Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/ Karar : 2010/591. Tarih : Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-"

Transkript

1 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/ Karar : 2010/591 Tarih : Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 2. ĠĢ Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen gün ve 2008/390 E K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, YARGITAY 21. Hukuk Dairesinin gün ve 2009/2046 E.-2010/1240 K. sayılı ilamı ile; (... Davacı, yurtdıģında (Almanya'da) geçen hizmetlerini 3201 sayılı Yasa'ya göre Sosyal Sigortalar Kurumu nezdinde borçlanma hakkının mevcut olduğu hususunun TESBĠTĠNĠ ĠSTEMĠġTĠR. Mahkemece, davanın kabulüne KARAR VERĠLMĠġTĠR. Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının tarihleri arasında Almanya'da çalıģtığı, tarihinde yurda döndüğünü beyan ederek tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'ne borçlanma talebinde bulunduğu, davacının yurtdıģına çıkmadan önce Türkiye'de tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıģtığı, tarihli talebine istinaden T.C. Emekli Sandığı tarafından Türk-Alman Sosyal Güvenlik SözleĢmesi uyarınca sandıklarına tabi 1 yıl 11 aylık hizmetiyle yurt dıģındaki 24 yıl 9 aylık çalıģması nazara alınarak tarihi itibariyle kısmi yaģlılık aylığı bağlandığı, davalı Kurumun, Türkiye'de en son T.C. Emekli Sandığı'na tabi olarak çalıģtığından bahisle davacının yurtdıģı borçlanma iģlemleri yapılmak üzere belgelerini tarihli yazıyla Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve ĠĢlemleri Dairesi BaĢkanlığı'na GÖNDERDĠĞĠ ANLAġILMAKTADIR. Davacının borçlanma talebinde bulunduğu tarihinde yürürlükte bulunan 3201 sayılı Yasa'nın 4958 sayılı Yasa'nın 56 ncı maddesiyle değiģik 3 üncü maddesinin 2/a bendine göre, Türkiye'ye döndükten sonra yurtdıģında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenlerden, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu'na yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler. Öte yandan, YARGITAY Hukuk Genel Kurulu'nun 1997/ , 1998/ sayılı kararlarında da belirtildiği üzere, yurda kesin dönüģ yapmaktan söz edebilmek için yurt dıģında çalıģan Türk VatandaĢlarının çalıģma hayatına yönelik tüm iliģkilerini gerek çalıģtığı iģyerleri ve gerekse ilgili olduğu tüm sosyal güvenlik kuruluģları yönünden SONA

2 ERDĠRMESĠDĠR. Somut olayda davacı, tarihinde yurda döndüğünü beyan etmiģ ve pasaportunda tarihinde Türkiye'ye giriģ yaptığı görülmekte olup, anılan tarihten sonra yurda kesin dönüģ yapmadığına karine teģkil eden iģsizlik yardımı vs. aldığına veya yurt dıģında çalıģtığına iliģkin yurtdıģı Ģahsi sicil dosyasında bir bilgi ve belge de bulunmamaktadır. Bu durumda, davacı, yurda kesin dönüģ yapmıģ olup, yurtdıģına çıkmadan önce Türkiye'de tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıģtığından, 3201 sayılı Yasa'nın 4958 sayılı Yasa'nın 56 ncı maddesiyle değiģik 3 üncü maddesinin 2/a bendi kapsamına girmemekte olup, T.C. Emekli Sandığı'na yurt dıģı borçlanması YAPMASI GEREKMEKTEDĠR. Kaldı ki, 5754 sayılı Yasa'nın 79 uncu maddesiyle 3201 sayılı Yasa'nın 3 üncü maddesi tarihinden itibaren değiģmiģ ve 3201 sayılı Yasa'nın 1 inci maddesinde belirtilenlerle yurt dıģında çalıģmakta iken veya yurda kesin dönüģ yaptıktan sonra ölenlerin Türk VatandaĢı olan hak sahipleri sigortalının Türkiye'de hiçbir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi çalıģması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Türkiye'de çalıģması varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluģuna müracaat etmek suretiyle bu yasayla getirilen haklardan yararlanacağı, sosyal güvenlik sözleģmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmıģ olanların borçlanma iģlemlerinin aylık aldıkları sosyal güvenlik kuruluģunca yapılacağı HÜKMÜ ÖNGÖRÜLMÜġTÜR. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan ve özellikle Kurum iģleminin yerinde olduğu gözetilmeden yazılı Ģekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup BOZMA NEDENĠDĠR. O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve HÜKÜM BOZULMALIDIR...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki KARARDA DĠRENĠLMĠġTĠR. TEMYĠZ EDEN : Davalı SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI vekili HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaģıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra GEREĞĠ GÖRÜġÜLDÜ: Dava; yurtdıģı borçlanma hakkının tespiti ĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠNDĠR. Davacı vekili; müvekkilinin, Türkiye'de tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıģtığını, tarihinde yurtdıģında çalıģmaya baģlayan müvekkilinin tarihine kadar çalıģtıktan sonra bu tarihte emekli olup, Türkiye'ye döndüğünü, müvekkilinin Türkiye'ye döndükten sonra herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olarak çalıģması olmadığından, 3201 Sayılı Yasanın 3/2-a maddesi gereğince yurtdıģı hizmetlerini borçlanmak üzere SSK.'ya baģvuruda bulunmuģ ise de, talebinin kabul edilmeyerek baģvuru evrakının Emekli Sandığına gönderildiğini belirterek, müvekkilinin yurtdıģında geçen hizmetlerini 3201 Sayılı Yasaya göre SSK nezdinde borçlanma hakkının

3 mevcut olduğunun tespitiyle aksine kurum iģleminin iptaline ve borçlanma talebinin davalı SSK tarafından karģılanmasına karar VERĠLMESĠNĠ ĠSTEMĠġTĠR. Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı (Devredilen Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü) vekili; tarihinde yurtdıģı borçlanma talebinde bulunan davacının, yurtdıģından emekli olduğu ve Türkiye'de en son Emekli Sandığına tabi olarak çalıģtığının tespiti üzerine tarihinde davacının yurtdıģı borçlanma iģlemleri yapılmak üzere belgelerinin Emekli Sandığının ilgili daire baģkanlığına gönderildiğini, kurum iģleminin mevzuata uygun olduğu belirtilerek, davanın reddine karar VERĠLMESĠNĠ DĠLEMĠġTĠR. YEREL MAHKEMECE; "Davacının borçlanma talebinde bulunduğu tarih göz önüne alındığında, Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi çalıģtığı veya çalıģması bulunduğunun belirlenemediği, o halde, davacının borçlanma talebinin yerinde olduğu" gerekçesiyle istemin kabulüne KARAR VERĠLMĠġTĠR. Davalı Kurum vekilinin temyizi üzerine Özel Daire; yukarıda metni yazılı gerekçeyle hükmün bozulmasına oyçokluğuyla karar vermiģ, YEREL MAHKEMECE, önceki KARARDA DĠRENĠLMĠġTĠR. Direnme hükmünü, davalı vekili TEMYĠZE GETĠRMĠġTĠR. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuģmazlık; davacının yurtdıģında çalıģtığı süreleri hangi sosyal güvenlik kurumuna borçlanması gerektiği NOKTASINDA TOPLANMAKTADIR. Konuyla ilgili genel bir açıklama yapılmasında YARAR VARDIR. Belirtmek gerekir ki, yurt dıģındaki vatandaģların sosyal güvenliklerinin sağlanması bakımından, ülkemizde "yurt dıģı hizmet borçlanması" OLANAĞI VARDIR. Yurt dıģındaki vatandaģların sosyal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik ilk düzenleme, 1978 yılında çıkarılan 2147 sayılı "Yurt DıĢında ÇalıĢan Türk VatandaĢlarının Yurt DıĢında Geçen ÇalıĢma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu"dur. Bu Kanuna göre, ikili veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleģmesi yapılmıģ olup olmadığına bakılmaksızın, yabancı ülkelerde çalıģmıģ ve çalıģmakta olan Türk vatandaģlarına, yurt dıģında geçen hizmetlerinin tamamını borçlanma ĠMKANI TANINMIġTIR. Ancak uygulamada ortaya çıkan sorunlara yeteri kadar çözüm getirmediği için 2147 Sayılı Kanunun yerine, halen yürürlükte bulunan ve önceki kanundan yararlananların kazanılmıģ haklarını saklı tutan 3201 sayılı "Yurt DıĢında Bulunan Türk VatandaĢlarının Yurt DıĢında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun" çıkarılmıģtır Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yurtdıģı borçlanma hakkının kullanılması bakımından baģvurulacak KURULUġLAR GÖSTERĠLMĠġTĠR Sayılı Kanunun tarih ve 4958 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle değiģik "BaĢvurulacak kuruluģlar" baģlıklı 3 üncü maddesi;

4 "1)Halen yurt dıģında bulunanlar; a)yurt dıģına çıkmadan önce Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi çalıģması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna, b)yurt dıģına çıkmadan önce Türkiye'de son defa prim, kesenek ve karģılık ödenen sosyal güvenlik kuruluģuna, c)ev kadınları Bağ-Kur'a, Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler. 2)Türkiye'ye döndükten sonra yurtdıģında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenler; a)herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumuna, b)müracaat tarihinde çalıģmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluģuna, c)baģvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüģ tarihinden sonraki çalıģmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluģuna, d)hizmetlerinden bir kısmı yurt dıģında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüģ yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluģuna, e)ev kadınları Bağ-Kur'a, Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler. 3)Hak sahiplerinin borçlanması, yurt dıģında çalıģmakta iken veya yurda dönüģ yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri ilgili sosyal güvenlik kuruluģuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar." HÜKMÜNÜ ĠÇERMEKTEDĠR. Davacının yurtdıģı çalıģmalarını borçlanmak için baģvurduğu tarihinde yukarıda belirtilen 3201 sayılı Yasa'nın 4958 Sayılı Yasayla değiģik 3 üncü maddesi YÜRÜRLÜKTE BULUNMAKTADIR. Anılan madde, yurt dıģı borçlanması yapmak isteyenleri öncelikle üç gruba ayırmıģ ve bu üç grubu da kendi içerisinde alt GRUPLARA AYIRMIġTIR. Anılan maddenin 1. bendinde halen yurt dıģında bulunanların, 2. bendinde Türkiye'ye döndükten sonra yurtdıģında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenlerin ve 3. bendinde de hak sahiplerinin BORÇLANMASI DÜZENLENMĠġTĠR. Buna göre, halen yurt dıģında bulunanlar (1. bent); yurt dıģına çıkmadan önce Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi çalıģması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK.)'na; yurt dıģına çıkmadan önce Türkiye'de son defa prim, kesenek ve karģılık ödenen sosyal güvenlik kuruluģuna; ev kadınları Bağ-Kur'a yazılı olarak baģvurmak suretiyle borçlanabilirler.

5 Türkiye'ye döndükten sonra yurt dıģında geçen hizmetlerini borçlanmak isteyenler (2. bent); herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu'na; müracaat tarihinde çalıģmakta olanlar tabi oldukları Sosyal Güvenlik KuruluĢu'na, baģvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüģ tarihinden sonraki çalıģmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluģuna;hizmetlerinden bir kısmı yurt dıģında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini yurda dönüģ yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler; ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluģuna, ev kadınları Bağ-Kur'a, yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler. Yurt dıģında iken sürelerinin bir kısmını çalıģarak geçirmiģ ev kadınları, ev kadını olarak geçen süreleri için Bağ-Kur'a, çalıģarak geçen süreleri için de yukarıda belirtilen düzenlemeye göre durumlarına uygun olan sosyal güvenlik kuruluģuna, kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmıģ olanlar ise aylık almakta oldukları sosyal güvenlik kuruluģuna MÜRACAAT EDECEKTĠR. Yurt dıģında çalıģmakta iken veya yurda kesin dönüģ yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri (3. bent); ilgili sosyal güvenlik kuruluģuna müracaat etmek suretiyle Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar. UyuĢmazlığın çözümünde, yukarıdaki madde hükmünde geçen "Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayanlar" ibaresine kimlerin gireceğinin BELĠRTĠLMESĠ GEREKĠR. Öncelikle, somut uyuģmazlığın çözümü bakımından "tabi olmak" kavramının açıklanmasında yarar vardır: KiĢi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna prim, kesenek veya karģılık ödemiģ ise o kuruluģa "tabi" sayılır. Bunun karģıt anlamından, kiģinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna prim, kesenek veya karģılık ödememiģ olması halinde, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayacağı sonucu ortaya çıkar. Öyleyse, bir kimse, yurt dıģına çıkmadan veya borçlanma isteminden önce hiçbir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi değilse, Sosyal Sigortalar KURUMUNA BAġVURMALIDIR. Borçlanacak kimse yurt dıģına çıkmadan veya yurda kesin dönüģ yaptıktan sonra Bağ-Kur'lu ya da Emekli Sandığı iģtirakçisi ise borçlanmak için bu kuruluģlardan BĠRĠSĠNE BAġVURMALIDIR. Yurda döndükten sonra Bağ-Kur sigortalısı olmuģsa Bağ-Kur'a borçlanabilir (m. 3/a). Diğer taraftan, ilgili kiģi, yurt dıģına çıkmadan önce SSK.'ya, ne kadar olursa olsun prim ödemiģse, dönüģte ancak SSK.'ya baģvurabilir. Bağ-Kur'a prim, Emekli Sandığına kesenek ödemiģ ise, borçlanma isteminin bu kuruluģlara ĠLETĠLMESĠ GEREKĠR. Dolayısıyla prim, kesenek ve karģılığın yurt dıģına çıkmadan önce ödenmesiyle kesin dönüģten sonra ödenmesi arasında bir fark yoktur (Aslanköylü, Resul:Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, Ankara 2003, sahife:1269). "Tabi olmak" kavramının somut uyuģmazlığın çözümü bakımından yapılan değerlendirilmesi sonucunda; 3201 Sayılı Yasa'nın 3 üncü maddesi 2. bendinin (a) fıkrasında yer alan

6 "Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayanlar" ibaresini; "Yurt dıģına çıkmadan önce de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayanlar" Ģeklinde ANLAMAK GEREKĠR. Yukarıdaki açıklamaların ıģığında somut olayın incelenmesinde; davacının tarihleri arasında Almanya'da çalıģtığı, tarihinde yurda döndüğünü beyan ederek tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'ne borçlanma talebinde bulunduğu, davacının yurtdıģına çıkmadan önce Türkiye'de tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıģtığı, tarihli talebine istinaden T.C. Emekli Sandığı tarafından Türk-Alman Sosyal Güvenlik SözleĢmesi uyarınca sandıklarına tabi 1 yıl 11 aylık hizmetiyle yurt dıģındaki 24 yıl 9 aylık çalıģması nazara alınarak tarihi itibariyle kısmi yaģlılık aylığı BAĞLANDIĞI ANLAġILMAKTADIR. Diğer taraftan, davacı, tarihinde yurda döndüğünü BEYAN ETMĠġTĠR. Pasaportunda tarihinde Türkiye'ye giriģ yaptığı görülmekte olup, anılan tarihten sonra yurda kesin dönüģ yapmadığına karine teģkil eden iģsizlik yardımı vs. aldığına veya yurt dıģında çalıģtığına iliģkin yurtdıģı Ģahsi sicil dosyasında bir bilgi ve belge DE BULUNMAMAKTADIR. Davalı Kurumun, Türkiye'de en son T.C. Emekli Sandığı'na tabi olarak çalıģtığından bahisle davacının yurtdıģı borçlanma iģlemleri yapılmak üzere belgelerini, tarihli yazıyla Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve ĠĢlemleri Dairesi BaĢkanlığı'na gönderdiği de, belirgindir. Ayrıca, davacının yurda kesin dönüģ tarihinden ( ) sonra Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi çalıģmasına iliģkin dosyasında bir bilgi ve belge DE YOKTUR. Bu belirlemelere göre, davacının yurt dıģına çıkmadan önce Türkiye'de tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıģtığı sırada emekli keseneği ödemiģ olmakla, Emekli Sandığına "tabi olduğu" açıktır. Öyleyse, davacı yurt dıģına çıkmadan önce sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olması nedeniyle, borçlanma için yapılan baģvuru tarihi itibariyle 3201 Sayılı Kanunun 4958 Sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle değiģik 3 üncü maddesi 2. bendinin (a) fıkrası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, Emekli Sandığına yurt dıģı borçlanması YAPMASI GEREKĠR. Hukuk Genel Kurulu'ndaki görüģmelerde bu konu tartıģılmıģ, azınlıkta kalan görüģ sahipleri; "3201 Sayılı Yasa'nın 3 üncü maddesini bir bütün olarak yorumlayıp ve 2. bendinin (a) fıkrasında yer alan 'Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayanlar' ibaresini; 'Türkiye'ye döndükten sonra herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayanlar' Ģeklinde anlamak gerektiğini, yoksa çoğunluğun yorumladığı gibi 'yurt dıģına çıkmadan önce de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluģuna tabi olmayanlar' Ģeklinde anlamanın, söz konusu maddenin sistematiğine ve yasa koyucunun amacına uygun düģmediğini" belirterek, aynı

7 gerekçeye dayalı yerel mahkeme kararının yerinde olduğunu bildirmiģlerse de çoğunluk bu GÖRÜġE KATILMAMIġTIR. O halde, Hukuk Genel Kurulu'nca da, benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve YASAYA AYKIRIDIR. Bu nedenle direnme KARARI BOZULMALIDIR. SONUÇ: Davalı Kurum vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429 uncu maddesi gereğince BOZULMASINA, tarihinde OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERĠLDĠ.

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.0.10.07.01/01-031/ 368 Konu : YurtdıĢı borçlanma ve tahsis iģlemleri 08/06/2011 G E N E LG E 2011 /48 BaĢkanlık

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96

İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No. 2011/21-402 Karar No. 2011/472 Tarihi: 06.07.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 5510 S.SGK/96 YAŞLILIK AYLIĞI TALEP TARİHİNDE TAM AYLIĞI HAK ETMEMİŞ OLMAK

Detaylı

BOŞANDIĞI HALDE EŞİYLE BİRLİKTE YAŞAYANIN MAAŞININ KESİLMESİ

BOŞANDIĞI HALDE EŞİYLE BİRLİKTE YAŞAYANIN MAAŞININ KESİLMESİ BOŞANDIĞI HALDE EŞİYLE BİRLİKTE YAŞAYANIN MAAŞININ KESİLMESİ Mesajgönderen kararara.com» 18 Mar 2013, 12:38 YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2012/21-1164 KARAR NO : 2012/769 Taraflar arasındaki kurum

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ

CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2013/10-235/ Karar No: 2014/9 / Tarihi: 15.01.2014 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2012/9-125 / Karar No:

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/2

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/2 Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri GENELGE 2012/ 5 Bilindiği üzere, 25/02/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

Av. Gülşah YEŞİLOĞLU* * Ankara Barosu.

Av. Gülşah YEŞİLOĞLU* * Ankara Barosu. Türkiye de Çalışması Olmayan Ancak Yurtdışında Çalışan İşçilerin 4/1-A K apsamında Emekli Olması (Yargıtay 10.Hukuk Dairesi nin 2012/9969. E. 2012/13423 K. Sayılı İlamı) Av. Gülşah YEŞİLOĞLU* * Ankara

Detaylı

T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :.../...

T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :.../... T.C KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI ŞİKAYET NO :04.2013/119 KARAR NO :2013/32 ŞİKÂYETÇİNİN SOYADI, ADRESİ ADI :.../... ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : ANKARA Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik

Detaylı

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları. Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları. Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları Bağkur Hakkında Genel Bilgiler KİMLER BAĞ-KUR SİGORTALISIDIR 1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :04.2014.2881 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : J.D. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013/1709 KARAR TARİHİ : 28/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : M.K. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA ŞİKAYETİN

Detaylı

BELEDİYE İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİ KAMU İHALE KANUNU KİRA KANUNU

BELEDİYE İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİ KAMU İHALE KANUNU KİRA KANUNU BELEDİYE İLE KİRALAYAN ARASINDAKİ KİRA İLİŞKİSİ KAMU İHALE KANUNU KİRA KANUNU ÖZET: Hukuk genel kurulunun önüne gelen uyuşmazlık; davalı kiralayan belediye ile davacı kiracısı arasındaki kira sözleşmesinin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1626 KARAR TARİHİ : 14/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİLER : M.E.B ve H.K İKAYET EDİLEN İDARELER : 1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013.1626 KARAR TARİHİ : 14/02/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİLER : M.E.B ve H.K ŞİKAYET EDİLEN İDARELER ŞİKAYETİN KONUSU : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/166 18/03/2011 Konu: Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına iliģkin

Detaylı

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. : N.B :Av. Y.P T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :04.2013/1691 KARAR TARİHİ:20/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : N.B :Av. Y.P : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET

Detaylı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Giriş Ülkemizde, 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu" i ile kurulan Bireysel

Detaylı

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ

KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU VELAYETİN ANNEYE VERİLMESİ ÖZET: Boşanma sonucunda çocuğun anne yanında kalmasının bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmuyorsa,

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse ile Evlilik Dışı Birliktelik Yaşayan Kişi Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Diğer Eşin Uğradığı Zarardan Sorumludur

Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse ile Evlilik Dışı Birliktelik Yaşayan Kişi Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Diğer Eşin Uğradığı Zarardan Sorumludur Evli Olduğunu Bildiği Bir Kimse ile Evlilik Dışı Birliktelik Yaşayan Kişi Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Diğer Eşin Uğradığı Zarardan Sorumludur YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Tarih: 24.3.2010 Esas: 2010/4-129

Detaylı

TMK.186, 193, 194, 1009, 1019. 4722 Sa.Ka.9

TMK.186, 193, 194, 1009, 1019. 4722 Sa.Ka.9 YHGK Esas : 2011/2-447 Karar : 2011/556 Tarih : 28.09.2011 AİLE KONUTU ( Tanımı - Yurt Dışında Yaşayan Eşler Yönünden ) BAŞKASININ KULLANIMINA ÖZGÜLENEN YER ( Aile Konutu ) YURT DIŞINDA YAŞAYAN EŞLER YÖNÜNDEN

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Bireysel Emeklilik Stopajına İlişkin Önemli Bir Yargı Kararı Giriş Ülkemizde, 4632 sayılı "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu" i ile kurulan Bireysel

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.010.06-010.06.02 21/06/2011 Konu: Ġcra takip haciz ve satıģ iģlemleri GENELGE 2011/53 BaĢkanlık Makamının 29/12/2010

Detaylı