ISSN: BIRLIK ten. TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR. Ocak - Mart 2010 SAYI: 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN: 13057839. BIRLIK ten. TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR. Ocak - Mart 2010 SAYI: 19"

Transkript

1 ISSN: Ocak - Mart 2010 SAYI: 19 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR stihdam 50 Bin Kifliyi Aflt Sigorta sektöründe istihdam edilen kifli say s 18 bin 841 kifliye ulaflt. Bu say ya acenteleri, broker flirketleri ve eksperleri de dâhil etti inizde sektörün 50 bin den fazla kifliye ifl imkân yaratt ortaya ç k yor.

2 BIRLIK ten Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i yay n d r 3 ayda bir yay nlan r Para ile sat lmaz ISSN: mtiyaz Sahibi Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i Ad na Hulusi TAfiKIRAN Genel Yay n Yönetmeni Erhan TUNÇAY Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gamze D LER Yay n Kurulu Erhan TUNÇAY Zihni METEZADE Mehmet KALKAVAN Gamze D LER Yay n Dan flman Noyan DO AN Grafik Tasar m ILGIN BALA Çizer Serdar GÜNB LEN Yönetim Yeri Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i Adres: Büyükdere Cad. Büyükdere Plaza No: 195/ Levent / STANBUL Tel: Faks: E-posta: B RL K ten dergisinde yay mlanan yaz ve foto raflar n tüm haklar Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i ne aittir. Kaynak gösterilerek kullan labilir. Dergide yeralan köfle yaz lar ndan do abilecek hukuki sorumluluk, yazarlar n kendisine aittir. Bask Ömür Matbaac l k A.fi. Haramidere Beysan Sanayi Sitesi Birlik Cad. No: Büyükçekmece - stanbul çindekiler GÖRÜfi Baflkan dan...1 Bize Göre...2 Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürlü ü...50 B RL K TEN HABERLER Q15 4 Çal fltay...3 Bay Hoop Evde fiamata Anadolu Turnesinde...4 K y Tesisleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Toplant s...6 Yol Güvenli i fiart...7 NCELEME - ARAfiTIRMA Sigortac l kta Kriz Yönetimi...11 Mevzuat Sorunlar ve Yarg Kararlar ; Yarg tay Kararlar nda Sigortac n n Sorumlulu unun Bafllamas...17 Sigorta statistikleri...32 AB ve S GORTA Sistemik Riskler ve Sigorta Sektörü...21 Avrupa Yol Güvenli i Eylem Plan...25 AB Blok Muafiyet Düzenlemesinde Yeni Dönem...28 TSEV Sigorta Sektöründe stihdam n Niteli inin ve Say s n n Art r lmas...39 TSEV Seminerler Dizisi ve Profesyoneller...42 Türk Sigorta Sektörü 2. Bowling Ligi Y l Mevzuat E itimleri Tamamland...47 Çanakkale 18 Mart Üniversite sine Sigorta Bilinci Semineri...48 TSEV den iki yeni Yay n...49 HABERLER SEGEM...30 GÜVENCE HESABI...51 S GORTA B LG MERKEZ...53 DASK...60 TARS M...64 DIfi BASIN SPANYA AB Dönem Baflkan...70 Euro Bölgesinde flsizlik Oran Artt...71 Sa l k Hizmetlerinde Yolsuzluk...72 Avrupa Finans Piyasalar n n Bütünleflmesi Raporu...74 Yeni Avrupa Komisyonu Güvenoyunu Ald...75 RÖPORTAJ IAA Uluslar aras Reklamc lar Derne i Risk ve Sigorta Bilinci...78

3 BAfiKAN dan De erli Meslektafllar m, 2009 y l n n sektörümüz aç s ndan en olumsuz y llardan biri oldu u hepimiz için gerçek. Gerek global kriz, gerek bizlerin bu dönemi kan mca iyi yönetememifl olmam z sonucu hemen hemen tüm flirketlerimiz için bir önceki y l ve y llara göre daha olumsuz geçen bir y l geride b rakt k. Bu bulgu bilanço ve kar zarar hesaplar na bakt m zda zaten ortada. Yine de, gerek 2009 y l n n sektörel geliflimini, gerek teknik zarar n alt ndaki gerçekleri baz di er veriler fl nda yorumlamakta yarar görüyorum. Hayat d fl sektörün prim geliflmesi enflasyonun alt nda kalm fl oldu una göre sat fllar m zda reel küçülme oldu unu söylüyoruz. Ama öte yandan poliçe say s na bakt m zda ise %5 lik bir art fl görüyoruz. Yani küçülme sat fllar n TL karfl l nda olmufl ama satt m z ürün say s, yani ulaflt m z sigortal menfaat konusu artm fl. Di er sektörlerin kendilerini büyüme veya küçülme aç s ndan irdelerken sat fllar n n adet veya ton olarak bir önceki y la nazaran geliflmesini k stas ald - n düflünürsek, iki senedir küçülüyoruz yorumlar kan mca sektörümüzün kamuoyunda alg lanmas nda olumsuz bir yönlendirme oluyor diye düflünüyorum. Teknik sonuçlar n kötüleflmesinin alt ndaki sebepleri incelerken, dikkati çeken hususlar n bafl nda, yeterli prim almam fl olmam z de il, ödenen hasar n enflasyonun çok üzerinde artm fl oldu u gerçe i geliyor. Hayat d fl branfllarda, ödenen hasardaki büyüme 2009 da %20 yi afl yor. Ödenen dosya say s ndaki art fl ise %31 in üzerinde. Sa l k branfl n n tazminat elleflleme prati indeki farkl l dikkate alarak, bu branfltaki art fl (%45,2) d flar da tutsak dahi, dosya say s ndaki art fl %10 a yak n. Poliçe say s %5 artarken, ödenen dosya say s %10 tazminat toplam %21 e yak n art yor ki; san r m bu rakamlar 2009 faaliyet sonuçlar m z kolayl kla yorumluyor. Bu rakamlar dikkate al rsak, hayat d fl branfllarda yeterli olmad n iddia etti imiz primi en fazla %5 e kadar artt rma flans m z oldu unu, buna ra men ödenen hasardaki büyümeyi karfl lamam z n mümkün olmad n görüyoruz da bu tabloyu branfllar baz nda inceledi imizde, evrensel bir do ru olan ekonomik krizde insanlar sa l k sorunlar n daha fazla hisseder veya kendileriyle daha çok ilgilenir tespitini kolayl kla yap yoruz. Sa l k branfl nda poliçe say s nda bir kay p var iken, ödenen hasardaki art fl %20 ye yak n. kitelli sel hasar n n kar/zararlar m za etkisi zaten biliniyor. Bu sebeple dosya say s yang n branfl nda %10 artm fl, teknik sonuçlarda da 150 Milyon gibi net bir etki var. En çarp c göstergelerin biri de, tabii ki trafik sigortalar. Dosya say s ndaki art fl %23,3, ödenen hasardaki art fl ise %17,3 ki ekonomik kriz ortam nda bu hasar tablosunu karfl layabilecek primi müflteriden tahsil edebilmek gerçekten zor. Kasko sigortalar ndaki tablo da ortalama primin en az %5 artmas gere ini iflaret ediyor. Zaten bu tespitler, hasardaki afl r art fl n ve poliçelerde eksik al nan primin, 2009 y l nda 600 Milyon civar nda bir sapma yaratt n gösteriyor. Zaten toplam bilanço kar m z bu rakam kadar fazla bir seviyede gerçekleflmifl olsayd, 2009 y l n memnuniyetle iyi bir y l olarak geçmiflin raflar nda yerine koyard k y l n n üçte biri tamamland. Geçen seneki zarar noktalar m z n do ru tespiti, 2010 ve 2011 y llar faaliyet sonuçlar n n olumluya çevrilebilmesi aç s ndan çok önemli. Bu sebeple, gerek sektörün büyümesini yorumlarken, gerek teknik sonuçlar incelerken sektör verilerinin daha mikro bazda irdelenmesi yararl olacakt r görüflündeyim. Sevgilerimle, Hulusi TAfiKIRAN Baflkan

4 B ZE GÖRE De erli Okurlar, Birlikten Dergimizin bu say s nda gerek Türk Sigorta sektöründeki geliflmeler gerek dünyadan haberlerle sizlere ulaflaca z. lk olarak ülkemizdeki faaliyetlerimizden bahsedecek olursak, stanbul Barosu Sigorta Hukuk Komisyonu ile Havac l k ve Uzay Hukuku Komisyonunca ortaklafla düzenledi imiz Havayolu Tafl mac l nda Mesuliyet Sigortalar konulu paneli gerçeklefltirdik. Y l n bafl nda K y tesisleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas n n 1 Ocak tarihinde Resmi Gazete de yürürlü- e girmesinin ard ndan, tarife ile ilgili uygulamada ortaya ç kan sorunlar n ele al n p görüflüldü ü toplant ya ev sahipli i yapan Birli imiz yine stanbul da Grand Cevahir Kongre Merkezinde düzenlenen Sivil Toplum ile Yeni AB Stratejisi ve Üyelik Müzakere Süreci toplant s na kat ld. Çeflitli sivil toplum kurulufl temsilcilerinin bulundu u bu toplant da AB Genel Sekreterli i, AB Ülkeleri Büyükelçileri, ile Devlet Bakan ve Bafl müzakereci Egemen Ba fl ta bulundu. Bu toplant n n hemen ard ndan, Birlik olarak BASEL de Uluslar aras Sigorta Denetçileri Birli i nin toplant s na kat ld k. Sigortac n zdan Mektup Var bilgilendirme kutusu ile ulusal bas nda bilinçlendirme çal flmalar m za bir yenisini daha ekledik. Mart ay ndan bafllayarak Akflam, Milliyet Radikal, Sabah, Star, Vatan, Yeniflafak gazetelerinde y lsonuna kadar bir proje ile sigortal lar n ya da sigorta yapt racaklar n en çok merak ettikleri konulara aç kl k getiriyoruz. Uzun ve yo un geçen bir dönemin stresini atmak için sigorta sektörünü geleneksel sektör yeme inde bir araya getirdik. Yemek Sait Halim Pafla Yal s n n büyüleyici atmosferinde gerçekleflti. Sektör temsilcilerini buluflturan bu birliktelik Anadolu Sigorta n n baflar l orkestras katk lar yla keyifli görüntülere sahne oldu. Sigorta sektörünün 2009 y l n n de erlendirildi i Türk sigorta sektöründe yaflanan geliflmeler hakk nda da bilgiler verilen bas n toplant m z ise 25 Mart tarihinde gerçeklefltirildi. Birli imizin 2010 y l için açt yarat c çal flmalar ve sigorta bilinçlendirme konulu konkuru ise lanc l k Reklam Ajans kazand. 14 kreatif reklam ajans n n davet edildi i konkurda önce ilk 4'e giren lanc l k, ikinci aflaman n sonucunda konkurun galibi oldu. lanc l k Birli- in bütün stratejik ve kreatif reklam çözümlemeleri y l boyu sürdürecek. Dünyadaki sigorta ve finans sektöründeki geliflmeleri de sizlerle paylaflt m z bu say m zda, her zamanki gibi DASK faaliyetlerinden, Sigortac l k E itim Merkezi nce gerçeklefltirilen yasa ve yönetmeliklerle belirtilen acente e itimi ve s navlar sonucu 29 ili kapsayan çal flmalardan söz ettik. Bu arada Güvence Hesab m zda son befl y lda % 718 artan baflvuru say s n bizim bu konudaki çabalar m z n olumlu bir göstergesi olarak karfl - n za ç kar yoruz. Sigorta Bilgi Merkezi sayesinde oluflturulan de erli bilgi ve istatistikler sektöre sa lanacak hizmetlere en büyük veriyi oluflturuyor. Tüm sektörel çal flmalar m z bir sayfadan özetlemek yerine gelin Dergimizin yapraklar n çevirerek sigorta sektöründeki ilerlemelere, geliflmelere ve gündemine sizleri de ortak edelim. Esenlikler dilerim Erhan TUNÇAY Genel Sekreter 02

5 B RL K TEN HABERLER QIS 4 ile lgili Çal fltay Düzenlendi olvency II'ye iliflkin geliflmelerin takip S edilmesi ve Türkiye'nin Solvency II ile ilgili olarak izlemesi gereken yol haritas n n belirlenmesi amac yla kurulan Solvency II htisas Komitesi çal flmalar na devam ediyor. Bu kapsamda, say sal etki çal flmas n (QIS 4) yürüten flirketlerin temsilcileri için 8-9 Aral k 2009 tarihlerinde Birlik Konferans salonunda bir çal fltay düzenlendi. irlik, 19 Aral k 2009 tarihinde stanbul Barosu Si- B gorta Hukuku Komisyonu ile Havac l k ve Uzay Hukuku Komisyonu taraf ndan ortaklafla düzenlenen Havayolu Tafl mac l - nda Mesuliyet Sigortalar konulu panele kat ld. Panelde Birlik Hukuk ve Mevzuat Uzman Av. Hüseyin Arslan taraf ndan temsil edildi. Panelin ilk oturumunda söz alan Hudson Sky International S. A. Türkiye Müdürü Tülin Yurdakul, hava tafl mac l - nda mesuliyet sigortalar hakk nda bilgi verdi. Panelin ikinci oturumunda ise Av. Burak Kepkep, AB Hukukunda Hava Tafl - mas ndaki Liberalleflme Çal flmalar, Av. Nazl Can ise AB Hukukunda Hava Tafl mas ndaki Sigorta Nev'ileri bafll kl sunumlar gerçeklefltirdi. Ernst & Young stanbul öncülü ünde organize edilen çal fltayda Ernst & Young Amsterdam, Londra ve Atina ofislerinden gelen konunun uzmanlar taraf ndan hayat ve hayat-d fl faaliyetlere iliflkin QIS 4 tablolar n n doldurulmas na yönelik bilgiler verildi. Çal fltay sonunda kat l mc lar taraf ndan yönlendirilen sorular yan tlanarak vaka analizi gerçeklefltirildi. Havayolu Tafl mac l nda Mesuliyet Sigortalar Paneli 03

6 B RL K TEN HABERLER Çocuklara Sigorta Bilinci! günde 65 bin kifli, Ülkemizde sigorta bilincinin geliflmesini sa lama vizyonu do rultusunda çocuklara sigorta bilincini afl lamak üzere Birlik talebi ile BKM taraf ndan yaz l p sahnelenen Bay Hooop Evde fiamata adl oyun, yola ç kt Anadolu turnesinde hem çocuklar hem de veliler taraf ndan yo un ilgiyle karfl lan yor. 04

7 kilometre! fiu ana kadar baflta stanbul'un birçok ilçesinde olmak üzere Edirne, Tekirda, Bal kesir, Çanakkale, zmit, Bursa, Denizli, Antalya, zmir, Konya, Kayseri, Adana, Gaziantep, Malatya, Elaz, Trabzon ve Samsun'da perdelerini açan oyun toplam km yol kat ederek çocuk ve veliye ulaflmay baflard. Oyun, çocuklar n yan s ra velilerden de tam not al yor. Birli in sponsorlu unda haz rlanan ve çocuklara hem e lenceli hem de keyifli bir gösteri sunan Bay Hooop Evde fiamata adl oyun Erzurum, Erzincan, Kütahya, Eskiflehir, Kars, fianl urfa, Mardin, Hatay, skenderun ve Ankara'dan sonra 23 Nisan 2010 tarihinde stanbul Bostanc Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek final gösterimi ile bu sezonu kapatacak. 05

8 B RL K TEN HABERLER K y Tesisleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas ile lgili Toplant y Tesisleri Deniz Kirlili i Zorunlu Mali K Sorumluluk Sigortas Tarife ve Talimat - n n 6 Kas m 2009 tarih ve say l Resmî Gazete'de yay mlanarak 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlü e girmesinin ard ndan ilgili taraflar n tarifeye iliflkin uygulamada yaflanan sorunlar n ele al nabilmesi amac yla bir araya gelmeleri planland. Bu kapsamda Birlik, 15 Ocak 2010 tarihinde konuya iliflkin toplant ya ev sahipli i yapt. Toplant da Çevre Orman Bakanl 'ndan irlik, Hazine Müsteflarl yetkilileri taraf ndan 22 Ocak 2010 tarihinde flirket B temsilcilerine yönelik olarak mobil imza uygulamas hakk nda düzenlenen e itime ev sahipli i yapt. fiirketlerin muhasebe müdürlerinin Daire Baflkan Veysel Aslan, Afire Sever ve Serpil Durak, Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürlü ü'nden ise Selamet Yaz c konuya iliflkin mevzuat hakk nda kat l mc lara bilgi verdi. Birlik nezdinde faaliyet gösteren Sorumluluk Sigortalar nceleme Araflt rma Komitesi Baflkan Alper Tan ise uluslararas uygulamalar ile ilgili örnekler vererek ülkemizdeki uygulamada karfl lafl lan konulara iliflkin görüfllerini ifade etti. Toplant kat l mc lar n sorular n n yan tlanmas ile sona erdi. Hazine Müsteflarl n n fiirketlere Yönelik Mobil mza Süreci Toplant s kat ld toplant da, Hazine Müsteflarl taraf ndan flirketler nezdinde uygulanmas na karar verilen mobil imza sürecine iliflkin geliflmeler ele al narak bilgi ifllem altyap s ve uygulama flekline iliflkin bilgilendirmede bulunuldu. IAIS Toplant s irlik, fiubat 2010 tarihlerinde B Uluslararas Sigorta Denetçileri Birli- i'nin (IAIS) y lda üç kez düzenledi i toplant - lar kapsam nda Basel'de gerçeklefltirdi i ilk toplant ya kat ld. IAIS üyeleriyle gözlemcilerine aç k toplant lara IAIS'in gözlemci üyesi s - fat yla kat lan Birli i, Mali ve Finansal Düzenlemeler Sorumlusu Onur Acar temsil etti. ki gün süren toplant lar boyunca Birlik, solvency, finansal istikrar ve sigorta gruplar yla ilgili bilgilendirme oturumlar na kat ld. Birlik taraf ndan IAIS üyeleri ve gözlemcileri aras nda sistemik riskler ve finansal kriz sonras nda sigorta sektöründe daha etkin düzenleme ve denetleme konular n n tart fl ld özel oturuma da kat l m sa land. 06

9 Avrupa Yol Güvenli i fiart nternet Sitemizde irlik, Avrupa Yol Güvenli i fiart na B Kas m 2009'da taraf olmas n n ard ndan ülke genelinde yol güvenli inin sa lanmas ve kamu bilincinin artt r lmas na yönelik verdi i taahhütler kapsam nda Türkçe ve ngilizce internet sitesi arac l yla Avrupa Yol Güvenli i fiart 'n tan tmaya bafllad. Buna göre Birlik internet sitesinde Avrupa Yol irlik, Avrupa Birli i Genel Sekreterli i B (ABGS) taraf ndan 13 fiubat 2010 tarihinde stanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirilen Sivil Toplum ile Yeni AB Stratejisi ve Üyelik Müzakere Sürecimiz Toplant s na kat ld. Devlet Bakan ve Bafl müzakereci Egemen Ba fl, Avrupa Birli i Genel Sekreterli i (ABGS), AB ülkeleri büyükelçileri ile sivil toplum kuruluflu temsilcilerinin kat ld toplant - da Birli i Uluslararas liflkiler Uzman Yard mc s Müge Soysal temsil etti. Güvenli i fiart bafll alt nda Avrupa Yol Güvenli i fiart (ERSC) Hakk nda ve Birlik ve ERSC Çal flmalar bölümleri yer al yor. Söz konusu bölümler kapsam nda Avrupa yol güvenli i konusunda çeflitli kurumlar taraf ndan haz rlanan orijinal dokümanlar ile Birlik taraf ndan ERSC hakk nda haz rlanan çal flmalara eriflim sa lanmas mümkün. Sivil Toplum ile Yeni AB Stratejisi ve Üyelik Müzakere Sürecimiz Toplant s Toplant da Devlet Bakan ve Bafl müzakereci Egemen Ba fl ve di er konuflmac lar taraf ndan gerçeklefltirilen aç fl konuflmalar n n ard ndan ABGS Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Bozk r taraf ndan Yeni AB Stratejisi ve Üyelik Müzakere Süreci konusunda bilgilendirme yap ld. Bilgilendirme kapsam nda yeni AB Stratejisinin bafll ca 4 platform (I.Resmi Müzakere Süreci, II. Ask ya Al - nan Fas llar, III. Siyasi Kriterler ve IV. letiflim Stratejisi) üzerine kuruldu u ifade edilerek söz konusu platformlara iliflkin k sa aç klamalarda bulunuldu. Türkiye'nin AB ile yürüttü ü müzakere sürecinde sivil toplum kurulufllar n n oynad önemli rolün ifade edildi i toplant n n ikinci bölümünde ise sivil toplum kuruluflu temsilcileri taraf ndan Yeni AB Stratejisi ne iliflkin görüfl ve talepler iletildi. Toplant Devlet Bakan ve Bafl müzakereci Egemen Ba fl taraf ndan yap lan de erlendirme ve kapan fl konuflmas ile sona erdi. 07

10 B RL K TEN HABERLER Sait Halim Pafla Yal s nda 2010 Y l Sektör Yeme i igorta sektörü geleneksel sektör yeme i nde bir araya geldi. TSRfiB tara- S f ndan her sene düzenlenen geleneksel sektör yeme i bu sene Sait Halim Pafla Yal s n n büyüleyici atmosferinde gerçekleflti. Sektör temsilcilerini buluflturan yemek keyifli görüntülere sahne oldu. 12 Mart Cuma akflam Sait Halim Pafla Yal s nda gerçeklefltirilen sektör yeme- inde bir araya gelen sektör yöneticileri yo un geçen bir senenin yorgunlu unu att. Sigorta flirketlerinin genel müdür ve üst düzey yöneticilerinin kat l m gösterdi i gece, yemek öncesinde verilen kokteylle bafllad. Sait Halim Pafla Yal s n n büyüleyici atmosferinde gerçekleflen kokteylde flirket yöneticileri sohbet etme f rsat - na sahip oldu. Geleneksel sektör yeme inin aç l fl konuflmas - n Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürü Ahmet Genç ve TSRfiB Baflkan Hulusi Taflk - ran yapt. Aç l fl konuflmalar n n ard ndan bafllayan yemekte, Anadolu Sigorta çal flanlar n n oluflturdu u amatör müzik grubu Anadolu Sigorta Orkestras sahne ald. Birbirinden güzel flark larla geceye renk katan orkestraya gecenin ilerleyen saatlerinde Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su da dahil oldu ve geceye kat lanlara benzersiz bir müzik ziyafeti yaflatt. Türk sigorta sektörünün üst düzey yöneticilerini bir araya getiren bu özel yemek gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. 08

11 TSRfiB, 2009 Y l nda Sigorta Sektöründe Yaflanan Geliflmeleri Bas n Mensuplar yla Paylaflt Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i (TSRfiB) 25 Mart 2010 Perflembe günü düzenledi- i bas n toplant s nda bas n mensuplar yla bir araya geldi. Ceylan Intercontinental de gerçeklefltirilen bas n toplant s nda TSRfiB Baflkan Hulusi Taflk ran, Türk sigorta sektörünün 2009 y l n de erlendirdi ve 2010 y l yla ilgili beklentilerini paylaflt. Sigorta sektörünün 2009 y l n n de erlendirildi i bas n toplant s nda konuflan TSRfiB Baflkan Hulusi Taflk ran, sektörün 2009 y l nda toplam milyon TL prim üretimi gerçeklefltirdi ini ancak ekonomik krizin etkisi nedeniyle sektörün reel anlamda yüzde 2,2 oran nda küçüldü ünü ifade etti. Taflk ran konuflmas nda, Türk sigorta sektörünün 2009 y l nda hayat d fl branfllarda milyon TL, hayat branfl nda milyon TL ve toplamda milyon TL prim üretimi gerçeklefltirdi ini ifade etti. Sektörün 2008 y l prim üretimine göre yüzde 4, 23 oran nda büyüme kaydetti ini söyleyen Taflk ran, 2009 y l nda sektörün reel anlamda yüzde 2,2 oran nda küçüldü ünü belirtti. Sektörün kâr tablosundan da söz eden Taflk ran, 2009 y l nda sektörün teknik kâr n n yüzde , mali kâr n n yüzde ve vergi sonras bilanço kâr n nsa yüzde oran nda düfltü ünü ifade etti. Taflk ran, 2009 y l sonu itibariyle sigorta sektöründe istihdam edilen kifli say s n n kifliye ulaflt n, sektörde faaliyet gösteren acente, broker ve eksperler de dikkate al nd nda sigorta sektörünün den fazla kifliye istihdam sa lad n sözlerine ekledi y l nda Türk sigorta sektöründe yaflanan geliflmeler hakk nda da bilgi veren TSRfiB Baflkan Hulusi Taflk ran, Kaza Tespit Tutana, Tamamlay c Sa l k Sigortas, Sigorta Tahkim Komisyonu gibi uygulamalardan söz etti. Taflk ran ayr ca TSRfiB nin 2009 y l nda sigorta bilincinin yayg nlaflt r lmas amac yla bafllatt reklam çal flmas ve "Bay Hooop Evde fiamata" adl bilgilendirici çocuk tiyatrosu hakk nda da görüfllerini ifade etti. TSRfiB Baflkan Hulusi Taflk ran sunumunun ard ndan bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. 09

12 B RL K TEN HABERLER Birlik in Reklam Konkuru Sonuçland TSRfiB nin 2010 y l için açt yarat c çal flmalar ve sigorta bilinçlendirme konulu konkuru lanc l k Reklam Ajans kazand. 14 kreatif reklam ajans n n davet edildi i konkurda önce ilk 4'e giren lanc l k, ikinci aflaman n sonucunda konkurun galibi oldu. lanc l k Birli in bütün stratejik ve kreatif reklam çözümlemeleri y l boyu sürdürülecek. Sigortac n zdan Mektup Var Bilgilendirme Kutusu Birlik, Mart ay ndan bafllayarak Akflam, Milliyet Radikal, Sabah, Star, Vatan, Yeniflafak gazetelerinde y lsonuna kadar bir proje ile sigortal lar n ya da sigorta yapt racaklar n en çok merak ettikleri konulara aç kl k getiriyor. Benzer bir uygulamay geçti imiz y l Uzman Tv ile bafllatan ve 60 sorudan oluflan bilgilendirici video kay tlar ile Birli in web sitesinde en çok sorulan sorulardan derlenen sigorta bilgilerinden yola ç k larak gazetelerde uygulanmaya bafllan yor. 10

13 NCELEME ARAfiTIRMA Sigortac l kta Kriz Yönetimi -1- Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Ün. BF Kamu Yönetimi Böl. Ö retim Üyesi ugün gerek literatürde gerekse de uygulamada kriz sürecinde görülen yöne- B tim modelinin, beklenmedik dönemlerde ortaya ç kan, ola an dönemlerden farkl özellikler gösteren, özel nitelikli uygulama yap lmas n gerektiren bir yönetim modeli olarak kriz yönetimi (Aykaç, 2001: 5) fleklinde adland r ld n görüyoruz. Bu süreçte edinilen tecrübeler krizlerden en az etkilenmenin veya k sa sürede ç kman n yolunun kriz yönetimden geçti ini göstermektedir. Bu aç dan kriz yönetimi içinde birçok dinamik bar nd ran çok boyutlu bir yönetim fleklidir. Önceleri yaflanan durgunluk yerini zamanla gerilemeye b rakmakta, sonras nda ise çöküfl yaflanmaktad r. Krize ilk tepkiler, kabul etmeme, sahiplenmeme, önemsememe, flaflk nl k ve kontrolsüz davran fl sergileme olarak görülebilir. Kriz yönetiminden söz edilmemesi durumunda uyar sinyallerinin dikkate al nmas, krizin karfl - lanmas ve çözülmesi genelde mümkün olmamaktad r. Krizleri aflabilmek için öncelikle nedenlerin ortadan kald r lmas ve yap sal problemleri çözülmesi gerekmektedir. Bunlar yapmay p krizin etkileri ve sonras nda neler yap lmas gerekti ine yo unlaflmak veya d fl kaynak ile krizlerin afl laca n düflünmek (Bozgeyik, 2006:1) örgütü kriz yönetiminde baflar s zl a götürecektir. Krizler mevcut durumda kontrol edilemeyen güçler taraf ndan oluflturulan radikal de ifliklikler demektir. Bu yönüyle krizler örgüt yap s n tümüyle etkileyen bir özelli e sahiptirler. Bundan dolay finansal kaynaklarda ve örgüt itibar nda önemli düflüfllere neden olurlar. Ölüm, yaralanma ve çevre kirlili i gibi zararlara yol açabilirler. Gelecek kuflaklar n yaflam n tehlikeye sokabilirler. Tüm bu durumlarla karfl laflmamak için uygulamaya sokulan kriz yönetimi, her fleyden önce krize haz rl kl olmay gerektirmektedir. Krizin önce fark edilmesi, mevcut durumun ve hasar n saptanmas, seçenekler belirlenmesi, seçeneklerin en uygununun seçilmesi ve bunlar yap l rken çok h zl hareket edilmesi etkili bir kriz yönetiminin temelini oluflturmaktad r (Arslan, 2001:41). Kriz yönetiminin en çok ihtiyaç duyuldu u alanlar; deprem, sel, volkan patlamalar gibi do al afetler, nükleer santraller, uçak-tren kazalar gibi teknolojik felaketler ve 1990 lardan itibaren daha çok Avrupa da görülen karmafl k ve çok boyutlu, insan yaflam n do rudan etkileyen felaketler ve olaylard r (Alderslade, 2004:9). Bu konuda uluslar aras kriz yönetimi giriflimleri yap lmaktad r. Örgütlerle ilgili olarak da çok çeflitli faktörler krizlere yön açabilmekte ve bireysel olarak örgüt yönetimleri karfl karfl ya kald klar bu krizlere kendi bafllar na çare bulmaya çal flmaktad rlar. NED R KR Z YÖNET M! Kriz yönetimi en genel flekliyle; çal fl lan alana ve gelece e yönelik olas sorun ve tehlike etmenlerinin belirlenmesini, uygun tepki ve savafl m türlerinin saptanmas n, örgütün krizle bafla ç kacak önlemleri uygulamas n ve tepkileri de erlendirmesini kapsayan bir süreç olarak tan mlanmaktad r (Bozkurt vd., 1998:154). Kavramla ilgili; özel uzmanl k gerektiren, gelece- e yönelik, önemli iliflkileri bozabilecek olaylar tahmin etmeye çal flan bir süreç, bir yöneti- 11

14 NCELEME ARAfiTIRMA cinin muhtemel tehlike durumlar nda kendi amaçlar n kabul edilebilir bir maliyetle karfl lamaya çal flma süreci, örgüt yöneticisinin en az maliyetle denge durumuna ulaflma çabas (Cener, 2007:5) fleklinde tan mlamalar yap lmaktad r.. Tüm bu tan mlardan da anlafl ld üzere, kriz yönetimi uzun bir süreci kapsamaktad r. Bunun yan nda ortak bir nokta da, düflük maliyetle denge durumuna ulaflmak olarak belirtilebilir. Burada en önemli unsur ise, örgütleri tehdit edecek olaylar önceden tahmin ederek onlar ortadan kald rmaya yönelik olmas d r (Cener, 2007:4-5). Bunun için kriz yönetimi, sistematik olarak verilecek kararlar, bu kararlar uygulayacak ekibi oluflturmay, uygulama sonuçlar n h zla alarak yeni kararlar vermeyi gerektirir (Tüz, 2004:85). Kriz yönetimi krizi tahmin etmek, gerekli önlemleri almak ve krizi örgüt lehine sonuçlar yaratmas na çal flmay kapsar. Kriz yönetiminde en çok rastlanan hatalar listesinde de örgütlerin kendilerine hizmet eder gözükmeleri bulunmaktad r. Oysaki halk, onlar n ne kadar önemli oldu unu duymak yerine kendilerine nas l bir sorumluluk anlay fl yla yaklaflt klar n bilmek ister (Görpe, 2004:229). Kriz yönetiminin en zararl yönü, örgütün tüm kademelerinde çal flanlar n gerginleflmesi, buna paralel olarak geliflen yayg n bir koordinasyonsuzluk nedeniyle, verimlili in ve ifl kalitesinin azalarak, örgütün imaj n n giderek zay flamas - d r. Bu dönemlerde zaman n ço u, ortaya ç - kan yeni sorunlar bast rmakla veya onlara yeni çözüm aray fllar ile geçer (Tutar, 2004:66). Krizleri en iyi yönetenler daha kriz ç kmadan niçin var olduklar na karar vermifl örgütlerdir. Kendilerini çevreleyen her fley çöküyor gibi görünürken, arkalar n dayayabilecekleri ilkeleri vard r (Augustine, 2000:31). Krizlere sistemli yaklaflan bu tür örgütlerde kriz yönetimi sisteminin kurulabilmesi için öncelikle iyi kriz yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktad r. Kiflilerin kriz yönetimi e itimi almalar ve bu konuda tam donan ml olmalar da gerekmektedir. Ayr ca bu kiflilerin do ru görevlere getirilmeleri gerekir (Savafl, 2004:17). E er kriz yönetimi herhangi bir kriz öncesi bafllat lm flsa, gelece e yönelik baz de erlendirmelerin yap lmas büyük önem tafl maktad r. Buna risk de erlendirmesi denilmektedir. Baz temel psikolojik unsurlar risk olgusu ile birlikte de erlendirilmelidir. Öncelikle risk de erlendirmesinde alg lar büyür rol oynar. Çünkü kifliler alg lamalar na ve geçmifl tecrübelerine göre hareket ederler (Mumcu, 2004:39). Ancak kriz yönetimini, risk ve sorun yönetiminden ay rmak da gerekir. Risk yönetimi, bireyleri ve örgütleri ayd nlatmak suretiyle çok çeflitli kaynaklardan gelebilecek risklere karfl uyarmaya ve alanlardaki denetimi art rmaya yönelik önlemler dizisi olarak anlafl l rken, sorun yönetimi ise potansiyel bir tak m problemlerin örgütsel anlamda kriz boyutuna ulaflmadan denetim alt na al nmas çabalar n kapsayan bir uygulamad r (Bozkurt vd; 1998: ). Bu aç dan kriz yönetimine bakarsak, yöntemi, çal fl lan alana ve gelece e yönelik olas sorun ve tehlike etmenlerinin belirlenmesini, uygun tepki ve savafl m türlerinin saptanmas n, örgütün krizle bafla ç kacak önlemleri uygulamas n ve tepkileri de erlendirmesini kapsayan bir süreç olarak görebiliriz. Kriz yönetimi, bir örgütün sayg nl n korumak için kullan lan beceri ve tekniklerin de erlendirilmesi olarak alg lanan riski yönetiminin bir ö esidir. Ancak son zamanlarda bir yönetim dal olarak görülmeye bafllanm flt r (Arslan, 2001:41). Kriz yönetimi, olas bir kriz durumuna karfl l k, kriz belirtilerinin elde edilerek de erlendirilmesi ve örgütün kriz durumunu en az kay pla atlatabilmesi için gerekli önlemlerin al nmas ve uygulanmas süreci olarak ifade edilebilir. Bu yönüyle kriz yönetimi, h zl ve etkin karar almay ve uygulanan kararlarda ortaya ç kan sapmalar n bir an önce düzeltilmesini zorunlu k lar. Kriz yönetiminde, örgütün varl n tehdit eden, faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen durumlara karfl, örgütün etkin ve h zl hareket etme yete- 12

15 ne i önemlidir. Bu nedenle, kriz yönetiminde, örgütün faaliyet alan, çevresel flartlar, mali olanaklar, örgütsel yap, yönetim anlay fl, iletiflimin etkinli i, örgüt iklimi gibi. pek çok unsur belirleyici olabilmektedir (Karakaya, 2007:3). Kriz durumu, örgütler için her fleyden önce örgütün beklemedi i ve önceden tahmin edemedi i bir durumdur. Bilindi i gibi kriz, çabuk ve acele cevap verilmesi gereken, oluflturdu- u karmafl kl k ile örgütün mevcut yürütme sistemlerine zarar veren, her fleyden önce de örgütün mevcut de erlerini, amaçlar n ve varl - n devam ettirebilmesini tehdit eden bir durum olarak kabul edilmektedir. Kriz yönetimi konusu, henüz çok yenidir ve sonuç olarak ne tam olarak anlafl lm fl ne de tam olarak kabul edilmifltir. Gelifltirilmifl ve yenilenmifl kriz yönetimi programlar n n, meydana gelmeden önce bütün örgütsel krizleri önleyebilece i de söylenememektedir. Gerçekte tam olarak önlem alma, kriz yönetiminin amac de- ildir. Bununla beraber, etkili kriz yönetiminin örgütü daha h zl eski haline getirdi i ve krizlerden etkili sonuçlar ç karmaya yard mc oldu u ispatlanm flt r (Cener, 2007:4-5). Kriz yönetiminde krizin boyutlar ve etki derecesi dikkate al narak, sektörün özelliklerine en uygun uygulanabilir önlemlerin al nmas etkili sonuç verecektir. flte kriz yönetiminin amaçlar ndan biri de, kriz dönemlerinde, hangi önlemlerin al nmas n n ve hangi yöntemlerin uygulanmas n n sonuç verece inin önceden belirlenmeye çal fl lmas d r (Aykaç, 2001: 8). Bu aç klamalardan hareketle kriz yönetiminin amaçlar - n flu flekilde s ralayabiliriz: Karar vericiyi etkileyebilecek kriz türlerinin çeflitlili i ve krizin içinde bulundu u süreç hakk nda yöneticilere bilgi sa lamak, Yöneticilere krizi tan ma ve de erlendirme yetene i kazand rmak, Krizden kaç nma planlar gelifltirmede yöneticilere çeflitli teknikler sa lamak, Mümkün olan en iyi flekilde, krizin yönetilebilmesi için gerekli olan yetene in yöneticilere kazand r lmas n sa lamak. Bu amaçlar ile kriz yönetimi, belirli özelliklerdeki çeflitli türdeki krizlerin ortadan kald r lmas nda veya önlenmesinde yöneticilere yard mc olmaktad r (Cener, 2007:4). Kriz ortaya ç kmadan önce bir tak m belirtilerle kendini hissettirir. Bu belirtiler daha çok örgütle ilgili süper, üst ve alt sistemlerinde oluflan aksamalard r. Yönetim krizin belirtilerini önceden tahmin edebildi i ölçüde baflar l olacakt r. Bu nedenle örgüt, kriz belirtileri ortaya ç kmaya bafllad ndan itibaren, krizi önleyici veya etkilerini azalt c sistemli faaliyetler bütünü olan kriz yönetimini uygulamal d r. Kriz yönetiminde, krizin neden oldu u yo un belirsizlik ve rekabet ortam nda hayatta kalma çabas n belirleyen en etkili unsurlardan birisi olan, uygun stratejilerin seçimi ve uygulanmas stratejik öneme sahip oldu undan, stratejik yönetim yaklafl m n n kullan lmas gerekmektedir. Kriz yönetiminin en belirgin özelli i, çevredeki ani ve h zl de iflimin neden oldu u yo un belirsizliktir. Belirsizli i azaltman n tek bilimsel yolu ise, belirsizlik ortam ile ilgili bilgi düzeyini yükseltmektir. Özellikle kriz yönetiminde istenen baflar n n elde edilebilmesi, üst düzey yönetimin elde edece i stratejik bilgilere ba l d r. Stratejik bilgilerin ortaya ç kar larak gereksinimi olanlara sunulmas stratejik bilgi sistemini gerektirmektedir. Bu nedenle üst düzey yöneticilerin etkin bir stratejik bilgi sistemi ile desteklenmesi zorunludur (Karakaya, 2007:3-4). Örgütler günümüzde, geçmiflte ifllediklerinden daha az sosyal suç ifllemektedirler. Hatta, kazalardan ve felaketlerden korunma konusunda daha baflar l d rlar. Örgütler, ürün güvenli i ve üründen beklenen ahlaki standartlar konusunda daha bilinçli ve bilgili hale gelmektedirler. Buna ra men devaml l klar n tehdit edebilecek kriz durumlar yla da s k s k karfl laflmaktad rlar. Devam Edecek 13

16 KAPAK KONUSU Sigorta Sektörü 2009 Y l n Nas l Geçirdi? ORANSAL DE ERLEND RMELER Ülkemizde sigorta sektörünün ifade etti i büyüklü ü do ru de erlendirebilmek için baz k yaslamalar yapmam z gerekmektedir. Bu k yaslamalar özellikle dünyadaki rakamlarla yapacak olursak bulundu umuz konum daha iyi alg lanabilir. En son 2008 y l verilerine göre sigorta sektörü dünyada 4.3 Trilyon USD prim büyüklü üne sahiptir. Bunun 3.8 Trilyon Dolar geliflmifl ülkeler, 513 Milyar Dolar geliflmekte olan ülkelerden sa lanmaktad r. Türkiye ise 9.1 Milyar Dolar prim üretimi gerçeklefltirmifltir. Reel prim art fllar ise geliflmifl Ülkerlerde % 3.4 azal fl gösterirken, geliflmekte olan ülkelerde %11.1 art fl sa lam fl, Türkiye de ise bu oran %2 azal fl olarak ortaya ç km flt r. Dünyadaki primlerin Gayri Safi Yurt içi Has laya oran %7.1 iken, bu oran geliflmifl ülkelerde %8.8, geliflmekte olan ülkelerde % 2.7 olmufltur. Birkaç ülkeye bakacak olursak, bu oran ABD de %8.7, ngiltere de %15.7, sviçre de % 9.9, Japonya da % 9.8 iken Türkiye de %1.2 dir. Dünyada kifli bafl na düflen prim büyüklü ü ise ortalamada 634 USD dir. Bu tutar geliflmifl ülkelerde Dolar, geliflmekte olan ülkelerde 89 Dolar, yine ülke baz nda bir de erlendirme yapacak olursak; ABD de Dolar, ngiltere de Dolar, sviçre de; Dolar iken Türkiye de 129 Dolard r y l sonu itibariyle ülkemizde 58 sigorta flirketi, 2 reasürans flirketi faaliyet göstermekte olup, aktif olarak bu say 54 sigorta ve 1 adet reasürans flirketidir. Sigorta flirketlerinin 22 tanesi Hayat Sigortalar branfl nda, 36 s da hayat d fl branfllarda çal flmaktad r. Sektörün istihdam edilen kifli say s kifliye ulaflm flt r. Bu say ya acenteleri, broker flirketleri ve eksperleri de dâhil etti inizde rahatl kla sigorta sektörünün den fazla kifliye ifl imkân yaratt n söyleyebiliriz. Di er taraftan Bireysel Emeklilik sistemi verilerine de bakacak olursak; 2009 y l sonu itibariyle; toplam kat l mc say s kifliye ulaflm fl ve toplam fon büyüklü ü olmufltur. Bir önceki y la oranla kat l mc say s nda %13.92 art fl sa lan rken bu art fl n fon büyüklü üne yans mas % olmufltur YILINDA TÜRK S GORTA SEKTÖRÜNDE YAfiANAN GEL fimeler Kaza Tespit Tutana Uygulamas 2008 y l nda bafllayan bu uygulamaya sektör büyük destek vermektedir y l sonu verilerine göre maddi hasarl kazalar n %81 inde kaza tespit tutana kazaya kar flanlar taraf ndan tutulmufl, %9 unda ise anlaflma sa lanamad ndan kolluk kuvvetleri ça r lm flt r. Ancak kaza tespit tutana uygulamas devreye girdikten sonra suiistimallerin artt - gözlenmifltir. Bunun sonucu olarak sigorta flirketlerinin maliyetleri art fl, bu maliyet art fl sigortal lara da yans m flt r. Yaflanan deneyimler Kaza Tespit Tutana uygulamas n n gözden geçirilmesi gerekti ini düflündürmektedir. 14

17 Sel Felaketi Yaflanan sel felaketi sonras nda yap lan hasar ihbarlar neticesinde adet hasar dosyas aç lm fl, yaklafl k 637 Milyon TL tutar nda hasar söz konusu olmufltur. Sel felaketi sonras nda sektörce yürütülen çal flmalar sigorta sektörünün güvenilirli ini teyit etmifltir. Ancak daha hasar tespit çal flmalar n n ilk bafllad tarihlerde bas nda yer alan haberler ve bir tak m görüfller gösterilen performans gölgelemifltir. Tamamlay c Sa l k Sigortas Sa l k sigortalar nda 2009 y l nda 1.2 Milyar TL tazminat ödenmifltir. Özel Sa l k sigortalar n n tamam na yak n n n sosyal güvenlik flemsiyesi alt nda oldu u düflünüldü ünde bu tutar n tamam n n SGK taraf nda oluflacak maliyeti azaltma fonksiyonunu yerine getirdi i aç kt r. Tamamlay c Sa l k Sigortas n n yürürlü e girmesini takiben çok daha yüksek tutarlara ulaflacak bu deste in kamu sa l k kurulufllar taraf nda yo unlu u azaltarak, daha kaliteli hizmetinde önünü açaca rahatl kla ifade edilebilir. Hizmet Kalitesinin Art r lmas Sigortac l k Hizmetlerinde daha yüksek kaliteye ulaflabilmek amac yla, 5684 Say l Sigortac l k Kanunu ile Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i nezdinde kurulan Sigortac l k E itim Merkezi ( SEGEM ) taraf ndan e itimlere bafllanm fl ve yo un bir flekilde e itim ve s nav faaliyetleri devam etmektedir y l içerisinde SEGEM taraf ndan yaklafl k adaya Acente Teknik Personeli e itimi düzenlenmifltir. Eksperlik e itimi için ise yine yaklafl k kifli, Aktüerlik s navlar na 163 kifli kat lmak için baflvurmufltur kifli ise e itimcilerin e itimi için baflvurmufltur. Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu 13 A ustos 2009 tarihi itibariyle sigorta ile ilgili konulardaki uyuflmazl klarla ilgili yap lan baflvurular kabul etmeye bafllam flt r. Sigorta Tahkim Komisyonu nda 10 u hayat branfl nda, 91 i hayat d fl branfllarda olmak üzere toplam 101 hakem görev yapmaktad r. Çal flmalar neticesinde 31 Ocak 2010 y l itibariyle 195 baflvuru yap lm fl olup, bu baflvurular n 7 adedi hayat sigortalar na, 188 adedi hayat d fl sigorta branfllar na aittir. Sigorta Sektörüne Yönelik Genel Reklam Kampanyas Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i, Türkiye de sigorta bilincinin belirlenmesi ve yap lacak çal flmalar ile bu bilincin gelifltirilerek insanlar n sigortaya olan güveninin tazelenmesi amac yla yapt rd Sigorta Tutum ve Davran fl Araflt rmas ile elde etti i sonuçlardan yola ç karak 2009 y l nda bir reklam kampanyas bafllatm flt r. Sigortas z bir yaflam n bedelinin fark nda m - s n? slogan yla yola ç kan Bedeller kampanyas, televizyon, sinema, dergi, radyo ve internette yay nlanm flt r. Kuruluflundan bugüne kadar geçen sürede ilk kez halka sesini duyuran Birlik bu çal flmalar ve devam edecek di er tan t m çal flmalar ile Türkiye de sigorta bilinci konusunda fark ndal k yaratmay ve sigortal l k oran n art rmay hedeflemektedir. Sigorta Bilincinin Yayg nlaflt r lmas Çal flmalar 2009 y l içinde Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i gelece in teminat çocuklar - m za sigorta bilinci kazand rmak amac yla BKM Oyuncular n n katk s yla bir oyun haz rlatm fl, tüm çocuklar n ücretsiz olarak izleyebilece i, e lendirirken düflündüren "Bay Hooop Evde fiamata" isimli oyun, 11 Ekim de gerçeklefltirilen Gala ile gösterime bafllam flt r y l nda 12 ilde 41 kez sahnelenmifl olan Bay Hooop Evde fiamata, 2010 y l nda da 17 ilde toplam 54 kez toplamda 95 oyun 29 ile ulaflm fl olacakt r. 15

18

19 MEVZUAT - SORUNLAR - YARGI KARARLARI Yarg tay Kararlar nda Sigortac n n Sorumlulu unun Bafllamas Zihni METEZADE TSRfiB Yönetim Kurulu Müflaviri ürk Ticaret Kanununa göre bir prim karfl - T l nda di er kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatine zarar veren bir rizikonun meydana gelmesi halinde sigortac bir tazminat vermeyi veya muayyen bir mebla ödemeyi üzerine almaktad r. Maddenin ifadesinden sigorta sözleflmesinin teflekkülü için bir primin al nmas gere- i aç kt r. Ticaret Kanunun Maddesinde primin tutar ile ödeme zaman ve yerinin poliçede yaz lmas gerekti i belirtilmifltir. Poliçe ayr ca Hazine Müsteflarl nca onaylanan genel flartlar içermelidir Say l Kanunun 11. Maddesine göre sigorta sözleflmelerinin genel flartlara uygun olmas gerekli olup, poliçeye Türk Ticaret Kanununun emredici hükümlerine ayk r ve sigortal aleyhine olmamak üzere özel flartlar n derci de mümkündür. Primin ayn kanununun 1295 inci maddesi gere ince poliçenin teslimi karfl l nda ödenmesi as ld r. Ancak taraflar aralar nda taksitle ödemeyi de kararlaflt rabilirler. Yürürlükte bulunan Sigorta ve Reasürans fiirketlerinin Kurulufl ve Çal flma Esaslar Yönetmeli inin 24. Maddesine göre sözleflme süresi sona ermeden primin tahsil edilmesi kayd ile prim tahsiline iliflkin usul ve esaslar taraflarca belirlenir. Özel kanunlardaki hükümler sakl d r. Sigorta poliçelerine iliflkin genel flartlara bak ld nda sigorta ücretinin tamam n n veya taksitle ödenmesi kararlaflt - r lm fl ise ilk taksitin poliçenin tanziminde ve kalan taksitlerin de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenmesi yolunda hükümlerin yer ald görülmektedir. Kaideden, sigortac n n sorumlulu u primin ödenmesi ile bafllamaktad r. Bu nedenle sigortac n n sorumlulu unun primin veya ilk taksitin ödendi i tarihte bafllayaca na dair Türk Ticaret Kanununun 1295.ci maddesi hükmü hem sigortal hem de sigortac bak m ndan önemlidir. Uygulamada primin zaman nda ödenmemesi veya sigorta ettirenin riziko tahakkuk etti inde hemen prim ödeyerek tazminat talep etmesi, taraflar aras nda sorunlara neden olmakta; sigortal n n prim ödememifl olmas na ra men sigorta poliçesinin bulunmas veya sigortal ya prim tahsil edilmeden poliçenin verilmifl olmas sorunlar n do mas nda ana etkenlerden biri olmaktad r. Prim al nmadan sigorta poliçesinin flirketçe sigortal ya sigorta ettirene verilmifl olmas, primin veya ilk taksitinin sigortac taraf ndan al nd ve poliçenin de bu nedenle verildi i kan s n vermekle beraber, sözleflmede, primin ister tümü, ister ilk taksiti olsun, sorumlulu un primin ödenmesi ile bafllad yolunda hüküm var ise, sorumlulu- un ödeme ile bafllad n kabul etmek gerekir. Nitekim Yarg tay özel dairesinin 10 Eylül 1990 tarihinde ald bir kararda da poliçede bu yolda bir kay t var ise poliçenin davac ya teslim edilmifl 17

20 MEVZUAT - SORUNLAR - YARGI KARARLARI olmas n n primin peflin tahsil edildi i kaidesini ortadan kald rd ve sorumlulu un bafllamayaca belirtilmifltir. Yarg tay Hukuk Genel Kurulu karar nda da bu husus aç kça vurgulanmaktad r. Nitekim Yarg tay Hukuk Genel Kurulunun 12 Kas m 1997 tarihli, 1997/910 say l karar nda Ticaret Kanunun 1295.ci maddesi 3.cü f kras na göre sigortac n n sorumlulu u primin veya ilk taksitin ödendi i tarihte bafllar. Dava konusu olayda riziko gerçekleflmifl ancak prim ödenmemifltir. Sigortac n n poliçeyi davac sigortan n iflyerine kadar götürü pirimi orada tahsil etme sorumlulu- u yoktur. Tacir olan davac n n en az ndan prim ödeme yükümlülü ünü yerine getirmesi gerekti- ini bilmesi ve davac için külfet teflkil etmeyecek bir ifllem olan ve hatta verilecek bir talimatla dahi yap labilecek olan prim ödeme ifllemini yerine getirmesi gerekirdi. Bu aç klama ve tespitlerin fl alt nda taraflar aras nda sigorta akdinin olufltu u ancak sigorta primi ödenmedi- inden Türk Ticaret Kanununun 1295.ci maddesi gere ince olay tarihinde sigortac n n sorumlulu unun bafllamad anlafl lmaktad r. Bu nedenle davan n reddine karar verilmesi gerekir. denilmifltir. PR M TAKS TLER NDEN B R ÖDENMEZSE NE OLACAKTIR? Türk Ticaret Kanunu, sigorta ettirenin prim ödenmesindeki temerrüdü halinde poliçenin feshine imkân tan m flt r ancak bu husustaki Maddenin birinci f kras nda, 1 y ldan uzun süreli can sigortalar için aç k hükümler sevk edilmiflken, maddenin can sigortalar d fl ndaki sigortalar ile ilgili 2. ci f kras hükmü anayasan n 11 Mart 1997 tarihli, 997/35 say l karar ile iptal edilmifltir. Ancak, sigorta priminin ödenmesi, sigortac n n sorumlulu unun bafllamas ve sigorta ettirenin temerrüdü ile ilgili olarak sigorta genel flartlar na hazine müsteflarl nca eklenen madde ile mal ve sorumluluk sigortalar na iliflkin genel flartlar n temerrüde iliflkin bölümünün; hayat, ferdi kaza ve hastal k sigortas genel flartlar n n süresi 1 y l ve 1 y ldan k sa süreli sigortalarda uygulanan temerrüdü düzenleyen k sm n n, prim ödemesi borcunda temerrüde düflülmesi halinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulan r fleklinde de ifltirilmesi uygun bulunmufltur. Konuya iliflkin olarak afla da yer alan Yarg tay kararlar nda bu hususa ve uygulamada do an sorunlara aç kl k getirilmeye çal fl lm flt r. Yarg tay 11. Hukuk Dairesinin 03 Mart.2006 tarihli, 2006/2191 say l karar nda Türk Ticaret Kanuna göre sigorta iliflkisi kurulsa bile sigortac n n sorumlulu u primin veya ilk taksitin ödenmesi ile bafllar. Eldeki dava primin rizikonun gerçekleflmesinden sonra ödendi i gerekçesi ile reddedilmifltir karar usul ve yasaya uygundur yolunda karar verilmifltir. Mevzuata göre sigorta acenteleri taraf ndan tahsil edilen primlerin acentesi bulunan sigorta flirketine intikali gereklidir. Esasen acentelik sözleflmesinin hükümleri de bu yoldad r. Prim acente kay tlar na intikal etmedi i sürece, primin sigorta flirketine ödeme yap ld fleklinde kabulü mümkün de ildir. Yarg tay 11. Hukuk Dairesinin konuya iliflkin 18 Ekim 1999 tarihli, 1999/8001 say l karar na göre yerel mahkeme, davac n n poliçe priminin 1. taksitini daval acentenin eleman na, onun da tahsil etti i primi acenteye ödemeyi, ancak acentenin sigorta flirketine yazd yaz da poliçe primi taksitini hasardan sonra poliçe çeki ile gönderildi ini bildirdi i; acentenin kendi eleman n n yapt ifllemlerden sorumlu oldu u, böylece ilk prim taksitinin süresinde acenteye ve dolay s ile sigorta flirketine ödendi inin kabulü gereklili ine dayanarak davay kabul etmifltir. Yarg tay karar nda daval acente çal flan n n tahsil etti i paray zimmetine geçirmesi, daval flirket aç s ndan ödeme olarak kabul edilemeyece i gibi, ondan da önemlisi dosyadaki tarihsiz acente yaz s ndan tahsil olunan paran n rizikonun gerçekleflmesinden önce acente kay tlar - na intikal etmedi i de anlafl lmaktad r. Bu nedenle mahkeme Türk Ticaret Kanunun 1297/2.ci maddesi uyar nca sözleflmenin fesih edildi inin kabulü ile davan n reddine karar verilmesi gerekirken yanl fl gerekçe ile durumun reddine karar 18

21 verilmesi do ru olmam flt r yolunda görüfl belirtmifltir. Yarg tay karar nda de inilen 1295/2.ci madde yukar da da de indi imiz gibi anayasa mahkemesinin 11 Mart 1997 tarihli karar ile iptal edilmifl ise de, taraflar n hak ve yükümlülüklerini belirleyen poliçenin hükümleri karfl s nda davan n reddi yerinde olmufltur. Yarg tay 11. Hukuk dairesinin 27 Nisan 2000 tarihli, 2000/3578 say l bir baflka karar nda, dava konusu uyuflmazl kta 23 Kas m 1997 vade tarihli ilk prim taksiti vadesinde ödenmedi inden 23 Aral k 1997 tarihinde poliçenin fesih edilmifl say lmas gerekir ise de peflinat ödenmekle sigortac n n sorumlulu unun bafllamas na ve sonraki primlerin toplam kadar mebla içeren çekin keflide edilerek 23 Ocak 1998 tarihinde sigortac ya verildi ine, çeki almakla sigortac n n dairemiz uygulamas na göre ödeme plan n dolay s ile vadeleri zimmen de ifltirmifl olmas na, çekin Türk Ticaret Kanunun 707.ci maddesi uyar nca görüldü ünde ödenece ine ve keflide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek üzere ibraz olunan çekin dahi ibraz nda ödemesi gerekmesine, çekin bir ödeme arac oldu una, dolay s yla çekin keflide ile verildi i anda sigortal n n ödeme yapm fl say lmas n n gerekmesine, çekin karfl l ks z ç kmas n n bu olguyu de ifltirmeyece ine, ilk çek yerine verilen sonraki çekin de rizikodan sonra olsa tahsil edilip sigortac taraf ndan benimsendi ine göre tahsil öncesi gerçekleflen riziko nedeniyle sigortac n n sorumlulu u bulunmaktad r denmifltir. Yarg tay yine benzer bir olayda, davac n n gecikmeyle de olsa sigorta prim taksitini yat rm fl oldu u, daval sigortac n n bu ödemeyi kabul ve tahsil etti i anlafl ld na; rizikoda bu tarihten sonra gerçekleflece ine göre sözleflmenin geçerlili ini korudu unu kabul gerekti ini belirtmifltir. Dava konusu olayda, daval sigorta flirketi priminin ilk taksitinin 21 Ekim 1966 tarihinde tahsil edildi ini, ödeme plan na göre 25 Kas m 1996 tarihinde ödenmesi gereken ikinci taksitin 07 fiubat 1997 tarihinde ödendi ini, prim taksiti zaman nda ödenmedi inden poliçenin münfesih say ld n ileri sürmüfltür. Yerel mahkeme de bu görüfle kat larak davac hasar n teminat d fl kalaca gerekçesi ile davan n reddine karar vermifltir. Yarg tay 11. Dairesinin bu konudaki 13 May s 1999 tarihli, 1999/3556 say l karar nda davan n aç ld tarihte yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunun 1295 ve 1297.ci madde hükümlerinde sigorta primlerinin ne flekilde ödenece i düzenlenmifl ve vadelerinde ödenmemesi halinde sigorta sözleflmesinin hükümsüz kalaca öngörülmüfltür. Ne var ki somut olaya bak ld nda davac yan n an lan kanun hükümlerinde öngörülen sürelerin bitiminden sonra gecikmeyle de olsa prim taksitini yat rm fl oldu u, daval sigortac da bunlar kabul ve tahsil etmifl olup rizikonun bu tarihten sonra gerçekleflmifl bulunmas na göre sözleflmenin geçerlili ini sürdürmekte oldu u kabul edilerek, bu sonuç çerçevesinde hüküm kurulmas gerekirken yaz l flekilde davan n reddi do ru görülmemifltir denilmifltir. Kararda sigortal n n prim ödemesinin amac üzerinde durulmufl, riziko oluflmadan ödenen primin sigortac taraf ndan kabul edilmesi, sigortac n n sözleflmeyi devam ettirme niyetini muhafaza etti i yolunda yorumlanm flt r. Görülüyor ki Yarg tay kararlar na göre sigorta sözleflmesinin fesih edilmifl say laca dönemde gecikme ile de olsa sigorta primi yat r lm fl ve sigortac da bunu kabul etmiflse sigortac n n hasar hukukunda, sigorta tazminat n ödemeden kaç nmayaca n kabul etmek gerekmektedir. Bu halde yap lacak ifl ne olmal d r? Yap lacak 19

22 MEVZUAT - SORUNLAR - YARGI KARARLARI ifl primin geç yat r lmas halinde sigortac n n primi iade edip ihtar tebli i ile sigorta sözleflmesini feshetmesidir. Nitekim örne in Yarg tay 11. Hukuk Dairesinin 19 Ocak 2009 say l, 2009/286 say l karar nda bu husus aç kça belirtilmifltir. Bu karara göre sigorta primlerinin geç yat r lmas halinde sigortac n n, ihtarname göndererek sözleflmeyi fesih etmesi ve ald primleri iade etmesi gerekir. Sigorta iliflkisinin ihtar ile sonland r lmas gere ine ayk r olarak poliçedeki düzenlemeye itibar edilerek, poliçenin kendili inden münfesih oldu u yaz l flekilde karar verilmesi hatal d r denilmifltir. Sigorta ettiren ile sigortac aras ndaki uyuflmazl klardan biri de sigorta ettirenin primi zaman nda ödememifl olmas na ra men kendisinin sigortal oldu u kan s na varacak bulgular karfl - s nda tazminat isteminde bulunmas ve bunun sigortac taraf ndan reddedilmesidir Ancak bu kan n n oluflmas nda taraflar n durumu ve tutumu önemlidir. Bilindi i üzere Sigorta sözleflmesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri yan nda Borçlar Kanunu hükümlerine de dayanmaktad r. Bu nedenle, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun da dikkate al narak sigortal n n böyle bir kan ya sahip olup olmad n n araflt r lmas gereklidir. Yarg tay 11. Hukuk dairesinin karar konuya aç kl k getirmifltir. Nitekim dairenin 27 Ocak 1997 tarihli karar na göre davac n n daval sigorta flirketinin yetkili acentesine baflvurmak suretiyle 1 y ll k iflyeri h rs zl k sigortas yapt rd ve acente ile davac aras ndaki anlaflmaya göre nakit al nd makbuzu düzenlenmekle beraber davac dan prim borcuna karfl l k çeflitli vadeli bono al nd ve bunlar n acente arac l ile daval flirket merkezine intikal ettirildi i; al nan senetlerin rizikonun gerçekleflme tarihinden k sa bir süre önce peflin ödeme yap lmad ndan bahisle acenteye iade edildi i ve rizikonun gerçekleflmesini müteakip acenteye talimat verilerek senetlerin davac ya iadesi gerekti inin bildirildi i anlafl lmaktad r. Yarg tay karar nda Türk Ticaret Kanununun de iflik 1295/3.cü maddesine göre sigortac n n sorumlulu u primin veya ilk taksitinin ayn kanunun 1294/2.ci hükmü uyar nca nakit ödenmesi an ndan bafllar. Senetle ödeme yap lm flsa senet bedelinin tahsil edildi i tarihte prim ödemesinin yap ld n kabul gerekir. Ne var ki somut olayda daval sigorta flirketi bu hükümlere ra men acente arac l ile kendisine gönderilen senetleri kabul etmeyerek hemen iade etmemifl ve riziko gününe kadar nezdinde tutarak davac sigorta ettirende primin tahsil edildi ine iliflkin kan uyand rm fl bulunmaktad r. Böyle bir durumda senetle prim tahsil etmek isteyen sigortac n n basiretli bir tacir gibi davranarak senetleri derhal sigorta ettirene iadesi gerekirdi. Ancak bu flekilde davac sigorta ettirenin, yerini sigorta güvencesine ald rmak için yeni bir giriflimine imkân tan m fl olabilirdi. Daval sigortac n n bu gere i yerine getirmeyerek, sigorta ettirende iflyerinin sigortal oldu u kan s n uyand rd ktan ve rizikonun gerçekleflmesinden sonra, sigorta poliçesinin iptal edilmifl oldu unu bildirerek sigorta tazminat n ödemekten kaç nmas, Medeni Kanunun ikinci maddesinde öngörülen haklar n kullan lmas nda iyi niyetle hareket etmek yükümlülü- üne ayk r düfler ki böyle bir davran fl n hukuken korunmas mümkün de ildir. Ne var ki, davac sigorta ettiren de bir tacir olup, ifllem ve davran fllar nda Ticaret Kanununun 20/2ci maddesi uyar nca basiretli bir tacir gibi davranmakla yükümlüdür. Kendi iflyerini sigorta ettiren tacirin de, bir sigorta iflleminde tabi oldu- u yükümlülükleri araflt r p yükümlülü ünü buna göre yerine getirmesi kendinden beklenen bir davran fl olmal d r. Böyle bir ifllemde, di er taraf n davran fllar na kendisini teslim eden bir tacirin zarar n oluflumunda daval sigortac ile birlikte kusurlu oldu unun kabulü ve Borçlar Kanununun 44/1.ci maddesi hükmü uyar nca tazminattan gerekli indirimin de yap lmas hakkaniyet ilkesi gere idir denilerek yerel mahkeme karar davac lehine bozulmufltur. Yarg tay kararlar ndan da anlafl laca üzere sigorta priminin ödenmesi, sigortac n n sorumlulu- unun bafllamas ve sigorta ettirenin temerrüdünde mevzuat hükümlülü ü yan nda sigorta sözleflmesi ile sahip olunan haklar n kullan lmas nda, yükümlülüklerin yerine getirilmesinde taraflar n durum ve tutumlar, sözleflmenin geçerlili inin belirmesinde dikkate al nmal ve hüsniyet kaideleri göz önünde tutulmal d r. 20

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU

S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU HAKEMS Z YAZILAR MAL S GORTA ARACILARININ BANKA VE S GORTA MUAMELELER VERG S KARfiISINDAK DURUMU Zübeyir BAKMAZ * G R fi Ülkemizdeki sigorta sözleflmelerini yapmaya yetkili sigorta flirketlerinin, Hazine

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı