TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr"

Transkript

1 TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 5/14 hp ://www.ek. org.r TÜRKİYE DE FAİZ ORANI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ:FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KURLARI YÜKSELTİR Mİ? Orhan Karaca Eki, 5

2 TÜRKİYE DE FAİZ ORANI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ: FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KURLARI YÜKSELTİR Mİ? Orhan KARACA Ekonois Dergisi, Araşıra Bölüü ÖZET Türkiye de son birkaç yıldır en çok arışılan konulardan biri faiz oranı ile döviz kuru arasındaki ilişkidir. Bazı ikisaçılar döviz kurlarının uzun süredir yerinde sayasının nedenini faiz oranlarının yüksekliğine bağlaaka ve Merkez Bankası nın kısa vadeli faiz oranlarını daha fazla ve daha hızlı indiresi gerekiğini savunakadır. Buna karşılık Merkez Bankası ise kısa vadeli faiz oranları ile döviz kuru arasındaki ilişkinin çok boyulu ve karaşık bir nieliğe sahip olduğunu ileri süreke ve faiz oranlarının daha hızlı düşürülesi halinde kurların yükselesi yerine düşesinin de söz konusu olabileceğini belirekedir. Bu çalışada Türkiye deki döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişki araşırılış ve Merkez Bankası nın görüşünü desekleyen bulgulara ulaşılışır. Ocak 199-Teuz 5 döneine ai verilerle yapılan analizde döviz kuru ile faiz oranı arasında anlalı bir ilişki espi edileeişir. Araşıra sadece dalgalı kur dönei için yapıldığında ise iki değişken arasında poziif yönlü faka zayıf bir ilişki bulunuşur. JEL sınıflandırası: E4, F31 Anahar kelieler: Döviz kuru, faiz oranı, eşbüünleşe, sınır esi, ARDL odeli. İleişi: Orhan Karaca, Ekonois Dergisi, Hürriye Medya Towers, 341, Güneşli, İsanbul. Tel: , Faks: , e-ail: I. GİRİŞ

3 Türkiye de son birkaç yıldır en çok arışılan konulardan birini döviz kurları ile faiz oranları arasındaki ilişki oluşurakadır. Bazı ikisaçılar döviz kurlarının uzun süredir yerinde sayasının nedenini faiz oranlarının yüksekliğine bağlaaka ve Merkez Bankası nın kısa vadeli faiz oranlarını daha fazla ve daha hızlı indiresi gerekiğini savunakadır. Buna karşılık Merkez Bankası ise kısa vadeli faiz oranları ile döviz kuru arasındaki ilişkinin çok boyulu ve karaşık bir nieliğe sahip olduğunu ileri süreke ve faiz oranlarının düşürülesi ile kurlarda yükselişin sağlanasının garani oladığını belirekedir (TCMB, 3). Bu çalışa Türkiye deki döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi inceleyerek bu arışaya bir ışık uayı aaçlaakadır. Lieraürde döviz kurunun nasıl belirlendiğine ilişkin olarak gelişiriliş çok sayıda eori bulunakadır. Bunlardan en çok bilineni, döviz kurundaki değişii iç ve dış enflasyon oranları arasındaki farka bağlayan Saınala Gücü Pariesi (SGP) eorisidir. Faiz Haddi Pariesi (FHP), Esnek Fiyalı Parasal Model (EFPM), Kaı Fiyalı Parasal Model (KFPM), Reel Faiz Oranları Farkı Modeli (RFOFM), Porföy Dengesi Modeli (PDM) gibi diğer eorilerde ise işin içine faiz oranları da girekedir 1. Faka faiz oranı ile döviz kuru arasındaki ilişkinin yönü konusunda lieraürde bir görüş birliği yokur. Dışa açık ve seraye harekelerinin serbes olduğu bir ekonoide, yuriçi faiz oranlarının yükselesi seraye girişini arırarak ulusal paranın değerlenesine ve sonuça döviz kurunun gerileesine neden olabilir. Faka faiz oranının para alebinin belirleyicilerinden biri olası döviz kuru ile arasında poziif yönlü bir ilişkinin doğabilesine de ikan verekedir. Şöyle ki faiz oranlarının yükselesi yuriçinde ulusal paraya olan alebi kısıp enflasyonun yükselesine yol açabilecekir. Bu duruda ulusal para değer kaybedecek ve döviz kuru yükselecekir. Apirik lieraürde döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişkinin daha çok kriz döneleri için araşırıldığı görülekedir. Bu çalışalarda kriz dönelerinde uygulanan yüksek faiz poliikasıyla döviz kurunun savunulup savunulaadığı araşırılışır. Kraay () döneinde 75 gelişiş ve gelişeke olan ülkede spekülaif aak dönelerindeki faiz oranı ile döviz kuru ilişkisini araşırış ve yüksek faiz oranı poliikası ile döviz kurunun savunulaadığı sonucuna varışır. Dekle vd. () Kore, Malezya ve Tayland da Asya Krizi döneindeki faiz oranı ve döviz kuru ilişkisini inceleiş ve bu iki değişken arasında negaif yönlü faka zayıf bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşışır. Türkiye de

4 1994 krizi döneindeki faiz oranı ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi araşıran Güüş () ise poziif yönlü bir ilişki buluşur. Hindisan daki faiz oranı ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi kriz döneleri ile sınırlaaksızın inceleyen Dash (4) ise güçlü bir negaif ilişki espi eişir. Bu çalışa dör bölüden oluşakadır. İkinci bölüde çalışada kullanılan odel ve veri sei anıılışır. Üçüncü bölü araşıra yöneinin açıklaasını ve yapılan analizleri içerekedir. Dördüncü bölüde ise bu analizler sonucunda ulaşılan sonuçlar özeleneke ve değerlendireler yapılakadır. II. MODEL VE VERİ SETİ Çalışada döviz kuru ve faiz oranı arasındaki ilişki, Dekle vd. (), Güüş () ve Dash (4) çalışalarında da kullanılan aşağıdaki odel kullanılarak araşırılışır: ln DK EF + u (1) = a + a1fo + a Burada DK döviz kurunu, FO faiz oranını, EF iç ve dış enflasyon oranları arasındaki farkı göseren değişkenlerdir. ln erii ilgili değişkenin doğal logariasının alındığını göserekedir. a, a 1 ve a ahin edilecek paraereleri, u ise haa eriini ifade eekedir. SGP eorisi çerçevesinde EF değişkeninin paraeresi olan a nin poziif değer alası beklenekedir. Teorik lieraürdeki farklı görüşlerin ve daha önce yapılan apirik çalışaların ışığı alında poziif değer alası söz konusu olabilecekir. FO değişkeninin paraeresi olan a 1 in ise negaif veya Araşırada kullanılan değişkenler Ocak 199-Teuz 5 döneine ai aylık gözlelerden oluşakadır. 1 ABD Doları nın TL olarak karşılığını göseren ve odelde doğal logariası alınarak kullanılan DK değişkeni TCMB nin inerne siesindeki elekronik veri dağıı siseinden (EVDS) ein edilişir. Bankalararası para piyasasında gerçekleşen gecelik basi faiz oranını göseren FO değişkeni de EVDS den alınışır. 1 Döviz kuru belirlee odelleri ile ilgili daha geniş bilgi edinek için Bulu (5) a başvurulabilir.

5 Türkiye ve ABD de gerçekleşen aylık ükeici enflasyonları arasındaki farkı göseren değişkeni ise EVDS ile ABD nin Bureau of Labor Saisics kuruunun inerne siesinden alınan verilerle oluşuruluşur. EF III. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR A. Biri Kök Tesi Granger ve Newbold (1974) un durağan olayan zaan serileriyle çalışılası halinde sahe regresyon probleiyle karşılaşılabileceğini göseresinden bu yana, zaan serilerinin kullanıldığı çalışalara bu serilerin durağanlığının araşırılasıyla başlanası sandar bir hal alışır. Zaan serilerinin durağanlığının araşırılasında en çok kullanılan yöne ise Dickey ve Fuller (1981) arafından gelişirilen genişleiliş Dickey-Fuller (augened Dickey-Fuller; ADF) biri kök esidir. Bu es aşağıdaki denkle kullanılarak yapılakadır. ΔY = a + a + a Y + a ΔY + u 1 1 3i i () 1 değişkeni, Burada Y i Δ Y durağan olup oladığı es edilen değişkenin birinci farkı, genel eğili Δ gecikeli fark erileridir. Δ işarei ilgili değişkenin birinci farkının alındığını göserekedir. Gecikeli fark erileri denklee haa eriinde ardışık bağılılık probleine raslanaası için dahil edilekedir. ADF esinin sağlıklı sonuç veresi için ahin edilen odelde ardışık bağılılık probleinin olaası gerekekedir. Denklede olarak ifade edilen gecike uzunluğu genelde Akaike bilgi krieri (Akaike inforaion crierion; AIC) veya Schwarz krieri (Schwarz crierion; SC) kullanılarak belirlenekedir. Bu çalışada ADF esindeki gecike uzunluğu AIC kullanılarak belirlenişir. Tablo 1 de çalışada kullanılan serilerin durağanlık özelliklerinin oraya konulası aacıyla yapılan ADF biri kök esinin sonuçları yer alakadır. Bu esin sonuçları döviz kuru ve enflasyon farkı değişkenlerinin düzeyde durağan oladığını, birinci farkları

6 alındığında ise durağan hale geldiklerini göserekedir. Yani bu iki serinin büünleşe dereceleri I(1) dir. Faiz oranı değişkeninin ise düzeyde durağan olduğu yani büünleşe derecesinin I() olduğu görülekedir. Tablo 1. ADF Biri Kök Tesi Sonuçları Değişkenler ADF- isaisiği (Düzey) ADF- isaisiği (Birinci fark) Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli ln DK -.45 () 1.3 () -8.* () -8.4* (1) FO -5.3* (3) -5.86* (3) -9.1* (4) -9.11* (4) EF -.64 (11) -.4 (11) -7.85* (1) -8.* (1) No: Paranez içindeki sayılar AIC kullanılarak seçilen gecike uzunluklarıdır. Maksiu gecike uzunluğu 1 olarak alınışır. * işarei %1 düzeyinde anlalılığı ifade eekedir. MacKinnon kriik değerleri, %1, %5 ve %1 anlalılık düzeyleri için, sırasıyla, rendsiz odelde -3.47, -.88 ve -.58, rendli odelde -4.1, ve ür. B. Eşbüünleşe Tesi Önceleri biri kök eslerinde serilerin düzeyde durağan oladığının oraya çıkasından sonra sahe regresyon probleinden kaçınak için yapılan iş, regresyon analizinde serilerin durağan hale geldikleri düzeyde kullanılaları olurdu. Ancak Gujarai (1999: 75) nin deyiiyle bu, kaş yaparken göz çıkaraya benzeekedir. Çünkü durağan hale geirek için serilerin farklarının alınası, özgün düzeylerince belirlenen uzun döne ilişkisinin yiirilesine neden olabilekedir. Bu sorunun çözüü Engle ve Granger (1987) arafından gelişirilen eşbüünleşe (coinegraion) esi sayesinde bulunuşur. Eşbüünleşe esi düzeyde durağan olayan serilerin uzun dönede birlike hareke edip eediklerini oraya koyakadır. Eğer seriler arasında bir eşbüünleşe ilişkisi varsa yani uzun dönede birlike hareke ediyorlarsa, düzey değerleriyle yapılacak analizde sahe regresyon probleiyle karşılaşılayacakır. Ancak gerek Engle ve Granger (1987) arafından gelişirilen Engle-Granger eşbüünleşe esi gerekse daha sonra Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (199) arafından gelişirilen Johansen eşbüünleşe esi, ele alınan ü serilerin düzeyde durağan olaasını ve aynı derecede farkı alındığında durağan hale gelelerini gerekirekedir.

7 Yani serilerin büünleşe derecelerinin aynı olası gerekekedir. Oysa bizi örneğiizdeki üç seriden ikisi birinci farkı alındığında durağan hale gelirken bir anesi düzeyde durağan çıkışır. Bu duruda Engle-Granger ve Johansen eşbüünleşe eslerinin kullanılası ükün değildir. Burada da yardıa Pesaran vd. (1) arafından gelişirilen sınır esi (bounds es) yaklaşıı yeişekedir. Sınır esi yaklaşıında serilerin hangi düzeyde durağan olduklarına bakılaksızın aralarında bir eşbüünleşe ilişkisinin var olup oladığı araşırılabilekedir. Bir kısılanaış haa düzele odeline (unresriced error correcion odel; UECM) dayanan bu es bizi örneğiize aşağıdaki gibi uyarlanakadır. Δ ln DK + a 5 FO 1 = a + a + a1 iδ ln DK i + aiδfo i + a3iδef i + a4 ln 1 6 EF 1 + u DK 1 (3) Burada eşbüünleşe ilişkisi ( H a = a = a ) hipoezinin es edilesi yoluyla : = yapılakadır. Herhangi bir anlalılık düzeyi için hesaplanan F isaisiği Pesaran vd. (1) çalışasında verilen al ve üs kriik değerlerin dışına düşüğü akdirde değişkenlerin büünleşe derecelerini hesaba kaaksızın kesin bir yoru yapılabilekedir. Söz konusu F isaisiğinin üs kriik değerin üzerinde olası seriler arasında bir eşbüünleşe ilişkisi olduğunu, al değerin alında kalası ise eşbüünleşe ilişkisinin bulunadığını göserekedir. F isaisiğinin al ve üs kriik değerlerin arasına düşesi halinde ise kesin bir yoru yapılaaaka, bu duruda serilerin büünleşe derecelerini hesaba kaan diğer yönelere başvurulası zorunlu olakadır. Sınır esi yöneinin uygulaası sırasında ilk olarak yukarıdaki denklede olarak ifade edilen gecike uzunluğunun belirlenesi gerekekedir. Bu işle de ADF biri kök esinde olduğu gibi genelde AIC veya SC kullanılarak yapılakadır. Ayrıca burada da esin sağlıklı sonuç veresi için haa erileri serisinde ardışık bağılılık olaası gerekekedir. Tablo de (3) nuaralı denkledeki gecike uzunluklarının nasıl belirlendiği görülekedir. Bunun için aksiu gecike uzunluğu 1 olarak alınış ve her gecike

8 için AIC değerleri hesaplanışır. Ayrıca haa eriinde ardışık bağılılık bulunup bulunadığı da araşırılışır. Tabloda görüldüğü gibi en küçük AIC değeri 5 gecike için söz konusudur. Bu gecike sayısında haa eriinde ardışık bağılılık da yokur. Bu nedenle sınır esi 5 gecikeli odel ile yapılışır. Tablo. Sınır Tesi İçin Gecike Sayısının Tespii AIC () * *** ** ** * No:, (3) nuaralı denkledeki gecike sayısıdır., Breusch-Godfrey ardışık bağılılık sınaası isaisiğidir. *, ** ve *** işareleri, sırasıyla, %1, %5 ve %1 düzeyinde anlalılığı gösereke ve haa erileri serisinde ardışık bağılılık olduğunu ifade eekedir. Tablo 3 e (3) nuaralı denklein 5 gecike ile ahin edilesinden sonra ( H a = a = a ) hipoezini sınaak için hesaplanan F isaisiği değeri ile Pesaran vd. : = (1) den alınan kriik değerler yer alakadır. Bu kriik değerler iki bağısız değişken ve yüzde 5 anlalılık düzeyi için geçerlidir. Tabloda hesaplanan F isaisiğinin üs kriik değerden yüksek olduğu görülekedir. Bunun anlaı ise ele aldığıız üç değişken arasında bir eşbüünleşe ilişkisinin evcu olduğudur. Bu duruda bu değişkenlerin düzey değerleri ile yapılacak analizde sahe regresyon probleiyle karşılaşılayacakır. Tablo 3. Sınır Tesinde Hesaplanan F isaisiğinin Kriik Değerlerle Karşılaşırılası k F isaisiği %5 anlalık düzeyindeki kriik değerler Al sınır Üs sınır

9 No: k, (3) nuaralı denkledeki bağısız değişken sayısıdır. Kriik değerler Pesaran vd. (1:3) deki Tablo CI(iii) en alınışır. C. Uzun Döne İlişkisi Değişkenler arasındaki uzun döne ilişkisi, gecikesi dağıılış ooregresif odel (auoregressive disrubued lag; ARDL) yöneiyle incelenişir. Kullanılan ARDL odeli aşağıdaki şekilde göserilebilir. = a + a i DK i + a i FO i + 1 ln 1 ln DK a EF + u (4) 3i i ARDL odelinde gecike uzunlukları yine AIC kullanılarak belirlenişir. Bu işle Kaas ve Joyce (1993) un nedensellik analizlerinde gecike uzunluğunun belirlenesi için önerdiği bir yönele yapılışır. Bu yöne çerçevesinde ilk önce belirlenen en büyük gecike uzunluğu üzerinden bağılı değişken olan döviz kuru değişkeninin sadece kendi gecikeli değerlerine göre regresyonu gerçekleşiriliş ve en küçük AIC değerine sahip olan gecike sayısı seçilişir. Daha sonra bağılı değişkenin seçilen gecike sayısı sabi uulup birinci bağısız değişken olan faiz oranı değişkeninin olası ü gecikeleri ile regresyon odelleri oluşuruluş ve en küçük AIC değeri dikkae alınarak bu bağısız değişkenin gecike sayısı belirlenişir. Son olarak ilk iki değişken için seçilen gecike uzunlukları sabi uulup ikinci bağısız değişken olan enflasyon farkı değişkeninin olası ü gecikeleri ile regresyon odelleri oluşuruluş ve yine en küçük AIC değeri dikkae alınarak bu değişkenin de gecike sayısına ulaşılışır. Maksiu gecike uzunluğunun 1 olarak alındığı bu işle sonucunda (4) nuaralı denklein döviz kuru değişkeninin, faiz oranı değişkeninin 5, enflasyon farkı değişkeninin 1 gecikeli değeri ile ahin edilesi gerekiği sonucuna varılışır. Yani ahin edilecek odel ARDL (,5,1) odelidir. Tablo 4 e ARDL (,5,1) odelinin ahin sonuçları ve bu sonuçlara dayanılarak

10 hesaplanan uzun döne kasayıları yer alakadır. Tablodaki sonuçlar döviz kuru ile faiz oranı arasında uzun dönede anlalı bir ilişki oladığını göserekedir. Faiz oranı değişkeninin kasayısı poziif işareli faka isaisiksel olarak anlasız çıkışır. Bu arada döviz kuru ile iç ve dış enflasyon farkı arasında da anlalı bir ilişki espi edileeişir. Tablo 4. ARDL (,5,1) Modeli Sonuçları ve Hesaplanan Uzun Döne Kasayıları Değişkenler Kasayı isaisiği ARDL (,5,1) Modeli Sabi DK * ln 1 ln DK * FO * FO * 1 FO FO * 3 FO ** 4 FO EF * EF * 1 Hesaplanan uzun döne kasayıları Sabi FO EF R =.999, DW isaisiği = 1.87, R =.999, F isaisiği = 87.8, () = 3.536(.171), RRMKH (1)= 1.59(.6), WDV (1)= 99.51(.4) JBN () = 5.559(.6), No: Bağılı değişken ln DK dir. ARDL odelindeki gecike sayıları, aksiu gecike 1 olak üzere, AIC vasıasıyla belirlenişir. * işarei %1, ** işarei %5 düzeyinde anlalılığı göserekedir.,, RRMKH JBN ve WDV, sırasıyla, Breusch-Godfrey ardışık bağılılık, Rasey regresyonda odel kura haası, Jarque-Bera norallik ve Whie değişen varyans sınaası isaisikleridir. Paranez içindeki sayılar kesin olasılık ARDL odelinde uzun döne kasayıları, bağısız değişkenlerin kasayılarının gecikeli bağılı değişkenin kasayılarının 1 den farkına bölünesi yoluyla hesaplanır (bkz. Gujarai, 1999: 68). Örneğin Tablo 4 eki uzun döne EF kasayısı şu şekilde hesaplanışır: [.7389+(-.799)]/[1-{ ( )}]= Burada hesaplanan sayı ile Tablo 4 e görülen sayı arasındaki fark yuvarlaalardan kaynaklanakadır.

11 değerlerini göserekedir. D. Kısa Döne İlişkisi Değişkenler arasındaki kısa döne ilişkisi ise ARDL yaklaşıına dayalı bir haa düzele odeli ile araşırılışır. Bu odel aşağıda görülekedir. + a1ec 1 + aiδ ln 1 Δ ln DK = a DK + a ΔFO + a ΔEF + u (5) i 3i i 4i i Buradaki EC 1 değişkeni Tablo 4 e verilen uzun döne ilişkisinden elde edilen haa erileri serisinin bir döne gecikeli değeridir. Bu değişkenin kasayısı kısa dönedeki dengesizliğin ne kadarının uzun dönede düzelileceğini göserir. Bu kasayının işareinin negaif olası beklenir. (5) nuaralı odeldeki gecike uzunlukları da AIC vasıasıyla ve uzun döne ilişkisinin araşırılası sırasında kullanılan yönele belirlenişir. Maksiu gecike uzunluğunun yine 1 olarak alındığı bu işle sonucunda kısa döne ilişkisinin ARDL (,3,) odeli ile araşırılası gerekiği sonucuna varılışır. Tablo 5, bu odelin ahin sonuçlarını göserekedir. Haa düzele eriinin işarei beklendiği gibi negaif ve isaisiksel olarak anlalı çıkışır. Döviz kuru ile enflasyon farkı arasında kısa dönede isaisiksel olarak anlalı ve beklendiği gibi poziif yönlü bir ilişki olduğu görülekedir. Faka döviz kuru ile faiz oranı arasındaki kısa döneli ilişkinin nieliği pek açık değildir. Faiz oranı değişkeninin cari değerinin döviz kurunu poziif ve isaisiksel olarak anlalı bir şekilde ekilediği görülürken, 1 ve gecikeli değerleri ile döviz kuru arasında isaisiksel olarak anlalı bir ilişkiye raslanaaka, 3 gecikeli değerinin ise döviz kurunu negaif ve isaisiksel olarak anlalı bir şekilde ekilediği dikkai çekekedir. E. Dalgalı Kur Dönei

12 Ocak 199-Teuz 5 döneine ilişkin aylık gözlelerle yapılan analizlerde döviz kuru ile faiz oranı arasında anlalı bir ilişki espi edileeesi üzerine araşıranın genişleilesi yoluna gidilişir. Bu çerçevede iki farklı yaklaşı ile analizler ekrarlanışır. İlk yaklaşıda araşıra döneindeki anlasız ilişkinin nedeninin kriz döneleri ile yılında uygulanan sürünen kur poliikası olabileceği düşüncesiyle, bu dönelerin araşıradan dışlanası yoluna gidilişir. Bu dışlaa regresyon analizlerine üç ade kukla değişkenin kaılası yoluyla yapılışır. KUK94 adını aşıyan birinci kukla değişkene Ocak 1994-Aralık 1994 dönei için 1, diğer döneler için değeri verilişir. KUK adını aşıyan ikinci kukla değişkende Ocak -Aralık döneine ai gözleler 1, diğer dönelere ai gözleler değerini alakadır. KUK1 kukla değişkeni de benzer şekilde Ocak 1-Aralık 1 dönei için 1, diğer döneler için değerine sahipir. Ancak bu yaklaşıda elde edilen sonuçlar özgün araşıradaki sonuçlardan çok farklı çıkadığı için sonuçları burada verileişir. 3 Tablo 5. ARDL Yaklaşıına Dayalı Haa Düzele Modeli Sonuçları Değişkenler Kasayı isaisiği ARDL (,3,) Modeli Sabi EC * Δ Δ 1 ln 1 ln DK * DK Δ FO * ΔFO ΔFO ΔFO * Δ EF * R =.663, DW isaisiği = 1.913, R =.647, F isaisiği = 4.748, ()= 1.19(.543), RRMKH (1)= (.1), JBN ()= 9.139(.1), 3 Bu sonuçlar isenirse yazardan ein edilebilir.

13 WDV (1)= (.) No: Bağılı değişken Δ ln DK dir. ARDL odelindeki gecike sayıları, aksiu gecike 1 olak üzere, AIC vasıasıyla belirlenişir. EC 1, uzun döne ilişkisinden elde edilen haa erileri serisinin bir döne gecikeli değeridir. * işarei %1 düzeyinde anlalılığı göserekedir.,, ve JBN WDV RRMKH, sırasıyla, Breusch-Godfrey ardışık bağılılık, Rasey regresyonda odel kura haası, Jarque-Bera norallik ve Whie değişen varyans sınaası isaisikleridir. Paranez içindeki sayılar kesin olasılık değerlerini göserekedir. Araşıranın genişleilesi çerçevesinde başvurulan ikinci yaklaşı analizlerin sadece dalgalı kur dönei için yapılasıdır. Bu yaklaşıın gerisinde, kur üzerindeki baskının kalkasıyla döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişkinin değişiş olabileceği düşüncesi yaakadır. Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9, Mar 1-Teuz 5 döneini kapsayan dalgalı kur dönei için yapılan analiz sonuçlarını göserekedir. Tablo 6 da görüldüğü gibi, gözle sayısının azalası nedeniyle, sınır esi için aksiu gecike uzunluğu 6 ya düşürülüşür. Tablo 7 deki sınır esi sonuçları dalgalı kur döneinde de döviz kuru, faiz oranı ve iç-dış enflasyon farkı arasında eşbüünleşe ilişkisi bulunduğunu göserekedir. Tablo 6. Sınır Tesi İçin Gecike Sayısının Tespii AIC () ** * No:, (3) nuaralı denkledeki gecike sayısıdır., Breusch-Godfrey ardışık bağılılık sınaası isaisiğidir. * ve ** işareleri, sırasıyla, %1 ve %5 düzeyinde anlalılığı gösereke ve haa erileri serisinde ardışık bağılılık olduğunu ifade eekedir.

14 Tablo 7. Sınır Tesinde Hesaplanan F isaisiğinin Kriik Değerlerle Karşılaşırılası k F isaisiği %5 anlalık düzeyindeki kriik değerler Al sınır Üs sınır No: k, (3) nuaralı denkledeki bağısız değişken sayısıdır. Kriik değerler Pesaran vd. (1:3) deki Tablo CI(iii) en alınışır. Tablo 8 deki ARDL odeli sonuçları ise dalgalı kur döneinde döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişkinin gerçeken de değişiğini oraya koyakadır. Daha doğrusu Ocak 199-Teuz 5 döneinin üü ele alındığında poziif aa isaisiksel olarak anlasız çıkan ilişki, Mar 1-Teuz 5 dönei ele alındığında yine poziif aa bu kez isaisiksel olarak anlalı çıkakadır. Ancak Tablo 8 deki kasayının küçüklüğü bu ilişkinin çok zayıf olduğunu göserekedir. Bu arada dalgalı kur döneinde döviz kuru ile iç-dış enflasyon farkı arasındaki ilişkinin de isaisiksel olarak anlalı çıkasına karşılık beklenenin ersine negaif işaree sahip olduğu görülekedir. Tablo 8. ARDL (3,,4) Modeli Sonuçları ve Hesaplanan Uzun Döne Kasayıları Değişkenler Kasayı isaisiği ARDL (3,,4) odeli Sabi * ln DK * ln DK ** ln DK FO * EF EF EF EF EF Hesaplanan uzun döne kasayıları Sabi * FO *

15 EF ** R =.86, DW isaisiği = 1.976, R =.88, F isaisiği = 6.65, ()=.83(.66), RRMKH (1)=.(.881), WDV (1)= (.854) JBN ()= 4.376(.11), No: Bağılı değişken ln DK dir. ARDL odelindeki gecike sayıları, aksiu gecike 6 olak üzere, AIC vasıasıyla belirlenişir. * işarei %1, ** işarei %5 düzeyinde anlalılığı göserekedir.,, RRMKH JBN ve WDV, sırasıyla, Breusch-Godfrey ardışık bağılılık, Rasey regresyonda odel kura haası, Jarque-Bera norallik ve Whie değişen varyans sınaası isaisikleridir. Paranez içindeki sayılar kesin olasılık değerlerini göserekedir. Tablo 9. ARDL Yaklaşıına Dayalı Haa Düzele Modeli Sonuçları Değişkenler Kasayı isaisiği ARDL (,1,3) Modeli Sabi EC * Δ Δ 1 ln 1 ln DK *** DK Δ FO * ΔFO Δ EF ΔEF * ΔEF * ΔEF R =.6, DW isaisiği =.85, R =.534, F isaisiği = 7.19, ()= 1.554(.46), RRMKH (1)= 1.946(.163), WDV (1)= 1.865(.799) JBN ()= 1.758(.415), No: Bağılı değişken Δ ln DK dir. ARDL odelindeki gecike sayıları, aksiu gecike 6 olak üzere, AIC vasıasıyla belirlenişir. EC 1, uzun döne ilişkisinden elde edilen haa erileri serisinin bir döne gecikeli değeridir. *

16 işarei %1, *** işarei %1 düzeyinde anlalılığı göserekedir.,, ve, sırasıyla, Breusch-Godfrey RRMKH JBN WDV ardışık bağılılık, Rasey regresyonda odel kura haası, Jarque-Bera norallik ve Whie değişen varyans sınaası isaisikleridir. Paranez içindeki sayılar kesin olasılık değerlerini göserekedir. Tablo 9 daki haa düzele odeli sonuçları, dalgalı kur döneinde döviz kuru ile faiz oranı arasındaki kısa döne ilişkisinin de poziif yönlü olduğunu göserekedir. Faiz oranı değişkeninin cari değeri döviz kurunu poziif ve isaisiksel olarak anlalı bir şekilde ekileekedir. Faiz oranı değişkeninin bir gecikeli değeri ile döviz kuru arasında negaif yönlü bir ilişki görülekle birlike ilgili kasayı isaisiksel olarak anlalı değildir. Bu arada cari ve gecikeli değerlerin kasayıları oplu olarak değerlendirildiğinde, uzun döne için elde edilen sonucun aksine, iç-dış enflasyon farkının kısa dönede döviz kurunu, SGP eorisine uygun olarak, poziif ekilediği de görülekedir. IV. SONUÇ Döviz kuru ile faiz oranı arasındaki ilişki son birkaç yıldır Türkiye de en çok arışılan konulardan birini oluşurakadır. Döviz kurlarının uzun süredir yerinde sayasının nedenini bazı ikisaçılar faiz oranlarının yüksekliğine bağlaakadır. Yüksek faiz oranlarının Türkiye ye kısa vadeli seraye girişini arırdığı ve bunun da yerli parayı değerlendirerek kurları baskı alında uuğu savunulakadır. Bu nedenle kısa vadeli faiz oranlarını daha hızlı ve daha fazla düşüresi için Merkez Bankası na baskı yapılakadır. Buna karşılık Merkez Bankası ise döviz kurları ile kısa vadeli faiz oranları arasındaki ilişkinin çok boyulu ve karaşık bir nielike olduğunu savunaka ve faiz oranlarının daha hızlı düşürülesi halinde kurların yükselek yerine düşesinin de söz konusu olabileceğini öne sürekedir. Bu çalışada yapılan analizler sonucunda Merkez Bankası nın savunduğu görüşü desekleyen bulgular elde edilişir. Ocak 199-Teuz 5 döneine ai aylık gözlelerle yapılan analizlerde döviz kuru ile kısa vadeli faiz oranları arasında isaisiksel olarak anlalı bir ilişki bulunaaışır. Sadece dalgalı kur dönei ele alınıp Mar 1- Teuz 5 dönei için analizler yapıldığında ise döviz kuru ile faiz oranı arasında isaisiksel olarak anlalı, poziif yönlü faka zayıf bir ilişki espi edilişir. Bu sonuçlar

17 Merkez Bankası nın kısa vadeli faiz oranlarını düşüresinin döviz kurlarında yükselişe yol açayabileceği anlaına gelekedir. Ta ersine faiz oranlarındaki düşüş döviz kurunun da düşesi sonucunu verebilecekir. KAYNAKLAR Bulu, E. (5) Döviz Ekonoisi. Ankara, Plain Yayınları. Dash, P. (4) The Relaionship beween Ineres Rae and Exchange Rae in India. Sixh Annual Conference on Money and Finance in he Indian Econoy, March 5-7, Mubai. (Erişi: hp://www.igidr.ac.in/~oney) Dekle, R., Hsiao, C. ve Wang, S. () High Ineres Raes and Exchange Rae Sabilizaion in Korea, Malaysia and Thailand: An Epirical Invesigaion of he Tradiional and Revisionis Views. Review of Inernaional Econoics, 1 (1), Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1981) Likelihood Raio Saisics for Auoregressive Tie Series wih a Uni Roo. Econoerica, 49 (4), Engle, R.F. ve Granger, C.W.J. (1987) Coinegraion and Error Correcion: Represenaion, Esiaion and Tesing. Econoerica, 55 (), Güüş, İ. () Effecs of he Ineres Rae Defense on Exchange Raes during he 1994 Crisis in Turkey. TCMB Working Paper, No: 14.

18 Granger, C.W.J. ve Newbold, P. (1974) Spurious Regressions in Econoerics. Journal of Econoerics, (), Gujarai, D.N. (1999) Teel Ekonoeri, (Çev. Ü. Şenesen ve G.G. Şenesen). İsanbul, Lieraür Yayınları. Johansen, S. (1988) Saisical Analysis of Coinegraion Vecors. Journal of Econoic Dynaics and Conrol, 1 (-3), Johansen, S. ve Juselius, K. (199) Maxiu Likelihood Esiaion and Inference on Coinegraion wih Applicaions o he Deand for Money. Oxford Bullein of Econoics and Saisics, 5 (), Kaas, L. ve Joyce, J.P. (1993) Money, Incoe and Prices under Fixed Exchange Raes: Evidence fro Causaliy Tess and VARs. Journal of Macroeconoics, 15 (4), Kraay, A. () Do High Ineres Raes Defend Currencies during Speculaive Aacks? World Bank Policy Research Working Paper, No: 67. Pesaran, M.H., Shin, Y. ve Sih, R.J. (1) Bounds Tesing Approaches o he Analysis of Level Relaionships. Journal of Applied Econoerics, 16 (3), TCMB (3) Merkez Bankası Faiz Oranlarının Düşürülesine İlişkin Basın Duyurusu. Sayı: 3-31.

19

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 193

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 193 C.Ü. İkisadi ve İdari Bililer Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 21 193 TÜRKİYE DE KONSOLİDE BÜTÇE AÇIKLARIYLA-İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ 1 Osan PEKER * ve Yasin ACAR **

Detaylı

DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Niğde Üniversiesi İ.İ.B.F Dergisi, 1, Cil:3, Sayı:, s.16-118. 16 DOLAR/EURO PARİTESİNİN TÜRKİYE NİN İHRACATINA ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ Ce SAATCİOĞLU * Orhan KARACA ** ÖZET Türkiye ihracaını ağırlıklı

Detaylı

TÜRKİYE DE PARA TALEBİNİN İSTİKRARI VE SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA ÖNGÖRÜLMESİ: 1985 2006

TÜRKİYE DE PARA TALEBİNİN İSTİKRARI VE SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA ÖNGÖRÜLMESİ: 1985 2006 16 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bililer Fakülesi Dergisi, Sayı: 3, Ocak-Haziran 8, ss.15-46 TÜRKİYE DE PARA TALEBİNİN İSTİKRARI VE SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA ÖNGÖRÜLMESİ: 1985 6 ÖZ Halil ALTAŞ *

Detaylı

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis SESSION 2B: Kalkına 323 Yükseköğreiin Büyüeye Ekisi: Eşbüünleşe Analizi The Effec of Higher Educaion on Growh: A Coinegraion Analysis Ass. Prof. Dr. Mura Musafa Kuluürk (Çankırı Karaekin Universiy, Turkey)

Detaylı

The Impact of Custom Union on the Foreign Trade of Between Turkey and EU (15)

The Impact of Custom Union on the Foreign Trade of Between Turkey and EU (15) GOÜ. Ziraa Fakülesi Dergisi, 7, 4 (), 43-49 Gürük Birliğinin Türkiye nin Avrupa Birliği (5) İle Dış Ticarei Üzerine Ekileri Orhan Gündüz Keal Esengün - Tarı İl Müdürlüğü, Proje ve İsaisik Şubesi, Malaya

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME İLE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME İLE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Doğuş Üniversiesi Dergisi, 8 (1) 7, 7-8 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME İLE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI ECONOMIC GROWTH AND ELECTRICITY CONSUMPTION IN TURKEY: A BOUND TEST APPROACH Erdal

Detaylı

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz Türkiye de Doğrudan Yabancı Seraye Yaırılarının Teel Belirleyicileri: 199-26 Döneine Đlişkin Ekonoerik Analiz Recep TARI Hanife BIDIRDI Öze: Bu çalışanın eel aacı, 199-26 döneine ilişkin Türkiye de doğrudan

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1 Ekonoik Büyüe İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşıı 1 Öğr.Gör. İset Göçer Adnan Menderes Üniversitesi Arş.Gör. Mehet Mercan Hakkari Üniversitesi Öğr.Gör. Şahin Bulut Adnan Menderes

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 Dulupınar Üniversitesi Sosyal Bililer Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 67 TÜRKİYE DE PARA TALEBİ İSTİKRARLILIĞININ TESTİ: KAYAN PENCERELERDE SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Veli Yılancı, Arş.Grv., İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

TERS PARA İKAMESİ SÜRECİ VE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Burak DARICI Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF burakdarici02@hotmail.

TERS PARA İKAMESİ SÜRECİ VE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Burak DARICI Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İİBF burakdarici02@hotmail. Doğuş Üniversiesi Dergisi, 1 (1) 9, 1-117 TERS PARA İKAMESİ SÜRECİ VE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ REVERSE CURRENCY SUBSTITUTION PROCESS AND EXCHANGE RATE VOLATILITY: THE TURKISH CASE H. Mehe TAŞÇI

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Dilek ŞAHİN 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Dilek ŞAHİN 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Akadeik Sosyal Araşıralar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 19, Aralık2015, s. 159-172 Dilek ŞAHİN 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ve EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Öze Doğrudan

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:211 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Kau Harcaaları ve Ekonoik Büyüe İlişkisi: Türkiye ye İlişkin Apirik Kanıtlar Yrd. Doç. Dr. Öer Faruk ALTUNÇ Muş Alparslan

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

DÖVZ KURU BELRSZLNN HRACATA ETKS: TÜRKYE ÖRNE

DÖVZ KURU BELRSZLNN HRACATA ETKS: TÜRKYE ÖRNE Dou Üniversiesi Dergisi, 5 () 004, 83-95 DÖVZ KURU BELRSZLNN HRACATA ETKS: TÜRKYE ÖRNE THE IMPACT OF EXCHANGE RATE UNCERTAINTY ON EXPORTS: THE CASE OF TURKEY Cem SAATCOLU sanbul Üniversiesi, kisa Fakülesi

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME

DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Cilt, Sayı 1, 1 ISSN: 139-8 (Online) DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ ve EKONOMİK BÜYÜME Aslı YENIPAZARLI Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İ.İ.B.F. İktisat Bölüü İsabeyli Yerleşkesi- Nazilli E-posta: ayenipazarli@adu.edu.tr

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cil:22 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) Musa ATGÜR * N. Oğuzhan ALTAY ** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı 1 Ekonoik Büyüe İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşıı 1 Adnan Menderes Üniversitesi Hakkari Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi ÖZET:Vergiler, kaunun

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonoetri ve İstatistik Sepozyuu Özel Sayısı, 2011 243 MEVDUAT BANKACILIĞINDA KARLILIK VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Fata GÜNDOĞDU 1 Hayati

Detaylı

sonucu kamu harcamaları artırıldığı zaman faiz oranı ne kadar çok yükseliyorsa, her bir durumda maliye politikasının dışlama etkisi o kadar büyük

sonucu kamu harcamaları artırıldığı zaman faiz oranı ne kadar çok yükseliyorsa, her bir durumda maliye politikasının dışlama etkisi o kadar büyük Uluslararası Sosyal Araştıralar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volue: 8 Issue: 39 Ağustos 215 August 215 www.sosyalarastiralar.co Issn: 137-9581 PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 () 016, 177-194 ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS: COINTEGRATION AND CAUSALITY

Detaylı

Türkiye de Cari İşlemler Hesabının Finansmanı: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı *

Türkiye de Cari İşlemler Hesabının Finansmanı: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı * Selçuk Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü Dergisi Sayı: 33, 05, ss. 55-66 Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences Volue: 33, 05, p. 55-66 Türkiye de Cari İşleler Hesabının Finansanı:

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ünal ARSLAN Musafa Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. E-posa: uarslan@yahoo.com Yıldız SAĞLAM Musafa Kemal Üniversiesi

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİNİN FİSHER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1

ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİNİN FİSHER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, 013 368 ENFLASYON VE NOMİNAL FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEM İLİŞKİNİN FİSHER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL MODELLEME YAKLAŞIMI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL MODELLEME YAKLAŞIMI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, 2013 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013 TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ:

Detaylı

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım

Finansal Varlık Fiyatlama Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanması: Parametrik Olmayan Yaklaşım Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 007 Finansal Varlık Fiyatlaa Modelleri Çerçevesinde Piyasa Risklerinin Hesaplanası: Paraetrik Olayan Yaklaşı Yrd. Doç. Dr. Kutluk Kağan Süer Aycan Hepsağ Bu çalışada, 05/01/000

Detaylı

Cengiz AKTAŞ 1. The Analysis With Error Correcton Modellıng Of Relatıonshıp Between Electrıcıty Consumptıon, Employment And Economıc Growth In Turkey

Cengiz AKTAŞ 1. The Analysis With Error Correcton Modellıng Of Relatıonshıp Between Electrıcıty Consumptıon, Employment And Economıc Growth In Turkey Türkiye de Elekrik Tükeii, Đsihda Ve Ekonoik Büyüe Arasındaki Đlişkinin Haa Düzele Modeliyle Analizi C.Akaş Türkiye de Elekrik Tükeii, Đsihda Ve Ekonoik Büyüe Arasındaki Đlişkinin Haa Düzele Modeliyle

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006)

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) Ahme AY * Şerife ŞAYLAN ** İsmail KOÇAK *** Öze Bu çalışma, reel döviz kuru ile çıkı düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisini

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Avrupa Borç Krizinin Türkiye nin İhracatı Üzerindeki Etkileri The Effects of European Debt Crisis on Turkey s Exports

Avrupa Borç Krizinin Türkiye nin İhracatı Üzerindeki Etkileri The Effects of European Debt Crisis on Turkey s Exports 486 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Avrupa Borç Krizinin Türkiye nin İhracaı Üzerindeki Ekileri The Effecs of European Deb Crisis on Turkey s Expors Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (Balıkesir

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen / Volume: V SPRING EĞİTİM, SAĞLIK VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİLER: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ Hilal BOZKURT Öze: Çok sayıda ampirik araşırma

Detaylı

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract

SESSION 1. Ahmet Kamacı (Artvin Çoruh University, Turkey) Yener Oğan (Artvin Çoruh University, Turkey) Abstract SESSION 1 Turiz Gelirlerinin Ekonoik Büyüe Üzerine Etkileri: Panel Eşbütünleşe ve Nedensellik Analizi The Affects of Touris Revenues on Econoic Growth: A Panel Cointegration and Causality Analysis Ahet

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM **

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** 95 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfein ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** Öze Para poliikası kararlarındaki

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

Asymmetric Relationship Between Consumer Loans and Money Velocity: An Application On Turkey

Asymmetric Relationship Between Consumer Loans and Money Velocity: An Application On Turkey İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cil: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 2342-2357 Tükeici Kredileri İle Paranın Dolanım Hızı Arasındaki Asimerik İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Faih CEYLAN Ar.

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ H.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Cil 30, Sayı, 202, s. 73-92 AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE Öz ÖRNEĞİ Rahmi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Zekeriya Yıldırım ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA GEÇİŞKENLİK

Zekeriya Yıldırım ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA GEÇİŞKENLİK Cenral Bank Review Forhcoming, pp.1-26 ISSN 1303-0701 prin 1305-8800 online 2015 Cenral Bank of he Republic of Turkey hps://www3.cmb.gov.r/cbr/ ENFLASYON REJİMLERİ VE ÜRETİCİ ENFLASYONUNDAN TÜKETİCİ ENFLASYONUNA

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 2,

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 17, Sayı 2, 2016 241 PETROL FİYATLARI ve DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: ASİMETRİK NEDENSELLİK ANALİZİ Uğur Adıgüzel 1 Tayfur Baya 2 Selim Kayhan

Detaylı

Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi Ergün ŞİMŞEK Amasya Üniversitesi Amasya

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK ĐSTĐKRARSIZLIĞIN KAYNAKLARI: EKONOMETRĐK BĐR DEĞERLENDĐRME SOURCES OF ECONOMIC INSTABILITY IN TURKEY: AN ECONOMETRIC EVALUATION

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK ĐSTĐKRARSIZLIĞIN KAYNAKLARI: EKONOMETRĐK BĐR DEĞERLENDĐRME SOURCES OF ECONOMIC INSTABILITY IN TURKEY: AN ECONOMETRIC EVALUATION Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.169-185. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye deki İşsizliğe Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı 1

Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye deki İşsizliğe Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı 1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1187-1194 Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye deki İşsizliğe Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı 1 The Effect of Foreing Direct Investment

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

TÜRKİYE DE KUR REJİMİ UYGULAMASI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

TÜRKİYE DE KUR REJİMİ UYGULAMASI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2013, Cilt:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:65-77 TÜRKİYE DE KUR REJİMİ UYGULAMASI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şahabettin GÜNEŞ * AN ANALYSIS ON THE EXCHANGE

Detaylı

Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulaa Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulaa Doç. Dr. İset GÖÇER Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Ekonoetri Bölüü igocer@adu.edu.tr Özet Okun Yasası,

Detaylı

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five Journal of Yasar Universiy, 205 0(37) 638-6477 Kırılgan Beşlide Saın Alma Gücü Pariesi (SAGP) ipoezinin Tes Edilmesi The Tes of Purchasing Power Pariy ypohesis for Fragile Five İsmail ÇEVİŞ, Pamukkale

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi 8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje:

Detaylı

TÜRKİYE DE CARRY TRADE YATIRIM STRATEJİSİ VE BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2001 2007

TÜRKİYE DE CARRY TRADE YATIRIM STRATEJİSİ VE BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2001 2007 TÜRKİYE DE CARRY TRADE YATIRIM STRATEJİSİ VE BELİRLEYİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2001 2007 Bilecik Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Özet Son zamanlarda uluslararası finansal piyasalar carry trade

Detaylı