T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ"

Transkript

1 T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 26 Aralık Ocak 2007 Yayımlandığı Tarih 16 Ocak 2007 Sayı 323 İÇİNDEKİLER Tarih ve 5571 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 13 Ocak ) Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 10/12/2003 Tarihli ve 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2006/11449 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 29 Aralık ) Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinin Belirlenmesine İlişkin 2006/11447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 30 Aralık ) - Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2007/11533 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 6 Ocak ) - Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ve 29/11/2005 tarihli ve 2005/9735 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasına Dair 2006/11532 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 13 Ocak ) - Yabancı diplomatik personele tebligat yapılamayacağına ilişkin 9/12/1931 tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına İlişkin 2006/11496 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 10 Ocak ) - Adalet Bakanlığından 2 Adet Atama Kararı (R.G. 13 Ocak ) - Başbakanlıktan Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Konulu, 2007/1 Sayılı Genelge (R.G. 6 Ocak ) - Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 13 Ocak ) - Adalet Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği (R.G. 28 Aralık ) - Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 28 Aralık ) - Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Gemilere İlişkin Kararlar Konulu, Tarih ve Sayılı Duyurusu

2 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/111, K: 2006/36 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (R.G. 26 Aralık ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/111, K: 2006/112 Sayılı Kararı (R.G. 30 Aralık Mükerrer) - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20, K: 2006/25 Sayılı Kararı (R.G. 10 Ocak ) - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/33, K: 2006/36 Sayılı Kararı (R.G. 10 Ocak ) - Yargıtay 3. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 10 Ocak ) - Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden 3 Adet Karar (R.G. 29 Aralık ) - Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden 1 Adet Karar (R.G. 29 Aralık ) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Ayçoban ve Diğerleri/Türkiye Davası) - İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Budak ve Diğerleri/Türkiye) - Adalet Bakanlığından 2006 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi (R.G. 26 Aralık ) - Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 25 inci Maddesine ve 5560 Sayılı Kanunla Değişik 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2007 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2006/6) (R.G. 30 Aralık ) - Maliye Bakanlığından 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1) (R.G. 12 Ocak ) - Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 103) (R.G. 26 Aralık ) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2006/4) (R.G. 26 Aralık ) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (R.G. 28 Aralık ) - Maliye Bakanlığından Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 308) (R.G. 30 Aralık ) - Maliye Bakanlığından İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2) (R.G. 30 Aralık ) - Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânları (R.G. 26 Aralık ) Aralık Ayında Vefat Eden, İsteği Üzerine ve Yaş Haddinden Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcılara Ait Liste Kanun FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU, SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU İLE TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No Kabul Tarihi : 28/12/2006

3 MADDE 1 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. F) Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar, MADDE 2 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "amacıyla," ibaresinden sonra gelmek üzere "sadece süreli yayınlar basan yerler dışında," ibaresi eklenmiştir. MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. İkramiye EK MADDE 12 Bu Kanunun 81 inci maddesine aykırı olarak çoğaltılan nüsha ve yayınların yakalanması halinde, bu Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde suça konu olan materyalleri yakalama işlemine fiilen katılan, önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ikramiye ödenir. Bir denetim faaliyeti çerçevesinde yapılan el koymalar neticesinde denetim komisyonu başkan ve üyelerine verilebilecek ikramiyenin toplam tutarı, ellibin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. İkramiye tutarı ilgililere eşit olarak paylaştırılır. Bir kişiye ödenecek ikramiyenin yıllık toplam tutarı kırkbin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ödenecek ikramiyenin yüzde ellisi, nüsha ve yayınlar sahipsiz yakalanmışsa mahkemesince verilecek olan müsadere kararını, sahipli yakalanmış ise kamu davası açılmasını, kalan yüzde ellisi ise müsadereye veya mahkûmiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini takip eden bir ay içinde Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrası ile satış yapılması yasaklanmış olan yerlerde satılan yasal nüshalara el konulması halinde ikramiye ödenmez. Bu maddeye göre ödenecek ikramiyelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Denetim komisyonlarının oluşumu ve çalışma esasları ile ödenecek ikramiyenin hesabında el konulan materyalin niteliği ve miktarı dikkate alınarak belirlenecek göstergeler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. MADDE 4 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun l inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 1 Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, b) Birlik: Seyahat Acentaları Birliğini, c) İşletme belgesi: Bakanlıkça verilen seyahat acentası belgesini, ç) Paket tur: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlanan paket turu, d) Tur: Türkiye nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyeti, e) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu, f) Rehber: Bakanlıkça verilen rehber belgesini haiz kişiyi, ifade eder. MADDE sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 4 Türkiye de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan işletme belgesi almak zorunludur.

4 İşletme belgesi almak isteyenlerin başvurularına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. İşletme belgeleri bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. İşletme belgeleri devredilemez. Yurt dışında ve/veya yurt içinde yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmelerinin hizmetleri nakliyecilik hizmeti niteliğinde olup, bu Kanun hükümlerine tâbi değildir. Seyahat acentaları, işletme belgesi almak sureti ile seyahat acentalığı faaliyeti yapabilirler sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. MADDE sayılı Kanunun 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Seyahat acentalarının yükümlülükleri MADDE 10 Seyahat acentaları aşağıdaki hususlara uymak zorundadır: a) Turlarda veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket tur veya tur başına kırkbeş kişiye kadar en az bir rehber bulundurmak; tek araç kapasitesi kırkbeş kişiyi aşan araçlarda bir rehber bulundurmak; turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmi ile ilgili rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi vermemek. b) Müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmamak. c) Sunulan tüm hizmetlere ilişkin detaylı program ve bilgiler ile paket tur programının hangi sigorta şirketi tarafından sigortalandığını gösteren sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek. ç) Diğer seyahat acentaları ile birlikte müteselsilen sorumlu olarak düzenleyecekleri faaliyetlere ve aracılık hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek. d) Şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerini değişiklik yapılmadan en az on gün önce Bakanlığa bildirmek. e) Müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentasının grubuna göre asgari beşbin Yeni Türk Lirası azami otuzbin Yeni Türk Lirası arasında Bakanlıkça belirlenecek teminatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi halinde, otuz gün içerisinde tamamlamak. f) Tur programındaki yerlerde yönetmelikte belirtilen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtıcı materyallerin müşterilere sunulmasını, bu kuruluşların talebi halinde sağlamak. Bakanlıkça gerekli görülen hallerde bu maddenin (e) bendinde belirtilen teminatın alt ve üst limitleri, geçmiş yıllar için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanabilir. Seyahat acentaları ve şubelerine, teminatlara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının tanıtımlarına, personel, işyeri, turist taşıma araçları, transfer elemanlarının nitelikleri ile (a) bendindeki hususlara ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. MADDE sayılı Kanunun (IV) numaralı bölüm başlığı Sigorta olarak, 12 nci maddesi ise başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Zorunlu sigorta MADDE 12 Seyahat acentaları, Türkiye de satılan paket turlarda: a) Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını sigorta ettirmek zorundadır. Bu

5 durumda sigortacının sorumluluğu en az paket tur bedeli kadar olmalıdır. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan doğruya sigorta şirketinden talep edebilir. Seyahat acentaları ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini yaptıkları andan itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmenin bir örneğini Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde, bu durum aynı süre içerisinde seyahat acentaları ve sigorta şirketleri tarafından Bakanlığa bildirilir. İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları zorunludur. Hazine Müsteşarlığı gerekli durumlarda sigorta primlerini belirlemeye yetkilidir. b) Paket tur sözleşmesi düzenlenirken, müşteriye; 1- Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını, 2- Her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceğini bildirmekle yükümlüdürler. MADDE sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İdarî para cezaları ve belge iptali MADDE 27 Bu Kanun ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat acentalarına, fiilleri başkaca bir suç oluştursa bile bu suça ilişkin ilgili makamca verilecek cezadan ayrı olarak, Bakanlıkça aşağıda belirtilen cezalar uygulanır. a) İdarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar aşağıda belirtilmiştir: 1- Bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) veya (f) bendinin ihlali halinde binbeşyüz Yeni Türk Lirası. 2- Bu Kanunun 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu maddesinin (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin Yeni Türk Lirası. 3- Bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi halinde ikibin Yeni Türk Lirası. 4- Bu maddede belirtilen fiiller dışında, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayan seyahat acentaları durumu düzeltmeleri veya bir daha mevzuata aykırı davranmamaları konusunda Bakanlıkça uyarılırlar. Uyarıya rağmen otuz gün içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması veya bir yıl içerisinde uyarmayı gerektiren aynı veya başka fiil veya fiillerin tespiti halinde bin Yeni Türk Lirası. b) Seyahat acentası işletmesi belgesi aşağıdaki hallerde iptal edilir: 1- Bu Kanunun 12 nci maddesi hükümleri uyarınca zorunlu sigortanın yaptırılmaması. 2- Bir yıl içerisinde üç kez idarî para cezası almayı gerektirir fiillerin tespiti. 3- Seyahat acentasının belge almaya esas niteliklerini kaybettiğinin veya bu Kanunda yer almayan faaliyetlerde bulunduğunun tespiti. 4- Bu Kanunun 10 uncu maddesinin (b) veya (e) bendini ihlal eden bir fiilin tespiti. Bu madde uyarınca işletme belgesi iptal olunan seyahat acentalarının isimleri veya iltibasa yol açacak bir isim hiçbir seyahat acentasına yeniden verilemez. İşletme belgesi iptal olunan seyahat acentaları ve bunların şubelerine ve bunların iptale neden olan işlemi sırasındaki ortakları ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına beş yıl, bu maddenin (b) bendinin (1) ve (4) numaralı alt bentlerinin ihlali halinde ise on yıl süreyle yeniden belge verilmez. Birlikçe geçici ve uzun süreli üyelikten çıkarma cezası verilen seyahat acentalarının belgeleri, fiilleri bu maddenin (b) bendi uyarınca bir cezayı gerektirmiyorsa, geçici men süresince iptal edilir. Bu maddede belirtilen idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. MADDE sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 30 Bakanlıktan belge almaksızın bu Kanun uyarınca seyahat acentalarının yapabileceği faaliyetlerde bulunanlar hakkında, 29 uncu maddede belirtilen idarî

6 soruşturmadan ayrı olarak, üç aydan altı aya kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Bakanlıktan belge almaksızın rehberlik faaliyetinde bulunanlar hakkında, bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Seyahat acentaları ve anlaşmalı rehberlerin müşterilerine verdikleri hizmetler sırasında, müşteri ile yapılan sözleşmede açıkça taahhüt edilen ve verilen hizmetle doğrudan ilgili olanlar hariç olmak üzere ve müşterinin bilgisi dışında, müşterilerin yaptıkları alışveriş veya müşterilerin sözleşmede belirtilenler dışında belli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde, seyahat acentalarının ve rehberlerin belgeleri Bakanlıkça iptal edilir ve bunlar beş yıl süreyle seyahat acentacılığı veya rehberlik yapamaz. MADDE sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (A) bendinin (g) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki alt bentler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. g) Gerekli olduğu takdirde taşınmaza bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı aynî hakların edinilmesine ve satışına karar vermek. Ancak, taşınmazların satışı için Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun olumlu oyu gereklidir. ğ) Üyelerini diğer meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil etmek, dava açmak, dernek, vakıf ve iktisadi işletmelerini kurmak, Birliğin amacını gerçekleştirmek için şirket kurulması veya kurulu olanlara ortak olunması konusunda karar vermek. h) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin ücretini tespit için Yönetim Kuruluna yetki vermek. ı) Genel Kurul yetkisi dahilindeki konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları ile Genel Kurul toplantıları, seçimler ve yasaklara ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü maddesi ile aynı Kanunun üçüncü kısmının birinci bölümünün esnaf ve sanatkâr odalarına ilişkin hükümleri uygulanır. MADDE sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ç) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin gelirleri, d) Yayınlardan, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, e) Fuar, sergi ve benzeri organizasyonlardan elde edilecek gelirler, f) Birliğin menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, iştirak ve şirket kârlarından elde edilecek gelirler, g) Diğer gelirler. Birliğe kayıt ücreti yirmibin Yeni Türk Lirası olup, nakden ve bir defada tahsil edilir. Yıllık aidat, üye kayıt ücretinin yüzde beşidir. Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidatlara genel kurul kararı ile yönetim kuruluna verilecek yetkilendirme ile gecikme zammı uygulanır. MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Seyahat acentaları GEÇİCİ MADDE 3 Gerçek kişilere ait seyahat acentalarının işletme belgeleri bir defaya mahsus olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde tüzel kişiliğe devredilebilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş bulunan seyahat acentaları, bu Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen teminatı aynı maddenin son fıkrası uyarınca hazırlanacak yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl içerisinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu teminat mektuplarının ibrazı halinde Bakanlıkta mevcut teminat mektupları iade edilir. Bu yükümlülüğe uymayan seyahat acentalarının belgeleri bu Kanunun 27 nci maddesinin (b) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca iptal edilir.

7 MADDE 13 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir. i) Deniz turizmi araçları: Gezi, spor, eğlence ve turizm amaçlı olarak, denize elverişlilik belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilere ait özel ve ticarî yatları, kruvaziyer gemileri ve dalabilir deniz araçlarını, 1) Yat: Kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan, ticarî olarak veya ticarî olmadan gezi ve spor amacıyla kullanılan, yük, yolcu ve balıkçı gemisi niteliğinde olmayan, taşıdığı yolcu sayısı onikiyi geçmeyen veya kabotaj seferinde yüz mille sınırlı, en yakın karadan yirmi milden fazla uzaklaşmamak şartıyla taşıdığı yolcu sayısı otuzaltıyı geçmeyen ve tonilato belgesinde yat olduğu belirtilen gemiyi, 2) Kruvaziyer gemi: Gezi, eğlence ve spor amacı ile önceden belirlenmiş program ve rotada seyreden, deniz turizmi ticaretinde kullanılmaya uygun, içerisinde lüks kamaralar, yüzme havuzları bulunan, kıtalararası seyahate elverişli, yüksek yolcu kapasitesine sahip ve denize elverişli olan gemiyi, 3) Dalabilir deniz aracı: İnsan taşıyan, fiziksel olarak su altında ve su üstünde seyir esnasında bir desteğe bağlı olmadan hareket edebilen veya her durumda su üstü desteği ile su altında çalışan deniz aracını, 4) Günübirlik gezi teknesi: Gezi, spor, eğlence ve turizm amacı ile limandan aldığı yolcuyu aynı gün aynı limanda indiren Denize Elverişlilik Belgesine sahip tekneleri, k) Deniz turizmi tesisleri: Münhasıran deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım ve sosyal hizmetlerden birkaçını veya tamamını sunan turizm tesislerini, l) Sınıflandırma: Deniz turizmi tesisleri dışındaki turizm işletme belgeli tesislerin asgari nitelikler, kapasite, fizikî özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelinin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin sektör temsilcisinin de yer aldığı sınıflandırma komisyonunca değerlendirilerek tür veya sınıfının Bakanlıkça belirlenmesidir. MADDE sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (H) bendinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi Bölgenin tamamının veya alt bölgenin tek bir ana yatırımcıya tahsisi için yapılan başvuruların tamamı Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilen yatırımcıya ön izin verilmesine ve ön izin koşullarına karar verilir. İşlemler, ön izin koşullarına göre Bakanlıkça yürütülür. şeklinde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yeni işe başlayan ana yatırımcı, alt yatırımcı ve yatırımcıların bu bölgelerde yapacakları yatırımlara yatırım teşvik kararnamesi çerçevesinde hangi teşviklerin verileceği ve verilecek teşviklerin hangi yatırımlara ne şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı hususlarında Bakanlar Kurulu yetkilidir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yatırım yapmak isteyen ana yatırımcı, alt yatırımcı veya yatırımcılar, 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftirler. Ancak, bu yatırımlar yer tetkiki kararından muaftır. ÇED raporunun sunulması üzerine Çevre ve Orman Bakanlığınca, yatırımın niteliğine bağlı olarak, ÇED mevzuatında belirtilen kuruluşların temsilcilerinden oluşan inceleme ve değerlendirme komisyonu kurulur. Raporun Çevre ve Orman Bakanlığına intikali tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süreci en geç iki aydır. Bu süreye, ana yatırımcı, alt yatırımcı veya yatırımcının raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Ana yatırımcı, alt yatırımcı veya yatırımcı, düzeltilmek üzere kendisine geri verilen raporunu onbeş gün içinde düzeltmek zorundadır. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde; ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen yatırımlar hakkında, yukarıda sayılan işlemlerin tamamlanmasının ardından, yatırımın gerçekleşmesi için alınması gereken tüm izin, onay ve ruhsatlar, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde verilir. İrtifak hakkı dahil diğer bütün işlemler ise en geç üç ay içerisinde tamamlanır. Yatırımın tamamlanıp

8 tesisin işletmeye geçebilmesi için alınması gereken izin ve ruhsatlar da ilgili kurumlarca onbeş gün içinde verilir. MADDE sayılı Kanunun Dördüncü Bölüm başlığı Deniz Turizmi olarak, 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Deniz turizmi tesisleri yatırım ve işletmeciliği: MADDE 26 Gerçek ve tüzel kişiler, Denizcilik Müsteşarlığından işletme izni ve Bakanlıktan belge almak koşulu ile deniz turizmi tesisleri yatırım ve işletmeciliği yapabilirler. MADDE sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliği: MADDE 27 Gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıktan belge alarak deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliği yapabilirler. Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçları bu Kanunda belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamazlar. Türk Bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarına, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesine bağlı kalmaksızın, Türk Bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir. Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türk karasuları ve limanları arasında turizm amacıyla kullanılmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir. MADDE sayılı Kanunun 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türk karasuları ve limanları arasında seyir esasları: MADDE 28 Özel veya ticarî Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye ye giriş ve çıkış işlemleri deniz hudut kapılarında yapılır. Deniz turizmi araçları için yapılan bu işlemler sonradan uğrayacakları Türk limanları ve kışlama yaptıkları alanlarda da geçerlidir. Deniz turizmi araçlarına Türk limanlarında yapılan sıhhî muamele yabancı bir limana uğramadıkları ve Türkiye de kaldıkları sürece geçerlidir ve bunlara vize uygulanmaz. Ancak ölüm ve bulaşıcı hastalık halinin, en yakın liman başkanlığına veya en yakın mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Türkiye ye giriş işlemini tamamlamış Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları; Türk karasuları ve limanları arasında serbestçe dolaşabilirler. Yabancı bayraklı veya yabancıların kullandıkları deniz turizmi araçları, Bakanlar Kurulunca, Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak tespit ve ilan edilen seyir haritalarına işlenmiş yasak bölgeler dışında kalan kıyı ve koylara gezi amacıyla yanaşabilir ve demirleyebilirler. Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye ye giriş ve çıkış işlemleri ile Türk limanları arasında yapacakları seferler ve kışlama işlemleri ilgili idarelerince düzenlenecek belge üzerinde yapılır. Ancak Türk bayraklı özel deniz turizmi araçları; Türk limanları arasında yapacakları seferlerde bu belgeyi kullanmak zorunda değildir. Kruvaziyer gemilerde casino varsa Türk karasularında seyir esnasında kapalı tutulmasına ilişkin gerekli tedbirler ilgili idarelerce alınır. MADDE sayılı Kanunun 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Deniz turizmi araçlarının Türkiye'de kalış süresi ve kabotaj hakları: MADDE 29 Yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye de beş yıla kadar kalabilirler. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir. Türk ve yabancı bayraklı yatlar, gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilir. Bu şekilde kiralanan yatların kiracıları tarafından ticarî amaçla kullanımı yasaktır.

9 Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz. MADDE sayılı Kanunun 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 33 Belge sahibine, ilgili diğer Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda idarî para cezası uygulanır: a) Uyarma cezasına rağmen, otuz gün içinde gerekli düzeltmenin yapılmaması veya bir yıl içinde yeni uyarma cezasını gerektiren fiil veya fiillerin tespiti ile bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenilen bilgi veya belgelerin süresi içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde üçbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası. b) Bakanlığa bilgi verilmeksizin, işletmenin bir yıl içinde otuz günden fazla süreyle aralıksız olarak belgelendirme için zorunlu bir kısmının veya tamamının kapalı tutulması halinde üçbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası. c) Yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla Bakanlığın veya müşterilerin yanıltılması veya yanıltıcı unvan kullanılması veya müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi veya bu hizmetin en az eşdeğer nitelikleri haiz bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası. d) Müşterinin can veya mal güvenliğinin sağlanmasında işletme sahibi veya sorumlusu veya personelin katkısı, kusuru veya ihmaliyle işletmede suç işlendiğinin tespiti halinde beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası. e) İzinsiz olarak yatırım veya işletmenin tümünün veya belgelendirme için zorunlu bir kısmının devredilmesi, kiraya verilmesi, ortaklık statüsünün, unvanının veya türünün değiştirilmesi hallerinde üçbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası. f) Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin yirmi katı idarî para cezası. (f) bendi hariç bu maddede belirtilen idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. MADDE sayılı Kanunun 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Belge iptali: MADDE 34 Turizm yatırımı veya turizm işletmesi belgesi; a) Bir yıl içerisinde üçüncü kez idarî para cezasını gerektiren bir fiilin tespiti, b) Yatırım belgesi süresi sona ermesine rağmen yatırımın tamamlanmaması veya turizm işletmesi belgesi alınamaması, c) Tesisin belgelendirilebilecek işletme türleri dışında faaliyet göstermesi veya turizm işletmesi faaliyetine son verilmesi, ç) Tesisin belgeli olarak faaliyet göstermesinin ülke turizmi açısından sakınca yaratması, d) Tesisin belgelendirilmesi için gerekli olan ilgili kurumdan alınan işletme iznine esas belgenin geçerliliğini yitirmiş olması, e) Tesisin yatırım veya işletme döneminde belgelendirilmesine esas niteliklerini önemli ölçüde kaybetmiş olması, hallerinde Bakanlıkça iptal edilir. MADDE sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (A) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (4) Deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliği ile bu Kanunun 28 ve 29 uncu maddelerinin uygulanmasına ilişkin Denizcilik Müsteşarlığının görüşü alınarak tespit edilecek hususlar. MADDE 22 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

10 Yukarıdaki hükümlere göre, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı olarak tahsil olunan miktarlar tahsil edildiği ayı takip eden ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idarelerine bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Tahsil ettikleri katkı payını yukarıda belirtilen süre içinde il özel idarelerine yatırmayan belediyelerden, bu katkı payları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. Belediye başkanları, belediyelerin tahsil ettikleri paylardan il özel idarelerine ödemeleri gereken taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı paylarının, zamanında ve tam olarak ödenmesini sağlamakla yükümlüdür. Ödenmeyen paylar, ilgili il özel idaresinin talebi üzerine ilgili belediyenin İller Bankasından aldığı genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek talep eden özel idareye gönderilir. MADDE 23 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendine yapmak ibaresinden sonra gelmek üzere ; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamupersonelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak, ibaresi eklenmiştir. MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 7 Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca kadrosu iptal edilenlerden anılan Kanun uyarınca Bakanlık Müşavirliği kadrolarına bu Kanunun yayımı tarihinden önce atanmış olanlar, bu madde ile ihdas edilmiş kadrolara herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunlar dışında söz konusu kadrolara atama yapılamaz. Bu kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. MADDE 25 14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere Yapımın gösterime girdiği yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla, yapımdan elde edilen toplam hasılattan, bu yapım için yapılan giderler düşüldükten sonra kalan net tutardan, toplam proje giderlerine yapılan destek oranında ve bu desteği geçmeyecek miktarda geri ödeme yapılır. Yapımın gösterime girmemesi veya tarihinin tespit edilememesi halinde, en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla gösterime girmiş sayılır. cümleleri eklenmiş, aynı fıkranın üçüncü cümlesinde yer alan yönetmeni üç yıl süreyle, yapımcısı ise bir daha, ibaresi yapımcısı üç yıl süreyle olarak değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan yapım ve yapım sonrası destekler için toplam giderlerinin % 30 unu, proje destekleri için ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. MADDE sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Kültür ve Turizm Bakanlığı, film yapım destekleri için yılı ödeneğinin % 50 sini geçmemek ve Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak kaydıyla gelecek yıllara sari taahhüt ve sözleşmeler yapmaya yetkilidir." MADDE 27 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Turizm altyapı hizmet birlikleri EK MADDE 1 Kültür ve turizmi koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak amacıyla alandaki bütün mahalli idarelerin katılımı ile bir mahalli idare birliği kurulur. Bu amaçla kurulan mahalli idare birliklerinin meclis üyelerinin üçte biri, alandaki Kültür ve

11 Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi tesislerinin temsilcilerinin kendi aralarından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla seçecekleri üyelerden oluşur. Seçim, birlik merkezinin bulunduğu yer il özel idaresi encümenlerinin gözetiminde yapılır. Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öder. Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öder. MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Turizm altyapı hizmet birliklerinin kuruluşu GEÇİCİ MADDE 3 Bu Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen turizm altyapı hizmet birliklerinin kurulma işlemleri bölge veya merkezde yetkili valiler tarafından bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Bölge veya merkezin birden fazla il sınırını kapsaması halinde, bu konuda İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek valilik, kuruluş işlemlerini yürütür. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce kurulmuş turizm altyapı hizmet birlikleri, tüzüklerini en geç bir yıl içerisinde Kanuna uygun hale getirirler. Yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümler MADDE 29 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 2, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 28 ve 31 inci maddeleri ile 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 6 ncı maddesinin son fıkrası ve 29 uncu maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Kanunun 3, 20 ve 34 üncü maddelerinde yer alan Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ibareleri Bakanlıkça ; 6, 17 ve 19 uncu maddelerinde yer alan Turizm ve Tanıtma Bakanlığına ibareleri Bakanlığa ; 24 üncü maddesinde yer alan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ibaresi Bakanlık ; 26 ncı maddesinde yer alan Turizm ve Tanıtma Bakanlığında ibaresi Bakanlıkta ve 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Ankara ibaresi İstanbul olarak değiştirilmiştir. Yürürlük MADDE 30 Bu Kanunun; a) 7 nci maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra, b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 31 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 12/1/2007 LİSTE KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI: MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN SERBEST TUTULAN KADRO KADRO KADRO SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM GİH BakanlıkMüşaviri TOPLAM [R.G. 13 Ocak ]

12 Bakanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı : 2006/ sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/12/2006 tarihli ve 622 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11449 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1 10/12/2003 tarihli ve 2003/6577 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin 2/b, 3, 4, 5 ve 13/b numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); b) Diğerlerinden % 20, nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3, 4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20, 5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20, b) Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20, c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20, 13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden, b) Hurda mal alımları için % 2" MADDE 2 Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. [R.G. 29 Aralık ] Karar Sayısı : 2006/ sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinin belirlenmesine ilişkin ekli Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/12/2006 tarihli ve 623 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11447 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

13 MADDE sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15 inci maddesinde yer alan bazı ödemelerden yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: a) Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden % 3, b) Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden % 20. MADDE sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 30 uncu maddesinde belirtilen bazı ödemelerden yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir: a) Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden % 3, b) Serbest meslek kazançlarından; i) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, ii) Diğerlerinden % 20, c) Gayrimenkul sermaye iratlarından; i) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından % 1, ii) Diğerlerinden % 20, ç) Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden % 20, d) Türkiye'de iş yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden % 0, e) Her nevi alacak faizlerinden; i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) % 0, ii) Diğerlerinden % 10, f) Gelir Vergisi Kanunu'nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından % 10. MADDE 3 Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. [R.G. 30 Aralık ] Karar Sayısı : 2007/11533 Ekli Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/1/2007 tarihli ve 017 sayılı yazısı üzerine, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156, 157 ve ek 36 ncı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddeleri ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlayan mevzuat hükümlerine göre,bakanlar Kurulu nca 4/1/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır. KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE MUHTELİF STATÜLERDE İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN

14 ARTIRILMASI İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR Katsayıların belirlenmesi MADDE 1 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,046985), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,59812), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0149) olarak yeniden belirlenmiştir. Ücretlerin artırılması MADDE 2 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere; a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı, YTL'ye yükseltilmiştir. b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, YTL'ye yükseltilmiştir. c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları"nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı YTL'ye yükseltilmiştir. ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 15/9/2006 tarihli ve 2006/10971 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, tavan ücretleri; (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %6.1, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.9, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.7, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.5, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.3, YTL'den daha fazla olanlar için %5.1, oranında artırılmıştır. d) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2006/10971 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, tavan ücretleri; (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %6.1, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.9, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.7, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.5, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.3, YTL'den daha fazla olanlar için %5.1, oranında artırılmıştır. e) Çeşitli statülerde 2006 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2007 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2006/10971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri; (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %6.1, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.9, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.7, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.5, YTL'den (dahil) YTL'ye kadar olanlar için %5.3, YTL'den daha fazla olanlar için %5.1, oranında artırılmıştır. Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 3 a) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "1/1/ /6/2006 tarihleri arasında 40 YTL, 1/7/2006 tarihinden itibaren ise 82,50 YTL tutarında" ibaresi "1850 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde değiştirilmiştir.

15 b) 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin son fıkrasında yer alan "bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte" ibaresi çıkarılmış ve aynı fıkranın sonuna "Ancak, zorunlu hallerde diğer ülkelerde ödenecek para birimini Dışişleri Bakanlığının teklifi üzerine belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." cümlesi eklenmiştir. c) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan "ve diğer masrafları" ibaresi "masrafları ve ilgili ülkede görevin niteliği gereği resmi makamlara ödenmesi gereken vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden karşılanması Komisyonca uygun görülenler" şeklinde değiştirilmiştir. d) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 4 üncü maddesinde yer alan "2006" ibaresi "2007" olarak değiştirilmiştir. Yürürlük MADDE 4 Bu Kararın 3 üncü maddesinin (a) fıkrası 15/1/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. [R.G. 6 Ocak ] Karar Sayısı : 2006/11532 Resmi ilan fiyatlarının ekli tarifede gösterildiği şekilde tespit edilmesi ve 29/11/2005 tarihli ve 2005/9735 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Basın İlan Kurumu Genel Kurulu nun teklifi üzerine, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 7/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. 7/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11532 SAYILI KARARNAMENİN EKİ RESMÎ İLAN FİYAT TARİFESİ Resmî ilânların fiyat tarifesi 195 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 1. Resmî ilânların yayın ücreti, her gazetenin sürekli olarak uyguladığı dizgi-tertip tekniğine göre, en az 40 mm.'lik tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülür. Başlığından gayrısı 10 puntoluk metin harfleriyle dizilmiş ilânların 5 santimetrelik kısmında, satır aralıkları diğer yazı metinlerinden daha geniş olmamak kaydıyla, en az 12 satır bulunur. İlân metinlerinde 8 puntodan küçük harfler kullanılamaz. Resmî ilân başlıklarının 24 puntoyu geçmemesi ve ilân metninin yüzölçümü ile mütenasip olması şarttır. İlân metinlerinde on puntodan daha küçük harfler kullanılır ve gazetenin sürekli uyguladığı dizgi-tertip tekniği de gerekli kılarsa, alışılmış sütun genişliğinin alt sınırı 36 milimetre kabul edilir. Daha büyük puntolu harflerle ve daha dar sütuna dizilen ilânlar yukarıdaki ölçülere kıyasen hesaplanır. 2. Resmî ilânların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti 6 YTL'dir. Şu kadar ki, günlük fiili satış ortalaması, (10.000)'den az olmayan gazeteler için 7 YTL, (25.000)'den az olmayan gazeteler için 14 YTL, ( )'den az olmayan gazeteler için de 26 YTL'dir. Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dahil değildir. 3. Resmî ilânların tahmini bedelleri, Basın İlân Kurumu'nun tespit edeceği esaslara göre, ilânı verenler tarafından peşin olarak Kurum'a ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılır. Kanuni engeller sebebiyle tahmini ilân bedellerini peşin ödeyemeyen genel ve katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine borçlarını derhal öderler. 4. Bu tarife, Resmî Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

16 [R.G. 13 Ocak ] Karar Sayısı : 2006/11496 Yabancı diplomatik personele tebligat yapılamayacağına ilişkin 9/12/1931 tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Dışişleri Bakanlığı nın 27/11/2006 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 15/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. [R.G. 10 Ocak ] Atama Kararları Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2006/ Adalet Müfettişliğine, İzmir Hâkimi (36059) Kadri ATALAY'ın, Adalet Müfettişliğine, Çubuk Cumhuriyet Savcısı (37576) Bülent KARAKAYA'nın, Adalet Müfettişliğine, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi (37786) Mithat ÖZCAN'ın, Adalet Müfettişliğine, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanı (37841) Kemal AÇIKGÖZ'ün, Adalet Müfettişliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi (37880) İbrahim KARACIK'ın, Adalet Müfettişliğine, Kırklareli Hâkimi (38188) Cengiz SAYILGAN'ın, Adalet Müfettişliğine, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı (38811) Mehmet Fatih TAŞ'ın, Adalet Müfettişliğine, Ferizli Cumhuriyet Savcısı (39476) Muammer AKKAŞ'ın, Adalet Müfettişliğine, Bayburt Hâkimi (39494) Ahmet KIRTEPE'nin, Adalet Müfettişliğine, Boğazlıyan Cumhuriyet Savcısı (39581) Namık Kemal VAROL'un, Adalet Müfettişliğine, Ermenek Cumhuriyet Savcısı (39622) İsmail TANDOĞAN'ın, Adalet Müfettişliğine, Ilgaz Hâkimi (39623) Yalçın KARACA'nın, Adalet Müfettişliğine, Karabük Cumhuriyet Savcısı (39725) Hüseyin ALAYBAY'ın, Adalet Müfettişliğine, Marmaris Hâkimi (39795) Ercan AYDEMİR'in, Adalet Müfettişliğine, Manavgat Cumhuriyet Savcısı (39837) Zafer KILINÇ'ın, Adalet Müfettişliğine, Ayancık Cumhuriyet Savcısı (39861) Ümit Zafer ÇOLAK'ın, Adalet Müfettişliğine, Türkoğlu Hâkimi (39954) Serdar MUTTA'nın, Adalet Müfettişliğine, Kadınhanı Cumhuriyet Savcısı (39965) Ramazan SABAN'ın, Adalet Müfettişliğine, 19 Mayıs Hâkimi (40029) Kazım KAHYAOĞLU'nun, Adalet Müfettişliğine, Düzce Hâkimi (40093) Mehmet DEMİR'in, Adalet Müfettişliğine, Pazarcık Hâkimi (40145) Şükrü GÖKOĞLU'nun, Adalet Müfettişliğine, Oltu Cumhuriyet Savcısı (40168) Nurettin TOKLU'nun, Adalet Müfettişliğine, Kars Hâkimi (40171) Duran SOLAK'ın, Adalet Müfettişliğine, Kandıra Hâkimi (40180) Mesut ÖZCAN'ın, Adalet Müfettişliğine, Alanya Hâkimi (40192) Muhittin AKMAN'ın, Adalet Müfettişliğine, Havran Hâkimi (40220) İlhan SARIYER'in, Adalet Müfettişliğine, Samandağ Cumhuriyet Savcısı (40231) Mehmet Ali UYSAL'ın, Adalet Müfettişliğine, Iğdır Hâkimi (40816) Mehmet UĞURLU'nun, Adalet Müfettişliğine, Kalkandere Cumhuriyet Savcısı (40899) Halük GEDİKLİ'nin,

17 Adalet Müfettişliğine, Oltu Hâkimi (40906) Şaban KAZDAL'ın, Adalet Müfettişliğine, Yeşilhisar Cumhuriyet Savcısı (41092) Ramazan ARTUN'un, Adalet Müfettişliğine, Eceabat Hâkimi (41110) Olcay GÜL'ün, Adalet Müfettişliğine, Keskin Hâkimi (41483) Ömer SOLMAZ'ın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 12/1/2007 Adalet Bakanlığından: Karar Sayısı : 2006/ Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Müsteşar Yardımcısı (27508) Mustafa KÖKÇAM ın, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 12/1/2007 [R.G. 13 Ocak ] Genelge Başbakanlıktan: Konu: Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması. GENELGE 2007/ sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun un 33 üncü maddesi çerçevesinde, ihtiyaç duyulan konularda Başbakanlık Genelgeleri yayımlanmaktadır. Mezkûr Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde "Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak." Başbakanlığın görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca mevcut mevzuatta basitleştirme ve sadeleştirme yapılmasının yanı sıra kırtasiyeciliğe yol açan düzenleyici işlemlerin yürürlükten kaldırılması ve kullanıcıların kolay erişiminin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu görevden hareketle; bu güne kadar yayımlanmış bulunan Başbakanlık Genelgelerinin, günümüzün teknolojik imkanlarından da yararlanılarak kayıt altına alınması, her birinin güncelliğinin belirlenmesi, yürürlükte bulunanların toplu halde sunumunun sağlanması, uygulama alanı kalmayanların yürürlükten kaldırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda; 1. Sadece belli bir tarihe veya döneme mahsus olarak yayımlanması nedeniyle artık uygulama alanı kalmayan, 2. Güncelliğini yitirdiği veya yayımlanma amacı gerçekleştiği halde yürürlükten kaldırma işlemi yapılmayan, 3. Aynı konuda daha sonra başka bir genelge veya farklı bir mevzuatla düzenleme yapıldığı halde yürürlükten kaldırma işlemi yapılmayan, ek (I) No.lu listede kayıtlı toplam (1085) adet genelge ve genelge mahiyetindeki dağıtımlı yazının yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.

18 Ayrıca; Başbakanlığa yapılan başvurulardan, bu güne kadar yayımlanmış bulunan genelge ve genelge mahiyetindeki dağıtımlı yazıların yürürlük durumları hakkında tereddütler yaşandığı anlaşıldığından daha önce yürürlükten kaldırılmış olan genelgeler ile bunları kaldıran mevzuata ilişkin bilgiler ek (II) No.lu listede gösterilmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. [R.G. 6 Ocak ] Not: 80 sayfalık Genelge eki liste yer darlığı nedeniyle Bülten e alınamamıştır. Recep Tayyi ERDOĞAN Başbakan Yönetmelikler Başbakanlıktan: YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK MEMURLARIN SEÇİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/4/1988 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür. [R.G. 13 Ocak ] Adalet Bakanlığından: ADALET BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görevli Devlet memurlarının sicil âmirlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtı ile adlî ve idarî yargı teşkilatında, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinde ve Adli Tıp Kurumunda görevli Devlet memurlarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Sicil amirleri MADDE 4 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin sicil amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-3 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

19 (2) Personelin çalıştığı birimlere göre, cetvellerde gösterilen sicil amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi olması durumunda, yapılan işbölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan, sicil amirlerinden birinin mahkeme başkanı olması halinde mahkeme başkanı sicil amirliği yetkisini kullanır. Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler MADDE 5 (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

20

21

22

23

24 [R.G. 28 Aralık ] Adalet Bakanlığından: ADALET BAKANLIĞI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/5/1999 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine (m) alt bendi eklenmiş; (D) bendinin (g) alt bendi madde metninden çıkarılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. "m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 12 Bakanlık Disiplin Kurulu, Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile, müsteşar yardımcılarından birinin başkanlığında teftiş kurulu başkan yardımcısı, ceza işleri genel müdür yardımcısı, ceza ve tevkif evleri genel müdür yardımcısı, personel genel müdür yardımcısı ve hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşturulur." MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 13 Yüksek Disiplin Kurulu, Müsteşarın başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ile hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur."

25 MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir." MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, tamamlanan soruşturma dosyasına göre verilir." MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Disiplin kurullarına gönderilecek soruşturma evrakına, soruşturmayı yürüten amirin düşünceleri ile memura ait sicil raporları, daha önceki taltifleri ve kesinleşme şerhini taşıyan disiplin cezalarına ilişkin belgeler ile hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun sendika üyesi olup olmadığına dair kayıtlar da eklenir." MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma veya kınama cezalarına karşı itiraz, varsa üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna yapılır. Uyarma veya kınama cezası üst disiplin amiri tarafından verilmişse itiraz disiplin kuruluna yapılır." MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Memurlar hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlar ile kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen kovuşturmaya yer olmadığı, soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararları ile iddianame suretleri ve mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri, memurun bağlı olduğu birime gönderilir." MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan disiplin amirleri cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 10 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

26

27

28

29 [R.G. 28 Aralık ] Duyuru T.C. ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006

Kanun No. 5571 Kabul Tarihi : 28/12/2006 13 Ocak 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26402 KANUN FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU, SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU İLE TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 5075 SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1618 Kabul Tarihi : 14/9/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/9/1972 Sayı : 14320 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ MEVZUAT SEYAHAT ACENTALARI İLE İLGİLİ MEVZUAT SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU(1) Kanun Numarası : 1618 Kabul Tarihi : 14/9/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/9/1972 Sayı : 14320 Yayımlandığı

Detaylı

2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER YAYIN NO: 1988-36 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER İSTANBUL TİCARET ODASI Ö N S Ö Z Odamız on yılı aşan bir süreden beri, Turizmin Teşvikine yönelik yeni bir yasa hazırlanması

Detaylı

Yazımıza konu kanun ve yönetmelik ektedir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla.

Yazımıza konu kanun ve yönetmelik ektedir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. İstanbul, 14.07.2006 21 Temmuz 2004 tarih ve 25529 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5225 sayılı yasa ile kültür yatırımları ve girişimlerini teşvik etmek amaçlanmıştır. Kanunun 4. maddesinde teşvik kapsamına

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Resmî Gazete İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

Resmî Gazete İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) Kaynak: http://emeklilik.fr/torba-kanun-resmi-gazetede-yayimlandi/ KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 36 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ PLAN VEBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı: 13922241-130.05-187681 14.7.2014 Konu: Komisyon Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ PLAN VEBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı: 13922241-130.05-187681 14.7.2014 Konu: Komisyon Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ PLAN VEBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı: 13922241-130.05-187681 14.7.2014 Konu: Komisyon Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İlgi: Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28655 KANUN POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

6552 Sayılı Kanun (e-kitap)

6552 Sayılı Kanun (e-kitap) 6552 Sayılı Kanun (e-kitap) Vergi Portalı Son Güncelleme: 20.10.2014 İçindekiler YASAL DÜZENLEMELER 3 Yasa Metni 3 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı

Detaylı

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3. DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Temmuz 2009 - Sayı: 27298

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109 Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6456

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28655 POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Kanun. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5335 Kabul Tarihi: 21.4.2005

Kanun. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5335 Kabul Tarihi: 21.4.2005 Kanun Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5335 Kabul Tarihi: 21.4.2005 MADDE 1. 4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun; a) Ek 17 nci maddesinin son fıkrasında

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: Rehber.2014/008 Ankara,01.03.2014 Konu: 6518 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı