hesaplara kayd için 926 Opsiyondan Borçlular Hesab ve 927 Opsiyondan Alacakl lar Hesab kullan lm flt r (Örten, 2000, 516). b) Opsiyon Priminin Muhasebelefltirilmesi D ER MENKUL KIYMETLER HESABI Opsiyon Priminin Zaman De eri 100 KASA HESABI A bankas na ödenen opsiyon primine iliflkin muhasebe kayd ( USD * TL/USD) Opsiyon sözleflmesine kur art fl riskinden korunmak amac yla taraf olundu- undan, bafllang çta ödenen opsiyon priminin vade boyunca itfa edilerek giderlefltirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden ödenen prim bir gider hesab na de- il, SPK Tebli inde de iflaret edildi i üzere bir menkul k ymet hesab na kaydedilmifltir. X firmas döviz opsiyon sözleflmesine kur riskinden korunmak amac yla taraf oldu undan ödenen opsiyon primi içsel ve zaman de erine ayr lmak suretiyle hesaplarda izlenecektir. Opsiyon priminin zaman de eri sözleflme vadesi süresince eflit payl olmak üzere itfa edilecektir. Primin içsel de- erine iliflkin de erleme ifllemleri sonucu ortaya ç kan gerçekleflmemifl kazanç ve kay plar ise vade sonuna kadar ertelenecektir. Örnekte opsiyon priminin al c aç s ndan içsel de eri, sözleflmenin kullan m fiyat sözleflmenin yap ld andaki cari döviz kurundan yüksek oldu u için s f rd r. Bu yüzden opsiyon primine iliflkin kay t yaln zca zaman de erine iliflkin olacakt r. * Kolayl k aç s ndan rakamlar yuvarlaklaflt r lm flt r.

12 86 mali ÇÖZÜM c) Opsiyon Sözleflmesinin Dönem Sonunda De erlenmesine liflkin Muhasebe Kay tlar D ER MENKUL KIYMETLER HESABI Opsiyon Priminin çsel De eri 380 GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI Opsiyon Kazanc Opsiyon sözleflmelerinin de erlenmesine iliflkin muhasebe kayd USD *( TL/USD TL/USD) D ER OLA AN G D.VE ZAR. HSB D ER MENKUL KIYMETLER HESABI Opsiyon Priminin Zaman De eri Bafllang çta ödenen opsiyon priminin itfas na iliflkin muhasebe kayd TL* (2/3) Birinci muhasebe kayd, opsiyon sözleflmesinin dönem sonunda de erlenmesi neticesinde içsel de erindeki art fl n kayd na iliflkindir. Opsiyon sözleflmesine döviz kuru riskinden korunmak amac yla taraf olundu undan de erleme neticesinde ortaya ç kan opsiyon kazanc vade sonuna kadar ertelenece inden 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesab na kaydedilmifltir. kinci muhasebe kayd ise bafllang çta ödenen primin itfas na iliflkindir. Üç ay vadeli sözleflmenin yap l fl ndan dönem sonuna kadar iki ay geçti inden primin üçte ikisi itfa edilmek suretiyle giderlefltirilmifltir.

13 mali ÇÖZÜM 87 d) Opsiyon Sözleflmesinin Vade Sonunda De erlenmesine liflkin Muhasebe Kayd D ER MENKUL KIYMETLER HESABI Opsiyon Priminin çsel De eri 380 GELECEK AYLARA A T GEL RLER HESABI Opsiyon Kazanc Opsiyon sözleflmelerinin de erlenmesine iliflkin muhasebe kayd USD *( TL/USD TL/USD) D ER OLA AN G D. VE ZAR. HSB D ER MENKUL KIYMETLER HESABI Opsiyon Priminin Zaman De eri Bafllang çta ödenen opsiyon priminin itfas na iliflkin muhasebe kayd TL* (1/3) Birinci muhasebe kayd, sözleflmenin vade sonunda de erlenmesi neticesinde içsel de erindeki art fl n kayd na iliflkindir. kinci kay t ise sözleflme sona erdi inden opsiyon priminin kalan zaman de erinin tamam n n itfa edilerek giderlefltirilmesine yöneliktir. e) Opsiyon Sözleflmesinin Sona Ermesine liflkin Muhasebe Kayd Opsiyon sözleflmesinin kullan m kuru vade sonundaki cari döviz kurundan düflük oldu u için opsiyon sözleflmesini kullanmak X firmas aç s ndan kazançl olacakt r. Bunun için X firmas opsiyon hakk n kullanarak USD yi TL/USD den sat n alm flt r.

14 88 mali ÇÖZÜM KASA HESABI Yabac Para Kasas 100 KASA HESABI TL Kasas 118 D ER MENKUL KIYMETLER HESABI Opsiyon Priminin çsel De eri Vade sonunda dövizin al m na iliflkin muhasebe kayd ( USD * TL/USD) T CAR MALLAR HESABI GELECEK AYLARA A T GEL. HSB Opsiyon Kazanc 100 KASA HESABI YP Kasas Ticari mal n sat n al nmas na iliflkin muhasebe kayd ( USD * TL/USD) OPS YONDAN ALACAKLILAR HSB X Firmas 926 OPS YONDAN BORÇLULAR HESABI A Bankas Opsiyon sözleflmelerine sona ermesine iliflkin muhasebe kayd Opsiyon sözleflmesinin sonuçlar X firmas aç s ndan de erlendirildi inde, firman n opsiyon sözleflmesi sat n almas dolay s yla elde etti i net kazanç tutar n n TL olarak gerçekleflti i görülmektedir. fiayet firma opsiyon sözleflmesini sat n almasayd kur fark ndan dolay TL [( TL/USD TL/USD)* USD] kayb sözkonusu olacakt. Sözleflme bitimindeki cari döviz kuru TL/USD olarak gerçekleflti inden, ihtiyaç duyulan döviz miktar TL ödenmek

15 mali ÇÖZÜM 89 suretiyle sa lanacakt. Ancak opsiyon sözleflmesine taraf olmak neticesinde dövizin sözleflme vadesi sonunda maliyeti TL olarak gerçekleflmifltir. fiayet opsiyon sözleflmesine spekülasyon amac taraf olunsayd vade içerisinde de erlemeler sonucu ortaya ç - kan kazanç ve kay plar dönem ay r c hesaplara kaydedilmeyip, kay p tutarlar 656 Kambiyo Zararlar Hesab n n yard mc hesab olarak aç lacak Opsiyon Sözleflmeden Do an Zararlar Hesab na borç, kazanç tutarlar ise 646 Kambiyo Karlar Hesab n n yard mc hesab olarak aç lacak Opsiyon Sözleflmeden Do an Karlar Hesab na alacak olarak kaydedilmesi uygun olacakt. Spekülatif amaçla opsiyon sözleflmelere taraf olunmas durumunda sözleflmenin vadesi sona erdi inde ya da vadeden önce sözleflmenin kapat lmas durumunda kesinleflen kazanç ya da kay p tutar n n cari dönemin gelir ya da gider hesaplar na yans t laca daha önceki bölümlerde de aç klanm flt. Sözleflmenin karfl taraf banka oldu- undan bankalar n hesap planlar n n farkl olmas nedeniyle burada A bankas n n yapmas gereken kay tlara de inilmemifltir. SONUÇ Opsiyon sözleflmeleri, genellikle riskten korunma arac olarak geliflmifl ülkeler taraf ndan yo un biçimde kullan lmas na ra men Ülkemizde kullan - m yaln zca tezgahüstü piyasalarla s - n rl kalm flt r. Ancak yak nda opsiyon sözleflmeleri Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda da ifllem görmeye bafllayacakt r. Bu piyasalar n etkinli i, yeterli say da yat r mc n n bu piyasalara kat l m ile gerçekleflecektir. Opsiyon sözleflmelerinin yat r mc lar taraf ndan tercih edilmesinin sa lanmas için opsiyon sözleflmeleri ve iflleyifli hakk nda yat r mc lar n bilgilendirilmeleri vas tas yla kullan m n n teflvik edilmesi gerekmektedir. Ayr ca sözleflmelere iliflkin ifllemlerin muhasebelefltirme ve vergilendirme esaslar n n da ayr nt l ve aç k bir flekilde oluflturulmas gerekmektedir. Opsiyon sözleflmelerine iliflkin mevcut vergilendirme ve muhasebelefltirme esaslar na bak ld nda bunlar n yeterli ve aç k olmad de erlendirilmektedir. Opsiyon sözleflmelerine iliflkin ifllemlere özgü muhasebelefltirilme esaslar na yönelik düzenlemelerin yap lmas n n opsiyon sözleflmelerin risk yönetimi arac olarak tercih edilmesinde önemli bir katk sa layaca düflünülmektedir. Bunun için mevcut muhasebelefltirme esaslar n n daha kapsaml ve aç k bir flekilde yeniden ele al nmas gerekmektedir. Özellikle ifllemlerin muhasebelefltirilmesinde kullan lacak hesaplar n net olarak belirlenmesi uygulay c lar aç s ndan yararl olacakt r.

16 90 mali ÇÖZÜM KAYNAKÇA Akal n, Nevruz (1999). Türev Araçlar n Tafl d Risklerin Ortaya Konmas nda Kamuyu Ayd nlatma Düzenlemelerinin Yeri ve Önemi. SPK Yeterlilik Etüdü, Ankara. Aksel, H. Ayfle Eyübo lu (1994). Risk Yönetim Arac Olarak Futures Piyasalar, Yap s, flleyifl Mekanizmalar ve Baz Ülke Örnekleri Ankara: SPK Yay nlar No: 21 Bursal, Nasuhi (1992). Yeni Finansal Araçlar n Muhasebe Sorunlar Bankac - lar, Say : 9 Ersan, hsan (1997). Finasal Türevler. stanbul: Literatür Yay nc l k, Hull, John C. (2000). Options Futures and other Derivative Securities. U.S.A.: Printice Hall Inc. MKB Takas ve Saklama Bankas A.fi. Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas Takas Üyeli i E itim Notlar. Karahan, Kemal (2002). Uluslararas Muhasebe Standartlar Kapsam nda Finansal Araçlar n Mali Tablolarda Gösterimi ve De erlemesine liflkin Esaslar. SPK Yeterlilik Etüdü, Ankara. Örten, Remzi (2000). Genel Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi, Geniflletilmifl kinci Bask. Örten, Remzi ve pek Örten (2001). Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamalar. Ankara: Gazi Kitabevi. Özflahin, Kerem A. (1999). Vadeli fllem Sözleflmesinin Hukuki Niteli i. SPK Yeterlilik Etüdü. Ankara: Selvi, Yakup (2000). Türev Ürünlerin Muhasebelefltirilmesi. stanbul: ARC Yay nlar 5 Tafl, Oktay (2002). FASB n 133 Say l Finansal Türev Ürünler Ve Riskten Korunma fllemlerinin Muhasebesi Adl Standard n n Getirdi i Yeni Kurallar. Öneri, C.5. Yayla, Adnan Menderes ve Umurcan Gago (2000). Futures ve Opsiyon Sözleflmelerinin Vergilendirilmesi Active, Ekim-Kas m SPK, Vadeli fllem ve Opsiyon Sözleflmelerinin Muhasebesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli, Seri: XI, No: 19. [çevrimiçi]www.vob.org.tr/vob/turkish/ mevzuat/spk/muhasebe.htm,.

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32,

T ürkiye Muhasebe Standartlar Kurulu (TMSK), 2006 y l nda TMS 32, mali ÇÖZÜM 65 ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS IN TURKISH ACCOUNTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE STANDARTLARI NA GÖRE F NANSAL ARAÇLARIN MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. smail Ufuk MISIRLIO LU* Öz T ürkiye

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 1. B Ö L Ü M TMS 17 K RALAMA filemler Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 183 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri 11.1 STANDARDIN AMACI Bu

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 95-2009. Dr.Fahreddin OKUDAN*

ÇÖZÜM Say : 95-2009. Dr.Fahreddin OKUDAN* TMS 39 A GÖRE H SSE SENED ENDEKS VADEL filem SÖZLEfiMELER N N MUHASEBELEfiT R LMES : VOB UYGULAMASI ACCOUNTING FOR STOCK INDEX FUTURES CONTRACTS IN TAS 39: TDEX APPLICATION Dr.Fahreddin OKUDAN* Öz Bu makalenin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI

SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI SOSYAL GÜVENL K S STEM NDE S GORTALILARIN YAfiLILIK AYLI ININ HESAPLANMASININ USUL VE ESASLARI Yunus YELMEN* I-G R fi 5510 say l Kanuna göre sigortal lar n yafll l k ayl na hak kazan p kazanmad klar yafl

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

M uhasebenin, iflletmede meydana gelen ve para ile ölçülebilen de er hareketlerini

M uhasebenin, iflletmede meydana gelen ve para ile ölçülebilen de er hareketlerini ENFLASYONUN MAL TABLOLAR ANAL Z NE ETK LER Doç. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Marmara Üniversitesi..B.Fakültesi flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1. ENFLASYON VE MAL TABLOLAR ANAL Z M uhasebenin, iflletmede meydana gelen

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS

TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS TÜRK YE MUHASEBE VE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NDA DE ERLEME ÖLÇÜLER VALUATION MEASURES IN TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS Prof. Dr. Semih Hüseyin TOKAY * Yrd. Doç. Dr. Ali DERAN

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz

Detaylı

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES

ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES ÖZKAYNAKLAR DE fi M TABLOSUNUN DÜZENLENMES Serdar AYTEK N * Girifl Mali tablo, muhasebe sisteminde, bilgilerin toparlanmas ve sunumu aflamas nda kullan lan önemli bir araçt r. Mali tablonun tan m n yapmak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MÜKELLEFLER N YASAL DEFTERLER NDE BANKALAR HESABINI KULLANMAMALARI DURUMUNDA VUK UN 353/6 NCI MADDES UYARINCA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KES LEB L RM?

MÜKELLEFLER N YASAL DEFTERLER NDE BANKALAR HESABINI KULLANMAMALARI DURUMUNDA VUK UN 353/6 NCI MADDES UYARINCA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KES LEB L RM? mali ÇÖZÜM 167 KRED KARTLARI LE SATIfi YAPAN MÜKELLEFLER N YASAL DEFTERLER NDE BANKALAR HESABINI KULLANMAMALARI DURUMUNDA VUK UN 353/6 NCI MADDES UYARINCA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KES LEB L RM? Türksal HANEDAN*

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi %100 Anapara Garantili 9 Kasım 2012- hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

H SSE SENETLER MKB DE filem

H SSE SENETLER MKB DE filem mali ÇÖZÜM 217 H SSE SENETLER MKB DE filem GÖREN filetmelerde KAR PAYI DA ITIM POL T KASI Dr. Adem ANBAR Uluda Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim

Detaylı

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda

Arkan & Ergin. Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda Baz Menkul K ymet Kazançlar n n Vergilendirilme ve Beyan Esaslar Rehberimiz Hakk nda BFS - 2015/03 stanbul, 02.02.2015 Kurumlar n ve kiflilerin yat r mlar n yönlendirdikleri çeflitli finansal araçlar içerisinde

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: Türev ürünlerin muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. A- Yasal Mevzuat

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

BARTER filemler VE. MUHASEBELEfiT R LMES. mali ÇÖZÜM 117

BARTER filemler VE. MUHASEBELEfiT R LMES. mali ÇÖZÜM 117 mali ÇÖZÜM 117 BARTER filemler VE MUHASEBELEfiT R LMES Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU Kafkas Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Arfl.Gör.Mehmet GÜNER Kafkas Üniversitesi ktisadi

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVES NDE K RAYA VEREN VE K RACI AÇISINDAN F NANSAL K RALAMA filemler N N MUHASEBELEfiT R LMES

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVES NDE K RAYA VEREN VE K RACI AÇISINDAN F NANSAL K RALAMA filemler N N MUHASEBELEfiT R LMES SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVES NDE K RAYA VEREN VE K RACI AÇISINDAN F NANSAL K RALAMA filemler N N MUHASEBELEfiT R LMES Arfl.Grv. A.Taylan ALTINTAfi stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi 1. G R fi flletmelerin,

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT mali ÇÖZÜM 215 ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT F RMALARINDA MAL YET S STEM N N OLUfiTURULMASI Ö r. Gör. Ender BOYAR Fatih Üniversitesi stanbul Meslek Yüksek Okulu Ö r. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜfi Fatih Üniversitesi

Detaylı

HASTANELERDE H ZMET ÜRET M MAL YETLER N N TMS 2 YE GÖRE MUHASEBELEfiT R LMES ACCOUNTING FOR COST OF SERVICES IN HOSPITALS IN ACCORDANCE WITH IAS 2

HASTANELERDE H ZMET ÜRET M MAL YETLER N N TMS 2 YE GÖRE MUHASEBELEfiT R LMES ACCOUNTING FOR COST OF SERVICES IN HOSPITALS IN ACCORDANCE WITH IAS 2 HASTANELERDE H ZMET ÜRET M MAL YETLER N N TMS 2 YE GÖRE MUHASEBELEfiT R LMES ACCOUNTING FOR COST OF SERVICES IN HOSPITALS IN ACCORDANCE WITH IAS 2 Yrd.Doç.Dr. Ali COfiKUN* Ö r.gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜfi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi. BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminde Girifl Aidatlar n n Vergilendirilmesi BFS - 2009/22 stanbul, 25.12.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakk nda Yönetmeli in 24. maddesi uyar nca emeklilik flirketleri, sisteme

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı