5510 SAYILI KANUN VE SOSYAL GÜVENLK REFORMU KAPSAMINDA STEE BALI SGORTALILIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5510 SAYILI KANUN VE SOSYAL GÜVENLK REFORMU KAPSAMINDA STEE BALI SGORTALILIK"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABLM DALI 5510 SAYILI KANUN VE SOSYAL GÜVENLK REFORMU KAPSAMINDA STEE BALI SGORTALILIK Ouzhan TEKN YÜKSEK LSANS TEZ Danıman Prof. Dr. M. Fatih UAN Konya-2010

2 ÇNDEKLER ÇNDEKLER... I KISALTMALAR... VI GR...1 Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLK HUKUKUNDA ZORUNLULUK LKES VE UYGULAMA ALANI 1. SOSYAL GÜVENLK HUKUKUNDA ZORUNLULUK LKES UYGULAMA ALANI...6 I- GENEL OLARAK... 6 II- ZORUNLU SGORTALI SAYILANLAR Hizmet Akdine Tabi Çalıanlar ve Bu Kapsamda Sayılanlar... 7 A) Hizmet Akdine Tabi Çalıanlar... 7 B) Sendika Yöneticileri... 9 C) Sanatçılar D) Yabancılar E) Büyükelçilik Görevlileri F) Koruma Bekçileri G) Umumi Kadınlar H) Usta Öreticiler I) Kamu darelerinde Ücret Karılıı Ders Verenler ) Geçici Personel Kendi Adına ve Hesabına Baımsız Çalıanlar A- Genel Olarak... 16

3 II B) Köy ve Mahalle Muhtarları C) Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefleri D) Gelir Vergisinden Muaf Olup Esnaf ve Sanatkar Siciline Kaydolanlar 19 E) irket Ortakları F) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar G) Jokey ve Antrenörler H) Avukat ve Noterler Kamu darelerinde Çalıanlar A)Kamu darelerinde Hizmet Akdi ile Çalıtırılmayanlardan Kadro ve Pozisyonlarda Sürekli Çalıanlar B)Hizmet Akdine Tabi veya Baımsız Olarak Çalımayanlardan Sözlemeli Olarak Çalıanlar C)Devlet Memurları Kanunu Gerei Açıktan Vekil Atananlar D) Kamu darelerinde Çalıanlar (Kamu Görevlileri) Gibi Sigortalı Sayılanlar Haklarında Bir Kısım Sigorta Kolları Uygulanacak Sigortalılar A) Hükümlü ve Tutuklular B)Çırak, letmelerde Mesleki Eitim Gören Örenciler ve Zorunlu Staja Tabi Tutulanlar C)Yüksek Öretim Kanunu Çerçevesinde Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıtırılan Örenciler D)Harp Malulleri, Terör Madurları ile 2330 Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlar ile Kendilerine Vazife Malullüü Aylıı Balananlar E) Türkiye Kurumu Kursiyerleri F) Kaybı Tazminatı Alanlar... 31

4 III III- SGORTALI SAYILMAYANLAR Genel Olarak verenin yerinde Ücretsiz Çalıan Ei Konutta Birlikte Yaayan Akrabalar Arasında Yapılan lerde Çalıanlar Ev Hizmetlerinde Çalıanlar Askerlik Hizmetini Yapanlar Ülkelerinde Sigortalı Olan Yabancılar Okullardaki Uygulamalı Eitim Esnasında Yapım ve Üretim lerinde Çalıan Örenciler e Alıtırılan veya Rehabilitasyona Tabi Tutulanlar Baımsız Çalıanlarla Kamu darelerinde Çalıtırılanlardan 18 Yaını Doldurmamı Olanlar Tarım lerinde Çalıanlar Baımsız Çalıanlardan Prime Esas Kazancın Altında Geliri Olanlar Dı Temsilciliklerde Görev Yaptıı Ülkede Sigortalı Sayılan Sözlemeli Personel IV- 506, 1479, 2926 VE 5434 SAYILI KANUNLAR LE 2925 SAYILI KANUNA TAB OLANLARIN SGORTALILIKLARI Genel Olarak Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılıı Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılıı Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılıı Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılıı Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılıı... 46

5 IV kinci Bölüm STEE BALI SGORTALILIK 1. KAVRAM VE HUKUK NTEL STEE BALI SGORTALILIK ARTLARI, STEE BALI SGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR I- STEE BALI SGORTALILIK ARTLARI Türkiye de kamet Etmek Yaını Doldurmu Olmak Zorunlu Sigortalı Olmamak veya Zorunlu Sigorta Kapsamında Kısmi Süreli Çalımak Kendi Sigortalılıkları Nedeniyle Aylık Almamak stee Balı Sigortalı Olmak çin Kuruma Bavuruda Bulunmak II-STEE BALI SGORTALI SAYILANLAR VE SAYILMAYANLAR STEE BALI SGORTALILIIN BALANGICI STEE BALI SGORTALININ YÜKÜMLÜLÜKLER, STEE BALI SGORTA PRMLERNN HESABI VE ÖDENMES I- GENEL OLARAK II- ÖDENECEK PRM TUTARLARI III- PRME ESAS KAZANCIN BEYANI IV- PRMLERN ÖDENMES VE HZMETLERN BELRLENMES STEE BALI SGORTALILIIN SALADII HAK VE MENFAATLER TARHNDEN ÖNCE STEE BALI SGORTALI OLANLARIN, REFORMDAN SONRAK HUKUK DURUMLARI... 75

6 V I- 506 SAYILI KANUN GERENCE STEE BALI SGORTAYA DEVAM EDENLER II ve 2926 SAYILI KANUNLAR GERENCE STEE BALI SGORTAYA DEVAM EDENLER Öncesi stee Balı Sigortalılıın Devamı Öncesi stee Balı Sigorta Primlerinin Tahsili Öncesi Yurtdıında Bulunanlardan stee Balı Sigortalıların Durumu SAYILI KANUNA TAB STEE BALI TRAKÇLK GELR VERGSNDEN MUAF OLAN KADIN ÇLERN HUKUK DURUMU TARHNDEN ÖNCE SOSYAL GÜVENLK SÖZLEMES MZALANMAMI ÜLKELERE ÇALITIRILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN TÜRK ÇLERNN HUKUK DURUMU STEE BALI SGORTALILIK SÜRELERNN DEERLENDRLMES STEE BALI SGORTALILIIN SONA ERMES I- GENEL OLARAK II- YAZILI TALEPTE BULUNMAK III- AYLIK TALEBNDE BULUNMAK IV- KAMET YURT DIINA TAIMAK V- ZORUNLU SGORTALILIA TAB OLMA VI- SGORTALININ ÖLÜMÜ VII- YURTDIINDAK ÇALIMANIN SONA ERMES SONUÇ...93 KAYNAKLAR...97

7 KISALTMALAR 2925 SK. : Tarım çileri Sosyal Sigortalar Kanunu 2926 SK. : Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalıanlar Sosyal Sigortalar Kanunu AY. : 1982 Anayasası AvK. : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu AÜHFD. : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Ba-Kur K. : 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Dier Baımsız Çalıanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu bkz. : bakınız C. : Cilt dn. : dipnot DMK. : Devlet Memurları Kanunu E. : Esas ETAD. : Eskiehir ktisadi ve Ticari limler Akademisi Dergisi ESK. : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıı Kanunu Geç. m. : Geçici madde GSSY. : Genel Salık Sigortası lemleri Yönetmelii HD. : Hukuk Dairesi HGK. : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu HD. : Hukuku Dergisi K. : Kanunu

8 VII K. : Karar Kurum : Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlıı Legal HSGHD. : Legal Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi m. : madde RG. : Resmi Gazete S. : Sayı s. : sayfa SK. : Sendikalar Kanunu SSY. : Sosyal Sigorta lemleri Yönetmelii SSK. : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu SSGSSK. : Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu t. : tarih vd. : ve devamı Yarg. : Yargıtay YKD. : Yargıtay Kararları Dergisi

9 GR Genel olarak sosyal sigortalar, zorunluluk esasına dayanmaktadır. Ancak sosyal sigortaların zorunluluk esasının da istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalardan birisi de istee balı sigortalılıktır. stee balı sigortalılık, kiilerin zorunlu sigortalılıklarının sona ermesinden sonra herhangi bir yasal zorunluluk bulunmadan, özgür iradeleriyle sosyal sigorta ilikisini devam ettirme olanaı veren bir sigortalılık durumudur. Bu sayede kii, yasal bir zorunluluk olmadıı halde sosyal güvenlik sistemine dâhil olabilmekte ve bir takım yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle sosyal güvenlik sisteminin saladıı kısa ve uzun vadeli hak ve menfaatlerden yararlanabilmektedir. stee balı sigortalılık, yürürlükteki mevzuatımızda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenmi olup, bu çalımada, sosyal güvenlik reformu kapsamında istee balı sigortalılık müessesesi incelenmitir. Yapılan çalımada konuyla ilgili yürürlükte bulunan ve yürürlükten kalkan mevzuat hükümleri mukayese edilmi, güncel mevzuat düzenlemeleri deerlendirilirken, eski düzenlemeler de incelenerek, reformla birlikte getirilen yenilikler belirlenmitir. stee balı sigortalılık alanında çıkan ihtilaflara ilikin olarak yerel mahkeme kararları ve temyiz mahkemesi kararları deerlendirilerek ilgili bölümlerde konunun uygulamaya yansımaları üzerinde durulmutur. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu nun iç mevzuatı deerlendirilerek uygulamada karılaılan sorunlara ıık tutulmaya çalıılmıtır. nsanların yaamlarında önemli yer kaplayan sosyal güvenlik müessesesi, hukuk alanında yeni çalımalarla geliirken, pratik olarak da hayatın her alanında kiilerin yaamına etki etmektedir. Günümüzde kiiler, doumlarından ölümlerine kadar ve hatta öldükten sonra geride bıraktıkları hak sahipleri, sosyal güvenlik sisteminin müdahalesine muhtaçtır. Bu da sosyal güvenlik sisteminin önemini artırmaktadır.

10 2 Ülkemizde, Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında birletirilmesi ve Sosyal Güvenlik Reformu çalımaları çerçevesinde önemli gelimeler kaydedilmi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu 2008 yılı Ekim ayı baında yürürlüe girmitir. Bu itibarla yeni bir sosyal güvenlik rejimi benimsenmi ve uygulamaya konulmu bulunmaktadır. Sosyal güvenlik kapsamında sigortalılık, genel olarak zorunlu bir müessese olmakla birlikte, kanunlarımızın izin verdii ölçüde kiilerin istee balı sosyal sigortalılıkları da söz konusu olabilmektedir. Kiiler, zorunlu sosyal sigortalılık ilikisi içinde bulunmadıkları durumlarda, istee balı sigortalılık müessesesi kapsamında sosyal güvenlik sistemine dâhil olabilmektedirler. Bu sayede sosyal güvenliin toplumun her kesimini kapsamına alması ve giderek sosyal devlet ilkesinin gerçeklemesi salanmaktadır. Ülkemizde son derece yaygın olarak kullanılan bu müessesenin incelenmesi özellik ve önem arz etmektedir. stee balı sosyal sigortalılıın Türk Hukukundaki son durumu da bu çalımayla ortaya konulmutur. Çalımamız iki bölümden olumaktadır. Birinci bölümde, genel olarak zorunlu sigortalılık konusu ele alınmı ve 5510 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalı olarak sayılanlar, sayılmayanlar ve kısmen kapsama alınanlar anlatılmıtır. kinci bölümde ise zorunluluk ilkesinin istisnasını oluturan istee balı sigortalılık ele alınmı ve sosyal güvenlik reformu kapsamında istee balı sigortalılık konusu bütün yönleriyle ortaya konulmutur.

11 Birinci Bölüm SOSYAL GÜVENLK HUKUKUNDA ZORUNLULUK LKES VE UYGULAMA ALANI 1. SOSYAL GÜVENLK HUKUKUNDA ZORUNLULUK LKES Sigorta kavramı, insanların yaamlarında karılaacakları zarar ve masrafa neden olan olayların sosyal ve ekonomik etkilerinden kendilerini korumak için önceden tedbir alma ihtiyacından domutur 1. Bu anlamda sigorta gelecei teminat altına almak için kullanılan bir teknik olarak karımıza çıkmıtır 2. Sosyal Güvenlik Hukuku, kamusal nitelikli bir hukuk alanı olarak, kapsamına aldıı kiilerin sosyal güvenlik haklarının tam olarak salanması ve korunabilmesi için zorunluluk esasına dayanmaktadır. Sosyal sigortalar, özel sigortalardan farklı olarak kâr amacı gütmeyen, katılımı zorunlu, kamu hukuku karakterli sosyal sigorta ilikisi kurar 3. Sosyal sigorta ilikisi, zorunluluk ilkesinin bir sonucu olarak herhangi bir sözlemeye dayanmaksızın kanunla kendiliinden kurulmaktadır sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Salık Sigortası Kanunu 5 nun 4. maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentlerinde sayılan kiilerin bu Kanun kapsamında sigortalı sayıldıı belirtilmekle bu husus vurgulanmıtır. Zorunluluk esası, kiilerin sigortalı olmaktan kaçınmasını ya da serbest iradeleri dıında sigortalı olmaktan alıkonulmalarını engellemek ve bu sayede sosyal sigortaların getirmi olduu hak ve yükümlülüklerin uygulanmasını UAN, M. Fatih, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, 2. Baskı, Ankara 2009, s.66. AYHAN, Abdurrahman, Türkiye de Sosyal Sigorta Kurumlarında Geçen Hizmetlerin Birletirilmesi Sorunu ve Uygulaması, Eskiehir 1983, s.16. AKAR, Müjdat, Sosyal Sigortalar Uygulaması, stanbul 2004, s.115. BOSTANCI, Yalçın, Sosyal Güvenlik Hukukunda stee Balı Sigortalılık, stanbul 2004, s.3; SÖZER, Ali Nazım, Sosyal Sigorta likisi, zmir 1991, s.31; TUNCAY, A. Can, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 10.B., stanbul 2002, s.134; TUNÇOMA, Kenan, Sosyal Güvenlik Kavramı ve ve Sosyal Sigortalar, 4.B., stanbul 1988, s t. ve S.lı RG.

12 4 salamaktadır 6. Sigortalılık ilikisinin zorunluluk esasına dayanması bu ilikiyi ortadan kaldırmaya yönelik sözleme hükümlerinin geçersiz olması sonucunu dourur 7. Kiiler, kanunun emredici kuralları çerçevesinde yine kanunla belirlenen durumların gerçeklemesiyle sosyal sigortaya tabi olurlar ve sosyal güvenlik hakkından feragat da mümkün deildir. Anayasamızın 60 ve devamı maddelerinde, kiilere sosyal güvenlik hakkı tanınmı ve bu hak anayasal güvence altına alınmıtır. Yargıtay da pek çok kararında bu durumu vurgulamaktadır 8. Sosyal sigorta ilikisinin kuruluu ve ileyii sırasında taraf iradelerinin rolü bulunmamakta ve bu ilikiyi emredici kurallar düzenlemektedir 9. Bunun sonucu olarak, zorunlu sosyal sigorta ilikisinin kurulması sırasında sigortalının reit ve TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.134; GÜVEN, Ercan, Sosyal Sigortaların Zorunluluk Prensibi çinde Sigortalılık Nitelii Sorunu, E..T..A.D., C. IX, S.1, Ocak 1973, s.275; GÜZEL, Ali/OKUR, Ali Rıza/CANKLOLU, Nuren, Sosyal Güvenlik Hukuku, 12. B., stanbul 2009, s.143; BOSTANCI, s.3. UAN, Sosyal Güvenlik, s sayılı Yasanın 6. maddesi gerei sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Yasanın öngördüü belli bir sosyal güvenlik kuruluu sigortalısı olmak, kamu düzenine ilikin, kiiye balı, vazgeçilmez ve kaçınılmaz hak ve yükümlülük douran bir hukuksal statü yaratır. Kii ve sosyal güvenlik kurulularının bu statünün oluumundaki rolü, yenilik dourucu ve iradi bir durum deil, yasa gerei kendiliinden meydana gelen statüyü belirlemekten ibarettir. Dolayısıyla, sosyal güvenlik hakkından feragat mümkün olmadıından, feragat nedeniyle davanın reddine karar verilemez. Yarg. 10. HD., t., E. 2004/11796, K. 2005/1483, (www.yargitay.gov.tr, ); 1982 Anayasa'sının 12. maddesinde "Herkesin kiiliine balı, dokunulmaz, devir edilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahip olduu" 60. maddesinde ise "Herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduu" düzenlenmitir. Hal böyle olunca da sosyal güvenlik hakkının kiiye sıkı sıkıya balı dokunulmaz ve feragat edilemez bir hak olduu açıktır sayılı Yasanın 5. maddesinde bu ilke aynen benimsenerek "kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların 18 yaını (4956 sayılı Yasanın yürürlüünden önce 22 yaını) doldurdukları tarihi takip eden yılbaından itibaren sigortalı sayılacaı, bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüünden vazgeçilemeyecei ve kaçınılamayacaı" belirtilmitir. Bu haliyle sigortalı olmak kii bakımından sadece bir hak olmayıp aynı zamanda yükümlülüktür. Öte yandan bu nitelikteki davaların amacı, çalımalarının karılıı olan sosyal güvenlik haklarının korunmasıdır. Bu nedenle feragat etmekle davacı sadece açtıı davadan deil "sigortalı olduunun tespitinden" giderek "sosyal güvenlik hakkından" vazgeçmektedir. Bu nitelikteki bir feragatin Anayasa'da yer alan ilkelere ve 2926 sayılı Yasanın 5. maddesinin emredici hükümlerine aykırı olduu açıktır. Yarg. 21. HD., t., E. 2004/12344, K. 2005/816, (www.yargitay.gov.tr, ); Yarg. 10. HD., t., 301/6164, (Karar incelemesi için bkz. GÖKÇEOLU, ebnem, Sosyal Güvenlik Hakkından Feragat, Hukuku Dergisi, C. III, S. I, 1993, s ). DOAN, Kübra, Sosyal Sigorta likisinin Hukuki Nitelii Üzerine Bir Deneme, Hukuku Dergisi, C. III, S. III, 1993, s.430; GÜZEL/OKUR/CANKLOLU, s.170; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.134; KORKUSUZ, M. Refik/UUR, Suat, Yeni Mevzuata Göre Sosyal Güvenlik Hukukuna Giri, Ankara 2009, s

13 5 mümeyyiz olması artı aranmaz 10. Burada, sigorta ilikisi kanunda aranan artların varlıı halinde kendiliinden domaktadır. Sosyal sigorta ilikisinin kuruluunda fiil ehliyeti aranmadıı için, irade fesadı halleri ve ekli eksiklikler bu ilikide uygulama alanı bulmamaktadır 11. Zorunluluk esasının bir sonucu da geçici görevle yurt dıına gönderilen sigortalıların bu görevleri devam ettii sürece, sosyal sigorta hak ve yükümlerinin devam etmesidir 12. Her ne kadar sosyal sigorta ilikisi zorunluluk esasına dayanıyorsa da bu tam anlamıyla mutlak bir durum deildir. Zorunluluk ilkesine açık bir istisna, istee balı sigortalılıktır sayılı Kanun da bu istisnayı tanımı, hatta 506 sayılı Kanunla kıyaslandıında istee balı sigortayı tevik edici bir biçimde düzenlemitir. Bu anlamda zorunlu sigorta ilikisi içinde kısmi süreli i sözlemesi ile çalıan kiilerin, ay içinde çalımadıkları süreye ilikin primleri istee balı sigortalı olmak kaydı ile ödeyebilmeleri de bu açıdan isabetli bir düzenlemedir 13. stee balı sigortalılık sistemi ise, SSGSSK. nın Altıncı Bölümünde, 50 ve devamı maddelerinde hüküm altına alınmıtır. Müstakil bir bölümde düzenlenmi olması, istee balı sigortalılık sistemine verilen önemin bir göstergesidir. stee balı sigortanın en belirgin özellii, zorunlu sigortalılık ilkesinin aksine, sigortalılık ilikisinin kurulmasının sigortalının iradesine bırakılmı olmasıdır. stee balı sigortalı olma veya bu sigortadan vazgeçme, kiinin iradesine tabidir 14. Ülkemizde 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 15 nun yürürlüe girmesiyle birlikte, farklı kamu tüzel kiilikleri bulunan Sosyal Sigortalar Kurumu Bakanlıı, Ba-Kur Genel Müdürlüü ve Emekli Sandıı Genel Müdürlüü tek çatı altında birletirilmi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlıı kurulmutur. Bu tarihten sonra her türlü sosyal sigorta ilikisinin kamusal muhatabı da bu kurumdur. Sosyal sigorta ilikisi, mevzuatımızda 5510 sayılı Kanun ile düzenlenmi olup, bu BOSTANCI, s.4. SÖZER, s.32; BOSTANCI, s.4. TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.134; BOSTANCI, s.5. GÜZEL/OKUR/CANKLOLU, s.170; UAN, Sosyal Güvenlik, s.68. GÜZEL/OKUR/CANKLOLU, s t., S.lı RG.

14 6 Kanun, 5655, 5754, 5763, 5797 ve 5838 sayılı kanunlarla tadil edilerek son halini almıtır sayılı SSGSSK ile zorunlu sigortalılık ve istee balı sigortalılık ilikileri yeniden düzenlenmi, farklı kanunlarda düzenlenen sigortalılık halleri tek bir mevzuat içinde birletirilerek yeni bir sosyal sigorta rejimi oluturulmutur. Bu çalımalar, sosyal güvenlik alanında kademeli olarak tek bir sistemin uygulamaya konulmasını salamaya yöneliktir. Sosyal güvenlik sistemimizdeki bu yeniden yapılanma süreci, ülkemiz için bir reform olarak deerlendirilmekte ve Sosyal Güvenlik Reformu adıyla anılmaktadır UYGULAMA ALANI I- GENEL OLARAK Sosyal güvenliin amacı, sosyal sigortalar ile genel salık sigortası bakımından kiileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kiileri ve salanacak hakları, bu haklardan yararlanma artları ile finansman ve karılanma yöntemlerini belirlemektir (SSGSSK. m. 1). Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak sigortalı olan kiiler, tek bir sosyal güvenlik kurumuna tabi hale getirilmi ve sosyal sigortaya tabi kimseler, 5510 sayılı Kanun ile belirlenmitir (SSGSSK. m. 4). Genel olarak SSGSSK. nın 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 17 na tabi sigortalılar; (b) bendinde, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Dier Baımsız Çalıanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 18 na tabi sigortalılar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalıanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 19 na tabi sigortalılar; (c) bendinde ise, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandıı Kanunu 20 na tabi olarak kamu kesiminde çalıan kamu GÜZEL/OKUR/CANKLOLU, s.80 vd t. ve S.lı RG t. ve S.lı RG t. ve S.lı RG t. ve 7235 S.lı RG.

15 7 görevlisi statüsündeki sigortalılar düzenlenmitir. Bu düzenlemeler ile zorunlu sigortalılık sistemi kabul edilmitir. Bir kısım sigortalıların ise, SSGSSK nın yürürlüe girmesinden önce tabi oldukları sosyal sigortalılık statüsünde deiiklik yapılmıtır. Örnein Avukatlar, SSGSSK nın yürürlüe girmesinden önce SSK. kapsamında sigortalı iken, SSGSSK. m. 4/a kapsamında deil, m. 4/b kapsamında sigortalı olarak deerlendirilmeye tabi tutulmutur. Yine 2925 sayılı Tarım çileri Sosyal Sigortalar Kanunu 21 na tabi sigortalılar, SSGSSK. nın yürürlüe girmesinden önceki özel statülerini kaybederek, SSGSSK. m. 4/a kapsamında sigortalı olarak deerlendirilmilerdir. Zorunlu sigortalılıın uygulama alanının incelenmesinde öncelikle Kanun gerei zorunlu sigortalı sayılanlar, daha sonra yalnızca bazı sigorta kollarına tabi olarak kısmen Kanun kapsamına alınanlar ve son olarak Kanun gerei sigortalı sayılmayanlar incelenecektir. II- ZORUNLU SGORTALI SAYILANLAR 1- Hizmet Akdine Tabi Çalıanlar ve Bu Kapsamda Sayılanlar A) Hizmet Akdine Tabi Çalıanlar 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılabilmek için, kural olarak sigortalının iveren veya iveren vekili ya da alt iveren tarafından ie alınıp, hizmet akdine tabi çalıtırılması veya ie balatılması gerekir. Ancak bazı durumlarda kanun gerei kiiler hizmet akdine tabi çalımamakla birlikte 5510 sayılı Kanunun 4/1 a bendine göre sigortalı sayılmaktadırlar 22. Burada hizmetin 4857 sayılı Kanunu, Deniz Kanunu veya Basın Kanununa tabi olması fark etmez. Hatta i ilikisi Borçlar Kanunu kapsamına giren bir i akdine de dayanabilir 23. Yine iverenin kamu hukuku tüzel kiisi ya da özel t. ve S.lı RG. KORKUSUZ/UUR, s.103. TUNCAY, A. Can, Yargıtay ın Hukukuna likin Kararlarının Deerlendirilmesi 2000, Kamu-, Ankara 2002, s.181; UAN, Sosyal Güvenlik, s.74; BOSTANCI, s.8.

16 8 hukuk kiisi olması arasında herhangi bir fark yoktur. Ayrıca i ilikisinin hizmet akdine tabi olması kaydıyla çalıtırılanın kamu görevlisi niteliinde bir kii olması da mümkündür 24. Hizmet akdinin unsurları, herhangi bir iin görülmesi, bu i karılıında ücret ödenmesi, bu iin önceden belirli ya da belirsiz bir zaman diliminde gerçekletirilmesi ve iin görülmesi sırasında içi ile iveren arasında baımlılık ilikisi bulunmasıdır 25. in iverenin emir ve denetimi altında görülmesi olarak da özetlenebilecek olan bu son unsur, baımlılık unsuru olarak adlandırılmakta olup, hizmet akdini dier i görme akit tipleri olan vekalet, istisna ve yayın akitlerinden ayıran en önemli unsurdur 26. Bir kimsenin sigortalı sayılabilmesi için sigortalı ie giri bildirgesinin varlıı yeterli deildir. Aynı zamanda o kimsenin eylemli olarak çalıması da kouldur. Bu yön özellikle 5510 sayılı Kanunun 7/1 a bendinde ve istikrar bulmu Yargıtay kararlarında da vurgulanmıtır 27. yerlerinde yüzde usulü ücretle veya bahi eklinde müterilerden aldıkları paralar karılıı çalıan kiiler de, iverenleri ile zımni bir sözleme yapmı olduklarından ve baımlılık ilikisi içinde çalıtıklarından, sigortalı sayılacaklardır. Ancak iveren, yapmakta olduu iin bir kısmını parça baı 28 veya götürü ücretle, içileri dıındaki kiilere yaptırıyor ise, bu kiilerin istisna akdi kapsamında çalıtıkları kabul edildiinden hizmet akdi ile çalıan sigortalı olmaları mümkün YELEKÇ, Memduh, Sosyal Sigortalar Kanunu erhi, Ankara 2001, s.14; BOSTANCI, s.8. ÖZVER, Murat, 506 Sayılı Yasaya likin Yargı Kararları ve Sosyal Güvenlik, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Sempozyum), stanbul 2001, s.94; ERTÜRK, Erkan, Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulaması, (Gerekçeler Genelgeler Kararlar lgili Tüzük ve Yönetmelikler), Ankara 1999, s.9; UAN, Sosyal Güvenlik, s.74; BOSTANCI, s.8; KORKUSUZ/UUR, s.105. TUNCAY, Deerlendirme 2000, s. 181; RESOLU, Seza, Hizmet Akdi, Ankara 1977; SARAÇ, Cokun, 506 Sayılı Yasaya Göre Sigortalı Sayılmada Hizmet Sözlemesine Dayanarak verene Ait yerinde Çalıma Koulu, Çimento veren, Kasım 1993, s.23; GÜZEL, Ali, Fabrikadan nternete çi Kavramı ve Özellikle Hizmet Sözlemesinin Baımlılık Unsuru Üzerine Bir Deneme, Prof. Dr. Kemal Ouzman a Armaan, Ankara 1997, s ; BOSTANCI, s.8. HGK., t., E. 1999/21-549, K. 1999/555; Yarg. 21. HD., t., E. 2003/8038, K. 2003/8724. (www.yargitay.gov.tr, ); ERTÜRK, s.14-20; BOSTANCI, s.8. UAN, M. Fatih, ve Sosyal Sigorta Hukuku Uygulamasında Parça Baına Ücret, Ankara 2003, s.68.

17 9 deildir 29. Hizmet akdinin söz konusu olabilmesi için i ilikisinde u veya bu ekilde bir ücret ödemesinin varlıı zorunludur. B) Sendika Yöneticileri çi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika ubelerinin bakanlıklarına ve yönetim kurullarına seçilenler 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 a). Bu kiiler, 5510 sayılı Kanunun yürürlüe girmesinden önce, istee balı sigortalı olarak sosyal sigorta imkanlarından yararlanabilmekteyken, 5510 sayılı Kanun döneminde zorunlu sigorta kapsamına alınmılardır 30. Reform öncesi dönemde, Sendikalar Kanununa göre sendika ve konfederasyonların merkez ve ube tekilatlarının yönetim kurullarında veya bakanlıında görev almak suretiyle iten ayrılan içiler, iverene düen pay da dahil olmak üzere sosyal sigorta primlerinin tamamını kendileri yatırmak suretiyle sigortalılık haklarını devam ettirebilmekteydiler (SK. m. 29/3) 31. Ancak denetçiler bu haktan yararlanamamaktaydı 32. Bu kimseler tarafından sigorta primlerinin yatırılması, sigortalı olma yolunda bir irade beyanı olarak kabul edilmekte ve ayrıca yazılı bavuru artı aranmamaktaydı sayılı Kanun öncesi uygulamada, söz konusu kiilerin sigorta primleri, sendika tüzel kiilii tarafından yatırılmaktaydı 34. Kanunun yürürlüe girmesinden sonra da uygulamada yine sigorta primleri sendika tüzel kiilii tarafından yatırılmakta ve fakat artık bu primlerin yatırılması bu kimseler açısından istee balı deil, zorunluluk arz etmektedir sayılı Kanuna göre, bu kiilerin kanunda AKAR, Sosyal Sigorta, s.85-86; BOSTANCI, s UAN, Sosyal Güvenlik, s.79; KORKUSUZ/UUR, s UAN, Sosyal Güvenlik, s.79; BOSTANCI, s.120. TUNCAY, A. Can, Toplu Hukuku, stanbul 1999, s.51; UAN, Sosyal Güvenlik, s.79; BOSTANCI, s.121; AHLANAN, Fevzi, Sendikalar Hukuku, B.2, stanbul 1995, s.127. BOSTANCI, s.121; ERNAM, s.44. TUNCAY, Toplu, s.51; UAN, Sosyal Güvenlik, s.79; BOSTANCI s.121; AHLANAN, s.127.

18 10 belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıtıran içi sendikaları ve konfederasyonları veya iveren tarafından yerine getirilmektedir (SSGSSK. 12/3) sayılı Kanun, bu kimseler hakkında prim ödeme ve kuruma bildirme yükümlülüklerini sendika tüzel kiiliine veya iverene yüklemek suretiyle bu sorumluluu açıkça kanuna koymak suretiyle zorunluluu pekitirmi ve prim yatırma ii, eski uygulamadan farklı olarak kiinin kendi iradesinden çıkarmıtır. Ancak kanunun metninde veya iveren denilmek suretiyle sendika tüzel kiiliinin yanında iverene de bu primleri yatırma imkanını tanımakla seçimlik bir durum oluturulmutur. Kanunun bu hükmü, yükümlülüün kimin tarafından yerine getirilecei noktasında belirsiz bir durum oluturması bakımından eletirilebilir. Eski uygulamada primlerin ödenmesi istee balı olduundan, kii primlerini ödemedii takdirde sigortalı olmaktan vazgeçmi sayılır ve sigortalı olmaktan kaynaklanan hak ve imkanlardan yararlanamazken 36 ; yeni kanun sisteminde sigortalı olmak zorunlu olup, bu kiilerin sigorta primleri, yükümlü sendika veya iveren tarafından ödenmese dahi, kiinin zorunlu sigorta hak ve imkanlarından yararlanmaya devam etmesi mümkün olacaktır. C) Sanatçılar Bir veya birden fazla iveren tarafından çalıtırılan ve Kültür ve Turizm Bakanlıı tarafından belirlenen ve Sosyal Sigorta lemleri Yönetmelii ekinde yer alan tabloda sayılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri dier uraları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalıanlar ile düünürler ve yazarlar 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 b). Esasen hizmet akdine tabi olarak bir veya bir kaç iveren tarafından çalıtırılan sanatçılar, Kanunun 4/1 a bendine dorudan dahil olan kiilerdir 37. Kanun burada, hizmet akdi dıında, eser veya yayın sözlemesi gibi bir hukuki iliki dahilinde çalıan sanatçıları ifade etmekte ve bu kiileri zorunlu sigorta kapsamına almaya KORKUSUZ/UUR, s.110. ERNAM, s.44; BOSTANCI, s.121. KORKUSUZ/UUR, s.110.

19 11 çalımaktadır 38. Ancak, sanatını hiç kimseye balı olmaksızın icra eden baımsız sanatçıların bu kapsama girmeyecekleri kabul edilmektedir 39. Kanunun bu hükmüyle, fiilen sosyal güvenlikten yoksun kalan bütün sanatçıların, hizmet akdine tabi çalımasalar da zorunlu sosyal güvenceye kavuturulması amaçlanmıtır 40. D) Yabancılar Mütekabiliyet esasına dayalı olarak sosyal güvenlik sözlemesi yapılmı ülkelerin uyruunda olanlar hariç, yabancı uyruklu, uyruksuz, göçmenler ve sıınmacı kiiler ile uluslararası sosyal güvenlik sözlemesi imzalanmı ülke sigortalılarından, sözlemede belirlenen istisna halleri dıında çalımalarını hizmet akdine tabi sürdürenler, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 c). Ancak, bunlardan karılıklılık esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözlemesi yapılmı ülke uyruunda olanlar istisna tutularak, bunlar sigortalı sayılmazlar sayılı Kanunun, 4958 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 3/2 a hükmüne göre, malullük, yalılık ve ölüm sigortaları, bir iveren emrinde çalıan ve Türk uyruklu olmayan kimselerden kurumdan yazılı talepte bulunanlar hakkında ve talep tarihinden sonraki aybaından balanarak uygulanır sayılı Kanunun yürürlüe girmesinden önce, bu durum yabancının isteine bırakılmı olmasına ramen, 4958 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun 3/2 a hükmü yürürlükten kaldırılmakla, Türkiye de çalıan yabancı uyruklu kiiler, talep artı aranmaksızın, bütün sigorta kolları bakımından zorunlu sigortalı sayılmılardır 42. Yabancılar, aynı ekilde 5510 sayılı Kanun kapsamında da zorunlu sigortalı olarak kabul edilmitir BOSTANCI, s.13; ÖZDEMR, Burhan, Sanatçıların Sosyal Güvenlikleri ve Hizmet Borçlanmaları, Çimento veren, Mayıs 1999, s.41; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.188; TUNÇOMA, s.120; AKAR, Sosyal Sigorta, s.90. ÖZDEMR, s.41; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.189; AKAR, Sosyal Sigorta, s.90; BOSTANCI, s.13. GÜZEL, Ali, Yargıtay ın Hukukuna likin Kararlarının Deerlendirilmesi 1999, stanbul 2001, s.295; BOSTANCI, s.14. UAN, Sosyal Güvenlik, s.80. BOSTANCI, s

20 12 Yabancılık kural olarak sosyal sigortalardan yararlanmaya engel tekil etmemektedir (bkz. AY. m. 60 ve 16). Çünkü Devletler Hususi Hukukunda kurallar çatıması açısından sosyal güvenlik kurallarında ülkesellik esası geçerlidir. Bu kural devletlerin egemenlik haklarını ilgilendiren kuralların kendi topraklarında meydana gelen bütün olaylara uygulanacaı anlamına gelir ki sigortalılıın zorunlu olması ilkesinin de doal sonucudur 43. Ülkemizde yabancıların çalıabilmeleri, 4817 sayılı Yabancıların Çalıma zinleri Hakkında Kanun çerçevesinde mümkündür. Burada yabancı kavramı, mülteci, sıınmacı ve vatansızları da kapsamaktadır 44. Yabancıların sigortalılıı, hizmet akdine tabi olarak çalımalarından kaynaklandıı için, bunların öncelikle Türkiye de çalıma iznine sahip olmaları gerekmektedir sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurulu ve yerlerinde Çalıtırılabilmelerine likin Kanun kapsamına giren Türk soylu kiiler, anılan kanunun 5. maddesine göre, çalıtıkları kamu, özel kurulu veya iyerinde uygulanan personel, sosyal güvenlik, çalıma ve bunlara ilikin mevzuat hükümlerine tabi kılındıklarından; bunların sosyal güvenlik bakımından Türk uyruklulardan hiçbir farkı yoktur 46. E) Büyükelçilik Görevlileri Büyükelçilik, konsolosluk mensuplarının özel hizmetlerinde çalıtırılanlardan gönderen devlette veya üçüncü bir devlette sigortalılıklarını belgeleyemeyenler ile Türkiye de ikamet etmekte iken buralarda çalıtırılan Türk vatandaları da zorunlu sigortalı sayılmılardır (SSY. m. 9/ç) TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s ; BOSTANCI, s.15. UAN, Sosyal Güvenlik, s.80. BOSTANCI, s.17. UAN, Sosyal Güvenlik, s.81; BOSTANCI, s.17. UAN, Sosyal Güvenlik, s.81; Ayrıca bkz sayılı Kanun Gereince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılıın Balangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebli m. 4 (Tebli için t. ve S.lı RG.).

21 13 F) Koruma Bekçileri tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre, çiftçi malları koruma bakanlıkları veya meclisleri tarafından çalıtırılan koruma bekçileri, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar. Koruma bekçileri, ilk kez 506 sayılı Kanunda tarihinde yürürlüe giren 1992 sayılı Kanunla yapılan bir deiiklikle sigortalı olarak sayılmılardır sayılı Kanun ile de Çiftçi Malları Koruma Bakanlıkları tarafından çalıtırılan koruma bekçileri, aynen hizmet akdine tabi çalıanlar gibi sigortalı sayılmılardır (SSGSSK. m. 4/2 d) 49. Bir baka ifadeyle kanun koyucu burada, kamu tasarrufu ile atanan kamu görevlileri olmalarına ramen, bu kiileri memurlar gibi deil içiler gibi sigortalı saymak suretiyle istisnai bir durum oluturmutur 50. Bununla birlikte kamu görevi dıında, fabrika, i hanı, otel gibi yerlerde bekçi ya da güvenlik görevlisi olarak çalıan kiiler hizmet akdine tabi olarak çalıtıklarından zaten sigortalı sayılmakta olup, bu kapsamda deerlendirilmez 51. G) Umumi Kadınlar tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 e) sayılı kanunun 128. maddesine göre çıkarılan Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhu Yüzünden Bulaan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüü nde belirtilen umumi kadınların, hizmet akdine tabi çalııp çalımadıklarına bakılmaksızın, sosyal koruma düüncesi ile zorunlu sigorta TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.188; ÇENBERC Mustafa, Sosyal Sigortalar Kanunu erhi, Ankara 1985, s.102; BOSTANCI, s.12. KORKUSUZ/UUR, s GÜZEL/OKUR/CANKLOLU, s.110; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.188; ÇENBERC, s.102; ÇAKMAK hsan, erhli Sosyal Sigortalar Kanunu, Ankara 2001, s.35-36; ERNAM A. Nuri, Açıklamalı ve Uygulamalı Sosyal Sigortalar mevzuatı, Kamu-, Ankara 1990, s.35; BOSTANCI, s.12; KORKUSUZ/UUR, s.112. AKAR, Sosyal Sigorta, s.89; TEZEL Ali /KURT Resul, Yargıtay Kararları ile Donatılmı Sosyal Sigorta Mevzuatı ve Ba-Kur Yasası, stanbul 1998, s.176; BOSTANCI, s.12.

22 14 kapsamına alınmıtır 52. Zorunlu sosyal sigorta kapsamına alınanlar sadece, anılan Tüzüün 15. maddesinde bakalarının cinsi zevkini menfaat karılıı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için deiik erkeklerle münasebette bulunan kadınlar olarak tanımlanan, genelevlerde çalıan ve tescil edilmi umumi kadınlardır 53. Bunun dıında, bir genelevde deil de, serbest olarak bu ii yapan, izinsiz olarak çalıan kadınlar bu kapsamda deerlendirilmemektedir. Burada genelev kadınlarının, genelev iletmekte olan kii ile yaptıı sözlemeyi, geçerli bir i sözlemesi saymak ve bu kadınları sigortalı saymak, sosyal güvenliin amacı ile de uygun dümektedir 54. Genelev kadınlarını çalıtıran ve genelev iletmekte olan kimseler kanun kapsamında iveren sayılmakta ve iverene ait yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu durumda genelevlerin de kanun kapsamına alınması gereken iyeri olarak kabulü zorunluluk arz etmektedir 55. Genelevlerde, umumi kadınlar dıında hizmet akdine tabi olarak çalıtırılan (temizlikçi, garson, güvenlik görevlisi vb.) genelev ileten iverenin dier içilerinin bu madde kapsamı dıında 5510 sayılı Kanunun 4/1 a maddesi kapsamında zorunlu sigortalı olacaı aikârdır 56. Zira bunlar, normal i ilikisi içinde çalıan gerçek zorunlu sigortalılar olup, salt genelevde çalııyor olmalarından dolayı, umumi kadınlarla ilgili hüküm kapsamında deerlendirilmeleri mümkün deildir. H) Usta Öreticiler Milli Eitim Bakanlıı tarafından düzenlenen kurslarda usta öretici olarak çalıtırılanlar, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 f) tarih ve 1739 sayılı Milli Eitim Temel Kanununa AKAR, Sosyal Sigorta, s.91; TUNÇOMA, s.119; TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.189; ERNAM, s.35; BOSTANCI, s.14. AKAR, Sosyal Sigorta, s.91; TUNÇOMA, s.119; KORKUSUZ/UUR, s.114; BOSTANCI, s.14. TUNÇOMA, s.121; BOSTANCI, s.15. TUNCAY, Sosyal Güvenlik, s.190; TUNÇOMA, s.119; AKAR, Sosyal Sigorta, s.91; BOSTANCI, s.15. BOSTANCI, s.15; TEZEL/KURT, s t. ve S.lı RG.

23 15 göre, örgün ve yaygın eitim kurumlarında ve hizmet içi yetitirme kurs, seminer ve konferanslarında geçici veya sürekli olarak usta öreticiler görevlendirilebilmektedir. Usta öretici, ustalık yeterliini kazanmı; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eitim okul ve kurumları örencilerinin iyerindeki eitiminden sorumlu, mesleki eitim tekniklerini bilen ve uygulayan kiilerdir 58. Öretim tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öreticilerin seçimlerinde aranacak artlar, görev ve yetkileri, yönetmeliklerle tespit edilir 59. I) Kamu darelerinde Ücret Karılıı Ders Verenler Kamu idarelerinde ders ücreti karılıı görev verilenler, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 f). 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m. 89 a göre, Her derecedeki eitim ve öretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eitim yapan kurumlarda ve benzeri kurulularda öretmen veya öretim üyesi bulunmaması halinde öretmenlere, öretim üyelerine veya dier memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve dier hususlar ilgili Bakanlıın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur. Anılan maddede sözü edilen, ücret karılıı ek ders görevi vermek üzere açıktan atanan kimseler, bu kapsamda zorunlu sigortalı sayılmaktadırlar 60. ) Geçici Personel tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (C) bendi kapsamında çalıtırılanlar, 5510 sayılı Kanun 4/1 a bendi kapsamında zorunlu sigortalı sayılırlar (SSGSSK. m. 4/2 f) UAN, Sosyal Güvenlik, s.82. Milli Eitim Bakanlıı Kurumlarında Sözlemeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öreticiler Hakkında Yönetmelik, ( t. ve S.lı RG.) ile Milli Eitim Bakanlıı Kurumlarında Sözlemeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öreticiler Hakkında Yönetmelikte Deiiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, ( t. ve S.lı RG.) KORKUSUZ/UUR, s.113.

24 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kamu hizmetlerinin, memurlar, sözlemeli personel, geçici personel ve içiler tarafından yürütüleceini öngörmütür (DMK. m. 4) sayılı Kanun da bunlardan geçici personelin, sigortalılık açısından hizmet akdi ile çalıanlar gibi deerlendirilmesi esasını getirmitir 61. Geçici personel, Devlet Memurları Kanunu 4/C maddesinde tanımlanmıtır. Buna göre, geçici personel, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduunda Devlet Personel Bakanlıı Maliye Bakanlıının görülerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleme ile çalıtırılan ve içi sayılmayan kimselerdir 62. Ülkemizde son yıllarda yürütülen özelletirme çalımaları sonucunda, özelletirilen kamu kurum ve kurulularında görev yapan içi statüsündeki kimselerin, dier kamu kurum ve kurulularında geçici personel olarak istihdam edilmesi yoluna gidilmektedir. Bu nedenle, son yıllarda geçici personel sayısında ciddi bir artı söz konusu olmutur. Böylece, özelletirme sonucunda hizmet akdine son verilen içilerin, kamu kesiminde istihdam edilmek suretiyle madur olmalarının önüne geçilmitir. 2- Kendi Adına ve Hesabına Baımsız Çalıanlar A- Genel Olarak 5510 sayılı Kanunun 4/1 b maddesine göre, Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine balı olmaksızın kendi adına ve hesabına baımsız çalıanlardan ise; - Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, - Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, - Anonim irketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerin komandite ortakları, dier irket ve donatma itiraklerinin ise tüm ortakları, UAN, Sosyal Güvenlik, s.82; KORKUSUZ/UUR, s.115. UAN, Sosyal Güvenlik, s.82; KORKUSUZ/UUR, s.115.

25 17 - Tarımsal faaliyette bulunanlar, zorunlu sigortalı sayılmıtır 63. Yine, At Yarıları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler ile avukat ve noterler de bu kapsamda zorunlu sigortalı sayılmılardır. Baımsız çalıanlar, herhangi bir hizmet akdi ile çalımayan ayrıca atama tasarrufu ile de istihdam edilmeyen kimselerdir 64. Baımsız çalıma, deiik sözleme biçimlerine göre yapılabilir sayılı Kanunun 4/1 b maddesi, esas itibariyle Ba-Kur Kanunu kapsamındaki sigortalıları düzenlemektedir. Ayrıca 2926 sayılı Kanun kapsamında yer alan kiiler ile daha önce Topluluk Sigortasına tabi avukat ve noterler de bu bent kapsamında sigortalı sayılmaktadır. Reformdan önceki dönemde 1479 sayılı Kanunda baımsız çalımanın koulları, i sözlemesine balı olmaksızın kendi ad ve hesabına çalımak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu kapsamında bulunmamak, esnaf, sanatkar ve dier baımsız çalıanlardan olmak eklinde belirlenmiti 65. Gerek reformdan önceki dönemde ve gerekse reformdan sonraki geçi döneminde, i ve sosyal güvenlik hukukunun kiiler açısından uygulama alanının belirlenmesinde, baımsız çalıma kavramı önemli bir ileve sahip olmaktadır 66. B) Köy ve Mahalle Muhtarları 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu 67, köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların 1479 sayılı Ba-Kur Kanunu kapsamına alınmalarını öngörmü ve bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların Ba-Kur la ilikilerinin, kanuni primlerini ödedikleri sürece devam edeceini de tespit etmitir (m. 4). Böylelikle söz konusu göreve seçilmeden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilikisi bulunan muhtarlar, isteklerine balı olarak muhtarlık esnasında da ilgili sosyal güvenlik kurumu ile KORKUSUZ/UUR, s.135. UAN, Sosyal Güvenlik, s.83. BOSTANCI, s.34. GÜZEL, Ali, Zorunlu Ba-Kur Sigortalılıı ve Uygulama Sorunları, Prof. Dr. Kenan TUNÇOMA a Armaan, stanbul 1997, s.202; BOSTANCI, s t. ve S.lı RG.

26 18 iliiklerini devam ettirebilmilerdir. Muhtar seçilmeden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgisi bulunmayan kiiler ise, muhtarlık döneminde Ba-Kur kapsamında sigortalı kabul edilmilerdir sayılı Kanun, köy ve mahalle muhtarlarını, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından baımsız çalıanlar gibi sigortalı kabul etmektedir. Dolayısıyla, köy ve mahalle muhtarlıına seçilenler, önceki çalıma ilikileri ve sosyal güvenlik durumları ne olursa olsun, baımsız çalıanlar gibi sigortalı sayılmılardır 69. Ancak, 5510 sayılı Kanunun geçici 21. maddesine göre, köy muhtarları için, Kanunun yürürlük tarihinden önce 2108 sayılı Kanunun 4. maddesine göre muhtar seçildikleri tarih itibarıyla 1479 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescilleri yapılanlar; 5510 sayılı Kanunun 4/1 b maddesine göre sigortalılıklarını devam ettirmek isterlerse, maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilir. Bu süre içinde talepte bulunmazlarsa, 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır 70. C) Gerçek veya Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefleri Gelir Vergisi Kanunu 71 hükümleri çerçevesinde ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gelir vergisi mükellefi sayılanlar, baımsız çalıanlar olarak sigortalı sayılmılardır 72. Bir kimsenin gelir vergisi mükellefi olması, baımsız çalıan statüsünde sigortalı olması için yeterli deildir. Bunun yanı sıra baımsız olarak kendi ad ve hesabına çalııyor olması da gerekir 73. Yani bir kimsenin baımsız çalıan olarak sigortalı olabilmesi için gelir vergisine tabi olması yeterli olmayıp, buna ilave olarak o kimsenin baımsız çalımasını eylemli olarak sürdürmesi de zorunludur 74. Eer bir UAN, Sosyal Güvenlik, s UAN, Sosyal Güvenlik, s.83. UAN, Sosyal Güvenlik, s.83; KORKUSUZ/UUR, s t. ve S.lı RG. UAN, Sosyal Güvenlik, s.84. BOSTANCI, s.36; AKIN, Levent, Ba-Kur Sigorta Yardımları, stanbul 1996, s.4. Bkz. Yarg. 10. HD., t., 110/1731, YKD., Austos 1991, s.1209; Yarg. 10. HD., t., 5542/6270, YKD., Aralık 1989, s.1738.

27 19 kimse vergi kaydını sildirmemi olsa dahi, gerçekte mesleki faaliyetlerine son vermi ise sigortalı sayılmayacaktır 75. Gelir Vergisi Kanunu m. 37 ye göre, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doan kazançlar, ticari kazanç olarak belirlenmitir. Gelir Vergisi Kanunu m. 66 ya göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doan kazançlar da, serbest meslek kazancı olarak tanımlanmıtır. Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade ahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan, ilerin iverene tabi olmaksızın ahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılan faaliyetlerdir. D) Gelir Vergisinden Muaf Olup Esnaf ve Sanatkar Siciline Kaydolanlar Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar da baımsız Çalıanlar kapsamında sigortalıdır. Gelir Vergisinden muaf esnaf, Gelir Vergisi Kanunu m. 9 da öyle ifade edilmitir: Ticaret ve sanat erbabından aaıda yazılı ekil ve suretle çalıanlar gelir vergisinden muaftır. 1-Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak artı ile gezici olarak veya bir iyeri açmaksızın perakende ticaret ile itigal edenler, 2-Bir iyeri açmaksızın gezici olarak ve dorudan doruya müstehlike i yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotorafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı, 3- Köylerde gezici olarak her türlü sanat ileri ile uraanlar, 5-Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları iletenler, hayvanla veya bir adet hayvan arabasıyla nakliyecilik ii yapanlar, 5-Ziraat ilerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyecilii mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karılıında eya ve insan taıyan çiftçiler, 6-Evlerde kullanılan diki, nakı, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dıarıdan içi almamak artıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çaraf, çorap, halı, kilim erite, mantı gibi ürünleri iyeri açmaksızın satanlar, 7-Ticari iletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir iyeri 75 TUNCAY, Deerlendirme 2000, s.225.

28 20 açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolamak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar ileyenlere satanlar. Bu ekilde gelir vergisinden muaf esnafın baımsız çalıan olarak kabulü için, aynı zamanda esnaf ve sanatkar siciline kaydı da gereklidir tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluları Kanunu esnaf ve sanatkarı tanımlamıtır. Kanunun 3/a maddesine göre, esnaf ve sanatkar, ister gezici ister sabit bir mekanda bulunsun, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkar meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çalımasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve iletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri ifade eder. Esnaf ve sanatkarlar, yanlarında çalıanlar hariç, çalımaya baladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde balı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüü yerine getirmedii tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kurululara bildirilirler. lgili kurum ve kurulular, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur sayılı Kanun döneminde, gelir vergisinden muaf olanların Ba-Kur sigortalısı sayılması için, hem esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmaları, hem de kanunla kurulu meslek kurulularına kayıtlı olmaları gerekmekte 78 iken; 5510 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenleme ile gelir vergisinden muaf olanların baımsız çalıanlar statüsünde sigortalı olabilmeleri için yalnızca esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olmaları yeterli görülmü, bunların ayrıca ilgili meslek kurulularına kayıtlı olmaları artı aranmamıtır UAN, Sosyal Güvenlik, s.85. UAN, Sosyal Güvenlik, s.86. GÜZEL, Ali/OCAK, Saim, 1479 Sayılı Ba-Kur Kanununda 4956 ve 5073 Sayılı Kanunlar le Yapılan Deiiklikler, Legal Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuk Dergisi, S.3, Temmuz-Austos- Eylül 2004, s ; BOSTANCI, s.38.

29 21 E) irket Ortakları Kollektif irketlerin ortakları, limited irketlerin ortakları, adi komandit irketlerin komandite ve komanditer ortakları, sermayesi paylara bölünmü komandit irketlerin komandite ortakları, donatma itiraklerinin ortakları ile anonim irketlerin yönetim kurulu üyesi durumundaki ortakları baımsız çalıanlar gibi sigortalı sayılmılardır (SSGSSK. m. 4/1 b) sayılı Kanun, anonim irketlerin kurucu ortaklarının da baımsız çalıanlar statüsünde sigortalı olmasını kabul etmiken 80, 5510 sayılı Kanunda anonim irket kurucu ortaklarının baımsız çalıanlar statüsünde sayılmamı olması karısında, reformdan sonraki dönemde kurucu ortakların sigortalı olması yolu kapatılmıtır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun Geçici 22. maddesinde bir geçi hükmü getirilmi ve daha önce 1479 sayılı Kanunun 24. maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin, bu maddenin yürürlük tarihi olan tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıklarının aynen devam ettirilecei kabul edilmitir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise Kanunun yürürlük tarihi itibariyle sona ermektedir 81. F) Tarımsal Faaliyette Bulunanlar Tarımsal faaliyet, kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle bakalarının mülkünde veya kamuya mahsus mahallerde; ekim, dikim, bakım, üretme, yetitirme ve ıslah yoluyla yahut dorudan doruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini ve/veya bu ürünlerin yetitiricileri tarafından; muhafazasını, taınmasını veya pazarlanmasını ifade etmektedir (SSGSSK m. 3/19) sayılı Kanun, hizmet akdine tabi olmaksızın kendi ad ve hesabına tarımsal faaliyet icra eden kimseleri, baımsız çalıanlar statüsünde zorunlu sigortalı kabul etmektedir. Böylelikle, reformdan önce 2926 sayılı UAN, Sosyal Güvenlik, s.86; KORKUSUZ/UUR, s.140. BOSTANCI, s.38, (bkz., dn. 175); ERTÜRK, s UAN, Sosyal Güvenlik, s.86, dn.83.

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU Çalıştığı şirkete, şirket ortağı olan kişinin durumu, sosyal güvenliği konusunda tereddütler yaşanmaktaydı. Basit anlatımla SSK ya mı yoksa

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hedefler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında bilgi sahibi

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayhan BOSTAN * I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında ka Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 Konu: 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR 6745 sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE PRİM ÖDEME AVANTAJI BULUNAN SİGORTALILIKLAR

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE PRİM ÖDEME AVANTAJI BULUNAN SİGORTALILIKLAR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDE PRİM ÖDEME AVANTAJI BULUNAN SİGORTALILIKLAR Özer DEMİRDİZEN* I-GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 16 ve geçici 29 ncu maddeleriyle

Detaylı

DENET VERGİ DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE BİLDİRİMLERİ

DENET VERGİ DUYURU. BDO Yayıncılık A.Ş. ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI VE BİLDİRİMLERİ DENET VERGİ DUYURU Duyuru Tarihi : 29.02.2016 Duyuru No : 2016/021 Yayımlandığı Yer : Mükellefin Dergisi Mart 2016 - Sayı:147 Dr. Cahit EVCİL E. SGK Başmüfettişi ŞİRKET ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN SİGORTALILIĞI

Detaylı

SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI

SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI Davut ULUÖZ 37 * 1. GİRİŞ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişikliklerin

Detaylı

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz.

Bu Rehbere elektronik ortamda  internet sayfasından ula abilirsiniz. Bu Rehbere elektronik ortamda www.sgk.gov.tr internet sayfasından ulaabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kurumumuz Sosyal Güvenlik Merkezlerine bavurabilirsiniz. Her türlü hakkı Sosyal Güvenlik Kurumu na

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE ZORUNLU SİGORTALILIĞIN ÇAKIŞMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR Süleyman TUNÇAY * I-GİRİŞ: Bilindiği gibi 31/05/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

SIVACI ve BOYACI GİBİ VERGİDEN MUAF ESNAF ÖLÜMLERİNİN İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SIVACI ve BOYACI GİBİ VERGİDEN MUAF ESNAF ÖLÜMLERİNİN İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ SIVACI ve BOYACI GİBİ VERGİDEN MUAF ESNAF ÖLÜMLERİNİN İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: Sıvacı, boyacı, yapı ustası ve şap ustası gibi şahısların yaptıkları işler, 193 sayılı

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI

BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI BAZI ALACAKLARIN YENDEN YAPILANDIRILMASINA LKN KANUN TASARISI LE LGL BAKAN AÇIKLAMASI KAPSAMA GREN DARELER Maliye Bakanlıı, Gümrük Müstearlıı, Sosyal Güvenlik Kurumu, l Özel dareleri ve Belediyeler, Büyükehir

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

YABANCI BİR ÜLKEDEKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MALULLÜK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLANLARIN SİGORTALILIĞI

YABANCI BİR ÜLKEDEKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MALULLÜK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLANLARIN SİGORTALILIĞI YABANCI BİR ÜLKEDEKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI MALULLÜK VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA OLANLARIN SİGORTALILIĞI Ayhan BOSTAN* I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Kişi Bakımından Kapsam Sigortalı Sigortalı sayılanlar (5510, m. 4) Kısmen Sigortalı sayılanlar (5510, m. 5) Sigortalı sayılmayanlar (5510,

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi

BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi BİREYSEL İŞ HUKUKU 3. Hafta Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Kanunu nun Kapsamı Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İKİNCİ KISIM PRİMLİ SOSYAL GÜVENLİK Tanım Sosyal sigorta kurumları, bireylere karşı üstlendiği sosyal güvenlik hizmetlerini sunma, onların

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02.09.2008 SİRKÜLER NO : 680 Ülkemizde yıllardır uygulanan Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur ve T.C.Emekli Sandığı Kanunları 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU kapsamında

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER ve ÖNERİLERİ Süleyman TUNÇAY* 1-Giriş: T.C. Anayasasının sosyal güvenlik hakkı başlıklı 60 ıncı maddesinde, Herkes, sosyal güvenlik

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu na 4447 sayılı Kanun ile eklenen ek

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o!  # !!$ o %% %%&! $  ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

sunulmuştur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi.

sunulmuştur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi. TÜRKİYE İLE ZİRVEYE KATILIMCI ÜLKELER ARASINDAKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINCA SAĞLANAN ÖĞRENCİ VE YABANCI İSTİHDAMINDA SOSYAL GÜVENLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ 1 Doç. Dr. İbrahim AYDINLI 1990'lı yıllarda

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 4/B SİGORTALILIĞI VE EMEKLİ DESTEK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMLARININ AÇIKLANMASI

KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 4/B SİGORTALILIĞI VE EMEKLİ DESTEK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMLARININ AÇIKLANMASI KİRA GELİRİ ELDE EDENLERİN 4/B SİGORTALILIĞI VE EMEKLİ DESTEK PRİMİ KARŞISINDAKİ DURUMLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Ülkemizdeki Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı adlarıyla var olan sosyal güvenlik

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU

SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Onaylayan Administrator Wednesday, 16 January 2008 Son Güncelleme Wednesday, 16 January 2008 HSGG SOSYAL SÝGORTALAR VE GENEL SAÐLIK SÝGORTASI KANUNU Kanun

Detaylı

SİGORTALILIK İŞLEMLERİ

SİGORTALILIK İŞLEMLERİ SİGORTALILIK İŞLEMLERİ (GENELGE 2013/11) (03.07.2015 Tarih ve 2015/19 Sayılı Genelge ile Değişik) BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ KISIM KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 77058783-105[VUK.ÖZ.16.51] - 81099 13.06.2017 Konu : Avukatların Arabuluculuk faaliyetinde

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek

Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek 1 Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek Hürriyet Gazetesi - 24.12.2012 Emeklilik konusu, neredeyse herkesi yakından ilgilendiriyor. Sosyal güvenlikle ilgili açıkların artması gerekçe gösterilerek, emeklilik

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE SİGORTALILIK İŞLEMLERİ

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE SİGORTALILIK İŞLEMLERİ 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE SİGORTALILIK İŞLEMLERİ 1 Yayın No 124 Grafik Uygulama: Evren Günay Baskı ve Cilt MART MATBAACILIK SANATLARI TİCARET VE SANAYİ LİMİTED

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Aralık

SİRKÜLER. Sayı: Aralık SİRKÜLER Sayı: Aralık 2016 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 2017 Yılı Asgari Ücret Tutarı... 2 2. Mesleki Eğitim Kanununda(Stajyer ve Tamamlayıcı Eğitim) değişiklik... 2 2. BÖLÜM... 3

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Teknik Destek Projesi TRH3.2ADAPTESK/P-01

Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Teknik Destek Projesi TRH3.2ADAPTESK/P-01 Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Teknik Destek Projesi TRH3.2ADAPTESK/P-01 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU Sicil Gazetesi Müdürü Barış DÖNEN TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLAR

Detaylı

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % &

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!!  # $ % & 2014 GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % & T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel Müdürlüü Sayı Konu : 19662804-866 : Geçersiz

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAK OLMADAN YÖNETİM KURULUNA SEÇİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK DURUMLARI Mustafa BAŞTAŞ * I-GİRİŞ Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde tüm sigorta kollarına tabi olanlar,

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ

6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ 6111 SAYILI YASA İLE HİZMET ÇAKIŞMALARINDA GEÇERLİ OLAN SİGORTALILIK STATÜSÜ SİGORTALILAR LEHİNE DÜZENLENDİ S. Mehmet KELEŞ * 1. Giriş Aynı anda birden fazla statüde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı GENELGE 2009/ 37

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı GENELGE 2009/ 37 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-196 Konu : Sigortalılık İşlemleri. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı 05 MART 2009 GENELGE

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL /a 1) 8. maddenin birinci sında belirtilen sigortalı işe giriş bildirgesi

Detaylı

SİNEMA TİYATRO SES VE SAZ SANATÇISI GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA YOK

SİNEMA TİYATRO SES VE SAZ SANATÇISI GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA YOK SİNEMA TİYATRO SES VE SAZ SANATÇISI GERİYE DÖNÜK BORÇLANMA YOK Bugünlerde nostalji olarak ekranlara gelen siyah beyaz filmlerde seyrettiğimiz oyuncular,figüranlar,dublaj yapanlar kısaca o filmlere emeği

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü !!"!!"#$%&' T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-309 12/5/2011 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGK. /4

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGK. /4 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/20518 Karar No. 2016/21 Tarihi: 18.01.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGK. /4 TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN İÇİN HİZMET TESPİTİ DAVASININ ÖNGÖRÜL- MEMİŞ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır.

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır. Giriş Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41.

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

ESNAF VE SANATKAR KAVRAMINDA EMEK VE SERMAYE UNSURLARININ ÖNEMİ

ESNAF VE SANATKAR KAVRAMINDA EMEK VE SERMAYE UNSURLARININ ÖNEMİ ESNAF VE SANATKAR KAVRAMINDA EMEK VE SERMAYE UNSURLARININ ÖNEMİ Ersen Yavuz Esnaf ve Sanatkârlar, genelde küçük işletmeler kategorisinde yer alan ve işveren ana başlığı altında incelenen sosyal bir kesimdir.

Detaylı

ÇÖZÜM. Murat ÖZDAMAR* Erden ÇAKAR**

ÇÖZÜM. Murat ÖZDAMAR* Erden ÇAKAR** ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI, SGK YA BİLDİRİMİ VE ŞİRKET ORTAKLARININ, ORTAĞI OLDUKLARI VEYA BİR BAŞKA İŞYERİNDE 4/A KAPSAMINDA SİGORTALI BİLDİRİLMESİ Murat ÖZDAMAR* Erden ÇAKAR** I-GİRİŞ

Detaylı

Kamu Görevlilerin Emekliliği

Kamu Görevlilerin Emekliliği Kamu Görevlilerin Emekliliği 02 GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, aylık ücretlerini ayın 1 inde ödeyen kurumlarda göreve başlayanlar hakkında 01 Ekim 2008, aylık ücretlerini

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik Özürlülerin Sosyal Güvenlik Özürlülerin Emeklilik Şartları Hakları 02 GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ve işe başladığı tarihten önce malül olan

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 4 www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 Sosyal Güvenliğin Tanımı: Gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama

Detaylı

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİȘKİN GENEL BİLGİLER EKİM 2017 Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi GENEL SAĞLIK SİGORTASI genel sağlık sigortasi

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ

İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :... 5. BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ İçİNDEKiLER ÖNSÖZ ~ :...... 5 BiRİNCi BÖLÜM KA YITDIŞILIK KAVRAMı VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMiNDE SİGORTALILI(~;ıN ÖNEMİ 1.1. KA YITDIŞI EKONOMİ KAVRAMı VE UNSURLARı 13 1.2. KA YITDIŞI EKONOMİYİ ÖLÇME (TAHMiN)

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi gelmekte. Peki Sosyal Güvenlik Destek Primini kimler öder? İşte 14 soru

Detaylı