4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI"

Transkript

1 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli geçifle iliflkin, SSK ile ilgili olan 17, Tar m SSK ile ilgili 22, TC Emekli Sand ile ilgili 26, Ba -Kur ile ilgili 39 ve Tar m Ba -Kur ile ilgili 44. maddeleri Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilmifl ve hükümete de yeni bir düzenleme yapabilmesi için, gerekçeli karar n Resmi Gazete' de yay mlanaca tarihten itibaren alt ayl k süre verilmiflti. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli karar, tarihli Resmi Gazetede yay nlanm fl ve Anayasa Mahkemesinin iptal karar 6 ay sonra, yani de yürürlü e girmiflti. Daha önce 4447 say l Kanunla tarihi emeklilikte milat olarak belirlenmiflti. Ancak, 4759 say l Kanunla, milat olarak, 5754 say l Kanunla da tarihi olarak belirlenmifltir tarihinde yürürlü e giren 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu ile yap lan de ifliklikler çerçevesinde 4/A (SSK) sigortal lar n n yafll l k ayl na hak kazanma koflullar aç klanm flt r. * SGK E. Baflmüfettifli 251

2 II. 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) sigortal lar n n yafll l k ayl na hak kazanmalar nda üç önemli kriter vard r; sigortal l k süresi, prim gün say s ve yafl. Her üç koflulunda tamamlanmas gerekmektedir. Sigortal l k süresi, sigortal n n malüllük, yafll l k ve ölüm sigortalar na ba l olarak ilk defa çal flmaya bafllad tarih ile tahsis yap lmas için yaz l istekte bulundu u tarih, ölen sigortal lar için de ölüm tarihi aras nda geçen süre olarak dikkate al nmaktad r. Bu sürenin tamamen çal fl larak ya da prim ödenerek geçirilmifl olmas koflul olmad gibi, bu sürenin bafllang ç ve sonu aras nda sigortal n n aral kl ya da birden çok sigortal l k haline tabi çal flmas n n, sigortal l k süresinin belirlenmesinde bir önemi bulunmamaktad r. Sosyal Güvenlik Reformunun yürürlü e girmesinden önce sigortal olanlar n emeklili i hak etme koflulu de ifltirilmemifltir. Eskiden SSK, Ba - Kur ve Emekli Sand mevzuat uygulanan sigortal lar için yeni dönemde ayn statülerden kaynaklanan farkl l klar devam edecek say l Kanunun yürürlü e girdi i tarihten önce yürürlükte olan kanunlara göre bir kifli hangi yaflta emekli olacaksa o yaflta emekli olabilecektir. Bununla ilgili emeklilik hesaplama tablolar afla da verilmifltir. Emeklilik yafl 2036 dan sonra kademeli olarak artmaktad r. A. 4/A l (SSK) Erkek Sigortal lar n Emeklilik fiartlar Yürürlükteki uygulamalara göre SSK dan iki tür emeklilik koflulu var. Birincisi normal emeklilik di eri ise yafll l ktan emeklilik tir. Sigortal lar tarihinden önce sigortal olmas halinde emeklilikte kademeli geçiflten yararlanabilecek, ancak tarihinden sonra sigortal olanlar emeklilikte kademeli geçiflten yararlanamayacakt r. 252

3 1. lk Defa Tarihinden Önce Sigortal Olan Erkeklerin Emeklili i lk defa tarihinden önce sigortal olanlar, kademeli bir geçifl sistemine tabi tutulmufllard r tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yafll l k ayl ba lanmas na hak kazanm fl olanlar ile sigortal l k süresi 18 y l ve daha fazla olan kad nlar ve sigortal l k süresi 23 y l ve daha fazla olan erkekler hakk nda, bu tarihten önce uygulanan hükümlere göre ifllem yap lmaktad r. Buna göre, tarihinde 18 y l ve daha fazla sigortal l k süresi bulunan kad nlar 5000 gün malüllük, yafll l k, ölüm sigortalar primi ödemifl olmak flart ile 20 y l tamamlad klar nda, tarihinde 23 y l ve daha fazla sigortal l k süresine sahip olan erkek sigortal lar ise 25 y l ve 5000 günü tamamlad klar tarihte emekli olabilmektedir. Afla daki tabloda, ifle girifl tarihlerine göre Erkek sigortal lar n emeklilik koflullar aç klanm flt r. 253

4 SSK na Göre Normal fiartlarla Emekli Olacak ERKEKLER çin Hesaplama Tablosu Erkek Sigortal lar n Tamamlamas Gereken Yafl, Sigortal l k Süresi ve Prim Gün Say s fle Bafllama Tarihi Tamamlamas Tamamlamas Tamamlamas gereken sigortal l k gereken yafl gereken prim süresi ödeme süresi ve öncesi 25 Yok aras nda 7200 günün tamamlanmas halinde 2. lk Defa Tarihleri Aras nda Sigortal Olan Erkeklerin Emeklili i lk defa tarihleri Aras nda ifle giren erkek sigortal lara Sosyal Sigortalar Kanununa göre afla daki flartlarla yafll l k ayl ba lanacakt r. aa) Erkek ise 60 yafl n doldurmufl olmas ve en az 7000 gün, 254

5 ab) Erkek ise 60 yafl n doldurmufl olmas, 25 y ldan beri sigortal bulunmas ve en az 4500 gün, emeklilik primi ödemifl olmalar flart ile emekli ayl na hak kazanacaklard r. Yani, tarihinden sonra sigortal olanlar kademeli emeklilikten yararlanamayacaklard r. 3. lk Defa Tarihinden Sonra Sigortal Olan Erkeklerin Emeklili i lk defa Tarihinden sonra sigortal olacaklar erkekler için emeklilik yafl 2036 y l na kadar 60, 2036 y l ndan itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2044 y l nda 65 e ulaflacakt r. Y llar itibar yla erkek sigortal - lar için emeklilik yafllar afla daki tabloda gösterildi i gibi artacakt r. YILLAR YAfi De iflmiyor ten itibaren 65 B. SSK l Kad n Sigortal lar n Emeklilik fiartlar 1. lk Defa Tarihinden Önce Sigortal Olan Kad nlar n Emeklili i den önce sigortal olmufl olan kad nlar eski düzenlemelere göre 5000 günü ve 20 y ll k sigortal l k süresini tamamlay nca YAfi a tabi olmadan emekli olabileceklerdir. lk defa tarihinden önce sigortal olan kad nlar, kademeli bir geçifl sistemine tabi tutulmufllard r. 255

6 Afla daki tabloda, ifle girifl tarihlerine göre kad n sigortal lar n emeklilik koflullar aç klanm flt r. 4/a (SSK) na Göre Normal fiartlarla Emekli Olacak KADINLAR çin Hesaplama Tablosu fle Bafllama Tarihi Tamamlamas Tamamlamas Tamamlamas gereken sigortal l k gereken yafl gereken prim süresi ödeme süresi öncesi 20 Yok aras nda 7200 günün tamamlanmas halinde

7 2. lk Defa (dahil) Tarihleri Aras nda Sigortal Olan Kad nlar n Emeklili i lk defa (dahil) tarihleri aras nda ifle giren kad n sigortal lara Sosyal Sigortalar Kanuna göre afla daki flartlarla yafll l k ayl ba lanacakt r. a) Kad n ise 58 yafl n doldurmufl olmas ve en az 7000 gün, b) Kad n ise 58 yafl n doldurmufl olmas, 25 y ldan beri sigortal bulunmas ve en az 4500 gün, Malullük, yafll l k ve ölüm sigortalar primi ödemifl olmalar flart ile yafll l k (emekli) ayl na hak kazanacaklard r. Yani, tarihinden sonra sigortal olan kad nlar kademeli emeklilikten yararlanamayacaklard r. 3. lk Defa Tarihinden Sonra Sigortal Olan kad nlar n Emeklili i lk defa reformdan itibaren sigortal olacak kad nlar için emeklilik yafl 2036 y l na kadar 58, 2036 y l ndan itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2048 y l nda 65 e ulaflacakt r. Y llar itibar yla kad n sigortal lar için emeklilik yafllar afla daki tabloda gösterildi i gibi artacakt r. YILLAR YAfi 2035 e Kadar De iflmiyor den itibaren

8 lk Defa Tarihinden sonra Sigortal Olanlar n K smi Yafll l k Ayl ndan Yararlanmalar Yeterli prim ödeme süresini tamamlayamayanlar için 5400 gün (15 tam y l) ile de yafll l k ayl alma haklar olacakt r. Kad n ise 58, erkek ise 60 yafl n doldurmufl olanlardan hizmet akdi ile çal flanlar için en az 7200 gün malullük, yafll l k ve ölüm sigortalar prim gün say s flart n n dolduruldu u tarihte geçerli olan yafl hadlerinin esas al nmas suretiyle belirtilen yafl hadlerine 65 yafl geçmemek üzere, üç y l eklenmesi ve adlar na en az 5400 gün malûllük, yafll l k ve ölüm sigortalar primi bildirilmifl olmas flart yla yafll l k ayl ba lan r. Ancak, 5400 prim gün say s, ilk defa 30/4/2008 (hariç) ile 31/12/2008 tarihleri aras nda sigortal olanlar için 4600 gün, takip eden y llarda da 5400 günü geçmemek üzere 100 er gün art r lmak suretiyle uygulan r. Kanunun 28. maddesinin ikinci ve üçüncü f kralar d fl ndaki di er f kralarda yer alan, ilk defa sigortal oldu u tarihten önce malul olan, çal flma gücü kayb % 40 ila % 59 aras nda olan, maden iflyerlerinin yer alt ifllerinde çal flanlar ile erken yafllanan sigortal lar n ayl a hak kazanma koflullar, Kanunun 4. maddesinin birinci f kras n n; a) (b) bendi kapsam ndaki sigortal lardan tarihinden sonra tahsis talebinde bulunanlara bu tarihten sonra, b) (a) bendi kapsam ndaki sigortal lardan Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortal olanlardan ilk defa sigortal oldu u tarihten önce malul olan, çal flma gücü kayb % 40 ila % 59 aras nda olan ve maden iflyerlerinin yer alt ifllerinde çal flanlar için Kanunun geçici madde hükümleri, ilk defa Kanuna göre sigortal olanlar için ise, sigortal l k bafllang ç tarihlerine göre Kanunun geçici 6. maddesinde öngörülen gün say lar da dikkate al nmak suretiyle uygulan r. c) Kanunun 28. maddesinin sekizinci f kras nda belirtilen ve Kurum Sa l k Kurulunca Çal flma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayb Oran 258

9 Tespit fllemleri Yönetmeli ine göre baflka birinin sürekli bak m na muhtaç derecede malul oldu una karar verilen çocu u bulunan kad n sigortal lar n, Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen prim gün say lar n n 1/4 oran, sigortal n n prim ödeme gün say s na ilave edilir ve emeklilik yafl hadlerinden indirilir. III. SONUÇ 4/A (SSK) sigortal lar n n yafll l k ayl na hak kazanmalar nda üç önemli kriter vard r; sigortal l k süresi, prim gün say s ve yafl. Her üç koflulunda tamamlanmas gerekmektedir. Sigortal lar tarihinden önce sigortal olmas halinde emeklilikte kademeli geçiflten yararlanabilecek, ancak tarihinden sonra sigortal olanlar emeklilikte kademeli geçiflten yararlanamayacakt r. Sosyal Güvenlik Reformunun yürürlü e girmesinden önce sigortal olanlar n emeklili i hak etme koflulu de ifltirilmemifltir. Ancak, ilk defa tarihinden sonra sigortal olan 4/a (SSK) sigortal lar n n emeklilik yafl, 7200 gün say s n doldurduklar tarihe göre 2036 y l ndan itibaren kademeli olarak artacak ve 2048 y l nda 65 e ulaflacakt r. KAYNAKÇA T.C.Yasalar ( ) say l Sosyal Sigortalar ve Genal Sa l k Sigortas Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 say l ) T.C.Yasalar ( ) say l flsizlik Sigortas Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (23810 say l ) 259

10 260

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES

5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES 5510 SAYILI KANUN ÇERÇEVES NDE S GORTALILARIN PR M ÖDEME GÜN SAYILARI LE EKS K GÜN VE fiten ÇIKIfi NEDENLER N N SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA B LD R LMES Yunus YELMEN * I-Girifl Sosyal güvenlik mevzuat uygulamas

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC

YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC YEN DÖNEM YURTDIfiI BORÇLANMASINDA BAfiVURU YÖNTEM VE MERC fievket TEZEL* I. Girifl: Türk vatandafllar n n, yurtd fl nda geçen ve belgelendirilen sigortal l k süreleri ile bu sigortal l k süreleri aras

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME Bahar 2007 Say : 7 SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME HUKUK GÜNDEM Güzin TANYER Emrah ALTUNO LU Anlat lana göre; Condoleezza Rice, Ankara ziyareti s ras nda Abdullah Gül e Fransa n n yapamad sosyal

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI

5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE S GORTA PR M NE ESAS KAZANÇLARIN HESAPLANMASI Murat ÖZDAMAR* I-G R fi 4857 say l fl Kanunu nun (Resmi, 2003, 25134) 2. maddesinde, bir ifl sözleflmesine dayanarak çal flan gerçek

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI 36 I- G R fi Ülkemizde çal flanlar n sosyal güvencesi, temelde üç kamu kuruluflunca sa lanmaktad r: Sosyal Sigortalar Kurumu,

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K HUKUKU

SOSYAL GÜVENL K HUKUKU I Prof. Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ali R za OKUR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Nurflen CAN KL O LU Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENL

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin

A nayasa n n 49. ve 50. Maddeleri, çal flman n herkesin hakk, dinlemenin fl Kanunu nun 53 maddesi, flyerinde ifle bafllad günden itibaren demek suretiyle y ll k ücretli izin hakk n n gerçekleflebilmesi için fl Kanunu na tamali ÇÖZÜM 161 YILLIK ÜCRETL Z N SÜRES VE UYGULAMASI

Detaylı

Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu

Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu Yerel bilgi. Küresel güç. Yerel bilgi. Küresel güç. Hayat Sigortalar Bilgilendirme Formu AEGON her zaman sizin ve sevdiklerinizin yan nda AEGON Grubu, güven, sayg, kalite ve fleffafl k özde erlerine ba

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Kasım/November 2009. Bireysel emeklilik sisteminden kat l mc lara yap lan ödemelerde stopaj uygulamas Murat Demir

Vergide Gündem. Tax Agenda. Kasım/November 2009. Bireysel emeklilik sisteminden kat l mc lara yap lan ödemelerde stopaj uygulamas Murat Demir Vergide Gündem Tax Agenda Kasım/November 2009 Bireysel emeklilik sisteminden kat l mc lara yap lan ödemelerde stopaj uygulamas Murat Demir Kamu tafl nmazlar n n yat r mlara tahsisine iliflkin usul ve esaslar

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER IfiI INDA TEKDÜZEN HESAP PLANI ÜZER NE UYGULAMALI DE ERLEND RMELER Yrd.Doç.Dr. Cemal EL TAfi Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Bilim Dal

Detaylı

PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR

PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESAPLAMALARINDA DO RULAR VE YANLIfiLAR Av. Fahri TAN 1) PAS F DEVRE MADD TAZM NAT HESABININ ANLAMI ve AMACI Yarg tay 21. Hukuk Dairesi kad n erkek ay r m yap lmaks z n insan

Detaylı