IHRACAT VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKi. ithalatln ROLÜ: TÜRKiYE ÖRNEÖi ( )* ilişki, EKONOMiK YAKLAŞlM. Arslan YiGiDiM * * Nezir KÖSE** GiRiŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IHRACAT VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKi. ithalatln ROLÜ: TÜRKiYE ÖRNEÖi (1980-1.996)* ilişki, EKONOMiK YAKLAŞlM. Arslan YiGiDiM * * Nezir KÖSE** GiRiŞ"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 71 IHRACAT VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKi ilişki, ithalatln ROLÜ: TÜRKiYE ÖRNEÖi ( )* Arslan YiGiDiM * * Nezir KÖSE** GiRiŞ Ekonomi literatürundeki en kapsamlı konulardan biri "hızlı ve istikrarlı bir ekonomik kalkınma (bii yu me) sürecinin nasıl gerçekleştirilebileceği" ile ilgilidir. Bu soruya en kalıcı yanıtlardan birisi ihracatın desteklenmesidir. Bunun ilk anda teorik düzeyde ileri süriilebilecek iki nedeni olabilir: Birincisi, ihracat desteklendiği için ihraç mallarının üretiminin teşvik edilmesi yoluyla doğrudan kalkınmayı etkilemesi, ikincisi ise ihracat artışı ile döviz gelirleri birikiminin sağlanması yoluyla ülkenin üretim imkanlarını arttırıcı yüksek kalitede mallar ve hizmetlerin ithalatına imkan sağlanmasıdır. Her iki durum da ihracal-önderliğinde büyüme hipotezi içinde yer alırken; ikinci durum "ikili-açık" hipotezinin bir önermesidir (Detaylı bilgi için bakınız, McKinnon, 1964; Findlay, 1973 ve Kindleberger, 1964). Gerçekte büyüme ile ihracat arasındaki ilişki dinamik niteliktedir ve literaliirde "ihracat büyümenin motoru mu yoksa yardımcı bir ögesi midir" şeklindeki ifade ile tartışmaya açık bir nitelik kazanmıştır. Bu ilişkinin gerek globalleşme eğilimil).deki dünya ekonomisi gerekse özelde Türkiye ekonomisi (özellikle 1980 sonrası) için araştırılması, son otuz yılın ülke deneyimlerine bakıldığında ayrıca bir önem Ve güncellik kazanmıştır. Globalleşme, kavram olarak dünya ekonomisini farklı biçimlendirmeye götüren değişme anlamında, ticaret (mal ve hizmet) ve finans sektörlerinde genişleyen ve yoğunlaşan uluslararası bağlantılarda kendisini gösteımektedir. Süregelen global ekonomik değişimin belirgin bir özelliği, gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) buna aktif katılımının * Bu çalışma ODTÜ Ekonomi Kongresinde (18-20 Eylül, 1997) sunulmuştur. JEL No: F14, F43, C32 ** Araş. Gör., Gazi Üni. IIBF Ekonomik Yaklaşım, Cilt 8, Sayı 26, Sonbahar 1997

2 72 Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE olmasıdır. Artan sayıda GOÜ'de yaşanan dışa-dönlik ekonomi politika reformları, globalleşme sürecini etkilemiştir. GOÜ'de ekonomik gelişmeyi sağlamada bu reformlara yurtiçinde etkenliği ve üretkenliği desteklediği, ihracat ve yabancı yatırımlara daha uygun ortam sağladığı için temel öneın/araç atfedilmiştir Uruguay Raund'undan itibaren yedi yıl içinde, ekonomik liberalizasyon deneyimini tercih eden 72 Ulkeden 58'ini GOÜ oluşturmaktadır. Yine aynı dönemde uluslararası ticaret (faktör hareketlerini içermeyen ihracat ve ithalat toplamı olarak) dünya hasılasının oranı olarak %33 'ten %43 'e çıkmış, direkt yabancı sermaye yatırımları ise altı kat artmıştır (WB, 1995, i). - Bu değişimele rol oynayan iki önemli etkenden ilki Uzak Doğu Asya'daki bazı ülkelerin (G. Kore, Tayvan) çarpıcı biçimde gelişirken, özellikle Latin Amerika'da ve Afrika'da dış borç ye makro ekonomik krizlerle birlikte kişi başına gelirele duşuşler gözlenmesiclir. Bu gelişme genel bir anlatırola kalkınma yolunda bazı Ulkeler için "kazanılmış yıllar", bazıları için ise "kaybedilmiş yıllar" olarak ifade edilebilir. Diğer bölgelere göreli olarak dışa dönük ekonomi politikalarının "sürekli" ve "gerçekçi" uygulfındığı Uzak Doğu Asya Ulkelerinin bir anlamda gösteriş etkisini temsil ettiği kabul edilir.\diğer neden ise bir yandan korumacılık-yanlı politikaların sorgulanması, ihracatakarşı ve özel girişimciliğe karşı süregelen uygulamaların bırakılması iken diğer yandan da bunun uluslararası kuruluşlarca (GATT-WTO, WB, IMF gibi) destekieniyor olmasıdır. Kamu teşebblisleri, sanayinin teşviki ve dış ticaı ette korumacılık yerini özelleştirme, sanayinin yeniden düzenlenmesi ve dış ticaı ette serbestleşmeye bırakmıştır. Dünya ekonomisinde globalleşme ile ortaya çıkan uluslararası ticaret ve dış finansmandaki yeni gelişmeler: Giderek artan açıklık, bütünleşen ve rekabetçi bir global ekonomide yeni ekonomik yönetim anlayışını da beraberinde getirmektedir. İktisadi politika yapıcıları/karar alıcıim-ı bir yandan yeni kavramlar, disiplinlerle ve iktisadi ortam ile bir yandan da daha etkin politika üretimi ve uygulanması zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu noktadan hareketle makalemizde, teori, ampirik araştırmalar/bulgulaı ve politika önermeleri açısından, büyüme ve ihracat arasındaki ilişkiye dönük literattir incelenecek ve buna paralel olarak Türkiye ekonomisinin 1980 sonrası dönemde benzer nitelikte analizi geliştirilıneye çalışılacaktır. Bir anlamda yukanda sözü edilen uluslarustu kuruluşların yaklaşımlarının ana hatlarını çizen neoklasik okulun, biiyume ile ihracat arasında ortaya koyduğu "ihracat büyümenin motorudur" önermesi ve bunun politika uzantısı olan ihracat önderliğinde biiyliıne stratejisi tartışmaya açılacaktır. Bu konuya dönlik son yıllaı cla hızla aı tan zaman serisi ve ekonometrik analizler arasında, Michaely (1977), Balassa (1978), Feder (1983), Jung ve Marshall (1985), Dmatt (1987), Salvatore ve Hateber (1991), Greenaway ve Sapsford (1993), Riezman ve diğ. (1996), Onafowora ve diğ. (1996) sayılabilir (Kapsamlı bir literatür araştırması için bkz: Grcenaway ve Sapsfonl, 1993 ve Rieznıan ve diğerleri, 1996). Yukarıda kısmen vurgulanan çalışmalar:. a) içerdikleri dcği~keııler

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 73 b) Kullandıklan ekonometrik yöntemler c) Ulaştıkları bulgular ve son olarak d) Politika önermeleri açısından değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlan özetle belirtirsek; - İhracat ile büyüme arasındaki ilişki yalnızca bu iki değişkeni eşanlı olarak içeren analizlerde (korelasyon ve basit regresyon analizleri gibi) "yanıltıcı" sonuçlar verebilmektedir. Örneğin, zaman içerisinde birlikte hareket etmeyen (bağımsız) ancak her ikiside stokastik (veya deterıninistik) trende sahip iki değişken arasında çok yüksek bir korelasyon bulanabileceği gibi bu iki değişken arasında gerçekleştirilen regresyon analizi. sonuçları da oldukça tatminkar sonuçlar (yüksek R2, t-oranlarından hareketle katsayıların istatistiksel olarak anlamlı bulunması gibi) verebilir. Bu nedenle, araştırma kapsamına alınan değişkenierin zaman serisi karekteristikleri incelenerek, durağan olmayan zaman serileri arasında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığı ortak bütünleşme ( cointegration) analizi ile araştırılmalıdır (Engle ve Granger, 1987). - Yatay kesit ülke çalışmaları, gerek ele alınan ülkelerin yanlı veya belirli gerekçelere dayanınadan seçimi, gerekse incelenen dönemlerin ülkeler özelinde farklı politikaları içermesi nedeniyle, ekonomik kalkınma yolunda kesin politika önemleleri (ihracat önderliğinde büyüme stratejisi gibi) yapmak için tatmin edici değildir 'e kadar ki basit korelasyon ve ekonometrik analizleri (çoğunlukla en küçük kareler yöntemi) olarak kalan ve nedensellik testleri içermeyen çalışmalardaki ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki doğrusal, güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı (eş-anlı) ilişkiler, daha sonraki yıllardaki içeren nitelik kazanmıştır. Ve çalışmaların çoğunda ihracattan ziyade, analize katılan diğer bazı faktörler (örn; ithalat, yatırım, döviz kuru) ekonomik büyürnede daha etkili bulunmuştur. araştırmaların bulgularında tartışmaya açık farklı sonuçlar Bu üç maddenin sonucu olarak, ihracat önderliğinde büyüme hipotezinin, özellikle son yıllardaki ampirik çalışmaların ışığı altında, kesin bir politika önemlesi olarak ortaya konulmasından kaçınılması gerektiği, ülke özelinde elde edilen "bilgi verici" bulguların iktisat politikası karar alıcı/uygulayıcıianna yol gösterici nitelikte olduğu vurgulanabilir. Çalışmanın bundan sonraki bölumünde, Granger nedensellik testi ve bu testin duyarlı olduğu durumlar incelenmiş ve bu durumlara azami özen gösterilerek ihracat ve büyüme arasındaki ilişki, ithalat ve yatırım değişkenlerini de içerecek şekilde araştırılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesi ile çalışmaya son verilmiştir. 1. Yöntem: Granger Nedensellik Testi Ekonometride nedenselliğin en çok kullanılan işlemsel tanımı "nedenselliğin Oranger tanımı" dır. Bu tanım şu şekildedir. "Diğer bilgiler aynı iken,y'nin öngörüsü X'in geçmiş eleğerleri kullanıldığında, X'in geçmiş değerlerinin kullanılmadığı duruma göre daha ba~arılı ise X. Y'nin Granger nedenidir ve XJEY şeklinde gösterilir" (Granger, 1969).

4 74 Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE İki değişken arasındaki Oranger nedensellik daha biçimsel (formel) bir yolla da tanıınlanabilir. Böyle bir tanımlamada kullanılan notasyonlar aşağıda verilmiştir. It X 1 t zamanındaki tüm geçmiş ve şu andaki mevcut bilgilerin kümesi. t zamanındaki bir X değişkeninin tüm geçmiş ve şimdiki mevcut bilgilerinin kümesi. X 1 =(Xı, X2,..., X 1 ( olup It'nin bir alt kümesidir (X 1 CEit) Y 1 Herhangi bir Y değişkeninin şu andaki değeri (Yt<E It). Y 1 Yt'nin sapmasız öngörüsi.i. Yukarıdaki notasyonları kullanarak Granger nedenselliğin tanıını aşağıdaki gibi formüle edilebilir. Granger Nedensellik: Şayet - - MSE(Y 1 /I 1 _ı) < MSE(Yt /I 1 \ X 1 _ı) ise XLEY Burada MSE, hata kareler ortalamasını, "A \B", B koşulu altındaa, ''A \B" ise B 'nin dışındaki ti.im A elemanlarını tanımlamaktadır (B ca). Yukarıdaki tanımlamanın ışığında, X--7 Y olup olmadığının testi, vektör otoregressif (V AR) modelde Y'nin tanımlandığı denklemden X'in çıkarılıp çıkanlamayacağı sorusuna indirgenmektedir. Literatürde, bu soru üzerine kurulu değişik nedensellik testleri vardır (Granger veya Sims nedensellik testi gibi). Uygulamalı çalışmalarda en yaygın kullanılanı Granger nedensellik testidir. Bu test Granger(l969) tarafından önerilmiş olup Sargent(ı976) tarafındandan da basit bir düzeltmeye tabi tutulmuştur. X ve Y ile gösterilen iki değişkenli kısıtsız V AR modelinele Y'yi tanımlayan denklem aşağıdaki gibi yazılabilir: p Yı =Ao Dı+ 2: aj yt -j + 2: ~j Xt- j +Et j==l j=l p A 0 D 1 bu denklemin deterministik bölümünü (kesim katsayısı, (1) deterministik zaman trendi, mevsimsel kukla değişkenler gibi) göstermektedir. Yukandaki tanımlama ışığında, ~ı =13ı... ~p=o ise X, Y'nin Oranger nedeni değildir. Bu kısıtlamayı test etmek için uygulamada kullanılan değişik testler vardır (F testi, Olabilirlik Oran (LR) testi, W ald testi gibi). Bunlardan en yaygın kullanılanı F testidir. Ho: ~ı ==~2... /3p==O yok!uk hipotezi altında, aşağıda tanımlanan istatistik serbestlik derecesi sırasıyla p ve (T-2p-l) olan F dağılırnma sahiptir (Hamilton, 1994:305): (RSS 0 - RSS ı) 1 P S1= (2) RSSı; (T-2p- l)

5 EI(DNOMiK YAKLAŞlM 75 Burada, p: Kısıt sayısı, T: Gözlem sayısı RSS 0 RSSı Kısıtlı modelin artık kareler toplamıdır (Kısıtlı model, (1) eşitliğinde j==1,2,...,p olmak Uzere Xı-j'lerin olmadığı modeldir). Eşitlik (1 )'deki kısıtsız modelin artık kareler toplamıdır. Şayet S 1 ile gösterilen hesapdeğeri belirli bir anlamlılık düzeyinde F(p,T-p-1) tablo değerinden daha biiyiik ise, "X, Y'nin Oranger nedeni değildir" anlamına gelen Ho hipotezi reddedilebilir. Böylece-X, Y'nin Oranger nedenidir karanna varılır. Oranger nedensellik testi ile değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkartınayı benimseyen araştırmacıların, bu testin duyarlı veya geçersiz olduğu durumları dikkate alması gerekir. Böylece, ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlar üzerine kurulu analizler daha güvenilir olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, Oranger nedensellik testi üzerinde etkili olan durumlar aşağıda belirtilmiştir. i) ihmal edilen önemli değişkenierin Oranger nedensellik testi üzerinde etkisi vardır. Bu durumu Lutkepolh (1982) çalışmasında göstermiştir. ii) Oranger nedensellik testi, değişkenierin durağan olması durumunda daha güvenilirdir. Durağan olmayan değişkenler için bu test sadece yaklaşık olarak geçerlidir veya bazı durumlarda tamamen geçersizdir (Charemza ve Deadman, 1992:195). iii) Oranger nedensellik testinden önce verilerin zaman serisi özellikleri incelenmelidir. İlgili değişkenierin durağanlığı birim kök testleri (Genişletilmiş Dickey-Fuller veya mevsimsel birim kök testi gibi) ile araştınimalı ve durağan olmayan değişkenler uygun dönüşümler ile durağan hale getirilmelidir. Ayrıca, durağanlığı sağlanan değişkenler için deterministik elemanların (kesim katsayısı, zaman trendi, mevsimsel değişim gibi) zaman serilerinde içerilip içedimediği de araştırılmalıdır. Deterministik elemenları içeren zaman serilerinden bu elemanların etkisi arındırılmalı veya ilgili modele dışsal olarak katılmalıdır (Krol ve Ohanian, 1990). -""""'' iv) Oranger nedensellik testi gecikme uzunluğuna karşı duyarlıdır. Thornton ve Batten (1985) çalışmasında, parasal büyüklükler ve gelir arasındaki nedenselliği araştırmış ve farklı gecikme uzunluklannda farklı sonuçlara ulaşmışlardır. v) Ortak bütiinleşik (cointegrated) değişkenler için Oranger nedensellik testi yanıltıcı sonuçlar verebilmekteclir. Bunun nedeni, ortak bütünleşik değişkenler için hata düzelıme mekanizmasının olması ve bu durumun test işleminde ihmal edilmesi olabileceği gibi, verilerin toplulaştırılması nedeniyle neden-sonuç arasındaki zaman farkının gözlenememesi de olabilir. Özellikle, neden-sonuç arasındaki zaman farkının az olduğu (örneğin, 1 ay) nedensel ilişkilerde verilerin daha büyük zaman farkı (örneğin, 3 ay) ile gözlemlenmesi, nedenselliğin eşzamanlı olarak algılanmasma yol açabilir (Granger, 1988).

6 76 Arslan YiGiOiM, Nezir KÖSE Makalede, yukarıda maddeler halinde sunulan durumlara azami ölçüde dikkat edilmiştir. Böylece. Granger nedensellik testiyle ulaşılan sonuçların, daha güvenilir olması sağlanmaya çalışılmıştır. 2. Değişkenierin Seçimi ve Araşttrmanm Kapsamt İhracat ile bi.iyi.ime arasındaki ilişkinin Oranger nedensellik testi ile araştırıldığı bu çalışmada, ihmal edilen önemli değişkenierin Granger nedensellik testi üzerindeki etkisi dikkate alınarak, ithalat ve yatırım değişkenleri de modele dahil edilmiştir. Ayrıca, ele alınan bu cleğişkenlerle birlikte, bazı teorik beklentilerin de araştırılması mümkün olabilecektir. Ömeğin, yatırım önderliğinde büyüme ve/veya ithalata bağımlılığın belirleyici olup olmadığı durumlarının maştırılması gibi. Şüphesiz, büyürneyi belirleyen birçok faktör söz konusudur. Bunlardan bazıları, nlifus artış oranı, dış ticaret hadleri, dlinya ticaret hacmi, verimlilik, döviz kuru vb. şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte, Oranger nedense1iik testi V AR model Uzerine kurulu bir testtir ve uygulamada V AR modelleri için bazı önsel kısıtlamalardan kaçınmak mümkün olmamaktadır. Şöyle ki, maksimum gecikme uzunluğu ve V AR modelinde içeriten değişkenierin sayısında daima bazı sınırlamalar gerekmektedir. Örneğin, altı değişkenli bir sistemde her değişkenin beş gecikmeye sahip olması durumunda, modeldeki her denklemde tabmin edilecek parametre sayısı otuz olacaktır. Veri sayısının yeterli olmadığı durumlmda, serbestlik derecesi sorunundan dolayı böyle bir modc1lemeyi yapmak mümkün değildir. Bu durum da dikkate alınarak yukarıda sıralanan değişkenler çalışınanın kapsamına dahil edilmemiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler aşağıda tanımlanmıştır. Bu değişkenierin tümü, 1987 sabit fiyatlarıyla ve TL olarak derlenmiştir. GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İHR ith YT : İhracat : İthalat :Yatırım Araştırmada, ekonomik büyümenin göstergesi olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bliylik1üğli alınmıştır (Türkiye için yapılan ampirik çalışmalarda genellikle veri bulunamaması nedeniyle, reel kesimdeki üretim değişmelerini temsil etmek üzere sanayi üretim endeksi kullanılmıştır). Tüm değişkenlere ilişkin veriler Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Milli Gelir Hesaplamaları adlı yayınlarından alınmış olup dönemlerini kapsayan üçer aylık gözlemlerden oluşmaktadır. Adı geçen yayında veriler 1987 yılından itibaren yer almaktadır öncesine ait veriler bu kurumun hizmet içi yayınlarından elde edilmiştir. 3. Verilerin Zanıan Serisi Özellikleri Kullanılan değişkenlere iki farklı dönüşümün uygulanması benimsenmiştir. Amacımız, bu dönuşumlcrin sonuçlar üzerinde etkili olup olmadığını gözleınleınek, 1 t k,

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 77 dolayısıyla daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmektir. Böylece, çalışına iki kategoriden oluşmuştur. Bunlardan birincisinde, çalışma kapsamına alınan tum değişkenler, hem mevsimsel etkileri arındırmak hem de durağanlığı sağlamak amacıyla, bir önceki yılın aynı Uç ayına göre yüzde değişimler şeklinde ifade edilmiştir. Böylece, çalışmada yer alan her değişken için (Xı-Xı-4)/Xı-4 dönüşümü uygulanmıştır. İkinci kategoride ise her değişken için logaritmik birinci sıra fark şeklinde bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Bu dönüşüm sonucunda, tüm değişkenlere ilişkin veriler trendden arındırılmış ancak mevsimsel değişimler elbette ki yok olmamıştır. Birinci ve ikinci kategorideki değişkenleri ayırt etmek için, birinci kategorideki değişkenler buyük harflerle, ikinci kategorideki değişkenler ise kiiçlik harflerje ifade edilmiştir. Böylece, buyük harflerle gösterilen tanımlamalar yüzde değişimi (büyüme oranı), küçük harflerle gösterilen tanımlamalar ise logaritmik farklan be 1 irtecektir. Granger nedensellik testine geçmeden önce, değişkenierin zaman serisi özellikleri incelenmelidir. Birinci kategorideki değişkenierin durağanlığı, Genişletilmiş Dickey Puller (ADF) testi ile araştırılmıştır. Bu test, bağımlı değişkenin gecikme uzunluğuna karşı duyarlıdır. Çalışmada, bağımlı değişkenin gecikme uzunluğu CampbelJ ve Perron ( 199 I) tarafından önerilen yaklaşımla seçilmiştir. Campbe11 ve Perron 'un önerdiği yaklaşımda, maksimum gecikme uzunluğu araştırmacı tarafından seçilmektc ve başlangıç tahmininde bu gecikme sırası kullanılmaktadır. Bu tahmin sonucunda, bağımlı değişkenin en son gecikmesine karşılık gelen katsayının istatistiksel olarak anlamlılığı araştırılmakta ve tahmin süreci bağımlı değişkenin en son gecikmesinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu duruma kadar gecikme sayısı birer birer azaltılarak tekrar]anmaktadır. Çalışmada, maksimum gecikme uzunluğu 6 olarak seçilmiştir. Birinci kategori için ADF testi sonuçları Tablo 1 'de verilmiştir. Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları Değişkenler Gecikme Uzunluğu ADF GSYİH İHR ith YT ' Tablo 1 incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde değişimler şeklinde ifade edilen tüm değişkenierin ( <X=Ü.O I anlamlılık di.izeyinde birim kök içermedikleri yani durağan oldukları tesbit edilmiştir. Bununla birlikte, Granger nedensellik testinin zaman serilerindeki deterministik bileşenlere karşı duyarlı olacağı dikkate alınarak, birim kök içermeyen bu serilerde deterministik bileşenlerin varlığı araştırılmıştır (Krol ve Ohanian, 1990). Deterministik bileşenlerelen kesim katsayısı ve zaman trendine ilaveten 1994 yılındaki ekonomik krizi temsilen, 1994 yılına ait üçer aylarda 1, diğer dönemlerde sıfır,

8 78 Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE şeklinde bir kukla değişken tanımlanmıştır. Determinist ik bileşenler için test sonuçları Tablo 2 'de verilmiştir. Bu testlerde de bağımlı değişkenin gecikme uzunluğu birim kök testindeki gibi seçilmiştir. Tablo 2: Birinci Kategorideki Değişkenierin için Deterministik Bileşenlerin Araştırıldığı Test Sonuçları (t Oranları) Değişkenler Gecikme Kesim Katsayısı Kukla Değişken Zaman Trendi Uzunluğu c Dt t GSYİH * -3.51* 0.24 İHR s 2.42* ith * -2.12* 0.94 YT * -3.07* 0.68 *İstatistiksel olarak anlamlı (a=0.05) Tablo 2 incelendiğinde, İHR değişkeni hariç tüm değişkenlerde 1994 yıh ekonomik krizini temsilen tanımlanan kukla değişkeni istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna karşın, tum değişkenler için kesim katsayısı istatistiksel olarak anlamlı ancak zaman trendi anlamsızdır diyebiliriz. Bu bulgular ışığında, birinci kategorideki değişkenler için Oranger nedensellik testinde, İHR değişkeni hariç bağınılı değişkenin tanımlandığı denklemlerde kukla değişken, ayrıca tüm denklemlerde de kesim katsayısı, denklemlerin deterministik elemanlan (dışsal değişkenler) olarak yer alacaktır. İkinci kategorideki değişkenierin zamana göre grafikleri incelendiğinde, stokastik veya deterministik bir trenelin olmadığı buna karşın tüm serilerde oldukça cleterministik bir mevsimsel değişimin varlığı gözlenmiştir. Bu belirlemeden sonra, mevsimsel değişimin arındırılınası yerine mevsimsel kukla değişkenler tanımlanaı ak, Oranger nedensellik testinde bu değişkenierin dışsal olarak yer almasının uygun olacağı bu arına varılmıştır. İkinci kategoride yer alan ve daha önce açıklanan dönüşiime tabi tutulan değişkenler için deterministik bileşenterin araştırıldığı test sonuçlan Tablo 3 'de verilmiştir. 1 1 c : Kesim katsayısı, t: Zaman trendi Dıt : Her yılın ikinci üç ayııula ı, diğer dönemlerde sıfır olarak tanımlanan kukla değişken D2t : Her yılın üçünch iiç ayında ı, diğeı' dönemlerde sıfır olarak tanımlanan kukla. değişken D::H : Her yılın dördiiııcii üç ayında ı, diğer dönemlerde sıfır olarak tanımlanan kukla değişken

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 79 Tablo 3: ikinci Kategorideki Değişkenierin Için Deterministil< Bileşenlerin Araştırıldığı Test Sonuçları (t,(>ıranları) \ Değişken c t Dıt D2t gsyih * ihr * ith * yt * *istatistiksel olarak anlamsız D:1ı 0.3* Tablo 3 incelendiğinde, gsyih değişkeni için D3 1 değişkeni hariç tanımlanan tüm mevsimsel kukla değişkenler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum, ikinci kategorideki tüm değişkenierin deterministik mevsimsel değişime sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kesim katsayısı tiim denklemlerde anlamlı ancak zaman trendi anlamsız olarak belirlenmiştir. O halde, Oranger nedensellik testinde, tüm değişkenler için mevsimsel kukla ve kesim katsayısı değişkenleri dışsal olarak yer alacaktır. 4. Büyüme ihracat, ithalat ve Yatmm Arasındaki ilişki Granger Nedensellik Testi Bulgulan Oranger nedensellik testine geçmeden önce vektör otoregressif modelin gecikme yapısı belirlenmelidir. Gecikme uzunluğunun belirlenınesi üzerine geliştirilen birçok kriter vardır (AIC, Schwarz Kriteri, HQ kriteri, Olabilirlik Oran (LR) testi gibi). Bu kriterlerin tamamı asimtotik olarak tutarlı tahmin edicilerdir. Ancak, uygulamalı çalışmalarda veri sayısının az olması nedeniyle, bu kriterlerden hangisi küçük örneklerde daha sapmasızdır sorusunun cevaplandırılması önem kazanmış ve Lutkepolh (1985) Monte Carlo simiilasyonu çerçevesinde yapmış olduğu çalışmada Schwarz kriterinin diğer kriteriere göre daha sapmasız olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, modelde yer alan her değişkenin gecikme uzunluğunun ayrı ayrı belirlenmesine ve bu belirleme işleminde Schwarz kriterinin kullanılmasına karar verilmiştir. Maksimum gecikme uzunluğu 6 olarak seçilmiş olup birinci kategori için Schwarz değerleri Tablo 4'de verilmiştir. Tablo 4 Gecikme Uzunluğunun Seçimi (Schwarz Değerleri) Gecikme GSYİH İHR ith YT ı

10 ı so Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE Çalışmada, her değişkenin bağımlı değişken olarak tanımlandığı denklemde gecikme uzunluğu 1 olarak tahmin edilmiştir. Böylece. şeçilen model aşağıdaki gibi ifade edilebilir. GSMHt =c+ ~ 11 GSMHt-l +~ 12 ihr 1 _ 1 +~ 13 itht-l +~ 14 YT 1 _ 1 +~ 15 Dt + Eıt İHRt = c + ~21 GSMHt-l + ~22İHR 1 _1 +~23İTH 1_1 + ~24 YT t-l + E2t İTHt =c+ ~::H GSMHı-l + ~32İHRt-l + ~33İTHt-l + ~34 Yf t-1 + ~35Dt + ~3t YTt =c+ ~4ıGSMHt-1 +~42İHRı-1 + ~43İTHt-1 + ~44 YTt-1 + ~45Dt + E4t Yukarıdaki tanımlama üzerine gerçekleştirilen çok değişkenli Oranger nedensellik testi sonuçları Tablo 5 'de verilmiştir. Tablo 5 Birinci Kategori Için Granger Nedensellik Testi Sonuçlan (F Testi) Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken GSYİH İHR ith YT GSYİH * 0.04 İHR ith YT * - * a=o.05 'de istatistiksel olarak anlamlı Birinci kategori için gerçekleştirilen Oranger nedensellik testi sonuçlanna göre sadece ithalat değişkeni biiyümenin Oranger nedenidir. Sistemde yer alan değişkenler arasında bulunan bir diğer nedensel ilişkide ithalatdan yatırıma doğru olan tek yönlü Oranger nedenseiliktil Bu bulgular ışığında, ithalat hariç sistemde yer alan diğer değişkenler ne doğrudan ne de dolaylı olarak büyüme üzerinde etkili olmamaktadır. İkinci kategori için de yukandaki aşamalar çerçevesinde gecikme uzunluğu seçilmiş ve Oranger nedensellik testinin sonuçl::u ı Tablo 6'da özetlenmiştir. Bu kategori için elde edilen bulgularda dikkati çeken ilk nokta, birinci kategorideki gibi sadece ithalat değişkeni büyümenin Oranger anlamında nedenidir sonucuna tekrar ulaşılmasıdır. Ayrıca, yine ithalat hariç diğer değişkenler büyümeyi doğrudan veya dolaylı olm ak etkilememektedir. Buna karşın, sistemde yer alan diğer değişkenler arasındaki

11 EKONOMiK YAKLAŞlM ilişkiler, ekonomik buyümeden ihracata ve yine ekonomik biiyumeden yatırıma doğru tek yönlü nedenselliklerdir. Her ne kadar ithalattan büyümeye doğru tek yönlü nedensellik iki kategori için aynı çıksa da sistemdeki diğer değişkenler arasındaki nedenseiliklerde farklı sonuçların bulunması, Granger nedensellik testin in, değişkenler üzerinde gerçekleştirilen dönüşümler ve bu döniişümlere göre yapılan tanımlamalara karşı duyarlı olduğu şeklinde yorumlanabii ir. Tablo 6: Ikinci Kategori için Granger Nedensellik Testi Sonuçları (F Testi) Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken gsyih ihr ith yt gsyih * 0.12 ihr 8.30* ith yt 7.63* 0.02 o.o ı - * a=o.o ı' de istatistiksel olarak an lam lı. Durağan olmayan seriler, ekonometrik analizlerde daima bir sorun olarak düşiinülmliştür. Durağan olmayan zaman serilerini kullanarak yapılan regresyonlarm istatistiksel özelliklerinin şüpheli olduğuna ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştır. Newbold ve Davies(ı978), Yı ve X 1 gibi birbirinden bağımsız iki değişkeni, rassal yürüyüş süreci i~e üreterek bu soruna ilişkin bir Monte Carlo çalışması yapmışlardır. Y 1 =Y 1 _ 1 +Elt x 1 = x 1 _ 1 + E2t (3) Burada, Elt ve E2t birbirinden bağımsız rassal değişkenlerdir. Newbold ve Davies Monte Cari o çalışmalarında, rassal değişkenleri, ortalamaları sıfır, varyanslan ı olan normal dağılımlı ve birbirinden bağımsız varsayımlarını sağlayacak şekilde iiretmişlerdir. Yukandaki düzenlemeele Y 1 ve X 1 birbirinden bağımsız olarak üretildiği için, bu iki değişken arasında anlaınlı bir ilişkinin bulunmaması gerekir. Buna karşın, yapılan Monte Carlo deneyi, bu beklentilerin tersine bazı bulgular vem1iştir. t= 1, 2,..., 50 ve başlangıç değerleri Yo=Xo=O olmak üzere, Y 1 ve X 1 için 1000 ayrı ömek üretilmiş ve bu ömekler aracılığıyla Y 1 'nin X 1 Uzerine regresyonu 1000 kez hesaplanmıştır. Bu 1000 deneyde,

12 82 Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE regresyon parametresının anlaınlılığı için yapılan t testlerinin %67'sinde parametrenin İstatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır (a=0.05). Buna karşın DW (Duı bin Watson) istatistikleri oldukça düşük olarak bulunmuştur (Ortalama 0.33). Monte Carlo deneyi çerçevesinele gerçekleştirilen bu çalışmanın bulguları, stokastik trenele sahip iki değişken arasındaki regresyon sonuçlannın güvenilmez olduğuna ilişkin bir kanıt olarak değerlendirilmiştir. Newbold ve Davies'in (1978) araştırması, regresyon analizinin trend içermeyen veriler için anlamlı olacağı şeklinde de yorumlanabilir. Ancak, hemen hemen tüm ekonomik göstergeler trend içerdiğinden, regresyon analizini yapmadan önce bu serilerdeki trendin anndırılması gerekir. Bu soruna ilişkin önerilen bir diğer yaklaşımda ortak bütünleşme analizidir. Ortak bütünleşme analizi çalışmanın kapsamı dışında tutulduğu için değişkenler arasında böyle bir araştırmaya gidilmemiştir. Bununla birlikte, çalışmamızın birinci kategorisinde büyüme oranları şeklinde ifade eelilen değişkenierin tamamı düzeyde durağandır (Bakınız: Tablo1). Bu durumda, gerçekleştirilecek regresyon sonuçlan sahte(spurious) etkilerden uzakt.ır. Ayrıca, tüm değişkenierin durağan olduğu durum için ortak bütünleşme analizi çerçevesinde bir ilişki aranması uygun bir yaklaşım olmayacaktır. Bu gerekçelerle, birinci kategoride yer alan değişkenler çerçevesinde, ekonomik buyume değişkeninin bağımlı, diğer değişkenierin bağımsız olduğu bir regresyon gerçekleştirilmiştir. Bu regresyondan elde eelhen bulgular, tüm değişkenierin durağan olması nedeniyle güvenilirdir. Özellikle, bağımsız değişkenierin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının araştırılmasında kullanılan t testi sonuçlarının güvenilir olması, bu yönde elde edilecek olan bulgularm değerlendirilmesiyle ekonomik büyüme üzerinde etkili olan değişkenierin belirlenmesini sağlayacaktır. GSYİHt = itht İHRt YTt (2.19*) (5.77**) R2=0.67 F=40.27 (1.13) (2.82**) DW=l.74 Pm entez içindeki değerler t oranlarıdır. * a =0.05 'de istatistiksel olarak anlamlı ** a =0.01 'de istatistiksel olarak anlamlı Tahmin edilen regresyon denklemi sonuçlarına göre, ith ve YT değişkenleri istatistiksel olm ak anlamlı bulunmuştur. Buna karşın, t oranından hareketle, ekonomik büyüme üzerinde İHR değişkeninin anlamsız olduğu söylenebilir. Ayrıca, ekonomik büyüme oranı üzerindeki en etkili değişken hangisidir sorusunun yukm ıda bulunan regresyon katsayıları vasıtasıyla cevaplandırılması, tüm değişkenierin bir önceki yılın aynı Uç ayına göre yüzde değişimler şeklinde ifade edilmesi (değişkenler birimden bağımsız) nedeniyle mümkün olabilmektedir. Bu regresyonda, ekonomik bliyüme (GSYİH) üzerinde en etkili değişken, katsayısı ile ithalatdaki büyüme (İTH) olarak bulunmuştur. Bunu yatırımlardaki büyüme değişkeni izlemektedir. Bu sonuçlar, Oranger nedensellik testi ile u I aşılan bulgu ları destekleyici mahiyettedir.

13 EKONOMiK YAKLAŞlM Sonuç ve Değerlendirme 1980 sonrası Türkiye ekonomisinde, gerek makro, gerek dış ticaret gerekse sanayileşme politikalarında gözlenen temel değişikliklerin etkileri, bir yönüyle "ihracat ve büyüme" başlığı altında incelenebilir. Son yıllarda, bu yönde Türkiye ile ilgili yapılan çalışmalarda da, "ihracatın desteklenmesi"ne dönük beklentileri içeren bulgulardan ziyade, analize katılan bazı seçilmiş değişkenierin büyüme üzerinde daha etkili olduğu yorumuna ulaşılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları Ayanoğlu(l994), Taşkın(1994), Özmen ve Furtun( 1997) olarak sıranabilir. Ayanoğlu 'nun (1994) çalışmasında ihracatın desteklenmesi yönünde bulgulara ulaşılmış ancak diğer iki çalışmada bu yönde bir bulgu elde edilememiştir. Ayrıca, Taşkın (1994)'de büyüme üzerinde ithalat, son çalışmada ise ihracat üzerinde döviz kuru belirleyici olarak vurgulanınaktadır. Çalışmamızda uygulanan ekonometrik analizler sonucunda "ekonomik büyümeyi göreli olarak en çok etkileyen değişken ithalattır" bulgusuna ulaşılmıştır. Kesin bir yoruma gitmekten kaçınmanın yanı sıra, bilgi verici olarak değerlendirebileceğimiz bu bulgudan hareketle, önemli birkaç bilginin altını çizmek gerekmektedir. i) Türkiye ekonomisi belki de yalnızca İHR-+Biiyüme yönünde değil aynı zamanda yatırım koşulu allında da (İHR-+ YT -+Büyüme) ilişkilerini gerçekleştirememiştir. Bu nedenle, ihracata dönük üretimi arttırıcı yatırımlar için ekonomik ortamın istikrarı sağlanmalıdır. ii) Türkiye ekonomisinde iktisat politikaları karar alıcılan/uygulayıcıları açısından gelecek yıllardaki en önemli alan, ekonomik büyümede belirleyici rol oynayan ithalatın finansmanı olacaktır. "İkili açık model" çerçevesinde, giderek negatif yönde açılan İHR İTH dengesinin, döviz gelirleri yetersizliğinin büyüme önünde kısıt oluşturmaması için kapatılması gerekmektedir. KAYNAKÇA AY ANOGLU, K. (1994), Türkiye İhracat Performansının Ekonomik Büyüme ve Üretgenliğe Etkisi, DPT, Yayın No: 573. BALASSA, B.(1978) "Export and Growth-An Empirical Investigation",.Journal of Development Economics, V.5, CAMPBELL, J.Y. ve P. Perron (1991) "Pitfall and Opportunities: What Macroeconornists Should Know About Unit Roots", In NBER Macroeconomics Annual 1991, Edited by OJ. Blanchard ve S. Fischer, , Cambridge. CHAREMZA, W.W. ve D.F. Deadman (1992) New Directian in Econornetric Practice, Edward Elgar Pub. Lim., Aldershat

14 84 Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE DARRAT, A.F(l987) "Are Exports an Engine of Growth? Another Look at the Evidence", Applied Economics, V.l9, DICKEY, D.A. ve W.A. Puller (1981) "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series"'with a U nit Root", Ecoııonıetıica, Vo1.49, l ENGLE, R.F. ve C.W.J. Granger (1987) "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", Econonıetıica, Vol.55, FINDLAY, R. (1973) Internatipnal Trade and Development Theoı y, Columbia Uni. Press, New York ~ GRANGER, C.W.J. ve P. Newbold (1974) "Spurious Regressions in Econometrics".Toıımnl of Econoınelrics, Vol.35, GRANGER, C.W.J. (1969) "lnvestigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods", Econometrica, Vol.36, GRANGER, C.W.J. (1988) "Some Recent Developmentsina Concept of Causality", Journal ofeconometrics, Vol.39, GREEN A W AY, D. ve D. S apsford ( 1993) "What Does Liberilization Do for Exports and Growth", Weltwirtsc-Jıaftliclıes Arclıiv, Band 30, HAMILTON, DJ. (1994) Time Seıies Analysis, Princeton University Press, New Jersey. JUNG, W. ve J. Marshall (1985) "Exports Growth and Causality in Devdoping Countries", Jouımıl of Development Economics, V.B, 1-12 KINDLEBERGER, C.P. (1964) Foreing Trade and the National Economy, Yale U ni. Press, New Haven KROL, R. ve L.E. Ohanian (1990) "The Impact of Stochastic and Deterministic Trend s on Money-Output Causality",.Toıınıal of Econometıics, Vol.45, LUTKEPOHL, H. (1982) "Non-causality Due To Omitted Variables", Joıırnnl Econonıetrics, Vol.19, LUTKEPOHL, H. (1985) "Comparison of Criteria for Estimating the Order of av ector Autoregressive Process", Journal of Time Seıies Aııalysis, Vol.6, McKINNON, R.l.( 1964) "F:oreing Exchange Constraints in Economic Development and Efficient aid allocation", Economic.Journal, V.74, NEWBOLD,P. ve N.Davies (1978) "Error Miss-specification and Spurious Regressions", International Economic Review, Vol.19, ÖZMEN, E. ve G. Furtun (1997), "Export-Led Growth Hypothesis and the Turhish Data: An Emprirical Investigation", METU, ECR Working Papers, No: 97/5 RIEZMAN, R. ve diğerleri (1996) "The Engine of Growth or İts Handmaiden? A Time Series Asseosment of Export-Led Growth", Empiıical Economics, V.21, O SALVATORE, D. ve T. Haıcher (1991) "Invard Oriented and Outward Oriented Trade Strategies", The.Journal of Developmenl Swdies, V.27, 7-25 of

15 EKONOMİK YAKLAŞlM 85' TAŞKIN, F. (1994) "An Analysis of Export-Output Growth Relationship in the Manufacturing Industry for Turkey", Bilkent Ünv., Diccussion Paper, No:94-18 THORNTON, D.L, ve D.S. Batten (1985)"Lag-Length Selection and Test of Grangcr Causality between Money and In co me", Jounıal of Money, Credit, and Banking, Vo1.17, WORD BANK, Global Economic.Prospects and the Devdoping Countries, Feb ABSTRACT THE RELA TIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC GROWTH, THE EFFECTS OF IMPORT: THE CASE OF TURKEY ( ) This paper pres en ts an analysis of time-series data for Turkey, in an attempt to ascertain the evidence for or against the export-led growth hypothesis. The paper also reexamines the directian of causation by handling properly ıwo important issues in causality tests: the characteristics of data, and the choice of optimal lags. We find that standard meıhods of detecting export-economic growth relaıionship using Granger causality test (i.e. whether knowledge of past export growth improves the prediction of future GOP growth be )'O nd predictions that are based on past GOP growth al one) may give misleading results if imports are not included in the system being analyzed. However, the findings results are inconclusive in evaluating competing hypothesis, but informative to thearisian and policy makers.

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 67-72, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ Abdulkadir KAYA Ünal GÜLHAN Bener GÜNGÖR Öz Bu çalışmada, finansal piyasalardaki gelişmelerin ekonomik büyümeye katkıda bulunduğunu iddia eden

Detaylı

DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ NEDENSELLİK ANALİZİ: 2000-2013 DÖNEMİ

DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ NEDENSELLİK ANALİZİ: 2000-2013 DÖNEMİ İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi Journal of Economic Policy Researches Cilt/Volume:2, Sayı/Issue:1, Yıl/Year: 2015, 32-38 DÖVİZ KURU, SERMAYE MALLARI, ARA MALI VE TÜKETİM MALI İTHALATI ARASINDAKİ

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi 43

Sosyal Bilimler Dergisi 43 Sosyal Bilimler Dergisi 43 TÜRKİYE DE İHRACATA DAYALI BÜYÜMENİN SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ Seval AKBULUT 1 Harun TERZİ 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı 1980 sonrası Türkiye de ihracat-ekonomik büyüme ilişkisini

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANS SEKTÖRÜ VE REEL SEKTÖR ETKİLEŞİMİ INTERACTION OF FINANCE SECTOR AND REAL SECTOR IN TURKISH ECONOMY Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Detaylı

Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans Türkiye de Reel Döviz Kuru, Tarımsal İhracat ve Tarımsal İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi Ergün ŞİMŞEK Amasya Üniversitesi Amasya

Detaylı

KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*)

KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*) EKONOMİK YAKLAŞlM 71 KONUT ELEKTRiK TALEP DENKLEMiNiN TAHMiNi: Türkiye Örneği, 1950-1991 (*) Rahmi YAMAK* * Bayram GÜNGÖR * * * GiRiŞ Bir çok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de konut elektrik tüketiminin

Detaylı

009 BS 400- İstatistik sonılannın cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve formüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir. 1. şağıdakilerden hangisi doğal birimdir? l TV alıcısı Bl Trafik kazası CL

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİİ NDE UZUN DÖNEM ÜCRET-FİYAT-İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ. Kıvılcım METİN* Şenay ÜÇDOĞRUK** ÖZET

TÜRK İMALAT SANAYİİ NDE UZUN DÖNEM ÜCRET-FİYAT-İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ. Kıvılcım METİN* Şenay ÜÇDOĞRUK** ÖZET TÜRK İMALAT SANAYİİ NDE UZUN DÖNEM ÜCRET-FİYAT-İSTİHDAM İLİŞKİLERİNİN EKONOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Kıvılcım METİN* Şenay ÜÇDOĞRUK** ÖZET Bu çalışmada 1962-1992 yılları arasında Türk İmalat Sanayiinde

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET HADDİ VE

REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET HADDİ VE REEL DÖVİZ KURU İLE DIŞ TİCARET HADDİ VE BİLEŞE LERİ ARASI DAKİ UZU DÖ EM İLİŞKİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin GÜRBÜZ * Yrd.Doç.Dr. Kamil ÇEKEROL ** ÖZET Bu makalede, döviz kuru değişiklikleri ile ticaret hadleri

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Ayberk ŞEKER 1 (Yalova Üniversitesi, ayberk.seker@yalova.edu.tr)

Detaylı

DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ ( ): TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ ( ): TÜRKİYE ÖRNEĞİ DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ (1968-2003): TÜRKİYE ÖRNEĞİ Bayram GÜNGÖR (*) Serdar KURT (**) Özet: Bu çalışmada, 1968-2003 dönemini kapsayan yıllık verilerle, Türkiye ekonomisinde dışa açıklık ve kalkınma

Detaylı

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği

Sığır Sayısı, Süt Üretimi ve Süt Fiyatı Arasındaki Uzun Dönem İlişkisinin Belirlenmesi: 1980-2013 Dönemi-Türkiye Örneği Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi http://dergi.siirt.edu.tr/index.php/ziraat Araştırma Makalesi / Research Article Turk J Agric Res (2014) 1: 196-202 TÜTAD ISSN: 2148-2306 Sığır Sayısı, Süt Üretimi

Detaylı

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT

PETROL PRICE DEVELOPMENTS IN THE ANALYSIS OF THE EFFECTS OF TURKEY'S CURRENT ACCOUNT DEFICIT Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.289-299. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II 455

SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II 455 SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II 455 Kırgızistan da Dış Ticaret ve Yurtdışından Transferlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı The Effect of Foreign Trade and Remittances

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi *

Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi * U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 2, 47-56 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi * Gülistan

Detaylı

TÜRKİYE DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ

TÜRKİYE DE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÖNEMİ İÇİN TEST EDİLMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2016, C.21, S.3, s.961-969. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2016,

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Eğitim Talep Edilmiş ise, Eğitimin İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Ekonometri alanı iktisat teorisi, işletme, matematik ve istatistiğin birleşmesiyle

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( )

REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( ) REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1997-2015) Yasemin YURTOĞLU Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi yaseminyurtoglu@hotmail.com

Detaylı

TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET

TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET TÜRKİYE DE FELDSTEİN HORİOKA HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SINANMASI: ADL EŞİK DEĞERLİ KOENTEGRASYON TESTİ ÖZET Burak GÜRİŞ 1 Makale, 1968-2012 döneminde Türkiye de Feldstein Horioka hipotezinin geçerliliğini,

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK BÜYÜME VE CARİ AÇIK İLİŞKİSİ Rüstem YANAR Yrd.Doç.Dr., Gaziantep Üniv. İİBF, İktisat Bölümü E-posta: yanar@gantep.edu.tr Güldem KERİMOĞLU Gaziantep Üniv. SBE E-posta:

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: VAR ANALİZİ 1

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: VAR ANALİZİ 1 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Temmuz 2015, Sayı:8 DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİMİN TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN Özet: DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ: VAR ANALİZİ 1 Hayrettin KESGİNGÖZ * Bilindiği

Detaylı

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri Durum I: Kırılma Tarihinin Bilinmesi Durumu Kırılmanın bilinen bir tarihte örneğin tarihinde olduğunu önceden bilinmesi durumunda uygulanır. Örneğin,

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

Türkiye de Reel Kesim ile Bankacılık Kesimi Arasındaki İlişkinin Analizi: Sektörel Bir Yaklaşım

Türkiye de Reel Kesim ile Bankacılık Kesimi Arasındaki İlişkinin Analizi: Sektörel Bir Yaklaşım Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7(2). 1-9 2015 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi http://iibfdergi.aksaray.edu.tr Türkiye de Reel Kesim ile Bankacılık

Detaylı

ÖZET. üretiminin etkin olarak kullanılıp kullanılamayacağı Ocak 1992 ve Ağustos

ÖZET. üretiminin etkin olarak kullanılıp kullanılamayacağı Ocak 1992 ve Ağustos 1 Türkiye de Otomotiv Üretiminin Dış Ticaret Açığına Etkileri: Eşik Değerli Hata Düzeltme Modeli ÖZET Bu çalışmada Türkiye nin dış ticaret açığı sorununun çözümü için otomotiv üretiminin etkin olarak kullanılıp

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ ÇEŞİTLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK BİR ANALİZİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ ÇEŞİTLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK BİR ANALİZİ TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ ÇEŞİTLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK BİR ANALİZİ Doç.Dr. Muhsin KAR * Arş.Grv. Esra KINIK ** Özet Enerji ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırmacıların

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi: 15 Mart 2015

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi: 15 Mart 2015 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, 2015 407 TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Cüneyt KILIÇ Alınış Tarihi: 16 Ocak 2015 Kabul Tarihi:

Detaylı

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ Bu bölüme kadar anlatılan yöntemler zaman içinde değişmeyen parametre varsayımına uygun serilerin tahminlerinde kullanılmaktaydı. Bu tür seriler deterministik

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek

Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek Büyüme Değerlendirmesi: 2013 4. Çeyrek 31.03.2014 YATIRIMSIZ BÜYÜME Seyfettin Gürsel*, Zümrüt İmamoğlu, ve Barış Soybilgen Yönetici Özeti TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlara göre Türkiye ekonomisi 2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Dr. Ünzüle KURT Ardahan Üniversitesi, Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi,

Dr. Ünzüle KURT Ardahan Üniversitesi, Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, ISSN: 2149-9225 Yıl: 2, Sayı: 6, Aralık 2016, s. 178-186 Dr. Ünzüle KURT Ardahan Üniversitesi, Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, unzulekurt@ardahan.edu.tr TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU VE POLİTİK

Detaylı

The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation

The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation MPRA Munich Personal RePEc Archive The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation Ilhan Ozturk and Ali Acaravcı 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/332/

Detaylı

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖNEMİ

TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. : 11 - S ayı/no: 3 : 135 148 (2011) TÜRKİYE DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ZAMAN

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ANALİZİ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 () 2009: 25-259 TÜRKİYE DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF THE CASUAL RELATIONSHIP BETWEEN R&D EXPENDITURES

Detaylı

AZERBAYCAN DA FĠYATLAR GENEL DÜZEYĠ VE DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ

AZERBAYCAN DA FĠYATLAR GENEL DÜZEYĠ VE DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2011, s. 1-19 AZERBAYCAN DA FĠYATLAR GENEL DÜZEYĠ VE DÖVĠZ KURU ĠLĠġKĠSĠ Seymur AGHAYEV Öz Çalışmada 1995: 01 2010: 04 dönemine ait aylık

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

TÜRKİYE DE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÖZET Ekonomi politikası açısından dış borçların sürdürülebilirliği, özellikle 1980 li yıllarda gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları borç krizinden sonra önem kazanmıştır. Borçlu bir ülkenin ödeyebilirlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi

İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi İktisadi Büyüme ve Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi Doç. Dr. Murat Nişancı mnisanci@erzincan.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Metin Uçar mucar24@yahoo.com Yrd. Doç. Dr. İlyas Karabıyık ikarabiyik@erzincan.edu.tr

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM REVENUES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A CAUSALITY ANALYSIS

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM REVENUES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A CAUSALITY ANALYSIS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.351-360. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

Türkiye de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ( )

Türkiye de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi ( ) B.E.A. TÜRKİYE DE AR-GE, PATENT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ (1970-2012) YALOVA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 127 Türkiye de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1970-2012) Mehmet KARAKAŞ 1* Mehmet ADAK

Detaylı

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya

Prof.Dr. Ayten Ayşen Kaya Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 516 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 1. GİRİŞ 1 1.1 Regresyon ve Model Kurma / 1 1.2 Veri Toplama / 5 1.3 Regresyonun Kullanım Alanları / 9 1.4 Bilgisayarın Rolü / 10 2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 2.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli / 12

Detaylı

7.Ders Bazı Ekonometrik Modeller. Đktisat (ekonomi) biliminin bir kavramı: gayrisafi milli hasıla.

7.Ders Bazı Ekonometrik Modeller. Đktisat (ekonomi) biliminin bir kavramı: gayrisafi milli hasıla. 7.Ders Bazı Ekonometrik Modeller Đktisat (ekonomi) biliminin bir kavramı: gayrisafi milli hasıla. Kaynak: TÜĐK dönemler gayri safi yurt içi hasıla düzeyi 1987-1 8680793 1987-2 9929354 1987-3 13560135 1987-4

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIK VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIK VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIK VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Canan DAĞIDIR Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Binası Kadıköy/İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR TEKNİĞİYLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR TEKNİĞİYLE ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss. 123 140 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp. 123 140 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

Türkiye de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 301-314 Türkiye de Kamu Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı Selim BAŞAR (*) Hayati AKSU (**) M. Sinan TEMURLENK (***)

Detaylı

EURO/TL VOLATİLİTESİNİN TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AMPİRİK BULGULAR *

EURO/TL VOLATİLİTESİNİN TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AMPİRİK BULGULAR * Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1) 2013, 112-124 EURO/TL VOLATİLİTESİNİN TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AMPİRİK BULGULAR * THE EFFECTS OF EURO/TL VOLATILITY ON THE PERFORMANCE

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

A EKONOMETRİ. n iken de aynı sonuç geçerliyse, β hangi. A) β nın sabit olması. D) Xβ nın normal dağılımlı olması. E) n olması. dur?

A EKONOMETRİ. n iken de aynı sonuç geçerliyse, β hangi. A) β nın sabit olması. D) Xβ nın normal dağılımlı olması. E) n olması. dur? EKONOMETRİ KPSS-AB-PÖ/007 1. 6. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE β β β ( ) Y i = 1 + x + + i k x ik+ u i i = 1,, n denkleminin matrislerle ifadesi Y = X + u dur. Y( nx1 ), β ( kx1 ), X( nxk) ve β u nx1 boyutludur

Detaylı

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY

TÜRKİYE, KURU İNCİR İHRACATININ EKONOMETRİK ANALİZİ. AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF DRIED FIGS EXPORT in TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.2, s.439-448. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2017,

Detaylı

CAGAN'IN PARA TALEBi MODELi VE UYUMLU (AD APT if)

CAGAN'IN PARA TALEBi MODELi VE UYUMLU (AD APT if) EKONOMIK Y AKLAŞIM 93 CAGAN'IN PARA TALEBi MODELi VE UYUMLU (AD APT if) BEKLEYiŞLERiN TESTi: TÜRKiYE ÖRNEGi I. Giriş K1vdCJm Metin İlker Muslu Cagan (1956) para talebi fonksiyonunu tanırularken enflasyonist

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 79-88 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.01203 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.01203 Fındık Arz Fonksiyonu Tahmin Modeli: Türkiye Üzerine Ekonometrik

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 163-172. 163 SAĞLIK GÖSTERGELERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ahmet AY* 1 ÖZ Oktay KIZILKAYA** 2 Emrah KOÇAK*** 3 İçsel

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

Jell Sınıflandırması: Q 20, Q42, 047, C22

Jell Sınıflandırması: Q 20, Q42, 047, C22 Arş.Gör. Veysel İNAL 1 Doç. Dr. Selim İNANÇLI 2 Arş.Gör. Mustafa ÇALIŞKAN 3 Alternatif Enerjinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Saklı Testi Bu çalışmada Türkiye de GSYH nın yıllık büyümesi ile toplam enerji

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 TÜRKİYE DE SAĞLIK-EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Şadan ÇALIŞKAN Doç. Dr., Uşak Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, sadan.caliskan@usak.edu.tr Mustafa KARABACAK Arş. Gör., Uşak Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü,

Detaylı

ENFLASYON VE PARA İKAMESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1994:01-2009:12)

ENFLASYON VE PARA İKAMESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1994:01-2009:12) ENFLASYON VE ARA İKAMESİ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1994:01-2009:12) Taha Bahadır SARAÇ Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Niğde E-posta:

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans İktisat Bilkent Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sıdıka Başçı 2. Doğum Tarihi: 1 Ocak 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans

Detaylı

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: ÇIKARSAMA Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

Türkiye nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini

Türkiye nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:2.Aralık 2012 ss.95-110 Türkiye nin Fasıllara Göre İthalat Talep Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini Econometric Estimation of Sectoral Import Demand Function

Detaylı

TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL MODELLEME YAKLAŞIMI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL MODELLEME YAKLAŞIMI İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, 2013 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 9, No. 18, 2013 TÜRKİYE NİN NET PETROL İTHALATININ FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ:

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Regresyon Analizi... 1 1.2. Uygulama Alanları ve Veri Setleri... 2 1.3. Regresyon Analizinde Adımlar... 3 1.3.1. Problemin İfadesi... 3 1.3.2. Konu ile İlgili Potansiyel

Detaylı

DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ

DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME: TÜRK TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BİR ANALİZ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2016/2, Sayı:24 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year: 2016/2, Number:24 DÖVİZ KURU VE EKONOMİK BÜYÜME:

Detaylı

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. Ne ilginçtir ki, insanlar büyük ölçüde rassal olan şeylerde anlamlı örnekler bulmaya çalışır. Mr. Data Star Trek, 1992

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. Ne ilginçtir ki, insanlar büyük ölçüde rassal olan şeylerde anlamlı örnekler bulmaya çalışır. Mr. Data Star Trek, 1992 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Ne ilginçtir ki, insanlar büyük ölçüde rassal olan şeylerde anlamlı örnekler bulmaya çalışır. Mr. Data Star Trek, 1992 Zaman Serisi Analizi İçin Temel Kavramlar Durağanlık ve Durağan

Detaylı

Öğr. Gör. Mustafa METE Gaziantep Üniversitesi T.M.Y.O.

Öğr. Gör. Mustafa METE Gaziantep Üniversitesi T.M.Y.O. TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET-SANAYİ ÜRETİM İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (1990-2010) THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND INDUSTRY PRODUCTION INDEX IN TURKEY (1990-2010) Öğr. Gör.

Detaylı

YAPISAL KIRILMALARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK TÜRK İMALAT SANAYİ EKONOMİK DEĞİŞKENLERİ ARASINDA UZUN DÖNEM İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI *

YAPISAL KIRILMALARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK TÜRK İMALAT SANAYİ EKONOMİK DEĞİŞKENLERİ ARASINDA UZUN DÖNEM İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI * YAPISAL KIRILMALARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK TÜRK İMALAT SANAYİ EKONOMİK DEĞİŞKENLERİ ARASINDA UZUN DÖNEM İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI * A. Neyran ORHUNBİLGE Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal

Detaylı

TEST OF EXPORT LED GROWTH HYPOTHESIS: A COMPARATIVE ANALYSIS ON TURKEY AND NEWLY DEVELOPING COUNTRIES

TEST OF EXPORT LED GROWTH HYPOTHESIS: A COMPARATIVE ANALYSIS ON TURKEY AND NEWLY DEVELOPING COUNTRIES Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ıl/volume:2 Sayı/Issue 4, s.güz 2006 İHRACATA DAALI BÜÜME HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİE VE ENİ GELİŞEN EKONOMİLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR

Detaylı

TÜRKİYE YE GELEN YABANCI TURİST SAYISI, AMERİKAN DOLARI KURU VE EKONOMİK KRİZ YILLARI ARASINDA BİR GRANGER NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ANALİZİ

TÜRKİYE YE GELEN YABANCI TURİST SAYISI, AMERİKAN DOLARI KURU VE EKONOMİK KRİZ YILLARI ARASINDA BİR GRANGER NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ANALİZİ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2013, Cilt:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:233-249 TÜRKİYE YE GELEN YABANCI TURİST SAYISI, AMERİKAN DOLARI KURU VE EKONOMİK KRİZ YILLARI ARASINDA BİR GRANGER NEDENSELLİK

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

EKONOMİK BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( ) (*)

EKONOMİK BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( ) (*) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 21 Sayı: 69 (Kiş 2017) 31 EKONOMİK BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VAR MODELİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2007-2014) (*) Özer ÖZÇELİK (**) Nuri USLU (***)

Detaylı

TÜRKİYE DE ARAMALI, HAMMADDE İTHALATI VE EKONOMİK BÜYÜME

TÜRKİYE DE ARAMALI, HAMMADDE İTHALATI VE EKONOMİK BÜYÜME TÜRKİYE DE ARAMALI, HAMMADDE İTHALATI VE EKONOMİK BÜYÜME Hasan Engin Duran Yrd.Doç.Dr. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü enginduran@iyte.edu.tr ÖZET Bu

Detaylı

TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009

TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009 The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management / Volume: V FALL TÜRKİYE'DE AR&GE YATIRIM HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 1990 2009 Muammer YAYLALI

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI

TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI Doç. Dr. Utku Utkulu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006)

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) Özet Yusuf BAYRAKTUTAN * İbrahim ARSLAN ** 20.yüzyılda

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ / 8 AĞUSTOS EYLÜL 1 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPÇU * Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI. Utku Utkulu (*) Özet

TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI. Utku Utkulu (*) Özet D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:18 Sayı:1, Yıl:2003, ss:45-61 TÜRKİYE DE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI GERÇEKTEN İKİZ Mİ? KOENTEGRASYON VE NEDENSELLİK BULGULARI Utku Utkulu (*) Özet Bu makale bütçe

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAN FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİNİN GRANGER NEDENSELLİK TESTİ İLE İNCELENMESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DÖVİZ KURUNDAN FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİNİN GRANGER NEDENSELLİK TESTİ İLE İNCELENMESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ DÖVİZ KURUNDAN FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİNİN GRANGER NEDENSELLİK TESTİ İLE İNCELENMESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Emrah TÜRK * & Ögr. Gör. Ahmet Turan ÇETİNKAYA ** Öz Ticari engellerin ortadan kalktığı, yeni

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu

Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan ın Enerji Tüketim Projeksiyonu Prof. Dr. Ahmet BurçinYERELİ Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Detaylı

YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU

YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU Marmara Üniversitesi U.B.F. Dergisi YIL 2005, CİLT XX, SAyı 1 YARI LOGARİTMİK MODELLERDE KUKLA DECİşKENLERİN KA TSA YıLARıNIN YORUMU Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇACLAYAN' Arş. Gör. Burak GÜRİş" Büyüme modelleri,

Detaylı

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ VE YAPISAL KIRILMA 1

ZAMAN SERİSİ ANALİZİ VE YAPISAL KIRILMA 1 ZAMAN SERİSİ ANALİZİ VE YAPISAL KIRILMA 1 Zaman serisi ekonometrisinde sahte regresyona neden olacak durağan olmama durumlarından sakınmak amacıyla, elimizde yer alan zaman serilerinin durağanlık açısından

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği. Financial Development and Economic Growth in Turkey

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği. Financial Development and Economic Growth in Turkey İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 1757-1765 Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türkiye Örneği Hacı Bayram IŞIK Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, İktisat

Detaylı

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004 13 KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER ÖZET Kamu kesimi büyüklüğü

Detaylı

Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi* The Foreign Direct Investment, Trade and Growth Nexus in Turkey

Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi* The Foreign Direct Investment, Trade and Growth Nexus in Turkey Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 3 (1) 17, 17-33 International Journal of Economics and Innovation, 3 (1) 17, 17-33 Türkiye de, Dış Ticaret ve İlişkisi* Ali ACARAVCI 1 Müge AKYOL 2 ÖZ: Bu çalışmanın

Detaylı

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A 2Q 10 BS 4200- İstatistik sorulannın cevap l anmasında gerekli olabilecek tablolar ve f ormüller bu kita p ç ığın sonunda ver-ilmiştir. 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre cevaplandırılacaktır

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı