IHRACAT VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKi. ithalatln ROLÜ: TÜRKiYE ÖRNEÖi ( )* ilişki, EKONOMiK YAKLAŞlM. Arslan YiGiDiM * * Nezir KÖSE** GiRiŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IHRACAT VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKi. ithalatln ROLÜ: TÜRKiYE ÖRNEÖi (1980-1.996)* ilişki, EKONOMiK YAKLAŞlM. Arslan YiGiDiM * * Nezir KÖSE** GiRiŞ"

Transkript

1 EKONOMiK YAKLAŞlM 71 IHRACAT VE EKONOMIK BÜYÜME ARASINDAKi ilişki, ithalatln ROLÜ: TÜRKiYE ÖRNEÖi ( )* Arslan YiGiDiM * * Nezir KÖSE** GiRiŞ Ekonomi literatürundeki en kapsamlı konulardan biri "hızlı ve istikrarlı bir ekonomik kalkınma (bii yu me) sürecinin nasıl gerçekleştirilebileceği" ile ilgilidir. Bu soruya en kalıcı yanıtlardan birisi ihracatın desteklenmesidir. Bunun ilk anda teorik düzeyde ileri süriilebilecek iki nedeni olabilir: Birincisi, ihracat desteklendiği için ihraç mallarının üretiminin teşvik edilmesi yoluyla doğrudan kalkınmayı etkilemesi, ikincisi ise ihracat artışı ile döviz gelirleri birikiminin sağlanması yoluyla ülkenin üretim imkanlarını arttırıcı yüksek kalitede mallar ve hizmetlerin ithalatına imkan sağlanmasıdır. Her iki durum da ihracal-önderliğinde büyüme hipotezi içinde yer alırken; ikinci durum "ikili-açık" hipotezinin bir önermesidir (Detaylı bilgi için bakınız, McKinnon, 1964; Findlay, 1973 ve Kindleberger, 1964). Gerçekte büyüme ile ihracat arasındaki ilişki dinamik niteliktedir ve literaliirde "ihracat büyümenin motoru mu yoksa yardımcı bir ögesi midir" şeklindeki ifade ile tartışmaya açık bir nitelik kazanmıştır. Bu ilişkinin gerek globalleşme eğilimil).deki dünya ekonomisi gerekse özelde Türkiye ekonomisi (özellikle 1980 sonrası) için araştırılması, son otuz yılın ülke deneyimlerine bakıldığında ayrıca bir önem Ve güncellik kazanmıştır. Globalleşme, kavram olarak dünya ekonomisini farklı biçimlendirmeye götüren değişme anlamında, ticaret (mal ve hizmet) ve finans sektörlerinde genişleyen ve yoğunlaşan uluslararası bağlantılarda kendisini gösteımektedir. Süregelen global ekonomik değişimin belirgin bir özelliği, gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) buna aktif katılımının * Bu çalışma ODTÜ Ekonomi Kongresinde (18-20 Eylül, 1997) sunulmuştur. JEL No: F14, F43, C32 ** Araş. Gör., Gazi Üni. IIBF Ekonomik Yaklaşım, Cilt 8, Sayı 26, Sonbahar 1997

2 72 Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE olmasıdır. Artan sayıda GOÜ'de yaşanan dışa-dönlik ekonomi politika reformları, globalleşme sürecini etkilemiştir. GOÜ'de ekonomik gelişmeyi sağlamada bu reformlara yurtiçinde etkenliği ve üretkenliği desteklediği, ihracat ve yabancı yatırımlara daha uygun ortam sağladığı için temel öneın/araç atfedilmiştir Uruguay Raund'undan itibaren yedi yıl içinde, ekonomik liberalizasyon deneyimini tercih eden 72 Ulkeden 58'ini GOÜ oluşturmaktadır. Yine aynı dönemde uluslararası ticaret (faktör hareketlerini içermeyen ihracat ve ithalat toplamı olarak) dünya hasılasının oranı olarak %33 'ten %43 'e çıkmış, direkt yabancı sermaye yatırımları ise altı kat artmıştır (WB, 1995, i). - Bu değişimele rol oynayan iki önemli etkenden ilki Uzak Doğu Asya'daki bazı ülkelerin (G. Kore, Tayvan) çarpıcı biçimde gelişirken, özellikle Latin Amerika'da ve Afrika'da dış borç ye makro ekonomik krizlerle birlikte kişi başına gelirele duşuşler gözlenmesiclir. Bu gelişme genel bir anlatırola kalkınma yolunda bazı Ulkeler için "kazanılmış yıllar", bazıları için ise "kaybedilmiş yıllar" olarak ifade edilebilir. Diğer bölgelere göreli olarak dışa dönük ekonomi politikalarının "sürekli" ve "gerçekçi" uygulfındığı Uzak Doğu Asya Ulkelerinin bir anlamda gösteriş etkisini temsil ettiği kabul edilir.\diğer neden ise bir yandan korumacılık-yanlı politikaların sorgulanması, ihracatakarşı ve özel girişimciliğe karşı süregelen uygulamaların bırakılması iken diğer yandan da bunun uluslararası kuruluşlarca (GATT-WTO, WB, IMF gibi) destekieniyor olmasıdır. Kamu teşebblisleri, sanayinin teşviki ve dış ticaı ette korumacılık yerini özelleştirme, sanayinin yeniden düzenlenmesi ve dış ticaı ette serbestleşmeye bırakmıştır. Dünya ekonomisinde globalleşme ile ortaya çıkan uluslararası ticaret ve dış finansmandaki yeni gelişmeler: Giderek artan açıklık, bütünleşen ve rekabetçi bir global ekonomide yeni ekonomik yönetim anlayışını da beraberinde getirmektedir. İktisadi politika yapıcıları/karar alıcıim-ı bir yandan yeni kavramlar, disiplinlerle ve iktisadi ortam ile bir yandan da daha etkin politika üretimi ve uygulanması zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu noktadan hareketle makalemizde, teori, ampirik araştırmalar/bulgulaı ve politika önermeleri açısından, büyüme ve ihracat arasındaki ilişkiye dönük literattir incelenecek ve buna paralel olarak Türkiye ekonomisinin 1980 sonrası dönemde benzer nitelikte analizi geliştirilıneye çalışılacaktır. Bir anlamda yukanda sözü edilen uluslarustu kuruluşların yaklaşımlarının ana hatlarını çizen neoklasik okulun, biiyume ile ihracat arasında ortaya koyduğu "ihracat büyümenin motorudur" önermesi ve bunun politika uzantısı olan ihracat önderliğinde biiyliıne stratejisi tartışmaya açılacaktır. Bu konuya dönlik son yıllaı cla hızla aı tan zaman serisi ve ekonometrik analizler arasında, Michaely (1977), Balassa (1978), Feder (1983), Jung ve Marshall (1985), Dmatt (1987), Salvatore ve Hateber (1991), Greenaway ve Sapsford (1993), Riezman ve diğ. (1996), Onafowora ve diğ. (1996) sayılabilir (Kapsamlı bir literatür araştırması için bkz: Grcenaway ve Sapsfonl, 1993 ve Rieznıan ve diğerleri, 1996). Yukarıda kısmen vurgulanan çalışmalar:. a) içerdikleri dcği~keııler

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 73 b) Kullandıklan ekonometrik yöntemler c) Ulaştıkları bulgular ve son olarak d) Politika önermeleri açısından değerlendirilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlan özetle belirtirsek; - İhracat ile büyüme arasındaki ilişki yalnızca bu iki değişkeni eşanlı olarak içeren analizlerde (korelasyon ve basit regresyon analizleri gibi) "yanıltıcı" sonuçlar verebilmektedir. Örneğin, zaman içerisinde birlikte hareket etmeyen (bağımsız) ancak her ikiside stokastik (veya deterıninistik) trende sahip iki değişken arasında çok yüksek bir korelasyon bulanabileceği gibi bu iki değişken arasında gerçekleştirilen regresyon analizi. sonuçları da oldukça tatminkar sonuçlar (yüksek R2, t-oranlarından hareketle katsayıların istatistiksel olarak anlamlı bulunması gibi) verebilir. Bu nedenle, araştırma kapsamına alınan değişkenierin zaman serisi karekteristikleri incelenerek, durağan olmayan zaman serileri arasında uzun dönemli bir ilişki olup olmadığı ortak bütünleşme ( cointegration) analizi ile araştırılmalıdır (Engle ve Granger, 1987). - Yatay kesit ülke çalışmaları, gerek ele alınan ülkelerin yanlı veya belirli gerekçelere dayanınadan seçimi, gerekse incelenen dönemlerin ülkeler özelinde farklı politikaları içermesi nedeniyle, ekonomik kalkınma yolunda kesin politika önemleleri (ihracat önderliğinde büyüme stratejisi gibi) yapmak için tatmin edici değildir 'e kadar ki basit korelasyon ve ekonometrik analizleri (çoğunlukla en küçük kareler yöntemi) olarak kalan ve nedensellik testleri içermeyen çalışmalardaki ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki doğrusal, güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı (eş-anlı) ilişkiler, daha sonraki yıllardaki içeren nitelik kazanmıştır. Ve çalışmaların çoğunda ihracattan ziyade, analize katılan diğer bazı faktörler (örn; ithalat, yatırım, döviz kuru) ekonomik büyürnede daha etkili bulunmuştur. araştırmaların bulgularında tartışmaya açık farklı sonuçlar Bu üç maddenin sonucu olarak, ihracat önderliğinde büyüme hipotezinin, özellikle son yıllardaki ampirik çalışmaların ışığı altında, kesin bir politika önemlesi olarak ortaya konulmasından kaçınılması gerektiği, ülke özelinde elde edilen "bilgi verici" bulguların iktisat politikası karar alıcı/uygulayıcıianna yol gösterici nitelikte olduğu vurgulanabilir. Çalışmanın bundan sonraki bölumünde, Granger nedensellik testi ve bu testin duyarlı olduğu durumlar incelenmiş ve bu durumlara azami özen gösterilerek ihracat ve büyüme arasındaki ilişki, ithalat ve yatırım değişkenlerini de içerecek şekilde araştırılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesi ile çalışmaya son verilmiştir. 1. Yöntem: Granger Nedensellik Testi Ekonometride nedenselliğin en çok kullanılan işlemsel tanımı "nedenselliğin Oranger tanımı" dır. Bu tanım şu şekildedir. "Diğer bilgiler aynı iken,y'nin öngörüsü X'in geçmiş eleğerleri kullanıldığında, X'in geçmiş değerlerinin kullanılmadığı duruma göre daha ba~arılı ise X. Y'nin Granger nedenidir ve XJEY şeklinde gösterilir" (Granger, 1969).

4 74 Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE İki değişken arasındaki Oranger nedensellik daha biçimsel (formel) bir yolla da tanıınlanabilir. Böyle bir tanımlamada kullanılan notasyonlar aşağıda verilmiştir. It X 1 t zamanındaki tüm geçmiş ve şu andaki mevcut bilgilerin kümesi. t zamanındaki bir X değişkeninin tüm geçmiş ve şimdiki mevcut bilgilerinin kümesi. X 1 =(Xı, X2,..., X 1 ( olup It'nin bir alt kümesidir (X 1 CEit) Y 1 Herhangi bir Y değişkeninin şu andaki değeri (Yt<E It). Y 1 Yt'nin sapmasız öngörüsi.i. Yukarıdaki notasyonları kullanarak Granger nedenselliğin tanıını aşağıdaki gibi formüle edilebilir. Granger Nedensellik: Şayet - - MSE(Y 1 /I 1 _ı) < MSE(Yt /I 1 \ X 1 _ı) ise XLEY Burada MSE, hata kareler ortalamasını, "A \B", B koşulu altındaa, ''A \B" ise B 'nin dışındaki ti.im A elemanlarını tanımlamaktadır (B ca). Yukarıdaki tanımlamanın ışığında, X--7 Y olup olmadığının testi, vektör otoregressif (V AR) modelde Y'nin tanımlandığı denklemden X'in çıkarılıp çıkanlamayacağı sorusuna indirgenmektedir. Literatürde, bu soru üzerine kurulu değişik nedensellik testleri vardır (Granger veya Sims nedensellik testi gibi). Uygulamalı çalışmalarda en yaygın kullanılanı Granger nedensellik testidir. Bu test Granger(l969) tarafından önerilmiş olup Sargent(ı976) tarafındandan da basit bir düzeltmeye tabi tutulmuştur. X ve Y ile gösterilen iki değişkenli kısıtsız V AR modelinele Y'yi tanımlayan denklem aşağıdaki gibi yazılabilir: p Yı =Ao Dı+ 2: aj yt -j + 2: ~j Xt- j +Et j==l j=l p A 0 D 1 bu denklemin deterministik bölümünü (kesim katsayısı, (1) deterministik zaman trendi, mevsimsel kukla değişkenler gibi) göstermektedir. Yukandaki tanımlama ışığında, ~ı =13ı... ~p=o ise X, Y'nin Oranger nedeni değildir. Bu kısıtlamayı test etmek için uygulamada kullanılan değişik testler vardır (F testi, Olabilirlik Oran (LR) testi, W ald testi gibi). Bunlardan en yaygın kullanılanı F testidir. Ho: ~ı ==~2... /3p==O yok!uk hipotezi altında, aşağıda tanımlanan istatistik serbestlik derecesi sırasıyla p ve (T-2p-l) olan F dağılırnma sahiptir (Hamilton, 1994:305): (RSS 0 - RSS ı) 1 P S1= (2) RSSı; (T-2p- l)

5 EI(DNOMiK YAKLAŞlM 75 Burada, p: Kısıt sayısı, T: Gözlem sayısı RSS 0 RSSı Kısıtlı modelin artık kareler toplamıdır (Kısıtlı model, (1) eşitliğinde j==1,2,...,p olmak Uzere Xı-j'lerin olmadığı modeldir). Eşitlik (1 )'deki kısıtsız modelin artık kareler toplamıdır. Şayet S 1 ile gösterilen hesapdeğeri belirli bir anlamlılık düzeyinde F(p,T-p-1) tablo değerinden daha biiyiik ise, "X, Y'nin Oranger nedeni değildir" anlamına gelen Ho hipotezi reddedilebilir. Böylece-X, Y'nin Oranger nedenidir karanna varılır. Oranger nedensellik testi ile değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkartınayı benimseyen araştırmacıların, bu testin duyarlı veya geçersiz olduğu durumları dikkate alması gerekir. Böylece, ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlar üzerine kurulu analizler daha güvenilir olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, Oranger nedensellik testi üzerinde etkili olan durumlar aşağıda belirtilmiştir. i) ihmal edilen önemli değişkenierin Oranger nedensellik testi üzerinde etkisi vardır. Bu durumu Lutkepolh (1982) çalışmasında göstermiştir. ii) Oranger nedensellik testi, değişkenierin durağan olması durumunda daha güvenilirdir. Durağan olmayan değişkenler için bu test sadece yaklaşık olarak geçerlidir veya bazı durumlarda tamamen geçersizdir (Charemza ve Deadman, 1992:195). iii) Oranger nedensellik testinden önce verilerin zaman serisi özellikleri incelenmelidir. İlgili değişkenierin durağanlığı birim kök testleri (Genişletilmiş Dickey-Fuller veya mevsimsel birim kök testi gibi) ile araştınimalı ve durağan olmayan değişkenler uygun dönüşümler ile durağan hale getirilmelidir. Ayrıca, durağanlığı sağlanan değişkenler için deterministik elemanların (kesim katsayısı, zaman trendi, mevsimsel değişim gibi) zaman serilerinde içerilip içedimediği de araştırılmalıdır. Deterministik elemenları içeren zaman serilerinden bu elemanların etkisi arındırılmalı veya ilgili modele dışsal olarak katılmalıdır (Krol ve Ohanian, 1990). -""""'' iv) Oranger nedensellik testi gecikme uzunluğuna karşı duyarlıdır. Thornton ve Batten (1985) çalışmasında, parasal büyüklükler ve gelir arasındaki nedenselliği araştırmış ve farklı gecikme uzunluklannda farklı sonuçlara ulaşmışlardır. v) Ortak bütiinleşik (cointegrated) değişkenler için Oranger nedensellik testi yanıltıcı sonuçlar verebilmekteclir. Bunun nedeni, ortak bütünleşik değişkenler için hata düzelıme mekanizmasının olması ve bu durumun test işleminde ihmal edilmesi olabileceği gibi, verilerin toplulaştırılması nedeniyle neden-sonuç arasındaki zaman farkının gözlenememesi de olabilir. Özellikle, neden-sonuç arasındaki zaman farkının az olduğu (örneğin, 1 ay) nedensel ilişkilerde verilerin daha büyük zaman farkı (örneğin, 3 ay) ile gözlemlenmesi, nedenselliğin eşzamanlı olarak algılanmasma yol açabilir (Granger, 1988).

6 76 Arslan YiGiOiM, Nezir KÖSE Makalede, yukarıda maddeler halinde sunulan durumlara azami ölçüde dikkat edilmiştir. Böylece. Granger nedensellik testiyle ulaşılan sonuçların, daha güvenilir olması sağlanmaya çalışılmıştır. 2. Değişkenierin Seçimi ve Araşttrmanm Kapsamt İhracat ile bi.iyi.ime arasındaki ilişkinin Oranger nedensellik testi ile araştırıldığı bu çalışmada, ihmal edilen önemli değişkenierin Granger nedensellik testi üzerindeki etkisi dikkate alınarak, ithalat ve yatırım değişkenleri de modele dahil edilmiştir. Ayrıca, ele alınan bu cleğişkenlerle birlikte, bazı teorik beklentilerin de araştırılması mümkün olabilecektir. Ömeğin, yatırım önderliğinde büyüme ve/veya ithalata bağımlılığın belirleyici olup olmadığı durumlarının maştırılması gibi. Şüphesiz, büyürneyi belirleyen birçok faktör söz konusudur. Bunlardan bazıları, nlifus artış oranı, dış ticaret hadleri, dlinya ticaret hacmi, verimlilik, döviz kuru vb. şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte, Oranger nedense1iik testi V AR model Uzerine kurulu bir testtir ve uygulamada V AR modelleri için bazı önsel kısıtlamalardan kaçınmak mümkün olmamaktadır. Şöyle ki, maksimum gecikme uzunluğu ve V AR modelinde içeriten değişkenierin sayısında daima bazı sınırlamalar gerekmektedir. Örneğin, altı değişkenli bir sistemde her değişkenin beş gecikmeye sahip olması durumunda, modeldeki her denklemde tabmin edilecek parametre sayısı otuz olacaktır. Veri sayısının yeterli olmadığı durumlmda, serbestlik derecesi sorunundan dolayı böyle bir modc1lemeyi yapmak mümkün değildir. Bu durum da dikkate alınarak yukarıda sıralanan değişkenler çalışınanın kapsamına dahil edilmemiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler aşağıda tanımlanmıştır. Bu değişkenierin tümü, 1987 sabit fiyatlarıyla ve TL olarak derlenmiştir. GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İHR ith YT : İhracat : İthalat :Yatırım Araştırmada, ekonomik büyümenin göstergesi olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bliylik1üğli alınmıştır (Türkiye için yapılan ampirik çalışmalarda genellikle veri bulunamaması nedeniyle, reel kesimdeki üretim değişmelerini temsil etmek üzere sanayi üretim endeksi kullanılmıştır). Tüm değişkenlere ilişkin veriler Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Milli Gelir Hesaplamaları adlı yayınlarından alınmış olup dönemlerini kapsayan üçer aylık gözlemlerden oluşmaktadır. Adı geçen yayında veriler 1987 yılından itibaren yer almaktadır öncesine ait veriler bu kurumun hizmet içi yayınlarından elde edilmiştir. 3. Verilerin Zanıan Serisi Özellikleri Kullanılan değişkenlere iki farklı dönüşümün uygulanması benimsenmiştir. Amacımız, bu dönuşumlcrin sonuçlar üzerinde etkili olup olmadığını gözleınleınek, 1 t k,

7 EKONOMiK YAKLAŞlM 77 dolayısıyla daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmektir. Böylece, çalışına iki kategoriden oluşmuştur. Bunlardan birincisinde, çalışma kapsamına alınan tum değişkenler, hem mevsimsel etkileri arındırmak hem de durağanlığı sağlamak amacıyla, bir önceki yılın aynı Uç ayına göre yüzde değişimler şeklinde ifade edilmiştir. Böylece, çalışmada yer alan her değişken için (Xı-Xı-4)/Xı-4 dönüşümü uygulanmıştır. İkinci kategoride ise her değişken için logaritmik birinci sıra fark şeklinde bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Bu dönüşüm sonucunda, tüm değişkenlere ilişkin veriler trendden arındırılmış ancak mevsimsel değişimler elbette ki yok olmamıştır. Birinci ve ikinci kategorideki değişkenleri ayırt etmek için, birinci kategorideki değişkenler buyük harflerle, ikinci kategorideki değişkenler ise kiiçlik harflerje ifade edilmiştir. Böylece, buyük harflerle gösterilen tanımlamalar yüzde değişimi (büyüme oranı), küçük harflerle gösterilen tanımlamalar ise logaritmik farklan be 1 irtecektir. Granger nedensellik testine geçmeden önce, değişkenierin zaman serisi özellikleri incelenmelidir. Birinci kategorideki değişkenierin durağanlığı, Genişletilmiş Dickey Puller (ADF) testi ile araştırılmıştır. Bu test, bağımlı değişkenin gecikme uzunluğuna karşı duyarlıdır. Çalışmada, bağımlı değişkenin gecikme uzunluğu CampbelJ ve Perron ( 199 I) tarafından önerilen yaklaşımla seçilmiştir. Campbe11 ve Perron 'un önerdiği yaklaşımda, maksimum gecikme uzunluğu araştırmacı tarafından seçilmektc ve başlangıç tahmininde bu gecikme sırası kullanılmaktadır. Bu tahmin sonucunda, bağımlı değişkenin en son gecikmesine karşılık gelen katsayının istatistiksel olarak anlamlılığı araştırılmakta ve tahmin süreci bağımlı değişkenin en son gecikmesinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu duruma kadar gecikme sayısı birer birer azaltılarak tekrar]anmaktadır. Çalışmada, maksimum gecikme uzunluğu 6 olarak seçilmiştir. Birinci kategori için ADF testi sonuçları Tablo 1 'de verilmiştir. Tablo 1: Birim Kök Testi Sonuçları Değişkenler Gecikme Uzunluğu ADF GSYİH İHR ith YT ' Tablo 1 incelendiğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde değişimler şeklinde ifade edilen tüm değişkenierin ( <X=Ü.O I anlamlılık di.izeyinde birim kök içermedikleri yani durağan oldukları tesbit edilmiştir. Bununla birlikte, Granger nedensellik testinin zaman serilerindeki deterministik bileşenlere karşı duyarlı olacağı dikkate alınarak, birim kök içermeyen bu serilerde deterministik bileşenlerin varlığı araştırılmıştır (Krol ve Ohanian, 1990). Deterministik bileşenlerelen kesim katsayısı ve zaman trendine ilaveten 1994 yılındaki ekonomik krizi temsilen, 1994 yılına ait üçer aylarda 1, diğer dönemlerde sıfır,

8 78 Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE şeklinde bir kukla değişken tanımlanmıştır. Determinist ik bileşenler için test sonuçları Tablo 2 'de verilmiştir. Bu testlerde de bağımlı değişkenin gecikme uzunluğu birim kök testindeki gibi seçilmiştir. Tablo 2: Birinci Kategorideki Değişkenierin için Deterministik Bileşenlerin Araştırıldığı Test Sonuçları (t Oranları) Değişkenler Gecikme Kesim Katsayısı Kukla Değişken Zaman Trendi Uzunluğu c Dt t GSYİH * -3.51* 0.24 İHR s 2.42* ith * -2.12* 0.94 YT * -3.07* 0.68 *İstatistiksel olarak anlamlı (a=0.05) Tablo 2 incelendiğinde, İHR değişkeni hariç tüm değişkenlerde 1994 yıh ekonomik krizini temsilen tanımlanan kukla değişkeni istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna karşın, tum değişkenler için kesim katsayısı istatistiksel olarak anlamlı ancak zaman trendi anlamsızdır diyebiliriz. Bu bulgular ışığında, birinci kategorideki değişkenler için Oranger nedensellik testinde, İHR değişkeni hariç bağınılı değişkenin tanımlandığı denklemlerde kukla değişken, ayrıca tüm denklemlerde de kesim katsayısı, denklemlerin deterministik elemanlan (dışsal değişkenler) olarak yer alacaktır. İkinci kategorideki değişkenierin zamana göre grafikleri incelendiğinde, stokastik veya deterministik bir trenelin olmadığı buna karşın tüm serilerde oldukça cleterministik bir mevsimsel değişimin varlığı gözlenmiştir. Bu belirlemeden sonra, mevsimsel değişimin arındırılınası yerine mevsimsel kukla değişkenler tanımlanaı ak, Oranger nedensellik testinde bu değişkenierin dışsal olarak yer almasının uygun olacağı bu arına varılmıştır. İkinci kategoride yer alan ve daha önce açıklanan dönüşiime tabi tutulan değişkenler için deterministik bileşenterin araştırıldığı test sonuçlan Tablo 3 'de verilmiştir. 1 1 c : Kesim katsayısı, t: Zaman trendi Dıt : Her yılın ikinci üç ayııula ı, diğer dönemlerde sıfır olarak tanımlanan kukla değişken D2t : Her yılın üçünch iiç ayında ı, diğeı' dönemlerde sıfır olarak tanımlanan kukla. değişken D::H : Her yılın dördiiııcii üç ayında ı, diğer dönemlerde sıfır olarak tanımlanan kukla değişken

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 79 Tablo 3: ikinci Kategorideki Değişkenierin Için Deterministil< Bileşenlerin Araştırıldığı Test Sonuçları (t,(>ıranları) \ Değişken c t Dıt D2t gsyih * ihr * ith * yt * *istatistiksel olarak anlamsız D:1ı 0.3* Tablo 3 incelendiğinde, gsyih değişkeni için D3 1 değişkeni hariç tanımlanan tüm mevsimsel kukla değişkenler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum, ikinci kategorideki tüm değişkenierin deterministik mevsimsel değişime sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kesim katsayısı tiim denklemlerde anlamlı ancak zaman trendi anlamsız olarak belirlenmiştir. O halde, Oranger nedensellik testinde, tüm değişkenler için mevsimsel kukla ve kesim katsayısı değişkenleri dışsal olarak yer alacaktır. 4. Büyüme ihracat, ithalat ve Yatmm Arasındaki ilişki Granger Nedensellik Testi Bulgulan Oranger nedensellik testine geçmeden önce vektör otoregressif modelin gecikme yapısı belirlenmelidir. Gecikme uzunluğunun belirlenınesi üzerine geliştirilen birçok kriter vardır (AIC, Schwarz Kriteri, HQ kriteri, Olabilirlik Oran (LR) testi gibi). Bu kriterlerin tamamı asimtotik olarak tutarlı tahmin edicilerdir. Ancak, uygulamalı çalışmalarda veri sayısının az olması nedeniyle, bu kriterlerden hangisi küçük örneklerde daha sapmasızdır sorusunun cevaplandırılması önem kazanmış ve Lutkepolh (1985) Monte Carlo simiilasyonu çerçevesinde yapmış olduğu çalışmada Schwarz kriterinin diğer kriteriere göre daha sapmasız olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle, modelde yer alan her değişkenin gecikme uzunluğunun ayrı ayrı belirlenmesine ve bu belirleme işleminde Schwarz kriterinin kullanılmasına karar verilmiştir. Maksimum gecikme uzunluğu 6 olarak seçilmiş olup birinci kategori için Schwarz değerleri Tablo 4'de verilmiştir. Tablo 4 Gecikme Uzunluğunun Seçimi (Schwarz Değerleri) Gecikme GSYİH İHR ith YT ı

10 ı so Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE Çalışmada, her değişkenin bağımlı değişken olarak tanımlandığı denklemde gecikme uzunluğu 1 olarak tahmin edilmiştir. Böylece. şeçilen model aşağıdaki gibi ifade edilebilir. GSMHt =c+ ~ 11 GSMHt-l +~ 12 ihr 1 _ 1 +~ 13 itht-l +~ 14 YT 1 _ 1 +~ 15 Dt + Eıt İHRt = c + ~21 GSMHt-l + ~22İHR 1 _1 +~23İTH 1_1 + ~24 YT t-l + E2t İTHt =c+ ~::H GSMHı-l + ~32İHRt-l + ~33İTHt-l + ~34 Yf t-1 + ~35Dt + ~3t YTt =c+ ~4ıGSMHt-1 +~42İHRı-1 + ~43İTHt-1 + ~44 YTt-1 + ~45Dt + E4t Yukarıdaki tanımlama üzerine gerçekleştirilen çok değişkenli Oranger nedensellik testi sonuçları Tablo 5 'de verilmiştir. Tablo 5 Birinci Kategori Için Granger Nedensellik Testi Sonuçlan (F Testi) Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken GSYİH İHR ith YT GSYİH * 0.04 İHR ith YT * - * a=o.05 'de istatistiksel olarak anlamlı Birinci kategori için gerçekleştirilen Oranger nedensellik testi sonuçlanna göre sadece ithalat değişkeni biiyümenin Oranger nedenidir. Sistemde yer alan değişkenler arasında bulunan bir diğer nedensel ilişkide ithalatdan yatırıma doğru olan tek yönlü Oranger nedenseiliktil Bu bulgular ışığında, ithalat hariç sistemde yer alan diğer değişkenler ne doğrudan ne de dolaylı olarak büyüme üzerinde etkili olmamaktadır. İkinci kategori için de yukandaki aşamalar çerçevesinde gecikme uzunluğu seçilmiş ve Oranger nedensellik testinin sonuçl::u ı Tablo 6'da özetlenmiştir. Bu kategori için elde edilen bulgularda dikkati çeken ilk nokta, birinci kategorideki gibi sadece ithalat değişkeni büyümenin Oranger anlamında nedenidir sonucuna tekrar ulaşılmasıdır. Ayrıca, yine ithalat hariç diğer değişkenler büyümeyi doğrudan veya dolaylı olm ak etkilememektedir. Buna karşın, sistemde yer alan diğer değişkenler arasındaki

11 EKONOMiK YAKLAŞlM ilişkiler, ekonomik buyümeden ihracata ve yine ekonomik biiyumeden yatırıma doğru tek yönlü nedenselliklerdir. Her ne kadar ithalattan büyümeye doğru tek yönlü nedensellik iki kategori için aynı çıksa da sistemdeki diğer değişkenler arasındaki nedenseiliklerde farklı sonuçların bulunması, Granger nedensellik testin in, değişkenler üzerinde gerçekleştirilen dönüşümler ve bu döniişümlere göre yapılan tanımlamalara karşı duyarlı olduğu şeklinde yorumlanabii ir. Tablo 6: Ikinci Kategori için Granger Nedensellik Testi Sonuçları (F Testi) Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişken gsyih ihr ith yt gsyih * 0.12 ihr 8.30* ith yt 7.63* 0.02 o.o ı - * a=o.o ı' de istatistiksel olarak an lam lı. Durağan olmayan seriler, ekonometrik analizlerde daima bir sorun olarak düşiinülmliştür. Durağan olmayan zaman serilerini kullanarak yapılan regresyonlarm istatistiksel özelliklerinin şüpheli olduğuna ilişkin bazı çalışmalar yapılmıştır. Newbold ve Davies(ı978), Yı ve X 1 gibi birbirinden bağımsız iki değişkeni, rassal yürüyüş süreci i~e üreterek bu soruna ilişkin bir Monte Carlo çalışması yapmışlardır. Y 1 =Y 1 _ 1 +Elt x 1 = x 1 _ 1 + E2t (3) Burada, Elt ve E2t birbirinden bağımsız rassal değişkenlerdir. Newbold ve Davies Monte Cari o çalışmalarında, rassal değişkenleri, ortalamaları sıfır, varyanslan ı olan normal dağılımlı ve birbirinden bağımsız varsayımlarını sağlayacak şekilde iiretmişlerdir. Yukandaki düzenlemeele Y 1 ve X 1 birbirinden bağımsız olarak üretildiği için, bu iki değişken arasında anlaınlı bir ilişkinin bulunmaması gerekir. Buna karşın, yapılan Monte Carlo deneyi, bu beklentilerin tersine bazı bulgular vem1iştir. t= 1, 2,..., 50 ve başlangıç değerleri Yo=Xo=O olmak üzere, Y 1 ve X 1 için 1000 ayrı ömek üretilmiş ve bu ömekler aracılığıyla Y 1 'nin X 1 Uzerine regresyonu 1000 kez hesaplanmıştır. Bu 1000 deneyde,

12 82 Arslan YiGiDiM, Nezir KÖSE regresyon parametresının anlaınlılığı için yapılan t testlerinin %67'sinde parametrenin İstatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır (a=0.05). Buna karşın DW (Duı bin Watson) istatistikleri oldukça düşük olarak bulunmuştur (Ortalama 0.33). Monte Carlo deneyi çerçevesinele gerçekleştirilen bu çalışmanın bulguları, stokastik trenele sahip iki değişken arasındaki regresyon sonuçlannın güvenilmez olduğuna ilişkin bir kanıt olarak değerlendirilmiştir. Newbold ve Davies'in (1978) araştırması, regresyon analizinin trend içermeyen veriler için anlamlı olacağı şeklinde de yorumlanabilir. Ancak, hemen hemen tüm ekonomik göstergeler trend içerdiğinden, regresyon analizini yapmadan önce bu serilerdeki trendin anndırılması gerekir. Bu soruna ilişkin önerilen bir diğer yaklaşımda ortak bütünleşme analizidir. Ortak bütünleşme analizi çalışmanın kapsamı dışında tutulduğu için değişkenler arasında böyle bir araştırmaya gidilmemiştir. Bununla birlikte, çalışmamızın birinci kategorisinde büyüme oranları şeklinde ifade eelilen değişkenierin tamamı düzeyde durağandır (Bakınız: Tablo1). Bu durumda, gerçekleştirilecek regresyon sonuçlan sahte(spurious) etkilerden uzakt.ır. Ayrıca, tüm değişkenierin durağan olduğu durum için ortak bütünleşme analizi çerçevesinde bir ilişki aranması uygun bir yaklaşım olmayacaktır. Bu gerekçelerle, birinci kategoride yer alan değişkenler çerçevesinde, ekonomik buyume değişkeninin bağımlı, diğer değişkenierin bağımsız olduğu bir regresyon gerçekleştirilmiştir. Bu regresyondan elde eelhen bulgular, tüm değişkenierin durağan olması nedeniyle güvenilirdir. Özellikle, bağımsız değişkenierin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının araştırılmasında kullanılan t testi sonuçlarının güvenilir olması, bu yönde elde edilecek olan bulgularm değerlendirilmesiyle ekonomik büyüme üzerinde etkili olan değişkenierin belirlenmesini sağlayacaktır. GSYİHt = itht İHRt YTt (2.19*) (5.77**) R2=0.67 F=40.27 (1.13) (2.82**) DW=l.74 Pm entez içindeki değerler t oranlarıdır. * a =0.05 'de istatistiksel olarak anlamlı ** a =0.01 'de istatistiksel olarak anlamlı Tahmin edilen regresyon denklemi sonuçlarına göre, ith ve YT değişkenleri istatistiksel olm ak anlamlı bulunmuştur. Buna karşın, t oranından hareketle, ekonomik büyüme üzerinde İHR değişkeninin anlamsız olduğu söylenebilir. Ayrıca, ekonomik büyüme oranı üzerindeki en etkili değişken hangisidir sorusunun yukm ıda bulunan regresyon katsayıları vasıtasıyla cevaplandırılması, tüm değişkenierin bir önceki yılın aynı Uç ayına göre yüzde değişimler şeklinde ifade edilmesi (değişkenler birimden bağımsız) nedeniyle mümkün olabilmektedir. Bu regresyonda, ekonomik bliyüme (GSYİH) üzerinde en etkili değişken, katsayısı ile ithalatdaki büyüme (İTH) olarak bulunmuştur. Bunu yatırımlardaki büyüme değişkeni izlemektedir. Bu sonuçlar, Oranger nedensellik testi ile u I aşılan bulgu ları destekleyici mahiyettedir.

13 EKONOMiK YAKLAŞlM Sonuç ve Değerlendirme 1980 sonrası Türkiye ekonomisinde, gerek makro, gerek dış ticaret gerekse sanayileşme politikalarında gözlenen temel değişikliklerin etkileri, bir yönüyle "ihracat ve büyüme" başlığı altında incelenebilir. Son yıllarda, bu yönde Türkiye ile ilgili yapılan çalışmalarda da, "ihracatın desteklenmesi"ne dönük beklentileri içeren bulgulardan ziyade, analize katılan bazı seçilmiş değişkenierin büyüme üzerinde daha etkili olduğu yorumuna ulaşılmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları Ayanoğlu(l994), Taşkın(1994), Özmen ve Furtun( 1997) olarak sıranabilir. Ayanoğlu 'nun (1994) çalışmasında ihracatın desteklenmesi yönünde bulgulara ulaşılmış ancak diğer iki çalışmada bu yönde bir bulgu elde edilememiştir. Ayrıca, Taşkın (1994)'de büyüme üzerinde ithalat, son çalışmada ise ihracat üzerinde döviz kuru belirleyici olarak vurgulanınaktadır. Çalışmamızda uygulanan ekonometrik analizler sonucunda "ekonomik büyümeyi göreli olarak en çok etkileyen değişken ithalattır" bulgusuna ulaşılmıştır. Kesin bir yoruma gitmekten kaçınmanın yanı sıra, bilgi verici olarak değerlendirebileceğimiz bu bulgudan hareketle, önemli birkaç bilginin altını çizmek gerekmektedir. i) Türkiye ekonomisi belki de yalnızca İHR-+Biiyüme yönünde değil aynı zamanda yatırım koşulu allında da (İHR-+ YT -+Büyüme) ilişkilerini gerçekleştirememiştir. Bu nedenle, ihracata dönük üretimi arttırıcı yatırımlar için ekonomik ortamın istikrarı sağlanmalıdır. ii) Türkiye ekonomisinde iktisat politikaları karar alıcılan/uygulayıcıları açısından gelecek yıllardaki en önemli alan, ekonomik büyümede belirleyici rol oynayan ithalatın finansmanı olacaktır. "İkili açık model" çerçevesinde, giderek negatif yönde açılan İHR İTH dengesinin, döviz gelirleri yetersizliğinin büyüme önünde kısıt oluşturmaması için kapatılması gerekmektedir. KAYNAKÇA AY ANOGLU, K. (1994), Türkiye İhracat Performansının Ekonomik Büyüme ve Üretgenliğe Etkisi, DPT, Yayın No: 573. BALASSA, B.(1978) "Export and Growth-An Empirical Investigation",.Journal of Development Economics, V.5, CAMPBELL, J.Y. ve P. Perron (1991) "Pitfall and Opportunities: What Macroeconornists Should Know About Unit Roots", In NBER Macroeconomics Annual 1991, Edited by OJ. Blanchard ve S. Fischer, , Cambridge. CHAREMZA, W.W. ve D.F. Deadman (1992) New Directian in Econornetric Practice, Edward Elgar Pub. Lim., Aldershat

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER

KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2004 13 KAMU KESİMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ÇOKLU KO-ENTEGRASYON ANALİZİ Seyfettin ARTAN ve Metin BERBER ÖZET Kamu kesimi büyüklüğü

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007)

BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ (1983-2007) Ekonometri ve İstatistik Sayı:7 2008 88-103 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ BANKA KREDİLERİ VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Detaylı

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006)

Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (1975-2006) M. MUCUK, V. ALPTEKİN Türkiye de Vergi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: VAR Analizi (975-2006) Mehmet MUCUK * Volkan ALPTEKİN ** Özet Vergi gelirleri devletin en önemli finansman kaynaklarından birini teşkil

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET

TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET TÜRKİYEDE TURİZM BİR EKONOMİK BÜYÜME POLİTİKASI ARACI OLABİLİR Mİ? BİR GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ ÖZET Yrd. Doç.Dr. Ali Rıza ÖZDEMİR Yrd. Doç.Dr. Oktay ÖKSÜZLER Bu çalışmada, turizm ile ekonomik büyüme

Detaylı

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi

Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:2, 2010, Sayfa 172-193) Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi Burcu Güvenek *, Volkan Alptekin Özet Sosyo-ekonomik

Detaylı

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique

TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique TÜRKĐYE DE ĐÇ BORÇLARIN ĐKTĐSADĐ ETKĐLERĐNĐN VAR TEKNĐĞĐYLE ANALĐZĐ * Analysis of Economic Effects of Domestic Debt in Turkey using VAR Technique Bu makalede 1 Dr. Ferhat Başkan ÖZGEN ** Dr. Bülent GÜLOĞLU

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 67, ss. 47-58 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ H. Aydın OKUYAN * Erman ERBAYKAL ** Özet Bu çalışmada, doğrudan yabancı

Detaylı

TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ TÜRKĠYE DE ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ, DIġA AÇIKLIK VE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠ Doç. Dr. Seyfettin ARTAN * Yrd. Doç. Dr. Pınar HAYALOĞLU** ArĢ. Gör. Burak SEYHAN*** ÖZ Bu çalışmada, ekonomik büyüme ve dışa açıklığın

Detaylı

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR *

HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ VE REEL SEKTÖR ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan AYDEMİR * ÖZET Finansal gelişme ile reel ekonomi arasındaki ilişki uzun yıllar araştırmacılar için ilgi

Detaylı

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ CARĠ AÇIK ve EKONOMĠK BÜYÜME ĠLĠġKĠSĠNĠN PANEL NEDENSELLĠK ANALĠZĠ EKSENĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Aslı Önay AKÇAY 1 Filiz ERATAġ 2 Cari işlemler dengesi, ulusal ekonominin dış ticaret dengesi ve dış dünya

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-2004.3)

TÜRKİYE DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-2004.3) Ekonometri ve İstatistik Sayı:4 26-12-28 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-24.3) Prof. Dr. Recep

Detaylı

TÜRKiYE'DE BÜTÇE AÇıKLARININ TEMEL MAKROEKONOMIK DECIşKENLER ÜZERINE ETKiSi [1981-2003 VAR, ETKI-TEPKi ANALIzI, VARYANS AYRIŞTIRMASIl

TÜRKiYE'DE BÜTÇE AÇıKLARININ TEMEL MAKROEKONOMIK DECIşKENLER ÜZERINE ETKiSi [1981-2003 VAR, ETKI-TEPKi ANALIzI, VARYANS AYRIŞTIRMASIl TÜRKiYE'DE BÜTÇE AÇıKLARININ TEMEL MAKROEKONOMIK DECIşKENLER ÜZERINE ETKiSi [1981-2003 VAR, ETKI-TEPKi ANALIzI, VARYANS AYRIŞTIRMASIl Doç, Dr, Salih Barışıll Zonguldak Karaelmas Üniversitesi iktisadi ve

Detaylı

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006)

TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:KO- ENTEGRASYON ANALİZİ (1980-2006) Özet Yusuf BAYRAKTUTAN * İbrahim ARSLAN ** 20.yüzyılda

Detaylı

TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ LONG-RUN GROWTH RATE EFFECTS OF PHYSICAL CAPITAL INVESTMENTS IN TURKEY

TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ LONG-RUN GROWTH RATE EFFECTS OF PHYSICAL CAPITAL INVESTMENTS IN TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 63-85 TÜRKİYE DE FİZİKSEL SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME ORANINA UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ Sanlı ATEŞ 1* Özet Bu çalışmada 1981-2007 dönemi

Detaylı

Sayı 7 Ocak 2013. 1 Bu makale, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni

Sayı 7 Ocak 2013. 1 Bu makale, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelinde Yeni Gümüşhane Üniversitesi Sayı 7 Ocak 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ 1 2 ÖZET

Detaylı

Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini

Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini ODTÜ Gelişme Dergisi, 28 (3-4), 2001, 431-454 Türkiye de paranın gelir dolaşım hızlarının MARS yöntemiyle tahmini K. Batu Tunay Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadî ve İdarî Programlar

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 190-205 REEL DÖVİZ KURU, İTHALAT VE İHRACAT ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE CAUSAL RELATIONSHIP AMONG REAL EXCHANGE RATE, IMPORT and EXPORT: THE

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1

Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1 1 Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma 1 Dr. Serra Eren Sarıoğlu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı serraeren@istanbul.edu.tr ÖZET

Detaylı

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU?

CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? CARİ AÇIK EKONOMİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL BASKIYI ARTIRIYOR MU? İsmet GÖÇER * ÖZET Bu çalışmada, cari işlemler açığı ile ekonomi üzerinde oluşan finansal baskı arasındaki ilişki, Türkiye için 1998:M01-2013:M02

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Türkiye de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Özet :Kriz yıllarında görülen negatif büyüme hariç olmak üzere,

Detaylı

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar Özet Önder BÜBERKÖKÜ * Bu çalışmada 21 tane yükselen piyasa ekonomisinde uluslararası satın

Detaylı

İLK BEŞ YÜZ İMALAT SANAYİ KURULUŞUNUN ETKİNLİK ANALİZİ VE SİGMA YAKINSAMASI-TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1993-2000

İLK BEŞ YÜZ İMALAT SANAYİ KURULUŞUNUN ETKİNLİK ANALİZİ VE SİGMA YAKINSAMASI-TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 1993-2000 M. Ensar YEŞİLYURT ** Özet İLK BEŞ YÜZ İMALAT SANAYİ KURULUŞUNUN ETKİNLİK ANALİZİ VE SİGMA YAKINSAMASI-TÜRKİYE ÖRNEĞİ: 993- Recep KÖK * Etkinlik analizi yapılan çalışmalarda kullanılan yöntemlerden elde

Detaylı

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI)

TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2012 Cilt:19 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA TCMB nin Para Politikası Duruşunun Alternatif Açıklaması: Parasal Durum Endeksi (MCI) Doç. Dr. Bora SÜSLÜ Muğla Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ

GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, EKONOMİK BÜYÜME VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2442 Number: 27, p. 339-352, Autumn I 2014 GELİŞEN EKONOMİLERDE KARBONDİOKSİT

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı